DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları arasında fark var mıdır? İki soru veya bunların cevabı arasında bir fark olsa da olmasa da, bunun üzerine düşünme eylemi esasen felsefi sorgulamanın pratik yansıma süreci olacaktır. Felsefi sorgulamanın eksikliği ile ilgili olarak şu tespit çok önemlidir: Öğrencilerin değerlerin çeşitliliği ve bunların nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak birlikte ve özgürce konuşabilecekleri değere bağlı bir öğe oluşturmak için ciddi bir çalışma yapılmamıştır 1 Çünkü hüküm vermek ya da yargıda bulunmak eğitimin ve eğitimcinin hedefi olamamıştır. Ayrıca eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına ve eğitimcilerin kullandıkları dile bakıldığında hüküm vermek ya da yargıda bulunmaktan ne anlaşıldığı da açık değildir. Toplumumuzda özel ve genel kuruluşlarının üç önemli modeli bulunmaktadır. Aile kurumsallaşmış özel değerleri temsil etmektedir. Devlet kurumsallaşmış genel değerleri temsil etmektedir. Okul da bu ikisinin karışımını temsil eder. Özel ve genel çıkarların bir karışımı olarak okul, hasseten özel ve hasseten genel olan bu modellerden daha az önemli değildir. Bazı yönlerden hepsinin en önemlisidir; çünkü nesiller onun sayesinde kasıtlı ve bilinçli olarak gelecek üzerinde bir tasarım yapma girişiminde bulunurlar. Yine de bu üç kurumda da aile, devlet ve okul her bir aile ve her bir devlet yönetimi arka arkaya gelen nesilleri kendi anlayışına göre şekillendirmek istediği için uygulama ve politika sık sık çatışır. Ancak sosyal değişmenin gerçekleri gelişme, gerileme, amaçsız ya da düzenli bir sürüklenme bu gibi istekleri bertaraf etmeye yöneliktir. 2 Yukarıdaki tespit bu bağlamda değerlendirildiğinde felsefi sorgulamanın değer eğitimi yanı sıra değer üretimi için de zaruret olduğu görülecektir. * Dombaycı, M. A. (2012). Değer Eğitiminde Felsefi Sorgulamanın Rolü. Değer Eğitimi Uluslararası Konferansı Bildirileri, Mayıs 2010 (s ). İstanbul: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 1 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.5 2 Lipman, M., A.g.e. p.9

2 2 Varlık Bilgi Değer İlişkisi ve Sorgulama Topluluğu Felsefenin üç temel alanı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla varlık, bilgi ve değerdir. Felsefi sorgulama hem tarihsel, hem içerik anlamında varlık ile başlamıştır. Varlık ve bilgi bir bakıma değer alanının anlaşılması, aktarılması, inşası ve sorgulanması içindir. İki fenemenolog, M.Scheler ve N. Hartmann değer felsefesi ile ilgi çalışmalar yapmışlardır. Her ikisinde de değer, varlık problemi içinde alınmaktadır. Yine Trendelenburg, Münsterberg ve bunun gibi düşünenler bu alanı epistemolojiden ayırmak için ona aksiyoloji (axiologie) demişlerdir. Değer teorisi ile ile uğraşanlar arasında tecrübî psikolojiden gelenler ile metafizikçiler de bulunmaktadır. Dupreel gibi düşünürler ise varlık ve bilgi problemini değer probleminin dallarını haline getirmektedir. 3 Görüldüğü gibi felsefenin temel disiplinlerinin yapılandırılması ile ilgili fikirler varlık, bilgi ve değer üzerinden yürümektedir. Varlık Bilgi Değer Gerçeklik ile değer arasındaki ilişki felsefi sorgulamanın sonucudur. Bu ilişkinin felsefi sorgulama ile gerçekleşmesi algı durumu ile ilişkilidir. Aynı durumu olgu dan yargı ya ulaşma süreci olarak da görmek mümkündür. Dolayısıyla varlık alanı (ontoloji) ile değer alanı 3 Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), 2001, İstanbul: Ülken Yayınları, s

3 3 (aksiyoloji) arasındaki ilişkiyi kuran bilginin ( epistemoloji) eğitim içeriği olarak ele alınması gerekir. (Ontoloji) VARLIK OLGU GERÇEKLİK (Epistemoloji) BİLGİ ALGI (Aksiyoloji) DEĞER YARGI DEĞER Yukarıdaki ilişkiyi örneklendirecek olursak; Okyanus balıkla doludur. Bu durum hangi şartlarda değerlidir? Okyanusun balık ile dolu olması ontolojik bir gerçeklik durumudur ve olguya ilişkindir. Böyle bir çokluğun değeri ancak ve ancak o duruma ilişkin algıyla bağlantılı olarak belirlenebilir. Değer eğitiminde olgu, algı ve yargı ilişkisini kurmak gerçeklik ile değer arasındaki ilişkiyi belirlemek anlamına gelmektedir. Böyle bir ilişki ise aşağıdaki gibi ve bunlara benzer sorgulamaların yapılması ile gerçekleşebilir. 4 Wittgenstein İnsanlar iyiye yönlendirilemez, ancak şuraya buraya yönlendirilebilir; iyi, olgu uzayının dışında yatar ifadesiyle bu sorgulamanın hem önemine hem zorluğuna dikkat çekmiştir. 5 Güneş ışınları enerji salar. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Arkadaşlık bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Mutluluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Doğruluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Yazıları okuyabilirsin. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Köpekler evcilleştirilebilir. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Hakkaniyet bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Güzellik bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? 4 Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, Philosophical Inquiry: An Instructional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition), 1984, Boston:University Press of America, p Wittgenstein, L. Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), 2009, İstanbul: Metis Yayınları, s.122

4 4 Eğer değer hükümleri bir şeyin arzu edilebilir iyi veya edilemez kötü- olduğunu belirten ifadelerse; insanlar, şeyler ile diğer insanların davranış ve niyetleri hakkında hüküm verirler. Çalışkanlık iyi bir vasıftır, demokrasi iyi bir rejimdir. O halde değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkında bir inançtır. Fakat değer acaba sadece bir inançtan ya da sübjektif bir yakıştırmadan mı ibarettir? Bizim inancımız dışında objektif gerçekliği temsil edemez mi? 6 Bu tip sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için eğitim ortamının bir sorgulama topluluğuna dönüştürülmesi gerekir. Sorgulama topluluğu bir bakıma birlikte öğrenmedir ve bu yüzden de paylaşılan deneyimin değerinin bir örneğidir. Değer eğitimi söz konusu olduğunda yönergeler, direktifler ve yönlendirmeler doğru bir tercih değildir. Sorgulama yoluyla sonuca varmak öğrencilerin kendi işidir. Birçok topluluk bulunmaktadır düşünen topluluklar, düşünmeyen topluluklar, yansıtıcı ve kendi kendini düzelten ve düzeltmeyen topluluklar. Açıkçası eğitimin gerektirdiği şey, bilim adamları toplulukları, öğrenme toplulukları ve bunu gibilerle aynı olmayan ancak bunlarla gruplanan sorgulama topluluklarıdır. Okuldaki her şey sorgulama değildir ya da birçok şey sorgulamadan uzaktır. Sorgulama olması için her şeyin iyi olduğuna dair şüphe, bir durumun sıkıntı verici zorlukları bulunduğunu ve bir şekilde sorunlu olduğunu tanımak gerekir. Bütün düşünceleri hesaba katan ve problemin çözülebileceği yöntemler olarak alternatif varsayımlar üreten kendi kendini düzelten bir sorgulama bulunmalıdır. Her şeyin ötesinde, sorgulama soru sormayı, gerçeği daha dar bir şekilde ve anlamı daha geniş bir biçimde araştırmayı içerir. Sorgulama topluluğunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 7 Kapsamlılık Katılım Paylaşılan biliş Yüz-yüze ilişki Anlam sorgusu Sosyal dayanışma duyguları Yeteri kadar uzun ve detaylı düşünme Tarafsızlık Modelleme Kendisi için düşünme Prosedür olarak meydan okuma Mantıklılık veya makullük 6 Güngör, E., Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), 1998, İstanbul: Ötüken Yayınları, s.27 7 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.94

5 5 Okuma Sorgulama Değerler eğitiminde, felsefi sorgulamaya dayalı iş yükü, ilginin aşağıdakilere verilmesini gerektirir. 8 a. Kavramsal analiz gerektiren bir ideal tip olarak söz konusu olan değer b. Söz konusu değerin fenomenolojisi c. Değere yaklaşmak ya da bir ideal olmasını sağlamak için istenen somut şartlar ya da güçler d. İdeal ve onu gerçekleştirmek için istenen güç arasındaki ilişki e. İçinde yer alan şeylerin yalnızca var olan etmenler üzerine çalışmak değil aynı zamanda araştırılmakta olan arzu edilen değerlere yol açmak olduğu eğitim ortamı. Sorgulama topluluğu bir düşünce sistemi oluşturmak ister. Hazır olarak bulunan ilişkili inanışlardan, projenin amaçlarından ve uygun görülecek değerlerden oluşan geçici bir yapı iskelesiyle başlar. Prosedür diyalektiktir: Belli yargılar kabul gören genellemelerle biçimlendirilir ve genellemeler de belli yargılarla biçimlendirilirler. Değer konusundaki düşünceler, gerçeğe ilişkin önceki yargılarla ölçülür. Ölçüt (Kriter) Olarak Değer Aşağıda başvurduğumuz kaynakların ve bu yüzden de bunların belirli ölçüt ( kriter) olan türlerini temsil eden kısa bir liste verilmiştir: Standart yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, sözleşmeler, dini kurallar, yönetmelikler, yönergeler, talimatlar, Emir ve talimatlar, gereklilikler, maddeler, ölçümler, şart koşmalar, sınırlar, sınırlandırmalar, şartlar, parametreler, Gelenekler, normlar, düzenlilikler, homojenlikler, genellemeler, Prensipler, varsayımlar, tahminler, tanımlar İdealler, niyetler, hedefler, maksatlar, amaçlar, sezgiler, anlayışlar Testler, siciller, gerçek kanıtlar, deneysel bulgular, gözlemler Metotlar, prosedürler, politikalar, ölçümler 8 Lipman, M., A.g.e., p.119

6 6 Bu ölçütlerin (kriter) belirlenmesi veya varolması yaşamımızın bütün yönlerinin her zaman ve mutlaka sorgulama fırsatıyla karşı karşıya olduğu anlamana gelmez. Değer biçmeye gerek görmediğimiz bir takım şeyler veya hakkında yorum yapmak istemediğimizi kişiler olacaktır. Her hangi bir olayda, eğer bizim insanlara yansıtmayla ilgilenmediğimiz olaylar varsa, böyle sınır çizgileri çizmek, mümkün olduğu kadar bizim seçimimiz olmalıdır. Meta ölçütler (kriter) Ölçütler (kriter) arasında seçim yapmak zorunda kaldığımızda bazı ölçütler (kriter) bu amacı diğerlerine göre daha iyi karşılarlar ve bu yüzden de bunların meta ölçütler (kriter) olarak işlev gördükleri söylenebilir. Ölçütler (kriter) özellikle güvenilir nedenlerdir ve bu iyi nedenler güç ve uygunluk gösteren nedenlerdir ve bu güvenilirlik, güç ve belirginliğin önemli meta ölçütler (kriter) olduğunu söylemenin bir başka yoludur. Burada bahsedilebilecek olan diğerleri ise uyumluluk, doğruluk ve tutarlılıktır. Değer Prensipleri = Ölçütler (Kriter) Okula başlayan çocuklarla ilgili yapılan ilk şeylerden biri onların bir şeyler yapmaya teşvik edilmeleri ve oldukça da haklı olarak kıyaslamalar yapmalarıdır. Kıyaslamalar bir temel ilişkiler kategorisidir ve bu ilişkileri anlamadan da öğrenciler aritmetik ilişkilerini, tarihsel ilişkileri, aile ilişkilerini vb. anlamaları zor olacaktır. Ancak elbette kişinin kıyaslama yapacağı bir dayanağın bulunması gerekir. Bölge ya da nüfus gibi belli bir açıdan karşılaştırmadıkça, Romanya nın mı yoksa Bulgaristan ın mı daha büyük olduğunu söyleyemeyiz. Bu karşılaştırma temelleri, bu belirli yönler, değer prensipleri 9 olarak adlandırılabilecek ölçütlerdir (kriter). 9 Lipman, M., A.g.e., p.231

7 7 Bu ölçütler (kriter), aşağı, yukarı mantıklı ve güvenilir yargıda bulunmamızı mümkün kılar. Bunlar bizim konuşmamız ya da sorgulamamız süresince yaptığımız kıyaslamalar için tutarlılık sağlarlar. Özellikle ne tür farklılıklar ve ne tür benzerlikler konusunu belirttiğimizde yararlı olmaktadır. Elbette bu gibi benzerlikler ve farklılıkların bulunması konusunda bir sorun yoktur. Biz farklılıklara ayrımları formüle ederek yaklaşıyoruz ve farklılığın bulunmadığı bir durumda bir ayrım yapmak da gereksizdir. Farklılıklar dünyaya özgüdür; ayrım yapmak bir beceri ve uygulama konusudur. Örneğin Thomas Kuhn bilimsel kavramların önemli özellikleri konusunda yazdığında, bilimsel düşünmeye eşit olarak uygulanan beş özelliği belirtir: doğruluk, tutarlılık, kapsam, basitlik ve verimlilik. Wolfflin Rönesans tarzı ile Barok ressamlar arasında karşılaştırma yaptığında, aslında iki yaratıcı düşünme (iki resim) arasındaki değerlerdeki önemli farklılıkları belirtiyordu. Şu anda iki uzmanın prosedürleri üzerine konuşuyoruz: bilimsel düşünmede bir uzman olan Kuhn ve Avrupa resim tarihinde bir uzman olan Wolfflin. Bazı uzmanlar; tıpkı dans, dalma, jimnastik gibi alanlarda karar verenler gibi aradıkları özellik değerlerini belirtebilmektedirler. Bazıları da bu gibi sözlü ifadelerin imkansız olmasa bile çok zor olduğunu düşünürler. Bir degüstatör ya da parfüm koklayan uzmanlar gibi. Çok sayıdaki yanlış akıl yürütmenin (safsatanın) incelenmesi sonucu başarısız akıl yürütmenin yalnızca nispeten az sayıda değer prensibini ihlal ettiği ortaya çıkmıştır: kesinlik, tutarlılık, ilişkili olma, kabul edilebilirlik ve yeterlik. Son ikisinin buraya dahil edilmesi bunların en azından tartışmalara bir zemin bir bağlam oluşturmasıdır. Kesinlik, belirsizlik ve müphemliği düzeltmede kaçınılmaz olduğu için buraya dahil edilmiştir. Tutarlılık Mantık İlkeleri nden aldığı güçlü destek dolayısıyla buraya katılmıştır. Son olarak ta ilişkili olma bir başka kabul edilmeyen özellik olan ilgisiz olanın reddedilmesini sağladığı için dahil edilmiştir. Burada söz konusu olan değer prensipleri sorgulama kapsamındaki değerlendirme eylemlerini ve bunları tanımlayan anahtar terimlerdir. Kesinlik, tutarlılık ve ilişkili olma, sorgulama yapanların kullandığı kavramları, bulundukları yargıları, ısrar ettikleri ayırımları

8 8 biçimlendirir; bütün sorgulama aracı sahip olduğunuz bu anahtar terimleri anlamayla anlaşılır ve özetlenebilir. Bunların geliştirilebilmesi için sorgulama topluluğu olarak inşa edilen sınıf içerisinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ilişkin bir örnek aşağıda sunulmuştur. Bu tip örnekler Bacanlı nın ifade ettiği üç tür bilişten ve duyuştan üçüncü olanları tesis etmenin sistematik bir yolu olarak görülebilir. 10 Alıştırma: Zihin eylemleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlama Değer Prensibi: Kesinlik Aşağıdaki zihin eylemleri, zihin durumları ya da konuşma eylemleriyle ilgili verilen ikilemelerde farklılık var mıdır? Varsa nelerdir? (a) Ahmet hırsızlığı kabul etti. (b) Ahmet hırsızlığı itiraf etti. (a) Deniz Fransızca biliyor. (b) Deniz Fransızca anlıyor (a) Elif kışın bittiğini biliyor. (b) Elif kışın bittiğine inanıyor (a) Tamer bu ülkeye sadakatini ifade etti. (b) Tamer bu ülkeye sadakatini doğruladı. (a) Fatih bu suç konusunda masumiyetini beyan etti. (b) Fatih bu suç konusunda masumiyetini korudu. (a) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmur tahmininde bulundu. (b) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmuru önceden haber verdi. (a) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine ahdetti. (b) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine yemin etti. 10 Bacanlı, H., Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s

9 9 Sorgulama topluluğu Tepe 11 nin de ifade ettiği gibi değer (yani bir şeyin değeri) ile değerler ve değer yargıları farkının uygulama anlamında ortaya konulması için bir fırsattır. Böyle bir fırsat, genel değer yargıları ile değerlerin ve hatta tekil değerler ile tekil değer yargıları ile değerler bilgisi karışıklığının da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Özen ve Değer Özen göstermek değerini takdir etmek için saygı gösterdiğimiz şeye odaklanmaktır. 12 Lipman ın Özenli Düşünme 13 dediği düşünme içimi değer, değerlendirme, değer biçme vb. ile düşünme ve sorgulama arasında ciddi ilişkiler ortaya koymaktadır. Perry, General Theory of Value (1926) adl ı eserinde değerleri insanların ilgileri, ilgi objeleri, ilgilerin cinsi, miktarı, yoğunluğu çerçevesinde izah edebileceğimizi söylemektedir. Burada ilgi denince hoşlanma hoşlanmama, ihtiyaç, tercih gibi eğilimler kastedilmektedir. Bu manada ilgi kısaca vereceği sonuç hakkındaki tahminlere göre belirlenen bir olaylar dizisi olarak tarif edilmektedir. Şu halde bir şey bir ilgi konusu olduğu takdirde o bir değer taşır veya ona bir değer verilir. Bir şey aynı zamanda hem pozitif hem negatif ilgilere konu olabilir, o zaman hangi tür ilgi ağır basarsa o şeyin kıymeti yani değeri ona göre belirlenir. 14 Nadir bulunan taşlar sıradan taşlardan daha değerli değildir; daha az değerli de değildir. Bunları daha değerli ya da daha az değerli kılan şey bizim bunlara gösterdiğimiz özen ve bunların değerini ayırt edebileceğimiz dikkatimizdir. Dewey ödülün değerli, hoş bir şeyi barındırdığını, oysa övgünün bir değer biçme anlamına geldiğini iddia etmiştir. Ödül belirli kişisel bir referansa ve duygusal denilen yön niteliğine sahiptir. Diğer taraftan övgüde düşünsel yön daha üst düzeydir. Bu nedenle John Dewey: Ödül ile övgü, güven ve tahmin, değer biçme ve değerlendirme arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. tespitini yapmaktadır. Değer biçmek, takdir etmektir, sevgi 11 Tepe. H., Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), 2002, İstanbul: Vadi Yayınları, s Lipman, M., A.g.e., p Özenli Düşünme (Caring Thinking) Lipman tarafından ortaya konulmuş bir düşünme şeklidir. Caring: ilgi, koruma, sorumluluk, dikkat, özen, aldırmak, umursamak, önemsemek, istemek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara gelmektedir. İçerik bakımından değerlendirildiğinde özen kelimesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Hem Lipman ın hem de Güngör ün özen ve ilgi ile kastettikleri aynı doğrultudadır. 14 Güngör, E., A.g.e., s.33

10 10 beslemektir ve onu sevmektir; değerini hesaplamaktır. Benzer terim ikilemelerinin yanı sıra, ödül ile övgü arasındaki fark bir derece farkıdır: en azından bir övgü zerresi içermeyen bir ödül yoktur ve en azından bir ödül zerresi içermeyen bir övgü yoktur. 15 Her hangi bir olayda ödüllendirdiğimizde, hayran olduğumuzda, sevgi gösterdiğimizde ve takdir ettiğimizde onun barındırdığı ilişkiler için bir şeyin değerini ölçmeye çalışıyoruzdur. Bir hediyeye değer biçmek, o hediyeyi verenden bize doğru ifade edilen duygular için yapılan değerin takdir edilmesidir. Bu hediye değerlidir çünkü bizim tutumlarımız, planlarımız ve duygularımızla onu verenin duyguları ve bir başka biçimde kurulması zor olabilecek olan bağlantıları arasında bir ilinti kurduğu için değerlidir. Doğadaki şeyler diğerlerine göre ne daha iyi, ne de daha kötüdür, ancak biz bunların paralelliklerini ve karşıtlıklarını karşılaştırdığımızda, özellikle de bakış açılarını, bu yüzden bunların benzerliklerini ve farklılıklarına değer biçmek için özen göstermekteyiz. Kendi içinde bir göl okyanusa göre ne daha iyidir, ne de daha kötüdür ve bir tepe de dağa göre ne daha iyidir ve ne de daha kötüdür. Bizim birbiriyle ilişkili olarak ve dolayısıyla değer olarak tecrübe ettiğiz yalnızca özel bağlamlardadır. Bu açıdan müze müdürleri sanat eserlerine dikkat ederler, doktorlar sağlık için özen gösterirler ve din adamları bizim ruhlarımızla ilgilenirler. Bu kişiler özenli kişilerdir çünkü bunlar onlar için önemli olan şeye yönelirler ve bunların yaptıklarında salt duygusal gösteri değil bilakis gerçek bir değeri vardır. 16 Bir müzik bestesi ses olarak düşünme, kurgusal yazı dilinde düşünme ve resim yapmanın boyayla düşünme olması gibi, özenli düşünme de değerlerle düşünmedir. Bu yüzden bir ressamın renkleri değerlendirmeden boya ile ilgili düşünemeyeceği gibi, değerlerde düşünmek için kişinin öncelikle değerin ne olduğunu değerlendirebilmesi gerekmektedir. Özenli düşünme, duygusal düşünmenin paradigmatik bir durumudur. Aynı zamanda, duygularla ilgili düşünmek, tartışmak ve bir şeyler öğrenmek için uygun bir kelime dağarcığı gereklidir. Bu yüzden biz eğer çocukları duygular konusunda eğitmek istiyorsak, değerli 15 Lipman, M., A.g.e., p Lipman, M., A.g.e., p.262

11 11 olanın ne olduğu ve onun değerini nasıl bulacağımız konusundaki sözcüklerden oluşan bir sözcük dağarcığına ihtiyaç duyulacaktır sonucuna varabiliriz. Eğitim amacıyla sıklıkla vurgulanan eleştirel ve yaratıcı düşünmeye özenli düşünmenin de eklemlenmesi gerekmektedir. Özen gösterme, anlam çıkarma ve tanımlama gibi fark edilebilir olduğu söylenen eylemlerden ziyade eleme, filtreleme, ayarlama, ölçme gibi çok fark edilmeyen zihinsel eylemlerden oluşmasına rağmen, bilişsel girişim olduğunu gösteren çok fazla kanıt bulunmaktadır. Ancak bilişsellik, tıpkı önemli beden organlarımızın kalp ve akciğerler gibi önemli pompalama işiyle meşgul organlarla sınırlı olmadığı gibi, yalnızca yüksek gözlemlenebilir özelliği olan eylemlerle sınırlı değildir. Karaciğer ve böbrekler de yaşamsal organlardır, çünkü bunların yerine getirdiği eleme işi ya da ayrıştırma işi yaşamlarımızı için gereklidir. Özen olmadan düşünme bir değerler bileşeninden mahrumdur. Eğer düşünme değer biçme işini içermezse, bunun nedeni konulara kayıtsız, sorumsuz ve ilgisiz yaklaşımından dolayıdır ve bu da sorgulamanın kendisi hakkında bile çekingenliğe neden olacaktır. Özenli düşünme için bir durum oluşturma çabasında ben hiçbir şekilde eleştirel ve yaratıcı düşünceyi küçümsememizi gerektirmez, aynı şekilde uygulamalı düşüncede de olduğu gibi teorik düşünmeyi de küçümsemek kabul edilemez. Ancak Manich in rasyonellik ve rasyonel olmama ikileminin birçok insanın derinden üstlendiği bir düalizmdir, bu yüzden makul olana doğru yeniden bir yönelim bunlar için söylenmesi yapılmasına göre daha kolay olandır. 17 Sonuç Felsefe diğer birkaç konunun dışında kavramların özünü kapsar. Bu kavramların çoğu çok önemli ve çok genel insan değerlerini temsil ederler. Aslında felsefenin insan değerlerinin kavramsallaştırılabilen ve öğretilen yönü olduğu iddia edilebilir. Bu açıdan bakıldığında değer eğitiminde felsefi sorgulamanın birileri tarafından önceden gerçekleştirilerek bu sorgulama sonucunun aktarılması geleneği terk edilmelidir. Kendi başına bir değer olarak insanın, kendi 17 Lipman, M., A.g.e., p.269

12 12 sorgulama sürecini gerçekleştirmesine fırsat verilmeli, kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama gibi eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olunmalıdır. Sorgulama süreci insan varlığına ilişkin hem yaratma hem de yaratılmış olma durumlarını göz önünde bulundurmalı, insanı bu iki yanıyla ele almalıdır. Belirlenmiş, seçilmiş, rafine edilmiş değerlerin statükocu bir bakış açısıyla aktarılması anlayışı yerine sorgulama sürecini bir değer haline getiren eğitim ortamları vasıtasıyla sadece değer eğitimi değil değer üretimi de gerçekleştirilebilir. Bu bakış açısı başlangıçta sorduğumuz Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü? sorusuna bir cevap niteliği taşıyacaktır. Sorgulama topluluğu ve bir ölçüt (kriter) olarak değer bireyin kendi sorgulama sürecine ilişkin değer leri oluşturmasına imkan verecektir. Değer eğitimi ile felsefi sorgulama arasındaki çift taraflı ilişkinin diğer yönünü kasteden Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? sorusu ise değer üretiminin kapısını açacaktır.

13 13 Kaynakça Bacanlı, H. (2007). Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, Ş., Zengin, M. (Editörler), Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İnsanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s Güngör, E. (1998), Değerl er Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), İstanbul: Ötüken Yayınları Lipman, M. (2003). Thinking in Education (Second Edition), Cambiride: Cambridge University Press Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, (1984)Philosophical Inquiry: An Instru ctional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition) Boston:University Press of America Tepe. H., (2002), Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), Yalçın, Ş. (Editör), İstanbul: Vadi Yayınları, s Ülken, H.Z. (2001). Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), İstanbul: Ülken Yayınları Wittgenstein, L. (2009). Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), İstanbul: Metis Yayınları

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

İkinci Basımın Ön Sözü

İkinci Basımın Ön Sözü İkinci Basımın Ön Sözü Bu basım kısmen eleştirilerin sonucunda, kısmen öncekindeki belli boşluklardan dolayı ve içinde yer aldığım etkinliğin doğasına -eğitime ve özellikle eğitimde araştırmaya felsefenin

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk ve Etik LAW 334 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojiye Giriş I PSY 101 Güz 3 0 0 3 10.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.)

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.) Karar Verme Yönetici ne iş yapar? Ne iş yapmalı? H.Mintzberg in Araştırması 1) Kişilerarası İlişkiler (Astlık-üstlük ilişkileri, işletme-dış çevre arasında ilişki kurmak, temsil) 2) Bilgi Toplama ve Dağıtma

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç

İçindekiler. Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç İçindekiler Şekiller Listesi Tablolar Listesi Yazarlar Hakkında Başlangıç Ön Söz Teşekkür xi xii xiii xiv xvii xviii Giriş 1 Sistemik ve Aile Terapisi Deneyimleri 1 Bir Ailenin Görüşü 1 İki Terapistin

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları

İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları İş Hukuku (LAW 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Hukuku LAW 413 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR AMACIMIZ NEDİR? tanımlama İyi karar ALMA, AMACIN NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMESİNİ GEREKTİRİR Netleştirilmiş, Ölçülebilir,

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA Algı Bireylerin çevrelerini anlamlandırabilmek adına duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama sürecine verilen isimdir. davranışlarımız algıladığımız dünyaya göre

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları

Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ticari İşletme Hukuku (LAW 311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ticari İşletme Hukuku LAW 311 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TREYT KURAMLARI. (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162

TREYT KURAMLARI. (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162 TREYT KURAMLARI (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) TREYT KURAMLARI Treyt Bireylerin farklılık gösterdiği kişilik boyutlarının temelini oluşturan duygu, biliş ve davranış eğilimleri Utangaç, açık,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI 1 KAVRAMLAR 2 Kavramlar, eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 93 94 7.Bölüm Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Ücretlendirme 7. MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

Detaylı