University Exclusive For The Maritime Industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "University Exclusive For The Maritime Industry"

Transkript

1 University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file relating to the establishment of the Piri Reis University to the Higher Education Council on February 9, 2004, has ultimately reached the happy end. The university has attained the legal personality after the Law on Amendment of the Law on Higher Education Institutions, which had been approved by the Turkish President, in the Official Gazette on February 8, The introduction and opening ceremony of the Piri Reis University that will begin its education life next year was held at TUDEV Conference Hall with the participation of the other members of the Board of Trustees. The Maritime University, where 7,000 students will study at faculties, 4-year higher education schools and 2-year vocational schools (except for the courses at TUSEM) by 2020, will be established in Tuzla. 28,200 square meters of land located on the shore in Istanbul will be assigned to the University free of charge for construction of a 7- story building consisting of 39 classrooms, laboratories, and Turkey s most state-of-the-art simulators. Alp Ozalp, Chairman of Turkish Maritime Foundation (TUDEV), who delivered a speech at the ceremony, said that the university would be able to start serving in the academic year, and that the priority for the first five years would be given to establishment of undergraduate and certificate programs, and then, in the next five year period, to additional undergraduate and graduate programs. Ozalp added that the university would move to a new 70,000 square meters of campus by 2015, and that they aimed to provide education to 4,100 students this year and the following 5 years, including the preparatory classes. Metin Kalkavan stated that the Turkish shipowners and the Turkish maritime industry have taken a long way since the 1980 s, and that TUDEV that was established in 1991 started with courses aimed at making up the officer shortage, and then, having grown 60 times within 15 years, it has achieved to establish a university. This is the horizon that befits only the mariners. We have displayed a development, which is far from Turkey s growth. There are over 60 maritime universities in the world. Our goal is to position our university among the top five, Kalkavan added. The university, where the English language preparation class will be compulsory for all programs, will be composed of a Faculty of Science and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences, and Engineering Faculties, as well as a 4-year Vocational Higher Education School of Maritime, Institute of Social Sciences, and Institute of Science and Technology. According to Alp Ozalp, there will be one lecturer for every 15 students, lessons will be held in classes of maximum 24 students, and scholarships will be provided to at least 15 per cent of students, and merit-based scholarships to 5 per cent of students. iri Reis Üniversite'nin kurulmas na iliflkin baflvuru P dosyas n n, 9 fiubat 2004 y l nda Yüksekö retim Kuruluna teslim edilmesinden bu yana y - lan hikâyesine dönen denizcilik üniversitesi serüveni nihayet mutlu sona kavufltu. Cumhurbaflkan n n onaylad Yüksekö retim Kurumlar Teflkilat Kanunu nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun un 8 fiubat 2008'de Resmi Gazetede yay nlanmas yla üniversite tüzel kiflilik kazand. Önümüzdeki y l ö retim hayat na bafllayacak Piri Reis Üniversitesi nin tan t m ve aç l fl TÜDEV konferans salonunda Mütevelli Heyeti üyesi ve MEAK Deniz Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Metin Kalkavan ile di- er Mütevelli Heyet üyelerinin de kat l m yla yap ld y l itibariyle fakülteler, 4 y ll k yüksekokul ve 2 y ll k meslek yüksekokulunda (TÜ- SEM deki kurslar hariç) 7,000 ö rencinin e itim görece i öngörülen denizcilik üniversitesi Tuzla da kurulacak olup, 5,600 m 2 arsa üzerinde 9,600 m 2 kapal alan olan; 7 katl, 39 derslikli, labaratuvarlar ve Türkiye nin en geliflmifl simülatörlerini içeren e itim ve ö retim tesisleri ile stanbul da deniz kenar ndaki 28,200 m 2 arsa, üniversiteye bedelsiz olarak devredilecek. Toplant da konuflan TÜDEV Baflkan Alp Özalp, prosedürün yerine getirilmesinde aksamalar olmazsa, ö renim y l nda üniversitenin ö renime bafllayabilece i müjdesini vererek, ilk 5 y ldaki öncelikli hedeflerinin, lisans ve sertifika programlar n uygulamak, sonraki 5 y lda yeni lisans ve lisansüstü programlar açmak oldu- unu anlatarak, 2015 y l nda üniversitenin 70 dönümlük kampüsüne geçece ini, bu y l ile sonraki 5 y l içinde, haz rl k s n f yla birlikte 4 bin 100 ö renciye e itim vermeyi hedeflediklerini bildirdi. Büyük projeler büyük olarak do muyor, çok küçükten bafllayarak el birli i, emek ile büyüyor fleklinde konuflan DTO Baflkan Metin Kalkavan, Türk armatörünün ve denizcilik sektörünün 80 lerden bu yana h zl bir yol kat etti ini belirtti y l nda kurulan TÜDEV in de zabitan eksikli ini gidermek için kurslarla yoluna bafllay p, 15 y lda 60 kat büyüyerek üniversite kurma aflamas na geldi- ini dile getirdi ve Bu ancak denizcilere yak flan bir ufuk. Türkiye nin büyümesinin çok ötesinde bir geliflme gösterdik. Dünyada 60 n üzerinde denizcilik üniversitesi var. Bizim amac m z üniversiteyi bu s ralama içerisinde ilk befle koyabilmek. fleklinde konufltu. Tüm programlar için ngilizce haz rl k s n f n n zorunlu tutulaca üniversite bünyesinde Fen Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler ve Mühendislik fakülteleri ile 4 y ll k Denizcilik Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri yer alacak. Alp Özalp n ifade etti- ine göre, 15 ö renciye bir ö retim eleman düflecek, en çok 24 kiflilik dersliklerde ders verilecek ve ö rencilerin en az yüzde 15'ine burs, yüzde 5'ine de baflar bursu verilecek. 084 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

2 Black Sea Gains Importance Karadeniz Önem Kazan yor Akimitsu Ashida itsui Osaka Line (MOL) M and its agent in Turkey, ISS-Inchscape Shipping Services, organized a cocktail party at the Swissotel Bosphorus on February 1, 2008 and provided information about the EBX- Eastern Mediterranean-Black Sea Express line. The meeting was also attended by Akimitsu Ashida, Chairman of MOL, Masakazu Yakushiji, Vice Chairman of MOL, as well as the senior executive management of Inchcape. MOL, the world s biggest multi-modal transportation company that aims to be a global power with a fleet consisting of 800 vessels, seeks to further increase its earnings through transportations to the ports of the third-world countries until the end of As a consortium of 8 container vessels, EBX- Eastern Mediterranean-Black Sea Express Line provides ring services to Shanghai, Hong Kong, Yantian, Damietta, Istanbul-Kumport, Conztanza, Illychevsk, Izmir, Damietta, Jeddah, Singapore, Shanghai on the Far East-Turkey direct line, and vessels departing Shanghai every Sunday call at Izmir and Kumport-Istanbul. Masakazu Yajushiji, Vice Chairman of MOL, said the market was very big and that shipping activities shifted toward further southeast of Europe, stating that the Black Sea-Far East line would gain importance as the Black Sea countries got stronger. Inchcape also provides scheduled services with feeders between the Damietta and Haydarpasa ports. Yavuz Tarku, Inchcape Shipping Services General Manager for Turkey, said MOL s newly built 6,000 TEU vessels would be included in this service against the increasing demand, and that transportation in the Black Sea became more attractive and the transit times for cargoes with Black Sea- Far East connection shortened by days. There will be up to 15 per cent increase in the volume of cargo movements with Black Sea connection in the next period, Tarku added. itsui Osaka Line (MOL) M ve MOL Türkiye Genel Acentas ISS-Inchcape Shipping Services 1 fiubat 2008 tarihinde Swissotel Bosphorus ta bir kokteyl düzenleyerek, EBX-Do u Akdeniz-Karadeniz Ekspres hatt hakk nda bilgi verdi. Toplant ya MOL'ün Yönetim Kurulu Baflkan Akimitsu Ashida, MOL Baflkan Yard mc s Masakazu Yakushiji ve Inchcape icra komitesi üst düzey yöneticileri de kat ld. Küresel bir MOL hedefi ile küresel bir güç olmay hedefleyen 800 gemilik filoya sahip ve dünyan n en büyük multi-modal tafl mac l k flirketi olan MOL, 2008 y l sonuna kadar üçüncü dünya ülkeleri limanlar na yap lacak tafl malarla gelirlerini daha da büyütmeye kilitleniyor. Sekiz konteyner gemilik bir konsorsiyum olan EBX-Do u Akdeniz-Karadeniz Ekspres hatt n n Uzak Do u-türkiye direkt hatt nda Shanghai, Hong Kong, Yantian, Damietta, stanbul-kumport, Köstence, Illychevsk, zmir, Damietta, Jeddah, Singapore, Shanghai ring seferi yap l yor ve her pazar günü Shanghai'dan hareket eden gemiler zmir'e ve stanbul'da Kumport'a u ruyorlar. Masakazu Yakushiji MOL Baflkan Yard mc s Masakazu Yakushiji bu pazar n çok büyük oldu unu ve denizcili in Avrupa n n daha da güneydo usuna do ru kayd n ifade ederek Karadeniz ülkelerinin güçlenmesiyle Karadeniz-Uzakdo- u hatt n n önem kazanaca n söyledi. Inchcape, Damiatta-Haydarpafla limanlar aras nda feeder gemilerle tarifeli seferler de gerçeklefltiriyor. Bu konuda Inchcape Shipping Services Türkiye Genel Müdürü Yavuz Tarku, artan talep karfl s nda MOL'un yeni infla 6,000 teu'luk kapasiteli gemilerinin de bu servise girece ini belirterek, Karadeniz'den ulafl m n çok daha cazip hale geldi ini ve Karadeniz-Uzak Do u ba lant l yükler için transit sürelerinin gün daha k sald n ifade etti ve Önümüzdeki süreçte Karadeniz limanlar ba lant l yük hareketinde yüzde 15'lere varan bir hacim art fl olacak" fleklinde konufltu. 086 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

3 Arkas' Logistics Forces Merge Arkas n Lojistik Güçleri Birleflti rkas Anadolu Nakliyat ve ATicaret A.S. and Arkas Lojistik Dagitim Depolama ve Tasimacilik ve Ticaret A.S., which were among Arkas Holding Logistics services group companies, merged under the roof of Arkas Anadolu Lojistik Nakliyat ve Ticaret A.S. as of January 01, Arkas Anadolu Logistics will also manage the sales and marketing operations of Arkas Ulastirma (Transportation), Ar-Gu Railway Transportation and Warehousing and Ardep Customs and Warehousing companies in the same group. Through this restructuring, the Company aims to provide railand road-connected sea transportation, inland rail transportation, warehousing and distribution services provided by the Logistics Services Group from a single source. This restructuring also strengthened the Company's Arkas Anatolian Project commenced in 2003 with the aim to decrease the transportation costs using railways, thus opening up new prospects for the Anatolian industrialist. Arkas Anadolu Lojistik offers to its customers covered storage facilities with a combined area of 60 thousand square meters in many provinces in Turkey, including Istanbul, Ankara, Kocaeli, Eskisehir, Gaziantep, Konya and Kayseri, as well as 471 railway cars, 750 containers special for rail transportation, 390 tow trucks, a large number loading and unloading equipment, and broad container storage areas from a single point. Arkas Anadolu Lojistik had opened a warehouse with an area of 6 thousand 500 meters in Kayseri, one of the provinces with high trading potentials in Anatolia, in Arkas Kayseri Logistics rkas Holding Lojistik hizmetler grubu flirketlerin- A den Arkas Anadolu Nakliyat ve Ticaret A.fi. ve Arkas Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Ticaret A.fi., 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle Arkas Anadolu Lojistik Nakliyat ve Ticaret A.fi. çat s alt nda birleflti. Arkas Anadolu Lojistik, ayn grupta bulunan Arkas Ulaflt rma, Ar-Gü Demiryolu Tafl ma ve Depoculuk ile Ardep Gümrükleme ve Depoculuk Ticaret flirketlerinin sat fl ve pazarlama faaliyetlerini de yürütecek. Böylelikle flirket, yeniden yap - land rma ile Lojistik Hizmetleri Grubu nun sa lad demiryolu ve karayolu ba lant l denizyolu tafl mac l, yurtiçi dahili demiryolu tafl mac l, depolama ve da t m hizmetlerini müflterilerine tek elden sunmay hedefliyor. fiirketin, demiryolunun imkânlar kullanarak nakliye maliyetini ucuzlatmak ve böylece Anadolu sanayicisinin önünü açmak hedefiyle 2003 y l nda bafllatt Arkas Anadolu Projesi de bu yeniden yap - lanmayla büyük güç kazand. Arkas Anadolu Lojistik, Arkas Lojistik Hizmetler Grubu flirketlerinin sahip oldu u, stanbul, Ankara, Kocaeli, Eskiflehir, Gaziantep, Konya ve Kayseri olmak üzere birçok ilde bulunan 60 bin metrekarenin üzerinde kapal alanl depolama tesisleri, 471 vagon, demiryolu ile tafl maya uygun 750 konteyner, 390 çekici, çok say da yükleme-boflaltma araç ve ekipman ile genifl konteyner depolama sahalar n müflterilerinin hizmetine tek elden sunuyor. Arkas Anadolu Lojistik y l nda Anadolu nun ticareti en yo un illerinden biri olan Kayseri ye 6 bin 500 metrekarelik bir depo açm flt. Toplam 6 bin 500 metrekare kapal depoya sahip Arkas Kayseri Lojistik Tesisi, Orta Anadolu nun sanayi ve ticaret merkezlerinden olan bu ilin özel sektöre ait en büyük lojistik tesisi olma özelli ini tafl yor y l nda da yeni tesislerin devreye girmesi için çal flmalar h zla sürdürülüyor. Befl y l içinde tam ifllerlik kazanacak Sürekli geliflen, gelifltikçe yeni yat r mlar beraberinde getiren Arkas Anadolu Projesi için bir 088 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

4 Facilities with a covered warehouse with a total area of 6 thousand 500 meters is the biggest logistics facility owned by the private sector in this province that is one of the industrial and commercial hubs in the Central Anatolia. The Company speeds up its operations to put new facilities into operation in Full functionality within 5 years There is no ending date for the Arkas Anatolian Project, which develops continuously and brings along new investments as it develops. But, the Company aims to achieve full functionality within 5 years. So, it is one of the major logistics system projects implemented by the private sector in Turkey on account of its scope and investment magnitude. The Company exceeded its growth targets for 2005 and 2006 by at least 5 per cent in all its fields of activity, particularly sea transportation, port operation, intermodal transportation, logistics services and automotive, and closed the year 2007 with 20 per cent growth. bitifl tarihi öngörülmüyor. Ancak projenin 5 y l içinde tam ifllerlik kazanmas hedefleniyor. Bu nedenle Anadolu Projesi, kapsam ve yat r m miktar ile Türkiye de özel sektör taraf ndan yürütülen en önemli lojistik sistem projelerinden biri olma niteli ini tafl yor. fiirket, denizyolu tafl mac l, liman iflletmecili i, kombine tafl mac l k ve lojistik hizmetler ile otomotiv baflta olmak üzere faaliyet gösterdi i her alanda 2005 ve 2006 da büyüme hedeflerini yüzde 5 oran nda aflarken, 2007 y l n da yüzde 20 büyümeyle kapatt. BAYK 2008 Winter Trophy BAYK 2008 K fl Trofesi he Second Leg of Turkey's Tfirst Winter Trophy organized by Bodrum Offshore Sailing Club (BAYK) was held with participation of 46 boats on February 09 and 10, Celebrating its 7 th anniversary, the event had started with participation of 43 boats on January 12 and 13, The boats named Mira and Kind of Blue competing in the IRC Cruise class collided into each other. Receiving damage on her bow, Kind of Blue was saved from sinking at the eleventh hour. Boats participating in the trophy that comprises of total of 7 legs to be held between January and March will compete to get the trophy cup at the ceremony to be held on May 25, 2008, in the IRC and IRC Cruiser classes. All legs of the winter trophy are open to all sailors. Scoring for each boat is based on the specific number of races with the best results from among the total number of races Winter Trophy Schedule JANUARY WINTER TROPHY LEG I FEBRUARY WINTER TROPHY LEG II MARCH WINTER TROPHY LEG III MARCH WINTER TROPHY LEG VI APRIL WINTER TROPHY LEG V APRIL WINTER TROPHY LEG VI MAY WINTER TROPHY LEG VII odrum Aç kdeniz Yelken BKulübü taraf ndan yedincisi düzenlenen ve Ocak tarihlerinde 43 teknenin kat l - m yla start alan, Türkiye nin tek yelken k fl trofesinin II. Aya, fiubat tarihlerinde 46 teknenin kat l m yla yap ld. IRC Cruiser s n f nda yar flan Mira ve Kind of Blue teknesi çarp flt. Bafl taraf ndan hasar gören Kind of Blue teknesi su alarak batmaktan son anda kurtuldu. Ocak - May s aylar nda, toplamda 7 ayaktan yar fltan oluflan trofeye kat lan tekneler, bu uzun soluklu yar flta IRC ve IRC Cruiser s n flar nda, 25 May s ta düzenlenecek ödül törenindeki trofe kupas n alabilmek için mücadele edecek. K fl trofesinin her aya tüm yelkencilerin kat l m na aç k. Finaldeki derecelendirme ise her tekne için, toplam yar fl say s n n, en iyi sonuç al nan, belirlenen say daki yar fl üzerinden hesaplan yor K fl Trofesi Program OCAK KIfi TROFES I. AYAK fiubat KIfi TROFES II. AYAK MART KIfi TROFES III. AYAK MART KIfi TROFES IV. AYAK N SAN KIfi TROFES V. AYAK N SAN KIfi TROFES VI. AYAK MAYIS KIfi TROFES VII. AYAK ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat

5 Gubretas Fulfills Its Dreams Gübretafl Hayallerini Gerçeklefltirdi azi Petrochemical, an R Iranian company that owns the biggest fertilizer facilities in the country and that was recently acquired by Gubretas with the aim to become a global player, also has a completely equipped quay and relevant facilities, where total of three 40,000 dwt vessels can simultaneously berth. The facilities have 1 granule sulfur loading crane, 1 quay crane for unloading phosphate rock, a conveyor belt system, 1 urea loading crane and 1 ammonium loading arm. Bedrettin Yildirim, Chairman of the Board of Directors of Gubretas, made the following statements relating to their investments in Iran: While we were restructuring our company in 2005, we set our vision to become a worldwide brand. Following our efforts that took 2 years, we acquired the Iranian Razi company and fulfilled our dream, which was considered as a desire. We have done everything to achieve this goal as a team, and ultimately we have succeeded. The real owner of Gubretas is the Turkish farmers. We have undergone radical changes to render high quality services to our farmers and to provide our investors with higher earnings. We have made huge investments in our facilities. We have developed the physical conditions of our facilities on one hand, and increased our production power through modernization and revision investments on the other. We have established logistics bases in Izmir and Samsun, and hired warehouses in many points, particularly in Tekirdag. Today, we have the capability to import fertilizers from all over the world, and deliver them to the smallest settlement in Turkey within only one day. Mehmet Koca, General Manager of Gubretas, provided details about the investment in Iran. Koca said that Gubretas was Turkey s emerging organization, they achieved a übretafl n global oyunculuk için sat n ald ran n G en büyük gübre tesislerine sahip flirketi Razi Petrochemical n ayn zamanda, 3 adet 40,000 dwt lik geminin yanaflabilece i komple donan ml iskele ve tesisi bulunuyor. Tesiste; 1 adet granül kükürt yükleme vinci, 1 adet fosfat kayas boflaltmak için iskele vinci ve bandl konveyör sistemleri, 1 adet üre yükleme vinci ile 1 adet amonyak yükleme kolu mevcut. Gübretafl Yönetim Kurulu Baflkan Bedrettin Y ld r m ran yat - r mlar n flu cümlelerle aç kl yor; 2005 y l nda flirketimiz yeniden yap land r rken belirledi imiz vizyon bir dünya markas olmakt. 2 y ll k bir eme in ard ndan ran n Razi flirketini bünyemize katarak, bir temenni olarak alg - lanan hayalimizi gerçeklefltirdik. Ekip olarak bu hedefe ulaflmak için ne gerekiyorsa yapt k ve sonuçta baflard k. Gübretafl n gerçek sahibi Türk çiftçisidir. Son y llarda çiftçilerimize daha kaliteli hizmet vermek, yat r mc lar - m za daha çok kazanç sa lamak için köklü de iflimler gerçeklefltirdik. Tesislerimizde büyük yat - r mlar yapt k. Bir taraftan tesislerimizin fiziki ortamlar n iyilefltirdik, di er taraftan modernizasyon ve revize yat r mlar ile üretim gücümüzü art rd k. zmir ve Samsun da lojistik üsler kurduk, Tekirda baflta olmak üzere birçok noktada depolar kiralad k. Bugün, dünyan n her taraf ndan gübre tedarik ederek, bir gün içerisinde Türkiye nin en küçük yer- 090 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

6 market share of approximately 27 per cent in the sector with a 60 per cent increase in sales within 5 years, and that they closed 2007 with a turnover of TRY 615 million. Stating that they felt the need to make investments in countries that have raw material sources such as natural gas, phosphate rock and potassium salts to utilize the opportunities to be introduced by the vertical integration, Koca explained why they have chosen Iran and how the acquirement process has developed: Iran takes significant steps to get integrated into the world system. The country has raw material sources and they provide incentives to foreign investors. They also started privatizations and provide opportunities for investments in active fertilizer facilities. A consortium was established under the leadership of Gubretas with a 50 per cent share during the acquirement process. And the consortium has obtained the right to buy 95,62 per cent of the facilities against 6,072 billion Iranian Riyal (USD 656 million). Razi Petrochemical is Iran s biggest fertilizer complex, and it has an annual production capacity of 4,375 thousand tons. Furthermore, they have a complete quay and relevant facilities, where total of three 40,000 dwt vessels can simultaneously berth. leflim birimine ulaflt rma kabiliyetine sahibiz. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca ise ran yat r m n n detaylar ndan bahsederken; Gübretafl n Türkiye nin yükselen de eri oldu unu, 5 y l içerisinde sat fllar n yüzde 60 art rarak sektörde yaklafl k yüzde 27 lik pazar pay na ulaflt klar n ve 2007 y l n 615 Milyon YTL ciro ile kapatt klar n söyledi. Dikey entegrasyonun getirece i f rsatlardan yararlanmak için do algaz, fosfat kayas ve potasyum tuzlar gibi hammadde kaynaklar na sahip ülkelerde yat r m yapma gereklili ini hissettiklerini ifade eden Koca, neden ran seçtikleri ve sat nalma sürecinin nas l geliflti ini de flöyle aç klad ; ran, dünya sistemine entegre olma yolunda önemli ad mlar at - yor. Hammadde kaynaklar na sahip, yabanc yat r mc lara teflvikler uyguluyor. Özellefltirmelere bafllad. Faal gübre tesislerine yat r m imkan sunuyor. Sat nalma sürecinde Gübretafl n % 50 payla liderlik yapt bir konsorsiyum kuruldu. Ve konsorsiyum, tesislerin % sini 6,072 milyar ran riyali (656 milyon USD) karfl l nda almaya hak kazand.razi Petrochemical ran n en büyük gübre kompleksi ve y ll k 4,375 bin ton üretim kapasitesine sahip. Ayr ca 3 adet 40,000 dwt lik gemilerin yanaflabilece i komple bir iskele ve tesisi mevcut. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat

7 Milta Bodrum Marina Gets 5 Golden Anchors Milta Bodrum Marinaya 5 Alt n Ç pa I n its 10th anniversary, Milta Bodrum Marina ranked among the 50 Marinas awarded with the 5 Golden Anchor Award among 345 marinas in 25 countries that are a member of the The Yacht Harbour Association (THYA) under the British Marine Federation. Completely renovated in 1999, Milta Bodrum Marina has a capacity of 450 boats, ranging from the smallest to super yachts, providing all kinds of facilities and services. The marina achieved an occupancy rate exceeding its capacity by the end of Boats from the European Union countries account for 70 per cent of the annual boat traffic of 3500 boats at the marina. Milta Bodrum Marina, kuruluflunun 10. y l nda, British Marine Federation bünyesindeki The Yacht Harbour Association (TYHA); Yat Limanlar Birli i üyesi olan 25 ülkeden 345 marina içinde, 5 Alt n Ç pa Ödülü'ne sahip 50 Marina aras na girdi y l nda tamamen revize edilen Milta Bodrum Marina da, en küçü ünden, süper yatlara 450 tekne konaklayabiliyor ve her türlü hizmeti alabiliyor y l sonu itibariyle kapasitesini aflan bir doluluk oran na ulaflan marinan n, misafir etti i y ll k 3500 tekne trafi inin %70 ini Avrupa Birli i ülkeleri oluflturuyor. 092 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

8 he Eurasia Boat Show, the T second of which was held at CNR Expo Exhibiton Center and where many domestic and foreign brands of boats were exhibited, brought together the sea and boat lovers. Reported that there was a 100 per cent growth compared to the event in Many guests attended the opening ceremony, which was also participated in by the Turkish State Minister Kursad Tuzmen and Istanbul Governor Muammer Guler. In his speech he delivered at the opening ceremony, Minister Tuzmen talked about the historical development of the Turkish maritime industry and reminded that the first Turkish shipyard was established in Anatolia in Alanya some 780 years ago, in the year As a tribute to our One More Boat Show Bir Yat Fuar Daha history, our country has achieved to become one of the leading countries in shipbuilding industry in the world. When we look at the history, we can see that we have a yacht building industry dating back some 600 years ago. We are very much proud to see that Turkey ranks seconds in this sector in the world. We aim to become the number one. Tuzmen said. In addition to the leading brands exhibited at the exhibition, small, medium and mega class motor yachts, as well as sailboats and catamarans built by local builders were on exhibit. Parallel to the importance gained by the sea tourism, marinas also took their place at the exhibition. Another factor that drew attention was that all kinds of marine vehicles and equipment were on exhibit. C NR Expo Fuar Merkezinde ikinci kez düzenlenen ve yerli-yabanc marka teknelerin sergilendi i Avrasya Boat Show, deniz ve tekne tutkunlar n bir araya getirdi y l na oranla %100 büyüme gösterdi i ifade edilen Avrasya Boat Show 2008, Avrupa daki ilk üç fuardan biri olmay hedefliyor. Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ve stanbul Valisi Muammer Güler'in de kat ld aç l fl töreninde çok say da davetli haz r bulundu. Törende bir konuflma yapan Bakan Tüzmen, Türk denizcili inin tarihsel geliflimine de inerek illk Türk tersanesinin 780 y l önce 1227 y l nda Anadolu'da, Alanya'da kuruldu- unu hat rlatt ve; "Geçmiflimize lay k olarak gemi infla sanayinde ülkemiz, dünyan n önemli ülkelerinden olmay baflarm flt r. Bakt m z zaman 600 y ll k bir a aç, yat yap m sanayimiz var. fiu anda sektörde ülke olarak ikinci s rada olmam z gurur verici. Hedefimiz birincilik. Sektörde çeflitli s k nt lar tabii ki var, ancak sanayicimizle el ele tüm bu s k nt lar aflaca z" dedi. Fuarda tan t lan dünyan n önde gelen markalar n n yan s - ra, yerli markalar n küçük, orta ve mega s n ftaki motoryat, yelkenli ve katamaranlar sergilendi. Deniz turizminin kazand öneme paralel olarak fuarda marinalar da yer ald. Di er bir dikkat çekici unsur ise her türlü deniz araçlar n n ve denizcilikle ilgili malzeme ve ekipmanlar n n da sergilenmesi idi.

9 A First By Castrol In The World And Turkey Castrol Marine den Dünyada ve Türkiye de Bir lk astrol, leading brand in C the mineral oil sector, announced the development of a complete product range composed of biodegradable marine oils to help shipping companies decrease the environmental impact and protect the oceans. New product range covers biodegradable hydraulic, shaft pipe and gearbox oils and greases. Performance of these products mainly made of vegetable and animal based oils is higher than that of traditional mineral based oils. The Biostat series oils developed for shaft pipes, one of the major sources of oil leakage aboard ships, provide solutions to relevant problems thanks to their water retention ability up to 20%. The Biobar series hydraulic oils minimize the marine pollution risk due to likely leakages particularly from the on-deck hydraulic equipment. Likewise, the Biotrans gear oil series minimizes any marine pollution risk due to gears of the on-deck equipment aboard ships. And finally the environmental-friendly Biotac series greases provide superior protection for wire ropes and on-deck equipment. Oil spills are still likely even on board well-maintained and well-managed vessels. We have developed biodegradable oils for use in parts with spill and leakage risk in an attempt to minimize any possible environmental impacts. We need to adopt a positive approach to prevent environmental hazards during shipping activities. This situation shows how important it is to take precautions even against the smallest leakages, Hakan Tuna, BP Mineral Oils Customer Relations Manager, said about the new product range. The governments and public authorities pay more and more attention to environmental violations and apply effective relevant sanctions. As a consequence, they started giving more priority to vessel operators in marine environment management and control. However, the shipping industry should not only meet the requirements of the public authorities, but adopt a proactive approach to prevent any damages to the marine environment during their operations as well, Tuna continued. The new marine oils have started to be used all over the world by many companies that made it a principle to provide their customers with better products with high environmental awareness. The Turkish shipping industry that continues it development at full speed also had the opportunity to reach these oils at major ports in the world simultaneously as from the first months of adeni ya sektörünün lider markas olan Castrol, M denizcilik flirketlerinin çevreye verdikleri zarar azaltmas na ve okyanuslar korumas na yard mc olmak amac yla, biyolojik olarak parçalanabilen gemi ya lar ndan oluflan eksiksiz bir ürün yelpazesi gelifltirdi ini aç klad. Yeni ürünler, biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik, flaft kovan ile flanz man ya lar ve gresleri kaps yor. Bitkisel ve hayvansal baz ya a rl kl olan bu ürünlerin performanslar, geleneksel mineral bazl ya lara göre daha yüksek. Gemilerde meydana gelen ya s z nt lar n n en büyük kaynaklar ndan biri olan flaft kovanlar için üretilen Biostat serisi ya lar, %20 ye kadar suyu tutma özellikleri sayesinde, buradaki sorunlara çözüm sa l yorlar. Biobar hidrolik serisi ya lar, özellikle güverte üstü hidrolik donan mlar nda meydana gelebilecek olan s z nt lardan dolay olabilecek deniz kirlili i riskini, Biotrans diflli ya serisi de ayn flekilde güverte üstü diflli donan mlar dan dolay olabilecek deniz kirlili i riskini en aza indiriyor. Biotac serisi gresler, tel halat ve güverte üstünde kullan lan donan mlara üstün koruma sa larken, çevre dostu olma özelli ini de koruyor. BP Madeni Ya lar Müflteri liflkileri Müdürü Hakan Tuna yeni ürün yelpazesi hakk nda flunlar söyledi: yi bak lan ve iyi yönetilen gemilerde bile ya s z nt s meydana gelebilir. Çevreye verilen zarar en aza indirebilmek amac yla, dökülme veya s z nt riski tafl yan parçalarda kullan labilecek biyolojik olarak parçalanabilen ya lar ürettik. Denizcilik faaliyetleri s ras nda çevrenin zarar görmesini engellemek için olumlu bir yaklafl m benimsememiz flart. Bu durum en küçük s z nt ya karfl bile önlem alman n ne kadar önemli oldu unu gösteriyor. Tuna sözlerini flöyle sürdürdü: Hükümetlerin ve resmi kurumlar n çevre ihlalleri üzerinde her geçen gün daha fazla durmas ve ilgili etkili yapt r mlarla, deniz kirlili inin yönetim ve kontrolünde gemi iflletmecilerine daha büyük öncelik verilmeye baflland. Bununla birlikte, denizcilik sektörü yaln zca yetkili mercilerin isteklerini karfl lamakla kalmamal ; faaliyetleri s ras nda denizin zarar görmesini engellemek için proaktif bir yaklafl m benimsemeli. Yeni gemi ya lar, müflterilerine daha iyi ürünler sunmay ilke edinen çevre bilinci yüksek flirketler taraf ndan tüm dünyada kullan lmaya baflland. Geliflmesini tüm h z ile sürdüren Türk denizcilik sektörü de 2008 y l n n ilk aylar ndan itibaren efl zamanl olarak bu ya lara dünyan n önemli limanlar nda kavuflma imkan buldu. 094 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

10

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Niçin Gökova? Sunumun içeriği Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Ne zamandan beri Gökova dayız? Gökova Körfezi

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29. Olağan Genel Kurul Toplantısı THBB nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul da Birlik merkezinde yapıldı. Birlik merkezinde

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı