Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir. Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler. Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir"

Transkript

1 ETİK ġebnem ERGÜL

2 Etik Değerler Kurumsal perspektiften bakıldığında, temel değerlerlerden yola çıkarak oluģturulan görev ve prensipler uyarınca ne Ģekilde davranmamız ya da karar almamız gerektiğini belirten davranıģ standartlarıdır.

3 Neden Etik? Değerler ve etik iģ hayatında kiģileri yönlendirir Kurum içi ve dıģı iletiģimi düzenler Kurumun ruh sağlığı etik ile ölçülebilir

4 ETİK ZORUNLULUKLAR Ahlaki zorunluluk Doğru Ģeyi doğru olduğu için yapmak Yasal Zorunluluk Doğru olanı, yanlıģ yapmanın yaptırımları olduğu için yapmak Algısal Zorunluluk Doğru olanı kurumun itibarını korumak ya da geliģtirmek adına yapmak

5 ETİK ZORUNLULUKLAR Yararlılık Zorunluluğu Doğru olanı kurumun faliyetleri açısından faydalı olduğu için yapmak Değişim zorunluluğu Yol gösterici politikalar ya da örneklerin yokluğunda yapılması gereken doğru Ģeyi bilmek ve yapmak Küresel Zorunluluk Doğru olanı küresel beklentileri karģılayabilmek için yapmak

6 Etik standart Sosyal sözleģme Yasal düzenlemeler Politika ve uygulamalar Kurumsal değerler KiĢisel değerler

7 Sürdürülebilir GeliĢme ve Etik Ekonomik performans -kar, büyüme ve yatırımcı için gelir Çevresel performans -Sağlık, güvenlik ve çevre Sosyal Performans -ÇeĢitlilik, eģit imkan, çalıģma uygulamaları, güvenlik, yolsuzlukla mücadele ve topluma katkı.

8 ETİK KARLI MIDIR?

9 İngiltere İş Etiği Enstitüsü nce yapılan bir araştırma sonuçlarına göre; Ġngiltere de yapılan bir araģtırmaya göre yılları arasında (5 yıllık dönem) etik ilkelere bağlılığını taahhüt eden ve böyle bir taahhüdü olmayan yaklaģık 100 Ģirket incelenmiģ, Bu firmalar ; ekonomik katma değer, piyasa katma değeri, değer kazanç oranı, kullanılan sermayenin geri dönüģü gibi göstergeler kullanılarak karģılaģtırılmıģtır.

10 Araştırma sonucu 1 Etik kurallara uygun iģ yapan Ģirketlerin risk yönetimi, yönetim kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi, finansal yapı açısından daha baģarılı olduğu tespit edilmiģtir.

11 Araştırma sonucu 2 Bu Ģirketlerin hisse senetlerinin daha istikrarlı olduğu gözlenmiģtir. Etik değerlere bağlılığını açıklayan Ģirketler diğerlerinden % 18 daha fazla kar elde etmiģtir. Etik politikalara sahip Ģirketler dört göstergeden en az üçü üzerinden üstün baģarı göstermiģ ve en beğenilen Ģirketler sıralamasında ön sıralarda yer almıģtır.

12 Araştırmayı gerçekleştirenlerin yorumu: * ĠĢ etiği politikasına sahip olmanın o Ģirketin iyi yönetildiğinin ve iģ yapıģ biçimine önem verdiğinin bir iģareti olduğu, * BeĢ yıllık bir dönem içinde iģ etiği uygulamalarının gerçekten iģe yaradığını ve Ģirketlere maddi olarak kazanç sağladığı, Etik davranıģın yararının ölçülmesi güç olmakla birlikte; müģterilerden, çalıģanlardan ve yatırımcılardan gelen güvene dair olumlu geri bildirimlerin alındığı, Ģeklindedir.

13 2003 yılında yapılan LRN ve WIRTHLIN anketi Ankete katılanların % 80 i Ģirketlerin yasaya uyum ve etik davranıģlarının satın alma kararları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtmiģtir.

14 2004 yılında yapılan ankette Yöneticilerin % 85 inin iģ dünyasında etik ve yönetiģim konusunun * kurumsal yönetiģim * kurumsal performans yönetimi * kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere gündemden düģmeyeceğini düģündüğünü ve bu konularda iģ süreçlerinde önemli değiģiklikler yapılması gerektiği ifade edilmiģtir.

15 Aynı çalıģmada üst düzey yöneticilerin % 94 ü, etik Ģirketlerin daha iyi yönetildiklerine ve doğal olarak daha yüksek yatırım getirisi sağladıklarına inandıklarını da ifade etmiģlerdir.

16 Mc Kinsey in yatırımcı tercihi anketi 200 kurumsal yatırımcı arasında yaptığı ankete göre yatırımcıların % 89 u karģılaģtırılabilir finansal verileri bulunan iki Ģirketten etik kuralları belirli olan Ģirketin hisselerinin tercih edildiğini ifade etmiģtir.

17 Cap Gemini Ernst &Young Center Anketi Yatırımcıların 1/3 ü alım satım kararlarını finansal olmayan verilere dayanarak aldığı, genellikle finansal olmayan 12 veriden oluģan bir değer endeksi kullanıldığı ve büyük Ģirketlerin yarıdan fazlasının on iki veriden en az dokuzunu sağladığı ifade edilmiģtir.

18 Tedmer in Türk işgücünün iş etiğine yaklaşımı araştırma raporları GörüĢülenlerin %87 si ürünleri aynı fiyat düzeyinde olan iki firmadan, iģ ahlakı/ etiği olan bir firmanın ürünlerini satın almayı tercih edeceklerini söylemiģlerdir. % 49.9 u ürünleri % 25 daha pahalı olsa dahi iģ etiği olan firmayı tercih ettiklerini söylemiģlerdir. MaaĢları aynı olursa iģ ahlakı/ etiği olan bir firmada çalıģmayı tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı %81 olmuģtur. MaaĢı % 25 daha az olsa da iģ etiği olan firmayı tercih edenlerin oranı ise % 51.7 olmuģtur. ĠĢ ahlakı/etiği olan firmaların ürünleri daha kalitelidir ifadesine katılanların oranı ise %76 dır.

19 Etik Kurumsal namus mu? ĠK etiği? Güven ve etik (TESEV/Değerler araģtırması) birbirimize güven duyma 1990 % % 7

20 Evrensel Etik? Etik değerlere yüklenen anlam ve önem: Kültürel değiģim Toplumsal değiģim Durumsal değiģim Zamansal değiģim

21 Etik sorun çözerken Sağlam değerler Analitik düģünce Yaratıcılık Farklı açılardan bakabilme Sağduyu Ġçgüdü Cinsiyet farkı

22 Kadın Erkek Farkı Erkeklerin önceliği % 93adil davranmak (% 38 baģkalarına ilgi göstermeyi önemsemez) Kadınların önceliği % 62 baģkalarına ilgi göstermek (% 23 adil davranıģı önemsemez)

23 KURUMSAL ÖRNEKLER

24 Dürüstlük Gizlilik Çıkar çatıģması Sorumluluklar SABANCI Ġġ ETĠĞĠ KURALLARI

25 SABANCI Ġġ ETĠĞĠ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLĠTĠKALAR Çıkar çatıģması politikası Hediye kabul etme ve verme politikası Gizli bilgilerin korunması politikası Adil çalıģma ortamının oluģturulması ve sürdürülmesi politikası Hisse senetleri alım satım politikası

26 TEDMER DEĞERLERĠ Dürüstlük ve bütünlük Toplumsal sorumluluk MüĢteri memnuniyeti Bireye saygı Yenilikçilik Liderlik Takım çalıģması Verimlilik

27 Tedmer Ģirket uygulamaları ÇalıĢanlar ve Ģirket politikalarına uyum Gizlilik Açık kapı politikası

28 Tedmer Pazar Rekabet yasaları Ticari istihbarat RüĢvet ve yolsuzluk Pazarlamada dürüstlük Kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi

29 Tedmer Ģirket ve hissedarlar Muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması Belgelerin saklanması ve korunması ġirket bilgisayarları ve internet Patentler markalar ve telif hakları KiĢisel bilgilerin gizliliği Ġçeriden bilgi alma Çıkar çatıģması

30 Fırsat eģitliği Ayrımcılık Taciz Madde kullanımı Tedmer personelimiz

31 Tedmer toplum ĠĢ emniyetinin sağlanması Çevrenin korunması siyasi faaliyetler Sosyal sorumluluk

32 Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği (TSHD) Türkiye Etik Değerler Merkezi (TEDMER) Etik ve Ġtibar Derneği VatandaĢın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) Türk Sanayicileri Ve ĠĢadamları Derneği (TÜSĠAD) Toplumsal Etik Derneği Beyaz Nokta Vakfı Yolsuzlukla Mücadele Derneği

33 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Görevi herhangi bir çıkar sağlamadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet için kullanmayı, Hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalıģmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

34 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Dil, din, felsefi inanç, siyasi düģünce, ırk, yaģ, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, hizmet gereklerine uygun davranmayı, yararlananlara, çalıģma arkadaģlarıma ve diğer muhataplarıma karģı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu nca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranıģ ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı, taahhüt etmektedir.

35 MAHKEMELER TARAFINDAN ALINMIŞ İHLAL KARARLARI (RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLMİŞTİR) 08/01/ /3 Dürüstlük ve tarafsızlık (Yönetmelik m.9), Saygınlık ve Güven (m.10), Çıkar çatıģmasından kaçınma (m.13), Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması (m.14), Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı (m.16), Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dıģı beyan (m.18) 2009/37 05/11/ /40 "Saygınlık ve Güven" (Yön. md. 10), Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön. md. 15), "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (Yön. md. 20)

36 09/10/ /38 "Amaç ve Misyona Bağlılık" (Yön. md. 8), "Saygınlık ve Güven" (md. 10), "Çıkar ÇatıĢmasından Kaçınma" (md. 13) ve "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (m.20) 11/06/ /23 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön. md. 15) Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (Yön. md. 16)

37 06/05/ /19 Saygınlık ve Güven (Yön.md.10) Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (Yön. md.16) 23/1/ /1 *Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön.md.15)

38 Aynı dili konuģabilmek dileğiyle...

39 Ġġ ETĠĞĠ

40 ETHOS Ġlkçağ Yunan felsefesinde karakter (kiģilik) ve âdet (alıģkanlık) anlamlarında kullanılan terim yolunun alıģkanlıklara dayalı olarak yürünmesi. Herakleitos fragmanlarının birinde Bir insanın ethos u onun daimon udur diye söze baģlar. Stoacılar için davranıģların kaynağı olan ethos, Platon da ise alıģkanlıkların bir sonucudur (Yasalar,792e). Aristoteles e göre ethos, insanın düģünsel yanından çok ahlâksal yanını temsil eder (Nikomakhos a Etik 1139a). Aristoteles ayrıca Retorik te insan yaģamının değiģik evrelerinde ortaya çıkan ethos türlerini; insan karakterlerini betimlemiģtir (II, 12-14, l389a-1390b).

41 ETHOS Günümüz toplum bilimlerinde ise ethos, bir kültürün, topluluğun ya da toplumun kendine özgü niteliği; ruhu ya da tini anlamında kullanılmaktadır. Felsefe Sözlüğü- A.Baki Güçlü; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal-Bilim ve Sanat Yayınları

42

43

44 İş Etiği Genel Bakış Kelime Bilgisi Uygunluk standartları Bir etik programının unsurları Kurumsal en iyi uygulamalar Kurumsal etik değerlemenin unsurları

45 Kelime bilgisi Değerler Etik değerler Uygunluk Etik çıkmazlar Gri bölgeler

46 Değerler Ana prensip ve inançlar-neyin iyi, doğru, dürüst ve adil olduğuna karar vermek için gerekli standartlar Etik değerler Değerlerimizi yansıtan karar ve eylemler Uygunluk Otorite, kanun, düzenleme ve zorunluluklara itaat Etik çıkmazlar Birbiriyle yarıģan değerleri içeren durumlar Gri bölgeler Normal standardın bulunmadığı durumlar.

47 Bir Etik Programının Unsurları Etik komite Misyon, vizyon, değerler tanımlaması Etik kodlar ĠletiĢim startejisi Yardım hatı/araģtırma Etkin gözetim ve denetim Bağımsız değerleme

48 Kurumsal En İyi Uygulamalar Kurulun aktif etik komitesi ĠĢlevsel ve arzulanan değerler Prensiplere dayalı kod BaĢkan ve Yönetim Kurullu na direk eriģimi olan etik yöneticisi Yıllık etik değerler eğitimi Verimli etik iletiģim Yol gösterme ve raporlama hattı Aktif iç denetim/araģtırma fonksiyonu Aktif kurumsal öğrenme prosedürleri Düzenli bağımsız değerlendirmeler

49 Kurumsal Etik Değerlemesi Ön görüģme Üst yönetimle görüģme Yönetim ve çalıģanlara yönelik gruplar (grup görüģmeleri) Kademe kademe rastlantısal örnekleme araģtırması Belge gözden geçirme Buluntuların önerilerin raporlanması Üst yönetime brifing verilmesi

50 İş Etiği ve Sosyal Etik Tipik Sosyal değerler Vatandaslık Toplum ġefkat Cesaret Adaletlilik Sadakat Dürüstlük ġeref Bütünsellik Ahlaklılık Saygı Sorumluluk Tipik İş Değerleri Mükemmellik Adaletlilik Büyüme Dürüstlük Bütünsellik KiĢisel sorumluluk Karlılık Kalite Saygı Güvenlik Sosyal sorumluluk Takım çalıģması

51 KURUMLARDA ETĠK YÖNETMENĠ

52 Etik Yönetmeni Görev ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu ve kurumun tüm üyelerine etik liderlik ve rehberlik sağlamak Kurumun tüm seviyelerinde iyi yönetiģim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak Kurumsal liderlik ve kurum kurum kültürü oluģturulmasını teģvik etmek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetime etikle ilgili konularda rehberlik etmek Yasal düzenlemelerle uyumlu olmak Yolsuzluklar ile ilgili olarak, hukukun üstünlüğü, Ģeffaflık konularına iliģkin kurumsal programlarla koordinasyon sağlamak

53 Etik Yönetmeni Görev ve Sorumlulukları Kurumsal değerlerin ifadesi ve uygulanma biçimini geliģtirmek ve düzenli olarak gözden geçirmek Yeni ya da çalıģmakta olan personele yönelik oryantasyon programlarını izlemek, yönlendirmek Kurumun sosyal sorumluluk giriģimlerinin koordinasyonu ve yönetimini yürütmek Kurum üst yönetimi ve etik komite ile birlikte, kurumun etik değerlerini ve itibarını korumak Kurumdaki farklı unsurların endiģe, ihtiyaç ve görüģlerinin adil bir Ģekilde dengelenmesini sağlamak Etik konularında karģılaģılan sorunlar ve baģarılar hakkında yönetimi düzenli olarak bilgilendirmek

54 Etik Yönetmeni Görev ve Sorumlulukları Kurumun etik program oluģturulması, yönetimi ve uygulamasını yönetmek Kurumsal kültürü güçlendirmek için iletiģimi geliģtirmek

55 NADLER ĠN KURUMSAL PERFORMANS SĠSTEMĠ

56 Nadler in Temel Kurumsal Süreç Kavramı Hammadde ĠĢ Ürün Geri bildirim

57 GİRDİ Nadler GİRDİ leri hem kurumun çevresinde hem de içinde onun kapasitesini ve hedefini belirleyen unsurlar olarak tanımlar GİRDİ unsurları Ģunları kapsar Çevre Kaynaklar Tarih Misyon, vizyon ve değerler Hedeflere yönelik eylem planları Tedmer Kasım 2006

58 Çevre Çevre, kurumun dışında yer alan ve kurumu etkileyen ya da onun tarafından etkilenen unsurlardır: Ekonomi Yasalar ve düzenlemeler ĠĢgücü pazarları MüĢteriler Yatırımcılar Rakipler Tedmer Kasım 2006 Özel çıkarlar Siyasi ortam Tedarikçiler Pazar alternatifleri Fikir öncüleri Sendikalar

59 Kaynaklar Kaynaklar kurumun sahip olduğu veya ulaģabileceği, hedeflerini tanımlayan ya da onlara ulaģmak için gerekli olan unsurlardır Somut kaynaklar Ġnsanlar Sermaye Fabrikalar Teknoloji Fikri mülkiyet Hammaddeler Tedmer Kasım 2006 Soyut kaynaklar Saygınlık MüĢteri sadakati ÇalıĢan sadakati Vizyon ÇalıĢan ahlakı Etkin liderlik

60 Tarih Tarih bir süreklilik yaratır, kurumun güncel hedeflerine doğru ilerlemesini kolaylaģtırır. Liderlerin kilit nitelikte kararları GeçmiĢteki baģarılar ve hatalar Kurum kültürü Kurum normları Kritik olaylara karģı gösterilen tepki Tedmer Kasım 2006

61 Misyon, Vizyon ve Değerler 1 Misyon Misyon Kurumun varolma nedenidir Kurum ne yapıyor Kimlere hizmet sunuyor Kendini nasıl farklılaģtırıyor Tedmer Kasım 2006

62 Misyon, Vizyon ve Değerler 2 Vizyon Vizyon gelecekte ulaģılmak istenen nihai durumu tanımlar GerçekleĢtirilebilir bir hayaldir Tedmer Kasım 2006

63 Misyon, Vizyon ve Değerler 3 Değerler Değerler kurumun kararlarını ve eylemlerini yönlendiren ilkelerdir Tedmer Kasım 2006

64 Hedefler Hedefler stratejik anlamda uzun vadeli, sınırlanmayan özelliklerdir ve uzaktaki bir geleceğe yöneliktirler Stratejik hedefler arasında Ģunlar sayılabilir: Büyüme Teknolojik üstünlük Pazarı belirlemek Saygınlık Öncü olmak Tedmer Kasım 2006

65 Eylem Planları Eylem planları stratejik hedeflere ulaģmak için kullanılan yöntemlerdir Örneğin: Ölçülebilir veya gözlemlenebilir çıktıları olan kısa vadeli hedefler Zaman sınırlamaları (baģlangıç ve bitiģ tarihleri) TanımlanmıĢ görevler ve sorumluluklar Verimli kaynak dağıtımı Tedmer Kasım 2006

66 ÇIKTI Nadler e göre ÇIKTI, dönüģüm sürecinin sonuçlarıdır. KPM kapsamında incelenen çıktılar Ģunları içerir: Arzulanan veya beklenen çıktılar Güncel çıktılar Çıktılar üç düzlemde tanımlanır Kurumsal (stratejik) Grup veya birim Bireysel Tedmer Kasım 2006

67 ÇIKTI Kurumsal (stratejik) Stratejik hedeflere doğru kaydedilen geliģme Grup veya Birim Üretkenlik, kalite ve güvenlik Gruplar/birimler arasında iģbirliği ve ortaklık Bireysel Üretkenlik, kalite ve güvenlik Bireysel teģvik unsurlarının tatmini Tedmer Kasım 2006

68 İş - Dönüşüm Süreci Nadler e göre Ġġ kaynakların çıktılara dönüģtüğü süreçtir. ĠĢ i dört bileģen tanımlar: Görevler - yapılmakta olan çalıģmalar İnsanlar - iģi yapan çalıģanlar Resmi kurumsal düzenlemeler - kurumun iģi ve insanları yönetmek için kullandığı sistemler Gayriresmi kurum - lider davranışları, inançları ve tutumları tarafından Ģekillendirilen ve resmi sistemleri besleyen kültür Tedmer Kasım 2006

69 Geri Bildirim Nadler e göre GERİ BİLDİRİM iletiģim sürecidir ve kurum için Ģunları sağlar: Çevrede gerçekleģmiģ ve gerçekleģmekte olan değiģimlere tepki vermek Geleceğe yönelik beklentileri ve davranıģları değiģtirmek Bu girdileri dönüģtürme yöntemlerini değiģtirmek Beklenen/arzulanan sonuçlar ile gerçekleģen çıktılar arasındaki farklılıklar Tedmer Kasım 2006

70 Bir sorunu tanımlamak Nadler e göre sorun: beklenen veya arzulanan ve gerçekleģen çıktılar arasında bir farkın ortaya çıkmasıdır Tedmer Kasım 2006

71 Çevre KPM (Nadlerin Kurumsal Performans Kaynaklar Tarih Girdi Misyon Vizyon Değerler Hedefler Eylem Planları İş Modeli) Dönüşüm Süreci Enformel kurum İnsanlar Geri Bildirim Tedmer Kasım 2006 Resmi kurum Çıktı İstenen/Beklenene karşı Gerçekleşen Kurumsal Grup/Birim Bireysel

72 Sorunların Kaynaklarını Anlamak Sorunların kaynaklarını anlamanın en iyi yolu, onları KPM (Kurumsal Performans Modeli)nin dokuz ana bileģeni arasındaki uyumsuzlukların veya çeliģkilerin gözlemlenebilir iģaretleri olarak algılamaktır. Tedmer Kasım 2006

73 Uyum nedir? Sade bir tanımlama Veriler: X iģi için gerekli becerilerin birisi bilgisayar bilmektir. ÇalıĢan Y nin becerileri arasında bilgisayar deneyimi yoktur. Sonuç: ÇalıĢan Y, X iģini üstlenecek durumda değildir. Gerekçe/Neden: DönüĢüm Süreci nin içindeki iģ ve insan unsurları arasında bir uyumsuzluk vardır. Tedmer Kasım 2006

74 Nedenleri Tanımlamak -> Çözümler Neden belirlendikten sonra uyumsuzluğu ortadan kaldırmak için üç yol seçilebilir: 1. ÇalıĢan X e istenen becerileri kazanması için eğitim vermek 2. ĠĢi ÇalıĢan X in becerilerine uyacak Ģekilde yeniden tanımlamak 3. ÇalıĢan X i iģten çıkarmak ve yerine iģe daha uygun birini almak. Tedmer Kasım 2006

75 KPM nin 9 Uyum u Girdi Dönüşüm Süreci Çıktı Çevre Kaynaklar Tarih Misyon Vizyon Değerler 1 İş Enformel Kurum Resmi 8 7 Kurum İstenen/Beklenene karşı Gerçekleşen Kurumsal Grup/Birim Hedefler 2 5 Bireysel Eylem Planları İnsanlar Tedmer Kasım

76 Etik ve KPM Girdi Transformasyon Süreci Çıktı Çevre Kaynaklar Tarih Enformel Kurum İstenen/Beklenene karşı Gerçekleşen Misyon Vizyon Değerler İş Resmi Kurum Kurumsal Grup/Birim Hedefler Eylem Planları İnsanlar Bireysel Geri Tedmer Kasım 2006 Bildirim

77 Enron un durumuna düsmemek için Kurumunuzun yapabileceği on eylem

78 1-Etik ortamı inceleyin ve gerekli tedbirleri alın ġirketlerler kültürden olusur. Kendi Ģirketinizin kültürünü inceleyin.kurumsal kültürünüzün tavırlar, değerler, davranıģ standatları, iletiģim, riskler ve zayıflıklar çerçevesinden bir değerlendirmesini yapın. Kurumsal değerlerinize ve bu değerlerin Yönetim Kurulu, üst yönetim, her düzey çalıģanlar ve diğer ilgililerce nasıl algılandığına özel önem verin.

79 2-Etik kurallarınızı sadece yazılı olarak yayınlamakla kalmayın, bizzat uygulayın DavranıĢ kuralları bir Ģirketin, vizyon, misyon, strateji ve değerlerinin bir uzantısıdır. DavranıĢ kuralları yaģayan uygulanan ve en üst düzeyde uygulanarak değer verilen dokümanlar olmalıdır. Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler diğerlerinden beklenilen davranıģ biçimleri için bir örnek oluģturmalıdırlar.ġirketinizin etik kurallarını en kısa sürede açık bir Ģekilde vurgulayın, Ģirketinizin faaliyet raporunda her yıl yayınlayın.

80 3- Kendi kendine yeterli, güçlü bir etik altyapısı oluşturun ġirketlerin üst düzey olmayan yöneticilerden oluģan ve çalıģanların etik kurallara uymasını denetleyen sistemlerin iģleyiģini denetleyen bağımsız bir etik komiteye sahip olması gerekir. Alınacak tedbirler arasında -personel eğitimi -yıllık olarak etik kurallar hakkında bilgilendirme toplantıları -mevcut etik kuralların güncel ve yeni geliģmelere uygunluğunu sağlayacak sürekli bir gözden geçirme sisteminin varlığı

81 4- Şirketinizi etik bir kurum olmaya açık bir şekilde adayın Etik uygulamaları hakkında açık olan Ģirketler, sessiz kalan Ģirketlere göre daha güvenilir addedilir. Bu Ģirketlerden bazıları yıllık olarak karsılastıkları etik problemleri ve gerçekleģtirdikleri geliģmeleri içeren raporlar yayınlamakta, bazıları ise web sitelerinde vizyon, değerler ve etik kurallarını halka açık bir Ģekilde yayınlamaktadır.halka açık bir Ģirketin tüm yöneticilerinden etik kurallar belgesini imzalamaları ve etik kurallar belgesini askıya alacak hiç bir yönetim kurulu hareketine imza atmamaları beklenmelidir.

82 5- Audit ile danışmanlık hizmetlerini birbirinden ayırma Arthur Andersen in Enron da hem danısma hem de audit faaliyetlerini yürütmesi bir çıkarlar çatıģması yaratmıģtır.audit firmalarının bağımsızlık ve bütünlüğü, iģ dünyasının ve serbest pazarların geliģmesi ve istikrarı açısından çok önemlidir. Audit ve danıģmanlık faaliyetleri birbirinden ayrı tutulmalıdır.

83 6- Her düzeydeki çalışanlarla sık sık konuşun ġirket içerisinde sık sık dolaģarak çalıģanlarla informal iletiģimde bulunmak, gerek iģ gerekse etik alanda kendilerinden beklenenleri açık bir Ģekilde aktarmak için iyi bir fırsattır. ÇalıĢanlar 2 Ģey bilmek ister : iģ ve etik anlamında var olmaları için kendilerinden neler beklendiği ve bu konularda hangi durumda oldukları. ÇalıĢanlara, hedefler, görevler,beklentiler ve öncelikler konusunda gerekli bilgi aktarımının yapılması gerelidir.

84 7- Etik davranış biçimini kurumsal sistemlere entegre edin Etik bir kurum olarak pozisyonunuzu belirleyin. MüĢterilere ve çalıģanlara yazılı bir etik taahhüt Verin, çalıģanlarınızı etik sorumlulukları konusunda eğitin. Bireylere yazılı tahhütleri nasıl belirli eylemlere dönüstüreceklerini öğretin.çaliģanlara destek verin, yönlendirin. BaĢarınızı ölçün, etik çalıģmaların baģarısını ölçen sistemler geliģtirin ve uygulayın. Etik kurallara uyum sağlayan çalıģanları ödüllendirin ve uyum sağlamayanları kurumunuzda çalıģtırmayın.

85 8- Etik komite oluşturun Söz konusu yönerge kurumun üst düzey personelinden özel olarak belirlenen bazılarına kurumun standartları ve uygulamalarına uygunluğu takip etme yetkisi verilmesini öngörmektedir. Bu iģlem 7 ana fonksiyon içermektedir. 1-Standart ve prosedürlerin tanımlarının gözden geçirilmesi 2-Bunlara uymak konusunda sorumluluk alınması 3-Sorumluluk verme isleminin dikkatli yapılması 4- Kurumun standart ve uygulamalarının ifade edilmesi 5-Uyumluluğun takip edilmesi ve denetlenmesi 6-Disiplin ve yürütmenin takibinde baģın çekilmesi 7-Suçların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması.

86 9- Kurumsal değerlerinizi yaşamayı seçin Hiç bir yazılı doküman tüm olasılıkları içeremez, içerse de esneklikten uzak olacak ve uygulamayı zorlaģtıracaktır. ÇalıĢanlara kurumun değerleri iyi aktarılır ve bu değerlere dayanan kararlar vermeleri teģvik edilirse bir konuda kesin bir rehber, yönlendirme olmasa da harekete geçmeleri sağlanmıģ olur.

87 10- İletişim kanallarını açık tutun Eğer çalıģanlarınıza neyin yolunda olduğunu, neyin iyi gitmediğini, iģleri ile ilgili neyin kendilerini rahat hissettirdiğini sorarsanız, tehlikeleri bir sorun haline gelmeden tespit edebilirsiniz. Açık ve dürüst bir Ģekilde iletiģimde bulunun.

88 ETĠK LĠDERLĠK

89 Etik liderlik : Etik kararlar almak ve etik bir kiģi olmak bazen diğerleri tarafından etik bir lider olarak algılanmak için yeterli olmayabilir.çoğu zaman bundan daha fazlası gerekir. Diğerleri tarafından iki temel boyutta algılanmayı gerektirir. Ahlaki bir insan ve ahlaki bir lider olmak.

90 Öneriler : Liderler : Kurumunuzun etik kurallar uyum programının yaratılması ve yönetiminde aktif rol üstlenin Bu programın içerisinde yer aldığınızın çalıģanlarca ve diğer önemli iģ ortaklarınca algılanmasını sağlayın. Kritik kararları açıklarken duruma iliģkin etik hususların farkında olun ve önerilen çözümün bu hususlara cevap verdiğinden emin olun. Önemli kararların etiğini tartıģırken, bu tür sorunların çözümünün zorluğunu dile getirerek etikle ilgili kiģilerin bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüģ ayrılığına düģebileceğini kabul edin. Direkt rapor verdiğiniz kiģilerin size gözden geçirme ve/veya onaylama amacıyla size getirdiği kararların etiği hakkında sizinle diğer iģ hususları hakkında konuģtukları gibi konusmalarında ısrar edin. Orta düzey yöneticilerin tercihlerinin etik boyutuna dikkat emeleri ya da etmelerinin kurum kültürünü ne Ģekilde etkilediğini anlamalarını sağlayın.

91 Kurumlarda ĠĢ Etiği Programlarının GeliĢtirilmesi ve Uygulanması

92 Farkındalığın artırılması ve dialoğun geliģtirilmesi -Özel sektör ve kamu sektöründe ġeffaflık ve sorumluluğa verilen önem, hem yerel hem de uluslararası iģ ortamlarını güçlendirir. -Güçlü bir toplum, iyi yönetiģim, kanunun etkinliği, ve sosyal sorumluluk taģıyan kurumsal kiģilerden oluģur. Etik davranıģı teģvik eden bir toplumun yaratılması ve desteklenmesi için gerekli çaba gösterilmelidir. -GeliĢmekte olan ve geçiģ dönemindeki ekonomilerde bir bütünleģme programı oluģturmak, belirli bir bölgede etik ortam etrafındaki liderlik dialoğunu dengeli kılmak için ilk organize çabadır.

93 ĠĢ dünyasının değiģen rolü Eskiden kapitalist bir ekonomide iģ dünyasının tek sorumluluğunun ortaklar, yöneticiler ve diğer ilgililer için kar sağlamak olduğunu inanılırdı. küreselleģmenin potansiyel ve gücü bu davranıģ biçimini değiģtirdi. Artık yerel ve küresel toplumun iģ faaliyetleri etik bir dialog çerçevesinde gerçekleģiyor. 100 sene önce, dünyadaki en büyük finans varlıkları devletlerdi. Bugün bunun yerini büyük Ģirketler aldı. Örnek : General Motors un yıllık satıģları hemen hemen dünyanın 23 ncü büyük ekonomisine eģittir. Bir CEO, seçimle iģbaģına gelmiģ ne de topluma hesap vermekle yükümlü olmakla birlikte verdiği kararlar toplumu büyük ölçüde etkileyebilmekte; ancak, toplumun CEO ya bu nedenle geri dönmesi söz konusu değildir.

94 Toplumlar Ģirketlerin bünyelerinde faaliyet göstermelerine izin verirken artık yeni beklentiler dile getirmekteler. ġirketlerden artık faliyette bulundukları sektörün istikrarlı geliģine katkıda bulunmaları,hukukun üstünlüğünün yerleģtirilmesi ve desteklenmesine katkıda bulunması, çalıģanlarının haklarını ihlal etmek yerine koruması, çevreye zarar vermesi yerine koruması beklenmektedir.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR

KAMU ETİĞİ ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONUNDA GÖREV YAPANLAR KAMU ETİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Karayolları Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Etik Eğiticileri Etik Davranış İlkeleri Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Mevzuat Etik Komisyonu Kararları ve Faaliyetler KAMU

Detaylı

BEYANLARIM. 2- Tüm adaylar Adli Sicil Kaydının bulunup bulunmadığını gösterir belge getireceklerdir.

BEYANLARIM. 2- Tüm adaylar Adli Sicil Kaydının bulunup bulunmadığını gösterir belge getireceklerdir. EK-1 BEYANLARIM Askerlik Durumu Sağlık Durumu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/A maddesine göre herhangi bir kurumda çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kurumu-unvanı ve özlük numarası T.C No: Adı

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULU VE ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde etik kültürünü yerleştirmek,

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

ETİK KURALLARI REHBERİ

ETİK KURALLARI REHBERİ ETİK KURALLARI REHBERİ Anıl Etiği Kuralları MÜKEMMELLİK Söz verdiğimiz şekilde müşterilerimize olan görevlerimizi yerine getirmek ve beklenenin ötesinde değer katmak. Yeni fikirler üretme, sürekli öğrenme

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Araştırma Etiği İlkeleri

Araştırma Etiği İlkeleri Araştırma Etiği İlkeleri 1. Araştırmada kullanılan veriler ve elde edilen sonuçlar çarpıtılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez. 2. Araştırmacılar; çalışmalarında yasa

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE

GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE MERSİN SMMM ODASI BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU 1 GĠRĠġ ĠNSANLARI SADECE CEZA ĠLE YÖNETĠRSENĠZ, ONLAR BĠR DAHA YANLIġ YAPMAZLAR; ANCAK ġeref VE UTANMA DUYGUSUNA DA SAHĠP OLMAZLAR. ĠNSANLARI ERDEMLE VE ETĠK

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı

İŞ AHLAKI KURALLARI. Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı İŞ AHLAKI KURALLARI Versiyon: 1.0 Tarih: Ekim 2011 Yazan: Kathrin Aigner Bölüm: Grup Uyum Departmanı GİRİŞ Monier Grubu, çatıların potansiyelinin, insanların yaşamlarını ve evlerini daha iyi hale getirebilecek

Detaylı

TEDMER Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Etik Barometre Araştırması Nisan 2007 ERA Research & Consultancy Araştırma Hakkında Bilgi Araştırmanın amacı Araştırmanın yöntemi Etiğe ilişkin değişimi, verilere

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

BİLİŞİM DESTEK UZMANI ASİL KAZANAN ADAY BİLİŞİM DESTEK UZMANI YEDEK KAZANAN ADAY BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI ASİL KAZANAN ADAY

BİLİŞİM DESTEK UZMANI ASİL KAZANAN ADAY BİLİŞİM DESTEK UZMANI YEDEK KAZANAN ADAY BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI ASİL KAZANAN ADAY TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINCA 2-3-4-5/12/2014 TARİHLERİNDE SÖZLÜ SINAVI YAPILAN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARA AİT LİSTE

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MARS LOGISTICS. ISO 10002 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠ UYGULAMA KILAVUZU

MARS LOGISTICS. ISO 10002 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠ UYGULAMA KILAVUZU MARS LOGISTICS ISO 10002 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠM SĠSTEMĠ UYGULAMA KILAVUZU Basım Tarihi: 15.04.2013 Revizyon Tarihi ve No: 26.09.2014 / 2 Müşteri Odaklılık kavramını değerlerinin merkezi kabul eden Mars

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi

AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU AB ye katılım bağlamında MYK nin geliģtirilmesi ve uygulanması deneyimi Danijela Stepić, KĠMK danıģmanı, Hırvatistan

Detaylı

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması

«İdealler ve Gerçekler» Araştırması «İdealler ve Gerçekler» Araştırması 12 Haziran 2014 GfK 2012 Etik Zirvesi 12 Haziran, 2014 1 Araştırmanın amacı İş dünyası temsilcileri nezdinde «etik» ve «itibar» konularında İDEALLER VE GERÇEKLER arasındaki

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı

II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı II. Bilgi Teknolojileri YönetiĢim ve Denetim Konferansı BTYD 2011 ANKARA COSO YAKLAġIMI ÇERÇEVESĠNDE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠNĠN ANALĠZĠ Haziran 2011 BTYD 2011 BTYD 2011 Gündem Gündem 1. Ġç Kontrol Modelleri

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK.

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/3 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN HAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu Politika nın amacı Doğan Grubu olarak faaliyetlerimizde temel insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı ve çalışanlarımıza verdiğimiz değeri açıklamaktır.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C.VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C.VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yardımlaşma ve dayanışma düşüncesini yüzyıllar öncesinden insan odaklı hizmet anlayışı ile bütünleştiren ve bir medeniyet bilincine dönüştüren vakıf müessesesi günümüzde de

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları

Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde (KİT) Yönetim Kurulu Uygulamaları Kamu Sermayeli İşletmelerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları Konulu Konferans, Ankara, 10 Haziran 2014 Hans Christiansen, Kıdemli Ekonomist Kurumsal

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı