Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor..."

Transkript

1 DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat Galerisi letiflim Merkezi Say : 5 - Aral k 2009 Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... Baflkan Yard mc s Özcan Tokel: Daha h zl, daha kaliteli ve güleryüzlü hizmet birinci hedefimiz Beyo lu Belediyesi nin kurumsallaflma sürecini tamamlad n belirten Tokel, bu anlamda eksiklerin oldukça az oldu unu, mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabileceklerini ve daha yeni neler yapabileceklerinin aray fl içerisinde olduklar n söyledi. 8-9 Sinagog sald r s nda hayat n kaybedenler fiiflhane de an ld Beyo lu Belediyesi, 15 Kas m 2003 te fiiflhane'deki Neve fialom ve fiiflli'deki Beth srael sinagoglar nda meydana gelen patlamalarda ölenler için düzenlenen anma törenine Demircan n yan s ra, Hahambafl sak Haleva, stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda, ölenlerin yak nlar ve çok say da vatandafl kat ld. 7 de Beyo lu halk yla s k s k çeflitli programlarda bir araya gelen Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, üç ayr program çerçevesinde Karaköy - fiiflhane Esnaf ve Tophane halk yla bulufltu. S abah kahvalt lar yla bafllayan programlarda vatandafllarla sohbet eden Baflkan Demircan, Esnaf ve halk m z n s k nt lar n nas l daha fazla dinleyebiliriz ve çözebiliriz düflüncesiyle bu programlar gerçeklefltiriyoruz dedi. Baflkana esnaf ziyaretlerinde, Baflkan Yard mc lar, Belediye Meclis Üyeleri ile bölgede faaliyet gösteren ifladamlar dernekleri de efllik etti. sayfa 4-5 te Beyo lu nda Kurban Bayram bir baflka Beyo lu Belediyesi nin Kurban Bayram haz rl klar na haftalar öncesinden bafllamas sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaflanmad. Baflkan Demircan ise ilçede bayram ziyaretlerine arefe gününden bafllad. 3

2 2 Haber ARALIK E itim camias Belediye nin yeme inde bulufltu Ö retmenlerimiz unutulmad 24 Kas m Ö retmenler Günü nde Beyo lu nda görev yapan ö retmenler, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n davetlisi olarak Taksim Evlendirme Saray ndaki yemekte bir araya geldi 24 Kas m Ö retmenler günü dolay s yla düzenlenen yemekte konuflan Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Her fley yok olabilir. Önemli olan gök kubbede hofl bir seda b rakabilmektir. Benim ö retmenlerim de bunu baflarabilmifller ki onlar hiç unutmuyorum dedi. Taksim Evlendirme Saray nda Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde düzenlenen organizasyona, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, Okul Müdürleri ve çok say da ö retmen kat ld. Programda Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc ve ö retmenler ad na Zapyon lkö retim Okulu Müdürü Muazzez lter birer selamlama konuflmas yapt. Ö retmenleri, bir sanatkar gibi kiflilik hamuruna flekil veren insanlar olarak tan mlayan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Her fley yok olabilir. Önemli olan gök kubbede hofl bir seda b - rakabilmektir. Benim ö retmenlerim de bunu baflarabilmifller ki onlar hiç unutmuyorum dedi. Konuflmalar n ard ndan, Beyo lu Belediyesi nin e itim hizmetleri filminin izlendi i programda, ilçe genelinde düzenlenen ö retmenler aras Voleybol Turnuvas n n ödül törenine geçildi. Yar flma sonuçlar na göre TO. Kad nlar Çeflmesi lkö retim Okulu birinci olurken, Piyalepafla lkö retim Okulu ikinci, Muallim Cevdet lkö retim Okulu ise üçüncü olarak kupa ve madalyalar n ald. Dereceye giren okul müdürlerine ödüllerini, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc takdim etti. Davetlilerin gönüllerince e lendikleri yemekte, Ö retmen Yusuf Emrah Uzunca ve Y lmaz Kutlu Semiz bir mini konser icra ederken, program n sonunda fas l grubunun stanbul konseri ö retmenlere unutulmaz bir gece yaflatt.

3 ARALIK Haber Kurban Bayram coflku ve huzur doluydu... 3 Beyo lu bayramda da örnek oldu Beyo lu Belediyesi nin Kurban Bayram haz rl klar na haftalar öncesinden bafllamas sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaflanmad. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ise ilçede bayram ziyaretlerine arefe gününden bafllad Zab ta, Veteriner Hizmetleri, Sa l k flleri, Temizlik flleri ve belediyenin di er birimlerinin yo- un çal flmalar sonuç verdi ve Beyo lu nda Kurban Bayram süresince herhangi bir aksakl k yaflanmad. Beyo lu halk bu bayram mutlu ve huzurlu bir flekilde geçirdi. Baflkan Demircan dan bayram ziyaretleri Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Arife günü Fetihtepe Mahallesi nden bafllad - bayram ziyaretlerini tüm Beyo lu nu dolaflarak tamamlad. Demircan, beraberinde baflkan yard mc lar ve meclis üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandafllar n bayram n kutlad. Okmeydan Fetihtepe halk yla bir süre sohbet eden Baflkan Demircan, Fetihtepe de çok yak n bir zamanda Semt Kona aç laca n müjdeledi. Demircan, bölge halk ndan yo- un talep gören semt konaklar hizmetlerinden art k Fetihtepeliler in de faydalanaca n söyledi. Demircan daha sonra, Okmeydan, Dolapdere ve Kas mpafla bölgelerini dolaflarak halk n bayram - n tebrik etti. Baflkan Demircan, Bayram n 1. günü Bademlik teydi Bayram sabah Sütlüce Bademlik te bulunan Baflkan Demircan, vatandafllarla tek tek bayramlaflt. Kendisiyle bayramlaflan çocuklara da harçl k veren Demircan, burada bulunan kurban kesim merkezi ni ziyaret etti. Baflkan Demircan daha sonra Kulaks z Zindanarkas Mezarl na gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an karfl layarak bir süre görüfltü. Bayram n 2. gününde yo un bayramlaflma programlar Kurban Bayram n n ikinci gününde her y l geleneksel olarak düzenlenen protokol bayramlaflmas yo un kat l m ile gerçekleflti. Kas mpafla Turabibaba Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen bayramlaflma program na Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, lçe Protokolü, muhtarlar ve dernek baflkanlar ile çok say da vatandafl kat ld. Burada bir konuflma yapan Baflkan Demircan, Kurban Bayram n n önemine de indi. Demircan, Kurban sözcü ünün yaklaflmak anlam na geldi ini belirtti ve bu önemli günlerde birlik ve beraberli imizi daha da art rarak, gelecek nesillere daha yaflanabilir bir ülke b rakmam z gerekti ini söyledi.

4 4 Manflet ARALIK Karaköy, fiiflhane ve Tophane de Esnaf ve Halk Beyo lu halk yla s k s k çeflitli programlarda bir araya gelen Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, üç ayr program çerçevesinde Karaköy, fiiflhane Esnaf ve Tophane halk yla bulufltu

5 ARALIK Manflet Baflkan Ahmet Misbah Demircan a sevgi seli 5 Buluflmalar sürüyor Sabah kahvalt lar yla bafllayan programlarda vatandafllarla sohbet eden Baflkan Demircan, Esnaf ve halk m z n s k nt lar n nas l daha fazla dinleyebiliriz ve çözebiliriz düflüncesiyle bu programlar gerçeklefltiriyoruz dedi. Baflkan Demircan a esnaf ziyaretlerinde, Baflkan Yard mc lar, Belediye Meclis Üyeleri ile bölgede faaliyet gösteren ifladamlar dernekleri de efllik etti. Demircan, Galataport konusuna da de indi Esnaf ve halk buluflmalar programlar nda Galataport konusunda da aç klamalar yapan Baflkan Demircan, bu projenin Karaköy ve çevresi için önemli bir f rsat oldu unu söyledi. Demircan, Talimhane deki geliflimi hepiniz müflahade ediyorsunuz. Eskiden orada oto yedek parçac lar vard. Bunlar arz talep meselesi. Neden Talimhane yi örnek verdim? Çünkü bu proje Karaköy için de büyük bir proje. Buralar n de erlenip geliflme sa lamas sizleri kazançl ç - kar r fleklinde konufltu. Beyo lu giderek zenginlefliyor diyen Demircan, Galataport yeni ticaret rüzgar, yeni trendler demektir. E er Galataport gelirse, buraya gündüz gelen müflteri gece de gelecek demektir. Bundan endifleniz olmas n dedi. Bu ziyaretlerimiz sürecek Demircan yap lan kahvalt programlar n n ard ndan Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam etti. Demircan, ziyaret boyunca Karaköy ve Tophane de bulunan tüm esnafla yak ndan ilgilendi. Esnaf ve vatandafllar n Baflkan Demircan s cak ve samimi tav rlar içinde karfl lamalar ise dikkat çekti. Sabah erken saatlerde bafllayan esnaf ziyaretlerine Karaköy, fiiflhane ve Tophane semtlerinde devam eden Demircan, bu tür ziyaretlerin s k s k yap laca n, halkla ve esnafla yak n olmaya ve sorunlar yerinde çözmeye devam edeceklerini belirtti.

6 6 Kültür ARALIK En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi... Turabibaba da Sertifika Sevinci Beyo lu Belediyesi, Turabibaba Kütüphanesi nde en çok kitap okuyan üyelerini sertifikayla ödüllendirdi. Ödül alan okuyucular mutluluklar n Baflkan Demircan ve kendilerini yaln z b rakmayan aileleriyle paylaflt Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n kat l - m ile, Turabibaba Kütüphanesi üyelerinden 3 ayr yafl grubu (çocuk, genç ve yetiflkin) okuyucular içerisinden, kendi yafl grubunda en çok kitap okuyanlara Tebrik Sertifikalar verildi. Demircan: E itime verdi imiz önemin meyvelerini toplamaya bafllad k Kütüphanenin bölgeye önemli bir katk s oldu unu belirten ve en çok kitap okuyan üyeleri tebrik eden Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, E itime ve kitap okuma al flkanl edindirmeye yönelik çal flmalara verdi imiz önem bugün meyvelerini vermeye bafllam flt r. Buras kay p bir eserdi. Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an n fikriydi. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl destek verdi ve bu fikri hayata geçirdik. Herkese teflekkür ediyorum. 43 Bin kifli buradan faydaland. Bu Kütüphane herkes taraf ndan bilinir oldu. Herkes buraya al flt fleklinde konufltu. Çok amaçl Kütüphane 692 m 2 alana kurulu ve 2 katl olan Turabibaba Kütüphanesi toplam 4 bölümden olufluyor. Kütüphane, Beyo lu Belle i, Çok amaçl salon ve nternet Evi nden oluflan binan n üst kat nda 15 bin den fazla kitap bulunuyor. 60 kiflinin ayn anda çal flma yapabilece i bir okuma salonu bulunan binada, film gösterimleri ve seminerler gibi etkinlikler için haz rlanm fl olan 50 kiflilik çok amaçl salon da vatandafllar n hizmetine sunulmufl durumda. Turabibaba Kütüphanesi kapsam nda 20 kifliye ayn anda hizmet verebilecek kapasitede bir de internet salonu bulunuyor. flte ödül sahipleri 3 ayr yafl grubundan ödül almaya hak kazanan Eren Özdemir, fiule Bayraktar ve Hasan Karsa sertifikalar n alman n mutlulu unu yaflad.

7 ARALIK Haber 7 Sinagog Sald r s nda hayat n kaybedenler an ld Demircan: Bu ac hepimizin Kas m 2003 tarihinde stanbul'da meydana gelen patlamalarda hayat n kaybedenler an ld. Sald r lar n k nand anma töreninde ölenlerin yak nlar olay yerine karanfil b rakt Beyo lu Belediyesi, 15 Kas m 2003 tarihinde fiiflhane'deki Neve fialom ve fiiflli'deki Beth srael sinagoglar nda meydana gelen patlamalarda hayat n kaybedenler için anma töreni düzenledi. Anma törenine Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Hahambafl sak Haleva, stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda, ölenlerin yak nlar ve çok say da vatandafl kat ld. Anma töreni, patlamalar n meydana geldi i saat olan 09.25'te bafllad. Hayat n kaybedenler an s na sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl okundu. Tören alan na 'Terörü lanetliyoruz' yaz l pankart as ld. Vatandafllar da yine 'Terörü lanetliyoruz' yaz l dövizler tafl d. Konuflmalarda da teröre tepki vard. Terörün hiçbir insani yönü bulunmad n belirten Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, hala can yakmaya devam eden terörün insanl n ortak sorunu oldu unu söyledi. Demircan, teröre bulaflanlara, "Bir daha düflünün ve insanl n z gözden geçirin" ça r s nda bulundu. Hahambafl sak Haleva ise ibadet yerine sald r n n kabul edilemeyece ini söyledi. Haleva, "Biz bu ac y paylafl yoruz. Elimizden ne geliyor ki? Gidenleri geri getiremeyiz. Ancak dua ediyoruz. Tanr bu olaylar dünyan n hiçbir yerinde göstermesin" dedi. stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda ise sald r y gerçeklefltirenlerin emellerine ulaflamad n kaydetti. Üstünda flunlar ifade etti: "Çünkü ac hepimizin ac s oldu. Ülke olarak üzüldük. Bugün de hepimiz buraday z. lahi kaynakl dinler insan sevgisini esas al r. Dini tarif eden alimler ' slam, Allah'a ibadet etmek ve O'nun yaratm fl oldu u varl klara flefkat göstermektir' der. Allah insan korumay flart koflmufltur. Terörün rengi olmaz. Kim yaparsa yaps n terör terördür. Ma dur olan insanl kt r." Konuflmalar n ard ndan törene kat lanlar alk fllar eflli inde Neve fialom Sinagogu'nun önüne kadar yürüdü. Burada Demircan, Haleva ve Üstünda ile vatandafllar patlaman n oldu u noktaya kurulan platforma karanfil b rakt.

8 8 Röportaj Beyo lu Belediye Baflkan Daha h zl, daha kaliteli ve güle Röportaj: Zafer TAHMAZ Beyo lu Belediyesi nin kurumsallaflma sürecini tamamlad n belirten Özcan Tokel, bu anlamda eksiklerin oldukça az oldu unu, mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabileceklerini ve daha yeni neler yapabileceklerinin aray fl içerisinde olduklar n söyledi Çal flmalar n z hakk nda bilgi alabilir miyiz? Neler yap yorsunuz? - Beyo lu Belediyesinde göreve bafllayal 8 ay oldu. Baflkan m - z n takdiri ile Bas n-yay n Halkla liflkiler Müdürlü ü, Yaz flleri Müdürlü ü, D fl liflkiler Bölümü ve Kent Konseyi çal flmalar n n takibi ile görevlendirildim. Göreve bafllad - mda gerçekten temel meselelerini çözmüfl ve sistemini oturtmufl bir belediye buldum. Bu benim iflimi oldukça kolaylaflt rd. TÜM MAHALLELER M Z SOKAK SOKAK GEZD K Seçimlerin hemen ard ndan Say n Baflkan m z n talimat yla Mahalle Buluflmalar n bafllatt k. Bu çerçevede her Cuma tüm gün olmak üzere Belediye Baflkan m z n Baflkanl nda, Belediye Baflkan Yard mc lar, Meclis Üyeleri, Müdürlerimiz ve fieflerimizle birlikte ekip olarak tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Sabah 10:00 da mahalleli ile birlikte yapt m z kahvalt yla bafllatt m z programlar m z, okul ziyaretleri, dernek ziyaretleri ve tüm sokaklar n gezilmesi fleklinde gerçekleflti. Mahalle buluflmalar m zdan gerçekten çok istifade ettik. Hem mahalle halk m zla buluflman n ve onlarla hemhal olman n zevkini bir kez daha yaflad k, hem de o mahallede bulunan eksikliklerimizin sokak sokak tespitini gerçeklefltirdik. Tamirat ve temizlikle ilgili acil eksikliklerimizi derhal giderdik ve gidermeye devam ediyoruz. K NC MAHALLE TURUMUZU RAMAZAN DA GERÇEKLEfiT RD K Ramazan ay nda, mahallelerimize gerçeklefltirdi imiz ziyaretlerin ikinci turunu bafllatt k. Haftada iki gün olarak gerçekleflen ziyaret programlar m zla tüm Beyo lu Mahallelerini yeniden ziyaret etmifl olduk. Ramazan ay nda gerçeklefltirdi imiz mahalle ziyaretlerinde üzerinde durdu umuz ikinci konu da, ihtiyaç sahibi vatandafllar m z evlerinde ziyaret etmek, onlara imkânlar m z dâhilinde sosyal yard mlar yapmak oldu. ESNAF VE fi MERKEZ Z YARETLER M Z SÜRÜYOR Mahalle ziyaretlerimizin tamamlanmas n n ard ndan ara vermeden esnaf ve ifl merkezleri ziyaretlerini bafllatt k. Yine Cuma sabahlar esnaf m zla kahvalt yla bafllayan programlar m z tüm gün sürüyor. Belediye Baflkan m z n baflkanl nda tüm belediye ekibimiz bu programlarda yer al yor. Bu çal flmam z da san yorum 4-5 hafta içinde tamamlam fl olaca- z ve Beyo lu nda gezmedi imiz esnaf kalmam fl olacak. OKUL Z YARETLER M Z BAfiLADI Bir di er çal flmam z da Okul Ziyaretleri olarak planland. lçemizde bulunan tüm okullar m z bir program dâhilinde ziyaret ediyoruz. Çal flmam z yine Belediye Baflkan m z n baflkanl - nda ekip olarak gerçeklefltiriliyor. Planlar m za göre 5 ay içinde tüm okullar m z ziyaret etmifl olaca z. MUHTARLARIMIZLA DÜZENL OLARAK B R ARAYA GEL YORUZ Muhtarlar m zla oldukça aktif bir iletiflimimiz var. Muhtarl klar mda kurulan bilgisayar sistemiyle Muhtarlar - m z direkt olarak talep ve flikayetlerimizi online o kan n muht lant la ME Be bir ça z n ilç laflma m nd Bayra lefltird n nda prog büyü G 15 Ha er ç ye Ba sunda zi ve c yla Beyo kartt t m imkân Mahalle Ziyaretleri Resepsiyon Özcan Tokel ve Ekibi Kent Konseyi st kezi lu nda da t alan y p d ni, Ta ni en mifl k m yo lu nda yo lu tanb önem yo lu ilgi ala la ilifl nda un. n m z l fl yo zenli la pa çekle m z n fazla

9 ARALIK 9 Yard mc s Özcan Tokel: ryüzlü hizmet birinci hedefimiz arak Belediyemize bildirme ima sahip. Bunun yan nda tüm arlar m zla düzenli olarak topr gerçeklefltiriyoruz. HALKIMIZLA KIZILAY YDANINDA BAYRAMLAfiTIK yo lu Belediyesi olarak yeni l flma bafllatt k ve tüm halk m - e protokolü ile birlikte bayrams amac yla ilki Ramazan Bayraa gerçeklefltirilen Beyo lu mlafl yor program n gerçekik. Kas mpafla K z lay Meydagerçeklefltirilen Bayramlaflma ram m z gerçekten halk m z n k ilgisini gördü. AZETE BEYO LU HER AY B N K fi YE DA ITILIYOR lkla iliflkiler çerçevesinde bir dial flmam z da, yine Say n Belediflkan m z n talimatlar do rultuhalk m za yap lan hizmetlerimifaaliyetlerimizi duyurmak ama- karmaya bafllad m z Gazete lu oldu. Ayl k periyotlarla ç - m z gazetemiz sayesinde yap- z hizmetleri daha iyi duyurma na kavufltuk. BASINLA L fik LER M Z ARTARAK SÜRÜYOR anbul un kültür ve sanat merolan Beyo lu, sadece Beyo ikamet edenlerin de il, asl nm stanbul lar n ortak yaflam bir anlamda. stanbul da yafla-, Beyo lu nun; stiklal Caddesiksim Meydan n, Galata Kulesiaz ndan bir kez ziyaret etmeifli say s n n çok oldu unu sanrum. Bunun yan nda Beyo yaflamamas na ra men Bemüdavimi olan çok say da sllu var. Bu da Beyo lu nu daha li k l yor ve bu çerçevede Beasl nda stanbul halk n n ortak n na giriyor. Bu anlamda bas nkiler, di er ilçelerle k yasland -, bizim aç m zdan çok daha yo- Tüm bunlar dikkate alarak Bas - la iliflkilerimizi aktif tutmaya çauz. Yapt m z faaliyetleri düolarak yerel ve ulusal bas n m zylafl yoruz. Beyo lu nda gerflen faaliyetlerin ve çal flmalar - yerel-ulusal medyada daha yer ald n görüyoruz. Bu dönemde hangi çal flmalar yapmay planlad n z? - Beyo lu Belediyesi Kurumsallaflma sürecini tamamlam fl bir belediye, bu anlamda eksikleri oldukça az. Biz flimdi mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabiliriz ve daha yeni neler yapabiliriz aray fl nday z. Baflkan m z n mükemmeliyetçi bir tarz var, bu da bizi daha iyiyi yapma yönünde motive ediyor ve bir anlamda da bizi daha iyiye zorluyor. Bu dönemde elbette birinci önceli imiz Beyo lu Belediyesi ile özdeflleflmifl, özgün faaliyetleri daha üst noktaya tafl mak olacak. Bu günlerde üzerinde en çok durdu umuz konu hizmet h z m z art rmak, hizmet kalitemizi art rmak ve hizmeti halk m z n aya na götürmek. Bu çerçevede planlanan yeni projeler var, bunlar zaman geldi inde halk - m z ve kamuoyu ile paylafl lacak. Görev alan n z içerisinde karfl laflt - n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad n z ya da uyguluyorsunuz? - Do rusu bir sorun olarak ifade edilebilecek bir durumla karfl laflmad m. Daha önce söyledi im gibi Beyo lu Belediyesi kurumsallaflma sürecini tamamlam fl bir belediye, bu anlamda asl nda sorunlar n çözümü anlam nda sistemlerini kurmufl durumda. Son olarak vatandafllara söylemek istedikleriniz nelerdir? Beklenti ve tavsiyeleriniz nelerdir? - Öncelikle 29 Mart 2009 seçimlerinde bizlere göstermifl olduklar teveccüh dolay s yla tüm Beyo lu nda yaflayan vatandafllar m za teflekkür ediyorum. Bunun yan nda gerçeklefltirdi imiz; mahalle buluflmalar, esnaf buluflmalar ve okul buluflmalar nda halk m zdan çok yak n ilgi ve sevgi görüyoruz, bunun için de teflekkür ediyorum. Beyo lu halk gerçekten çok duyarl, eksikliklerimizi gerek no lu letiflim Merkezimize, gerekse web sitemiz arac l yla bize an nda bildiriyorlar. Bu bildirimler gerçekten iflimizi çok kolaylaflt r yor. Bu sayede anl k ve kontrolsüz gerçekleflen olumsuz durumlara acil ve h zl müdahale etme flans n elde ediyoruz. Benim halk m zdan beklentim bu duyarl l klar n sürdürmeleridir. Gerek telefonla olsun, gerekse web sitemiz arac l yla gelen tüm bildirimler kay t alt na al n yor ve en geç 2 dakika içinde ilgili birimlerimize bildiriliyor. Bu sayede kontrolsüz geliflen olumsuzluklara müdahale h z m z art yor. Bizler Beyo lu Belediye Baflkan - m z Say n Ahmet Misbah DEM R- CAN n liderli inde Beyo lu halk na en iyi hizmeti vermek için çabal yoruz. Amac m z halk m z n mutlulu u ve onlara h zl, kaliteli ve güler yüzle hizmet vermek. Bu çabalar m za destek vermesini halk m zdan bekliyoruz. Eksikliklerimizi bize zaman kaybetmeden bildirsinler. Biz her flikayetin bir hediye, bir f rsat oldu u bilinciyle çal fl yoruz. fiu günlerde 2009 y l n n son günlerini yafl yoruz, ben 2010 y l n n tüm Beyo lu halk na, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini diliyorum. Özcan Tokel... stanbul 1967 do umlu. Aslen Gümüflhanelidir. Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla liflkiler Bölümünden mezun oldu. De iflik zamanlarda (toplam 6 ay) ngiltere de ngilizce e itimi ald. Pek çok (30 dan fazla) e itim program na kat ld. Turizm sektöründe ifl hayat na at ld. Marmaris te 3 y l ve stanbul Sultanahmet te 3 y l olmak üzere 6 y l turizm sektöründe yönetici olarak çal flt y l nda MÜS AD-Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne- i nde çal flmaya bafllad ve 18 y l aral ks z olarak görev yapt. Görev süresinin 12 y l n Genel Sekreter Yard mc s olarak geçirdi. 29 Mart 2009 seçimlerinde Beyo lu Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. Seçimlerin ard ndan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah DEM RCAN taraf ndan Baflkan Yard mc s olarak atand ve halen bu görevini sürdürmektedir. Üye oldu u sivil toplum kurulufllar ; MÜS AD, lim Yayma Cemiyeti, UTESAV Uluslar aras Teknolojik ve Ekonomik Araflt rmalar Vakf, ÖN- DER. TO ( stanbul Ticaret Odas ) da fuarc l k konusunda bilirkifli görevi de yapmaktad r. Evli ve 3 çocuk babas d r. yi derecede ngilizce biliyor.

10 10 Proje ARALIK Dev Proje için istiflare toplant s yap ld Kas mpafla kazanacak... Beyo lu Belediyesi, 40 bina ve 58 parseli kapsayan Kas mpafla Projesi ile 200 daire, 2500 araçl k otopark, Cami, E lence ve Al flverifl Merkezi (Kas mpafla Town Center), Spor Salonu, Rezidans Yaflam Alan ve bir de meydan yapmay planl yor Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan Kas mpafla Projesi için Kas mpafla Semt Kona nda bölgede oturan mülk sahibi vatandafllarla bir araya geldi. çinde, e lence ve al flverifl merkezleri, spor salonu, kat otopark ve park alanlar n n bulundu u 21 bin metrekare yi kapsayan proje için dü meye bas ld. Kahvalt l istiflare toplant s nda bir araya gelen mülk sahiplerine Beyo lu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü ü nün haz rlad sinevizyon sunumunun ard ndan Baflkan Demircan davetlilere bilgi verdi. Projenin önemine de inen Baflkan Demircan: Bu projeyle bütün Kas mpafla kazanacakt r. Kas mpafla için büyük düflünüyoruz dedi. 40 bina ve 58 parseli kapsayan projede, 200 daire, 2500 araçl k otopark, Cami, E lence ve Al flverifl Merkezi (Kas mpafla Town Center), Spor Salonu, Rezidans Yaflam Alan ve bir de meydan planlanm fl durumda. Demircan: Kas mpafla ya ikinci K z lay Meydan n kazand raca z Vatandafllar n proje hakk nda sorular n yan tlayan Baflkan Demircan, kabul edildi i taktirde Vak flar Genel Müdürlü ü ile ortaklafla, 2 y l içinde projenin gerçekleflece ini söyledi. Demircan, herkesin Kas mpafla ya g ptayla bakaca n ifade ederek, E er bu proje sizler taraf ndan da kabul edilirse Kas mpafla ya ikinci K z lay Meydan n kazand rm fl olaca z dedi. Toplant sonunda Baflkan Demircan, hak sahibi vatandafllar aras nda oluflturulacak bir komisyon ile yak n bir zamanda tekrar toplant yapacaklar n söyledi.

11 ARALIK Haber 11 Belediyeden sinema emekçilerine büyük destek Sinemac lara yeni hareket noktas Beyo lu Belediyesi nin deste i ve Türkiye Sinema Emekçileri Sendikas n n (Sine-Sen) giriflimleriyle, sinema emekçileri için yeni hareket noktas aç ld. fiiflhane de oluflturulan mekan, çevre yollar na sadece 5 dakikal k bir mesafede yer al yor iflhane Mozaik ve Çini Çarfl s fi Alt Geçidi nde tahsis edilen yeni Hareket Noktas ve Kültür Sanat Merkezi aç l fl na, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Oyuncular lyas Salman ve Erkan Can n yan s ra, Sinema Emekçileri Sendikas Genel Baflkan Celal Çimen ve çok say da sinemasever kat ld. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, aç l fl öncesi yapt konuflmada, Bana talep geldi inde hemen harekete geçtik. Dedik ki ana arter ve merkezi bir yer olmal. Buray önerdik. Çal flmalar neticesinde, 2 y ll k bir projeyi Sine-Sen ile birlikte ciddi bir bütçe ile hayata geçirdik dedi. Demircan: Türk Sinemas n hep birlikte dünya markas yapaca z Yeflilçam Ödülleri nin bu y l 3.nün düzenlenece inin de alt n çizen Baflkan Demircan, Yeflilçam Beyo lu nun soka, Beyo lu Belediyesi olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Türk Sinemas n hep birlikte, sadece Beyo lu nda ve Türkiye de de il, tüm dünyada marka yapaca z fleklinde konufltu. Oyuncular lyas Salman ve Erkan Can yapt klar konuflmada ise, daha önce buluflma noktas olan Taksim Atatürk Kültür Merkezi Kamarot Soka nda y llarca s k nt çektiklerini, zor flartlar alt nda çal flt klar n, flimdi ise s cak bir yerde olduklar n dile getirdi. Salman: Baflkan Demircan a flükran borçluyuz dedi. Sinema emekçilerinin rahat için her fley düflünüldü... Beyo lu Belediyesi taraf ndan fiiflhane - Mozaik ve Çini Çarfl s Alt Geçidi nde tahsis edilen yeni hareket noktas ; her iki köprüye ba lanan çevre yollar na 5 dakikal k mesafede bulunuyor. Hareket Noktas n n bulundu u Refik Saydam Caddesi nin, alt geçidin üstüne denk gelen her iki yönü de sete gidecek servislerinin k sa süreli park yapmas na da uygun. Hareket Noktas ayr ca; internet olana, TV - DVD - Sinevizyon donan m, 40 kiflilik oturma düzene i ve yap m ekiplerinin ihtiyaçlar na cevap verebilecek çok amaçl bir salona sahip. Bu salon, ekip toplant s, makyaj - kostüm - okuma provas gibi faaliyetler için de uygun bir flekilde dizayn edildi. Kurdele yerine film fleridi... Ayr ca, yakalara film fleridinin tak ld program n aç l fl nda kurdele yerine film fleridi kesildi.

12 12 Haber ARALIK Demircan kentleflme sorunlar n anlatt... Baflkan Urban Age Konferans nda Urban Age stanbul Konferans nda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, kat l mc lara kentleflme sonucu ortaya ç kan sorunlar n çözümüne yönelik önemli aç klamalarda bulundu Deutsche Bank Uluslararas Forumu Alfred Herrhausen Toplulu- u ile London School of Economics taraf ndan düzenlenen Urban Age Projesi kapsam nda, Urban Age stanbul Konferans bafllad. Esma Sultan Yal s 'nda s n rl say da davetli izleyici ve kat l mc ile yap lan konferansta, iklim de iflikli i ve devam eden iktisadi kriz gibi önemli küresel sorunlara karfl, flehirlerin üstlenebilece i kilit roller tart fl l yor. Urban Age stanbul Konferans, geçti imiz y llarda Sao Paulo, fianghay, Londra, Mexico City, Berlin, Johannesburg, Mumbai ve New York flehirlerinin geliflim e ilimlerini inceleyen araflt rman n 2009 y l halkas - n oluflturuyor. Yerel yönetimleri, siyasetçileri ve akademisyenleri biraraya getirmeyi hedefleyen Urban Age stanbul Konferans, dünyan n en önemli tarihi kentsel merkezlerinden biri olan stanbul'da yaflanan en son geliflme e ilimlerini ele al yor. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra tan nm fl araflt rmac - lar, yazarlar ve dünyan n dört bir yan nda büyük kentsel dönüflüm projelerine imza atm fl mimarlar ve yat - r mc lar kat l yor. 15 ülkeden 100 den fazla kentsel de iflim öncüsü, 25 farkl flehirdeki kentsel dönüflümler hakk nda sunumlar yap yor. Konferans, ça dafl kentleflmenin karmafl k sorunlar n incelerken, küresel ekonominin flehirler üzerindeki etkisi, iklim de iflikli inin kentsel sürdürülebilirlikle olan iliflkisi ve kentsel tasar m n toplumsal aç dan bütünlüklü ortamlar yarat lmas ndaki önemi gibi birbiriyle ilintili konular irdeliyor. Wolfgang Nowak n baflkanl n yapt 5 Kas m tarihli oturumda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, kat l mc lara kentleflme sonucu ortaya ç kan sorunlar n çözümüne yönelik önemli aç klamalarda bulundu. Oturumda Demircan n yan s ra Deutsche Bank Yönetim Kurulu Baflkan Josey Ackermann, London Scholl of Ekonomist and Political Science Rektörü Howard Davies, Urban Age London Scholl of Ekonomist and Political Science Direktörü Ricky Burdett, IP- SOS MORI UK and Ireland Londra Ben Page, Urban Age Direktörü, Ö retim Üyesi Prof. Dr. fievket Pamuk, Urban Age Baflkan Yard mc s ve Direktörü Bruce Katz, D.C. ve Uluslararas Dan flma Kurulu Üyesi Kemal Dervifl, Sao Paule Valisi Jose Serra, Do ufl Holding Genel Sekreteri Selahattin Y ld r m ile Do ufl Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Mengütürk te birer konuflma yapt. Demircan: Kentleflme sorunlar na en güzel çözüm örne i; Tarlabafl Projesi Kentleflme ve flehirlerin kentleflme içindeki rolü konusunda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Beyo lu tan t m filminin gösteriminin ard ndan özellikle Tarlabafl Projesi hakk nda bilgiler verdi. Projenin toplumsal ve ekonomik boyutunun önemine de de inen Demircan, Kent merkezlerindeki s k nt lar bir çok yerde görülmektedir. Kamu ve özel sektör ortakl nda gerçeklefltirdi imiz Tarlabafl Projesi, binalar n yenilenmesi ve dar sokaklar n ihya edilmesi konusunda önemli bir projedir dedi.

13 ARALIK Röportaj 13 Hal c o lu Mahalle Muhtar Bahri Sivri: Sa l k Oca m za kavufltuk, baflkan m za minnettar z... Bahri Sivri Röportaj: Zafer TAHMAZ Mahallenin en büyük sorunu olan Sa l k Oca n n, Baflkan Demircan n büyük deste i ve yat r m yla hizmete aç ld n belirten Bahri Sivri, Bunun büyük mutlulu unu yafl yoruz. Baflkan m za teflekkür ediyoruz dedi 1959 do umlu olan Bahri Sivri 3 çocuk babas d r y l ndan itibaren Hal c o lu Mahallesi nde ikamet etmektedir y llar nda mahalle muhtarl k ihtiyar heyetinde görev yapt. Uzun y llar inflaat müteahhitli i yapan Sivri, Muallim Cevdet lkö retim Okulu Aile Birli i nde ve yine ayn okulun spor derne inde yöneticilik yapt. Farkl sivil toplum kurulufllar nda da görevlerde bulunan Sivri, 2008 y l nda emekli oldu. Mahalleniz hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? - Mahallemizde 3 okul, 1 sa l k oca ve fluanda yap m süren bir de semt kona bulunmaktad r. Toplam nüfusumuz 16 bin civar nda. Seçimlerde mahallemizde 30 sand k kuruluyor. Daha çok orta ve do- u Karadeniz bölgesi baflta olmak üzere ülkemizin her yan ndan gelen vatandafllar m z n yaflad mahallemizde 13 tane de hemflehri derne i bulunuyor. Sadece Muallim Cevdet ve Hoca shak Efendi lkö retim Okullar nda 2800 ö rencimiz e itim görüyor. Sütlüce, Piripafla ve Fetihtepe Mahalleleri ile komflu olan mahallemizin Haliç te de k y s bulunuyor. Çal flmalar n z hakk nda neler söylemek istersiniz? Seçimlerden bu yana mahallemizde ne gibi çal flmalar yap ld? - Öncelikle flunu belirtmeliyim ki mahallemizin en büyük sorunu olan Sa l k Oca m z, belediye baflkan m z n büyük deste i ve katk lar yla hizmete aç ld. Bunun büyük mutlulu unu yafl yoruz. Ayr ca semt kona konusunda da belediyemizin çal flmalar tüm h z yla sürüyor. San r m çok yak n bir zamanda büyük bir törenle semt kona m z da hizmete açaca z. Mahallemizde temizlik konusunda herhangi bir problem yok. Belediyemizin temizlik ekipleri, çok iyi çal fl yorlar. Bunun d fl nda Büyükflehir Belediyemizin de çal flmalar n unutmamak gerekir. Metrobüs ve sahil düzenlemelerinin yan s ra Haliç te deniz ulafl m konusundaki yat r mlar takdir ediyor ve bu vesile ile Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl a da teflekkür ediyoruz. Mahallemizde sokak ayd nlatmalar konusunda Bedafl la birlikte yapt - m z çal flmalar da sürüyor. Ayr ca rutin muhtarl k faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Beyo lu Belediyemizin ve Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan n çal flmalar konusunda neler düflünüyorsunuz? Bu anlamda herhangi bir eksiklik söz konusu mu? - Beyo lu Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan n genç ve dinamik biri olmas baflar s n perçinliyor. Onun gibi bir baflkan - m z oldu u için çok flansl y z. Baflkan m z s k s k sorunlar m z dinliyor, bizlerle birlikte oluyor. Belediyemiz taraf ndan mahallemize önemli yat r mlar yap ld y l içerisinde de bir çok konuda belediyemizden hizmet alm fl olaca z. Baflkan - m z n beton yol ve semt kona gibi konular baflta olmak üzere mahallemize yapmay düflündü ü yat r mlar var. Bunlar n k sa zamanda gerçekleflece inden flüphemiz yok. Mahalle halk m z n da baflkan - m za büyük teveccühü var. Ben son olarak Mahalle Halk m z ad na Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan çok sevdi imizi ve baflar lar n n devam etmesi noktas nda dua etti imizi belirtmek istiyorum. Baflkan m z n flahs nda tüm belediye yönetimine ve çal flanlar - na da teflekkür ediyoruz.

14 14 Haber ARALIK Baflkonsolos Jenewein den Demircan a ziyaret Avusturya dan dostluk mesaj Görevine yeni bafllayan Avusturya Baflkonsolosu Paul Jenewein, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan makam nda ziyaret etti Dünyan n farkl ülkelerinden kentlerle irtibat bulunan Beyo lu Belediyesi, yabanc ülkelerin de Türkiye deki gözde ilçe belediyeleri aras nda yer al yor. Bu ülkelerden biri de Avusturya. Avusturya Baflkonsolosu Paul Jenewein, Baflkan Ahmet Misbah Demircan a nezaket ziyaretinde bulunarak, günün an s na bir hediye taktim etti. S cak ve samimi bir ortamda gerçekleflen görüflmede, Baflkan Ahmet Misbah Demircan, konuk Baflkonsolos Paul Jenewein in belediyeye yapt klar ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Görüflmede, Avusturya n n dünyaca ünlü çocuk korosu nun ortak bir organizasyonla ülkemize getirilmeleri de konuflulan konular aras nda yer ald. Demircan, görevine yeni bafllayan konuk Baflkonsolos Jenewein e baflar lar dileyerek, üzerinde Galata Kulesi figürünün yer ald gümüfl bir taba günün an s na hediye etti.

15 ARALIK Haber 15 Baflkan Demircan talya da temaslarda bulundu Gündem: Kent Sorunlar Napoli Belediyesinin Kas m 2009 tarihleri aras nda düzenledi i 2. Dünya fiehirleri Yönetim Forumu nda kentlerin sorunlar konufluldu talya n n üçüncü büyük flehri olan Napoli nin Belediye Baflkan Rosa Russo Iervolino nun davetlisi olarak talya da düzenlenen foruma kat lan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Napoli Valisi Antonio Bassolino ve Napoli Belediye Baflkan ile birlikte Bas n aç klamas nda yer ald ve forumlara kat ld. Kat l mc larla Beyo lu nda yaflanan de iflimi ve gerçeklefltirilen çal flmalar paylaflan Baflkan Demircan konuflmas n n sonunda kat l mc lara stanbul 2010 Kültür Baflkenti etkinlikleri hakk nda da bilgi verdi. Dünyan n çeflitli yerlerinden gelen uzman ve Belediye Baflkanlar n n kat l m yla gerçekleflen programda iyi uygulamalar konusunda paralel oturumlar gerçeklefltirildi. Kentlerin problemlerinin tart fl ld forumda; Güvenlik-Sürdürülebilir Kentlerin Yeni Görevi, Tarihsel Yap lar n Yeniden Canland r lmas ve Kentlerin de- iflkenli i ve kaynak temini konular nda forumlar düzenlendi ve kentlerin sorunlar tart fl ld. Napoli Belediye Baflkan na davet Dünyan n çeflitli bölgelerinden gelen uzman ve belediye baflkanlar yla görüflmeler gerçeklefltiren Baflkan Demircan Napoli Belediye Baflkan Rosa Russo Iervolino yu Beyo lu na davet etti. Napoli Belediye Baflkan Bayan Iervolino davetten büyük memnuniyet duydu unu ve mutlaka gelmek istedi ini bildirdi.

16 / Beyo lu Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) Beyo lu na bir Sa l k Oca daha... Hal c o lu nda miting gibi aç l fl Beyo lu Belediyesi, sa l k hizmetlerine h z kesmeden devam ediyor. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve lçe Protokolünün haz r bulundu u Hal c o lu Sa l k Oca aç l fl töreni miting görüntülerini aratmad 6y ld r sosyal hizmetlerin yan s - ra sa l k hizmetleri konusunda da önemli çal flmalara imza atan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Ç ksal n da yüzlerce vatandafl n kat ld - aç l flta yapt konuflmas nda, Mahallemizin hasreti sona erdi. Buraya gelirken hep üzülüyordum ama bugün buraya gö sümü gere gere geldim dedi. Baflkan Demircan ayr ca, 1 y l içinde ikinci aç l fl n da müjdesini verdi. Demircan: Buray çok amaçl kullanaca z. Engelliler için Rehabilitasyon Merkezi ve Semt Konaklar hizmetlerine kadar her fleyi düflündük. Bu anlamda mahallede anketler düzenledik. Sizlerin sesine kulak verdik. 1 y l içinde ikinci aç l fl m z gerçeklefltirece iz dedi. Sa l k Oca aç l fl na Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu Nüfus Müdürü Orhan flgüder, Ak Parti Beyo lu lçe Baflkan Rüstem Dindarol, Beyo lu lçe Sa l k Müdürü Dr. Göksel Arslan, lçe Meclis Üyeleri ve çok say da vatandafl kat ld. Aç l fl n ard ndan Sa l k Oca n gezen Baflkan Demircan ve lçe Protokolü, hizmet verece i alanlar hakk nda ayr nt l bilgi ald. Öte yandan Sa l k Oca nda, Acil Müdahale Odas, Muayene Odas, Laboratuvar, Enjeksiyon Pansuman Odas, Sa lam Çocuk Muayene, Afl, Aile Planlamas ve Gebe Takip ve Emzirme Odas gibi birimler vatandafllar m za hizmet verecek.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı