DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı"

Transkript

1 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Giriş 1. Bu kitapçık, DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. (DM YAPIM) muhasebesinin Tek Düzen Hesap Planı (THP) düzenine uygun kayıt tutabilmesi için muhasebe ve diğer birimlerin uyması gereken DM YAPIM muhasebe politikalarını teşkil etmektedir. 2. Bu kitapçık, DM YAPIM ın operasyonel prosedürlerini veya yönetmelikleri oluşturmaz. Kitapçıkta sadece muhasebenin THP ye uygun olarak çalışmasına yönelik konular ile ilgili politikalar yer almaktadır. 3. Kitapçıkta yer alan politikalar olabildiğince detaylı ve DM YAPIM ın mevcut yönetmeliklerine uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan politikaların mevcut ve gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere ters düşmemesi gerekir. Gerekirse politikalar ve yönetmelikler birbirine uyumlu hale getirilir. 4. Kitapçık içinde, DM YAPIM haricinde ancak DM YAPIM ile sıkı iş ilişkisi içinde olan üçüncü şahıs şirketler de yer alabilir. Bu kitapçıkta yer alan politikalar söz konusu olan şirketleri bağlayıcı nitelikte değildir. Ancak DM YAPIM kendi içinde THP sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu şirketlerle olan ilişkilerini bu politikalara uygun olarak yönlendirir. 5. Bu kitapçığın yayınlanması ile ilgili çalışma DM YAPIM üst yönetimi tarafından belirlenir, ve ilgili kişilere gerekli duyurular yapılır. 6. Değişen iş akışları ve bilgi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan politikaların güncelleştirilmesi gerekir. Tespit edilen güncelleme ihtiyaçları DM YAPIM Mali İşler Birimi ne bildirilir. Mali İşler gerekli değişiklikleri yaparak Yönetim Kurulu nun onayına sunar. Değişiklikler Yönetim Kurulu onayından sonra uygulamaya alınır. 7. Onaylanan değişiklikler kitapçıkta düzeltilir ve yeni bir revizyon numarası ile yayınlanır. Sadece değişen sayfalar yayınlanır ve eski nüshalar arşivde depolanır. Buna ilave olarak yapılan revizyonlar tarih ve revizyon numarasına göre muhasebede arşiv bilgisi olarak saklanır.

2 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Krediler 1. Kullanılan krediler vadesine, kullanım amacına, kaynağına göre kendi içinde gruplara ayrılabilir. Vadesine göre krediler: Kısa vadeli krediler Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri Uzun vadeli krediler Kullanım amacına göre krediler: İşletme sermayesi kredileri Yatırım Kredileri Kaynağına göre krediler: Yurtdışı krediler Yurtiçi krediler Özelliği olan üçüncü şahıs kredileri 2. Kullanılan krediler muhasebede yukarıda belirlenen gruplar bazında ayrı ayrı takip edilirler. 3. Kredilerin uzun vadeli kredi veya kısa vadeli ayrımında, bilanço tarihi itibariyle geri ödeme vadasine/lerine 1 yıldan daha uzun bir süre bulunan krediler uzun vadeli olarak kaydedilir. Uzun vadeli bir kredinin, bilanço tarihi itibariyle, ödeme vadesine bir yıldan az bir süre kalmış olan anapara geri ödemeleri Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri olarak kısa vadeli krediler içinde gösterilir. Kolaylık olması amacıyle, yıl içinde çıkarılacak bilançolarda vade ayrımı ilgili yılın son günü baz alınarak yapılır. Aksi takdirde her ay sonunda değerlendirme yapılarak sürekli düzenleme yapılması gerekir. 4. DM YAPIM a tahsis edilen kredi limitleri muhasebede nazım hesaplara kaydedilir. Kredilerin kullanılan miktarları ilgili nazım hesaplardan indirilir. Sürekli limit tahsis edilmiş kredilerde geri ödeme yapıldığında nazım hesaplara ödenen miktar ilave edilir. Böylece rapor tarihi itibariyle kullanılmamış olan bakiye limit sürekli takip edilebilir. 5. Yabancı para cinsinden alınan krediler muhasebede Orijinal döviz cinsi ve TL olarak takip edilirler. Ay sonlarında, yabancı para kredilerin kur değerlemesi yapılır. 6. Kullanılan kredilerin kayıtlarının doğruluğunun kontrolü için 6 ayda bir ilgili bankalarla yazılı mutabakat yapılır. Bankalardan düzenli olarak hesap özeti alınması durumunda, muhasebe ve ekstre bilgileri karşılaştırılır ve mutabakat sağlanır. Bu durumda yıl içinde yazılı mutabakat yapmak zorunlu değildir. Ancak her durumda mutlaka yılsonlarında kapanış öncesinde yazılı mutabakat yapılır. 7. Her türlü krediler Mali İşler Birimi nden sorumlu Finans Kontrolör (FK) tarafından takip edilir. Kredi kullanımları FK tarafından başlatılır ve sonuçlandırılır. Banka hesaplarının muhasebe tarafından güncel olarak takip edilebilmesi ve hataların oluşmasını önleyebilmek için, kredi kullanımları ile ilgili evraklar imzaya göderilirken muhasebeye de konu ile ilgili bilgi iletilir. 8. Krediler ile ilgili orijinal evraklar Mali İşler Birimi nde bulundurulur. 9. Kullanılan krediler için aylık faiz ve komisyon tahakkukları yapılır, hazırlanır ve muhasebeye kaydedilmek üzere verilir.

3 Sayfa: 1/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I Ana Faaliyet Konusu Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsilatı 1. DM YAPIM ın faaliyet konusu içine giren gelir çeşitleri şunlardır: 1) Fotoğraf & Video Çekimleri Senaryo Hizmetleri & Film Yapım Grafik Tasarım & Post Prodüksiyon Etkinlik Yönetim den elde edilen Hizmet Gelirleri 2) Fotoğraf & Video Çekimleri Senaryo Hizmetleri & Film Yapım Grafik Tasarım & Post Prodüksiyon Etkinlik Yönetim den elde edilen Ürün Satışları ile ilgili Gelirler 3) Finansal Gelirler (Faiz, REPO vd) 4) Diğer Çeşitli Gelirler 2. DM YAPIM ın faaliyet konusu içine giren gelirleri oluşturan İşletme Alanları ve İşletme Birimleri Ek: Aplikasyon Merkezleri ve Aplikasyon Alanları örgütlenme tablosunda belirtilmiştir. 3. DM YAPIM ın gelirleri, muhasebede, yukarıda belirtilen gelir çeşitlerini içerecek şekilde tahakkuk esasına göre tutulur ve kayıtlara alınır. 4. Ay içinde elde edilen gelirler her bir İşletme Alanı için ay sonlarında özetlenerek AYLIK GELİR RAPORU hazırlanır. Ayrıca her bir İşletme Birimi için yukarıda belirtilen gelir çeşitleri ve tiplerine göre ayrıştırma yapılır ve AYLIK GELİR RAPORU olarak ait olduğu ay sonunda ilgili İş Birimi nden gelen verilere göre muhasebe tarafından hazırlanır. AYLIK GELİR RAPORU kullanılarak, gelir, tahakkuk eden borçlar ve ilgili vergi hesapları (KDV) için gerekli muhasebe kaydı yapılır. 5. AYLIK GELİR RAPORU çekildikten sonra sistem kilitlenir ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Hatalı fiş kesme, faturalama, satıştan iadeler, v.b. sebeplerden dolayı gelir bilgilerinde zorunlu yapılması gereken düzeltmeler sisteme düzeltme bilgisi olarak ayrıca girilir. Bu düzeltmeler de ay içinde/sonlarında AYLIK GELİR İADE RAPORU olarak sistemden alınır ve gerekli muhasebe kayıtları yapılır. 6. Cari yıl içinde yapılacak aylık tahakkuklar, muhasebede, her İşletme Birimi ne ait gelir tahakkuku için ayrı yardımcı (muavin) hesap açılarak takip edilir. Muavin hesapların alt kırılımında bu faaliyet tiplerine göre tahakkuklar izlenir. Tahakkuk dönemi kavramı hizmetin doğduğu veya taahhüt edildiği zaman olarak kullanılmaktadır. 7. Varsa geçmiş yıllardan devreden alacaklar Geçmiş Yıl Takipli Alacaklar olarak sınıflandırılır ve ilgili yıllara göre açılacak muavin hesaplarda kişiler bazında takip edilirler. 8. Tahakkuk eden gelirler, muhasebede, gelir çeşitlerine göre gruplandırılmış gelir hesaplarında takip edilir. 9. İşletme Birimlerince yapılan tahsilâtlar DM YAPIM muhasebesine ay sonlarında raporlanır. Tahsilâtın kişiler ve/veya faaliyetler bazında hangi tahakkuk dönemine ait olduğu da ayrıca raporlanır. Tahsilâtlar bu rapor doğrultusunda muhasebeleştirilir.

4 Sayfa: 2/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I 10. AYLIK GELİR RAPORU içinde yer alan tahsilât rakamları ile ay sonunda DM YAPIM merkez banka hesabına yatan paralar arasında oluşan farklar, ilgili İşletme Birimi nden/e alacaklar/borçlar olarak DRR da tahsilât farkları olarak not kaydedilir. Oluşan farklar bir iş günü sonrasında çözümlenerek kapatılır. 11. Gecikme cezaları, vade farkları için ay sonlarında muhasebede tahakkuk işlemi yapılır, faturası kesilerek ilgili şahıslara gönderilir. 12. İşletme Birim leri tarafından ay içinde tahsil edilen veya geriye ödenen depozitolar, teminatlar ve/veya sipariş avansları muhasebede müşterilerden alınan Depozitolar / Teminatlar / Sipariş Avansları olarak muhasebeleştirilir. Her bir hizmet alıcının avansı için muhasebede ayrı hesap kullanmak yerine alıcı tipleri bazında genel hesaplarda takip edilir. Alıcı bazında detay bilgi ilgili İşletme Birimi nin müşteriler programında takip edilir. Ay sonlarında sistemdeki bakiyeler ile muhasebe kayıtları karşılaştırılır: ALINAN SİPARİŞ AVANSI / İADE EDİLEN SİPARİŞ AVANSI RAPORU ve SİPARİŞLER GENEL KONTROL RAPORU. 13. Ödeme güçlüğü çeken müşterilere gerektiği koşullarda taksitlendirme yapılabilir. Bu tür işlemler muhasebede takside bağlanmış alacaklar olarak müşteri bazında tek tek takip edilirler. Müşteri bazında açılan hesapların sürekliliği olmayacağından yeni yıla devirde bakiye veren hesaplar yeniden numaralandırılarak aktarılır. Bu tür yapılan tahsilâtlar ve vade detayları muhasebeye ayrıca raporlanır. Ay sonlarında, taksitlendirme ile ilgili ay içi işlemlerinin ve ay sonu bakiyelerinin, yıl ortasında ve sonunda ilgili kişilerle muhasebe arasında mutabakatı yapılır. TAKSİTLENDİRME RAPORU ve TAKSİTLENDİRME GENEL KONTROL RAPORU.

5 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 1. Bağlı ortaklık: DM YAPIM ın doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketin, yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere, %50 den fazla hisse senetlerine, ortaklık paylarına veya oy hakkına sahip olması durumunda, bu şirket DM YAPIM açısından Bağlı Ortaklık olarak sınıflandırılır. 2. İştirak: DM YAPIM ın doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketin, yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere, %50 den az %10 dan fazla hisse senetlerine, ortaklık paylarına veya oy hakkına sahip olması durumunda, bu şirket DM YAPIM açısından İştirak olarak sınıflandırılır. 3. Bağlı Menkul Kıymetler: DM YAPIM ın uzun vadede elde tutmak amacı ile edindiği ve %10 dan daha az hissesine sahip olduğu diğer şirket hisseleri DM YAPIM açısından Bağlı Menkul Kıymet olarak sınıflandırılır. 4. SAYMAN ın yukarıdaki üç maddede belirtilen türlerden edindiği hisse senetleri elde etme değerleri üzerinden muhasebeye kaydedilir. 5. Bilanço hazırlama günü itibariyle, iştirak edilen şirketlerin değerlerinde elde etme maliyetine göre bir düşüklük söz konusu ise, bu değer düşüşü için muhasebede karşılık ayrılır. Değer düşüklüğü borsaya kote şirketlerde borsa değerleri göz önüne alınarak tespit edilir. Borsaya kote olmayan şirketlerde ise iştirak edilen şirketin zararı dikkate alınarak tespit edilir. 6. Uluslararası muhasebe ilkeleri ve finansal raporlama standartları açısından, DM YAPIM ın sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve iştirakler statüsündeki şirketlerin finansal tablolarının, DM YAPIM ın finansal tablolarına konsolide edilmesi gerekir. İç idari yönetime raporlama açısından gerekli olan konsolidasyon işlemi muhasebe tarafından hazırlanır. Bu işlem sadece raporlama amacıyla yapılacağından DM YAPIM ın resmi kayıtlarına yansıtılmaz.

6 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Üçüncü Şahıslara Borçların Takibi 1. DM YAPIM ın üçüncü şahıslara borçları şunlardan oluşmaktadır: Satıcılara borçlar Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Alınan depozito ve teminatlar Personele, bağlı kuruluşlara ve diğer kişilere borçlar 2. SAYMAN ın yukarıda gruplandırılan borçları, muhasebede Tek Düzen Hesap Planı gruplamasına uygun olarak sınıflandırılır. 3. Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar ve alınan depozito/teminatlar (müşteriler hariç) tek tek cari hesap açılarak takip edilir. Ancak sürekliliği olmayan bir defaya mahsus ve kısa vadeli borçlanmalarda her kişi için ayrı cari hesap açılmaz. Bu gibi durumlarda, DM YAPIM ın borçları, cari hesap kartsız hesaplar adı ile açılmış özel torba hesaplara kaydedilir. 4. Müşterilerden alınan depozito ve/veya teminatların ve/veya sipariş avanslarının takibi Ana Faaliyet Konusu Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsilâtı bölümünde açıklanmıştır. 5. DM YAPIM ın yabancı para cinsinden olan borçları muhasebede Türk Lirası ve ilgili yabancı para cinsinden ayrı ayrı takip edilir. Yabancı para cinsinden olan borçlar ay sonlarında kur değerlemesine tabi tutulur ve değerleme sonucunda Türk Lirası bazında doğan kur farkı geliri / gideri muhasebeleştirilir. 6. Muhasebe kayıtları düzenli ve dikkatli tutulan kayıtlardır. Ancak yine de bazı hataların oluşması muhtemeldir. Muhtemel bu hataların düzeltilebilmesi için muhasebe kayıtları ile üçüncü şahısların kayıtlarının mutabakatlarının yapılması gerekir. Bu amaçla, her hesap dönemi içinde Haziran ve Aralık ayı sonlarında ilgili kişilerden yazılı mutabakat istenir. Gelen cevaplar değerlendirilir varsa mutabakat farkları araştırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır. 7. Vadeli borçlarda, vade süresince ana paraya ilave olarak oluşacak vade farkı söz konusu ise bu vade farkları her ayın sonunda tahakkuk ettirilir ve muhasebe ye kaydedilir. 8. Borçlara karşılık verilen nakdi veya gayri nakdi teminatlar muhasebede ayrıca takip edilir ve bunlarında yukarıda 6. madde de açıklanan şekilde mutabakatı yapılır. 9. Borç ödemeleri, ilgili kişinin banka hesabına havale veya isme yazılı günlük çekle yapılır. Çek ile ödeme durumunda çek ilgili kişiye veya kanuni temsilcisine tahsilât makbuzu karşılığında verilir. Hiçbir şekilde nakit ödeme yapılmaz. 10. Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri borcun niteliğine göre sınıflandırılarak muhasebeye kaydedilir ve gününde ödenir.

7 Sayfa: 1/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I Tesis Niteliğinde Proje Yatırımlarına Söz Konusu Altyapı Muhasebesi 1. Başlıbaşına temel hizmetleri içinde barındıran bir işletme tesisinde hizmet dağıtımına fayda sağlayacak ve servislerin verilebilmesi için bir altyapı yatırım sisteminin oluşturulmuş olması ve bu sistemin sürekli çalışır durumda tutulması gerekliliğidir. Altyapı yatırım sistemi komple bir sistemdir. Bu sistemde yerin altında ve üstünde birçok birbirine bağımlı parça bulunmaktadır. 2. Altyapı yatırım sisteminin özelliği sebebiyle, bu yatırım sistemi ile ilgili uygulanacak muhasebe standartlarınında buna uygun olması ve DM YAPIM ın gerçek performansının bu standartlar doğrultusunda değerlendirilebilmesi gerekir. Genel kabul görmüş bu ilkeler DM YAPIM muhasebe sisteminde de uygulanır. Uygulanacak altyapı muhasebesinin temel prensipleri aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır. 3. Altyapı muhasebesi kapsamında DM YAPIM ın sabit kıymetleri altyapı kıymetleri ve diğer kıymetler olarak sınıflandırılır. Bu sınıflamaya göre oluşturulan iki ayrı grup için uygulanacak muhasebe işlemleri birbirine göre farklılık gösterir. 4. Altyapı sabit kıymetleri, Bu bölümde yer alacak yatırım kalemleri yazılacaktır. 5. Sistemin bir parçası olmakla birlikte, bazı istasyonlar ile ara depolama merkezleri ve diğer yer üstü sistemler altyapı sabit kıymetleri kapsamında değildirler. 6. Altyapı sabit kıymetleri haricinde kalan sabit kıymetler diğer kıymetler olarak sınıflandırılır ve bunlara ilişkin muhasebe politikaları Sabit Kıymet Takibi bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 7. Altyapı yatırım sistemi bir sürekliliğe tabi olacağı, dolayısıyla bu yatırımlardan elde edilecek hizmetlerin alınabilmesi/verilebilmesi için gerekli altyapı sabit kıymetlerinin sürekli işler konumda tutulacağı varsayılmaktadır. Bu sebeple, altyapı sabit kıymetlerinin ekonomik ömrü muhasebe açısında sınırsız kabul edilerek bu kıymetler amortismana tabi tutulmazlar. 8. Amortismana tabi tutulmayan altyapı sabit kıymetleri için yapılan harcamaların muhasebede dönem giderlerine veya aktiflere kaydedilmesi yönünden bu masrafların niteliklerine göre sınıflandırılması yapılır. Bu sınıflandırma için kullanılacak ilkeler ve her sınıf için uygulanacak muhasebe işlemleri aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 9. Altyapı sabit kıymetlerinin mevcut işlerliğinin (mevcut kapasite, standart ve maliyet yönünden) devamlılığını sağlamaya yönelik normal bakım onarım nitelikli giderler gelirlere ilişkin giderler (REV) olarak sınıflandırılırlar. Bu tür giderler DM YAPIM ın işletme tesisleri içinde geniş hizmet ağından çeşitli gelir elde edebilmesi için sistemin sürekliliğini korumaya yönelik olduğundan REV nitelikli oluşan giderler, muhasebede ilgili gelirlerin kaydedildiği dönem içinde işletme gideri olarak kaydedilirler. 10. Mevcut altyapı sisteminin sürekliliğini koruyabilmek için uzun vadeli(10 veya >10 yıl) sabit kıymet yönetim planı (SKYP) oluşturulur. Altyapı sabit kıymetlerine yönelik yapılacak olan bakım onarım işleri SKYP ye göre gerçekleştirilir. Kapalı bir hesap dönemi içinde yapılan bakım onarım giderleri SKYP ile karşılaştırılır.

8 Sayfa: 2/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I 11. Bu karşılaştırma sonucunda plana göre gerçekleşen giderlerde oluşan farklılıklar muhasebede tahakkuk ve erteme yolu ile plana uygun hale getirilir. Bu işlem, farkların büyük olması durumunda yapılır. 12. DM YAPIM ın mevcut durumda SKYP si bulunmamaktadır. SKYP nin hazırlanmasına yönelik bir ortam doğduğunda gerekli teknik kadrosunun ortaklaşa çalışmaları başlatılacak, bu çalışmalar tamamlanıp plan işler hale getirilinceye kadar REV nitelikli oluşan giderler işletme gideri olarak kaydedilecek ve 10. maddede belirtilen fark hesaplamaları yapılmayacaktır AMP nin ilk uygulamaya alınması sırasında ve sonrasında DM YAPIM ın bakım onarım politikalarında yapacağı değişikliler sonucunda kısa vadede yapılması gereken GEL nitelikli yüklü harcamalar (Birikmiş GEL giderleri) işletme gideri olarak sınıflandırılmaz ve Altyapı Sabit Kıymetleri olarak aktifleştirilirler. 14. DM YAPIM ın mevcut altyapı sabit kıymetlerine (kapasite, standart ve maliyet - verimlilik - yönünden) ilave veya yeni olarak yapacağı harcamalar altyapı sabit kıymetleri (ENGE) olarak aktifleştirilir. 15. Yapılan yatırım nitelik olarak GEL ve ENGE özelliklerinin her ikisini de bir arada bulundurur ise mühendislik çalışması sonucunda oluşturulacak kriterler doğrultusunda ayrıştırılarak gerekli muhasebe kaydı yapılır. Belirli bir kriter tespit edilemediği durumda bu tür masraflar GEL olarak kabul edilir. Ancak bu durumda neden ayrıştırmanın yapılamadığı net olarak belirtilir. 16. Altyapı sabit kıymetlerinin mevcut durumunda değişiklik yapmayan ancak zorunluluk olarak yapılan harcamalar (yol güzergahının değişimi, çevre düzenlenmesi gibi) yine GEL nitelikli işletme gideri olarak kaydedilir. 17. Mevcut altyapı sabit kıymetlerinin durumunun tespitine yönelik yapılacak harcamalar birikmiş GEL olarak değerlendirilir ve aktifleştirilir.

9 Sayfa: 1/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I Yapılmakta Olan Yatırımların (Projelerin) Takibi 1. DM YAPIM ın işletme birimi, işletme birimi tesis ve diğer hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi ve artan talebi karşılayabilmesi için sürekli yeni yatırımlar yapması gerekecektir. Yapılacak yatırımların maliyetlerinin takip edilebilmesi varsa planlardan sapmaların zamanında tespit edilebilmesi için iyi bir yatırım takip sistemine ihtiyaç vardır. Aşağıda bu sistem açıklanmıştır. 2. Yapılacak yatırım takip yönünden iki aşamayı içermektedir. Birinci aşama yatırımın ilerleyişinin takibidir. İkinci aşama ise yatırımın tamalanıp devreye alınması (aktifleştirme) aşamasıdır. 3. Yatırımın ilerleyişinin takibi 3.1. Yeni bir projenin kullanım amacı yönünden gruplandırılması gerekir Yeni bir proje başlamdan önce yapılacak olan bu projenin niteliğinin bilinmesi takip açısından son derece önemlidir. Bir projenin niteliği aşağıdaki tiplerden herhangi birisi veya birkaçını içerebilir. ENGE nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (1) Birikmiş GEL nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (2) GEL nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (3) Diğer yatırım harcaması projeleri (4) Bu projeler altyapı harcamaları haricinde kalan ve tamamlandığında aktifleştirilecek (sabit kıymetlere aktarılacak) projelerdir. Diğer işletme gideri projeleri (5) Bu tip projeler aslında proje olarak takip etmeyi gerektirmez. Masraflar oluştukça ilgili gider hesaplarına kaydedilmeyi gerektirir. Ancak belirli bir süreç içerisinde yapılacak ve belirli bir amaca yönelik masrafların yönetim açısından takip edilmesi ihtiyacının karşılanabilmesi kullanılır Projelerin nitelikleri değerlendirilirken bir projenin içinde birden fazla nitelik bir arada bulunabilir. Bu durumda mümkünse projenin alt projelere bölünmesi daha uygundur. Projeyi bölme işlemini yapmanın mümkün olmadığı durumlarda projenin içinde yeralan nitelikler ayrıştırılır ve her bir niteliğin proje içindeki orantısı belirlenir. Bu tip bir proje içerdiği niteliklerden orantısal olarak en yüksek nitelik şeklinde takip edilir Yapılacak yatırımlar, muhasebede takip kolaylığı yönünden projenin finansman kaynağına göre gruplandırılabilir. Bankası kaynaklı projeler (1) Finansal Kuruluşu kaynaklı projeler (2) DM YAPIM kaynaklı projeler (3) Diğer projeler (4) 3.5. Proje başlamadan proje sorumlusu muhasebeye başvurarak DM YAPIM proje takip numarası alır. Bu numara projenin her aşamasında ve proje ile ilgili her işlemde referans olarak kullanılır Proje takip numarası talebi aşamasında, proje ile ilgili yukarıdaki maddelerde belirtilen gerekli bilgiler ve projenin muhasebeyi ilgilendiren şartları muhasebeye bildirilir. Bu iş için PROJE TAKİP NUMARASI TALEP FORMU kullanılır. Gerekirse bu formun ekine ilave dökümanlar eklenir.

10 Proje No* Nitelik Kodu Grup Kodu Finansman Kodu DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Sayfa: 2/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I 3.7. Muhasebe kendisine ulaşan talepleri değerlendirerek aşağıda belirtilen kodlama bloğuna uygun proje numarasını belirler ve ilgili birimlere yayınlar. * Proje No bloğu iki handen oluşur ve ilk üç hanenin her bir kombinasyonu için kendi içinde sıra numarası verilerek takip edilir Projelerin oluşan maliyetleri muhasebe ve proje sorumlusu tarafından ayrı ayrı takip edilir. Tipik bir projenin maliyet unsurları ve kısaltılmış kodları şunlardır: Hakedişler (HAK) Malzeme (MAL) İşçilik (ISC) Danışmanlık ve Müşavirlik (DAN) Kontrolör Ücretleri (KON) Finansman ve Kur Farkları (FIN) Eskalasyon Farkları (ESK) Diğer Giderler (DGI) Genel Gider Payı (GGI) 3.9. Maliyet unsurları muhasebede ilgili her proje altında masraf merkezi olarak takip edilirler HAK giderleri müteahhitlerin dönemsel yapacakları hakediş raporları ve buna ilişkin fatura ile muhasebeye kaydedilir. Proje sorumlusu hakediş tutarlarını proje içinde tanımlanan her bir sabit kıymete dağıtım yaparak muhasebeye bildirir (Bkz. Aktifleştirme madde no 4). İlgili hakedişin içinde kullanıma alınan dolayısıyle aktifleştirilmesi gereken değerler de muhasebeye bildirilir (Bkz. Aktifleştirme madde no 4) MAL giderleri, malzemenin ambar çıkışı sırasında ilgili projeye çıkış yapılarak takip edilir. Muhasebe ay sonlarında ilgili çıkışları değerlendirerek muhasebede proje hesaplarına kaydeder. Detayları için Stok Kontrol bölümüne bakınız ISC giderleri, müteahhitlerden alınan işçilik faturaları proje sorumlusu veya faturayı teslim alan kişi tarafından doldurulacak masraf kodlama formu ekinde muhasebeye gönderilir. Muhasebe, masraf kodlama formu üzerindeki bilgileri kullanarak ISC giderlerini ilgili proje hesaplarına kaydeder. Aynı uygulama DAN, KON, DGI giderleri içinde geçerlidir. MASRAF KODLAMA FORMU.

11 Sayfa: 3/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I FIN giderleri, projeler için alınan krediler ile ilgili projenin devreye alınmasına kadar oluşan, kredi faizi, kur farkları ve kredi ile ilgili diğer giderleri kapsar. Bu giderler ay sonlarında tahakuk ettirildiğinde ilgili projelere dağıtımı yapılarak bildirilir. Muhasebe yapılan dağıtıma göre tahakkukları kayıtlarına alır ESK giderleri veya gelirleri, Proje bedelinin hakediş haricinde yapılan eskalâsyonları, verilen avans değerlemelerinden doğan gelirler ve hakedişlerden kesilen teminat paralarının değerlemelerinden oluşan giderler bu kapsamdadır. Eskalâsyona tabi veya yabancı para projeler ay sonlarında veya hakedişler hazırlanırken gerekli değerlemeler proje sorumlusu tarafından yapılarak muhasebeye bildirilir. Muhasebe gelen hesaplamaların kendi kayıtları ile uygunluğunu kontrol eder ve değerleme farklarını ilgili proje hesaplarına kaydeder GGI giderleri, DM YAPIM ın operasyonel giderleri dağıtıma tabi tutulduktan sonra projelere dağıtılan giderleri içerir. DM YAPIM bünyesinde oluşan ortak nitelikli giderler muhasebe tarafından belirlenecek kriterlere göre aylık olarak dağıtılır. Ortak nitelikli giderlerde yine masraf kodlama formu ekinde muhasebeye gönderilir Proje sorumlusu ay sonlarında kendisinde biriken proje giderlerini muhasebe kayıtları ile karşılaştırır ve olası hatalar düzeltilir. Proje sorumlusu, projenin bütçe ve fiili durumunu karşılaştırır ve proje hakkında aylık rapor hazırlar. Muhasebe bu raporları aktifleştirmeyi takip eden hesap dönemi sonuna kadar saklar Proje sorumlusu, proje kapsamında yer alan ve kullanıma giren sabit kıymetleri proje başlangıcında tanımlanan sabit kıymet bazında ayrı ayrı muhasebeye bildirir. Projenin geçici kabul ve kesin kabulleri yine proje sorumlusu tarafından muhasebeye bildirilir. Bu bildirim sırasında, başlangıçta tanımlanan sabit kıymetlerden farklı bir fiili durum söz konusu ise, değişenler muhasebeye bildirilir Muhasebe, yılın haziran ve aralık aylarında projeleri gerçekleştiren müteahhitlerden yazılı mutabakat alarak muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol eder ve gerekli düzeltmeleri yapar. 4. Yatırımların aktifleştirilmesi: 4.1. Yapılmakta olan bir yatırım, proje süresince muhasebede yapılmakta olan yatırımlarda takip edilirler. Proje ekonomik anlamda kullanıma girdiği andan itibaren sabit kıymetlere aktarılarak aktifleştirilir Aktifleştirme için projenin tamamının kullanıma alınması söz konusu değildir. Proje içinde yer alan ve bağımsız olarak kullanılarak ekonomik bir fayda elde edilmeye başlanan her türlü kıymetin aktifleştirilmesi gerekir Aktifleştirme işleminde, parasal değerlerle birlikte ilgili sabit kıymetinde kayıt altına alınması sağlanır.

12 Sayfa: 4/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I 4.4. Proje kapsamında birden fazla aktifleştirilecek sabit kıymet bulunabilir. Bu kıymetler proje başlangıcında proje sorumlusu tarafından tanımlanarak muhasebeye bildirilir. Proje kapsamında oluşacak olan sabit kıymetlerin belirlenmesinde kullanılacak kriterler aşağıda açıklanmıştır. Kendi başına ekonomik bir değeri olan kıymetler Bir sistemin parçası olmakla birlikte başka amaçlar ve yerlerde kullanılabilecek taşınabilir kıymetler Var olan bir sisteme ilave edilen ve kendi başına DM YAPIM için ekonomik bir değeri olmayan kıymetler var olan sistemin üzerine ilave olarak akitleştirilir. Bir sistemi oluşturan ve birbirinden ayrıştırılamayan kıymetler sistem olarak bir grup halinde bir tek sabit kıymet olarak aktifleştirilir GEL ve diğer işletme gideri nitelikli projeler, tamamlandıklarında muhasebede işletme giderlerine kaydedilirler. Dolayısıyle aktifleştirilmeleri söz konusu değildir Yapılacak yatırımlar için harcanacak ortak giderler öncelikle projelere ve daha sonrada belirlenecek kriterler doğrultusunda ilgili proje kapsamındaki sabit kıymetlere dağıtılırlar. 5. Aktifleştirme sonrasında oluşacak giderler dönem işletme gideri olarak muhasebeleştirilir. 6. Aktifleştirme işlemi sonrasında izlenecek politikalar konusunda Sabit Kıymet Takibi bölümüne bakınız.

13 Sayfa: 1/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I Sabit Kıymet Takibi 1. DM YAPIM ın sahip olduğu ve kullandığı (veya kullanıma devrettiği) sabit kıymetleri için aşağıda yazılı politikalar uygulanır 2. Bu politikalar DM YAPIM Stoklar ve Depo Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. 3. Numaralama Sistemi ve Etiketleme 3.1. İşletmede bir yıldan fazla kullanılmasi öngörülen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin DM YAPIM tarafından işletmeye alınması esnasında takibi kolaylaştırmak amacıyle bir numaralama sistemi izlenir Bu numaralama sistemi içinde; Sabit kıymet grupları (Tablo 1) Belirlenen grupların THP deki muhasebe hesap numaraları (Tablo 1) Sabit kıymet grupları içinde yer alan aktiflerin detay bilgileri (Tablo 2) belirlenir ve her grup bazında ayrı ayrı oluşturulacak sıra numarası esasına göre kayıtlara alınır. Her bir sabit kıymet için muhasebe sisteminde ayrı ayrı sabit kıymet kartı açılır Her sabit kıymet kayıtlara alındığı bir aktif sıra numarası ile tanımlanır ve etiketlenir. Fiiliyatta, etiketleme aktifin cinsine göre boya, alüminyum veya metal bir künye kullanılarak her bir sabit kıymetin üzerine boyama, yapıştırma veya perçinleme usulüyle yapılır. 4. Sabit Kıymet kayıtlarına alınan her bir aktifin bulunduğu yer, zimmeti bilgileri sabit kıymet kartında ayrıca belirtilir. Sabit kıymetin bulunduğu yer, aktifin işletme içinde kullanıldığı yerdir. Sabit kıymetin zimmeti ise aktifin kullanıldığı yerde, sorumlu olan kişi veya kurumlardır. 5. Kayıt prosedürleri 5.1. İhtiyaç duyulan bir sabit kıymetin temini MALZEME İSTEK FORMU nun düzenlenmesi ile olur Teslim alma işlemleri ve muayene işleri depoda yapılır ve muayene raporu hazırlanır. İlgili sabit kıymetin depoda teslim alınması mümkün olmadığı durumlarda, teslim alan kişi depoyla temasa geçerek gerekli giriş ve çıkış işlemlerini yaptırır Satın alınan sabit kıymetin depoya girişi DEPO GİRİŞ FİŞİ ile yapılır. Kullanılacağı yerlere gönderilmek üzere hazır edilen sabit kıymetler için ise DEPO ÇIKIŞ FİŞİ düzenlenir Satın alınan veya aktifleştirilen sabit kıymetler önce yukarıda sözü edilen bir aktif numarası verilmek suretiyle bu SABİT KIYMET DEFTERİ ne işlenir. Sabit kıymet defteri muhasebede sabit kıymetleri tek tek takip etmek için kullanılan yardımcı bir muhasebe defteridir İlgili orijinal fatura ve belgeler muhasebeye teslim edilir.

14 Sayfa: 2/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I 5.6. Kullanıma verilen ilgili sabit kıymet için muhasebede sabit kıymet kartı açılarak gereken tüm bilgiler girilir Muhasebe sisteminde muhasebe fişi kesilir ve ve kesilen fiş açılan sabit kıymet kartı ile ilişkendirilir. 6. Sabit Kıymet Amortisman Politikası 6.1. Sabit kıymetlerin tespit edilen değerlerinin gider yazılmasına izin verilmeksizin amortismana tabi tutularak itfa edilmeleri amortisman yani yıpranma payı mevzuunu teşkil eder Normal Amortisman : DM YAPIM, amortismana tabi sabit kıymetlerin değerini, % 20 oranından fazla olmamak üzere serbestçe tespit edilen nispetler üzerinden yok edebilir. Sabit kıymet grupları bazında belirlenen yıpranma payı oranları Tablo 1 de yer almaktadır Amortismana tabi olan sabit kıymetler ile ilgili oran usulüne göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartıyle S.K.K. da girilir Ayrıca yönetim amaçlı raporların doğru bilgi vermesi bakımından aylık mali tablolara yansıltılması gereken aylık amortisman hesaplamaları yapılır ve gerekli muhasebe kaydı yapılır 6.5. Uygulanmaya başlayan amortisman oranları, sonraki yıllarda değiştirilemez. Ancak yeni sabit kıymet alımlarında, eğer herhangi bir nedenden dolayı politika değişikliği yapılması öngörülmüşse, yeni amortisman oranları kullanılır Amortisman süresi, sabit kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Kıst amortisman hesaplaması yapılır : sabit kıymetin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır, ve amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. 7. Sabit Kıymetlerin Satılması Durumu : 7.1. Satışı yapılacak bir sabit kıymet için DEPO ÇIKIŞ FİŞİ düzenlenir Herhangi bir nedenle elden çıkarılan sabit kıymetlerin fatura veya geliri tevsik edici diğer bir belge karşılığında Sabit Kıymet Defteri nden kaydı silinir Muhasebede de alınan bedel ile bunların envanter kayıtlarındaki değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabından geçirilir. Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. 8. Herhangi bir nedenle yer değiştiren sabit kıymetler için tutanak düzenlenir ve muhasebeye iletilir. Muhasebede, S.K.K. da gerekli değişiklik yapılır. 9. Hurdaya ayrılacak sabit kıymetler, Hurda Komisyonu nca görülüp muayenesinden sonra hurdaya ayrılmasına karar verilen sabit kıymetler, ambara DEPO GİRİŞ FİŞİ ile giriş yapılır. Muhasebe komisyon raporu ve ambar giriş fişini kullanarak gerekli muhasebe kaydını yapar. Hurdaya ayrılan aktifler Sabit Kıymet Defteri nden çıkarılır. (DM YAPIM Stoklar ve Depo Yönetmeliği ).

15 Sayfa: 3/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I 10. Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Sabit kıymetlerin değerlemesi işlemi, devletin yıllık olarak belirlediği yeniden değerleme oranları kullanılarak sabit kıymetlerin maliyet bedellerinin ve amortismanlarının olabildiğince güncel değerlere getirilmesi işlemidir Değerlemede sabit kıymetlerden her biri tek başına dikkate alınır. Toplu değerleme yapılmaz Yeniden değerleme aylık ve yıllık olarak yapılır. Aylık değerlemelerde geçmiş yıl için ilan edilen oran kullanılır. Yıl içinde yapılan aylık değerlemeler geçici değerlemelerdir. Bu sebeple değerleme sonuçları muhasebeye tahakkuk olarak kaydedilir. Yılsonunda, yıl içinde yapılan tahakkuklar iptal edilir ve cari yıl için ilan edilen değerleme oranı kullanılarak yıllık kesin değerleme yapılır ve muhasebeye kaydedilir Yeniden değerleme hem sabit kıymet hem de birikmiş amortisman için uygulanır. Her ikisinin arasındaki artıştan doğan fark Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu hesabına kaydedilir Bina ve araziler ilk maliyetlerinden, diğerleri ise değerlenmiş tutarları üzerinden amortismana tabi olurlar. Ayrıca, hesap dönemi içinde aktife giren sabit kıymetlerin bu dönem içinde yeniden değerlemesi yapılmaz Araziler değerleme kapsamı dışındadır. 11. Sabit Kıymetlerin Sayımı Her mali yılın sonunda iç kontrol denetim amaçlı bir sayım komisyonu kurulur. Bu komisyon, DM YAPIM ın sahip olduğu sabit kıymetlerin, Sabit Kıymet Defteri nde belirtilen özelliklerine uygun olup olmadığını görerek, sayarak ve ölçerek sayımını yapar ve doğruluğunu muhasebedeki kayıtlarla karşılaştırılarak tevsik eder Sayım sonunda ortaya çıkabilecek farklılıklar muhasebe kayıtlarından fazla veya eksik olmasından kaynaklanıyorsa nedenleri araştırılır ve muhasebeye intikal etmemiş sayım fazlalıkları ile ilgili belgelerin bulunulmasına çalışılır ve gerekli düzeltmeler muhasebe kayıtlarında yapılır. Sayım sonucunda tespit edilen ve muhasebe kayıtlarında mevcut olup fiiliyatta olmayanlar için tutanak tutulur, daha sonra Yönetim Kurulu Kararı ile muhasebede gerekli düzeltmeler yapılır.

16 Sayfa: 1/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I Stok Kontrol 1. DM YAPIM ın stok hareketleri, mevcut stoklar ve depo yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Aşağıdaki maddeler genel ve açıklayıcı niteliktedir. 2. DM YAPIM ın bir merkez deposu ve ihtiyaca göre belirlenen, İşletme Birimlerinin sorumluluğunda olan yan depolar yer alır. 3. Her türlü işletme ve sabit kıymet nitelikli malzemenin girişi öncelikle merkez depoya yapılır ve daha sonra kullanıma verilir. 4. Malzeme ve hizmet talebi 4.1. Her türlü malzeme va hizmet talepleri ihtiyacı tespit eden birim tarafından hazırlanacak MALZEME İSTEK FORMU ile yapılır İstek formu 4 kopya olarak hazırlanır. Her türlü talep öncelikle merkez ambara gönderilir ve burada bir sıra numarası verilerek kayda alınır. >> MALZEME İSTEK FORMU Kayda alınan MALZEME İSTEK FORMU nun bir kopyası talepte bulunan birime verilir. İlgili birim talebini verilen numara ile takip eder Satın alma gerektiren talepler (malzeme ve hizmet) satınalmaya gönderilir bir kopyası merkez ambarda bekletilir Merkez ambarda mevcudu bulunan ve bu ambardan teslim edilecek talepler ambardan çıkış işlemine tabi tutulurlar Malzeme talepleri karşılandıktan sonra istek fişinin bir kopyası muhasebeye gönderilir. Servis taleplerinde satınalmaya fişin bir kopyası gönderilirken diğer bir kopyada muhasebeye gönderilir Muhasebe, kendisine gelen istek fişlerini ilgili muhasebe fişinin ekinde dosyalar Taleplerin son kopyası merkez ambarda sıra numarasına göre dosyalanır Merkez ambarda stoğu bulundurulan malzemelerin talepleri bu ambar tarafından yapılır. Bu durumda istek fişi ambar tarafından doldurulur ve diğer istek fişlerine uygulanan işlemler eksiksiz yerine getirilir Taleplerde acil durum söz konusu değildir. Böyle bir durum mevcut ise FK nın onayı alınır ve dökümantasyon eksiği en kısa zaman içinde tamamlanır İstek fişlerinde talebi yapan birim veya kişi ve kullanım amacı (proje no veya masraf kodu) mutlaka belirtilir.

17 Sayfa: 2/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I 5. Ambar girişleri yönetmeliğe uyugun olarak yapılır. Her türlü giriş için DEPO GİRİŞ FİŞİ düzenlenir. DEPO GİRİŞ FİŞİ 4 kopya olarak hazırlanır. Bir kopya satınalmaya, bir kopya muhasebeye gönderilir. Diğer iki kopya ambarda sıra numarasına göre dosyalanır. DEPO GİRİŞ FİŞİ kendinden sıra numaralıdır. Bilgisayar kullanımı söz konusu ise bilgisayarın vereceği otomatik sıra numarası kendinden sıra numarası yerine kullanılır. >> DEPO GİRİŞ FİŞİ. 6. Depoya giren malzemeler için depo fişi kesildikten sonra girişler depo stok kartına da işlenir. Bilgisayar kullanılması durumunda giriş fişi kesildiğinde depo stok kartına da otomatik kayıt yapılacağından böyle bir işleme gerek yoktur. >> STOK KARTI. 7. Depodan malzeme çıkışı yapılabilmesi için yönetmeliğe uygun onayların alınmış olması gerekir. Depo çıkışları kendinden veya bilgisayardan otomatik sıra numaralı DEPO ÇIKIŞ FİŞİ ile yapılır. DEPO ÇIKIŞ FİŞİ 4 kopya olarak hazırlanır. Bir kopya malzemeyi alan birime, bir kopya muhasebeye gönderilir. Diğer kopyalar depoda sıra numarasına göre dosyalanır. 8. DEPO ÇIKIŞ FİŞİ üzerinde depo memurunun ve malzemeyi teslim alan kişinin imzası bulunur. >> DEPO ÇIKIŞ FİŞİ. 9. Depo çıkışlarında hangi projeye, kime ve hangi masraf çeşidine çıkış yapıldığı belirtilir. 10. Depodaki malzemelerin gruplandırılması ve stok numarası verme Depoda bulunan malzemeler 3 ana gruba ayrıştırılmıştır. Bunlar: İşletme malzemeleri (sarf malzemeleri dahil) (1) Yatırım malzemeleri (2) Sabit kıymetler (3) Yukarıda belirlenen grupların altında, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulması gereken alt gruplar depo tarafından belirlenir ve kodlanır Depoda stoklu olarak bulundurulacak malzemeler için ayrı ayrı stok kartı açılır ve giriş çıkışlar bu kart üzerinden takip edilir Depoda stoksuz olarak sadece giriş ve çıkış amaçlı takip edilecek malzemeler için ayrı ayrı stok kartı açmak yerine belirli malzeme cinsleri için ortak torba stok kartı açılır Torba stok kartlarına girişi yapılan malzemeler aynı anda ilgili projeye ve birime çıkışı yapılarak stok bakiyesi bırakılmaz Torba stok kartlarının diğer normal kartlardan ayrıştırılabilmesi için stok numarası belirlenirken veya bilgisayar programı kullanılması durumunda referans bilgisi alanlarına özel işaret konularak ayrıştırma sağlanır.

18 Sayfa: 3/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I 11. Depo çıkışlarının maliyetlendirilmesi Genel kural olarak depo çıkışları FİFO (ilk giren ilk çıkar) ile değerlendirilir ve buna göre fiyatlandırılır Stoklu malzemelerin ay içinde yapılan çıkışları ay sonunda muhasebe tarafından yukarıdaki maddedeki yöntemle fiyatlandırılır Fiyatlandırılan çıkış fişleri, ilgili proje veya masraf hesaplarına kaydedilerek muhasebeleştirilir Torba hesaplardan yapılan çıkışlar ilgili çıkış işleminin fatura değeri ile değerlendirilir ve muhasebe kaydı yapılır. Bu işlem için ay sonlarının beklenmesi söz konusu değildir. 12. Depo stoklarının her yılsonunda fiziki sayımı yapılır ve kayıtlar ile fiziki değerler arasındaki sayım farklılıkları araştırılarak gerekli muhasebe ve idari işlemler yapılır. Stok sayımları depo sorumlusu haricinde muhasebe tarafından gerçekleştirilir.

19 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Gelir ve Gider Tahakkukları ve Ertelemeleri 1. Uluslararası muhasebe standartlarının en temel prensilerinde birisi dönemsellik ilkesidir. Bu ilkeye göre belirli bir hesap vaya raporlama dönemi içinde oluşan giderlerin ve gelirlerin ilgili oldukları dönem içinde muhasebeleştirilmesi gerekir. Muhasebeleştirme için gelirin veya giderin fiilen tahsil edilmesine veya ödenmesine gerek yoktur. Burada önemli olan ilgili gelirin veya giderin oluşmuş olması ve bunun belirli dökumanlarla desteklenebilmesidir. 2. Yukarıda belirtilen açıklama doğrultusunda gelirlerin ve giderlerin faturalanmamış ancak ilgili hesap dönemi içinde oluşmuş olması durumunda tahakkuk ettirilmesi gerekir. Aynı şekilde faturalanmış veya ödenmiş ancak toplam bedelin bir kısmının gelecek hesap dönemlerini ilgilendirmesi durumunda bu tür gelirler ve giderlerin ertelenmesi sağlanır. 3. Tahakkuk ve erteleme işlemleri titiz hesaplama ve takip gerektirmektedir. Raporlama döneminde kesin hesaplara etkisi olacağından dolayı ay sonlarında ilgili hesaplar çalıştırılarak yansıtmalar yapılır. 4. Tahakkuklar muhasebe sistemine özel olarak da girilebilir (Raporlama yönünden). Bu durumda tahakkuklar X sistemi ve fiş tipi? seçilerek girilir. Ancak yapılacak tahakkuklar kesin tahakkuklar ise normal fiş olarak girilir.

20 Sayfa: 1/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I Yabancı Para İşlemleri 1. Bu bölümde yer alan politikalar genel olarak iki ana gruba ayrılmıştır. Birinci grup, yabancı para işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki belirlenen politikaları içerir. İkinci grupta ise faaliyet sonuçlarının yabancı para cinsinden raporlamasına yönelik politikalar açıklanmıştır. 2. Yabancı para işlemleri 2.1. Yabancı para işlemlerde gerçekleştirilen işin niteliği son derece önemlidir. Nitelik açısından bir işlem parasal işlem veya parasal olmayan işlem olarak ayrıştırılmıştır Parasal işlemler DM YAPIM ın borçları alacakları gibi işlemleridir. Parasal nitelikli işlemlerde, yabancı para ve karşılığı olan Türk Lirası, işlem tarihindeki geçerli kurlar kullanılarak kayıtlara alınır. Bu işlemler hesap kapanana kadar, raporlama dönemlerinde geçerli kurlar kullanılarak kur değerlemesine tabi tutulur. Değerleme sonucunda oluşan farklar kur farkı geliri veya gideri olarak muhasebeleştirilir Parasal olmayan işlemler stoklar, sabit kıymet (yapılmakta olan yatırımlar dâhil), sermaye, iştirakler, gelir ve giderler gibi işlemlerdir. Parasal olmayan işlemlerde, yabancı para ve karşılığı olan Türk Lirası, işlem tarihindeki geçerli kurlar kullanılarak kayıtlara alınır. Kayıt sonrasında raporlama donemlerinde her hangi bir kur değerlemesine tabi tutulmazlar Parasal olmayan işlemlerde yabancı para tutarının muhasebe fişine işlenmesine gerek yoktur. Ancak ileride ihtiyaç olacağı düşünülerek bilgi amaçlı olarak yabancı para değerleride fişlere kaydedilir Kur değerlemeleri her ay sonunda ve yılsonlarında, muhasebe yazılımı kullanılarak otomatik olarak yapılır. Dolayısıyle fiş girişlerinde işlemlerin orijinal para cinslerinin ve tutarlarının doğru girilmesinin büyük önemi bulunmaktadır Kur değerlemelerinde raporlama dönemi sonundaki geçerli TC Merkez Bankası alış kurları kullanılarak değerleme yapılır. İşlem sırasında ise karşı taraf ile anlaşılan veya bankanın transfer sırasında kullandığı kur kullanılarak muhasebe kaydı yapılır. 3. Yabancı para cinsinden raporlama 3.1. DM YAPIM ın Türk lirası tutulan muhasebe kayıtlarından elde edilen faaliyet sonuçlarının yönetime ABD doları cinsinden raporlanabilmesi gerekmektedir Tabloların ABD dolarına çevrilmesi işi enflasyon muhasebesi tekniklerini kullanarak yapılır. (ENFLASYON MUHASEBESİ YÖNETMELİĞİ). Enflasyon olgusunun söz konusu olmadığı dönemlerde de: (1) Tarihsel değerlerin yer aldığı ve (2) Cari satın alma değerlerinin yer aldığı tablolar belirlenecek varsayımlar doğrultusunda ABD dolarına çevrilir Sistemde, raporlama para cinsinden kur değerlemesi de ay ve yılsonlarında otomatik olarak yapılır.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim A.Ş. ŞİRKET ADI : HAZIRLAYAN: DENETÇİ : DÖNEM : TARİH/PARAF: TARİH/PARAF: KONU : SATIN ALMA Yöntem: Her aydan 3 adet ambar girişi fişi seçildi. Denetim testlerinin varlığını test ediniz. Malzemenin Cinsi AMBAR

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 *

ÇÖZÜM YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Şenol ÇETİN 24 * YABANCI PARA ILE YAPILAN İŞLEMLERDE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Şenol ÇETİN 24 * I. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye de mukim kişi ve kurumların muhasebe kayıtlarını Türk para biriminde yapmaları;

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Dönem sonu işlemleri ENVANTER

Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönem sonu işlemleri ENVANTER Dönemsonu/Envanter İşlemlerinin Gerekliliği Muhasebe sürecinin çıktıları olan, bilanço ve gelir tablosu ve açıklayıcı notların işletmenin anlık durumunu doğru ifade edebilmesi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE,

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Kızılay ANKARA Sicil ve Mühür No: SAKIP ŞEKER 861-898 Tel : 417 05 96-418 68 29-418 68 43 Fax : 417 66 73 E-mail : Kanitymm@superonline.com

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(17/5/2007 tarihli ve 26525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ İLE KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLARIN BİÇİM VE

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ ÖDEMELERE İLİŞKİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin ilgili Proje Koordinatörlüğünden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Eksikliği görülebilecek ve ya iç kontrol

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TEMEL MUHASEBE BİLGİLERİ 1. Muhasebenin Tanımı ve İşlevleri... 1 2. Muhasebe Türleri... 2 2.1. Genel Muhasebe... 2 2.2. Maliyet Muhasebesi... 3 3. Muhasebe ile İlgili Taraflar...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525

17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525 17 Mayıs 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26525 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları GENELGE 2010/83 Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit

30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit 30.9.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 365,961,234 1 Cari Varlıklar 244,999,355 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 71,729,286 100 Kasa 2,581 101 Alınan

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ

KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ KARŞI ÖDEME TARİHİ TAKİBİ Doküman Kodu : RFN-05 Açıklama : Karşı Ödeme Günü Takibi Kapsam : Finansal İşlemler Revizyon No : 1 Yayın Tarihi : Mayıs 2014 AMAÇ Müşterilerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı