Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý..."

Transkript

1 HACIBEKTAÞ DERGAHI TÜMÜYLE CEMEVÝ DÝR Hacýbektaþ Dergahý tümüyle bir Cemevi dir. Dergah ta Cemevi mevcut olup, hünkarýn sýrlandýðý mekanýn adý Meydan Evi, yani Alevi dilindeki Cemevi dir. Hünkar Hacýbektaþ ýn sýrlandýðý makamýn yanýnda Kýrklar Meydaný denen Alevi erkanýnýn, ceminin yürütüldüðü makam vardýr diyen Bülbül, Hacýbektaþ Dergahý ndaki caminin 1834 yýlýnda, II. Mahmut döneminde yapýldýðýný vurguladý. KATLÝAMCI ECDADI NIN YOLUNDA ÝLERLÝYOR Bülbül, þunlarý ekledi: Türk/Ýslamcý zihniyetin ecdadýmýz diye övündüðü II. Mahmut, Hacýbektaþ Dergahý ný talan etmiþ; mürþit, pir ve dedelerimizin kimini katletmiþ, kimini de sürgüne göndermiþtir. Bununla yetinmeyen ecdat, Hacýbektaþ Dergahý na devþirme hocalarý postniþin diye atamýþtýr. Bizim tarihimizi, yolumuzu ve inancýmýzý bize öðretmeye çalýþanlar tarihin hakikatleri karþýsýnda edepten üryan ve cahildirler. Ecdadýn oyunundan politika devþirenler Serçeþmemiz Hünkar Hacýbektaþ ve onun yolu karþýsýnda akýl fukarasýdýrlar. 12 Eylül ürünü olarak 6 Kasým 1981`de kurulan Yükseköðretim Kurulu, 31. Yýlý biterken kaldýrýlmasý yönündeki toplumsal mutabakata raðmen varlýðýný sürdürmekte, hatta sahip olduðu merkezi iktidar "yeniden yapýlandýrma" çalýþmalarýyla daha fazla güçlendirilmek istenmektedir. Yýllardýr söylediðimiz gibi YÖK, otoriter, baskýcý yapýsý ve zihniyetiyle tüm yükseköðretimi tahrip etmiþ ve etmeye devam etmektedir. Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasýnýn desteðiyle NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan `Ýnsan Haklarýnda Kuramsal ve Güncel Sorunlar konulu panel düzenlendi. NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, üniversite akademik ve idari personeli ile öðrenciler, hukukçular, sivil toplum kuruluþ temsilcileri katýldý. Sürgü beldesinde Alevi aileye yönelik linç giriþimine yönelik açýlan dava kapsamýnda, 58 sanýðýn yargýlanmasýna baþlanan duruþmada, sanýklarýn ifadeleri alýnýrken, bilgisayardaki kayýtlar silindi. Mahkeme Baþkaný, Ulusal Yargý Aðý Biliþim Sistemi (UYAP) üzerinden yapýlan kayýtlarýn kasýtlý mý, sehven mi silindiðinin incelenmesine karar vererek, duruþmayý erteledi. Doðanþehir Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, 58 sanýktan 52'si katýldý. Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý...

2 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Zaten de kýlýk kýyafet diye kaydettim birçok haber ve paylaþýmý bilgisayarýma. Ne yazarým bilemem. Ancak þu kadarýný biliyorum. Üniforma görece de olsa yoksulluðu kýsmen gizliyor. Ýþ üniforma ile bitmiyor ki. Servisi var, kantini var, çift kaþarlý tostu var, cep telefonu var, lap topu var, çantasý var, ayakkabýsý var, gocuðu var, montu var, kalemliði var, resimliði var, var oðlu var, var kýzý var. Bu sýnýf farkýný lise yýllarýmda fark etmeye baþladým. Ben yýlda bir takým elbiseyi diktiremezken; yýlda iki takým elbise diktiren arkadaþlarýmýz da oldu. Liseyi ayný ceket ve iki pantolon ile bitiren dostlarýmýz da oldu. Kýz arkadaþlarýmýzýn belirli bir üniformasý vardý. Fark edilmiyorlardý. Üniformayý ilkokulda giydik. Onu da en güzel Can Dündar ifade etmiþ: Ama hepimizin gönülsüz içine týkýldýðý o kara formalarýn, yoksulluðu kamufle etmeye yetmediðini de hatýrlýyorum. Üstüne kaç önlük dikersen dik, fukaralýk, pantolonundaki yamadan, üç numara saç týraþýndan, kenarlarý kývrýk metot defterinden ele verir kendini; götürür sýnýfýn en arka sýrasýna oturtur seni... O yüzden çabuk kirlenir yoksul çocuklarýnýn kolalý yakalarý; silgileri kokmaz, önlüklerinden sökük, pabuçlarýndan delik, karnelerinden kýrýk eksik olmaz. Demem o ki, ne kadar tek formaya hapsetsen de fukaralýk bir yolunu bulur, söyler ailenin gelirini... Tersinden bakarsanýz, sosyal adalet fikriyle giydirilen üniformanýn, özünde sýnýfsal farklýlýklarý gizleyen, hatta göz ardý ettiren bir kara battaniyeye dönüþtüðü de söylenebilir. Asýl amaç, yoksulluðu önlükle örtmek yerine sosyal politikalarla tarihe gömmek olmalýdýr. Yeni yönetmelik ile ilgili internetten ilk aldýðým tepkiyi de geçmek olmazdý. Okula üniformayla gelmek demek: 1- Dolabýnda doðru düzgün giyecek kýyafeti olmayan çocuklarýn maddi durumu iyi olan öðrencilerle aralarýndaki farkýn en azýndan görünüþ açýsýndan ortadan kalkmasý demek. 2- Öðrencilerin kendilerine "Acaba yarýn okula giderken ne giysem" diye sormayýp derslerini düþünmeleri demek. 3- Çocuklarýn anne babalarýna Daha bunu dün giydim, ayný kýyafeti yarýn da giymem, Arkadaþlarým hep farklý kýyafetler giyiyorlar, ben de istiyorum, Bu eteðimin aynýsý Ayþe'de de var, ben bunu istemem dememeleri demek. 4- Bin bir zorlukla evlerine bakmaya çalýþan anne babalarýn çocuklarýna güzel kýyafetler alamadýklarý için kendilerini rahatsýz hissetmemeleri demek. 5- Öðrencinin pantolonunun kýsa, kotunun yamalý, tiþörtünün dikili olduðunu göstermemek için tahtadaki soruyu cevaplamaya çýkma korkusunun olmamasý demek. 6- Çocuklarýn kýyafeti güzel olanlar ve kötü olanlar diye gruplaþmamalarý demek. 7- Kýzlarýn erkekleri, erkeklerin kýzlarý kendilerine beðendirmeye çalýþmalarýnýn en aza indirgenmesi demek. 8- Çocuklarýn sýrf okula ayný kýyafetle gitmek istemediði için hasta numarasý yapmamasý demek, 9- Yine çocuklarýn harçlýklarýný sýrf yeni kýyafetler almak için biriktirip, gerekirse aç kalmalarýna engel olmak demektir. 10- Öðrencilerin okulda ilgilerini süs püs yerine eðitim-öðretime ayýrýp, ilerde kendilerine güzel meslekler seçebilmeleri, güzel hayatlar yaþayabilmeleri demek... Ortada bunca önem taþýyan konu varken KIYAFET SERBESTLÝÐÝ? Prof. Dr. Selçuk Candansayar ise farklý bir boyuttan bakýyor: Yönetmelikte esas niyet baþörtüsünü serbest hale getirmektir. Yönetmelik baþörtüsünü serbest hale getirmek adýna bir araç olarak kullanýlýyor. Vücut hatlarýný belli eden þort, tayt gibi kýyafetler ile diz üstü etek, derin yýrtmaçlý etek, kýsa pantolon, kolsuz tiþört ve kolsuz gömlek giyemez yasaðýnýn ortaokul çocuðuna getirilmesi zihniyetteki bozukluðun ispatýdýr. Ortaokula giden bir çocuða vücut hatlarý belli olan kýyafet giyememesi hali çocuða kadýn gözüyle bakýþý gösteriyor. Müfettiþler Derneði Baþkaný Doðan Ceylan, Birisi öðrencilerin saç uzunluðu. Önceki yönetmelikte saçlarýn kýsa olacaðý, ensenin düz ve açýk olacaðý hükmü yeni yönetmelikte yer almýyor. Bu durumda erkek öðrenciler de uzun saçla okula gelebilecekler. Ýkinci husus favori. Önceki yönetmelikte öðrencilerin favori, sakal ve býyýk býrakamayacaðý yer alýrken yeni yönetmelikte sadece sakal ve býyýk býrakýlamayacaðý yer almaktadýr. Dolayýsýyla öðrencilerin favorileri uzun olabilecektir. Üçüncü husus ise taký. Önceki yönetmelikte bilezik, küpe, süs ve ziynet eþyasý takýlamayacaðý hükmü varken yeni yönetmelikte buna yer verilmedi. Bu durumda öðrencilerin küpe, kolye, bilezik, yüzük gibi takýlarla okula gelebilecekler diye yorumluyor. Prof. Dr. Suat Çaðlayan, bir radyodan, MEB'in Müsteþar Yardýmcýsý Çelik'ten dinlediði açýklamayý sýralamýþ: 1- Tek tip okul giysisi Rusya gibi demir perde ülkelerinden kalmadýr. (Yani komünist artýðý bir sistemi yok ettik!) 2- Tek tip giysi uygulamasý artýk hiçbir batý ülkesinde yok. (Elbette bu doðru deðil.) 3- Ýsteyen her yoksul öðrenci 'sosyete pazarlarýndan' önemli markalarý satýn alýp giyebilirler. (Þu iþe bakýn! Bir de yoksul öðrencileri kaçak giysi satýn almaya zorluyorlar) 4- Zaten biz, ayný mahallede oturanlarý o mahalledeki okula gönderiyoruz. Baþka mahalleye gitmelerine izin vermiyoruz. Örneðin, Ankara'da Keçiören'de oturan bir öðrenciyi Çankaya'daki bir okula göndermiyoruz. (Þu açýklamayý görüyor musunuz? Yoksul mahallelerde oturanlar zenginlerin oturduðu mahallelere gönderilmezse nasýlsa bir sorun çýkmaz diye düþünüyorlar.) Ne kadar inkar etmeye çalýþýrsa çalýþsýnlar, hedefleri baþörtüsünü ilkokullara kadar sokmak. Þimdi bu uygulamanýn, 4+4+4'ün devamýndan baþka bir þey olduðunu söyleyebilir misiniz? diye söyler Çaðlayan Hoca... Ne söylesek azdýr. Komþular ile sýfýr sorun ile baþlayan macerada, sorunsuz komþu kalmadý ki. Ekonomi özellikle de konfeksiyon giyim, kuþam sektörü de zor günler yaþýyor. Kýyafet serbestisi ile hiç olmazsa iç piyasayý adam akýllý canlandýrýrýz düþüncesi ile bir taþla bir kaç kuþ düþürme þark kurnazlýðý yapýlmýþtýr. Hani, þey gibi iþte. Cambaza bak olayý. Muhteþem diziye bak denilip, füze rampalarý yerleþtirilmesi gibi. Ve/veya kýlýk kýyafet serbestisine bak deyip çocuklarýn bürünme serbestisi ve ombudsmanýmýzýn hayýrlara vesile olmasý gibi... EÐÝTÝM SEN, DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin de aralarýnda yer aldýðý emekmeslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler, YÖK`ün yükseköðretimi yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý üzerine 11 Aralýk 2012 tarihinde Mülkiyeliler Birliði`nde bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TMMOB`yi temsilen Genel Sekreter N. Hakan Genç katýldý. 12 Eylül ürünü olarak 6 Kasým 1981`de kurulan Yükseköðretim Kurulu, 31. Yýlý biterken kaldýrýlmasý yönündeki toplumsal mutabakata raðmen varlýðýný sürdürmekte, hatta sahip olduðu merkezi iktidar "yeniden yapýlandýrma" çalýþmalarýyla daha fazla güçlendirilmek istenmektedir. Yýllardýr söylediðimiz gibi YÖK, otoriter, baskýcý yapýsý ve zihniyetiyle tüm yükseköðretimi tahrip etmiþ ve etmeye devam etmektedir. Bu nedenle YÖK, sadece bir üst kurul olarak deðil, üniversitede resmi ideolojinin yeniden üretilmesini saðlayan, sermayenin çýkarý doðrultusunda yarattýðý iliþkiler sisteminin bir toplamý olarak algýlanmalýdýr. Bu sistem, toplumla organik bað kuramayan, toplumsal aidiyeti olmayan, yalnýzlaþmýþ, iktidar ve güce tapýnan, varlýðý koþulsuz "uyum" saðlamak olan insanlarý yaratmayý hedeflemektedir. YÖK`ün "yeniden yapýlandýrma" adý altýnda yayýmladýðý ve üniversiteye yeni bir saldýrý metni olan "yasa taslaðý önerisi" de özünde bu merkeziyetçi yapýyý daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yaklaþýk 30 yýldýr, YÖK`ün kaldýrýlmasý ve üniversitelerin bilimsel özgürlük; eþitlikçi özgürlükçü demokratik özyönetim, kurumsal özerklik, kamusal finansman ve iþ güvencesi temelinde, niteliði artýrma amacýyla yeniden yapýlandýrýlmasý üzerindeki toplumsal mutabakata raðmen, YÖK ün yürüttüðü çalýþmalarda bu taleplere yer verilmediði görülmektedir. Aksine AKP nin otoriter, muhafazakar ve piyasacý yönelimi, çalýþmalarýn temel dayanaðý haline getirilmiþtir. Diðer taraftan, "yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýyla" yükseköðretim alaný, kapitalizmin dünya ölçeðinde etkinleþen iþleyiþine eklemlenmek istenmekte, kamusal kaynaklar sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzerine seferber edilmektedir. Bu çalýþmalar, sermayenin ve siyasal iktidarlarýn denetimindeki YÖK düzeni tarafýndan zaten tahrip edilmiþ üniversiteyi, yükseköðretimi yeniden yapýlandýrmak adý altýnda yok edecektir. YÖK ün bu çalýþmalarý aslýnda çok manidardýr. Çünkü, neresinden tutsak elimizde kalan yükseköðretim sisteminde yýllar içerisinde; Yükseköðretim, alýnýr satýlýr bir hizmet haline getirilmiþ, Parasý olanýn ve olmayanýn farklý niteliklerde bu hizmet alanýndan yararlanmasýna neden olunmuþ, Akademisyenler, devletin sýnýrlarýný belirlediði ve ticari deðeri olan bilgi üretmeye zorlanmýþ, Üniversiteler birer ticarethane, öðrenciler de müþteri olarak görülmüþ, Niteliði deðil; rekabeti, kaliteyi, esnek ve güvencesiz istihdamý hedefleyen "iþletmeci" uygulamalar yürürlüðe koyulmuþtur. Üstelik bu uygulamalar, bizzat YÖK eliyle hayata geçirilmiþtir. Bugün ise YÖK ün bu zamana kadar oynadýðý iþlev unutturulmaya çalýþýlarak, "demokratlýk" kisvesi altýnda yeni bir süreç iþletilmek istenmektedir. Eleþtiriler ve talepler dile getirildiðinde manidar bir sessizliðe bürünerek bu eleþtiri ve talepleri adeta bir kara delik gibi yutan kurumun, 30 yýldýr yukarýdaki süreci bizzat yöneten YÖK olmasý, aslýnda her þeyi özetlemektedir. Bilinmelidir ki, YÖK ün yapýlandýrma çalýþmalarý eðitim hakkýný, akademik ve bilimsel özgürlükleri, üniversitelerin özerkliklerini, bilginin paylaþýlabilir olmasýný ortadan kaldýracak düzenlemelerin son adýmý olacaktýr. Dolayýsýyla bu çalýþmalar taþýdýðý amaç ve hedef gereði, 12 Eylül cuntacýlarýnýn açtýðý yoldan ilerlemekte ve yükseköðretim hizmeti alanýna bütünlüklü bir saldýrýyý kendisine görev edinmektedir. Bu nedenle; Kamusal hizmet olarak eðitim ve bilimi savunduðumuzdan, tamamen kar amaçlý çalýþacak olan özel yükseköðretim kurumlarýný, öðrencilerin müþterileþtirilmesini ve paylaþýlmasý gereken bilginin satýlmasýný kabul etmiyoruz! Bilginin paylaþýlmasýný esas aldýðýmýzdan dolayý, bilginin alýnýr satýlýr bir ürün olarak görülmesini kabul etmiyoruz! Demokratik özyönetimi savunduðumuzdan, sermayenin ve siyasal iktidarýn üniversite yönetiminde daha da belirleyici olmasýnýn yolunu açacak olan "üniversite konseyleri"ni kabul etmiyoruz! Eleþtirel düþüncenin, bilimsel ve akademik özgürlüklerin önünde iþsiz kalma bir tehdit unsuru haline getirilmiþken, Türkiye nin dört yanýnda araþtýrma görevlilerinin iþine son verilirken, araþtýrma görevlilerinden idari personele, öðretim görevlilerinden öðretim üyelerine kadar iþ güvencesini ortadan kaldýracak hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz! Performans kriterlerinin daha fazla kar için olduðunu bildiðimizden, üretilen eðitim hizmetinin ve bilimin niteliðini daha da düþürecek olan performans sistemi uygulamasýný kabul etmiyoruz! Bizler, aþaðýda imzasý bulunan örgütler olarak, bir gerçeðin altýný çizmek istiyoruz: Ýþ güvencesi yoksa akademik özgürlük, Üniversite bileþenleri yoksa demokratik özyönetim, Akademik özgürlük ve demokratik özyönetim yoksa kurumsal özerklik, Kurumsal özerklik yoksa özgür bilim ve eðitim, Özgür bilim ve eðitim yoksa özgür düþünce, Tüm bunlar yoksa üniversite YOKTUR. Bizler, yükseköðretim de dahil eðitimi temel bir hak olarak kabul etmekte; insan, toplum ve doða yararýna; parasýz, bilimsel, anadilinde, nitelikli, özgürleþtirici eðitimi; üniversitelerin kurumsal özerkliðini, akademik özgürlükleri, tüm bileþenlerin katýlýmýyla demokratik eþitlikçi özyönetimi savunmakta, etnik ve cinsiyete dayalý vb. her türlü ayrýmcýlýðý reddetmekteyiz. Bu nedenle, yükseköðretimin ü olan "yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna" karþý, güçlü bir muhalefeti örgütlemek, üniversiteleri birer direniþ mekânlarý haline getirmek için tüm gücümüzle hareket edeceðiz. EÐÝTÝM SEN KESK DÝSK TMMOB TTB

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Kapadokya bölgesi turizminin geleceðinin etkin þekilde belirlenmesi amacýyla Tarihi Kentler Birliði,ÇEKÜL Vakfý ve Nevþehir Belediyesi'nin iþbirliðinde ilki 20 Kasým'da düzenlenen Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritalarý-Kapadokya Stratejik Yön Planý Kayseri Çalýþtayý'na katýlarak bir konuþma yaptý. Kayseri Valisi Þerif Yýlmaz,Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý(ÇEKÜL) Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen,Tarihi Kentler Birliði yetkilileri,çeþitli turistik merkezlerin belediye baþkanlarý ile turizmcilerin katýldýðý Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritalarý-Kapadokya Stratejik Yön Planý Kayseri Çalýþtayý, Kayseri Büyükþehir Belediyesi Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Çalýþtayda konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, tarih boyunca 8 i büyük,20 farklý toplumun hayat sürdüðü Kapadokya bölgesinin çok kültürlülükten kaynaklanan önemli bir potansiyel oluþturduðunu belirtti. Bölgenin gelecekte kültürel turizm anlamýnda etkinliðini daha da aktif olarak sürdürebilmesi adýna bu tür sivil toplum örgütlerinin çalýþmalarýný önemsediklerini ifade eden Ünver, çok farklý kesimlerin bir araya gelip düþünceleri ile bölgesel turizm geliþmiþliðine katký saðladýðý çalýþtayýn baþarýlý geçmesi dileðinde bulundu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Ýsmail Ördü, yerli malý kullanmanýn ulusal bir görev olduðunu kaydetti Aralýk Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý Yerli Malý Haftasý dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan Ördü, yerli malý tüketilmesi için halkýn bilinçlendirilmesinde esnaf teþkilatlarýna da önemli görevler düþtüðünü söyledi. Dünyanýn pek çok ülkesinde Türkiye`de üretilen ürünlerin satýþa sunulduðu halde Türk üretimi mallarýn, iç piyasada yeterli deðeri görmediðini ifade eden Ördü: "Ekonomileri ülkemiz ekonomisinden güçlü olan ülkelerde düzenlenen kampanyalar ile ülke insaný kendi ülkesinin malýný satýn almasý için örgütleniyor. Diðer ülkelerin kendi ekonomilerinde söz sahibi olmasý engelleniyor. Ama ne yazýk ki bizim ülkemizde yabancý markalarý tercih etme konusunda halkýmýzda yýlardýr süregelen bir özenti vardýr. Tutum, yatýrým ve yerli mallarýn tercih edilmesi, çocuklarýmýza küçük yaþlardan itibaren aileden baþlayarak öðretilmesi gereken önemli ve gerekli bir olgudur ancak bu noktada yalnýzca çocuklarýmýzýn deðil yediden yetmiþ yediye tüm vatandaþlarýmýzýn bu özel ve önemli haftayý bilmesi ve farkýndalýk içinde olmasý gerekmektedir. Vatandaþlarýmýzýn kimliðini, dilini, tarih bilincini, binlerce yýllýk geleneklerini kaybetmeden mevcut milli kaynaklarý savurganlýða gitmeden kullanmasý, dýþarýya baðýmlýlýðýmýzý azaltacak ve kazançlarýmýzý ülkemiz için yatýrýmlarda kullanmanýn yolunu açacak, Türkiye`nin baðýmsýz geleceði için önemli bir katký saðlayacaktýr. Bu vesile ile tüm halkýmýzý yerli malý kullanmaya davet ediyor saygýlar sunuyorum." dedi. Hacýbektaþ ilçe Müftülüðünün Aþure daðýtýmý Hacýbektaþ Kýz meslek Lisesi önünde gerçekleþti. Sulucakarahöyük/ Hacýbektaþ Haber: Hasan Kankal Muharrem ayýnýn son gününde Hacýbektaþ ilçe müftülüðü halka aþure daðýttý. Ýlçe müftüsünün kýsa konuþmasýnýn ve Kerbela þehitleri için Yapýlan dua nýn ardýndan Ýlk aþure daðýtýmýný Hacýbektaþ kaymakamýnýn Ýkramýyla baþladý. Hacýbektaþ Kaymakamý, Belediye baþkaný ve Emniyet Müdürünün hazýr bulunduðu Aþure daðýtýmýna ilginin yoðun olduðu gözlendi. Hacýbektaþ pazarý için gelenlerde aþureden nasiplerini aldýlar ve tadýna baktýlar. Hacýbektaþ Müftülüðüne aþure daðýtýmlarý için memnuniyetlerini dile getirdiler. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir de tarihinde saat 12.12'de dünyaya gelen kýz bebek, hastane personeli ve hasta yakýnlarýndan büyük ilgi gördü tarihinde bir bebek dünyaya getiren Gamze-Ýbrahim Eskin çiftinin kýzlarý, özel bir hastanede saat de doðdu. Nevþehirli ailenin bebeði hastane personelinden ve hasta yakýnlarýndan da yoðun ilgi gördü. Böylesine özel bir günde anne olduðu için çok mutlu olduðunu ifade eden Gamze Eskin, "Bebeðin adýný henüz kararlaþtýrmadýk. Aklýmýzda birkaç isim var ve eþimle birlikte karar vereceðiz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Tam bugüne denk geldi. 12 inþallah bebeðimize uðurlu gelir" dedi. Hastane yetkilileri 2 kilo 950 gram doðan bebeðin saðlýk durumunun iyi olduðunu bildirdi.

4 KESK Araþtýrma Departmaný KESK- AR, 4 kiþilik bir aile için 2012 yýlý Kasým ayýna ait açlýk ve yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Yapýlan araþtýrmada 4 Kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý olan açlýk sýnýrý, Eylül ayýndaki 1060 TL seviyesinden Kasým ayýnda 1101 TL ye artýþ gösterdi, açlýk sýnýrýnýn tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen yoksulluk sýnýrý ise 3351 (Þekil 1) eden küresel durgunluðun, uygulanan mali ve para politikalarýnýn etkisi ile açlýk riski ve yoksullaþma süreci üzerindeki tehdidini arttýrýyor. Önümüzdeki süreçte küresel likitide bolluðunun ve uygulanan para politikasýnýn etkisi ile enflasyonun yeniden týrmanýþa geçmesi beklenmektedir. Enflasyonun yeniden çift hanelere geçmesine iliþkin beklenti ise, hali hazýrda giderek olumsuzlaþan açlýk ve yoksulluk sýnýrýný daha da yukarý itici etkiye sahip. Diðer bir ifade ile mevcut politikalarýn sürdürülmesi halinde gelecek dönem daha fazla bir nüfus açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum olacak, yoksullaþanlarýn sayýsý ciddi bir oranda artacak. (Þekil 2) TÜÝK Gerçeklere Müdahale Ediyor! Açýk bir bir dezenformasyon süreci içinde, birçok analize, birçok tahlil ve yoruma veri oluþturacak TÜÝK raporlarý gerçeði yansýtmamaktadýr. AKP hükümetinin kamuoyuna sunduðu açýklamalara paralel TÜÝK tarafýndan açýklanan verilere göre iþsizlik azalýyor, reel ücretler artýyor, enflasyon bir sorun olmaktan çýkýyor, yani kýsaca herkesin yaþam koþullarýndan memnun olduðu bir pembe tablo çiziliyor. Oysa gerçeklere açýkça müdahale ediliyor! Türkiye de yaþayan emekçilerin, yaþadýðý koþullar günden güne zorlaþýyor, emekçiler her gün biraz daha yoksulluða hatta açlýk sýnýrýnýn altýnda bir refah seviyesine doðru itiliyor. Reel ücretler geriliyor, enflasyon yine yüksek seyrediyor, zam üzerine zam yapýlýyor, kýsaca hayat pahalýlýðý karþýsýnda refah kayýplarý sürekli artýyor, giderek yoksullaþan kesimden sürekli zenginleþen dar kesime bir gelir transferinin süreklileþtirilmesini saðlayacak politikalar hýzlýca hayata geçiriliyor. Yoksullaþmaya ve refah kayýplarýna doðrudan etki eden enflasyonun hesaplamasýnda gelir gruplarý dikkate alýnmýyor, açýklanan enflasyon halkýn enflasyonunu yansýtmýyor. Her gelir grubunun farklý olan harcama kalýplarý dikkate alýnmýyor, emekçi halkýn birebir yaþadýðý hayat pahalýlýðý ortaya çýkarýlmýyor. Nitekim enflasyona baðlý belirlenen ücret zamlarýnda da bu gerçeði yansýtmayan oranlar dikkate alýnýyor, emekçiler yine hayat pahalýlýðý karþýsýnda yenik duruma düþürülüyor. Ýþsizlik hesaplamalarýnda da ayný durum söz konusudur. Haftada 2 saat çalýþan iþçiyi bile çalýþýyor sayan TÜÝK, uzun dönem iþ arayanlarý da iþsiz saymýyor. Dolayýsý ile 4 Aralýk tarihinde TÜÝK tarafýndan açýklanan yoksulluk oraný ve yoksulluðun azaldýðýna dair yorumlar da gerçek dýþý kalmaktadýr. TÜÝK söz konusu hesaplama yönetiminde ülkede en fakirden baþlayarak en zengine kadar üst üste dizilen gelirlerin en ortasýndaki gelir rakamýný medyan gelir olarak kabul ediyor. Bu en ortadaki gelir rakamýnýn yüzde 50 sinin, yarýsýnýn altýnda geliri olanlar göreceli olarak yoksul sayýlýyor. Gelir adaletsizliðinin uçurumlaþtýðý ülkemizde yoksulluk hesaplamalarýnda bir bireyin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasýnýn tüketim harcamasýna daðýlýmý incelenmeli, izlenecek yöntemde bu inceleme dikkate alýnmalýdýr. Bu gerçeklerin göz ardý edilerek geliþtirilen yöntemler sadece mizansen niteliðinde kalmaktadýr. * KESK-AR tarafýndan yapýlan Açlýk ve Yoksulluk hesaplamasý, her ay TÜÝK tarafýndan açýklanan Tüketici Fiyatlarý Endeksi tarafýndan açýklanan veriler kullanýlarak hazýrlanmaktadýr. Kiþilerin yaþamýnýn sürdürmesinde ihtiyacý olan asgari tüketim harcamalarýnýn hesaplanmasýnda Saðlýk Bakanlýðý ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazýrladýðý Türkiye ye özgü beslenme kalýbý dikkate alýnmaktadýr. KESK-AR TL den 3481 TL ye yükseldi. Açlýk ve Yoksulluk Sýnýrý Yüzde 4 Arttý! (Þekil 1) Hesaplamaya göre 4-6 Yaþ Kýz Çocuðu için açlýk sýnýrý 215,93TL, yaþ erkek çocuðu için 312,85TL, yetiþkin kadýn için 281,17TL ve yetiþkin erkek için ise 291,05TL olarak gerçekleþti. Genel ortalamada açlýk sýnýrý Eylül ayýna göre Kasým ayýnda yüzde 4 artýþ gösterirken, alt kalemlerde en yüksek artýþ yaþ arasý erkek çocuðu için zorunlu gýda harcamalarýnda meydana geldi. Eylül-Kasým aylarý içinde yoksulluk oranýnda da yüzde 4 lük bir artýþ izlenirken, en fazla artan harcamalar arasýnda Giyim ve Ayakkabý harcamalarý yer aldý. Emekçilerin bütçesinde en büyük harcama payý ise gýda harcamalarýna ayrýlýyor. Bu sýralamayý, konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar izlerken, eðitim ve saðlýk harcamalarý da uygulanan politikalarýn bir sonucu olarak emekçinin bütçesindeki payýný giderek arttýrýyor. Enflasyonla Birlikte Büyüyen Riskler 2012 yýlý Kasým ayýnda 2003 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi nde on iki aylýk ortalamalara göre %9,26 artýþ gerçekleþti. Eylül ve Ekim ayýnda %9,53 olan enflasyon rakamýnda kýsmen yaþanan düþüþ, devam (Þekil 2)

5 Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý 2003 yýlýnda yapýlan Irkçýlýk adlý yapýtý geçen günlerde ikinci baskýsýyla okurlarla buluþtu. Pratik Felsefe Yazýlarý, Schriften zur Praktischen Philosophie am Beispiel der Türkiye gibi yapýtlarýnýn ardýndan piyasaya çýkan Irkçýlýk, felsefe çevrelerinde bir otorite kabul edilen güçlü bir teorik perspektif sunuyor. Yazarýn ideoloji kuramlarý konusundaki uzmanlýðý, ýrkçýlýk gibi çaðdaþ bir sorunu ele alýþýna güçlü bir altyapý oluþturuyor. Sinan Özbek, bu yapýtýna ýrk kavramý ve kuramlarýný inceleyerek baþlýyor. Bu kavramsal araþtýrma, tarihsel olarak ýrk kavramýnýn dilsel kökeni üzerine odaklanýyor. Kavramýn Batý dillerinde ve Türkçenin çeþitli lehçelerindeki kullanýlýþ biçimlerini araþtýrarak incelikli bir araþtýrma içine giren yazar, bu kullanýmlar arasýndaki farklýlýklara ve benzerliklere de iþaret ediyor. Batý da bir politika ve sosyal bilim kavramý olarak kullanýlan ýrk kavramýnýn, Türkçede daha çok Türk milliyetçiliðini yaratan kuramsal tartýþmalarda kullanýlmasýna dikkat çekiliyor. Irk sözcüðünün Arapça kökeni konusundaki görüþleri ikna edici bulmayan Sinan Özbek, kavramýn Türkçe kökenini savunan dilbilimcilerin görüþlerini kabul ediyor. Kavramýn dilsel kökeni Göktürk yazýlarýndan Abdülkadir Ýnan ýn Oðuz Destaný na, Kaþgarlý Mahmud un Divani Lugat-it Türk adlý eserine dek inceleniyor. Bu derinlikli araþtýrma yazarýn sorunun kavramsal derinliðine verdiði önemi gösteriyor. Irkçýlýk ýn bir diðer tartýþma baþlýðý, felsefecilerin üstünde pek de mutabýk olmadýklarý bir tartýþmayla özetleniyor. Antikçað da ýrkçýlýk var mýydý? sorusu kavramýn tarihsel kökenini, felsefenin büyük filozoflarýndan biri olan Aristoteles in ýrkçý olduðu savunulan görüþlerinden örneklerle tartýþýyor. Sinan Özbek, Claude Levi- Strauss un görüþlerini anarak tartýþmaya devam ediyor. Irkçýlýðý kapitalizmin bir ideolojisi olarak ele alan Özbek, Antik Yunan da ýrkçýlýk sorgulamasýnda kapitalizmin ortaya çýkmasýndan çok uzun süre önce yaþamýþ olan Aristoteles in görüþleriyle hesaplaþmayý zorunlu bir tartýþma baþlýðý olarak görüyor. Ek olarak antisemitizmin ýrkçýlýk baþlýðý altýnda incelenebilirliðini sorgulayan yazar, Memmi ve Poliakov gibi isimlerle tartýþýyor. Özbek in oldukça önemli olan görüþlerinden biri, antisemitizmin modern anlamdaki ýrkçýlýða dönüþmesine kadar geçen zamanda Yahudilerin uðradýklarý kýyýmlarýn temel olarak dini gerekçelere dayandýðýný ifade ettiði görüþler. Sorunun Türkiye ayaðýna da sýklýkla deðinilen yapýtta Türkiye deki antisemitist görüþlerin yaygýnlaþmasý ve ýrkçý bir nitelik kazanmasý da Yahudilerin ekonomide tuttuklarý yerle iliþkilendiriliyor. Emeðe satmak... Yapýttaki en önemli tartýþmalardan biri ýrkçýlýðýn tarihsel ve ekonomik köklerinin incelendiði üçüncü bölümde geçiyor. Irkçýlýðýn modern zamanlarýn bir kavramý oluþu bu bölümde olumlanýyor. Yazara göre ýrkçýlýðýn baskýcý bir öðreti olarak ortaya çýkmasý, genellikle sömürgecilik dönemiyle birlikte tartýþýlýyor. Immanuel Geiss ýn ve Albert Memmi nin görüþlerinden referanslarla modern anlamda ýrkçýlýðýn yakýn zamanlarýn bir kavramý olduðu ifade ediliyor. Sinan Özbek bu vurguyu Alex Collinicos la birlikte bir adým daha ilerletiyor: Irkçýlýk kapitalizmin dünya ölçeðinde bir üretim tarzý olmasýyla ortaya çýkmýþ bir ideoloji olarak tanýmlanýyor. Kavramýn tarihsel kökeni 17 ve 18. yüzyýllara, Yenidünya nýn sistemli köleciliðiyle birlikte anýlarak geriye götürülüyor. Özbek ýrkçý ideolojinin maddi olarak temellendiðini belirttiði noktayý ise Collinicos a yönelttiði Antikçað da köle emeðinin kullanýlmasý neden bir ýrkçý ideolojiyle temellendirilmeye kalkýþýlmadý? soru üstünden açýklýyor. Devam eden görüþlerini Özbek þöyle özetliyor: Callinicos þöyle cevaplýyor: Bu soru, deðiþik toplumlarda emeðin taþýdýðý nitelik ile iliþkilidir. Bilindiði gibi kapitalizm öncesi toplumlarda sömürü özgür olmayan emeðe dayanýr. Köleci toplumlarda kölenin kendisi özel mülktür. Feodal toplum, eþit olmayan gruplar ayrýmýyla oluþur. Bu toplumlarda gruplarýn eþit olmayýþý hukuksal olarak belirlenmiþtir. Kapitalizmde ise sömürü özgür ücretli emeðe dayanýr. Ýþçi, emeðini satmakta ya da satmamakta özgürdür. Tam da bu nokta, ýrkçý ideolojinin maddi olarak temellendiði yerdir. Bu belirlemeler yapýtýn teorik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu önemli tartýþma baþlýklarýna ek olarak ortaya konan diðer görüþler; Irkçýlýk ve Heterofobi Irkçýlýk ve Cinsiyetçilik, Irkçýlýk ve Milliyetçilik gibi ilgi çekici baþlýklarda inceleniyor. Irkçýlýðýn ve cinsiyetçiliðin ayný ideolojiler olup olmadýðý yönündeki sorun, yapýtýn sistematik yapýsýyla son derece uyumlu görüþlerle tartýþýlýyor. Her iki ideoloji de yapýtta ayný üretim iliþkilerinin egemen olduðu bir toplumsal sistemin ürünü olarak tartýþýlýyor ve her ikisi de söz konusu toplumsal sistemin birtakým týkanýklarýný aþabilmenin, bu sistemin devam edebilmesinin araçlarý olarak tanýmlanýyor. Yine de Özbek, bunlarý ayný ideolojik yapýlarmýþ gibi ele almanýn, kadýnlarýn ýrkçý ideolojiyle olan iliþkilerini kavramayý engellediðini belirtiyor. Görüþlerine cinsiyetçi ve ýrkçý ideolojilerin köklerini bireylerin son derece derinlerine saldýðýný ekleyen yazar, bireylerin bu ideolojileri kendilerinden ayýklamasýnýn özel bir sorgulama ve bilinçlenme çabasýný gerektirdiðini ifade ediyor. Yapýtta benzer þekilde milliyetçiliðin de ýrkçýlýk gibi ayný üretim iliþkisi içinde ortaya çýkýþý anlatýlýyor. Irkçýlýðýn da, milliyetçiliðin de içinden doðduklarý üretim iliþkisinin yerleþmesini ve devamýný saðlayan ideolojiler olduðunu ifade eden Özbek, bu yapýtýnda ýrkçýlýk sorununu bütün derinliðiyle ele alan incelikli tartýþmalara giriþiyor. Batýlý kaynaklarla girdiði tartýþmalara ek olarak sorunun Türkiye de kavranýþ ve uygulanýþ biçimlerini felsefeci kimliðiyle ele alan Sinan Özbek, Türkiye de Irkçýlýk baþlýðý altýnda son derece ilgi uyandýran bir sorgulama süreci içine girerek sosyal bilimler alanýnda ýrkçýlýk konusunu bütün çeperleriyle kuþatmayý baþarýyor. Irkçýlýk konusunda bir kaynak niteliði taþýyan yapýt bir kez daha yeni baskýsýyla okuyucularýyla buluþuyor. IRKÇILIK Sinan Özbek Notos Kitap 2012, 165 sayfa, 14 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasýnýn desteðiyle NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan `Ýnsan Haklarýnda Kuramsal ve Güncel Sorunlar konulu panel düzenlendi. NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, üniversite akademik ve idari personeli ile öðrenciler, hukukçular, sivil toplum kuruluþ temsilcileri katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman, "Ýnsan Haklarý konusunu ayrýntýlý bir biçimde konuþmamýz gerektiði inancýyla konunun ne kadar önemli olduðunu bu panelimizdeki bildiriler aracýyla vurgulamak istedik. Umarýz bugünkü panelimiz, insan haklarýnýn geliþimine, kuramsal ve pratik açýdan duyarlýlýðýmýza ve farkýndalýðýmýzýn artýþýna da katkýda bulunur" dedi. Ýnsan Haklarýný garanti altýna alma yolunun yasa yapmakla deðil, özellikle kamu görevlilerinin eðitilmesiyle olabileceðini söyleyen NEÜ Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, "Ýnsan Haklarý, çaðdaþ uygarlýðýn en önemli ölçülerinden bir tanesidir. Türkiye bugün dünyada Ýnsan Haklarý denince itibar açýsýndan baktýðýmýzda, itibarý düþük ülkelerden bir tanesidir. Bir devlet, bireyleri ve insanlarý koruduðu sürece vardýr. Batýda devletin olmadýðý yerlerde insan haklarýnýn çiðnendiðini görüyoruz. Ama bizde en çok insanlarýn kamu otoritelileriyle iliþkiye girdiklerinde haklarýnýn çiðnendiðini gözlemliyoruz. Dolayýsýyla bizim devlet olarak öyle bir sistem geliþtirmemiz gerekiyor ki, insanlara hizmet edelim. Ýnsanlarýn haklarýný koruyalým, insanlarýmýzý güçlendirelim" diye konuþtu. Panelin açýlýþýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, "Ýnsan Haklarýndan bahsettiðimize, haklarýn böyle bir panel konusu edildiðine göre bir sorun var demektir. Bu soruna nasýl bir çözüm getiririz diye, yýllardýr, tartýþýyoruz, daha da tartýþacaðýz. Ana baþlýk Ýnsan Haklarý olmakla birlikte Kadýn Haklarý, Çocuk Haklarý, Engelli Bireylerin Haklarý þeklinde devam edegelen pek çok alt baþlýkta Ýnsan Haklarýný sorguluyoruz. Devlet ve millet olarak yüz yýllardýr insana çok deðer veren felsefemizle dünyaya örnek olduk. `Yaratýlaný Hoþ Gör, Yaratandan Ötürü felsefesini yüzyýllardan beri kendisine þiar edilmiþ bir milletin çocuklarýyýz. Ancak bugün biz de evrensel hukuka baðlý kalarak, imzaladýðýmýz uluslararasý anlaþmalar doðrultusunda Ýnsan Haklarýnýn tam olarak saðlanabilmesi, kanunlarýn uygulanabilmesi hususunda mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandý. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Hasan KANKAL Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini bu yýlýn 11 ayýnda 2 milyon 477 bin 136 yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Nevþehir Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, peribacalarý, oyma kaya kiliseleri, yeraltý þehirleri ve sýcak hava balonculuðu ile ünlü Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik yerleri, bu yýlýn ocak-kasým döneminde 2 milyon 477 bin 136 yerli ve yabancý turist gezdi. Geçen yýlýn ayný döneminde ise bölgeyi 2 milyon 434 bin yerli ve yabancý turist ziyaret etmiþti. Bölgede yýlýn 11 ayýnda en çok ziyaret edilen mekanlar arasýnda Göreme Açýk Hava Müzesi, Kaymaklý Yeraltý Þehri ve Derinkuyu Yeraltý Þehri ilk sýralarda yer aldý. Kapadokya bölgesinde Göreme Açýk Hava Müzesi baþta olmak üzere Zelve, Açýksaray ve Mustafapaþa Ören Yeri, Nevþehir, Ürgüp, Hacýbektaþ Veli Müzesi, Çavuþin, Gülþehir St. Jean, Mustafapaþa Constantin-Eleni, Karanlýk, Tokalý ve El Nazar kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklý ve Derinkuyu yeraltý þehirleri, yerli ve yabancý turistlerin ziyaretine açýk bulunduruluyor. Müze ve ören yerlerinden yýlda ortalama 10 milyon lira gelir elde edilen Kapadokya'da yýl sonuna kadar hem elde edilen gelirin artmasý hem de turist sayýsýnýn 3 milyona yaklaþmasý ve 2011 yýlýna ait olan ziyaretçi rekorunun da kýrýlmasý bekleniyor. Bölgeyi, 2011 yýlýnda 2 milyon 511 bin 955 kiþi ziyaret etmiþti.

7 Gidiþatýn daha beter olduðunun farkýndayýz ve onlar da bizler için beter olanýn kendileri için better (Amerikanca da daha iyi ) olacaðýnýn farkýndalar. Ýstatistikler gösteriyor ki, bizleri yoksullaþtýrdýkça kendileri zenginleþiyor. Bizleri köleleþtirdikçe kendileri özgürleþiyor. Bizlere zulmettikçe içlerinin yaðý eriyor. Ýleri dedikçe gericileþiyorlar. Ampullerini çoðalttýkça karanlýk koyulaþýyor. ABD ye biat ettikçe bitleri kanlanýyor. Osmanlý dan söz ettikçe piyasalarý artýyor. Siyasi Ýslam ý dayattýkça oylarý çoðalýyor. Alevileri hor gördükçe kibirleri kabarýyor. Kürtleri yok saydýkça Türklükleri þahlanýyor. Kapitalizme secde ettikçe maneviyatlarý da yükseliyor. Emek sömürüsü sayesinde sermayeleri birikiyor, küpleri dolup taþýyor. Türkiye yi kendilerinden baþka kimsenin yaþayamayacaðý bir memleket haline getirmelerine pek az kaldý. *** Ýþte bu yüzden dün ÖDP Türkiye yi Yeniden Kuralým kampanyasý baþlattý. Artýk Yeter! diyor. On yýllýk AKP iktidarýnda birileri karunlaþýrken iþsizlerin sayýsý 5 milyona dayandý. Yoksullar yerlerinden sökülüp þehrin kenarlarýna sürülürken bu alanlar sermayenin ve zenginlerin özel mekânlarýna dönüþtürüldü. Ýþçiler, emekçiler sefalet ücretlerine mahkûm edilirken on yýlda doðalgaza yüzde 208, son üç yýlda elektriðe yüzde 120 zam yapýldý. Satýlmadýk ne bir fabrika, ne bir dere býrakýlmadý. En çok parasý ve malý olanýn en deðerli olduðu, parasý olmayanlarýn eðitim ve saðlýk gibi en temel insan haklarýndan dahi mahrum býrakýldýðý, insaný, emeði ve doðayý son damlasýna kadar sömüren bu düzene ÖDP Hayýr! diyor. Ekliyor: Baðýmsýz bir Türkiye Kuralým. Gerçekten laik ve özgür bir Türkiye Kuralým. Barýþýn ve Bir Arada Yaþamýn Türkiye sini Kuralým. Doða ve Yaþamla Uyumlu bir Türkiye Kuralým. Ýþte bunlar için: Emeðin Türkiye sini Kuralým diyor. Kapitalizmin kâr ve sömürüye dayalý mantýðýný ve mülkiyet iliþkilerini kökten deðiþtirdiðimiz, insanýn insana, emeðin sermayeye kulluðuna son vermiþ, ekonomiyi emekçilerin taleplerine, ihtiyaçlarýna yanýt üretecek þekilde düzenleyen, toplumun maddi kaynaklarýnýn paylaþýmýnda, iþ olanaklarýna eriþimde, parasýz ve nitelikli eðitim, saðlýk, sosyal hizmetlerden yararlanmada tam eþitliðin saðlandýðý, özelleþtirilen tüm kamu kuruluþlarýnýn kamusallaþtýrýldýðý, üretenlerin yönetiminde söz, yetki ve karar sahibi olacaðý bir Türkiye için harekete geçtiðini söyleyen ÖDP, çaðrýsýný þöyle bitiriyor: Ülkenin dört bir yanýnda baþlattýðýmýz bu yürüyüþümüzü 9 Haziran da Ýstanbul da gerçekleþtireceðimiz büyük bir mitinge dönüþtüreceðiz. AKP nin baský ve zorbalýkla hâkim kýlmaya çalýþtýðý bu suskunluk ve çaresizlik duvarýný yýlmayan, eðilmeyen, diz çökmeyen, hizaya gelmeyen kararlý mücadelemizi büyüterek yýkacaðýz. Bu direniþi, bu umudu büyütmeye, Türkiye yi yeniden kurmak için birlikte mücadeleye, sesimizi birleþtirmeye çaðýrýyoruz. *** ÖDP nin çaðrýsý böyle Ve bu konuda söyleyeceklerimin hepsini söylemiþ olamadýysam da... Benim adým Hýdýr deðil ama elimden gelen vallahi budur. Çünkü gazete yönetimi köþe yazýlarýnýn üç bin beþ yüz vuruþu (harf ve noktalama iþaretini) geçmemesi gerektiði konusunda uyardý. Saydým, buraya kadar üç bin yüz altmýþ yedi (boþluklu) vuruþ olmuþ Geriye kalaný da BirGün ü Yeniden Kurgulayalým kampanyasý uðruna, gazete yönetimine hediyem olsun! Ama boþluksuz Meclis'te Cemevi açýlmasý için CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açtýðý davada Meclis'ten gelen "Hacý Bektaþ-ý Veli Külliyesi'nde cami var, cemevi yok" açýklamasý Alevi örgütlerinin sert tepkisiyle karþýlaþtý. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu, "Hacý Bektaþ Külliyesindeki Cami, Alevi-Bektaþiler üzerindeki asimilasyon politikalarýnýn baþladýðý ve Alevi-Bektaþi köylerine zorla cami yaptýrma politikasýnýn ilk uygulanmaya baþladýðý ecdadýnýz II. Mahmut döneminde yapýlmýþtýr. Caminin yapým tarihi 1834 tür" açýklamasýnda bulundu. Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün 7 Mayýs 2012 tarihinde Meclis Baþkanlýðý ndan Meclis bünyesinde Alevi inancýna mensup insanlarýn ibadetini yapabilmesi amacýyla bir Cemevi yapýlmasýný talep etmiþ ve talep Meclis Baþkanlýðýnca ret edilmiþti. Bu ret cevabýnýn iptali için Hüseyin Aygün Ankara 6. Ýdare Mahkemesinde dava açmýþtý. TBMM Baþkanlýðý bu davaya iliþkin cevaplarýný göndererek davanýn reddini talep etti. TBMM Baþkanlýðý cevabýnda; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn sadece Sünni-Hanefi Ýslam inancýna deðil bütün Ýslam inancýna hizmet ettiðini, Aleviliðin müstakil bir Din olmadýðý ve Ýslam ýn bir yorumu olduðu, Ýzmir 11. Asliye Hukuk mahkemesine Sinan Iþýk tarafýndan açýlan ve nüfus cüzdanýnýn din hanesine Alevi yazýlmasý talebinin benzer nedenle ret edildiðini, Ýslam ýn tek bir ibadethanesinin bulunduðu, bunun da Cami-mescit olduðu, Tekke ve Zaviyeler kanunu nedeniyle de Cem evlerinde ibadet etmenin yasak olduðunu, Zaten Alevilerin ibadetini camide Sürgü beldesinde Alevi aileye yönelik linç giriþimine yönelik açýlan dava kapsamýnda, 58 sanýðýn yargýlanmasýna baþlanan duruþmada, sanýklarýn ifadeleri alýnýrken, bilgisayardaki kayýtlar silindi. yaptýðýný bu nedenle de Hacý Bektaþ Veli külliyesinde cami bulunduðunu, Bu nedenlerle de Cemevi diye bir ibadethane olmadýðý, Alevilerin de ibadethanesinin Cami olduðunu savundu. ALEVÝ KÖYLERÝNDEKÝ CAMÝLER ASÝMÝLASYON AMAÇLI YAPILDI TBMM Baþkanlýðý yalan söylemekte diyerek tepki gösteren Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneði Baþkaný Ali Kenanoðlu konuyla ilgili itirazlarýný þöyle sýraladý: Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan hizmet almadýðýný, almak istemediðini, çünkü Diyanetin sunduðu dini hizmetlerin Alevi inancýna uygun olmadýðý cümle alem tarafýndan bilinmekte. Ýzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Cüzdanlarýndaki Din hanesi kararý AÝHM tarafýndan davacý lehine sonuçlanmýþtýr. Sizin asimilasyoncu adaletiniz AÝHM de mahkum olmuþtur. TBMM Meclis Baþkanlýðý AÝHM kararlarýný tanýmadýðýný ilan etti de biz mi duymadýk? Cem evlerinin ibadethane tanýmý dýþýnda tutulmasý Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile deðil Bülent Ecevit Baþbakanlýðý ndaki Bakanlar Kurulu kararýyla olmuþtur. Hacý Bektaþ Külliyesindeki Cami, Alevi-Bektaþiler üzerindeki asimilasyon politikalarýnýn baþladýðý ve Alevi-Bektaþi köylerine zorla cami yaptýrma politikasýnýn ilk uygulanmaya baþladýðý ecdadýnýz II. Mahmut döneminde yapýlmýþtýr. Caminin yapým tarihi 1834 tür. Siz ecdadýnýzýn asimilasyon politikalarýný aynen uygulamayý kendinize misyon olarak görseniz de biz de ecdatlarýmýz gibi o caminin ve onun gibi Alevi köylerindeki camilerin asimilasyon amaçlý zoraki yapýldýðýný unutmayacaðýz. Zira Hacý Bektaþ anma etkinliklerine on binler katýlýrken, on binler pirlerine niyaz etmek için uzun kuyruklar oluþtururken o esnada vakit namazlarýný kýlmak isteyenlerin girdiði o asimilasyon camisinde sadece 3-5 kiþinin olduðunu da görebilirsiniz. Gözünüz ve gönlünüz kör, vicdanýnýz saðýr deðilse." DERGAH'TA CEMEVÝ YOK DEMEK, MECLÝS'TE MECLÝS BAÞKANI YOK DEMEK Mahkeme Baþkaný, Ulusal Yargý Aðý Biliþim Sistemi (UYAP) üzerinden yapýlan kayýtlarýn kasýtlý mý, sehven mi silindiðinin incelenmesine karar vererek, duruþmayý erteledi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kemal Bülbül, Meclis te Cemevi açýlmasý için CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün açtýðý davada Meclis'ten gelen Hacý Bektaþ-ý Veli Külliyesi'nde cami var, cemevi yok savunmayý kýnadý. Bülbül, TBMM adýna yapýlan savunmanýn hakkýn ve hakikatin arayýþý olan Aleviliðe hakaret olduðunu söyledi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Aygün ün baþvurusuna cevap verirken Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý dan icazet almýþtý diyen Bülbül, TBMM Baþkanlýðý ülkedeki bütün inançsal ve etnik gruplarý temsil etmesi gereken bir makam olmasý gerekirken Türk/Ýslamcý siyasetin savunucusu haline gelmiþtir ifadelerini kullandý. HACIBEKTAÞ DERGAHI TÜMÜYLE CEMEVÝ DÝR Hacýbektaþ Dergahý tümüyle bir Cemevi dir. Dergah ta Cemevi mevcut olup, hünkarýn sýrlandýðý mekanýn adý Meydan Evi, yani Alevi dilindeki Cemevi dir. Hünkar Hacýbektaþ ýn sýrlandýðý makamýn yanýnda Kýrklar Meydaný denen Alevi erkanýnýn, ceminin yürütüldüðü makam vardýr diyen Bülbül, Hacýbektaþ Dergahý ndaki caminin 1834 yýlýnda, II. Mahmut döneminde yapýldýðýný vurguladý. KATLÝAMCI ECDADI NIN YOLUNDA ÝLERLÝYOR Bülbül, þunlarý ekledi: Türk/Ýslamcý zihniyetin ecdadýmýz diye övündüðü II. Mahmut, Hacýbektaþ Dergahý ný talan etmiþ; mürþit, pir ve dedelerimizin kimini katletmiþ, kimini de sürgüne göndermiþtir. Bununla yetinmeyen ecdat, Hacýbektaþ Dergahý na devþirme hocalarý postniþin diye atamýþtýr. Bizim tarihimizi, yolumuzu ve inancýmýzý bize öðretmeye çalýþanlar tarihin hakikatleri karþýsýnda edepten üryan ve cahildirler. Ecdadýn oyunundan politika devþirenler Serçeþmemiz Hünkar Hacýbektaþ ve onun yolu karþýsýnda akýl fukarasýdýrlar. Cemevimizi yasal olarak tanýmamak için ecdadýn oyununa sýðýnanlarýn ileri demokrasi yürüyüþü 178 yýl sonra ecdadý ile buluþmuþtur. Hacýbektaþ Dergahý nda Cemevi yok demek, TBMM de TBMM Baþkaný yok demekle ayný anlama gelir. (anka-demokrathaber.com) Doðanþehir Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, 58 sanýktan 52'si katýldý. Kimlik tespitinin ardýndan, iddianame okundu. Daha sonra sanýklarýn bazýlarý savunmalarýný yaptý. Duruþmanýn devam ettiði öðle saatlerine doðru, sanýklarýn savunmalarýnýn yazýldýðý bilgisayar kayýtlarý silindi. Bunun üzerine Mahkeme Baþkaný Meltem Caner, duruþmaya ara verdi. Aranýn ardýndan bazý müþtekilerin avukatý Ali Hamamcý, kayýtlarýn nasýl ve neden silindiðinin araþtýrýlmasýný istediklerini söyledi. Mahkeme Baþkaný, UYAP üzerinden yapýlan bilgisayar kayýtlarýnýn istenmesine, kayýtlarýn kasýtlý mý sehven mi silindiðinin incelenmesine ve duruþma zabýtlarýnýn mahkemeye gönderilmesine karar vererek, duruþmayý 21 Þubat 2013 tarihine erteledi. (aa)

8 Bu ortamda, küresel ýsýnmayý durdurmak, doðayý koruyup onarmak ve milyonlarca aç ve yoksul insaný insanca yaþayabilir hale getirebilmek olanaksýz. Tüm bunlar, insanýn, insan olduðu için deðerli, eþit ve özgür olduðu; zor yerini gönüllülüðün, kin, öfke ve saldýrýnýn yerini sevginin, savaþ ve þiddetin yerini dostluk ve barýþýn aldýðý; doðanýn, insanýn ve insan emeðinin saygý gördüðü uygar bir toplumda saðlanabilir. Her þeyden önce, tüm canlý varlýklarla birlikte içinde yaþadýðýmýz doðanýn korunmasý ve tüm insanlarýn temel yaþamsal gereksinimlerinin karþýlanmasý gerekir. Ayýrým gözetmeksizin her birey, insan olmanýn gereklerine uygun koþullara kavuþturulmalýdýr. Herkes, yaratýcýlýðýný, toplumsal bilincini, özgür ve baðýmsýz birey olarak kendisini geliþtirebilmeli ve çok yönlü bilgi ve beceriler edinebilmelidir. Ýnsanlarýn birbirlerine gereksinimi ve birilerinin diðerlerine gönülden desteði ile toplumsal dayanýþma duygusu oluþur. Ýnsan, toplumsal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katýlarak, katkýda bulunarak ve yaratýcýlýðýný ortaya koyarak geliþir. Uygar toplum, eleþtiren, sorgulayan ve araþtýran, toplumsallýðý ve toplumsal dayanýþmayý özümsemiþ; kendisini yeniden üretebilen; içinde yaþadýðý doðaya ve canlý varlýklarýn haklarýna saygýlý insanlarýn yaþadýðý; duvarlarý yýkan ve halklarý kaynaþtýran, yarattýklarý ortak kültürü ve kültürel çeþitliliði yaþatan toplumdur. Herkes için, yaþanabilecek tek ortam olan ve büyük bir çoðunluk için insanca yaþanabilir olmaktan çýkmýþ olan dünyamýzda, yaþamýn kendisi de yitirilmek üzere. Koþullar acil olarak tüm toplumsal güçlerin, hýzlý ve büyük adýmlarla uygar toplum için harekete geçmesini gerektiriyor. Bu hareket, amacýndan ödün vermeyen, ama her adýmda insan ve doða adýna önemli kazanýmlar elde etmeyi de göz ardý etmeyen uzun soluklu bir yürüyüþ olmalýdýr. Ýnsanlýða ve doðaya karþý sorumluluk duyan her birey, yaþanacak güzel bir dünya için, insan ve doðanýn sömürüsüne karþý durmalýdýr. Sorgulamaksýzýn, nereden beslendiði ve kimin yanýnda durduðu bilinmeyen örgütlenmelerin çekim alanýnda, onlarýn doðrularýný benimsemek, doðrularýyla hareket etmek ve kampanyalarýyla yetinmek akýl ve bedeni edilgenleþtirir. Karþý duruþ, araþtýrýcý ve sorgulayýcý, katýlýmcý demokratik toplumsal dayanýþmayý ve siyasal iktidar talebi olan aktif hareketi gerektirir. Doða ve insanlýðýn kurtuluþu,, toplumsal güçlerin ortak çabasýyla, ancak uygar toplumda olacaktýr. ************************************* (*) Sonuç mu? Sözün bittiði yer mi? baþlýðýn yorumunu okuyucuya býrakýyorum (**) Kanada lý iklim adaleti aktivisti Cory Morningstar: Eyes Wide Shut tcktcktck exposé from activist insider baþlýklý yazýsýnda: Uluslararasý STÇK larýnýn dünyanýn en güçlü þirketlerinin ellerinden beslendiðini ve reklam þirketleri tarafýndan düzenlenen kampanyalar yürüttüklerini; çok uluslu þirketlerin pek çoðunun STÇK larýn ortaðý olduðunu ve Dünyanýn 1000 den fazla en büyük çok uluslu þirketinin TckTckTck yý desteklediðini; STÇK larda herkesin Ýç çemberde olmak istediði bir güç hiyerarþisinin olduðunu belirtiyor. Kimin kim olduðunu anlamak için lobi kýlavuzlarý indirilmesini öneriyor. TckTckTck (Küresel Ýklim Adaleti Eylem Kampanyasý), kendi web sitesinde, kampanyanýn, Dünyanýn dört bir yanýndan 350'den fazla kuruluþun ittifakýyla oluþtuðu; misyonlarýnýn, insan ve doða için güvenli bir ortamý saðlamak için ekonomilerin düþük karbon geçiþini teþvik etmek; iklim deðiþikliðinden etkilenen topluluklarýn uyum çabalarýný hýzlandýrmak için kamu desteðini harekete geçirmek olduðu belirtiliyor. Doðanýn yýkýmý ve kirlenmesinde önemli katkýlarý olan þirketleri de içeren TckTckTck nýn ortak listesinde, pek çok küresel dev þirket ve STÇK nýn bulunmasý, aralarýndaki iliþki açýsýndan dikkat çekici. STÇK larýn web sitelerinde de, ortak veya sponsor olarak pek çok küresel þirketin adý geçiyor:: Sponsors.aspx work/businesses/corporate_support/business_ partners/ KAYNAKLAR 1.http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedin dex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8&cid=ww, &syid=1990&eyid=2010&unit=mmtcd 2.http://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_ consumption 3.http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedin dex3.cfm?tid=90&pid=45&aid=8&cid=ww,& syid=2006&eyid=2010&unit=mtcdpp http://www.ipcc.ch/publications_and_data/p ublications_and_data_reports.shtml 7.http://www.nicolasnierenberg.com/uploads/ 1/1/6/6/ /hsns4003_02.pdf, http://www.aip.org/history/climate/timeline. htm/ 10.http://swedish.wunderground.com/blog/De sertphile1/show.html 11.http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cli mate_change_science http://www.sourcewatch.org/index.php?titl e=global_climate_coalition 14. Klein N.: Capitalism vs. the Climate The Nation November 9, talism-vs-climate 15.http://www.ucsusa.org/global_warming/sci ence_and_impacts/global_warming_contraria ns/global-warming-skeptic.html 16.http://www.sourcewatch.org/index.php?titl e=global_climate_coalition 17.http://en.wikipedia.org/wiki/Information_ Council_on_the_Environment 18. Global Warming Skeptic Organizations Global Climate Coalition 19.http://www.unep.org/Documents.Multiling ual/default.asp?documentid=78&articleid= http://unfccc.int/essential_background/kyo to_protocol/items/1678.php 21.http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig_Decl aration 22.http://www.sourcewatch.org/index.php?titl e=leipzig_declaration_on_global_climate_ Change 23. Robinson, A B., Baliunas, S L., Soon, W., Robinson, ZW. Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide (1998) Journal of American Physicians and Surgeons 3, National Academy of Sciences. April 20, /newsitem.aspx?recordid=s Retrieved Malakoff D.: climate change: advocacy mailing draws fire. Science Vol:280, no: 5361, p: 195, http://www.oism.org/pproject/GWReview _OISM150.pdf 28.http://regserver.unfccc.int/seors/reports/arc hive.html?session_id 29. Thomas CD, Cameron A., Green RE.: Extinction risk from climate change, Nature 427, 145, IPCC Special report, Carbon dioxide Capture and Storage, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Contribution of Working Group II1 to the Fourth Assessment Report /wg3/en/contents.html 32.http://www.unep.org/greeneconomy/green economyreport/tabid/29846/default.aspx 33. Respiratory Health Effects of Passive Smoking EPA Document Number EPA/600/6-90/006F December 1992; 34. G. Monbiot: denial industry, /sep/19/ethicalliving.g2 35..http://www.ucsusa.org/global_warming/sc ience_and_impacts/global_warming_contrari ans/ exxonmobil-report-smoke.html 36.http://www.greenpeace.org/international/e n/news/features/dirty-money-climate / 37.http://point4counterpoint.wordpress.com/t ag/koch-industries Clifford K.: Exxon Chief Cautions Against Rapid Action to Cut Carbon Emissions, NY.Times Water and Shale Gas, http//spectrum.ieee.org/energy/fossil-fuels/waterand-shale-gas Stevens P.: The Shale Gas Revolution : Developments and Changes, pers/view/ http://www.ucsusa.org/news/press_release/ ExxonMobil-GlobalWarming-tobacco.html. Retrieved January 4, Exposing the dirty money behind fake climate science 44. Monbiot G: climate-change-deniers-top-10 gemonbiot/2009/mar/06/climate-changedeniers-top Degrees-Hotter 46.http://www.thecornerhouse.org.uk/resourc e/democracy-or-carbocracy 47. Baer, P., Harte, J. Haya, B.: Equity and Greenhouse Gas Responsibility, Science, 289, p.2287, Stern Review: The Economics of Climate Change Tanuro D.: Kyoto: climate of fear, Monday 5 April 2004, hp?article80 50.http://www.morganstanley.com/views/pers pectives/print/0fbc a0-11de-a1b3- c771ef8db296.html 51. Anderson D.: Positive & Negative Effects of Solar Energy itive-negative-effects-solar-energy-2684.html 52. Environmental Impacts of Renewable Energy Technologies 10/26/ http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_doc uments/documents/publications /WETF/Facts _Volum_4.pdf 54.http://www.doganaydal.com/nesneler/imaj lar/dergimakalepdf/17-sabah%20gazetesý- 18%20ekým% hýdroelektrýk%20santrallarý.pdf ) 57.http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/ pressrelease/ /europes-thirst-biofuelsspells-hunger-millions-food-prices-shoot-up 58. Agrofuels,Towards a reality check in nine key areas 59. IPCC Special report, Carbon dioxide Capture and Storage, translations/turkish/capture-dioxide-storager/c5-underground-geo-sto-tr.pdf Environmental Impacts of Ecotourism 62. Forman J.,Silverstein J.:Organic Foods, Health and Environmental Advantages and disadvantages arly/2012/10/15/peds full.pdf 63. The State of Food Insecurity in the World 00.pdf 64. Gimenez EH.: We Already Grow Enough Food For 10 Billion People and Still Can t End Hunger The Huffington Post, May 2, Small Scale Sustainable Farmers Are Cooling Down The Earth EN/paper5-EN.pdf 66. Altieri M.: Agroecology, Small Farms, and Food Sovereignty. logy-small-farms-and-food-sovereignty 67. Sustainable Peasant and Family Farm Agriculture Can Feed the World per6-en-final.pdf 68. Final Declaration of the World People s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth, Cochabamba, Bolivia, 26 April Solon P.: Bolivia s Pablo Solon on Why the Green Economy is a wrong path to restore the equilibrium with nature and what alternatives do we have? _archive.html Baþoðlu.M.: Aklýn Çöküþü, Su y s: Angus I., If Socialism Fails. Socialist Voice, July 27, slideshow-who-s-behind-the-land-grabs 74. Morningstar C.:H:\January 11, 2010 Eyes Wide Shut tcktcktck exposé from activist insider /01/06/eyes-wide-shut-tcktcktck-expose-fromactivist-insider/ Us/Corporate-Sponsors.aspx 79.http://wwf.panda.org/what_we_do/how_w e_work/businesses/corporate_support/busines s_partners/ 80. white M.: Clicktivism is ruining leftist activism the guardian, 12 August /aug/12/clicktivism-ruining-leftist-activism 81. Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, 22 April %20declaration%20of%20the%20rights%20o f%20mother%20earth%20april%2022% pdf

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı