Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları"

Transkript

1 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları evzat Fırat Kunduracı * Özet: Kentleşmenin doğurduğu temel sorun alanlarından olan kent yoksulluğuna ve barınma sorununa çözüm olarak sosyal konut politikaları geliştirilmiştir. Đlk örnekleri 19. yüzyıl sonunda Avrupa da görülen sosyal konutlar, 20. yüzyıl ilk yarısında dünya savaşları ve ekonomik krizlerin etkisiyle tüm gelişmiş ülkelerde hızla yayılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal konutlar 20. yüzyıl son çeyreğinden itibaren uygulama alanı bulmuştur. Çalışmada, sosyal konut uygulamaları demografik, ekonomik ve konjonktürel bağlantılarıyla incelenmektedir. Çalışma, sosyal konut uygulamalarının gelişim tarihini ve günümüzdeki uygulamalarını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke örnekleri üzerinden ele almasıyla alanında özgün bir niteliğe de sahiptir. Anahtar Kelimeler: Sosyal konut, konut politikası, kentleşme, yoksulluk. Socıal Housıng Practıces in the World and Turkey Abstract: Social housing policies have emerged as a solution to urban poverty and housing problem, one of the major problems caused by urbanization. Social housing that dates back the 19 th century of Europe has quickly become common practice due to world wars and economic crises in the first half 20 th century. Developing countries have begun to adopt social housing practices since the last quarter of 20th century. In this study, social housing practices have been analyzed in the context of demography, economy, and economic cycles. This study is unique in its field as it discusses the development of social housing practices and its current implementations through the examples in developed and developing countries. Key Words: Social housing, housing policy, urbanization, poverty. GĐRĐŞ Dünya nüfusunun hızla kentleştiği bir çağda yaşamaktayız. 20. yüzyılın ilk yarısında dünya üzerinde 10 milyondan fazla nüfusu olan (megakent) sadece iki kent var iken, bu sayı 20. yüzyılın 3. çeyreğinde 3 e, günümüzde ise büyük bir artışla 23 e yükselmiştir. Bu değişim süreci iki yüzyılı aşkın bir dönemde tüm dünyada gerçekleşmekte olan kırsal bölgelerde tarımın makineleşmesi ve kent * Dr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 06510, Çankaya/Ankara/Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 3, Temmuz 2013, s

2 54 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 çevrelerinde endüstri bölgelerinin gelişimiyle bağlantılıdır. Tarımın makineleşmesi ve sanayileşme kırsal nüfusun hızla kentlere yönelme sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu süreç, dünya nüfusunun görece düşük bir oranını bünyesinde barındıran kent nüfusunun kır nüfusu aleyhine hızla artmasına yol açmıştır. Kabaca 19. yüzyılda başlayan bu süreç, yirminci yüzyılda da devam etmiş ve 2000 li yılların başlarında dünya kent nüfusu dünya kır nüfusuna eşit hale gelmiştir. Bu değişim sürecinin önümüzdeki on yıllarda da hızla devam etmesi ve 2050 yılında dünya nüfusunun % 70 inin kentlerde % 30 unun ise kırsalda yaşıyor olması beklenmektedir. Değişimin teknoloji ve sermaye ile doğrudan bağlantılı oluşu, bu ikisine diğer ülkelerden daha fazla ve daha önce sahip olan gelişmiş ülkelerin bu değişim sürecini de diğer ülkelerden daha önce yaşamalarına yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkeler ise değişim sürecini 20. yüzyıldan başlayarak günümüze dek sürekli artan bir hızla yaşamaya devam etmektedirler. Kırdan kente kitlesel düzeyde yönelen göçün temel özelliklerinden birisi, bu insanların yaşadıkları meskenlerini ve işlerini terk etmeleri nedeniyle işsiz olmaları ve göç ettikleri yerlerde kitlesel düzeyde konut-barınma sorunu yaşamalarıdır. Bu durum kentlerde yoksulluğun ve konut sorununun büyük oranlara ulaşmasına yol açmaktadır. Kırdan kente göç, kentlerdeki konut talebini artırmasına karşın bu talep artışına yol açan insanların çoğunluğunun kentlerdeki konut fiyatlarının ve kiralarının yüksekliği nedeniyle bu taleplerini piyasa koşullarındaki arz yoluyla karşılayamayacak olmaları da söz konusudur. Bu durum da kent yoksullarının kötü ve yetersiz koşullardaki barınaklarda yaşamalarına neden olmaktadır. Göç nedeniyle yoksul nüfusun kentlerde görece fazlalaşması; bu barınaklardan yararlananların sayısının büyük hızla artmasına ve kentler içerisinde giderek büyük çapta yoksul mahalleler (gecekondu mahalleleri, slum) oluşmasına yol açmaktadır. Bunun sonucunda da kentlerde altyapısı ve kentsel hizmetleri yetersiz; yoksulluğun, sosyal dışlanmışlığın ve suç oranlarının yüksek olduğu mekanlar ortaya çıkmaktadır. Kentlerde yoksulluğun hızla artması, yaşanabilir konut ihtiyacının kent sakinlerinin önemli bir kesimi tarafından lüks haline gelmesi, yoksulluk ve onunla bağlantılı toplumsal sorunların giderek tüm toplum için ciddi tehditler oluşturması bu alana kamusal müdahalenin zorunlu hale gelmesine yol açmaktaydı. Bu alana yapılan kamusal müdahale tüm dünyada Sosyal Konut anlayışının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sosyal konutlar Avrupa da, kentlerdeki yoksulların konut ihtiyacını piyasadaki kira fiyatlarının daha altında kamunun sübvansiyonlarıyla karşılanması şeklinde gelişti. Gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal konut anlayışı dar gelirli kesime yönelik düşük faizli, uzun vadeli konut kredisi uygulanan toplu konutlar biçiminde gerçekleşti.

3 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları 55 Dünyada ve Türkiye de sosyal konutların tarihi gelişim sürecini inceleyen bu çalışma, alanında iki özgünlüğe sahiptir. Birincisi; Türkçe literatürde sosyal konut olgusunu akademik anlamda inceleyen neredeyse ilk araştırma olmasıdır. Đkincisi; sosyal konut alanında yabancı literatürde birçok çalışma bulunsa da sosyal konutların tüm dünyadaki tarihi gelişim süreçlerini ülke örnekleri ve ortaya çıktıkları koşullar ekseninde ele alan neredeyse ilk çalışma olmasıdır. Sosyal konut alanındaki yabancı literatür de büyük oranda batılı araştırmacılar tarafından Avrupa ve Amerika daki sosyal konutlar üzerine yapıldığından bu ülkelerdeki sosyal konutların gelişim süreci üzerine odaklanmakta ve kabaca üç evrede (20. yüzyıl başından 2. Dünya Savaşına, 2. Dünya Savaşından 1980 lere, 1980 lerden günümüze) ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise hem gelişmiş batılı ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin görece yeni olan sosyal konut uygulamaları incelendiğinden tarihsel gelişim süreçleri batılı literatürdeki gibi üç evrede ele alınsa da, üçüncü evrede gelişmekte olan ülkeler de incelenerek sosyal konut alanında küresel gelişim seyri ortaya konulmaktadır. 3. evrede, birbirine tamamen zıt sayılabilecek batılı ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin sosyal konut politika ve uygulamaları ortaya çıkış nedenleri ve sonuçları ekseninde incelenmektedir. Görece yeni olan (2009) Türkiye deki sosyal konut uygulamalarının bu gelişim seyrindeki yeri çalışmanın son bölümünde araştırılacaktır. BATIDA SA AYĐLEŞME ĐLE BĐRLĐKTE SOSYAL KO UTLARI GELĐŞĐMĐ (19. YÜZYILDA ĐKĐ CĐ DÜ YA SAVAŞI A) Tarımda makineleşmenin ve sanayi kentlerinin ilk ortaya çıktığı ülkeler, kırdan kente göçü tetikleyen bu gelişmelerle bağlantılı olarak sosyal konut sorununu da ilk yaşayan ülkeler olmuştur. Bu sorunun ulaştığı toplumsal düzeyi bu alanda yapılan yasal düzenlemelerden de anlayabilmekteyiz. Sosyal konut alanında ilk yasal düzenlemenin 1889 da Belçika da yapılması, bu ülkeyi 1890 da Đngiltere nin, 1894 te Fransa nın, 1901 de Hollanda nın izlemesi (Reinprecht - Wassenberg, 2008: 33-35) birer rastlantı olarak görülmemektedir. Sosyal konut alanında bilinen ilk büyük sosyal konut uygulaması Đngiltere de, Londra nın Bethnal Green bölgesinde yapılmıştır da inşasına başlanan sosyal konutlar 1900 yılında tamamlanmıştır. Bethnal Green sosyal konutları, yaklaşık 6000 kişinin kötü koşullar altında yaşadığı barınakların yerine yapılmışlardı. Bu barınaklarda yaşam koşullarının ne derece olumsuz olduğunu burada doğan bebeklerdeki ölüm oranının, Londra nın geri kalan kısımlarındaki bebek ölüm oranlarından dört kat daha fazla olması bile tek başına göstermektedir (Greenhalgh ve Moss, 2009: 18). 19. yüzyıl Avrupa sanayi kentlerinin hemen hepsinde benzer olumsuzluklar söz konusu idi (David le Blanc, 2005: 5). Đşçiler oldukça olumsuz koşullar altında ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda idi. Ücretlerdeki düşüklük işçi bir ailenin en asgari düzeyde yaşamını sürdüre-

4 56 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 bilmesi için yalnızca ebeveynlerin değil çocukların bile çalışmasını (uzun çalışma süreleri içerisinde) gerektirmekteydi (Talas, 1995). Bu durum başta Đngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda ve Kuzey Đtalya olmak üzere ilk sanayileşen bölgelerin hemen hepsinde geçerli idi. Yoksulluk, sefalet ve aşırı nüfus artışı ile bağlantılı gelişen kitlesel konut sorunu, sosyal konut uygulamalarının sanayileşmiş ülke ve bölgelerde yaygınlaşmasını sağlamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi sorunun büyüklüğü, sanayi kentlerinin nüfusunun büyük bir hızla artmasıyla bağlantılıydı. 19. yüzyıl başında Londra nın nüfusu tarihinde ilk kez 1 milyonu aşmış, 20. yüzyıl başında ise 6.5 milyona ulaşmıştır. Nüfusu 1 milyonun üzerine çıkan kentler arasına 19. yüzyıl ikinci yarısında sırasıyla Paris, New York ve Viyana da katılmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında bu şehirlere çok daha fazla sayıda kent eklenecek ve 2. Dünya Savaşı sırasında nüfusu 1 milyonun üzerinde olan kent sayısı 41 e ulaşacaktır (Demir ve Çabuk, 2010: 202). Bu ülkelerdeki merkezi ve yerel yönetimler bu konutları doğrudan kendileri yaptıkları gibi konut kooperatiflerine de yaptırabilmekte, bu kooperatiflere sosyal konut yapmaları durumunda elverişli koşullarda kredi verme, hisselerini satın alma, yapı gereçleri ve arsa yardımı yapma ve vergi indiriminde bulunma şeklinde destek olmaktaydılar (Keleş, 1997: ). Merkezi ve yerel yönetimler konut kooperatiflerinin yaptıkları bu desteklere karşılık bu konutlarda kimlerin hangi koşullarda kalacağı, kira bedellerinin hangi düzeyde olacağı gibi kriterleri belirlemekteydiler. 19. yüzyıl sonlarında sanayileşmiş ülkelerin büyük kentlerinde başlayan sosyal konut uygulamaları 1. Dünya Savaşına kadar düşük yoğunlukta devam etmiş, 1. Dünya Savaşı nın kentler ve kitleler üzerindeki yıkıcı etkileri bu alandaki politika ve uygulamaların ivme kazanmasına yol açmıştır (Reinprecht ve Wassenberg, 2008: 34) ekonomik krizi işsizlik ve yoksulluk üzerinde uzun süreli etkileriyle kentlerde sosyal konutlara yönelimin 2. Dünya Savaşı öncesi son ve en önemli dalgasını oluşturmuştur. Đngiltere de ise sosyal konut yapımında 1. Dünya Savaşına kadar çok ciddi gelişmeler yaşanmamış, savaşın kitleler üzerindeki yıkıcı etkisi Savaşın hemen sonrasındaki dönemde sosyal konut alanına büyük yatırımların yapılmasına yol açmıştır. Hollanda da, Đngiltere gibi 19. yüzyıl sonlarında küçük çaplı da olsa sosyal konutların yapımına başlamıştır. Sosyal konut projelerinin sayısı 1. Dünya Savaşı nın hemen öncesinde 300 e ve 1922 de ye ulaşmıştır. 1. Dünya Savaşı ndan 1925 e kadar yapılan toplam sosyal konut ünitelerinin sayısı ise e yaklaşmaktaydı. Ülke, 1930 lardan 2. Dünya savaşına kadar olan dö-

5 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları 57 nemde ise -diğer gelişmiş ülkelerin aksine- sosyal konut yapımını önemli oranda azaltmıştır (Davis, 2001:8-9). ABD de ise durum biraz daha farklıdır. 1. Dünya Savaşı na geç giren, savaş ekonomisinden diğer ülkeler aleyhine büyük kazançlar elde eden ve kendi topraklarında bu Savaşı yaşamayan ABD toplumu için savaşın yıkıcı sonuçları söz konusu değildi. Aksine refahın Dünya Savaşı ile birlikte artışı söz konusu idi. Bu nedenle ABD de 1. Dünya Savaşı sonrası orta ve dar gelir grubundaki kesimlere yönelik konut sorununun varlığı diğer batılı gelişmiş ülkeler gibi hissedilmedi (Stone, 2003). Öyle ki 19. yy. sonunda ABD kent nüfusunun % 37 si oturduğu konutun sahibi iken bu oran 1. Dünya Savaşı sonrasında % 41 e yükselmişti. ABD de sosyal konut ihtiyacının bir toplumsal gereksinime dönüşmesi ancak 1929 ekonomik krizinden sonra olmuştur. Bu büyük kriz, ABD de başlamış ve birkaç yıl içinde yıkıcı etkilerini tüm dünyada hissettirmişti. ABD borsasının çöküşü ile başlayan kriz ekonominin tüm sektörleri üzerinde en yıkıcı etkilerini 1933 yılına kadar göstermeye devam etmiş, 1933 e gelindiğinde işsizlik % 25 düzeyine ulaşmış, ulusal gelir üçte bir oranında düşmüştür (Stojanovic, 2008: 5-8; Ezer, 2010: ). Đşsizliğin büyük bir hızla artması ABD toplumunun hızla yoksullaşmasına ve kentlerdeki konut fiyatlarının orta ve dar gelirliler için karşılanamaz düzeye çıkmasına yol açmıştır. Bunun sonucu olarak ABD de 1929 ekonomi krizi sonrasında sosyal konut projeleri bir ihtiyaç olarak uygulanmaya başlanmıştır. ABD deki sosyal konut projeleri, Avrupa daki uygulamadan farklı olarak konut stoku içerisinde görece küçük bir oranla uygulanmaktaydı (Stone, 2003: 6-7). Avrupa ülkelerinde ise sosyal konutlar ülke konut stoku içerisinde önemli bir yer tutan konutlardı. Đki dünya savaşı arasındaki dönemde Đngiltere deki konut üretiminin %75 ini tek başına kamu kuruluşları yapmıştı (Keleş, 1997: 284). 2. Dünya savaşı öncesi yalnızca Đngiltere deki sosyal konutların sayısı 1 milyonu aşmıştı ve ülke konut stoku içindeki oranları %10 a ulaşmıştı (Malpass ve Murie, 1999: 43). Bu dönemde ABD deki sosyal konutlar civarındaydı ve ülke konut stokunun sadece %0,5 i bu konutlardan oluşmaktaydı. Avrupa daki bu dönem sosyal konutlar, çoğunlukla düşük gelir grupları için yapılmakta iken, ABD de ise orta gelir grubundaki çalışan sınıf için yapılmaktaydı (Abrams, 1946: ). Ancak ekonomik krizin ağır baskısı ABD de 1933 ten sonra yoksul kesim için devlet sübvansiyonuyla sosyal konutların (public house) yapılmasını sağlamıştır. Ancak bu sosyal konutlar, yanlızca yoksul kesimlerin yaşadığı ve zamanla suç odağına, sosyal dışlanmanın, yoksulluk kültürünün egemen olduğu mekanlara (slum) dönüşmüşlerdir (Keith, 1973: 23-24).

6 58 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 ĐKĐ CĐ DÜ YA SAVAŞI SO RASI SOSYAL KO UT UYGULAMALARI ( ) Bu dönemde de sosyal konut uygulamalarının -neredeyse tamamen- batılı gelişmiş ülkelerle sınırlı olduğunu görmekteyiz. Gelişmekte olan dünya ise ancak bu dönemin sonlarına doğru sosyal konut alanına girmeye başlayacaktır. Batılı gelişmiş ülkeler için bu dönemi önceki dönemden ayıran temel unsurlar olarak, 2. Dünya Savaşı nın kitleler, kentler, sivil yaşam üzerindeki etkilerinin önceki dünya savaşından çok daha yıkıcı olmasını ve bu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik geliştirilen refah devleti/sosyal devlet uygulamalarını görmekteyiz. Yaklaşık 80 milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşında, bu rakamın yarıdan fazlasını (50 milyon civarında) sivil kayıpların oluşturduğu düşünüldüğünde Savaşın büyük yıkıcı etkisi ve özellikle sivil yaşam alanları üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılmaktadır. Avrupa kentlerinin harabeye döndüğü, insanların evlerinin, işyerlerinin yıkıldığı, yoksulluk, işsizlik ve açlığın had safhaya ulaştığı (Erhan, 1996: ), batı Avrupa ülkelerinin hemen hepsinin savaş sonrasında ABD nin yaptığı Marshall Yardımlarına muhtaç hale geldiği (Sutcliffe, 1996; Hogan, 2002: 26-50) bu dönemde kentlerin yeniden imarı önemli sorun alanlarından birini oluşturuyordu. 2. Dünya Savaşı sonrası dönem, batılı gelişmiş ülkelerde li yıllara kadar- sosyal konutların altın çağını oluşturmuştur. Gelişmiş ülkeler için sosyal konut yapımı, tarihinde bir daha tanık olmayacağı bir ivmeye ulaşmış ve toplam konut stokları içerisinde önemli bir oranı sosyal konutlar oluşturur hale gelmiştir. Bu ülkelerdeki sosyal konut uygulamaları, kira giderlerini karşılayamayan yoksul kesimlerle, orta ve düşük ücretli grubundakileri kapsayacak biçimde ucuz kiralı konutlar sağlamaya yöneliktir. Genel olarak sosyal konutlardan yararlananlar bu konutların sahibi olmamakta, piyasadaki konut kiralarından daha ucuza kira bedelleri ödemektedirler. Sosyal konutlar, toplu konut mantığı ile yapılmakta, mülkiyeti kamuda kalmaktadır. Ancak bu konutlarda oturan kişilerin isterlerse oturdukları konutları satın almalarına izin verilmektedir (Stone, 2003:10-29). Gelişmiş ülkelerdeki sosyal konut uygulamalarında ortak yönler bulunmakla beraber, her bir ülkede aynı şekilde geçerli olan standart bir sosyal konut uygulama ve politikası söz konusu olmamıştır. Sosyal konutların hedef kitlesi de ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde toplumun yalnızca en yoksul kesimi bu konutlardan yararlanabilirken, bazı ülkelerde düşük ücretli kesimler, bazı ülkelerde de orta gelir düzeyine sahip kesimler de bu konutlardan yararlanabilmektedir (Whitehead ve Scanlon, 2007: 5-6).

7 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları 59 Sosyal konutların mülkiyeti de her bir ülkede değişiklik gösterebilmekte, bu konutlar merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin veya konut birliklerinin mülkiyetinde bulunabilmektedir. Bu konutların kira bedellerinin belirlenmesinden sorumlu kurum da bazı ülkelerde merkezi yönetim, bazı ülkelerde eyalet yönetimleri, bazı ülkelerde ise yerel yönetimler veya konut birlikleri olmaktadır (Whitehead ve Scanlon, 2007: 8-12). Yerel yönetimler tarafından yürütülen sosyal konut uygulamaları çok kısıtlı kapsamda 19. yüzyılda başlamış olsa da asıl uygulamaları 2. Dünya Savaşı sonrası döneme denk gelmiştir. Tablo 1. Avrupa Ülkelerinde Konut Mülkiyeti Dağılım Oranı Kendi oturanlar (%) evinde Kirada oturan (%) Sosyal konutlarda oturanlar (%) Toplam sosyal konut sayısı Hollanda Avusturya Danimarka Đsveç Đngiltere Fransa Đrlanda Almanya Macaristan Kaynak: Whitehead ve Scanlon, 2007:9. Đngiltere de Đkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan sosyal konutları iki döneme ayırabiliriz. Birinci dönemi savaştan hemen sonraki ilk on yıl ( ) oluştururken, ikinci dönemi ise 1955 ten sonraki dönem oluşturmaktadır. Birinci dönemde sosyal konutlar daha çok çalışan kesimler için yapılmaktaydı. Bu konutlar bahçeli, müstakil ve görece lüks nitelikteydi. Ancak 1950 lerin ikinci yarısından itibaren bu konutların yerini blok apartmanlar almaya başladı. Hedef kitleyi de büyük oranda dar gelirli kesim oluşturmaya başladı (Malpass ve Murie, 1999: 55-57). Sosyal konutlar artık daha çok kentsel dönüşüme uğrayan gecekondu bölgelerinde yapılmaktaydı.

8 60 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 Savaş sonrasındaki ilk 20 yılda 2.9 milyon sosyal konut üretilmiş iken bu rakama sonraki on yıllarda sadece 1 milyon yeni sosyal konut eklenmiştir. Đngiltere deki sosyal konutları, konut birlikleri ve yerel yönetimler yapmaktadır (Whitehead, 2007: 54-67). Kira bedelleri, konut birlikleri ve yerel yönetimlerce farklı usullerle belirlenmektedir. Hollanda da 2. Dünya Savaşı nın yıkıma uğrattığı yüzbinlerce konutun varlığı, 1980 li yıllara kadar sosyal konut üretimine yoğun biçimde devam edilmesini sağlamıştır. Bu dönemde ülkede 2.5 milyona yakın sosyal konut üretilmiştir. Bu rakam ülke konut stokunun %37 sine denk gelmektedir (Davis, 2001:16). Daha sonraki dönemde ise ülkede sosyal konut açığı devam etmesine, mevcut sosyal konut stokunun ihtiyacı karşılamamasına karşın yeni sosyal konut inşasına son verildiği görülmektedir. Avusturya da ilk sosyal konut uygulamaları 1. Dünya Savaşı sonlarına uzansa da, ciddi anlamda sosyal konut inşası 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Ülke konut stoku içerisinde sosyal konutların oranı % 25 düzeyinde idi. Sosyal konutların mülkiyeti ve yönetimi ise konut birlikleri (%60) ile merkezi veya yerel yönetimlerde (%40) bulunmaktadır lerde yeni yapılan kiralık konutlar içerisinde sosyal konutların oranı % 41 iken bu oran günümüzde % 27 ye düşmüştür. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yaptığı sosyal konutların yeni yapılan kiralık konutlar içerisindeki oranı ise 1950 de % 35 iken günümüzde % 1 e inmiştir (Reinprecht, 2007:35-43). Merkezi yönetim ve yerel yönetimler bu alandan büyük oranda çekilmekte, yalnızca geçmiş dönemde yaptığı sosyal konutları işletmekte ve bu alanı konut birliklerine bırakmaktadır. Sosyal konutlardan yararlanma şartının Avusturya vatandaşı olmayı gerektirmesi ve bunun içinde en az 15 yıldır ülkede yaşama şartının aranması, göçmenlerin bu konutlardan yararlanmasını zorlaştırmakta, bu durum da göçmenlerin toplumsal dışlanmaya uğramalarına yol açmaktadır. Ülkedeki gelir dağılımı adaletinin, istihdam oranlarının, iş piyasası ve konut sahipliği oranının git gide bozulması toplumsal sorunların artmasına yol açmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda Avusturya, vatandaşlık şartındaki bu süre sınırını son dönemde kaldırmış ve konut politikasını sosyal içermeyi sağlayacak şekilde geliştirmeye yönelmiştir (SYGM, 2012b). Đsveç te sosyal konut uygulamaları 1945 yılından itibaren başlamıştır ve belediyelere bağlı konut birlikleri tarafından yapılmışlardır. Đsveç te sosyal konutların toplam konut stoku içerisindeki oranı % 18 e, toplam kiralık konutlar içerisindeki oranı ise %45 e çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında toplam konutlar içerisindeki oranı da hızla artan sosyal konutlar, toplam konut stokunun %25 i düzeyine ulaşmıştır (Turner, 2007: ). ABD de ise, 1. Dünya Savaşında olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı nda da toprakları işgale ve saldırıya uğramadığı için savaşın kentler ve binalar

9 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları 61 üzerindeki yıkımı söz konusu olmamıştır. Üstelik savaşa sonradan giren bir ülke olarak savaş ekonomisinin kitleler üzerindeki yıkıcı etkilerine de maruz kalmadı. Aksine savaştan ekonomisini çok daha güçlendirerek, geliştirerek çıkmıştı. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin savaş sonrası dönemde sosyal konut uygulamalarına büyük ağırlık vermelerini gerektiren faktörler ABD için söz konusu değildi. ABD de sosyal konutlar (public housing) sınırlı olarak ve sadece gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşümü amaçlı inşa edilmekteydi (Stone, 1993: ). Ancak savaş öncesi sosyal konutların aksine bu sosyal konutlar Avrupa daki sosyal konutlar gibi blok apartmanlar şeklinde yapılmaktaydı. 2. Dünya Savaşı öncesinde, bu konutlardan yararlananlar ırkçı bir uygulama ile sadece orta gelir grubundaki beyaz ve çocuklu ailelerden seçilmekteydi. Savaş sonrasında ise bu konutlardan her ırktan dar gelir grubundaki vatandaşlar yararlanmaktaydı. Bu sosyal konut bloklarında yanlızca yoksulların yaşıyor olması, toplumsal mozaiği yansıtmayan yerleşim birimlerinin oluşmasına yol açmıştır. Bu durum da toplumla kaynaşamayan, ondan soyutlanmış sosyal dışlanmaya maruz kalmış kitlelerin doğmasına neden olmuştur (Stone,2003:8; Erder,2006:52). Yoksulluğun nesilden nesile geçtiği bu mekanlar, yoksullukla bağlantılı düşük eğitim, sosyal dışlanma, yüksek suç oranları gibi bir çok toplumsal sorunun da kaynağı haline dönüşmüşlerdir. ABD de yoksul kesimleri kentlerin yüksek kira bedellerinden kentleri de gecekonduların çarpık görüntüsünden kurtarmayı amaçlayan bu sosyal konutlar, ortaya çıkardıkları yeni toplumsal sorunlarla birlikte varlıklarını sürdürmektedirler (Sukita,2006). Avrupa ülkelerindeki sosyal konutlar ise, ABD dekilere oranla toplumsal entegrasyona daha fazla önem veren ve sonuç olarak daha az toplumsal sorunların kaynağı durumunda olan mekanlar olarak görülmektedir. Ancak Avrupa ülklerinde göçmenler ve azınlıkların sosyal konutlardan toplumun diğer kesimlerine görece daha çok yararlanıyor olmaları (Whitehead ve Scanlon, 2007) gibi nedenlerle bu ülkelerdeki sosyal konutlarda da toplumsal entegrasyon sorunları yaşanmaktadır (Stone, 2003; Clapham vd., 2002) LER VE SO RASI DA GELĐŞMĐŞ VE GELĐŞMEKTE OLA ÜLKELERDE SOSYAL KO UT UYGULAMALARI Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri birlikte kapsamak üzere büyük nüfuslu kentlerin sayısında bu dönemde tüm dünyada büyük bir artış olmuş ve bu artış önceki dönemlerdeki artışın çok daha üzerinde gerçekleşmiştir. Bir milyondan fazla nüfusa sahip kentler 1940 yılında 51, 1961 de 80, 1980 lerin ortasında 126 olarak hesaplanmıştır döneminde hızlı bir artış göstererek 388 e yükselmiştir. BM in 2005 yılı verilerine göre, dünyada bir milyondan fazla nüfusa sahip 430 metropoliten kent bulunmaktadır yılında metropoliten

10 62 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 kent sayısının 541 e ulaşacağı tahmin edilmektedir (Demir ve Çabuk, 2010: 202) li yılların başında dünya kır-kent nüfus oranı ilk defa eşitlenmiştir. Gelişmekte olan ülkeler eksenli kent nüfusunun kırsal nüfus aleyhine artışı ise büyük bir hızla devam etmektedir yılında toplam dünya nüfusunun % 66 sının kentlerde yaşacağı öngörülmektedir (UN Human Settlements Programme, 2008:iii). Öngörüler, dünya kır nüfusunun toplam dünya nüfusunun %70 ini, dünya kent nüfusunun da toplam dünya nüfusunun %30 unu oluşturduğu 1950 den tam yüzyıl sonra yılında- bu oranların tam tersine döneceği şeklindedir. Grafik 1: 1970 ten günümüze, nüfusu 1 ila 5 milyon arasındaki kentlerde yaşayanların sayısı %75 artışla 776 milyona; nüfusu 5 ila 10 milyon arasındaki kentlerde yaşayanların sayısı %98 artışla 283 milyona ve nüfusu 10 milyondan fazla olan mega kentlerde yaşayanların sayısı % 175 artışla 359 milyona çıkmıştır. Bu artışın önümüzdeki 20 yılda da devam etmesi ve 2030 yılında nüfusu 1 ila 5 milyon arasında olan kentlerin nüfusunun toplam milyona, nüfusu 5 ila 10 milyon arasında olan kentlerin nüfusunun toplam 402 milyona ve nüfusu 10 milyondan fazla olan kentlerin nüfusunun 630 milyona çıkması beklenmektedir (UN, 2012: 5).

11 Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları 63 Gelişmiş Ülkelerde 1980 ler ve Sonrasında Sosyal Konut Uygulamaları Dünyada sosyal konut uygulamalarında 3. evre olarak kabul edilebilecek olan 1980 ler ve sonrasında, önceki iki evreye görece ciddi kırılmaların yaşandığını görmekteyiz. Birinci kırılma, yüzyıla yakın bir süredir sosyal konut uygulamalarına başlayan ve dönemsel dalgalanmalar haricinde sürekli olarak bu alandaki faaliyetlerini geliştirme, genişletme eğiliminde olan batılı gelişmiş ülkelerin artık bu genişleme sürecini durdurması ve hatta daralma sürecine girmesiyle yaşanmıştır. Đkinci kırılma ise gelişmekte olan ülkelerin sosyal konut alanına -ilk defa olarak- girmeleriyle gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin sosyal politikalarının bir parçası olarak sosyal konut faaliyetlerine girmeleri 1980 lerden itibaren tedricen başlamış ve her bir ülke için farklı gelişim seyirleri izlenmiştir. Ancak bu alanda faaliyette bulunan gelişmekte olan ülke sayısı ve de sosyal konutların konut politikaları içerisindeki önemi sürekli artış göstermektedir. Gelişmiş ülkeler için sosyal konut politikalarının tam da önemini kaybettiği bir dönemde gelişmekte olan ülkelerin sürekli artan bir ilgiyle bu alana giriyor olmaları bir çelişki gibi görülebilir. Ancak aynı dönemde farklı demografik ve ekonomik faktörlerle hareket ettikleri için sosyal politika uygulamaları da farklılıklar gösterebilmektedir. Gelişmiş ülkeler bu dönemde refah devleti/sosyal devlet politikalarından geri adım atmaya, devletin sosyoekonomik yaşama eskisine görece toplumun düşük gelirli kesimleri lehine gitgide daha az müdahalede bulunmaya, sosyal transfer harcamalarını azaltmaya başlamaktadır. Devletin ekonomide doğrudan yatırımcı konumundan özelleştirmelerle birlikte çekilmeye başladığı, doğrudan girişimci olmaktan çok ekonomiye yön verici ( kürek çekmek yerine dümene geçmek ) bir konuma geçtiği 1980 li yıllar ve sonrası kaçınılmaz olarak sosyal konutların da bu uygulamalardan etkilendiği bir dönem olmuştur. Yalnızca Đngiltere de son yirmi yıl içinde var olan sosyal konutların sayısı konut sahiplerine satış, özelleştirme veya yıkım yöntemleriyle % 40 azalmıştır (Stone, 2003: 2). Demografik faktörler de batıda sosyal politika değişiminde etkili olmuştur. Batılı ülkelerde nüfus artışı durmuş, nüfusun yaşlanması süreci başlamıştır. Bu demografik değişim de çalışan nüfusun azalması ve sosyal transferlerin ekonomiye çok daha fazla yük olmasına yol açmıştır. Bu nedenle batılı gelişmiş ülkelerde sosyal transfer giderleri azalma sürecindedir. Uzun süreli ekonomik krizlerin varlığı da bu alanı olumsuz etkilemekte, batılı yönetimler kriz dönemlerinde ilk olarak sosyal harcamaları kısma yoluna gitmektedir. Ayrıca batılı ülkelerde, nüfus artış hızının durmasıyla da bağlantılı olarak, kır kent nüfus oranlarındaki kentler lehine hızlı değişim süreci sona ermiş, gelişmekte olan ülkelere görece bir doyuma ulaşmıştır. Bu durum da sosyal konut

12 64 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 ihtiyacını sürekli artan bir ihtiyaç olmaktan çıkararak daha durağan bir konuma getirmiştir. Gelişmiş ülkelerde sosyal konut üretiminin durmasında tüm bu nedenlerin yanında günümüzde de olumsuz sonuçları büyük oranda devam eden 2008 küresel ekonomik krizinin de etkisi bulunmaktadır. ABD de 2007 de patlak veren mortgage emlak krizinin bu küresel krizin ana tetikleyicilerinden olması da konut sektörü ile küresel düzeyde ekonomik krizler arasındaki ilişki ve etkileşimi göstermektedir emlak krizi küresel etkileriyle birlikte en büyük etkisini ABD de göstermiştir. Bu dönemde 10 trilyon dolarlık hacmi ile dünyanın en büyük piyasası olarak gösterilen Amerikan emlak piyasası % 37 değer kaybına uğramıştır. Krizin ortaya çıkmasında, Amerikan finans piyasasında konut değerlerinin çok üstünde -şişirilmiş- ve üstelik kredi ödememe riski yüksek kullanıcılar da dahil olmak üzere yüksek faizle kredi kullandırılması (subprime loan) etkili olmuştur (Shiller, 2008: 16) de ABD de riskli kredi kullandırma oranı yalnızca % 5 iken bu rakam kriz öncesinde 4 kat artarak %20 ye ulaşmış ve sistemin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmıştır. Konut değerlerinin şişirilmesi ve kredi kullanımında oldukça rahat davranılması, mortgage sisteminin 2007 de çökmesine yol açmıştır (Nistor ve Panico, 2010: ). Krizin patlak vermesi ile birlikte konut fiyatları büyük bir hızla düşmüş ve bu sistemle ev alan konut sahiplerinin evlerinin çok üstündeki bir değerde kredi borçları ortaya çıkmıştır. Krizin tüm ekonomiyi sarmasıyla birlikte insanlar kredilerini ödeyemez hale gelmiş ve evlerini kaybetmeye başlamıştır. En az 8 milyon Amerikan ailesi kredi taksitlerini ödeyemez duruma gelmiş ve bunlardan büyük bir kısmı konutlarını kaybederek evsiz (homeless) durumuna düşmüştür. Kriz sonrasında tüm ABD de konutların % 11 i boş hale gelmiştir. Sonuç olarak ABD de 6 milyona yakın sosyal konut açığının ortaya çıktığı belirtilmektedir (Pelletiere ve Wardrip, 2009: 5). Ancak devam etmekte olan ekonomik kriz ve yıkıcı sonuçlarına rağmen ABD de, önceki büyük kriz döneminin (1929 ekonomik krizi) aksine sosyal konut alanına yeni bir yöneliş gözlenmemektedir. Gelişmekte olan Ülkelerde 1980 ler ve Sonrasında Sosyal Konut Uygulamaları Gelişmekte olan ülkelerde ise refah devleti uygulamaları ile doyuma uğramış bir sosyal politika alanı söz konusu olmadığı gibi kırdan kente göçün ve kırkent nüfus dengesinin kentler lehine değişim sürecinin hızla devam ediyor olması söz konusudur. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı devam etmektedir. Hem kent nüfusunun oransal artışı hem de ülke toplam nüfusunun artmaya devam etmesi bu ülkelerdeki kent nüfsunun nicelik ve nitelik olarak

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası

Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası Yeni Sağ ve Sosyal Devlet: Thatcher Dönemi Britanyası nda Konut Politikası Hakan Olgun Özet: Bu çalışmada, Margaret Thatcher döneminde Britanya da uygulanan yeni sağ politikaların konut sektörü üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları

Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye deki Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ

Detaylı

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim

Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İ.A.ACAR, İ.KİTAPCI Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye deki Emeklilik Sistemindeki Değişim İbrahim Attila ACAR İsmail KİTAPCI Özet Sosyal güvenlik en temel insan haklarından birisidir. Herkes

Detaylı

Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi

Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan Nevzat Fırat KUNDURACI Tez Danışmanı Dr. Selim COŞKUN

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ

KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONUT FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE TÜRKİYE KOŞULLARINDA UYGULANABİLİRLİK ANALİZLERİ Danışman Doç. Dr. İbrahim

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi YrdDoç. Dr. İsmail TANER. Abant İzzet

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1

TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Araştırma Makaleleri TÜRKİYE DE GECEKONDU DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ: ANKARA İLİ GÜLTEPE VE YATIKMUSLUK ÖRNEĞİ 1 Arş. Gör. Dr., Ç.O.M.Ü. Biga İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü karamsff@yahoo.com

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr

Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE (TOKİ NİN) YERİ VE ETKİSİ * Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, reskinat@anadolu.edu.tr ÖZET: Aşağıdaki çalışma, inşaat

Detaylı

Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler

Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler Türkiye de Nüfus ve Nüfus Politikaları: Öngörüler ve Öneriler Mehmet Ali Eryurt * - Şebnem Beşe Canpolat ** - İsmet Koç *** Özet: Türkiye de yaşanan demografik dönüşüm sürecini dün-bugün-yarın bağlantısı

Detaylı

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.293-323. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı