DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları arasında fark var mıdır? İki soru veya bunların cevabı arasında bir fark olsa da olmasa da, bunun üzerine düşünme eylemi esasen felsefi sorgulamanın pratik yansıma süreci olacaktır. Felsefi sorgulamanın eksikliği ile ilgili olarak şu tespit çok önemlidir: Öğrencilerin değerlerin çeşitliliği ve bunların nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak birlikte ve özgürce konuşabilecekleri değere bağlı bir öğe oluşturmak için ciddi bir çalışma yapılmamıştır 1 Çünkü hüküm vermek ya da yargıda bulunmak eğitimin ve eğitimcinin hedefi olamamıştır. Ayrıca eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına ve eğitimcilerin kullandıkları dile bakıldığında hüküm vermek ya da yargıda bulunmaktan ne anlaşıldığı da açık değildir. Toplumumuzda özel ve genel kuruluşlarının üç önemli modeli bulunmaktadır. Aile kurumsallaşmış özel değerleri temsil etmektedir. Devlet kurumsallaşmış genel değerleri temsil etmektedir. Okul da bu ikisinin karışımını temsil eder. Özel ve genel çıkarların bir karışımı olarak okul, hasseten özel ve hasseten genel olan bu modellerden daha az önemli değildir. Bazı yönlerden hepsinin en önemlisidir; çünkü nesiller onun sayesinde kasıtlı ve bilinçli olarak gelecek üzerinde bir tasarım yapma girişiminde bulunurlar. Yine de bu üç kurumda da aile, devlet ve okul her bir aile ve her bir devlet yönetimi arka arkaya gelen nesilleri kendi anlayışına göre şekillendirmek istediği için uygulama ve politika sık sık çatışır. Ancak sosyal değişmenin gerçekleri gelişme, gerileme, amaçsız ya da düzenli bir sürüklenme bu gibi istekleri bertaraf etmeye yöneliktir. 2 Yukarıdaki tespit bu bağlamda değerlendirildiğinde felsefi sorgulamanın değer eğitimi yanı sıra değer üretimi için de zaruret olduğu görülecektir. * Dombaycı, M. A. (2012). Değer Eğitiminde Felsefi Sorgulamanın Rolü. Değer Eğitimi Uluslararası Konferansı Bildirileri, Mayıs 2010 (s ). İstanbul: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 1 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.5 2 Lipman, M., A.g.e. p.9

2 2 Varlık Bilgi Değer İlişkisi ve Sorgulama Topluluğu Felsefenin üç temel alanı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla varlık, bilgi ve değerdir. Felsefi sorgulama hem tarihsel, hem içerik anlamında varlık ile başlamıştır. Varlık ve bilgi bir bakıma değer alanının anlaşılması, aktarılması, inşası ve sorgulanması içindir. İki fenemenolog, M.Scheler ve N. Hartmann değer felsefesi ile ilgi çalışmalar yapmışlardır. Her ikisinde de değer, varlık problemi içinde alınmaktadır. Yine Trendelenburg, Münsterberg ve bunun gibi düşünenler bu alanı epistemolojiden ayırmak için ona aksiyoloji (axiologie) demişlerdir. Değer teorisi ile ile uğraşanlar arasında tecrübî psikolojiden gelenler ile metafizikçiler de bulunmaktadır. Dupreel gibi düşünürler ise varlık ve bilgi problemini değer probleminin dallarını haline getirmektedir. 3 Görüldüğü gibi felsefenin temel disiplinlerinin yapılandırılması ile ilgili fikirler varlık, bilgi ve değer üzerinden yürümektedir. Varlık Bilgi Değer Gerçeklik ile değer arasındaki ilişki felsefi sorgulamanın sonucudur. Bu ilişkinin felsefi sorgulama ile gerçekleşmesi algı durumu ile ilişkilidir. Aynı durumu olgu dan yargı ya ulaşma süreci olarak da görmek mümkündür. Dolayısıyla varlık alanı (ontoloji) ile değer alanı 3 Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), 2001, İstanbul: Ülken Yayınları, s

3 3 (aksiyoloji) arasındaki ilişkiyi kuran bilginin ( epistemoloji) eğitim içeriği olarak ele alınması gerekir. (Ontoloji) VARLIK OLGU GERÇEKLİK (Epistemoloji) BİLGİ ALGI (Aksiyoloji) DEĞER YARGI DEĞER Yukarıdaki ilişkiyi örneklendirecek olursak; Okyanus balıkla doludur. Bu durum hangi şartlarda değerlidir? Okyanusun balık ile dolu olması ontolojik bir gerçeklik durumudur ve olguya ilişkindir. Böyle bir çokluğun değeri ancak ve ancak o duruma ilişkin algıyla bağlantılı olarak belirlenebilir. Değer eğitiminde olgu, algı ve yargı ilişkisini kurmak gerçeklik ile değer arasındaki ilişkiyi belirlemek anlamına gelmektedir. Böyle bir ilişki ise aşağıdaki gibi ve bunlara benzer sorgulamaların yapılması ile gerçekleşebilir. 4 Wittgenstein İnsanlar iyiye yönlendirilemez, ancak şuraya buraya yönlendirilebilir; iyi, olgu uzayının dışında yatar ifadesiyle bu sorgulamanın hem önemine hem zorluğuna dikkat çekmiştir. 5 Güneş ışınları enerji salar. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Arkadaşlık bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Mutluluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Doğruluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Yazıları okuyabilirsin. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Köpekler evcilleştirilebilir. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Hakkaniyet bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Güzellik bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? 4 Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, Philosophical Inquiry: An Instructional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition), 1984, Boston:University Press of America, p Wittgenstein, L. Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), 2009, İstanbul: Metis Yayınları, s.122

4 4 Eğer değer hükümleri bir şeyin arzu edilebilir iyi veya edilemez kötü- olduğunu belirten ifadelerse; insanlar, şeyler ile diğer insanların davranış ve niyetleri hakkında hüküm verirler. Çalışkanlık iyi bir vasıftır, demokrasi iyi bir rejimdir. O halde değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkında bir inançtır. Fakat değer acaba sadece bir inançtan ya da sübjektif bir yakıştırmadan mı ibarettir? Bizim inancımız dışında objektif gerçekliği temsil edemez mi? 6 Bu tip sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için eğitim ortamının bir sorgulama topluluğuna dönüştürülmesi gerekir. Sorgulama topluluğu bir bakıma birlikte öğrenmedir ve bu yüzden de paylaşılan deneyimin değerinin bir örneğidir. Değer eğitimi söz konusu olduğunda yönergeler, direktifler ve yönlendirmeler doğru bir tercih değildir. Sorgulama yoluyla sonuca varmak öğrencilerin kendi işidir. Birçok topluluk bulunmaktadır düşünen topluluklar, düşünmeyen topluluklar, yansıtıcı ve kendi kendini düzelten ve düzeltmeyen topluluklar. Açıkçası eğitimin gerektirdiği şey, bilim adamları toplulukları, öğrenme toplulukları ve bunu gibilerle aynı olmayan ancak bunlarla gruplanan sorgulama topluluklarıdır. Okuldaki her şey sorgulama değildir ya da birçok şey sorgulamadan uzaktır. Sorgulama olması için her şeyin iyi olduğuna dair şüphe, bir durumun sıkıntı verici zorlukları bulunduğunu ve bir şekilde sorunlu olduğunu tanımak gerekir. Bütün düşünceleri hesaba katan ve problemin çözülebileceği yöntemler olarak alternatif varsayımlar üreten kendi kendini düzelten bir sorgulama bulunmalıdır. Her şeyin ötesinde, sorgulama soru sormayı, gerçeği daha dar bir şekilde ve anlamı daha geniş bir biçimde araştırmayı içerir. Sorgulama topluluğunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 7 Kapsamlılık Katılım Paylaşılan biliş Yüz-yüze ilişki Anlam sorgusu Sosyal dayanışma duyguları Yeteri kadar uzun ve detaylı düşünme Tarafsızlık Modelleme Kendisi için düşünme Prosedür olarak meydan okuma Mantıklılık veya makullük 6 Güngör, E., Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), 1998, İstanbul: Ötüken Yayınları, s.27 7 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.94

5 5 Okuma Sorgulama Değerler eğitiminde, felsefi sorgulamaya dayalı iş yükü, ilginin aşağıdakilere verilmesini gerektirir. 8 a. Kavramsal analiz gerektiren bir ideal tip olarak söz konusu olan değer b. Söz konusu değerin fenomenolojisi c. Değere yaklaşmak ya da bir ideal olmasını sağlamak için istenen somut şartlar ya da güçler d. İdeal ve onu gerçekleştirmek için istenen güç arasındaki ilişki e. İçinde yer alan şeylerin yalnızca var olan etmenler üzerine çalışmak değil aynı zamanda araştırılmakta olan arzu edilen değerlere yol açmak olduğu eğitim ortamı. Sorgulama topluluğu bir düşünce sistemi oluşturmak ister. Hazır olarak bulunan ilişkili inanışlardan, projenin amaçlarından ve uygun görülecek değerlerden oluşan geçici bir yapı iskelesiyle başlar. Prosedür diyalektiktir: Belli yargılar kabul gören genellemelerle biçimlendirilir ve genellemeler de belli yargılarla biçimlendirilirler. Değer konusundaki düşünceler, gerçeğe ilişkin önceki yargılarla ölçülür. Ölçüt (Kriter) Olarak Değer Aşağıda başvurduğumuz kaynakların ve bu yüzden de bunların belirli ölçüt ( kriter) olan türlerini temsil eden kısa bir liste verilmiştir: Standart yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, sözleşmeler, dini kurallar, yönetmelikler, yönergeler, talimatlar, Emir ve talimatlar, gereklilikler, maddeler, ölçümler, şart koşmalar, sınırlar, sınırlandırmalar, şartlar, parametreler, Gelenekler, normlar, düzenlilikler, homojenlikler, genellemeler, Prensipler, varsayımlar, tahminler, tanımlar İdealler, niyetler, hedefler, maksatlar, amaçlar, sezgiler, anlayışlar Testler, siciller, gerçek kanıtlar, deneysel bulgular, gözlemler Metotlar, prosedürler, politikalar, ölçümler 8 Lipman, M., A.g.e., p.119

6 6 Bu ölçütlerin (kriter) belirlenmesi veya varolması yaşamımızın bütün yönlerinin her zaman ve mutlaka sorgulama fırsatıyla karşı karşıya olduğu anlamana gelmez. Değer biçmeye gerek görmediğimiz bir takım şeyler veya hakkında yorum yapmak istemediğimizi kişiler olacaktır. Her hangi bir olayda, eğer bizim insanlara yansıtmayla ilgilenmediğimiz olaylar varsa, böyle sınır çizgileri çizmek, mümkün olduğu kadar bizim seçimimiz olmalıdır. Meta ölçütler (kriter) Ölçütler (kriter) arasında seçim yapmak zorunda kaldığımızda bazı ölçütler (kriter) bu amacı diğerlerine göre daha iyi karşılarlar ve bu yüzden de bunların meta ölçütler (kriter) olarak işlev gördükleri söylenebilir. Ölçütler (kriter) özellikle güvenilir nedenlerdir ve bu iyi nedenler güç ve uygunluk gösteren nedenlerdir ve bu güvenilirlik, güç ve belirginliğin önemli meta ölçütler (kriter) olduğunu söylemenin bir başka yoludur. Burada bahsedilebilecek olan diğerleri ise uyumluluk, doğruluk ve tutarlılıktır. Değer Prensipleri = Ölçütler (Kriter) Okula başlayan çocuklarla ilgili yapılan ilk şeylerden biri onların bir şeyler yapmaya teşvik edilmeleri ve oldukça da haklı olarak kıyaslamalar yapmalarıdır. Kıyaslamalar bir temel ilişkiler kategorisidir ve bu ilişkileri anlamadan da öğrenciler aritmetik ilişkilerini, tarihsel ilişkileri, aile ilişkilerini vb. anlamaları zor olacaktır. Ancak elbette kişinin kıyaslama yapacağı bir dayanağın bulunması gerekir. Bölge ya da nüfus gibi belli bir açıdan karşılaştırmadıkça, Romanya nın mı yoksa Bulgaristan ın mı daha büyük olduğunu söyleyemeyiz. Bu karşılaştırma temelleri, bu belirli yönler, değer prensipleri 9 olarak adlandırılabilecek ölçütlerdir (kriter). 9 Lipman, M., A.g.e., p.231

7 7 Bu ölçütler (kriter), aşağı, yukarı mantıklı ve güvenilir yargıda bulunmamızı mümkün kılar. Bunlar bizim konuşmamız ya da sorgulamamız süresince yaptığımız kıyaslamalar için tutarlılık sağlarlar. Özellikle ne tür farklılıklar ve ne tür benzerlikler konusunu belirttiğimizde yararlı olmaktadır. Elbette bu gibi benzerlikler ve farklılıkların bulunması konusunda bir sorun yoktur. Biz farklılıklara ayrımları formüle ederek yaklaşıyoruz ve farklılığın bulunmadığı bir durumda bir ayrım yapmak da gereksizdir. Farklılıklar dünyaya özgüdür; ayrım yapmak bir beceri ve uygulama konusudur. Örneğin Thomas Kuhn bilimsel kavramların önemli özellikleri konusunda yazdığında, bilimsel düşünmeye eşit olarak uygulanan beş özelliği belirtir: doğruluk, tutarlılık, kapsam, basitlik ve verimlilik. Wolfflin Rönesans tarzı ile Barok ressamlar arasında karşılaştırma yaptığında, aslında iki yaratıcı düşünme (iki resim) arasındaki değerlerdeki önemli farklılıkları belirtiyordu. Şu anda iki uzmanın prosedürleri üzerine konuşuyoruz: bilimsel düşünmede bir uzman olan Kuhn ve Avrupa resim tarihinde bir uzman olan Wolfflin. Bazı uzmanlar; tıpkı dans, dalma, jimnastik gibi alanlarda karar verenler gibi aradıkları özellik değerlerini belirtebilmektedirler. Bazıları da bu gibi sözlü ifadelerin imkansız olmasa bile çok zor olduğunu düşünürler. Bir degüstatör ya da parfüm koklayan uzmanlar gibi. Çok sayıdaki yanlış akıl yürütmenin (safsatanın) incelenmesi sonucu başarısız akıl yürütmenin yalnızca nispeten az sayıda değer prensibini ihlal ettiği ortaya çıkmıştır: kesinlik, tutarlılık, ilişkili olma, kabul edilebilirlik ve yeterlik. Son ikisinin buraya dahil edilmesi bunların en azından tartışmalara bir zemin bir bağlam oluşturmasıdır. Kesinlik, belirsizlik ve müphemliği düzeltmede kaçınılmaz olduğu için buraya dahil edilmiştir. Tutarlılık Mantık İlkeleri nden aldığı güçlü destek dolayısıyla buraya katılmıştır. Son olarak ta ilişkili olma bir başka kabul edilmeyen özellik olan ilgisiz olanın reddedilmesini sağladığı için dahil edilmiştir. Burada söz konusu olan değer prensipleri sorgulama kapsamındaki değerlendirme eylemlerini ve bunları tanımlayan anahtar terimlerdir. Kesinlik, tutarlılık ve ilişkili olma, sorgulama yapanların kullandığı kavramları, bulundukları yargıları, ısrar ettikleri ayırımları

8 8 biçimlendirir; bütün sorgulama aracı sahip olduğunuz bu anahtar terimleri anlamayla anlaşılır ve özetlenebilir. Bunların geliştirilebilmesi için sorgulama topluluğu olarak inşa edilen sınıf içerisinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ilişkin bir örnek aşağıda sunulmuştur. Bu tip örnekler Bacanlı nın ifade ettiği üç tür bilişten ve duyuştan üçüncü olanları tesis etmenin sistematik bir yolu olarak görülebilir. 10 Alıştırma: Zihin eylemleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlama Değer Prensibi: Kesinlik Aşağıdaki zihin eylemleri, zihin durumları ya da konuşma eylemleriyle ilgili verilen ikilemelerde farklılık var mıdır? Varsa nelerdir? (a) Ahmet hırsızlığı kabul etti. (b) Ahmet hırsızlığı itiraf etti. (a) Deniz Fransızca biliyor. (b) Deniz Fransızca anlıyor (a) Elif kışın bittiğini biliyor. (b) Elif kışın bittiğine inanıyor (a) Tamer bu ülkeye sadakatini ifade etti. (b) Tamer bu ülkeye sadakatini doğruladı. (a) Fatih bu suç konusunda masumiyetini beyan etti. (b) Fatih bu suç konusunda masumiyetini korudu. (a) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmur tahmininde bulundu. (b) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmuru önceden haber verdi. (a) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine ahdetti. (b) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine yemin etti. 10 Bacanlı, H., Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s

9 9 Sorgulama topluluğu Tepe 11 nin de ifade ettiği gibi değer (yani bir şeyin değeri) ile değerler ve değer yargıları farkının uygulama anlamında ortaya konulması için bir fırsattır. Böyle bir fırsat, genel değer yargıları ile değerlerin ve hatta tekil değerler ile tekil değer yargıları ile değerler bilgisi karışıklığının da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Özen ve Değer Özen göstermek değerini takdir etmek için saygı gösterdiğimiz şeye odaklanmaktır. 12 Lipman ın Özenli Düşünme 13 dediği düşünme içimi değer, değerlendirme, değer biçme vb. ile düşünme ve sorgulama arasında ciddi ilişkiler ortaya koymaktadır. Perry, General Theory of Value (1926) adl ı eserinde değerleri insanların ilgileri, ilgi objeleri, ilgilerin cinsi, miktarı, yoğunluğu çerçevesinde izah edebileceğimizi söylemektedir. Burada ilgi denince hoşlanma hoşlanmama, ihtiyaç, tercih gibi eğilimler kastedilmektedir. Bu manada ilgi kısaca vereceği sonuç hakkındaki tahminlere göre belirlenen bir olaylar dizisi olarak tarif edilmektedir. Şu halde bir şey bir ilgi konusu olduğu takdirde o bir değer taşır veya ona bir değer verilir. Bir şey aynı zamanda hem pozitif hem negatif ilgilere konu olabilir, o zaman hangi tür ilgi ağır basarsa o şeyin kıymeti yani değeri ona göre belirlenir. 14 Nadir bulunan taşlar sıradan taşlardan daha değerli değildir; daha az değerli de değildir. Bunları daha değerli ya da daha az değerli kılan şey bizim bunlara gösterdiğimiz özen ve bunların değerini ayırt edebileceğimiz dikkatimizdir. Dewey ödülün değerli, hoş bir şeyi barındırdığını, oysa övgünün bir değer biçme anlamına geldiğini iddia etmiştir. Ödül belirli kişisel bir referansa ve duygusal denilen yön niteliğine sahiptir. Diğer taraftan övgüde düşünsel yön daha üst düzeydir. Bu nedenle John Dewey: Ödül ile övgü, güven ve tahmin, değer biçme ve değerlendirme arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. tespitini yapmaktadır. Değer biçmek, takdir etmektir, sevgi 11 Tepe. H., Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), 2002, İstanbul: Vadi Yayınları, s Lipman, M., A.g.e., p Özenli Düşünme (Caring Thinking) Lipman tarafından ortaya konulmuş bir düşünme şeklidir. Caring: ilgi, koruma, sorumluluk, dikkat, özen, aldırmak, umursamak, önemsemek, istemek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara gelmektedir. İçerik bakımından değerlendirildiğinde özen kelimesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Hem Lipman ın hem de Güngör ün özen ve ilgi ile kastettikleri aynı doğrultudadır. 14 Güngör, E., A.g.e., s.33

10 10 beslemektir ve onu sevmektir; değerini hesaplamaktır. Benzer terim ikilemelerinin yanı sıra, ödül ile övgü arasındaki fark bir derece farkıdır: en azından bir övgü zerresi içermeyen bir ödül yoktur ve en azından bir ödül zerresi içermeyen bir övgü yoktur. 15 Her hangi bir olayda ödüllendirdiğimizde, hayran olduğumuzda, sevgi gösterdiğimizde ve takdir ettiğimizde onun barındırdığı ilişkiler için bir şeyin değerini ölçmeye çalışıyoruzdur. Bir hediyeye değer biçmek, o hediyeyi verenden bize doğru ifade edilen duygular için yapılan değerin takdir edilmesidir. Bu hediye değerlidir çünkü bizim tutumlarımız, planlarımız ve duygularımızla onu verenin duyguları ve bir başka biçimde kurulması zor olabilecek olan bağlantıları arasında bir ilinti kurduğu için değerlidir. Doğadaki şeyler diğerlerine göre ne daha iyi, ne de daha kötüdür, ancak biz bunların paralelliklerini ve karşıtlıklarını karşılaştırdığımızda, özellikle de bakış açılarını, bu yüzden bunların benzerliklerini ve farklılıklarına değer biçmek için özen göstermekteyiz. Kendi içinde bir göl okyanusa göre ne daha iyidir, ne de daha kötüdür ve bir tepe de dağa göre ne daha iyidir ve ne de daha kötüdür. Bizim birbiriyle ilişkili olarak ve dolayısıyla değer olarak tecrübe ettiğiz yalnızca özel bağlamlardadır. Bu açıdan müze müdürleri sanat eserlerine dikkat ederler, doktorlar sağlık için özen gösterirler ve din adamları bizim ruhlarımızla ilgilenirler. Bu kişiler özenli kişilerdir çünkü bunlar onlar için önemli olan şeye yönelirler ve bunların yaptıklarında salt duygusal gösteri değil bilakis gerçek bir değeri vardır. 16 Bir müzik bestesi ses olarak düşünme, kurgusal yazı dilinde düşünme ve resim yapmanın boyayla düşünme olması gibi, özenli düşünme de değerlerle düşünmedir. Bu yüzden bir ressamın renkleri değerlendirmeden boya ile ilgili düşünemeyeceği gibi, değerlerde düşünmek için kişinin öncelikle değerin ne olduğunu değerlendirebilmesi gerekmektedir. Özenli düşünme, duygusal düşünmenin paradigmatik bir durumudur. Aynı zamanda, duygularla ilgili düşünmek, tartışmak ve bir şeyler öğrenmek için uygun bir kelime dağarcığı gereklidir. Bu yüzden biz eğer çocukları duygular konusunda eğitmek istiyorsak, değerli 15 Lipman, M., A.g.e., p Lipman, M., A.g.e., p.262

11 11 olanın ne olduğu ve onun değerini nasıl bulacağımız konusundaki sözcüklerden oluşan bir sözcük dağarcığına ihtiyaç duyulacaktır sonucuna varabiliriz. Eğitim amacıyla sıklıkla vurgulanan eleştirel ve yaratıcı düşünmeye özenli düşünmenin de eklemlenmesi gerekmektedir. Özen gösterme, anlam çıkarma ve tanımlama gibi fark edilebilir olduğu söylenen eylemlerden ziyade eleme, filtreleme, ayarlama, ölçme gibi çok fark edilmeyen zihinsel eylemlerden oluşmasına rağmen, bilişsel girişim olduğunu gösteren çok fazla kanıt bulunmaktadır. Ancak bilişsellik, tıpkı önemli beden organlarımızın kalp ve akciğerler gibi önemli pompalama işiyle meşgul organlarla sınırlı olmadığı gibi, yalnızca yüksek gözlemlenebilir özelliği olan eylemlerle sınırlı değildir. Karaciğer ve böbrekler de yaşamsal organlardır, çünkü bunların yerine getirdiği eleme işi ya da ayrıştırma işi yaşamlarımızı için gereklidir. Özen olmadan düşünme bir değerler bileşeninden mahrumdur. Eğer düşünme değer biçme işini içermezse, bunun nedeni konulara kayıtsız, sorumsuz ve ilgisiz yaklaşımından dolayıdır ve bu da sorgulamanın kendisi hakkında bile çekingenliğe neden olacaktır. Özenli düşünme için bir durum oluşturma çabasında ben hiçbir şekilde eleştirel ve yaratıcı düşünceyi küçümsememizi gerektirmez, aynı şekilde uygulamalı düşüncede de olduğu gibi teorik düşünmeyi de küçümsemek kabul edilemez. Ancak Manich in rasyonellik ve rasyonel olmama ikileminin birçok insanın derinden üstlendiği bir düalizmdir, bu yüzden makul olana doğru yeniden bir yönelim bunlar için söylenmesi yapılmasına göre daha kolay olandır. 17 Sonuç Felsefe diğer birkaç konunun dışında kavramların özünü kapsar. Bu kavramların çoğu çok önemli ve çok genel insan değerlerini temsil ederler. Aslında felsefenin insan değerlerinin kavramsallaştırılabilen ve öğretilen yönü olduğu iddia edilebilir. Bu açıdan bakıldığında değer eğitiminde felsefi sorgulamanın birileri tarafından önceden gerçekleştirilerek bu sorgulama sonucunun aktarılması geleneği terk edilmelidir. Kendi başına bir değer olarak insanın, kendi 17 Lipman, M., A.g.e., p.269

12 12 sorgulama sürecini gerçekleştirmesine fırsat verilmeli, kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama gibi eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olunmalıdır. Sorgulama süreci insan varlığına ilişkin hem yaratma hem de yaratılmış olma durumlarını göz önünde bulundurmalı, insanı bu iki yanıyla ele almalıdır. Belirlenmiş, seçilmiş, rafine edilmiş değerlerin statükocu bir bakış açısıyla aktarılması anlayışı yerine sorgulama sürecini bir değer haline getiren eğitim ortamları vasıtasıyla sadece değer eğitimi değil değer üretimi de gerçekleştirilebilir. Bu bakış açısı başlangıçta sorduğumuz Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü? sorusuna bir cevap niteliği taşıyacaktır. Sorgulama topluluğu ve bir ölçüt (kriter) olarak değer bireyin kendi sorgulama sürecine ilişkin değer leri oluşturmasına imkan verecektir. Değer eğitimi ile felsefi sorgulama arasındaki çift taraflı ilişkinin diğer yönünü kasteden Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? sorusu ise değer üretiminin kapısını açacaktır.

13 13 Kaynakça Bacanlı, H. (2007). Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, Ş., Zengin, M. (Editörler), Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İnsanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s Güngör, E. (1998), Değerl er Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), İstanbul: Ötüken Yayınları Lipman, M. (2003). Thinking in Education (Second Edition), Cambiride: Cambridge University Press Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, (1984)Philosophical Inquiry: An Instru ctional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition) Boston:University Press of America Tepe. H., (2002), Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), Yalçın, Ş. (Editör), İstanbul: Vadi Yayınları, s Ülken, H.Z. (2001). Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), İstanbul: Ülken Yayınları Wittgenstein, L. (2009). Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), İstanbul: Metis Yayınları

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR?

SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? SOSYOLOJİYE İHTİYACIMIZ VAR: SOSYOLOJİ NEDİR? SOSYOLOG KİMDİR? Giriş: Sosyolojiyi Tanımlama Gerekliliği Sosyologların en çok karşılaştıkları ve belki de cevap vermekte en çok zorlandıkları soru, sosyoloji

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline

Bir Disiplin Olarak Belge Yönetimi Records Management As a Discipline Özdemirci, Fahrettin. Bir Disiplin Olarak Belge Yönetim=Records Management As a Discipline, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara: (Bildiriler) = The Saga Of Librarianship

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlüğü... 159 KAMU GÖREVLİSİNİN ETİK AMAÇ VE AHLAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Dr. Aydın USTA *1 ÖZET Kamu örgütlerinin amaçları olduğu gibi, bu örgütlerde

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI

KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI KESİN BİR BİLİM OLARAK FELSEFENİN KARTEZYEN DAYANAKLARI Kamuran GÖDELEK ÖZET Felsefenin kesin bir bilim olarak yeniden yapılandırılması Husserl felsefesinin ana ereklerinden biridir. Husserl e göre felsefenin

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Akademik Danışmanlık El Kitabı Ankara, 2012 ISBN 978-975-491-286-9 Prof. Dr. Figen Demirel, Prof. Dr. İlken Kocadereli ve Prof. Dr. Hakan S. Orer tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı