DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları arasında fark var mıdır? İki soru veya bunların cevabı arasında bir fark olsa da olmasa da, bunun üzerine düşünme eylemi esasen felsefi sorgulamanın pratik yansıma süreci olacaktır. Felsefi sorgulamanın eksikliği ile ilgili olarak şu tespit çok önemlidir: Öğrencilerin değerlerin çeşitliliği ve bunların nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak birlikte ve özgürce konuşabilecekleri değere bağlı bir öğe oluşturmak için ciddi bir çalışma yapılmamıştır 1 Çünkü hüküm vermek ya da yargıda bulunmak eğitimin ve eğitimcinin hedefi olamamıştır. Ayrıca eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına ve eğitimcilerin kullandıkları dile bakıldığında hüküm vermek ya da yargıda bulunmaktan ne anlaşıldığı da açık değildir. Toplumumuzda özel ve genel kuruluşlarının üç önemli modeli bulunmaktadır. Aile kurumsallaşmış özel değerleri temsil etmektedir. Devlet kurumsallaşmış genel değerleri temsil etmektedir. Okul da bu ikisinin karışımını temsil eder. Özel ve genel çıkarların bir karışımı olarak okul, hasseten özel ve hasseten genel olan bu modellerden daha az önemli değildir. Bazı yönlerden hepsinin en önemlisidir; çünkü nesiller onun sayesinde kasıtlı ve bilinçli olarak gelecek üzerinde bir tasarım yapma girişiminde bulunurlar. Yine de bu üç kurumda da aile, devlet ve okul her bir aile ve her bir devlet yönetimi arka arkaya gelen nesilleri kendi anlayışına göre şekillendirmek istediği için uygulama ve politika sık sık çatışır. Ancak sosyal değişmenin gerçekleri gelişme, gerileme, amaçsız ya da düzenli bir sürüklenme bu gibi istekleri bertaraf etmeye yöneliktir. 2 Yukarıdaki tespit bu bağlamda değerlendirildiğinde felsefi sorgulamanın değer eğitimi yanı sıra değer üretimi için de zaruret olduğu görülecektir. * Dombaycı, M. A. (2012). Değer Eğitiminde Felsefi Sorgulamanın Rolü. Değer Eğitimi Uluslararası Konferansı Bildirileri, Mayıs 2010 (s ). İstanbul: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 1 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.5 2 Lipman, M., A.g.e. p.9

2 2 Varlık Bilgi Değer İlişkisi ve Sorgulama Topluluğu Felsefenin üç temel alanı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla varlık, bilgi ve değerdir. Felsefi sorgulama hem tarihsel, hem içerik anlamında varlık ile başlamıştır. Varlık ve bilgi bir bakıma değer alanının anlaşılması, aktarılması, inşası ve sorgulanması içindir. İki fenemenolog, M.Scheler ve N. Hartmann değer felsefesi ile ilgi çalışmalar yapmışlardır. Her ikisinde de değer, varlık problemi içinde alınmaktadır. Yine Trendelenburg, Münsterberg ve bunun gibi düşünenler bu alanı epistemolojiden ayırmak için ona aksiyoloji (axiologie) demişlerdir. Değer teorisi ile ile uğraşanlar arasında tecrübî psikolojiden gelenler ile metafizikçiler de bulunmaktadır. Dupreel gibi düşünürler ise varlık ve bilgi problemini değer probleminin dallarını haline getirmektedir. 3 Görüldüğü gibi felsefenin temel disiplinlerinin yapılandırılması ile ilgili fikirler varlık, bilgi ve değer üzerinden yürümektedir. Varlık Bilgi Değer Gerçeklik ile değer arasındaki ilişki felsefi sorgulamanın sonucudur. Bu ilişkinin felsefi sorgulama ile gerçekleşmesi algı durumu ile ilişkilidir. Aynı durumu olgu dan yargı ya ulaşma süreci olarak da görmek mümkündür. Dolayısıyla varlık alanı (ontoloji) ile değer alanı 3 Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), 2001, İstanbul: Ülken Yayınları, s

3 3 (aksiyoloji) arasındaki ilişkiyi kuran bilginin ( epistemoloji) eğitim içeriği olarak ele alınması gerekir. (Ontoloji) VARLIK OLGU GERÇEKLİK (Epistemoloji) BİLGİ ALGI (Aksiyoloji) DEĞER YARGI DEĞER Yukarıdaki ilişkiyi örneklendirecek olursak; Okyanus balıkla doludur. Bu durum hangi şartlarda değerlidir? Okyanusun balık ile dolu olması ontolojik bir gerçeklik durumudur ve olguya ilişkindir. Böyle bir çokluğun değeri ancak ve ancak o duruma ilişkin algıyla bağlantılı olarak belirlenebilir. Değer eğitiminde olgu, algı ve yargı ilişkisini kurmak gerçeklik ile değer arasındaki ilişkiyi belirlemek anlamına gelmektedir. Böyle bir ilişki ise aşağıdaki gibi ve bunlara benzer sorgulamaların yapılması ile gerçekleşebilir. 4 Wittgenstein İnsanlar iyiye yönlendirilemez, ancak şuraya buraya yönlendirilebilir; iyi, olgu uzayının dışında yatar ifadesiyle bu sorgulamanın hem önemine hem zorluğuna dikkat çekmiştir. 5 Güneş ışınları enerji salar. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Arkadaşlık bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Mutluluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Doğruluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Yazıları okuyabilirsin. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Köpekler evcilleştirilebilir. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Hakkaniyet bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Güzellik bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? 4 Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, Philosophical Inquiry: An Instructional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition), 1984, Boston:University Press of America, p Wittgenstein, L. Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), 2009, İstanbul: Metis Yayınları, s.122

4 4 Eğer değer hükümleri bir şeyin arzu edilebilir iyi veya edilemez kötü- olduğunu belirten ifadelerse; insanlar, şeyler ile diğer insanların davranış ve niyetleri hakkında hüküm verirler. Çalışkanlık iyi bir vasıftır, demokrasi iyi bir rejimdir. O halde değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkında bir inançtır. Fakat değer acaba sadece bir inançtan ya da sübjektif bir yakıştırmadan mı ibarettir? Bizim inancımız dışında objektif gerçekliği temsil edemez mi? 6 Bu tip sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için eğitim ortamının bir sorgulama topluluğuna dönüştürülmesi gerekir. Sorgulama topluluğu bir bakıma birlikte öğrenmedir ve bu yüzden de paylaşılan deneyimin değerinin bir örneğidir. Değer eğitimi söz konusu olduğunda yönergeler, direktifler ve yönlendirmeler doğru bir tercih değildir. Sorgulama yoluyla sonuca varmak öğrencilerin kendi işidir. Birçok topluluk bulunmaktadır düşünen topluluklar, düşünmeyen topluluklar, yansıtıcı ve kendi kendini düzelten ve düzeltmeyen topluluklar. Açıkçası eğitimin gerektirdiği şey, bilim adamları toplulukları, öğrenme toplulukları ve bunu gibilerle aynı olmayan ancak bunlarla gruplanan sorgulama topluluklarıdır. Okuldaki her şey sorgulama değildir ya da birçok şey sorgulamadan uzaktır. Sorgulama olması için her şeyin iyi olduğuna dair şüphe, bir durumun sıkıntı verici zorlukları bulunduğunu ve bir şekilde sorunlu olduğunu tanımak gerekir. Bütün düşünceleri hesaba katan ve problemin çözülebileceği yöntemler olarak alternatif varsayımlar üreten kendi kendini düzelten bir sorgulama bulunmalıdır. Her şeyin ötesinde, sorgulama soru sormayı, gerçeği daha dar bir şekilde ve anlamı daha geniş bir biçimde araştırmayı içerir. Sorgulama topluluğunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 7 Kapsamlılık Katılım Paylaşılan biliş Yüz-yüze ilişki Anlam sorgusu Sosyal dayanışma duyguları Yeteri kadar uzun ve detaylı düşünme Tarafsızlık Modelleme Kendisi için düşünme Prosedür olarak meydan okuma Mantıklılık veya makullük 6 Güngör, E., Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), 1998, İstanbul: Ötüken Yayınları, s.27 7 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.94

5 5 Okuma Sorgulama Değerler eğitiminde, felsefi sorgulamaya dayalı iş yükü, ilginin aşağıdakilere verilmesini gerektirir. 8 a. Kavramsal analiz gerektiren bir ideal tip olarak söz konusu olan değer b. Söz konusu değerin fenomenolojisi c. Değere yaklaşmak ya da bir ideal olmasını sağlamak için istenen somut şartlar ya da güçler d. İdeal ve onu gerçekleştirmek için istenen güç arasındaki ilişki e. İçinde yer alan şeylerin yalnızca var olan etmenler üzerine çalışmak değil aynı zamanda araştırılmakta olan arzu edilen değerlere yol açmak olduğu eğitim ortamı. Sorgulama topluluğu bir düşünce sistemi oluşturmak ister. Hazır olarak bulunan ilişkili inanışlardan, projenin amaçlarından ve uygun görülecek değerlerden oluşan geçici bir yapı iskelesiyle başlar. Prosedür diyalektiktir: Belli yargılar kabul gören genellemelerle biçimlendirilir ve genellemeler de belli yargılarla biçimlendirilirler. Değer konusundaki düşünceler, gerçeğe ilişkin önceki yargılarla ölçülür. Ölçüt (Kriter) Olarak Değer Aşağıda başvurduğumuz kaynakların ve bu yüzden de bunların belirli ölçüt ( kriter) olan türlerini temsil eden kısa bir liste verilmiştir: Standart yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, sözleşmeler, dini kurallar, yönetmelikler, yönergeler, talimatlar, Emir ve talimatlar, gereklilikler, maddeler, ölçümler, şart koşmalar, sınırlar, sınırlandırmalar, şartlar, parametreler, Gelenekler, normlar, düzenlilikler, homojenlikler, genellemeler, Prensipler, varsayımlar, tahminler, tanımlar İdealler, niyetler, hedefler, maksatlar, amaçlar, sezgiler, anlayışlar Testler, siciller, gerçek kanıtlar, deneysel bulgular, gözlemler Metotlar, prosedürler, politikalar, ölçümler 8 Lipman, M., A.g.e., p.119

6 6 Bu ölçütlerin (kriter) belirlenmesi veya varolması yaşamımızın bütün yönlerinin her zaman ve mutlaka sorgulama fırsatıyla karşı karşıya olduğu anlamana gelmez. Değer biçmeye gerek görmediğimiz bir takım şeyler veya hakkında yorum yapmak istemediğimizi kişiler olacaktır. Her hangi bir olayda, eğer bizim insanlara yansıtmayla ilgilenmediğimiz olaylar varsa, böyle sınır çizgileri çizmek, mümkün olduğu kadar bizim seçimimiz olmalıdır. Meta ölçütler (kriter) Ölçütler (kriter) arasında seçim yapmak zorunda kaldığımızda bazı ölçütler (kriter) bu amacı diğerlerine göre daha iyi karşılarlar ve bu yüzden de bunların meta ölçütler (kriter) olarak işlev gördükleri söylenebilir. Ölçütler (kriter) özellikle güvenilir nedenlerdir ve bu iyi nedenler güç ve uygunluk gösteren nedenlerdir ve bu güvenilirlik, güç ve belirginliğin önemli meta ölçütler (kriter) olduğunu söylemenin bir başka yoludur. Burada bahsedilebilecek olan diğerleri ise uyumluluk, doğruluk ve tutarlılıktır. Değer Prensipleri = Ölçütler (Kriter) Okula başlayan çocuklarla ilgili yapılan ilk şeylerden biri onların bir şeyler yapmaya teşvik edilmeleri ve oldukça da haklı olarak kıyaslamalar yapmalarıdır. Kıyaslamalar bir temel ilişkiler kategorisidir ve bu ilişkileri anlamadan da öğrenciler aritmetik ilişkilerini, tarihsel ilişkileri, aile ilişkilerini vb. anlamaları zor olacaktır. Ancak elbette kişinin kıyaslama yapacağı bir dayanağın bulunması gerekir. Bölge ya da nüfus gibi belli bir açıdan karşılaştırmadıkça, Romanya nın mı yoksa Bulgaristan ın mı daha büyük olduğunu söyleyemeyiz. Bu karşılaştırma temelleri, bu belirli yönler, değer prensipleri 9 olarak adlandırılabilecek ölçütlerdir (kriter). 9 Lipman, M., A.g.e., p.231

7 7 Bu ölçütler (kriter), aşağı, yukarı mantıklı ve güvenilir yargıda bulunmamızı mümkün kılar. Bunlar bizim konuşmamız ya da sorgulamamız süresince yaptığımız kıyaslamalar için tutarlılık sağlarlar. Özellikle ne tür farklılıklar ve ne tür benzerlikler konusunu belirttiğimizde yararlı olmaktadır. Elbette bu gibi benzerlikler ve farklılıkların bulunması konusunda bir sorun yoktur. Biz farklılıklara ayrımları formüle ederek yaklaşıyoruz ve farklılığın bulunmadığı bir durumda bir ayrım yapmak da gereksizdir. Farklılıklar dünyaya özgüdür; ayrım yapmak bir beceri ve uygulama konusudur. Örneğin Thomas Kuhn bilimsel kavramların önemli özellikleri konusunda yazdığında, bilimsel düşünmeye eşit olarak uygulanan beş özelliği belirtir: doğruluk, tutarlılık, kapsam, basitlik ve verimlilik. Wolfflin Rönesans tarzı ile Barok ressamlar arasında karşılaştırma yaptığında, aslında iki yaratıcı düşünme (iki resim) arasındaki değerlerdeki önemli farklılıkları belirtiyordu. Şu anda iki uzmanın prosedürleri üzerine konuşuyoruz: bilimsel düşünmede bir uzman olan Kuhn ve Avrupa resim tarihinde bir uzman olan Wolfflin. Bazı uzmanlar; tıpkı dans, dalma, jimnastik gibi alanlarda karar verenler gibi aradıkları özellik değerlerini belirtebilmektedirler. Bazıları da bu gibi sözlü ifadelerin imkansız olmasa bile çok zor olduğunu düşünürler. Bir degüstatör ya da parfüm koklayan uzmanlar gibi. Çok sayıdaki yanlış akıl yürütmenin (safsatanın) incelenmesi sonucu başarısız akıl yürütmenin yalnızca nispeten az sayıda değer prensibini ihlal ettiği ortaya çıkmıştır: kesinlik, tutarlılık, ilişkili olma, kabul edilebilirlik ve yeterlik. Son ikisinin buraya dahil edilmesi bunların en azından tartışmalara bir zemin bir bağlam oluşturmasıdır. Kesinlik, belirsizlik ve müphemliği düzeltmede kaçınılmaz olduğu için buraya dahil edilmiştir. Tutarlılık Mantık İlkeleri nden aldığı güçlü destek dolayısıyla buraya katılmıştır. Son olarak ta ilişkili olma bir başka kabul edilmeyen özellik olan ilgisiz olanın reddedilmesini sağladığı için dahil edilmiştir. Burada söz konusu olan değer prensipleri sorgulama kapsamındaki değerlendirme eylemlerini ve bunları tanımlayan anahtar terimlerdir. Kesinlik, tutarlılık ve ilişkili olma, sorgulama yapanların kullandığı kavramları, bulundukları yargıları, ısrar ettikleri ayırımları

8 8 biçimlendirir; bütün sorgulama aracı sahip olduğunuz bu anahtar terimleri anlamayla anlaşılır ve özetlenebilir. Bunların geliştirilebilmesi için sorgulama topluluğu olarak inşa edilen sınıf içerisinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ilişkin bir örnek aşağıda sunulmuştur. Bu tip örnekler Bacanlı nın ifade ettiği üç tür bilişten ve duyuştan üçüncü olanları tesis etmenin sistematik bir yolu olarak görülebilir. 10 Alıştırma: Zihin eylemleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlama Değer Prensibi: Kesinlik Aşağıdaki zihin eylemleri, zihin durumları ya da konuşma eylemleriyle ilgili verilen ikilemelerde farklılık var mıdır? Varsa nelerdir? (a) Ahmet hırsızlığı kabul etti. (b) Ahmet hırsızlığı itiraf etti. (a) Deniz Fransızca biliyor. (b) Deniz Fransızca anlıyor (a) Elif kışın bittiğini biliyor. (b) Elif kışın bittiğine inanıyor (a) Tamer bu ülkeye sadakatini ifade etti. (b) Tamer bu ülkeye sadakatini doğruladı. (a) Fatih bu suç konusunda masumiyetini beyan etti. (b) Fatih bu suç konusunda masumiyetini korudu. (a) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmur tahmininde bulundu. (b) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmuru önceden haber verdi. (a) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine ahdetti. (b) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine yemin etti. 10 Bacanlı, H., Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s

9 9 Sorgulama topluluğu Tepe 11 nin de ifade ettiği gibi değer (yani bir şeyin değeri) ile değerler ve değer yargıları farkının uygulama anlamında ortaya konulması için bir fırsattır. Böyle bir fırsat, genel değer yargıları ile değerlerin ve hatta tekil değerler ile tekil değer yargıları ile değerler bilgisi karışıklığının da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Özen ve Değer Özen göstermek değerini takdir etmek için saygı gösterdiğimiz şeye odaklanmaktır. 12 Lipman ın Özenli Düşünme 13 dediği düşünme içimi değer, değerlendirme, değer biçme vb. ile düşünme ve sorgulama arasında ciddi ilişkiler ortaya koymaktadır. Perry, General Theory of Value (1926) adl ı eserinde değerleri insanların ilgileri, ilgi objeleri, ilgilerin cinsi, miktarı, yoğunluğu çerçevesinde izah edebileceğimizi söylemektedir. Burada ilgi denince hoşlanma hoşlanmama, ihtiyaç, tercih gibi eğilimler kastedilmektedir. Bu manada ilgi kısaca vereceği sonuç hakkındaki tahminlere göre belirlenen bir olaylar dizisi olarak tarif edilmektedir. Şu halde bir şey bir ilgi konusu olduğu takdirde o bir değer taşır veya ona bir değer verilir. Bir şey aynı zamanda hem pozitif hem negatif ilgilere konu olabilir, o zaman hangi tür ilgi ağır basarsa o şeyin kıymeti yani değeri ona göre belirlenir. 14 Nadir bulunan taşlar sıradan taşlardan daha değerli değildir; daha az değerli de değildir. Bunları daha değerli ya da daha az değerli kılan şey bizim bunlara gösterdiğimiz özen ve bunların değerini ayırt edebileceğimiz dikkatimizdir. Dewey ödülün değerli, hoş bir şeyi barındırdığını, oysa övgünün bir değer biçme anlamına geldiğini iddia etmiştir. Ödül belirli kişisel bir referansa ve duygusal denilen yön niteliğine sahiptir. Diğer taraftan övgüde düşünsel yön daha üst düzeydir. Bu nedenle John Dewey: Ödül ile övgü, güven ve tahmin, değer biçme ve değerlendirme arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. tespitini yapmaktadır. Değer biçmek, takdir etmektir, sevgi 11 Tepe. H., Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), 2002, İstanbul: Vadi Yayınları, s Lipman, M., A.g.e., p Özenli Düşünme (Caring Thinking) Lipman tarafından ortaya konulmuş bir düşünme şeklidir. Caring: ilgi, koruma, sorumluluk, dikkat, özen, aldırmak, umursamak, önemsemek, istemek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara gelmektedir. İçerik bakımından değerlendirildiğinde özen kelimesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Hem Lipman ın hem de Güngör ün özen ve ilgi ile kastettikleri aynı doğrultudadır. 14 Güngör, E., A.g.e., s.33

10 10 beslemektir ve onu sevmektir; değerini hesaplamaktır. Benzer terim ikilemelerinin yanı sıra, ödül ile övgü arasındaki fark bir derece farkıdır: en azından bir övgü zerresi içermeyen bir ödül yoktur ve en azından bir ödül zerresi içermeyen bir övgü yoktur. 15 Her hangi bir olayda ödüllendirdiğimizde, hayran olduğumuzda, sevgi gösterdiğimizde ve takdir ettiğimizde onun barındırdığı ilişkiler için bir şeyin değerini ölçmeye çalışıyoruzdur. Bir hediyeye değer biçmek, o hediyeyi verenden bize doğru ifade edilen duygular için yapılan değerin takdir edilmesidir. Bu hediye değerlidir çünkü bizim tutumlarımız, planlarımız ve duygularımızla onu verenin duyguları ve bir başka biçimde kurulması zor olabilecek olan bağlantıları arasında bir ilinti kurduğu için değerlidir. Doğadaki şeyler diğerlerine göre ne daha iyi, ne de daha kötüdür, ancak biz bunların paralelliklerini ve karşıtlıklarını karşılaştırdığımızda, özellikle de bakış açılarını, bu yüzden bunların benzerliklerini ve farklılıklarına değer biçmek için özen göstermekteyiz. Kendi içinde bir göl okyanusa göre ne daha iyidir, ne de daha kötüdür ve bir tepe de dağa göre ne daha iyidir ve ne de daha kötüdür. Bizim birbiriyle ilişkili olarak ve dolayısıyla değer olarak tecrübe ettiğiz yalnızca özel bağlamlardadır. Bu açıdan müze müdürleri sanat eserlerine dikkat ederler, doktorlar sağlık için özen gösterirler ve din adamları bizim ruhlarımızla ilgilenirler. Bu kişiler özenli kişilerdir çünkü bunlar onlar için önemli olan şeye yönelirler ve bunların yaptıklarında salt duygusal gösteri değil bilakis gerçek bir değeri vardır. 16 Bir müzik bestesi ses olarak düşünme, kurgusal yazı dilinde düşünme ve resim yapmanın boyayla düşünme olması gibi, özenli düşünme de değerlerle düşünmedir. Bu yüzden bir ressamın renkleri değerlendirmeden boya ile ilgili düşünemeyeceği gibi, değerlerde düşünmek için kişinin öncelikle değerin ne olduğunu değerlendirebilmesi gerekmektedir. Özenli düşünme, duygusal düşünmenin paradigmatik bir durumudur. Aynı zamanda, duygularla ilgili düşünmek, tartışmak ve bir şeyler öğrenmek için uygun bir kelime dağarcığı gereklidir. Bu yüzden biz eğer çocukları duygular konusunda eğitmek istiyorsak, değerli 15 Lipman, M., A.g.e., p Lipman, M., A.g.e., p.262

11 11 olanın ne olduğu ve onun değerini nasıl bulacağımız konusundaki sözcüklerden oluşan bir sözcük dağarcığına ihtiyaç duyulacaktır sonucuna varabiliriz. Eğitim amacıyla sıklıkla vurgulanan eleştirel ve yaratıcı düşünmeye özenli düşünmenin de eklemlenmesi gerekmektedir. Özen gösterme, anlam çıkarma ve tanımlama gibi fark edilebilir olduğu söylenen eylemlerden ziyade eleme, filtreleme, ayarlama, ölçme gibi çok fark edilmeyen zihinsel eylemlerden oluşmasına rağmen, bilişsel girişim olduğunu gösteren çok fazla kanıt bulunmaktadır. Ancak bilişsellik, tıpkı önemli beden organlarımızın kalp ve akciğerler gibi önemli pompalama işiyle meşgul organlarla sınırlı olmadığı gibi, yalnızca yüksek gözlemlenebilir özelliği olan eylemlerle sınırlı değildir. Karaciğer ve böbrekler de yaşamsal organlardır, çünkü bunların yerine getirdiği eleme işi ya da ayrıştırma işi yaşamlarımızı için gereklidir. Özen olmadan düşünme bir değerler bileşeninden mahrumdur. Eğer düşünme değer biçme işini içermezse, bunun nedeni konulara kayıtsız, sorumsuz ve ilgisiz yaklaşımından dolayıdır ve bu da sorgulamanın kendisi hakkında bile çekingenliğe neden olacaktır. Özenli düşünme için bir durum oluşturma çabasında ben hiçbir şekilde eleştirel ve yaratıcı düşünceyi küçümsememizi gerektirmez, aynı şekilde uygulamalı düşüncede de olduğu gibi teorik düşünmeyi de küçümsemek kabul edilemez. Ancak Manich in rasyonellik ve rasyonel olmama ikileminin birçok insanın derinden üstlendiği bir düalizmdir, bu yüzden makul olana doğru yeniden bir yönelim bunlar için söylenmesi yapılmasına göre daha kolay olandır. 17 Sonuç Felsefe diğer birkaç konunun dışında kavramların özünü kapsar. Bu kavramların çoğu çok önemli ve çok genel insan değerlerini temsil ederler. Aslında felsefenin insan değerlerinin kavramsallaştırılabilen ve öğretilen yönü olduğu iddia edilebilir. Bu açıdan bakıldığında değer eğitiminde felsefi sorgulamanın birileri tarafından önceden gerçekleştirilerek bu sorgulama sonucunun aktarılması geleneği terk edilmelidir. Kendi başına bir değer olarak insanın, kendi 17 Lipman, M., A.g.e., p.269

12 12 sorgulama sürecini gerçekleştirmesine fırsat verilmeli, kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama gibi eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olunmalıdır. Sorgulama süreci insan varlığına ilişkin hem yaratma hem de yaratılmış olma durumlarını göz önünde bulundurmalı, insanı bu iki yanıyla ele almalıdır. Belirlenmiş, seçilmiş, rafine edilmiş değerlerin statükocu bir bakış açısıyla aktarılması anlayışı yerine sorgulama sürecini bir değer haline getiren eğitim ortamları vasıtasıyla sadece değer eğitimi değil değer üretimi de gerçekleştirilebilir. Bu bakış açısı başlangıçta sorduğumuz Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü? sorusuna bir cevap niteliği taşıyacaktır. Sorgulama topluluğu ve bir ölçüt (kriter) olarak değer bireyin kendi sorgulama sürecine ilişkin değer leri oluşturmasına imkan verecektir. Değer eğitimi ile felsefi sorgulama arasındaki çift taraflı ilişkinin diğer yönünü kasteden Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? sorusu ise değer üretiminin kapısını açacaktır.

13 13 Kaynakça Bacanlı, H. (2007). Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, Ş., Zengin, M. (Editörler), Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İnsanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s Güngör, E. (1998), Değerl er Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), İstanbul: Ötüken Yayınları Lipman, M. (2003). Thinking in Education (Second Edition), Cambiride: Cambridge University Press Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, (1984)Philosophical Inquiry: An Instru ctional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition) Boston:University Press of America Tepe. H., (2002), Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), Yalçın, Ş. (Editör), İstanbul: Vadi Yayınları, s Ülken, H.Z. (2001). Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), İstanbul: Ülken Yayınları Wittgenstein, L. (2009). Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), İstanbul: Metis Yayınları

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

İkinci Basımın Ön Sözü

İkinci Basımın Ön Sözü İkinci Basımın Ön Sözü Bu basım kısmen eleştirilerin sonucunda, kısmen öncekindeki belli boşluklardan dolayı ve içinde yer aldığım etkinliğin doğasına -eğitime ve özellikle eğitimde araştırmaya felsefenin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl Selahattin TURAN Gökhan ZINGIL ISBN 978-605-364-659-4 (0312-394 55 90) ÖN SÖZ Okul değerlendirme, okulda yapılan faaliyetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ. 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2. DÜŞÜNME TÜRLERİ VE ÖĞRETİM Yrd. Doç. Bölüm Hedef Düşünme türlerinin özelliklerini analiz edebilme Stajda ve öğretmenlikte düşünmeye dayalı öğretim anlayışını uygulamaya yönelik

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 ARAŞTIRMA Neden araştırma yapılır? Araştırma sorularına yanıt bulmak Araştırma problemlerinin

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI. Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder.

BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI. Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder. BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder. Pozitivizm bakış açısı, güvenilir bilgi nin, değer yargıları,

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Neisser (1967) yılında bilişsel psikolojiyi; «Biliş terimi, duyusal girdilerin dönüştürüldüğü, azaltıldığı,

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları

Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Politik Psikoloji (PSY 328) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji PSY 328 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili

Detaylı

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN

Detaylı

1.Hafta. Arş. Gör.Canan SOLA

1.Hafta. Arş. Gör.Canan SOLA 1.Hafta Arş. Gör.Canan SOLA csola@sakarya.edu.tr GÜNDEM Ölçme Değerlendirme Eğitsel Değerlendirme Tıbbi Tanılama ve Eğitsel Tanılama Modelleri Eğitsel Tanılama Süreci Arş.Gör.Dr.Canan SOLA DERSİN İLK ETKİNLİĞİ

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI. Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s.

KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI. Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s. KİTAP İNCELEMESİ SİSTEMATİK FELSEFE BAĞLAMINDA PLATON ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI Prof. Dr. Arslan Topakkaya, İstanbul, Nobel Yay. 2013, 310 s. Evren Erman Rutli * Aristoteles ve Platon, hiç kuşkusuz felsefe

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Kavram Haritaları ve Ebelikte Kavram Haritalarının Kullanımı. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Kavram Haritaları ve Ebelikte Kavram Haritalarının Kullanımı. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kavram Haritaları ve Ebelikte Kavram Haritalarının Kullanımı Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN GİRİŞ Eğitimde öğrencileri pasif bilgi alıcısı olmak yerine aktif, yaşam boyu bağımsız öğrenici ve problem çözücü

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BİLİM NEDİR? NE DEĞİLDİR?

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BİLİM NEDİR? NE DEĞİLDİR? İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BİLİM NEDİR? NE DEĞİLDİR? Bilim Tanımı ve Kökeni... 2 Bilimsel İçerik... 6 a. Kuram (Teori)... 6 b. Olgu... 7 c. Yasa... 8 d. Hipotez... 9 Bilimsel Yöntem (Süreç)... 10 Bilgi Edinme

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 2.SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 3. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları

Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları Psikolojinin Felsefi Temelleri (PSY 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojinin Felsefi Temelleri PSY 112 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Selçuk ŞİMŞEK 1. Giriş ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı

4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Öğretim Yılı 4. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Benliğin doğasını sorgulama; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık;

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları

Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri Araştırma II (PSY 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Öğretim Üyesi Gözetiminde Psikolojide İleri

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk ve Etik LAW 334 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Law 221 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

MODELLEME VE BENZETİM

MODELLEME VE BENZETİM MODELLEME VE BENZETİM Hazırlayan: Özlem AYDIN Not: Bu sunumda Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÜCEL in Modelleme ve Benzetim dersi notlarından faydalanılmıştır. DERSE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Dersi veren: Özlem AYDIN

Detaylı