ODALARA 2011/59 SAYILI GENELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODALARA 2011/59 SAYILI GENELGE"

Transkript

1 Tarih: ODALARA 2011/59 SAYILI GENELGE Esnaf ve sanatkarlanmızın kamuya olan borçları 6111 sayılı (torba) Kanunla yeniden yapılandırılmış, bu borçların düşük faizle ve 36 aya varan vade ile taksitlendirilmesine imkan sağlanmıştır. 27 Mayıs 2010 tarihi itibariyle esnaf ve sanatkarlarımızın aşağıda belirtilen bankalara olan kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmıştır. Bu borç yapılandırması ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir. l.öncelikle, borç yapılandırması genelolarak donuk ticari kredi borçlarını kapsamaktadır. Esnaf ve sanatkarlanmızın aynı bankaya hem kredi hem de kredi kartı borcu bulunması halinde her iki borç da yapılandırılabilecektir. Ancak, sadece kredi kartı borçları yapılandırma kapsamında bulunmamaktadır. 2.Borç yapılandırmasından sadece esnaf ve sanatkarlarımız yararlanacak, bunların dışında kalanlar (örneğin ticaret veya ziraat odalarına kayıtlı olanlar) bu protokol kapsamındaki yapılandırmadan faydalanamayacaklardır. Dolayısıyla, bu protokol kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunanlardan esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduklarına dair belge istenecektir. 3.Yapılandırma kapsamındaki borçlar, tarihi itibariyle protokole imza atan bankalara olan donuk ticari kredileri kapsamaktadır. Bu tarihten sonra donuk hale gelen borçlar yapılandırma kapsamı dışında kalmaktadır. 4.Yapılandırılan borçlar için 36 aya varan vade ile taksitlendirme yapılabilecektir. Bu borçlara uygulanacak faiz oranı ise, 18 aya kadar olan vadeler için Merkez Bankası avans faiz oranının 3 puan eksiği, 18 aydan uzun vadeler için Merkez Bankası avans faiz oranı olarak belirlenmiştir. 5. Protokol imzalayan bankaların listesi aşağıdadır. Akbank Alternatif Bank Anadolu Bank Denizbank Eurobank Tekfen Finans Bank HSBCBank Şekerbank Fabrikalar Mah. H.Tahsin Cad. No: ANTALYAfTÜRKjYE Telefon: (Pbx) Fax: Web:

2 Sayı Konu :2011-MlOl : Bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması Tarih: Tekstil Bankası Türk Ekonomi Bankası Ziraat Bankası Garanti Bankası Halk Bankası İş Bankası Vakıtlar Bankası Yapı ve Kredi Bankası 6.Borç yapılandırınası için başvurular 27 Mayıs 2011 tarihi itibariyle başlamış olup, 27 Temmuz 2011 tarihinde sona erecektir. Esnaf ve sanatkarlarımızın birden fazla bankaya donuk kredi borcunun bulunması halinde her bir bankaya ayrı ayn başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve odanız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz. MehmetIŞIL }\(} Genel Sekreter lah SEVİMÇOK Birlik Başkanı Eki: Protokol metni (5 sayfa)

3 Ek 1:......Bankası/Finansal Kurunuşu 'na Yer ve tarih Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna Bağlı buiuniui Esnaf ve Sanat:karfar Odasınınüyesiyim. Bankam~aJfinansal Kumluşunu'za olan mevcut borçlanm/ız., tarafınızdan bağıtlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna Bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Odalannın Üyıelerınin isteğe Bagtı otarak Ftnansal Yeniden Yapılandın!matarına tuşkin Protokol kapsamına uygun olarak. yapılandınlabllme koşullarını taşımaktadır. Tarafımdan vade aşağıda belirtliğim gibi tercih edilmiştir. Vade;...,ay eşit taksit Söz konusu protokol koşullarını biliyorum ve benimsiyorum. Bankanızla bağıtlamış bulunduğum diğ.er tüm sözleşmeler ve yasal düzenlemelerden kaynaıdanan haldannız sakh kalmak üzere protokol ko;şu/tarına uygun o~arlik neıdinizd:eki borçlahmın yukarıdaki tercinim dikkate, alınarak finansal yeniden yapıfafid,nlm.asill11 rica ederim. SaygJ1anmla, bişik : Esnaf veya sanatkar sicil belgesı 5

4 TÜrkiye Esnaf ve Sanatkarta n Konfederasyonuna Bağıl Esnaf ve Sanatkarlar Odaıannın Üyelerinin isteğe Bağh Olarak finansal Yeniden Yapdandınlmalarma ilişkin Protokol Ttirl~iye Esnaf ve Sanatkarları KonfederasYQnunaBağl! Esnaf ve Sanatkarlaı' ~steğe Bağlı Olarak Finansal Yeniden Yapı1al1dırllmalarana Hiş-kin Protokol {"Pfot:o:k:ofj aşağida imzaşı bulifjnan~nkalflr ve diğer finansal kuruluşlar arasında {her birı ayrı ayrı "Tarar', hepsi birfikte "Taraflar" olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen ko~ullarda akdedilmiştir. işbu Odal.şnmn Üyelerinin Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu protol<ı()iurıamacı; Tutkiye'd.:;! faa:liyette bulunan bankalar ve diğer finansaı kuruluşlar ile kredi ilişkisiıçinde olup, tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk alacaklar hesabı na intikal etmiş kredi borçları bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasycnuna bağlı Esnaf ve Sanatkarılar Odalarının üyelerinin; bu Protokol kapsamında belirlenecek süre ve koşullarla, kredi vadelerini uzatmak Ile kredilerini yenilemcl<:, asli faiz, temertül faizj veya kar pa)4a:rmı indirmek.şeklinde alınacak tedbirlelie, malıkesime olan geri ödeme yü:'kümıolükle~rrıi yerine getirebilrnelerini ve faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamaktır. Bu Pr<ıt.okol'e tara.f oları bankalar ve diger flnansat kuruıuşler, bu Pr<ı!.okoı şartlannda yenitilen yapıaandırma talep <ed:e:n VEl Türkiye Esnaf Ye Sanatkarlar:ı Konfederasyonuna bağ'h Esnaf Ve SanatkarlarOdalarına tlye olan esnaf veya sanatkarlann kredilerini yapılandırma\< zorundadır. Tanımlar Madde 2- Bu Protekorde yer alan: d. Banka : tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Ka.nurıu'nl,lo 3 üncü maddesinde tanımlanan barı kala rı, : 5411 e. : t 910_2.005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 'nun 3 'Finansal Kurulus $ayi~1bankacılık Kanıınu'nu, b.,bankacılık Kanunu üncü ma-ddesinde tanımlananfinansaı d. TESK!kuruluşları. : Tfır:k1ye Esnaf ve SaTlat~arları Komfıederasy.onu'nu. e. Yönetmelik : tarih ve say.11ı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kredilerin Ve Diğer Alacakların Niteliklerinin 8elitlen_mesi ve Bunlar için Ayntacak Karşrnklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği. f. Donuk alacaklar : Yönetmelik'in 5 nci maddeslnin birınci fıkrasınd;:ı belirtilen ve bu kapsamda sınıflandırılan donuk alacakları, 9. Kurul : Banlkaçılık Düzenleme ve Denetleme Kurutu'nu, h. Kurum : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KUflllTlu'nu, 1 \

5 veya sanatkar : Ti.lırkiye Esnaf ve Sanat:J<arları Konfederasyonu'na E'Snaf \te Sanatkarlar Odahmmn OyelMlli. i.esnaf bağlı : Finansal Yeniden Yapılandırma Pfogramını, i. FYYP ifade eder. Protokel'den Yararılanma Koşullan Madde 3- Bu Protokol kapsamında düzenlenen ve bankalar vefveya diğer finansal 'kuruluşlar nezdinde, 31,10.201'0 tarihi itibari'yle donuk alacaklar hesabına intikal etmiş kredi borçlar. bulunan esnaf ve sanatkartarın FYYP'dan yararlanabilmesi için; a, Başvuran kişinin başvuru tarıhiitibariyle esnaf vesanatkar siciline Itaydh olması ve bu durumunu esn~f ve sanatkar skil belgesi i'ie belgelendirmesi, b, Esnaf veya sanatkarın tarihi itibariyje protokol kapsamında yer alan banka.ıar ve diğer finansslkıır-u!uştarm en az biri nezdinde donuk.alacağmın bulunması, c. Başvuru tarihi itibariyle Oç, dört veya beşinci grup krediler arasında sınıflandınımış olması, d. Firıarısal yenıden yapıjandarması istenen banka ve diğer finansal 'kuruluşa olan toplam anapara borcunun, başvurduğu tarlh itibariyle Tl'nin (yüzbin Türk lirası) altında bulunması, gerekir. Protokol'ün Madde Uyguıama 4- Taraflar, KQşulları FYYP'nin temer koşullarmm aşağıdaki şekilde olmas1 hususunda mutabık kalmışlardı!!': a, FYYP'ye olan başvurutar. Protokoıun tarafla.rca imzalanmasından içinde bankalara ve/veya finansal kuruluştara ulaştmlmalıdır. b. itibaren 2 ay FYYP kapsamında yapılacak finansal yeniden yapılandırmalarda, esnaf veya sanatkann ~ste.ğidoğnıltusurıdaazaml 36 (.otuz a1tı) aya kadar vade yapjlacaktır. c. Aylı:J< e~it taksit ii ödeme planı yapılmas'ı esastır. Ancak esnaf veya sansıkatm 'kendi özgün nakit akışına uygun öde-mek istemesi halinde, banka ve diğe.r finansal kurumlar bu talebi isterlerse djkkate alabilirler. d. FYYP kapşamında yapılandıntan borçlara mşkirı olarak ek e, tmıinat istenmevecektlr. Esnaf veya sanatkarın isteğine bağlı olarak 18 (onsekiz) aya kadar olan yeniden yapıl~ndrrmalarda. TCMB avans faiz cranından 3 (üç) puan daha duşük bir faiz 'Oranı, 18 (onsekiz) ayı aşan yapılandırmalarda tse TeMa avans faiz oranı uygulflnacaktır. 2

6 f. Varsa yabancı para cinsinden 'Olan borçlar Türk lirası'na dönüştürülerek yapılandırıracaktır. TOrk Lirasına dönuştürme işlemi, yeni ödeme planının başlangıç talihinde yapılır. 9. Banka veya diğer finansal komuşlar i ısterlerse to.plam anapara borcunun %$ünü geçmemek kaydıyıa peşin ödeme yapılmasını isteyebilirleı. h. 8elirn bir banka nez<1inde sadece kredi kartı borcu bulunan esnaf veya sanatkarlar söz tmusu :banka nezdinde bu programdan faydalanamayacakhr. ı. Esnaf veya sarıat:karlar. bu Protoko! j. Işbu ProtokGJe taraf olan banka ve diğer finansal kuruluşlar. FYYP'nin gerektirdiği organizasyonu diledikleri gibi oluş1urmakfa birlikte yapılan başvurulan, başvuru tarihini izleyen 10 {on} 4şgünüiçe:ris,nde sonuçtandıracaktır. k. FYYP kapsamında farklı banka ve diğer finansal kuruluşlar vadelerde farl<~ıge:rj ödeme planlara yapilabilir, t :FWP''y.e esas. teşkil eden ai3cağmoo!irlerımesind~, geriye dönük olarak varsa hesabın katedudiği ihtamarne taritıinden itibaren işlem başvuliu tarihindeki TC iab avans faiz oranı; böyl~ bir ihtamame YoOk ise, son faiz tahakkuk tarihinden itibaren kapsaml'ndald borçları için herbir alacaklı banka veyadi.ğer finansal kuruluşlara ayrı aynooşvuracaktır. nezdinde. larklı günoel Te MB avans faiz oranlan uygulanacaktır. m. fy'{pka,psaml'lldaki~me planında y~raları taksitterden herhangi biri vadesinde ö-denmedjcği takdirde, Ugllt ban1<a veya diğe.r finansal kuruluşlar olan bankacılık düzenlerneterine. Kurul kararlarına ve mevcut taamüllerlrnelfygun otarak hareket ederler. Buna.göre, varsa daha önce olduklarıy:asal takiplerini devam ettlrebifeceklerıi gibi, yeni hukuki lb~şlata:'bjje.ce1oojdir. o. öngörıllen yürürluiete bankacılık başlatmış süreç de işbu Protokol kapsammdaki kredi borçiarına ifiş1<tn olarak ilgili banka ve diğer finansal kuı'ulu:şlar tarafından başlatılmış hukuki işlemlerle ilgili varsa oluşmuş,cla\la/mahk~ masraftan ve v.ekalet ücretlari, FYYP kapsammda hazırlenan ooem~ p~amrıd:a.~ii iba~a ve.caiğer finansat il(u;rui!,lşf:arm tercihlerine göre ödeme planı iç4nde ya da dışmda olmak üzere, defaten belirli bir tarihte veya taksitlendirilrruş O. işbu Protokol bağ~uanacak olarak tahsil edilmeleri esastır, kapsamındaki kredi borçıanna ilişkin olarak borçlu ve kefilieri ile prot!l)~.too. başl;amtş ıcra takip işlemlerinoo hak kaybına yol açmayacak bu anlamt'la durumun korunmasını sağlayacak hilk,llmlere yer veril-eceljdir. Bu iş1emıefdenkaynakl.ana" her törm işlem masrafları borçlulardan ayrıca tahsil edilecektir. p, Banka~J ve.~ flo2l11lsa:j kllnjktşlal, kendjlera 1arafll1dar.ı daha önce yeniden YQptlandmlrruş olmasına.j'ağ~n yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçlularm başvurusunu abu1 etmeyebilecektir, 3

7 Sayf q, Bankalar ve dlğ.ermansal kuruluşlar, borcun teminatının satış aşamasına gelmiş olması MIind~{$ataş günü ahl'm11ş olması hali) borifluıarın başvurusurıu kabul etmeyelbilecek veya uygun bulacaklan bir peşin at tutarının> ödenmesini isteyebileeektif. r, Hazırlanacak her türlü 900 ödeme :planlarında, taksit tutadarı 50 Tl'nin (elli Tür~ Lirasö)altmda olduğu takdirde, geri ödemeler aylık en az 50 TL (elli Türk Liıası) dacakşekilde düzenlenece'k ve vade bu tutarlara göre belirlenecektir. s. 'li!! finansal kurulu~ar.yap.ılandın!rna.sı istenen ve bu düzenlemeye 'uygun bwuna:n alac.aklarının birden fazla ürünü kapsaması halinde yapılandırmay. ürün bazında ayrı ayrı yapabilecektir. 'Bank.r ıto Taraflar kamooyi,mılıın bilgilandiiilmesine yönelik raporjar ve istatistiki konsolide bilgiler:i Tiiddye Bankalar Birliği (TS B) tarafından belrrlenecek esas ve usuller çerçevesinde TB,S'ye bildirir. Söz konusu bilgiler TSB tarafından derlenil Oiğer Hükümler Madde 5 i~bu Protokol'de Taraftarın mutabakatı ile bejirlerımiş olan koşulla!', Taraflano karşılıklı yazılı otarak anıaşmalar. dışında değiştirrlemez. Su itibarla, Protokol'cJ.e yapılacak değişildik ve ejı;lemelerin yazılı olması esastır. Madde t)~b-şbuprotokol, Türkırye Cumhuriyeti Kanull~n'na t2ıbidir. Su Protokol'den dogan uyyşmaz.lddarmçözümorıtie istanbul Merkez Mahkemelerive İcra Daireleri yetkiil; kılınmıştır. Madde 1- Işbu Protokol tek nüsha clarak Taraflares imzatatımış olup, ProtokolOn imza tarihi itjbariyle yürürlüğe girer. Tarih: 4 : 617

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ndan yararlanmak isteyen ihracatçı firma Teklifnameyi doldurup ekleri ile birlikte Türk

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı