Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005"

Transkript

1 2005

2

3 Politika ve Ekonomi Temmuz-Eylül 2005 Haziran ay ndaki 25 baz puanl k faiz indiriminden sonra Merkez Bankas Temmuz-A ustos ve Eylül aylar ndaki Para Kurulu toplant s nda faiz indirimine gitmeyerek k sa vadeli faizleri %14.25 seviyesinde tumufl, ham petrol ve enerji fiyatlar n n etkisine ve özellikle 2006 enflasyonunu vurgulamaya bafllam flt r. Bu noktadan sonra al nacak faiz kararlar n n, 2005 enflasyonundan çok 2006 enflasyon hedefini dikkate alaca n n alt n çizmifltir. Temmuz ay nda TÜFE mevsimsel faktörlerin eflli inde %0.6 gerileyerek beklenenden düflük ç karken, A ustos ay nda özellikle sigaraya yap lan yüksek vergi art fllar n yans tan tüketici fiyatlar ayl k olarak %0.85 yükselmifltir. MB ise Eylül ay ndaki enflasyon raporunda yak n vadede tekrar faizleri indirebilece i yönünde sinyaller vermeye bafllam flt r. TBMM nin bankac l k yasa tasar s n görüflüp onaylamas na karfl l k 1. gözden geçirmenin di er performans kriteri olan sosyal güvenlik sistemi yasa tasar s n n Meclis tatile girmeden onaylanmamas, IMF nin 1. gözden geçirmeyi tamamlanmas yla ilgili cra Kurulu na verece i tavsiyeyi ertelemesine yol açm flt r. Türk-Telekom un özellefltirilmesiyle ilgili ihale Temmuz ay bafl nda sonuçland r lm fl ve Türk-Telekom un %55 ço unluk hissesi için önerilen 6.55 milyar dolar fiyat beklentilerin oldukça üzerinde ç karak bütün piyasalar olumlu etkilemifltir. 7 Temmuz tarihinde geliflmekte olan finansal piyasalar n kalbinin att Londra bir dizi bombal sald r yla sars l rken düzinelerce insan hayat n kaybetmifl ve yaralanm flt r. Fakat olaylar n finansal piyasalara etkisi s n rl kalm flt r. Türkiye 29 Temmuz tarihinde AB ye yeni üye olan 10 ülkeyi de kapsayan Gümrük Birli i ek protokolünü Güney K br s Cumhuriyetini de içerecek flekilde imzalam flt r. Türkiye ek protokolden ayr olarak efl zamanl bu protokolün Türkiye nin Güney K br s Rum Cumhuriyeti ni tan d anlam na gelmedi ine dair bir ek deklerasyon yay mlam flt r, buna ba l olarak limanlar n ve havaalanlar n Güney K br s gemi ve uçaklar na açmam flt r. A ustos ay boyunca Türkiye AB nin yay mlad deklerasyona karfl oluflturaca tutumu belirlemeye çal fl rken, AB kamuoylar nda ve liderleri aras nda da Türkiye karfl t bir hava oluflmaya bafllam flt r. AB büyükelçilerinin A ustos ay boyunca yapt birçok toplant da Türkiye nin deklerasyonuna karfl yap lacak deklerasyon hakk nda herhangi bir antlaflma sa lanamam flt r. 24 A ustos tarihinde Garanti Bankas n n hakim ortaklar Bankan n %25.5 hissesini toplam 6.1 milyar dolarl k banka de eri üzerinden GE Consumer Finance flirketine satmak için bir protokol imzalam fllard r. Bu Türkiye de bankac l k sektörüne gelmifl geçmifl en büyük do rudan yat r m anlaflmas olarak kayda geçmifltir. A ustos un son günlerinde ABD nin Florida ve Lousiana eyaletlerini etkisi alt na alan Katrina kas rgas büyük maddi zarar ve henüz tam olarak say s bilinmeyen can kayb na yol açm flt r. ABD nin rafinaj kapasitesinin çok büyük bir k sm bu k y larda yer ald için Amerika da bafl gösteren akaryak t s k nt s bütün dünyadaki petrol fiyatlar n n rekor seviyelere ulaflmas na neden olmufltur. 12 Eylül tarihinde yap lan özellefltirme ihalesinde Koc-Shell ortakl Tüprafl n %51 ço unluk hissesi için 4,140 milyar dolar gibi borsada ifllem gören fiyat n n %80 üzerinde teklif vermifl, bu fiyat özellefltirmede büyük baflar ve Türk varl klar na artan yabanc ilgisi olarak yorumlanm flt r. 12 Eylül de aç klanan 2. çeyrek büyüme verilerine göre GSYIH %4.2 ve GSMH ise %3.4 oran nda büyürken y l n ilk yar s nda GSMH büyümesi %4.3 ve GSY H büyümesi ise %4.5 seviyesine gerilemifltir. Haftalarca süren müzakerelerden sonra AB ülkeleri 21 Eylül tarihinde Türkiye ye karfl yay mlanacak deklerasyonda anlaflm fllar ve Türkiye nin müzakere sürecinde Güney K br s Rum Cumhuriyetini tan mas ve limanlar n Güney K br s Cumhuriyeti nin gemi ve uçaklar na açmas gerekti ini vurgulam fllard r. Deklerasyon sonras müzakerelerin ana çat s n oluflturacak müzakere çerçeve belgesi üzerinde ortaya ç kan anlaflmazl k belgenin aç klanmas n geciktirirken, taslak belgede Güney K br s Rum Cumhuriyeti nin tan nmas, Türk limanlar n n Güney K br s Rum Cumhuriyeti gemi ve uçaklar na aç lmas n n yan nda, Türkiye nin uluslaras kurulufllarda bu ülkeye karfl uygulad vetoyu kald rmas gibi koflullar ön plana ç km flt r. Öte yandan özellikle Avusturya n n Türkiye için ayr cal kl ortakl k opsiyonunda diretmesi ise çerçeve belgesinin yay mlanmas n geciktirmifltir. Fon Piyasas Temmuz-Eylül 2005 Tip Baz nda Fonlar ( ) 4% Tip Baz nda Fonlar ( ) 3% Tip Baz nda Fonlar ( ) 3% 96% 97% 97% A Tipi B Tipi A Tipi B Tipi A Tipi B Tipi 60% A Tipi Fonlar n Da l m 50% 40% 30% 20% 10% 0% De iflken Hisse Karma fltirak Özel Endeks YMK

4 Yat r m Fon Piyasas Temmuz-Eylül % B Tipi Fonlar n Da l m 60% 40% 20% 0% De iflken Tahvil Bono Likit Di er (Karma, YMK, Özel) ,000,000,000 Yat r m Fonlar (YTL) 25,000,000,000 20,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000, /9 A Tipleri B Tipleri A Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) A Tipi Fonlar (Fon Say s ) YMK Endeks %29.49 Özel %10.74 fltirak %4.00 %2.06 Karma %15.02 De iflken %30.97 Hisse %7.61 Özel %5 fltirak %2 %4 Endeks %15 Karma %17 %1 Hisse %14 De iflken %42 B Tipi Fonlar (Portföy Büyüklü ü ) B Tipi Fonlar (Fon Say s ) Likit %71.49 De iflken %12.32 Tahvil Bono %16.19 Likit %36 De iflken %34 Portföy Yap s (A Tipi Fonlar) Portföy Yap s (B Tipi Fonlar) Tahvil Bono %30 Portföy Yap s (Tüm Fonlar) Hisse %67.81 YMK %0.84 BPP %1.72 Tahvil %11.78 Bono %29.28 T.Repo %23.58 BPP %3.27 Bono %28.62 T.Repo %23.31 Hisse %1.83 BPP %3.23 Bono %4.44 T.Repo %13.41 Tahvil %43.77 Tahvil %42.91 Yat r mc Say lar B Tipi 2,789,246 %96 A Tipi 130,263 %4 2

5 likit Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon FON 5 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 06 / 09 / 1990 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 460,599,696 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %58.94 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 15,012,524 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 15,344,424 Toplam Pay Say s : 40,000,000 Yat r mc Say s : 83,930 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon dur. Düflük riske sahip olan Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fonu nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte, bu sayede fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini azaltmaktad r. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi veya uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkenlerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Likit Fon vs. Performans (%) Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Haziran 05 SGMK* %100 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 SGMK-Vadelere Göre Da l m %100 MKB O/N O/N Repo %35.25 BPP %17.35 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %47.40 Performans Verileri *** Finansbank A.fi. B Tipi Likit Finansbank A.fi. B Tipi Likit Fon SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) 31/12/ /12/ %56.94 %29.26 %13.78 % ,433,934 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /09/ %67.63 %32.36 %20.19 % ,184,821 3

6 nakit Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fon FON 9 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 15 / 08 / 2002 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 157,291,650 Yönetim Ücreti: Yüzbindeyedi/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %20.13 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 8,389,051,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 8,821,457,955 Toplam Pay Say s : 11,000,000,000 Yat r mc Say s : 19,149 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, devaml olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalm fl likiditesi yüksek sermaye piyasas araçlar yer alan ve portföyünün a rl kl ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Likit Fon dur. Düflük riske sahip bir ürün olan Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. B Tipi Likit Fonu nun yat r m stratejisini belirleyen en temel özellikler fon fiyat nda istikrar sa lamak ve birikimlerin de erini korumakt r. Bu do rultuda günlük fon de erini az da olsa bir önceki günün üzerinde tutma prensibi ile hareket eden fon, sadece repo ve itfas na 180 günden az kalm fl bonolara yat r m yapar. Portföyü oluflturan menkul k ymetlerin risklerinin düflük olmas, günlük fon fiyat ndaki dalgalanmalar da minimize etmekte ve fon fiyat n n bir önceki günün alt na inmesi ihtimalini düflürmektedir. Fonun tercih unsuru yaratabilecek bir di er özelli i ise ayn gün al m-sat m n getirdi i likidite avantaj d r. Bu strateji ile fon, hisse senedi ve uzun vadeli Devlet Tahvili riski alarak daha yüksek sermaye art fl elde etmek yerine, yat r m n de erini her gün piyasa ölçülerinde, makul seviyelerde artt rmay tercih eden ve fon fiyat nda istikrar tüm etkilerin üzerinde tutan yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Nakit Fon vs. Performans (%) Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %50 MKB Repo Endeksi %50 MKB 91 Gün D BS Performans Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %30-60 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 %100 MKB O/N (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 SGMK-Vadelere Göre Da l m O/N Repo %32.90 BPP %19.05 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %48.05 Performans Verileri *** Finans Yat. Men. De. A.fi. B Tipi Likit Finans Yat. Men. De. A.fi. B Tipi Likit Fon SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) 31/12/ /12/ %54 %32.95 %13.04 % ,875,482 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /09/ %67.31 %32.68 %22.47 % ,940,226 4

7 aktif Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fon FON 11 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 30 / 05 / 2003 Kurucu: Finansbank A.fi Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 21,668,945 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %2.77 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 1,498,701,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,504,152,318 Toplam Pay Say s : 5,000,000,000 Yat r mc Say s : 1,917 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebli de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. Fon yönetiminde yat r m yap lacak sermaye piyasas araçlar n n seçiminde, riski az, nakde dönüflümü kolay olanlar tercih edilir. Düflük-orta risk seviyesine sahip olan fonumuz aktif olan bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fonumuz aktif bir yat r m stratejisini benimsemifltir. Fon portföyünde %0 ile %100 aral nda sabit getirili enstrümanlar (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, O/N Repo) bulundurulurken, sabit getirili menkul k ymet seçimlerinde k sa vadelere a rl k verilmektedir. Fon bu portföy yap s ile yat r mc lara a rl kl olarak sabit getirili menkul k ymet piyasalar ndaki dalgalanmalardan yararlanarak reel getiri sa lamay hedeflemektedir. Bu yap s ve yat r m felsefesi ile pay fiyat nda yaflanabilecek dalgalanmalar oldukça azaltan fonumuz, orta ve uzun vadede enflansyonun üzerinde reel getiri hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Aktif Fon vs. Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Haziran 05 SGMK* %100 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %75 MKB 182 Gün Ters Repo % /07/04 03/01/05 02/01/04 26/07/04 D BS Performans Endeksi %25 MKB Repo Endeksi %40 D BS91 + %10 D BS182 + %50 MKB O/N %50 D BS182 + %40 MKB O/N + %10 MKB100 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu %60-90 O/N Repo %11.49 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 Performans Verileri *** 0-6 ay %88.51 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi De iflken Fonu SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 91 Gün Per. Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK %74.85 %86.81 Ters Repo %20.83 %13.18 Borsa Para Piyasas %0.74 %0.02 Hisse Senetleri %3.58 %0.00 Kat lma Belgesi Dolafl m Oran %39.52 %49.50 Portföy De eri (TL) 8,042,234 22,394,557 5

8 prestij Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Fonu FON 12 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 23 / 09 / 2004 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 27,722,749 Yönetim Ücreti: Yüzbindebefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %3.55 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 2,476,583,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 2,429,246,273 Toplam Pay Say s : 10,000,000,000 Yat r mc Say s : 64 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Fon, portföy s n rlamalar itibariyle Tebli deki türlerden herhangi birine girmeyen B Tipi De iflken Fon dur. Fiba Grubu yat r m fonlar ailesi içerisinde düflük-orta risk kategorisinde yer alan fonumuz yüksek montanl yat r mc lar n, daha uzun vadeli yat r ma teflvik edilmesi stratejisini benimsemifltir. Bu amaçla fona kifli baz nda kat l m tutar minimum 200 milyar TL olarak belirlenmifltir. Fon portföyünde sadece sabit getirili enstrümanlardan ( Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas riskin düflük ve pay fiyat n n ço unlukla istikrarl olmas n sa lamaktad r. Fakat uzun vadeli ka tlar n faiz de iflimlerine, k sa vadelilere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat n çok s k olmasa da negatif yönde etkileyebilmektedir. Yat r m alan olarak sadece tahvil ve bonolar seçen Uzun Vadeli B tipi De iflken Fon un hedef kitlesi birikimlerinin de erlendirilmesinde bu tip enstrümanlardan yararlanmay tercih eden ve uzun vadeli yat r m benimseyen yat r mc lard r. Performans Bilgileri Prestij Fon vs. Performans (%) Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Karfl laflt rma Tarih Ölçütü 03/01/ %80 MKB 365 Gün D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu %65-95 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** SGMK* %100 O/N Repo %6.87 Yat r m Araçlar Da l m SGMK-Vadelere Göre Da l m Hisse Senetleri %0 0-6 ay %93.13 Performans Verileri *** Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken Finansbank A.fi. Uzun Vadeli B Tipi De iflken SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 26/01/ /09/ %87.20 %12.80 % ,905,322 6

9 bono Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu FON 3 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 18 / 12 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 64,626,367 Yönetim Ücreti: Yüzbindeon/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %8.27 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 1,521,438 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 1,477,641 Toplam Pay Say s : 8,000,000 Yat r mc Say s : 2,962 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51 ini devaml olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlar na yat rm fl olan tahvil ve bono fonudur. Düflük-orta risk kategorisinde bulunan ürünümüz, tipi gere i sadece sabit getirili enstrümanlardan (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve repo) yararlan lmas stratejisindedir. Uzun vadeli sabit getirili menkul k ymetlerin, k sa vadelere göre daha duyarl olmas, faizlerin sert hareket etti i günlerde fon fiyat nda sert hareketler yaratabilmektedir. Fon stratejisi gere i hisse senedine yat r m yapamazken, portföyün a rl kl bölümünü aktif olarak yönetilen de iflik vadelerde borçlanma senetleri oluflturmaktad r. Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu, birikimlerinin de erlendirilmesinde sabit getirili enstrümanlardan yararlanmay ve sözkonusu piyasalar takip etmek yerine, profesyoneller taraf ndan yönetilen bir D BS portföyünün veriminden faydalanmay tercih edecek yat r mc lar için uygundur. Bunun yan nda fonun gerçek kifliler aç s ndan vergi avantaj da bulunmaktad r. Performans Bilgileri Bono Fon vs. Performans (%) Tarih Karfl laflt rma Ölçütü Yat r m Stratejisi Bant Aral klar 03/01/ %80 MKB 365 Gün Ters Repo %5-35 D BS Performans Endeksi %20 MKB Repo Endeksi Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu % Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 (Vergiden Ar nd r lm fl) Fonun Yat r mlar ** Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 02/01/04 03/01/05 %75 D BS182 + %25 MKB O/N Yat r m Araçlar Da l m SGMK* %100 SGMK-Vadelere Göre Da l m 6-24 ay %33.40 O/N Repo %8.90 Hisse Senetleri %0 0-6 ay %57.70 Performans Verileri *** * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finansbank A.fi. B Tipi Tah.Bono Fonu Getirisi Finansbank A.fi. B Tipi Tahvil Bono Fonu SS (Vergi dahil) SS (Vergi dahil) (Vergiden Ar nd r lm fl) SS (Vergiden Ar nd r lm fl) MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB D BS 365 Gün Per. Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Borsa Para Piyasas Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (TL) %82.70 %16.36 %0.94 % ,120,785 %82.82 %17.18 %0.00 % ,484,268 7

10 denge Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi Karma Fon FON 8 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 985,487 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.13 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 23,291,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 24,994,273 Toplam Pay Say s : 250,000,000 Yat r mc Say s : 156 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföyünün tamam hisse senetleri, borçlanma senetleri, alt n ve di er k ymetli madenler ile bunlara dayal sermaye piyasas araçlar ndan en az ikisinden oluflan ve her birinin de eri fon portföy de erinin %20 sinden az olmayan Karma Fon dur. Ürün orta-yüksek risk kategorisinde bulunan, portföyündeki sabit ve de iflken getirili enstrüman da l m n her zaman dengeli muhafaza eden, böylece uzun vadede sermaye art fl sa lamay hedefleyen bir fondur. Hisse senedi seçimlerinde temel unsur piyasa zamanlamas olmakta ve derinli i yüksek, likit alternatifler ön planda tutulmaktad r. Hisse senetlerinden arta kalan k s m sabit getirili menkul k ymetlerde (Devlet tahvili, Hazine bonosu ve Repo) de erlendirilir. Fon, toplam yat r mlar n hisse senetleri ile sabit getirili enstrümanlara dengeli bir flekilde da tarak, ölçülü risk almay tercih eden ve orta-uzun vadede enflasyona karfl reel getiri elde etmeyi hedefleyen yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Denge Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %40 MKB Ulusal 100 Endeksi %30 MKB 182 Gün D BS Performans Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %50 MKB100 + %30 MKB O/N + %20 D BS182 Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo %5-35 Devlet Tahvili/Hazine Bonosu %

11 denge Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %58.29 Hisse Senetleri %41.71 Di er %13.88 D. Tüketim %14.11 Petrokimya %5.98 Holding %10.65 Banka %22.99 Telekomünikasyon %6.94 Yat r m Fonu %11.54 Petrol Ürünleri %13.91 YKBNK %22.98 VESTL %6.80 TUPRS %13.91 TCELL %6.94 AKSA %5.98 ARCLK %7.31 DJIST %11.54 KCHOL %10.65 ASELS %13.89 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi Karma Fon SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB D BS 182 Gün Per. Endeksi MKB 100 Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %21.43 %28.63 %49.95 % ,709,247 %31.89 %22.15 %45.96 % ,224, Y lbafl ndan Bugüne Performans Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %14.68 %20.15 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) 9.59 Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Tüprafl Reuters Kodu TUPRS.IS Petrol Ürünleri Fiyat YTL Fondaki A rl (%) 5.80 Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 Aselsan Reuters Kodu Fiyat Fondaki A rl (%) 5.79 Piyasa De eri (Milyon $) 515 Halka Aç kl k Oran (%) 15 ASELS.IS Di er YTL 9

12 de er Finans Yat r m Menkul De erler A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 7 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 27 / 07 / 2000 Kurucu: Finans Yat r m Men. De. A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 2,812,189 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.36 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 49,985,000 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 45,816,318 Toplam Pay Say s : 500,000,000 Yat r mc Say s : 193 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri De er Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ %50 MKB Tüm Endeksi %50 MKB Repo Endeksi Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %35-65 Ters Repo % /01/ /01/2005 %70 MKBTÜM + %30 MKB O/N 10

13 de er Temmuz-Eylül 2005 Fonun Yat r mlar ** Yat r m Araçlar Da l m Hisse Senetlerinin el Da l m Hisse Da l m SGMK* %53.23 Hisse Senetleri %46.77 Petrol Ürünleri %12.32 Otomotiv %4.63 Di er %6.03 G da %5.44 Teknoloji %4.00 Holding %6.32 Petrokimya %6.61 D. Tüketim %3.58 Banka %27.70 Metal Sanayi %5.44 Yat. Fonlar Ortakl klar Çimento %15.26 %2.67 VESTL %3.58 ULKER %5.44 TUPRS %12.32 YKBNK %16.62 TOASO %4.63 TEBNK %11.08 ACIBD %6.03 ADANA %2.67 AKSA %6.61 ARENA %4.00 CEMTS %5.44 DJIST %15.26 SISE %6.32 * Sabit Getirili Menkul K ymetler ** Ay Sonu tibariyle *** Ayl k Ortalama Performans Verileri *** 31/12/ /12/ /12/ /09/2005 Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon Finans Yat. Men. De. A.fi A Tipi De iflken Fon SS nün SS MKB Repo Endeksi MKB Tüm Endeksi lgili döneme liflkin Ortalamalar Menkul K ymet Gruplar Yüzdesi SGMK Ters Repo Hisse Senetleri Kat lma Belgesi Dolafl m Oran Portföy De eri (YTL) %49.47 %50.53 % ,624,519 %45.08 %54.92 %9.58 2,410, Y lbafl ndan Bugüne Performans Karfl laflt rma Ölçütünün Getirisi %19.92 %21.72 Fonda A rl En Yüksek Üç Hisse Senedi Yap Kredi Bankas Reuters Kodu YKBNK.IS Banka Fiyat 5.60 YTL Fondaki A rl (%) 7.77 Piyasa De eri (Milyon $) 3,139 Halka Aç kl k Oran (%) 42 Dow Jones stanbul 20 A Tipi Borsa Yat r m Fonu Reuters Kodu DJIST.IS Yat. Fonu/Ort. Fiyat 8.24 YTL Fondaki A rl (%) 7.14 Piyasa De eri (Milyon $) 31.8 Halka Aç kl k Oran (%) 4.3 Tüprafl Reuters Kodu Fiyat Fondaki A rl (%) 5.76 Piyasa De eri (Milyon $) 4,422 Halka Aç kl k Oran (%) 49 TUPRS.IS Petrol Ürünleri YTL 11

14 agresif Finansbank A.fi. A Tipi De iflken Fon FON 2 Düflük Düflük-orta Orta Orta-yüksek Yüksek Temel Fon Bilgileri Kurulufl Tarihi: 20 / 07 / 1989 Kurucu: Finansbank A.fi. Yönetici: Finans Portföy Yönetimi A.fi. Fon Büyüklü ü (YTL): 1,766,151 Yönetim Ücreti: Yüzbindeonbefl/Gün Yönetilen Tüm Fonlar çerisindeki Pay : %0.23 Ay Bafl Pay De eri (YTL): Ay Sonu Pay De eri (YTL): Dolafl mdaki Pay Say s **: 155,005 Dolafl mdaki Pay Say s ***: 164,069 Toplam Pay Say s : 3,000,000 Yat r mc Say s : 391 Fonun Amac Fon portföyündeki varl klar Sermaye Piyasas Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici taraf ndan içtüzü ün 5. md. ve Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:VII,No:10 say l Tebli inin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon, portföy s n rlamalar itibariyle di er türlerden herhangi birine girmeyen De iflken Fon dur. çerdi i hisse senedi oran itibar ile pay fiyat nda h zl ve sert de iflimler olma ihtimali di er fonlar m za k yasla fazla olan ürünlerimizdendir. Fon, özel temal ürünler kategorimizde yer al p, stratejisi gere i seçimlerini belirgin bir disiplin çerçevesinde gerçeklefltirerek, sadece piyasa de erlemeleri ucuz kalm fl hisse senetlerine yat r m yapar. Bu hisse senetleri yat r m komitemiz taraf ndan, temel analize dayanan indirgenmifl nakit ak m, yeniden kurulufl de eri, net aktif de eri ve tasfiye de eri analizleri esas al narak seçilmektedir. Fonun sahip oldu u yat r m stratejisi, yüksek sermaye art fl sa lamak amac yla, de iflken getirili enstrüman riski almaktan çekinmeyecek yat r mc lar için uygundur. Performans Bilgileri Agresif Fon vs Performans (%) Aral k 04 Ocak 05 fiubat 05 Mart 05 Nisan 05 May s 05 Haziran 05 Temmuz 05 A ustos 05 Eylül 05 Tarih 03/01/ /01/ /01/2005 %70 Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi %30 MKB Repo Endeksi %90 MKB30 + %10 MKB O/N Yat r m Stratejisi Bant Aral klar Hisse Senedi %55-85 Ters Repo %

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI

F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI 2008 F NANSBANK ve F NANSINVEST FONLARININ R SK YAPILARI H SSE Finansbank A.fi. Quant B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Finans Analiz B Tipi De iflken Fonu, Finansbank A.fi. Sentez A Tipi Fon Sepeti

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan

Sevgili Okurlar, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi TKYD Baflkan BAfiKAN DAN Sevgili Okurlar, Küresel krizin yaratt sars nt hafiflemifl görünüyor. Her ne kadar en kötü nün atlat ld na dair iyi haberler gelse de, hükümetler ve piyasa düzenleyicilerinin ald klar önlemlerle

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. B R KT REN GELECEK PLANI (PLAN 128) YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR.

BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. 2006 BAfiARIDAN BAfiARIYA10 YIL 10. YILINA G REN fi YATIRIM, HALKA ARZ HAZIRLI I Ç NDE DÜNYA EKONOM S 2007 YILINA HT YATLI, Y MSER B R HAVA Ç NDE G R YOR. KÜRESEL ÖLÇEKTE SIKI PARA POL T KALARI UYGULANMASINA

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Fark yaratarak. çindekiler. büyümeyi hedefledik ve daha fazlas n baflard k. * 2008 Global Powers of Retailing" raporu, Deloitte.

Fark yaratarak. çindekiler. büyümeyi hedefledik ve daha fazlas n baflard k. * 2008 Global Powers of Retailing raporu, Deloitte. *Bugün dünyan n ilk 250 perakendecisi içinde 236. s rada yer al yoruz. 2001-2006 döneminde dünyan n en h zl büyüyen 50 perakendecisi aras nda ise 12. s raday z. * 2008 Global Powers of Retailing" raporu,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı