DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa , 2010 DEĞER EĞİTİMİ YÖNTEMLERİNE UYGUN GELİŞTİRİLEN ÇEVRE EĞİTİMİ ETKİNLİĞİNİN, İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Mustafa Tahiroğlu 1, Tahsin Yıldırım 2, Turhan Çetin 3 1 MEB İbrahim Ethem Baysal İlköğretim Okulu, Aksaray, 2 Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 3 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı, ÖZET Bu çalışma, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Deney gurubu 30, kontrol gurubu ise 32 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmanın verileri için her iki gruba deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda Çevre Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 15 programında analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda deney ve kontrol grubunun sontest ölçüm sonuçlarına göre deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır [t(60)=11.467, p<.05]. Buna göre, uygulanan etkinlik öğrenci tutumları üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. Anahtar Sözcükler: Değerler, Tutum, Çevre, Değer Eğitimi, Çevre Eğitimi.

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 30, Sayfa , 2010 THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES BASED ON VALUE EDUCATION on 7th GRADE STUDENTS ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT Mustafa Tahiroğlu 1, Tahsin Yıldırım 2, Turhan Çetin 3 1 MEB İbrahim Ethem Baysal İlköğretim Okulu, Aksaray, 2 Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 3 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı, ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the effects of environmental education activities based on value education on 7th grade students attitudes toward environment. The study was designed according to pre-test, post-test control group design. Experimental group consists of 30, control group consists of 32 students. The data of the study were collected by Attitudes toward Environment Questionnaire. The instrument was applied to both treatment groups as a pretest and post-test. The data of the study were analyzed bu SPSS 15. The results of the study revealed that a significant difference between experimental and control groups with respec to their post-test results [t(60)=11.467, p<.05]. Based on the results, it can be concluded that activities in the study are affective on students attitudes. Key Words: Values, Attitudes, Environment, Value Education, Environmental Education.

3 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 233 GİRİŞ İnsanoğlu, sürekli daha fazla kazanmak ve daha iyi yaşamak için bilim ve teknolojik gelişmelerle doğaya egemen olmak isterken doğayı ve kendini tüketmeye başlamıştır. Günümüzde doğada meydana gelen tahribatlar öyle noktalara ulaşmıştır ki küresel ısınmayla iklimler değişime uğramış, kutuplardaki buzullar çözülmeye başlamıştır. Hava kirliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ormanların azalması, plansız kentleşme, nükleer atıklar ve benzer çevre problemleri artarak devam etmektedir. Doğal ortamın bu hızla bozulması sonucunda insanlığı büyük felaketler beklemektedir. Eğer bu durumu tersine çevirmezsek, bir krize yol açarak bütün canlı türlerinin ve çevrenin topyekûn bir felaketi, yok oluşu ve yıkımı riskiyle yüz yüze kalacağız (Geray, 1995; Gökçe, 2009; Türkmen, 2008; UNESCO, 2005; Yıldız vd., 2008) Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, insan ve diğer canlıların yaşamını korumak için çevre sorunlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle insanlara, çevreyi korumanın bir değer olarak kazandırılması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü insanlar değer verdikleri şeyleri korur ve onlara zarar vermekten çekinirler. UNESCO (2005) ya göre değerler bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımızın her yönünü etkilerler. Özden (2005) ve Bolay (2007) a göre insanın yaşam çizgisini inandığı değerler belirler. Bu değerlerin uğruna, insanlar fedakârlıkta bulunur, mücadele ederler ve hatta o uğurda ölümü bile göze alırlar. Değerlerin ve çevrenin insan hayatındaki önemi düşünüldüğünde; çevreyi korumanın insanlara bir değer olarak kazandırılması gerektiğinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Günümüzde çevreyi korumak için düşünülen çözümlerin başında etkili bir çevre eğitimi gelmektedir. Etkili bir çevre eğitiminde ise değer eğitiminin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Değer eğitimi öğrencilerin çevre bilgisinin, çevreye karşı tutumlarının ve çevre sorunlarına karşı farkındalıklarının arttırılması için etkili bir şekilde kullanılabilir. Özensel (2003) e göre Bir toplumdaki iyi-kötünün belirlenmesi, ideal düşünme ve davranma yollarının tamamı değerler tarafından oluşturulur. Son yıllardaki popüler düşünce ise, değerlerin öğretilmekten ziyade anlaşılması üzerinedir ve doğru olan şey de hem anlaşılması hem de öğretilmesidir (UNESCO, 2005). Bilindiği gibi eğitimin amaçlarından biri de toplumun değer yargılarını bir sonraki nesle aktarmaktır. Oysa değerler eğitimi günümüze kadar hem genel eğitim içinde hem de sosyal bilgiler eğitimi içinde gereken yeri ve önemi alamamıştır (Akbaba ve Altun 2003; Doğanay, 2007). Eğitim alanında değerler ile ilgili yapılan çalışmalar incelediğinde; Meaney (1979), ilkokul seviyesinde saygı değeri eğitiminin uygulanması için bir rehber program hazırlayarak bunu uygulamıştır. Germaine (2001), okullarında resmi olarak değer eğitimi alan ve böyle bir eğitim almamış olan ortaokul öğrencileri

4 234 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin arasında öz saygının ölçülmesine yönelik bir çalışma yapmıştır. Akbaş (2004), Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesini incelemiştir. Dilmaç (2007), bir grup fen lisesi öğrencisine insani değerler eğitimi vererek etkililiğini sınamıştır. Aslan (2007), ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeylerini öğretmen görüşlerine göre değerlendirmiştir. Keskin (2008), Türkiye de Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki değerler eğitimini ve programlarının etkisini araştırmıştır. Çevre eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ise Yılmaz (2006), ilköğretimde çevre eğitimi yöntemi geliştirmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Buhan (2006), okul öncesinde görev yapan öğretmenlerin çevre bilincini ve bu okullarda verilen çevre eğitimini araştırmıştır. Demirkaya (2006), çevre eğitiminin Türkiye deki coğrafya programları içerisindeki yerini ve çevre eğitimine yönelik yeni yaklaşımları incelemiştir. Erdoğan (2007) ise çevre eğitiminde küresel ısınma konusunun öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenme tekniğinin etkisini araştırmıştır. Atasoy ve Ertürk (2008), ilköğretim öğrencilerinin çevresel tutumları ve çevre bilgileri üzerine bir alan araştırması yapmışlardır. Çukur ve Özgüner (2008) ise kentsel alanda çocuklara doğa bilinci kazandırmada oyun mekânı tasarımının rolünü araştırmışlardır. Gökçe (2009), çevre eğitiminde gazetelerden yararlanmanın etkisini araştırmıştır. Yalvaç (2008), işbirlikli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çevreye ilişkin zihinsel yapılarına etkisini araştırmıştır. Kesicioğlu ve Alisinanoğlu (2009), aylık çocukların çevreye karşı tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemişlerdir. Değerler ve çevre ile ilgili yukarıdaki çalışmalar incelendiğinde, değerler eğitiminin doğrudan verilmesi ve etkililiğinin sınanması ile ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanmasına rağmen çevre eğitimi ile ilgili pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Ancak çevreyi doğrudan bir değer olarak kazandırmaya yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çevre eğitimi ile ilgili araştırmalardan ortaya çıkan sonuç; çevre eğitiminin erken yaşlarda görsel, işitsel ve uygulamalı bir şekilde verildiği takdirde öğrencilerde çevresel bilgi ve duyarlılığı arttırdığı yönündedir. Ayrıca diğer bir sonuçta okullarda verilen çevre eğitiminin öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının geliştirilmesinde yetersiz kaldığıdır. Değer eğitimi ile ilgili araştırmalardan ortaya çıkan sonuç ise değerler eğitiminin öğrencilerin tutumlarını ve davranışlarını olumlu yönde etkilediğidir. Bu nedenle değer eğitimi yöntemlerinin öğrencilerin çevreye ilişkin tutumları üzerindeki etkisi araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Literatür Çevre ve Çevre Sorunları Sanayinin gelişmeye başlamasıyla birlikte 1900 lü yılların başlarında çevre sorunları da kendini göstermeye başlamıştır. Ham madde ve üretim atıklarının yanında enerji ihtiyacının karşılanması için doğal kaynakların hızla tüketilmeye başlanması ve buna fosil yakıtlarında kullanılmasının eklenmesiyle birlikte çevre

5 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 235 hızla kirletilmeye başlamıştır. Zamanla teknolojinin ilerlemesi ve nüfusun hızla artmasıyla birlikte çevre sorunları da artarak devam etmiştir. Günümüze gelindiğinde ise bu durum ciddi problemler doğurmaya başlamış ve tüm canlı yaşamı için tehlikeli bir hal almıştır (Türkmen 2008; UNESCO, 2005; Yıldız vd., 2008). Günümüzde insanlığın belli başlı çevre sorunları: Nüfus artışı ve mekan sorunu, enerji sorunu, tarımsal sorunlar, çölleşme, çoraklaşma ve kuraklık, ormanların azalması, erozyon, canlı türlerinin yok olması, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, küresel ısınma ve benzerleri sayılabilir (Gökçe, 2009; Türkmen, 2008; Türküm, 1998). Dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zararın herkesin sorunu olduğu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul edip, acilen etkili önlemler almalıyız (Peter Drucker; akt. Aktan, 2003: 278). Alınacak önlemlerin başında ise insanların eğitilmesi gelmektedir. Bunun için okul öncesi dönemden yüksek öğretime kadar ve tüm derslerde çevre eğitimine yer verilmesi gerekmektedir (Gökçe, 2009:252). Çevre eğitiminin temel amacı; bireyin doğal ortamı algılamasını sağlamak, çevreye ilişkin değer ve davranışlarını olumlu yönde etkileyerek doğal çevreyi koruma ve kullanma ile ilgili duyarlılığı geliştirmektir (Başal, 2003:366). Organizmanın çevreyle etkileşimine dayanan görüşe göre insan organizması, birbirine kaynaşmış sosyal ve biyolojik çevreye entegre olmuştur. Bu görüşten hareket edecek bir değerler eğitiminde dünyaya ekolojik bir duyarlılıkla yaklaşılması empoze edilip bu yolla da çevre kirlenmesi, doğal kaynakların korunması, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan türlerin koruma altına alınması ve son olarak da bunların kontrol yolları gibi dünya problemlerinin eğitim sürecinde yer alması sağlanacaktır (Kale, 2007: 321). Bu açıklamadan hareketle çevreye ilişkin duyarlılığın geliştirilmesinde değerler ve eğitimi önemli bir yere sahiptir. Aşağıda değerler ve eğitimi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Değerler ve Eğitimi Değerler kavramı, son birkaç yılın en gözde kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağımızda değerlerin bu kadar vurgulanıyor olduğuna bakarak bunların ne kadar önemsendiğini, bu konuda artık ne kadar ileri bir noktada bulunduğumuzu düşünmemiz acele ve yüzeysel verilmiş bir hüküm olur. Günümüzde değerlere bu denli vurgu yapılması aslında değerlere verilen değerin artması değil, değerlere duyulan ihtiyacın artması olarak yorumlanabilir (Arslan ve Yaşar, 2007: 10-11). İlgili literatürde değerlerle ilgili bir çok farklı tanım yapılmıştır. Yapılan bu tanımlardaki ortak görüş ise, değerlerin insan hayatında önemli bir yere sahip

6 236 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin olduğudur. Rokeach (1973:5) ve Güngör (2000:27-28), değerleri: belirli bir davranışın ya da herhangi bir şeyin tercih edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki kalıcı inanç olarak tanımlarken; Köknel (2007:17) değerleri: somut ya da soyut kavramların önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü birimi, canlı ve cansız varlıkların, olayların, olguların durumunu önemini anlatan bir sözcük olarak tanımlamaktadır. Soykan (2007: 48) a göre ise değerler: yapılıp edileni önemli, anlamlı kılan şeydir. Hemen hemen her düşüncenin ve her işin değer taşıyan önemli bir parçası vardır. Değerleri görmezden gelmek imkansızdır. Çünkü aldığınız her karar değer içerir istekleri ve hedefleri, aradığımız sebepleri ve amaçları temsil ederler. Bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımızın her yönünü etkiler. Ayrıca, atacağımız adımları, verdiğimiz kararları ve tepkilerimizin niteliğini de belirler. Yani, değerler tutumlarımızın ve kabullerimizin arkasındaki gerçek etkenlerdir (Avcı, 2007; Bono, 2007; UNESCO, 2005). Bu yüzden değerlerin iyi benimsenmesi ve yaşanabilmesi için bilhassa çocuklara onların kazandırılması esastır. Bunun için aile içi eğitim, okul ve çevre çok büyük rol oynar (Bolay, 2007). Okullar, ailede kazanılan değerlerin daha da pekiştirileceği ve yeni bazı değerlerin kazanılacağı ortamlardır. Ailede olduğu gibi okulda da değerler eğitiminin yaşantıların bir parçası haline getirilerek verilmesi en uygun olan yoldur (Hükelekli, H. ve Gündüz, 2007: 389). Bu yol; öğretmeyi, model olmayı, karakter özelliklerini teshil etmeyi, ahlaki erdemleri, toplum değerlerini ve ortak geleceğimizin bağlı olduğu sorumlulukla kendini yönlendirmeyi kapsar (Kirschenbaum, 2000). Eğitimde birtakım nesnelere karşı olumlu veya olumsuz duyguların kazandırılması, toplum ve tabiî ki devlet tarafından istenilen değerlerin nesillere aktarılması hedeflenir. (Bacanlı, 2006: 14). İlgili literatür incelendiğinde, değerlerin doğrudan öğretimine yönelik dört temel yaklaşıma rastlanmıştır. Bu dört temel yaklaşım şunlardır: 1. Değer Aktarma, 2. Değer Açıklama, 3.Ahlaki Muhakeme, 4. Değer Analizi. Değer Aktarma Bu yaklaşımın temelinde, yetişkinlerin çocuklara ahlaki değerleri doğrudan öğreterek, onların davranışlarını şekillendirme ve iyi alışkanlıklar kazandırma görev ve sorumluluğu olduğu inancı yatmaktadır (Helsteat ve Taylor, 2000; akt. Doğanay, 2007: 267). Değer aktarımın hedefi oldukça basit bir biçimde yerleşik görüşleri kullanarak uyumluluğu gerçekleştirmektir. Belli görüşlerin ahlaki niteliği kanıtlanmış olarak kabul edilir ve bu durum onların aktarılmasını doğrudan meşrulaştırır. Öğrenme sürecinin yönetilmesi yani amaçlanan motivasyonun içeriği ve gencin benimsediği tavırlar öğretmeni tarafından yapılan tercih yoluyla önceden

7 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 237 belirlenir. Fiili durum değerlerin çoğulculuğunun gündeme getirilmediğini, zira öğrencilerin seçiminin onlar için yapılan seçimler olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır (Ziebertz, 2007: ). Bu yaklaşımda, öğretilmesi istenilen değerlerle tutarlı bir davranış göstermesi için bireylere, amacın belirlenmesi, ölçütün belirlenmesi, uygulanacak yöntemi seçme, seçilen yöntemin uygulanması, seçilen yöntemin değerlendirilmesi ve gerektiğinde de tekrar etme seklinde beş basamak işlem uygulanır (Doğanay, 2007:268). Değer Açıklama Değer açıklama yaklaşımı Raths, Harmin ve Simon (1966) un Values and Teaching (Değerler ve Öğretimi) adlı kitabı ile doğmuştur. Bu yaklaşımın temeli; bireylerin biçimlenmiş ve yükselen değerlerinin farkına varmalarına yardım etmeye dayanmaktadır. (Bacanlı, 2006). Bu yaklaşımda; değer aktarımının tersine, birey başkalarının belirlediği değerleri değil de kendi istediği değerleri inceledikten sonra özgür bir şekilde seçme hakkına sahiptir. Raths, Harmin ve Simon (1978), değerlerin açıklanması yaklaşımı üç işlem üzerine kurmuştur: 1) Seçme, 2) Taktir Etme, 3) Davranma. Bu işlemlerde aşağıda verilen yedi kriterin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkar (p. 28): Seçme: 1) Serbestçe 2) Alternatifler arasından 3) Her alternatifin sonucunun dikkatlice düşünülmesinden sonra Takdir etme: 4) Değer vermek, seçimden mutlu olmak 5) Seçimi çevreye tasdik ettirmeye isteklilik Davranma: 6) Seçim doğrultusunda bir eylemde bulunmak 7) Tekrarlayarak, hayattaki bazı örneklerde. Bu yöntemin uygulama sürecinde kullanılabilecek stratejiler; verilecek değerle ilgili grup tartışması, rol oynama, düşünce kağıtları, açık uçlu sorular, otobiyografi (kişinin kendi yaşantısından örnekler), oylama, görüşme, alıntılama, öğrenci raporları hatta bir karikatür, resimler, filmler, hikayeler, günlükler vb. Süreci başlatmak için bunlardan herhangi birisi sunulduktan sonra onunla ilgili sorular değer belirlemenin üç temel boyutu göz önüne alınarak sorulur (Bacanlı, 2006; Doğanay, 2007; Raths, Harmin ve Simon, 1978; UNESCO, 2005). Bu sürecin uygulanması aşamasında öğretmenlerin, öğrencilerin değer konuları üzerinde hassas düşünmelerini zorlaştıracak herhangi bir tutumu takınmaktan sakınmaları gerekmektedir. Öğretmen, öğrencileri, değerlerini açıklamaya davet etmeli, onları dikkatli ve sabırlı bir şekilde dinlemeli, yargılamamalı ve kendi düşüncesini açıklayarak yönlendirme yapmamalıdır. Öğrencilere karşı nazik olmalı; onların sevinçlerini, üzüntülerini acılarını paylaşmalıdır. Böyle yapıldığında, öğretmen, öğrencileri cesaretlendiren bir ruh hali yaratır (Raths, Harmin ve Simon, 1978: 33-40).

8 238 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin Değer Analizi Değer analizi yaklaşımı Amerikan Sosyal Bilgiler Ulusal Kurulu tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır (Metcalf, 1971; akt. Bacanlı, 2006:34). Bu yaklaşımın başlıca hedefi, insanların ahlaki kararları verebilmesi için mantıklı ve adım adım ilerleyen bir süreci öğrenmelerine yardım etmektir. Bir karara varmadan önce bir değer konusuyla ilgili bütün olası hususların düşünülmesinde gerekli olan adımlar, Hall ve Davis (1976) da aşağıdaki gibidir (Lickona, 1977: 21-22): 1. Durumun Açıklanması, 2. Alternatifleri Bulma, 3. Sonuçları Hesaplama, 4. Sokratik Araştırma, 5. Karar verme. Welton ve Mallan (1999) ise değer analizi yaklaşımında kullanılan süreci sekiz aşama olarak belirtmişlerdir (akt. Doğanay, 2007: ). Bu aşamalar şunlardır: 1. Değer sorununu belirleme. 2. Karşılaşılan değer sorununu açıklığa kavuşturma. 3. Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama. 4. Bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirme. 5. Olası çözüm yollarını belirleme. 6. Çözüm yollarının her birinin olası doğurgularını belirleme ve değerlendirme. 7. Seçenekler arasından birini seçme. 8. Seçilen öneri doğrultusunda davranımda bulunma. Ahlaki İkilem (Muhakeme) Ahlaki ikilem, iki farklı değer ilkesinin çatıştığı gerçek yaşam problemleridir. Bu problemler, öğrencilerin kendi yaşam konularına uygun konulardan seçilmekle birlikte, tarihi olaylarla ilgili problemlerden de oluşabilir. Burada, öğrencilerden kendileri için uygun gördükleri davranışı seçmeleri ve nedenlerini belirtmeleri istenmektedir (Doğanay, 2007: 275). Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, ahlaki ikilemlerin bulunduğu örnekler vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu yaparken her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırır ve diğer öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili söylediklerini duyma fırsatı verir. Bu yaklaşımda amaç öğrencilerin zihnine seçilmiş değerleri yerleştirmek değildir (Leming, 1997; akt: Akbaş, 2004). UNESCO (1986) da, ahlaki ikilem tartışması sürecinde kullanılabilecek adımlar: İkilemin tanımı,

9 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 239 Öğrencilerden ikilemle ilgili cevaplar istenmesi, Öğrencilerin ikilem üzerindeki durumlarını belirleme, İkilemler içindeki düşünceyi değerlendirme, Durumların sebeplerini iyice düşünme ve karar verme olarak tanımlanmaktadır. Amaç Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu soruya cevap aranmıştır: Araştırmacılar tarafından, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? YÖNTEM Araştırmanın Deseni (Modeli) Araştırmada; değerler eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinliklerin uygulama sürecine katılan öğrencilerle, bu sürece katılmayan öğrencilerin çevreye ilişkin tutumları arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Deneysel desende, değerler eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen etkinlikler sadece deney grubunda uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise bu süre içerisinde değerler eğitimiyle ilgili herhangi bir etkinlik uygulanmamıştır. Kontrol grubunun deney grubuna uygulanan programdan etkilenmemesi için özen gösterilmiştir. Her iki gruba da deneysel işlemden önce ön-test uygulanmıştır. Aynı test deneysel işlemin sonunda gruplara son-test olarak uygulanmıştır. Çalışma Grubu Araştırma, öğretim yılının 1. döneminde Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 7/A ve 7/C sınıfı öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bu sınıflardan, biri deney, diğeri de kontrol grubu olmak üzere yansız atama yöntemiyle iki grup oluşturulmuştur. Grupların denklikleri Çevre Tutum Ölçeği ön-test sonuçlarına göre belirlenmiştir. Uygulama Süreci (Deneysel süreç)

10 240 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin 1. Deney ve kontrol gruplarına Çevre Tutum Ölçeği ön-test olarak eş zamanlı uygulanmıştır. 2. Deney grubuna, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliği uygulanmıştır. Bu etkinliklerin uygulama süreci: Öğrencilere, öncelikle, tüm ihtişamıyla doğa manzaraları içeren on dakikalık görsel bir kayıt sunulmuş, daha sonra kirletilmiş bir doğa ile bunun sebepleriyle ilgili yirmi dakikalık görsel-işitsel bir kayıt sunulmuştur. Kayıt bittikten sonra, Bu filmde neler izlediniz? Doğal çevre, canlı yaşamı için neden önemlidir? Çevreyi neler kirletiyor? Nasıl oluyor? Sonuçları ne oluyor? Veya olacak? Doğa ve yaşam arasında nasıl bir ilişki var? vb. sorular yöneltilmiş ve cevaplar alındıktan sonra bir sonraki basamağa geçilmiştir. Bu filmde değer verdiğiniz durumlar neler? Onlara ne oluyor ya da olacak? Bu sizi nasıl etkiledi? Her sorudan sonra öğrencilere düşünmeleri belli bir süre tanınmıştır. Cevaplar alındıktan sonra bir sonraki basamağa geçilmiştir. Bunun için bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Neler yapabilirsin? Bunu ne kadar devam ettirebilirsin? Senin için bunu yapmak gerçekten önemli mi? vb. sorularına verilen cevaplar sözlü, isteyenden de yazılı olarak alınmıştır. Bir tarafta teknolojik gelişmeler ve bunların insan yaşamını kolaylaştırması ile ilgili bir durum, diğer tarafta ise bu teknolojik gelişmelerin canlı yaşamı ve doğa üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili bir durum verilerek ikilem oluşturulmuştur. Bu ikilem öğrencilere dağıtılmış, okumaları sağlanmış ve konu üzerine ahlaki ikilem tartışması yaptırılmıştır. Bu tartışmadan sonra öğrencilere çalışma kağıtları dağıtılmış ve öğrencilerden her iki durumun olumlu ve olumsuz sonuçlarını belirlemeleri istenmiştir. Bu sonuçlardan sonra öğrencilere, bir seçim yapmaları için karar verme formları dağıtılmıştır. Seçimlerine herhangi bir müdahalede bulunulmayacağına dair güvence verilmiştir (Burada öğrencilerin her iki durumunda önemini kavramaları ve duruma gerçekçi çözümler üretmeleri beklenmektedir. Ayrıca teknolojik ürünlerden vazgeçmeden de, çevreyi korumanın önemini kavrayıp çevreye karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin farkına varmaları beklenmektedir). Seçimler yapıldıktan sonra: Bunu seçtiğin takdirde nasıl bir sorunla karşı karşıyasın? sorusu sorulmuş ve problemin ortaya konması sağlanmıştır. Problem ortaya konduktan sonra, öğrenciler seçimlerine göre gruplara ayrılmış ve Problem Analiz Formları dağıtılmıştır. Daha sonra gruplar çözüm önerilerini sunmuşlardır. Son olarak öğrencilere, bu çözüm önerilerini gerçek hayatta uygulayıp uygulayamayacakları nedenleri ile birlikte sorulmuştur (Bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Bunu yapmak sizi mutlu eder mi? Yapmazsanız neler hissedersiniz? Bunu yapmak sizin için önemli mi? Neden?). Bu uygulama süreci farklı günlerde beş ders saati sürmüştür. 3. Kontrol grubuna herhangi bir ek işlem yapılmamış olup Sosyal Bilgiler 7. sınıf müfredatına uygun olarak dersi işlenmişlerdir.

11 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği Deney ve kontrol gruplarına, Çevre Tutum Ölçeği son-test olarak eş zamanlı uygulanmıştır. Veri Toplama Aracı Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Çevre Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek Leeming, Dwyer ve Bracken (1995), tarafından geliştirilmiş; Aslan, Sağır ve Cansaran (2008) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ölçekte 21 olumlu, 3 olumsuz olmak üzere toplam 24 madde bulunmaktadır. Ölçeğin değerlendirilmesinde maddeler Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde düzenlenmiştir. Ölçekte yer alan olumlu maddeler 5, 4, 3,2, 1 şeklinde, olumsuz maddeler ise ters çevrilerek 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bilgisayara kodlanmıştır. Verilerin Analizi Araştırma verilerinin analizinde ilişkisiz örneklemler için t-testi kullanılmıştır. T- testinin uygunluğu için ise Kolmogorov-Smirnov testi ile Varyansların Homojenliği testinden de yararlanılmıştır. Ural ve Kılıç (2005) e göre, Parametrik testlerin uygulanabilmesi için gruplardaki denek sayısının 10 dan az olmaması, öğrencilerin ön-testten aldığı puanların normal dağılım göstermesi ve puanların homojen dağılım göstermesi gerekmektedir. SPSS te normal dağılıma uygunluk testi Kolmogorov-Smirnov testi ile yapılır. Puanların homojen dağılım gösterip göstermediği ise Varyansların Homojenliği testi yapılarak Levene istatistiği ile belirlenir. BULGULAR VE YORUMLAR Araştırmacılar tarafından, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel yaklaşımın uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusuna cevap aramak amacıyla Çevre Tutum Ölçeği deney ve kontrol grubu öğrencilerine deneysel işlem öncesi ve sonrasında ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak için t-testi (ilişkisiz örneklemler için) analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. T-testinin uygulanabilirliği için deneklerin ön testten aldığı puanların normal dağılıma uygun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla normal dağılım (Kolmogorov-Simirnov) testi yapılmış ve bu testin sonucunda p değeri.474 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, ön testteki ölçümlere ilişkin puanlar normal dağılıma uymaktadır (p=.474; p>0,05).

12 242 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin T-testinin uygulanabilirliği için yapılan diğer bir çalışma ise deneklerin ön testten aldığı puanların homojen dağılım gösterip göstermediğini ortaya koymayı amaçlayan varyansların homojenliği testidir. Bu testteki Levene tablosu incelendiğinde değer.008 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, değişkenlere ilişkin varyansların homojen olduğunu göstermektedir. Normal dağılım (Kolmogorov-Simirnov) testi ve Varyansların homojenliği testi sonuçları bu araştırmada ilişkisiz örneklemler için t-testinin kullanılabileceğini göstermektedir. Uygulanan test sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının Çevre Tutum Ölçeğinden aldıkları ön test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 3 te gösterilmektedir. Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Çevre Tutum Ölçeğinden Aldıkları Ön test Puanlarına İlişkin Bulgular Grup N X S sd t p Deney 30 87,47 13, Kontrol 32 87,88 9,356 Tablo 1 den anlaşılacağı gibi deney grubundaki öğrencilerle kontrol grubundaki öğrencilerin ön testten elde ettikleri ortalama puanlar arasında kontrol grubu lehine 0.41 puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla t-testi, t değerine ve P değerine bakılmıştır. T değeri t= bulunmuştur. Bu değer 60 serbestlik derecesinin.05 anlamlılık düzeyindeki değerinin oldukça altında bulunmaktadır. P değeri ise, p=.889 bulunmuştur. Bu değer 60 serbestlik derecesinin.05 anlamlılık düzeyindeki.250 değerinin oldukça üstünde bulunmaktadır [t(60)=.140, p>.05]. Bu sonuç, her iki grubun aritmetik ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, çevreye ilişkin deney öncesi tutumları arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu ön test sonuçlarından sonra, deneyin etkililiğini gözlemlemek amacıyla her iki grupta yer alan deneklerin son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının çevreye yönelik tutum ölçeğinden aldıkları son test puanlarıyla ilgili bulgular Tablo 4 de gösterilmektedir. Tablo 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Çevre Tutum Ölçeğinden Aldıkları Son test Puanlarına İlişkin Bulgular Grup N X S sd t p Deney ,00 4, , Kontrol 32 85,16 13,181

13 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 243 Tablo 2 den anlaşılacağı gibi deney grubundaki öğrencilerle kontrol grubundaki öğrencilerin son testlerden elde ettikleri ortalama puanlar arasında deney grubu lehine puanlık bir fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını anlamak amacıyla t-testi, t değerine ve P değerine bakılmıştır. T değeri t=.11,467 bulunmuştur. Bulunan bu değer, 60 serbestlik derecesinin.05 anlamlılık düzeyindeki tablo değerinden oldukça büyüktür. P değeri ise, p=.000 bulunmuştur. Bu değer 60 serbestlik derecesinin.05 anlamlılık düzeyindeki.250 değerinin oldukça altında bulunmaktadır [t(60)=11.467, p<.05]. Bu sonuç, değer eğitiminde yeni yaklaşımlara uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin uygulandığı deney grubu ile normal sosyal bilgiler müfredatının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. SONUÇ VE TARTIŞMA Araştırma bulguları, değer eğitimi yöntemlerine uygun olarak geliştirilen çevre eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin çevreye ilişkin tutum puanlarını oldukça yükselttiğini göstermektedir. Değer eğitimi yöntemlerine göre geliştirilen etkinliklerle işlenen dersin, öğrencilerin çevreye ilişkin olumlu tutum geliştirmelerinde geleneksel yöntemle işlenen derse göre daha etkili olduğu söylenebilir. Literatürde değerler eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin ilgili konuya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Meaney (1979) İlkokul Seviyesinde Değer Eğitiminin Uygulanması için bir Rehber adlı çalışmasında, ilköğretim öğrencilerine benlik değerlerinin kazandırılmasına yönelik değerler eğitimi etkinliklerini altı hafta uygulamıştır. Sonuç olarak öğrencilerin; özsaygısına, duygusal, entelektüel ve fiziksel bakımdan gelişim potansiyeline, ailesine, arkadaşlarına, daha büyük kişilere, etnik gruplara, engelli insanlara, Amerikan büyüklerine, anayasal haklara ve sorumluluklara, vatanseverliğe, doğal çevrenin korunmasına, estetik anlayışa ve aç insanlara yönelik davranışlarında ve tutumlarında olumlu yönde değişiklikler gözlenmiştir. Dilmaç (2007) tarafından yapılan çalışmada ise, bir grup fen lisesi öğrencisine insani değerler eğitimi programı çerçevesinde geliştirilen etkinlikler uygulanmış ve sonuçları tutum ölçeği olarak geliştirilen İnsani Değerler Ölçeği ile sınanmıştır. Araştırma bulguları, öğrencilerin insani değerlere yönelik kazanımları ve tutumları üzerinde etkili olduğu yönündedir. Konu ile ilgili diğer bir çalışmada Keskinoğlu (2008) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, değerler eğitimi programı çerçevesinde Mevlana nın Mesnevisinden yararlanılarak geliştirilen etkinlikler ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine uygulanarak ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimi üzerine etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin, ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine yönelik tutumları üzerine etkisinin olumlu yönde olduğu vurgulanmıştır. Literatürde, çevre eğitimine yönelik geliştirilen çeşitli etkinliklerinde öğrencilerin çevreye yönelik bilgi, tutum ve duyarlılıklarını olumlu yönde etkilediğini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Erdoğan (2007), çevre eğitiminde küresel ısınma konusunun

14 244 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin öğrenilmesinde proje tabanlı öğretimin etkisini araştırmış, sonuç olarak proje tabanlı eğitimin öğrencilerin bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini arttırdığına vurgu yapılmıştır. Gökçe (2009) ise, çevre eğitiminde gazetelerden yararlanmanın etkisini araştırmıştır. Sonuç olarak, gazeteler yoluyla öğrencilerin çevreye karşı duyarlılığının arttırılabileceği, sorumluluk duygusunun ve olumlu tutumun geliştirilebileceği tespit edildiği belirtilmiştir. Yalvaç (2008), İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Çevreye İlişkin Zihinsel Yapılarına Etkisi adlı çalışmasında, veri toplama aracı olarak 12 adet anahtar kavramdan oluşan kelime ilişkilendirme testi kullanmıştır. Bu çalışmada işbirlikli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının, çevreye yönelik bilgilerinde ve bilinçlerinde olumlu bir etki meydana getirdiğine vurgu yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çevreye ilişkin duyarlılığın geliştirilmesine yönelik yapılan değerler eğitiminin öğrencilerin çevreye ilişkin tutumları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, çevre duyarlılığının bir değer olarak kazandırılması için değerler eğitimi yöntemleri, bu çalışmada olduğu gibi, doğrudan uygulanabilir. Bu çalışmanın giriş ve literatür bölümünde belirtildiği gibi, doğal çevrenin hızla kirletilmesi ve bozulması sonucu canlı yaşamı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun engellenmesi için alınacak önlemlerin başında ise insanların eğitilmesi ve çevre bilincinin bir değer olarak kazandırılması gelmektedir. Bu yüzden çevreye yönelik değer eğitimi çalışmaları okulların yanı sıra, tüm insanlığı kapsayacak şekilde yapılabilir. KAYNAKLAR Akbaba-Altun, S. (2003). Eğitim Yönetimi ve Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (1), Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Aktan, C.C. (2003). Özgür Sözler: Yeni Global Değerler Üzerine. Konya: Çizgi Kitapevi Yayınları, Arslan, Z.Ş. ve Yaşar, F.T. (2007). Yükselen Değer Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (1), Aslan, R. (2007). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Birinci Basamaktaki Öğrencilerin Temel Bilgi, Beceri ve Değerleri Kazanma Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Aslan, O., Sağır Ş.U. ve Cansaran, A. (2008). Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (25),

15 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 245 Atasoy, E ve Ertürk, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), Avcı, N. (2007). Üniversite Gençliğinin Bireysel ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, DEM Yayınları, s Bacanlı, H. (2006). Duyuşsal Davranış Eğitimi. (3. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Başal, H. A., (2003). Okul Öncesi Eğitiminde uygulamalı Çevre Eğitimi. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, (Ed. M. Sevinç). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Bolay, S.H. (2007). Değerlerimiz ve Günlük Hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (1), Bono, E.D. (2007). 6 Değer Madalyası: 21.Yüzyılda Başarının Anahtarı. Çev. Selen Y. Kölay. İstanbul: Remzi Kitapevi. Buhan, B. (2006). Okul Öncesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Çevre Bilinci ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Araştırılması. Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Çukur, D. ve Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekânı Tasarımının Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A (2), Demirkaya, H. (2006). Çevre Eğitiminin Türkiye deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması. Selçuk Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya. Doğanay, A.(2007). Değerler Eğitimi. (Ed. C. Öztürk). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (3.basım). Ankara: Pegem-A Yayıncılık, Erdoğan, G. (2007). Çevre Eğitiminde Küresel Isınma Konusunun Öğrenilmesinde Proje Tabanlı Öğrenmenin Etkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

16 246 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin Geray, C., (1995). Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığı için Halkın Eğitimi. Yeni Türkiye Özel Sayısı, 1 (5). Germaine, R. W. (2001). Values Education Influence on Elementary Students Self-esteem. Unpublished Doctor's Thesis, University of San Diego. USA. Gökçe, N. (2009). Çevre Eğitiminde Gazetelerden Yararlanma. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), Güngör, E. (2000). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. (3. basım). İstanbul: Ötüken Yayınları. Hükelekli, H. ve Gündüz, G. (2007). Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, DEM Yayınları, s Kale, N. (2007). Nasıl Bir Değerler Eğitimi?. Değerler ve Eğitimi Uluslar arası Sempozyumu, DEM Yayınları, s Keskin, Y. (2008). Türkiye de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim, 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması. Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Keskinoğlu, M.Ş. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Mesnevi Temelli Değerler Eğitimi Programının Ahlaki Olgunluğa ve Saldırganlık Eğilimine Etkisi. Yeditepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Kesicioğlu, O.S. ve Alisinanoğlu, F. (2009) Aylık Çocukların Çevreye Karsı Tutumlarının Çesitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, (3), Kirschenbaum, H. (2000). From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, v39 n1 p4-20 ERİC Document. No: EJ Köknel, Ö. (2007). Çatışan Değerlerimiz: Aileden Topluma, Politikadan İnançlara, Sevgiden Aşka Kadar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Lickona, T. (1977). An Integrated Approach to Moral, Value, and Civic Education with Adolescents: An Analysis of Current Theory and Practice and Recommendations for Program Implementation. The adolescent Education commission New Jersey Department of Education, January. ERİC Document. No: ED

17 Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliği 247 Meaney, M. H. (1979). A Guide for Implementing Values Education in the Primary Grades. Unpublished Doctor's Thesis, Seattle University. Seattle, Washington. Raths, L.E. Harmin, M and Simon, S.B.(1978). Values and Teaching: Working with Values in the Classroom. (1.basım 1966). Columbus, Ohio: Charles E. Merill Company. Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Pres. Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler; Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem- A Yayıncılık. Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), S Soykan, Ö.N. (2007). Genel Geçer Bir Ahlak Olanaklı mıdır? Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, DEM Yayınları, s Türkmen, L. (2008). Ekolojik Konu ve Sorunlar. Çevre Eğitimi. (Ed. O. BOZKURT). Ankara: Pegen A Akademi Türküm, A.S, (1998). Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci. (Editör. G.CAN) Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, UNESCO (1986). Teaching Methodologies for population Education: Inquıry/Discovery Approach and Values Clarification. Published by, the Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific P.O. Box 1425, General Post Office Bangkok 10500, Thailand. Web: unesco.org /images/0006/000693/069359eb.pdf, adresinden 12 Şubat 2009 da alınmıştır. UNESCO (2005). Learning To Do: Values for Learning and Working Together in a Globalized World. An Integrated Approach to Incorporating Values Education in Technical and Vocational Education and Training. L. R. Quisumbing and J. Leo (Eds.), Published by, UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training Görresstraße 15, Bonn, Germany. Web: /fileadmin/user_upload/pubs/learningtodo.pdf, adresinden 06 Ocak 2009 da alınmıştır. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

18 248 M. Tahiroğlu, T. Yıldırım, T. Çetin Yalvaç, H.G. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Çevreye İlişkin Zihinsel Yapılarına Etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu. Yıldız, K., Yılmaz, M. ve Sipahioğlu, Ş. (2008). Çevre Bilimi ve Eğitimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Yılmaz, D. (2006). İlköğretimde Çevre Eğitimi İçin Yöntem Geliştirme. Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Ziebertz, H.G. (2007). Çok Kültürlü Bir Toplumda Değerler Eğitimi Modelleri. Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, DEM Yayınları, s

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 NATURAL ENVIRONMENTAL SENSITIVINESS Esra DELİCAN* Ömer Faruk SÖNMEZ** ÖZET Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI 1 KAVRAMLAR 2 Kavramlar, eşyaları, olayları, insanları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda gruplara verdiğimiz adlardır. Deneyimlerimiz

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş II (PSY 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş II PSY 222 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ

LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ LİTERATÜR SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005 2010) LİTERATÜRÜ Özge Tarhan* Giriş, hem içerik hem de üstlendiği misyon açısından oldukça önem arz eden bir disiplindir. İnsanlar ve

Detaylı

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr

Selda MANT Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, seldamant@dumlupinar.edu.tr DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE UYGULANAN DESEN DERSİ 1 Yrd.Doç.Dr. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ

MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ E ğ i t i m Y ö n e t i m i, Y ı l 1, S a y ı : 2, B a h a r MİKROÖĞRETİM YÖNTEMİNİN HENTBOLDE TEKNİK ÖĞRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Mehmet Ali ÇEIİKSOY* Bir ülkenin çağdaşlaşması için ön koşullardan birisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa.

Serap POYRAZ Celal Bayar Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü, Manisa. Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 497-502 İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI EĞİTİM ORTAMLARINDA BAŞARIYI ÖLÇMEDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN DİĞER

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ

KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ KUANTUM ÖĞRENME MODELĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINA VE KENDĠ KENDĠNE ÖĞRENME BECERĠLERĠNE ETKĠSĠ Adnan YĠLGEN 1 Oktay BAYKARA 1 Üzeyir ARI 1 1 Fırat Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEĞER BİLİNÇLENDİRMEYE DAYALI DEĞER SORGULAMA ETKİNLİKLERİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEĞER BİLİNÇLENDİRMEYE DAYALI DEĞER SORGULAMA ETKİNLİKLERİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEĞER BİLİNÇLENDİRMEYE DAYALI DEĞER SORGULAMA ETKİNLİKLERİ Hasan BACANLI, Aysun AKGÜL, İlker AKGÜL Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563b2.043

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇEVRE BİLİMİ Ders No : 0310190175 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.281-299 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2015 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları

Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Psikolojide İstatistiğe Giriş I (PSY 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide İstatistiğe Giriş I PSY 221 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2

EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: Sosyal Bilgiler Dersi Örneği E. Polat 1, A. Varol 2 1 MEB, Karakoçan Fatih İlköğretim Okulu, Elazığ/ Türkiye 2 Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları. Prof. Dr. Tevhide Kargın EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME ASSESSMENT Ders 1: Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Prof. Dr. Tevhide Kargın Tarihsel, Felsefi ve Yasal Boyutları Tanım: Kabaca değerlendirme bir birey hakkında

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF DIŞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet: Bu araştırmanın

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı