MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN"

Transkript

1 GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi çevresini kuþatan bitki örtüsü, orman ve yeþil Deniz, ne kadar etkileyici, görkemli, coþkulu olsa da, Gökova bir deniz bölgesinden daha çok, adý gibi bir kara bölgesi, öncelikle bir ova Yöredeki adýyla o aslýnda bir çukur Gökova Çukuru Var eden, üreten, çoðaltan bir ana karný gibi Ýþte, biz de, hepimiz, bu ovanýn, bu ananýn çocuklarýyýz Þüphesiz, Gökovalý olmak, illa da Gökova'da doðup büyümek demek deðil, o bir aidiyettir, kendini ait hissetmektir, diye düþünüyorum. Gökovalý olmak Ayrýca bu, her þeyden önce bir idrak (farkýnda olmak yani), sonra da bir çaba demektir. Gökovalý olmak, Gökova'ya emek vermektir bence. Þüphesiz, Gökova, eski adýyla Kerme körfezi, 50 yýl önce de, 100 yýl önce de, 2000 yýl önce de vardý Binlerce yýl önce bu topraklarda yaþayan insanlarýn var ettiði uygarlýklar zamanýn basýncýna dayanamadý, yýkýldý. Yöreyi çok uzun süre derin bir sessizlik kapladý. Ta ki, Cevat Þakir'ler, Nail Çakýrhan'lar, Halet Çambel'ler, Ýlhan Selçuk'lar, Oktay Akbal'lar, Abdurrahman Öztoprak'lar, Oktay Ekinci'ler, Ýsmet Türker'ler, HamdiYücel'ler gelinceye kadar Her biri bir yerlerden kopup geldi bu insanlarýn Aydýn'dan, Ula'dan, Ýstanbul'dan, Ýzmir'den Kimi ev yaptý, kimi resim çizdi, kimi þiir yazdý, kimi gazete çýkardý, kimi yazýlar döþendi sayfa sayfa Kimi bataklýklarý kurutup, üstünde çiçekler gibi oteller inþa etti. Derken, o kendi baþýna sessiz sakin duran aðaçlar dile geldi, þekle girdi, döþeme oldu, tavan oldu, saçak oldu Tarih sanki yeniden canlanýyor gibiydi Gökova'da Gökova'da yeniden bir uygarlýk yeþermeye baþladý Ortalýk ýþýdý, evler, yapýlar kuruldu, sokaklar canlandý, o rüya gibi evlerin ahþap saçaklý balkonlarýnda, salonlarýnda resimler asýldý duvarlara; þarkýlar mýrýldanýr oldu; göðün mavisine, ormanýn yeþiline þiirler karýþtý Denizde, kumsalda serçeler gibi çocuklar cývýldaþmaya baþladý. Hatice teyzelerin, Feriþtah gelinlerin kýnalý ellerinde yetiþen mandalinalar, limonlar, portakallar, Hasan amcalarýn, Server aðabeylerin alýn terleriyle devþirilen susamlar, zeytinler harman oldu, yaða döndü, resme, þiire, yazýya karýþtý, hepsi ayný potanýn içinde yoðrulup, hal-hamur oldu, Hatice teyzeler, Nail Çakýrhan'lar, Hasan amcalar, Oktay aðabeyler, Feriþtah yengeler, Ýlhan Selçuk'lar birbiriyle buluþtu ve saçýldý Gökova'nýn her bir yerine Ortaya çýkan Gökovalý bu iþte Bahçesinde, pazarýnda; iþliðinde, tezgahýnda; yapýsýnda, taþýnda; þiirinde, resminde hasýlý Gökova'nýn her yerinde bu Gökovalý var artýk Ve ben bu Gökovalýyý çok seviyorum. Ve þunlarý istiyorum bu Gökovalýdan, yani kendimizden, bizlerden: * DUYARLI OLMAK * SAHÝP ÇIKMAK * EL ELE TUTABÝLMEK * ONURLU VE DÝK DURABÝLMEK * GÖZ GÖZE BAKABÝLMEK Ýþte bunlarý istiyorum bu mavi gök kubbenin altýnda, bu ana karnýnýn içinde Saygýlarýmla. Bilindiði gibi, nüfus oranýna göre Muðla'dan Ankara'ya 6 milletvekili gönderebiliyoruz. Ama bu seçimden sonra artýk Ankara'da 7 milletvekilimiz olacak. Akyaka beldemizin sakinlerinden, Muðla Belediyesi Baþkan Danýþmaný, Akyaka Kültür Ve Sanat Derneðinin Yönetim Kurulu üyesi HÜSEYÝN ÜNSAL, CHP Amasya milletvekilleri adaylarý arasýnda liste baþý Geçtiðimiz yýllarda, arasýnda iki dönem Merzifon Belediye Baþkanlýðý yapan Sevgili arkadaþýmýz Hüseyin Ünsal, son yýllarýný beldemizde, yöreye hizmet ederek geçirdi. Muðla Belediyesinin yaptýrmakta olduðu kooperatif konutlarýnýn Belediye adýna koordinasyonunu üstlenen ve son yýllarýný bu uðraþlarla geçiren Hüseyin Ünsal, ayný zamanda Derneðimizin de Yönetim Kurulu üyesidir. Amasya ve ilçelerinin sorunlarý, kalkýnma yollarý ve ilkeleri üzerine çalýþmalar yapan Hüseyin Ünsal, gençlik yýllarýndan beri emek verdiði, ilkelerine sahip çýktýðý, mücadelesini sürdürdüðü Cumhuriyet Halk Partisinden TBMM'ye gideceðine kesin gözüyle bakýlýyor. Yýl: 1 Sayý: 2 Haziran 2007 Ücretsizdir MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN Biz aþaðýda imzalarý bulunan siyasi parti, oda, sendika ve sivil toplum örgütleri olarak Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Þubesi'nin çaðrýlýsý olarak toplandýk. Ülkemizin aðýr sorunlar yaþadýðý, ekonomisinin kýrýlgan, siyasetin daðýnýklýk içinde olduðunun bilincindeyiz. Bütün bu aðýr sorunlarý Kurtuluþ Savaþý'nda olduðu gibi canýmýzla ödeme iradesine sahip Türk Toplumunun Muðla'daki örgütlü gücünü temsil ediyoruz. Terör sorunu bu aðýr sorunlarýn baþýnda gelmekte, her gün þehit cenazelerini görmek yüreðimizi yakmaktadýr. Hüseyin Ünsal Her ne kadar memleketi Amasya'dan seçilecek olsa da, sevgili arkadaþýmýzý beldemizin ve yöremizin de vekili olarak görüyoruz. Bu onurlu görevinde her zaman yanýnda olacaðýz. Ülkemiz için hayýrlý olsun. Sevgili arkadaþýmýza yeni görevinde baþarýlar diliyoruz. Muðla Demokratik Kuruluþlarýnýn Terör ile ilgili Basýn Açýklamasý Muðla Valiliði'nde düzenlenen toplantýya Muðla Valisi Temel Koçaklar, Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik, Avrupa Topluluðu Gökova Projesi Koordinatörü Muðla Üniversitesi Mimarlýk ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erhan Özhan ve proje yetkilileri katýldý. Muðla Üniversitesi Rektörü Þener Oktik, üniversitelerinin ilk defa yerel yönetimleri harekete geçirerek olumlu bir projeye imza atýlmasýný saðladýðýný belirterek, Bu projenin bir çok kiþiye örnek olacaðýna inanýyorum. Dünyanýn gözbebeði Gökova'nýn geleceði için çok önemli kararlar alýndý dedi. Muðla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener Oktik projenin üniversite bünyesinde ülkeye kazandýrdýðý için Prof. Dr. Erdal Özhan'a teþekkür etti. Muðla Valisi Temel Koçaklar ise dünyada yeþilin ve mavinin birleþtiði muhteþem manzarasýyla tek yerin Gökova olduðunu belirterek, Gökova' nýn geleceði için bu yaz sezonda yapýlmasý Türk Ulusu Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda Mustafa Kemal ATATÜRK'ün laik, baðýmsýz Türkiye'sinde ayýrýmsýz, kaderde, kývançta, tasada bir olarak yaþamýþtýr. Irk ve mezhebe dayalý düþmanlýklarýn, insanlýðýn karþýlaþtýðý en çirkin oyun olduðunun da bilincindedir. Dýþtan destekli Türk- Kürt kavgasý Yaratarak, kentlere taþýma çabalarý bu nedenle sonuç vermemiþtir. Bu gün buradan ABD'ye, Türkiye'yi tanýmakta güçlük çeken AB yöneticilerine, terörü önlemeyi beceremeyen iktidara sesleniyoruz. Ýnanýyoruz ki, (Devamý Sayfa 2 de) Avrupa Topluluðu Gökova Projesi Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantýsý Muðla Valiliðinde yapýldý gerekenler ve uyulmasý gereken kurallar proje tarafýndan belirlendi. Bu kurallara her vatandaþýmýzýn titizlikle uymasýný istiyoruz diye konuþtu. Prof. Dr. Özhan, Projenin Türkiye'de bir ilk olduðunu belirterek yapýlmasý gerekenleri açýkladý. Sedir Adasý'na yapýlan inceleme gezisi sonrasýnda alýnan uygulama kararlarýnýn hayata geçirilmesinin önemine iþaret eden Prof. Dr. Özhan, bu kararlarýn bölgenin doðal yapýsýnýn korunmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Akyaka Belediye Kumsalýna Mavi Bayrak alýnmasý için baþvuru yapýlamamasýnýn nedeni geçtiðimiz yýl su analiz deðerlerinin kýlavuz deðerleri Mavi Bayrak kriterlerinde belirtilenin üzerinde aþýlmasý olarak açýkladý yýlýnda baþvuru yapýlabilmesi için Proje koordinatörü Prof. Dr. Erdal Özhan, 1012 Mayýs 2007'de Muðla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türkiye kýyýlarý ve kýyý alanlarý yönetimi ile ilgili konu ve sorunlarýn ele alýndýðý ve Avrupa Topluluðu Gökova Projesi'nin tartýþýldýðý Türkiye'de Bütünleþik Kýyý Yönetimi ve Avrupa Topluluðu Gökova Projesi I. Ulusal Çalýþtay'ýna bakanlýklar, yerel yönetimler ve üniversitelerden 76 kiþinin katýldýðýný ifade etti.

2 Sayfa 3 Bu yazý, yaklaþýk 2.5 yýl önce Akyaka Belediyesi bülteninde yayýnlanan yazýmýn (yanlýþ hatýrlamýyorsam bültenin 2. sayýsý idi) devamý olarak kabul edilebilir. O yazýda Akyaka Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Çalca'nýn son yerel seçimler öncesinde öngördüðü ve programýnda da yer verdiði Akyaka için çaðdaþ bir yerel yönetim modeli konu edilmiþti. Ahmet Bey'in dile getirdiði yerel yönetim modelinde (seçim broþüründen okuduðumuz þekli ile), yönetiþim anlayýþý içinde halkýn yönetime aktif katýlýmý, demokratik ve þeffaf bir yönetim öngörülmektedir. Halkýn yönetime etkin katýlýmýný saðlamak üzere de bir 'Halk Meclisi'nin kurulacaktý. Halk Meclisi, Akyaka'da yaþayan bireylerin gönüllü katýlýmý ile oluþacak ve belediye yönetimi ile birlikte düzenli aralýklarla toplanacaktý. Halk Meclisi, Akyaka'nýn sorunlarýna halk ve belediye yönetiminin birlikte çözüm aradýðý, uygulamalarý tartýþtýðý, birlikte yön verdiði, gerektiðinde gönüllü çalýþma guruplarý oluþturarak halkýn belediyenin çalýþmalarýna katký saðladýðý, aktif, dinamik, þeffaf ve demokratik bir çalýþma platformunu ifade etmekteydi. Bu çaðdaþ yönetim yaklaþýmýnýn, beni olduðu gibi, eminim ki birçok Akyaka'lýyý heyecanlandýrdýðýný biliyorum ve bu konudaki geliþmeleri oy kullandýðým andan itibaren þahsen takip etmeye baþladým. Yeni yönetim göreve baþladýktan sonra geçen yaklaþýk 6 aylýk sürenin sonunda bu konuda henüz bir geliþme olmadýðýný görünce de, yukarýda bahsettiðim yazýyý yazmýþtým. Bu yazýda belediye yönetimini programýnda bulunan bu önemli konunun yaþama geçirilmesi ve 'Halk Meclisi'nin oluþturulmasý konusunda ilk adýmý atmaya davet etmiþtim. Kaleme aldýðým bu yazýnýn ayný konunun devamý olmasýnýn bir nedeni de bildiðiniz gibi artýk yaklaþýk 3 yýl geçmiþ olmasýna raðmen 'Halk Meclisi' konusunda hala somut bir adým atýlmýþ olmamasý. Bu konuyu takip eden baþka Akyaka'lýlarýn da olduðunu düþünerek ýsrarla ayný konuyu gündeme getirmekten þahsen rahatsýzlýk duymadýðýmý belirtmeliyim. Umarým bu ýsrarým, belediye yönetimine rahatsýzlýk vermek ya da uygulamalarýný baþarýsýz göstermek olarak algýlanmaz. Amacým yalnýzca, bu öngörülenin önemli bir 'misyon' olduðunu ve konunun sadece Ahmet Bey'in veya Akyaka Belediyesi'nin deðil, tüm Akyaka'lýlarýn GÖKOVA - AKYAKA Akyaka'da Çaðdaþ Bir Yerel Yönetim Modeli Serdar Denktaþ sahip çýkmasý, takip etmesi gereken önemli bir konu olduðunu vurgulamak yerel seçimlerinden bu yana geçen süre içinde aslýnda Akyaka Belediyesi yönetiminin birçok olumlu uygulamasýna þahit olduðumu söyleyebilirim. Bunlarýn baþýnda önceki dönemlere göre çevreye daha duyarlý bir yönetim anlayýþýnýn yerleþtirilmeye çalýþýldýðý yakýndan izliyorum. Bu noktada Akyaka'da devam etmekte olan, benim de elimden geldiðince katýlmaya çalýþtýðým, Akyaka Belediyesi'nin de ortaðý olduðu 'Avrupa Birliði Gökova Projesi'nin önemli katkýlarýnýn olduðunu düþünüyorum. Bu projeyi, önemli bir çevre projesi olmasýnýn yanýnda, yerel halkýn kendisini ilgilendiren konularda çalýþmalara doðrudan katýlýmýna zemin hazýrlayan, demokratik ve þeffaf bir yönetim modeli ortaya koymasý açýsýndan da çok önemli buluyorum. Proje çalýþmalarý çerçevesinde kamu kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ve halkýn sorunlara birlikte çözüm aramak üzere bir araya geldiði bir çalýþma ortamý sunulmakta, böylece hem Akyaka'da hem de Türkiye'nin diðer bölgelerinde örneðine pek fazla rastlanmayan bir yönetiþim örneði gösterilmektedir. Tekrar 'Halk Meclisi' konusuna dönersek; yukarýda bahsettiðim bu güzel yönetiþim modelinin de ortaðý olarak, Akyaka Belediyesi'nin kazandýðý deneyimlerini artýk kendi yönetiþim modelini oluþturmada ortaya koymasý gerektiðini düþünüyorum. Akyaka'da yapýlan her güzel çalýþma Akyaka için bir kazanýmdýr ve bu kazanýmlar baþka güzel çalýþmalara katký saðlayacak deneyimleri içermektedir. O yüzden bir kez daha Akyaka Belediyesi yönetimini programýndaki bu önemli eksiði gidermeye ve Akyaka'lýlarýn yerel yönetime demokratik katýlýmý konusunu artýk daha fazla geciktirmeden (yeni seçim dönemine býrakmadan) gündeme getirmesini diliyorum. Böyle bir yönetiþim modelinde, aynen Gökova Projesinde olduðu gibi, Akyaka'da yaþayan, deneyimi, bilgi birikimi, çevresine dair güzel fikirleri olan bireylerin Akyaka'nýn daha çaðdaþ bir belde olmasý yolunda katkýsý saðlanmýþ olacaktýr. Yaþadýklarý çevrenin sorunlarýna sahip çýkan, çözüm üreten, duyarlý ve sorumlu bireyler olarak bizler, o zaman Akyaka'lý olmanýn haklý gururunu duyabileceðiz. Görev yalnýzca Akyaka Belediyesine deðil, Akyaka'da yaþayan hepimize düþüyor. Haydi 'Halk Meclisi'ni hep birlikte kotaralým! Saygý ve sevgilerimle, 5 HAZÝRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AKYAKA DA KUTLANDI Dünya Çevre Günü Akyaka'da C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu öðrencileri, veliler ve çevre gönüllülerinin katýlýmýyla 6 Haziran günü kutlandý. Küresel ýsýnmaya dikkat çekilen toplantýdan sonra C.B.Güneyman Ýlköðretim Okulu 2-A sýnýfý öðrencileri aþaðýdaki metni hazýrladýlar: Yaþamak çok güzel Dünya çok güzel Mavi ve yeþil çok güzel. Evet en sevdiðimiz renkler bunlar. Deniz mavisiyle, orman yeþiliyle Ama biz bunlarý ne kadar koruyabiliyoruz? Canlýlarýn yaþam alanlarýný Canlýlar olmadan, ormanlar olmadan nasýl dünyayý güzelleþtiririz? Dünya elden gidiyor, bize çok görev düþüyor. Bir dünya býrakýn biz çocuklara, yazalým üstüne sevgili dünya. Diyoruz ama, dünyanýn haline bak! Biz el ele vereceðiz, þarkýlarýmýzda olduðu gibi, bize temiz bir dünya býrakýn Temiz bir dünya istiyoruz. Biz çocuklarýn yaþama hakkýmýz var. Sesimize kulak verin! Bilimin aydýnlattýðý yol Ünal TÜRKEÞ Muðla Devrim Gazetesi Baþyazarý Akyaka-Turnalý yol geniþletme çalýþmalarý Özel Çevre Koruma Kurulunun iznini 7 metre olarak almýþken politikacýlarýn yol çalýþmalarýný 12 metreye çýkarmalarý Muðla'da meslek odalarýnýn tepkilerini çekmiþ bulunmakta. Muðla Ýl Genel Meclisi Baþkaný Cem Erkin ile eski baþkan Çaðrý Alper'in Muðla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Erdal Özhan'a yüklenmelerini hoþ görmek mümkün deðil. Muðla Özel Çevre Koruma Kurulu tarih ve 1953 sayýlý izniyle Akyaka Turnalý yol geniþletme çalýþmalarýný 7 metre olarak belirlemiþken, dozer operatörlerinin 12 metreye varan geniþletme çalýþmalarý, bilimin aydýnlattýðý yol olmaktan uzak bir konuma gitmiþ bulunmakta. Bunu gören Muðla Mimarlar Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Ziraat Mühendisleri Odasý, Makine Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, ÇEKÜL Muðla Temsilciliði, TEMA Vakfý Temsilciði ve Kýyý Alanlarý Yönetimi Türkiye Milli Komitesi Komite Baþkanlýðý Özel Çevre Koruma Kuruluna baþvurarak çalýþmalarýn 7 metre olarak devamýný istemiþler. Ya ne isteselerdi? Koruma Kurulunun izni dýþýnda yapýlacak bir istemin karþýsýna basýn olarak önce biz çýkardýk. Ýl Genel Meclisinin eski ve yeni baþkanlarý bütün oda baþkanlarýný atlayýp Türkiye Kýyý Alanlarý Yönetimi Milli Komitesi Baþkaný sayýn Prof. Dr. Erdal Özhan'a çatarak Koruma Kuruluna kýzým sana söylüyorum, gelinim sen anla mý demek ister? Muðla'da faaliyet gösteren birbirinden deðerli ve hepsi çevreye duyarlý bilim insaný 10 oda baþkaný cahil, Ýl Genel Meclisinin eski ve yeni baþkanlarý aliyülala bilgin ve otorite, öyle mi? Öyleyse, Muðla'da kurulan Özel Çevre Koruma Kuruluna ne hacet? Bu kurulun birbirinden deðerli mühendislerine ve mimarlarýna ne gerek? TEMAVakfýna ne olurmuþ? ÇEKÜLVakfý kimmiþ? KýyýAlanlarýný Prof. Dr. Erdal Özhan ne bilirmiþ? Bu sorularýn ardýnda gider ve sonuca yaklaþýrken önümüzde yükselen kayayý politikayla deðil, ancak bilimle ve teknikle aþabiliriz. Bilim, hem özde hem sözde içerik ve teknikle dolu bir büyük aydýn dünya. Bütün insanlýk bu dünyanýn ardýnda koþmadýkça hiçbir sorunun çözümüne kolay ulaþmak mümkün deðil. Türkiye bu dünyanýn ardýna gireli nerdeyse 100 yýla yaklaþýyor. Ne var ki bu dünyanýn karþýtý kadrolar politikaya hakim oldukça, Türkiye'de iþlerin þirazesinden çýkmaya baþlamasý da nerdeyse 50 yýla yaklaþýyor. 2. Dünya Harbinin kayýtsýz þartsýz maðluplarý Almanya ve Japonya bilimin aydýnlattýðý yoldan ulaþtýlar kaþiflerin, mucitlerin, bilginlerin dünyasýna. Çevre yollarýnda, sahil kýyýlarýnda, yayla doruklarýnda ve dað baþlarýnda baþardýklarý kalkýnmalarýný bilimin ve tekniðin yollarýnda katettikleri akýl hýzýyla ve matematik gücüyle taçlandýrdýlar. Ülkemizin þiddetle ve hiç beklemeden bilimin aydýnlattýðý akýl yolunda ilerlemesi gerek. Prof. Dr. Erdal Özhan gibi bilim adamlarýna her þeyden ve herkesten çok ilimizin ihtiyacý var. Bize verilen bilgilere göre ve bunca yýl edindiðimiz deneyimlere göre onlarýn insanlara dur dedikleri yerde, gönüllerde güller açar. Onlarýn renk verdikleri akýl bahçelerine kokularýnýn ve renklerinin benzeri olmayan ilke çiçekleri yayýlýr. Akyaka-Turnalý yoluna Koruma Kurulunun verdiði 7 metrelik iznin doðru ve düzgün kýyýlarýný gösteren 10 oda baþkaný, 10 teknik adam, bilim dünyasýnýn aydýnlattýðý yolun yorulmaz ve usanmaz yolcularýdýr. Muðla bu aydýn hemþehrileriyle ve bu akýllý mühendisleriyle müftehirdir, mutludur. *** günlü Muðla DEVRÝM GAZETESÝ nde yayýnlanan yazý aynen alýnmýþtýr.

3 Sayfa 2 DÜÞÜNÜRLER - DÜÞÜNCELER DEMOKRASÝ ve KADININ STATÜSÜ Ali Rýza KOCA Atatürkçü Düþünce Derneði Muðla Þube Baþkaný Ankara'ya gitmiþtim. Sabah kahvaltýsý için oturduðum pastanenin tam karþýsýnda kocaman bir tabela, 'Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü'. Önce 'statü ne demek' diye düþündüm. Türkçeye 'kadýnýn toplumdaki yeri' diye çevirirsek, olacak dedim. Bu kez 'kadýna nasýl bir statü verecekler, bu statüden tüm kadýnlar yararlanabilecek mi' sorusu takýldý aklýma. Ýnsanýn doða ile barýþýk yaþamasý sürecinde; inanýlmaz özveri ve azim sahibi kadýn, bizim demokrasimizde genel müdürlük eliyle statü kazanacak. Türk kadýnýný eðitimsiz býrakanlar, çaðýmýz ile çatýþan geleneklere, aþiret törelerine, peçeye, türbana kadýný tutsak etmek isteyenler; bu genel müdürlük kanalýyla kadýna nasýl bir statü kazandýracaklar? Merak etmez misiniz? Devletin iyi niyetlerle yýrtýk sistemi yamamak için kurmuþ olduðu bu genel müdürlük bir zihniyet deðiþikliði ile iþlev yapabilir mi, sormaz mýsýnýz? Sözcüklerden, tabelalardan yola çýkarak, olayýn derinine inmek olasý mý? Statü sözcüðünden kim ne anlýyor, hangi kadýn nasýl bir statü bekliyor. Anayasa Mahkemesi Baþkanýmýz, Yargýtay üyelerimiz, hâkim ve savcýlarýmýz, öðretmenlerimiz, iþ kadýnlarý, diðer alanlarda topluma hizmet veren kadýnlarýmýz; sanki bu müdürlük eliyle mi statü sahibi oldular? Laik Cumhuriyetin getirdiði eðitim birliðinin, Cumhuriyet Kadýnlarýna, toplumda açtýðý yer, yani statüleri; iktidarlar eliyle daraltýlmýþ, kadýnlarýn önemli bir bölümü toplumun gerisine ve dýþýna itilmiþlerdir. Toplumdaki gelir daðýlým dengesizliði gibi eðitimde de önemli olumsuz farklýlýklar sürmektedir. Kurtuluþ Savaþý yýllarýndan baþlayarak o yoksul ve savaþ yorgunu Türkiye'de, eðitimi ve eðitim birliðini; kalkýnmanýn, yücelmenin, çaðdaþ insaný yaratmanýn anahtarý sayan Cumhuriyetin devrimci kadrolarý Köy Enstitüleri, Köy Odalarý, Halk Evleri'nde, askerlikte okuma-yazma seferberliði yaparak topyekûn kalkýnmanýn, kýsa sürede çok iþ baþarmanýn onurunu kazandýlar. Eðitim birliðini bozanlar, eðitimi paralý ve çok yüksek ödemeli hale getirenler; köy çocuklarýna, kentte yaþayan çaðdaþlarýyla yarýþma olanaðý yaratmayanlar, eðitimi topyekûn kalkýnmamýzýn anahtarý olarak görmeyenler, kadýnýn yerini tarým ve ümmet toplumunda olduðu gibi görmeye alýþkýn olanlar, kadýna nasýl bir statü sunacaklar? Ýnsan, kadýn-erkek, hep birlikte yücelecek, birlikte refahý yakalayabilecektir. Kadýnýn fizik yapýsýndan baþka, erkekten farklýlýðý yoktur. Doða görevini yaparken, üretimin parçasý erkek ve diþiyi ona göre kurgulamýþtýr. Son dönemlerde, siyasetin sandýklara yöneldiði bir sýrada kadýnlarýn, kadýn adaylarýn ve kadýn aday isteyenlerin demokrasiden kadýna siyasette özel yer açýlmasýndan söz açtýklarýný okuyoruz. Kadýn adaylarýn partilerde vitrin olarak kullanýldýðý, magazin aðýrlýklý basýnda iyice iþlenmektedir. Toplumda üretici ve yaratýcý olan kadýný; fikir üretmesi için deðil, siyasilerin vitrin olarak görmeleri, arka sokaklarý saklayan, bulvarlarý süsleyen, göstermelik iþ yapan bir belediye baþkaný gibi davranmalarý siyasetin sýðlýðýný göstermektedir. Demokrasilerde seçme ve seçilme çok önemlidir ama yeterli deðildir. Toplumun eðitimden, saðlýktan, sosyal güvenlikten gereði gibi yararlanamadýðý, gelir daðýlým dengelerin bozulduðu, erkeðin ve kadýnýn eþit eðitim olanaðý bulamadýðý töreler, gelenekler ve inanç bahane edilerek kadýnýn kapý arkasýnda tutulduðu, peçeye, türbana tutsak edildiði ve özetle çaðdaþ, sosyal devlet anlayýþýnýn uygulanmadýðý yerde demokrasi göstermelik, kadýna statü arama ise göz boyamadýr. Kadýn örgütleri politikada yer bulmaya çalýþýrken, hedeflerini doðru saptamalýdýr. Laik devlet yapýsýný ümmet kültürü ile deðiþtirmeye çalýþan, bu kültürü topluma özellikle de kadýnlarýn yaþamýna egemen kýlmak için demokrasi kavramýný kullananlarý iyi görmesi gerekir. Cumhuriyetin kazanýmlarýna saldýrý olduðunu gören CUMHURÝYET KADINLARI meydanlarý doldurarak, isteklerini yüksek sesle haykýrdýlar. Bundan sonra da bu isteklerin yýlmaz takipçisi olmalýdýrlar. Türk Kadýnlarýna bu tavýr çok yakýþtý. Demokrasi ve kadýnýn statüsü (Türkçesiyle kadýnýn toplumdaki yeri) laik cumhuriyet rejimi ve sosyal devlet ilkelerinin bir bütünlük içinde ele alýnmasýyla olumlu sonuç verecektir. ( Sayfa 1 in Devamý) bu oynanan insanlýk dýþý, çirkin oyun, yakýnda bitecek, maskeler düþecektir. Ama terörün insanlýða verdiði can ve mal kaybý sorumlularýnýn hanesine yazýlacaktýr. ABD'ye sesleniyoruz Sayýn BUSH; Tarih sizi affetmediði gibi, inandýðýnýz tanrý da affetmeyecektir. Çünki siz Ortadoðu halklarýnýn yaþamlarýna kastediyorsunuz. Irak'ý üçe böldünüz. Ýnsanlara demokrasi yerine kan ve gözyaþý, çocuklara süt yerine zehir sundunuz. Irak'ýn kültürel varlýklarýný talan ettiniz. Müttefikiniz Türkiye'nin ulusal haklarýna, sýnýr güvenliðine saldýrýda bulundunuz. Türk Kurtuluþ Savaþý tarihini okuyunuz. Sizin ultra modern silah üstünlüðünüz, Türk Ulusu'nun iradesini yenemeyecektir. Irak'ta mezhep kavgalarý içine sürüklediðiniz Arap Halký yakýn tarihte ulus olma bilincine varacak, mezhep kavgalarýný geride býrakacak, bir bütünlük içinde sizi Irak'tan kovacaktýr. Kürt halkýný o bölgede kendi kaderine terk edeceksiniz. Onlarýn aþiret liderlerini kollayarak Kürt halkýný Türkiye'ye düþman etmeye, PKK'yý saldýrýya hazýrlamaya kurguladýðýnýz kötü oyun bitecektir. Bu bölgede Türkiye, aile ve tarihsel dostluk baðlarý nedeniyle sizin yýkýntýnýzý onaracak, yaþanan acýlarý tarihe gömerek Kürtlere dostluk elini uzatacaktýr. Siz sadece Irak'tan deðil, Ortadoðu'dan ve dünyanýn baþka bölgelerinden de kovulacaksýnýz. Ýmparatorluðunuz parçalanacak, dünya baþýnýza yýkýlacaktýr. Ýnanýyoruz ki bu gün sizden yana olan tarih, yarýn mazlum uluslardan yana dönecektir. AKYAKA AYNI KATEGORÝDE DEÐÝL Ýsmail Atasever Hamle Gazetesi - MUÐLA Türkiye genelinde konuþlanan bir çok sahil beldesi içerisinde biri var ki, her yönüyle diðerlerinden ayrýcalýk gösterdiðini yadsýmak mümkün deðil. Elbette sade ülkemiz deðil dünyanýn gözdesi, dolayýsýyla albenisi olan birçok turizm merkezimiz var. Her biri birbirinin fevkinde. Ne var ki bir tanesi, her yönüyle ayrýcalýk gösterir. Bir tarafta denizle ormanýn kucaklaþmasý, diðer yanda denize karýþan azmaðýn beldeye kazandýrdýðý farklý görünüm. Sanýrsýnýz, dünyaca meþhur Ýtalya'nýn Venedik kenti benzeri su kanalý. Hem de tekmili birden. Çýkýþ noktasýndan denize ulaþtýðý güzergah üzerinde, bir tarafta ördekler yüzer, diðer yanda sazlýklar arasýndan süzüle süzüle giden kayýklar. Sanki Venedik Gondol'larýyla seyahat ediyorsunuzdur.ah birde diyorum. Yeni bir düzenleme yapýlsa da, kanallar üzerinde yapýlan seyrüsefer beldeye ayrý bir renk katsa. Ümit ediyorum ki sürdürülmekte olan çalýþmalar, bir gün beklentilerin karþýlýðý olacak. Ve de azmak boyunca sýralanmýþ balýk lokantalarý. Elbette dünyanýn pek çok yerinde balýkçý lokantalarý vardýr. Vardýr da, nice þairlerin dediði gibi, balýk yediðinizin farkýný ancak burada varýrsýnýz. Ya masmavi deniz. Elbet, denize karýþan yabancý maddeler yüzünden bu gibi su depolarýnda mavilik esastýr. Olsa ne yazar! Hiç biri Gökova Körfezi mavisinde olmadýktan sonra. Uçsuz bucaksýz denilebilecek sahil. Eksikliði, sadece yeni bir düzenlemeye gerek duyulduðu. Ayný körfezi biraz aþtýðýnýzda karþýnýza çýkan, dünyada bir eþi emsali daha bulunmayan kumlarýyla Sedir Adasýdýr. Nice kitaplara konu olan, zamanla Mýsýr Kraliçesi Kleopetra'nýn denize girdiði Sedir Adasýný farklý kýlan temel özellik, sahip olduðu kumsal ve de kumlar. Þayet bugün, denize girmenin serbest, güneþlenmenin bir baþka yerde olmasý kararý varsa, bilinsin ki sadece buraya özgü kumlar yüzündendir. Buraya kadar, sadece iç bünyenin panoramasý. Hele birde Sakar Geçidinden seyre dalarsanýz. Ýþte o zaman anlarsýnýz ki dünyada bir cennet varsa orasý GÖKOVA'dýr. Ve de ayný bütünlük içerisindeakyakabeldesý. Deminden beri sözünü etmeye çalýþtýðým, harikalar diyarý. Bu arada Akyaka'yý bütünüyle tanýmayan, dolayýsýyla bilmeyenlerin aklýna þöyle bir soru gelebilir. Dünya genelinde turizmin reel bir deðer olarak kabul edildiði, üstüne üstlük Türkiye ekonomisinde lokomotif görev üstlenen bir faaliyet alaný olduðu halde, Akyaka'yý farklý tutmak niye? Neden diðer sahil beldeleri gibi turizmin her çeþidinin yaþanmasý noktasýnda bir takým tedbirlere baþ vuruluyor? Kýsaca, turizmde asýl olan deniz, güneþ ve kum olduðu halde, Akyaka'nýn farklý algýlanma istediði altýnda yatan temel kriter ne? Ýþte asýl cevaplanmasý gereken soru bu. Elbet, ülkemiz ekonomisinin temel girdilerinden biri turizm. Bu gerçeði görmemezlikten gelmek olasý deðil. Tamam da, kabul edilmesi gereken temel bir nokta var. Dünyanýn geldiði noktada turizm, alýþýlagelmiþ bir takým kriterlerin dýþýna çýkma eðilimi gösteriyor. Bu nedenle dünya, turizmin çeþitlenmesi noktasýnda türlü arayýþlar içerisinde. Kongre Turizmi, Ýnanç turizmi, yayla turizmi, termal turizm, çeþitli sportif aktivitelerin geçerli olduðu turizm gibi. Hal böyle olunca, kendi beldemiz Akyaka'yý bir baþka özelliðiyle deðerlendirmek durumundayýz. Bir kere burasý, sahip olduðu deðerlerin gölgesinde gerçek bir tatil beldesi. Daha doðrusu, insanlarýn yorgunluðu dindirecekleri, dolayýsýyla kafa dinleyecekleri ideal bir yerleþim birimi. Onun içindir ki her kim olursa olsun, koruyup, kollamak ve geleceðe taþýmak adýna, üzerine farz olan her þeyi eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Elbet turizmin öngördüðü çeþitli aktiviteler olsun.yine de bir farkla. Burasýnýn kültür- sanat, akabinde kongre merkezi hüviyetine kavuþmasý þartýyla. Deðil mi ki burasý, yaþam adýna ideal bir merkez. Herkesin bir görüp hayran olduðu, yaþamaya can attýðý yer. O takdirde, üzerine basa basa vurguluyorum ki. hiç kimsenin kendini soyutlamamasý gerekir. Baþta belediye olmak üzere, beldede yaþayanlarýn bana ne? deme þansý yoktur. Hele hele Muðla Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Erdal Özhan'ýn gösterdiði yaklaþýmlar sonrasýnda. Özhan, Akdeniz Havzasý Kýyý Alanlarýnýn Korunmasý baðlamýnda koordinatör olarak, Akyaka'yý örnek seçip, gerekli düzenleme çabasý içerisinde olduðuna göre, bugünden tezi yok harekete geçilmesi, olmazsa olmaz koþuldur. Dedim ya dünyada baþka Gökova, yaný sýra baþkaakyaka yok. Muðla Demokratik Kuruluþlarýnýn Terör ile ilgili Basýn Açýklamasý Kýzýlderili liderin Beyaz Adam'a söylediði doðru çýkmýþtýr. Biz de haklý çýkacaðýz. Avrupa Birliði'ne sesleniyoruz. Türkiye açýsýndan, tarih ve coðrafya bilgisi yetersiz yöneticileriniz, söylemleri ile teröre destek veriyor. Teröre gerçekten karþý iseniz, bu söylemlerden vazgeçmelisiniz. Ayný zamanda, AB ülkelerinde PKK'nýn örgütlenmesine kaynak yaratýlmasýna göz yummayýnýz. Tarih sizi de affetmeyecek, terör bir gün sizin de kapýnýzý çalacaktýr. Demokrasiye, insan haklarýna sonuna kadar baðlýyýz. En az sizin kadar bu deðerleri yaþama ve yaþatma hakkýmýzý sonuna kadar kullanacaðýz. Bunu meydanlara milyonlarý toplayarak, muhataplarýna ve sizlere gösterdiðimizi sanýyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüðüne, Laik Cumhuriyete karþý saldýrýlar olduðunda, gökten ateþ yaðsa, Türk ulusu teslim olmayacak, saldýrganý boðacaktýr. Biz uluslar ailesinin eþit, baðýmsýz bir üyesi olarak barýþ içinde yaþamayý, Mustafa Kemal'den öðrendik. Ülkemizi yönetenlere, yönetmeye talip olanlara sesleniyoruz. Ülkemizin sorunlarý var. Eðitim, saðlýk, aþ, iþ sorunlarýmýzý öteliyor, sineye çekiyoruz. Ancak; her gün bir, üç, beþ, sekiz artarak devam eden þehit cenazeleri görmek istemiyoruz. Dýþ politikamýzý, ittifaklarýmýzý yeniden gözden geçiriniz. Baðýmsýz Türkiye Cumhuriyetinin onurunu ve güvenliðini koruyunuz. PKK terörünü durdurunuz. Terörün kaynaklarýný kurutacak projeler geliþtiriniz. Teröre karþý gerektiðinde, güç kullanma yanýnda bölgede özel program uygulayýnýz. Uzun yýllar siyasi partiler, bölgede siyaseti aðalýk ve þeyhlik üzerinden yürüttüler. Bu nedenle feodal yapý kýrýlamadý. Sonuçta gelir daðýlým dengesizliði, bunun sonucu da eðitim düþüklüðü ortaya çýktý. Terörü besleyen nedenlerden biri de budur. O bakýmdan feodal yapýnýn çözülmesi için Doðu ve Güneydoðu'da ve geri kalmýþ yörelerde KOBÝ'ler ve KÝT'ler, yeniden kamu eliyle kurulmalýdýr. Þimdi deakpiktidarýna sesleniyoruz. Uluslararasý teröre savaþ açtýðýný söyleyenabd, ülkemize karþý düþmanca tavýr sergiliyor, terörü besleyen odaklara kol kanat geriyor. Zaman zaman bunu iktidarýnýz da itiraf ediyor. O nedenle çözüm siyasi iradenin, yani sizin elinizdedir. Sorunun karmaþýk bir yapý taþýdýðý, terörün dýþ desteði olduðu, çözümünse kolay olmadýðý açýktýr. Ancak sorumluluðu baþkasýna atmak, polemik yaratmak terörü önlemek için yeterli deðildir. Çözüm, iktidar olarak sizin elinizdedir. Teröre karþý sizden acil eylem planý bekliyoruz. Artýk þehit cenazelerine sarýlan anneleri, eþleri ve çocuklarýný görmeye dayanamýyoruz. Terörün bitirilmesini istiyoruz. Çaðrýmýzý muhataplarýna ve ulusumuzun saðduyusuna sunuyoruz. Saygýlarýmýzla Atatürkçü Düþünce Derneði, Türkiye Maden Ýþ Þb. Baþkanlýðý, Muðla Baro Baþkanlýðý, Eðitim Sen Þb. Baþkanlýðý, CHP Ýl Baþkanlýðý, Eðitim Ýþ Þb. Baþkanlýðý, Ticaret Odasý Baþkanlýðý, Tarým Orkam Sen Þb. Baþkanlýðý, Anap Ýl Baþkanlýðý, Yapý Yol Sen Þb. Baþkanlýðý, Ýþçi Partisi Ýl Baþkanlýðý, Ses Þube Baþkanlýðý, Muðla Tabip Odasý Baþkanlýðý, Tüketici Haklarý Der. Baþkanlýðý, Muðla Eczacý Odasý Baþkanlýðý, Ýnþaat Müh. Odasý Baþkanlýðý

4 Sayfa 4 ÇOCUÐUN ÝLK ÖÐRETMENÝ ANA-BABASIDIR Mualla Ulusavaþ Çocuðun yaþamýnda en etkili öðrenmeler ilk yaþantýlarýyla gerçekleþtiðinden ana-babalar ilk ve en önemli öðretmendir. Eðitim sorunlarýmýzýn kökeninde ana-babalarýn eðitilmesi bulunmaktadýr. Anababalar kuramsal bilgilerden çok, nasýl öðrenileceðini ve bilgilerini etkili ve yeterli biçimde nasýl uygulayacaðýný öðrenme gereksinimi içindedir. Ana-baba eðitimi sürecinin hedefi, ana-babalara çocuklarýyla iliþkilerinde etkili performans gösterebilmeleri için gereken yeterlilikleri kazandýrmaktýr. Bu yeterliliklerin baþlýcalarý aþaðýdakileri kapsamaktadýr. 1. Çocuðun zihinsel geliþimini destekleme 2. Disiplin 3. Dayanýklýlýk (Duygusal bakýmdan güçlü olma) 4. Çocuðun duygusal geliþimini destekleme 5. Beceriklilik 6. Çocuðun sosyal geliþimini destekleme 7. Çocuðun baðýmsýzlýðýný kazanmasýný destekleme. Ana-baba Eðitimi Programý Kapsamý Bir ana-baba eðitimi programýnda, önceden belirlenen öðrenme gereksinimleri kapsam için bir temel oluþturabilir. Araþtýrmada saptanan öðrenme gereksinimlerine dayalý olarak, özellikle araþtýrmaya katýlan ana-babalar için, bir ana-baba eðitimi programý kapsamýnýn aþaðýdaki basamaklar altýnda düzenlenebileceði önerilebilir. 1. Çocuðun Zihinsel Geliþimini Destekleme: - Çocuðun yaratýcýlýðýnýn geliþmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun doðruyu yanlýþtan ayýrmayý öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuða nasýl öðreneceðini öðretebilme - Hangi öðrenme biçiminin çocuða en çok yarar saðladýðýný belirleyebilme - Çocuðun altý yaþýna kadar geçireceði geliþim dönemlerinin özellikleri - Çocuðun düþünmeyi ve anlam vermeyi öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun düzgün konuþmayý öðrenmesine yardýmcý olabilme - Çocuðun kendinin ve baþkalarýnýn haklarýna bilmesine yardýmcý olma - Çocuðun cinsel bilinç geliþtirmesine yardýmcý olma 2.Disiplin: - Çocuðun doðruyu yanlýþtan ayýrmasýna yardýmcý olma - Çocuða tutarlý ve kararlý davranabilme - Çocuðun uymasý gereken kurallarý ve bu karalarlýn nedenlerini anlamasýna yardýmcý olma - Çocuða olumsuz etkileri olmayan yapýcý disiplin yöntemleri kullanabilme - Çocuðu ödül, övgü gibi yollarla kontrol altýnda tutabilme 3-Dayanýklýlýk (Duygusal bakýmdan Güçlü Olma): - Deðiþime ve sürekli geliþmeye açýk olabilme - Ýyimser olma - Geleceðe umutla bakabilme - Çocuðuna sabýrlý, hoþgörülü ve özverili davranabilme - Kendine olan güvenini geliþtirebilme - Duygu ve düþüncelerini çocuðuna ifade edebilme - Çocuðu için en iyisini yaptýðýndan emin olabilme 4-Çocuðun Duygusal Geliþimini Destekleme: - Çocuk için iyi bir örnek ve yol gösterici olabilme - Çocuðun kendine ve baþkalarýna dürüst olmayý öðrenmesine yardýmcý olmak - Aile içinde çocuðun yerini ve deðerini belirleyebilme ve bunu koruyabilme - Çocuðun problemlerini anlatabilmesi ve yakýnlarýyla çözüm arayabilmesini saðlama - Çocuða karþý sevgi, güven ve anlayýþa dayalý bir tutum geliþtirme - Çocukla dostluk kurabilme,çocuðun mutlu olmayý ve mutlu etmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuða karþý sürekli duyarlý ve ilgili olabilme - Duygu ve düþüncelerini çocuða ifade edebilme - Çocuðun kendi duygularýný anlamasý ve kabul etmesine yardýmcý olma - Çocuðun oyun gereksinmesini karþýlayabilmesine yardýmcý olma 5. Beceriklilik: - Çocuðun karþýlaþabileceði hastalýk, kaza ve tehlikelere karþý önlem alabilme -Ailenizin güvenliðini ve huzurunu koruyabilme - Çocuk için uygun ortam ve elveriþli koþullar hazýrlayarak, çeþitli yaþantýlar geçirmesini saðlayabilme - Çocuðun doðum öncesi ve sonrasý özel bakýmýný saðlayabilme - Zamanýný iyi deðerlendirebilme, gereken her þeye zaman ayýrabilme. 6. Çocuðun Sosyal Geliþimini Destekleme: -Ana-baba olarak kendisi ve çevresi ile barýþ içinde olabilme - Çocukla dostluk kurabilme - Çocuðun utangaçlýk, çekingenlik gibi duygularý yenmesine yardýmcý olma - Çocuðun ailenin bir üyesi olarak davranabilmesine yardýmcý olabilme -Aile içinde birlik ve dayanýþma saðlayabilme - Çocuðun dünyanýn ona nasýl baktýðýný ve nasýl seslendiðini anlamasýna yardýmcý olma - Çocuðun çevresindekilerle iyi geçinmeyi ve iþbirliðine girmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun arkadaþ edinmeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun toplumun adet ve geleneklerine uyum saðlamayý öðrenmesine yardýmcý olma 7. Çocuðun Baðýmsýzlýðýný Kazanmasý Ýçin Uðraþma: - Çocuðun kendi kendini kontrol etmeyi ve denetlemeyi öðrenmesine yardýmcý olma - Çocuðun kendine özgü bir kiþilik geliþtirmesine yardýmcý olma - Çocuðun kararlý ve tutarlý olmayý öðrenmesine yardýmcý olma, kendi kararlarýný kendinin alabilmesini saðlama - Çocuðun tehlikeli durumlarda kendini korumayý ve sakýnmayý öðrenmesine yardýmci olabilme - Çocuðun ilk yýllarda kendi gereksinmelerini karþýlama alýþkanlýðý kazanmasýna yardýmcý olma - Çocuðun kendi kendini idare edebilmesine yardýmcý olma Öðretim/Öðrenim Süreci ÇOCUK Yetiþkinler aktif bir öðrenme durumunu diðer öðrenme durumlarýna tercih ederler.yetiþkin eðitimcileri, yetiþkin eðitiminde daha etkili öðrenmeleri gerçekleþtirecek aktif katýlýmý esas almalýdýr. Ana-babalar en çok hangi öðrenme yolunu tercih ettikleri sorulduðunda, daha önce belirtildiði gibi, öncelikli tercihleri olarak þunlarý belirtmiþlerdir: - Kreþ-aile iþbirliðinin saðlanmasý - Özel bir radyo veya televizyon dizisi izlenmesi - Ana-baba eðitimi ile ilgili kitap, dergi, v.b. yayýnlarýn okunmasý Eðitim programlarý hazýrlanýrken ana-babalarýn bu tercihlerinden yola çýkarak, kreþ yöneticileri ve uzmanlarýnýn ve bakýcý annelerin ana-babalarla iþbirliðini saðlayacak eðitim süreçleri planlanabilir. Ayrýca, kreþlerde düzenlenebilecek toplantýlarda, izlenen radyo, televizyon dizilerinin ve okunan kitaplarýn tartýþýlmasý ile benzer sorunlarý olan ana-babalarýn sorunlarýna birlikte çözüm aramalarý kolaylaþtýrýlabilir. Ülkemizde en yaygýn kitle iletiþim aracý olan televizyonun ana-baba eðitimi programlarýna daha çok yer vermesi saðlanabilir. Yetiþkinlerin öðrenmesi yaþantýya dayalý dinamik bir süreç olup, bu süreçte öðrenen için önemli olan yalnýzca bilmek deðil, ayný zamanda bilgisini yansýtmak ve uygulayabilmektir. Bu nedenle yetiþkinin öðrenme süreci, öncelikle bireyin kendi öðrenme gereksinimlerinin bilincine varmasý ile baþlamalý ve sonra da aktif olarak katýlabileceði etkinlikler içinde geliþmelidir. Küçük gruplara katýlým, dinleme, okuma, yazma, tartýþma gibi çeþitli somut öðrenme yaþantýlarýndan geçerek yetiþkin bireyin yeni davranýþlar kazanmasý saðlanmalýdýr. Bunun için bir ana-baba eðitimine katýlanlar için aþaðýdaki sýranýn izlenmesi önerilebilir: 1. Ana-babanýn kendi öðrenme gereksinimlerinin bincinde olmasý 2. Mevcut düzey ile istenilen ana-babalýk performansý düzeyi arasýndaki farkýn belirlenmesi 3. Öðrenme kaynaklarýný belirlenmesi 4. Öðrenme planýnýn geliþtirilmesi ( Hedef, kaynak ve geçerlilik saptanmasý) Yetiþkin eðitimcileri ana-babalarýn eðitilmesi için programlar geliþtirerek, ana-babalara çocuklarýnýn fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel geliþimlerini daha iyi anlamalarý ve onlarý desteklemeleri için yardýmcý olabilirler. Ayný zamanda ana-babalýk yeterliliklerinin geliþtirilmesi yolu ile bireylerin kendi yaþamlarýný daha iyi kontrol edebilmelerine ve sonuçta tüm ailenin geliþimine katkýda bulunulabilir. Ana-babalar için yapýlan her türlü eðitimsel çalýþma, sonuçta en çok çocuða yarar saðlar Mutlu çocuklar yetiþtirilmesi ise, gelecekte mutlu bir dünyanýn güvencesini yaratacaktýr. OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ Nazif ÝYÝBÝLÝR Muðla Atatürkçü Düþünce Derneði Yön.Krl.Üyesi Emekli Ýlköðretim Müfettiþi Eðitimin pek çok tanýmý var ama ortak tanýmý kiþide yaþam süresince, kendi yaþantýsý içinde istendik ve kasýtlý davranýþ deðiþikliði yaratma süreci olarak belirlenmiþtir li yýllara kadar çocuðun eðitimi ana karnýnda baþlar düþüncesi egemendi. Ancak zamanýmýzda ise çocuk eðitiminin ana karnýndan geriye giderek çaðdaþ toplum üyesi ana-babanýn saðlýklý bir çocuk dünyaya getirmesi için öncelikle çocuk hakkýnda kendilerini eðitirler, varsa sigara, alkol, kumar gibi kötü alýþkanlýklardan arýnarak çocuk yapmaya karar verirler. Böylelikle bilinçli ebeveynler olarak çocuðun eðitimi de ister istemez baþlamýþ olur. Ben, bu baðlamda çocuðun ilk çocukluk yýllarýndan sonraki aþamada eðitim-okul-aile üzerinde durmaða çalýþacaðým. Okul öncesi eðitim, çevresini merak eden, öðrenmeye ve düþünmeye güdü lenmiþ çocuðun bu özelliklerini yönetme, teþvik etme ve geliþtirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiþtir. Müfettiþlik görevim içinde Diyarbakýr, Bolu ve Muðla Ýllerinde ana sýnýfý öðretmenlerinin, çocuklara sonraki okul yaþamlarýn da gerekli olacak temel becerileri kazandýrdýklarýný, kýt kaynaklarla okullarýnda saðladýklarý zengin ve çeþitli eðitim ortamlarýný düzenlediklerini, çocuklarý zaman zaman özgür býrakarak bireysel güçlerinin ön plana çýkmasýný olanak saðladýklarýný, eðitimin zor görevi yerine getirmesinde çaba sarf ettiklerini inanarak, çocuklarýn ilerlemesini teþvik ederek okul öncesi eði timin etkilerinin kalýcý olmasý yönündeki çalýþmalarýný yakinen izledim. Öðretmenlerimizin bu çabalarý yarýnýmýzýn büyükleri olacak çocuklarýmýza katkýsý þüphesiz sayýlamayacak kadar çok olacaktýr. Ünlü bilim adamý Louk çocuklarýn beyinlerinin boþ bir levha gibi olduðunu,neyi görse,neyi yapsa,neyi duysa onu yaparak kalýcý iz býrakýr der. Vygotsky de çocuðun kendi kendine çevresiyle etkileþerek geliþtirebileceði biliþsel kapasitesinin dýþýnda, çevresindeki yetiþkinlerle ve diðer çocuklarla etkileþe rek geliþtirebileceði bir "geliþmeye açýk alan" olduðunu ileri sürmüþtür. Yapýlan araþtýrmalardan elde edilen bilgilere göre, bir yetiþkin ya da baþka çocuklarla sistemli olarak çalýþan ço cuðun biliþsel geliþiminin ve diðer özelliklerinin zenginleþtiðini, beslendiðini ve ka pasitesinin en üst düzeye çýktýðýný gösterir. Bu nedenle çocuðun biliþsel ge liþiminde kilit nokta olan öðretmen; okulda çocuklarla birlikte çalýþmalý, çocuklarý aþýrý derecede baðýmsýz bý rakma eðiliminin çocuklarýn biliþsel geliþimini yavaþlatacaðýný bilmelidir. Çocuðun biliþsel, duyuþsal, kültürel geliþimleri sürerken okul öncesi öðretmeni çocuðun ailesi ile saðlýklý bir iliþkide olmalýdýr. Gerektiðinde aileye de rehberlik etmelidir.aileler de öðretmenlerinin önerilerini ve okuldaki eðitim etenliklerinin evde de devamýnýn saðlanmasý gerektiðini bilmelidir. Bu nedenlerle okul öncesi dönemde, zorunlu okul çaðýnýn temellerini teþkil eden becerileri ve yeterlilikleri geliþtirebilecek esnek, çocuk merkezli bir eðitim programý ve okul-aile iþbirliði ile þu belirtilen hedeflere ulaþýlabilmelidir. Çocuðun bireysel ihtiyaçlarý dikkate alýnmalýdýr. Çocuðun yönlendirdiði etkinliklerle, öðretmenin yönlendirdiði etkinlikle arasýnda bir denge olmalýdýr. Ýnsan iliþkilerine dayalý bir atmosferin geliþimi saðlanmalýdýr. Okul öncesi eðitim kurumunun eðlenceli, zevk alýnan bir yer olmasý saðlanarak çocuðun temel eðitime hazýr hale getirilmesi gereklidir. Ana-babalar çocuklarýn eðitimine katýlmalýdýr. Ürünler deðerlendirilmelidir. Kendisinin farkýnda olmasýný saðlamalýdýr. Sosyal becerileri geliþtirilmelidir. Kültürünün ve diðer kültürlerin farkýnda olmasý saðlanmalýdýr. Ýletiþim becerileri, yaratýcýlýk ve estetik beceriler geliþtirilmelidir. Algýsal-devimsel beceriler kazandýrýlmalýdýr. Analitik düþünme ve problem çözme becerileri üzerinde durulmalýdýr. Yukarýdaki alanlarda beceriler kazandýrabilmek için, çocuklarýn ihtiyaçlarýna uygun düzenlemeler yapýlýp, genellikle oyun yoluyla öðretimi vurgulayan, öðrenmeyi öðrenme ortamlarýna ihtiyaç bulunmaktadýr. Öðretmenlerimiz burada, çocuðun istendik davranýþlarý kazanmasýný kolaylaþtýrmayý saðlarken, ebeveynler de çocuklarýnýn eðitimine doðrudan katýlarak, gerekli yardýmý yapmalýdýrlar.

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA

SGK DAN SÜRE UZATIMI BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ YÝNE O HAL YÝNE KAVGA ORTACA VE DALAMAN DA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3447 SGK DAN SÜRE UZATIMI Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý elektrik kesintisi ile ilgili tahsilatta yaþanan aksaklýklarý gidermek

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı