Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005"

Transkript

1 2005

2

3 Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005 Haziran ay ndaki 25 baz puanl k faiz indiriminden sonra Merkez Bankas Temmuz-A ustos ve Eylül aylar ndaki Para Kurulu toplant s nda faiz indirimine gitmeyerek k sa vadeli faizleri %14.25 seviyesinde tumufl, ham petrol ve enerji fiyatlar n n etkisine ve özellikle 2006 enflasyonunu vurgulamaya bafllam flt r. Bu noktadan sonra al nacak faiz kararlar n n, 2005 enflasyonundan çok 2006 enflasyon hedefini dikkate alaca n n alt n çizmifltir. Temmuz ay nda TÜFE mevsimsel faktörlerin eflli inde %0.6 gerileyerek beklenenden düflük ç karken, A ustos ay nda özellikle sigaraya yap lan yüksek vergi art fllar n yans tan tüketici fiyatlar ayl k olarak %0.85 yükselmifltir. MB ise Eylül ay ndaki enflasyon raporunda yak n vadede tekrar faizleri indirebilece i yönünde sinyaller vermeye bafllam flt r. TBMM nin bankac l k yasa tasar s n görüflüp onaylamas na karfl l k 1. gözden geçirmenin di er performans kriteri olan sosyal güvenlik sistemi yasa tasar s n n Meclis tatile girmeden onaylanmamas, IMF nin 1. gözden geçirmeyi tamamlanmas yla ilgili cra Kurulu na verece i tavsiyeyi ertelemesine yol açm flt r. Türk-Telekom un özellefltirilmesiyle ilgili ihale Temmuz ay bafl nda sonuçland r lm fl ve Türk-Telekom un %55 ço unluk hissesi için önerilen 6.55 milyar dolar fiyat beklentilerin oldukça üzerinde ç karak bütün piyasalar olumlu etkilemifltir. 7 Temmuz tarihinde geliflmekte olan finansal piyasalar n kalbinin att Londra bir dizi bombal sald r yla sars l rken düzinelerce insan hayat n kaybetmifl ve yaralanm flt r. Fakat olaylar n finansal piyasalara etkisi s n rl kalm flt r. Türkiye 29 Temmuz tarihinde AB ye yeni üye olan 10 ülkeyi de kapsayan Gümrük Birli i ek protokolünü Güney K br s Cumhuriyetini de içerecek flekilde imzalam flt r. Türkiye ek protokolden ayr olarak efl zamanl bu protokolün Türkiye nin Güney K br s Rum Cumhuriyeti ni tan d anlam na gelmedi ine dair bir ek deklerasyon yay mlam flt r, buna ba l olarak limanlar n ve havaalanlar n Güney K br s gemi ve uçaklar na açmam flt r. A ustos ay boyunca Türkiye AB nin yay mlad deklerasyona karfl oluflturaca tutumu belirlemeye çal fl rken, AB kamuoylar nda ve liderleri aras nda da Türkiye karfl t bir hava oluflmaya bafllam flt r. AB büyükelçilerinin A ustos ay boyunca yapt birçok toplant da Türkiye nin deklerasyonuna karfl yap lacak deklerasyon hakk nda herhangi bir antlaflma sa lanamam flt r. 24 A ustos tarihinde Garanti Bankas n n hakim ortaklar Bankan n %25.5 hissesini toplam 6.1 milyar dolarl k banka de eri üzerinden GE Consumer Finance flirketine satmak için bir protokol imzalam fllard r. Bu Türkiye de bankac l k sektörüne gelmifl geçmifl en büyük do rudan yat r m anlaflmas olarak kayda geçmifltir. A ustos un son günlerinde ABD nin Florida ve Lousiana eyaletlerini etkisi alt na alan Katrina kas rgas büyük maddi zarar ve henüz tam olarak say s bilinmeyen can kayb na yol açm flt r. ABD nin rafinaj kapasitesinin çok büyük bir k sm bu k y larda yer ald için Amerika da bafl gösteren akaryak t s k nt s bütün dünyadaki petrol fiyatlar n n rekor seviyelere ulaflmas na neden olmufltur. 12 Eylül tarihinde yap lan özellefltirme ihalesinde Koc-Shell ortakl Tüprafl n %51 ço unluk hissesi için 4,140 milyar dolar gibi borsada ifllem gören fiyat n n %80 üzerinde teklif vermifl, bu fiyat özellefltirmede büyük baflar ve Türk varl klar na artan yabanc ilgisi olarak yorumlanm flt r. 12 Eylül de aç klanan 2. çeyrek büyüme verilerine göre GSYIH %4.2 ve GSMH ise %3.4 oran nda büyürken y l n ilk yar s nda GSMH büyümesi %4.3 ve GSY H büyümesi ise %4.5 seviyesine gerilemifltir. Haftalarca süren müzakerelerden sonra AB ülkeleri 21 Eylül tarihinde Türkiye ye karfl yay mlanacak deklerasyonda anlaflm fllar ve Türkiye nin müzakere sürecinde Güney K br s Rum Cumhuriyetini tan mas ve limanlar n Güney K br s Cumhuriyeti nin gemi ve uçaklar na açmas gerekti ini vurgulam fllard r. Deklerasyon sonras müzakerelerin ana çat s n oluflturacak müzakere çerçeve belgesi üzerinde ortaya ç kan anlaflmazl k belgenin aç klanmas n geciktirirken, taslak belgede Güney K br s Rum Cumhuriyeti nin tan nmas, Türk limanlar n n Güney K br s Rum Cumhuriyeti gemi ve uçaklar na aç lmas n n yan nda, Türkiye nin uluslaras kurulufllarda bu ülkeye karfl uygulad vetoyu kald rmas gibi koflullar ön plana ç km flt r. Öte yandan özellikle Avusturya n n Türkiye için ayr cal kl ortakl k opsiyonunda diretmesi ise çerçeve belgesinin yay mlanmas n geciktirmifltir. Fon Piyasas Temmuz-Eylül 2005 Tip Baz nda Fonlar ( ) 4% Tip Baz nda Fonlar ( ) 3% Tip Baz nda Fonlar ( ) 3% 96% 97% 97% A Tipi B Tipi A Tipi B Tipi A Tipi B Tipi 60% A Tipi Fonlar n Da l m 50% 40% 30% 20% 10% 0% De iflken Hisse Karma fltirak Özel Endeks YMK

4 Yat r m Fon Piyasas Temmuz-Eylül % B Tipi Fonlar n Da l m 60% 40% 20% 0% De iflken Tahvil Bono Likit Di er (Karma, YMK, Özel) ,000,000,000 Yat r m Fonlar (YTL) 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000, /9 A Tipleri B Tipleri A Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) A Tipi Fonlar (Fon Say s ) YMK Endeks %29.49 Özel %10.74 fltirak %4.00 %2.06 Karma %15.02 De iflken %30.97 Hisse %7.61 Özel %5 fltirak %2 %4 Endeks %15 Karma %17 %1 Hisse %14 De iflken %42 B Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) B Tipi Fonlar (Fon Say s ) Likit %71.49 De iflken %12.32 Tahvil Bono %16.19 Likit %36 De iflken %34 Portföy Yap s (A Tipi Fonlar) Portföy Yap s (B Tipi Fonlar) Tahvil Bono %30 Portföy Yap s (Tüm Fonlar) Hisse %67.81 YMK %0.84 BPP %1.72 Tahvil %11.78 Bono %29.28 T.Repo %23.58 BPP %3.27 Bono %28.62 T.Repo %23.31 Hisse %1.83 BPP %3.23 Bono %4.44 T.Repo %13.41 Tahvil %43.77 Tahvil %42.91 Yat r mc Say lar B Tipi 2,789,246 %96 A Tipi 130,263 %4 2

5 likit Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon FON 5 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 06 / 09 / 1990 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 460,599,696 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %58.94 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 15,012,524 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 15,344,424 Toplam Pay Say s : 40,000,000 Yat r mc Say s : 83,930 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon dur. Düflük riske sahip olan Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fonu nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte, bu sayede fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini azaltmaktad r. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi veya uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkenlerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Likit Fon vs. Performans (%) Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Haziran 05 SGMK* %100 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 SGMK-Vadelere Göre Da l m %100 MKB O/N O/N Repo %35.25 BPP %17.35 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %47.40 Performans Verileri *** Finansbank A.fi. B Tipi Likit Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) 31/12/ /12/ %56.94 %29.26 %13.78 % ,433,934 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /09/ %67.63 %32.36 %20.19 % ,184,821 3

6 nakit Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fon FON 9 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 15 / 08 / 2002 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 157,291,650 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %20.13 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 8,389,051,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 8,821,457,955 Toplam Pay Say s : 11,000,000,000 Yat r mc Say s : 19,149 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon dur. Düflük riske sahip bir ürün olan Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fonu nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte ve fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini düflürmektedir. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi ve uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkilerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Nakit Fon vs. Performans (%) Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 %100 MKB O/N (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 SGMK-Vadelere Göre Da l m O/N Repo %32.90 BPP %19.05 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %48.05 Performans Verileri *** Finans Yat. Men. De. A.fi. B Tipi Likit Finans Yat. Men. De. A.fi. B Tipi Likit Fon SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) 31/12/ /12/ %54 %32.95 %13.04 % ,875,482 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /09/ %67.31 %32.68 %22.47 % ,940,226 4

7 aktif Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fon FON 11 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 30 / 05 / 2003 Kurucu: Finansbank A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 21,668,945 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.77 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 1,498,701,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,504,152,318 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 1,917 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebli de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde, riski az, nakde dönüflümü kolay olanlar tercih edilir. Düflük-orta risk seviyesine sahip olan fonumuz aktif olan bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fonumuz aktif bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fon portföyünde %0 ile %100 aral nda sabit getirili enstrümanlar (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, O/N Repo) bulundurulurken, sabit getirili menkul k ymet seçimlerinde k sa vadelere a rl k verilmektedir. Fon bu portföy yap s ile yat r mc lara a rl kl olarak sabit getirili menkul k ymet piyasalar ndaki dalgalanmalardan yararlanarak reel getiri sa lamay hedeflemektedir. Bu yap s ve yat r m felsefesi ile pay fiyat nda yaflanabilecek dalgalanmalar oldukça azaltan fonumuz, orta ve uzun vadede enflansyonun üzerinde reel getiri hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Aktif Fon vs. Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Haziran 05 SGMK* %100 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %75 MKB 182 Gün Ters Repo % /07/04 03/01/05 02/01/04 26/07/04 D BS Performans Endeksi %25 MKB Repo Endeksi %40 D BS91 + %10 D BS182 + %50 MKB O/N %50 D BS182 + %40 MKB O/N + %10 MKB100 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu %60-90 O/N Repo %11.49 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 Performans Verileri *** 0-6 ay %88.51 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK %74.85 %86.81 Ters Repo %20.83 %13.18 Borsa Para Piyasas %0.74 %0.02 Hisse Senetleri %3.58 %0.00 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %39.52 %49.50 Portföy De eri (TL) 8,042,234 22,394,557 5

8 prestij Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fonu FON 12 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 23 / 09 / 2004 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 27,722,749 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %3.55 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 2,476,583,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 2,429,246,273 Toplam Pay Say s : 10,000,000,000 Yat r mc Say s : 64 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföy s n rlamalar itibariyle Tebli deki türlerden herhangi birine girmeyen B Tipi De iflken Fon dur. Fiba Grubu yat r m fonlar ailesi içerisinde düflük-orta risk kategorisinde yer alan fonumuz yüksek montanl yat r mc lar n, daha uzun vadeli yat r ma teflvik edilmesi stratejisini benimsemifltir. Bu amaçla fona kifli baz nda kat l m tutar minimum 200 milyar TL olarak belirlenmifltir. Fon portföyünde sadece sabit getirili enstrümanlardan ( Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas riskin düflük ve pay fiyat n n ço unlukla istikrarl olmas n sa lamaktad r. Fakat uzun vadeli ka tlar n faiz de iflimlerine, k sa vadelilere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat n çok s k olmasa da negatif yönde etkileyebilmektedir. Yat r m alan olarak sadece tahvil ve bonolar seçen Uzun Vadeli B tipi De iflken Fon un hedef kitlesi birikimlerinin de erlendirilmesinde bu tip enstrümanlardan yararlanmay tercih eden ve uzun vadeli yat r m benimseyen yat r mc lard r. Performans Bilgileri Prestij Fon vs. Performans (%) Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %80 MKB 365 Gün D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu %65-95 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %6.87 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %93.13 Performans Verileri *** Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 26/01/ /09/ %87.20 %12.80 % ,905,322 6

9 bono Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu FON 3 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 18 / 12 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 64,626,367 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %8.27 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 1,521,438 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,477,641 Toplam Pay Say s : 8,000,000 Yat r mc Say s : 2,962 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51 ini devaml olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm fl olan tahvil ve bono fonudur. Düflük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gere i sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas stratejisindedir. Uzun vadeli sabit getirili menkul k ymetlerin, k sa vadelere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat nda sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gere i hisse senedine yat r m yapamazken, portföyün a rl kl bölümünü aktif olarak yönetilen de iflik vadelerde borçlanma senetleri oluflturmaktad r. Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, birikimlerinin de erlendirilmesinde sabit getirili enstrümanlardan yararlanmay ve sözkonusu piyasalar takip etmek yerine, profesyoneller taraf ndan yönetilen bir D BS portföyünün veriminden faydalanmay tercih edecek yat r mc lar için uygundur. Bunun yan nda fonun gerçek kifliler aç s ndan vergi avantaj da bulunmaktad r. Performans Bilgileri Bono Fon vs. Performans (%) Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %80 MKB 365 Gün Ters Repo %5-35 D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 %75 D BS182 + %25 MKB O/N Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 SGMK-Vadelere Göre Da l m 6-24 ay %33.40 O/N Repo %8.90 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %57.70 Performans Verileri *** * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finansbank A.fi. B Tipi Tah.Bono Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil Bono Fonu SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) %82.70 %16.36 %0.94 % ,120,785 %82.82 %17.18 %0.00 % ,484,268 7

10 denge Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi Karma Fon FON 8 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 985,487 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.13 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 23,291,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 24,994,273 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 156 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün tamam hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal sermaye piyasas araçlar ndan en az ikisinden oluflan ve her birinin de eri fon portföy de erinin %20 sinden az olmayan Karma Fon dur. Ürün orta-yüksek risk kategorisinde bulunan, portföyündeki sabit ve de iflken getirili enstrüman da l m n her zaman dengeli muhafaza eden, böylece uzun vadede sermaye art fl sa lamay hedefleyen bir fondur. Hisse senedi seçimlerinde temel unsur piyasa zamanlamas olmakta ve derinli i yüksek, likit alternatifler ön planda tutulmaktad r. Hisse senetlerinden arta kalan k s m sabit getirili menkul k ymetlerde (Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Repo) de erlendirilir. Fon, toplam yat r mlar n hisse senetleri ile sabit getirili enstrümanlara dengeli bir flekilde da tarak, ölçülü risk almay tercih eden ve orta-uzun vadede enflasyona karfl reel getiri elde etmeyi hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Denge Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %40 MKB Ulusal 100 Endeksi %30 MKB 182 Gün D BS Performans Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %50 MKB100 + %30 MKB O/N + %20 D BS182 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %

11 denge Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %58.29 Hisse Senetleri %41.71 Di er %13.88 D. Tüketim %14.11 Petrokimya %5.98 Holding %10.65 Banka %22.99 Telekomünikasyon %6.94 Yat r m Fonu %11.54 Petrol Ürünleri %13.91 YKBNK %22.98 VESTL %6.80 TUPRS %13.91 TCELL %6.94 AKSA %5.98 ARCLK %7.31 DJIST %11.54 KCHOL %10.65 ASELS %13.89 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %21.43 %28.63 %49.95 % ,709,247 %31.89 %22.15 %45.96 % ,224, Y lbafl ndan Bugüne Performans Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %14.68 %20.15 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) 9.59 Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Tüprafl Reuters Kodu TUPRS.IS Petrol Ürünleri Fiyat YTL Fondaki A rl (%) 5.80 Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 Aselsan Reuters Kodu Fiyat Fondaki A rl (%) 5.79 Piyasa De eri (Milyon $) 515 Halka Aç kl k Oran (%) 15 ASELS.IS Di er YTL 9

12 de er Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 7 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,812,189 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.36 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 49,985,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 45,816,318 Toplam Pay Say s : 500,000,000 Yat r mc Say s : 193 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri De er Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo % /01/ /01/2005 %70 MKBTÜM + %30 MKB O/N 10

13 de er Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %53.23 Hisse Senetleri %46.77 Petrol Ürünleri %12.32 Otomotiv %4.63 Di er %6.03 G da %5.44 Teknoloji %4.00 Holding %6.32 Petrokimya %6.61 D. Tüketim %3.58 Banka %27.70 Metal Sanayi %5.44 Yat. Fonlar Ortakl klar Çimento %15.26 %2.67 VESTL %3.58 ULKER %5.44 TUPRS %12.32 YKBNK %16.62 TOASO %4.63 TEBNK %11.08 ACIBD %6.03 ADANA %2.67 AKSA %6.61 ARENA %4.00 CEMTS %5.44 DJIST %15.26 SISE %6.32 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB Tüm Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %49.47 %50.53 % ,624,519 %45.08 %54.92 %9.58 2,410, Y lbafl ndan Bugüne Performans Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %19.92 %21.72 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) 7.77 Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu Reuters Kodu DJIST.IS Yat. Fonu/Ort. Fiyat 8.24 YTL Fondaki A rl (%) 7.14 Piyasa De eri (Milyon $) 31.8 Halka Aç kl k Oran (%) 4.3 Tüprafl Reuters Kodu Fiyat Fondaki A rl (%) 5.76 Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 TUPRS.IS Petrol Ürünleri YTL 11

14 agresif Finansbank A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 2 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 20 / 07 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,766,151 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.23 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 155,005 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 164,069 Toplam Pay Say s : 3,000,000 Yat r mc Say s : 391 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Agresif Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %70 Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %90 MKB30 + %10 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %55-85 Ters Repo %

15 agresif Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %40.63 Dayan kl Tüketim %16.82 Banka %18.78 YKBNK %18.78 AKSA %7.97 ARCLK %9.05 Hisse Senetleri %59.37 Di er %9.53 Yat r m Fonlar Ortakl klar %7.33 Petrol Ürünleri %19.08 Petrokimya %7.97 Telekomünikasyon %8.59 Holding %11.90 VESTL %7.77 TUPRS %19.08 TCELL %8.59 ASELS %9.53 DJIST %7.33 KCHOL %11.90 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** Finansbank A.fi A Tipi De iflken Finansbank A.fi A Tipi De iflken Fon SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB 30 Endeksi Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi 31/12/ /12/ /12/ /09/ na lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %26.64 %73.36 % ,850,122 %32.07 %67.93 %8.62 2,697, Y lbafl ndan Bugüne Performans %11.91 Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %26.15 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Tüprafl Reuters Kodu TUPRS.IS Fiyat Petrol Ürünleri YTL Fondaki A rl (%) Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Koç Holding Reuters Kodu KCHOL.IS Holding Fiyat 6.10 YTL Fondaki A rl (%) 7.07 Piyasa De eri (Milyon $) 5,226 Halka Aç kl k Oran (%) 19 13

16 yeni ekonomi Finansbank A.fi. Hisse Senedi Fonu FON 6 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,159,196 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.15 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 46,852,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 44,309,273 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 208 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII, No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün en az %51 ini devaml olarak özellefltirme kapsam na al nanlar dahil Türkiye de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat rm fl olan Hisse Senedi Fonu dur. Fon, portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25 ini devaml olarak mevzuata gore özellefltirme kapsam na al nan Kamu Iktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat ran A tipi fondur. Ürün, tipi itibar ile portföyünün ayl k a rl kl ortalama bazda en az ndan %51 i her zaman hisse senetlerinde de erlendirmek zorunda olan, bu sebeple yüksek risk seviyesinde bulunan bir fonumuzdur. Ürünün baflka bir özelli i ise gerekli strateji de iflikli ini yapmas koflulu ile menkul k ymet çeflitlemesini yurtd fl piyasalarda da gerçeklefltirebilecek yap da olmas d r. Yat r m stratejisi gere i özel temal fonlar m zdan olan ve seçimlerini belirgin kurallar ve disiplin çerçevesinde gerçeklefltiren fon, yukar da de inilen yap s çerçevesinde hisse senedi seçimlerinde sadece Türkiye ile s n rl kalmayabilecektir. Bu özellikler fonu, sermaye büyümesi sa lamak amac yla risk almaktan kaç nmayacak ve bunu zengin bir hisse senedi çeflitlemesi yoluyla gerçeklefltirmeyi tercih edecek yat r mc lara uygun hale getirmektedir. Performans Bilgileri Yeni Ekonomi vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ %80 MKB Ulusal 100 Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %65-95 Ters Repo % /01/ /01/2005 %90 MKB30 + %10 MKB O/N 14

17 yeni ekonomi Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %35.68 Petrol Ürünleri %14.63 Di er %8.95 Banka %15.17 Holding %13.44 VESTL %9.12 YKBNK %15.16 AKSA %8.02 ARCLK %7.84 ASELS %8.95 Hisse Senetleri %64.32 Dayan kl Tüketim %16.96 Petrokimya %8.02 Telekomünikasyon %8.38 Yat r m Fonlar Ortakl klar %14.45 TUPRS %14.64 TCELL %8.38 MEDYA %3.53 KCHOL %9.91 DJIST %14.45 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** Finansbank A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu Finansbank A.fi A Tipi Hisse Senedi Fonu SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB 100 Endeksi 31/12/ /12/ /12/ /09/ lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %17.96 %82.04 % ,256,136 %24.70 %75.30 % ,572, Y lbafl ndan Bugüne Performans Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) 9.75 Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Tüprafl Reuters Kodu TUPRS.IS Petrol Ürünleri Fiyat YTL Fondaki A rl (%) 9.41 Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu Reuters Kodu DJIST.IS Yat. Fonu/Ort. Fiyat 8.24 YTL Fondaki A rl (%) 9.30 Piyasa De eri (Milyon $) 31.8 Halka Aç kl k Oran (%)

18

19 Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu (DJIST) Borsa Yat r m Fonu Nedir? / Bireysel Yat r mc lar Borsa Yat r m Fonlar (BYF) tüm dünyada yat r mc lara sunmufl olduklar cazip yat r m imkan ve avantajlar ile h zla büyüyen yat r m araçlar d r. Borsa Yat r m Fonu bir endeksi baz alan ve bu endeksin performans n yat r mc lara yans tmay amaçlayan yat r m fonlar d r. Fonun içerisindeki hisse senetleri baz al nan endeksin içeri inin bire bir kopya edilmesi ile oluflturulur. Borsa Yat r m Fonlar, hisse senetlerinin yüksek likidite ve kolayl kla al n p sat labilme özelliklerini yat r m fonlar n n risk da t m ve belirli bir endeksi takip edebilme gibi avantajlar yla, fleffaf ve düflük maliyetli bir yap da birlefltirmektedir. Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu da tüm bu avantajlara sahip, uluslararas standartlarda oluflturulmufl Türkiye'nin ilk Borsa Yat r m Fonu'dur. Dünyaca ünlü endeks gelifltirme flirketi Dow Jones Indexes'in hesaplay p yay nlamakta oldu u "Dow Jones Turkey Titans 20 Index" endeksini baz alan Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu yat r mc lara tek bir ifllem ile Türkiye'nin halka aç k 20 büyük flirketine ayn anda yat r m yapma imkan tan maktad r. Tüm dünyada Borsa Yat r m Fonlar konusunda büyüklük, borsa yat r m fonu say s ve bilgi birikimi aç s ndan lider konumda olan American Stock Exchange ile iflbirli i içerisinde gelifltirilen Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu ABD baflta olmak üzere tüm dünyada ifllem gören belli bafll borsa yat r m fonlar n n standartlar n tafl maktad r. Yüksek Likidite Risk Da l m fllem Kolayl Maliyet Avantaj fieffafl k Sürekli zleme mkan H zl Hareket mkan Bireysel Yat r mc lara Uygunluk Güniçi Al p Satma mkan Seçilen Endekse Yat r m Profesyonel Yat r mc lara Uygunluk Hisse Senedi Yat r m Fonu DJIST vs. DJTT /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/2005 DJTT20 DJIST Bu doküman Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu'na iliflkin bilgi vermek amac yla haz rlanm flt r. Herhangi bir yat r m tavsiyesi içermemektedir. Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu Sermaye Piyasas Kurulu'nun kararlar do rultusunda halka arz edilmifltir. Bu dokümandaki bilgiler de iflebilir, fona iliflkin nihai bilgiler içtüzükte yer almaktad r ve yat r mc lar fonun içtüzü ünü ve/veya adresinden temin edebilirler. 17

20 Genel Bilgiler Temmuz-Eylül 2005 YATIRIM FONU NED R? Yetkili kurulufllarca, kat lma belgesi karfl l nda tasarruf sahiplerinden toplanan paralar n, hisse senedi, tahvil gidi sermaye piyasas araçlar na dengeli flekilde da t larak yönetilmesini amaçlayan yat r m araçlar d r. Her bir yat r mc fonun sahip oldu u portföyün bir k sm n temsil eden kat lma belgesini alarak fona ortak olur. FON NASIL GEL R GET R R? Sahip oldu u menkul k ymetlerden kar pay ve faiz olarak gelir elde edebilir Sahip oldu u menkul k ymetlerden fiyat artanlar sat larak sermaye kazanc elde edilebilir Sahip oldu u menkul k ymetlerden fiyat yükselenler fon de erini artt r r YATIRIM FONLARI NELERE YATIRIM YAPAB L R? Türkiye'de kurulan ortakl klar n hisse senetleri, özel ve kamu borçlanma senetleri (tahvil, bono gibi), Yabanc özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri, Ulusal ve uluslararas borsalarda ifllem gören alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal olarak ihraç edilmifl ve borsalarda ifllem gören sermaye piyasas araçlar, Sermaye Piyasas Kurulu'nca uygun görülebilecek di er sermaye piyasas araçlar, Sermaye Piyasas Kurulu'nca uygun görülen di er sermaye piyasas araçlar, repo, ters repo, borsa para piyasas ifllemleri, future, opsiyon ve forward sözleflmeleri farkl türlerdeki yat r m fonlar n n kat lma belgeleri, borsa yat r m fonu kat lma belgeleri ve yat r m ortakl klar n n hisse senetleri. Fon portföyleri, içtüzüklerinde hüküm bulunmak ve Tebli ile belirlenen s n rlar sakl kalmak kayd yla, yukar da say lan araçlardan her biri esas al narak oluflturulabilece i gibi varl k türleri itibariyle karma da olabilir. KARfiILAfiTIRMA ÖLÇÜTÜ NE DEMEKT R? Portföyün yat r m amaç ve stratejisi ile yat r m yap lan varl k gruplar n n niteliklerine uygun olarak, ilgili endekslerin a rl kland r lmas yoluyla belirlenen portföy da l m d r. Karfl laflt rma ölçütü olarak yurtiçinde ve yurtd fl nda genel kabul görmüfl ve yayg n olarak kullan lan piyasa endeksleri kullan l r. STANDART SAPMA NE DEMEKT R? Günlük performanslar n, döneme ait ortalama performanslar n farkl l klar n n ortalamas n belirten bir göstergedir. Bu de erin yüksek olmas, fonun dalgalanmalar n n fazla oldu unu göstermektedir. FON YÖNET M ÜCRET NE DEMEKT R? Fon yönetim ücreti fon kurucusuna fonun yönetimi karfl l nda ödenen ücrettir.bu ücret hergün için fon toplam de erinin belirli bir oran olarak hesaplanmaktad r. Fon yönetim ücreti oran na fon içtüzüklerinde ve izahnamelerinde yer verilmektedir. FON T PLER VE TÜRLER NELERD R? Yat r m fonlar A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayr lmaktad r: A Tipi: Portföy de erinin ayl k a rl kl ortalama bazda en az %25'ini, devaml olarak mevzuata göre özellefltirme kapsam na al nan Kamu ktisadi Teflebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmufl ortakl klar n hisse senetlerine yat rm fl fonlard r. B Tipi: Yukar daki s n rlama d fl ndaki di er fonlard r. Fonlar n A veya B Tipi olarak ayr lmas ndaki önemli nokta vergisel boyuttur. A Tipi fonlarda uygulanan vergi istisnas, B tiplerine k yasla daha genifltir. Farkl portföy yap lar na sahip fonlar oluflturulmak yolu ile farkl yat r mc tercihlerine hitap edebilmek amac yla tip s n flamas n n haricinde tür kavram da uygulanmaktad r. Portföye al nacak menkul k ymetler göz önünde bulundurularak, afla da belirtilen yat r m fonu türleri tan mlanm flt r: Tahvil ve Bono Fonu Hisse Senedi Fonu Fonu fltirak Fonu Grup Fonu YATIRIM FONU AVANTAJLARI NELERD R? Di er Yat r m Alternatiflerinin Cazibesini Yitirmesi Vergi Avantaj fllem Kolayl Güven Yabanc Menkul K ymetler Yat r m Fonu Alt n Fonu K ymetli Madenler Fonu Karma Fon Likit Fon De iflken Fon Endeks Fon Özel Fon Borsa Yat r m Fonu Profesyonel Yönetim Zaman Tasarrufu Küçük Tasarruflar Verimli De erlendirme mkan Likidite FONLARIN 2005 YILINA L fik N VERG LEND RME ESASLARI Fon Portföy flletmecili i Kazançlar n n Vergilendirilmesi: Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Aç s ndan: Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi 4/a ve 4/b bentleri uyar nca A ve B tipi menkul k ymet yat r m fonlar ile bunlar d fl nda kalan menkul k ymet yat r m fonlar n n portföy iflletmecili inden do an kazançlar Portföyünün en az %25'i hisse senetlerinden oluflan (A Tipi) yat r m fonlar ile bunlar d fl nda kalan yat r m fonlar n n portföy iflletmecili inden do an kazançlar kurumlar vergisinden istisnad r. Gelir Vergisi Düzenlemesi Aç s ndan: Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi 6/a bendi uyar nca portföy iflletmecili i kazançlar üzerinden A Tipi yat r m fonlar %0, di er yat r m fonlar %10 oran nda gelir vergisi tevkifat na tabidirler. Kat lma Belgesi Al m Sat mlar n n Vergilendirilmesi Tam Mükellef Gerçek Kifliler: Fon kat lma belgesi kar paylar Gelir Vergisi Kanunu md. 75/1'e göre menkul sermaye irad say l r ancak, Gelir Vergisi Kanunu'nun, tarih ve 3. mükerrer say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 5281 say l Kanun ile de ifltirilen Geçici 55. Maddesi uyar nca, tarihleri aras nda elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl bulunan menkul k ymetler yat r m fonlar n n kat lma belgelerine ödenen kar paylar veya bu fonlar n kat lma belgelerinin stanbul Menkul K ymetler Borsas nda al m sat m ndan elde edilen kazançlar için y ll k beyanname verilmez ve di er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Dar Mükellef Gerçek Kifliler: GVK md. 86/2 uyar nca, dar mükellefiyette, tamam Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan; ücretler, serbest meslek kazançlar, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar ile di er kazanç ve iratlar için y ll k beyanname verilmez, di er gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Tam Mükellef Tüzel Kifliler: A ve B Tipi yat r m fonu kar paylar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun, 25. maddesi uyar nca %30 oran nda kurumlar vergisine tabidir. Dar Mükellef Tüzel Kifliler: KVK md. 24'e göre, dar mükellef tüzel kiflilerin yat r m fonlar kat lma belgelerinden elde edilen kâr paylar için beyanname verme zorunlulu u yoktur. Ancak dar mükellef kurumlarca baflka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde, yat r m fonlar kat lma belgelerinden elde edilen kâr paylar n n verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur. FON PAYLARININ ALIM-SATIMI Sermaye Piyasas Kurulu'nun 11/08/2001 tarih ve Seri No: 17 say l tebli i uyar nca, likit fonlar hariç olmak üzere tüm A ve B tipi fonlarda ileri fiyatlama sistemine geçilmifltir. Buna göre sadece likit fonlar ayn gün, di er fonlar en geç üç gün içinde hesab n za geçer. Al m siparifli karfl l bloke edilen tutar, ifllem gününe kadar likit fonda de erlendirilir. Bu kurallar do rultusunda fonlar m zda afla da belirtilen al m-sat m presedürleri uygulanmaktad r. 18

Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005

Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005 2005 Politika ve Ekonomi Ekim-Aral k 2005 3 Ekim'de Türkiye ve AB üyesi ülkeler ile uzun süren müzakere ve pazarl klar sonucunda resmi olarak AB üyelik müzakere süreci bafllam flt r. Sürecin bafllamas

Detaylı

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006

Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006 2006 Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2006 Temmuz ay bafl nda, FED'in 0.50 puan yerine 0.25 puanl k faiz art r m na gitmesi ve aç klamas nda faiz art r mlar n n bir süre durabilece i sinyalini vermesi

Detaylı

Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006

Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006 2006 Politika ve Ekonomi Nisan-Haziran 2006 Nisan ay n n ilk yar s Merkez Bankas Baflkan 'n n atanma belirsizli i ile geçti. Bakanlar Kurulu, MB Baflkan atama karanamesini Cumhurbaflkanl köflküne göndermekte

Detaylı

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007 2007 Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2007 OCAK : Ö B, daha önce son teklif verme tarihi 19 Ocak 2007 olarak aç klanan, üç elektrik da t m bölgesinin özellefltirme ihalelerinin proje aflamas nda bulunan

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu,

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle fon

Detaylı

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006

Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006 2006 Politika ve Ekonomi Ocak-Mart 2006 1 Ocak'tan itibaren sermaye piyasas araçlar ndan elde edilen getirilere %15 seviyesindeki vergi yürürlü e girmifltir. Stopaj olarak kesilen ve nihai vergi niteli

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu,

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2007 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu ve Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu portföy da l m ve s n rlamalar itibariyle

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Ekim 2014 Alper KOÇ Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdür Tel:0 212 276 27 27 / 1516 alper.koc@tekstilbank.com.tr Mustafa Murat KUBİLAY

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Mayıs 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr MOODY

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010

YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 TEKSTĐLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENĐ HAZĐRAN 2010 Uğur Konuk Tekstil Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Te:0 212 276 25 70 ukonuk@tekstilbank.com.tr Gözde Yılmaztürk Tekstil Menkul

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr 1.Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 115 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. ZÜMRÜT PLAN YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. K NC ESNEK EMEKL L K YATIRIM U, portföyünün en az %70 i

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011

YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Aralık 2011 Emrah GÜRELLİ Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdür Tel:0 212 276 27 27 / 1553 emrah.gurelli@tekstilbank.com.tr Serap KÖLEMEN

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011

YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011 TEKSTĐLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENĐ Eylül 2011 Uğur Konuk Tekstil Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tel:0 212 276 25 70 ugur.konuk@tekstilbank.com.tr Hayırlı Olsun S&P!...

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARİH VE SAYI İLE ONAYLANAN,. TARİH VE.. SAYILI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır.

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır. Yatırım Felsefesi Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. GÜVENCE PLANLARI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - B REYSEL AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ Nisan 2015

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ Nisan 2015 TEKSTİLBANK Yatırım Fonları Bülteni YATIRIM FONLARI BÜLTENİ Nisan 2015 Alper KOÇ Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Müdür Tel:0 212 276 27 27 / 1516 alper.koc@tekstilbank.com.tr Cansu ÖZTÜRK

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Temmuz 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Temmuz 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Temmuz 2014 Cansu ÖZTÜRK Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Uzman Tel:0 212 276 27 27 / 1593 cansu.ozturk@tekstilbank.com.tr Bankacılık

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. EMEKL L E YATIRIM PLANI (PLAN 127) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı