İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI"

Transkript

1 İSLÂM DA YAŞAM YOLUNUN SINAV BASAMAKLARI Süleyman GÜNVER İZMİR

2 ii İ Ç İ N D E K İ L E R GĠRĠġ... 1 KÂĠNATIN YARATILIġI:... 2 DÜNYANIN OLUġUMU:... 4 ĠNSANIN YARATILIġI: a. Balçık çamuru üzerinde yapılan ilmi araģtırmalar b. Hz. Adem ve Hz. Havva nın yaradılıģı c. Hz. Âdem ve Hz. Havva nın Cennetteki yaģamları d. Hz. Âdem ve Havva nın Cennetten çıkarılıģı e. Ġnsanla Ģeytan arasındaki iliģkiler DÜNYA YAġAMI: a. Hz. Âdem ve Hz. Havva nın Dünyaya GeliĢleri 24 b. Ġnanç Yönünden Geçirilen Ġmtihan (1) Tek Tanrılı Dinler (a) Yahudi Dini (b) Hıristiyanlık: (c) Ġslâmiyet (2) Çok Tanrılı Dinler (a) Hinduizm dini (b) Budizm dini (c) ġintoizm dini... 54

3 c. Ġbadet Yönünden Geçirilen Ġmtihan (1) Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Umre Ġbadetleri (a) Namaz Ġbadeti (b) Oruç Ġbadeti (c) Zekât ve Sadaka Vermek Ġbadeti (d) Hac, Umre ve Kurban Kesme Ġbadeti (2) Sabır, ġükür, Tövbe ve Diğer Salih Amel Ġbadetleri (a) Sabır (b) ġükür (Hamt) etmek (c) Tövbe Etmek (d) Salih Amel ĠĢlemek d. Günah ĠĢleme Konusunda Geçirilen Ġmtihan 139 (1) Büyük Günahlar (a) Allah ı inkâr etmek veya ortak koģmak (Ģirk) (b) SarhoĢ Eden Herhangi Bir ġeyi Ġçmek (c) Yetim Malı Yemek (Veya) Hakkını Gasbetmek) (ç) Faiz Kazancı Alıp Vermek (d) Yalan Söylemek Ve Yalan ġahitlik Yapmak (e) Yalan Yere Yemin Etmek (f) Sihir ( Büyü ) Yapmak: (g) Zina Yapmak (ğ) Livata Yapmak (Homoseksüellik) (h) Haksız Olarak Ġnsan Öldürmek (ı) Hırsızlık Yapmak (i) Harpte DüĢman KarĢısından Kaçmak (j) Ana- Baba Hakkına Saygı Göstermemek:. 193 (k) Allah Teâlâ nın Rahmetinden Ümidini Kesmek iii

4 (l) Namuslu Kadına Zina Ġftirası Yapmak (2) Küçük Günahlar (a) Gıybet (b) Kovuculuk Yapmak (Söz TaĢımak) (c) Kibirli Olmak (Kendini Beğenmek) (ç) RüĢvet Alıp Vermek (d) Hainlik ve Kötülük Yapmak (e) Ġsraf (Savurganlık) ve Cimrilik (f) Ġnsanlarla Ġyi ĠliĢkide Bulunmamak, KomĢu Hakkına Saygı Göstermemek ve Ticari ĠĢlemlerde Sahtecilik e) Yeme Ġçme, Giyim KuĢam ĠĢlemlerinde Geçirilen Ġmtihan (1) Haram Yiyeceklerden Uzak Durulması (2) Giyim KuĢam Konularında Geçirilen Sınav f) Zenginlik Fakirlik Konusunda Geçirilen Ġmtihan g) YaratılıĢ Yönünden Geçirilen Ġmtihan ğ) Sağlığın da Hastalığın da Bizler için Birer Ġmtihan Olduğu OKUYUCU ĠLE SOHBET: DüĢüncelerin Eyleme DönüĢmesi: DanıĢtay BaĢkanlığı üyelerine saldırı olayı: Yazarın YaĢam Yolunu Belirleyen Kader Çizgisi:309 BaĢa Gelen Musibet Ders Almak Ġçindir Beni Ġsrail Oğulları ve Yahudi Dini Ġsrail Oğullarının Tarihi Sınavları II. Viyana kuģatması: Atatürk ten Bir Anekdot: BaĢkomutan Gazi M. Kemal PaĢanın Trikopis e hitabı: BinbaĢı Kemal Beyi Duygulandıran Olay: iv

5 Filozof Paskal ın YaĢam Öyküsü: GeçmiĢte Kalan Bir Anı: Pop Müziği Sanatçısı DoğuĢ un YaĢam Öyküsünden Bir kesit: Allah ın Sevdiği veya Sevmediği Söz ve DavranıĢlar: KAYNAK ESERLER: BĠYOGRAFĠ v

6 1 GİRİŞ Gençlik yıllarımın bir bölümü, doğup büyüdüğüm köyde tarımcılık uğraģıyla geçti. Anılarda kalmıģ o günleri hayal edip geçmiģi yaģamak ne güzel bir duygu. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında güneģ ıģınlarının bunaltıcı sıcaklığı bastırınca tarladaki iģi bırakır bahçede ağaç gölgesinde çimenler üzerine sırt üstü yatıp gözlerimi gökyüzüne çevirirdim. Hem yorgun bedeni dinlendirir ve hem de gökyüzündeki kümelenmiģ bulut yığınlarını hayranlıkla izlerdim. Zaman olur sabit dağlar gibi aynı yerde durur; bakarsın rüzgârın esintisine kapılıp baģka mekânlara taģınmıģ, bazen de gökyüzünde kaybolmuģtur. Nereden gelip nereye gider, diye derin düģüncelere dalardım. Ġzlenim ve düģünceler birbirini takip edip uzadıkça, insanın hayalinde neler neler oluģmazdı ki! DüĢünceler, sonsuz mekân görünümündeki gök kubbede yoğunlaģırken, gündüz güneģin, geceleri ay ve yıldızların nasıl ıģıldadıkları, durumlarını nasıl devam ettirdikleri konusunda düğümlenip kalırdı. Çünkü o zaman

7 2 sahip olduğum temel eğitim (Ġlköğretim) ders kitaplarının kısıtlı bilgisi ile hayal gücünü zorlayan bu gibi sorulara cevap bulmam hiç de inandırıcı olmayacaktı. ġimdi durum daha çok farklı düzeyde: Çağın bilgi iletiģim kolaylıklarından her zaman yararlanma olanağına sahibiz. Bizleri bu gibi soru çıkmazından kurtaran bilim adamlarına sonsuz Ģükran borçluyuz. Çünkü onlar, Allah ın kendilerine lütfettiği akıl ve beceriyi en iyi Ģekilde insanlık yararına kullanmasını bilmiģlerdir. Bu sayede bizler de yaģadığımız evren hakkında bilgi sahibi olmaktayız. ġimdi, bilgi ve kültür ufkumuzu aydınlatıp yarınlara daha bilinçli olarak hazırlanmamızda büyük katkıları bulunan bilim çevresinin, kâinatın oluģumu ile ilgili tespitlerine değinelim: Gökleri ve yeri hak ile yaratan O dur. O, ol dediği gün her şey olur. (En am Sur/73). KÂİNATIN YARATILIŞI: Halen geçerli olan ve doğruluğuna inanılan Big Bang teorisine göre kâinat,

8 3 yoktan var edilmiģti. ġöyle ki, önce, madde ve enerjiden oluģan iptidai atom meydana gelmiģ; daha sonra adına Big Bang denilen büyük bir patlama sonucunda atom parçacıkları yaratılmıģ, sonra bu parçacıklardan atomlar, atomlardan gaz ve toz bulutları, bulutlardan galaksiler ve galaksilerden de kâinat oluģmuģ. Fakat büyük patlamanın ne zaman gerçekleģtiği konusunda bugünkü bilim verilerine göre kesin bir rakam belirtilmesi mümkün görülmemekte. Ancak, bazı bulgular bu tarihin 15 milyar yıl önce gerçekleģtiği yönünde (18). Bilinen baģka bir gerçek de, kâinatı oluģturan galaksi kümelerinin devamlı birbirlerinden uzaklaģmakta, geniģlemekte ve belirli yörüngeler takip edip uzayda hareket halinde olduklarıdır. <Semayı biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz> (Zariyat Sûr./47), <Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu, üstün hüküm ve hikmet sahibi Allah ın takdiridir.> (Yasin Sur./38) Galaksilerin oluģması ile içinde bulunduğumuz güneģ sistemi yaratılmıģ ve

9 4 Dünyamız da özel bir ihtimamla canlı hayatın baģlamasına hazırlanmıģtır. Yapılan hesaplara göre güneģ sisteminin yaratılıģı günümüzden 10 milyar yıl öncesine uzanır. DÜNYANIN OLUŞUMU: ġimdi akla Ģöyle bir soru gelebilir: Neden ilk patlama sonucu dünya oluģup insan hayatı baģlamadı? Çünkü her Ģey bir plan ve düzen içerisinde belirli aģamalardan geçtikten sonra oluģup kullanılır hale gelmektedir. Bu konudaki bilim çevrelerinin görüģleri de Ģöyledir: Dünyamızı oluģturan elementlerin kompleks hale gelebilmesi için hammadde durumundaki hidrojen ve helyum elementlerinin ilk nesil yıldızların nükleer sıcaklık ortamlarında piģirilmesi gerekiyordu. Buradaki iģlem sonucu ancak kompleks hale dönüģen elementler, süper novalar aracılığı ile uzaya dağılmıģ ve yeni yıldız nesillerini oluģturmuģlardır. Bu arada içinde bulunduğumuz güneģ sistemi ve dünyamız da uzaydaki yerini almıģtır. Yine bilimsel verilere göre dünyamız, 4,5 milyar yıl önce oluģmaya baģlamıģ, geçirdiği

10 5 birçok jeolojik ve meteorolojik değiģikler sonucu ancak insanın yaģayabileceği uygun ortama dönüģebilmiģtir. Peki, dünyamız nasıldı ve ne gibi değiģikliklere uğradı, Ģeklindeki soruya verilecek cevap konunun daha iyi anlaģılmasına yardımcı olacaktır. Dünyamız ilk oluģmaya baģladığında kızgın gaz ve toz bulutu halinde idi. Hem kendi etrafında ve hem de güneģin etrafında belirlenmiģ yörüngesinde dönerken önce yoğunlaģıp magma kütlesi haline dönüģtü ve sonra da zamanla soğuyup kabuk bağladı. Toprak ve denizler oluģtu. Fakat ilk aģamada insanın yaģayabileceği ortama dönüģemedi. Çünkü yaģamın baģlayabilmesi için baģka koģullar da gerekiyordu. ġöyle ki; a. Öncelikle dünyanın belirli bir sıcaklığa sahip olması gerekiyordu. Sıcaklık ne çok yüksek ve ne de çok düģük seviyede olmalıydı. Çünkü, genelde, moleküllerin kompleks yapılarının parçalanması ancak yüksek sıcaklık ortamında gerçekleģebilecekti. Buna karģın eğer bir yerde sıcaklık 60 C ve daha yüksek olduğu

11 6 takdirde, orada canlı varlıkların yaģamaları bu defa imkân dıģı olacaktı. Öte yandan, düģük sıcaklık değerlerinde de canlı sistemin hayatta kalamayacağı yine bilinen bir gerçekti. Ayrıca, düģük sıcaklık ortamında kimyevi bileģimler parçalanamayacak ve dolayısıyla hayatın geliģmesini de önleyecekti. Hayatın geliģmesi için enerji gerekli. Enerji ise yeģil bitkilerden sağlanmaktadır. Çok düģük sıcaklık ortamında bitkiler oluģup geliģemeyeceği için ihtiyaç duyulan enerji de karģılanamayacaktı. ĠĢte bu nedenle, insanın yaģayacağı ortamdaki sıcaklığın uygun seviyede bulunması önemli bir koģul olarak öne çıkar. b. Ġkinci koģul, hava tabakasının oluģmasıdır. Ġnsan yaģamı için önce bitki ve hayvan hayatı mevcut olacaktır. Çünkü insan bu iki kaynaktan beslenip yaģamını devam ettirecektir. Diğer bir ifadeyle insan, karada ve denizde yaģayan canlılarla beslenir. Öte yandan hayvanların çoğu da bitkilerle beslenir. Peki, bitkiler ne ile beslenir? Toprak ve havadan

12 7 beslenir. Topraktan, madensel gıda ve su alır; havadan da karbondioksit alarak enerji elde eder. Yani fotosentez olayını gerçekleģtirir. Böylece hava canlılar için her zaman gerekli, olmazsa olmaz bir koģuldur. Dünya atmosferini meydana getiren havanın, canlıların yaģamını kolaylaģtıracak Ģekilde belirli ölçüdeki gaz karıģımından oluģması gerekir; aksi halde yaģamın devamlılığı mümkün olamaz. Havanın %78 ini azot, %21 ini oksijen ve %1 ini de soy gazlar oluģturur. Azot, proteinlerin ana maddesidir. Yalnız biz bunu doğrudan kullanma olanağına sahip değiliz. Havadan kar ve yağmurla toprağa geçer. Topraktan bitkilere, bitkilerden de hayvanlara intikal eder. Biz insanlar da süt ve et ile alır, vücudumuzda protein ihtiyacında kullanırız. Oksijen, yakıcı bir özelliğe sahiptir. Nefes alıģlarda kana karıģır, hücrelerde yediğimiz besinlerin yanmasında kullanılır. Besinlerin yanmasında enerji ortaya çıkar. Bu enerjiyi

13 8 kullanıp hareketliliğimizi devam ettiririz (19). Havadaki oksijen oranının %21 seviyesine gelebilmesi için birçok jeolojik ve meteorolojik değiģiklikler gerçekleģmiģtir. Önce yeryüzünde geniģ yapraklı bitkiler oluģmuģ, yaptıkları fotosentez yolu ile oksijen oranının yükselmesine katkıda bulunmuģlar. Havadaki oksijen oranının belli seviyeye ulaģması sonucu jeolojik baģka bir değiģiklikle mevcut bitki ve hayvanlar bu defa toprak altında kalmıģtır. Geçen süre içerisinde kimyevi değiģikliğe uğrayan söz konusu birikimler, maden kömürü, ham petrol ve doğal gaz Ģeklinde bugünkü neslin enerji ihtiyacını karģılamaktadır. Eğer jeolojik değiģiklik olmasaydı bitkilerin fotosentez yoluyla havaya verdikleri oksijen miktarı artacak ve baģ gösterecek yangın olaylarıyla karada yaģayan tüm canlı sistem yok olacaktı. Çünkü oksijenin en belirgin özelliği yakıcı olmasıdır. Karbondioksit, soy gazlar kümesindendir. Yanma olayında açığa çıkar. Bitkiler bunu fotosentezde kullanıp glikoz ve oksijen üretir.

14 9 Glikozu kendisi tüketip canlılığını devam ettirirken oksijeni havaya verip yaģama katkıda bulunur. c. Hayatın var olması için diğer bir koģul da sudur. Dünya üzerinde su, sıvı, buhar ve katı olarak üç halde bulunur. Ġklim koģullarına göre Ģekil değiģtirip varlığını devam ettirir. Suyun kaynağı, Ģüphesiz ki denizlerdir. GüneĢ ıģınlarının verdiği sıcaklık ile denizlerden buharlaģan su damlacıkları, rüzgâr ve bulutların aracılığıyla değiģik mekânlara taģınır. Oralarda fiziki Ģartlar tamamlanınca yağmur ve kar Ģeklinde toprağa düģer. Toprak tarafından emilen su, milyonlarca bitki ve canlıları harekete geçirir. Bakarsın ki, doğa renk renk çiçekler ve yeģil bitkilerle donatılmıģ, yeniden canlılığına kavuģmuģtur. Her canlı suya muhtaçtır. Çünkü vücut kimyasının büyük bir kısmını su oluģturur. Çocuk vücudunun %78 ini, yaģlıların %50 sini su teģkil eder. Susuz yaģamak ise olanaksızdır. ĠĢte bu nedenledir ki, dünyamızın ¼ ünü kara parçası, ¾ ünü su, yani denizler oluģturmuģtur.

15 10 d. Dördüncü koģul olarak toprağın uygun bileģimde bulunmasıdır. Canlı sistemin oluģup beslenebilmesi için toprağın, madensel elementler, inorganik maddeler ve gübrece zengin olması; bünyesinde mikroorganizmaları barındırması gerekir. Eğer bileģiminde söz konusu varlıklar yoksa bitki de yok demektir. Çünkü toprak içindeki mikroorganizmalar bitkinin besin ve su almasında aracılık yaparlar. Üzerinde toprak bulunmayan kaya kütlesinde bitki yaģayabilir mi? Tabii ki hayır... Öyleyse dünyada insan hayatının var olabilmesi, toprak koģulları ile yakından ilgilidir (20). Önce dünyamız değiģik aģamalardan geçip havası, suyu, ısısı ve toprağı ile canlı sistemin yaģayabilmesine uygun hale gelmiģtir. Önce bitkiler daha sonra hayvanlar, cinsiyet de gözetilerek yaratılmıģ ve böylece yaģamın ilk adımları atılmıģtır. Artık dünyamız, kendisini onurlandıracak önemli misafirini ağırlama aģamasına gelmiģtir. Yani ilk insanı beklemektedir.

16 11 İNSANIN YARATILIŞI: Biz insanı kuru balçıktan; kararmış, şekillenmiş çamurdan yarattık. (Hicr Sur./26). Rabb in meleklere şöyle demişti: Ben kuru balçıktan; kararmış, şekillenmiş çamurdan bir insan yaratacağım. (Hicr Sur./28). Yüce Rabb imizin peygamberleri aracılığı ile bizlere ulaģan haberlerine göre, önce melekeler ve cinler, daha sonra insan yaratılmıģtır. Ġlk yaratılan insan, aynı zamanda peygamberlik özelliğini taģıyan, Hz. Âdem dir. Kuran da da açık ve seçik olarak belirtildiği üzere Hz. Âdem, dünyaya ait toprak ve su kullanılarak insan görünümünde biçimlendirilmiģtir. Daha sonra Allah Teâlâ ruh üflemek suretiyle canlı hale gelmiģtir. Hz. Âdem, yukarıdaki ayette ifade edildiği gibi kuru balçıktan ĢekillendirilmiĢ; ancak söz konusu bileģim, bazı aģamalardan geçtikten sonra kullanılır hale gelmiģtir. Önce toprak su ile karıģıp kararmıģ çamur haline dönüģmüģ ve

17 12 bu aģamada insan görünümü (iç ve dıģ organlar) ĢekillendirilmiĢtir. Kuru balçık halini alınca da ruh üflenmiģtir. Peki, balçık çamurunun ne gibi özelliği var: a. Balçık çamuru üzerinde yapılan ilmi araştırmalar Bugün halk arasında balçık denince, durgun suların oluģturduğu, böcek ve sivrisineklerin uçuģtuğu, kurbağaların kulak tırmalayan seslerinin yükseldiği bataklık akla gelir. Ġnsanın hammaddesi olan balçık ile bataklık çamuru arasında nitelik yönünden farklı özellikler vardır. Kuran da ilk insanın kuru balçıktan yaratıldığı hükmü, yabancı bazı ilim adamlarının dikkatlerini çekmiģ olacak ki, çalıģmalarını bu yönde yoğunlaģtırmıģlardır. ABD nde yapılan ve New York Times de yayınlanan bir araģtırmada bilim adamlarının konuya iliģkin görüģ ve tespitleri hayranlık uyandırıp ilmi geliģmelere büyük bir boyut kazandırmıģtır. ġöyle ki: Kaliforniya San Jose Eyalet Üniversitesi nden Dr. Leila M. Coyne: Sakin ve

18 13 durgun gibi görünen balçık, içi hareket dolu gizli bir dünyadır. Bir balçık parçasına çekiçle vurdum. Laboratuarda bir ay müddetle <ultraviyole enerji> neģrettiğini tespit ettim. Balçığın yüksek bir enerji deposu olduğunu hayretle gördüm. diyor. Çünkü balçık kristal yapıdaki elementlerden teģekkül etmiģtir. Kristal moleküller, levha ve yaprak Ģeklinde diziler meydana getirerek sıralanmıģlardır. Bu özelliği, balçığa iki boyut kazandırmıģ oluyor. Belçika Liege Üniversitesi nden Pierre Laszio: ĠĢte bu iki boyutlu oluģudur ki; balçığa büyük bir kimyevi enerji deposu özelliği kazandırmıģtır. Yarım kilo kadar bir balçığın kristal levhalarını yere dizmek mümkün olsaydı, 50 futbol sahası geniģliğinde bir alanı kaplayacaktı. diyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü nden Dr. Hartman da Ģöyle diyor: Elimizdeki cihazlar yeterli olsaydı ve balçığı moleküler seviyede değil de atom-atom inceleyebilseydik, Ģimdi bildiklerimizden çok daha fazlasını elde edebilirdik... Bence - hayat ve canlılık atomun

19 14 ve hücrelerin maddi yapısından çok daha baģka bir Ģeydir. Balçık konusundaki çalıģmalarımız ne kadar ilerlerse ilerlesin; ona hayat vermek, bizim beyin gücümüzün çok ötesinde bir ilmi seviyedir. Onun, aklımızın alamayacağı girift formülü, Yaradan ın elindedir. Biz ancak akla kapı açabiliriz; ama hayatı laboratuarlarda asla elde edemeyiz. Balçığın temel maddesi, silikondur. Buna ilaveten, cinslerine göre çeģitli oranlarda olmak üzere; alüminyum, demir, magnezyum ve oksijen atomları da yer alır (8). Görünüm yönünden cıvık ve yapıģkan halde; karıģım bakımından değiģik birçok madensel elementleri içinde barındıran balçık çamuru, söz konusu nedenlerle bataklık çamurundan ayrı bir oluģum ve özelliğe sahiptir. b. Hz. Adem ve Hz. Havva nın yaradılışı Hz. Âdem in yaradılıģı esnasında üreme hücresine bütün insanların bedeni karakterleri

20 15 toplu bir program halinde verilmiģtir. Bu nedenle Hz. Havva, ayrı bir balçıktan yaratılmamıģ ve Hz. Âdem in vücudundan alınan örneklerle bedeni oluģturulmuģtur (16). Nitekim Yüce Rabb im: Sizi bir candan (Âdem den) yaratan ve bu candan da, gönlü kendisine meyledip huzur bulsun diye eşini (Havva yı) yaratan O dur. (Araf Sur./189) buyurmaktadır. Demek ki, biyolojik ve genetik olarak Hz. Havva, Hz. Âdem in bedeninden yaratılmıģtır. c. Hz. Âdem ve Hz. Havva nın Cennetteki yaşamları Hz. Âdem ve eģi yaratıldıktan sonra Cennette ilk yaģamlarına baģlarlar. Böylece, nimet-külfet dengesi kurulur. Yani kiģiye, verilen kolaylık ve olanaklar karģılığında sorumluluk görevi de yüklenir. Nitekim Cennette çalıģma ve meģakkatten öte her türlü nimetten yararlanıp yaģamaları karģılığında, yasak ağacın meyvesinden uzak durmaları, kendilerine düģman olan Ģeytana uymamaları istenir. Böylece ilk insan, ilk imtihana tabi

21 16 tutulur. Bu, nefis ile akıl mücadelesinin de baģlangıcı olur. ġeytanın sözlerine aldanıp kural dıģına çıkmamaları gerekirken, baģarılı olamazlar bu ilk deneyimlerinde. Nefis aklın önüne geçip uzanır elleri yasak meyveye. Yemesi kolay, fakat çıkarması sorun olur baģlarına. Bakarlar ikisi de birbirine; çünkü çıkmıģtır edep yerleri meydana. Her ne kadar ağaç yapraklarıyla örterlerse üzerini, yine de görünür az da olsa birer yerleri. Utanırlar, sıkılırlar, yaptıklarına olurlar piģman. Ancak, iģ iģten geçmiģtir artık; son piģmanlık çare olmaz kendilerine. d. Hz. Âdem ve Havva nın Cennetten çıkarılışı Bunun üzerine; Yüce Yaratan Âdem ile Havva ya: Ben size o ağacı yasaklamamış mıydım? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş miydim? diye seslendi. Âdem ve Havva, Allah ın bu seslenişine cevap olarak, <Rabb imiz biz kendimize haksızlık ettik; eğer bizi

22 17 bağışlamaz ve bize acımazsan kuşkusuz zarara uğrayanlardan olacağız.> dediler. (Araf Sur./22-23). Allah, pişmanlık ve içten gelen samimi yalvarışları işitti. Onların tövbelerini kabul etti ve < Birbirinize düşman olarak inin aşağı. Sizin için dünyada belli bir süreye kadar yerleşeceğiniz bir yer ve geçimlik vardır.> <Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve tekrar oradan diriltilip çıkarılacaksınız.> (Araf Sur./24-25) diye buyurdu. Böylece Hz. Âdem ve Hz. Havva, insan nesli için yaratılan, birçok canlı ve cansız varlıklarla donatılıp yaģama uygun hale getirilen yeni mekânları dünyaya teģrif ettiler. Onlar ve onlardan sonra gelen insan nesli için zorlu bir hayat, yaģam mücadelesi de baģlamıģ oldu. Çünkü insan neslini kötülük iģlemeye iten nefis ve Ģeytan hiçbir zaman yakasını bırakmayacaktır. Niçin ve nedenlere yanıt

23 18 verebilmek için insan ve Ģeytan iliģkilerinin bilinmesinde yarar vardır. e. İnsanla şeytan arasındaki ilişkiler Yüce Rabbim buyuruyor: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat Sur./56). Ġnsan topraktan, cinler de ateģten yaratılmıģtır. ġeytan da, cin toplumundan bir gruptur. Belirgin özelliği ise, Allah ın emirlerine uymayıp kötülük iģlemeye meyilli bir tutum içinde bulunmasıdır. ġeytanlar neden insanlarla uğraģıp kötü yola yönelmesini ister? Kuran daki açıklamaya göre, Allah Hz. Âdem i yarattığı zaman melek ve Ģeytana Âdem e secde yapmalarını emretti; melekler emri yerine getirdikleri halde Ģeytan secde yapmaktan kaçındı. ġeytana neden secde yapmadığı sorulduğunda, Hz. Âdem i topraktan, kendisini ise ateģten yarattığını belirtip büyüklük kibrine kapıldı. Bu tutumundan dolayı huzurdan kovuldu; o da Allah tan dilekte bulunup kıyamete kadar insanoğlunu Allah ın yolundan

24 19 caydırabilmesi için izin aldı. Bu olay üzerine Ģeytan da Cennetten çıkarılıp dünyaya indirildi. Madem ki dünya yaģamında da Ģeytandan kurtuluģ yok; devamlı çevremizde ve zaman zaman da Hz. Peygamberimizin öğretisine göre (Buharı, Ġtikaf: 11) insan vücudunda kanın deveranı gibi dolaģtığına göre istenmeyen bu yoldaģı çok iyi tanımamız gerekir. Gözle görülmeyen elle tutulmayan, ancak çoğu kiģinin düģüncesinde taht kuran bu yaratık hakkında nereden doğru bilgi edinebiliriz? ġüphesiz ki, Ģeytanı en çok tanıyan, ancak onu yaratandır. Öyleyse kartvizitini okumaya çalıģalım; bakalım Yüce Rabbim nasıl tanıtıyor ve onun düģmanlığını önlemek için neler yapmamız gerektiğini tavsiye ediyor: Kuran a göre Ģeytan, insana düģmandır (Fatır Sur./5). Ġnsanı saptırır (Kasas Sur./15), aldatır ve vesvese verir (Nas Sur./1-4). Ġnsanları doğru yoldan ayırmak için her türlü çareye baģvurur. Aldatıcı (Lokman Sur./33) özelliği ile insanları kıģkırtır, unutturur, fitne ve fesadı körükler, korkutur ve yalan konuģturur.

25 20 Buna karģın Ģeytanın, inananlara ve Allah a sığınanlara karģı hiçbir gücü yoktur (Nahl Sur./99). Onun gücü sadece kendisini dost tutanlara ve Allah a ortak koģanlaradır (Nahl Sur./100). Öyleyse Ģeytanın etkisini önlemek için, Allah a güvenip dayanmak ve sık sık Felâk ve Nas surelerini okumak; atılacak her adımda aklı nefsin önünde tutmak gerekecektir. ġeytan derken akla, cin Ģeytanı gelir. Hâlbuki bir de insan Ģeytanları vardır. Bunun varlığını da Kuran ın Nas Suresi nde Yüce Allah bildiriyor. Cin Ģeytanın aksine, elle tutulur gözle görülür, söyledikleri iģitilir, fakat tanınması her zaman kolay olmaz. Ancak, baģkalarını aldatıp kural dıģı yöne çekince kendisini ele verir. Cin Ģeytanı gibi kiģiye vesvese verir, öfkesini artırır, baģkalarına karģı kıģkırtır, ibadet yapmasını caydırır, iyilik yapmasını önler, bağıģ yapmasına karģı çıkar, çeģitli söz ve davranıģlarıyla haram olan Ģeyi helâl gösterip günah iģlemesine aracı olur. Neden böyle denirse, çünkü bu tip insanlar cin Ģeytanının kontrolü ve yaptırımı altındadır. Nefis gücü, akıl ve iradesinin önüne geçip söz

26 21 sahibi olmuģtur. Ancak böyle hareket ederlerse huzur bulurlar. Sözün özü, insan Ģeytanları daha çok tehlikeli ve etkilidir. Dikkat edilirse kötü alıģkanlık hep arkadaģ çevresinde edinilmektedir. Sigara, alkol ve uyuģturucu alıģkanlığı gibi... Cin Ģeytanının insanoğluna düģman oluģu Hz. Âdem den dolayı Cennetten ve huzurdan kovulmuģ olmasından kaynaklanmaktadır. Bu madalyanın bir yüzü; diğer yüzünü çevirip baģka gerçekleri görmeye çalıģalım: Ġnsan yaratılıģındaki özellik itibariyle melek ve Ģeytandan farklı bir yapıdadır. Melek, iyilik, dürüstlük, güzel davranıģ sembolünü temsil eder. ġeytan ise, kötülük ve düģmanlık karakterini yansıtır. Ġnsan ise yaratılıģında her iki davranıģı yapabilecek özellikleri taģır. ġöyle ki, Allah insana, akıl, zekâ, irade gücü ile beraber beģ duyu organını vererek yaģam mücadelesini kolaylaģtırmıģtır. Ayrıca peygamberler aracılığıyla da neyin iyi (helâl), neyin kötü (haram) olduğunu açıklayarak doğru

27 22 yolu göstermiģtir. Ancak, bu olumlu olanakların karģısına nefsini çıkararak Ģeytanın yanıltmasına zemin hazırlamıģtır. Niçin böyle bir yol seçilmiģtir diye kendimizi sorgularsak, ulaģılacak sonuç, yaratılıģ gerekçesini belirleyen ilâhi irade olacaktır. Buradaki amaç, yaratana kulluk (ibadet) yapmak olduğuna göre, her türlü kolaylığın sağlandığı dünya ortamında özgür olarak yaģayıp aklının erdiği, iradesinin gerçekleģtirdiği yaģam tarzı süresince Rabbine ne ölçüde kulluk görevini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Allah a kulluk denince, O nun emir ve yasaklarına koģulsuz uyulması, yapılan samimi ibadetlerle saygıya dayalı bağlılığın gösterilmesi, anlaģılmalıdır. Dünya yaģamında her Ģey zıddı ile yaratılmıģtır. Yaratan Allah olduğuna göre, tabiî ki bunun da geçerli ve değiģmez bir nedeni olacaktır. Örneğin iyilik-kötülük, gündüz- gece, beyaz- siyah, düz yol- eğri yol, varlık- yokluk, açlık- tokluk biri diğerini gerekli kılan veya farklılığını ortaya koyan değer ölçüleri gibi. Böyle bir ölçü insan yaģam tarzı ve davranıģ

28 23 biçimi için de geçerlidir. Salih amel- kötü amel, edepli- edepsiz, cömert- cimri, gibi... Nitekim Yüce Rabbim buyuruyor: Hanginizin ameli( ibadet ve davranış biçimi) daha güzeldir diye sizi imtihan yapmak üzere ölümü ve hayatı yaratan O dur. (Mülk Sur/2). Demek ki insanoğlu, reģit yaģtan itibaren ölünceye kadar ki yaģam süresince, kimin amelinin daha güzel olduğunun belirlenmesi yönünden devamlı bir sınav geçirmektedir. Önüne konan ölçülere göre, yaģamının her aģamasında, hareket tarzının hangisinin doğru, hangisinin yanlıģ olduğunu belirleme imkân ve kabiliyeti de kendisine verilmiģtir. Artık, bundan sonra kiģiye düģen görev, akıl ve iradesini serbestçe kullanıp yararına en uygun olanını seçmesidir. Buna karģın Ģeytanın etkisindeki nefsin de, kiģinin tercihini yanlıģ yöne çekme gayreti güçlendirilmiģtir. Yani akıl ile nefis, öne geçme mücadelesini sürdürecektir. ĠĢte sınav da bu aģamada baģlar. Ġmtihanını baģarı ile sonuçlandıran, diğer bir ifadeyle aklını kullanıp

29 24 belirlenmiģ kurallar içerisinde Yaratan ına yönelen, gerçek bir mümin, Cennet ödülüne namzet kiģi olacaktır. ġeytanın vesvesesini çözüm yolu kabul edip tercihini yanlıģ yönde kullanan kiģi de, Yüce Rabbinin isteklerine uymadığı için hem sınavını kaybetmiģ ve hem de kendini ateģe atmıģ olacaktır. DÜNYA YAŞAMI: a. Hz. Âdem ve Hz. Havva nın Dünyaya Gelişleri Dünya, çeģitli bitki örtüsü ve hayvan türleriyle donatılıp insanın yaģamına uygun ortama dönüģünce, Hz. Âdem ve eģi Hz. Havva, Cennetten çıkarılıp buraya indirildi. Yapılan rivayetlere göre, Hz. Âdem Hint tarafına ve Hz. Havva ise Cidde ye indirildi. Hz. Âdem, çok ağladı ve Cenab-ı Hak ka yalvardı. Nihayet Cenab-ı Hak, onun tövbesini kabul buyurdu ve Mekke tarafına git diye vahyi gönderdi. Hz. Âdem Mekke bölgesine gelip Hz. Havva ile buluģtu (1). Yine baģka bir görüģe göre, Hz. Âdem ile Hz. Havva Mekke yakınındaki Arafat bölgesinde rahmet tepesi diye anılan Cebel-i

30 25 Rahme de buluģtukları rivayet edilir(2). Ayrıca, Hz. Ġbrahim Peygamber de yine bu tepede Cebrail ile konuģtuğu ileri sürülmektedir. Bu özelliğinden dolayı da yapılan haccın kabul edilebilmesi için Arafat vakfesi (yani orada belirli bir zaman bulunma ) koģulu ön görülmüģtür. Yiyecek ve içecek yönünden dünya ortamı da Cennet yaģamına benzemekte. Çevrede her Ģey bol; fakat, elde edebilmek ayrı bir gayreti ve çalıģmayı gerektirmekte. Yeni teknik uygulamalara ihtiyaçları var. Bir bölümünü de yaģam mücadelesi veren hayvan toplumunu izlemekten elde ederler. Bakarlar hayvanlar cinslerine göre gruplara ayrılmıģlar. Kimisi bitki yiyerek, kimisi bitki tohumu ve meyvesini yiyerek, kimisi et yiyerek, kimisi de hem et ve hem de ot yiyerek hayatlarını sürdürmekteler. Kurulu bu dünya düzeni, Hz. Âdem ve eģinin yaģam için beslenmelerinde kendilerine örnek olur. Onlar da yaģamlarını bu düzen içerisinde sürdürürler. Bir farkla ki, Cennette her Ģey çaba harcamadan elde edilirken, dünya yaģamında

31 26 çalıģma ve gayret öngörülmüģ; çalıģmadan yaģamı sürdürmek olanaksız hale getirilmiģ. Canları et yemek isteyince avlanmak gerekir; bu da bir teknikle, aklını iyi kullanabilme becerisiyle olur. Yani, hayatın her aģamasında çalıģmak, uğraģmak ve gayret gösterip alın teri dökmek gerekiyor. Çünkü dünya düzeni, bu kurallara göre kurulup iģlemekte. b. İnanç Yönünden Geçirilen İmtihan Hz. Âdem ilk insan ve ilk peygamberdir. YaĢamını kolaylaģtıracak kurallar, Allah tarafından öğretilmiģ ve dünyada da uygulamasını yapmıģtır. Bu aģamada tevhit inancının esasları da kendisine vahyi edilmiģtir. O yaģadığı sürece; (1) Allah tan baģka ilâh olmadığına, eģi ve benzerinin bulunmadığına, doğmadığına ve doğurmadığına; (2) Hayatı da, ölümü de, canlı ve cansız bütün varlıkları yaratanın da Allah olduğuna; (3) Kıyametin gerçek olduğuna, tekrar dirilip herkesin dünyadaki davranıģına göre

32 27 hesap verip Cennete veya Cehenneme gideceklerine; (4) Rızkı verenin, onu azaltıp çoğaltanın Allah olduğuna; (5) Ġbadet, dua, istek ve tövbenin yalnızca Allah a yapılacağına; inanıp uygulamıģ, ayrıca bu inancını kendisinden sonra gelen nesle intikal etmesine gayret göstermiģtir. Hz. Âdem gerek Cennet yaģamında olsun gerek dünya da yegâne sığınılacak makamın Rabbi olduğunu bilmiģ, O na güvenip O na yalvarıģta bulunmuģtur. Ne var ki, tevhit inancı, nesilden nesle intikal ederken, Ģeytanın güdümündeki insanların iģgüzarlığı veya ilgisizliği yüzünden anlam değiģtirmiģ, yerini çok Tanrılı ve putperestliğe bırakmıģtır. Bu nedenle, Yüce Rabbim zaman zaman bozulan inancın yenilenmesi bakımından peygamberler göndermiģ ve kendilerine ilâhi buyruklarını, suhuf (sayfa) ve kitap halinde vermiģtir. Kuran-ı Kerimde Hz. Âdem den itibaren Hz. Muhammed e (s) kadar 25 Peygamberin

33 28 ismi geçmekte ve bunların, Allah ın tevhit dinini insanlara tebliğinde (duyurulmasında) karģılaģtıkları zorluklar anlatılmaktadır. Yüce Rabbimin emir ve bildirdiklerinde değiģiklik olmadığı, geçmiģteki olaylardan ibret alınması gerektiği, emir ve yasaklara uymayanların her an helâk (yok) edileceği inancına sahip olmaları yönünden zaman zaman cezalandırılmıģtır. Örneğin, Nuh tufanı (kara parçasının belirli bir süre su altında kalıp bütün canlıların boğulması), Hud kavminin, Semud kavminin, Ad kavminin baģlarına gelen yok edici afetler, Hz. Musa yı takip eden Firavun ve askerlerinin denizde boğulma olayı gibi... Allah Teâlâ, hak dine davetçi ve uyarıcı göndermeden hiçbir kavmi sorumlu tutmayacağını ifade etmiģtir. Bu ifadeden, her ne kadar Kuran da 25 Peygamberin ismi geçmekte ise de, dünya üzerine dağılmıģ her millete kendilerini uyaracak peygamberler gönderilmiģ olduğu anlaģılmaktadır. (Nisa Sur/164). Bunların sayısının da 124 bin civarında olduğu sanılmaktadır (3).

34 29 En son Peygamber, Hz. Muhammed (s) dır. Genelde her Peygamber mensup olduğu kendi kavmini (milletini) uyarmak için gönderilmiģtir. Hz. Muhammed (s) ise, dünya üzerindeki ve kıyamete kadar bütün insanların Peygamberidir. Hz. Muhammed den (s) sonra baģka bir Peygamber gelmeyecektir. Çünkü Kuran-ı Kerimde Yüce Rabbim Kuşkusuz Kuran ı Biz indirdik ve onu kesinlikle koruyacakta Biziz ( Hıcr Sur/9) diye ilâhi hükmünü beyan etmiģtir. Zaten 1400 yıldan buyana ilâhi koruma altındaki mukaddes kitabımız, hiçbir değiģiklik ve bozulmaya uğramadan zamanımıza intikal etmiģ olması bu gerçeğin göstergesidir. Halen dünyada yaģayan bazı dinlerin özelliklerine göz atıp tanımaya çalıģalım: Dinler arasındaki belirleyici özellik, semavi din olup olmadığıdır. Yani dinin esaslarını Tanrının belirlemiģ olmasıdır. Bu ayırıma göre; (1) Tek Tanrılı dinler: Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık;

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com BUDİZM Memduh ÇELMELİ BUDİZM Budizm, MÖ 6. yüzyılda Buda nın (asıl adı: Siddharta Gautama) görüşleri çerçevesinde oluşmuş bir dindir. Buda, ilhama kavuşmuş, aydınlanmış demektir. Hindistan da ortaya çıkmıştır.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

SU HALDEN HALE GĠRER

SU HALDEN HALE GĠRER SU HALDEN HALE GĠRER SU DÖNGÜSÜ Yeryüzündeki suyun buharlaģıp havaya karıģması, bulutları oluģturması ve yağıģ olarak yeryüzüne dönmesi sürecinde izlediği yola su döngüsü denir. Su buharı soğuduğunda ise

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Talmud ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları-1 D.Saat EYLÜL Öğrencilerle

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2012), ss. 349-353. Sami Kılıç, İlâhi Dinlerde Yiyecek ve İçecekler Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, IX+226 s. Bilindiği üzere doktrinel ve

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar.

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Tamuda ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman

Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı Herşeyi Yarattığı Zaman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: Bob Davies ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

2 3.Kipur ve kefaret kavramlarını öğrenir, kavrar.

2 3.Kipur ve kefaret kavramlarını öğrenir, kavrar. KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU

İNSANIN YARATILIŞ'TAKİ DURUMU 25 Ders 3 İnsan Bir gün ağaçtan küçük bir çocuk oyan, ünlü bir ağaç oymacısı hakkında ünlü bir öykü vardır. Çok güzel olmuştu ve adam onun adını Pinokyo koydu. Eserinden büyük gurur duyuyordu ama oyma

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç

Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı. Ġlknur M. Gönenç Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı Ġlknur M. Gönenç BİR PRENSES HAYAL EDELİM. SİZCE HANGİ MESLEK? KALIP YARGILAR Kalıpyargılar bir gruba iliģkin bilgi, inanç ve beklentilerimizi

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi

Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren BD EKİM 2017 Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Mesih ve Mehdi Öğretisi S on yıllarda, Mesih ve Mehdi kavramları çok sık bir şekilde gündeme gelmektedir. Özellikle

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Ġnsanın Evrendeki Konumu.Ġnsanın Doğası ve Din Ġnsanın evrendeki konumunu fark eder. Ġnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı