DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ*"

Transkript

1 DEĞERLER EĞİTİMİNDE FELSEFİ SORGULAMANIN ROLÜ* Dr. M.Ali Dombaycı Gazi Üniversitesi Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü nedir? sorusu ile Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? soruları arasında fark var mıdır? İki soru veya bunların cevabı arasında bir fark olsa da olmasa da, bunun üzerine düşünme eylemi esasen felsefi sorgulamanın pratik yansıma süreci olacaktır. Felsefi sorgulamanın eksikliği ile ilgili olarak şu tespit çok önemlidir: Öğrencilerin değerlerin çeşitliliği ve bunların nasıl değerlendirileceği ile ilgili olarak birlikte ve özgürce konuşabilecekleri değere bağlı bir öğe oluşturmak için ciddi bir çalışma yapılmamıştır 1 Çünkü hüküm vermek ya da yargıda bulunmak eğitimin ve eğitimcinin hedefi olamamıştır. Ayrıca eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına ve eğitimcilerin kullandıkları dile bakıldığında hüküm vermek ya da yargıda bulunmaktan ne anlaşıldığı da açık değildir. Toplumumuzda özel ve genel kuruluşlarının üç önemli modeli bulunmaktadır. Aile kurumsallaşmış özel değerleri temsil etmektedir. Devlet kurumsallaşmış genel değerleri temsil etmektedir. Okul da bu ikisinin karışımını temsil eder. Özel ve genel çıkarların bir karışımı olarak okul, hasseten özel ve hasseten genel olan bu modellerden daha az önemli değildir. Bazı yönlerden hepsinin en önemlisidir; çünkü nesiller onun sayesinde kasıtlı ve bilinçli olarak gelecek üzerinde bir tasarım yapma girişiminde bulunurlar. Yine de bu üç kurumda da aile, devlet ve okul her bir aile ve her bir devlet yönetimi arka arkaya gelen nesilleri kendi anlayışına göre şekillendirmek istediği için uygulama ve politika sık sık çatışır. Ancak sosyal değişmenin gerçekleri gelişme, gerileme, amaçsız ya da düzenli bir sürüklenme bu gibi istekleri bertaraf etmeye yöneliktir. 2 Yukarıdaki tespit bu bağlamda değerlendirildiğinde felsefi sorgulamanın değer eğitimi yanı sıra değer üretimi için de zaruret olduğu görülecektir. * Dombaycı, M. A. (2012). Değer Eğitiminde Felsefi Sorgulamanın Rolü. Değer Eğitimi Uluslararası Konferansı Bildirileri, Mayıs 2010 (s ). İstanbul: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 1 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.5 2 Lipman, M., A.g.e. p.9

2 2 Varlık Bilgi Değer İlişkisi ve Sorgulama Topluluğu Felsefenin üç temel alanı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla varlık, bilgi ve değerdir. Felsefi sorgulama hem tarihsel, hem içerik anlamında varlık ile başlamıştır. Varlık ve bilgi bir bakıma değer alanının anlaşılması, aktarılması, inşası ve sorgulanması içindir. İki fenemenolog, M.Scheler ve N. Hartmann değer felsefesi ile ilgi çalışmalar yapmışlardır. Her ikisinde de değer, varlık problemi içinde alınmaktadır. Yine Trendelenburg, Münsterberg ve bunun gibi düşünenler bu alanı epistemolojiden ayırmak için ona aksiyoloji (axiologie) demişlerdir. Değer teorisi ile ile uğraşanlar arasında tecrübî psikolojiden gelenler ile metafizikçiler de bulunmaktadır. Dupreel gibi düşünürler ise varlık ve bilgi problemini değer probleminin dallarını haline getirmektedir. 3 Görüldüğü gibi felsefenin temel disiplinlerinin yapılandırılması ile ilgili fikirler varlık, bilgi ve değer üzerinden yürümektedir. Varlık Bilgi Değer Gerçeklik ile değer arasındaki ilişki felsefi sorgulamanın sonucudur. Bu ilişkinin felsefi sorgulama ile gerçekleşmesi algı durumu ile ilişkilidir. Aynı durumu olgu dan yargı ya ulaşma süreci olarak da görmek mümkündür. Dolayısıyla varlık alanı (ontoloji) ile değer alanı 3 Ülken, H.Z., Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), 2001, İstanbul: Ülken Yayınları, s

3 3 (aksiyoloji) arasındaki ilişkiyi kuran bilginin ( epistemoloji) eğitim içeriği olarak ele alınması gerekir. (Ontoloji) VARLIK OLGU GERÇEKLİK (Epistemoloji) BİLGİ ALGI (Aksiyoloji) DEĞER YARGI DEĞER Yukarıdaki ilişkiyi örneklendirecek olursak; Okyanus balıkla doludur. Bu durum hangi şartlarda değerlidir? Okyanusun balık ile dolu olması ontolojik bir gerçeklik durumudur ve olguya ilişkindir. Böyle bir çokluğun değeri ancak ve ancak o duruma ilişkin algıyla bağlantılı olarak belirlenebilir. Değer eğitiminde olgu, algı ve yargı ilişkisini kurmak gerçeklik ile değer arasındaki ilişkiyi belirlemek anlamına gelmektedir. Böyle bir ilişki ise aşağıdaki gibi ve bunlara benzer sorgulamaların yapılması ile gerçekleşebilir. 4 Wittgenstein İnsanlar iyiye yönlendirilemez, ancak şuraya buraya yönlendirilebilir; iyi, olgu uzayının dışında yatar ifadesiyle bu sorgulamanın hem önemine hem zorluğuna dikkat çekmiştir. 5 Güneş ışınları enerji salar. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Arkadaşlık bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Mutluluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Doğruluk bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Yazıları okuyabilirsin. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Köpekler evcilleştirilebilir. Bu bir gerçekliktir. Bu hangi şartlarda bir değer olabilir? Hakkaniyet bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? Güzellik bir değerdir. Hangi şartlarda bu bir gerçeklik olabilir? 4 Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, Philosophical Inquiry: An Instructional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition), 1984, Boston:University Press of America, p Wittgenstein, L. Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), 2009, İstanbul: Metis Yayınları, s.122

4 4 Eğer değer hükümleri bir şeyin arzu edilebilir iyi veya edilemez kötü- olduğunu belirten ifadelerse; insanlar, şeyler ile diğer insanların davranış ve niyetleri hakkında hüküm verirler. Çalışkanlık iyi bir vasıftır, demokrasi iyi bir rejimdir. O halde değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkında bir inançtır. Fakat değer acaba sadece bir inançtan ya da sübjektif bir yakıştırmadan mı ibarettir? Bizim inancımız dışında objektif gerçekliği temsil edemez mi? 6 Bu tip sorgulamaların gerçekleştirilebilmesi için eğitim ortamının bir sorgulama topluluğuna dönüştürülmesi gerekir. Sorgulama topluluğu bir bakıma birlikte öğrenmedir ve bu yüzden de paylaşılan deneyimin değerinin bir örneğidir. Değer eğitimi söz konusu olduğunda yönergeler, direktifler ve yönlendirmeler doğru bir tercih değildir. Sorgulama yoluyla sonuca varmak öğrencilerin kendi işidir. Birçok topluluk bulunmaktadır düşünen topluluklar, düşünmeyen topluluklar, yansıtıcı ve kendi kendini düzelten ve düzeltmeyen topluluklar. Açıkçası eğitimin gerektirdiği şey, bilim adamları toplulukları, öğrenme toplulukları ve bunu gibilerle aynı olmayan ancak bunlarla gruplanan sorgulama topluluklarıdır. Okuldaki her şey sorgulama değildir ya da birçok şey sorgulamadan uzaktır. Sorgulama olması için her şeyin iyi olduğuna dair şüphe, bir durumun sıkıntı verici zorlukları bulunduğunu ve bir şekilde sorunlu olduğunu tanımak gerekir. Bütün düşünceleri hesaba katan ve problemin çözülebileceği yöntemler olarak alternatif varsayımlar üreten kendi kendini düzelten bir sorgulama bulunmalıdır. Her şeyin ötesinde, sorgulama soru sormayı, gerçeği daha dar bir şekilde ve anlamı daha geniş bir biçimde araştırmayı içerir. Sorgulama topluluğunun genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 7 Kapsamlılık Katılım Paylaşılan biliş Yüz-yüze ilişki Anlam sorgusu Sosyal dayanışma duyguları Yeteri kadar uzun ve detaylı düşünme Tarafsızlık Modelleme Kendisi için düşünme Prosedür olarak meydan okuma Mantıklılık veya makullük 6 Güngör, E., Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), 1998, İstanbul: Ötüken Yayınları, s.27 7 Lipman, M., Thinking in Education (Second Edition), 2003, Cambiride: Cambridge University Press, p.94

5 5 Okuma Sorgulama Değerler eğitiminde, felsefi sorgulamaya dayalı iş yükü, ilginin aşağıdakilere verilmesini gerektirir. 8 a. Kavramsal analiz gerektiren bir ideal tip olarak söz konusu olan değer b. Söz konusu değerin fenomenolojisi c. Değere yaklaşmak ya da bir ideal olmasını sağlamak için istenen somut şartlar ya da güçler d. İdeal ve onu gerçekleştirmek için istenen güç arasındaki ilişki e. İçinde yer alan şeylerin yalnızca var olan etmenler üzerine çalışmak değil aynı zamanda araştırılmakta olan arzu edilen değerlere yol açmak olduğu eğitim ortamı. Sorgulama topluluğu bir düşünce sistemi oluşturmak ister. Hazır olarak bulunan ilişkili inanışlardan, projenin amaçlarından ve uygun görülecek değerlerden oluşan geçici bir yapı iskelesiyle başlar. Prosedür diyalektiktir: Belli yargılar kabul gören genellemelerle biçimlendirilir ve genellemeler de belli yargılarla biçimlendirilirler. Değer konusundaki düşünceler, gerçeğe ilişkin önceki yargılarla ölçülür. Ölçüt (Kriter) Olarak Değer Aşağıda başvurduğumuz kaynakların ve bu yüzden de bunların belirli ölçüt ( kriter) olan türlerini temsil eden kısa bir liste verilmiştir: Standart yasalar, tüzükler, kurallar, düzenlemeler, sözleşmeler, dini kurallar, yönetmelikler, yönergeler, talimatlar, Emir ve talimatlar, gereklilikler, maddeler, ölçümler, şart koşmalar, sınırlar, sınırlandırmalar, şartlar, parametreler, Gelenekler, normlar, düzenlilikler, homojenlikler, genellemeler, Prensipler, varsayımlar, tahminler, tanımlar İdealler, niyetler, hedefler, maksatlar, amaçlar, sezgiler, anlayışlar Testler, siciller, gerçek kanıtlar, deneysel bulgular, gözlemler Metotlar, prosedürler, politikalar, ölçümler 8 Lipman, M., A.g.e., p.119

6 6 Bu ölçütlerin (kriter) belirlenmesi veya varolması yaşamımızın bütün yönlerinin her zaman ve mutlaka sorgulama fırsatıyla karşı karşıya olduğu anlamana gelmez. Değer biçmeye gerek görmediğimiz bir takım şeyler veya hakkında yorum yapmak istemediğimizi kişiler olacaktır. Her hangi bir olayda, eğer bizim insanlara yansıtmayla ilgilenmediğimiz olaylar varsa, böyle sınır çizgileri çizmek, mümkün olduğu kadar bizim seçimimiz olmalıdır. Meta ölçütler (kriter) Ölçütler (kriter) arasında seçim yapmak zorunda kaldığımızda bazı ölçütler (kriter) bu amacı diğerlerine göre daha iyi karşılarlar ve bu yüzden de bunların meta ölçütler (kriter) olarak işlev gördükleri söylenebilir. Ölçütler (kriter) özellikle güvenilir nedenlerdir ve bu iyi nedenler güç ve uygunluk gösteren nedenlerdir ve bu güvenilirlik, güç ve belirginliğin önemli meta ölçütler (kriter) olduğunu söylemenin bir başka yoludur. Burada bahsedilebilecek olan diğerleri ise uyumluluk, doğruluk ve tutarlılıktır. Değer Prensipleri = Ölçütler (Kriter) Okula başlayan çocuklarla ilgili yapılan ilk şeylerden biri onların bir şeyler yapmaya teşvik edilmeleri ve oldukça da haklı olarak kıyaslamalar yapmalarıdır. Kıyaslamalar bir temel ilişkiler kategorisidir ve bu ilişkileri anlamadan da öğrenciler aritmetik ilişkilerini, tarihsel ilişkileri, aile ilişkilerini vb. anlamaları zor olacaktır. Ancak elbette kişinin kıyaslama yapacağı bir dayanağın bulunması gerekir. Bölge ya da nüfus gibi belli bir açıdan karşılaştırmadıkça, Romanya nın mı yoksa Bulgaristan ın mı daha büyük olduğunu söyleyemeyiz. Bu karşılaştırma temelleri, bu belirli yönler, değer prensipleri 9 olarak adlandırılabilecek ölçütlerdir (kriter). 9 Lipman, M., A.g.e., p.231

7 7 Bu ölçütler (kriter), aşağı, yukarı mantıklı ve güvenilir yargıda bulunmamızı mümkün kılar. Bunlar bizim konuşmamız ya da sorgulamamız süresince yaptığımız kıyaslamalar için tutarlılık sağlarlar. Özellikle ne tür farklılıklar ve ne tür benzerlikler konusunu belirttiğimizde yararlı olmaktadır. Elbette bu gibi benzerlikler ve farklılıkların bulunması konusunda bir sorun yoktur. Biz farklılıklara ayrımları formüle ederek yaklaşıyoruz ve farklılığın bulunmadığı bir durumda bir ayrım yapmak da gereksizdir. Farklılıklar dünyaya özgüdür; ayrım yapmak bir beceri ve uygulama konusudur. Örneğin Thomas Kuhn bilimsel kavramların önemli özellikleri konusunda yazdığında, bilimsel düşünmeye eşit olarak uygulanan beş özelliği belirtir: doğruluk, tutarlılık, kapsam, basitlik ve verimlilik. Wolfflin Rönesans tarzı ile Barok ressamlar arasında karşılaştırma yaptığında, aslında iki yaratıcı düşünme (iki resim) arasındaki değerlerdeki önemli farklılıkları belirtiyordu. Şu anda iki uzmanın prosedürleri üzerine konuşuyoruz: bilimsel düşünmede bir uzman olan Kuhn ve Avrupa resim tarihinde bir uzman olan Wolfflin. Bazı uzmanlar; tıpkı dans, dalma, jimnastik gibi alanlarda karar verenler gibi aradıkları özellik değerlerini belirtebilmektedirler. Bazıları da bu gibi sözlü ifadelerin imkansız olmasa bile çok zor olduğunu düşünürler. Bir degüstatör ya da parfüm koklayan uzmanlar gibi. Çok sayıdaki yanlış akıl yürütmenin (safsatanın) incelenmesi sonucu başarısız akıl yürütmenin yalnızca nispeten az sayıda değer prensibini ihlal ettiği ortaya çıkmıştır: kesinlik, tutarlılık, ilişkili olma, kabul edilebilirlik ve yeterlik. Son ikisinin buraya dahil edilmesi bunların en azından tartışmalara bir zemin bir bağlam oluşturmasıdır. Kesinlik, belirsizlik ve müphemliği düzeltmede kaçınılmaz olduğu için buraya dahil edilmiştir. Tutarlılık Mantık İlkeleri nden aldığı güçlü destek dolayısıyla buraya katılmıştır. Son olarak ta ilişkili olma bir başka kabul edilmeyen özellik olan ilgisiz olanın reddedilmesini sağladığı için dahil edilmiştir. Burada söz konusu olan değer prensipleri sorgulama kapsamındaki değerlendirme eylemlerini ve bunları tanımlayan anahtar terimlerdir. Kesinlik, tutarlılık ve ilişkili olma, sorgulama yapanların kullandığı kavramları, bulundukları yargıları, ısrar ettikleri ayırımları

8 8 biçimlendirir; bütün sorgulama aracı sahip olduğunuz bu anahtar terimleri anlamayla anlaşılır ve özetlenebilir. Bunların geliştirilebilmesi için sorgulama topluluğu olarak inşa edilen sınıf içerisinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerekir. Buna ilişkin bir örnek aşağıda sunulmuştur. Bu tip örnekler Bacanlı nın ifade ettiği üç tür bilişten ve duyuştan üçüncü olanları tesis etmenin sistematik bir yolu olarak görülebilir. 10 Alıştırma: Zihin eylemleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlama Değer Prensibi: Kesinlik Aşağıdaki zihin eylemleri, zihin durumları ya da konuşma eylemleriyle ilgili verilen ikilemelerde farklılık var mıdır? Varsa nelerdir? (a) Ahmet hırsızlığı kabul etti. (b) Ahmet hırsızlığı itiraf etti. (a) Deniz Fransızca biliyor. (b) Deniz Fransızca anlıyor (a) Elif kışın bittiğini biliyor. (b) Elif kışın bittiğine inanıyor (a) Tamer bu ülkeye sadakatini ifade etti. (b) Tamer bu ülkeye sadakatini doğruladı. (a) Fatih bu suç konusunda masumiyetini beyan etti. (b) Fatih bu suç konusunda masumiyetini korudu. (a) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmur tahmininde bulundu. (b) Hava tahmin uzmanı yarın için yağmuru önceden haber verdi. (a) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine ahdetti. (b) Bir daha deniz altıya binmeyeceğine yemin etti. 10 Bacanlı, H., Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s

9 9 Sorgulama topluluğu Tepe 11 nin de ifade ettiği gibi değer (yani bir şeyin değeri) ile değerler ve değer yargıları farkının uygulama anlamında ortaya konulması için bir fırsattır. Böyle bir fırsat, genel değer yargıları ile değerlerin ve hatta tekil değerler ile tekil değer yargıları ile değerler bilgisi karışıklığının da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Özen ve Değer Özen göstermek değerini takdir etmek için saygı gösterdiğimiz şeye odaklanmaktır. 12 Lipman ın Özenli Düşünme 13 dediği düşünme içimi değer, değerlendirme, değer biçme vb. ile düşünme ve sorgulama arasında ciddi ilişkiler ortaya koymaktadır. Perry, General Theory of Value (1926) adl ı eserinde değerleri insanların ilgileri, ilgi objeleri, ilgilerin cinsi, miktarı, yoğunluğu çerçevesinde izah edebileceğimizi söylemektedir. Burada ilgi denince hoşlanma hoşlanmama, ihtiyaç, tercih gibi eğilimler kastedilmektedir. Bu manada ilgi kısaca vereceği sonuç hakkındaki tahminlere göre belirlenen bir olaylar dizisi olarak tarif edilmektedir. Şu halde bir şey bir ilgi konusu olduğu takdirde o bir değer taşır veya ona bir değer verilir. Bir şey aynı zamanda hem pozitif hem negatif ilgilere konu olabilir, o zaman hangi tür ilgi ağır basarsa o şeyin kıymeti yani değeri ona göre belirlenir. 14 Nadir bulunan taşlar sıradan taşlardan daha değerli değildir; daha az değerli de değildir. Bunları daha değerli ya da daha az değerli kılan şey bizim bunlara gösterdiğimiz özen ve bunların değerini ayırt edebileceğimiz dikkatimizdir. Dewey ödülün değerli, hoş bir şeyi barındırdığını, oysa övgünün bir değer biçme anlamına geldiğini iddia etmiştir. Ödül belirli kişisel bir referansa ve duygusal denilen yön niteliğine sahiptir. Diğer taraftan övgüde düşünsel yön daha üst düzeydir. Bu nedenle John Dewey: Ödül ile övgü, güven ve tahmin, değer biçme ve değerlendirme arasında bir ayrım yapmamız gerekmektedir. tespitini yapmaktadır. Değer biçmek, takdir etmektir, sevgi 11 Tepe. H., Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), 2002, İstanbul: Vadi Yayınları, s Lipman, M., A.g.e., p Özenli Düşünme (Caring Thinking) Lipman tarafından ortaya konulmuş bir düşünme şeklidir. Caring: ilgi, koruma, sorumluluk, dikkat, özen, aldırmak, umursamak, önemsemek, istemek, hoşlanmak, sevmek gibi anlamlara gelmektedir. İçerik bakımından değerlendirildiğinde özen kelimesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Hem Lipman ın hem de Güngör ün özen ve ilgi ile kastettikleri aynı doğrultudadır. 14 Güngör, E., A.g.e., s.33

10 10 beslemektir ve onu sevmektir; değerini hesaplamaktır. Benzer terim ikilemelerinin yanı sıra, ödül ile övgü arasındaki fark bir derece farkıdır: en azından bir övgü zerresi içermeyen bir ödül yoktur ve en azından bir ödül zerresi içermeyen bir övgü yoktur. 15 Her hangi bir olayda ödüllendirdiğimizde, hayran olduğumuzda, sevgi gösterdiğimizde ve takdir ettiğimizde onun barındırdığı ilişkiler için bir şeyin değerini ölçmeye çalışıyoruzdur. Bir hediyeye değer biçmek, o hediyeyi verenden bize doğru ifade edilen duygular için yapılan değerin takdir edilmesidir. Bu hediye değerlidir çünkü bizim tutumlarımız, planlarımız ve duygularımızla onu verenin duyguları ve bir başka biçimde kurulması zor olabilecek olan bağlantıları arasında bir ilinti kurduğu için değerlidir. Doğadaki şeyler diğerlerine göre ne daha iyi, ne de daha kötüdür, ancak biz bunların paralelliklerini ve karşıtlıklarını karşılaştırdığımızda, özellikle de bakış açılarını, bu yüzden bunların benzerliklerini ve farklılıklarına değer biçmek için özen göstermekteyiz. Kendi içinde bir göl okyanusa göre ne daha iyidir, ne de daha kötüdür ve bir tepe de dağa göre ne daha iyidir ve ne de daha kötüdür. Bizim birbiriyle ilişkili olarak ve dolayısıyla değer olarak tecrübe ettiğiz yalnızca özel bağlamlardadır. Bu açıdan müze müdürleri sanat eserlerine dikkat ederler, doktorlar sağlık için özen gösterirler ve din adamları bizim ruhlarımızla ilgilenirler. Bu kişiler özenli kişilerdir çünkü bunlar onlar için önemli olan şeye yönelirler ve bunların yaptıklarında salt duygusal gösteri değil bilakis gerçek bir değeri vardır. 16 Bir müzik bestesi ses olarak düşünme, kurgusal yazı dilinde düşünme ve resim yapmanın boyayla düşünme olması gibi, özenli düşünme de değerlerle düşünmedir. Bu yüzden bir ressamın renkleri değerlendirmeden boya ile ilgili düşünemeyeceği gibi, değerlerde düşünmek için kişinin öncelikle değerin ne olduğunu değerlendirebilmesi gerekmektedir. Özenli düşünme, duygusal düşünmenin paradigmatik bir durumudur. Aynı zamanda, duygularla ilgili düşünmek, tartışmak ve bir şeyler öğrenmek için uygun bir kelime dağarcığı gereklidir. Bu yüzden biz eğer çocukları duygular konusunda eğitmek istiyorsak, değerli 15 Lipman, M., A.g.e., p Lipman, M., A.g.e., p.262

11 11 olanın ne olduğu ve onun değerini nasıl bulacağımız konusundaki sözcüklerden oluşan bir sözcük dağarcığına ihtiyaç duyulacaktır sonucuna varabiliriz. Eğitim amacıyla sıklıkla vurgulanan eleştirel ve yaratıcı düşünmeye özenli düşünmenin de eklemlenmesi gerekmektedir. Özen gösterme, anlam çıkarma ve tanımlama gibi fark edilebilir olduğu söylenen eylemlerden ziyade eleme, filtreleme, ayarlama, ölçme gibi çok fark edilmeyen zihinsel eylemlerden oluşmasına rağmen, bilişsel girişim olduğunu gösteren çok fazla kanıt bulunmaktadır. Ancak bilişsellik, tıpkı önemli beden organlarımızın kalp ve akciğerler gibi önemli pompalama işiyle meşgul organlarla sınırlı olmadığı gibi, yalnızca yüksek gözlemlenebilir özelliği olan eylemlerle sınırlı değildir. Karaciğer ve böbrekler de yaşamsal organlardır, çünkü bunların yerine getirdiği eleme işi ya da ayrıştırma işi yaşamlarımızı için gereklidir. Özen olmadan düşünme bir değerler bileşeninden mahrumdur. Eğer düşünme değer biçme işini içermezse, bunun nedeni konulara kayıtsız, sorumsuz ve ilgisiz yaklaşımından dolayıdır ve bu da sorgulamanın kendisi hakkında bile çekingenliğe neden olacaktır. Özenli düşünme için bir durum oluşturma çabasında ben hiçbir şekilde eleştirel ve yaratıcı düşünceyi küçümsememizi gerektirmez, aynı şekilde uygulamalı düşüncede de olduğu gibi teorik düşünmeyi de küçümsemek kabul edilemez. Ancak Manich in rasyonellik ve rasyonel olmama ikileminin birçok insanın derinden üstlendiği bir düalizmdir, bu yüzden makul olana doğru yeniden bir yönelim bunlar için söylenmesi yapılmasına göre daha kolay olandır. 17 Sonuç Felsefe diğer birkaç konunun dışında kavramların özünü kapsar. Bu kavramların çoğu çok önemli ve çok genel insan değerlerini temsil ederler. Aslında felsefenin insan değerlerinin kavramsallaştırılabilen ve öğretilen yönü olduğu iddia edilebilir. Bu açıdan bakıldığında değer eğitiminde felsefi sorgulamanın birileri tarafından önceden gerçekleştirilerek bu sorgulama sonucunun aktarılması geleneği terk edilmelidir. Kendi başına bir değer olarak insanın, kendi 17 Lipman, M., A.g.e., p.269

12 12 sorgulama sürecini gerçekleştirmesine fırsat verilmeli, kendini tanımlama, kendini anlama ve kendini tamamlama gibi eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olunmalıdır. Sorgulama süreci insan varlığına ilişkin hem yaratma hem de yaratılmış olma durumlarını göz önünde bulundurmalı, insanı bu iki yanıyla ele almalıdır. Belirlenmiş, seçilmiş, rafine edilmiş değerlerin statükocu bir bakış açısıyla aktarılması anlayışı yerine sorgulama sürecini bir değer haline getiren eğitim ortamları vasıtasıyla sadece değer eğitimi değil değer üretimi de gerçekleştirilebilir. Bu bakış açısı başlangıçta sorduğumuz Felsefi sorgulamada değer eğitiminin rolü? sorusuna bir cevap niteliği taşıyacaktır. Sorgulama topluluğu ve bir ölçüt (kriter) olarak değer bireyin kendi sorgulama sürecine ilişkin değer leri oluşturmasına imkan verecektir. Değer eğitimi ile felsefi sorgulama arasındaki çift taraflı ilişkinin diğer yönünü kasteden Değer eğitiminde felsefi sorgulamanın rolü nedir? sorusu ise değer üretiminin kapısını açacaktır.

13 13 Kaynakça Bacanlı, H. (2007). Bilişsel ve Duyuşsal Hedefler: Bir Model Önerisi. Kaymakcan, R., Kenan, S., Hökelekli, H., Arslan, Ş., Zengin, M. (Editörler), Değerler ve Eğitimi (Birinci Baskı), İnsanbul, Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, s Güngör, E. (1998), Değerl er Psikolojisi Üzerine Araştırmalar (İkinci Baskı), İstanbul: Ötüken Yayınları Lipman, M. (2003). Thinking in Education (Second Edition), Cambiride: Cambridge University Press Lipman, M., Oscanyan, F.S., Sharp, A.M, (1984)Philosophical Inquiry: An Instru ctional Manual to Accompany Harry Stottlemetier s Discovery (Second Edition) Boston:University Press of America Tepe. H., (2002), Bilgi ve Değer: Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri (Birinci Baskı), Yalçın, Ş. (Editör), İstanbul: Vadi Yayınları, s Ülken, H.Z. (2001). Bilgi ve Değer, (İkinci Baskı), İstanbul: Ülken Yayınları Wittgenstein, L. (2009). Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer (Birinci Baskı), İstanbul: Metis Yayınları

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA

MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA MBA 507 (7) ALGILAMA VE KARAR ALMA Algı Bireylerin çevrelerini anlamlandırabilmek adına duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama sürecine verilen isimdir. davranışlarımız algıladığımız dünyaya göre

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

TREYT KURAMLARI. (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162

TREYT KURAMLARI. (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) Doç.Dr. Hacer HARLAK - PSİ154 - PSİ162 TREYT KURAMLARI (Ayırıcı özellikler ya da kişilik çizgileri) TREYT KURAMLARI Treyt Bireylerin farklılık gösterdiği kişilik boyutlarının temelini oluşturan duygu, biliş ve davranış eğilimleri Utangaç, açık,

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama

İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile. canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi ile canlı uygulama İlk Yıllar Öğrenim Çerçevesi Uygulamasına Dayanan Kaynaklar projesine, Eğitim Çalışma ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Hükümeti tarafından

Detaylı

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME RAPORU ADI, SOYADI: KURUMU: GÖREVİ: Örnek Kişi ABC Yönetici ÖLÇÜM TARİHİ: 01.01.2015 İnönü Cad. Üçler Apt. 12/5 Gümüşsuyu Taksim 34437 İstanbul Tel: (212) 293 83 45 Fax: (212) 243 07 38 www.pmetrica.com

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SAĞLIK ETKİSİ Bir politikanın, bir stratejinin programın veya projenin nüfusun ve nüfus gruplarının sağlığı üzerinde dolaylı yada dolaysız etkileridir. SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

Anlama ve Yazma Becerileri

Anlama ve Yazma Becerileri Anlama ve Yazma Becerileri Bahar ÜRKMEZ Sınıf Öğretmeni baharurkmez@terakki.org.tr Serdar ÖZMEN Sınıf Öğretmeni serdarozmen@terakki.org.tr Anlama ve Yazma Becerileri Sizin de bildiğiniz gibi ülkemizde

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI 1 KAVRAMLAR 2 Kavramlar, eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.)

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.) Karar Verme Yönetici ne iş yapar? Ne iş yapmalı? H.Mintzberg in Araştırması 1) Kişilerarası İlişkiler (Astlık-üstlük ilişkileri, işletme-dış çevre arasında ilişki kurmak, temsil) 2) Bilgi Toplama ve Dağıtma

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır.

Detaylı

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat

2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat 2015-2016 DÖNEM I MED 115: Temel Bilimler I Ders kurulu 14.09.2015-09.10.2015 4 Hafta/ 73 saat Dersler Teorik Pratik Toplam Davranış Bilimleri 25-25 Sağlıklı Yaşam ve Halk Sağlığı 25-25 Sosyal Bilimler

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015

GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN 2015 Sınavda yeni dönem! GENEL YETENEK ve EĞİLİM BELİRLEME SINAVI 11 NİSAN Son başvuru tarihi: 3 Nisan İlkokul 3. sınıf: saat.00 * 4,5,6,7 ve 8. sınıflar: saat 14.00 Genel Yetenek Nedir? Kaynaklar Bireylerin,

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ Rehberlik Bilgi Bülteni Ekim 2014 IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ ERGENLE NASIL İLETİŞİM KURMALI? DERS ÇALIŞMANIN PLANLI BİR YOLU OLMALI! 1 Sevgili Velilerimiz, Çocuklarımız için güzelliklerle dolu, zaman zaman

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ

THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ Ceki Benalkabes / Satış Direktörü Thomas Türkiye 1.KONU İŞE ALIM SÜRECİ SORU Kişilik envanterleri gerekli mi? SORU Kişilik envanterleri gerekli mi? Yanıt evet et ise neden? SORU

Detaylı

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 7.BÖLÜM MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME 93 94 7.Bölüm Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Ücretlendirme 7. MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) Ögretimde Kullanılan Teknikler (3) İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) -2- İşbirliğine Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek ya da bir

Detaylı

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR

En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR En ZOR Durumlarda nasıl Karar verilir? yorumlamalar PROF.ZERRİN TOPRAK KARAMAN 2014, İZMİR AMACIMIZ NEDİR? tanımlama İyi karar ALMA, AMACIN NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMESİNİ GEREKTİRİR Netleştirilmiş, Ölçülebilir,

Detaylı