Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii"

Transkript

1 Zayi Olan, Değeri Düşen Ve Fire Veren Malların Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden İncelenmesi i Nevzat ŞENSES (Vergi Müfettiş Yrd.) (E. Maliye Müfettiş Yrd.) 1. Giriş Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV), yaratılan katma değer üzerinden alınan ve indirim mekanizmasına dayanan bir vergidir. İndirim mekanizmasının mantığına baktığımız zaman, mal ve hizmet alımında ödenen KDV' nin indirildiği mal ve hizmetlerin satışı sırasında nasıl olsa vergiye tabi tutulacağı ve bunun sonucunda yaratılan katma değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır. Bu şekilde, sadece kendi safhalarında yarattıkları katma değerin vergilendirilmesi sağlanmaktadır. Fakat bazı durumlarda yüklenilen KDV'nin indirimi olmakla birlikte, bazı durumlarda yüklenilen KDV'lerin indirimi yasaklanmıştır. İndirim yasağı getirilen mallardan biri de zayi olan mallardır. Zayi mallara getirilen indirim yasağı ile ilgili, 1 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinde, ii "Katma değer vergisi sisteminde alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanır. Ancak, zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir değer olmayacağından, bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesi, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla, Kanunun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir." açıklamasına yer verilmiştir. Makalemizin konusunu ilk olarak zayi olan mallarla ilgili malın iktisabında yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı, şirket mallarının çalınma, kaybolma durumu zayi olma kapsamında değerlenip değerlendirilemeyeceğinin, daha sonra değeri düşen mallar ve firelerin KDV karşısındaki durumu oluşturmaktadır. 2. Yasal Mevzuat 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29'uncu madde hükmü uyarınca mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden, kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisini indirebilirler. Mezkûr Kanunun devamında; a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

2 c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, indirim konusu yapılabileceği hüküm altına almıştır. Ayrıca KDV Kanununun 30'uncu madde hükmü uyarınca, mükelleflerin bazı mal ve hizmet alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin indirim konusu yapması mümkün değildir. Mezkûr maddenin devamında indirim konusu yapılamayacak vergiler; a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, olarak hüküm altına alınmıştır. 3. Zayi Olan Mallara Ait KDV Zayi olan malların katma değer vergisi kanununda indirim yasağı kapsamına alınmakla birlikte, Katma Değer Vergisi ve diğer vergi kanunlarımızda zayi olma kavramının tanımlanmamış olması nedeniyle, uygulamada çeşitli tereddütlere yol açmıştır. Zayi olmak deyimi vergi kanunlarında geçmesine rağmen açık bir tanımı bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre zayi olmak, yitirmek, kaybolmak anlamına gelmektedir. Fakat bu terimi sadece kelime anlamıyla ele almak bu kurumun kavranmasında yanlışlara yol açabilmektedir. Vergi kanunları ekonomik değerlere bağlı olayları düzenlemektedir. Vergi kanunları bakımından zayi olma kavramına sözlük anlamıyla değil, iktisadi değer açısından bakılması gerekir. Çünkü ortada herhangi bir fiziksel değer (cisim) olmamasına rağmen ekonomik değerin olması vergi kanunlarının ilgi alanındadır. Bu anlamda zayi olma değer kaybı açısından değerlendirilmelidir. iii 113 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin iv (E) bölümünde, kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale gelen malların zayi olan mal olarak değerleneceği; KDV Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca mükelleflerce bu malların iktisabında yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu çerçevede 57 No.lu KDV sirkülerinde verilen örnekleri sayacak olursak; İmalatta kullanılmak için alınan ancak imalata girmeden eskime, bozulma, çürüme, çatlama vb. nedenlerle kullanılamaz hale gelen ve bu nedenle imalatta veya ambalajlamada kullanılabilme vasfını yitiren hammadde ve malzeme ile ambalaj maddeleri, Son kullanma tarihinin geçmesi, çeşitli kimyasallar içerdiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle kanunen tekrar satılması mümkün olmayan ve imha edilen bisküvi, çikolata, konserve gibi gıda ürünleri,

3 Sağlık Bakanlığınca kullanımının yasaklanması nedeniyle imha edilen ilaçlar ile kullanım süresi içinde formül hatası bulunan, miadının dolması veya hasar görmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş, üretimden kalkmış, insan sağlığını tehdit eden ilaçlar, Hatalı dikim, renk farklılığı, leke ve benzeri nedenlerle ya da şirket politikası gereği satışı mümkün olmadığından imha edilen mallar, Kullanım ömrünü tamamladığı için imha edilen araç lastikleri, için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır. KDV Kanununun, "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı 30. maddesinin (c) alt bendi uyarınca "Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer verisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, zayi olan mallara ait yüklenilen KDV ancak belirli şartlar altında, hesaplanan katma değer vergisinden indirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu haller; Deprem, Sel Felaketi, Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar, olarak sınırlandırılmıştır. Bu hallerin dışında zayi olan mallara ait yüklenilen KDV'nin, hesaplanan KDV' den indirilmesi söz konusu değildir. Örneğin; sel felaketi nedeniyle bir şirketin deposunda yer alan malların zayi olması halinde bu mallara ilişkin yüklenilen vergiler indirim konusu yapılabilecektir. Buna karşılık Maliye Bakanlığınca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilmediği sürece, yangın sonucu zayi olan mal nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Örneğin, ithal edilen malların depolandığı antrepolarda çıkan yangın sonrasında Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilmediği takdirde zayi olan malların ithalinde ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30' uncu maddesinin (c) bendine göre, zayi olan malların alış belgelerinde gösterilen KDV'nin indirimi yasaklanmıştır. Zayi olan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin indirilmesi halinde ise, indirilen vergilerin hesaplanan KDV'ye ilave edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yüklenilen ve henüz indirilemeyen veya indirilip hesaplanan KDV'ye ilave edilmek suretiyle düzeltilen KDV'nin, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 58. maddesine göre gelir veya kurumlar vergisi kanunları yönünden gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekir. Hırsızlık sonucu çalınan malların da zayi olan mal kapsamında değerlenip değerlendirilmeyeceğini ele alacak olursak, Çalınan malları gelir ve kurumlar vergisi kanunumuza göre; kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmaktadır. KDV Kanununun "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı

4 30'uncu maddesinin (d) alt bendi uyarınca; "Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi'nin indirilemeyeceği hükmü uyarınca, kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin katma değer vergisinin indirim konusu yapılması yasaklanmıştır. Dolayısıyla, çalınma suretiyle zayi olan mallara ait yüklenilen KDV'nin indirimi söz konusu olmadığı gibi, gelir veya kurumlar vergisi açısından da gider olarak yasal defterlere kayıt edilmesi söz konusu değildir. 4. Değeri Düşen Mallara Ait KDV Fiziksel ya da teknolojik nedenden dolayı işletme stoklarında yer alan malların değer kaybına uğraması ticari hayatta şirketlerin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Gerçekten de özellikle bazı sektörlerde yaşanan hızlı teknolojik değişiklikler stoklarda yer alan malların değer kaybına uğramasına yol açabilmekte ya da bu süreci hızlandırabilmektedir. v Değer Düşüklüğünde zayi olmaktan farklı olarak iktisadi kıymet halen belli bir ekonomik değere sahip olmasına rağmen bu değer genellikle başlangıçtaki değerden daha düşük olmaktadır. Uygulamada değeri düşen mallar nedeniyle yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı tereddüt konusu olmuştur. Hatta idare tarafından verilmiş olan bir Özelge'de; Sağlık Bakanlığı onayı ile imha edilen ilaçların kayıtlı değerinin kurum kazancının tespitinde indirim ile alışlarda ödenen KDV'nin indiriminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili olarak verilen dilekçeye binaen, "Miadını doldurmuş, hasar görmüş, üretimden kalkmış, insan sağlığını tehdit eden ve benzeri sebeplerle takdir komisyonu kararına istinaden zorunlu olarak bir komisyon nezaretinde imha edilen ilaçların zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, imha edilen ilaçların alış faturalarında gösterilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir." şeklinde açıklama yapılmıştır. Ancak, 57 No.lu KDV Sirkülerinde, malın tamamen yok olmaması ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde, malın zayi olma hükümleri geçerli olmayacak, bunun sonucu olarak malların, zayi olması değil düşük bedelle satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılabileceği açıklanmıştır. Bu çerçeve de verilen örneklere bakacak olursak; Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin, Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek parça ve malzemelerin, daha düşük bir fiyatla satılması halinde bunlar nedeniyle yüklenilen KDV'nin tamamının indirim konusu yapılabileceği ifade edilmiştir. 5. Firelere Ait KDV Vergi Kanunlarımızda fire konusunda özel bir düzenleme veya tanım bulunmasa da Vergi Usul Kanununun değerleme ve envanter konularına ilişkin düzenlemelerine dayanarak fire kavramını, maddelerin fiziki miktarlarında oluşan eksilmeler şeklinde tanımlamak mümkündür. Başka bir ifade ile fire, dönem başında miktarı tam olarak tespit edilemeyen ancak dönem sonu işlemleri sonucu ortaya çıkarılabilen envanter azalmalarıdır. vi

5 57 No.lu KDV Sirkülerinde, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen firelerin zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak, yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir. Sirkülerde firelerle ilgili olarak aşağıdaki örnekler sayılmıştır. Akaryakıtın depolanması sırasında ortaya çıkan ve ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen oranlar dahilindeki kayıplar, Balık çiftliklerinde balık üretimi esnasında pazarlama aşamasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte, balık üretim ve besleme firesi olarak oluşan balık ölümleri, Tavuk çiftliklerinde, üretimin doğal sonucu oluşan kayıplar, Hazır giyim eşyası dikiminde veya ayakkabı yapımında üretim sürecindeki kesme, biçme, dikme gibi işlemlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar, fire olarak değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Dolayısıyla, alım, satım veya üretime bağlı olarak ortaya çıkan normal fireler KDV'nin 30. maddesinin (c) bendi kapsamında değerlendirilmemelidir. Yasal düzenlemeler ve mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin malların iktisabında yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. 6. Sonuç Sonuç olarak zayi olan mallarda KDV'nin indirimi vergi mevzuatımızca kabul edilmemektedir. Eğer zayi olan mallar için alımda yüklenilen KDV malların zayi olmasından önce indirim konusu yapılmış ise, bu mallara ait KDV ilgili hesaplarda düzeltme yapılarak, zayi olan mallara isabet eden KDV tutarında KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Malın tamamen yok olmaması ancak değerinde önemli derecede düşüklük meydana gelmesi halinde, malın zayi olma hükümleri geçerli olmayacak, bunun sonucu olarak malların, zayi olması değil düşük bedelle satışı söz konusu olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca; yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV' nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun verginin gider kaydedilemeyeceğine hususuna ilişkin 58. maddesinde; "Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahların tespitinde gider olarak kabul edilmez". hükmü yer almakta olup, bu maddenin mevhumu muhalifinden hareket edildiğinde KDV Kanunu'nun 30. maddesinin (c) bendi uyarınca indirimi kabul edilmeyen KDV'lerin mükelleflerce Gelir veya Kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

6 i 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ii Tarih ve 18591(Mük.) Sayılı 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği iii Tarihli ve Sayılı 113 No.lu KDV Genel Tebliği iv TUNÇ, Mehmet Akif "Firelerin Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı:92, Ağustos 2011, s.150 v KÜLAHLI, Ömür Alper Demir, "Afet Sonucu Zayi Olan veya Değeri Düşen Đktisadi Kıymetlerin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi" Vergi Dünyası, Sayı:338, Ekim 2009, s.50 vi YÜKSEL, Volkan "Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV'nin Durumu", Yaklaşım Yayıncılık, Sayı:205, Ocak 2010, s.96 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Verilen Tarih ve Sayılı Özelge.

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ

KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV NİN AKIBETİ Fevzi BULUT * GENEL AÇIKLAMA Bilindiği üzere KDV bir ürünün imalat sürecinden nihai tüketici safhasına

Detaylı

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU TAKVİM YILI KAPANDIKTAN SONRA GELEN FATURALAR KDV LERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN* 1. GİRİŞ İşletmelerin sınırsız olarak kabul edilen ömrü, muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI

V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI V.U.K VE T.C.K AÇISINDAN SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA BİLEREK YA DA BİLMEYEREK AYRIMI HAZIRLAYAN Mehmet NALBAT Vergi Denetmen Yrd. Nisan 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ...3

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR?

BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? BEDELSİZ HİZMET İFASI BAĞIŞ VE YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR Mİ VE VADELİ ÇEK İLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM HANGİ DÖNEM KAZANCINDAN İNDİRİLECEKTİR? Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Mart 2013 sayısında

Detaylı

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ; Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik ve mali politikalar kurumlaşmayı teşvik ederek ona ivme

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI

MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI MÜKELLEFLERİN YASAL DEFTER VE BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ VE İSTİSNALARI Memiş KÜRK* I-GİRİŞ : Beyan esasına dayanan vergi sistemimizde mükellefleri doğru beyanda bulunmaya zorlayan idari mekanizma vergi

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı