BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK SMMM Nusret KURDOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU"

Transkript

1 BODRUM SMMMO DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015 SMMM Nusret KURDOĞLU

2 2014 yılı da tüm meslek mensupları için oldukça hareketli geçti. Özellikle yılın son döneminde, yeni TTK ile ilgili geliģmeler ve KGK duyuruları üzerine tartıģmalar gündemin merkezinde yer aldı. Ancak bu olaylar, bütünüyle ayrı bir çalıģma konusu ve bu günkü çalıģmamızın içeriğinde yer almıyor. 2

3 Öte yandan bu yıl yeniden değerleme oranının % 10 dan yüksek olması, yeniden enflasyon düzeltmesinin baģlatılmasının yaklaģması olasılığını düģündürdü. Bilindiği gibi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. (VUK Mük.298/1) 3

4 Bu çalıģma bir monografi üzerinde iģlem yapılacak biçimde programlanmadı. Dönem sonunda yapılması gerekli çeģitli iģlemlerin muhasebe kayıtlarına örnekler sunma ve dolayısıyla yapılması gerekli iģlemleri anımsatma amacı güdüldü. Bu arada doğallıkla tüm hesaplar değil, sadece değerlemesinde özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar olan bazı hesaplar ele alındı. 4

5 Yapılması gereken iģlemleri kısaca özetlersek, karģımıza Ģöyle bir tablo çıkmaktadır; 5

6 için gerekli günlük kayıtlar tamamlandıktan sonra genel geçici mizanın alınması Mizanda yer alan tüm hesapların elden geçirilmesi, banka hesaplarının, alıcı satıcı, verilen alınan çeklerin ve alacak ve borç senetlerinin mutabakatlarının yapılması, VUK değerleme hükümlerine göre değerlenecek tüm hesapların tek tek ele alınarak değerlemelerin yapılması, 6

7 Bu değerlemeler yapılırken, tüm giderler ve bazı gelirler için ödemenin değil, tahakkukun esas alınması gerektiğinin göz önünde tutulması, Öncelikle 7 grubu hesaplarını etkileyecek kalemlerin ele alınması ve dönemsellik kavramı da göz önünde tutularak değerleme ve aktarmaların yapılması, 7

8 7 grubu hesaplarına giriģler tamamlandıktan ve artık bu gruba eklenecek bir tutar olmadığı kesinleģtikten sonra, bu gruptaki tutarların ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına yansıtılması, 8

9 Bu yansıtmalar sırasında, yansıtma hesaplarının (düzeltme iģlemleri hariç) ana hesaplarla karģılıklı kapatılma öncesinde hiçbir zaman borçlanmayacağının (daima önce alacaklı duruma geleceğinin) unutulmaması, 9

10 Yıllara yaygın inģaat ve onarma iģleri yapan iģletmelerde, yansıtma iģlemleri yapılmadan önce ortak giderlerin dağılımının (740 hesabın borcuna karģılık ilgili gider hesaplarının alacağı kullanılarak) yapılması, dağıtım anahtarı olarak yapılan giderlerin kullanılması, 10

11 7 grubu hesaplarının yansıtılması iģleminden sonra, 6 grubundaki doğrudan kayıt yapılabilecek gider hesaplarına ve tüm gelir hesaplarına eklenecek iģlem bulunup bulunmadığının kontrolünün yapılması 11

12 Bu arada, tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasının 12. maddesi çerçevesinde Örtülü Sermaye ve 13. maddesi çerçevesinde Örtülü Kar Dağıtımı noktasında yapılacak bir uygulama olup olmadığının araģtırılması ve yapılması, 12

13 Bu iģlemler tamamlandıktan sonra, hesaplar arası bir mizan alınarak, dönem ticari karının elde edilmesi, Yapılan tüm bu iģlemlerin kontrolü, dönem ticari karının kesinleģtirilmesi, 13

14 Sadece Kurumlar Vergisi ödevlileri için, dönem ticari karının kesinleģtirilmesinden sonra, bu ticari kara gerekli ekleme ve çıkartmaların yapılmasıyla dönem matrahının bulunması ve vergi karģılıklarının hesaplanması, (Bu iģlem gelir vergisi ödevlileri için yapılmaz) 14

15 Elde edilen ve bilançoya esas olacak son mizanda önemlilik kavramı uyarınca açılması gereken yeni hesap olup olmadığının araģtırılması, gerek varsa bu hesapların açılması, (Örn. Kredi Slipleri için 104 Hs. Gibi..) Mali Tabloların oluģturulması. 15

16 Ancak, 2014 yılı dönem sonu iģlemlerine girmeden önce, önemli bazı hususları göz önünde tutmakta yarar var. 16

17 1) Öncelikle, 2004 yılı enflasyon düzeltmesinin ve bu düzeltmeler sonrasında ortaya çıkan bazı ihmallerin bu güne yansıyan sonuçları artık düzeltilmelidir. Zira bunların sürüncemede kalması bir çok sakıncayı beraberinde getirmekte.. 17

18 1-A) Bazı iģletmelerde, 2003 ve 2004 bilançolarının düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 580 hesaba alınan önceki dönem zararları ile, öz sermaye kalemlerinde (502, 540, 541, 542, 549 v.b.) ortaya çıkan enflasyon düzeltme farklarının karģılıklı mahsubunun hala yapılmadığı ve bu tutarların 2014 yılı kayıtlarına aktarılmıģ olduğu görülmektedir yılı sonu itibariyle yapılmamıģ olan bu mahsup iģlemi, artık en geç 2014 yılı sonu itibariyle yapılmalıdır. (Bilançonun sadeleģtirilmesine yönelik bu iģlem yapılırken, öz sermaye kalemlerinde oluģan enflasyon düzeltmesi (ED) farkları, 549 hesaptan baģlayarak yukarı doğru yapılması önerilir.) 18

19 Örnek: hesapta oluģan önceki dönem zararı TL, 502 hesapta oluģan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları TL, 540 hesapta oluģan Yasal Yedekler ED Farkı TL, 542 hesapta oluģan Olağanüstü Yedekler ED Farkı TL, 549 hesapta oluģan Özel Fonlar ED Farkı TL olsun. 19

20 Mahsup iģlemlerini yaparken, (bana göre) öncelikle 549 hesaptan baģlayarak, yukarıya doğru gidilmeli, sona kalan tutar 502 hesaptan mahsup edilmelidir ÖZEL FONLAR ED FARKI OLAĞANÜSTÜ YD. ED FARKI YASAL YEDEKLER ED FARKI SERM.DÜZ.OL.FARKLARI GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI

21 Aslında 2004 yılı sonu itibariyle yapılmıģ olması gereken bu iģlem, bu güne kadar yapılmadıysa, artık 2014 yılında mutlaka yapılmalıdır. ĠĢlemin gecikmesinin yasal bir yaptırımı yoktur, ancak özellikle sermaye artırımları sırasında karģılaģılan sıkıntılar, kendiliğinden yaptırım oluģturmaktadır. 1-B) Bu mahsuplar sonrası, hala öz sermaye kalemlerinde bir değerleme farkı kaldıysa, bu tutarların da sermayeye eklenmesi iģlemi de mutlaka yapılmalıdır. 21

22 2) Dönem sonu iģlemlerine iliģkin olarak baģvurulan kaynaklarda sıkça rastlanan gider yazılamaz deyimini doğru algılamak gerekir. Kullanılan bu deyimin asıl anlamı, matrahtan indirilemez biçimindedir. ĠĢletme kiģiliğine göre gider oluģturan tüm kalemler, ilgili gider hesaplarına gider olarak yazılmalı, bu giderlerin içerisinde KKEG niteliğinde olanlar matrah hesaplanması sırasında göz önünde tutulmalıdır. (Ödenmeyen SGK primleri, kıdem tazminat karģılıkları, özel iletiģim vergileri v.b.) 22

23 Bu uygulamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için çeģitli yöntemler vardır, ancak en sağlıklı ve pratik yöntemin Nazım Hesaplar yöntemi olduğu açıktır. ġimdi bu Nazım Hesaplar yöntemini kısaca açıklamaya çalıģalım; 23

24 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS), dönem sonunda elde edilecek temel mali tabloların, gerek Muhasebenin Temel Kavramları gerekse Temel Mali Tabloların Düzenlenme Ġlkeleri ile tam uyumlu olması gereğini öngörür. Bundaki temel amaç, mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi Ģekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaģılabilir, gereksinimlere uygun, doğru ve güvenilir, karģılaģtırılabilir olmasıdır. Bu bağlamda, mali tabloların, iģletmenin rapor tarihindeki gerçek durumunu tüm açıklığı ile ortaya koyması gerekir. 24

25 Oysa, TDMS nin bir aracı olan Tekdüzen Hesap Planı, mevcut hesaplarıyla iģletmeye ait tüm bilgileri kapsayamamaktadır. Bu da çok doğaldır. ĠĢletmenin çeģitli taahhütlerden doğan riskleri, (örn. Teminat mektupları, verdiği kefaletler, pasifte yer almayan taahhütler..) iģletmenin edindiği referanslar (alınan kefaletler), çeģitli Ģekillerde iģletmeye tanınan avantajlar (örn. yatırım indirimine iliģkin bilgiler) gibi gerekli bazı bilgiler, bilanço hesapları içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle, sırf bilanço hesaplarından oluģan bir mali tabloda, bu tür bilgiler eksik kalmaktadır. O halde, bu tür bilgilerin mali tablo dip notlarında açıklanması zorunluluğu doğmaktadır. 25

26 Ayrıca, bilindiği gibi, mali tablo dip notlarında iģletmenin katlandığı risklere iliģkin bilgilerin yanı sıra, aktif değerlerin toplam sigorta tutarları v.b. gibi bilgiler de araģtırılmaktadır. ĠĢte, Nazım Hesaplar, bu tür bilgilerin dönem içerisinde depolandığı bir not defteri gibi de kullanılabilir ve dönem sonunda dip notların hazırlanmasında zaman kaybını önleyebilir. 26

27 Bilindiği gibi, TDMS ne göre; Bu düzenleme kapsamında bulunan iģletmeler, muhasebe sistemlerini bu tebliğ ve ekinde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak, vergiye tabi karın tespiti aģamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde tutmak zorundadırlar. Bunu sağlamanın en kolay, en kestirme yolu, Nazım Hesap sisteminin kullanılmasıdır. 27

28 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nin (MSUGT), "V"inci bölümünde de belirtildiği gibi, (TDMS) muhasebeden sadece "Doğru Matrah" değil "Doğru Kar" ya da "Doğru Sonuç" istemektedir. Bu istem, "KiĢilik Kavramı" ve "Tam Açıklama Kavramı" ile birlikte düģünüldüğü zaman uygulamaya çok büyük değiģiklikler getirmiģtir. Özellikle gerçekte "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider ya da gelir niteliğinde olan, ancak matrah saptanmasında eklenmesi ya da indirilmesi kabul edilmeyen (matrah hesaplanmasında göz önüne alınmaması gereken) çeģitli iģlemlerin kaydedilmesinde (ki bunların hepsinin kaydedilmesi zorunludur.) değiģik ve amaca uygun yöntemlerin seçilmesi ve bu yöntemlerin iyi, doğru kullanılması gerekmektedir. 28

29 ĠĢte tüm bu olgular karģısında, TDMS nin gereklerine göre sağlıklı mali tablo oluģturmak için, sürekli Nazım Hesap kullanımı neredeyse zorunludur. Konuya derinlemesine girildiğinde, Nazım Hesap sisteminin, ana hesap sisteminden neredeyse daha önemli hale gelmiģ olacağı açıkça görülecektir. Kısaca, (TDMS) ile yürürlükteki vergi mevzuatının uyumunu sağlamanın yanı sıra, bilanço hesaplarında yer alamayan önemli bilgilerin açıklanmasında, neredeyse tek altın anahtar NAZIM HESAPLAR dır. Ve bütün bunlar göz önüne alındığında, Nazım Hesaplar ın en az üç ayrı biçimde kullanım alanı olduğu ortaya çıkmaktadır; 29

30 * Dönem Karı veya Zararı ndan Matraha geçiģ anahtarı oluģturan Nazım Hesaplar: Genellikle ve olarak kullanımı yaygınlaģan bu hesaplar, yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmeler dıģında kalan tüm iģletmelerde, dönem sonlarında vergi karģılıklarının (ya da matrahın) hesaplanmasından sonra kapatılır ve bilançoda yer almaz. Sadece yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmelerde, doğrudan yıllara yaygın iģlere ait olan KKEG ve dağılıma tabi tutulan ortak giderler içindeki KKEG payları, o iģlerin bitiminde matraha eklenmek üzere kapatılmaz, bilançoda Nazım Hesaplar toplamının içerisinde yer alır. 30

31 * Mevcut hesaplarla belirtilemeyen iģletme risklerinin ve referanslarının not edildiği Nazım Hesaplar: ĠĢletmenin karģı karģıya olduğu, ancak ana hesap sisteminde yer almayan çeģitli risklerin ve referansların izlendiği Nazım Hesaplar, bu risk ve referansların devam ettiği sürece ertesi dönemlere aktarılmak üzere bilançoda yer alırlar. Alınan - verilen teminat mektupları, alınan - verilen kefaletler v.b. 31

32 * Dip notlarda yer alması gereken bazı bilgilerin not edildiği Nazım Hesaplar. Dip notlarda yer alması gereken bilgilerin toparlandığı Nazım Hesaplar, gerekli bilgi aktarım fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, dönem sonunda kapatılırlar ve bilançoda yer almazlar. Gerekli açıklamalar, dip notlarda yapılır. (Aktifler üzerindeki sigorta teminatları toplamı gibi..) 32

33 Yukarıda sözü edilen gider yazılamaz söylemi ile ilgili konuyu (açık bir tanımla KKEG konusunu) daha iyi açabilmek ve yine yukarıda tanımlanan Nazım Hesapların kullanımını daha iyi kavramak için, Muhasebenin Temel Kavramları arasında, 2. ve 9. sıralarda yer alan KiĢilik Kavramı ve Tam Açıklama Kavramları na da kısaca değinmek uygun olacaktır. 33

34 2-A) KiĢilik Kavramı: <Tebliğ metni> Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gereğini öngörür. 34

35 Bu kavrama göre, iģletmenin türü ne olursa olsun, iģletme sahibi ya da ortağı, iģletmeden ayrı bir kiģidir. Bu nedenle tüm muhasebe iģlemleri de bu <iģletme kiģiliği> adına yürütülmelidir. Her iģletmede faaliyet sonucu oluģan kar, bütünü ile iģletme kiģiliğine aittir. Ortağa veya iģletme sahibine bu kardan sadece bir pay, bir temettü düģer. (ĠĢletme sahibi iģletme kasasını kendi cebi gibi kabul etse de.. ) 35

36 Bu noktada, "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" ve hatta "Matrahtan Ġndirilmesi Gereken Gelirler" konularını da iyice açmak gerekiyor. Zira yasalarda var olmasına karģın, artık (TDMS)'nde ve eskiden beri öğretide, kabul edilmeyen gider ve gelir yoktur. Muhasebe sistemi ile vergi sistemi arasındaki bu iki zıt olgunun bir aracı iģlem le uzlaģtırılması gerekmektedir. 36

37 <ĠĢletme KiĢiliği> açısından gider olduğu halde, matrah saptanmasında yasanın gider kabul etmediği giderler "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" olarak tanımlanmaktadır. "KiĢilik Kavramı" gereği, bu tür giderler "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olarak kaydedilecek, böylece iģletmenin gerçek karına ulaģılacaktır. Ancak vergiye tabi karın (matrahın) saptanması aģamasında, vergi yasalarınca kabul edilmeyen bu tutarlar "Gerçek Kar" a eklenerek matrah bulunacaktır. Bu olgu açısından kurum ile Ģahıs iģletmeleri arasında hiç bir fark gözetilmeden aynı uygulama yürütülecektir. 37

38 Çünkü "KiĢilik Kavramı" hem kurumlar hem de Ģahıs iģletmeleri için geçerlidir. Aynı durum, matraha eklenmeyecek belli gelir türleri için de söz konusudur. Diğer taraftan, özellikle "Gelir Tablosu Ġlkeleri'nin amaçları" dikkatlice gözden geçirildiğinde, TDMS ne göre tüm giderlerin gerek 7 li "Maliyet Hesapları" ana hesap sınıfında, gerekse gelir hesaplarıyla birlikte 6 lı "Gelir Tablosu Hesapları" ana hesap sınıfında sınıflandırılmıģ ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 38

39 Bu durumda, TDMS öncesindeki ve hatta bu gün dahi yer yer kullanılan hatalı ve yaygın bir uygulamaya son vermek ve bu tür giderleri, "6" lı ya da "7" li gider hesapları arasında açılan tek bir "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" hesabında toplamaktan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. 39

40 "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olan her harcama, ilgili gider hesabı hangisi ise ona kaydedilmeli, eğer bu gider "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" ise, aynı anda bu amaçla açılmıģ Nazım Hesaba da kaydedilmeli ve orada da izlenmelidir. Dönem sonunda da, ilgili Nazım Hesapta toplanan bu tutar, TDMS kurallarına göre saptanan ve 690 hesapta oluģan "Ticari Kar" tutarına eklenerek, matraha ulaģılmalıdır. 40

41 "Matrahtan indirilmesi gereken gelirler" kavramına gelince, bu da "kanunen kabul edilmeyen giderler" kavramının tam tersine iģleyecek bir kavramdır. Bir kısım gelirler, <iģletme kiģiliği> açısından gelir oluģturduğu halde, matrah hesaplanmasında göz önüne alınmaz. Bunun yanı sıra, iģletmede, bir dönem önce "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olup, yasa gereği "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak kaydedilen, ancak bir sonraki dönemde de "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gelir haline gelen bazı iģlemler mevcuttur. VUK'nca kabul edilmeyen ama MSUG Tebliği gereği aktiflerdeki değer düģüklükleri için ayrılan karģılıklardan ya da önceki dönemlerde ayrılan kıdem tazminat karģılıklarından iptaller veya SGK Hazine Katkıları gibi... 41

42 ĠĢte bu tür gelirleri de dönem matrahından indirebilmek (ya da matraha eklenmesini önlemek) amacıyla yine bir Nazım Hesap çiftinde izlemek gerekir. Her iki uygulama için ilk zamanlarda üzerinde anlaģma sağlanan ve çoğunlukla kullanılan hesaplar; "950- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve 951- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler KarĢılığı 960- Diğer Ġndirimler KarĢılığı ve 961- Diğer Ġndirimler" hesapları idi. 42

43 Ancak, uygulamada geçen yıllar ve son dönemlerde vergi yasalarındaki değerleme hükümlerinde ve bunların yorumlarında yapılan değiģiklikler, bu iki Nazım Hesap çiftinin bu Ģekliyle amaca hizmette yetersiz kaldığını, gereksinimi karģılayamadığını göstermiģtir. Kanunen kabul edilmeyen giderler, sonuçta birer gider kalemidir, ilgili gider yerine gider yazılır, sonra kara eklenerek matraha ulaģılır. Oysa, geçen zaman içerisinde gider olmadığı halde matraha eklenen unsurlar da olduğu görülmüģtür. 43

44 itibariyle 5228 s.y. ile yürürlüğe giren VUK değiģikliklerinden önce, önceki dönemde gelire eklendiği halde matraha eklenmemiģ mevduat faizlerinin, tahsil edildiği dönemde gelir yazılmaksızın matraha eklenmesi.. Ya da önceki dönemde ödenmediği için matrahtan indirilmemiģ olan, ama cari dönemde ödendiği için gider yazılmaksızın matrahtan indirilmesi gereken SGK primleri gibi.. 44

45 Bunları göz önüne aldığımız zaman, ve Nazım Hesapların, yukarıda belirtildiği gibi değil de, aģağıda listelenen Ģekilde kullanılmasının daha doğru olacağı ortaya çıkmaktadır. 45

46 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER MATRAHA EKLENECEK DĠĞER UNSURLAR 951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġILIĞI KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER KARġILIĞI MATRAHA EKLENECEK DĠĞER UNSURLAR KARġILIĞI 960- MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR KARġILIĞI MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK GELĠRLER KARġILIĞI MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK DĠĞER UNSURLAR KARġILIĞI 961- MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK GELĠRLER MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK DĠĞER UNSURLAR 46

47 Burada önemli nokta, Nazım Hesap sisteminin kullanılıģ Ģeklidir. Bir nazım hesap hiçbir Ģekilde tek baģına kullanılmaz. Daima çift çift kullanılır. Konuyu giderler açısından ele alırsak, bir gider kalemi, önce ilgili gider hesabına alınır. Ardından gelen mahsup fiģinde de ilgili Nazım Hesap çiftine ayrıca kayıt yapılır. 47

48 Örnek: 3 ĠĢletmede her hangi bir dönemde gelen telefon faturası ile ilgili bilgiler aģağıdaki gibi olsun; Fatura toplamı 37,75 Toplam tutarın içindeki; KDV tutarı 5.09 Ö.ĠletiĢim V. tutarı 4.25 HaberleĢme gideri tutarı

49 Bu kalemlerin son ikisi, ĠġLETME KĠġĠLĠĞĠ açısından birer giderdir. Ama, bunların arasında Özel ĠletiĢim Vergisi (ÖĠV), aynı zamanda bir Kanunen Kabul Edilmeyen Gider kalemidir. Buna göre, önce tahakkuk iģlemini kayda alalım; 49

50 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ ?- HABERLEġME GĠDERLERĠ ? 0? Telefon giderleri ? 0? Özel ĠletiĢim Vergisi Gid ĠND. KDV SATICILAR HESABI 37, ?- T.TELEKOM

51 Bu tahakkuk maddesinin ardından, ÖĠV nin dönem sonu matrah hesaplanması sırasında KKEG olarak göz önüne alınabilmesi için, yukarıda alt detayları verilmiģ olan Nazım Hesap çiftine de kaydedilmesi gerekir. 51

52 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER Ö.Ġ.V MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġ KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġ KONUYLA ĠLGĠLĠ DĠĞER ÖNEMLĠ KAVRAMA GELĠNCE; 52

53 2-B) Tam Açıklama Kavramı: <Tebliğ metni> Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. 53

54 Mali tabloların düzenlenmesinde tam açıklama kavramına uygun bir örnek, (Mali tablo içeriğindeki bilgiler açısından) "36" grubu hesapları olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi, bilançoda, "36" grubundaki "360- ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR" ve "361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ" hesaplarında sadece tahakkuk etmiģ ancak henüz ödeme günü gelmemiģ borçlar yer alabilir. Eğer mali tabloda yer alan "360" ve "361" hesaplarda vadesi geçtiği halde ödenmemiģ borçlar yer alıyorsa, bu mali tablonun üretiminde hem açıklık ilkesine, hem sosyal sorumluluk ilkesine uyulmamıģ olma durumu ortaya çıkar. 54

55 Doğru düzenlenmiģ bir mali tabloda, bu tür borçlar "360" ve "361" hesaplarda yer alamaz. Bunlar, dönemin sonunda, yine 36 grubu hesapları içerisinde yer alan "368- VADESĠ GELMĠġ ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabına aktarılmalı, (aynı zamanda KVYK ile ilgili bilanço ilkeleri gereği) mali tablo tarihi itibariyle oluģmuģ gecikme zamları da tahakkuk ettirilerek "369- ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabında gösterilmelidir. 55

56 Örnek: 4 ĠĢletmede, tarihli mizanda görünen 361 hesap bakiyesinin dağılımı aģağıdaki gibi olsun; Ekim 2014 SGK primi Kasım 2014 SGK primi Aralık 2014 SGK Primi Toplam 765,75 56

57 itibariyle bu listeye bakıldığında, Ekim 2014 prim tutarının ödeme vadesinin geçtiği görülmektedir. Kasım primi de henüz ödenmemiģ durumdadır ama, özel olarak Kasım primi için takvime bakmak gerekmektedir. Eğer tarihi hafta sonu tatiline denk gelirse, bu durumda Kasım primi için, henüz ödeme vadesi geçmiģ değil demektir yılı takvimine baktığımızda, Kasım primi için vade sonu olan günü, her hangi bir tatil gününe denk gelmemektedir. O halde bu borcun da vadesi geçmiģ durumdadır. 57

58 Bu durumda, Tam Açıklama Kavramı uyarınca, tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiģ olan Ekim ve Kasım 2014 prim borçlarının, tarihli bilançoda, 361 hesap içerisinde değil, 368 hesapta yer alması gerekir. Bu aktarma iģlemini yaparken de, daha önce tahakkuk sırasında ilgili gider yerine yazılmıģ olan bu tutarın, nazım hesap aracılığıyla giderden silinmeksizin matrahtan indirilmesini önlemek gerekmektedir. Yapılması gereken kayıtlar aģağıdaki gibidir; 58

59 361- ÖDN. SOSYAL GÜV. KES VD.GEÇ.ERT.TAKS.VER.VE DĠĞ.YÜK MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER ÖNENM. SGK PR MATRAHA EKLENECEK UNS. KARġ KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġ

60 ÖdenmemiĢ olan bu primlerin itibariyle oluģan gecikme zammı tutarı da TL olsun. Bu tutarın da, dönemsellik kavramı gereği dönem giderleri içerisinde, yabancı kaynaklara iliģkin ilkeler gereğince de, bilançoda borçlar arasında yer alması gerekir. Bunu sağlamak için de, aģağıdaki kayıt yeterlidir; 60

61 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ ? GECĠKME ZAMMI GĠDERLERĠ ÖDENECEK DĠĞER YÜK.LER MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER GECĠKME ZAMLARI 951- MATRAHA EKL.UNSURLAR KARġ.ĞI KAN. KAB. EDLM. GĠD. KARġ

62 2-C) Dipnotlara Yönelik Bilgiler Nazım Hesapların, yukarıda belirtilen alanlar dıģında da değiģik kullanım alanları var demiģtik. 62

63 Bilindiği gibi, dipnotlar temel mali tabloların ayrılmaz parçalarıdır. Dipnotlardaki bazı bilgilerin, beyanname dönemlerindeki zaman sıkıģıklığı içerisinde kolaylıkla toparlanabilmesi, yine Nazım Hesap kullanımıyla oldukça kolaylaģmaktadır. Dönem içerisinde bir iģlem oluģtuğu zaman az bir zaman harcamasıyla Nazım Hesap sistemine konulacak küçük notlar, mali tablo düzenlenmesi ve beyanname hazırlığı sırasında büyük zaman kazancı sağlamaktadır. 63

64 Örneğin, bilanço dipnotlarında, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları sorulmaktadır. Eğer daha önce Nazım Hesap sistemi bu konuda kullanılmadıysa, bu sorunun yanıtlanması için bütün geçerli sigorta poliçelerinin, o sıkıģık dönemde tek tek elden geçirilmesi gerekecektir ki, bu azımsanmayacak bir zaman kaybı doğuracaktır. Oysa, örneğin bir kasko poliçesi giderleģtirilirken, aynı mahsupta ilgili Nazım Hesap çiftine de kayıt düģülmüģ olsa, sorunun yanıtını bulmak, birkaç saniyeden fazla zaman almayacaktır. 64

65 Örnek: 5 ĠĢletme, TL teminatla aktifindeki bir taģıta kasko sigortası yaptırmıģ, toplam 120 TL prim borçlanmıģtır. Poliçe geçerlik tarihleri, arasıdır. (TaĢıt genel yönetim hizmetlerinde kullanılmaktadır.) 65

66 Buna göre, 2014 yılı Kasım ve Aralık aylarına düģen gider payı 57 gün için TL dır yılına düģen gider payını ise Geçici Vergi dönemlerine göre giderleģecek Ģekilde paylaģtırırsak, 1. döneme 90 gün üzerinden TL, 2. döneme 91 gün üzerinden TL, 3. döneme 92 gün üzerinden TL ve 4. döneme 35 gün üzerinden TL. düģmektedir. Buna göre poliçenin prim tutarının kaydını aģağıdaki biçimde yapabiliriz; (Bu hesaplama basit bir excel formülüyle kolayca yapılabilir.) 66

67 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 18, ÇEġĠTLĠ GĠDERLER Sigorta Giderleri GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 101, Sigorta Giderleri Gel. Yıl 1. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 2. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 3. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 4. Dönem Sig. Gid SATICILAR ?-... Sigorta Ltd. ġti

68 Bu iģlem, sigorta poliçesi için borçlanılan prim tutarının kayda alınması için yeterlidir. Ama, yukarıda sözü geçen dipnot sorusunun yanıtlanmasına yeterli değildir TL. tutarındaki teminat tutarının da, bir Nazım Hesap çifti kanalıyla not edilmesi, dip notların hazırlığı sırasında kolaylık sağlayacaktır. (Bir iģletmenin aktifinde, birden fazla sigortalı varlık olacağını, hatta bu sayının bazı iģletmelerde 10 larca sayıya ulaģabildiğini düģünürsek, aģağıdaki kaydın sağlayacağı zaman kazancı daha iyi anlaģılır.) 940- VARLIKLAR SĠGORTA TEMĠNATLARI VARLIKLAR SG. TEM. KARġ

69 Dönem sonunda sadece matraha ve sadece mali tablo dipnotlarına yönelik bilgiler taģıyan Nazım Hesaplar, birbirleri ile karģılaģtırılarak kapatılır ve mali tablolarda yer almazlar. (Yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmelerin, devreden taahhütlerine ait KKEG tutarları hariç) Buna karģılık, iģletmenin taahhütleri ve doğabilecek rizikolarına ait kayıtları içeren Nazım Hesaplar ve yatırım indirimlerinin durumunu belirten Nazım Hesaplar, Tam Açıklama Kavramı uyarınca bilançoda yer alır ve dipnotlarda açıklanır. 69

70 II) BĠLANÇO KALEMLERĠNDE DEĞERLEME 70

71 II-A) KASA HESABI : Özelliği gereği, TL ve yabancı para cinsinden tüm nakitleri içermektedir. Öncelikle fiili envanter yapılır. Fiili envanter ile kaydi envanter arasında fark yoksa, yabancı paralar için TCMB efektif alıģ kuru esas alınarak değerleme yapılır. Değerleme sonucunda ortaya çıkan olumlu kur farkları 646- KAMBĠYO KARLARI hesabına, olumsuz kur farkları 656- KAMBĠYO ZARARLARI hesabına kaydedilir. 71

72 Örnek: 6 ĠĢletme kasasında mevcut 500 USD nın maliyet kuru TL dır TCMB efektif alıģ kuru ise, TL olsun. Bu durumda, ( x 500 = ) TL tutarlı yabancı para, değerleme sonucunda ( x 500 =) 1.163,45 TL na azalmıģ olup, 0.70 TL kambiyo zararı oluģmuģtur. Bu durumun kayıt altına alınması; 656- KAMBĠYO ZARARLARI 0, KASA HESABI 0,70 72

73 Fiili envanterle kaydi envanter arasında fark varsa, bu fark, incelenmek ve nedeni araģtırılmak üzere, eksiklik halinde 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI, fazlalık halinde ise 397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI hesabına aktarılır. Konu incelenip, farkın nedeni bulunduğunda bulunan nedene göre düzeltme yapılır. Neden bulunamadığı takdirde, eksiklik, 689- DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR hesabına aktarılır. Ama aynı zamanda da Nazım Hesaplara kaydedilerek, bu gider için KKEG iģlemi yapılmalıdır. Nedeni bulunamayan fazlalık ise, 679- DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR hesabına aktarılır. (Ve geçerli gelir olarak kalır.) 73

74 Örnek: günü kasa sayımında 100 TL eksiklik olduğunu varsayalım. Günlük iģlemlerle ilgili kayıtlar yapılırken, bu fark 197 hesaba alınır, böylece kasa denkliği sağlanır SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA HESABI

75 AraĢtırmalar sonucunda farkın gerekçesi bulunursa, buna göre iģlem yapılır. Örneğin, farkın veznedarın sorumluluğunu gerektiren bir nedenle oluģtuğu ortaya çıkarsa, fark veznedara zimmetlenerek 197 hesap kapatılır DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKS

76 Ya da, farkın sebebi ve sorumlusu bulunamamıģsa, fark, yukarıda da belirtildiği gibi, 689 hesaba aktarılarak kapatılır. Aynı zamanda bu gidere, KKEG iģlemi yapılır DĠĞER OLĞ.DIġI GĠD.VE ZARARLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKS MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġILIĞI KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġILIĞI

77 II-B) ALINAN VERĠLEN ÇEKLER ĠLE ALACAK BORÇ SENETLERĠ DEĞERLEME VE REESKONTU: Önce fiili envanter yapılır, kaydi envanterle karģılaģtırılır. Fark varsa, kasa farklarında uygulanan iģlemler yapılır. 77

78 Yabancı paralarla düzenlenen alınan çekler, nakit varlıklar gibi TCMB efektif alıģ kuru esas alınarak değerlenir. Yabancı paralarla düzenlenen verilen çekler ile alacak ve borç senetleri ise, TCMB döviz alıģ kuru esas alınarak değerlenir. Ortaya çıkan kambiyo farkları, kasa ile aynı uygulamaya tabi tutulur. Bu arada vadesi 2015 e sarkan verilen çekler, özün önceliği kavramı uyarınca 321- BORÇ SENETLERĠ hesabına aktarılır, vadesi 2014 olup, yıl sonu itibariyle hamilince henüz bankadan çekilmemiģ olan çekler ise, tutarı ne olursa olsun, 103 hesapta bırakılır. (Hazır değerler toplamı eksiye dönse dahi) 78

79 Tüm çekler ve senetler için, değerleme iģlemleri yapıldıktan sonra, ayrıca dönemsellik kavramı gereği reeskont yapılmalı, çeklerle ilgili reeskont gider ve gelirleri aynı zamanda Nazım Hesaplara alınmalıdır. Reeskont yapılırken, senet üzerinde bir faiz oranı belirtilmiģse bu oran, belirtilmemiģse (ki genelde belirtilmemektedir) tarihinde açıklanan TCMB avans iģlemleri faiz oranı olan % oranı kullanılacaktır. Reeskont formülü : Senet Bedeli X Faiz X Gün (Faiz X Gün) biçimindedir. 79

80 Örnek: vadeli TL tutarlı bir belgeyi ele alalım, bu belgenin, alacak veya borç senedi ya da alınan veya verilen çek olmasına göre reeskont kayıtlarını oluģturalım. Reeskont Tutarı : x x = (11.75x40) Bulunan bu TL tutarındaki reeskont için, değiģik belge türlerine göre 2014 yılı sonundaki ve 2015 yılı baģındaki kayıtları yapalım; 80

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ TC. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT OCAK-2015 0 KISALTMALAR

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ocak 2015 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular Vergi Usul Kanunu na göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER

MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER MUHASEBECİ VE DENETÇİLERİN DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE DİKKAT ETMELERİ GEREKEN İŞLEMLER Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠI ODASI MALĠ ĠġLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; TMMOB Fizik Mühendisleri Odası ve Odanın tüm birimlerinde,

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı