BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK SMMM Nusret KURDOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU"

Transkript

1 BODRUM SMMMO DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015 SMMM Nusret KURDOĞLU

2 2014 yılı da tüm meslek mensupları için oldukça hareketli geçti. Özellikle yılın son döneminde, yeni TTK ile ilgili geliģmeler ve KGK duyuruları üzerine tartıģmalar gündemin merkezinde yer aldı. Ancak bu olaylar, bütünüyle ayrı bir çalıģma konusu ve bu günkü çalıģmamızın içeriğinde yer almıyor. 2

3 Öte yandan bu yıl yeniden değerleme oranının % 10 dan yüksek olması, yeniden enflasyon düzeltmesinin baģlatılmasının yaklaģması olasılığını düģündürdü. Bilindiği gibi, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. (VUK Mük.298/1) 3

4 Bu çalıģma bir monografi üzerinde iģlem yapılacak biçimde programlanmadı. Dönem sonunda yapılması gerekli çeģitli iģlemlerin muhasebe kayıtlarına örnekler sunma ve dolayısıyla yapılması gerekli iģlemleri anımsatma amacı güdüldü. Bu arada doğallıkla tüm hesaplar değil, sadece değerlemesinde özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar olan bazı hesaplar ele alındı. 4

5 Yapılması gereken iģlemleri kısaca özetlersek, karģımıza Ģöyle bir tablo çıkmaktadır; 5

6 için gerekli günlük kayıtlar tamamlandıktan sonra genel geçici mizanın alınması Mizanda yer alan tüm hesapların elden geçirilmesi, banka hesaplarının, alıcı satıcı, verilen alınan çeklerin ve alacak ve borç senetlerinin mutabakatlarının yapılması, VUK değerleme hükümlerine göre değerlenecek tüm hesapların tek tek ele alınarak değerlemelerin yapılması, 6

7 Bu değerlemeler yapılırken, tüm giderler ve bazı gelirler için ödemenin değil, tahakkukun esas alınması gerektiğinin göz önünde tutulması, Öncelikle 7 grubu hesaplarını etkileyecek kalemlerin ele alınması ve dönemsellik kavramı da göz önünde tutularak değerleme ve aktarmaların yapılması, 7

8 7 grubu hesaplarına giriģler tamamlandıktan ve artık bu gruba eklenecek bir tutar olmadığı kesinleģtikten sonra, bu gruptaki tutarların ilgili bilanço ve gelir tablosu hesaplarına yansıtılması, 8

9 Bu yansıtmalar sırasında, yansıtma hesaplarının (düzeltme iģlemleri hariç) ana hesaplarla karģılıklı kapatılma öncesinde hiçbir zaman borçlanmayacağının (daima önce alacaklı duruma geleceğinin) unutulmaması, 9

10 Yıllara yaygın inģaat ve onarma iģleri yapan iģletmelerde, yansıtma iģlemleri yapılmadan önce ortak giderlerin dağılımının (740 hesabın borcuna karģılık ilgili gider hesaplarının alacağı kullanılarak) yapılması, dağıtım anahtarı olarak yapılan giderlerin kullanılması, 10

11 7 grubu hesaplarının yansıtılması iģleminden sonra, 6 grubundaki doğrudan kayıt yapılabilecek gider hesaplarına ve tüm gelir hesaplarına eklenecek iģlem bulunup bulunmadığının kontrolünün yapılması 11

12 Bu arada, tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Yasasının 12. maddesi çerçevesinde Örtülü Sermaye ve 13. maddesi çerçevesinde Örtülü Kar Dağıtımı noktasında yapılacak bir uygulama olup olmadığının araģtırılması ve yapılması, 12

13 Bu iģlemler tamamlandıktan sonra, hesaplar arası bir mizan alınarak, dönem ticari karının elde edilmesi, Yapılan tüm bu iģlemlerin kontrolü, dönem ticari karının kesinleģtirilmesi, 13

14 Sadece Kurumlar Vergisi ödevlileri için, dönem ticari karının kesinleģtirilmesinden sonra, bu ticari kara gerekli ekleme ve çıkartmaların yapılmasıyla dönem matrahının bulunması ve vergi karģılıklarının hesaplanması, (Bu iģlem gelir vergisi ödevlileri için yapılmaz) 14

15 Elde edilen ve bilançoya esas olacak son mizanda önemlilik kavramı uyarınca açılması gereken yeni hesap olup olmadığının araģtırılması, gerek varsa bu hesapların açılması, (Örn. Kredi Slipleri için 104 Hs. Gibi..) Mali Tabloların oluģturulması. 15

16 Ancak, 2014 yılı dönem sonu iģlemlerine girmeden önce, önemli bazı hususları göz önünde tutmakta yarar var. 16

17 1) Öncelikle, 2004 yılı enflasyon düzeltmesinin ve bu düzeltmeler sonrasında ortaya çıkan bazı ihmallerin bu güne yansıyan sonuçları artık düzeltilmelidir. Zira bunların sürüncemede kalması bir çok sakıncayı beraberinde getirmekte.. 17

18 1-A) Bazı iģletmelerde, 2003 ve 2004 bilançolarının düzeltilmesinde ortaya çıkan ve 580 hesaba alınan önceki dönem zararları ile, öz sermaye kalemlerinde (502, 540, 541, 542, 549 v.b.) ortaya çıkan enflasyon düzeltme farklarının karģılıklı mahsubunun hala yapılmadığı ve bu tutarların 2014 yılı kayıtlarına aktarılmıģ olduğu görülmektedir yılı sonu itibariyle yapılmamıģ olan bu mahsup iģlemi, artık en geç 2014 yılı sonu itibariyle yapılmalıdır. (Bilançonun sadeleģtirilmesine yönelik bu iģlem yapılırken, öz sermaye kalemlerinde oluģan enflasyon düzeltmesi (ED) farkları, 549 hesaptan baģlayarak yukarı doğru yapılması önerilir.) 18

19 Örnek: hesapta oluģan önceki dönem zararı TL, 502 hesapta oluģan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları TL, 540 hesapta oluģan Yasal Yedekler ED Farkı TL, 542 hesapta oluģan Olağanüstü Yedekler ED Farkı TL, 549 hesapta oluģan Özel Fonlar ED Farkı TL olsun. 19

20 Mahsup iģlemlerini yaparken, (bana göre) öncelikle 549 hesaptan baģlayarak, yukarıya doğru gidilmeli, sona kalan tutar 502 hesaptan mahsup edilmelidir ÖZEL FONLAR ED FARKI OLAĞANÜSTÜ YD. ED FARKI YASAL YEDEKLER ED FARKI SERM.DÜZ.OL.FARKLARI GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI

21 Aslında 2004 yılı sonu itibariyle yapılmıģ olması gereken bu iģlem, bu güne kadar yapılmadıysa, artık 2014 yılında mutlaka yapılmalıdır. ĠĢlemin gecikmesinin yasal bir yaptırımı yoktur, ancak özellikle sermaye artırımları sırasında karģılaģılan sıkıntılar, kendiliğinden yaptırım oluģturmaktadır. 1-B) Bu mahsuplar sonrası, hala öz sermaye kalemlerinde bir değerleme farkı kaldıysa, bu tutarların da sermayeye eklenmesi iģlemi de mutlaka yapılmalıdır. 21

22 2) Dönem sonu iģlemlerine iliģkin olarak baģvurulan kaynaklarda sıkça rastlanan gider yazılamaz deyimini doğru algılamak gerekir. Kullanılan bu deyimin asıl anlamı, matrahtan indirilemez biçimindedir. ĠĢletme kiģiliğine göre gider oluģturan tüm kalemler, ilgili gider hesaplarına gider olarak yazılmalı, bu giderlerin içerisinde KKEG niteliğinde olanlar matrah hesaplanması sırasında göz önünde tutulmalıdır. (Ödenmeyen SGK primleri, kıdem tazminat karģılıkları, özel iletiģim vergileri v.b.) 22

23 Bu uygulamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için çeģitli yöntemler vardır, ancak en sağlıklı ve pratik yöntemin Nazım Hesaplar yöntemi olduğu açıktır. ġimdi bu Nazım Hesaplar yöntemini kısaca açıklamaya çalıģalım; 23

24 Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS), dönem sonunda elde edilecek temel mali tabloların, gerek Muhasebenin Temel Kavramları gerekse Temel Mali Tabloların Düzenlenme Ġlkeleri ile tam uyumlu olması gereğini öngörür. Bundaki temel amaç, mali tablolarda yer alan bilgilerin karar vericiler tarafından en iyi Ģekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaģılabilir, gereksinimlere uygun, doğru ve güvenilir, karģılaģtırılabilir olmasıdır. Bu bağlamda, mali tabloların, iģletmenin rapor tarihindeki gerçek durumunu tüm açıklığı ile ortaya koyması gerekir. 24

25 Oysa, TDMS nin bir aracı olan Tekdüzen Hesap Planı, mevcut hesaplarıyla iģletmeye ait tüm bilgileri kapsayamamaktadır. Bu da çok doğaldır. ĠĢletmenin çeģitli taahhütlerden doğan riskleri, (örn. Teminat mektupları, verdiği kefaletler, pasifte yer almayan taahhütler..) iģletmenin edindiği referanslar (alınan kefaletler), çeģitli Ģekillerde iģletmeye tanınan avantajlar (örn. yatırım indirimine iliģkin bilgiler) gibi gerekli bazı bilgiler, bilanço hesapları içerisinde yer almamaktadır. Bu nedenle, sırf bilanço hesaplarından oluģan bir mali tabloda, bu tür bilgiler eksik kalmaktadır. O halde, bu tür bilgilerin mali tablo dip notlarında açıklanması zorunluluğu doğmaktadır. 25

26 Ayrıca, bilindiği gibi, mali tablo dip notlarında iģletmenin katlandığı risklere iliģkin bilgilerin yanı sıra, aktif değerlerin toplam sigorta tutarları v.b. gibi bilgiler de araģtırılmaktadır. ĠĢte, Nazım Hesaplar, bu tür bilgilerin dönem içerisinde depolandığı bir not defteri gibi de kullanılabilir ve dönem sonunda dip notların hazırlanmasında zaman kaybını önleyebilir. 26

27 Bilindiği gibi, TDMS ne göre; Bu düzenleme kapsamında bulunan iģletmeler, muhasebe sistemlerini bu tebliğ ve ekinde öngörülen kurallara uygun olarak yürüteceklerdir. Ancak, vergiye tabi karın tespiti aģamasında vergi kanunlarında yer alan özel hükümleri göz önünde tutmak zorundadırlar. Bunu sağlamanın en kolay, en kestirme yolu, Nazım Hesap sisteminin kullanılmasıdır. 27

28 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği nin (MSUGT), "V"inci bölümünde de belirtildiği gibi, (TDMS) muhasebeden sadece "Doğru Matrah" değil "Doğru Kar" ya da "Doğru Sonuç" istemektedir. Bu istem, "KiĢilik Kavramı" ve "Tam Açıklama Kavramı" ile birlikte düģünüldüğü zaman uygulamaya çok büyük değiģiklikler getirmiģtir. Özellikle gerçekte "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider ya da gelir niteliğinde olan, ancak matrah saptanmasında eklenmesi ya da indirilmesi kabul edilmeyen (matrah hesaplanmasında göz önüne alınmaması gereken) çeģitli iģlemlerin kaydedilmesinde (ki bunların hepsinin kaydedilmesi zorunludur.) değiģik ve amaca uygun yöntemlerin seçilmesi ve bu yöntemlerin iyi, doğru kullanılması gerekmektedir. 28

29 ĠĢte tüm bu olgular karģısında, TDMS nin gereklerine göre sağlıklı mali tablo oluģturmak için, sürekli Nazım Hesap kullanımı neredeyse zorunludur. Konuya derinlemesine girildiğinde, Nazım Hesap sisteminin, ana hesap sisteminden neredeyse daha önemli hale gelmiģ olacağı açıkça görülecektir. Kısaca, (TDMS) ile yürürlükteki vergi mevzuatının uyumunu sağlamanın yanı sıra, bilanço hesaplarında yer alamayan önemli bilgilerin açıklanmasında, neredeyse tek altın anahtar NAZIM HESAPLAR dır. Ve bütün bunlar göz önüne alındığında, Nazım Hesaplar ın en az üç ayrı biçimde kullanım alanı olduğu ortaya çıkmaktadır; 29

30 * Dönem Karı veya Zararı ndan Matraha geçiģ anahtarı oluģturan Nazım Hesaplar: Genellikle ve olarak kullanımı yaygınlaģan bu hesaplar, yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmeler dıģında kalan tüm iģletmelerde, dönem sonlarında vergi karģılıklarının (ya da matrahın) hesaplanmasından sonra kapatılır ve bilançoda yer almaz. Sadece yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmelerde, doğrudan yıllara yaygın iģlere ait olan KKEG ve dağılıma tabi tutulan ortak giderler içindeki KKEG payları, o iģlerin bitiminde matraha eklenmek üzere kapatılmaz, bilançoda Nazım Hesaplar toplamının içerisinde yer alır. 30

31 * Mevcut hesaplarla belirtilemeyen iģletme risklerinin ve referanslarının not edildiği Nazım Hesaplar: ĠĢletmenin karģı karģıya olduğu, ancak ana hesap sisteminde yer almayan çeģitli risklerin ve referansların izlendiği Nazım Hesaplar, bu risk ve referansların devam ettiği sürece ertesi dönemlere aktarılmak üzere bilançoda yer alırlar. Alınan - verilen teminat mektupları, alınan - verilen kefaletler v.b. 31

32 * Dip notlarda yer alması gereken bazı bilgilerin not edildiği Nazım Hesaplar. Dip notlarda yer alması gereken bilgilerin toparlandığı Nazım Hesaplar, gerekli bilgi aktarım fonksiyonlarını tamamladıktan sonra, dönem sonunda kapatılırlar ve bilançoda yer almazlar. Gerekli açıklamalar, dip notlarda yapılır. (Aktifler üzerindeki sigorta teminatları toplamı gibi..) 32

33 Yukarıda sözü edilen gider yazılamaz söylemi ile ilgili konuyu (açık bir tanımla KKEG konusunu) daha iyi açabilmek ve yine yukarıda tanımlanan Nazım Hesapların kullanımını daha iyi kavramak için, Muhasebenin Temel Kavramları arasında, 2. ve 9. sıralarda yer alan KiĢilik Kavramı ve Tam Açıklama Kavramları na da kısaca değinmek uygun olacaktır. 33

34 2-A) KiĢilik Kavramı: <Tebliğ metni> Bu kavram; işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gereğini öngörür. 34

35 Bu kavrama göre, iģletmenin türü ne olursa olsun, iģletme sahibi ya da ortağı, iģletmeden ayrı bir kiģidir. Bu nedenle tüm muhasebe iģlemleri de bu <iģletme kiģiliği> adına yürütülmelidir. Her iģletmede faaliyet sonucu oluģan kar, bütünü ile iģletme kiģiliğine aittir. Ortağa veya iģletme sahibine bu kardan sadece bir pay, bir temettü düģer. (ĠĢletme sahibi iģletme kasasını kendi cebi gibi kabul etse de.. ) 35

36 Bu noktada, "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" ve hatta "Matrahtan Ġndirilmesi Gereken Gelirler" konularını da iyice açmak gerekiyor. Zira yasalarda var olmasına karģın, artık (TDMS)'nde ve eskiden beri öğretide, kabul edilmeyen gider ve gelir yoktur. Muhasebe sistemi ile vergi sistemi arasındaki bu iki zıt olgunun bir aracı iģlem le uzlaģtırılması gerekmektedir. 36

37 <ĠĢletme KiĢiliği> açısından gider olduğu halde, matrah saptanmasında yasanın gider kabul etmediği giderler "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" olarak tanımlanmaktadır. "KiĢilik Kavramı" gereği, bu tür giderler "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olarak kaydedilecek, böylece iģletmenin gerçek karına ulaģılacaktır. Ancak vergiye tabi karın (matrahın) saptanması aģamasında, vergi yasalarınca kabul edilmeyen bu tutarlar "Gerçek Kar" a eklenerek matrah bulunacaktır. Bu olgu açısından kurum ile Ģahıs iģletmeleri arasında hiç bir fark gözetilmeden aynı uygulama yürütülecektir. 37

38 Çünkü "KiĢilik Kavramı" hem kurumlar hem de Ģahıs iģletmeleri için geçerlidir. Aynı durum, matraha eklenmeyecek belli gelir türleri için de söz konusudur. Diğer taraftan, özellikle "Gelir Tablosu Ġlkeleri'nin amaçları" dikkatlice gözden geçirildiğinde, TDMS ne göre tüm giderlerin gerek 7 li "Maliyet Hesapları" ana hesap sınıfında, gerekse gelir hesaplarıyla birlikte 6 lı "Gelir Tablosu Hesapları" ana hesap sınıfında sınıflandırılmıģ ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesi gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 38

39 Bu durumda, TDMS öncesindeki ve hatta bu gün dahi yer yer kullanılan hatalı ve yaygın bir uygulamaya son vermek ve bu tür giderleri, "6" lı ya da "7" li gider hesapları arasında açılan tek bir "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" hesabında toplamaktan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. 39

40 "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olan her harcama, ilgili gider hesabı hangisi ise ona kaydedilmeli, eğer bu gider "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" ise, aynı anda bu amaçla açılmıģ Nazım Hesaba da kaydedilmeli ve orada da izlenmelidir. Dönem sonunda da, ilgili Nazım Hesapta toplanan bu tutar, TDMS kurallarına göre saptanan ve 690 hesapta oluģan "Ticari Kar" tutarına eklenerek, matraha ulaģılmalıdır. 40

41 "Matrahtan indirilmesi gereken gelirler" kavramına gelince, bu da "kanunen kabul edilmeyen giderler" kavramının tam tersine iģleyecek bir kavramdır. Bir kısım gelirler, <iģletme kiģiliği> açısından gelir oluģturduğu halde, matrah hesaplanmasında göz önüne alınmaz. Bunun yanı sıra, iģletmede, bir dönem önce "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gider olup, yasa gereği "Kanunen Kabul Edilmeyen Gider" olarak kaydedilen, ancak bir sonraki dönemde de "ĠĢletme KiĢiliği" açısından gelir haline gelen bazı iģlemler mevcuttur. VUK'nca kabul edilmeyen ama MSUG Tebliği gereği aktiflerdeki değer düģüklükleri için ayrılan karģılıklardan ya da önceki dönemlerde ayrılan kıdem tazminat karģılıklarından iptaller veya SGK Hazine Katkıları gibi... 41

42 ĠĢte bu tür gelirleri de dönem matrahından indirebilmek (ya da matraha eklenmesini önlemek) amacıyla yine bir Nazım Hesap çiftinde izlemek gerekir. Her iki uygulama için ilk zamanlarda üzerinde anlaģma sağlanan ve çoğunlukla kullanılan hesaplar; "950- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve 951- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler KarĢılığı 960- Diğer Ġndirimler KarĢılığı ve 961- Diğer Ġndirimler" hesapları idi. 42

43 Ancak, uygulamada geçen yıllar ve son dönemlerde vergi yasalarındaki değerleme hükümlerinde ve bunların yorumlarında yapılan değiģiklikler, bu iki Nazım Hesap çiftinin bu Ģekliyle amaca hizmette yetersiz kaldığını, gereksinimi karģılayamadığını göstermiģtir. Kanunen kabul edilmeyen giderler, sonuçta birer gider kalemidir, ilgili gider yerine gider yazılır, sonra kara eklenerek matraha ulaģılır. Oysa, geçen zaman içerisinde gider olmadığı halde matraha eklenen unsurlar da olduğu görülmüģtür. 43

44 itibariyle 5228 s.y. ile yürürlüğe giren VUK değiģikliklerinden önce, önceki dönemde gelire eklendiği halde matraha eklenmemiģ mevduat faizlerinin, tahsil edildiği dönemde gelir yazılmaksızın matraha eklenmesi.. Ya da önceki dönemde ödenmediği için matrahtan indirilmemiģ olan, ama cari dönemde ödendiği için gider yazılmaksızın matrahtan indirilmesi gereken SGK primleri gibi.. 44

45 Bunları göz önüne aldığımız zaman, ve Nazım Hesapların, yukarıda belirtildiği gibi değil de, aģağıda listelenen Ģekilde kullanılmasının daha doğru olacağı ortaya çıkmaktadır. 45

46 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER MATRAHA EKLENECEK DĠĞER UNSURLAR 951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġILIĞI KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER KARġILIĞI MATRAHA EKLENECEK DĠĞER UNSURLAR KARġILIĞI 960- MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR KARġILIĞI MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK GELĠRLER KARġILIĞI MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK DĠĞER UNSURLAR KARġILIĞI 961- MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK UNSURLAR MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK GELĠRLER MATRAHTAN ĠNDĠRĠLECEK DĠĞER UNSURLAR 46

47 Burada önemli nokta, Nazım Hesap sisteminin kullanılıģ Ģeklidir. Bir nazım hesap hiçbir Ģekilde tek baģına kullanılmaz. Daima çift çift kullanılır. Konuyu giderler açısından ele alırsak, bir gider kalemi, önce ilgili gider hesabına alınır. Ardından gelen mahsup fiģinde de ilgili Nazım Hesap çiftine ayrıca kayıt yapılır. 47

48 Örnek: 3 ĠĢletmede her hangi bir dönemde gelen telefon faturası ile ilgili bilgiler aģağıdaki gibi olsun; Fatura toplamı 37,75 Toplam tutarın içindeki; KDV tutarı 5.09 Ö.ĠletiĢim V. tutarı 4.25 HaberleĢme gideri tutarı

49 Bu kalemlerin son ikisi, ĠġLETME KĠġĠLĠĞĠ açısından birer giderdir. Ama, bunların arasında Özel ĠletiĢim Vergisi (ÖĠV), aynı zamanda bir Kanunen Kabul Edilmeyen Gider kalemidir. Buna göre, önce tahakkuk iģlemini kayda alalım; 49

50 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ ?- HABERLEġME GĠDERLERĠ ? 0? Telefon giderleri ? 0? Özel ĠletiĢim Vergisi Gid ĠND. KDV SATICILAR HESABI 37, ?- T.TELEKOM

51 Bu tahakkuk maddesinin ardından, ÖĠV nin dönem sonu matrah hesaplanması sırasında KKEG olarak göz önüne alınabilmesi için, yukarıda alt detayları verilmiģ olan Nazım Hesap çiftine de kaydedilmesi gerekir. 51

52 950- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER Ö.Ġ.V MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġ KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġ KONUYLA ĠLGĠLĠ DĠĞER ÖNEMLĠ KAVRAMA GELĠNCE; 52

53 2-B) Tam Açıklama Kavramı: <Tebliğ metni> Tam açıklama kavramı; mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder. Mali tablolarda finansal bilgilerin tam olarak açıklanması yanında, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi bu kavramın gereğidir. 53

54 Mali tabloların düzenlenmesinde tam açıklama kavramına uygun bir örnek, (Mali tablo içeriğindeki bilgiler açısından) "36" grubu hesapları olarak gösterilebilir. Bilindiği gibi, bilançoda, "36" grubundaki "360- ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR" ve "361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ" hesaplarında sadece tahakkuk etmiģ ancak henüz ödeme günü gelmemiģ borçlar yer alabilir. Eğer mali tabloda yer alan "360" ve "361" hesaplarda vadesi geçtiği halde ödenmemiģ borçlar yer alıyorsa, bu mali tablonun üretiminde hem açıklık ilkesine, hem sosyal sorumluluk ilkesine uyulmamıģ olma durumu ortaya çıkar. 54

55 Doğru düzenlenmiģ bir mali tabloda, bu tür borçlar "360" ve "361" hesaplarda yer alamaz. Bunlar, dönemin sonunda, yine 36 grubu hesapları içerisinde yer alan "368- VADESĠ GELMĠġ ERTELENMĠġ VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabına aktarılmalı, (aynı zamanda KVYK ile ilgili bilanço ilkeleri gereği) mali tablo tarihi itibariyle oluģmuģ gecikme zamları da tahakkuk ettirilerek "369- ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER" hesabında gösterilmelidir. 55

56 Örnek: 4 ĠĢletmede, tarihli mizanda görünen 361 hesap bakiyesinin dağılımı aģağıdaki gibi olsun; Ekim 2014 SGK primi Kasım 2014 SGK primi Aralık 2014 SGK Primi Toplam 765,75 56

57 itibariyle bu listeye bakıldığında, Ekim 2014 prim tutarının ödeme vadesinin geçtiği görülmektedir. Kasım primi de henüz ödenmemiģ durumdadır ama, özel olarak Kasım primi için takvime bakmak gerekmektedir. Eğer tarihi hafta sonu tatiline denk gelirse, bu durumda Kasım primi için, henüz ödeme vadesi geçmiģ değil demektir yılı takvimine baktığımızda, Kasım primi için vade sonu olan günü, her hangi bir tatil gününe denk gelmemektedir. O halde bu borcun da vadesi geçmiģ durumdadır. 57

58 Bu durumda, Tam Açıklama Kavramı uyarınca, tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiģ olan Ekim ve Kasım 2014 prim borçlarının, tarihli bilançoda, 361 hesap içerisinde değil, 368 hesapta yer alması gerekir. Bu aktarma iģlemini yaparken de, daha önce tahakkuk sırasında ilgili gider yerine yazılmıģ olan bu tutarın, nazım hesap aracılığıyla giderden silinmeksizin matrahtan indirilmesini önlemek gerekmektedir. Yapılması gereken kayıtlar aģağıdaki gibidir; 58

59 361- ÖDN. SOSYAL GÜV. KES VD.GEÇ.ERT.TAKS.VER.VE DĠĞ.YÜK MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER ÖNENM. SGK PR MATRAHA EKLENECEK UNS. KARġ KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġ

60 ÖdenmemiĢ olan bu primlerin itibariyle oluģan gecikme zammı tutarı da TL olsun. Bu tutarın da, dönemsellik kavramı gereği dönem giderleri içerisinde, yabancı kaynaklara iliģkin ilkeler gereğince de, bilançoda borçlar arasında yer alması gerekir. Bunu sağlamak için de, aģağıdaki kayıt yeterlidir; 60

61 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ ? GECĠKME ZAMMI GĠDERLERĠ ÖDENECEK DĠĞER YÜK.LER MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER GECĠKME ZAMLARI 951- MATRAHA EKL.UNSURLAR KARġ.ĞI KAN. KAB. EDLM. GĠD. KARġ

62 2-C) Dipnotlara Yönelik Bilgiler Nazım Hesapların, yukarıda belirtilen alanlar dıģında da değiģik kullanım alanları var demiģtik. 62

63 Bilindiği gibi, dipnotlar temel mali tabloların ayrılmaz parçalarıdır. Dipnotlardaki bazı bilgilerin, beyanname dönemlerindeki zaman sıkıģıklığı içerisinde kolaylıkla toparlanabilmesi, yine Nazım Hesap kullanımıyla oldukça kolaylaģmaktadır. Dönem içerisinde bir iģlem oluģtuğu zaman az bir zaman harcamasıyla Nazım Hesap sistemine konulacak küçük notlar, mali tablo düzenlenmesi ve beyanname hazırlığı sırasında büyük zaman kazancı sağlamaktadır. 63

64 Örneğin, bilanço dipnotlarında, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları sorulmaktadır. Eğer daha önce Nazım Hesap sistemi bu konuda kullanılmadıysa, bu sorunun yanıtlanması için bütün geçerli sigorta poliçelerinin, o sıkıģık dönemde tek tek elden geçirilmesi gerekecektir ki, bu azımsanmayacak bir zaman kaybı doğuracaktır. Oysa, örneğin bir kasko poliçesi giderleģtirilirken, aynı mahsupta ilgili Nazım Hesap çiftine de kayıt düģülmüģ olsa, sorunun yanıtını bulmak, birkaç saniyeden fazla zaman almayacaktır. 64

65 Örnek: 5 ĠĢletme, TL teminatla aktifindeki bir taģıta kasko sigortası yaptırmıģ, toplam 120 TL prim borçlanmıģtır. Poliçe geçerlik tarihleri, arasıdır. (TaĢıt genel yönetim hizmetlerinde kullanılmaktadır.) 65

66 Buna göre, 2014 yılı Kasım ve Aralık aylarına düģen gider payı 57 gün için TL dır yılına düģen gider payını ise Geçici Vergi dönemlerine göre giderleģecek Ģekilde paylaģtırırsak, 1. döneme 90 gün üzerinden TL, 2. döneme 91 gün üzerinden TL, 3. döneme 92 gün üzerinden TL ve 4. döneme 35 gün üzerinden TL. düģmektedir. Buna göre poliçenin prim tutarının kaydını aģağıdaki biçimde yapabiliriz; (Bu hesaplama basit bir excel formülüyle kolayca yapılabilir.) 66

67 770- GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 18, ÇEġĠTLĠ GĠDERLER Sigorta Giderleri GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER 101, Sigorta Giderleri Gel. Yıl 1. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 2. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 3. Dönem Sig. Gid Gel. Yıl 4. Dönem Sig. Gid SATICILAR ?-... Sigorta Ltd. ġti

68 Bu iģlem, sigorta poliçesi için borçlanılan prim tutarının kayda alınması için yeterlidir. Ama, yukarıda sözü geçen dipnot sorusunun yanıtlanmasına yeterli değildir TL. tutarındaki teminat tutarının da, bir Nazım Hesap çifti kanalıyla not edilmesi, dip notların hazırlığı sırasında kolaylık sağlayacaktır. (Bir iģletmenin aktifinde, birden fazla sigortalı varlık olacağını, hatta bu sayının bazı iģletmelerde 10 larca sayıya ulaģabildiğini düģünürsek, aģağıdaki kaydın sağlayacağı zaman kazancı daha iyi anlaģılır.) 940- VARLIKLAR SĠGORTA TEMĠNATLARI VARLIKLAR SG. TEM. KARġ

69 Dönem sonunda sadece matraha ve sadece mali tablo dipnotlarına yönelik bilgiler taģıyan Nazım Hesaplar, birbirleri ile karģılaģtırılarak kapatılır ve mali tablolarda yer almazlar. (Yıllara yaygın inģaat ve onarım iģi yapan iģletmelerin, devreden taahhütlerine ait KKEG tutarları hariç) Buna karģılık, iģletmenin taahhütleri ve doğabilecek rizikolarına ait kayıtları içeren Nazım Hesaplar ve yatırım indirimlerinin durumunu belirten Nazım Hesaplar, Tam Açıklama Kavramı uyarınca bilançoda yer alır ve dipnotlarda açıklanır. 69

70 II) BĠLANÇO KALEMLERĠNDE DEĞERLEME 70

71 II-A) KASA HESABI : Özelliği gereği, TL ve yabancı para cinsinden tüm nakitleri içermektedir. Öncelikle fiili envanter yapılır. Fiili envanter ile kaydi envanter arasında fark yoksa, yabancı paralar için TCMB efektif alıģ kuru esas alınarak değerleme yapılır. Değerleme sonucunda ortaya çıkan olumlu kur farkları 646- KAMBĠYO KARLARI hesabına, olumsuz kur farkları 656- KAMBĠYO ZARARLARI hesabına kaydedilir. 71

72 Örnek: 6 ĠĢletme kasasında mevcut 500 USD nın maliyet kuru TL dır TCMB efektif alıģ kuru ise, TL olsun. Bu durumda, ( x 500 = ) TL tutarlı yabancı para, değerleme sonucunda ( x 500 =) 1.163,45 TL na azalmıģ olup, 0.70 TL kambiyo zararı oluģmuģtur. Bu durumun kayıt altına alınması; 656- KAMBĠYO ZARARLARI 0, KASA HESABI 0,70 72

73 Fiili envanterle kaydi envanter arasında fark varsa, bu fark, incelenmek ve nedeni araģtırılmak üzere, eksiklik halinde 197- SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI, fazlalık halinde ise 397- SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI hesabına aktarılır. Konu incelenip, farkın nedeni bulunduğunda bulunan nedene göre düzeltme yapılır. Neden bulunamadığı takdirde, eksiklik, 689- DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR hesabına aktarılır. Ama aynı zamanda da Nazım Hesaplara kaydedilerek, bu gider için KKEG iģlemi yapılmalıdır. Nedeni bulunamayan fazlalık ise, 679- DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR hesabına aktarılır. (Ve geçerli gelir olarak kalır.) 73

74 Örnek: günü kasa sayımında 100 TL eksiklik olduğunu varsayalım. Günlük iģlemlerle ilgili kayıtlar yapılırken, bu fark 197 hesaba alınır, böylece kasa denkliği sağlanır SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA HESABI

75 AraĢtırmalar sonucunda farkın gerekçesi bulunursa, buna göre iģlem yapılır. Örneğin, farkın veznedarın sorumluluğunu gerektiren bir nedenle oluģtuğu ortaya çıkarsa, fark veznedara zimmetlenerek 197 hesap kapatılır DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKS

76 Ya da, farkın sebebi ve sorumlusu bulunamamıģsa, fark, yukarıda da belirtildiği gibi, 689 hesaba aktarılarak kapatılır. Aynı zamanda bu gidere, KKEG iģlemi yapılır DĠĞER OLĞ.DIġI GĠD.VE ZARARLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKS MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KAN. KABUL EDLM. GĠDERLER SAYIM TESELLÜM NOKSANLARI 951- MATRAHA EKLENECEK UNSURLAR KARġILIĞI KAN. KABUL EDLM. GĠD. KARġILIĞI

77 II-B) ALINAN VERĠLEN ÇEKLER ĠLE ALACAK BORÇ SENETLERĠ DEĞERLEME VE REESKONTU: Önce fiili envanter yapılır, kaydi envanterle karģılaģtırılır. Fark varsa, kasa farklarında uygulanan iģlemler yapılır. 77

78 Yabancı paralarla düzenlenen alınan çekler, nakit varlıklar gibi TCMB efektif alıģ kuru esas alınarak değerlenir. Yabancı paralarla düzenlenen verilen çekler ile alacak ve borç senetleri ise, TCMB döviz alıģ kuru esas alınarak değerlenir. Ortaya çıkan kambiyo farkları, kasa ile aynı uygulamaya tabi tutulur. Bu arada vadesi 2015 e sarkan verilen çekler, özün önceliği kavramı uyarınca 321- BORÇ SENETLERĠ hesabına aktarılır, vadesi 2014 olup, yıl sonu itibariyle hamilince henüz bankadan çekilmemiģ olan çekler ise, tutarı ne olursa olsun, 103 hesapta bırakılır. (Hazır değerler toplamı eksiye dönse dahi) 78

79 Tüm çekler ve senetler için, değerleme iģlemleri yapıldıktan sonra, ayrıca dönemsellik kavramı gereği reeskont yapılmalı, çeklerle ilgili reeskont gider ve gelirleri aynı zamanda Nazım Hesaplara alınmalıdır. Reeskont yapılırken, senet üzerinde bir faiz oranı belirtilmiģse bu oran, belirtilmemiģse (ki genelde belirtilmemektedir) tarihinde açıklanan TCMB avans iģlemleri faiz oranı olan % oranı kullanılacaktır. Reeskont formülü : Senet Bedeli X Faiz X Gün (Faiz X Gün) biçimindedir. 79

80 Örnek: vadeli TL tutarlı bir belgeyi ele alalım, bu belgenin, alacak veya borç senedi ya da alınan veya verilen çek olmasına göre reeskont kayıtlarını oluģturalım. Reeskont Tutarı : x x = (11.75x40) Bulunan bu TL tutarındaki reeskont için, değiģik belge türlerine göre 2014 yılı sonundaki ve 2015 yılı baģındaki kayıtları yapalım; 80

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİ. Yazar Tamer Köroğlu Salı, 04 Mart :45 - Son Güncelleme Salı, 30 Ağustos :01. Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31

ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMLERİ. Yazar Tamer Köroğlu Salı, 04 Mart :45 - Son Güncelleme Salı, 30 Ağustos :01. Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31 Tamer KÖROĞLU SMMM 1 / 31 muhasebe@tamerkoroglu.com.tr 2 / 31 www.tamerkoroglu.com.tr 3 / 31 ÖDENMEYEN SİĞORTA PRİMLERİ 4 / 31 Ödenmeyen Sigorta Primi Gider Yazılabilir mi? Ücret Bordrosunun Muhasebeleştirilmesi?

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Sirküler No : 2016 / 19 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Konusu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında Bazı

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

BODRUM SMMMO. YENĠ TTK ve DĠĞER GÜNCEL MEVZUAT ÇERÇEVESĠNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI ve BAZI HATALI ĠġLEMLER 18 ARALIK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU

BODRUM SMMMO. YENĠ TTK ve DĠĞER GÜNCEL MEVZUAT ÇERÇEVESĠNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI ve BAZI HATALI ĠġLEMLER 18 ARALIK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU BODRUM SMMMO YENĠ TTK ve DĠĞER GÜNCEL MEVZUAT ÇERÇEVESĠNDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI ve BAZI HATALI ĠġLEMLER 18 ARALIK 2015 SMMM Nusret KURDOĞLU Artık son ayını da bitirmek üzere olduğumuz bu yıl da tüm

Detaylı

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Sayı : 2014/201 4 Tarih : 21.05.2014 Ö Z E L B Ü L T E N GELĠR VE GĠDER TAHAKKUKLARININ VERGĠ UYGULAMASI VE TEK DÜZEN HESAP PLANI YÖNÜNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1 I- Giriş Gelir vergisi uygulamasında vergiyi

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

SMMM STAJA BAŞLAMA YETERLİLİK SINAVI ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ

SMMM STAJA BAŞLAMA YETERLİLİK SINAVI ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ KASA NOKSANLIKLARI - KASA FAZLALIKLARI ġimdi tam zamanı Bilemediniz Kasa sayım noksanlık veya fazlalıkları ile ilgili her sınavda en az bir soru sorulmaktadır.. Bu hesapları incelerken tüm dikkatinizi

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

ġġrketler MUHASEBESĠ

ġġrketler MUHASEBESĠ ġġrketler MUHASEBESĠ ANONĠM ġġrket KURULUġU Can Anonim ġirketi 1 Kurucu Ortak Tarafından KurulmuĢtur. Ana SözleĢmeye Göre ġirket Sermayesi 500.000 TL'dir. KuruluĢ Kaydı ġöyledir. 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır.

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır. TMS 12 GELİR VERGİSİ 1. KAPSAM Bu Standart gelir vergilerinin muhasebeleģtirilmesinde uygulanır. Gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt içi ve yurt dıģı vergileri içerir. Gelir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı