DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı"

Transkript

1 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Giriş 1. Bu kitapçık, DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. (DM YAPIM) muhasebesinin Tek Düzen Hesap Planı (THP) düzenine uygun kayıt tutabilmesi için muhasebe ve diğer birimlerin uyması gereken DM YAPIM muhasebe politikalarını teşkil etmektedir. 2. Bu kitapçık, DM YAPIM ın operasyonel prosedürlerini veya yönetmelikleri oluşturmaz. Kitapçıkta sadece muhasebenin THP ye uygun olarak çalışmasına yönelik konular ile ilgili politikalar yer almaktadır. 3. Kitapçıkta yer alan politikalar olabildiğince detaylı ve DM YAPIM ın mevcut yönetmeliklerine uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan politikaların mevcut ve gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere ters düşmemesi gerekir. Gerekirse politikalar ve yönetmelikler birbirine uyumlu hale getirilir. 4. Kitapçık içinde, DM YAPIM haricinde ancak DM YAPIM ile sıkı iş ilişkisi içinde olan üçüncü şahıs şirketler de yer alabilir. Bu kitapçıkta yer alan politikalar söz konusu olan şirketleri bağlayıcı nitelikte değildir. Ancak DM YAPIM kendi içinde THP sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bu şirketlerle olan ilişkilerini bu politikalara uygun olarak yönlendirir. 5. Bu kitapçığın yayınlanması ile ilgili çalışma DM YAPIM üst yönetimi tarafından belirlenir, ve ilgili kişilere gerekli duyurular yapılır. 6. Değişen iş akışları ve bilgi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan politikaların güncelleştirilmesi gerekir. Tespit edilen güncelleme ihtiyaçları DM YAPIM Mali İşler Birimi ne bildirilir. Mali İşler gerekli değişiklikleri yaparak Yönetim Kurulu nun onayına sunar. Değişiklikler Yönetim Kurulu onayından sonra uygulamaya alınır. 7. Onaylanan değişiklikler kitapçıkta düzeltilir ve yeni bir revizyon numarası ile yayınlanır. Sadece değişen sayfalar yayınlanır ve eski nüshalar arşivde depolanır. Buna ilave olarak yapılan revizyonlar tarih ve revizyon numarasına göre muhasebede arşiv bilgisi olarak saklanır.

2 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Krediler 1. Kullanılan krediler vadesine, kullanım amacına, kaynağına göre kendi içinde gruplara ayrılabilir. Vadesine göre krediler: Kısa vadeli krediler Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri Uzun vadeli krediler Kullanım amacına göre krediler: İşletme sermayesi kredileri Yatırım Kredileri Kaynağına göre krediler: Yurtdışı krediler Yurtiçi krediler Özelliği olan üçüncü şahıs kredileri 2. Kullanılan krediler muhasebede yukarıda belirlenen gruplar bazında ayrı ayrı takip edilirler. 3. Kredilerin uzun vadeli kredi veya kısa vadeli ayrımında, bilanço tarihi itibariyle geri ödeme vadasine/lerine 1 yıldan daha uzun bir süre bulunan krediler uzun vadeli olarak kaydedilir. Uzun vadeli bir kredinin, bilanço tarihi itibariyle, ödeme vadesine bir yıldan az bir süre kalmış olan anapara geri ödemeleri Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri olarak kısa vadeli krediler içinde gösterilir. Kolaylık olması amacıyle, yıl içinde çıkarılacak bilançolarda vade ayrımı ilgili yılın son günü baz alınarak yapılır. Aksi takdirde her ay sonunda değerlendirme yapılarak sürekli düzenleme yapılması gerekir. 4. DM YAPIM a tahsis edilen kredi limitleri muhasebede nazım hesaplara kaydedilir. Kredilerin kullanılan miktarları ilgili nazım hesaplardan indirilir. Sürekli limit tahsis edilmiş kredilerde geri ödeme yapıldığında nazım hesaplara ödenen miktar ilave edilir. Böylece rapor tarihi itibariyle kullanılmamış olan bakiye limit sürekli takip edilebilir. 5. Yabancı para cinsinden alınan krediler muhasebede Orijinal döviz cinsi ve TL olarak takip edilirler. Ay sonlarında, yabancı para kredilerin kur değerlemesi yapılır. 6. Kullanılan kredilerin kayıtlarının doğruluğunun kontrolü için 6 ayda bir ilgili bankalarla yazılı mutabakat yapılır. Bankalardan düzenli olarak hesap özeti alınması durumunda, muhasebe ve ekstre bilgileri karşılaştırılır ve mutabakat sağlanır. Bu durumda yıl içinde yazılı mutabakat yapmak zorunlu değildir. Ancak her durumda mutlaka yılsonlarında kapanış öncesinde yazılı mutabakat yapılır. 7. Her türlü krediler Mali İşler Birimi nden sorumlu Finans Kontrolör (FK) tarafından takip edilir. Kredi kullanımları FK tarafından başlatılır ve sonuçlandırılır. Banka hesaplarının muhasebe tarafından güncel olarak takip edilebilmesi ve hataların oluşmasını önleyebilmek için, kredi kullanımları ile ilgili evraklar imzaya göderilirken muhasebeye de konu ile ilgili bilgi iletilir. 8. Krediler ile ilgili orijinal evraklar Mali İşler Birimi nde bulundurulur. 9. Kullanılan krediler için aylık faiz ve komisyon tahakkukları yapılır, hazırlanır ve muhasebeye kaydedilmek üzere verilir.

3 Sayfa: 1/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I Ana Faaliyet Konusu Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsilatı 1. DM YAPIM ın faaliyet konusu içine giren gelir çeşitleri şunlardır: 1) Fotoğraf & Video Çekimleri Senaryo Hizmetleri & Film Yapım Grafik Tasarım & Post Prodüksiyon Etkinlik Yönetim den elde edilen Hizmet Gelirleri 2) Fotoğraf & Video Çekimleri Senaryo Hizmetleri & Film Yapım Grafik Tasarım & Post Prodüksiyon Etkinlik Yönetim den elde edilen Ürün Satışları ile ilgili Gelirler 3) Finansal Gelirler (Faiz, REPO vd) 4) Diğer Çeşitli Gelirler 2. DM YAPIM ın faaliyet konusu içine giren gelirleri oluşturan İşletme Alanları ve İşletme Birimleri Ek: Aplikasyon Merkezleri ve Aplikasyon Alanları örgütlenme tablosunda belirtilmiştir. 3. DM YAPIM ın gelirleri, muhasebede, yukarıda belirtilen gelir çeşitlerini içerecek şekilde tahakkuk esasına göre tutulur ve kayıtlara alınır. 4. Ay içinde elde edilen gelirler her bir İşletme Alanı için ay sonlarında özetlenerek AYLIK GELİR RAPORU hazırlanır. Ayrıca her bir İşletme Birimi için yukarıda belirtilen gelir çeşitleri ve tiplerine göre ayrıştırma yapılır ve AYLIK GELİR RAPORU olarak ait olduğu ay sonunda ilgili İş Birimi nden gelen verilere göre muhasebe tarafından hazırlanır. AYLIK GELİR RAPORU kullanılarak, gelir, tahakkuk eden borçlar ve ilgili vergi hesapları (KDV) için gerekli muhasebe kaydı yapılır. 5. AYLIK GELİR RAPORU çekildikten sonra sistem kilitlenir ve üzerinde değişiklik yapılamaz. Hatalı fiş kesme, faturalama, satıştan iadeler, v.b. sebeplerden dolayı gelir bilgilerinde zorunlu yapılması gereken düzeltmeler sisteme düzeltme bilgisi olarak ayrıca girilir. Bu düzeltmeler de ay içinde/sonlarında AYLIK GELİR İADE RAPORU olarak sistemden alınır ve gerekli muhasebe kayıtları yapılır. 6. Cari yıl içinde yapılacak aylık tahakkuklar, muhasebede, her İşletme Birimi ne ait gelir tahakkuku için ayrı yardımcı (muavin) hesap açılarak takip edilir. Muavin hesapların alt kırılımında bu faaliyet tiplerine göre tahakkuklar izlenir. Tahakkuk dönemi kavramı hizmetin doğduğu veya taahhüt edildiği zaman olarak kullanılmaktadır. 7. Varsa geçmiş yıllardan devreden alacaklar Geçmiş Yıl Takipli Alacaklar olarak sınıflandırılır ve ilgili yıllara göre açılacak muavin hesaplarda kişiler bazında takip edilirler. 8. Tahakkuk eden gelirler, muhasebede, gelir çeşitlerine göre gruplandırılmış gelir hesaplarında takip edilir. 9. İşletme Birimlerince yapılan tahsilâtlar DM YAPIM muhasebesine ay sonlarında raporlanır. Tahsilâtın kişiler ve/veya faaliyetler bazında hangi tahakkuk dönemine ait olduğu da ayrıca raporlanır. Tahsilâtlar bu rapor doğrultusunda muhasebeleştirilir.

4 Sayfa: 2/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I 10. AYLIK GELİR RAPORU içinde yer alan tahsilât rakamları ile ay sonunda DM YAPIM merkez banka hesabına yatan paralar arasında oluşan farklar, ilgili İşletme Birimi nden/e alacaklar/borçlar olarak DRR da tahsilât farkları olarak not kaydedilir. Oluşan farklar bir iş günü sonrasında çözümlenerek kapatılır. 11. Gecikme cezaları, vade farkları için ay sonlarında muhasebede tahakkuk işlemi yapılır, faturası kesilerek ilgili şahıslara gönderilir. 12. İşletme Birim leri tarafından ay içinde tahsil edilen veya geriye ödenen depozitolar, teminatlar ve/veya sipariş avansları muhasebede müşterilerden alınan Depozitolar / Teminatlar / Sipariş Avansları olarak muhasebeleştirilir. Her bir hizmet alıcının avansı için muhasebede ayrı hesap kullanmak yerine alıcı tipleri bazında genel hesaplarda takip edilir. Alıcı bazında detay bilgi ilgili İşletme Birimi nin müşteriler programında takip edilir. Ay sonlarında sistemdeki bakiyeler ile muhasebe kayıtları karşılaştırılır: ALINAN SİPARİŞ AVANSI / İADE EDİLEN SİPARİŞ AVANSI RAPORU ve SİPARİŞLER GENEL KONTROL RAPORU. 13. Ödeme güçlüğü çeken müşterilere gerektiği koşullarda taksitlendirme yapılabilir. Bu tür işlemler muhasebede takside bağlanmış alacaklar olarak müşteri bazında tek tek takip edilirler. Müşteri bazında açılan hesapların sürekliliği olmayacağından yeni yıla devirde bakiye veren hesaplar yeniden numaralandırılarak aktarılır. Bu tür yapılan tahsilâtlar ve vade detayları muhasebeye ayrıca raporlanır. Ay sonlarında, taksitlendirme ile ilgili ay içi işlemlerinin ve ay sonu bakiyelerinin, yıl ortasında ve sonunda ilgili kişilerle muhasebe arasında mutabakatı yapılır. TAKSİTLENDİRME RAPORU ve TAKSİTLENDİRME GENEL KONTROL RAPORU.

5 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler 1. Bağlı ortaklık: DM YAPIM ın doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketin, yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere, %50 den fazla hisse senetlerine, ortaklık paylarına veya oy hakkına sahip olması durumunda, bu şirket DM YAPIM açısından Bağlı Ortaklık olarak sınıflandırılır. 2. İştirak: DM YAPIM ın doğrudan veya dolaylı olarak bir şirketin, yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere, %50 den az %10 dan fazla hisse senetlerine, ortaklık paylarına veya oy hakkına sahip olması durumunda, bu şirket DM YAPIM açısından İştirak olarak sınıflandırılır. 3. Bağlı Menkul Kıymetler: DM YAPIM ın uzun vadede elde tutmak amacı ile edindiği ve %10 dan daha az hissesine sahip olduğu diğer şirket hisseleri DM YAPIM açısından Bağlı Menkul Kıymet olarak sınıflandırılır. 4. SAYMAN ın yukarıdaki üç maddede belirtilen türlerden edindiği hisse senetleri elde etme değerleri üzerinden muhasebeye kaydedilir. 5. Bilanço hazırlama günü itibariyle, iştirak edilen şirketlerin değerlerinde elde etme maliyetine göre bir düşüklük söz konusu ise, bu değer düşüşü için muhasebede karşılık ayrılır. Değer düşüklüğü borsaya kote şirketlerde borsa değerleri göz önüne alınarak tespit edilir. Borsaya kote olmayan şirketlerde ise iştirak edilen şirketin zararı dikkate alınarak tespit edilir. 6. Uluslararası muhasebe ilkeleri ve finansal raporlama standartları açısından, DM YAPIM ın sahip olduğu bağlı ortaklıklar ve iştirakler statüsündeki şirketlerin finansal tablolarının, DM YAPIM ın finansal tablolarına konsolide edilmesi gerekir. İç idari yönetime raporlama açısından gerekli olan konsolidasyon işlemi muhasebe tarafından hazırlanır. Bu işlem sadece raporlama amacıyla yapılacağından DM YAPIM ın resmi kayıtlarına yansıtılmaz.

6 Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: Politika No: I Üçüncü Şahıslara Borçların Takibi 1. DM YAPIM ın üçüncü şahıslara borçları şunlardan oluşmaktadır: Satıcılara borçlar Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri Alınan depozito ve teminatlar Personele, bağlı kuruluşlara ve diğer kişilere borçlar 2. SAYMAN ın yukarıda gruplandırılan borçları, muhasebede Tek Düzen Hesap Planı gruplamasına uygun olarak sınıflandırılır. 3. Gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar ve alınan depozito/teminatlar (müşteriler hariç) tek tek cari hesap açılarak takip edilir. Ancak sürekliliği olmayan bir defaya mahsus ve kısa vadeli borçlanmalarda her kişi için ayrı cari hesap açılmaz. Bu gibi durumlarda, DM YAPIM ın borçları, cari hesap kartsız hesaplar adı ile açılmış özel torba hesaplara kaydedilir. 4. Müşterilerden alınan depozito ve/veya teminatların ve/veya sipariş avanslarının takibi Ana Faaliyet Konusu Gelirlerin Tahakkuku ve Tahsilâtı bölümünde açıklanmıştır. 5. DM YAPIM ın yabancı para cinsinden olan borçları muhasebede Türk Lirası ve ilgili yabancı para cinsinden ayrı ayrı takip edilir. Yabancı para cinsinden olan borçlar ay sonlarında kur değerlemesine tabi tutulur ve değerleme sonucunda Türk Lirası bazında doğan kur farkı geliri / gideri muhasebeleştirilir. 6. Muhasebe kayıtları düzenli ve dikkatli tutulan kayıtlardır. Ancak yine de bazı hataların oluşması muhtemeldir. Muhtemel bu hataların düzeltilebilmesi için muhasebe kayıtları ile üçüncü şahısların kayıtlarının mutabakatlarının yapılması gerekir. Bu amaçla, her hesap dönemi içinde Haziran ve Aralık ayı sonlarında ilgili kişilerden yazılı mutabakat istenir. Gelen cevaplar değerlendirilir varsa mutabakat farkları araştırılır ve gerekli düzeltmeler yapılır. 7. Vadeli borçlarda, vade süresince ana paraya ilave olarak oluşacak vade farkı söz konusu ise bu vade farkları her ayın sonunda tahakkuk ettirilir ve muhasebe ye kaydedilir. 8. Borçlara karşılık verilen nakdi veya gayri nakdi teminatlar muhasebede ayrıca takip edilir ve bunlarında yukarıda 6. madde de açıklanan şekilde mutabakatı yapılır. 9. Borç ödemeleri, ilgili kişinin banka hesabına havale veya isme yazılı günlük çekle yapılır. Çek ile ödeme durumunda çek ilgili kişiye veya kanuni temsilcisine tahsilât makbuzu karşılığında verilir. Hiçbir şekilde nakit ödeme yapılmaz. 10. Vergi ve sosyal güvenlik kesintileri borcun niteliğine göre sınıflandırılarak muhasebeye kaydedilir ve gününde ödenir.

7 Sayfa: 1/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I Tesis Niteliğinde Proje Yatırımlarına Söz Konusu Altyapı Muhasebesi 1. Başlıbaşına temel hizmetleri içinde barındıran bir işletme tesisinde hizmet dağıtımına fayda sağlayacak ve servislerin verilebilmesi için bir altyapı yatırım sisteminin oluşturulmuş olması ve bu sistemin sürekli çalışır durumda tutulması gerekliliğidir. Altyapı yatırım sistemi komple bir sistemdir. Bu sistemde yerin altında ve üstünde birçok birbirine bağımlı parça bulunmaktadır. 2. Altyapı yatırım sisteminin özelliği sebebiyle, bu yatırım sistemi ile ilgili uygulanacak muhasebe standartlarınında buna uygun olması ve DM YAPIM ın gerçek performansının bu standartlar doğrultusunda değerlendirilebilmesi gerekir. Genel kabul görmüş bu ilkeler DM YAPIM muhasebe sisteminde de uygulanır. Uygulanacak altyapı muhasebesinin temel prensipleri aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır. 3. Altyapı muhasebesi kapsamında DM YAPIM ın sabit kıymetleri altyapı kıymetleri ve diğer kıymetler olarak sınıflandırılır. Bu sınıflamaya göre oluşturulan iki ayrı grup için uygulanacak muhasebe işlemleri birbirine göre farklılık gösterir. 4. Altyapı sabit kıymetleri, Bu bölümde yer alacak yatırım kalemleri yazılacaktır. 5. Sistemin bir parçası olmakla birlikte, bazı istasyonlar ile ara depolama merkezleri ve diğer yer üstü sistemler altyapı sabit kıymetleri kapsamında değildirler. 6. Altyapı sabit kıymetleri haricinde kalan sabit kıymetler diğer kıymetler olarak sınıflandırılır ve bunlara ilişkin muhasebe politikaları Sabit Kıymet Takibi bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 7. Altyapı yatırım sistemi bir sürekliliğe tabi olacağı, dolayısıyla bu yatırımlardan elde edilecek hizmetlerin alınabilmesi/verilebilmesi için gerekli altyapı sabit kıymetlerinin sürekli işler konumda tutulacağı varsayılmaktadır. Bu sebeple, altyapı sabit kıymetlerinin ekonomik ömrü muhasebe açısında sınırsız kabul edilerek bu kıymetler amortismana tabi tutulmazlar. 8. Amortismana tabi tutulmayan altyapı sabit kıymetleri için yapılan harcamaların muhasebede dönem giderlerine veya aktiflere kaydedilmesi yönünden bu masrafların niteliklerine göre sınıflandırılması yapılır. Bu sınıflandırma için kullanılacak ilkeler ve her sınıf için uygulanacak muhasebe işlemleri aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. 9. Altyapı sabit kıymetlerinin mevcut işlerliğinin (mevcut kapasite, standart ve maliyet yönünden) devamlılığını sağlamaya yönelik normal bakım onarım nitelikli giderler gelirlere ilişkin giderler (REV) olarak sınıflandırılırlar. Bu tür giderler DM YAPIM ın işletme tesisleri içinde geniş hizmet ağından çeşitli gelir elde edebilmesi için sistemin sürekliliğini korumaya yönelik olduğundan REV nitelikli oluşan giderler, muhasebede ilgili gelirlerin kaydedildiği dönem içinde işletme gideri olarak kaydedilirler. 10. Mevcut altyapı sisteminin sürekliliğini koruyabilmek için uzun vadeli(10 veya >10 yıl) sabit kıymet yönetim planı (SKYP) oluşturulur. Altyapı sabit kıymetlerine yönelik yapılacak olan bakım onarım işleri SKYP ye göre gerçekleştirilir. Kapalı bir hesap dönemi içinde yapılan bakım onarım giderleri SKYP ile karşılaştırılır.

8 Sayfa: 2/2 Uygulama Tarihi: Politika No: I 11. Bu karşılaştırma sonucunda plana göre gerçekleşen giderlerde oluşan farklılıklar muhasebede tahakkuk ve erteme yolu ile plana uygun hale getirilir. Bu işlem, farkların büyük olması durumunda yapılır. 12. DM YAPIM ın mevcut durumda SKYP si bulunmamaktadır. SKYP nin hazırlanmasına yönelik bir ortam doğduğunda gerekli teknik kadrosunun ortaklaşa çalışmaları başlatılacak, bu çalışmalar tamamlanıp plan işler hale getirilinceye kadar REV nitelikli oluşan giderler işletme gideri olarak kaydedilecek ve 10. maddede belirtilen fark hesaplamaları yapılmayacaktır AMP nin ilk uygulamaya alınması sırasında ve sonrasında DM YAPIM ın bakım onarım politikalarında yapacağı değişikliler sonucunda kısa vadede yapılması gereken GEL nitelikli yüklü harcamalar (Birikmiş GEL giderleri) işletme gideri olarak sınıflandırılmaz ve Altyapı Sabit Kıymetleri olarak aktifleştirilirler. 14. DM YAPIM ın mevcut altyapı sabit kıymetlerine (kapasite, standart ve maliyet - verimlilik - yönünden) ilave veya yeni olarak yapacağı harcamalar altyapı sabit kıymetleri (ENGE) olarak aktifleştirilir. 15. Yapılan yatırım nitelik olarak GEL ve ENGE özelliklerinin her ikisini de bir arada bulundurur ise mühendislik çalışması sonucunda oluşturulacak kriterler doğrultusunda ayrıştırılarak gerekli muhasebe kaydı yapılır. Belirli bir kriter tespit edilemediği durumda bu tür masraflar GEL olarak kabul edilir. Ancak bu durumda neden ayrıştırmanın yapılamadığı net olarak belirtilir. 16. Altyapı sabit kıymetlerinin mevcut durumunda değişiklik yapmayan ancak zorunluluk olarak yapılan harcamalar (yol güzergahının değişimi, çevre düzenlenmesi gibi) yine GEL nitelikli işletme gideri olarak kaydedilir. 17. Mevcut altyapı sabit kıymetlerinin durumunun tespitine yönelik yapılacak harcamalar birikmiş GEL olarak değerlendirilir ve aktifleştirilir.

9 Sayfa: 1/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I Yapılmakta Olan Yatırımların (Projelerin) Takibi 1. DM YAPIM ın işletme birimi, işletme birimi tesis ve diğer hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi ve artan talebi karşılayabilmesi için sürekli yeni yatırımlar yapması gerekecektir. Yapılacak yatırımların maliyetlerinin takip edilebilmesi varsa planlardan sapmaların zamanında tespit edilebilmesi için iyi bir yatırım takip sistemine ihtiyaç vardır. Aşağıda bu sistem açıklanmıştır. 2. Yapılacak yatırım takip yönünden iki aşamayı içermektedir. Birinci aşama yatırımın ilerleyişinin takibidir. İkinci aşama ise yatırımın tamalanıp devreye alınması (aktifleştirme) aşamasıdır. 3. Yatırımın ilerleyişinin takibi 3.1. Yeni bir projenin kullanım amacı yönünden gruplandırılması gerekir Yeni bir proje başlamdan önce yapılacak olan bu projenin niteliğinin bilinmesi takip açısından son derece önemlidir. Bir projenin niteliği aşağıdaki tiplerden herhangi birisi veya birkaçını içerebilir. ENGE nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (1) Birikmiş GEL nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (2) GEL nitelikli altyapı projeleri (Bkz. Altyapı Muhasebesi) (3) Diğer yatırım harcaması projeleri (4) Bu projeler altyapı harcamaları haricinde kalan ve tamamlandığında aktifleştirilecek (sabit kıymetlere aktarılacak) projelerdir. Diğer işletme gideri projeleri (5) Bu tip projeler aslında proje olarak takip etmeyi gerektirmez. Masraflar oluştukça ilgili gider hesaplarına kaydedilmeyi gerektirir. Ancak belirli bir süreç içerisinde yapılacak ve belirli bir amaca yönelik masrafların yönetim açısından takip edilmesi ihtiyacının karşılanabilmesi kullanılır Projelerin nitelikleri değerlendirilirken bir projenin içinde birden fazla nitelik bir arada bulunabilir. Bu durumda mümkünse projenin alt projelere bölünmesi daha uygundur. Projeyi bölme işlemini yapmanın mümkün olmadığı durumlarda projenin içinde yeralan nitelikler ayrıştırılır ve her bir niteliğin proje içindeki orantısı belirlenir. Bu tip bir proje içerdiği niteliklerden orantısal olarak en yüksek nitelik şeklinde takip edilir Yapılacak yatırımlar, muhasebede takip kolaylığı yönünden projenin finansman kaynağına göre gruplandırılabilir. Bankası kaynaklı projeler (1) Finansal Kuruluşu kaynaklı projeler (2) DM YAPIM kaynaklı projeler (3) Diğer projeler (4) 3.5. Proje başlamadan proje sorumlusu muhasebeye başvurarak DM YAPIM proje takip numarası alır. Bu numara projenin her aşamasında ve proje ile ilgili her işlemde referans olarak kullanılır Proje takip numarası talebi aşamasında, proje ile ilgili yukarıdaki maddelerde belirtilen gerekli bilgiler ve projenin muhasebeyi ilgilendiren şartları muhasebeye bildirilir. Bu iş için PROJE TAKİP NUMARASI TALEP FORMU kullanılır. Gerekirse bu formun ekine ilave dökümanlar eklenir.

10 Proje No* Nitelik Kodu Grup Kodu Finansman Kodu DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Sayfa: 2/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I 3.7. Muhasebe kendisine ulaşan talepleri değerlendirerek aşağıda belirtilen kodlama bloğuna uygun proje numarasını belirler ve ilgili birimlere yayınlar. * Proje No bloğu iki handen oluşur ve ilk üç hanenin her bir kombinasyonu için kendi içinde sıra numarası verilerek takip edilir Projelerin oluşan maliyetleri muhasebe ve proje sorumlusu tarafından ayrı ayrı takip edilir. Tipik bir projenin maliyet unsurları ve kısaltılmış kodları şunlardır: Hakedişler (HAK) Malzeme (MAL) İşçilik (ISC) Danışmanlık ve Müşavirlik (DAN) Kontrolör Ücretleri (KON) Finansman ve Kur Farkları (FIN) Eskalasyon Farkları (ESK) Diğer Giderler (DGI) Genel Gider Payı (GGI) 3.9. Maliyet unsurları muhasebede ilgili her proje altında masraf merkezi olarak takip edilirler HAK giderleri müteahhitlerin dönemsel yapacakları hakediş raporları ve buna ilişkin fatura ile muhasebeye kaydedilir. Proje sorumlusu hakediş tutarlarını proje içinde tanımlanan her bir sabit kıymete dağıtım yaparak muhasebeye bildirir (Bkz. Aktifleştirme madde no 4). İlgili hakedişin içinde kullanıma alınan dolayısıyle aktifleştirilmesi gereken değerler de muhasebeye bildirilir (Bkz. Aktifleştirme madde no 4) MAL giderleri, malzemenin ambar çıkışı sırasında ilgili projeye çıkış yapılarak takip edilir. Muhasebe ay sonlarında ilgili çıkışları değerlendirerek muhasebede proje hesaplarına kaydeder. Detayları için Stok Kontrol bölümüne bakınız ISC giderleri, müteahhitlerden alınan işçilik faturaları proje sorumlusu veya faturayı teslim alan kişi tarafından doldurulacak masraf kodlama formu ekinde muhasebeye gönderilir. Muhasebe, masraf kodlama formu üzerindeki bilgileri kullanarak ISC giderlerini ilgili proje hesaplarına kaydeder. Aynı uygulama DAN, KON, DGI giderleri içinde geçerlidir. MASRAF KODLAMA FORMU.

11 Sayfa: 3/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I FIN giderleri, projeler için alınan krediler ile ilgili projenin devreye alınmasına kadar oluşan, kredi faizi, kur farkları ve kredi ile ilgili diğer giderleri kapsar. Bu giderler ay sonlarında tahakuk ettirildiğinde ilgili projelere dağıtımı yapılarak bildirilir. Muhasebe yapılan dağıtıma göre tahakkukları kayıtlarına alır ESK giderleri veya gelirleri, Proje bedelinin hakediş haricinde yapılan eskalâsyonları, verilen avans değerlemelerinden doğan gelirler ve hakedişlerden kesilen teminat paralarının değerlemelerinden oluşan giderler bu kapsamdadır. Eskalâsyona tabi veya yabancı para projeler ay sonlarında veya hakedişler hazırlanırken gerekli değerlemeler proje sorumlusu tarafından yapılarak muhasebeye bildirilir. Muhasebe gelen hesaplamaların kendi kayıtları ile uygunluğunu kontrol eder ve değerleme farklarını ilgili proje hesaplarına kaydeder GGI giderleri, DM YAPIM ın operasyonel giderleri dağıtıma tabi tutulduktan sonra projelere dağıtılan giderleri içerir. DM YAPIM bünyesinde oluşan ortak nitelikli giderler muhasebe tarafından belirlenecek kriterlere göre aylık olarak dağıtılır. Ortak nitelikli giderlerde yine masraf kodlama formu ekinde muhasebeye gönderilir Proje sorumlusu ay sonlarında kendisinde biriken proje giderlerini muhasebe kayıtları ile karşılaştırır ve olası hatalar düzeltilir. Proje sorumlusu, projenin bütçe ve fiili durumunu karşılaştırır ve proje hakkında aylık rapor hazırlar. Muhasebe bu raporları aktifleştirmeyi takip eden hesap dönemi sonuna kadar saklar Proje sorumlusu, proje kapsamında yer alan ve kullanıma giren sabit kıymetleri proje başlangıcında tanımlanan sabit kıymet bazında ayrı ayrı muhasebeye bildirir. Projenin geçici kabul ve kesin kabulleri yine proje sorumlusu tarafından muhasebeye bildirilir. Bu bildirim sırasında, başlangıçta tanımlanan sabit kıymetlerden farklı bir fiili durum söz konusu ise, değişenler muhasebeye bildirilir Muhasebe, yılın haziran ve aralık aylarında projeleri gerçekleştiren müteahhitlerden yazılı mutabakat alarak muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol eder ve gerekli düzeltmeleri yapar. 4. Yatırımların aktifleştirilmesi: 4.1. Yapılmakta olan bir yatırım, proje süresince muhasebede yapılmakta olan yatırımlarda takip edilirler. Proje ekonomik anlamda kullanıma girdiği andan itibaren sabit kıymetlere aktarılarak aktifleştirilir Aktifleştirme için projenin tamamının kullanıma alınması söz konusu değildir. Proje içinde yer alan ve bağımsız olarak kullanılarak ekonomik bir fayda elde edilmeye başlanan her türlü kıymetin aktifleştirilmesi gerekir Aktifleştirme işleminde, parasal değerlerle birlikte ilgili sabit kıymetinde kayıt altına alınması sağlanır.

12 Sayfa: 4/4 Uygulama Tarihi: Politika No: I 4.4. Proje kapsamında birden fazla aktifleştirilecek sabit kıymet bulunabilir. Bu kıymetler proje başlangıcında proje sorumlusu tarafından tanımlanarak muhasebeye bildirilir. Proje kapsamında oluşacak olan sabit kıymetlerin belirlenmesinde kullanılacak kriterler aşağıda açıklanmıştır. Kendi başına ekonomik bir değeri olan kıymetler Bir sistemin parçası olmakla birlikte başka amaçlar ve yerlerde kullanılabilecek taşınabilir kıymetler Var olan bir sisteme ilave edilen ve kendi başına DM YAPIM için ekonomik bir değeri olmayan kıymetler var olan sistemin üzerine ilave olarak akitleştirilir. Bir sistemi oluşturan ve birbirinden ayrıştırılamayan kıymetler sistem olarak bir grup halinde bir tek sabit kıymet olarak aktifleştirilir GEL ve diğer işletme gideri nitelikli projeler, tamamlandıklarında muhasebede işletme giderlerine kaydedilirler. Dolayısıyle aktifleştirilmeleri söz konusu değildir Yapılacak yatırımlar için harcanacak ortak giderler öncelikle projelere ve daha sonrada belirlenecek kriterler doğrultusunda ilgili proje kapsamındaki sabit kıymetlere dağıtılırlar. 5. Aktifleştirme sonrasında oluşacak giderler dönem işletme gideri olarak muhasebeleştirilir. 6. Aktifleştirme işlemi sonrasında izlenecek politikalar konusunda Sabit Kıymet Takibi bölümüne bakınız.

13 Sayfa: 1/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I Sabit Kıymet Takibi 1. DM YAPIM ın sahip olduğu ve kullandığı (veya kullanıma devrettiği) sabit kıymetleri için aşağıda yazılı politikalar uygulanır 2. Bu politikalar DM YAPIM Stoklar ve Depo Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. 3. Numaralama Sistemi ve Etiketleme 3.1. İşletmede bir yıldan fazla kullanılmasi öngörülen ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin DM YAPIM tarafından işletmeye alınması esnasında takibi kolaylaştırmak amacıyle bir numaralama sistemi izlenir Bu numaralama sistemi içinde; Sabit kıymet grupları (Tablo 1) Belirlenen grupların THP deki muhasebe hesap numaraları (Tablo 1) Sabit kıymet grupları içinde yer alan aktiflerin detay bilgileri (Tablo 2) belirlenir ve her grup bazında ayrı ayrı oluşturulacak sıra numarası esasına göre kayıtlara alınır. Her bir sabit kıymet için muhasebe sisteminde ayrı ayrı sabit kıymet kartı açılır Her sabit kıymet kayıtlara alındığı bir aktif sıra numarası ile tanımlanır ve etiketlenir. Fiiliyatta, etiketleme aktifin cinsine göre boya, alüminyum veya metal bir künye kullanılarak her bir sabit kıymetin üzerine boyama, yapıştırma veya perçinleme usulüyle yapılır. 4. Sabit Kıymet kayıtlarına alınan her bir aktifin bulunduğu yer, zimmeti bilgileri sabit kıymet kartında ayrıca belirtilir. Sabit kıymetin bulunduğu yer, aktifin işletme içinde kullanıldığı yerdir. Sabit kıymetin zimmeti ise aktifin kullanıldığı yerde, sorumlu olan kişi veya kurumlardır. 5. Kayıt prosedürleri 5.1. İhtiyaç duyulan bir sabit kıymetin temini MALZEME İSTEK FORMU nun düzenlenmesi ile olur Teslim alma işlemleri ve muayene işleri depoda yapılır ve muayene raporu hazırlanır. İlgili sabit kıymetin depoda teslim alınması mümkün olmadığı durumlarda, teslim alan kişi depoyla temasa geçerek gerekli giriş ve çıkış işlemlerini yaptırır Satın alınan sabit kıymetin depoya girişi DEPO GİRİŞ FİŞİ ile yapılır. Kullanılacağı yerlere gönderilmek üzere hazır edilen sabit kıymetler için ise DEPO ÇIKIŞ FİŞİ düzenlenir Satın alınan veya aktifleştirilen sabit kıymetler önce yukarıda sözü edilen bir aktif numarası verilmek suretiyle bu SABİT KIYMET DEFTERİ ne işlenir. Sabit kıymet defteri muhasebede sabit kıymetleri tek tek takip etmek için kullanılan yardımcı bir muhasebe defteridir İlgili orijinal fatura ve belgeler muhasebeye teslim edilir.

14 Sayfa: 2/3 Uygulama Tarihi: Politika No: I 5.6. Kullanıma verilen ilgili sabit kıymet için muhasebede sabit kıymet kartı açılarak gereken tüm bilgiler girilir Muhasebe sisteminde muhasebe fişi kesilir ve ve kesilen fiş açılan sabit kıymet kartı ile ilişkendirilir. 6. Sabit Kıymet Amortisman Politikası 6.1. Sabit kıymetlerin tespit edilen değerlerinin gider yazılmasına izin verilmeksizin amortismana tabi tutularak itfa edilmeleri amortisman yani yıpranma payı mevzuunu teşkil eder Normal Amortisman : DM YAPIM, amortismana tabi sabit kıymetlerin değerini, % 20 oranından fazla olmamak üzere serbestçe tespit edilen nispetler üzerinden yok edebilir. Sabit kıymet grupları bazında belirlenen yıpranma payı oranları Tablo 1 de yer almaktadır Amortismana tabi olan sabit kıymetler ile ilgili oran usulüne göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartıyle S.K.K. da girilir Ayrıca yönetim amaçlı raporların doğru bilgi vermesi bakımından aylık mali tablolara yansıltılması gereken aylık amortisman hesaplamaları yapılır ve gerekli muhasebe kaydı yapılır 6.5. Uygulanmaya başlayan amortisman oranları, sonraki yıllarda değiştirilemez. Ancak yeni sabit kıymet alımlarında, eğer herhangi bir nedenden dolayı politika değişikliği yapılması öngörülmüşse, yeni amortisman oranları kullanılır Amortisman süresi, sabit kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Kıst amortisman hesaplaması yapılır : sabit kıymetin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır, ve amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. 7. Sabit Kıymetlerin Satılması Durumu : 7.1. Satışı yapılacak bir sabit kıymet için DEPO ÇIKIŞ FİŞİ düzenlenir Herhangi bir nedenle elden çıkarılan sabit kıymetlerin fatura veya geliri tevsik edici diğer bir belge karşılığında Sabit Kıymet Defteri nden kaydı silinir Muhasebede de alınan bedel ile bunların envanter kayıtlarındaki değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabından geçirilir. Amortisman ayrılmış olanların değeri ayrılmış amortismanlar düşüldükten sonra kalan meblağdır. 8. Herhangi bir nedenle yer değiştiren sabit kıymetler için tutanak düzenlenir ve muhasebeye iletilir. Muhasebede, S.K.K. da gerekli değişiklik yapılır. 9. Hurdaya ayrılacak sabit kıymetler, Hurda Komisyonu nca görülüp muayenesinden sonra hurdaya ayrılmasına karar verilen sabit kıymetler, ambara DEPO GİRİŞ FİŞİ ile giriş yapılır. Muhasebe komisyon raporu ve ambar giriş fişini kullanarak gerekli muhasebe kaydını yapar. Hurdaya ayrılan aktifler Sabit Kıymet Defteri nden çıkarılır. (DM YAPIM Stoklar ve Depo Yönetmeliği ).

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi. 30 Haziran 2009 Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız İnceleme Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE BİLANÇO... 1/2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 KONSOLİDE ÖZKAYNAK

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı