Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor..."

Transkript

1 DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat Galerisi letiflim Merkezi Say : 5 - Aral k 2009 Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... Baflkan Yard mc s Özcan Tokel: Daha h zl, daha kaliteli ve güleryüzlü hizmet birinci hedefimiz Beyo lu Belediyesi nin kurumsallaflma sürecini tamamlad n belirten Tokel, bu anlamda eksiklerin oldukça az oldu unu, mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabileceklerini ve daha yeni neler yapabileceklerinin aray fl içerisinde olduklar n söyledi. 8-9 Sinagog sald r s nda hayat n kaybedenler fiiflhane de an ld Beyo lu Belediyesi, 15 Kas m 2003 te fiiflhane'deki Neve fialom ve fiiflli'deki Beth srael sinagoglar nda meydana gelen patlamalarda ölenler için düzenlenen anma törenine Demircan n yan s ra, Hahambafl sak Haleva, stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda, ölenlerin yak nlar ve çok say da vatandafl kat ld. 7 de Beyo lu halk yla s k s k çeflitli programlarda bir araya gelen Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, üç ayr program çerçevesinde Karaköy - fiiflhane Esnaf ve Tophane halk yla bulufltu. S abah kahvalt lar yla bafllayan programlarda vatandafllarla sohbet eden Baflkan Demircan, Esnaf ve halk m z n s k nt lar n nas l daha fazla dinleyebiliriz ve çözebiliriz düflüncesiyle bu programlar gerçeklefltiriyoruz dedi. Baflkana esnaf ziyaretlerinde, Baflkan Yard mc lar, Belediye Meclis Üyeleri ile bölgede faaliyet gösteren ifladamlar dernekleri de efllik etti. sayfa 4-5 te Beyo lu nda Kurban Bayram bir baflka Beyo lu Belediyesi nin Kurban Bayram haz rl klar na haftalar öncesinden bafllamas sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaflanmad. Baflkan Demircan ise ilçede bayram ziyaretlerine arefe gününden bafllad. 3

2 2 Haber ARALIK E itim camias Belediye nin yeme inde bulufltu Ö retmenlerimiz unutulmad 24 Kas m Ö retmenler Günü nde Beyo lu nda görev yapan ö retmenler, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n davetlisi olarak Taksim Evlendirme Saray ndaki yemekte bir araya geldi 24 Kas m Ö retmenler günü dolay s yla düzenlenen yemekte konuflan Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Her fley yok olabilir. Önemli olan gök kubbede hofl bir seda b rakabilmektir. Benim ö retmenlerim de bunu baflarabilmifller ki onlar hiç unutmuyorum dedi. Taksim Evlendirme Saray nda Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde düzenlenen organizasyona, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc, Okul Müdürleri ve çok say da ö retmen kat ld. Programda Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc ve ö retmenler ad na Zapyon lkö retim Okulu Müdürü Muazzez lter birer selamlama konuflmas yapt. Ö retmenleri, bir sanatkar gibi kiflilik hamuruna flekil veren insanlar olarak tan mlayan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Her fley yok olabilir. Önemli olan gök kubbede hofl bir seda b - rakabilmektir. Benim ö retmenlerim de bunu baflarabilmifller ki onlar hiç unutmuyorum dedi. Konuflmalar n ard ndan, Beyo lu Belediyesi nin e itim hizmetleri filminin izlendi i programda, ilçe genelinde düzenlenen ö retmenler aras Voleybol Turnuvas n n ödül törenine geçildi. Yar flma sonuçlar na göre TO. Kad nlar Çeflmesi lkö retim Okulu birinci olurken, Piyalepafla lkö retim Okulu ikinci, Muallim Cevdet lkö retim Okulu ise üçüncü olarak kupa ve madalyalar n ald. Dereceye giren okul müdürlerine ödüllerini, Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve Beyo lu lçe Milli E itim Müdürü Osman Balc takdim etti. Davetlilerin gönüllerince e lendikleri yemekte, Ö retmen Yusuf Emrah Uzunca ve Y lmaz Kutlu Semiz bir mini konser icra ederken, program n sonunda fas l grubunun stanbul konseri ö retmenlere unutulmaz bir gece yaflatt.

3 ARALIK Haber Kurban Bayram coflku ve huzur doluydu... 3 Beyo lu bayramda da örnek oldu Beyo lu Belediyesi nin Kurban Bayram haz rl klar na haftalar öncesinden bafllamas sayesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaflanmad. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ise ilçede bayram ziyaretlerine arefe gününden bafllad Zab ta, Veteriner Hizmetleri, Sa l k flleri, Temizlik flleri ve belediyenin di er birimlerinin yo- un çal flmalar sonuç verdi ve Beyo lu nda Kurban Bayram süresince herhangi bir aksakl k yaflanmad. Beyo lu halk bu bayram mutlu ve huzurlu bir flekilde geçirdi. Baflkan Demircan dan bayram ziyaretleri Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Arife günü Fetihtepe Mahallesi nden bafllad - bayram ziyaretlerini tüm Beyo lu nu dolaflarak tamamlad. Demircan, beraberinde baflkan yard mc lar ve meclis üyeleriyle birlikte esnaf ve vatandafllar n bayram n kutlad. Okmeydan Fetihtepe halk yla bir süre sohbet eden Baflkan Demircan, Fetihtepe de çok yak n bir zamanda Semt Kona aç laca n müjdeledi. Demircan, bölge halk ndan yo- un talep gören semt konaklar hizmetlerinden art k Fetihtepeliler in de faydalanaca n söyledi. Demircan daha sonra, Okmeydan, Dolapdere ve Kas mpafla bölgelerini dolaflarak halk n bayram - n tebrik etti. Baflkan Demircan, Bayram n 1. günü Bademlik teydi Bayram sabah Sütlüce Bademlik te bulunan Baflkan Demircan, vatandafllarla tek tek bayramlaflt. Kendisiyle bayramlaflan çocuklara da harçl k veren Demircan, burada bulunan kurban kesim merkezi ni ziyaret etti. Baflkan Demircan daha sonra Kulaks z Zindanarkas Mezarl na gelen Baflbakan Recep Tayyip Erdo an karfl layarak bir süre görüfltü. Bayram n 2. gününde yo un bayramlaflma programlar Kurban Bayram n n ikinci gününde her y l geleneksel olarak düzenlenen protokol bayramlaflmas yo un kat l m ile gerçekleflti. Kas mpafla Turabibaba Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen bayramlaflma program na Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra Beyo lu Kaymakam Hasan fienses, lçe Protokolü, muhtarlar ve dernek baflkanlar ile çok say da vatandafl kat ld. Burada bir konuflma yapan Baflkan Demircan, Kurban Bayram n n önemine de indi. Demircan, Kurban sözcü ünün yaklaflmak anlam na geldi ini belirtti ve bu önemli günlerde birlik ve beraberli imizi daha da art rarak, gelecek nesillere daha yaflanabilir bir ülke b rakmam z gerekti ini söyledi.

4 4 Manflet ARALIK Karaköy, fiiflhane ve Tophane de Esnaf ve Halk Beyo lu halk yla s k s k çeflitli programlarda bir araya gelen Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, üç ayr program çerçevesinde Karaköy, fiiflhane Esnaf ve Tophane halk yla bulufltu

5 ARALIK Manflet Baflkan Ahmet Misbah Demircan a sevgi seli 5 Buluflmalar sürüyor Sabah kahvalt lar yla bafllayan programlarda vatandafllarla sohbet eden Baflkan Demircan, Esnaf ve halk m z n s k nt lar n nas l daha fazla dinleyebiliriz ve çözebiliriz düflüncesiyle bu programlar gerçeklefltiriyoruz dedi. Baflkan Demircan a esnaf ziyaretlerinde, Baflkan Yard mc lar, Belediye Meclis Üyeleri ile bölgede faaliyet gösteren ifladamlar dernekleri de efllik etti. Demircan, Galataport konusuna da de indi Esnaf ve halk buluflmalar programlar nda Galataport konusunda da aç klamalar yapan Baflkan Demircan, bu projenin Karaköy ve çevresi için önemli bir f rsat oldu unu söyledi. Demircan, Talimhane deki geliflimi hepiniz müflahade ediyorsunuz. Eskiden orada oto yedek parçac lar vard. Bunlar arz talep meselesi. Neden Talimhane yi örnek verdim? Çünkü bu proje Karaköy için de büyük bir proje. Buralar n de erlenip geliflme sa lamas sizleri kazançl ç - kar r fleklinde konufltu. Beyo lu giderek zenginlefliyor diyen Demircan, Galataport yeni ticaret rüzgar, yeni trendler demektir. E er Galataport gelirse, buraya gündüz gelen müflteri gece de gelecek demektir. Bundan endifleniz olmas n dedi. Bu ziyaretlerimiz sürecek Demircan yap lan kahvalt programlar n n ard ndan Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam etti. Demircan, ziyaret boyunca Karaköy ve Tophane de bulunan tüm esnafla yak ndan ilgilendi. Esnaf ve vatandafllar n Baflkan Demircan s cak ve samimi tav rlar içinde karfl lamalar ise dikkat çekti. Sabah erken saatlerde bafllayan esnaf ziyaretlerine Karaköy, fiiflhane ve Tophane semtlerinde devam eden Demircan, bu tür ziyaretlerin s k s k yap laca n, halkla ve esnafla yak n olmaya ve sorunlar yerinde çözmeye devam edeceklerini belirtti.

6 6 Kültür ARALIK En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi... Turabibaba da Sertifika Sevinci Beyo lu Belediyesi, Turabibaba Kütüphanesi nde en çok kitap okuyan üyelerini sertifikayla ödüllendirdi. Ödül alan okuyucular mutluluklar n Baflkan Demircan ve kendilerini yaln z b rakmayan aileleriyle paylaflt Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n kat l - m ile, Turabibaba Kütüphanesi üyelerinden 3 ayr yafl grubu (çocuk, genç ve yetiflkin) okuyucular içerisinden, kendi yafl grubunda en çok kitap okuyanlara Tebrik Sertifikalar verildi. Demircan: E itime verdi imiz önemin meyvelerini toplamaya bafllad k Kütüphanenin bölgeye önemli bir katk s oldu unu belirten ve en çok kitap okuyan üyeleri tebrik eden Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, E itime ve kitap okuma al flkanl edindirmeye yönelik çal flmalara verdi imiz önem bugün meyvelerini vermeye bafllam flt r. Buras kay p bir eserdi. Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an n fikriydi. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl destek verdi ve bu fikri hayata geçirdik. Herkese teflekkür ediyorum. 43 Bin kifli buradan faydaland. Bu Kütüphane herkes taraf ndan bilinir oldu. Herkes buraya al flt fleklinde konufltu. Çok amaçl Kütüphane 692 m 2 alana kurulu ve 2 katl olan Turabibaba Kütüphanesi toplam 4 bölümden olufluyor. Kütüphane, Beyo lu Belle i, Çok amaçl salon ve nternet Evi nden oluflan binan n üst kat nda 15 bin den fazla kitap bulunuyor. 60 kiflinin ayn anda çal flma yapabilece i bir okuma salonu bulunan binada, film gösterimleri ve seminerler gibi etkinlikler için haz rlanm fl olan 50 kiflilik çok amaçl salon da vatandafllar n hizmetine sunulmufl durumda. Turabibaba Kütüphanesi kapsam nda 20 kifliye ayn anda hizmet verebilecek kapasitede bir de internet salonu bulunuyor. flte ödül sahipleri 3 ayr yafl grubundan ödül almaya hak kazanan Eren Özdemir, fiule Bayraktar ve Hasan Karsa sertifikalar n alman n mutlulu unu yaflad.

7 ARALIK Haber 7 Sinagog Sald r s nda hayat n kaybedenler an ld Demircan: Bu ac hepimizin Kas m 2003 tarihinde stanbul'da meydana gelen patlamalarda hayat n kaybedenler an ld. Sald r lar n k nand anma töreninde ölenlerin yak nlar olay yerine karanfil b rakt Beyo lu Belediyesi, 15 Kas m 2003 tarihinde fiiflhane'deki Neve fialom ve fiiflli'deki Beth srael sinagoglar nda meydana gelen patlamalarda hayat n kaybedenler için anma töreni düzenledi. Anma törenine Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Hahambafl sak Haleva, stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda, ölenlerin yak nlar ve çok say da vatandafl kat ld. Anma töreni, patlamalar n meydana geldi i saat olan 09.25'te bafllad. Hayat n kaybedenler an s na sayg duruflunda bulunuldu ve stiklal Marfl okundu. Tören alan na 'Terörü lanetliyoruz' yaz l pankart as ld. Vatandafllar da yine 'Terörü lanetliyoruz' yaz l dövizler tafl d. Konuflmalarda da teröre tepki vard. Terörün hiçbir insani yönü bulunmad n belirten Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, hala can yakmaya devam eden terörün insanl n ortak sorunu oldu unu söyledi. Demircan, teröre bulaflanlara, "Bir daha düflünün ve insanl n z gözden geçirin" ça r s nda bulundu. Hahambafl sak Haleva ise ibadet yerine sald r n n kabul edilemeyece ini söyledi. Haleva, "Biz bu ac y paylafl yoruz. Elimizden ne geliyor ki? Gidenleri geri getiremeyiz. Ancak dua ediyoruz. Tanr bu olaylar dünyan n hiçbir yerinde göstermesin" dedi. stanbul Müftü Yard mc s rfan Üstünda ise sald r y gerçeklefltirenlerin emellerine ulaflamad n kaydetti. Üstünda flunlar ifade etti: "Çünkü ac hepimizin ac s oldu. Ülke olarak üzüldük. Bugün de hepimiz buraday z. lahi kaynakl dinler insan sevgisini esas al r. Dini tarif eden alimler ' slam, Allah'a ibadet etmek ve O'nun yaratm fl oldu u varl klara flefkat göstermektir' der. Allah insan korumay flart koflmufltur. Terörün rengi olmaz. Kim yaparsa yaps n terör terördür. Ma dur olan insanl kt r." Konuflmalar n ard ndan törene kat lanlar alk fllar eflli inde Neve fialom Sinagogu'nun önüne kadar yürüdü. Burada Demircan, Haleva ve Üstünda ile vatandafllar patlaman n oldu u noktaya kurulan platforma karanfil b rakt.

8 8 Röportaj Beyo lu Belediye Baflkan Daha h zl, daha kaliteli ve güle Röportaj: Zafer TAHMAZ Beyo lu Belediyesi nin kurumsallaflma sürecini tamamlad n belirten Özcan Tokel, bu anlamda eksiklerin oldukça az oldu unu, mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabileceklerini ve daha yeni neler yapabileceklerinin aray fl içerisinde olduklar n söyledi Çal flmalar n z hakk nda bilgi alabilir miyiz? Neler yap yorsunuz? - Beyo lu Belediyesinde göreve bafllayal 8 ay oldu. Baflkan m - z n takdiri ile Bas n-yay n Halkla liflkiler Müdürlü ü, Yaz flleri Müdürlü ü, D fl liflkiler Bölümü ve Kent Konseyi çal flmalar n n takibi ile görevlendirildim. Göreve bafllad - mda gerçekten temel meselelerini çözmüfl ve sistemini oturtmufl bir belediye buldum. Bu benim iflimi oldukça kolaylaflt rd. TÜM MAHALLELER M Z SOKAK SOKAK GEZD K Seçimlerin hemen ard ndan Say n Baflkan m z n talimat yla Mahalle Buluflmalar n bafllatt k. Bu çerçevede her Cuma tüm gün olmak üzere Belediye Baflkan m z n Baflkanl nda, Belediye Baflkan Yard mc lar, Meclis Üyeleri, Müdürlerimiz ve fieflerimizle birlikte ekip olarak tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Sabah 10:00 da mahalleli ile birlikte yapt m z kahvalt yla bafllatt m z programlar m z, okul ziyaretleri, dernek ziyaretleri ve tüm sokaklar n gezilmesi fleklinde gerçekleflti. Mahalle buluflmalar m zdan gerçekten çok istifade ettik. Hem mahalle halk m zla buluflman n ve onlarla hemhal olman n zevkini bir kez daha yaflad k, hem de o mahallede bulunan eksikliklerimizin sokak sokak tespitini gerçeklefltirdik. Tamirat ve temizlikle ilgili acil eksikliklerimizi derhal giderdik ve gidermeye devam ediyoruz. K NC MAHALLE TURUMUZU RAMAZAN DA GERÇEKLEfiT RD K Ramazan ay nda, mahallelerimize gerçeklefltirdi imiz ziyaretlerin ikinci turunu bafllatt k. Haftada iki gün olarak gerçekleflen ziyaret programlar m zla tüm Beyo lu Mahallelerini yeniden ziyaret etmifl olduk. Ramazan ay nda gerçeklefltirdi imiz mahalle ziyaretlerinde üzerinde durdu umuz ikinci konu da, ihtiyaç sahibi vatandafllar m z evlerinde ziyaret etmek, onlara imkânlar m z dâhilinde sosyal yard mlar yapmak oldu. ESNAF VE fi MERKEZ Z YARETLER M Z SÜRÜYOR Mahalle ziyaretlerimizin tamamlanmas n n ard ndan ara vermeden esnaf ve ifl merkezleri ziyaretlerini bafllatt k. Yine Cuma sabahlar esnaf m zla kahvalt yla bafllayan programlar m z tüm gün sürüyor. Belediye Baflkan m z n baflkanl nda tüm belediye ekibimiz bu programlarda yer al yor. Bu çal flmam z da san yorum 4-5 hafta içinde tamamlam fl olaca- z ve Beyo lu nda gezmedi imiz esnaf kalmam fl olacak. OKUL Z YARETLER M Z BAfiLADI Bir di er çal flmam z da Okul Ziyaretleri olarak planland. lçemizde bulunan tüm okullar m z bir program dâhilinde ziyaret ediyoruz. Çal flmam z yine Belediye Baflkan m z n baflkanl - nda ekip olarak gerçeklefltiriliyor. Planlar m za göre 5 ay içinde tüm okullar m z ziyaret etmifl olaca z. MUHTARLARIMIZLA DÜZENL OLARAK B R ARAYA GEL YORUZ Muhtarlar m zla oldukça aktif bir iletiflimimiz var. Muhtarl klar mda kurulan bilgisayar sistemiyle Muhtarlar - m z direkt olarak talep ve flikayetlerimizi online o kan n muht lant la ME Be bir ça z n ilç laflma m nd Bayra lefltird n nda prog büyü G 15 Ha er ç ye Ba sunda zi ve c yla Beyo kartt t m imkân Mahalle Ziyaretleri Resepsiyon Özcan Tokel ve Ekibi Kent Konseyi st kezi lu nda da t alan y p d ni, Ta ni en mifl k m yo lu nda yo lu tanb önem yo lu ilgi ala la ilifl nda un. n m z l fl yo zenli la pa çekle m z n fazla

9 ARALIK 9 Yard mc s Özcan Tokel: ryüzlü hizmet birinci hedefimiz arak Belediyemize bildirme ima sahip. Bunun yan nda tüm arlar m zla düzenli olarak topr gerçeklefltiriyoruz. HALKIMIZLA KIZILAY YDANINDA BAYRAMLAfiTIK yo lu Belediyesi olarak yeni l flma bafllatt k ve tüm halk m - e protokolü ile birlikte bayrams amac yla ilki Ramazan Bayraa gerçeklefltirilen Beyo lu mlafl yor program n gerçekik. Kas mpafla K z lay Meydagerçeklefltirilen Bayramlaflma ram m z gerçekten halk m z n k ilgisini gördü. AZETE BEYO LU HER AY B N K fi YE DA ITILIYOR lkla iliflkiler çerçevesinde bir dial flmam z da, yine Say n Belediflkan m z n talimatlar do rultuhalk m za yap lan hizmetlerimifaaliyetlerimizi duyurmak ama- karmaya bafllad m z Gazete lu oldu. Ayl k periyotlarla ç - m z gazetemiz sayesinde yap- z hizmetleri daha iyi duyurma na kavufltuk. BASINLA L fik LER M Z ARTARAK SÜRÜYOR anbul un kültür ve sanat merolan Beyo lu, sadece Beyo ikamet edenlerin de il, asl nm stanbul lar n ortak yaflam bir anlamda. stanbul da yafla-, Beyo lu nun; stiklal Caddesiksim Meydan n, Galata Kulesiaz ndan bir kez ziyaret etmeifli say s n n çok oldu unu sanrum. Bunun yan nda Beyo yaflamamas na ra men Bemüdavimi olan çok say da sllu var. Bu da Beyo lu nu daha li k l yor ve bu çerçevede Beasl nda stanbul halk n n ortak n na giriyor. Bu anlamda bas nkiler, di er ilçelerle k yasland -, bizim aç m zdan çok daha yo- Tüm bunlar dikkate alarak Bas - la iliflkilerimizi aktif tutmaya çauz. Yapt m z faaliyetleri düolarak yerel ve ulusal bas n m zylafl yoruz. Beyo lu nda gerflen faaliyetlerin ve çal flmalar - yerel-ulusal medyada daha yer ald n görüyoruz. Bu dönemde hangi çal flmalar yapmay planlad n z? - Beyo lu Belediyesi Kurumsallaflma sürecini tamamlam fl bir belediye, bu anlamda eksikleri oldukça az. Biz flimdi mevcut hizmetleri daha iyi nas l yapabiliriz ve daha yeni neler yapabiliriz aray fl nday z. Baflkan m z n mükemmeliyetçi bir tarz var, bu da bizi daha iyiyi yapma yönünde motive ediyor ve bir anlamda da bizi daha iyiye zorluyor. Bu dönemde elbette birinci önceli imiz Beyo lu Belediyesi ile özdeflleflmifl, özgün faaliyetleri daha üst noktaya tafl mak olacak. Bu günlerde üzerinde en çok durdu umuz konu hizmet h z m z art rmak, hizmet kalitemizi art rmak ve hizmeti halk m z n aya na götürmek. Bu çerçevede planlanan yeni projeler var, bunlar zaman geldi inde halk - m z ve kamuoyu ile paylafl lacak. Görev alan n z içerisinde karfl laflt - n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad n z ya da uyguluyorsunuz? - Do rusu bir sorun olarak ifade edilebilecek bir durumla karfl laflmad m. Daha önce söyledi im gibi Beyo lu Belediyesi kurumsallaflma sürecini tamamlam fl bir belediye, bu anlamda asl nda sorunlar n çözümü anlam nda sistemlerini kurmufl durumda. Son olarak vatandafllara söylemek istedikleriniz nelerdir? Beklenti ve tavsiyeleriniz nelerdir? - Öncelikle 29 Mart 2009 seçimlerinde bizlere göstermifl olduklar teveccüh dolay s yla tüm Beyo lu nda yaflayan vatandafllar m za teflekkür ediyorum. Bunun yan nda gerçeklefltirdi imiz; mahalle buluflmalar, esnaf buluflmalar ve okul buluflmalar nda halk m zdan çok yak n ilgi ve sevgi görüyoruz, bunun için de teflekkür ediyorum. Beyo lu halk gerçekten çok duyarl, eksikliklerimizi gerek no lu letiflim Merkezimize, gerekse web sitemiz arac l yla bize an nda bildiriyorlar. Bu bildirimler gerçekten iflimizi çok kolaylaflt r yor. Bu sayede anl k ve kontrolsüz gerçekleflen olumsuz durumlara acil ve h zl müdahale etme flans n elde ediyoruz. Benim halk m zdan beklentim bu duyarl l klar n sürdürmeleridir. Gerek telefonla olsun, gerekse web sitemiz arac l yla gelen tüm bildirimler kay t alt na al n yor ve en geç 2 dakika içinde ilgili birimlerimize bildiriliyor. Bu sayede kontrolsüz geliflen olumsuzluklara müdahale h z m z art yor. Bizler Beyo lu Belediye Baflkan - m z Say n Ahmet Misbah DEM R- CAN n liderli inde Beyo lu halk na en iyi hizmeti vermek için çabal yoruz. Amac m z halk m z n mutlulu u ve onlara h zl, kaliteli ve güler yüzle hizmet vermek. Bu çabalar m za destek vermesini halk m zdan bekliyoruz. Eksikliklerimizi bize zaman kaybetmeden bildirsinler. Biz her flikayetin bir hediye, bir f rsat oldu u bilinciyle çal fl yoruz. fiu günlerde 2009 y l n n son günlerini yafl yoruz, ben 2010 y l n n tüm Beyo lu halk na, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini diliyorum. Özcan Tokel... stanbul 1967 do umlu. Aslen Gümüflhanelidir. Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla liflkiler Bölümünden mezun oldu. De iflik zamanlarda (toplam 6 ay) ngiltere de ngilizce e itimi ald. Pek çok (30 dan fazla) e itim program na kat ld. Turizm sektöründe ifl hayat na at ld. Marmaris te 3 y l ve stanbul Sultanahmet te 3 y l olmak üzere 6 y l turizm sektöründe yönetici olarak çal flt y l nda MÜS AD-Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne- i nde çal flmaya bafllad ve 18 y l aral ks z olarak görev yapt. Görev süresinin 12 y l n Genel Sekreter Yard mc s olarak geçirdi. 29 Mart 2009 seçimlerinde Beyo lu Belediyesi Meclis üyesi olarak seçildi. Seçimlerin ard ndan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah DEM RCAN taraf ndan Baflkan Yard mc s olarak atand ve halen bu görevini sürdürmektedir. Üye oldu u sivil toplum kurulufllar ; MÜS AD, lim Yayma Cemiyeti, UTESAV Uluslar aras Teknolojik ve Ekonomik Araflt rmalar Vakf, ÖN- DER. TO ( stanbul Ticaret Odas ) da fuarc l k konusunda bilirkifli görevi de yapmaktad r. Evli ve 3 çocuk babas d r. yi derecede ngilizce biliyor.

10 10 Proje ARALIK Dev Proje için istiflare toplant s yap ld Kas mpafla kazanacak... Beyo lu Belediyesi, 40 bina ve 58 parseli kapsayan Kas mpafla Projesi ile 200 daire, 2500 araçl k otopark, Cami, E lence ve Al flverifl Merkezi (Kas mpafla Town Center), Spor Salonu, Rezidans Yaflam Alan ve bir de meydan yapmay planl yor Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan Kas mpafla Projesi için Kas mpafla Semt Kona nda bölgede oturan mülk sahibi vatandafllarla bir araya geldi. çinde, e lence ve al flverifl merkezleri, spor salonu, kat otopark ve park alanlar n n bulundu u 21 bin metrekare yi kapsayan proje için dü meye bas ld. Kahvalt l istiflare toplant s nda bir araya gelen mülk sahiplerine Beyo lu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü ü nün haz rlad sinevizyon sunumunun ard ndan Baflkan Demircan davetlilere bilgi verdi. Projenin önemine de inen Baflkan Demircan: Bu projeyle bütün Kas mpafla kazanacakt r. Kas mpafla için büyük düflünüyoruz dedi. 40 bina ve 58 parseli kapsayan projede, 200 daire, 2500 araçl k otopark, Cami, E lence ve Al flverifl Merkezi (Kas mpafla Town Center), Spor Salonu, Rezidans Yaflam Alan ve bir de meydan planlanm fl durumda. Demircan: Kas mpafla ya ikinci K z lay Meydan n kazand raca z Vatandafllar n proje hakk nda sorular n yan tlayan Baflkan Demircan, kabul edildi i taktirde Vak flar Genel Müdürlü ü ile ortaklafla, 2 y l içinde projenin gerçekleflece ini söyledi. Demircan, herkesin Kas mpafla ya g ptayla bakaca n ifade ederek, E er bu proje sizler taraf ndan da kabul edilirse Kas mpafla ya ikinci K z lay Meydan n kazand rm fl olaca z dedi. Toplant sonunda Baflkan Demircan, hak sahibi vatandafllar aras nda oluflturulacak bir komisyon ile yak n bir zamanda tekrar toplant yapacaklar n söyledi.

11 ARALIK Haber 11 Belediyeden sinema emekçilerine büyük destek Sinemac lara yeni hareket noktas Beyo lu Belediyesi nin deste i ve Türkiye Sinema Emekçileri Sendikas n n (Sine-Sen) giriflimleriyle, sinema emekçileri için yeni hareket noktas aç ld. fiiflhane de oluflturulan mekan, çevre yollar na sadece 5 dakikal k bir mesafede yer al yor iflhane Mozaik ve Çini Çarfl s fi Alt Geçidi nde tahsis edilen yeni Hareket Noktas ve Kültür Sanat Merkezi aç l fl na, Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Oyuncular lyas Salman ve Erkan Can n yan s ra, Sinema Emekçileri Sendikas Genel Baflkan Celal Çimen ve çok say da sinemasever kat ld. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, aç l fl öncesi yapt konuflmada, Bana talep geldi inde hemen harekete geçtik. Dedik ki ana arter ve merkezi bir yer olmal. Buray önerdik. Çal flmalar neticesinde, 2 y ll k bir projeyi Sine-Sen ile birlikte ciddi bir bütçe ile hayata geçirdik dedi. Demircan: Türk Sinemas n hep birlikte dünya markas yapaca z Yeflilçam Ödülleri nin bu y l 3.nün düzenlenece inin de alt n çizen Baflkan Demircan, Yeflilçam Beyo lu nun soka, Beyo lu Belediyesi olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Türk Sinemas n hep birlikte, sadece Beyo lu nda ve Türkiye de de il, tüm dünyada marka yapaca z fleklinde konufltu. Oyuncular lyas Salman ve Erkan Can yapt klar konuflmada ise, daha önce buluflma noktas olan Taksim Atatürk Kültür Merkezi Kamarot Soka nda y llarca s k nt çektiklerini, zor flartlar alt nda çal flt klar n, flimdi ise s cak bir yerde olduklar n dile getirdi. Salman: Baflkan Demircan a flükran borçluyuz dedi. Sinema emekçilerinin rahat için her fley düflünüldü... Beyo lu Belediyesi taraf ndan fiiflhane - Mozaik ve Çini Çarfl s Alt Geçidi nde tahsis edilen yeni hareket noktas ; her iki köprüye ba lanan çevre yollar na 5 dakikal k mesafede bulunuyor. Hareket Noktas n n bulundu u Refik Saydam Caddesi nin, alt geçidin üstüne denk gelen her iki yönü de sete gidecek servislerinin k sa süreli park yapmas na da uygun. Hareket Noktas ayr ca; internet olana, TV - DVD - Sinevizyon donan m, 40 kiflilik oturma düzene i ve yap m ekiplerinin ihtiyaçlar na cevap verebilecek çok amaçl bir salona sahip. Bu salon, ekip toplant s, makyaj - kostüm - okuma provas gibi faaliyetler için de uygun bir flekilde dizayn edildi. Kurdele yerine film fleridi... Ayr ca, yakalara film fleridinin tak ld program n aç l fl nda kurdele yerine film fleridi kesildi.

12 12 Haber ARALIK Demircan kentleflme sorunlar n anlatt... Baflkan Urban Age Konferans nda Urban Age stanbul Konferans nda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, kat l mc lara kentleflme sonucu ortaya ç kan sorunlar n çözümüne yönelik önemli aç klamalarda bulundu Deutsche Bank Uluslararas Forumu Alfred Herrhausen Toplulu- u ile London School of Economics taraf ndan düzenlenen Urban Age Projesi kapsam nda, Urban Age stanbul Konferans bafllad. Esma Sultan Yal s 'nda s n rl say da davetli izleyici ve kat l mc ile yap lan konferansta, iklim de iflikli i ve devam eden iktisadi kriz gibi önemli küresel sorunlara karfl, flehirlerin üstlenebilece i kilit roller tart fl l yor. Urban Age stanbul Konferans, geçti imiz y llarda Sao Paulo, fianghay, Londra, Mexico City, Berlin, Johannesburg, Mumbai ve New York flehirlerinin geliflim e ilimlerini inceleyen araflt rman n 2009 y l halkas - n oluflturuyor. Yerel yönetimleri, siyasetçileri ve akademisyenleri biraraya getirmeyi hedefleyen Urban Age stanbul Konferans, dünyan n en önemli tarihi kentsel merkezlerinden biri olan stanbul'da yaflanan en son geliflme e ilimlerini ele al yor. Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n yan s ra tan nm fl araflt rmac - lar, yazarlar ve dünyan n dört bir yan nda büyük kentsel dönüflüm projelerine imza atm fl mimarlar ve yat - r mc lar kat l yor. 15 ülkeden 100 den fazla kentsel de iflim öncüsü, 25 farkl flehirdeki kentsel dönüflümler hakk nda sunumlar yap yor. Konferans, ça dafl kentleflmenin karmafl k sorunlar n incelerken, küresel ekonominin flehirler üzerindeki etkisi, iklim de iflikli inin kentsel sürdürülebilirlikle olan iliflkisi ve kentsel tasar m n toplumsal aç dan bütünlüklü ortamlar yarat lmas ndaki önemi gibi birbiriyle ilintili konular irdeliyor. Wolfgang Nowak n baflkanl n yapt 5 Kas m tarihli oturumda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, kat l mc lara kentleflme sonucu ortaya ç kan sorunlar n çözümüne yönelik önemli aç klamalarda bulundu. Oturumda Demircan n yan s ra Deutsche Bank Yönetim Kurulu Baflkan Josey Ackermann, London Scholl of Ekonomist and Political Science Rektörü Howard Davies, Urban Age London Scholl of Ekonomist and Political Science Direktörü Ricky Burdett, IP- SOS MORI UK and Ireland Londra Ben Page, Urban Age Direktörü, Ö retim Üyesi Prof. Dr. fievket Pamuk, Urban Age Baflkan Yard mc s ve Direktörü Bruce Katz, D.C. ve Uluslararas Dan flma Kurulu Üyesi Kemal Dervifl, Sao Paule Valisi Jose Serra, Do ufl Holding Genel Sekreteri Selahattin Y ld r m ile Do ufl Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Mengütürk te birer konuflma yapt. Demircan: Kentleflme sorunlar na en güzel çözüm örne i; Tarlabafl Projesi Kentleflme ve flehirlerin kentleflme içindeki rolü konusunda konuflan Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Beyo lu tan t m filminin gösteriminin ard ndan özellikle Tarlabafl Projesi hakk nda bilgiler verdi. Projenin toplumsal ve ekonomik boyutunun önemine de de inen Demircan, Kent merkezlerindeki s k nt lar bir çok yerde görülmektedir. Kamu ve özel sektör ortakl nda gerçeklefltirdi imiz Tarlabafl Projesi, binalar n yenilenmesi ve dar sokaklar n ihya edilmesi konusunda önemli bir projedir dedi.

13 ARALIK Röportaj 13 Hal c o lu Mahalle Muhtar Bahri Sivri: Sa l k Oca m za kavufltuk, baflkan m za minnettar z... Bahri Sivri Röportaj: Zafer TAHMAZ Mahallenin en büyük sorunu olan Sa l k Oca n n, Baflkan Demircan n büyük deste i ve yat r m yla hizmete aç ld n belirten Bahri Sivri, Bunun büyük mutlulu unu yafl yoruz. Baflkan m za teflekkür ediyoruz dedi 1959 do umlu olan Bahri Sivri 3 çocuk babas d r y l ndan itibaren Hal c o lu Mahallesi nde ikamet etmektedir y llar nda mahalle muhtarl k ihtiyar heyetinde görev yapt. Uzun y llar inflaat müteahhitli i yapan Sivri, Muallim Cevdet lkö retim Okulu Aile Birli i nde ve yine ayn okulun spor derne inde yöneticilik yapt. Farkl sivil toplum kurulufllar nda da görevlerde bulunan Sivri, 2008 y l nda emekli oldu. Mahalleniz hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? - Mahallemizde 3 okul, 1 sa l k oca ve fluanda yap m süren bir de semt kona bulunmaktad r. Toplam nüfusumuz 16 bin civar nda. Seçimlerde mahallemizde 30 sand k kuruluyor. Daha çok orta ve do- u Karadeniz bölgesi baflta olmak üzere ülkemizin her yan ndan gelen vatandafllar m z n yaflad mahallemizde 13 tane de hemflehri derne i bulunuyor. Sadece Muallim Cevdet ve Hoca shak Efendi lkö retim Okullar nda 2800 ö rencimiz e itim görüyor. Sütlüce, Piripafla ve Fetihtepe Mahalleleri ile komflu olan mahallemizin Haliç te de k y s bulunuyor. Çal flmalar n z hakk nda neler söylemek istersiniz? Seçimlerden bu yana mahallemizde ne gibi çal flmalar yap ld? - Öncelikle flunu belirtmeliyim ki mahallemizin en büyük sorunu olan Sa l k Oca m z, belediye baflkan m z n büyük deste i ve katk lar yla hizmete aç ld. Bunun büyük mutlulu unu yafl yoruz. Ayr ca semt kona konusunda da belediyemizin çal flmalar tüm h z yla sürüyor. San r m çok yak n bir zamanda büyük bir törenle semt kona m z da hizmete açaca z. Mahallemizde temizlik konusunda herhangi bir problem yok. Belediyemizin temizlik ekipleri, çok iyi çal fl yorlar. Bunun d fl nda Büyükflehir Belediyemizin de çal flmalar n unutmamak gerekir. Metrobüs ve sahil düzenlemelerinin yan s ra Haliç te deniz ulafl m konusundaki yat r mlar takdir ediyor ve bu vesile ile Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl a da teflekkür ediyoruz. Mahallemizde sokak ayd nlatmalar konusunda Bedafl la birlikte yapt - m z çal flmalar da sürüyor. Ayr ca rutin muhtarl k faaliyetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Beyo lu Belediyemizin ve Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan n çal flmalar konusunda neler düflünüyorsunuz? Bu anlamda herhangi bir eksiklik söz konusu mu? - Beyo lu Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan n genç ve dinamik biri olmas baflar s n perçinliyor. Onun gibi bir baflkan - m z oldu u için çok flansl y z. Baflkan m z s k s k sorunlar m z dinliyor, bizlerle birlikte oluyor. Belediyemiz taraf ndan mahallemize önemli yat r mlar yap ld y l içerisinde de bir çok konuda belediyemizden hizmet alm fl olaca z. Baflkan - m z n beton yol ve semt kona gibi konular baflta olmak üzere mahallemize yapmay düflündü ü yat r mlar var. Bunlar n k sa zamanda gerçekleflece inden flüphemiz yok. Mahalle halk m z n da baflkan - m za büyük teveccühü var. Ben son olarak Mahalle Halk m z ad na Belediye Baflkan m z Ahmet Misbah Demircan çok sevdi imizi ve baflar lar n n devam etmesi noktas nda dua etti imizi belirtmek istiyorum. Baflkan m z n flahs nda tüm belediye yönetimine ve çal flanlar - na da teflekkür ediyoruz.

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ

DUNYAYA TOHUM IHRAC EDIYORUZ AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan: Çubuk un yaflam kalitesini art raca z AK Parti Çubuk Belediye Baflkan Aday Dr. Tuncay Acehan, projeleri ve ilçeye kazand raca- de erler hakk nda

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

UNIVERSITELERE teknolojik destek

UNIVERSITELERE teknolojik destek Tan k, yeni temizlik araçlar n tan tt Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Belediye nin temizlik filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenledi i bas n toplant s yla tan tt. ÇANKALA Çankaya Belediyesi

Detaylı