Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi. Rene FOURNIER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi. Rene FOURNIER"

Transkript

1 Nisan 2011 Bu Sayıda Laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi 1 * Etçi ineklerde post-partum ovaryum aktivitesinin başlamasına ilişkin fizyolojik bilgiler * * Etçi ineklerde başlıca östrus senkronizasyon yöntemleri - Prostaglandinler - Ovysnch benzeri sistemler - Progestagenler * AB de Progestagen içeren sistemlerin modifikasyonları * CRESTAR SO senkronizasyon yöntemi Avrupa da östradiol yasağına yanıt * Senkronize etçi sürülerde reprodüktif etkinliği arttıran faktörler Rene FOURNIER 2 Marc-Antonie DRIANCOURT 1Intervet S.A. Angers Technopole BP 17144, BEAUCOUZE Fransa 2Intervet R&D. Angers Technopole BP 17144, BEAUCOUZE Fransa Yetiştiricilerin hedefi bir inekten yılda bir yavru elde etmektir. Bunun için doğum sonrası siklik aktivitenin hızlı bir şekilde başlaması gerekmektedir. Ancak özellikle buzağının emiyor olması nedeniyle, laktasyondaki ineklerde anöstrus uzun sürmektedir. Etçi sürülerde verimliliği en çok etkileyen faktör fertilite durumudur. Bu nedenle reprodüktif aktivitedeki gecikmelere bağlı ekonomik kayıpları önlemek için laktasyondaki etçi ineklerde östrusların denetlenmesi önem taşımaktadır. Etçi ineklerde post-partum özellikler Buzağılarını emziren etçi ineklerde post-partum anöstrus uzun sürmektedir. Post-partum anöstrus süresini etkileyen başlıca faktörler şunlardır: - Buzağının emiyor olması post-partum anöstrus süresini uzatır, - Beslenme: negatif enerji dengesi (postpartum ineklerde iştahın az olması ve rasyonun düşük kalitede olması), buzağılama sonrası siklik aktiviteyi geciktir, - Büyümesini tamamlamamış ilk doğumunu yapan ve annelik içgüdüsü güçlü olan ineklerde anöstrus uzun sürer (1-4 hafta), - Mevsim: etçi ineklerde hipotalamus-hipofiz ekseni gün ışığı süresine duyarlıdır. Sonbaharda doğum yapan inekler yaz mevsimini geçirdikleri için, ilkbaharda doğum yapan ineklere göre daha çabuk siklik aktivite gösterirler. - Güç doğum, ikiz doğum ve retensiyo sekundinarum olguları post-partum anöstrusun uzun sürmesine yol açar. Sütçü ineklerde olduğu gibi, laktasyondaki etçi ineklerde de doğum sonrası FSH sekresyonu ve dominant follikülün gelişimi hızlı olmaktadır (Yavas ve Walton 2000). Post-partum 5 ila 10. günler arasında 5-10 mm çapında folliküller ve 10 ile 21. günler arasında dominant folliküller gözlenebilir (Yavas ve Walton 2000), bununla beraber LH salınımındaki yetersizliğe bağlı olarak Reprodüksiyon Yönetimi Teknik Bülteni dominant follikül tamamen gelişmez, ovulasyon gerçekleşmez ve follikül atreziye uğrar. Post-partum laktasyondaki dişilerde ilk ovulasyondan önce birçok follikül dalgalanması görülmektedir. Post-partum ilk günlerde gebeliğin sonunda hipofiziyal LH stokları tükendiği için LH salınımında yetersizlik oluşmaktadır. Daha sonra p.p. 15 ve 30. günler arasında LH salınımı olmakta ancak, ineğin buzağıyı emzirmesi hipotalamustan GnRH salınımını ve sonuç olarak da pulzatil LH salınımını baskılamaktadır. Pulzatil LH sekresyonu genellikle p.p. 30. gün civarında gerçekleşmekte ve p.p. 35 ve 70. günler arasında siklik aktivite görülmektedir. Buzağılama ilk östrus ve ovulasyon aralığının uzaması genellikle besleme ve bakım yetersizliklerine bağlıdır. Farmasötik bir yaklaşım içermeksizin siklik aktivite başlıca iki şekilde arttırılabilir: - Buzağılar annelerinden geçici olarak ayrılır (2-4 gün) veya sadece günün belli saatlerinde inekler yavrularını emzirirler. Böylece, anöstrus süresi kısalır. Bu yöntem GnRH ve LH nın pulzatil salınımını arttırır ve dominant follikülün birkaç gün içerisinde ovule olmasını sağlar. Ancak, buzağıların annelerinden ayrılması bazı zorluklara yol açmaktadır. Etçi sürülerin klasik yetiştirme yönteminde iş gücü ve maliyette artışa yol açmakta, ayrıca stres ve bozulan beslenme düzeni nedeniyle buzağıların gelişimi yavaşlamaktadır; - İneklerin boğalarla temas halinde olması, boğa feromonları vasıtası ile olfaktorik stimulasyona yol açmakta bu da LH sekresyonunu arttırarak LH piki ve dominant follikülün ovulasyonunu uyarmaktadır. Böylece post-partum anöstrus dönemi kısalabilir. Bununla beraber bu yöntemin sonucu, vücut kondisyonu, doğum sayısı gibi diğer parametrelere de bağlı olarak değişebilmektedir. Bu teknikle siklik aktivitenin başlaması hızlanmakla birlikte sonucun her zaman tahmin edildiği şekilde olmayabileceği unutulmamalıdır. Östruslarındenetlenmesiamacıyla kullanılan hormonal yöntemler: Teorikte var olan birçok yöntem folliküler gelişimin kontrolü ve veya korpus luteum un regresyonuna (veya siklik olmayan dişilerde eksojen progestagenlerle yapılan tedavinin süresi) dayanmaktadır. A. Prostaglandinler: Laktasyondaki etçi ineklere uygun olmayan bir strateji Prostaglandinlerle östrusların denetlenmesi yöntemi 30 yıl önce geliştirilmiştir gün

2 arayla iki kez yapılan prostaglandin enjeksiyonları, siklik aktivite gösteren ineklerde östrus senkronizasyonu sağlamaktadır, bu protokolün etkisi prostaglandinlerin luteolitik etkisine dayanmaktadır. Laktasyondaki etçi ineklerde üreme sezonunun başlangıcında anöstrus oranı yüksek olduğu için (post-partum 70. gün civarında siklik olmayan dişilerin oranı %30-70 dir) siklik aktivite oranı yüksek sürüler dışında östrusların prostaglandinlerle denetlenmesi önerilmez. Sadece siklik olduğu belirlenen ineklerde bu yöntem uygulanmalıdır. Ancak bu da pratikte bütün hayvanların östrus senkronizasyonu göstermesi amaçlandığı için uygun olmamaktadır. Prostaglandinlerle gerçekleştirilen senkronizasyon folliküler dalgalanmayı senkronize etmeyeceği için uygun olmayabilir. Bu nedenle östrus ve ovulasyonların belli bir zaman aralığında oluşması söz konusu olacaktır. İnekler fertilitenin arttırılması için belirlenen östrusta tohumlanmalıdırlar. Tohumlamalar sadece bir tek sabit zamana toplanamaz. Ayrıca etçi sürülerde östruslar etkin bir şekilde belirlenemeyebilir. Bu sebeplerle östrus senkronizasyonunun sadece prostaglandinlerle yapılması etçi sürüler için uygun bir yöntem değildir. B. GPG/Ovsynch protokolü: etçi ineklerde uygulanması sınırlıdır Östrusların GPG protokolü ile senkronizasyonu Pursley tarafından ABD de geliştirilmiş ve OVSYNCH adını almıştır (elde edilen ilk bulgular Pursley ve ark tarafından basılmıştır). Protokol üç enjeksiyonu içermektedir (0. gün GnRH, 7. gün prostaglandin, 9. gün GnRH enjeksiyonu), ikinci GnRH enjeksiyonundan saat sonra suni tohumlama yapılır. GnRH (veya analoğu) ile prostaglandinlerin birlikte kullanılması folliküler dalgalanma ve luteal aktivitenin kontrolünü sağlamakta, böylece yalnız başına prostaglandin kullanımına kıyasla daha etkili olmaktadır. Sonuç olarak inekler östrus tespiti yapılmaksızın randevulu tohumlanabilirler. Mekanizma: - 0. gün uygulanan ilk GnRH ovulasyon veya çapı 10 mm den büyük olan folliküllerin luteinizasyonunu sağlar; böylece yeni bir korpus luteum oluşur ve 48 saat sonra yeni bir folliküler dalgalanma başlar, - 7. gün prostaglandin uygulaması, 0. gün GnRH uygulaması ile indüklenen korpus luteum un lize olmasını sağlar (tedavinin başlangıcında siklusun hangi döneminde olduğuna bağlı olarak var olan korpus luteum un da lizisi sağlanır). Luteolizis progesteronun LH sekresyonu üzerindeki inhibitörik etkisini ortadan kaldırır, böylece dominant follikül gelişir, olgunlaşır ve ovule olur. - İkinci GnRH uygulaması LH pikini uyarır ve saat sonra ovulasyon oluşumunu sağlar. Protokolün etkili olabilmesi için ilk GnRH enjeksiyonunun dominant follikül varken yapılması gerekmektedir. Bu da istatistiksel olarak dişilerin %65-70 ini kapsamaktadır. Geri kalanlarda 0. gün yeterli büyüklükte olmayan folliküller (çapı 10 mm den az olan) ovule olmaz ve yeni bir folliküler dalgalanma başlamaz. Ayrıca, GPG protokolü uygulanan ineklerin yaklaşık %30 u 10. gün yüksek progesteron konsantrasyonuna sahip olabilir, bu da ST nin başarılı olmasını engeller ve 10. günden sonra dişilerin %15 i kızgınlık gösterebilir (Mialot ve ark., 1998). Bu riski azaltmak ve 0. gün uygun follikül bulunmasını sağlamak için presenkronizasyon uygulaması yapılabilir. Ancak, bu yaklaşım bakım masraflarını arttıracağı için Avrupa şartlarında pek tercih edilmez. Anöstrustaki ineklerde GPG protokolü ovulasyonu indüklemekte, ancak bu siklik hayvanlara göre daha düşük oranlarda olmaktadır (anöstrustaki ineklerin %45 i x siklik ineklerin %85 i, Mialot ve ark., 2003). Genel olarak GPG protokolünün siklik aktivite gösteren sütçü ineklerde daha başarılı olduğu söylenebilir. GPG, uygulamaya başlandığında siklik aktivite gösteren etçi ineklerde daha iyi fertilite sonuçları vermektedir (%80 i siklik aktivite gösteren etçi ineklerde gebelik oranı %46 olarak belirlenmiştir, Mialot ve ark., 2003) C. Progestagenler: hem siklik hem de siklik olmayan dişilerde etkilidir. i) Progestagenler ve östrojenler Östrusların denetlenmesinde progestagen protokolleri 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu protokoller: -Başlangıçta östrojen enjeksiyonu (östradiol esteri) veya östrojen içeren vaginal araç, gün boyunca progesteron salan vaginal araç veya kulak derisi altına yerleştirilen implant uygulaması, -Progestagen salan aracı yerleştirmeden saat önce ve araç çıkarılırken prostaglandin ve ecg/pmsg enjeksiyonu önerilmektedir (CRESTAR yöntemi için bakınız Diagram 1). Bu senkronizasyon yönteminde östrojen+progestagen kombinasyonu, hem luteal fonksiyonu hem de folliküler dinamiği kontrol ettiği için oldukça etkilidir: - Luteal fonksiyon: protokolün başlangıcında uygulanan östradiol, yeni korpus luteum üzerinde antiluteotrofik, eski korpus luteum üzerinde ise luteolitik etkiye sahiptir. Östradiol olgun korpus luteum üzerinde etki göstermediği için protokol genellikle tedavinin sonunda bir prostaglandin uygulamasını içermektedir. Korpus luteum regrese olduktan sonra progestagen salan araçtan salınan egzojen progesteron/progestagen tarafından ovaryum aktivitesi senkronize olmuş olur. Egzojen progestagen uygulaması suni bir korpus luteum etkisi oluşturmaktadır. Progestagen içeren aracın çıkarılması, senkronize luteolizis gibi etki göstermektedir. - Folliküler dalgalanma: protokolün başlangıcında (0. gün) ovaryumda bulunan bütün folliküller büyüklükleri önemli olmaksızın atreziye uğrarlar. Gelişimleri için FSH gereken daha küçük folliküller (3-10 mm) FSH salınımını inhibe eden östradiol etkisi ile (negatif başa tepki) dejenere olurlar. LH bağımlı daha büyük folliküller, protokolün başlangıcında uygulanan östradiol + progestagen kombinasyonu uygulaması ile LH konsantrasyonu düşük olduğu için yok olurlar. Böylece senkronize bir folliküler dalgalanma başlar (ortalama 4 gün sonra, bakınız Bo ve ark., 1995). Eksojen progestagenlerin sürekli uygulanması yeni bir folliküler dalgalanmanın gelişimini engellemez. Ancak dominant follikülün ovulasyonunu bloke eder (progesteronun LH üzerindeki negatif başa tepki etkisi). Progestagen içeren araç çıkarıldıktan sonra LH salınımı üzerindeki baskı sona erer ve dominant follikül ovulasyon oluşana kadar gelişimini tamamlar, randevulu ST yapılır. Protokolün sonunda ecg/pmsg enjeksiyonu (ortalama IU) siklik olmayan etçi ineklerde oldukça faydalıdır. LH ve FSH aktivitesine sahip olan ecg/pmsg folliküler gelişim ve östrojen sentezini stimüle ederek follikül ve oosit kalitesini arttırır. Özet olarak östrojen+progestagen uygulaması: - Siklik aktivite ve siklusun dönemine bakılmaksızın etkili bir folliküler ve luteal fonksiyon senkronizasyonu sağlar. - ST sırasında genç bir ovulatorik follikül bulunur (7-8 günlük). Böyle genç folliküllerin ovulasyonu fertiliteyi arttırmaktadır. Aksine kalıcı dominant folliküller (10-12 günden fazla) zamanından önce mayoz bölünme gösteren ve oosit etrafındaki somatik hücrelerin (cumulus) çözülmeye başladığı düşük kaliteli oosit içermektedir (Austin ve ark., 1999). Üreme sezonunun başlangıcında anöstrus oranının yüksek olduğu etçi sürülerde, östrojen+progestagen kombinasyonu östrus senkronizasyonu için mükemmel bir seçimdir. Gıda elde edilen hayvanlarda östrojenlerin kullanımı Ekim 2006 dan itibaren Avrupa da yasaklanmıştır (birçok üye ülkede 22 Eylül 2003 tarihli yönerge 2003/74/EC uygulamasına göre) bu durum yalnız başına progestagen kullanımının siklik olmayan dişilerde düşük fertilite oranı ile ilişkili olduğu etçi ineklerde problem olabilir (Ryan ve ark., 1995; Xu ve ark., 2000). Fertilite oranının düşük olmasına neden olan mekanizma tam olarak anlaşılmıştır. Korpus luteum bulunmadığında, egzojen progestagen uygulamasının son günlerinde optimal seviyenin altındaki progestagen konsantrasyonları LH sekresyonunu tam olarak inhibe etmez. Bu değişken LH seviyesi folliküler dinamiğin uyarılması ve yeni bir folliküler dalgalanmanın oluşması için yeterli değildir (Kojima ve ark., 1992; Kinder ve ark., 1996). Sonuç olarak yaşlı oositleri içeren folliküller oluşur. CRESTAR yöntemi ve diğer progestagen programlarında tedavinin başlangıcında östradiol enjeksiyonlarının yapılması, hemen hemen bütün ineklerde yeni folliküler dalgalanmaların oluşmasını sağlamakta ve persiste follikül riski azalmaktadır (Kinder ve ark., 1996; Yelich ve ark., 1997).

3 Reprodüksiyon Yönetimi Teknik Bülteni Şekil 1. Crestar protokolü folliküler gelişim üzerine etki mekanizması Her iki Crestar yöntemiyle elde edilen östrus senkronizasyonu iki farklı mekanizmaya dayanmaktadır. Norgestomet + östradiol kombinasyonu (CRESTAR) büyük folliküllerin regresyonunu stimüle eder (atreziye uğratarak), CRESTAR SO yöntemi ise buserelin enjeksiyonunun LH salınımına yol açması nedeniyle ovulasyonu indükleyerek folliküler dalgalanmaların senkronizasyonunu sağlamaktadır. Anöstrustaki dişilerde düzenli olarak folliküler dalgalanma oluştuğu için buserelin ile uyarılan LH piki, siklik olmayan etçi ineklerin çoğunluğunda ovulasyonun başarılı bir şekilde indüklenmesini sağlamaktadır. CRESTAR SO yönteminin özellikleri: - 0. gün var olan follikül, buserelin sadece çapı 10 mm den büyük folliküllerin ovulasyonunu sağladığı için ineklerin %70 inde yenilenmektedir (Chastat-Maillard ve ark., 2005). Buserelin uygulamasından sonra ovule olmayan folliküller ovulatorik aşamaya kadar gelişimlerini devam ettirebilirler. Kalıcı follikül oluşumunu en aza indirmek için tedavi süresinin 9-11 gün olarak belirlenmesinin sebebi budur (dominant follikülün süresi 12 günü geçince fertilite belirgin olarak azalmaktadır). - Uygulamanın başlangıcında var olan ve LH ya duyarlı büyük folliküllerin GnRH nedeniyle ovule olması aksesor korpus luteum oluşmasına yol açar. Östrus siklusunun luteal döneminde tedavi edilen dişilerde, progesteron sentezi doğal olarak oluşan korpus luteumdan salgılanan progesterona eklenir. ST yi takip eden günlerde progesteron konsantrasyonu ile fertilite arasında korelasyon tespit edilmiştir (Folman ve ark., ii) Progestagen ve GnRH uygulamaları: Östradiol esterleri Avrupa da sığırlarda kullanılamadığı için uygulamanın başlangıcında östradiol enjeksiyonu yerine GnRH enjeksiyonunu içeren alternatif östrus senkronizasyon yöntemleri geliştirilmiştir. Ayrıca, tedavinin başlangıcında östradiolün sağladığı antiluteotrofik ve luteolitik etkiyi sağlamak üzere tedavinin bitiminden 48 saat önce prostaglandin enjeksiyonu yapılmaktadır (Grimard ve ark., 2003). Bu metod, buserelin enjeksiyonu (GnRH analoğu), norgestomet implant ve prostaglan din uygulaması içeren Crestar SO yönteminin temelidir. Şu anda bu yöntemin ruhsatlandığıve pazara sunulduğu ilk Avrupa ülkeleri Türkiye ve Fransa dır. Şekil 2. CRESTAR SO protokolü ve etki mekanizması. Grafik 1. Sütçü ineklerde progesteronun yalnız başına ve östradiol veya buserelin ile kombine kullanıldığında elde edilen fertilite oranlarının karşılaştırılması. Gebelik oranı yüzdesi (ST den gün sonra ekografi). Sütçü inekler, 8 gün süreyle yerinde bırakılan ve 1,9 gr progesteron içeren araç, 7. gün P2-alfa, belirlenen östrusta ST 1990) ve bu durum fertilite oranını artırabilir. Fazladan progesteron sentezi, anöstrusta uygulama yapılan ve endojen progesteron bulunmayan etçi inekler için önem taşımaktadır. - Uygulama dönemi 9 günden kısa olmamalıdır. Aslında 0. gün GnRH ile indüklenen ovulasyon sonrası oluşan korpus luteum, 7. gün uygulanan prostaglandine duyarlı olmaktadır (yaklaşık 5 günlükken). I.A. = A.I.

4 Prostaglandinlerin implant çıkarılmadan 48 saat önce uygulanması gerektiği için implant 9. günden önce çıkarılmamalıdır. Pratikte implantın 9-11 gün süreyle yerinde bırakılması gerekir. Tedavinin kısa olmasının avantajları olmasına rağmen belirtilen süre ek bir işgücü gerektirmemektedir. Progesteron salan aracın yalnız başına kullanımıyla aynı aracın östradiol veya buserelin enjeksiyonu ile kombine uygulandığı protokoller sonucu oluşan senkronizasyonun karşılaştırıldığı çalışmada aşağıda sunulmaktadır. GnRH veya östradiolle indüklenen folliküler dalgalanmaların olduğu iki grupta da fertilite oranının yüksek olduğu tespit edildi (%58-60). Aksine sadece progesteron salan aracın kullanıldığı grupta fertilite belirgin olarak düşüktü (%50) (Ryan ve ark., 1995) (Şekil 1). 3. Öneriler ve sonuç A) Etçi ineklerde östrus senkronizasyonu için uygulama seçimi ve beklenen sonuçlar Laktasyondaki etçi ineklerde östrus senkronizasyonu yöntemleri, siklik aktivite göstermeyen dişilerde fertil bir östrus oluşmasına yardımcı olabilir. Siklus göstermeye başladıktan sonra suni veya doğal yolla tohumlanabilir. Ayrıca östrusların denetlenmesi, siklik aktivite göstersin veya göstermesin ineklerin senkronize edilmesi için zooteknik ve organize bir yaklaşımdır. Etçi inekler için en uygun senkronize yöntemi progesteron içeren araçların uygulanmasıdır. Bu teknik, hem iş gücünün az olması (yetiştirici ve tohumlayıcı için) hem de doğumların bir araya toplanmasını sağladığı için avantajlıdır. Ayrıca, üreme sezonunun erken döneminde bütün dişiler tohumlandığı için sürünün genel fertilite oranı da artmaktadır (özellikle uygulamadan önce östrus göstermeyen hayvanlarda). CRESTAR SO yönteminde östradiol yerine buserelin kullanılması belirlenen östrusta tohumlama yapıldığında elde edilen bulgulara benzer şekilde fertilite oranının yüksek olmasını sağlamaktadır. Fransa da yapılan birçok çalışmada CRESTAR SO nun farklı ırklarda etçi düve ve ineklerde ve siklik ve siklik olmayan dişileri kapsayan sürülerde ovulasyonu başarılı bir şekilde senkronize ettiği tespit edilmiştir (Tablo 1). CRESTAR SO ile Fransa da Charolaise ineklerinde iki yeni çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular şunlardır: - Düvelerde ST sonrası fertilite, implant çıkarıldıktan sonra saat sonra yapılan ST sonrası fertilite oranına benzer bulundu. Böylece pratikte düvelerin tohumlanabileceği 12 saatlik bir zaman dilimi bulunmakta bu da planlamayı kolaylaştırmaktadır. - İneklerde fertiliteyi arttırmak için implant çıkarıldıktan 48 saat sonra tek bir ST yapılması yeterlidir. B) Başarılı bir senkronizasyon için gereken faktörler Etçi ineklerde doğal aşım veya ST sonrası fertiliteyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin bazıları hayvanlarla ilgili iken (doğum sayısı, güç doğum vs.) bazıları ise bakım şartlarıyla ilişkilidir (besleme, gebelik mevsimi, emzirme vs.). i) Beslenme durumu ve optimum vücut kondisyon skoru Kural olarak inekler üreme sezonunun başında çok zayıf olmamalıdırlar. Progesteron uygulamasının başlangıcında çok zayıf olan ve iyi beslenen ineklerin gebelik oranları karşılaştırıldığında puanlık farklılıklar tespit edilmiştir (Grimard ve ark., 2003). Vücut kondisyon skorunun multipar hayvanlar için 2,5, primipar hayvanlar için ise 3 olması idealdir (1-5 lik skalaya göre). Ayrıca, inekler senkronizasyon süresince kilo kaybetmemelidir. Özellikle sonbaharda meradan zayıf dönen ineklerin kışın dikkatli bir şekilde beslenmesi gerekir. Primipar ineklerin kışın dengeli beslenmesi, üreme sezonunun başlangıcında siklik aktivitenin gecikmesini önleyecektir. Vücut kondisyon skoru düşük olan hayvanlarda (skor 2) flushing yapılması (senkronizasyon uygulaması başında ve ST sonrası 3 hafta süreyle iki ek UF) iyi sonuçlar vermektedir ve gebelik oranını puan arttırabilir (Grimard ve ark., 2005b). Flushing uygulamasının kondisyonu iyi olan hayvanlarda kontraendike olduğu unutulmamalıdır (Ka bananda ve ark., 1993). Ayrıca hayvanların aşırı kilo alması da engellenmelidir. Fazla beslenmenin maliyetinin yüksek olması bir yana, aşırı beslenmiş dişilerin güç doğum yapabileceği, post partum ovaryum aktivitesinin gecikebileceği ve fertilitenin düşük olacağı da göz önüne alınmalıdır. Tablo 1. Fransa da çeşitli etçi sürülerde CRESTAR SO yöntemiyle elde edilen fertilite bulguları (Fournier ve ark., 2004; Barreteau ve ark., 2005; Grimard ve ark., 2005a). No. of females Breed Cyclic Pregnancy diagnosis AI CRESTAR SO Fertility 1st AI CRESTAR Fertility 1st AI CRESTAR SO Exp heifers and cows Charolaise 51 % Echography 40 - Single service, at 48 hours 46 % 51 % Exp cows Charolaise 49 % Echography 30 - Two servicess, at 48 and 72 hours Exp cows Blonde d Aquitaine, Limousine 72 % PSPB determina - A.I. Single service, at 48 hours 59 % 60 % 73 % 75 %

5 ii) Doğum sayısı Genellikle primipar ineklerde anöstrus dönemi multipar ineklere göre yaklaşık 3 hafta daha uzundur (Grimard ve Mialot 1990) ve fertilite oranı da 20 puan daha düşüktür. Bunun nedeni primipar ineklerin yoğun annelik içgüdüsü ve negatif enerji dengesi sebebiyle post partum ovaryum aktivitesindeki gecikmeye duyarlı olmasıdır (enerjinin önemli bir kısmı primipar ineklerde hala büyüme için kullanılmaktadır). Ayrıca böyle dişilerde güç doğum insidansı daha fazla olmakta ve bu da post partum anöstrusu uzatmaktadır. Bu nedenle ilk doğumunu yapan düvelerin vücut kondisyonunun iyi olmasına ve belirli bir vücut ağırlığına sahip olmalarına (yetişkin ağırlığın 2/3 ü) dikkat edilmelidir. Primipar ineklerin post-partum ilk iki ay süresince çok fazla zayıflamamaları gerekmektedir. Aksi takdirde normal fonksiyonlarına dönmeleri epey zaman alacaktır. iii) Doğum ve komplikasyonlar Güç doğum (doğuma müdahale, sezaryen operasyonu) doğum hijyeninin kötü olması ve doğum kanalındaki lezyonlar (vaginal laserasyon) siklik aktivitenin gecikmesine ve fertilitenin azalmasına neden olabilir. Reprodüktif performanstaki bu azalma kısmen uterus enfeksiyonlarının artışıyla da ilişkilidir. Güç doğum görülen ve yavrunun çekip çıkarıldığı veya sezaryen operasyonu yapılan dişilerde normal doğum yapan dişilere göre fertilitenin daha düşük olduğu (15-30 puan) belirlenmiştir (Grimard ve ark., 2003; Humblot ve ark., 199 6). Bu nedenle güç doğumları azaltmak için damızlıkların dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca doğum sırasında hayvanların çok fazla rahatsız edilmemesi ve hijyenik şartların sağlanması gerekmektedir (vulvanın temizlenmesi, eldiven giyilmesi vs). Reprodüktif performansı azalttığı bilinen risk faktörlerine karşı yetiştiriciler tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. Yapılan bir çalışmada (Humblot ve ark.,1996) CRESTAR yöntemiyle senkronize edilen Charolaise ırkı primipar ineklerde fertilitenin, normal doğum yapan, ST sırasında vücut kondisyonu uygun olan (skor 2,5) ve buzağılama ve ST aralığı 70 günden az olan dişilerde %72 oranında olduğu tespit edilmiştir. Aksine fertilite oranı doğuma müdahale edilen, vücut kondisyon skoru düşük olan (>2,5) ve buzağılama ve ST aralığı 70 günden kısa olan primipar ineklerde %30 civarındadır. Östrusların farmakolojik olarak denetlenmesi sürüde östrus, ovulasyon ve tohumlamaların senkronizasyonunu sağlamakta ve östrus tespitine gerek kalmamaktadır. Senkronizasyon yöntemleri arasında progestagen içerenlerin, laktasyondaki etçi ineklerde, özellikle dişilerin büyük çoğunluğunun siklik aktivite göstermediği sürülerde en uygun yöntem olduğu görülmektedir. Progestagen içeren klasik yöntemler östrojen (östradiol esterleri) de içermektedir. Avrupa da ineklerde östrojen kullanımı yasaklandıktan sonra yapılan çalışmalarda progestagenlerin GnRH ile kombine kullanımının, siklik aktivite bulunup bulunmaması, siklik aktivite gösteren dişilerin siklusun hangi döneminde olduğu ve doğum sayısı önemli olmaksızın yüksek fertilite ile sonuçlandığı gözlenmiştir. iv) Üreme mevsimi Sonbaharda gerçekleşen doğumlar sonrasında kışın gerçekleşen (özellikle Şubat ve Mart) doğumlarla karşılaştırıldığında ovaryum aktivitesi daha çabuk başlamaktadır. Kış mevsiminin günler daha kısa olduğu, besin çeşitliliği bulunmadığı, fiziksel egzersiz daha az olduğu ve yeterli ışık bulunmadığı için reprodüktif performans üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sonbaharda etçi ineklerin %70 i post-partum 70. günde siklik aktivite göstermekte, bu oran kışın %30 a inmekte ve hatta primipar ineklerde %15 i bulmaktadır (Charolaise ırkında elde edilen veriler). v) Emzirme Etçi ineklerde siklik aktivitenin gecikmesindeki en önemli neden buzağının emiyor olmasıdır. Emzirme GnRH sentezini ve dolayısıyla pulzatil LH sekresyonunu engellemektedir. Avrupa daki yetiştirme koşullarında buzağı annesinden ayrılır ve post-partum günler arasında siklik aktivitenin başladığı gözlenir.

6 KAYNAKLAR AUSTIN E. J., MIHM M., RYAN M. P., WIL LIAMS D. H., ROCHE J. F. E ect of dura - tion of dominance of the ovulatory fol - licle on onset of estrus and fertility in heifers. J Anim Sci 1999; 77: BARRETEAU S., SOULARD S., HARNOIS G., MONLOUIS J.D., DRIANCOURT M. A. E cacité de la combinaison de GnRH et d un implant de norgestomet pour la synchronisation des chaleurs chez les bovins. Recueil des Journées 3R Paris BO G. A, ADAMS G.P., CACCIA M., MAR - TINEZ M., PIERSON R.A., MAPLETOFT R.J. Ovarian follicular wave emergence estradiol in cattle. Anim Reprod Sci 1995;39: CHASTANT-MAILLARD S., FOURNIER R., REMY D. Les vagues folliculaires Actu - alités sur le cycle de la vache. Le Point Vétérianire N spécial décembre 2005;36:8-15. FOLMAN Y., KAIM M., HERZ Z., ROSEN - BERG M. Comparison of methods for the synchronization of oestrous cycles in dairy cows. 2. E ects of progester - one and parity on conception. J Dairy Sci 1990;73: FOURNIER R., DRIANCOURT M. A., BAR - RETEAU S. Synchronisation des chal - eurs et IA programmée chez les bovins. Journées Nationales des GTV, TOURS. 2004: GRIMARD B., FRERET S., GIPOULOU C., DELIZE F., CHAMBON G., DEWAELE M., DRIANCOURT M.A., ROSSO V., FOURNI - ER R., HUMBLOT P., PONSART C. Fer - tilité à l oestrus induit de génisses vi - ande et de vaches allaitantes traitées à l aide du nouveau protocole Crestar SO. Bulletin des GTV Juillet, N 40 (à paraître). GRIMARD B., PONSART C., HUMBLOT P., GIPOULOU C., ROSSO V., FOURNIER R., DRIANCOURT M. A. E cacité dans les conditions françaises de l association buséréline - norgestomet prosta - glandine (méthode CRESTAR SO ) pour synchroniser les chaleurs chez les bo - vins. Proceedings de la Journée de la Société Française de Buiatrie Posters. 2005a: GRIMARD B., PONTER A., AGABRIEL J., BLANC F., ENJALBERT F. Alimentation des vaches allaitantes et performances de reproduction. Journée Nationale de la SFB, Paris. 2005b: GRIMARD B., HUMBLOT P., PONTER A.A., CHASTANT S., CONSTANT F., MIALOT J. P. E cacité des traitements de synchro - nisation des chaleurs chez les bovins. INRA Productions Animales 2003;16 (3): GRIMARD B., MIALOT J. P. Avancer et re - grouper les vêlages grâce à la maîtrise des cycles sexuels dans les systèmes allaitants traditionnels. Elevage et in - sémination 1990;240: GRIMARD B., FRERET S., GIPOULOU C., DELIZE F., CHAMBON G., DEWAELE M., DRIANCOURT M.A., ROSSO V., FOURNI - ER R., HUMBLOT P., PONSART C. Fertilité à l oestrus induit de génisses viande et de vaches allaitantes traitées à l aide du nouveau protocole Crestar SO. Bulle - tin des GTV Juillet, N 40: HUMBLOT P., GRIMARD B., RIBON O., KHIREDDINE B., DERVISHI V., THIBIER M. Sources of variation of post-partum cyclicity, ovulation and pregnancy rates in primiparous Charolais cows treated with norgestomet implants and PMSG. Theriogenology 1996;46: KABANDANA F., GRIMARD B., HUMBLOT P., THIBIER M. E et d une supplémenta - tion alimentaire sur l e cacité des trait - ements d induction et de synchronisa - tion de l oestrus chez la vache allaitante. Elevage et insémination 1993;258: KINDER J.E., KOJIMA N., WEHRMAN N. E., FIKE K. E. Progestin and estrogen regulation of pulsatile LH release and development of persistent ovarian fol - licles in cattle. J Anim Sci 1996;74: KOJIMA N., T.T. STUMPF, A.S.CUPP, L.A. WERTH, M.S. ROBERSON, M.W. WOLFE, R.J. KITTOK, J.E. KINDER. Exogenous progesterone and progestins as used in estrous synchrony regimens do not mimic the corpus luteum in regulation of luteinizing hormone and 17 -estra - diol in circulation of cows. Biol Reprod 1992;42: MIALOT J. P., CONSTANT F., DEZEAUX P., GRIMARD B, DELETANG F. PONTER A. A. Estrus synchronization in beef cows : comparison between GnRH + PGF2 + GnRH and PRID + PGF2 + ecg. Therio - genology 2003;60: MIALOT J. P., PONSART C., PONTER A. A., GRIMARD B. L anoestrus post-par - tum chez les bovines : thérapeutique raisonnée. Journées Nationales des GTV, Tours PARIS A. & coll. Numéro special Hor - mones et promoteurs de croissance. Productions Animales 2006;19(3): PURSLEY J.R., MEE M. O, WILTBANK M. C. Synchronisationof ovulation in dairy cows using PGF2alpha and GnRH. The - riogenology 1995;44: RYAN D. P., SNIJDERS S., YAAKUB H., O FARRELL K. J. An evaluation of estrus synchronization programs in reproduc - tive management of dairy herds. J Anim Sci 1995;73: XU Z. Z., BURTON L. J., Mc DOUGALL S., JOLLY P. D. Treatment of noncyclic lactating dairy cows with progesterone and estradiol or with progesterone, GnRH, prostaglandin F2 and estradiol. J Dairy Sci 2000;83:

7 YAVAS Y., WALTON J. S. Postpartum acy - clicity in suckled beef cows : a review. Theriogenology 2000;54: YELICH J. V., GEISERT R. D., SCHMITT R. A. M., MORGAN G. L., McCANN J. P. Per - sistence of the dominant follicle during melengestrol acetate administration and ist regression by exogenous estro - gen treatment in beef cattle. J Anim Sci 1997;75: Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Şişli Ayazağa Yolu No:3 Çelik İş Merkezi B Blok Kat:1 Ayazağa / İstanbul Tel : Fax : Ücretsiz Ürün Danışma Hattı: RB

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN

ÜREMENİN KONTROLÜ. PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN ÜREMENİN KONTROLÜ PROF. DR. Nafiz YURDAYDIN Çiftlik hayvanlarında üremenin denetlenmesi çerçevesinde: Çiftleşme-tohumlamalar istenen zamana göre planlanıp, toplulaştırılabilir, Mevsimsel poliöstrik hayvanlarda

Detaylı

Senkronizasyon. Prostaglandin ile senkronizasyon Kontrolü yöntem Pazartesi yöntemi 2+2 yöntemi ½ yöntemi

Senkronizasyon. Prostaglandin ile senkronizasyon Kontrolü yöntem Pazartesi yöntemi 2+2 yöntemi ½ yöntemi Prostaglandin gibi luteolitik ajanlar kullanarak luteolizisi premature olarak oluşturmak, Progesteron veya sentetik derivelerini kullanarak CL'un fonksiyonuna benzer etkiyi oluşturmak. Prostaglandin ile

Detaylı

Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar

Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar Ovaryum kistleri: Tanısı ve tedavide yaklaşımlar Prof.Dr. Selim Aslan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji ABD Em. Öğr. Üyesi Viyana-Zürich Üniversitesi Serbest Araştırmacı (Proje

Detaylı

Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler*

Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2015; 10(3): 205-210 Derleme/Review DOI:10.17094/avbd.56859 Sığırlarda Östrus Senkronizasyonu ile Birlikte Kullanılan Döl Tutma Oranını Etkileyen Faktörler* Deniz PEKÇOK

Detaylı

Geliş Tarihi: 20.05.2005 Kabul Tarihi: 30.05.2005

Geliş Tarihi: 20.05.2005 Kabul Tarihi: 30.05.2005 33 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 24 (2005), 1-2-3-4: 33-39 Ovsynch, PRD + PGF 2 α + PMSG ve Norgestomet İçeren Kulak İmplantı + PGF 2 α + PMSG İle Sağıtılan Siklik ve Asiklik Anöstrüslü Sütçü İneklerde

Detaylı

İneklerde Sabit Zamanlı Tohumlama Protokol Seçim Rehberi

İneklerde Sabit Zamanlı Tohumlama Protokol Seçim Rehberi Ceva Teknik in bu sayısı, etçi ya da sütçü tip ineklerde senkronizasyon protokolü seçiminde göz önünde bulundurulması gereken temel konuları içermektedir. Sabit Zamanlı Tohumlama şeklindeki senkronizasyon

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN

T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Vet. Hek. Ziver ÜSTÜN tarafından hazırlanan Sıcak

Detaylı

DERLEME /REVIEW. Osman ERGENE*

DERLEME /REVIEW. Osman ERGENE* İneklerde progesteron hormonunun klinik endikasyonları Osman ERGENE* Öz: Bu derlemede ineklerde progesteron ve progestagen hormonlarının özellikleri ile çeşitli reprodüktif sorunlarda klinik endikasyonları

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI-2

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI-2 SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI-2 OVİSİNK PROTOKOLÜ (Prof Dr Dursun Ali Dinç ten alıntı) İneklerde reprodüktif performansı sağlamada östrüs tespiti ve hayvanın uygun zamanda tohumlanması kritik öneme

Detaylı

Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama

Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama Seksüel Siklus ve Suni Tohumlama Siklus: Belli aralıklarla aynı biçimde yinelenen olayları kapsayan dönem; hormonların etkisiyle üreme organlarının belirli dönemlerde gösterdigi degişim, döngü. Siklik

Detaylı

Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi

Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Veterinary Journal ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Ovsynch Uygulanan İneklerde Sun i Tohumlama Sonrası 12. Günde Yapılan GnRH Enjeksiyonunun Gebelik Oranına Etkisi

Detaylı

PROSPEKTÜS Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Buserin Enjeksiyonluk Çözelti Hormon GnRH analoğu

PROSPEKTÜS Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Buserin Enjeksiyonluk Çözelti Hormon GnRH analoğu PROSPEKTÜS Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Buserin Enjeksiyonluk Çözelti Hormon GnRH analoğu BILEŞIMI : Buserin, berrak, renksiz, steril çözelti olup, her ml.sinde 0.004 mg buserelin e eşdeğer 0.0042

Detaylı

İneklerde Üremenin Kontrolü Embriyo Transferi

İneklerde Üremenin Kontrolü Embriyo Transferi İneklerde Üremenin Kontrolü Embriyo Transferi PROF.DR.SERHAT PABUCCUOĞLU 28.10.2013 İNEKLERDE ÜREMENİN KONTROLÜ EMBRİYO TRANSFERİ 1 Konu Başlıkları İneklerde Üremenin kontrolü Başarıyı etkileyen faktörler

Detaylı

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract

Analizi. Önder AYTEKİN* Özet. A Retrospective Analysis of Artificial Insemination Applications Carried out under Field Conditions Abstract ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/bolum/muh/veteriner/dergi/ Saha Şartlarında Gerçekleştirilen Suni Tohumlama Uygulamalarının Retrospektif http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

Đnek ve Düvelerde Luteal Aktivitenin Ovsynch Protokolüne Etkisi

Đnek ve Düvelerde Luteal Aktivitenin Ovsynch Protokolüne Etkisi 47 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 27 (2008), 1-2: 47-52 Đnek ve Düvelerde Luteal Aktivitenin Ovsynch Protokolüne Etkisi Mesut KIRBAŞ *, Kenan ÇOYAN **, Bülent BÜLBÜL *, Mehmet Bozkurt ATAMAN **, Mehmet

Detaylı

Üremenin Kontrolü ve Çevresel Faktörlerin Fertiliteye Etkisi PROF.DR.SERHAT PABUCCUOĞLU

Üremenin Kontrolü ve Çevresel Faktörlerin Fertiliteye Etkisi PROF.DR.SERHAT PABUCCUOĞLU Üremenin Kontrolü ve Çevresel Faktörlerin Fertiliteye Etkisi PROF.DR.SERHAT PABUCCUOĞLU Konu Başlıkları Beslenme ve beslenmenin üremeye etkisi Yağlanma, egzersiz, ve egzersizin fertilite üzerinde etkileri,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mehmet Köse 1 *, Tevfik Tekeli 2. Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır,

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mehmet Köse 1 *, Tevfik Tekeli 2. Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır, Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org www.ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ İsviçre Esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu

Detaylı

Kısraklarda Üreme Mevsiminin Farklı Dönemlerinde Vaginal Progesteron Uygulamalarının Fertiliteye Etkisi

Kısraklarda Üreme Mevsiminin Farklı Dönemlerinde Vaginal Progesteron Uygulamalarının Fertiliteye Etkisi Kısraklarda Üreme Mevsiminin Farklı Dönemlerinde Vaginal Progesteron Uygulamalarının Fertiliteye Etkisi Serhat ALKAN* Huriye HOROZ** Güven KAŞIKÇI** Cumhur SÖNMEZ*** Kemal AK* Effects of intravaginal progesterone

Detaylı

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3

Armağan ÇOLAK 1, Bülent POLAT 2, Ömer UÇAR 3 İnek ve düvelerde gebeliğin erken tanısı için KISA hızlı progesteron SUNUM (Short testinin Report) kullanımı İNEK VE DÜVELERDE GEBELİGİN ERKEN TANISI İÇİN HIZLI PROGESTERON TESTİNİN KULLANIMI The Use of

Detaylı

Sığrlarda Embryo Transferi. Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu

Sığrlarda Embryo Transferi. Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu Sığrlarda Embryo Transferi Prof.Dr.Serhat Pabuccuoğlu BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda

Detaylı

POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDE DOUBLE-OVSYNCH İLE SENKRONİZE EDİLEN İNEKLERDE BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDE DOUBLE-OVSYNCH İLE SENKRONİZE EDİLEN İNEKLERDE BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERİN İNCELENMESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POSTPARTUM FARKLI GÜNLERDE DOUBLE-OVSYNCH İLE SENKRONİZE EDİLEN İNEKLERDE BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Veteriner Hekim Ozan BİLGEN

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI SÜT İNEKLERİNDE ÜREME HORMONLARI Üreme ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda, reprodüktif sistemi bütünüyle düşünmek zorundayız. Cinsiyet ve türler arasında reprudiksiyon farklılıklarının mevcudiyeti

Detaylı

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep

Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri. Estrus Synchronization and Induction of Estrus Methods in Sheep DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu ve Östrusu Uyarma Yöntemleri Estrus Synchronization and Induction

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

Bir Türk Kangal köpeğinde sekonder anöstrus sorunu ve cabergolin kullanımı ile sağaltımı

Bir Türk Kangal köpeğinde sekonder anöstrus sorunu ve cabergolin kullanımı ile sağaltımı Bir Türk Kangal köpeğinde sekonder anöstrus sorunu ve cabergolin kullanımı ile sağaltımı Seçkin SALAR*, Rıfat VURAL**, Ayhan BAŞTAN** Öz: Bu olgu takdimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum

Detaylı

ULUSAL 2-3 KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. 1. Tohumlama: % 60 2. Tohumlama: % 90 GİRİŞ. 83 Günde Görülen Östrus

ULUSAL 2-3 KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. 1. Tohumlama: % 60 2. Tohumlama: % 90 GİRİŞ. 83 Günde Görülen Östrus SÜTÇÜ İNEKLERDE FARKLI SENKRONİZASYON PROTOKOLLERİNİN GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Damızlık süt inekçiliği işletmelinde h yıl bir yavru almak önemli bir hedeftir. Murat ABAY 1, Tayfur BEKYÜREK 1,

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Düve, Repeat breeder, Fluniksin meglumin, Gebelik. Key Words: Heifer, Repeat breeding, Flunixine meglumine, Pregnancy.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Düve, Repeat breeder, Fluniksin meglumin, Gebelik. Key Words: Heifer, Repeat breeding, Flunixine meglumine, Pregnancy. ARAŞTIRMA 2007: 21 (6): 263-268 http://www.fusabil.org Repeat Breeder Sorunlu Düvelerde Fluniksin Meglumin Uygulamalarının Gebelik Oranı Üzerine Etkisi* Gökhan DOĞRUER 1 Mustafa Kemal SARIBAY 1 Fikret

Detaylı

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN

Reprodüktif Endokrinoloji. Prof. Dr. Mithat EVECEN Reprodüktif Endokrinoloji Prof. Dr. Mithat EVECEN TANIMLAR: Hormon: Yunanca = uyarma, canlandırma, harekete geçirme. Tanım: Bir hücre ya da dokuda sentezlenen ve buralardan kan, lenf ve sinir yoluyla vücudun

Detaylı

G6G/Ovysnch protokolü ile senkronize edilen ineklerde β-karoten enjeksiyonun döl verimi üzerine etkisi

G6G/Ovysnch protokolü ile senkronize edilen ineklerde β-karoten enjeksiyonun döl verimi üzerine etkisi G6G/Ovysnch protokolü ile senkronize edilen ineklerde β-karoten enjeksiyonun döl verimi üzerine etkisi Ali SONAT*, Koray TEKİN*, Ergun AKÇAY* Öz: Sunulan çalışmanın amacı, G6G/Ovsynch protokolüyle senkronize

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ PROSPEKTÜS Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır PGS Enjeksiyonluk Çözelti Hormon - Prostaglandin F2-alfa analoğu BILEŞIMI PGS her ml sinde 250 µg kloprostenole eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum ve bakterisit

Detaylı

LAKTASYONDAKİ PIRLAK IRKI KOYUNLARDA FLUOROGESTON ASETAT Ve Ecg UYGULAMALARININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

LAKTASYONDAKİ PIRLAK IRKI KOYUNLARDA FLUOROGESTON ASETAT Ve Ecg UYGULAMALARININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LAKTASYONDAKİ PIRLAK IRKI KOYUNLARDA FLUOROGESTON ASETAT Ve Ecg UYGULAMALARININ BAZI REPRODÜKTİF PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler

İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik Ölümler DERLEME Elektronik:ISSN: 1308-0679, Baskı ISSN: 1307-9972 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm İneklerde Kromozomal, Hormonal, Beslenme Sorunlarına ve Isı Stresine Bağlı Erken Embriyonik

Detaylı

SUBÖSTRÜSLU SÜTÇÜ İNEKLERDE NORGESTOMET İLE BİRLİKTE PROSTAGLANDİN KULLANIMININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ

SUBÖSTRÜSLU SÜTÇÜ İNEKLERDE NORGESTOMET İLE BİRLİKTE PROSTAGLANDİN KULLANIMININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ TC ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDR-YL-2009-001 SUBÖSTRÜSLU SÜTÇÜ İNEKLERDE NORGESTOMET İLE BİRLİKTE PROSTAGLANDİN KULLANIMININ FERTİLİTE ÜZERİNE

Detaylı

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ. Prof.Dr. Selahattin Kumlu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya. Jump to first page DAMIZLIK DİŞİ SIĞIRLARIN BÜYÜTÜLMESİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Dişi Sığır Büyütmede Hedefler Yaş CA (kg) Gcaa (g) 0 (Doğumda) 38 2 aylık 70

Detaylı

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI

SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI. Araş. Gör. Koray KIRIKÇI SIĞIRLARDA KIZGINLIĞIN BELİRLENMESİ VE ÜREME KUSURLARI Araş. Gör. Koray KIRIKÇI Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, KIRŞEHİR koray.kirikci@ahievran.edu.tr (Yazıların bilimsel ve

Detaylı

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR

Damızlık İnek Seçimi. Zir. Müh. Zooteknist. Tarım Danışmanı Fatma EMİR Damızlık İnek Seçimi Zir. Müh. Zooteknist Tarım Danışmanı Fatma EMİR Süt sığırcılığını iyi seviyelere çıkarmak için seleksiyon ve çevre şartları önemlidir. Seleksiyon? Her yılın farklı dönemlerinde çeşitli

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ SIĞIRLARDA ÜREME-BESLEME İLİŞKİLERİ Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ Damızlık Dişi Buzağılar ve Düvelerin Beslenmesi Düveler belli bir yaştan ziyade belirli

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede

Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede BESİLİK BÜYÜKBAŞ SIMMENTAL (SİMENTAL) Simental sığır ırkının anavatanı İsviçre dir. Simental hem süt ve hemde etçi olmalarından dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Dünyada bir çok ülkede yetiştirilmektedir.

Detaylı

İNEKLERDE ÖSTRÜS VE OVULASYONUN SENKRONİZASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR * (Derleme) Mehmet KÖSE 1* Tevfik TEKELİ 2

İNEKLERDE ÖSTRÜS VE OVULASYONUN SENKRONİZASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR * (Derleme) Mehmet KÖSE 1* Tevfik TEKELİ 2 Hayvancılık Araştırma Dergisi (2006) 16, 2: 25 33 İNEKLERDE ÖSTRÜS VE OVULASYONUN SENKRONİZASYONUNDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR * (Derleme) Mehmet KÖSE 1* Tevfik TEKELİ 2 Recent approaches at estrus and ovulation

Detaylı

Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması*

Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı Uygulamalarıyla Östrüslerin Uyarılması* YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (1), 1-6 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Üreme Mevsimi Dışında Genç Keçilerde Flugeston Asetat Vaginal Sünger ve Norgestomet Kulak İmplantı

Detaylı

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ TÜRKİYE DE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Salahattin KUMLU DGRV-Türkiye Temsilciliği Eğitim Ekibi Merzifon, 2012 Türkiye de sığır varlığı ve süt verimi Eylül 2012 2 Sığır varlığı ve süt verimi İnek sayısı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet TARHAN ETÇİ KOYUNLARDA MEVSİM DIŞI KIZGINLIĞIN EKSOGEN HORMON UYGULAMALARI İLE ARTIRILMASI OLANAKLARI ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Gündemdeki konular S c ak stresi Reprodüktif Performans Nas l Etkiler

Gündemdeki konular S c ak stresi Reprodüktif Performans Nas l Etkiler Cilt 4, Say 2 Mart 2008 Gündemdeki konular Yüksek çevre s s ineklerde reprodüktif performans gerçekten etkiler mi? Saha şartlarında s cak stresinin yoğunluğu nasıl belirlenir? Sütçü ineklerde s cak stresi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Pratik Süt Sığırcılığında Sürü Değerlendirmede Kullanılacak Döl Verim Kriterleri-Üreme Etkenlik Değerleri Doç.Dr.Serap GÖNCÜ Prof.Dr.Murat GÖRGÜLÜ

Detaylı

Geçiş Dönemi Başındaki Akkaraman Melezi Koyunlarda Farklı Dozda Flourogestene Acetate, Norgestomet ve PGF2α İle Senkronize Östrüslerin Uyarılması

Geçiş Dönemi Başındaki Akkaraman Melezi Koyunlarda Farklı Dozda Flourogestene Acetate, Norgestomet ve PGF2α İle Senkronize Östrüslerin Uyarılması Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (5): 801-805, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.429 RESEARCH ARTICLE Geçiş Dönemi Başındaki Akkaraman Melezi Koyunlarda Farklı Dozda Flourogestene Acetate, Norgestomet ve PGF2α İle

Detaylı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı

Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Islah Stratejileri ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Islah Stratejileri Saf yetiştirme Melezleme a) Birleştirme

Detaylı

Sıcaklık Stresi Kapınızda

Sıcaklık Stresi Kapınızda Mayıs Sayı 41-syf 235-241 Sıcaklık Stresi Kapınızda KONU İLGİ Sıcaklık Stresi Çözümleri Sıcaklık Stresi Kapınızda TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR KAYNAKÇA Ravagnolo O, Misztal I, Hoogenboom G

Detaylı

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-2376

Makale Kodu (Article Code): KVFD-2010-2376 Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 47-52, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.2376 RESEARCH ARTICLE Aşım Sezonunda Şami Keçilerinde Progestagen İçeren Deri Altı İmplant ve Vaginal Süngerlerin Uzun ve Kısa Süreli

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

Eurasian Journal of Veterinary Sciences Eurasian Journal of Veterinary Sciences www.eurasianjvetsci.org - www.ejvs.selcuk.edu.tr ARAŞTIRMA MAKALESİ Konya Merinosu toklularda aşımla birlikte gonadotropin-releasing hormon veya human chorionic

Detaylı

Prof.Dr. Selahattin Kumlu

Prof.Dr. Selahattin Kumlu Döl Verimi Sürü Yönetim Programı Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Amaç; Sürü Yönetim Programı Asgari kayıpla üretim Koruma yoluyla tedavi ihtiyacını

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır OPROSYN Enjeksiyonluk Çözelti Sentetik Prostaglandin

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır OPROSYN Enjeksiyonluk Çözelti Sentetik Prostaglandin Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır OPROSYN Enjeksiyonluk Çözelti Sentetik Prostaglandin BİLEŞİMİ: Oprosyn Enjeksiyonluk Çözelti nin beher ml de 250µg kloprostenol a eşdeğer 263 µg kloprostenol sodyum

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded)

Prof. Dr. Mehmet UÇAR. Publications. A. Publications (SCI, SCI-Expanded) Prof. Dr. Mehmet UÇAR Publications A. Publications (SCI, SCI-Expanded) A1. Uçar, M., Küçükkebapçı, M., Çelebi, M. ve H.N. Akalın. Murrah mandalarında postpartum anöstrus sorununun rektal muayene ve süt

Detaylı

creafix.net 0332 235 85 95

creafix.net 0332 235 85 95 www.kosgeb.gov.tr Basım Tarihi : 0.0.0 Basım Yeri: Adım Ofset creafix.net 0 SIĞIR SÜT YEMLERİ BUZAĞI YEMLERİ SIĞIR BESİ YEMLERİ KÜÇÜKBAŞ YEMLERİ Dairy cattle feed Calf feed Beef cattle feed Sheep feed

Detaylı

ÇİFTLİKLERİN GELECEĞİ. birlikte inek sayısının artışına

ÇİFTLİKLERİN GELECEĞİ. birlikte inek sayısının artışına SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN İ İ GENETİK İ OLARAK ISLAHI Bartele Verbeek SÜT İŞLETMESİ OLAN ÇİFTLİKLERİN GELECEĞİ Çevresel koşulların değişimi ile birlikte inek sayısının artışına ilişkin yeni çalışmalar

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LAKTASYONDA OLMAYAN İSVİÇRE ESMERİ İNEK ve DÜVELERDE KETOPROFEN ve FLUNİXİN MEGLUMİN UYGULAMASININ GEBE KALMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Şükrü DURSUN DOKTORA

Detaylı

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği

Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Yarı-entansif sığır yetiştiriciliği Bu yetiştirme şeklinde mevsim ve meraların uygun olduğu dönemlerde hayvanlar günün belli bir kısmında meralardan yararlanır. Diğer zamanlarında ise konsantre yem ağırlıklı

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

1. GĐRĐŞ Genel Bilgiler

1. GĐRĐŞ Genel Bilgiler 1. GĐRĐŞ 1.1. Genel Bilgiler Hayvanların sağlıklı ve verimli olabilmesi; genetik kapasitelerine ve fizyolojilerine uygun bir ortamda yaşaması ile yakından ilgilidir. Yönetim, bakım, besleme, iklim gibi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Erciyes Üniv Vet Fak Derg 1(1) 11(3) 1-205-209, 2014 J Fac Vet Med Univ Erciyes 1(1) 1- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Derleme

Detaylı

Makale Kodu (Article Code): 2008/140-A. Anahtar sözcükler: Anöstrüs, Renkli Tiftik Keçisi, FGA, CIDR-G, Norgestomet, GnRH

Makale Kodu (Article Code): 2008/140-A. Anahtar sözcükler: Anöstrüs, Renkli Tiftik Keçisi, FGA, CIDR-G, Norgestomet, GnRH Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (3): 385-390, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2008.140-A RESEARCH ARTICLE Erken Anöstrüs Döneminde Renkli Tiftik Keçilerinde İntravaginal Sünger, CIDR-G ve Kulak İmplantı Uygulamalarını

Detaylı

Süt İneklerinde Üreme

Süt İneklerinde Üreme Düvemizi ne zaman tohumlamalıyız? Süt İneklerinde Üreme Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yetiştirici Eğitim Programı Doç. Dr Fatin CEDDEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Detaylı

Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi*

Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi Özelliklerine Etkisi* Erciyes Üniv Vet Fak Derg 9(1) 23-28, 2012 J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(1) 23-28, 2012 K. DEMİRAL, Araştırma K. M. Makalesi İŞCAN Research Article Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing Uygulamasının Dölverimi

Detaylı

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESİCİLİĞİ Prof Dr. Orhan ALPAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni AnabilimDalı Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. Ali Rıza AKSOY Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Detaylı

Dondurulmuş Sığır Embriyolarının Transferinden Elde Edilen Gebelik Oranı Üzerine Taşıyıcı Senkronizasyon Protokolünün Etkisi

Dondurulmuş Sığır Embriyolarının Transferinden Elde Edilen Gebelik Oranı Üzerine Taşıyıcı Senkronizasyon Protokolünün Etkisi Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2012; 7(3): 185-192 Araştırma Makalesi Dondurulmuş Sığır Embriyolarının Transferinden Elde Edilen Gebelik Oranı Üzerine Taşıyıcı Senkronizasyon Protokolünün Etkisi

Detaylı

Irkların Sınıflandırılması

Irkların Sınıflandırılması Irkların Sınıflandırılması Gelişmişlik düzeyine göre İlkel yerli ırk Islah edilmiş yerli (geçit) ırk Kültür ırkları Verim yönlerine göre Tek verim yönlü ırklar Kombine verimli ırklar İlkel yerli ırk; Genellikle

Detaylı

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri *

Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri * YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2010, 21 (3), 163-167 ISSN: 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri

Detaylı

Döl Tutmayan ve Anöstruslu Süt İneklerinde Vitamin A, E, Beta- Karoten, Kolesterol ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması

Döl Tutmayan ve Anöstruslu Süt İneklerinde Vitamin A, E, Beta- Karoten, Kolesterol ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması Kafkas Üniv Vet Fak Derg 13 (2): 143-147, 2007 Döl Tutmayan ve Anöstruslu Süt İneklerinde Vitamin A, E, Beta- Karoten, Kolesterol ve Trigliserid Düzeylerinin Araştırılması Ahmet CEYLAN* İlker SERİN* Hasan

Detaylı

Holştayn İneklerde Vücut Kondisyon Skorunun Östrus Semptomları ile İlişkisi ve Bazı Reprodüktif Parametrelerin Fertiliteye Etkisi

Holştayn İneklerde Vücut Kondisyon Skorunun Östrus Semptomları ile İlişkisi ve Bazı Reprodüktif Parametrelerin Fertiliteye Etkisi Harran Üniv. Vet. Fak. Derg. 2012; 1(1): 9-17 Araştırma Makalesi Holştayn İneklerde Vücut Kondisyon Skorunun Östrus Semptomları ile İlişkisi ve Bazı Reprodüktif Parametrelerin Fertiliteye Etkisi 1 2 Ömer

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması. Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye de Simental Genotipinin Yaygınlaştırılması Araş. Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dünyada yaklaşık Simental varlığı 42 milyon baştır. Dünyada yetiştiriciliği yapılan en yaygın

Detaylı

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders

Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Hayvan Islahı ve Yetiştirme 2. ders Akin Pala akin@comu.edu.tr Seleksiyona cevap Et sığırlarında doğum ağırlığını arttırmak istiyoruz. Ağır doğmuş olan bireyleri ebeveyn olarak seçip çiftleştiriyoruz.

Detaylı

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme

Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri. Dengeli ve Ekonomik Besleme Buzağı İshalleri ve Koruma Yöntemleri Buzağılar Sürünün Geleceğidir. Buzağı yetiştiriciliğinde anahtar noktalar! Doğum Kolostrum (Ağız Sütü) Besleme Sistemi Sindirim Sağlık Doğum ile ilgili anahtar noktalar

Detaylı

Yeni Buzağılamış Süt Ineklerinde Döl Verimi Performans Takibi. Prof.Dr.Serap Göncü

Yeni Buzağılamış Süt Ineklerinde Döl Verimi Performans Takibi. Prof.Dr.Serap Göncü Yeni Buzağılamış Süt Ineklerinde Döl Verimi Performans Takibi Prof.Dr.Serap Göncü Yeni doğum yapmış bir ineğin performansı, buzağılama sonrası 3. kızgınlığında gebe kalması olarak değerlendirilebilir.

Detaylı

SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA

SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA Suni tohumlama, günümüzde sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin araçlardan bir tanesidir. Bu metot, genetik kabiliyetlerini satın almaya gücümüzün

Detaylı

SIĞIRLARDA DÖL VERlMt ÖLÇÜLERİ

SIĞIRLARDA DÖL VERlMt ÖLÇÜLERİ Aiatürk Ü.Zir.Fak.Der. 23 (1), 104-110,1992. SIĞIRLARDA DÖL VERlMt ÖLÇÜLERİ Ömer AKBULUT (1) Naci TÜZEMEN (1) Sığırlardan elde edilen verimler, 1) Süt verimi 2) Et verimi 3) Döl verimi olmak üzere üç ana

Detaylı

İneklerde Döl Verimi Sorunları. Prof.Dr.Melih Aksoy Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 09016 AYDIN

İneklerde Döl Verimi Sorunları. Prof.Dr.Melih Aksoy Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 09016 AYDIN İneklerde Döl Verimi Sorunları Prof.Dr.Melih Aksoy Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 09016 AYDIN Döl verimi düşüklüğü (infertilite) Doğum ile yeniden gebe aralığının uzamasıdır Dolayısıyla

Detaylı

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK

ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK 3.12.2016 ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK Babadan kalma yöntemler. Tarımsal yayım(bilgi üniversiteden Halka indirilemiyor) Yüksek girdi ucuz ürünler. Satış tabanlı bilgi Doğru Bilginin yayımı önemli 1 BUZAĞI ESLEME

Detaylı

Araştırma ve Geliştirme Bölümü Dişi Fertilitesi Grubu

Araştırma ve Geliştirme Bölümü Dişi Fertilitesi Grubu Araştırma ve Geliştirme Bölümü Dişi Fertilitesi Grubu Çeviren: Prof. Dr. Fatin CEDDEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - ANKARA ÖNSÖZ Tohumlamada yüksek düzeyde bir başarının elde

Detaylı

Kuzu üretim teknikleri:

Kuzu üretim teknikleri: Kuzu üretim teknikleri: akin@comu.edu.tr http://akin.houseofpala.com Koç katımında yoğun-ek yemleme:flushing Erken yaşta damızlıkta kullanma Kuzulama aralığının kısaltılması Hormon uygulama, embriyo transferi

Detaylı

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012

Danışmanlık Raporu. 14 19 Mayıs 2012 Danışmanlık Raporu WWS Teknik Danışmanı Lindell Whitelock un Türkiye nin Çeşitli Bölgelerinde Ziyaret Ettiği Sütçü Sığır Çiftliklerinde Tespit Ettiği Ortak Sorunlar ve Çözüm Önerileri 14 19 Mayıs 2012

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR KOYUN VE KEÇİLERDE YIL BOYU DÖLVERİMİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR Prof. Dr. Zekariya NUR Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Dölerme ve Suni Tohumlamam AD-BURSA Tüm memeli

Detaylı

KEDİLERDE Reprodüksiyon ve Sun i Tohumlama

KEDİLERDE Reprodüksiyon ve Sun i Tohumlama KEDİLERDE Reprodüksiyon ve Sun i Tohumlama Prof. Dr. Mithat EVECEN Puberte Dişi Kediler Ortalama: 8-13 Aylık (2-2,5 kg) Kısa Tüylü Irklar: 7-9 aylık Uzun Tüylü Irklar: 10-12 aylık Yavruların Doğum Zamanı

Detaylı

Danışman Raporu. 18-22 Kasım 2013. Lindell Whitelock. WWS Teknik Danışmanı

Danışman Raporu. 18-22 Kasım 2013. Lindell Whitelock. WWS Teknik Danışmanı Danışman Raporu 18-22 Kasım 2013 Lindell Whitelock WWS Teknik Danışmanı Bu rapor, Türkiye deki çiftlik ziyaretleri sırasında oluşmuş gözlemler ve tavsiyeleri içerir. Her çiftlik için, o çiftliğe özgü sorunları

Detaylı

Hatay İli Anadolu Mandalarında Tohumlamadan Sonra Kan ve Süt Progesteron Testi Kullanılarak Erken Gebelik Teşhis İmkanları

Hatay İli Anadolu Mandalarında Tohumlamadan Sonra Kan ve Süt Progesteron Testi Kullanılarak Erken Gebelik Teşhis İmkanları TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 34-39 Hatay İli Anadolu Mandalarında Tohumlamadan Sonra Kan ve Süt Progesteron Testi Kullanılarak Erken lik Teşhis İmkanları Özel ŞEKERDEN 1 Mustafa KÖROĞLU 2 Erdal

Detaylı

Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesinde Güncel Yöntemler

Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesinde Güncel Yöntemler DERLEME Koyun ve Keçilerde Üremenin Denetlenmesinde Güncel Yöntemler Cihan KAÇAR, a Semra KAYA, a Mushap KURU, a Abuzer Kafar ZONTURLU b a Doğum ve Jinekoloji AD, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri

Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Sığır İşletmelerini Planlama İlkeleri Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım İşletme, gerek duyulan ekonomik mal ve hizmetleri üretmek ve/veya pazarlamak,

Detaylı

İneklerde postpartum problemler. Prof.Dr.Mehmet GÜLER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı KONYA

İneklerde postpartum problemler. Prof.Dr.Mehmet GÜLER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı KONYA İneklerde postpartum problemler Prof.Dr.Mehmet GÜLER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı KONYA İneklerde Buzağılama Aralığının Dönemleri Buzağılama aralığı Buzağılama

Detaylı

DÜVE VE İNEKLERDE KIZGINLIK TAKİBİ

DÜVE VE İNEKLERDE KIZGINLIK TAKİBİ DÜVE VE İNEKLERDE KIZGINLIK TAKİBİ Sütçü inek işletmelerindeki başlıca kayıplar: Düşük süt verimi Düşük döl verimi - Üreme sistemi hastalıkları - Üremenin kontrolündeki aksaklıklar Metabolik sorunlar Ayak

Detaylı

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ AYDIN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 24-29 OCAK 2016 KAYE EĞİTİM TOPLANTISI SEDA EMİNE PAYIK TEKNİK İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma

Detaylı

Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi

Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi 11 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 28 (2009), 2: 11-19 Çağrılı Makale Invited Article Sığırlarda Embriyo Transfer Uygulaması ve Türkiye Açısından Önemi Hakan SAĞIRKAYA* Geliş Tarihi: 07.12.2009 Kabul Tarihi:

Detaylı