TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI Uzmanlık Tezi Belda Şenel Parlak Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı Ankara 2001

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler Sunuş Giriş BİRİNCİ BÖLÜM Tüketiciyi Koruma Hukuku 1-Tüketici Kavramı 1 A-Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri 1 B-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na Göre Tüketici Kavramı 2 C-Tüketici Kavramının Tanımlanma Gereği 3 2-Tüketicinin Korunması Kavramı 3 3-Tüketici Hukukunun Tarihi Gelişimi 4 A-Genel Olarak 4 B-Yabancı Ülkelerdeki Gelişmeler 6 C-Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler 10 D-Türkiye deki Gelişmeler 13 4-Tüketici Sözleşmeleri 16 A-Genel Olarak 16 B-Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri 17 a-sözleşmenin Konusu Yönünden 17 b-sözleşmenin Amacı Yönünden 18 I

3 c-sözleşmenin Niteliği ve Çeşidi Yönünden 19 d-tüketicinin Korunması Yönünden 19 C-TKHK da Tüketici Sözleşmeleri 20 D-TKHK nın Uygulama Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler 20 İKİNCİ BÖLÜM Kredi Sözleşmeleri 1-Kredi Kavramı ve Türleri 23 A-Kredi Kavramı 23 B-Kredi Türleri a-nakdi ve Gayrinakdi Krediler 25 aa-nakdi Krediler 25 ab-gayrinakdi Krediler 25 b-açık ve Teminatlı Krediler 26 ba-açık Krediler 26 bb-teminatlı Krediler 26 c-doğrudan ve Dolaylı Krediler 27 ca-doğrudan Krediler 27 cb-dolaylı Krediler 27 d-türk Lirası ve Yabancı Para Üzerinden Krediler 27 II

4 2-Tüketici Kredisinin Kredi Türleri Arasındaki Yeri 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tüketici Kredisi 1-Genel Olarak 29 A-Tüketici Kredisi Kavramı 29 B-Tüketici Kredisinin Tarihçesi 30 2-Tüketici Kredisi Sözleşmesi 31 A-Unsurları 31 a-kredi Alan 31 b-kredi Veren 32 TKHK da Kredi Verenler 32 1-Banka 32 2-Diğer Finans Kurumları 33 c-kredi Miktarı 33 d-amaç 33 e-kredinin Geri Ödenme Şekli 34 f-kredi Teminatları 34 g-sözleşmenin İçermesi Gereken Hususlar 35 B-Tüketici Kredisi Türleri 35 III

5 TKHK Kapsamına Girenler 35 a-nakit Kredisi 35 b-bağlı Krediler 36 C-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 36 1-Genel Olarak 36 2-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Ayrılması 37 a-kredi Açma Sözleşmesi 37 b-karz Sözleşmesi 38 D-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Kuruluşu 39 1-Sözleşmenin Kredi Veren Tarafından Hazırlanması 39 2-Tüketicinin Kredi Verene Başvurması 40 3-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin İmzalanması Aşaması 40 E-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Şekli Şartları 40 1-TKHK a göre Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Şartlar 41 a-faizin Hesaplandığı Yıllık Oran, Faiz ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplam Borç Tutarı, Gecikme Faiz Oranı 41 b-ödeme Tarihleri, Ana Para, Faiz ve Diğer Masrafların Ayrı Ayrı Belirtildiği Ödeme Planı 42 c-borçlunun Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçları 42 d-kredinin Vadesinden Önce Kapatılmasına İlişkin Şartlar 43 e-tüketici Kredisi Tutarı ve İstenecek Teminatlar 45 2-TKHK da Belirlenen Şekli Şartlara Uymamanın Sonucu 45 IV

6 F-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hükümleri 45 1-Genel Olarak 45 2-Tarafların Hak ve Sorumlulukları 46 a-kredi Verenin Borçları 46 aa-krediyi Teslim Borcu 46 ab-kredi Şartlarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi 47 ac-satın Alınan Mal veya Hizmetin İfasında Ortaya Çıkan Eksikliklerden ve Ayıplı Mal ya da Hizmetlerden Sorumluluk 48 ad-sorumsuzluk Kaydı Koymama Yükümlülüğü 49 ae-kredi Verenin Aldığı Teminatları İade Borcu 50 af-kredi Verenin Sır Saklama Borcu 52 b-kredi Verenin Hakları 52 ba-teminat İsteme Hakkı 52 bb-verilen Kredinin İadesini Talep Hakkı 53 bc-faiz ve Sair Masrafları Talep Etme Hakkı 53 c-krediyi Alanın Borçları 54 ca-krediyi Kabul Borcu 54 cb-krediyi İade Borcu 55 cc-faiz Ödeme Borcu 55 cd-sözleşmeden Doğan Sair Masrafları Ödeme Borcu 56 d-kredi Alanın Hakları 56 da-geri Alma Hakkı 56 db-kalan Kredi Borcunu Ödemekten Kaçınma Hakkı 57 dc-erken Ödeme Hakkı 58 G-Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Doğan Borçların İfa Edilmemesi 58 V

7 1-Borçlunun Temerrüdü 58 a-kredi Verenin Temerrüde Düşmesi 58 b-kredi Alanın Temerrüde Düşmesi 59 ba-tüketicinin Kredi Veren Tarafından Kendisine Sağlanan Krediyi Almaması 59 bb-tüketicinin Kredi Geri Ödemelerini Yapmaması 60 H- Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Sona Ermesi 61 1-Borcun İfa Edilmesi 61 2-Sözleşmenin Feshi 62 3-Zamanaşımı 62 4-Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas 63 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dünya da ve Türkiye de Tüketici Kredisi Uygulaması 1-Tüketici Kredisine İlişkin yasal Düzenlemeler 64 A-ABD de Tüketici Kredilerine İlişkin Yasal Düzenlemeler 64 B-Avrupa Birliği nde Tüketici Kredisine İlişkin Yasal Düzenlemeler 65 a-direktifin Uygulama Alanı 66 aa-maddi Açıdan Uygulama Alanı 66 ab-şahıslar Açısından Uygulama Alanı 67 b-direktifin Amacı 67 C-AB Direktifi ile TKHK nın 10.Maddesinin Karşılaştırılması 69 D-Türkiye de Tüketici Kredisine İlişkin Yasal Düzenlemeler 72 2-Türkiye de Tüketici Kredisi Uygulaması 72 VI

8 A-Genel Olarak 72 B-Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Yeralan Haksız Şartlar 73 Haksız Şartlara Uygulamadan Örnekler 74 C-Kredi Faizleri 75 D-Kredi Teminatları 76 E-Kredi Sözleşmelerinde Ortaya Çıkan Hukuki Problemlere Dair Yargı Kararları 76 F-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Tüketici Kredileri Düzenlemesi 82 SONUÇ 84 SUMMARY KAYNAKÇA EKLER VII

9 SUNUŞ 21.yüzyıl, ekonomik aktörlerin belirginleşmesi bakımından insanlık tarihinin en önemli aşaması olarak kabul edilebilir. Ekonomik belirleyicilerin etkinlik kazanması insanların ihtiyaçlarının finansmanına yönelik çok çeşitli tekniklerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Bu tekniklerden birisi de tüketici kredileridir. Ülkemizde de tüketici kredisi kullanımı son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir lı yılların ortasından itibaren Türk Bankacılık sektörü, kredilerini ağırlıklı olarak tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönlendirmiştir. Bankacılık kesiminde ticari kredibireysel kredi ayrımında sektör, ağırlığını bireysel kredilerden yana koymuştur. Ekonomik hayatta ortaya çıkan yeni kurumların hukuk düzeninde karşılıklarının oluşması kaçınılmazdır. Çalışmamızın öncelikli amacı, tüketici kredisi kurumunun hukuk düzenindeki karşılıklarını tespit etmek, tüketici kredileri dolayısıyla tüketicilerle finansman kuruluşları arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları ortaya koymak ve sorunun çözümüne bir nebzede olsa katkıda bulunmaktadır. Tezin birinci bölümünde, kredilerin kullanıcısı olan tüketicinin tanımı ve tüketicinin korunması kavramı üzerinde durularak, hukuki analizin temel araçlarından olan tanımlama ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, tüketici kredisinin hukuki mahiyetinin belirlenmesi amacıyla, genel olarak krediler üzerinde durulmuştur. Bu bölümde özel hukuk ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunu ile bu konuda özel hükümler taşıyan Bankalar Kanunu merkeze alınarak kredinin hukuki tanımı yapılmıştır. Üçüncü bölümde, tezin ana hedefi olan tüketicinin korunması çerçevesinde, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un düzenlemeleri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Avrupa ve Amerika daki tüketici yasaları ile 1986 tarihli AB Direktifinin hükümleri okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Dördüncü bölüm, tüketici kredisi ile ilgili dünyada ve ülkemizde karşılaşılan problemlere ayrılmıştır. Bu çerçevede, tüketici kredileri sözleşmelerinde bulunan haksız koşullar, incelenmiş ve uygulamadan örneklerle konu somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan, tüketici kredilerine ilişkin 1986 tarihli AB Direktifi ile 4077 Sayılı TKHK un 10.maddesinin karşılaştırılması yapılmıştır. Tezin sonuç bölümünde, 4077 Sayılı Kanun un getirdiği düzenlemenin genel olarak değerlendirilmesi yapılarak bu konuda gerçekleştirilmesi gereken temel değişikliklere yönelik önerilerimiz ortaya konmuştur. VIII

10 SUMMARY This thesis is about consumer credit which is a kind of credit. A consumer credit agreement defined as an agreement, which is concluded between two parties (creditor and consumer). The creditor grants or promises to the consumer a credit in the form of a deferred payment, a loan or other similar financial means. The consumer grants or promises to pay back this credit in instalments, inclusive with interest and other expenses, such as commission, transfer of money etc. Consumer credit agreement has got two parties; consumer and creditor. The consumer is the weaker party in this agreement, and mostly the creditor imposes to the consumer the general terms of business. The consumer has to accept all terms in order to enter in to this agreement. For this reason in the development process of consumer credit, the governments prepared legislation in a broad approach of the agreement for protection the consumer. In our country, the Consumer Protection Act, which was adopted in , includes an article about consumer credit. Article 10 is the only statutory provision that covers consumer credit contracts in Turkish law. It covers only consumer credit contract made between consumers and banks or other similar financial institutions. The Consumer Protection Act has prescribed a number of conditions that are necessary for the validity of such contract. The credit contract must be made in written form and include the annual interest rate and a payment plan in which the date of the payments, the amount of the capital, the amount of interest and other charges are expressly indicated. The total amount of the credit, the total cost of the with interest and other charges, the guaranties required, the rate of the interest for default and the legal consequences of the debtor s default in payment must be also stated in the contract. The contract must also contain clauses regarding the payment of the total credit before the time fixed. A consumer may discharge part all of his obligation in a single payment before the time fixed and is entitled to a reduction in the sum of the interest and commission fee in proportion to the amount of his payment. However, an amendment of the terms of the contract, after its formation, to the detriment of the consumer is prohibited. Where a credit is made available exclusively for the acquisition of specific goods and services or for the acquisition of goods and services from a certain seller and if they are defective, the consumer has the right to a remedy for his loss against the grantor of the credit, who is jointly and severally liable with the seller.* When we compare, this article with the European Union Law, it can easily be examined that regulating consumer credit article is not enough. The Ministry of Industry and Trade has prepared a Draft Act(Art 10) to equalize the national consumer credit system with European Union Law. * Sirmen, Lale, Consumer Protection Law, p.34

11 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU 1-Tüketici Kavramı A-Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri 9 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tanımlar maddesinin f bendinde tüketici kavramını şu şekilde belirlemiştir: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi. Kanun un belirlemesiyle tüketici sayılmanın koşulları şunlardır: -Tüketici gerçek ya da tüzel kişi olabilir 4077 sayılı Kanun tüzel kişileri de (dernek,vakıf,kit,meslek odaları, birlikleri vs.) tüketici tanımı içerisine alarak Avrupa Topluluğu Hukuku nda ayrılmıştır. Avrupa Topluluğu ülkelerinde tekdüze uygulanması gereken kurallardan olmak üzere Avrupa Konseyince kabul edilen tarihli Direktifin 2 nci maddesinin üçüncü bendinde, tüketiciden, gerçek kişilerin anlaşılacağı ( The consumer means a naturel person...)düzenlenmiştir. 1 -Tüketici, mal ya da hizmeti özel kullanım ya da tüketim için nihai olarak satın almalı 1 Zevkliler,Aydın, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,1996, s.22. 1

12 Malın özel amaçla kullanılması ya da tüketilmesi, malın aşınması, biçim değiştirmesi, tükenmesi, azalması, değerini yitirmesi sonucunu doğurabilecek bir kullanma ve yararlanma amacıyla satın alınmasını ifade eder. Malın nihai olarak satın alınması da, satın alanın bizzat kendi kullanımı ve yararlanması için edinilmesini ifade eder. 2 -Mal ve hizmet karma amaçla satın alınmamış olmalı 3 B-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na Göre Tüketici Kavramı Tasarının tanımlar başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin e bendi aşağıdaki gibidir: Tüketici:bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, Tasarıdaki tanımda özel amaçlar ifadesi, kavramın içeriğini somutlaştırmak amacıyla ticari veya mesleki olmayan amaçlar haline dönüştürülmüş, tüketme ifadesi kullanmanın alternatifi olmak üzere yararlanma ifadesi haline dönüştürülmüştür. 2 Avrupa Konseyi tarihli Direktif, Official Journal of the European Communities, , No.1,210/29 3 Bir mal ya da hizmetin karma amaçla satın alınması, bir işletme işleten ya da bir hizmet ifa eden kişinin, mal ya da hizmeti hem işi-mesleği hem de kişisel kullanımı için satın alınmasıdır. 2

13 C-Tüketici Kavramının Tanımlanma Gereği Tüketici kavramının kendisine benzeyen (müşteri,alıcı vs.) kavramlardan farklı olarak bir kanun kapsamında tanımlanması zorunluluğu, hayatını devam ettirmek, zaruri bir takım ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet talebinde bulunan tüketicilerin karşılarında örgütlenmiş, ekonomik ve teknik olarak kendilerinden oldukça güçlü satıcılar karşısında, zayıf düşmeleri olgusundan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple tüketicilerin hukukun genel hükümleriyle korunan alıcı, müşteri, satın alan kavramlarından farklı olarak ve bu hükümleri tamamlayıcı nitelikte özel koruma sağlayan bir kanun kapsamında ele alınması zorunluluğu, 4077 sayılı TKHK un oluşumunu sağlamıştır. 2-Tüketicinin Korunması Kavramı Tüketici kavramı 19.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Sanayi devriminin yarattığı teknoloji seri üretim e geçilmesine bu da üretilen mallarda çeşit ve miktar artmasına neden olmuştur. Teknolojideki gelişmenin bir sonraki aşaması kitlesel üretim olmuştur. Bu aşamada üreticiler modern tüketim geleneğinin oluşmasını sağlayacak satış teknikleri yaratarak tüketim kavramının oluşmasını sağlamışlardır. Oluşan bu üretim-tüketim ilişkisinde tüketicinin güçlü ve örgütlenmiş satıcı karşısında iradesi sakatlanmış ve zayıf düşmüştür. Varolan piyasa düzeni içinde tüketici, kendisine sunulan tüm mal ve hizmetlerin kalitesini ve kendi ihtiyacını giderme derecesini tam olarak değerlendirme olanağına sahip değildir. 4 Artan teknoloji olanakları ve gelişmişlik düzeyi sayesinde, piyasada aynı ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli marka, etiket ve ambalaj içinde ve kalite itibarı ile birbirine çok benzeyen malların bulunması tüketicileri seçim yapmakta güç duruma düşürmekte ve 4 Kılkış,Yıldırım, Başka Memleketlerde Tüketici Teşekkülleri ve Türkiye ye Uygun Bir Kuruluş Örneği Araştırması, Tüketici Sorunları Semineri, Ankara Mayıs 1970, s.83. 3

14 şaşırtmaktadır. 5 Ürünler genellikle piyasaya şık ambalajlar içinde sunulmakta ve iyi olan yönleri ön plana çıkarılarak, ambalaj üzerinde bu yönler hakkında detaylı bilgi verilmekte, ancak ürünün teknik özellikleri tam olarak açıklanmamaktadır. Son derece karmaşık olan bu mal hakkında, tüketicinin açıkça görülmeyen özellikleri saptaması da olanaksız bir hale gelmektedir. 6 Tüketicinin doğru bir seçim yapmasını güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi de üreticilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklam yolu ile tüketicinin seçimini yanlış yönde etkilemesidir. 7 Tüketicinin korunmasını gerektiren bir diğer önemli neden ise satıcı ile alıcı arasındaki ilişkilerin giderek şahsilikten uzaklaşmasıdır. Şahsi ve karşılıklı ilişkide, tüketiciyi aldatmayan üretici, malını kimin aldığını bilmediği için, rahatlıkla mal hakkında eksik, yanlış, abartılı ya da malla ilgisiz bilgileri malı satan nihai kişi aracılığıyla ve hatta onun da bilgisizliğinden istifade ederek verebilmektedir. 8 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tüketicilerin düzenli bir ekonomik gelişme gösterememesi ve gelir dağılımının dengesiz olması tüketicileri korumanın önemini daha da artırmaktadır. 9 İşte bütün bu gerçekler 20.yüzyılın başında tüketicinin korunması yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak tüketici hareketinin oluşmasına neden olmuştur. 3-Tüketici Hukuku nun Tarihi Gelişimi A-Genel Olarak Tüketicinin korunması kavramı, bugünkü anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerde önem kazanmıştır. Ancak konu ile ilgili yeni olan tek şey bu 5 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s.7. 6 Ceylan, Ali, Tüketicinin Korunması Bursa Temmuz 1988, s.6-7.; Kılkış,s Göle,Celal,Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması,Ankara 1983, s Akipek, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi,Ankara 1999, s Akipek, s.70. 4

15 kavramın ismen ortaya konulmuş olmasıdır. Oysa bu konunun düşünülmeye ve uğraşılmaya başlanması Roma hukukundan bile eskilere dayanmaktadır. 10 Hamurabi kanunlarından beri çeşitli kanunlarda çeşitli malların standartlarına ve çeşitli mesleklerin faaliyetlerine ilişkin hükümlere rastlanmışdır. 11 Daha sonra eski Yunan ve Roma İmparatorluklarında da tüketicinin korunması ile ilgili düzenlemelere yer verilmişti. Bunun nedeni hiç kuşkusuz tüketim olgusunun insanlığın doğuşu ile başlamış olmasıdır. Ancak tarihin ilk çağlarında, tüketicinin korunmasına fazlasıyla gerek duyulmuyordu. Çünkü, o devirde genellikle insanlar, kendi ürettikleri mal ve hizmetleri mübadele etmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Yani insanlar hem üretici hem tüketici konumundaydılar ve küçük, kapalı topluluklar halinde yaşıyorlardı. 12 Yine Ortaçağ da tüketicinin korunması önemli bir sorun olarak ele alınmamıştır. Bunun nedeni çok sınırlı sayıda üretilen mal ve hizmetleri, tüketicilerin rahatça inceleyip kalite ve fiyat karşılaştırması yapabiliyor olmaları yani iradelerinin sakatlanmıyor olmasıdır. Ancak bu dönemde, özellikle Fransa ve İngiltere de görülen yeni gelişmelerin etkisi ile, tüketicilerin korunmasına ilişkin konular da gündeme gelmiştir. 13 Bu düzenlemelerden ilki Haziran 1215 te imzalanmış olan Magna Carta dır. Magna Carta bir çok alanda olduğu gibi tüketicinin korunması alanında da bir ilke imza atmıştır. Zira Magna Carta ile şarap, bira, mısır ve kumaş ile ilgili ölçü birimlerine bir standart getirilmiştir yılında İngiltere de çıkarılan, ekmek ve birada ölçüyü belirleyen Assize of Bread and Ale yasası,1693 te Almanya da kurşun içeren katkı maddelerinin şarap yapımında kullanılmasını yasaklayan ferman gibi örnekler ortaçağda tüketicinin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenlemelerdir. 10 James, Philip S.,İntroduction to English Law, Twelfth Edition, London 1989, s Malların fiyatlarına tavan koyma, kalite ve ölçü denetlemesi yapma gibi kurallar. 12 Akipek, s Bu daha çok ölçü ve ayarlarda birlik sağlamak, uzunluk ve ağırlık birimlerini belli bir standarda oturtmak amacıyla yapılan düzenlemelerdir. 5

16 Özellikle İngiltere, Almanya ve az da olsa Fransa da görülen bu çabalar dışında 19. Yüzyıla kadar geçen dönem içinde tüketicinin korunması alanında önemli bir gelişim gözlenmemektedir. 14 Esasen bu dönem boyunca, gerek batı ülkelerinde gerek Osmanlı İmparatorluğu nda Lonca adı verilen örgütler, dolaylı da olsa tüketicileri koruma işlevini yerine getiriyordu. 15 Loncalar dini temellere dayanan meslek örgütleriydi. 16 Lonca faaliyetlerinin temel hareket noktası ise, özellikle birliğe üye, sanat ve ticaret erbabının mesleki çıkarlarının korunması idi. 17 Ancak lonca üyelerinin çıkarlarını korumaya yönelik bu faaliyetler, tüketicilerin korunmasına yönelik faydalar da sağlıyordu. Örneğin lonca yetkilileri imalathaneleri denetliyor, bu denetimler sırasında ayıplı mallara rastlarlarsa ya bu mallara el koyuyorlar ya da imha ediyorlardı. Sanayi Devrimi öncesine kadar etkinliğini koruyan loncalar bu dönemde tüketicinin korunması alanında önemli bir işlev görmüşlerdir. Sanayi Devrimi sonrasında oluşan piyasa koşulları, üretici birliklerinin oluşumunu sağlamış ve dolayısıyla bu birliklerin karşısında tüketicilerin de harekete geçmesine neden olmuştur. Modern anlamda tüketici hareketi bu dönemden sonra ortaya çıkmış ve giderek etkinlik kazanmıştır. B-Yabancı Ülkelerdeki Gelişmeler Tüketicinin korunmasına ilişkin modern anlamdaki ilk girişim İngiltere de başlamıştır.1850 yılında bir araya gelerek kendi kendilerini korumaya yönelik bir örgüt kurmak isteyen tüketiciler, ilk tüketim kooperatifini kurmuşlardır. Kurulduktan sonra hükümet tarafından da desteklenen bu kooperatifin amacı, kaliteli tüketim mallarını uygun fiyatlarla sağlayarak, üyelerinin gelirlerini artırmak ve yaşam düzeylerini 14 Akipek, s Poroy, Reha, Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bazı Özel Hukuk Sorunları, Halil Arslanlı nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku C.1, Ankara 1968, s Göle, s.8; Karayalçın s.95. 6

17 yükseltmekti. Bu amaç doğrultusunda tüketicinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına da büyük önem veriliyordu. 18 Çağdaş anlamda tüketiciyi korumaya yönelik ilk yasa 1872 yılında ABD de çıkarılmıştır. 19 Bu yasada işletmelerin posta adresini kullanarak tüketicileri aldatmaları suç sayılmıştır. Hemen ardından da sağlığa zararlı çayların ve kalitesi düşük gıda maddelerinin ithali yasaklanmıştır.1890 yılında ise ticarette rekabeti engelleyici anlaşmaları ve birleşmeleri önleme amacı ile, bu alanda ilk önemli yasa olan Sherman Antitröst Yasası çıkarılmıştır. 20 Bu yasaları takiben çağdaş anlamda tüketicileri korumaya yönelik ilk örgüt New York da kurulmuştur. Tüketici Birliği adını taşıyan örgütün kuruluş tarihi 1891 dir ve ilerleyen yıllarda bu örgüt daha da gelişmiştir. 21 Gıda Maddeleri ve İlaç Yasası(Food and Drug Act) tüketicilerin gıda maddelerinde sağlığa zararlı katkı maddesi kullanılmaması için başlattıkları kampanyaların bir sonucu olarak ABD Başkanı Roosevelt döneminde yasalaşmıştır. ABD de Et Denetim Yasası(Meat İnspection Act), haksız rekabete karşı Federal Ticaret Yasası(Federal Trade Commission Act),tekelci eğilimlere karşı Clayton Yasası tüketicinin korunması alanındaki ilk yasa örnekleridir. 15 Mart 1962 de tüketicilerin devletçe korunması ihtiyacı, John F.Kennedy tarafından ABD Kongresinde ilk kez dillendirilmiş ve temel tüketici hakları tanımlanmıştır. Kennedy tüketici haklarını dört ana grupta toplamıştır. Buna göre, güvenlik, bilgi edinme, seçme, temsil edilme hakları tüketicilere mutlaka tanınması, ayrıca devlet tarafından da korunması gereken haklardır Ceylan, s Ceylan, s.4; AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Ceylan, s.4; AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Akipek, s Akipek, s.90. 7

18 Kennedy nin ABD Kongresinde yaptığı konuşmadan sonra devlet, tüketicinin korunmasını sağlamaya yönelik kanunları arka arkaya çıkarmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdadır: Kefauver-Harris İlaç Kanunu Değişiklikleri(Kefauver-Harris Amendments), Dürüst Etiketleme ve Ambalajlama Kanunu(Fair Labeling and Packaging Act),Tüketiciyi Koruma Kredi Kanunu(Consumer Protection Credit Act), Çocuk Koruma ve Oyuncak Güvenliği Kanunu(Child Protection and Toy Safety Act), Tüketici Mal Güvenliği Kanunu(Consumer Product Safety Act) Tüketicinin bireysel olarak korunmasının mümkün olmadığı fikrinden hareketle, örgütlenme giderek özendirilmiş ve 1967 yılı sonlarında tüketici çıkarları ile ilgili faaliyet gösteren, pek çok kuruluş bir ulusal federasyon oluşturacak şekilde birleştirilmiştir. Günümüzde halen aktif bir şekilde faaliyetini sürdüren bu organizasyon Amerika Tüketici Federasyonu (The Consumer Federation of America) adıyla kurulmuştur. 23 Batı Avrupa ülkelerinden başlayan tüketiciyi koruma hareketi, Japonya, Avusturalya, Kanada gibi ülkelere oradan da Maceristan, Sovyetler Birliği gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Ancak ABD den farklı olarak, Avrupa nın bir çok ülkesinde, tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar tüketicilerin bireysel veya örgütsel faaliyeti ile değil, doğrudan devlet desteği ile başlamıştır. 24 İngiltere de tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar ortaçağa kadar uzansa bile, çağdaş anlamda bu akımın başlaması İkinci Dünya Savaşından sonra olmuş ve 1957 yılında Dr. Michael Young liderliğinde, dünyada en önemli örgütlerden biri haline gelen Tüketiciler Birliği kurulmuştur. 25 Tüketici haklarının devletçe korunması 23 Akipek, s Ceylan, s Aydın, Mehmet, Tüketicinin Korunmasında İngiliz Modeli, Ankara 1977, s.7. 8

19 amacıyla çeşitli bakanlıklara görev verilmiştir. Bunlar içerisinde en etkin çalışmaları Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yürütmektedir. Tüketicinin korunması konusunda büyük atılım yapan İskandinav ülkeleri arasında İsveç büyük önem taşımaktadır. Zira 1971 yılında kurulan Tüketici Ombudsmanı (The Consumer Ombudsman) kurumuyla bir çok ülkeye örnek olmuştur. Hükümetin onayı ile kurulan bu kurum, üreticiler ile tüketiciler arasında çıkan sorunları çözmeye çalışan, bir anlamda bağımsız bir hakem kuruluşudur. Genellikle tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçer ve çözümlenemeyen olayları Pazar Mahkemesine götürür. Jüri sistemi ile çalışan bu mahkemede, iktisatçı, iş adamı ve tüketicilerden oluşan bir jüri bulunur ve kendisine gelen sorunları süratle çözümler. Mahkemenin en önemli özelliği, verdiği kararların kesin olması, yani temyiz edilememesi ve gerektiğinde tüketicileri koruyucu amaçlı yeni yasalar hazırlama görevini de üstlenebilmesidir. 26 Tüketicinin korunması akımı kısa zamanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere de yansımış ve konu ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bir çok örgüt oluşturulmuştur. Japonya da tüketicinin korunması konusu devlet tarafından öncelikle ele alınmış ve bu alanda bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1949 yılında çıkarılan Japon Endüstri Standartlar Kanunu üretim kalitesini yükseltme ve standartlaşmayı teşvik etme amacını taşıyan ilk ve en önemli yasalardan bir tanesidir. 27 Tüketiciyi koruma hareketinin dünya üzerindeki bu gelişim sürecinin son halkasında 1960 yılında Hollanda nın Lahey kentinde düzenlenen bir konferansta Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü (International Organization of Consumers Union-IOCU) kurulmuştur. Merkezi Londra da bulunan örgütün 180 den fazla üyesi bulunmaktadır. Bu örgütün önderliğinde 1985 yılından beri 15 Mart günü Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanmaktadır. 26 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Ceylan, s.25. 9

20 C-Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler Avrupa Topluluğu için birincil mevzuat niteliğinde olan ve uluslarüstü bir hukuk yaratan Roma Antlaşmasında tüketicinin korunmasını doğrudan düzenleyen hükümler bulunmamaktadır. 28 Tüketicinin korunmasına yönelik doğrudan hükümler bulunmasa da Roma Antlaşması yla tüketicinin günlük yaşamı değişmeye başlamıştır. Çünkü: -Üye ülkeler arasında gümrük duvarlarının kaldırılması ile pazara sunulan malların hem sayısı çoğalmış hem de çeşitleri artmıştır. -Üye olmayan ülkelerle yapılan serbest ticaret antlaşmaları sonucu, daha önce hiç bilinmeyen veya seyrek bulunan ürünler piyasaya girmiştir. Ekonomide hızlı bir büyüme sağlayan üretici, bu sebeplere bağlı olarak üretici giderek güçlenmiş, aynı oranda tüketici zayıflamıştır. İşte bu sürecin sonucunda 1968 yılında topluluk bünyesinde Tüketiciyi Koruma Birimi kurulmuştur. Tüketiciyi koruma konusunda Topluluk Politikasının başlangıcı, Ekim 1972 tarihinde yapılan Paris Zirvesi olmuştur. Bu zirvede,topluluğun bireylere daha yakın ve ulaşılabilir olması fikrinden hareketle, tüketicinin korunması yeni bir hedef olarak belirlenmiştir. Paris Zirvesi nde belirlenen hedef doğrultusunda 1973 yılında, Topluluk, Komisyon bünyesi içinde tüketicinin korunması ile ilgili bir bölüm oluşturulmuştur. Ardından da Tüketici Danışma Komitesi (CCC:Consumer s Consultative Committee) kurulmuştur. 28 Avrupa Topluluğunda Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiye nin Uyumu,TOBB Yayını, Ankara 1989, s

21 5 Aralık 1973 tarihinde Birinci Tüketiciyi Koruma Programı Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Bu program 14 Nisan 1975 tarihinde Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi nde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu program öncelikle bir Avrupa Tüketici Hakları Beyannamesi niteliğini taşımaktadır. İkinci olarak da tüketicileri etkileyen çeşitli yasaları birbirine yaklaştırma ve değişik Topluluk politikaları ortamında tüketicinin daha iyi korunmasını sağlama yolunda genel çerçeve oluşturacak bir politika uygulamayı amaçlamaktadır. 29 Bu Programla daha önce ABD Başkanı Kennedy tarafından sayılan dört tüketici hakkı geliştirilmiş ve tüketicilerin 5 temel hakkı şu şekilde sayılmıştır: 1-Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı 2-Ekonomik çıkarların korunması hakkı 3-Tazmin edilme hakkı 4-Bilgilendirilme ve eğitim hakkı 5-Temsil edilme hakkı 30 İkinci Tüketiciyi Koruma Programı, dönemi için 19 Mayıs 1981 tarihinde yasalaşmıştır. Genel hatları ile birinci programı tamamlayıcı nitelikte olan bu program, Birinci programın ortaya koyduğu temel tüketici haklarını, bunlarla ilgili ilkeleri ve araçları daha ayrıntılı bir şekilde yeniden kabul etmiş ve eylemleri özellikle haklar etrafında yoğunlaştırarak, bunları gerçekleştirmeyi hedef almıştır. 31 Konsey ilk kez 1983 yılında, tamamen tüketici sorunlarına yönelik bir toplantı yapmıştır. 32 Bu toplantıda ne Birinci ne de İkinci Programın amacı gerçekleştirmeye 29 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Akipek, s AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Consumer Policy in the European Community, Brusses 1992, s

22 yetmediği saptandıktan sonra; tehlikeli maddeler, yanıltıcı reklamlar, kapıdan satışlar ve ayıplı mallarla ilgili direktif veya direktif önerileri kabul edilmiştir Haziran 1986 da Yeni Atılım diye adlandırılan ilke kararı ile Üçüncü Program kabul edilmiştir. Bu Program ile özellikle iç pazarın tamamlanmasıyla ilgili hedefler belirlenmiştir yılında Avrupa Topluluğu bünyesinde ilk kez bağımsız bir tüketici politikası birimi oluşturulmuştur. 34 Birinci Üç Yıllık Eylem Planı Mart 1990 da kabul edilmiştir. Planda belirlenen hedefler doğrultusunda Topluluk bünyesinde belirlenen konularla ilgili olarak bir çok Direktif çıkarılmış ve bir çok Direktif Önerisi hazırlanmıştır. Maastricht Antlaşması(Maastricht Treaty) ilk kez tüketicinin korunması ile ilgili açık hükümler taşıması dolayısıyla önem kazanmaktadır. Antlaşmanın 129/a maddesi ile üye ülkelerin tüketicinin korunması konusundaki politikalarını tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte genel bir tüketici politikası benimsenmiş ve Birlik organlarının uyumlaştırma faaliyetleri ile yalnızca dikkate alınması gereken asgari kurallar saptanmıştır. 35 Maastricht antlaşmasının hemen ardından Komisyon tarafından İkinci Üç Yıllık Eylem Planı hazırlanmıştır dönemini kapsayan bu Eylem Planı; özellikle, tüketicilerin bilgilendirilmesi, başvurma hakkı, mahkemeye gitme hakkı ve sorunların dava yolu ile çözümü, tüketici ihtiyaçlarına finansal hizmet sunma konularını 33 Akipek, s Consumer Policy, s

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Koruması Genel Müdürlüğü KAMPANYALI KONUT SATIŞLARINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE KAMPANYALI SATIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ömer Faruk KOÇ Tüketici ve

Detaylı

"4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI"

4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü "4077 SAYILI KANUNLA ORTAYA ÇIKAN TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI" Uzmanlık Tezi Fatma ÇAĞLAR Tüketici ve Rekabet Uzman

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE KREDİ KARTLARI Yard. Doç. Dr. Şebnem AKİPEK* GİRİŞ Günümüzde ekonomik ilişkilerin giderek gelişmesi, ticari hayattaki arzın atması, teknolojik ilerlemeler,

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ

KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (MEDENİ HUKUK) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tezi Hacı Ali AÇIKGÜL Ankara - 2007 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ARZU ÇIRASUNLAR

KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ ARZU ÇIRASUNLAR T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KONUT FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN KURULUŞU VE HUKUKİ NİTELİĞİ Yüksek Lisans Tezi ARZU ÇIRASUNLAR İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULANMASI

UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULANMASI Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketicinin 969 H TIBBÎ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN UYGULANMASI Doç. Dr. Hasan PETEK * GİRİŞ 4077

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 56 Eylül 2012 DEĞERLENDİRME NOTU AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İlge Kıvılcım AB UYUM SÜRECİ: YENİ TÜKETİCİ KANUNU TASARI TASLAĞI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Genel Bakış Bilindiği gibi,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI Yüksek Lisans Tezi Yasemen TUNÇSİPER Tez Danışmanı Doç.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI 12 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11, S.13, s.12-29 ÖZET TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNDA MESAFELİ SÖZLEŞME KAVRAMI Ahmet BÜLTER 1 Hukuk hayatımızda gelişme gösteren

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü SATIŞ ARTTIRICI YÖNTEMLER-PROMOSYONLAR TÜRK BASININDA PROMOSYON UZMANLIK TEZİ Murat ÖZKAN Tüketici ve Rekabet Uzmanı

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ALTERNATİF BİR FİNANSMAN TEKNİĞİ OLARAK LEASING VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ.DR. Zeynep HATUNOĞLU

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU NA GÖRE KART SAHİBİNİN KORUNMASI (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ÖZLEM ACAR ENSTİTÜ NO: 0610032005 ÖZEL HUKUK ANABİLİM

Detaylı