2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 3 PEDİATRİ PEDİATRİ"

Transkript

1 1

2 2

3 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan ve kısa kaynaklardan çalışmak zorunda olan kişiler için hazırlanmış ideal bir seridir. Bu kadar küçük hacim başarı için yeterlimidir? Daha hacimli kitaplara göre yeterli olmadığı açıktır ama ŞUNU KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİZ ki bu kadar kısa metinle en fazla sayıda soru yakalayan bir seri oluşturduk. Çünkü; bu serinin içeriği TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ nin son 2-3 yıldır yaptığı çok özel TUS KAMPLARI nda anlatılan en özet ve en güncel metinlerden oluşmaktadır. Biz içeriğe güveniyoruz. Umarız yararlı olur ve başarınıza katkıda bulunuruz. Seri Editörleri

4 4 İÇİNDEKİLER 1. YENİDOĞAN HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ ONKOLOJİ GASTROENTEROHEPATOLOJİ K NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ ENDOKRİNOLOJİ METABOLİK HASTALIKLAR KARDİYOLOJİ BESLENME - VİTAMİNLER - ALLERJİ - İMMÜNOLOJİ İMMÜNOLOJİ

5 5 YENİDOĞAN I. YENİDOĞAN DEĞERLENDİRİLMESİ APGAR Skorlaması Kalp Atımı Yok < 100/dk > 100/dk Solunum Yok Yüzeyel., düzensiz Düzenli, kuvvetli ağlama Kas tonusu Genel hipotoni Ekstremitelerde hafif fleksiyon Hareketli, ekstremiteler fleksiyonda Uyarıya yanıt Yok Yüzde hafif mimik Hareket, ağlama, öksürük, aksırık Cilt rengi Siyanotik ya da soluk Gövde pembe, ekstremite siyanotik Değerlendirme: 8-10 puan: bebek iyi durumda 4-7 puan: bebek tehlikede 0-4 puan: bebek çok kötü durumda Gövde ve ekstremiteler pembe Yenidoğanda Deri Bulguları Patolojik Olmayan - Toksik Eritem: (en sık) - Mongol lekeleri - Foto dermatit - Kutis marmaratus - Kapiller hemanjiomlar - Milia, miliarya - Harlequin renk değişikliği (palyaço yanak) - Lanugo - YD Aknesi - Geçici neonatal püstüler melonozis Patolojik - Sklerem (Sepsiste görülür.) - Peteşi-ekimoz - Cafe aulait lekeleri - Junctional nevi - Sarılık - Porto Şarabı lekesi - Kavernöz hemanjiomlar

6 6 YENİDOĞANIN FİZYOLOJİK DEĞERLERİ Miyadýnda doðan yenidoðanda hemoglobin g/dl dir. Doðumda myeloid/eritroid oraný 1.2/1 dir. Hemoglobin; Gestasyonun 3.ayýndan itibaren Hb F vücutta ana hemoglobin tipini oluþturur. -6. ay % 90, doðumda % 70 oranýndadýr. -Normal çocuk ve eriþkinde % 2 nin altýndadýr. Fetüs beslenme amacýyla haftada aktif olarak emebilir. Alt özefagus sfinkter basýncý 6. hafta sonunda eriþkin deðerlerine ulaþýr. Doðumda mide ph sý 6 dýr. Midede intrensek faktör gün saptanýr, 3. ayda eriþikin deðerlerine ulaþýr. Doðum sonrasý hava 2-12 saat içinde ince barsaklar, 24 saat içinde de kalýn barsaklarý doldurur. Yenidoðan ilk 24 saat içinde idrar ve gaita yapar. Miyadýnda yenidoðanda vücut su oraný % 70 prematürelerde % dir. Ýdrar ozmolaritesi mosm/l, dansite dir. Fetusta ilk geliþen duyu kokudur. Mikrosefali Lissensefali, TOXO, CMV, Trizomi-13, 21 Cradi-cut send HİE, kraniosinostoz Annede FKU, annenin radyasyon ve alkol alımı. İnkontinentia pigmenti Makrosefali Hidrosefali İntrakranial kanama Akondroplazi MPS Nörofibromatosis Gangliosidosis Ailevi serebral gigantizm Frajil-X send. Fontanelin erken kapanması Kraniosinostoz Mikrosefali D vit hipervitaminozu Normalin varyantları YD da BAŞ MUAYENESİ Fontanelin geç kapanması Raşitizm Hidrosefali Malnutrisyon Konj.hipotiroidi Osteogenesis İmperfekta Trizomi 13, 18, 21 Hidrosefali Geniş fontanel nedenleri Hidrosefali Raşitizm Hipotiroidi Akondroplazi Osteogenezis imperfekta Kleidokranial displazi Hipofosfatazya IUGR Apert send. Konjenital Rubella sendromu Hallermann-Streiff Sendromu Kenny Sendromu Prematürite Piknodizostoz Russel-Silver Sendromu Trizomi 13, 18, 21

7 7 Görme keskinliði doðumda 0.5/10 dur. Miyadýnda doðmuþ bir bebekte; -vücut ýsýsý C -boy 50 cm -aðýrlýk 3300 g -baþ çevresi 35 cm -nabýz /dk -tansiyon arteriyel 80/50 mmhg -solunum sayýsý 30-40/dk dýr. II.YENÝDOÐANIN BÜYÜME VE GELÝÞMESÝ Aðýrlýðý: kg arasýndadýr. (Ortalama 3.4 kg, erkekler>kýzlar) Boylarý: cm arasýnda deðiþir (ort 50 cm) Baþ çevresi cm dir. Göðüs ön arka çapý daha fazla, göðüs yuvarlak. Batýn hafif belirgin, ekstremiteler relatif kýsa Solunum hýzý 40-60/dak. Kalp hýzý /dak. Ýmmüm sistem: IgG anneden bebeðe geçer ve aktif transportla geçtiði için, bebekte anneden biraz daha yüksektir. IgM, IgA veya IgE bebeðe geçmez. Prematüre doðan bebekler: - Yenidoðanda gestasyonel yaþ tayini için Dubowitz skorlamasý kullanýlýr. Burada bakýlanlar: - Ödem :Bebek ne kadar prematür ise o kadar fazla.su oraný arttýðý için - Deri rengi :Prematürede canlý pembe. - Lanugo :Prematurde bulunur.ýlk 1 haftada dökülür. - Ayak taban çizgileri :Prematürde az sayýda veya oluþmamýþ. - Meme baþý oluþumu ve meme büyüklüðü :Prematürde küçük. - Kulaðýn þekli :Kýkýrdak oluþmadýðý için prematür bebeðin kulak kepçesi katlanýrsa o pozisyonda kalýr - Kulak kepçesinin kývamý - Eksternal genitalia :Prematürde inmemiþ testis olabilir kýz çocukta ise labia major labia minorlarý örtmez. BÜYÜME Büyüme vücut hacminin artmasýdýr 36. haftada fetüs doðum boyunun % 80 ine, doðum aðýrlýðýnýn ise % 50 sine ulaþýr. Doðumda; üst/alt: 1.7/1 dir, 2. yaþta orta nokta umwblikustur, 10 yaþýnda üst/alt: 1/1, adölesanda ise alt üstten daha büyüktür. Büyümenin deðerlendirilmesindeki parametreler - vücut tartýsý ve tartý artma hýzý - boy uzunluðu ve boy uzama hýzý - baþ çevresi ve baþ çevresindeki artma hýzý - vücut bölümlerinin birbirlerine oraný - göðüs çevresi Ýlk 6 ayda göðüs çevresi hýzla büyür, 9-12 aydan sonra ekstremite büyümesi ön plandadýr.

8 8 AÐIRLIK Ortalama vücut aðýrlýðý 3300 g dýr ( g) Ýlk 3-4 günde term bebekler aðýrlýklarýnýn %5-10 unu, preterm bebekler ise % ini kaybederler. Nedenleri; - mekonyum çýkarma - idrar çýkarma - fizyolojik ödemin çözülmesi - alým azlýðýdýr. Aðýrlýk artýþý: doðum aðýrlýðýnýn 2 katý 4-5 ay TUS doðum aðýrlýðýnýn 3 katý 1 yaþ doðum aðýrlýðýnýn 4 katý 2 yaþ Günlük aðýrlýk artýþý; - ilk 3-4 ayda g/gün - ilk yýlýn kalanýnda g/gün Veya: - Ýlk 6 ayda haftada gram - Ýkinci 6 ayda haftada gram ay arasý ise haftada 50 gram alýr. BOY Doðumda ortalama boy 50 cm (45-55 cm). Ýlk 6 ayda cm/ay, ikinci 6 ayda cm/ay uzar. Boy uzamasý; 1 yaþýnda doðum boyunun 1.5 katýna (75 cm) 4 yaþýnda 2 katýna 13 yaþýnda 3 katýna çýkar Boy uzamasý en çok ilkbahar, en az sonbaharda olur. Yýllýk boy uzamasý 4 yaþ-puberte arasýnda cm dir Gözyaþý bezleri 2. haftadan sonra aktivasyon gösterir. Ýlk 3 gün deri florasýna hakim olan stafilokoklardýr. Prematüre bebekler 4-7 günlerde kilo almaya baþlarlar, 17. gün doðum tartýlarýna eriþirler. Miyadýnda doðan bebekler ilk bir hafta kilo kaybederler, 10 günde doðum kilolarýna ulaþýrlar. Prematür yenidoðanýn kan volümü ml/kg, matür yenidoðanýn ise ml/kg dýr. Akciðer vital kapasitesi 200 cc dir, 8-12 saatte eriþkin düzeyine ulaþýr. Doðumda etmoid ve maksiller sinüs mevcuttur. Diþler Ýlk süt diþleri 5-9 ay arasýnda çýkar. Ýlk çýkanlar alt santral kesiciler olup arkasýndan üst santral kesiciler, sonra sýrasýyla üst lateral kesiciler ve alt lateral kesiciler çýkar. Fizyolojik anemi prematürlerde 6-8. hafta, matürlerde haftada ortaya çýkar. Toksik eritem en sýk görülen cilt lezyonu olup genellikle 2. Günden sonra çamaþýrla temas eden vücut yüzeyinde görülür.

9 9 BAÞ ÇEVRESÝ Doðumda baþ çevresi ortalama 35 cm dir. Yenidoðanda baþ vücudun 1/4 ü, eriþinde 1/8 idir. Baþ çevresi; 3. ayda 40.5 cm 6. ayda 43 cm 1 yaþýnda 46 cm dir. Baþ çevresindeki artma; - ilk 1 yýl 1 cm/ay (ilk 3 ay için 2 cm/ay, daha sonra yavaþlar) - yaþamýn 1. yýlýndan sonra 10 cm dir. Makrosefali: Yaþa göre baþ çevresinin +2 standart deviasyon(97 P) ve üzerinde olmasýdýr.infant çaðýndaki en sýk sebebi hidrosefali.çocuklarda ise en sýk sebebi aileseldir. Mikrosefali: Yaþa göre baþ çevresinin -2 standart deviasyon (3 P)ve altýnda olmasýdýr. Büyüme: Vücudun boyutlarýnda Geliþme: Fonksiyonlarýndaki ilerlemede kullanýlýr. Son trimesterde aðýrlýk 3 katýna, boy 2 katýna çýkar. Nörolojik geliþim: Fetüste nörolojik aktivite 8 haftalýktan itibaren tesbit edilmiþtir haftada fetüsün hareketleri anne tarafýndan farkedilebilir. 17. haftada yakalama refleksi baþlar, 27. haftada iyi geliþir. 22. haftada zayýf olarak ses çýkarabilir. 25. haftada Moro refleksinin ilk bulgularý ortaya çýkar. III. YENİDOĞANDA NÖROLOJİK GELİŞİM İLK REFLEKSLER Moro refleksi Normal olarak bütün çocuklarda doðuþtan mevcuttur ve dördüncü-beþinci aylarda kaybolmaya yüz tutar. Bu aylar içinde Moro refleksinin görülmemesi, derin uyku dýþýnda tamamen patolojiktir (kernikterusta olduðu gibi). Unilateral olarak gözükmemesi ise, gözükmeyen tarafta bir motor lezyon veya doðum travmasý bulunduðuna iþarettir. Moro refleksi dördüncü beþinci aylardan sonra da gözükmeye devam ederse, patolojik bir serebral durumun olduðu düþünülür. TUS Emme ve arama (rooting) refleksi Her iki refleks de doðumda mevcut olup, beþinci-altýncý aya kadar devam edebilir. Bu reflekslerin doðumda olmamasý, beyin sapýnda konjenital bir bozukluðun belirtisi olabileceði gibi, hipoksi, travma veya santral sinir sistemindeki bir enfeksiyon durumunda da gözükmeyebilir. Beþ-altý aydan uzun süre devam etmesi, defektif bir kortikal fonksiyona delildir.

10 10 Emme-arama refleksleri; Emme uykuda 7, uyanýkken 4. aya kadar, arama refleksi 3. aya kadar pozitiftir. elde 2. ay, Yakalama (grasping) refleksi ayakta 10. aya kadar devam eder. Olmamasý, periferik sinirlerde bir bozukluðun veya serebral zedelenmenin sonucudur. Altýncý aydan sonra, özellikle frontal loblarda defektif bir kortikal fonksiyonun olduðunu gösterir. Tonik boyun refleksi (Excrimci refleksi) Bu refleks, bebeðin baþý bir tarafa çevrildiði zaman, adele tonusunda artma, baþýn çevrildiði taraftaki ekstremitelerin ekstansiyonu, karþý taraftaki ekstremitelerin de fleksiyonu þeklinde görülür. Doðuþta mevcut olup, beþ-altý ay sonra görülmesi patolojik olarak yorumlanýr. Dik tutma (baþ yukarýda) Bu refleks dördüncü aya kadar devam edebilir. Yürüme refleksi (stepping) Bu refleks altýncý-yedinci ayda kaybolur. Yer bulma (placing) refleksi Bu da altýncý yedinci ayda kaybolur. Landau refleksi (paraþüt refleksi) Diðerlerinin aksine bu refleks dokuzuncu-onuncu aylarda ortaya çýkar. DAB-SGA ve PM arasındaki farklar Prematüre SGA DAB Hipoglisemi Hipokalsemi Akciğer RDS Hava kaçağı send RDS SSS IVK (GMK)+++ IVK+ - Hematoloji Anemi Polisitemi Polisitemi Hipotermi Hiperbilirubinemi Apne Konj. Malform P. Fetal Dolaşım Fetal ölüm Neonatal ölüm Kardiyomiyopati

11 IV. NÖROMOTOR GELÝÞÝM 11 Deðerlendirmede bazý tarama testleri kullanýlýr. 1. ay: Yüzüstü yatýnca baþýný kýsa süre kaldýrabilir. Etrafla ilgi baþlar. 2. ay: Annesini tanýmaya baþlar, gülümser, kendi kendine bir takým sesler çýkarýr. 3. ay: Baþýný dik tutar, ellerini hareket ettirerek seyreder. 4. ay: El kontrolü, önüne uzatýlan bir oyuncaðý tutmaya çalýþýr. 5. ay: Dönme, sýrt üstü durumdan yüz üstü duruma geçer. 6. ay: Kýsa süre desteksiz oturur. Eþyalara uzanýr, yakalar, aðzýna götürür. 7. ay: Desteksiz oturur, bir elinden diðerine eþyayý geçirebilir. 8. ay: Emeklemeye baþlar, eþyayý baþ ve iþaret parmaklarý arasýnda tutar,anlaþýlmaz hecelerle deðiþik sesler çýkarýr. 9. ay: Bir yere tutunarak ayaða kalkabilir. 10. ay: Yardýmla yürür (sýralama), Yatar durumdan oturur duruma geçer. 12. ay: Yardýmsýz birkaç adým atabilir, 2-4 kelimeyi anlayarak söyler. 15. ay: Yardýmsýz yürür. Merdiven emekleyerek çýkar, basit emirleri yerine getirir 2 küpü üst üste koyar, 4-5 kelimeyi anlar ve kullanýr 18. ay: Tutunarak merdiven çýkar, 3 küpü üst üste koyar, resimleri tanýr ve adlandýrýr, 10 kelimeyi anlar ve kullanýr, 2. yaþ: Koþar, yardýmsýz merdiven iner, çýkar. Kalem ile daire ve enine çizgi çizer. Çatal ve kaþýðý tutar, 2-3 kelimelik kýsa cümle kurar. 2,5. yaþ: Sýçrar, ismini bilir, renkleri ayýrt eder 3. yaþ: 3 tekerlekli bisiklete biner, tek ayak üstünde durabilir, 3 küp ile köprü yapar. 4. yaþ: Benlik duygusu geliþmeye baþlar 5. yaþ: Üçgen resmi yapar, kendisi giyinir ve soyunur, belleði iyi geliþmiþtir. V. YENİDOĞANIN SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI A) RESPÝRATUAR DÝSTRESS SENDROMU (RDS) Pulmoner sürfaktan eksikliðine baðlý olarak geliþen atelektazi, fonksiyonel rezidüel kapasite azalmasý, arteriyel hipoksi ve solunum sýkýntýsý ile seyreden tablodur. E/K oraný 1.7/1 dir. Sürfaktan tip II pinömositlerden haftalarda yeterli miktarlarda salýnmaya baþlar. Surfaktan, ilk kez gebeliðin haftalarýnda, AC'deki Tip II alveoler hücrelerde üretilmeye baþlar. Lesitin/Sfingomiyelin oraný akciðer matürasyonunu göstermede önemlidir (2/1 lik oran pulmoner olgunlaþmayý gösterir).

12 12 Amniyosentezde haftalarda lesitin / sfingomiyelin oraný tesbit edilebilir. Amniyon sývýsýndaki Lesitin/Sfingomyelin oranýnýn 2:1'den yüksek olmasý, AC maturasyonunun yeterli olduðunu gösterir. TUS Fosfatidil gliserol 36. haftadan sonra artar ve akciðer matürasyonunun bir göstergesidir gebelik haftalarýnda 48 saat süre ile kortikosteroid uygulamasý sürfaktan üretimini uyarýr. Klinik ve laboratuvar bulgularý: TUS - takipne (ilk bulgudur) - siyanoz - burun kanatlarýnýn solunuma katýlmasý - interkostal ve sternal çekilmeler - inleme - PA akciðer grafisinde buzlu cam görünümü RDS (Hyalin membran hastalýðý), prematürelerde görülen respiratuar distresin en sýk nedenidir. RDS için prematürelik dýþýnda diðer bazý risk faktörleri vardýr. Bunlar; - daha önce RDS li prematüre kardeþ öyküsü - diyabetik anne bebeði - hipotermi - asfiksi - antepartum kanama - erkek cinsiyet - beyaz ýrk - ikinci ikiz - eylem olmaksýzýn sezaryen ile doðurtulma - Çoðul gebelik, Asidoz. Ýlk saatte solunum sýkýntýsýndaki artýþla beraber; - Takipne - Göðüs duvarýnda retraksiyonlar - Ronkus ve - Siyanoz görülür. AC grafisinde "buzlu-cam" görünümü ve hava bronkogramý" adý verilen görünümler vardýr. TUS Arteryel kan gazýnda da PaO2'de azalma, PaCO2'de artma vardýr. Periferik ödem de sýk görülen bir bulgudur. RDS nin ayýrýcý tanýsý: - sepsis - persistan fetal dolaþým - aspirasyon sendromu - pnömoni - plevral efüzyon - diyafragma hernisi - siyanotik kalp hastalýðý - pnömotoraks - konjenital lober amfizem Sepsis ve pnömoniyi RDS den ayýrdetmek mümkün olmadýðýndan kan kültürlerinde etken üretilinceye kadar 72 saat boyunca ampisilin ve aminoglikozit tedavisi verilir.

13 13 Respiratuar Distres Sendromu en çok Grup B streptokoklara baðlý doðumsal pnömoni ile karýþýr. RDS da kötü prognoz göstergeleri; - Düzensiz solunum - Apne nöbetleri - Hipotansiyon RDS nin komplikasyonlarý: TUS - Periventriküler intraventriküler kanama - PDA - Pulmoner hava kaçaklarý - pulmoner interstisyel amfizem - pnömomediastinum - pnömotoraks - pnömoperikardiyum - bronkopulmoner displazi - prematüre retinopatisi - Apne - Kernikterus En sýk ölüm nedeni hipoksiye baðlý olarak geliþen periventriküler ve intraventriküler kanamalardýr.dikkat subdural kanama matür-postmatür bebeðin sorunudur. Tedavide; - baþlýkla O2 - nazal CPAP - intratrakeal sürfaktan tedavisi RDS de en sýk ölüm nedeni hipoksiye baðlý olarak geliþen periventriküler ve intraventiküler kanamalardýr. Not: RDS sıklığını azaltan faktörler ÖNEMLİ! - İUGG - EMR -Annenin steroid alması - Kronik fetal distres - Annenin sigara kullanımı ve ilaç bağımlılığı - Teofilin, tiroid hormonları (?) B) YENÝDOÐANIN GEÇÝCÝ TAKÝPNESÝ Yenidoðanýn geçici takipnesi, anoksik doðum öyküsü olmayan term infantlarda (genellikle sezaryen doðuma baðlý) veya hafif prematüre infantlarda görülen bir durumdur. Klinik tabloda, özellikle hayatýn ilk birkaç saatinde; - Takipne - Siyanoz - Hýrýltýlý solunum - Burun kanadý solunumu ve - Retraksiyonlar vardýr. Yenidoðanýn geçici takipnesinde tipik röntgen bulgusu interlober septumda sývý ve ödem görülmesidir. Klinikte ise O2 verilmesi ile bütün bulgular düzelir. Zaten tedavide de düþük konsantrasyonda O2 uygulanýr.

14 14 C) MEKONYUM ASPÝRASYON SENDROMU Mekonyum aspirasyon sendromlu (MAS) infantlar mekonyumu, genellikle doðum sýrasýndaki ilk inspirasyon anýnda aspire ederler. Bulgular TUS - Takipne - Retraksiyonlar - Siyanoz ve - AC'lerde ral ve ronkuslar en sýk görülen semptomlardýr. - AC grafisinde kaba, irregüler infiltrasyonlar ve havalanma artýþý vardýr. Ayrýca "hava tuzaklanmasý" da sýk görülür. Þiddetli vakalarda, persistan pulmoner hipertansiyon sýk görülen bir komplikasyondur. Mekonyum Aspirasyon Sendromu term bebeklerin hastalýðýdýr. Tedavide ilk adým solunum yollarýnýn aspirasyonudur. TUS D) PERSÝSTAN PULMONER HÝPERTANSÝYON (PPH) En önemli nedenleri - Perinatal Asfiksi - Respiratuar Distres Sendromu - Mekonyum Aspirasyon Sendromu - B grubu streptokok Sepsisi - Diafragma Hernisi dir. Tipik kilinik bulgularý: %100 O2 ye raðmen siyonoz ve diðer semptomlarýn gerilememesi ve normal Akciðer grafi bulgularýdýr. TUS En önemli tedavisi Mekanik Ventilasyondur. PPH'lu infantlarda genellikle, duktus arteriyozus yoluyla saðdan sola büyük bir þant vardýr. Bu hastalarda; - Siyanoz - Takipne - Taþikardi - Sistolik üfürüm - Tek, þiddetli S2 sýk görülen semptom ve bulgulardýr. Perinatal asfiksi veya MAS'una baðlý olmayan idyopatik PPH'lu infantlarýn AC grafilerinde, pulmoner vasküler görünümlerin azaldýðý görülür. Tedavide esas amaç, hipoksemiyi önlemek, PaO2'ný yüksek, PH'yý normal seviyelerde tutmaktýr. E) PERÝNATAL ASFÝKSÝ Fetal kandaki hipoksi, hiperkapni ve asidozla biyokimyasal olarak saptanabilen fetus ve yenidoðanýn bir depresyon tablosudur. Neonatal asfiksi doðumdan sonraki 1. ve 5. dakikalarda Apgar skorunun 5 in altýnda olmasý olarak tanýmlanýr. Pretermlerde klinik bulgular; -uyarýya yanýtsýzlýk -apne -bradikardi

15 34 haftadan büyük olanlarda iki klinik tablo ile gelirler: -Beyin sapý ensefalopatisi: Stupor, solunum güçlüðü, aðýr hipotoni, okülomotor bozukluklar, emme ve yutma güçlüðü. -Serebral korteks lezyonu: Hipertonik ve hipotonik arasýnda 3 evrede karþýmýza çýkarlar. Hipertonik olanlar evre 1 iyi prognozludur. Hipotonik olanlarda genellikle Saatlerde konvülziyon çýkar, prognoz kötüdür. 15 Baþlýca postnatal asfiksi bulgularý: -Apgar skorunda düþüklük -solunum bozukluklarý -konvülziyon -hipotoni -kabarýk fontanel -emme güçlüðü -irritabilite -titreme- -anormal aðlama Hipoksik iskemik ensefalopati: Pulmoner ve plasental gaz deðiþimlerinin azalmasý ile oluþan anoksi ve hiperkapninin yol açtýðý aðýr bir asfiksi tablosudur. Perinatal asfiksinin sistemler üzerine etkileri: A. Solunum sistemi - Pulmoner vasküler dirençte artma ve sürfaktan üretiminde azalma, ödem, apne - Mekonyum aspirasyonu ve PPH B. Gastrointestinal Sistem - NEK, perforasyon, mukoza ülserasyonu C. Böbrekler - Medüller ve tübüler nekroz, oligüri (ABY, mesane paralizisi), renin-anjio tensin sisteminin uyarılışı D. MSS - Sistolik vazojenik ödem - İskemi nekroz (HİE), intrakranial kanama - İritabilite, hipotoni, konvülziyonlar, koma E. Kardiyovasküler Sistem - Kan akımında redistrubisyon (selektif iskemi) - Hipertansiyon (periferik vasküler dirençte artışı bağlı) - Myokardın İskemisi, kardiyojenik şok (hipotansiyon) - Yoğun triküspid regürijitasyonu - İleti bozuklukları (bradikardi, 1. ve 2. derece kalp blokları) - Hipervolemi, Hipovolemi - Persistan pulmoner hipertansiyon

16 16 Tedavi: -konvülziyon ile mücadele -kan glikoz düzeyinin sabit tutulmasý -beyin ödemi tedavisi (mannitol, furosemid, deksametazon) IV. YENİDOĞANIN SIK GÖRÜLEN KLİNİK PROBLEMLERİ 1) APNE Apne, 20 saniye ve daha uzun süren ve beraberinde siyanoz ve bradikardinin görüldüðü solunum durmasýdýr. Apne ve taþkardi beraberliði aklýmýza gizili bir temporal epilepsiyi getirmeli. Apnenin en sýk görülen nedeni, prematürite apnesidir. Pretermde apnenin en önemli nedeni merkezi sinir sisteminin immatür olmasýna baðlý olarak hipoksiye apne ile cevaptýr. Konvülzyonlar sýrasýnda oluþan apne ile prematürite apnesinin en önemli farký, konvülziyon apnesinde bradikardi görülmeyiþidir. Prematüritenin idiyopatik apnesi en çok 2-7. günler arasýnda ortaya çýkar. Yenidoðan ilk gün apne olmaz yeni dünya onun için çok uyarýcýdýr.ýlk gün ortaya çýkan apnelerde baþka nedenler aranmalýdýr.matur bebekte herhangi bir zamandaki apne patolojiktir. Patolojik apne: Solunum durmasý 20 sn.den uzundur. Siyanoz, ani solukluk, hipotoni ve bradikardi (apneik spell) ile birliktedir. Patolojik apne nedenleri SSS HÝE, ÝVK, konvülziyon ve ilaçlar Solunumsal Pnömoni, atelektazi, pnömotoraks aðýr RDS, frenik sinir paralizisi, havayolu týkanmalarý Enfeksiyon Sepsis, menejit, NEK GÝS Oral beslenme, barsak atrezi, GÖR, intestinal perforasyon Metabolik Hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, hiperamonemi, asidoz, hiperbilirubinemi (kern ikterus), hipotermi, hipertermi KVS PDA, hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetmezliði, anemi, hipovolemi, vagal tonus (entübasyon sýrasýnda enstrumasyon) Prematürite apnesinde tedavide ilk olarak taktil uyarý denenir, cevapsýzsa ilaçlar (en çok metil ksantinler) uygulanýr, (kafeinöteofilin) buna da cevapsýz ise doxapram (analeptik) rezistans ise mekanik ventilasyon. 2) SÝYANOZ Ýndirgenmiþ Hb konsantrasyonunun arteryel kanda 3 g/dl, kapiller kanda 5 g/dl'nin üzerinde olmasý durumunda siyanoz ortaya çýkar. YD da SÝYANOZ nedenleri

17 17 Akciðer RDS Yenidoðanýn geçiþ takipnesi, Pnemoni, Diyaf.herni, Hipoplastik akc, MAS (mekonium aspirasyon sendromu) Kalp Konjenital Defektleri (kýsaca 5T ile),5t:tga,tof,ta,ta,tpvda Ebstein anomolisi PDA Pulmoner agenezi Diðer þok hipoglisemi Polistemi Koanal atrezi Ayný O2 basýncýnda, fetal kandaki O2 saturasyonu, eriþkin kanýndan daha fazladýr. Bu nedenle yenidoðanlarda siyanoz, büyük çocuk ve eriþkinlere göre, daha düþük parsiyel O2 basýncýnda ortaya çýkar. Anemide olduðu gibi, total Hb konsantrasyonunun düþük olduðu durumlarda, siyanozun ortaya çýkabilmesi için, daha yüksek desaturasyon yüzdesine ihtiyaç vardýr. Polisitemi gibi, Hb konsantrasyonunun arttýðý durumlarda da, O2 saturasyonundaki hafif bir düþme dahi (%85-92) siyanoza neden olabilir. Siyanoz acil tedavi gerektiren bir durumdur. Tedavide hemen oksijen uygulanýr. Vücut ýsýsý ve hematokrit, glukoz ve kalsiyum konsantrasyonundaki bozukluklar düzeltilir. Þiddetli ve inatçý siyanozda entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekebilir. Diferansiyel siyanoz Üst bölgelerde siyanoz var iken alt bölgelerde siyanozun olmamasý veya tersi olabilir. Siyanoz üst bölgelerde sýnýrlý ise;büyük arterlerin transpozisyonu,pda ; alt bölgelerde ise komplike aort koarktasyonu düþünülür. Hangi siyanotik hastalýklarda Ductus arterozus hayati öneme sahiptir. (PGE1 verilen durumlar) Ciddi Aort Stenozu Komplike Aort Koartasyonu Pulmoner Stenoz Hipoplastik sol kalp sendromu Trikuspit Atrezisi BAT Aðýr Fallot Tetralojisi

18 18 YENİDOĞANDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR HASTALIK RİSK FAKTÖRLERİ KLİNİK LABORATUVAR KOMPLİKASYON TEDAVİ HÝE Hipoksi, Asfiksi yapan nedenler Konvulsiyon, ilerleyici hipotoni BOS da: Aspartat ve glutamat artar. Kanda:amonyak, ürikasit, CPK-BB, AST, ALT artar ÝKK, Hipotansiyon, Konvulsiyon, Beyin ödemi Destek, luminaletten NEK HÝE, RDS, Polisitemi, PM, PDA, Hipotansiyon, Enteral beslenme, enfeksiyon Gastirik rezidünün artmasý, kanlý dýþký, distansiyon, Pnömatozis intestinalis Met. Asidoz, anemi, trombositopeni, lökopeni, elektrolit bozukluklarý, DIC Perforasyon TPN, antibiyotik, metranidazol Polisitemi Postmatür, SGA, DAB, Trizomiler, Hipoksi, Hipotiroidi, Adrenogenital send, Neonatal graves Platore, huzursuzluk, Tremor, konvulsiyon, hipotoni, zayýf emme Venoz Htc>65 Hipoglisemi/Kal semi, Konj.KY, PPH, NEC, Hiperbilirubinemi, RVT, ABY, trombositopeni Parsiyel kan deðiþimi RDS PM, erkek, Sezeryan, Asfiksi, DAB, hipotermi, ikiz gebelik, YD nýn hemolitik hastalýðý Takipne, inlemeli solunum, retraksiyonlar, solukluk, ödem, hipotoni, hipotansiyon AC de buzlu cam görünümü, atelektazi, hava bronkogramý Hava kaçaðý send, PDA, IVK, Pnömoni, ROP, NEK, BPD, ABY O 2, Surfaktan, MAS Asfiksi, SGA, postterm Takipne, inlemeli solunum, retraksiyonlar, siyanoz AC de kaba infiltrasyon, hiperaerasyon, atelektazi, Pnömotoraks, ABY, enfeksiyon, PPH, HÝE Hipoksemi ve asidoz düzeltilir PPH Asfiksi, MAS Siyanoz, takipne, taþikardi, üfürüm, sert S 2 Hiperoksi testi (-) EKO: Duktus ve F. Ovaleden saðsol þant TEDAVÝ: Hiperventilasyon, NaHCO 3, talazolin, MgSO 4, izoproterenol, nitrogliserin, nitropurissid, PGD 2, PGI 2, NO, EKMO

19 19 Perinatal dönemde SGA bebeklerin sorunlarý Sorun Patogenez Çözüm Fetal ölüm Plasental yetmezlik, kronik fetal hipoksi Uygun antenatal izlem, doðru zamanda doðum Asfiksi Akut fetal hipoksi, asidoz Antepartum ve intrapartum monitörizasyon Mekonyum aspirasyonu Hipoksik stress Doðumda baþ çýkar çýkmaz aðýz ve farinksin aspirasyonu Erken hipoglisemi Polisitemi/Hiperviskozite Isý dengesizliði Dismorfik sorunlar Pulmoner hemoraji (Nadir) Ýmmun yetersizlik Hipokalsemi, Azalmýþ kemik mineral dansitesi Hipermagnezemi Azalmýþ glikojen depolarý, Azalmýþ glukoneogenez Hormonal mekanizmalar, Soðuk stress, Asfiksi/hipoksi Plasental transfüzyon, fetal hipoksi nedeniyle artmýþ eritropoetin Soðuk Stress azalmýþ yað depolarý, hipoksi, hipoglisemi, TORCH Kromozom anomalileri Teratojenik ajanlar Hipotermi polisitemi hipoksi ve sonuçta DIC Malnütrisyon etkisi TORCH Bozulmuþ Vitamin D metabolizmasý Maternal mgso4 Tedavisi Erken oral ve/veya parenteral beslenme, glukoz infüzyonu (8 mg/kg/dak) Parsiyel kan deðiþimi Nötral termal çevre saðlamak, Erken beslenme Etkene yönelik tedavi Soðuk stresi önleme, gerekirse endotrakeal adrenalin Etkene yönelik tedavi Uygun D vitamini ve Kalsiyum replasmaný Gebelik Yaşına Göre Büyük Bebek (LGA) Nedenleri - Genetik/etkin - Diabetik Anne Bebekleri - Beckwith Wiedemann Sendromu - Hidrops Fetalis - Prader-willi Sendromu - Fonksiyonel Beta Hücre Hiperplazisi - Maternal ilaçlar (tokolitik sempatomimetikler) - Rh immünizasyonu

20 20 Preterm Bebeklerde Perinatal Dönem Sorunları - Periventriküler-intraventriküler kanama - RDS - Konj. malformasyonlar. (KKH (-VSD-) ve GIS patolojileri - PDA - Hipoglisemi - Isı düzensizlikleri (hipotermi) - NEK - Apne ve Bradikardi - Prematüre Retinopatisi (ROP) - Enfeksiyon - İndirekt hiperbiluribinemi - Sıvı elektrolit bozukluğu Annenin Kullandığı İlaçlar * Amiodaron * Etretinat (Vit A derivesi) * İmmün süprese ajanlar (Siklosporin, Mtx, Cyc.) * Morfin, Metadon, Eroin * Fenindion * Tetrasiklin * Ergot Alkaloidleri * Altın Tuzları * Lityum * OKS * Radyofarmasötik ilaç alımı Diabetik Anne Bebeklerindeki Sorunlar * Ani intra uterin ölüm * Gebelik yaşına göre büyük bebek * Sezeryan hızında artış * Asfiksi * Hipokalsemi * Hipomagnezemi * Makrozomi-doğum travmasında artış * Konj. Anomaliler - MSS (Anensefali-menigosel) - Kemik (hemivertebra) - Kaudal Regresyon Sendromu - KKH (BAT, VSD, ASD) - Renal agenezi - GIS (-hipoplastik sol kolon, - Situs inversus) - Göz (mikroftalmi) * Polistemi * RDS * TTN * Hipertrofik CMP * Yenidoğan Persistan Pulmoner Hipertansiyonu * Renal ven trombozu

21 21 Adı Doğum Travmasında Brakial Pleksus Hasarları Hasar FM Kaybolan YD Refleksleri TEDAVİ gören sinir Erbduchenne paralizi Klumpke Paralizis C5-6 - Kol omuzdan iç rotasyonda ve addüksiyonda - Önkol ekstansiyon vep ronasyon - elbileği fleksiyonda - Bahşişçi eli C7-8 T1 - Önkol süpinasyon - parmaklar ekstansiyonda - El düşüktür - Beraberinde Horner Sendromu olabilir - Moro kayıp - Elde yakalama korunur. - Elde yakalama yok - moro zayıf olsada alınır - İmmobilize kol. - İmmoblizasyon Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Neden Olan Hastalıklarda Başlıca Risk Faktörleri Hastalık RDS TTN MAS BPD PPH RİSK FAK- TÖRLERİ - Prematürite (ensık) - Erkek Cinsiyet - Perinatal Asfiksi - C/S ile doğum - Diabetik Anne Bebeği - Ailevi eğilim - Beyaz ırk - İkiz gebelik (2. bebek) - Hipotermi - YD hemolitik Hastalığı - Anne beslenmesi (?) - C/S ile doğum - DAB - Makad doğum - Erkek bebek - Hipoproteinemi - Annenin fazla analjezik alması veya anneye travayda fazla sıvı verilmesi - Postmatürite - SGA - Asfiksi *** Pretermde MAS gelişirse mutlaka listeria enfeksiyonu akla gelmelidir. - Oksijen Toksisitesi - İnmatürite - Barotravma - Enfeksiyonlar - İUGG - KKY - Hava kaçakları - Primer - Perinatal Asfiksi - MAS - RDS - Sepsis - Polistemi - Hipoglisemi - Diafram Hernisi

22 22 NEONATAL ANEMÝ 2. Trimesterde eritropoez, esas olarak karaciðer ve dalakta iken, son trimesterde kemik iliði, eritropoezin esas olarak gerçekleþtiði yerdir. Term bir infantýn kord kanýndaki hemoglobin konsantrasyonu yaklaþýk 16.8 g/dl (14-20 g/dl) civarýndadýr. TUS Fetal ve neonatal eritrositler, eriþkin eritrositlerinden daha büyük hacimde iken, yarý ömrü (70-90 gün) eriþkin eritrositlerinin yarý ömründen ( gün) daha kýsadýr. HbF, doðumda total hemoglobinin %65-90'ýný oluþtururken, 4. ayda bu oran %5'lere düþer. Yenidoðanda patolojik aneminin en sýk nedenleri kan kaybý ve izoimmün hemolitik durumlardýr. En sýk anemi nedeni ise fizyolojik anemidir. Hemolitik anemiler, klasik olarak retikülositoz ve bilirubin konsantrasyonunun yüksekliði ile karakterizedirler. Doðumdan sonra retikülosit sayýsý, ilk birkaç gün %4-12 civarýnda seyreder. Bu intrauterin dönemde devam eden aktif eritropoezin göstergesidir. Doðumdan sonra arteryel kan oksijenizasyonunun artmasý, eritropoetin konsantrasyonunun ve dolayýsýyla eritropoezin ve retikülosit sayýsýnýn azalmasýna neden olur. Term infantlara, 1 yaþýna gelinceye kadar 1 mg/kg/gün demir tedavisi verilmelidir. Prematüre infantlara 2 mg/kg/gün, çok düþük doðum aðýrlýklý prematüre infantlara ise (30 haftadan daha önce doðan) 4 mg/kg/gün demir tedavisi verilmelidir. HÝDROPS FETALÝS Kronik anamiler(hidrops fetalis,alfa talasemi,twin-twin Tx) Hipoalbuminemi :Renal hastalýklar,konjental hepatit Enfeksiyon :TORCH,Parvo B19 Ýdiopatik:XO,Trizomi 13,18,21 NEONATAL ANEMİ NEDENLERİ Nedenler Kan kaybı Hemoliz Azalmış üretim Diğer SIK - Peto-mat tranfüzyon - Pl. Previa - Abl. Plasenta - İkiz-ikiz tranfüzyon - Organ Kanaması - Kan alınması - ABO uygunsuzluğu - Minör grup uygunsuzluğu İ.U. Konjenital enfeksiyon Prematürite Anemisi (multifaktoriyel) NADİR - Vasa previa - Kord patolojileri - Sezeryan sırasına plasental ayrılma - Rh uygunsuzluğu - Enzim etkinliği (G6PD) - Anormal Hb - Memb. Bozuklukları (H. Sfer.) - Lupus - DİK - Konj. Aplozi - Konj. Lösemi - Nbl - Osteopetroz

D R. D U R A N K A R A B E L

D R. D U R A N K A R A B E L PREMATÜRİTE D R. D U R A N K A R A B E L SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM. Dr.Duran Karabel SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM

SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM Dr.Duran Karabel PULMONER NEDENLER SIK TTN MAS Pnömotoraks Pnömoni DAHA ENDER Hipoplazi Kanama Kitleler ÜSY obstrüksiyonu Konjenital pulmoner malformasyonlar

Detaylı

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis PREMATÜRİTE Dr. Duran karabel SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks yetmezliği

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları

Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları Bebeklerde acil durumlar ve sevk etme endikasyonları Prof.Dr.Rahmi Örs Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji BD e-posta: rahmiors@hotmail.com Sorumluluk Hastaları tanımak

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli

Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli Arş. Gör. Zeynep Kırıkkaleli 2500 gr dan daha düşük ağırlıkta doğan bebeklerdir. Bebeğin düşük doğum ağırlıklı olmasının iki nedeni vardır. 1. intrauterin gelişme geriliği 2. prematürite Prematür bebek;

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar ye Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Önemi : Tekrarlayan ve uzun süren hipoglisemi atakları Beyin hasarı * mental gerilik * Konvülziyon Tanımı : Kan şekeri

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

Fetal Monitorizasyon. Prof.Dr.Tufan BİLGİN

Fetal Monitorizasyon. Prof.Dr.Tufan BİLGİN Fetal Monitorizasyon Prof.Dr.Tufan BİLGİN 1. Trimester Fetal organogenesis teratojenite İlk 14 gün ya hep ya hiç 14-60 gün teratojenite (Nitröz oksid Spina bifida) Spontan abortus Over cerrahisi (kistektomi/oofoektomi)

Detaylı

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva

SİYANOZ. Doğal ışıkta en iyi görülür Siyanozun en iyi görüldüğü yerler; Tırnak dipleri Dudaklar Dil Müköz membranlar Konjuktiva SİYANOZ Siyanoz deri ve Müköz membranların mavi-mor renk değişikliği göstermesidir Siyanoz bir hastalık değildir!! Siyanoz bir fizik bulgudur Siyanoza yol açan birçok neden vardır SİYANOZ Doğal ışıkta

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER Vaka Ayşe Hanım 39 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi, adetleri normal ve 34 günde 1 adet görüyor. Son adet tarihinden 2 hafta sırtındaki sivilceler için komşusunun

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ

ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ ENGELLİ ÇOCUKLARIN İZLEMİ İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Prof. Dr. Serpil Uğur Baysal Prof. Dr. E. Gülbin Gökçay Öğrenme Hedefleri Toplumda engelli çocuğun izlem ve genel bakım ilkelerini

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

PREMATÜRE SORUNLARI. Prematüre Gestasyonel 37 haftayı doldurmadan doğan bebek Temel Bakım İhtiyaçları Isı regülasyonu

PREMATÜRE SORUNLARI. Prematüre Gestasyonel 37 haftayı doldurmadan doğan bebek Temel Bakım İhtiyaçları Isı regülasyonu PREMATÜRE SORUNLARI Prematüre Gestasyonel 37 haftayı doldurmadan doğan bebek Temel Bakım İhtiyaçları Isı regülasyonu Nem Erişkinde yüzey 250 cm 2 /kg, 1500 gram bir prematürede bu oran 3 kat fazla Isı

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı

Hipokalsemi. Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Hipokalsemi Prof.Dr.Enver ŞİMŞEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı Kalsiyum 03.01.2014 57.Milli Pediatri Kongresi 2 Kalsiyum Fetal dönem Çocukluk çağı Erişkin

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

GEBELİK VE İNFEKSİYON. Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

GEBELİK VE İNFEKSİYON. Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GEBELİK VE İNFEKSİYON Dr. Suzan SAÇAR Pamukkale Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD GİRİŞ Spesifik infeksiyonların gebelik sırasında saptanma sıklığı nedir? Gebede primer, sekonder

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Eculizumab Tedavisi Uygulanan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu İlk Yenidoğan Olgusu

Eculizumab Tedavisi Uygulanan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu İlk Yenidoğan Olgusu Eculizumab Tedavisi Uygulanan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu İlk Yenidoğan Olgusu Osman Dönmez 1, İpek Varal 2, Okan Akacı 1, Berfin Uysal 1, Fatih Özaltın 3, Nilgün Köksal 2, Fahrettin Uysal 4, Yasemin

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Dr. Begüm Şirin KOÇ Prof. Dr. Tiraje Celkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD OLGU Z.S.Ş 9 yaş, kız hasta Yakınması Bir yaşından

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK NEONATOLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK NEONATOLOJİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Neonatoloji Bilim Dalı, doğumdan sonra ilk 28 güne kadar olan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Hipoglisemiye Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Hipoglisemiye Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hipoglisemiye Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hipoglisemi Önemi : Tekrarlayan ve uzun süren hipoglisemi atakları Beyin hasarı * mental gerilik * Konvülziyon

Detaylı

Pediatrik Fizyoloji ve Anatomi. Dr. Evren Büyük9rat

Pediatrik Fizyoloji ve Anatomi. Dr. Evren Büyük9rat Pediatrik Fizyoloji ve Anatomi Dr. Evren Büyük9rat Sunum Planı Terminoloji Fetal Dolaşım Solunum ve Havayolu Kardiyovasküler Sistem Karaciğer Ve metabolizma Renal Sistem Sinir Sistemi Termoregülasyon 2

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI NÖROLOJİK SİSTEM İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI > 1 YAŞ < 1 YAŞ SKOR Göz açma Spontan Spontan 4 Verbal uyarı ile açma Yüksek sesle seslenildiğinde açma 3 Ağri ile açma Ağrı ile açma

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason)

Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason) Doğumda Bebeğe Yardım (Neonatal Resüsitason) Hazır olma yolunda neonatal resüsitasyonun en ilk ve en önemli kısmıdır. Personel: Her doğum yapılan yerde personel yeterince NRP yönünden eğitimli ve hazır

Detaylı

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI SAFRA KESESİ HASTALIKLARI Oktay Eray EPİDEMİYOLOJİ Sıklıkla safra kesesi ve kanalındaki tıkanıklıklara bağlıdır. Safra kesesi taşları oldukça yaygın ve çoğu semptomsuzdur. Yılda %2 si, 10 yılda %15 i semptomatik

Detaylı

4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER

4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER 4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER NORMAL GEBELİKTE FETAL DAVRANIŞ Fetusun gözlenebilen aksiyonu veya dış uyarana verdiği reaksiyondur.

Detaylı

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları 1 Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Ergin AYAŞLIOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Gebelikte İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Maternal

Detaylı

Bilirubinin en yüksek olduğu zaman bebek hastanenin dışındadır

Bilirubinin en yüksek olduğu zaman bebek hastanenin dışındadır YENİDOĞAN SARILIĞI ÖNEMİ Hastaneye yeniden yatışların en sık sebebi ilk 2 hft Bilirubinin en yüksek olduğu zaman bebek hastanenin dışındadır Bilirubin güçlü nörotoksik KERNİKTERUS erken ve etkin tedavi

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji Nöbet? Bilinç bozukluğu ve Motor fenomenler içeren olay. Nöbet... Van Gogh Epileptik nöbet neden olur? İnhibisyon Eksitasyon

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Yenidoğanın Resüsitasyonu

Yenidoğanın Resüsitasyonu Yenidoğanın Resüsitasyonu Doğum asfiksisi Yılda 5 milyon neonatal ölüm Yılda 1 milyon asfiksi ölümü (WHO 1995) Resüsitasyon gereksinimi Resüsitasyon gereksinimi: %10 İleri resüsitasyon gereksinimi: %1

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı SIVI ELEKTROLİT T TEDAVİSİ,, TPN Doç.Dr. Gonca Tekant Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı GELİŞİ İŞİM M ESNASINDA TOTAL VUCUT SIVI DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİ Yaş TVS ESS ISS (% VA) (%

Detaylı

İŞME. Prof.Dr. Emel Gür İ.Ü C.T.F Çocuk Sağ. ve Hast. A:B:D

İŞME. Prof.Dr. Emel Gür İ.Ü C.T.F Çocuk Sağ. ve Hast. A:B:D BÜYÜME VE GELİŞ İŞME Prof.Dr. Emel Gür İ.Ü C.T.F Çocuk Sağ. ve Hast. A:B:D ÇOCUKLUK DÖNEMLERD NEMLERİ Doğum Öncesi Embriyo dönemi (0-10 hafta) Fetal dönem (10 hafta- Doğum) Doğum Sonrası Yenidoğan dönemi

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları II menenjit, ensefalit, KİBAS ve status Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksek ateş, şuur bulanıklığı

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ

PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ PREMATÜRE BEBEKLERİN FİZYOLOJİSİ TANIMLAR Preterm/Prematüre Bebek- 37 gestasyon haftasından önce doğan Gestasyon yaşına göre sınıflandırma Prematüre (erken doğan)

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Kabakulak (Epidemik Parotitis) Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Olgu 1: 4 aylık erkek çocuk 2 Üç gündür ateş, boynun sağ yanında şişlik. Bu bölgede yaygın şişlik-kızarıklık ve ısı artışı. Ağız içerisinde Stenon

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KÜÇÜK İNSANLAR BÜYÜK SORUNLAR (YENİDOĞAN ACİLLERİ)

KÜÇÜK İNSANLAR BÜYÜK SORUNLAR (YENİDOĞAN ACİLLERİ) KÜÇÜK İNSANLAR BÜYÜK SORUNLAR (YENİDOĞAN ACİLLERİ) Prof.Dr.Aytuğ Atıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. aytug.atici@gmail.com YENİDOĞANIN YENİDEN CANLANDIRILMASI YCU

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı

Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Hemoglobinopatilere Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 1949 yılında Orak Hücre Anemisi olan hastalarda elektroforetik olarak farklı bir hemoglobin tipi tanımlanmıştır.

Detaylı