5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU"

Transkript

1 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

2 KURUM KAZANCI, GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN GELİR UNSURLARINDAN OLUŞUR. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN GELİR UNSURLARININ TAMAMI, KURUM KAZANCI SAYILIR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ TUTULUR.

3 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (Md/2) 1- SERMAYE ŞİRKETLERİ 2- KOOPERATİFLER 3- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI 4- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER 5- İŞ ORTAKLIKLARI

4 Sermaye şirketleri: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir. Bu Kanunun uygulanmasında, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar sermaye şirketi sayılır.

5 Kooperatifler: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade eder.

6 İktisadî kamu kuruluşları: Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler iktisadî kamu kuruluşudur.

7 Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler: Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.

8 İş ortaklıkları: Kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.

9 TAM VE DAR MÜKELLEFİYET Kanuni merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

10 Tam mükellefiyet: Kurumlardan, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Dar mükellefiyet: Kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

11 Dar mükellefiyette kurum kazancı, aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşur: a) Türkiye'de iş yeri olan veya daimi temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticarî kazançlar. b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar. c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları. ç) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar. d) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları. e) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.

12 DAİMİ TEMSİLCİ: (GVK/Md-8) Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar. 1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez.

13 İŞ ORTAKLIKLARI İŞ ORTAKLIKLARININ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ SAYILABİLMELERİ İÇİN, AŞAĞIDAKİ UNSURLARI TAŞIMALARI GEREKİR: Ortaklardan en az birisinin Kurumlar Vergisi Mükellefi olması Ortaklığın yazılı bir sözleşmeyle ve belli bir işi sonuçlandırmak üzere kurulması Ortaklığın konusunun belli bir iş olması Bu işin, belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi Ortaklık ile, işveren arasında bir yüklenim (taahhüt) sözleşmesinin olması Ortakların, işverene karşı, işin tamamından sorumlu olmaları İşin bitiminde kazancın paylaşılması İşin bitimiyle birlikte, mükellefiyetin sona ermesi Ortakların, Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilmesini talep etmeleri

14 ÖNEMLİ!!! Kurumlar Vergisi mükellefiyetini talep etmeyen iş ortaklıklarında, mükellefiyet, ADİ ORTAKLIK şeklinde tesis olunur.

15 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ İŞ ORTAKLIKLARINDA: İş Ortaklığı, ortaklardan ayrı bir kişiliğe sahip, bir şirket (kurum) olarak dikkate alınır. (Tescile tabi değil ) İş Ortaklığı, Kdv Muhtasar- Geçici Vergi-Kurumlar Vergisi yönlerinden mükellefiyet tesis eder. Genel hükümlere tabi olur. İşin bitiminde, İş Ortaklığı kazancı üzerinden Kurumlar Vergisi ödendikten sonra kalan kısım, ortaklara hisseleri üzerinden dağıtılır.

16 Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarında: Gerçek kişi ortaklara dağıtılan kâr payları üzerinden GVK/94.Md. hükümlerine göre % 15 Gelir Vergisi tevkifatı (stopaj) yapılır. Stopaj, iş ortaklığı tarafından Muhtasar Beyanname ile beyan edilir/ödenir. Gerçek kişilerin, kurumlar vergisine tabi İş Ortaklıklarından elde ettikleri Kâr Payları, GVK açısından kendi şahsi Menkul Sermaye İradı (MSİ) sayılır.

17 Kurumlar Vergisi Mükellefi İş Ortaklıklarında: Kurumlar Vergisi Mükellefi ortaklara dağıtılan kâr payları üzerinden tevkifat (stopaj) yapılmaz. Kurumlar Vergisi mükellefi ortakların, kurumlar vergisine tabi İş Ortaklıklarından elde ettikleri Kâr Payları, KVK açısından İŞTİRAK KAZANCI dır.

18 ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDE MÜKELLEFİYET TESİS EDİLEN İŞ ORTAKLIKLARINDA: İş Ortaklığı, sadece KDV ve MUHTASAR yönünden mükelleftir. Geçici Vergi Beyannameleri, ortaklar tarafından ayrı ayrı verilir. İşin bitiminde, kazanç (kâr veya zarar) ortaklara hisseleri oranında dağıtılır. Kâr dağıtımında Stopaj uygulanmaz! Ortaklar, İş Ortaklığından gelen kâr veya zararları, kendi şahsi hesaplarına dahil ederler

19 KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR (Md-5)

20 İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (Md/5-a) Kurumların; Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar ÖNEMLİ!!! Yatırım Ortaklıklarından elde edilen iştirak kazançlarına istisna uygulanmaz. (YO kazançları Md/5-d hükmünce vergiden istisnadır)

21 YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları; 1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10'una sahip olması, 2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması 3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması; 4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi.

22 TAM MÜKELLEF ANONİM ŞİRKETLERİN YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan Aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları.

23 EMİSYON PRİMİ KAZANCI İSTİSNASI Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan kısmı. EMİSYON PRİMİ: A.Ş.lerin, gerek kuruluşlarında, gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin, bu payların hisse senetlerinin üzerinde yazılı itibari değerlerini aşması halinde, ihraç edilen pay bedelleri toplamı ile payların itibari değerlerinin toplamı arasındaki olumlu farktır.

24 YATIRIM FONLARI YATIRIM ORTAKLIKLARI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA Türkiye'de kurulu; Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, Emeklilik yatırım fonlarının kazançları, Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançları.

25 GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI (KVK/Md-5/e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı, Kurumlar Vergisinden istisnadır. İstisna uygulamasında, şu hususlara dikkat edilmelidir:

26 İstisna uygulamasında, şu hususlara dikkat edilmelidir: Gayrimenkulün en az 2 tam yıl süreyle (730 gün) aktifte yer almış olması şarttır. İstisnaya konu aktifteki taşınmazın, kurum adına tapuya tescil edilmiş olması şarttır. Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen 2. takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Satışın peşin veya vadeli olup-olmadığına bakılmaksızın, istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır.

27 Satış kazancının % 75 lik kısmı istisnadır. İstisnadan yararlanılan kazanç tutarının (%75 lik kısım) pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bu fon hesabında tutulması şarttır. (Fon hesabına alış kaydı: Satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminde 25/04.e kadar yapılmalıdır)

28 Fon hesabına alınan tutar, sermayeye ilave edilebilir. Fondaki tutarın, sermayeye ilave dışında, 5 yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. İstisnadan, Geçici Vergi dönemlerinde de yararlanılır.

29 Gayrimenkul ticareti ve kiralamasıyla faaliyet gösteren kurumların, bu amaçlarla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların satışından doğan kazançlara istisna uygulanmaz. Gayrimenkullerin, para karşılığı olmaksızın trampa veya ayni kıymetlerle değiştirilmesinde istisna uygulanmaz.

30 Satış Vaadi Sözleşmeleriyle yapılan satışlarda, istisna uygulanmaz. (Gayrimenkullerde, mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleşir ) Döviz cinsinden satışlarda ortaya çıkan kur farkları, istisna uygulamasında dikkate alınmaz. Bunlar genel hükümlere tabi olarak kambiyo kârı/zararı yazılır. Vadeli satışlarda, alacağa uygulanan faiz veya vade farkları, istisnadan yararlanamaz. Genel hükümlere tabidir

31 ÇOK ÖNEMLİ!!! (KDVK/Md-17/4-r ) Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV den istisnadır. (Ticareti yapılan gayrimenkuller HARİÇ! ) Alışta yüklenilen ve henüz indirilememiş olan KDV, gider olarak dikkate alınır.(kabul edilir gider )

32 UYGULAMA (abc) Ltd.Şti.de, 2008 yılında yatırım amacıyla alınan ve TL maliyet bedeliyle duran varlıklarda yer alan bir gayrimenkul (arazi), 2012 yılında TL karşılığında VADELİ olarak satılmıştır. Sözleşmeye göre satış bedeli: 2012 de TL 2013 de TL 2014 de TL 2015 de TL şeklinde tahsil edilecektir.

33 Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. İlk tahsilatın, maliyet bedeli için yapıldığı kabul edilir. Satış bedeli Maliyet (-) Satış Kazancı olmasına rağmen, 2015 de tahsil edilecek TL kazanç için istisnadan yararlanılamaz.

34 İstisnadan yararlanılacak kazanç tutarı: ( ) : x % 75 : TL dır. İstisnadan yararlanan kazanç tutarı TL, 25/04/2013 tarihine kadar özel bir fon hesabına kaydedilir.

35 Matrahtan indirilecek gelirler /01-25/04/ Özel Fonlar (Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası) /

36 İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI Kurumların, A.Ş. Lere ait Hisse Senetlerini, Ltd.Şti.lere ait İştirak Paylarını, Eshamlı Kom.Şti.lerdeki KomanditeR ortaklık paylarını, İş Ortaklıkları ile Adi Ortaklıklardaki Ortaklık Paylarını, Kooperatiflere ait Ortaklık Paylarını satışından doğan kazançlar, KVK/Md-5/e hükmü kapsamında Kurumlar Vergisinden İstisnadır. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası uygulamasında yer alan hususlar, bu istisnanın uygulanmasında da geçerlidir.

37 YURT DIŞINDAKİ ŞUBELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA Kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan kurum kazançları; Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması

38 YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇLARI İSTİSNASI (Md-5/h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. (Kazancın fiilen Türkiye ye getirilme zorunluluğu yoktur!) ÖNEMLİ!!! Yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetler, Hizmet İhracı olarak kabul edilir. (istisnadan yararlanılamaz )

39 EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI (Md/5-ı ) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.).

40 Özel eğitim ve öğretim kurumlarının, rehabilitasyon merkezlerinin, bu istisnadan yararlanabilmeleri için, 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları şarttır. İstisna, faaliyete geçilen dönemden itibaren 5 vergilendirme dönemi için uygulanır.

41 KOOPERATİFLERDE RİSTURN İSTİSNASI (Md/5-i ) Kooperatiflerde, Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar, Tüketim, Üretim ve Kredi Kooperatiflerinin, ortakları için hesapladıkları risturnlar. (geri verme ) Kurumlar Vergisinden istisnadır. Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.

42 4691 SAYILI KANUNDA YER ALAN YAZILIM ve AR-GE KAZANÇLARI İSTİSNASI 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre, bölgede yer alan yönetici şirketlerin, bu kanun kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31/12/2023 tarihine kadar, gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

43 ÇOK ÖNEMLİ!!! (Md/5-3) İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmez.

44 KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMLER

45 YATIRIM İNDİRİMİ Yatırım İndirimi İstisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, Kurum Kazancının % 25 ini aşamaz. Yatırım İndirimi tutarı, Kurum Kazancından tüm indirim, istisna ve zarar mahsupları yapıldıktan sonra kalan kazancın % 25 inden fazla olamaz. İstisna sonrası kazanca, yürürlükteki vergi tarifesi uygulanır.

46 ZARAR MAHSUBU (Md/9) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla aşağıda belirtilen zararlar indirim konusu yapılır: Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar. Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar;

47 ÇOK ÖNEMLİ!!! Mahsup edilebilecek zarar, BİLANÇODA YER ALAN DEĞİL, Önceki yıl veya yılların BEYANNAMELERİNDE YER ALAN ZARARDIR!

48 ÇOK ÖNEMLİ!!! 6111 sayılı Kanun kapsamında Matrah Artırımında bulunan mükellefler, 2010 ve sonraki yıllarda, matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararlarının SADECE YARISINI mahsup edebilirler.

49 ÇOK ÖNEMLİ!!! Kurumları devralan kurumlarda, devralınan kurumların, ancak, devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarlarını geçmeyen zararları indirilebilir

50 AR-GE İNDİRİMİ (Md/10) Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi Kurum kazancından indirilir. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

51 Kurumlar, aktifleştirdikleri veya doğrudan gider yazdıkları Ar-Ge harcamalarının TAMAMINI, (aktifleştirdikleri veya gider yazdıklarına ilave olarak) Ar-Ge İndirimi olarak beyanname üzerinde kurum kazancından indirebilirler.

52 ÖNEMLİ!!! Bir Ar-Ge projesinin başka bir kuruma satılmasında, satın alan kurum, sadece kendi bünyesinde yaptığı harcamalar üzerinden Ar-Ge indirimden yararlanabilir.

53 BAĞIŞ VE YARDIMLAR GVK/Md-89 da yer alan % 5 le sınırlı veya % 100 indirimine izin verilen bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde de dikkate alınabilir. % 5 lik Bağış ve Yardım üst sınırının hesaplanmasında: (Ticari Bilanço Kârı) (İştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları) tutarı dikkate alınır. (KVK/1 no.lu GT)

54 UYGULAMA: (% 5 le sınırlı Bağış-Yardım) Kurum Kazancı KKEG * İştirak kazançları istisnası Yurt dışı inşaat kazancı istisnası Geçmiş yıl zararı Dönem içinde gider yazılan bağış tutarı(kkeg içinde yer alan) % 5 uygulanacak Bağış Tutarı: (Kurum kazancı ) ( İştirak kazançları istisnası + Geçmiş yıl zararı) ( ) ( ).: İndirilebilir Bağış/Yardım tutarı ( x % 5 ) : Kurumlar Vergisi Matrahı.: ( ) ( ).:

55 KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER (Md/11) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez: Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.

56 ÖRTÜLÜ SERMAYE (MD/12) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte, kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.

57 TRANSFER FİYATLANDIRMASI ÖRTÜLÜ KAZANÇ (Md/13) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

58 İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır.

59 YABANCI KAYNAK GİDER KISITLAMASI ÇOK ÖNEMLİ!!! 5520 sayılı KVK Md/11 e (11/i ) 6322 sayılı kanunun 37.maddesiyle eklenen 01/01/2013 den itibaren yürürlüğe giren bent) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı. (KKEG dir) Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

60 DAR MÜKELLEF KURUMLARDA VERGİLENDİRME(Md/22..)

61 Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. Dar mükellef kurumların, Türkiye de elde ettikleri ticari ve zirai kazançlarına ilişkin kurum kazancının tespitinde, tam mükellefler için geçerli olan hükümler uygulanır. Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır.

62 Dar mükellef kurumlar, Türkiye dışındaki şubelere verdikleri faizleri, komisyonları, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alamazlar.

63 TİCARİ KAZANÇLAR: Kazanç, tam mükellefiyet esasında olduğu gibi tespit edilir. Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir. ZİRAİ KAZANÇLAR: Kazanç, Gelir Vergisi Kanununun Zirai Kazancın belirlenmesine ilişkin hükümleri ile tam mükellef kurumlarda kurum kazancının tespitine ilişkin hükümler birlikte dikkate alınarak tespit olunur. Yıllık beyan verilir.

64 Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olacak kurum kazancı, hasılata ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanır. Ortalama emsal oranları, Türkiye'de daimi veya arızi olarak çalışan bütün kurumlar için; a) Kara taşımacılığında % 12, b) Deniz taşımacılığında % 15, c) Hava taşımacılığında % 5, olarak uygulanır.

65 ÖZEL BEYAN: Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDAN (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.

66 Dar Mükellef kurumların, Ticari ve Zirai Kazançları ile, özel beyanname ile beyan edilmesi gereken kazançları (GVK/Diğer kazanç ve iratlar ) DIŞINDA KALAN Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar, Vergi Kesintisi (stopaj) yoluyla vergilendirilmektedir.

67 Dar mükellef kurumların, Ticari Kazançları Zirai Kazançları Özel beyanname ile beyan edilmesi gereken Diğer Kazanç ve İratları (GVK/80 ) VERGİ KESİNTİSİNE TABİ DEĞİLDİR.

68 Dar mükellef kurumlar, daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı, GVK/Geç.Md-67 hükmü uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmuş kazançlardan ibaret ise, bu durumda yıllık kurumlar vergisi beyannamesi vermezler. (KVK/Geç.Md-1) Ancak, Her nevi tahvil faizleri, Hazine bonosu faizleri, Toplu Konut İdaresi Kamu Ortaklığı İdaresi ile Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler, Mevduat Faizleri, Repo/Ters repo gelirleri, Yatırım Fonları katılma belgelerinden ve Yatırım Ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları, Dar mükellef kurumun diğer kazançları nedeniyle vereceği yıllık veya özel beyannameye dahil edilmek zorundadır.

69 Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunur. Kurumlar vergisi; a) Yıllık beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, b) Muhtasar beyanname ile bildirilenlerde beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar, c) Özel beyannameyle bildirilenler ile tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi veya tasfiye ve birleşme hallerinde verilecek beyannamelerde ise beyanname verme süresi içinde, ödenir.

70 KURUMLARDA TASFİYE (Md-17)

71 TASFİYE MEVCUTLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ, ALACAKLARIN TAHSİL EDİLMESİ, BORÇLARIN ÖDENMESİ VE BORÇLAR ÖDENDİKTEN SONRA KALAN TUTAR VARSA, BUNUN PAY SAHİPLERİNE HİSSELERİ ORANINDA DAĞITILMASI

72 TASFİYE DÖNEMİ (KVK/md-17) TASFİYE HALİNE GİREN KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE HESAP DÖNEMİ YERİNE TASFİYE DÖNEMİ GEÇERLİ OLUR.

73 TASFİYE, KURUMUN TASFİYEYE GİRMESİNE İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ TESCİL EDİLDİĞİ TARİHTE BAŞLAR, TASFİYE KARARININ (Bitiş) TESCİL EDİLDİĞİ TARİHTE SONA ERER.

74 UYGULAMA (ABC) A.Ş. 25/12/2010 da tasfiye kararı vermiş, bu karar 20/01/2011 de tescil ve ilan edilmiştir. Şirketin tasfiye bitişi kararı 15/01/2013 de tescil /ilan edilmiştir. 1.Tasfiye Dn. 20/01/ /12/ Tasfiye Dn. 01/01/ /12/ Tasfiye Dn. 01/01/ /01/2013

75 TASFİYE BEYANNAMELERİ TASFİYEYE GİRİŞ ÖNCESİ KIST NORMAL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAME, TASFİYEYE GİRİŞ TARİHİNİ İZLEYEN 4.AYDA DE VERİLİR. YILLIK TASFİYE DÖNEMİNE AİT BEYANNAME, GENEL HÜKÜMLERE UYGUN OLARAK İZLEYEN YILIN NİSAN AYINDA DE VERİLİR.

76 TASFİYE SONU BEYANNAMESİ, TASFİYENİN BİTİŞ TARİHİNİ İZLEYEN 30 GÜN İÇİNDE VERİLİR. ( BU DURUMDA, BİR ÖNCEKİ YILLIK DÖNEME AİT BEYANNAME, SÜRESİ GELMEDİĞİ İÇİN (Nisan-01/25) HENÜZ VERİLMEMİŞSE, ÖNCEKİ DÖNEME AİT YILLIK BEYANNAME DE 30 GÜN İÇİNDE VERİLECEKTİR)

77 UYGULAMA : Zambak Ltd.Şti. 15/12/2010 da tasfiye kararı almış, bu karar 25/01/2011 de tescil ve ilan edilmiştir. Şirketin tasfiye bitişi kararı 28/02/2013 de tescil /ilan edilmiştir.

78 01/01/ /12/2010 Normal hesap dönemidir /Nisan de beyan edilir. 01/01/ /01/2011 Normal hesap dönemi sayılır. Tasfiyeye giriş dolayısıyla düzenlenecek Bilançoda yer alan K/Z, tasfiyeye girişi takip eden 4.ayda 01-25/Mayıs/2012 de beyan edilir. 25/01/ /12/ Tasfiye dönemidir. Beyannamesi genel hükümlere uygun olarak 01-25/Nisan-2012 de verilir.

79 01/01/ /12/ Tasfiye dönemidir. Beyannamesi, normal olarak 01-25/Nisan-2013 de verilmesi gerekirken, Tasfiye 28/02/2013 de tamamlanmış olduğundan, 2.Tasfiye Dönemine ait beyanname, 01/01/ /02/ Tasfiye dönemine ait beyanname ile birlikte (ayrı ayrı beyanlar şeklinde) 30 gün içinde, (VUK/Md-18 e uygun olarak) yani 30/03/2013 tarihi akşamına kadar verilecektir.

80 UYGULAMA : Hesap dönemi takvim yılı olan Karanfil Ltd.Şti.de: Tasfiyeye giriş kararı.. 10/01/2012 Tasfiye kararının tescil/ilanı. 25/02/2012 Tasfiye bitiş kararı.. 15/10/2012 Tasfiye bitişi karari tescil/ilanı. 20/11/2012 Buna göre, bu şirketin tasfiye dönemi: 25/02/ /11/2012 olacaktır.

81 2011 yılına ait beyanname 01-25/Nisan/2012 de verilecektir. 01/01/ /02/2012 Normal hesap dönemine ait beyanname, izleyen 4.ayda, yani, 01-25/Haziran/2012 de ayrıca beyan edilecektir. 25/02/ /11/2012 Tasfiye döneminin sonuçlarına ilişkin tasfiye beyannamesi ise, 30 gün içinde, yani, 20/12/2012 ye kadar verilecektir.

82 UYGULAMA(özel durum!) : Tasfiyeye giriş. 05/01/2012 Tasfiye sonu... 15/03/2012 Buna göre, Tasfiye Dönemi.. 05/01/ /03/2012

83 2011 yılına ait normal hesap dönemine ilişkin beyanname 01-25/Nisan-2012 de verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi, tasfiyenin bittiği tarihi izleyen 30 gün içinde, yani, 14/04/2012 ye kadar verilecektir. 01/01/ /01/2012 tasfiye öncesi dönemin (bu da normal dönem sayılır ) beyannamesi normal olarak izleyen 4. ayda, yani 01-25/Mayıs-2012 de verilmesi gerekirken, Tasfiye 15/03/2012 de sona erdiğinden, bu dönemin beyannamesi de tasfiyenin bitimini izleyen 30 gün içinde yani 14/04/2012 ye kadar verilmelidir.

84 Önemli!!! Bu örnekte, tasfiye sonu 26/05/2012 olsaydı, genel hükümler uygulanacaktı. Yani, Tasfiye öncesi 01/01/ /01/2012 dönemine ait beyanname izleyen 4.ayda ( 01-25/Mayıs/2012) verilecekti. 05/01/ /05/2012 tasfiye dönemine ait beyanname ise, 30 gün içinde, yani 25/Haziran/2012 ye kadar verilecekti.

85 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE TABİ OLANLARDA BEYAN UYGULAMA : Özel hesap dönemi. ( 01/Haziran 31/Mayıs ) olan (ABC) Ltd.Şti.de: Tasfiyeye giriş 25/06/2010 Tasfiye sonu 20/02/2013 Buna göre, 01/06/ /05/ Önceki özel hesap dönemine ait beyanname, 4.ayda ( 01-25/Eylül/2010 da) verilir. 01/06/ /06/ Normal hesap dönemi sayılır. Dönemi izleyen 4.ayda, 01-25/Ekim/2010 da beyan edilir.

86 Tasfiyeye girişle birlikte özel dönemden genel hükümlere geçilmiş olur 1.Tasfiye Dn. 25/06/ /12/ /Nisan/2011 de beyan edilir. 2.Tasfiye Dn. 01/01/ /12/ /Nisan/2012 de beyan edilir.

87 3. Tasfiye Dn. 01/01/ /12/2012 Normalde 01-25/Nisan/2013 de beyan edilmesi gerekir, ancak, tasfiye 20/02/2013 de tamamlanmış olup, tasfiye sonu beyanamenin bu tarihi izleyen 30 gün içinde ( 22/03/2013 e kadar) verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, 3.tasfiye dönemine ait (2012 yılına ait ) beyaname de, 01/01/ /02/ Tasfiye dönemi(son) beyannamesi ile birlikte (ayrı ayrı ) 22/03/2013 e kadar verilecektir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr Kocaeli, Nisan 2014 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi*

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* *Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* BAŞLANGIÇ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kuramların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 gibidir. SORULAR SORU 1) İstanbul ilinde avukatlık yapan Bay (X) in, 2012 takvim yılı faaliyet

Detaylı

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ KURUM KARLARININ DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ Mustafa Çamlıca Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2010 Kar payı stopajı Kar payı stopajı Şube stopajı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname

Detaylı