University Exclusive For The Maritime Industry

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "University Exclusive For The Maritime Industry"

Transkript

1 University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file relating to the establishment of the Piri Reis University to the Higher Education Council on February 9, 2004, has ultimately reached the happy end. The university has attained the legal personality after the Law on Amendment of the Law on Higher Education Institutions, which had been approved by the Turkish President, in the Official Gazette on February 8, The introduction and opening ceremony of the Piri Reis University that will begin its education life next year was held at TUDEV Conference Hall with the participation of the other members of the Board of Trustees. The Maritime University, where 7,000 students will study at faculties, 4-year higher education schools and 2-year vocational schools (except for the courses at TUSEM) by 2020, will be established in Tuzla. 28,200 square meters of land located on the shore in Istanbul will be assigned to the University free of charge for construction of a 7- story building consisting of 39 classrooms, laboratories, and Turkey s most state-of-the-art simulators. Alp Ozalp, Chairman of Turkish Maritime Foundation (TUDEV), who delivered a speech at the ceremony, said that the university would be able to start serving in the academic year, and that the priority for the first five years would be given to establishment of undergraduate and certificate programs, and then, in the next five year period, to additional undergraduate and graduate programs. Ozalp added that the university would move to a new 70,000 square meters of campus by 2015, and that they aimed to provide education to 4,100 students this year and the following 5 years, including the preparatory classes. Metin Kalkavan stated that the Turkish shipowners and the Turkish maritime industry have taken a long way since the 1980 s, and that TUDEV that was established in 1991 started with courses aimed at making up the officer shortage, and then, having grown 60 times within 15 years, it has achieved to establish a university. This is the horizon that befits only the mariners. We have displayed a development, which is far from Turkey s growth. There are over 60 maritime universities in the world. Our goal is to position our university among the top five, Kalkavan added. The university, where the English language preparation class will be compulsory for all programs, will be composed of a Faculty of Science and Letters, Faculty of Economics and Administrative Sciences, and Engineering Faculties, as well as a 4-year Vocational Higher Education School of Maritime, Institute of Social Sciences, and Institute of Science and Technology. According to Alp Ozalp, there will be one lecturer for every 15 students, lessons will be held in classes of maximum 24 students, and scholarships will be provided to at least 15 per cent of students, and merit-based scholarships to 5 per cent of students. iri Reis Üniversite'nin kurulmas na iliflkin baflvuru P dosyas n n, 9 fiubat 2004 y l nda Yüksekö retim Kuruluna teslim edilmesinden bu yana y - lan hikâyesine dönen denizcilik üniversitesi serüveni nihayet mutlu sona kavufltu. Cumhurbaflkan n n onaylad Yüksekö retim Kurumlar Teflkilat Kanunu nda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun un 8 fiubat 2008'de Resmi Gazetede yay nlanmas yla üniversite tüzel kiflilik kazand. Önümüzdeki y l ö retim hayat na bafllayacak Piri Reis Üniversitesi nin tan t m ve aç l fl TÜDEV konferans salonunda Mütevelli Heyeti üyesi ve MEAK Deniz Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Metin Kalkavan ile di- er Mütevelli Heyet üyelerinin de kat l m yla yap ld y l itibariyle fakülteler, 4 y ll k yüksekokul ve 2 y ll k meslek yüksekokulunda (TÜ- SEM deki kurslar hariç) 7,000 ö rencinin e itim görece i öngörülen denizcilik üniversitesi Tuzla da kurulacak olup, 5,600 m 2 arsa üzerinde 9,600 m 2 kapal alan olan; 7 katl, 39 derslikli, labaratuvarlar ve Türkiye nin en geliflmifl simülatörlerini içeren e itim ve ö retim tesisleri ile stanbul da deniz kenar ndaki 28,200 m 2 arsa, üniversiteye bedelsiz olarak devredilecek. Toplant da konuflan TÜDEV Baflkan Alp Özalp, prosedürün yerine getirilmesinde aksamalar olmazsa, ö renim y l nda üniversitenin ö renime bafllayabilece i müjdesini vererek, ilk 5 y ldaki öncelikli hedeflerinin, lisans ve sertifika programlar n uygulamak, sonraki 5 y lda yeni lisans ve lisansüstü programlar açmak oldu- unu anlatarak, 2015 y l nda üniversitenin 70 dönümlük kampüsüne geçece ini, bu y l ile sonraki 5 y l içinde, haz rl k s n f yla birlikte 4 bin 100 ö renciye e itim vermeyi hedeflediklerini bildirdi. Büyük projeler büyük olarak do muyor, çok küçükten bafllayarak el birli i, emek ile büyüyor fleklinde konuflan DTO Baflkan Metin Kalkavan, Türk armatörünün ve denizcilik sektörünün 80 lerden bu yana h zl bir yol kat etti ini belirtti y l nda kurulan TÜDEV in de zabitan eksikli ini gidermek için kurslarla yoluna bafllay p, 15 y lda 60 kat büyüyerek üniversite kurma aflamas na geldi- ini dile getirdi ve Bu ancak denizcilere yak flan bir ufuk. Türkiye nin büyümesinin çok ötesinde bir geliflme gösterdik. Dünyada 60 n üzerinde denizcilik üniversitesi var. Bizim amac m z üniversiteyi bu s ralama içerisinde ilk befle koyabilmek. fleklinde konufltu. Tüm programlar için ngilizce haz rl k s n f n n zorunlu tutulaca üniversite bünyesinde Fen Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler ve Mühendislik fakülteleri ile 4 y ll k Denizcilik Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri yer alacak. Alp Özalp n ifade etti- ine göre, 15 ö renciye bir ö retim eleman düflecek, en çok 24 kiflilik dersliklerde ders verilecek ve ö rencilerin en az yüzde 15'ine burs, yüzde 5'ine de baflar bursu verilecek. 084 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

2 Black Sea Gains Importance Karadeniz Önem Kazan yor Akimitsu Ashida itsui Osaka Line (MOL) M and its agent in Turkey, ISS-Inchscape Shipping Services, organized a cocktail party at the Swissotel Bosphorus on February 1, 2008 and provided information about the EBX- Eastern Mediterranean-Black Sea Express line. The meeting was also attended by Akimitsu Ashida, Chairman of MOL, Masakazu Yakushiji, Vice Chairman of MOL, as well as the senior executive management of Inchcape. MOL, the world s biggest multi-modal transportation company that aims to be a global power with a fleet consisting of 800 vessels, seeks to further increase its earnings through transportations to the ports of the third-world countries until the end of As a consortium of 8 container vessels, EBX- Eastern Mediterranean-Black Sea Express Line provides ring services to Shanghai, Hong Kong, Yantian, Damietta, Istanbul-Kumport, Conztanza, Illychevsk, Izmir, Damietta, Jeddah, Singapore, Shanghai on the Far East-Turkey direct line, and vessels departing Shanghai every Sunday call at Izmir and Kumport-Istanbul. Masakazu Yajushiji, Vice Chairman of MOL, said the market was very big and that shipping activities shifted toward further southeast of Europe, stating that the Black Sea-Far East line would gain importance as the Black Sea countries got stronger. Inchcape also provides scheduled services with feeders between the Damietta and Haydarpasa ports. Yavuz Tarku, Inchcape Shipping Services General Manager for Turkey, said MOL s newly built 6,000 TEU vessels would be included in this service against the increasing demand, and that transportation in the Black Sea became more attractive and the transit times for cargoes with Black Sea- Far East connection shortened by days. There will be up to 15 per cent increase in the volume of cargo movements with Black Sea connection in the next period, Tarku added. itsui Osaka Line (MOL) M ve MOL Türkiye Genel Acentas ISS-Inchcape Shipping Services 1 fiubat 2008 tarihinde Swissotel Bosphorus ta bir kokteyl düzenleyerek, EBX-Do u Akdeniz-Karadeniz Ekspres hatt hakk nda bilgi verdi. Toplant ya MOL'ün Yönetim Kurulu Baflkan Akimitsu Ashida, MOL Baflkan Yard mc s Masakazu Yakushiji ve Inchcape icra komitesi üst düzey yöneticileri de kat ld. Küresel bir MOL hedefi ile küresel bir güç olmay hedefleyen 800 gemilik filoya sahip ve dünyan n en büyük multi-modal tafl mac l k flirketi olan MOL, 2008 y l sonuna kadar üçüncü dünya ülkeleri limanlar na yap lacak tafl malarla gelirlerini daha da büyütmeye kilitleniyor. Sekiz konteyner gemilik bir konsorsiyum olan EBX-Do u Akdeniz-Karadeniz Ekspres hatt n n Uzak Do u-türkiye direkt hatt nda Shanghai, Hong Kong, Yantian, Damietta, stanbul-kumport, Köstence, Illychevsk, zmir, Damietta, Jeddah, Singapore, Shanghai ring seferi yap l yor ve her pazar günü Shanghai'dan hareket eden gemiler zmir'e ve stanbul'da Kumport'a u ruyorlar. Masakazu Yakushiji MOL Baflkan Yard mc s Masakazu Yakushiji bu pazar n çok büyük oldu unu ve denizcili in Avrupa n n daha da güneydo usuna do ru kayd n ifade ederek Karadeniz ülkelerinin güçlenmesiyle Karadeniz-Uzakdo- u hatt n n önem kazanaca n söyledi. Inchcape, Damiatta-Haydarpafla limanlar aras nda feeder gemilerle tarifeli seferler de gerçeklefltiriyor. Bu konuda Inchcape Shipping Services Türkiye Genel Müdürü Yavuz Tarku, artan talep karfl s nda MOL'un yeni infla 6,000 teu'luk kapasiteli gemilerinin de bu servise girece ini belirterek, Karadeniz'den ulafl m n çok daha cazip hale geldi ini ve Karadeniz-Uzak Do u ba lant l yükler için transit sürelerinin gün daha k sald n ifade etti ve Önümüzdeki süreçte Karadeniz limanlar ba lant l yük hareketinde yüzde 15'lere varan bir hacim art fl olacak" fleklinde konufltu. 086 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

3 Arkas' Logistics Forces Merge Arkas n Lojistik Güçleri Birleflti rkas Anadolu Nakliyat ve ATicaret A.S. and Arkas Lojistik Dagitim Depolama ve Tasimacilik ve Ticaret A.S., which were among Arkas Holding Logistics services group companies, merged under the roof of Arkas Anadolu Lojistik Nakliyat ve Ticaret A.S. as of January 01, Arkas Anadolu Logistics will also manage the sales and marketing operations of Arkas Ulastirma (Transportation), Ar-Gu Railway Transportation and Warehousing and Ardep Customs and Warehousing companies in the same group. Through this restructuring, the Company aims to provide railand road-connected sea transportation, inland rail transportation, warehousing and distribution services provided by the Logistics Services Group from a single source. This restructuring also strengthened the Company's Arkas Anatolian Project commenced in 2003 with the aim to decrease the transportation costs using railways, thus opening up new prospects for the Anatolian industrialist. Arkas Anadolu Lojistik offers to its customers covered storage facilities with a combined area of 60 thousand square meters in many provinces in Turkey, including Istanbul, Ankara, Kocaeli, Eskisehir, Gaziantep, Konya and Kayseri, as well as 471 railway cars, 750 containers special for rail transportation, 390 tow trucks, a large number loading and unloading equipment, and broad container storage areas from a single point. Arkas Anadolu Lojistik had opened a warehouse with an area of 6 thousand 500 meters in Kayseri, one of the provinces with high trading potentials in Anatolia, in Arkas Kayseri Logistics rkas Holding Lojistik hizmetler grubu flirketlerin- A den Arkas Anadolu Nakliyat ve Ticaret A.fi. ve Arkas Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Ticaret A.fi., 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle Arkas Anadolu Lojistik Nakliyat ve Ticaret A.fi. çat s alt nda birleflti. Arkas Anadolu Lojistik, ayn grupta bulunan Arkas Ulaflt rma, Ar-Gü Demiryolu Tafl ma ve Depoculuk ile Ardep Gümrükleme ve Depoculuk Ticaret flirketlerinin sat fl ve pazarlama faaliyetlerini de yürütecek. Böylelikle flirket, yeniden yap - land rma ile Lojistik Hizmetleri Grubu nun sa lad demiryolu ve karayolu ba lant l denizyolu tafl mac l, yurtiçi dahili demiryolu tafl mac l, depolama ve da t m hizmetlerini müflterilerine tek elden sunmay hedefliyor. fiirketin, demiryolunun imkânlar kullanarak nakliye maliyetini ucuzlatmak ve böylece Anadolu sanayicisinin önünü açmak hedefiyle 2003 y l nda bafllatt Arkas Anadolu Projesi de bu yeniden yap - lanmayla büyük güç kazand. Arkas Anadolu Lojistik, Arkas Lojistik Hizmetler Grubu flirketlerinin sahip oldu u, stanbul, Ankara, Kocaeli, Eskiflehir, Gaziantep, Konya ve Kayseri olmak üzere birçok ilde bulunan 60 bin metrekarenin üzerinde kapal alanl depolama tesisleri, 471 vagon, demiryolu ile tafl maya uygun 750 konteyner, 390 çekici, çok say da yükleme-boflaltma araç ve ekipman ile genifl konteyner depolama sahalar n müflterilerinin hizmetine tek elden sunuyor. Arkas Anadolu Lojistik y l nda Anadolu nun ticareti en yo un illerinden biri olan Kayseri ye 6 bin 500 metrekarelik bir depo açm flt. Toplam 6 bin 500 metrekare kapal depoya sahip Arkas Kayseri Lojistik Tesisi, Orta Anadolu nun sanayi ve ticaret merkezlerinden olan bu ilin özel sektöre ait en büyük lojistik tesisi olma özelli ini tafl yor y l nda da yeni tesislerin devreye girmesi için çal flmalar h zla sürdürülüyor. Befl y l içinde tam ifllerlik kazanacak Sürekli geliflen, gelifltikçe yeni yat r mlar beraberinde getiren Arkas Anadolu Projesi için bir 088 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

4 Facilities with a covered warehouse with a total area of 6 thousand 500 meters is the biggest logistics facility owned by the private sector in this province that is one of the industrial and commercial hubs in the Central Anatolia. The Company speeds up its operations to put new facilities into operation in Full functionality within 5 years There is no ending date for the Arkas Anatolian Project, which develops continuously and brings along new investments as it develops. But, the Company aims to achieve full functionality within 5 years. So, it is one of the major logistics system projects implemented by the private sector in Turkey on account of its scope and investment magnitude. The Company exceeded its growth targets for 2005 and 2006 by at least 5 per cent in all its fields of activity, particularly sea transportation, port operation, intermodal transportation, logistics services and automotive, and closed the year 2007 with 20 per cent growth. bitifl tarihi öngörülmüyor. Ancak projenin 5 y l içinde tam ifllerlik kazanmas hedefleniyor. Bu nedenle Anadolu Projesi, kapsam ve yat r m miktar ile Türkiye de özel sektör taraf ndan yürütülen en önemli lojistik sistem projelerinden biri olma niteli ini tafl yor. fiirket, denizyolu tafl mac l, liman iflletmecili i, kombine tafl mac l k ve lojistik hizmetler ile otomotiv baflta olmak üzere faaliyet gösterdi i her alanda 2005 ve 2006 da büyüme hedeflerini yüzde 5 oran nda aflarken, 2007 y l n da yüzde 20 büyümeyle kapatt. BAYK 2008 Winter Trophy BAYK 2008 K fl Trofesi he Second Leg of Turkey's Tfirst Winter Trophy organized by Bodrum Offshore Sailing Club (BAYK) was held with participation of 46 boats on February 09 and 10, Celebrating its 7 th anniversary, the event had started with participation of 43 boats on January 12 and 13, The boats named Mira and Kind of Blue competing in the IRC Cruise class collided into each other. Receiving damage on her bow, Kind of Blue was saved from sinking at the eleventh hour. Boats participating in the trophy that comprises of total of 7 legs to be held between January and March will compete to get the trophy cup at the ceremony to be held on May 25, 2008, in the IRC and IRC Cruiser classes. All legs of the winter trophy are open to all sailors. Scoring for each boat is based on the specific number of races with the best results from among the total number of races Winter Trophy Schedule JANUARY WINTER TROPHY LEG I FEBRUARY WINTER TROPHY LEG II MARCH WINTER TROPHY LEG III MARCH WINTER TROPHY LEG VI APRIL WINTER TROPHY LEG V APRIL WINTER TROPHY LEG VI MAY WINTER TROPHY LEG VII odrum Aç kdeniz Yelken BKulübü taraf ndan yedincisi düzenlenen ve Ocak tarihlerinde 43 teknenin kat l - m yla start alan, Türkiye nin tek yelken k fl trofesinin II. Aya, fiubat tarihlerinde 46 teknenin kat l m yla yap ld. IRC Cruiser s n f nda yar flan Mira ve Kind of Blue teknesi çarp flt. Bafl taraf ndan hasar gören Kind of Blue teknesi su alarak batmaktan son anda kurtuldu. Ocak - May s aylar nda, toplamda 7 ayaktan yar fltan oluflan trofeye kat lan tekneler, bu uzun soluklu yar flta IRC ve IRC Cruiser s n flar nda, 25 May s ta düzenlenecek ödül törenindeki trofe kupas n alabilmek için mücadele edecek. K fl trofesinin her aya tüm yelkencilerin kat l m na aç k. Finaldeki derecelendirme ise her tekne için, toplam yar fl say s n n, en iyi sonuç al nan, belirlenen say daki yar fl üzerinden hesaplan yor K fl Trofesi Program OCAK KIfi TROFES I. AYAK fiubat KIfi TROFES II. AYAK MART KIfi TROFES III. AYAK MART KIfi TROFES IV. AYAK N SAN KIfi TROFES V. AYAK N SAN KIfi TROFES VI. AYAK MAYIS KIfi TROFES VII. AYAK ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat

5 Gubretas Fulfills Its Dreams Gübretafl Hayallerini Gerçeklefltirdi azi Petrochemical, an R Iranian company that owns the biggest fertilizer facilities in the country and that was recently acquired by Gubretas with the aim to become a global player, also has a completely equipped quay and relevant facilities, where total of three 40,000 dwt vessels can simultaneously berth. The facilities have 1 granule sulfur loading crane, 1 quay crane for unloading phosphate rock, a conveyor belt system, 1 urea loading crane and 1 ammonium loading arm. Bedrettin Yildirim, Chairman of the Board of Directors of Gubretas, made the following statements relating to their investments in Iran: While we were restructuring our company in 2005, we set our vision to become a worldwide brand. Following our efforts that took 2 years, we acquired the Iranian Razi company and fulfilled our dream, which was considered as a desire. We have done everything to achieve this goal as a team, and ultimately we have succeeded. The real owner of Gubretas is the Turkish farmers. We have undergone radical changes to render high quality services to our farmers and to provide our investors with higher earnings. We have made huge investments in our facilities. We have developed the physical conditions of our facilities on one hand, and increased our production power through modernization and revision investments on the other. We have established logistics bases in Izmir and Samsun, and hired warehouses in many points, particularly in Tekirdag. Today, we have the capability to import fertilizers from all over the world, and deliver them to the smallest settlement in Turkey within only one day. Mehmet Koca, General Manager of Gubretas, provided details about the investment in Iran. Koca said that Gubretas was Turkey s emerging organization, they achieved a übretafl n global oyunculuk için sat n ald ran n G en büyük gübre tesislerine sahip flirketi Razi Petrochemical n ayn zamanda, 3 adet 40,000 dwt lik geminin yanaflabilece i komple donan ml iskele ve tesisi bulunuyor. Tesiste; 1 adet granül kükürt yükleme vinci, 1 adet fosfat kayas boflaltmak için iskele vinci ve bandl konveyör sistemleri, 1 adet üre yükleme vinci ile 1 adet amonyak yükleme kolu mevcut. Gübretafl Yönetim Kurulu Baflkan Bedrettin Y ld r m ran yat - r mlar n flu cümlelerle aç kl yor; 2005 y l nda flirketimiz yeniden yap land r rken belirledi imiz vizyon bir dünya markas olmakt. 2 y ll k bir eme in ard ndan ran n Razi flirketini bünyemize katarak, bir temenni olarak alg - lanan hayalimizi gerçeklefltirdik. Ekip olarak bu hedefe ulaflmak için ne gerekiyorsa yapt k ve sonuçta baflard k. Gübretafl n gerçek sahibi Türk çiftçisidir. Son y llarda çiftçilerimize daha kaliteli hizmet vermek, yat r mc lar - m za daha çok kazanç sa lamak için köklü de iflimler gerçeklefltirdik. Tesislerimizde büyük yat - r mlar yapt k. Bir taraftan tesislerimizin fiziki ortamlar n iyilefltirdik, di er taraftan modernizasyon ve revize yat r mlar ile üretim gücümüzü art rd k. zmir ve Samsun da lojistik üsler kurduk, Tekirda baflta olmak üzere birçok noktada depolar kiralad k. Bugün, dünyan n her taraf ndan gübre tedarik ederek, bir gün içerisinde Türkiye nin en küçük yer- 090 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

6 market share of approximately 27 per cent in the sector with a 60 per cent increase in sales within 5 years, and that they closed 2007 with a turnover of TRY 615 million. Stating that they felt the need to make investments in countries that have raw material sources such as natural gas, phosphate rock and potassium salts to utilize the opportunities to be introduced by the vertical integration, Koca explained why they have chosen Iran and how the acquirement process has developed: Iran takes significant steps to get integrated into the world system. The country has raw material sources and they provide incentives to foreign investors. They also started privatizations and provide opportunities for investments in active fertilizer facilities. A consortium was established under the leadership of Gubretas with a 50 per cent share during the acquirement process. And the consortium has obtained the right to buy 95,62 per cent of the facilities against 6,072 billion Iranian Riyal (USD 656 million). Razi Petrochemical is Iran s biggest fertilizer complex, and it has an annual production capacity of 4,375 thousand tons. Furthermore, they have a complete quay and relevant facilities, where total of three 40,000 dwt vessels can simultaneously berth. leflim birimine ulaflt rma kabiliyetine sahibiz. Gübretafl Genel Müdürü Mehmet Koca ise ran yat r m n n detaylar ndan bahsederken; Gübretafl n Türkiye nin yükselen de eri oldu unu, 5 y l içerisinde sat fllar n yüzde 60 art rarak sektörde yaklafl k yüzde 27 lik pazar pay na ulaflt klar n ve 2007 y l n 615 Milyon YTL ciro ile kapatt klar n söyledi. Dikey entegrasyonun getirece i f rsatlardan yararlanmak için do algaz, fosfat kayas ve potasyum tuzlar gibi hammadde kaynaklar na sahip ülkelerde yat r m yapma gereklili ini hissettiklerini ifade eden Koca, neden ran seçtikleri ve sat nalma sürecinin nas l geliflti ini de flöyle aç klad ; ran, dünya sistemine entegre olma yolunda önemli ad mlar at - yor. Hammadde kaynaklar na sahip, yabanc yat r mc lara teflvikler uyguluyor. Özellefltirmelere bafllad. Faal gübre tesislerine yat r m imkan sunuyor. Sat nalma sürecinde Gübretafl n % 50 payla liderlik yapt bir konsorsiyum kuruldu. Ve konsorsiyum, tesislerin % sini 6,072 milyar ran riyali (656 milyon USD) karfl l nda almaya hak kazand.razi Petrochemical ran n en büyük gübre kompleksi ve y ll k 4,375 bin ton üretim kapasitesine sahip. Ayr ca 3 adet 40,000 dwt lik gemilerin yanaflabilece i komple bir iskele ve tesisi mevcut. ULUSLARARASI DEN Z ve T CARET fiubat

7 Milta Bodrum Marina Gets 5 Golden Anchors Milta Bodrum Marinaya 5 Alt n Ç pa I n its 10th anniversary, Milta Bodrum Marina ranked among the 50 Marinas awarded with the 5 Golden Anchor Award among 345 marinas in 25 countries that are a member of the The Yacht Harbour Association (THYA) under the British Marine Federation. Completely renovated in 1999, Milta Bodrum Marina has a capacity of 450 boats, ranging from the smallest to super yachts, providing all kinds of facilities and services. The marina achieved an occupancy rate exceeding its capacity by the end of Boats from the European Union countries account for 70 per cent of the annual boat traffic of 3500 boats at the marina. Milta Bodrum Marina, kuruluflunun 10. y l nda, British Marine Federation bünyesindeki The Yacht Harbour Association (TYHA); Yat Limanlar Birli i üyesi olan 25 ülkeden 345 marina içinde, 5 Alt n Ç pa Ödülü'ne sahip 50 Marina aras na girdi y l nda tamamen revize edilen Milta Bodrum Marina da, en küçü ünden, süper yatlara 450 tekne konaklayabiliyor ve her türlü hizmeti alabiliyor y l sonu itibariyle kapasitesini aflan bir doluluk oran na ulaflan marinan n, misafir etti i y ll k 3500 tekne trafi inin %70 ini Avrupa Birli i ülkeleri oluflturuyor. 092 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

8 he Eurasia Boat Show, the T second of which was held at CNR Expo Exhibiton Center and where many domestic and foreign brands of boats were exhibited, brought together the sea and boat lovers. Reported that there was a 100 per cent growth compared to the event in Many guests attended the opening ceremony, which was also participated in by the Turkish State Minister Kursad Tuzmen and Istanbul Governor Muammer Guler. In his speech he delivered at the opening ceremony, Minister Tuzmen talked about the historical development of the Turkish maritime industry and reminded that the first Turkish shipyard was established in Anatolia in Alanya some 780 years ago, in the year As a tribute to our One More Boat Show Bir Yat Fuar Daha history, our country has achieved to become one of the leading countries in shipbuilding industry in the world. When we look at the history, we can see that we have a yacht building industry dating back some 600 years ago. We are very much proud to see that Turkey ranks seconds in this sector in the world. We aim to become the number one. Tuzmen said. In addition to the leading brands exhibited at the exhibition, small, medium and mega class motor yachts, as well as sailboats and catamarans built by local builders were on exhibit. Parallel to the importance gained by the sea tourism, marinas also took their place at the exhibition. Another factor that drew attention was that all kinds of marine vehicles and equipment were on exhibit. C NR Expo Fuar Merkezinde ikinci kez düzenlenen ve yerli-yabanc marka teknelerin sergilendi i Avrasya Boat Show, deniz ve tekne tutkunlar n bir araya getirdi y l na oranla %100 büyüme gösterdi i ifade edilen Avrasya Boat Show 2008, Avrupa daki ilk üç fuardan biri olmay hedefliyor. Devlet Bakan Kürflad Tüzmen ve stanbul Valisi Muammer Güler'in de kat ld aç l fl töreninde çok say da davetli haz r bulundu. Törende bir konuflma yapan Bakan Tüzmen, Türk denizcili inin tarihsel geliflimine de inerek illk Türk tersanesinin 780 y l önce 1227 y l nda Anadolu'da, Alanya'da kuruldu- unu hat rlatt ve; "Geçmiflimize lay k olarak gemi infla sanayinde ülkemiz, dünyan n önemli ülkelerinden olmay baflarm flt r. Bakt m z zaman 600 y ll k bir a aç, yat yap m sanayimiz var. fiu anda sektörde ülke olarak ikinci s rada olmam z gurur verici. Hedefimiz birincilik. Sektörde çeflitli s k nt lar tabii ki var, ancak sanayicimizle el ele tüm bu s k nt lar aflaca z" dedi. Fuarda tan t lan dünyan n önde gelen markalar n n yan s - ra, yerli markalar n küçük, orta ve mega s n ftaki motoryat, yelkenli ve katamaranlar sergilendi. Deniz turizminin kazand öneme paralel olarak fuarda marinalar da yer ald. Di er bir dikkat çekici unsur ise her türlü deniz araçlar n n ve denizcilikle ilgili malzeme ve ekipmanlar n n da sergilenmesi idi.

9 A First By Castrol In The World And Turkey Castrol Marine den Dünyada ve Türkiye de Bir lk astrol, leading brand in C the mineral oil sector, announced the development of a complete product range composed of biodegradable marine oils to help shipping companies decrease the environmental impact and protect the oceans. New product range covers biodegradable hydraulic, shaft pipe and gearbox oils and greases. Performance of these products mainly made of vegetable and animal based oils is higher than that of traditional mineral based oils. The Biostat series oils developed for shaft pipes, one of the major sources of oil leakage aboard ships, provide solutions to relevant problems thanks to their water retention ability up to 20%. The Biobar series hydraulic oils minimize the marine pollution risk due to likely leakages particularly from the on-deck hydraulic equipment. Likewise, the Biotrans gear oil series minimizes any marine pollution risk due to gears of the on-deck equipment aboard ships. And finally the environmental-friendly Biotac series greases provide superior protection for wire ropes and on-deck equipment. Oil spills are still likely even on board well-maintained and well-managed vessels. We have developed biodegradable oils for use in parts with spill and leakage risk in an attempt to minimize any possible environmental impacts. We need to adopt a positive approach to prevent environmental hazards during shipping activities. This situation shows how important it is to take precautions even against the smallest leakages, Hakan Tuna, BP Mineral Oils Customer Relations Manager, said about the new product range. The governments and public authorities pay more and more attention to environmental violations and apply effective relevant sanctions. As a consequence, they started giving more priority to vessel operators in marine environment management and control. However, the shipping industry should not only meet the requirements of the public authorities, but adopt a proactive approach to prevent any damages to the marine environment during their operations as well, Tuna continued. The new marine oils have started to be used all over the world by many companies that made it a principle to provide their customers with better products with high environmental awareness. The Turkish shipping industry that continues it development at full speed also had the opportunity to reach these oils at major ports in the world simultaneously as from the first months of adeni ya sektörünün lider markas olan Castrol, M denizcilik flirketlerinin çevreye verdikleri zarar azaltmas na ve okyanuslar korumas na yard mc olmak amac yla, biyolojik olarak parçalanabilen gemi ya lar ndan oluflan eksiksiz bir ürün yelpazesi gelifltirdi ini aç klad. Yeni ürünler, biyolojik olarak parçalanabilen hidrolik, flaft kovan ile flanz man ya lar ve gresleri kaps yor. Bitkisel ve hayvansal baz ya a rl kl olan bu ürünlerin performanslar, geleneksel mineral bazl ya lara göre daha yüksek. Gemilerde meydana gelen ya s z nt lar n n en büyük kaynaklar ndan biri olan flaft kovanlar için üretilen Biostat serisi ya lar, %20 ye kadar suyu tutma özellikleri sayesinde, buradaki sorunlara çözüm sa l yorlar. Biobar hidrolik serisi ya lar, özellikle güverte üstü hidrolik donan mlar nda meydana gelebilecek olan s z nt lardan dolay olabilecek deniz kirlili i riskini, Biotrans diflli ya serisi de ayn flekilde güverte üstü diflli donan mlar dan dolay olabilecek deniz kirlili i riskini en aza indiriyor. Biotac serisi gresler, tel halat ve güverte üstünde kullan lan donan mlara üstün koruma sa larken, çevre dostu olma özelli ini de koruyor. BP Madeni Ya lar Müflteri liflkileri Müdürü Hakan Tuna yeni ürün yelpazesi hakk nda flunlar söyledi: yi bak lan ve iyi yönetilen gemilerde bile ya s z nt s meydana gelebilir. Çevreye verilen zarar en aza indirebilmek amac yla, dökülme veya s z nt riski tafl yan parçalarda kullan labilecek biyolojik olarak parçalanabilen ya lar ürettik. Denizcilik faaliyetleri s ras nda çevrenin zarar görmesini engellemek için olumlu bir yaklafl m benimsememiz flart. Bu durum en küçük s z nt ya karfl bile önlem alman n ne kadar önemli oldu unu gösteriyor. Tuna sözlerini flöyle sürdürdü: Hükümetlerin ve resmi kurumlar n çevre ihlalleri üzerinde her geçen gün daha fazla durmas ve ilgili etkili yapt r mlarla, deniz kirlili inin yönetim ve kontrolünde gemi iflletmecilerine daha büyük öncelik verilmeye baflland. Bununla birlikte, denizcilik sektörü yaln zca yetkili mercilerin isteklerini karfl lamakla kalmamal ; faaliyetleri s ras nda denizin zarar görmesini engellemek için proaktif bir yaklafl m benimsemeli. Yeni gemi ya lar, müflterilerine daha iyi ürünler sunmay ilke edinen çevre bilinci yüksek flirketler taraf ndan tüm dünyada kullan lmaya baflland. Geliflmesini tüm h z ile sürdüren Türk denizcilik sektörü de 2008 y l n n ilk aylar ndan itibaren efl zamanl olarak bu ya lara dünyan n önemli limanlar nda kavuflma imkan buldu. 094 MARINE&COMMERCE FEBRUARY 2008

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT YILPORT UN SALDIRGAN BÜYÜME STRATEJ S ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı