1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

2 SANAYİLEŞME VE ÖTESİ Yurdakul CEYHUN Selim SARPER ÖZET Bu bildiride,yarının Sanayi Ötesi Toplumundaki yapılaşma tartışılmış, sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerin bu yeni yapılaşmada karşılaşacakları sorunlar ve alınması gereken önlemler dile getirilmiştir. SUMMARY The impact of information revolution and the near future post-industrial society on developed and developing countries is briefly discussed and the necessary incentives and measures to be laken are mentioned. 1.SANAYİ DEVRİMİNİN GETİRDİKLERİ Toplumların evrimini incelediğimizde tarım, hayvancılık, el sanatları ve ticeretin gelişmesinin çok uzun bir süre aldığını, Sanayi Devrimi ile de çok kısa bir zaman aralığı içinde büyük değişiklikler olduğunu gözlemekteyiz. Sanayi Devrimi ile birlikte Ulusal ve Uluslararası dengeler de değişmiştir. Şöyle ki, Sanayi Devrimi öncesi tarım, ticaret v.b, işlerde egemenliklerini kılanlar, ülke içinde varsıl sınıfları oluşturmuş, bunun bir uzantısı olarak bu sınıfların güçlendiği ülkeler de, diğer ülkeler üzerinde egemenliklerini kurabilmişlerdir. Sanayi Devrimi ile birlikte sanayici sınıfı ve sanayileşmiş ülkeler doğarken, Sanayi Devriminin dışında kalan ülkeler de geri kalmış ülkeler olgusunu ortaya koymuştur. Çok ilginçtir ki, sahiplendikleri büyük tarım alanlarına ya da denetimleri altındaki ticaret yollarına güvenen ve Sanayi Devriminin getireceği olanakları önceden kestiremeyen kişi ya da ülkeler yoksulluğu, geri kalmışlığı yaşamaya başlamıştır. Tarım toplumunun toprağa bağımlı, kapalı köy yaşamı, yerini sanayinin oluştuğu kentlere kaydırmış, aşırı kentleşme, ulaşım, bunalım v.b. sorunlarla karşılaşılmıştır, insan oğlunun, belki de hiç bulmaması gereken, kimya ve nükleer fizikte yaptığı buluşların bilinçsiz kullanımı doğanın dengesini olumsuz yönde etkilemiş, çevre kirliliğini inanılmaz boyutlara eriştirmiştir. Tarım toplumunda emeğin zorunlu kullanımı, sanayi toplumunda emeğin kiralanmasına dönüşmüş, bunun sonucu emekçi sınıfı doğmuş, büyük toplumsal çalkantılar, bilinçlenmeler yaşanmıştır. Bir zamanların loncalarının, ahi ocaklarının yerini, Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları, Sendikalar, Odalar v.b. almıştır. Bunların yanı sıra, Sanayi Devrimi bilimin çok hızlı biçimde ilerlemesine ve büyük yatırımların gerçekleşmesini sağlayabilecek sermaye birikimlerine de neden olmuştur. Bu arada, ne olup ne olmadığı henüz yavaş yavaş anlaşılabilen bilgisayarın bulunuşu Sanayileşmiş ülkelerde yeni bir devrim için gerekli önkoşulları hazırlamaya başlamıştır. 2. BİLEŞİM DEVRİMİ BAŞLAMIŞTIR Günümüzde Sanayileşmiş ülkeler onlu yıllarla tanımlanan çok yakın bir gelecekte yeni bir devrimden, Bilişim Devriminden ve Sanayi Ötesi Toplumundan, Bilişim Toplumundan söz etmektedir. Bilgisayarın son 30 yıllık evrimini gözlediğimizde, 2000 li yılların Sanayi Ötesi Toplumunun bir düş olmadığını, günümüzde giderek yaygınlaşan bilgisayar destekli tasarım/üretim (CAD/CAM) ile birlikte bilgisayar ile tümleşik üretim (CİM), esnek üretim (FMS) ve sonunda "Kağıtsız fabrika", optik diskler, optik iletişim, ses ve verinin birlikte gönderildiği tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN) v.b. pek çok uygulama Bilişim Devriminin başladığını göstermektedir. Birtakım varsıl toprak ağaları, tüccarlar Sanayi Devrimini yakalayamamanın sonucu ilerde nasıl yoksullaşmışlarsa, yarın da benzeri durumlar gözlenecektir. Bugünün varsıl yatırımcıları Bilişim Devrimini yakalayamazlar ise, yarın yoksullaşacaklardır. Bu karamsar gibi gözüken savımızı güçlendirmek için A.B.D. deki işgücü dağılımı sonuçlarını inceleyelim. Söz konusu çalışmada (1-2) A.B.D. deki işgücü - Hizmet - Tarım - Sanayi - Bilgi diye dört kola ayrılmakta ve son 120 yıllık bir zaman aralığında toplam ulusal işgücünün bu iş kollarına düşen dağılımı incelenmektedir. Sonuç ilginç: -Bu zaman aralığında Hizmet kolundaki işgücü yüzdesinde önemli bir değişme yok iken (%20-25), 'lerde en büyük ağırlık Tarım kolunda (%45), -1950'lerde ise en büyük ağırlık Sanayi kolunda (%40) yoğunlaşmakta, - Bilgi kolu ise sürekli bir artma göstererek 1980'lerde %45'e erişip, 2000' li yıllarda ise %60' lara ulaşacağı sanılmaktadır. Buradan şunu görüyoruz: Sanayileşme sürecinin sonuna gelen toplumlar, geliştirdikleri yeni yöntemlerle üretimlerini emek yoğun olmaktan çıkarıp teknoloji yoğun biçime 69

3 dönüştürmüşler. Üretimini yeterince karlı görmedikleri kimi ürünlerde ise dışalım yolunu yeğleyerek açığa çıkan iş güçlerini daha karlı olan bilgi üretimine kaydırmışlar. Bu toplumlarda önemli olan gerekli tüm verileri (bilgileri) toplayıp, doğru değerlendirip neyi, nereden alıp nerede ve nasıl üretileceğini ne zaman, nereye satılacağını bilmekte. Başka bir deyişle, üretimden açığa çıkan işgücü, daha önemli olan bilgi koluna aktarılarak üretimin verimi arttırılmakta. Gelişmişliğin ölçütü olarak kişi başına düşen yıllık demir/ çelik üretimi ya da kişi başına düşen telefon sayısı v.b. kavramların yerini, gelecekte kişi başına üretilen yazılım komut sayısı ya da işlemci kullanım süresi v.b. alacağından kuşkumuz olmasın. 3. BİLİŞİM DEVRİMİNİN DIŞINDA KALINABİLİNİR Mİ? Diyelim ki ulusal toplam iş gücümüzün örneğin %10'u hizmet, %10'u bilgi, %10'u tarım, ve %70'i sanayide çalışıyor. Bu durumda kendimizi sanayileşmiş (ilerlemiş/kalkınmış) bir ülke olarak görmemiz, kendi kendimizi aldatmaktan öteye gitmeyecektir. Neden? Çünkü Sanayi Ötesi toplumlar bizim %70 adam gücü ile yaptığımızı, örneğin %10-15 lik bir adam gücü ile yapmakta (ya da yapacak). OECD kaynaklı bir başka çalışmaya göre ise bilişim ürünlerinde değer açısından yazılım ve donanım paylaşımı %90 a %10 gibi bir orana yönelmektedir (3). Bu durumda şu soruyu sormadan geçemeyiz. Eğer bizim sanayimiz salt donanım üretiyor ise, bu sanayinin toplam dünya üretimindeki payı ne olabilir? Bu pay, ülke olarak bizi ayakta tutabilir mi? Sanayi ötesi bir toplumun %10-15 lik bir adam gücü ile ürettiği ve toplam ürün içindeki payı %10 larda olan donanıma yoğunlaşmış bir sanayi kalkınma için kesinlikle yeterli değildir. Olaya bu açıdan baktığımızda, gelişmiş ülkelerin, çevre kirliliğine katkısının yanı sıra toplam üretimdeki payı da giderek düşmekte olan donanım üretiminin, geri kalmış ülkelere teknoloji aktarımında oldukça eli açık davranması çok düşündürücüdür. Öyleyse, çözüm bizim de yüksek teknolojiye geçip bilgisayar ile bütünleşik bir üretim yapmam izdir. Toplam insan gücünün sanayi ve tarım kesimindeki yüzdesini azaltırken açığa çıkan insan gücünün Bilişim ürünlerinin Araştırma, Geliştirme ve Üretimine yönlendirilmesi gerekmektedir. Eğer bunu yapamayacaksak sanayileşme çabalarını sürdürmek, örneğin karasabanla tarımda direnmeye benzemez mi? Sanayileşmeyi unutup başka işlerle uğraşsak daha iyi değil mi? işte bu gözlem bize çok acı bir gerçeği sergilemektedir. Devleti ile, yatırımcısı ile üreticisi ve tüketicisi ile kısacası Türkiye olarak biz Bilişim Devrimine hazır mıyız? Sanayi ötesi bir toplumun ne olup ne olmadığını biliyor muyuz? Bilişim Devriminin getirmekte olduğu ve getireceği yapı taşlarını kısaca özetleyelim ve yukarıdaki sorunun yanıtını herkes kendisi versin. 4. SANAYİ ÖTESİ TOPLUM NEDİR? Sanayi Ötesi Toplum bilginin üzerine kurulacaktır. Şöyle ki, bilginin toplanması, değerlendirilip işlenmesi, saklanması, erişilmesi, iletilmesi ve kullanılması. Bu işlemler mikro elektronik (ya/ya da optronik), fiber optik gibi donanım altyapısı üzerinde yoğun bir yazılım gerektirecektir. Bugün ayrı bir aygıt gözü ile baktığımız bilgisayar, Sanayi Ötesi Toplumun hava, su gibi her bir yerine işlemiş ayrılmaz bir parçası olacaktır. Mikroelektronik, dünün dev bilgisayarlarını mikroskopik ölçeklere indirmektedir. Bugün bile bilgisayarın bir yaşam biçimi olduğu artık yadsınmıyor. Bilgisayar kullanıcısının, yazılım üreticisinin başarısı doğduğu günden beri aldığı beslenmesinden eğitimine değin varan pek çok etkene bağlıdır. Sanayi Ötesi Toplumun vazgeçilmez önkoşulu varsıllık, özgürlük ve bilimselliktir. Günümüzde köylerden kentlere (yuriçi/dışı) bir göç yaşanmaktadır. Bu göç, sanayileşme sürecine uyum sağlayamayan bireylerde bunalımlara ve dışlanmalara neden olmaktadır. Benzeri durum yarın da yaşanacaktır. Varsıl olsalar bile, olaylara özgürce ve bilimsel açıdan bakamayan bireyler Sanayi Ötesi Toplumda dışlanacaklardır. Toplumun önce bilgğiye gereksinimi olacak ki, bilgi üretilip, işlenip kullanılsın. Böyle bir durum ise belli bir gelir düzeyi demektir. Ulusal gelir düzeyi düşük toplumlar böyle bir gereksinim duymayacaktır. Gelir dağılımının dengesiz olduğu bir toplumda büyük bir kesim çağdaş eğitim v.b. olanaklardan yoksun iken, bilişim sanayinde çalışacak % 60 lara varan iş gücünü sağlayacak özkaynaklarımız da yok demektir. Sanayi Toplumlarında makina kullanarak gereç üretilirken Sanayi Ötesi Toplumda bilgisayar kullanarak bilgi üretilecektir. Bu yeni ürün toplumun tüm yapısını ve alışageldiğimiz kavramları değiştirecektir. Sanayi Toplumu, doğa olaylarını etkin biçimde değiştirip güçlendirerek, kol gücü yerine makina kullanarak ortaya yeni enerji türleri, ulaşım yöntemleri ve sanayi ürünleri sağlayan üretim ve hizmet sanayini geliştirmişti. Sanayi Ötesi Toplumda ise bu olgular yerlerini, toplumsal ve doğal olayların bir sisteme bağlandığı, beyin gücü yerine bilgisayar kullanarak ortaya yeni bilgi, işlev ve sistemlerin üretildiği Bilişim Sanayine bırakacaktır. Dahası emeğin kiralandığı, kişinin işyerine bağlı kaldığı, kentleşmiş, dinamik ve serbest rekabetçi, toplumsal gönence dayalı günümüzün denetimci toplum yapısı giderek yok olacaktır. Sanayi Ötesi Toplum ise emeğin sözleşme ile sunulduğu, kişinin yalnızca düzene bağlı kaldığı, yerleşimin kent dışına yayıldığı, yaratıcılığın, serbest rekabet yerine kaynakların en uygun kullanımı ilkesine bağlandığı, toplumsal ilerlemeye dayalı çok işlevli bir yapı oluşturacaktır. Nasıl ki Sanayi Öncesi Toplumun pek çok kurumu, Sanayi Devriminden sonra yerlerini yeni kurumlara bıraktı, Sanayi Toplumumun pek çok kurumu da Bilişim Devriminden sonra yerlerini yeni kurumlara bırakacaktır (4). 5. YATIRIMCININ VE DEVLETİN SANAYİ ÖTESİ TOPLUMDAKİ SORUNLARI Sanayi Ötesi Toplumun yukarda sözünü ettiğimiz mikroelektronik, optronik, fiber optik v.b. altyapısı için başlangıçta Sanayi Toplumu döneminde yaptıklarımıza benzer teknoloji aktarımı anlaşmaları yapabiliriz.ancak, özünde birer ara ürün olan bu donanımların birer sonuç ürüne dönüşmesi, başka bir deyiş ile bu yatırımların geri dönüşü, uzun bir süre alacak, dolayısı ile geniş bir pazar garantisi ve destek gerektirecektir. Herhangi bir yatırımcının böylesi bir atılıma gir- 70

4 mesi kesin devlet desteği gerektirmektedir. Tüm sanayileşmiş ülkelerde bu devlet desteği sağlanır iken, bizim böyle bir desteğe gerek duymadığımızı savunmamız gülünçtür. Bu desteğin yalnız pazar garantisi ve parasal açıdan olması da yeterli değildir. Eğer bir ülke, örneğin mikroelektronik üretimi konusunda yatırım yapıyor ise, bu yatırımın en az bir kaç katını gerekli beyin gücü v.b. yetiştirmek için üniversite ve araştırma kurumlarına yapmak ya da beyin dış alımına gitmek zorundadır. Daha açık bir deyişle, Sanayi Ötesi Toplumun donanım yatırımlarında izlenecek yöntemler Sanayi Toplumumun donanım yatırımlarına göre büyük ayrılıklar gösterecektir. Buraya değin açıklamaya çalıştığımız gibi, Sanayi ötesi Toplumun en önemli ürünü bilgi, başka bir deyişle veri tabanları ve bunları işleyen, ileten yazılımlardır, ilkel bir deyiş ile, gözle görülmeyen elle tutulmayan yazılımın bir mal varlığı olarak ortaya çıkması her şeyden önce devletçe yapılacak bir takım yasal ve ticari düzenlemeleri gerektirecektir. Yerine göre çalınması sırasında en kolay, sırasında en zor olan yazılım iyeliğinin yasal ve ticari düzenlemesi, nasıl yapılacağı henüz bilinmesi bile devletin sorumluluğu altındadır. Ses artı veri, başka bir deyişle PTT artı bilgisayar ağları bugün bile uluslararası bir boyuta erişmiş iken yazılım ağırlıklı bilişim ürünleri için taşımacılık, gümrük v.b. kavramların, daha açıkçası ulusal sınırların Sanayi Ötesi Toplumda bir anlamı olabilir mi? Sanayileşmiş Avrupa devletlerinin bir araya gelerek tek bir Avrupa Devletine yönelmeleri, EUREKA v.b. çerçeveler içinde ortak yazılım projelerini desteklemeleri, pek çok firmanın bir araya gelerek daha sıkı biçimde bütünleşmeleri v.b. yarının yazılım ağırlıklı yüksek teknoloji ürünlerini ekonomik olarak geliştirilebilir, üretilebilir ve satılabilir kılma çabalarının bir başka uzantısıdır. Bugün bile yazılımın, donanımda olduğu gibi lisans anlaşmaları v.b. yollarla dışalımının sağlıklı sonuçlar vermediği böyle uygulamaların yazılım dışalımı yapan ülkeleri sürekli dışa bağımlı kıldığı bilinmektedir. Demek ki, yazılım sanayini kuracak ülkeler ya söz konusu ürünü kendileri geliştirme ya da başka ülkelerle ortaklık kurma zorundadır. Sanayi Ötesi Toplumu ve bu toplumun yazılım gereksinimini tartışırken, 5-10 adam yıllık çaba gerektiren küçük bir üründen söz etmediğinize göre, örneğin bin adam yıllık bir yazılımın geliştirilmesini her hangi bir destek ve pazar garantisi olmadan yatırımcıdan bekleyebilir miyiz? Üretilecek ve kullanılacak ürünlerin böylesine bir değişikliğe uğraması Devletin ve yatırımcının olaylara bakış açılarını değiştirmelerini zorunlu kılacaktır. Bir zamanların yerli üretim ya/ya da yabancılarla ortak üretim kavramlarını ya da tartışmalarını bir yana bırakıp, Bilişim Sanayinin ulusal sınır tanımayan yazılım üretimini, çokuluslu ilişkiler içinde ortaklaşa üretme yolunu seçmeliyiz.böylesi iş birliklerine hazır mıyız? 6.SONUÇ Gümrük duvarlarının arkasına sığınmış yoz bir montaj sanayini besleyen bir devlet korumacılığını kimsenin savunduğunu sanmıyoruz. Ne var ki, Sanayi Ötesi Topluma geçmekte olan tüm ülkelerde liberal bir piyasa ekonomisinin yanı sıra çok bilinçli bir devlet korumacılığı da vardır. - Ülke çapında tutarlı bir yatırım programı olmadan, - Kısa ve uzun süreli ulusal bilim ve teknoloji planlaması yapılmadan, - Bu amaçlara yönelik devlet desteği ve korumacılığı sağlanmadan, - Beslenmesinden, eğitimine ulusal gelir düzeyinden ulusal gelirin sağlıklı paylaşımına varana değin toplumumuzun düzeyi yükseltilmeden, -Ulusal çıkarlarımızı korumak koşulu ile, üniversitelerimizin ve sanayimizin Batı ülkelerindeki eşdeğerleri ile köklü ve sağlıklı ortak girişim ve yatırımları sağlanmadan, - En önemlisi, bir Bilişim Bakanlığı Kurulmadan Bilişim devrimini gerçekleştireceğimizi ummak salt bir düştür. Bu önkoşullar yerine getirilmediği sürece sanayimiz çağın dışında kalacaktır. Emekçimiz, aranan işçi niteliğini yitirecektir. Kısacası, sanayileşememenin de ötesinde, makinalı tarıma bile geçememiş ülkelerin bugünkü durumuna yakın bir gelecekte kendimizin de düşebileceği gündemdedir. Bu olasılığı göz ardı etmeyelim. Son olarak şunu da belirtmek isteriz: Bilişim Devrimi, Sanayi Devrimine göre 4.8 katı daha hızla gelişmektedir (5). Demek ki, gerekli önlemleri almamız için pek de çok süremiz yok ve zamana karşı yarışmak zorundayız. KAYNAKÇA [1] DAVIES, D.W., et. al. "Computer Netvvorks and Their Protocols" John VViley and Sons, [2] PORAT, M., "The Information Economy", Report No. 27, Institute for communication research, Stanford University, [3] "Softvvare : An Emerging Industry" OECD, [4] MASUDA.Y., "Social Impact of Computerisation", Proc. International Research Conf., Kyoto, Kadansha Ltd., Tokyo [5] MASUDA, Y., "Conceptual Framevvork of Information Economics" IEEE Trans. on Communications, COM-23, No. 10, 1028, Ekim SELİM SARPER 1960 İstanbul'da doğdu. Öğrenimini Fransa'da (INSA) Elektronik Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1,5 yıl AEG- ETİ firmasında çalıştı yılından beri TELETAŞ'ta S12 sayısal Telefon Santralı yazılım geliştirme bölümünün sorumluluğunu yürütmektedir. YURDAKUL CEYHUN 1940 İstanbul'da doğdu. Öğrenimini Robert Kolej, ABD ve ODTÜ'de tamamladı yılları arasında ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği, daha sonra Gama Elektronik A.Ş.'de yöneticilik yaptı yılından beri TELE- TAŞ AR-GE Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 71

5 İMALAT TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER VE MÜHENDİSLİK SANAYİLERİ Dr.Erol TAYMAZ ÖZET Bu makalede sayısal kontrollü takım tezgahlarının yaygınlaşmasının nedenleri ve olası etkileri incelenmiştir.bu teknolojinin küçük ve orta ölçekli üretimde otomasyonu geliştirmesi ve 1970'lerin ortalarından itibaren artan imalat esnekliği yönündeki isteklere cevap verebilmesi sayısal kontrollü tezgahların gelişiminin en önemli nedenleri olarak saptanmıştır.imalat süreçlerini önemli ölçüde değiştiren bu gelişmeler,mühendislik sanayilerindeki uluslararası işbölümünü de etkilemektedir. SUMMARY Factors behind the development of NC machine tools and the implications of this process are analyzed in this paper.the automation of small-and medium-scale production in the engineering industries and the intensified interest in manufacturing flexibilty in the last couple of decades are found among the majör factors for these developments. New manufacturing technologies have also a significant impact on the international division of labour in the engineering industries. 1.GİRİŞ 1970'lerin ortalarından sonra mühendislik sanayilerinin (1) imalat süreçlerinin yapısında önemli değişiklikler oluştu.bu değişikliklerin en önemli kaynağı elektronik teknolojisine dayanan üretim araçlarının imalat süreçlerinde yaygınlaşmasıdır. Mühendislik sanayilerinde,günümüzde de,en önemli imalat süreçleri büyük ölçüde metallerin işlenmesine (takım tezgahlarına) dayalıdır. 1975'de sayısal kontrol (numerical control/nc) biriminde mikro-işlemci kullanılan ilk takım tezgahının üretimi,imalat teknolojisinin gelişim sürecinde en önemli noktalardan biridir.sayısal kontrollü (NC) takım tezgahlarının üretimi ve kullanımı bu tarihten sonra gelişmiş ülkelerde hızla artmıştır. NC tezgahlarının yaygın kullanımının mühendislik sanayilerinde farklı üretim yöntemleri (büyük ölçekli kitlesel üretim,küçük ölçekli farklılaşmış üretim,vb) arasında ki etkinlik ve verimlilik ilişkilerine ve.dolayısıyla.takım tezgahları ve mühendislik ürünlerinin imalatındaki uluslararası işbölümü üzerine etkileri konusunda değişik görüşler geliştirilmiştir.bu bağlamda NC tezgahların üretiminin yaygınlaşmasının nedenleri ve olası etkileri bu makalede incelenmiştir.konunun kapsamı çok geniş olduğu için sadece ABD'nin üretim yapısına ilişkin veriler kullanılmıştır. 2.NC TAKIM TEZGAHLARININ KULLANIMI Yakın zamanlarda metal-işleme süreçlerindeki en önemli teknolojik gelişme NC tezgahların ve buna ilişkin olarak.benzeri esnek otomasyon (flexible automation) ekipman ve teknolojilerin (robotlar.bilgisayar-yardımlı tasarım ve imalat,esnek imalat sistemleri.vb) yaygınlaşmasıdır.bu teknolojilerin çeşitli gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerdeki yaygınlaşma düzeyini gösteren pek çok çalışma vardır.örneğin Edquist ve Jacobsson'un (1988) kitabı bu konudaki en kapsamlı ve yeni çalışmalardan biridir.bu nedenle NC tezgahların yaygınlaşma süreci üzerinde kısaca durmak konumuz açısından yeterli olacaktır döneminde beş gelişmiş ülkedeki NC tezgah üretiminin toplam takım tezgahları üretimine oranı Şekil 1'de gösterilmiştir.(2) Bu şekilde görüldüğü gibi 1975'den sonra NC tezgahların üretim oranı bu ülkelerde hızla artmıştır.bu şekilde yer almayan.takım tezgahları üretiminde önemli payları olan halya.isviçre,demokratik Almanya Cumhuriyeti gibi gelişmiş ülkelerde de NC tezgahların üretim oranlarının yüksek olduğu bilinmektedir.günümüzde gelişmiş ülkelerin çoğunda NC tezgahların toplam takım tezgahları üretimi içindeki oranı % 40'ın üzerindedir.torna ve freze gibi sayısal kontrol teknolojisinin uygulanması kolay ve avantajlı tezgahlarda bu oran çok daha yüksektir. NC tezgahların diğer kontrol sistemlerinin kullanıldığı takım tezgahlarından en önemli farklılığı, makina düzeyinde metal işleme süreci ile ilgili bilginin.tezgahın NC biriminde bilgisayar programı şeklinde tutulması ve kullanılmasıdır.bu nedenle, gerek metal-işleme sürecindeki ve işlenecek parçanın tasarımındaki küçük değişiklikler için,gerekse tamamen farklı yeni bir iş için tezgahın ayarlanması görece kolay ve çabuk olabilmektedir; çünkü yapılması gereken işler genellikle program (yazılım-softvvare) düzeyindedir. oc W 30 ZO 10 - /',- ^ /. < ^ / '' 7 _ ^^^ y /^~_^ri- -^--', ' ^ ^^ Q Fransa Federal Almanya Japonya İngiİtere ABD/MK ABD/TOP Şekil 1. NC takım tezgahı üretiminin toplam takım tezgahı üretimine oranı Notlar: Japonya için metal-kesen NC takım tezgahlarının, toplam 72

6 ^^^M.^^^H.^x«.^H.^^^^*^^*^^^^Mrtw^y«^^^^^^w.^^^^^ metal kesen takım tezgahları üretimi içindeki oranı kullanılmıştır. ABD/MK ve ABD/TOP, sırasıyla, ABD için metal- kesen ve toplam oranlarıdır. Kaynaklar: Fransa, NMTBA," Handbook "; Federal Almanya, VDMA, " Verkzeugmaschinen-Statistik, 1987", Japonya, "Metalworking Engineering and Marketing", ilgili yıllar; İngiltere, MTTA, "Machine Tool Statistics, 1985"; ABD, DoC, "Current Industrial Reports: Metalworking Machinery", Series MQ35W, ilgili sayılar. NC tezgahların kolaylıkla yeniden-programlanabiimesi en önemli üstünlükleridir.üretim ölçeği düşük ve/veya düzensiz ürünlerin imalatı bu teknoloji sayesinde (belirli kontrol işlevlerinin otomasyonu sonucu) daha ekonomik olabilmektedir. NC tezgahların bu özelliği yukarıda özetlenen yaygınlaşma sürecini de açıklar.çünkü,herşeyden önce, gelişmiş ülkelerin mühendislik sanayilerinde bile küçük ve orta ölçekli üretimin önemi büyüktür.özellikle bu tip üretime uygun alanlarda NC tezgahlar otomasyonu geliştirmenin bir yöntemidir. Buna ek olarak 1970'lerde dünya ekonomisinde görülen üç eğilim(i.dünya ekonomik bunalımı sonucu mühendislik sanayilerinde ve genel olarak ekonominin diğer sektörlerinde-üretim artış oranlarında önemli düşüşlerin ve dalgalanmaların oluşması, ii.tüketicilerin ürün farklılaşması yönünde artan taleplerime iii.ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler sonucu uluslararası rekabetin yoğunlaşması) sonucu mühendislik sanayilerinde üretim süreçlerinin daha esnek olması,değişen koşullara uyumun daha çabuk ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmesi önemli bir sorun haline geldi. NC takım tezgahları ve bu tip kontrol yöntemleriyle oluşturulan imalat sistemleri,üretim süreçlerinin esnekleştirmesi yönündeki bu eğilimlerin baskınlığı ölçüsünde geliştirildi ve yaygınlaştı. 3.SAYISAL KONTROL VE İMALAT YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Geleneksel mekanik kontrol sistemlerinin ("hard" automation technologies) yerine sayısal kontrol ve mikro-işlemci temelinde kolaylıkla yeniden programlanabilen kontrol sistemlerinin ("soft", flexible automation technologies) artan oranlarda kullanılması, 1970'lerden sonra gözlenen ekonomik bunalıma bağlı geçici,edilgen bir olgu mudur,yoksa mühendislik sanayilerindeki üretim yöntemlerini, kitlesel, standartlaştırılmış üretimden, daha düşük ölçekte, farklılaştırılmış ürünlerin imalatı yönünde değiştiren bir sürecin başlangıcı mıdır?son yıllarda (esnek) otomasyon teknolojilerinin etkisi üzerine bu temel soru etrafında yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Piore ve Sabel'in (1984) kitabı bu tartışmaya önemli bir katkıdır.yazarlar bu çalışmalarında Sanayi Devrimi'nden günümüze imalat yöntemlerinin gelişimini açıklamakta ve son yirmi yıldır ekonomik gelişimdeki yavaşlamanın "kitlesel üretime dayalı sinai gelişme modelinin sınırlarına" ulaşılması sonucu ortaya çıktığını söylemektedirler (Piore ve Sabel 1984:4) Onlara göre insanlık iki farklı sınai gelişme modeli arasındaki bir seçimin eşiğindedir.bir yanda "standartlaşmış ürünlerin imalatında özel amaçlı (ürün-spesifik) makinaların ve yarı-kalifiye işçilerin kullanımı" ile tanımlanan kitlesel üretim.öte yanda "esnek -çok amaçlı- ekipman; kalifiye işçiler; ve rekabeti kısıtlayıp,buluşların (innovation) oluşumunu teşvik eden bir sınai topluluğun,politika yoluyla,oluşmasına dayalı" esnek uzmanlaşma (flexible specialization)(piore ve Sabel 1984:4,17). Esnek uzmanlaşmanın teknolojik temeli NC tezgahlar.esnek imalat sistemleri gibi gelişmelerle oluşturulmuştur.bu iki alternatif ekonomik paradigma arasındaki seçim,karmaşık ekonomik ve politik etkenler sonucu öngörülemez.fakat Piore ve Sabel "esnek uzmanlaşmayı" daha verimli ve insani bir seçenek olarak görme eğilimindedir.görüldüğü gibi bu yazarlar,yeni esnek otomasyon teknolojilerinin (ve NC tezgahların) etkisini,insanlığı Sanayi Devrimi'nden sonra ikinci bir dönüm noktasına getirebi lecek kadar önemli görmektedir. Öte yanda başka araştırmacılar,imalat teknolojilerindeki gelişmelerin etkisini bu kadar önemli görmemektedir. Örneğin VVilliams ve arkadaşları (1986),Piore ve Sabel'in kitabının eleştirisinde,bu yazarların tezlerini desteklemek için hiçbir kanıt göstermediğini söylemekte,kitlesel üretime dayalı sanayilerin mevcut sorunlarının ve yeni teknolojilerin esneklik kapasitesinin abartıldığını iddia etmektedir. Benzer şekilde Thompson (1986), "esnek uzmanlaşma" düşüncesini üç açıdan eleştirmektedir.ilk olarak,esnek imalat yöntemleri,standard ürünlerin kitlesel üretiminin sonunu veya büyük fabrikaların yıkılmasını zorunlu olarak gündeme getirmez.bu tip üretim yöntemi kitlesel üretim ile beraber var olabilir, ikinci olarak,üretimde'esneklik" üzerinde durulması,1970'lerin sonu ve 1980'lerin başlarındaki ekonomik bunalıma geçici bir tepkiden başka birşey değildir.son olarak,gelişmiş sınai ülkelerde "esnek uzmanlaşma'nın kitlesel üretim'in yerini aldığına dair bir kanıt yoktur. Bu iki karşıt değerlendirme arasında gerçeğin nerede bulunduğunu anlayabilmek için somut verilerin incelenmesi gerekmektedir.bu nedenle, aşağıdaki bölümde,en büyük takım tezgahı kullanıcısı ülkelerden biri olan ABD'de bu iki üretim yöntemi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Fakat Şekil 1'de görüldüğü gibi ABD NC tezgahların üretiminde diğer ülkelere oranla daha geri kalmıştır.ayrıca ABD takım tezgahları sanayi son yıllarda büyük bir bunalım içerisine girmiş,diğer (özellikle Japon) imalatçılar karşısında rekabet gücünü büyük ölçüde yitirmiştir.bu nedenle ABD için geçerli olabilecek sonuçlar.diğer ülkeler için kolaylıkla genelleştirilemez. 4.AB0 DENEYİMİ Sayısal kontrola dayalı kontrol sistemlerinin ve üretim yöntemlerinin imalat süreçlerinde yaygınlaşması iki ayrı düzeyde incelenmelidir: tezgah tipi düzeyi ve metal-işleme süreci düzeyi.farklı takım tezgahlarının sayısal kontrol potansiyeli arasında önemli farklılıklar vardır.örneğin bir frezenin NC birimi ile kontrol edilmesi,imalat süresi ve kalitesini önemli ölçüde geliştirebileceği halde, broşlama(broaching) makinasımn NC birimi ile kontrol edilmesi (tezgahın işleme özelliklerinden dolayı) önemli bir değişikliğe yol açmayabilir.zaman içinde genel talep yapısında değişmeler olacağı için (örneğin sınai gelişme ile genellikle torna ve matkap tezgahlarının kullanımı göreli olarak azalmaktadır), belirli bir tezgah tipi için NC kullanımının incelenmesi gereklidir.öte yandan,belirli bir metal-işleme süreci farklı tezgah tipleri tarafından yerine getirilebileceği için, bu metal-işleme sürecini yerine getirebilecek tezgah tiplerinin toplamı içerisinde NC kullanım oranına da bakılması gerekmektedir. Şekil 2'de ABD'de üretilen takım tezgahlarında NC kullanım 73

7 oranlarını göstermektedir.görüldüğü gibi beş takım tezgahı tipinde de NC kontrol sistemlerinin kullanımı zamanla artmaktadır. Bu durum,bu tip takım tezgahlarının kullanıldığı i- malat sistemlerinde esnek otomasyonun bir üretim yöntemi olarak yaygınlaştığını göstermektedir.fakat yukarıda belirttiğimiz gibi belirli bir metal işleme sürecini yerine getiren tezgah tipleri arasında farklı kontrol sistemlerinin kullanım oranına da bakılması zorunludur. Şekil 1'de ABD için talaşlı-imalat süreçlerini yerine getiren (metal-kesen) takım tezgahları üretiminde NC tezgahların oranı görülmektedir (ABD/MK).Şekil 3'de de,mühendislik sanayilerinde kitlesel üretime yönelik imalat sistemlerini temsil eden transfer-tipi tezgahların toplam metal-kesen takım tezgahları üretimi içindeki oranı görülmektedir.transfer-tipi tezgahların üretim oranında zamana bağlı olarak belirli bir değişim görülmemektedir.(3) 100»CL/L Şekil 3. Transfer-tipi takım tezgahlarının metal-kesen takım tezgahlan üretimi içindeki oranı. Kaynak: DoC, "Current Industrial Reports: Metalvvorking Machinery", Series MQ35W, ilgili yıllar * sv - \ / y. / V, X/^^ \ 76 7B TOTC... m ST/BCO S T, r c t - -»CB/B I ı CD/D»CO/GHL ICa/H Şekil 2. NC takım tezgahlarının üretim içindeki oranları Notlar: NCL7L, torna; NCB/B, geniş delik delme (boring); NCD/D, matkap; NCG/G, taşlama; ve NCM/M freze tezgahları üretiminde NC tezgahların oranını göstermektedir. Kaynak: DoC, "Current Industrial Reports: Metalvvorking Machinery", Series MQ35W, ilgili yıllar Şekil 4. ABD'de ST/NC oranındaki değişmeler ve metal kesen takım tezgahlan üretimi ve talebi. Notlar: TOTO: Toplam metal-kesen takım tezgahları üretimi; ST/ NCQ: Transfer-tipi tezgahların NC tezgahların üretimine oranı; TOTC: Toplam metal-kesen takım tezgahlan talebi; ST/NCC: Transfer-tipi tezgahların NC tezgahların talebine oranı Kaynak: DoC, "Current Industrial Reports: Metalvvorking Machinery", Series MQ35W, ilgili yıllar. NC ve transfer -tipi tezgahların kullanımı arasındaki ilişkinin dolaysız olarak görülmesi için Şekil 41e transfer-tipi tezgah üretiminin NC tezgah üretimine oranı (ST/NCQ) kullanılmıştır.1980 sonrası ticaret istatistikleri tam olduğu için.bu dönem için "talep" (üretim+ithalat-ihracat) oranları da (ST/NCC) bu şekilde görülmektedir.her iki oranda da zamana bağlı istatistiksel olarak anlamlı bir değişme yoktur.bir başka deyişle, NC tezgahların transfer-tipi tezgahların yerini alarak ST/NC oranının düşmesi yönünde bir eğilim ABD'de görülmemektedir.bu oranın takım tezgahları talebiyle ilişkisini saptamak için toplam metal-kesen takım tezgahı üretimi(toto) ve talebi (TOTC) (logaritmik ölçekte) bu şekilde gösterilmiştir.st/ncq(c) oranı ve takım tezgahı üretimi (talebi) arasında istatistiksel olarak (% 5 anlamlılık düzeyinde) pozitif bir ilişki mevcuttur. Bir başka deyişle, takım tezgahına olan toplam talep artınca,transfer-tipi tezgahlara olan talep.nc tezgahlara olan talepten daha çok artmaktadır. Bu verilerden çıkarabileceğimiz sonuçları şöyle özetleyebiliriz. a)bütün gelişmiş ülkelerde NC ve esnek otomasyon teknolojileri mühendislik sanayilerinde artan bir önem kazanmaktadır. Fakat bu artış Piore ve Sabel'in düşündüğü gibi esnek otomasyon teknolojilerinin kitlesel üretim teknolojilerinin yerini alması şeklinde olmamaktadır.bu teknoloji daha çok küçük ve orta ölçekli imalat süreçlerinde kullanılan genelamaçlı.manuel kontrollü tezgahların yerini almaktadır.transfer-tipi tezgahların üretimi ve kullanımı bu 74

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

1991 SANAYİ KONGRESİ

1991 SANAYİ KONGRESİ tmmob makina mühendisleri odası 1991 SANAYİ KONGRESİ ARALIK 91 MAKİNA YAPIM SANAYİİ SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN: TMMOB MAKlNA MÜHENDiSLERi ODASI İSTANBUL ŞUBESi MMO YAYIN NO: 149/5 İÇiNDEKiLER SUNUŞ 5 HAZIRLIK

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ

BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BİLGİ EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELERİN EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL-2006 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ

ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KAMU YÖNETĐMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRONĐK DEVLETTEN MOBĐL DEVLETE GEÇĐŞ EBRU DÖVENTAŞ TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. MAHMUT GÜLER EDĐRNE

Detaylı

ISBN 978-975 19 4070-4 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4070-4 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4070-4 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE DE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMASI Hüseyin AĞIR* Özet: Türkiye ile Güney Kore 1970 li yıllara kadar benzer ekonomik göstergelere sahipken, ilerleyen yıllarda Güney

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz

Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Bölüm 3 Ulusal Yenilik Sistemleri: Karşılaştırmalı Analiz Ulusal yenilik sistemi kavramı, özellikle 1990 larda teknoloji ve yenilik politikalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1.1 - Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık...

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?)

ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?) ESNEK ÜRETİMDE İŞÇİLER VE SENDİKALAR (POST-FORDİZM DE ÜRETİM ESNEKLEŞİRKEN İŞÇİYE NELER OLUYOR?) Doç. Dr. Hacer ANSAL 2000 li yıllara yaklaştıkça, bilim ve tekniğin belirleyici etkisi her alanda gözle

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖR ARAŞTIRMALARI BİLGİSAYAR YAZILIM SEKTÖRÜ GENEL İNCELEME RAPORU SA-02-4-12 MEHMET HARMANCI K.UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2002 ANKARA Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KOBİLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ALTYAPISI VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE ETKİNLİĞİ ÜZERİNE MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

PAZAR EKONOMİLERİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE

PAZAR EKONOMİLERİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE PAZAR EKONOMİLERİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE Aykut Göker Mart 2004 A. Göker, 1993 yılında, MMO Bursa Şubesi tarafından yayımlanan Serbest Pazar Ekonomisi Ülkelerinde Sanayi(leşme)-Teknoloji(ye

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ

ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemini Kurabildi mi? Aykut Göker Temmuz 2003 Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri, Hazırlayanlar: Doç.

Detaylı