MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN"

Transkript

1 GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi çevresini kuþatan bitki örtüsü, orman ve yeþil Deniz, ne kadar etkileyici, görkemli, coþkulu olsa da, Gökova bir deniz bölgesinden daha çok, adý gibi bir kara bölgesi, öncelikle bir ova Yöredeki adýyla o aslýnda bir çukur Gökova Çukuru Var eden, üreten, çoðaltan bir ana karný gibi Ýþte, biz de, hepimiz, bu ovanýn, bu ananýn çocuklarýyýz Þüphesiz, Gökovalý olmak, illa da Gökova'da doðup büyümek demek deðil, o bir aidiyettir, kendini ait hissetmektir, diye düþünüyorum. Gökovalý olmak Ayrýca bu, her þeyden önce bir idrak (farkýnda olmak yani), sonra da bir çaba demektir. Gökovalý olmak, Gökova'ya emek vermektir bence. Þüphesiz, Gökova, eski adýyla Kerme körfezi, 50 yýl önce de, 100 yýl önce de, 2000 yýl önce de vardý Binlerce yýl önce bu topraklarda yaþayan insanlarýn var ettiði uygarlýklar zamanýn basýncýna dayanamadý, yýkýldý. Yöreyi çok uzun süre derin bir sessizlik kapladý. Ta ki, Cevat Þakir'ler, Nail Çakýrhan'lar, Halet Çambel'ler, Ýlhan Selçuk'lar, Oktay Akbal'lar, Abdurrahman Öztoprak'lar, Oktay Ekinci'ler, Ýsmet Türker'ler, HamdiYücel'ler gelinceye kadar Her biri bir yerlerden kopup geldi bu insanlarýn Aydýn'dan, Ula'dan, Ýstanbul'dan, Ýzmir'den Kimi ev yaptý, kimi resim çizdi, kimi þiir yazdý, kimi gazete çýkardý, kimi yazýlar döþendi sayfa sayfa Kimi bataklýklarý kurutup, üstünde çiçekler gibi oteller inþa etti. Derken, o kendi baþýna sessiz sakin duran aðaçlar dile geldi, þekle girdi, döþeme oldu, tavan oldu, saçak oldu Tarih sanki yeniden canlanýyor gibiydi Gökova'da Gökova'da yeniden bir uygarlýk yeþermeye baþladý Ortalýk ýþýdý, evler, yapýlar kuruldu, sokaklar canlandý, o rüya gibi evlerin ahþap saçaklý balkonlarýnda, salonlarýnda resimler asýldý duvarlara; þarkýlar mýrýldanýr oldu; göðün mavisine, ormanýn yeþiline þiirler karýþtý Denizde, kumsalda serçeler gibi çocuklar cývýldaþmaya baþladý. Hatice teyzelerin, Feriþtah gelinlerin kýnalý ellerinde yetiþen mandalinalar, limonlar, portakallar, Hasan amcalarýn, Server aðabeylerin alýn terleriyle devþirilen susamlar, zeytinler harman oldu, yaða döndü, resme, þiire, yazýya karýþtý, hepsi ayný potanýn içinde yoðrulup, hal-hamur oldu, Hatice teyzeler, Nail Çakýrhan'lar, Hasan amcalar, Oktay aðabeyler, Feriþtah yengeler, Ýlhan Selçuk'lar birbiriyle buluþtu ve saçýldý Gökova'nýn her bir yerine Ortaya çýkan Gökovalý bu iþte Bahçesinde, pazarýnda; iþliðinde, tezgahýnda; yapýsýnda, taþýnda; þiirinde, resminde hasýlý Gökova'nýn her yerinde bu Gökovalý var artýk Ve ben bu Gökovalýyý çok seviyorum. Ve þunlarý istiyorum bu Gökovalýdan, yani kendimizden, bizlerden: * DUYARLI OLMAK * SAHÝP ÇIKMAK * EL ELE TUTABÝLMEK * ONURLU VE DÝK DURABÝLMEK * GÖZ GÖZE BAKABÝLMEK Ýþte bunlarý istiyorum bu mavi gök kubbenin altýnda, bu ana karnýnýn içinde Saygýlarýmla. Bilindiði gibi, nüfus oranýna göre Muðla'dan Ankara'ya 6 milletvekili gönderebiliyoruz. Ama bu seçimden sonra artýk Ankara'da 7 milletvekilimiz olacak. Akyaka beldemizin sakinlerinden, Muðla Belediyesi Baþkan Danýþmaný, Akyaka Kültür Ve Sanat Derneðinin Yönetim Kurulu üyesi HÜSEYÝN ÜNSAL, CHP Amasya milletvekilleri adaylarý arasýnda liste baþý Geçtiðimiz yýllarda, arasýnda iki dönem Merzifon Belediye Baþkanlýðý yapan Sevgili arkadaþýmýz Hüseyin Ünsal, son yýllarýný beldemizde, yöreye hizmet ederek geçirdi. Muðla Belediyesinin yaptýrmakta olduðu kooperatif konutlarýnýn Belediye adýna koordinasyonunu üstlenen ve son yýllarýný bu uðraþlarla geçiren Hüseyin Ünsal, ayný zamanda Derneðimizin de Yönetim Kurulu üyesidir. Amasya ve ilçelerinin sorunlarý, kalkýnma yollarý ve ilkeleri üzerine çalýþmalar yapan Hüseyin Ünsal, gençlik yýllarýndan beri emek verdiði, ilkelerine sahip çýktýðý, mücadelesini sürdürdüðü Cumhuriyet Halk Partisinden TBMM'ye gideceðine kesin gözüyle bakýlýyor. Yýl: 1 Sayý: 2 Haziran 2007 Ücretsizdir MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN Biz aþaðýda imzalarý bulunan siyasi parti, oda, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Þubesi'nin çaðrýlýsý olarak toplandýk. Ülkemizin aðýr sorunlar yaþadýðý, ekonomisinin kýrýlgan, siyasetin daðýnýklýk içinde olduðunun bilincindeyiz. Bütün bu aðýr sorunlarý Kurtuluþ Savaþý'nda olduðu gibi canýmýzla ödeme iradesine sahip Türk Toplumunun Muðla'daki örgütlü gücünü temsil ediyoruz. Terör sorunu bu aðýr sorunlarýn baþýnda gelmekte, her gün þehit cenazelerini görmek yüreðimizi yakmaktadýr. Hüseyin Ünsal Her ne kadar memleketi Amasya'dan seçilecek olsa da, sevgili arkadaþýmýzý beldemizin ve yöremizin de vekili olarak görüyoruz. Bu onurlu görevinde her zaman yanýnda olacaðýz. Ülkemiz için hayýrlý olsun. Sevgili arkadaþýmýza yeni görevinde baþarýlar diliyoruz. Muðla Demokratik Kuruluþlarýnýn Terör ile ilgili Basýn Açýklamasý Muðla Valiliði'nde düzenlenen toplantýya Muðla Valisi Temel Koçaklar, Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik, Avrupa Topluluðu Gökova Projesi Koordinatörü Muðla Üniversitesi Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erhan Özhan ve proje yetkilileri katýldý. Muðla Üniversitesi Rektörü Þener Oktik, üniversitelerinin ilk defa yerel yönetimleri harekete geçirerek olumlu bir projeye imza atýlmasýný saðladýðýný belirterek, Bu projenin bir çok kiþiye örnek olacaðýna inanýyorum. Dünyanýn gözbebeði Gökova'nýn geleceði için çok önemli kararlar alýndý dedi. Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik projenin üniversite bünyesinde ülkeye kazandýrdýðý için Prof. Dr. Erdal Özhan'a teþekkür etti. Muðla Valisi Temel Koçaklar ise dünyada yeþilin ve mavinin birleþtiði muhteþem manzarasýyla tek yerin Gökova olduðunu belirterek, Gökova' nýn geleceði için bu yaz sezonda yapýlmasý Türk Ulusu Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda Mustafa Kemal ATATÜRK'ün laik, baðýmsýz Türkiye'sinde ayýrýmsýz, kaderde, kývançta, tasada bir olarak yaþamýþtýr. Irk ve mezhebe dayalý düþmanlýklarýn, insanlýðýn karþýlaþtýðý en çirkin oyun olduðunun da bilincindedir. Dýþtan destekli Türk- Kürt kavgasý Yaratarak, kentlere taþýma çabalarý bu nedenle sonuç vermemiþtir. Bu gün buradan ABD'ye, Türkiye'yi tanýmakta güçlük çeken AB yöneticilerine, terörü önlemeyi beceremeyen iktidara sesleniyoruz. Ýnanýyoruz ki, (Devamý Sayfa 2 de) Avrupa Topluluðu Gökova Projesi Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantýsý Muðla Valiliðinde yapýldý gerekenler ve uyulmasý gereken kurallar proje tarafýndan belirlendi. Bu kurallara her vatandaþýmýzýn titizlikle uymasýný istiyoruz diye konuþtu. Prof. Dr. Özhan, Projenin Türkiye'de bir ilk olduðunu belirterek yapýlmasý gerekenleri açýkladý. Sedir Adasý'na yapýlan inceleme gezisi sonrasýnda alýnan uygulama kararlarýnýn hayata geçirilmesinin önemine iþaret eden Prof. Dr. Özhan, bu kararlarýn bölgenin doðal yapýsýnýn korunmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Akyaka Belediye Kumsalýna Mavi Bayrak alýnmasý için baþvuru yapýlamamasýnýn nedeni geçtiðimiz yýl su analiz deðerlerinin kýlavuz deðerleri Mavi Bayrak kriterlerinde belirtilenin üzerinde aþýlmasý olarak açýkladý yýlýnda baþvuru yapýlabilmesi için Proje koordinatörü Prof. Dr. Erdal Özhan, 1012 Mayýs 2007'de Muðla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye kýyýlarý ve kýyý alanlarý yönetimi ile ilgili konu ve sorunlarýn ele alýndýðý ve Avrupa Topluluðu Gökova Projesi'nin tartýþýldýðý Türkiye'de Bütünleþik Kýyý Yönetimi ve Avrupa Topluluðu Gökova Projesi I. Ulusal Çalýþtay'ýna bakanlýklar, yerel yönetimler ve üniversitelerden 76 kiþinin katýldýðýný ifade etti.

2 Sayfa 3 Bu yazý, yaklaþýk 2.5 yýl önce Akyaka Belediyesi bülteninde yayýnlanan yazýmýn (yanlýþ hatýrlamýyorsam bültenin 2. sayýsý idi) devamý olarak kabul edilebilir. O yazýda Akyaka Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Çalca'nýn son yerel seçimler öncesinde öngördüðü ve programýnda da yer verdiði Akyaka için çaðdaþ bir yerel yönetim modeli konu edilmiþti. Ahmet Bey'in dile getirdiði yerel yönetim modelinde (seçim broþüründen okuduðumuz þekli ile), yönetiþim anlayýþý içinde halkýn yönetime aktif katýlýmý, demokratik ve þeffaf bir yönetim öngörülmektedir. Halkýn yönetime etkin katýlýmýný saðlamak üzere de bir 'Halk Meclisi'nin kurulacaktý. Halk Meclisi, Akyaka'da yaþayan bireylerin gönüllü katýlýmý ile oluþacak ve belediye yönetimi ile birlikte düzenli aralýklarla toplanacaktý. Halk Meclisi, Akyaka'nýn sorunlarýna halk ve belediye yönetiminin birlikte çözüm aradýðý, uygulamalarý tartýþtýðý, birlikte yön verdiði, gerektiðinde gönüllü çalýþma guruplarý oluþturarak halkýn belediyenin çalýþmalarýna katký saðladýðý, aktif, dinamik, þeffaf ve demokratik bir çalýþma platformunu ifade etmekteydi. Bu çaðdaþ yönetim yaklaþýmýnýn, beni olduðu gibi, eminim ki birçok Akyaka'lýyý heyecanlandýrdýðýný biliyorum ve bu konudaki geliþmeleri oy kullandýðým andan itibaren þahsen takip etmeye baþladým. Yeni yönetim göreve baþladýktan sonra geçen yaklaþýk 6 aylýk sürenin sonunda bu konuda henüz bir geliþme olmadýðýný görünce de, yukarýda bahsettiðim yazýyý yazmýþtým. Bu yazýda belediye yönetimini programýnda bulunan bu önemli konunun yaþama geçirilmesi ve 'Halk Meclisi'nin oluþturulmasý konusunda ilk adýmý atmaya davet etmiþtim. Kaleme aldýðým bu yazýnýn ayný konunun devamý olmasýnýn bir nedeni de bildiðiniz gibi artýk yaklaþýk 3 yýl geçmiþ olmasýna raðmen 'Halk Meclisi' konusunda hala somut bir adým atýlmýþ olmamasý. Bu konuyu takip eden baþka Akyaka'lýlarýn da olduðunu düþünerek ýsrarla ayný konuyu gündeme getirmekten þahsen rahatsýzlýk duymadýðýmý belirtmeliyim. Umarým bu ýsrarým, belediye yönetimine rahatsýzlýk vermek ya da uygulamalarýný baþarýsýz göstermek olarak algýlanmaz. Amacým yalnýzca, bu öngörülenin önemli bir 'misyon' olduðunu ve konunun sadece Ahmet Bey'in veya Akyaka Belediyesi'nin deðil, tüm Akyaka'lýlarýn GÖKOVA - AKYAKA Akyaka'da Çaðdaþ Bir Yerel Yönetim Modeli Serdar Denktaþ sahip çýkmasý, takip etmesi gereken önemli bir konu olduðunu vurgulamak yerel seçimlerinden bu yana geçen süre içinde aslýnda Akyaka Belediyesi yönetiminin birçok olumlu uygulamasýna þahit olduðumu söyleyebilirim. Bunlarýn baþýnda önceki dönemlere göre çevreye daha duyarlý bir yönetim anlayýþýnýn yerleþtirilmeye çalýþýldýðý yakýndan izliyorum. Bu noktada Akyaka'da devam etmekte olan, benim de elimden geldiðince katýlmaya çalýþtýðým, Akyaka Belediyesi'nin de ortaðý olduðu 'Avrupa Birliði Gökova Projesi'nin önemli katkýlarýnýn olduðunu düþünüyorum. Bu projeyi, önemli bir çevre projesi olmasýnýn yanýnda, yerel halkýn kendisini ilgilendiren konularda çalýþmalara doðrudan katýlýmýna zemin hazýrlayan, demokratik ve þeffaf bir yönetim modeli ortaya koymasý açýsýndan da çok önemli buluyorum. Proje çalýþmalarý çerçevesinde kamu kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ve halkýn sorunlara birlikte çözüm aramak üzere bir araya geldiði bir çalýþma ortamý sunulmakta, böylece hem Akyaka'da hem de Türkiye'nin diðer bölgelerinde örneðine pek fazla rastlanmayan bir yönetiþim örneði gösterilmektedir. Tekrar 'Halk Meclisi' konusuna dönersek; yukarýda bahsettiðim bu güzel yönetiþim modelinin de ortaðý olarak, Akyaka Belediyesi'nin kazandýðý deneyimlerini artýk kendi yönetiþim modelini oluþturmada ortaya koymasý gerektiðini düþünüyorum. Akyaka'da yapýlan her güzel çalýþma Akyaka için bir kazanýmdýr ve bu kazanýmlar baþka güzel çalýþmalara katký saðlayacak deneyimleri içermektedir. O yüzden bir kez daha Akyaka Belediyesi yönetimini programýndaki bu önemli eksiði gidermeye ve Akyaka'lýlarýn yerel yönetime demokratik katýlýmý konusunu artýk daha fazla geciktirmeden (yeni seçim dönemine býrakmadan) gündeme getirmesini diliyorum. Böyle bir yönetiþim modelinde, aynen Gökova Projesinde olduðu gibi, Akyaka'da yaþayan, deneyimi, bilgi birikimi, çevresine dair güzel fikirleri olan bireylerin Akyaka'nýn daha çaðdaþ bir belde olmasý yolunda katkýsý saðlanmýþ olacaktýr. Yaþadýklarý çevrenin sorunlarýna sahip çýkan, çözüm üreten, duyarlý ve sorumlu bireyler olarak bizler, o zaman Akyaka'lý olmanýn haklý gururunu duyabileceðiz. Görev yalnýzca Akyaka Belediyesine deðil, Akyaka'da yaþayan hepimize düþüyor. Haydi 'Halk Meclisi'ni hep birlikte kotaralým! Saygý ve sevgilerimle, 5 HAZÝRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AKYAKA DA KUTLANDI Dünya Çevre Günü Akyaka'da C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu öðrencileri, veliler ve çevre gönüllülerinin katýlýmýyla 6 Haziran günü kutlandý. Küresel ýsýnmaya dikkat çekilen toplantýdan sonra C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu 2-A sýnýfý öðrencileri aþaðýdaki metni hazýrladýlar: Yaþamak çok güzel Dünya çok güzel Mavi ve yeþil çok güzel. Evet en sevdiðimiz renkler bunlar. Deniz mavisiyle, orman yeþiliyle Ama biz bunlarý ne kadar koruyabiliyoruz? Canlýlarýn yaþam alanlarýný Canlýlar olmadan, ormanlar olmadan nasýl dünyayý güzelleþtiririz? Dünya elden gidiyor, bize çok görev düþüyor. Bir dünya býrakýn biz çocuklara, yazalým üstüne sevgili dünya. Diyoruz ama, dünyanýn haline bak! Biz el ele vereceðiz, þarkýlarýmýzda olduðu gibi, bize temiz bir dünya býrakýn Temiz bir dünya istiyoruz. Biz çocuklarýn yaþama hakkýmýz var. Sesimize kulak verin! Bilimin aydýnlattýðý yol Ünal TÜRKEÞ Muðla Devrim Gazetesi Baþyazarý Akyaka-Turnalý yol geniþletme çalýþmalarý Özel Çevre Koruma Kurulunun iznini 7 metre olarak almýþken politikacýlarýn yol çalýþmalarýný 12 metreye çýkarmalarý Muðla'da meslek odalarýnýn tepkilerini çekmiþ bulunmakta. Muðla Ýl Genel Meclisi Baþkaný Cem Erkin ile eski baþkan Çaðrý Alper'in Muðla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erdal Özhan'a yüklenmelerini hoþ görmek mümkün deðil. Muðla Özel Çevre Koruma Kurulu tarih ve 1953 sayýlý izniyle Akyaka Turnalý yol geniþletme çalýþmalarýný 7 metre olarak belirlemiþken, dozer operatörlerinin 12 metreye varan geniþletme çalýþmalarý, bilimin aydýnlattýðý yol olmaktan uzak bir konuma gitmiþ bulunmakta. Bunu gören Muðla Mimarlar Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Ziraat Mühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, ÇEKÜL Muðla Temsilciliði, TEMA Vakfý Temsilciði ve Kýyý Alanlarý Yönetimi Türkiye Milli Komitesi Komite Baþkanlýðý Özel Çevre Koruma Kuruluna baþvurarak çalýþmalarýn 7 metre olarak devamýný istemiþler. Ya ne isteselerdi? Koruma Kurulunun izni dýþýnda yapýlacak bir istemin karþýsýna basýn olarak önce biz çýkardýk. Ýl Genel Meclisinin eski ve yeni baþkanlarý bütün oda baþkanlarýný atlayýp Türkiye Kýyý Alanlarý Yönetimi Milli Komitesi Baþkaný sayýn Prof. Dr. Erdal Özhan'a çatarak Koruma Kuruluna kýzým sana söylüyorum, gelinim sen anla mý demek ister? Muðla'da faaliyet gösteren birbirinden deðerli ve hepsi çevreye duyarlý bilim insaný 10 oda baþkaný cahil, Ýl Genel Meclisinin eski ve yeni baþkanlarý aliyülala bilgin ve otorite, öyle mi? Öyleyse, Muðla'da kurulan Özel Çevre Koruma Kuruluna ne hacet? Bu kurulun birbirinden deðerli mühendislerine ve mimarlarýna ne gerek? TEMAVakfýna ne olurmuþ? ÇEKÜLVakfý kimmiþ? KýyýAlanlarýný Prof. Dr. Erdal Özhan ne bilirmiþ? Bu sorularýn ardýnda gider ve sonuca yaklaþýrken önümüzde yükselen kayayý politikayla deðil, ancak bilimle ve teknikle aþabiliriz. Bilim, hem özde hem sözde içerik ve teknikle dolu bir büyük aydýn dünya. Bütün insanlýk bu dünyanýn ardýnda koþmadýkça hiçbir sorunun çözümüne kolay ulaþmak mümkün deðil. Türkiye bu dünyanýn ardýna gireli nerdeyse 100 yýla yaklaþýyor. Ne var ki bu dünyanýn karþýtý kadrolar politikaya hakim oldukça, Türkiye'de iþlerin þirazesinden çýkmaya baþlamasý da nerdeyse 50 yýla yaklaþýyor. 2. Dünya Harbinin kayýtsýz þartsýz maðluplarý Almanya ve Japonya bilimin aydýnlattýðý yoldan ulaþtýlar kaþiflerin, mucitlerin, bilginlerin dünyasýna. Çevre yollarýnda, sahil kýyýlarýnda, yayla doruklarýnda ve dað baþlarýnda baþardýklarý kalkýnmalarýný bilimin ve tekniðin yollarýnda katettikleri akýl hýzýyla ve matematik gücüyle taçlandýrdýlar. Ülkemizin þiddetle ve hiç beklemeden bilimin aydýnlattýðý akýl yolunda ilerlemesi gerek. Prof. Dr. Erdal Özhan gibi bilim adamlarýna her þeyden ve herkesten çok ilimizin ihtiyacý var. Bize verilen bilgilere göre ve bunca yýl edindiðimiz deneyimlere göre onlarýn insanlara dur dedikleri yerde, gönüllerde güller açar. Onlarýn renk verdikleri akýl bahçelerine kokularýnýn ve renklerinin benzeri olmayan ilke çiçekleri yayýlýr. Akyaka-Turnalý yoluna Koruma Kurulunun verdiði 7 metrelik iznin doðru ve düzgün kýyýlarýný gösteren 10 oda baþkaný, 10 teknik adam, bilim dünyasýnýn aydýnlattýðý yolun yorulmaz ve usanmaz yolcularýdýr. Muðla bu aydýn hemþehrileriyle ve bu akýllý mühendisleriyle müftehirdir, mutludur. *** günlü Muðla DEVRÝM GAZETESÝ nde yayýnlanan yazý aynen alýnmýþtýr.

3 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER DEMOKRASÝ ve KADININ STATÜSÜ Ali Rýza KOCA Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Þube Baþkaný Ankara'ya gitmiþtim. Sabah kahvaltýsý için oturduðum pastanenin tam karþýsýnda kocaman bir tabela, 'Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü'. Önce 'statü ne demek' diye düþündüm. Türkçeye 'kadýnýn toplumdaki yeri' diye çevirirsek, olacak dedim. Bu kez 'kadýna nasýl bir statü verecekler, bu statüden tüm kadýnlar yararlanabilecek mi' sorusu takýldý aklýma. Ýnsanýn doða ile barýþýk yaþamasý sürecinde; inanýlmaz özveri ve azim sahibi kadýn, bizim demokrasimizde genel müdürlük eliyle statü kazanacak. Türk kadýnýný eðitimsiz býrakanlar, çaðýmýz ile çatýþan geleneklere, aþiret törelerine, peçeye, türbana kadýný tutsak etmek isteyenler; bu genel müdürlük kanalýyla kadýna nasýl bir statü kazandýracaklar? Merak etmez misiniz? Devletin iyi niyetlerle yýrtýk sistemi yamamak için kurmuþ olduðu bu genel müdürlük bir zihniyet deðiþikliði ile iþlev yapabilir mi, sormaz mýsýnýz? Sözcüklerden, tabelalardan yola çýkarak, olayýn derinine inmek olasý mý? Statü sözcüðünden kim ne anlýyor, hangi kadýn nasýl bir statü bekliyor. Anayasa Mahkemesi Baþkanýmýz, Yargýtay üyelerimiz, hâkim ve savcýlarýmýz, öðretmenlerimiz, iþ kadýnlarý, diðer alanlarda topluma hizmet veren kadýnlarýmýz; sanki bu müdürlük eliyle mi statü sahibi oldular? Laik Cumhuriyetin getirdiði eðitim birliðinin, Cumhuriyet Kadýnlarýna, toplumda açtýðý yer, yani statüleri; iktidarlar eliyle daraltýlmýþ, kadýnlarýn önemli bir bölümü toplumun gerisine ve dýþýna itilmiþlerdir. Toplumdaki gelir daðýlým dengesizliði gibi eðitimde de önemli olumsuz farklýlýklar sürmektedir. Kurtuluþ Savaþý yýllarýndan baþlayarak o yoksul ve savaþ yorgunu Türkiye'de, eðitimi ve eðitim birliðini; kalkýnmanýn, yücelmenin, çaðdaþ insaný yaratmanýn anahtarý sayan Cumhuriyetin devrimci kadrolarý Köy Enstitüleri, Köy Odalarý, Halk Evleri'nde, askerlikte okuma-yazma seferberliði yaparak topyekûn kalkýnmanýn, kýsa sürede çok iþ baþarmanýn onurunu kazandýlar. Eðitim birliðini bozanlar, eðitimi paralý ve çok yüksek ödemeli hale getirenler; köy çocuklarýna, kentte yaþayan çaðdaþlarýyla yarýþma olanaðý yaratmayanlar, eðitimi topyekûn kalkýnmamýzýn anahtarý olarak görmeyenler, kadýnýn yerini tarým ve ümmet toplumunda olduðu gibi görmeye alýþkýn olanlar, kadýna nasýl bir statü sunacaklar? Ýnsan, kadýn-erkek, hep birlikte yücelecek, birlikte refahý yakalayabilecektir. Kadýnýn fizik yapýsýndan baþka, erkekten farklýlýðý yoktur. Doða görevini yaparken, üretimin parçasý erkek ve diþiyi ona göre kurgulamýþtýr. Son dönemlerde, siyasetin sandýklara yöneldiði bir sýrada kadýnlarýn, kadýn adaylarýn ve kadýn aday isteyenlerin demokrasiden kadýna siyasette özel yer açýlmasýndan söz açtýklarýný okuyoruz. Kadýn adaylarýn partilerde vitrin olarak kullanýldýðý, magazin aðýrlýklý basýnda iyice iþlenmektedir. Toplumda üretici ve yaratýcý olan kadýný; fikir üretmesi için deðil, siyasilerin vitrin olarak görmeleri, arka sokaklarý saklayan, bulvarlarý süsleyen, göstermelik iþ yapan bir belediye baþkaný gibi davranmalarý siyasetin sýðlýðýný göstermektedir. Demokrasilerde seçme ve seçilme çok önemlidir ama yeterli deðildir. Toplumun eðitimden, saðlýktan, sosyal güvenlikten gereði gibi yararlanamadýðý, gelir daðýlým dengelerin bozulduðu, erkeðin ve kadýnýn eþit eðitim olanaðý bulamadýðý töreler, gelenekler ve inanç bahane edilerek kadýnýn kapý arkasýnda tutulduðu, peçeye, türbana tutsak edildiði ve özetle çaðdaþ, sosyal devlet anlayýþýnýn uygulanmadýðý yerde demokrasi göstermelik, kadýna statü arama ise göz boyamadýr. Kadýn örgütleri politikada yer bulmaya çalýþýrken, hedeflerini doðru saptamalýdýr. Laik devlet yapýsýný ümmet kültürü ile deðiþtirmeye çalýþan, bu kültürü topluma özellikle de kadýnlarýn yaþamýna egemen kýlmak için demokrasi kavramýný kullananlarý iyi görmesi gerekir. Cumhuriyetin kazanýmlarýna saldýrý olduðunu gören CUMHURÝYET KADINLARI meydanlarý doldurarak, isteklerini yüksek sesle haykýrdýlar. Bundan sonra da bu isteklerin yýlmaz takipçisi olmalýdýrlar. Türk Kadýnlarýna bu tavýr çok yakýþtý. Demokrasi ve kadýnýn statüsü (Türkçesiyle kadýnýn toplumdaki yeri) laik cumhuriyet rejimi ve sosyal devlet ilkelerinin bir bütünlük içinde ele alýnmasýyla olumlu sonuç verecektir. ( Sayfa 1 in Devamý) bu oynanan insanlýk dýþý, çirkin oyun, yakýnda bitecek, maskeler düþecektir. Ama terörün insanlýða verdiði can ve mal kaybý sorumlularýnýn hanesine yazýlacaktýr. ABD'ye sesleniyoruz Sayýn BUSH; Tarih sizi affetmediði gibi, inandýðýnýz tanrý da affetmeyecektir. Çünki siz Ortadoðu halklarýnýn yaþamlarýna kastediyorsunuz. Irak'ý üçe böldünüz. Ýnsanlara demokrasi yerine kan ve gözyaþý, çocuklara süt yerine zehir sundunuz. Irak'ýn kültürel varlýklarýný talan ettiniz. Müttefikiniz Türkiye'nin ulusal haklarýna, sýnýr güvenliðine saldýrýda bulundunuz. Türk Kurtuluþ Savaþý tarihini okuyunuz. Sizin ultra modern silah üstünlüðünüz, Türk Ulusu'nun iradesini yenemeyecektir. Irak'ta mezhep kavgalarý içine sürüklediðiniz Arap Halký yakýn tarihte ulus olma bilincine varacak, mezhep kavgalarýný geride býrakacak, bir bütünlük içinde sizi Irak'tan kovacaktýr. Kürt halkýný o bölgede kendi kaderine terk edeceksiniz. Onlarýn aþiret liderlerini kollayarak Kürt halkýný Türkiye'ye düþman etmeye, PKK'yý saldýrýya hazýrlamaya kurguladýðýnýz kötü oyun bitecektir. Bu bölgede Türkiye, aile ve tarihsel dostluk baðlarý nedeniyle sizin yýkýntýnýzý onaracak, yaþanan acýlarý tarihe gömerek Kürtlere dostluk elini uzatacaktýr. Siz sadece Irak'tan deðil, Ortadoðu'dan ve dünyanýn baþka bölgelerinden de kovulacaksýnýz. Ýmparatorluðunuz parçalanacak, dünya baþýnýza yýkýlacaktýr. Ýnanýyoruz ki bu gün sizden yana olan tarih, yarýn mazlum uluslardan yana dönecektir. AKYAKA AYNI KATEGORÝDE DEÐÝL Ýsmail Atasever Hamle Gazetesi - MUÐLA Türkiye genelinde konuþlanan bir çok sahil beldesi içerisinde biri var ki, her yönüyle diðerlerinden ayrýcalýk gösterdiðini yadsýmak mümkün deðil. Elbette sade ülkemiz deðil dünyanýn gözdesi, dolayýsýyla albenisi olan birçok turizm merkezimiz var. Her biri birbirinin fevkinde. Ne var ki bir tanesi, her yönüyle ayrýcalýk gösterir. Bir tarafta denizle ormanýn kucaklaþmasý, diðer yanda denize karýþan azmaðýn beldeye kazandýrdýðý farklý görünüm. Sanýrsýnýz, dünyaca meþhur Ýtalya'nýn Venedik kenti benzeri su kanalý. Hem de tekmili birden. Çýkýþ noktasýndan denize ulaþtýðý güzergah üzerinde, bir tarafta ördekler yüzer, diðer yanda sazlýklar arasýndan süzüle süzüle giden kayýklar. Sanki Venedik Gondol'larýyla seyahat ediyorsunuzdur.ah birde diyorum. Yeni bir düzenleme yapýlsa da, kanallar üzerinde yapýlan seyrüsefer beldeye ayrý bir renk katsa. Ümit ediyorum ki sürdürülmekte olan çalýþmalar, bir gün beklentilerin karþýlýðý olacak. Ve de azmak boyunca sýralanmýþ balýk lokantalarý. Elbette dünyanýn pek çok yerinde balýkçý lokantalarý vardýr. Vardýr da, nice þairlerin dediði gibi, balýk yediðinizin farkýný ancak burada varýrsýnýz. Ya masmavi deniz. Elbet, denize karýþan yabancý maddeler yüzünden bu gibi su depolarýnda mavilik esastýr. Olsa ne yazar! Hiç biri Gökova Körfezi mavisinde olmadýktan sonra. Uçsuz bucaksýz denilebilecek sahil. Eksikliði, sadece yeni bir düzenlemeye gerek duyulduðu. Ayný körfezi biraz aþtýðýnýzda karþýnýza çýkan, dünyada bir eþi emsali daha bulunmayan kumlarýyla Sedir Adasýdýr. Nice kitaplara konu olan, zamanla Mýsýr Kraliçesi Kleopetra'nýn denize girdiði Sedir Adasýný farklý kýlan temel özellik, sahip olduðu kumsal ve de kumlar. Þayet bugün, denize girmenin serbest, güneþlenmenin bir baþka yerde olmasý kararý varsa, bilinsin ki sadece buraya özgü kumlar yüzündendir. Buraya kadar, sadece iç bünyenin panoramasý. Hele birde Sakar Geçidinden seyre dalarsanýz. Ýþte o zaman anlarsýnýz ki dünyada bir cennet varsa orasý GÖKOVA'dýr. Ve de ayný bütünlük içerisindeakyakabeldesý. Deminden beri sözünü etmeye çalýþtýðým, harikalar diyarý. Bu arada Akyaka'yý bütünüyle tanýmayan, dolayýsýyla bilmeyenlerin aklýna þöyle bir soru gelebilir. Dünya genelinde turizmin reel bir deðer olarak kabul edildiði, üstüne üstlük Türkiye ekonomisinde lokomotif görev üstlenen bir faaliyet alaný olduðu halde, Akyaka'yý farklý tutmak niye? Neden diðer sahil beldeleri gibi turizmin her çeþidinin yaþanmasý noktasýnda bir takým tedbirlere baþ vuruluyor? Kýsaca, turizmde asýl olan deniz, güneþ ve kum olduðu halde, Akyaka'nýn farklý algýlanma istediði altýnda yatan temel kriter ne? Ýþte asýl cevaplanmasý gereken soru bu. Elbet, ülkemiz ekonomisinin temel girdilerinden biri turizm. Bu gerçeði görmemezlikten gelmek olasý deðil. Tamam da, kabul edilmesi gereken temel bir nokta var. Dünyanýn geldiði noktada turizm, alýþýlagelmiþ bir takým kriterlerin dýþýna çýkma eðilimi gösteriyor. Bu nedenle dünya, turizmin çeþitlenmesi noktasýnda türlü arayýþlar içerisinde. Kongre Turizmi, Ýnanç turizmi, yayla turizmi, termal turizm, çeþitli sportif aktivitelerin geçerli olduðu turizm gibi. Hal böyle olunca, kendi beldemiz Akyaka'yý bir baþka özelliðiyle deðerlendirmek durumundayýz. Bir kere burasý, sahip olduðu deðerlerin gölgesinde gerçek bir tatil beldesi. Daha doðrusu, insanlarýn yorgunluðu dindirecekleri, dolayýsýyla kafa dinleyecekleri ideal bir yerleþim birimi. Onun içindir ki her kim olursa olsun, koruyup, kollamak ve geleceðe taþýmak adýna, üzerine farz olan her þeyi eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Elbet turizmin öngördüðü çeþitli aktiviteler olsun.yine de bir farkla. Burasýnýn kültür- sanat, akabinde kongre merkezi hüviyetine kavuþmasý þartýyla. Deðil mi ki burasý, yaþam adýna ideal bir merkez. Herkesin bir görüp hayran olduðu, yaþamaya can attýðý yer. O takdirde, üzerine basa basa vurguluyorum ki. hiç kimsenin kendini soyutlamamasý gerekir. Baþta belediye olmak üzere, beldede yaþayanlarýn bana ne? deme þansý yoktur. Hele hele Muðla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Erdal Özhan'ýn gösterdiði yaklaþýmlar sonrasýnda. Özhan, Akdeniz Havzasý Kýyý Alanlarýnýn Korunmasý baðlamýnda koordinatör olarak, Akyaka'yý örnek seçip, gerekli düzenleme çabasý içerisinde olduðuna göre, bugünden tezi yok harekete geçilmesi, olmazsa olmaz koþuldur. Dedim ya dünyada baþka Gökova, yaný sýra baþkaakyaka yok. Muðla Demokratik Kuruluþlarýnýn Terör ile ilgili Basýn Açýklamasý Kýzýlderili liderin Beyaz Adam'a söylediði doðru çýkmýþtýr. Biz de haklý çýkacaðýz. Avrupa Birliði'ne sesleniyoruz. Türkiye açýsýndan, tarih ve coðrafya bilgisi yetersiz yöneticileriniz, söylemleri ile teröre destek veriyor. Teröre gerçekten karþý iseniz, bu söylemlerden vazgeçmelisiniz. Ayný zamanda, AB ülkelerinde PKK'nýn örgütlenmesine kaynak yaratýlmasýna göz yummayýnýz. Tarih sizi de affetmeyecek, terör bir gün sizin de kapýnýzý çalacaktýr. Demokrasiye, insan haklarýna sonuna kadar baðlýyýz. En az sizin kadar bu deðerleri yaþama ve yaþatma hakkýmýzý sonuna kadar kullanacaðýz. Bunu meydanlara milyonlarý toplayarak, muhataplarýna ve sizlere gösterdiðimizi sanýyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüðüne, Laik Cumhuriyete karþý saldýrýlar olduðunda, gökten ateþ yaðsa, Türk ulusu teslim olmayacak, saldýrganý boðacaktýr. Biz uluslar ailesinin eþit, baðýmsýz bir üyesi olarak barýþ içinde yaþamayý, Mustafa Kemal'den öðrendik. Ülkemizi yönetenlere, yönetmeye talip olanlara sesleniyoruz. Ülkemizin sorunlarý var. Eðitim, saðlýk, aþ, iþ sorunlarýmýzý öteliyor, sineye çekiyoruz. Ancak; her gün bir, üç, beþ, sekiz artarak devam eden þehit cenazeleri görmek istemiyoruz. Dýþ politikamýzý, ittifaklarýmýzý yeniden gözden geçiriniz. Baðýmsýz Türkiye Cumhuriyetinin onurunu ve güvenliðini koruyunuz. PKK terörünü durdurunuz. Terörün kaynaklarýný kurutacak projeler geliþtiriniz. Teröre karþý gerektiðinde, güç kullanma yanýnda bölgede özel program uygulayýnýz. Uzun yýllar siyasi partiler, bölgede siyaseti aðalýk ve þeyhlik üzerinden yürüttüler. Bu nedenle feodal yapý kýrýlamadý. Sonuçta gelir daðýlým dengesizliði, bunun sonucu da eðitim düþüklüðü ortaya çýktý. Terörü besleyen nedenlerden biri de budur. O bakýmdan feodal yapýnýn çözülmesi için Doðu ve Güneydoðu'da ve geri kalmýþ yörelerde KOBÝ'ler ve KÝT'ler, yeniden kamu eliyle kurulmalýdýr. Þimdi deakpiktidarýna sesleniyoruz. Uluslararasý teröre savaþ açtýðýný söyleyenabd, ülkemize karþý düþmanca tavýr sergiliyor, terörü besleyen odaklara kol kanat geriyor. Zaman zaman bunu iktidarýnýz da itiraf ediyor. O nedenle çözüm siyasi iradenin, yani sizin elinizdedir. Sorunun karmaþýk bir yapý taþýdýðý, terörün dýþ desteði olduðu, çözümünse kolay olmadýðý açýktýr. Ancak sorumluluðu baþkasýna atmak, polemik yaratmak terörü önlemek için yeterli deðildir. Çözüm, iktidar olarak sizin elinizdedir. Teröre karþý sizden acil eylem planý bekliyoruz. Artýk þehit cenazelerine sarýlan anneleri, eþleri ve çocuklarýný görmeye dayanamýyoruz. Terörün bitirilmesini istiyoruz. Çaðrýmýzý muhataplarýna ve ulusumuzun saðduyusuna sunuyoruz. Saygýlarýmýzla Atatürkçü Düþünce Derneði, Türkiye Maden Ýþ Þb. Baþkanlýðý, Muðla Baro Baþkanlýðý, Eðitim Sen Þb. Baþkanlýðý, CHP Ýl Baþkanlýðý, Eðitim Ýþ Þb. Baþkanlýðý, Ticaret Odasý Baþkanlýðý, Tarým Orkam Sen Þb. Baþkanlýðý, Anap Ýl Baþkanlýðý, Yapý Yol Sen Þb. Baþkanlýðý, Ýþçi Partisi Ýl Baþkanlýðý, Ses Þube Baþkanlýðý, Muðla Tabip Odasý Baþkanlýðý, Tüketici Haklarý Der. Baþkanlýðý, Muðla Eczacý Odasý Baþkanlýðý, Ýnþaat Müh. Odasý Baþkanlýðý

4 Sayfa 4 ÇOCUÐUN ÝLK ÖÐRETMENÝ ANA-BABASIDIR Mualla Ulusavaþ Çocuðun yaþamýnda en etkili öðrenmeler ilk yaþantýlarýyla gerçekleþtiðinden ana-babalar ilk ve en önemli öðretmendir. Eðitim sorunlarýmýzýn kökeninde ana-babalarýn eðitilmesi bulunmaktadýr. Anababalar kuramsal bilgilerden çok, nasýl öðrenileceðini ve bilgilerini etkili ve yeterli biçimde nasýl uygulayacaðýný öðrenme gereksinimi içindedir. Ana-baba eðitimi sürecinin hedefi, ana-babalara çocuklarýyla iliþkilerinde etkili performans gösterebilmeleri için gereken yeterlilikleri kazandýrmaktýr. Bu yeterliliklerin baþlýcalarý aþaðýdakileri kapsamaktadýr. 1. Çocuðun zihinsel geliþimini destekleme 2. Disiplin 3. Dayanýklýlýk (Duygusal bakýmdan güçlü olma) 4. Çocuðun duygusal geliþimini destekleme 5. Beceriklilik 6. Çocuðun sosyal geliþimini destekleme 7. Çocuðun baðýmsýzlýðýný kazanmasýný destekleme. Ana-baba Eðitimi Programý Kapsamý Bir ana-baba eðitimi programýnda, önceden belirlenen öðrenme gereksinimleri kapsam için bir temel oluþturabilir. Araþtýrmada saptanan öðrenme gereksinimlerine dayalý olarak, özellikle araþtýrmaya katýlan ana-babalar için, bir ana-baba eðitimi programý kapsamýnýn aþaðýdaki basamaklar altýnda düzenlenebileceði önerilebilir. 1. Çocuðun Zihinsel Geliþimini Destekleme: - Çocuðun yaratýcýlýðýnýn geliþmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun doðruyu yanlýþtan ayýrmayý öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuða nasýl öðreneceðini öðretebilme - Hangi öðrenme biçiminin çocuða en çok yarar saðladýðýný belirleyebilme - Çocuðun altý yaþýna kadar geçireceði geliþim dönemlerinin özellikleri - Çocuðun düþünmeyi ve anlam vermeyi öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun düzgün konuþmayý öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun kendinin ve baþkalarýnýn haklarýna bilmesine yardýmcý olma - Çocuðun cinsel bilinç geliþtirmesine yardýmcý olma 2.Disiplin: - Çocuðun doðruyu yanlýþtan ayýrmasýna yardýmcý olma - Çocuða tutarlý ve kararlý davranabilme - Çocuðun uymasý gereken kurallarý ve bu karalarlýn nedenlerini anlamasýna yardýmcý olma - Çocuða olumsuz etkileri olmayan yapýcý disiplin yöntemleri kullanabilme - Çocuðu ödül, övgü gibi yollarla kontrol altýnda tutabilme 3-Dayanýklýlýk (Duygusal bakýmdan Güçlü Olma): - Deðiþime ve sürekli geliþmeye açýk olabilme - Ýyimser olma - Geleceðe umutla bakabilme - Çocuðuna sabýrlý, hoþgörülü ve özverili davranabilme - Kendine olan güvenini geliþtirebilme - Duygu ve düþüncelerini çocuðuna ifade edebilme - Çocuðu için en iyisini yaptýðýndan emin olabilme 4-Çocuðun Duygusal Geliþimini Destekleme: - Çocuk için iyi bir örnek ve yol gösterici olabilme - Çocuðun kendine ve baþkalarýna dürüst olmayý öðrenmesine yardýmcý olmak - Aile içinde çocuðun yerini ve deðerini belirleyebilme ve bunu koruyabilme - Çocuðun problemlerini anlatabilmesi ve yakýnlarýyla çözüm arayabilmesini saðlama - Çocuða karþý sevgi, güven ve anlayýþa dayalý bir tutum geliþtirme - Çocukla dostluk kurabilme,çocuðun mutlu olmayý ve mutlu etmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuða karþý sürekli duyarlý ve ilgili olabilme - Duygu ve düþüncelerini çocuða ifade edebilme - Çocuðun kendi duygularýný anlamasý ve kabul etmesine yardýmcý olma - Çocuðun oyun gereksinmesini karþýlayabilmesine yardýmcý olma 5. Beceriklilik: - Çocuðun karþýlaþabileceði hastalýk, kaza ve tehlikelere karþý önlem alabilme -Ailenizin güvenliðini ve huzurunu koruyabilme - Çocuk için uygun ortam ve elveriþli koþullar hazýrlayarak, çeþitli yaþantýlar geçirmesini saðlayabilme - Çocuðun doðum öncesi ve sonrasý özel bakýmýný saðlayabilme - Zamanýný iyi deðerlendirebilme, gereken her þeye zaman ayýrabilme. 6. Çocuðun Sosyal Geliþimini Destekleme: -Ana-baba olarak kendisi ve çevresi ile barýþ içinde olabilme - Çocukla dostluk kurabilme - Çocuðun utangaçlýk, çekingenlik gibi duygularý yenmesine yardýmcý olma - Çocuðun ailenin bir üyesi olarak davranabilmesine yardýmcý olabilme -Aile içinde birlik ve dayanýþma saðlayabilme - Çocuðun dünyanýn ona nasýl baktýðýný ve nasýl seslendiðini anlamasýna yardýmcý olma - Çocuðun çevresindekilerle iyi geçinmeyi ve iþbirliðine girmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun arkadaþ edinmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun toplumun adet ve geleneklerine uyum saðlamayý öðrenmesine yardýmcý olma 7. Çocuðun Baðýmsýzlýðýný Kazanmasý Ýçin Uðraþma: - Çocuðun kendi kendini kontrol etmeyi ve denetlemeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun kendine özgü bir kiþilik geliþtirmesine yardýmcý olma - Çocuðun kararlý ve tutarlý olmayý öðrenmesine yardýmcý olma, kendi kararlarýný kendinin alabilmesini saðlama - Çocuðun tehlikeli durumlarda kendini korumayý ve sakýnmayý öðrenmesine yardýmci olabilme - Çocuðun ilk yýllarda kendi gereksinmelerini karþýlama alýþkanlýðý kazanmasýna yardýmcý olma - Çocuðun kendi kendini idare edebilmesine yardýmcý olma Öðretim/Öðrenim Süreci ÇOCUK Yetiþkinler aktif bir öðrenme durumunu diðer öðrenme durumlarýna tercih ederler.yetiþkin eðitimcileri, yetiþkin eðitiminde daha etkili öðrenmeleri gerçekleþtirecek aktif katýlýmý esas almalýdýr. Ana-babalar en çok hangi öðrenme yolunu tercih ettikleri sorulduðunda, daha önce belirtildiði gibi, öncelikli tercihleri olarak þunlarý belirtmiþlerdir: - Kreþ-aile iþbirliðinin saðlanmasý - Özel bir radyo veya televizyon dizisi izlenmesi - Ana-baba eðitimi ile ilgili kitap, dergi, v.b. yayýnlarýn okunmasý Eðitim programlarý hazýrlanýrken ana-babalarýn bu tercihlerinden yola çýkarak, kreþ yöneticileri ve uzmanlarýnýn ve bakýcý annelerin ana-babalarla iþbirliðini saðlayacak eðitim süreçleri planlanabilir. Ayrýca, kreþlerde düzenlenebilecek toplantýlarda, izlenen radyo, televizyon dizilerinin ve okunan kitaplarýn tartýþýlmasý ile benzer sorunlarý olan ana-babalarýn sorunlarýna birlikte çözüm aramalarý kolaylaþtýrýlabilir. Ülkemizde en yaygýn kitle iletiþim aracý olan televizyonun ana-baba eðitimi programlarýna daha çok yer vermesi saðlanabilir. Yetiþkinlerin öðrenmesi yaþantýya dayalý dinamik bir süreç olup, bu süreçte öðrenen için önemli olan yalnýzca bilmek deðil, ayný zamanda bilgisini yansýtmak ve uygulayabilmektir. Bu nedenle yetiþkinin öðrenme süreci, öncelikle bireyin kendi öðrenme gereksinimlerinin bilincine varmasý ile baþlamalý ve sonra da aktif olarak katýlabileceði etkinlikler içinde geliþmelidir. Küçük gruplara katýlým, dinleme, okuma, yazma, tartýþma gibi çeþitli somut öðrenme yaþantýlarýndan geçerek yetiþkin bireyin yeni davranýþlar kazanmasý saðlanmalýdýr. Bunun için bir ana-baba eðitimine katýlanlar için aþaðýdaki sýranýn izlenmesi önerilebilir: 1. Ana-babanýn kendi öðrenme gereksinimlerinin bincinde olmasý 2. Mevcut düzey ile istenilen ana-babalýk performansý düzeyi arasýndaki farkýn belirlenmesi 3. Öðrenme kaynaklarýný belirlenmesi 4. Öðrenme planýnýn geliþtirilmesi ( Hedef, kaynak ve geçerlilik saptanmasý) Yetiþkin eðitimcileri ana-babalarýn eðitilmesi için programlar geliþtirerek, ana-babalara çocuklarýnýn fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel geliþimlerini daha iyi anlamalarý ve onlarý desteklemeleri için yardýmcý olabilirler. Ayný zamanda ana-babalýk yeterliliklerinin geliþtirilmesi yolu ile bireylerin kendi yaþamlarýný daha iyi kontrol edebilmelerine ve sonuçta tüm ailenin geliþimine katkýda bulunulabilir. Ana-babalar için yapýlan her türlü eðitimsel çalýþma, sonuçta en çok çocuða yarar saðlar Mutlu çocuklar yetiþtirilmesi ise, gelecekte mutlu bir dünyanýn güvencesini yaratacaktýr. OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ Nazif ÝYÝBÝLÝR Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði Yön.Krl.Üyesi Emekli Ýlköðretim Müfettiþi Eðitimin pek çok tanýmý var ama ortak tanýmý kiþide yaþam süresince, kendi yaþantýsý içinde istendik ve kasýtlý davranýþ deðiþikliði yaratma süreci olarak belirlenmiþtir li yýllara kadar çocuðun eðitimi ana karnýnda baþlar düþüncesi egemendi. Ancak zamanýmýzda ise çocuk eðitiminin ana karnýndan geriye giderek çaðdaþ toplum üyesi ana-babanýn saðlýklý bir çocuk dünyaya getirmesi için öncelikle çocuk hakkýnda kendilerini eðitirler, varsa sigara, alkol, kumar gibi kötü alýþkanlýklardan arýnarak çocuk yapmaya karar verirler. Böylelikle bilinçli ebeveynler olarak çocuðun eðitimi de ister istemez baþlamýþ olur. Ben, bu baðlamda çocuðun ilk çocukluk yýllarýndan sonraki aþamada eðitim-okul-aile üzerinde durmaða çalýþacaðým. Okul öncesi eðitim, çevresini merak eden, öðrenmeye ve düþünmeye güdü lenmiþ çocuðun bu özelliklerini yönetme, teþvik etme ve geliþtirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiþtir. Müfettiþlik görevim içinde Diyarbakýr, Bolu ve Muðla Ýllerinde ana sýnýfý öðretmenlerinin, çocuklara sonraki okul yaþamlarýn da gerekli olacak temel becerileri kazandýrdýklarýný, kýt kaynaklarla okullarýnda saðladýklarý zengin ve çeþitli eðitim ortamlarýný düzenlediklerini, çocuklarý zaman zaman özgür býrakarak bireysel güçlerinin ön plana çýkmasýný olanak saðladýklarýný, eðitimin zor görevi yerine getirmesinde çaba sarf ettiklerini inanarak, çocuklarýn ilerlemesini teþvik ederek okul öncesi eði timin etkilerinin kalýcý olmasý yönündeki çalýþmalarýný yakinen izledim. Öðretmenlerimizin bu çabalarý yarýnýmýzýn büyükleri olacak çocuklarýmýza katkýsý þüphesiz sayýlamayacak kadar çok olacaktýr. Ünlü bilim adamý Louk çocuklarýn beyinlerinin boþ bir levha gibi olduðunu,neyi görse,neyi yapsa,neyi duysa onu yaparak kalýcý iz býrakýr der. Vygotsky de çocuðun kendi kendine çevresiyle etkileþerek geliþtirebileceði biliþsel kapasitesinin dýþýnda, çevresindeki yetiþkinlerle ve diðer çocuklarla etkileþe rek geliþtirebileceði bir "geliþmeye açýk alan" olduðunu ileri sürmüþtür. Yapýlan araþtýrmalardan elde edilen bilgilere göre, bir yetiþkin ya da baþka çocuklarla sistemli olarak çalýþan ço cuðun biliþsel geliþiminin ve diðer özelliklerinin zenginleþtiðini, beslendiðini ve ka pasitesinin en üst düzeye çýktýðýný gösterir. Bu nedenle çocuðun biliþsel ge liþiminde kilit nokta olan öðretmen; okulda çocuklarla birlikte çalýþmalý, çocuklarý aþýrý derecede baðýmsýz bý rakma eðiliminin çocuklarýn biliþsel geliþimini yavaþlatacaðýný bilmelidir. Çocuðun biliþsel, duyuþsal, kültürel geliþimleri sürerken okul öncesi öðretmeni çocuðun ailesi ile saðlýklý bir iliþkide olmalýdýr. Gerektiðinde aileye de rehberlik etmelidir.aileler de öðretmenlerinin önerilerini ve okuldaki eðitim etenliklerinin evde de devamýnýn saðlanmasý gerektiðini bilmelidir. Bu nedenlerle okul öncesi dönemde, zorunlu okul çaðýnýn temellerini teþkil eden becerileri ve yeterlilikleri geliþtirebilecek esnek, çocuk merkezli bir eðitim programý ve okul-aile iþbirliði ile þu belirtilen hedeflere ulaþýlabilmelidir. Çocuðun bireysel ihtiyaçlarý dikkate alýnmalýdýr. Çocuðun yönlendirdiði etkinliklerle, öðretmenin yönlendirdiði etkinlikle arasýnda bir denge olmalýdýr. Ýnsan iliþkilerine dayalý bir atmosferin geliþimi saðlanmalýdýr. Okul öncesi eðitim kurumunun eðlenceli, zevk alýnan bir yer olmasý saðlanarak çocuðun temel eðitime hazýr hale getirilmesi gereklidir. Ana-babalar çocuklarýn eðitimine katýlmalýdýr. Ürünler deðerlendirilmelidir. Kendisinin farkýnda olmasýný saðlamalýdýr. Sosyal becerileri geliþtirilmelidir. Kültürünün ve diðer kültürlerin farkýnda olmasý saðlanmalýdýr. Ýletiþim becerileri, yaratýcýlýk ve estetik beceriler geliþtirilmelidir. Algýsal-devimsel beceriler kazandýrýlmalýdýr. Analitik düþünme ve problem çözme becerileri üzerinde durulmalýdýr. Yukarýdaki alanlarda beceriler kazandýrabilmek için, çocuklarýn ihtiyaçlarýna uygun düzenlemeler yapýlýp, genellikle oyun yoluyla öðretimi vurgulayan, öðrenmeyi öðrenme ortamlarýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Öðretmenlerimiz burada, çocuðun istendik davranýþlarý kazanmasýný kolaylaþtýrmayý saðlarken, ebeveynler de çocuklarýnýn eðitimine doðrudan katýlarak, gerekli yardýmý yapmalýdýrlar.

5 Sayfa 5 YÖREMÝZDEN Bir doða katliamý daha (Çetibeli - Taþhan) NEDENSE Havai maviydi gökyüzü nedense? Gözleri siyah, Saçlarý siyah, Bendeki hayalin siyah Ama, Havai maviydi gökyüzü nedense? Gülüþü beyazdý Entari beyaz. Bendeki ellerin bembeyaz Ama Havai maviydi gökyüzü nedense? Bulutlar geldi mi üstümüze Gözlerin dolardý Gözlerin aðlar, Bulutlar aðlar, Bendeki düþler aðlardý Ama, havai maviydi gökyüzü nedense? Gökova kavþaðýndan Marmaris-Datça yoluna dönünce, yeþille mavinin kucaklaþtýðý Gökova'dan 8 km. gidinceye kadar yol kenarýnda kesilen aðaçlar görüyoruz. Yol üç þerit zaten. Niçin duble yol? Yýllardýr istisna dýþýnda sýkýþýklýk yaþanmadý bu yollarda. Kaza da yok. Niçin doða katlediliyor? Her gün pek çok kaza olan, yol ihtiyacý olan yerler dururken Muðla'nýn üçlü þeritleri niçin duble yol oluyor? Niçin..? Niçin..? Çetibeli'ni Marmaris'e doðru geçince yolun solu 1988'de yandý. Doða yeni yeni kendini yeniliyor. Sað taraf ise dünyada nadir görülen Sýðla (Günnük) aðacý ormaný. Resimde de görüldüðü gibi yemyeþil, pýrýl pýrýl, ama bir iki ay sonra bunlar yok olacak. Bir taraftan yangýnlar, bir taraftan Akyaka-Akbük yolu, bir taraftan gereksiz yol açýmý. Niçin gereksiz doða katliamlarý..? BÝR YER DÜÞÜNÜYORUM Bir yer düþünüyorum yem yeþil, Bilmem neresinde yurdun, Bir ev günlük güneþlik, Çiçekler içinde memnun. Bahçe kapýsýna varmadan daha, Bakýn kokusu ýhlamurun, Gölgesinde bir sýra, der gibi: -Oturun, Haydi çocuklar, haydi, Salýncaklarý kurun, Baþka dallarsa, eðilmiþ; Yemiþlerimizden buyurun. Rüzgar esmez konuþur: -Uçurtmalar uçun, çamaþýrlar kuruyun, Mesut olun yaþayýn Ana, baba, evlat, torun ORMAN YURDUMUZUN CÝÐERLERÝDÝR Ziya Osman SABA Konuþmayý sevmez Gözlerini verirdin bana. Gözlerin konuþur, Gözlerim dinler, Bendeki yürek inlerdi. Ama, havai maviydi gökyüzü nedense? Sözlerin aðladý, ellerim anladý. Ama, bendeki eserin aðlamadý. Çünkü,havai maviydi gökyüzü, Nedense!... Mediha SARIOÐLU Akyaka C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu Resim Öðretmeni 23 NÝSAN ÇOCUK BAYRAMI VE CUMHURÝYETÝ SAHÝP ÇIKMAK ÇÝLER ALGUR Evhanýmý Yurdumun her köþesinde kutlandý ULUSAL EGEMENLÝK ve ÇOCUK bayramý Çocuklarýmýz sevinçliydi bayramýn coþkusuyla. Çünkü ATAmýz yavrularýmýza büyük bir bayram armaðan etmiþti. Büyük küçük bu özel ve anlamlý günün deðerini biliyoruz. Yurdumuzun yeniden var oluþunun temeliydi bu tarihi gün. Bu gün kurulmuþtu büyük millet meclisi. Yurdumuzun düþmandan temizlenip hürriyetine kavuþtuðunu kanýtladýðý bu anlamlý günde bayramýn en büyüðünü kutlamak büyük küçük TÜRK halkýnýn hakkýdýr. Yurdumuz için canýný seve seve veren þehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde anavatanýmýz bizim yurdumuz olmaya devam ediyor. Her karýþýnda binlerce þehidimizin kanýnýn olduðunu unutmayalým. Kolay kazanýlmadý bu anavatan. Binlerce þehit siper, oldu düþman mermisinin karþýsýnda. Bir bacaðý kopan tazecik neferler, kolunu, gözünü kaybeden gaziler, top sesinden saðýr olan þanlý askerlerimiz, son nefesine kadar bayraðýmýzý elden ele yere düþürmeden gururla taþýrken, yaralarýndan akan kanýný düþünmeden, en önemlisi acýsýnýn bile farkýnda olmadan düþmanýn üstüne ALLAH ALLAH nidalarýyla yürümeleri, vatanýmýzý kurtarmak için kutsal çabalarýdýr. Þehitlerimizi rahmetle anýyoruzb Gazilerimize saygýmýz çok büyük. ATAmýzýn ruhu þaad olsun. Bizlere bu güzel yurdu býraktýklarý için büyüklerimize binlerce teþekkürler. Yurdumuzu korumak hepimizin görevidir. Kalkýnmasýnda hepimizin katkýsý olmasý lazýmdýr. Vatandaþ olarak birbirimize saygýlý olmalýyýz. Yapmak istediklerimiz vatanýmýzýn yararýna olmalýdýr. Doðru bildiðimiz yolda kimseyi incitmeden yürümeliyiz. Yardýma muhtaç olanlara yardým etmeliyiz. Kalkýnmýþ bir ülke durumunda olmak hepimizin çabalarýyla olacaktýr. Hiçbir konuda duyarsýz davranmaya hakkýmýz yoktur. Bu vatan hepimizin. Ülke içinde kardeþçe yaþamak, ayný haklardan ayný ölçüde yararlanmak hepimizin hakkýdýr. Bu günün küçüklerini bilinçli, kültürlü, aydýn bireyler olarak yetiþtirmek biz büyüklerin görevidir. Onlarý saygýlý, yarýnýna güvenle bakan gençler olarak yetiþtirebilirsek ne mutlu bizlere. Yurdumuz biz den aklý baþýnda gençler, ilim adýna atýlýmlar,vatana hizmet edecek bilim adamlarý bekliyor. Artýk kavgalar olmasýn. Kimse birbirinin canýna kastetmesin. Kimsenin cebindeki parada baþkalarýnýn gözü olmasýn. Refah düzeyinin nasýl daha iyi durumlara getirileceðinin kaygýsýna milletçe Çözüm bulmaya çalýþalým. Yurdumuzda aç, açýkta kalan olmasýn. Tembelliðe son verelim. Bu gün bulduðumuzu yarýna aktaramazsak açlýk kapýdan girmiþ demektir. Yarýna birikimin yoksa yaþlýlýðýnda çok kötü günler kaçýnýlmaz olacaktýr.bu durum ülkenin geleceði içinde geçerlidir. Gelir gider dengesinin kaybolmasýyla bir daha altýndan kalkamayacaðýmýz yükün altýnda kalýrýz. bu duruma gelmemek için çok akýlcý, kalýcý çözümler üretmek,.çalýþmak lazýmdýr. ATAmýz bize çalýþarak, aklýmýzý kullanarak, üretken olmamýzý öðütlemiþtir. Atamýzýn gösterdiði yolda, yasalar çerçevesinde, inkýlaplarýna baðlýlýkla izinden yürüyelim Yanlýþlara kanmayalým. Yarýnlar bizim mutluluðumuz olsun. Nice mutlu bayramlar kutlayalým. Sevgi ve saygý yüreklerimizi ýsýtsýn. Kendimize yapacaðýmýz iyilikler vatanýmýza yapýlan iyiliklerdir.

6 Sayfa 6 KARABÖRTLEN ve GÖKOVA'dan ÝLK ANILAR Aydýn Turunç 1960 yýlýnýn Temmuz ayýnda, yeni mezun bir maden mühendisi olarak ilk defa Muðla'ya geldim. O zaman için, Ýzmir-Aydýn-Muðla yolu bitmek bitmeyen bir yoldu. Aydýn'a kadar demiryolunu takip eden yol, Aydýn-Çine-Eski Çine arasýnda þimdiki güzergâhýn daha batýsýndan geçiyordu. Eski Çine'den sonra ise 376 virajlý dað yolundan, Nebi'ler- Turgut üzerinden Yataðan'ýn batýsýna iniliyor ve dað eteðini takiben Muðla'ya varýlýyordu. Muðla-Ula-Karabörtlen yolu ise, Köyceðiz- Fethiye ana yolu üzerinde olmasýna raðmen dar ve hele Ula- Karabörtlen arasý çok virajlý ama çok güzel manzaralý bir yoldu. Çalýþmaya baþladýðým Köyceyiz Kromlarý Ýþletmesi Ltd. Þirketi'nin þantiyesi Karabörtlen'de idi. Karabörtlen, o zamanlar mýntýkanýn en büyük ve mamur köyüydü.tabii elektrik ve akar su yoktu. Bizim akar suyumuz ve akþamdan akþama da þantiye elektriðimiz vardý. Buz dolabýmýz gaz yaðý ile çalýþýyordu. Muðla'daki en eski okullardan birisi orada idi ve okur-yazar oraný çok yüksekti. Köyceðiz-Fethiye yönünde giden posta otobüsleri ve diðer vasýtalar Karabörtlen'de mola verir ve özellikle ekmek alýrlardý. Köyün, Ula tarafýndaki çayýn üzerinde köprü yoktu ve yaðmurlar baþlayýnca genellikle yol kapanýr ve vasýtalar suyun azalmasýný ve þirket greyderinin yolu düzeltmesini beklerlerdi. Köyceðiz tarafýnda, Namnam çayý üzerinde ise, mevcut köprünün daha kuzeyinde þimdi kullanýlmayan baþka bir köprü vardý.. O zamanlar çok yaðmur yaðar ve Namnam çayýndan seller gelirdi. Bizim maden yolu da, Alacýk-Aðla arasýnda Namnam çayýndan geçiyordu ve her selde sular yolu biçer ve yol kapanýrdý. Bütün mühendislik hayatýmca sudan çok çektim.yer üstünde de, yer altýnda da suyla uðraþtým. Köyceðiz giriþinde de köprü yoktu. O yol da, daha doðrusu, Fethiye'ye kadar her dere ve çay, yaðmurlarda geçit vermezdi. Akyaka, Akçapýnar ve Çýtlýk gibi Kozlukuyu (Gökova ) köyünün bir mahallesi idi. Karabörtlen-Gökova arasýnda büyük yerleþim olarak sadece Kýzýlyaka köyü vardý. Karabörtlen'den Gökova'ya, þimdiki Sarayaný-Kýzýlyaka-Çýtlýk-Ataköy-Kozlukuyu-Ýniþdibi yerleþimlerinden geçen ve daðýn eteklerini takip eden köy ve maden yolu ile varýlýrdý. Bu yolun bakýmý maden þirketine aitti. Yol, bugünkü okaliptüslü yolun baþlangýcýnda, köprü civarýnda, Sakar'dan inen Ula- Marmaris yolu ile birleþirdi ve Ýniþdibi yolunu takiben þimdiki belde merkezine ve oradan da iskeleye ulaþýrdý. Sakar yolu tek þeritli bir yoldu ve manevra yerlerinde vasýtalar birbirlerine yol verirdi. O tarihte, Akyaka mahallesi çok küçük bir yerleþim alaný idi. Hatýrladýðým kadarýyla, merkezde Hüseyin Çavuþ'un kahvesi, eczanenin olduðu yerde, Belediye eski Baþkaný Ýsmail Akkaya'nýn rahmetli babasýnýn bakkal dükkaný, Server Datça'nýn dükkaný ve Türkoðullarý'nýn yerinde de Sarýoðullarý'nýn yeri vardý. Zaten mahallede devamlý 5-6 aile yaþardý. Bugün de onlarýn çocuklarý ve torunlarý Akyaka'da yaþamlarýný sürdürmektedirler. Köy meydanýnda bir de çeþme vardý ve Papazlýk deresinden toprak künklerle gelen su buradan akardý. Yanýlmýyorsam o tarihlerde jandarma karakolu da vardý. Sonralarý çok kullandýðýmýz Muhtar Kemal Kaya'nýn 'jeep'i de henüz piyasaya çýkmamýþtý. Yerleþimin büyük bir kýsmý, bugün de yer yer artýklarýný gördüðümüz, zeytinliklerden ve henüz parsellenmemiþ tarlalardan ibaretti. Kermetur ve Yücelen tesislerinin bulunduðu yerler ise azmak sularýnýn kaynadýðý kovalaklýklardan ibaretti. Mümin ustanýn salaþ gazinosu, sanýrsam, o tarihte de mevcuttu. Ama, azmak boyunda Halil'in yeri henüz açýlmamýþtý. Sonradan bulunan 'Eren Dede'yi hatýrlayan da yoktu. Ýskele mevkiinde ise, bugün de kullanýlan, mahallenin en eski camisi mevcuttu. Akyaka Ýskelesi, Muðla'nýn ihraç kapýsý olduðundan, bugünkü Çoban Tur tesisinin restoran bölümünün olduðu yerde, Gümrük Karakolu vardý. Maden Þirketi'nin bütün ihracatý Akyaka'dan yapýlýyordu. Ýki iskele Özel Ýdareye aitti ve 'kullanma hakký', önce Muðla, sonra Ula Özel Ýdarelerine ödeniyordu. Eskilerden kalma üç antrepo kalýntýsý mevcuttu ki bunlardan birisi bugün de görülmektedir. Diðerlerinden birisi sarnýç yanýndaydý ve yerinde þimdi butik otel bulunmaktadýr. Ötekinin yerinde ise Ceylan'larýn evi vardýr.o tarihlerde, yüklemeler sýrasýnda, bu binalar iþçi koðuþu olarak kullanýlýyordu. Ýskele mevkiinde bir, iki aile yaþardý. Yaþayanlardan birisi de rahmetli Süleyman Faik'di. Evi yamaçtaydý. Þimdi sýra sýra evlerin yapýldýðý yerde de domates tarlasý ve kahvesi vardý. Maden yüklemesi sýralarýnda iþçilerin ihtiyaçlarýný karþýlýyordu. O tarihlerde, ayda, 6-10 bin ton krom cevheri ihraç ediliyordu. Gemiler rýhtýmlara yanaþamazdý. Açýkta demirletilirler ve cevherler þatlarýn içindeki 2.5 tonluk kazanlarla taþýnýrdý. Kazanlar bant elevatörlerle yüklenirdi. Bantlara yükleme ise elle yapýlýrdý. Dolayýsýyla yüklemeler sýrasýnda etraf köylerden iþçiler gelir ve Akyaka canlanýrdý. Elektrik kendi jeneratörümüzle saðlanýyordu. Ýskele mevkiine ilk su da, Þirket tarafýndan, Akyaka merkez çeþmeden demir boru ile getirilmiþti. Bir musluk da, bugünkü Pazar yerine konmuþtu. Belde kabristanýnýn bulunduðu yerde de iki isimsiz mezar vardý. Rahmetli Süleyman Faik, bunlarýn, Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda körfeze giren ve sahildeki karakola ateþ eden Ýngiliz gemisinin þehit ettiði iki jandarma askerine ait olduklarýný söylemiþti. Kendilerini rahmetle anarýz yýlý sonunda, 6 aylýk stajyer mühendislik görevimi tamamlayarak askere gitmek üzere Karabörtlen'den ayrýldým.. AKS - DERNEK FAALÝYETLERÝ Maden Yük. Müh. AÞKLARIN YARIMADASI (DATÇA) KADÝR TAVAN AKS üyesi Yazýnýn icadýndan sonra tarih ve coðrafya notlarýný ilk düþen ben olsaydým, Aþklarýn Yarýmadasý diye yazardým Datça Yarýmadasýný. Ýlki de düzenlenen AkyakaBozburun gezisinin unutulmaz anýlarý belleklerekazýnmýþken, ikinci olarak de yapýlan Akyaka-Knýdos güzergahýný kapsayan gezide bu yöreyi yakýndan tanýmanýn, görmenin, onunla iç içe yaþamanýn ayrýcalýklarýný yaþadýk doyasýya.yine, dernek üyemiz Sedat Atay'ýn öncülüðü ve rehberliðinde gerçekleþen bu geziden zaten baþka izlenimler de beklenemezdi. Marmaris, Emecik, Aktur, Reþadiye, Datça, Mesudiye, Palamutbükü, Yazýköy ve Knýdos'tu güzergahýmýz. Teraslarýndan ve tepelerinden ayný anda Ege'yi ve Akdeniz'i izlemenin keyfine diyecek yoktu. Kýrlarýndan kendi ellerimizle derleyip,þimdi odalarýmýzdaki vazolarda bize gülen sarý solmaz çiçeklerinin zevkine ne dersiniz? Yüzyýllarýn Yorgunu ve artýk kanatsýz yaþayan yeldeðirmenlerini izleyerek ilerlemek yollarda ve CAN YÜCEL gibi bir canýn sevdalýsý olduðu yörenin oksijenini ciðerlerinizin derinliklerine çekmenin hazzý... Onlarca koy, onlarca plaj ve kumsallarýn, tepelerden denize uzanan vadilerdeki renk cümbüþleri ile nakýþlanmýþ meyve bahçeleri, yapraklarý ve çiçekleri arasýnda aþk þarkýlarý söyleyen kuþlarý çoktan unutturmuþtu bize güncel yaþamý. Bu satýrlarýn yazarý olarak elimden gelse saati durdurabilirdim. Ne yazýk ki zaman ilerliyordu. Palamut bükündeki planlý öðle yemeði molasý, bir de sürprizle süslenince NOSTALJÝ restorantta YILMAZ dostun hazýrladýðý balýk sofrasýna oturulmaz mý bu güzelim sahilde? Sürpriz dedim de; Bizden evvel gizlice Palamutbükü'ne varan ve dostlarýyla bizi ev sahibi gibi karþýlayan Dernek baþkanýmýz Selçuk Ýnaç'ýn gülümsemesine ne denir. Doyasýya balýk yemeðinden sonra çaylarýmýzý Nostalji restaurantýn duvarlarýndaki afiþlere, fotoðraflara bakarak içtik. Orta kuþaðýn gençlik rüyalarýný süsleyen sinema sanatçýlarýnýn resimleri ile süslü bu duvarlar bizi kýrk yýl ötelere çekiverdi.ama biz ilerlemek zorundaydýk ve KNIDOS'a ulaþtýk. Knýdos'un tarihi yargýsýný tarihçilere ve uzmanlara býrakalým. Ama biz gezginciler olarak hepimiz biraz daha farkýna vardýk ki bu yarýmada asla Knýdos'suz olamazdý. Anadolu medeniyetlerinin eþsiz güzelliklerinin devasa bir örneði olan Knýdos sadece alýþýlagelen eski bir yapýt olmanýn daha da ötesinde coðrafik konumundaki doðal güzellik 2500 yýl evvelki yaþam tarzýna en uygun srtatejik konumve yaþanýlan dönemde bugün nimetlerinden yararlandýðýmýz pozitif bilimin ilkokulu olmuþ burasý. Gezi katýlýmcýlarýndan rehberimiz hariç üstelik hiç kimse görmemiþti Knýdos'u. Herkes gönlünce ayrýlmýþ yeterli bir zaman diliminde, üstelik uçurtma uçurarak gezdi Knýdos'u. Bu gezi bu tarihi yerin güzellikleriyle yeterince süslemiþti günümüzü. Doyumsamýþ, dinlenmiþ ve iyi ki bu geziye katýldým demenin huzuru içinde evimize döndük. Nice gezilere... AKYAKA'DA KÜTÜPHANE SERÜVENÝ 2004 yýlý Ekim ayý sonunda Akyaka'da yaþayan 15 duyarlý insan YAÞADIÐIMIZ YERDEN SORUMLUYUZ ilkesinden hareketle Þýkýdam Cafe'de ilk kez bir araya geldiler. Orada bu toplantýlarý sürdürelim, konuþarak bir yerlere varýrýz kararýna vardýlar. Ardýndan gelen deprem bu grubu pekiþtirdi. Deprem eðitimi, deprem bilinci çalýþmalarý gruba yeni bir þeyler yapma fikrini verdi yýlý Ocak ayý sonunda Akyaka Sivil Ýnisiyatifi (ASÝ) adýný benimseyen grup, yerel yöneticiler ve Ula Kaymakamýyla yapýlan görüþmeler sonunda beldemizde kütüphane olmadýðýný ve olmasý gerektiðini, Akyaka Sivil Ýnisiyatifinin bu görevi yapabileceðini anlattýlar. Akyaka Belediye BaþkanýAhmet Çalca'ya konu iletildiðinde heyecanla karþýladý. Nerede nasýl açýlýr sorusuna hazýrlýklý olan ASÝ, boþ bulunan saðlýk ocaðý üst katý þimdilik olabilir deyince, Ahmet Çalca Akyaka Saðlýk Ocaðý sorumlu hekimi Hüseyin Beyi aradý. Hüseyin Beyin olumlu görüþüyle günü Akyaka Halk Kütüphanesi kurulmuþ oldu. ASÝ'nin, Akyaya Belediye Baþkaný ile yaptýðý görüþmelerde, belediye karþýsýndaki alanýn encümen kararýyla kütüphane ve kültür merkezi olmasý kararlaþtýrýldý. Ancak; plan tadilatý, ÖÇK izni, kaynak temini, proje yapýmý gibi sorunlar zaman aldý. Ama Halk Kütüphanesi, öðrenciler için okuma ve ödev sorununu çözme yeri, yetiþkinler içinse sosyal dayanýþma iþlevini yerine getirdi. Sayýlý gün çabuk geçer. Saðlýk ocaðýnda süre uzayýnca Akyaka Belediye Baþkaný sýkýntýyý gidermek için Belediye Halkla Ýliþkiler Odasýnda geçici bir yer tahsis etti. Tabii o da geçici Bu geçici çözümlerle sorunun çözülemeyeceðini bile ASÝ, dernekleþip tüzel kiþilik kazanma kararý aldý. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Mart 2006'da kuruldu. Akyaka'ya kütüphane ve kültür merkezi kazandýrma azminde olan Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'nin, Belediye Baþkaný ile yaptýðý görüþmeler sonunda,akyaka Belediye Meclisinin tarih ve 48 no'lu kararý ile C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu ile Jandarma Karakolu arasýnda kalan Atatürk Caddesi üzerindeki eski su deposu yap iþlet yöntemi ile Akyaka Kültür ve Sanat Derneði'ne tahsis edildi. Belediyede dar bir alanda sýkýþan kütüphane içinaydýn ve Solmaz Turunç'un giriþimleri sonucu, Pevlane-Þahap Marmara'nýn varisi, Ilgýn Sokaktaki bahçeli evlerinin bir bölümünü kütüphane olarak kullanýlmak üzere tahsis ettiler. Þu anda Halk Kütüphanesi bu adreste faaliyettedir.ancak, belediye tarafýndan tahsis edilen yere en kýsa sürede Muðla Mimarlar Odasý, Muðla Mühendisler Odasý ve diðer kuruluþlardan destek alarak beldemiz Akyaka'ya kütüphane ve kültür merkezi kazandýracaðýz. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði, kitap baðýþlayan dostlarý (yaklaþýk 50 kadar) sayesinde kitaplýk bir birikime ulaþmýþtýr. Kütüphanemize ve derneðimize maddi manevi katký veren herkese yürekten teþekkür ederken, kalýcý bir kütüphane ve kültür merkezi yapmamýza katkýlarýnýzý beklemekteyiz. Akyaka Kültür ve Sanat DerneðiYönetim Kurulu Üyeleri : - Selçuk Ýnaç (Yönetim Kurulu Baþkaný) - Hüseyin Ünsal (Yönetim Kurulu BaþkanYardýmcýsý) - SolmazTurunç (Yönetim Kurulu Üyesi-Yazman) - HüsniyeYenikeçeci (Yönetim Kurulu Üyesi-Sayman) -AliyeTeksal (Yönetim Kurulu Üyesi)

7 Sayfa 7 Türkiye'nin, küresel ýsýnmaya baðlanan iklim deðiþikliklerinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduðu biliniyor. Küresel ýsýnmanýn tarým üzerindeki etkileri genel olarak kuraklýk þeklinde kendini gösteriyor. Yaðýþlar ise, düzenli olma özelliðini kaybediyor ve çoðu zaman sellere neden olarak yarardan çok zarar getirebiliyor. Bilindiði gibi bu yýl, genel olarak kurak bir yýl oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan, üretim açýsýndan çok önemli bir ay olan Nisan ayý haritalarýna göre, Ýskenderun, Kýrþehir, Çorum, Samsun, Çankýrý, Þile, Bursa, Yunak, Kütahya, Gediz ve Fethiye çevreleri KURAKÇA; Karaman, Kýrýkkale, Ankara, Amasya, Eskiþehir, Afyon, Isparta, Uþak, Denizli, Muðla, Bandýrma, Malkara ve Tekirdað çevreleri KURAK; Konya, Cihanbeyli, Seydiþehir, Burdur, Bilecik, Ýstanbul, Edirne, Çanakkale, Balýkesir, Manisa, Ýzmir ve çevreleri ÇOK KURAK; Mersin, Silifke, Anamur, Manavgat, Antalya,Aydýn, Muðla, Kýrklareli ve Uzunköprü çevreleri ise ÇÖLkarakterleri göstermiþtir. Muðla gibi bahar aylarýnda yaðýþlý bir ilimizin bu yýl "çöl" karakteri göstermesi durumun ne kadar vahim olduðunun en açýk göstergesidir. Yine 2007 Nisan ayýnda, Ege Bölgesi ele alýndýðýnda, yaðýþ ortalamasýnýn uzun yýllar ( ) nisan ayý ortalamasýna göre daha düþük RÜZGAR ENERJÝSÝ Ýhsan Kafadar Maden Mühendisi Muðla Mermerciler Derneði Yönetim Kurlu Üyesi Ülkemizde, elektrik enerjisi üretimi için kullanýlan hammaddeler, hidrolik enerji dýþýnda genellikle fosil kaynaklara dayanmaktadýr. Fosil kaynaklar dediðimiz kömür, petrol ve doðalgaz, diðer geliþmiþ ülkelerde de büyük çapta kullanýlmaktadýr. Esasen, ilk elektrik üretiminde kullanýlan bu hammaddelerin kullanýlmasý sanayi devrimi ile baþlamýþ ve hala dünyadaki etkinliði sürmektedir. Üretilen elektrik enerjisi, dünyadaki sanayi ve teknolojiyi geliþtirirken, bu santrallerin havaya saldýklarý karbon emisyonlarýnýn miktarýný da arttýrmýþtýr. Bunun sonucu atmosferde meydana gelen karbon yükü, bugün hissetmeye baþladýðýmýz küresel ýsýnmanýn baþ aktörü durumundadýr. Eðer sera gazý üretiminin daha az seviyelere düþürülmesi yolunda gerekli tedbirlerin alýnmamasý ve kirlenmenin devam etmesi durumunda, dünyamýzý geri dönüþümü olmayan zor bir dönem beklemektedir. Denizlerin ve yeryüzünün ýsýnmasýyla büyük iklim deðiþikliklerinin olacaðý anlaþýlmaktadýr. Bu durum, bir yandan kuraklýklar ve çölleþmeler getirirken, kutuplarda eriyen buzullar deniz seviyesini yükseltecek ve karalarýn bir kýsmý suyla kaplanacaktýr. Diðer yandan, ortadan kalkan bitki türleri, nesli tükenen hayvanlar, yeni bakteri ve mikroorganizmalarýn oluþmasýndan doðabilecek salgýn hastalýklar, insanlar için büyük tehlike iþaretleri vermektedir. Global ýsýnmanýn en büyük suçlusu fosil yakýtlar, yýllardan beri yoðun þekilde kullanýlýrken, dünyadaki yenilenebilir ve tükenmez kaynaklardan pek az yararlanýlmýþtýr. Nitekim daha önceki yýllarda, hidroelektrik santrallerin inþasýna kredi vermeyen dünya bankasý ve geliþmiþ ülkeler, hep termik santrallerin kurulmasýný teþvik etmiþlerdir. Çünkü bu santrallerin iþletilmesi için kömür ocaklarýnýn da açýlmasý gerektiðinden geliþmiþ ülkelere iyi bir Pazar olmuþtur. Ocaklarda çalýþan iþ makineleri bir yandan bol miktarda akaryakýt tüketirken, yedek parçalara ödenen meblaðlar ayrý bir sömürü þekli olarak yýllarca devam etmiþtir. Sanayileþme çabasý içindeki ülkeler ise, gerekli sermayeyi bulamadýklarý KÜNYE: Akyaka Kültür ve Sanat Derneði aylýk bültenidir. Yayýnlanan yazýlardan yazarlarý sorumludur. Akyaka Kültür ve Sanat Derneði ( ) adýna sahibi: Selçuk Ýnaç (Bþk) Yazý Ýþleri Sorumlusu: Sedat Atay (üye) Vergi No: Ula Akyaka Kültür ve Sanat Derneði Ilgýn Sk. No:8 Akyaka Ula MUÐLA Tel: Baský: Devrim Gazete ve Matbaasý / MUÐLA Tel: ÇEVRE VE TARIM Küresel Isýnma, Seçimler ve Tarým Ýbrahim YETKÝN Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel Baþkan olduðunu görüyoruz. Bu durum özellikle, Muðla, Ýzmir gibi sebze meyve üretiminde aðýrlýk taþýyan bölgeler açýsýndan geçerlidir. Küresel ýsýnmadan bugüne kadar en fazla su ihtiyacýný doðal ortamdan temin eden hububat, en fazla da buðday etkileniyor. Ortalama ýsýda bir derecelik bir artýþ hububatta yüzde 10 civarýnda üretim kaybýna neden oluyor. Nitekim, 2005 yýlýnda buðday rekoltesi 21.5 milyon tondu yýlýnda görülen sýcaklýk artýþýna baðlý kuraklýk nedeniyle üretim, 2005'e göre, yaklaþýk iki milyon ton düþmüþtü. Bu yýl ( sezonunda) yine ortalamanýn üzerinde sýcak ve kurak bir kýþ geçirdik. Bu durumda, bu yýl da asgari iki milyon ton civarýnda bir kayýp tahmin ediliyor. Bu kayýplar nedeniyle Türkiye'nin buðday üretimi uzun yýllar sonra ilk defa tüketiminin (17-18 milyon ton) altýna düþme tehlikesiyle karþý karþýya bulunuyor. Ayrýca hububat dýþýnda, sulama yapýlan ürünlerde de, sulama barajlarýnda toplanan suyun yetersiz olmasý nedeniyle, özellikle ikinci ürünlerde tarýmsal sulama yapýlamayacaktýr. Nitekim, geçtiðimiz günlerde DSÝ Genel Müdürü, bu nedenle çiftçilerden bu yýl ikinci ürün ekmemelerini istemiþtir. *** Bu yýlýn bir baþka özelliði de yaklaþýk yarým yüzyýl sonra Türkiye'de ilk defa yaz ortasýnda, tarýmsal faaliyetlerin en yoðun olduðu Temmuz ayýnda genel seçimlerin yapýlacak olmasýdýr. Çiftçiler açýsýndan bu tarih, bir çok bölgede hasat için geliþmiþ ülkeler hangi santrallere kredi veriyorsa bu tür santrallerin yapýlmasýna razý olmuþlardýr. Halbuki, tükenmez ve yenilenebilir enerji kaynaklarý, fosil kaynaklardan daha fazla olup, dünyanýn hemen her yerinde bol miktarda bulunmaktadýr. En önemlisi de çevreyi bu derece kirletmemekte, ucuzluk ve devamlýlýk saðlamaktadýr. Ne yazýk ki, ülkemizde de hidrolik kaynaklarýmýz daima termik santrallerin gerisinde kalmýþtýr. Halen kullandýðýmýz ve ürettiðimiz 170 milyar kilovat saat elektriðin önemli bir miktarý, kömür, fuel oil ve doðalgazdan saðlanmaktadýr. Fosil yakýttan saðlanan elektrik enerjisi daha pahalýya mal olduðu gibi, hava, toprak ve su kirliliðine neden olmasý, insanlarýmýzýn saðlýðýný tehlikeye düþürmesi ile verdiði maddi ve manevi zararlar hesaplanamayacak derecede olmuþtur. Bu durum, geliþmiþ ülkelerin ticaret hacmini yükseltirken,geri ve geliþmekte olan ülkelerin de borçlarýný ve bu ülkelere baðýmlýlýðýný arttýrmýþtýr. Ancak fosil yakýtlardan petrol ve doðalgazýn önümüzdeki yýl içerisinde bitme tehlikesi ile global ýsýnmadan kaynaklanan tepkiler yüzünden, geliþmiþ ülkelerin, yenilenen ve tükenmez kaynaklara olan ilgisini son yýllarda arttýrmýþtýr. Ýlk olarak yýllarýnda baþ gösteren petrol krizi ile gündeme gelen rüzgar enerjisi, ABD'de devlet destekli araþtýrma geliþtirme projeleriyle önem kazanmýþtýr. Dünyada, hidrolik kaynaklarýn yanýnda, hidrotermal enerji, rüzgar ve güneþ enerjileri, hatta topraktaki mevcut enerjiden yararlanmak için araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýna hýz verilmektedir. Þu anda bunlardan rüzgar enerjisi en baþta gelenlerden olup, kurulmasý ve iþletilmesindeki kolaylýklar, çevresel kirliliðe neden olmamasý, ucuz enerji gibi üstünlükleri dolayýsýyla, baþta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde hýzla rüzgar santralleri kurulmaktadýr. Rüzgar enerjisi ile ilgili ilk kayýtlar M.Ö. 500 yýllarýna dayanmaktadýr. Ýlk kez Asya'da yel deðirmenlerini döndüren rüzgar, Güney Amerika ve Batý Avrupa'da da yöreye özgü tasarýmlarla uzun yýllar insanlarýn iþini kolaylaþtýrmýþtýr. Daha sonra da yelkenli gemilerde kullanýlan rüzgar, denizcilikte bugün bile önemini sürdürmektedir. Güneþ enerjisinin yeryüzüne ulaþmasý sonucunda ortaya mevsimine denk gelmektedir. Bu dönemde, Çukurova gibi bazý bölgelerde hasat tamamlanmýþ olsa da tarlalarda anýz bozulur; nadasa býrakýlmýþ tarlalarda ot mücadelesi ve yeþil gübre temini maksadýyla ikileme, üçleme yapýlýr Ýkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapýlýr Hasat ve harman iþleri çeþitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Sebzecilikte, sonbahar turfandasý için sebze bahçeleri hazýrlanýr. Sonbahar turfandasý sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapýlýr. Sulama, çapalama, gübreleme, ilaçlama, pazarlama çalýþmalarý yoðundur. Bu dönem hayvanlarýn meraya çýkarýldýðý dönem olduðu için hayvancýlýkla uðraþan köylüler çoðunlukla yayladadýr. Bu dönemde kuzularda kýrkým zamanýdýr. Çayýr biçilir, yem bitkileri hasadý yapýlýr. Hasat edilen ot ve diðer bitkiler toplanýr, balyalanýr. Yine bu dönem, tarým iþçisi olarak çalýþan kesimin, bulunduklarý yerleri iþ bulmak amacýyla terk ettikleri bir dönemdir. Bütün bunlar göz önüne alýndýðýnda, 22 Temmuz, çiftçilerimizin oy kullanmasý açýsýndan son derece uygunsuz bir tarih olmuþtur. Ancak, bölgelerde yaptýðýmýz temaslar sonucu, çiftçilerimizin seçim hangi tarihte yapýlýrsa yapýlsýn, özellikle bu dönemde oy kullanmanýn öneminin farkýnda olduklarýný memnuniyetle gözlemiþ bulunuyoruz. Çiftçi kesimi seçimleri yýllardýr tarýmý bitirme noktasýna getirmiþ bulunan IMF politikalarý ile hesaplaþmanýn bir aracý olarak görmektedir. çýkan rüzgar enerjisi, güneþ var oldukça rüzgar enerjisi de mutlaka var olacaktýr. O bakýmdan rüzgar enerjisi, güneþ var oldukça tükenmeyecek sürekli bir kaynaktýr. Rüzgar akýþkan bir hava hareketi olup düzgün veya türbülanslý olabilir. Bir hava akýþý þeklinde ilerleyen rüzgarýn önüne bir engel konulmasý veya sabit bir engelle karþýlaþmasý halinde, onun üzerine yaptýðý basýnç, engelin hareket yeteneðine baðlý olarak mekanik enerjiye çevrilmesini saðlamaktadýr. Diðer üretim kaynaklarýna göre üstün özellikleri dolayýsýyla ABD, Almanya ve Danimarka'da yapýlan çeþitli tip ve kapasitelerdeki rüzgar türbinleri talepleri karþýlayamamaktadýr. Küçük tip rüzgar türbinleri ülkemizde yeni yeni üretilmeye baþlanmakla beraber, 1 MW gücündeki bir rüzgar türbini için iki yýl beklemek gerekmektedir. Rüzgar türbinlerinin ülkemizde yapýlmasý halinde bu beklemeden kurtulacaðýmýz gibi, 1 MW türbin yapýmý, bakýmý ve onarýmýnda çalýþacak yaklaþýk 20 kiþiye de istihdam saðlanacaktýr yýlýnda ülkemizde üretilen enerjinin %18'inin rüzgardan üretilmesi durumunda, ihtiyaç olan MW kapasiteli rüzgar türbinleri için bu sektörde kiþinin çalýþacaðý hesaplanmaktadýr. Ortalama 1 MW elektrik enerjisi üretecek bir rüzgar türbininin maliyeti 1.2 milyon dolar dolayýndadýr. Ýlk yatýrýmdan sonra 4,8 yýlda yatýrýlan sermaye geri kazanýlmaktadýr. Ülkemizde giderek artan enerji tüketimini en ekonomik þekilde çözmek için bu tükenmez kaynaklara yönelmeli ve enerji türlerinde çeþitlendirmeye gidilmelidir. Hidrolik kaynaklarýmýz termik santral dengesi saðlanýrken, yenilenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarýmýzdan olan sýcak su kaynaklarýmýzla, rüzgar ve güneþ enerjisine öncelik vermeliyiz. Doðayý kirletmeyen ve insan saðlýðý için tehlike arz etmeyen kaynaklardan elde edeceðimiz enerjinin yetmemesi halinde, diðer enerji kaynaklarýndan kömür, doðalgaz, petrol veya nükleer enerji kullanýlabilir. Ancak bugün listenin en baþýnda yer alan petrol ve doðalgaz ile doðayý en çok kirleten kömür santralleri listenin en sonunda yer almalýdýr. * Bu yazý Muðla Mermerciler Derneði aylýk yayýn organýndan kýsaltýlarak alýnmýþtýr.

8 Sayfa 8 Uzakdoðuda binlerce yýldan bu yana kullanýlan akupunktur tedavisi günümüzde tüm dünyada uygulanan etkisi ve bilimselliði kanýtlanmýþ bir tedavi yöntemidir. Özünü Çinlilerin kozmogoniye iliþkin düþünce sisteminden alýr.bu düþünce sistemine göre Çin týbbýnýn temeli enerji kavramýdýr.ve Çin týbbýna egemen olan 3 büyük ilke vardýr; a)ýnsan KENDÝ BÜÜNLÜÐÜ ÝÇÝNDE ELE ALINIR.yANÝ ÝNSANIN DÜÞÜNCELERÝ,DUYGULARI VE BEDENÝ BÝR BÜTÜN OLARAK ÝNCELENÝR. b)ýnsanýn kendi bütünlüðünün yanýsýra çevresi ile kurduðu bütünlüðü de gözönüne alýnýr. c)büyük ilke ise akupunkturun temeli olan enerji anlayýþýdýr. Ýnsan bedeninde ying-yangenerji iliþkisi dengede ise beden kendini savunur,enerji akýþý düzenini korur ve hastalýk oluþmaz.buna karþýnyin-yang enerji arasýndaki her dengesizlikfizyolojik iþlev bozukluklarýna yol açacaktýr.hastalýðý iyileþtirmek için,bozulan dengeyi yeniden kurmak ve bunun için de enerji akýþýnýn belirli noktalarýnda enerjiye etkide bulunmak gerekir.akupunkturla mevcut enerjinin vücutta dengeli daðýlýmý saðlanýr. Yapýlan bilimsel çalýþmalar akupunkturu saðlam temellere oturtmuþtur.yan etkisi olmayan etkili ve güvenilir bir tedavi olduðu kadar ayný zamanda hastalýklarýn oluþmasýna engel olan koruyucu bir tedavi yöntemidir. Akupunkturun etkilerini kýsaca þöyle sýralayabiliriz... --Analjezik yani aðrý kesici etkisi:aðrý eþiðini yükseltir.doku ve organlarýn daha saðlýklý beslenmesi ve kanlanmasýný saðlar --Sakinleþtirici etkisi:beyinde serotonin ve endorfin gibi hormonlarýn salgýlanmasý --Homeostatik etkisi:sempatik ve parasempatik SAÐLIK - SPOR AKUPUNKTUR Dr. Olcay Deniz Türkeri Tanrý, cennet nasýl bir yerdir diye merak eden kullarýna cennetin yeryüzündeki tasvirini göstermek için Gökova'yý yaratmýþtýr. Kaptan Kusto (Cousteau). Bu sözlere ek bir þeyler yazmak belki zor olacak. Sadece Gökova'nýn güzelliklerini görmek ve yaþamak adýna neler yapýlabilir; kýsaca ona deðinmek istiyorum. Gökova'da yaþayýn-yaþamayýn ama görün, günü birlik de olsa denizinin mavisini, doðasýnýn yeþilini, temiz havasýný, entelektüel insan birikimini gözlemleyin. Gökova-Akyaka'da neler yapýlabilir? Yerel imkanlarla Sedir Adasý ve koylarda tekne gezintisine çýkabilir, eþsiz güzellikteki koylar ve Sedir Adasý'nda Kleopatra'nýn özel kumlarýnda denize girebilirsiniz. Yüzme ile beraber tüm deniz sporlarýný deneyebilirsiniz. Özellikle devamlý esen rüzgarda günün yarýsýndan fazlasýnda sörf yapabilirsiniz. Ortam yelkencilik için de çok uygun. Rüzgarsýz saatlerde ise bir kano ile gezerken denizden eþsiz Gökova daðlarýný ve yeþil doðasýný izleyebilirsiniz. Otomobilden çevreyi göremiyorum, biraz da spor yapmak isterim diyorsanýz, bisikletle kýyýdan Bodrum'a kadar ulaþan yola girer, doða manzarasýnýn içinde denizi de sistem dengelenerek,böbreklerin daha iyi çalýþmasý,kalp ve solunum fonksiyonlarýnýn düzenlenmesi,ter salgýsýnýn ve karýn organlarýnýn daha saðlýklý çalýþmasýný saðlar. --vücudumuzda mineral ve iyon dengesini saðlar. --baðýþýklýk sistemini güçlendirir. --motor fonksiyonlarda iyileþme saðlar.felçolgularýnda geç safhalarda bile akupunkturla olumlu sonuçlar alýnabilir. Dünya Saðlýk Teþkilatý (WHO)tarafýndan tesbit edilen akupunkturun tedavide etkili olduðu hastalýklarýn baþlýcalarý þunlardýr... 1-Baþ aðrýlarý;migren,gerilim tipi baþaðrýsý vd 2-Bel ve boyun fýtýðý 3-Siyatik 4-Romatizma özellikli aðrýlar,kireçlenmeler,eklem,omuz,diz,dirsek,bilek aðrýlarý 5-Fibromyalji 6-Yüz felci 7-trigeminal nevralji 8-þiþmanlýk 9-iþtahsýzlýk 10-sigara ve alkol baðýmlýlýðý 11-kronik yorgunluk sendromu 12-kabýzlýk,hazýmsýzlýk ve mide þikayetleri 13-kronik bronþit 14-allerjik rinit,sinüzit,astým 15-adet aðrýlarý ve düzensizliði 16-gece yatak ýslatmalarý 17-baðýþýklýk sisteminin zayýflýðý 18-gece kramplarý,kasýlmalar,bacak aðrýlarý 19-depresyon,stres 20-sivilceler,sedef hastalýðý,saç dökülmesi 21-egzema ve ürtiker 22-zona hastalýðý 23-kulak çýnlamasý 24-kýsýrlýk 25-iktidarsýzlýk BAHAR YORGUNLUÐU Dr. Vehbi Baba Akyaka Saðlýk Ocaðý Hekimi Yorgunluk kýsaca bedensel ya da ruhsal enerji eksikliði olarak tanýmlanabilir. Enfeksiyon hastalýklarý, hepatitler, tansiyon düzensizlikleri, kalp hastalýðý, þeker hastalýðý, vitamin mineral eksiklikleri, tiroit bezinin hastalýklarý, depresyon baþta olmak üzere bir çok hastalýk yorgunlukla kendini gösterebilir. Bahar mevsiminin gelmesiyle ortaya çýkan yorgunluk hali ise kýsa sürelidir ya da öyle olmalýdýr. Isý ve ýþýn farklýlaþmalarý, havadaki elektrik yükünün negatif yönde deðiþimi (pozitif yüklü iyonlarýn artmasý zindelik verirken negatif yüklü iyonlarýn artýþý; yorgunluk, halsizlik ve gerginliðe sebep olmakta) insan vücudunun salgýladýðý bazý hormonlarýn artýþý bu þikayetleri hisseder, çoðu zaman yataktan çýkmak istemezler. Korunmak için neler yapabiliriz? Bol sývý almalý Açýk havada bulunmak ve yürümek gerçekten faydalýdýr. Uyku düzenine dikkat etmek, mümkünse 1 saati geçmeyen öðle sonrasý uykusu uyumak Yorucu olmayan egzersizleri günde 30 dk. uygulamak Yeterli miktarda taze sebze ve meyve yemek. Sanýlanýn aksine fazla þekerli gýdalar zindelik deðil yorgunluk verebilir. Alkol ve sigaradan uzak durmak; sigara kandaki oksijen seviyesini düþürerek etki yapar. Gerekirse vitamin ve mineral takviyesi yapmak; B vitaminleri çinko ve potasyum takviyesi. Bahar yorgunluðu baþka hastalýklarla karýþabilir Yorgunluk uzuyor ve insanýn günlük faaliyetlerini yapmasýný engelliyorsa, okul ve iþyeri performansýný düþürüyorsa, altta yatan daha önemli bir hastalýðý maskeliyor olabilir. Bu durumda en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmakta fayda var. GÖKOVA-AKYAKA DA SPOR Mustafa Yeniçeri Muðla Ünv.Bed. Eðt.Y.O. Oktm. seyrederek keyfinize göre gezebilirsiniz. Muðla'da yaþama þansýný yakalamýþ adrenalin tutkunlarý gibi 670 rakýmdan deniz seviyesine 7-8 kilometre mesafede, saatte kilometre hýzla bisikletle inebilir ya da MTB (dað bisikleti) ile toprak yollardan birinden körfeze iniþ yapabilirsiniz. Daha da adrenalin tutkunu iseniz Kýzýlyaka'dan kýsa bir yolla ulaþýlabilen zirveden yamaç paraþütü yapabilir, veya delta kanadýnýzla Gökova'yý kuþ bakýþý seyrederek inebilirsiniz. Gökova-Akyaka'ya bilerek ya da tesadüfen yolunuz düþerse yukarýda belirttiðim imkanlarýn birçoðunu yerel otel, motel ve pansiyonlarda bulabilirsiniz. Hatta arabasýnda çadýr taþýyacak kadar doðaseverseniz, Akyaka'ya çok yakýn eski izcilik kampýna çadýrýnýzý kurarak geceleyebilirsiniz. Ayný yer karavanla seyahat edenler için de ideal konaklama alanýdýr. Sevgiyle hoþçakalýn

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı