Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý..."

Transkript

1 HACIBEKTAÞ DERGAHI TÜMÜYLE CEMEVÝ DÝR Hacýbektaþ Dergahý tümüyle bir Cemevi dir. Dergah ta Cemevi mevcut olup, hünkarýn sýrlandýðý mekanýn adý Meydan Evi, yani Alevi dilindeki Cemevi dir. Hünkar Hacýbektaþ ýn sýrlandýðý makamýn yanýnda Kýrklar Meydaný denen Alevi erkanýnýn, ceminin yürütüldüðü makam vardýr diyen Bülbül, Hacýbektaþ Dergahý ndaki caminin 1834 yýlýnda, II. Mahmut döneminde yapýldýðýný vurguladý. KATLÝAMCI ECDADI NIN YOLUNDA ÝLERLÝYOR Bülbül, þunlarý ekledi: Türk/Ýslamcý zihniyetin ecdadýmýz diye övündüðü II. Mahmut, Hacýbektaþ Dergahý ný talan etmiþ; mürþit, pir ve dedelerimizin kimini katletmiþ, kimini de sürgüne göndermiþtir. Bununla yetinmeyen ecdat, Hacýbektaþ Dergahý na devþirme hocalarý postniþin diye atamýþtýr. Bizim tarihimizi, yolumuzu ve inancýmýzý bize öðretmeye çalýþanlar tarihin hakikatleri karþýsýnda edepten üryan ve cahildirler. Ecdadýn oyunundan politika devþirenler Serçeþmemiz Hünkar Hacýbektaþ ve onun yolu karþýsýnda akýl fukarasýdýrlar. 12 Eylül ürünü olarak 6 Kasým 1981`de kurulan Yükseköðretim Kurulu, 31. Yýlý biterken kaldýrýlmasý yönündeki toplumsal mutabakata raðmen varlýðýný sürdürmekte, hatta sahip olduðu merkezi iktidar "yeniden yapýlandýrma" çalýþmalarýyla daha fazla güçlendirilmek istenmektedir. Yýllardýr söylediðimiz gibi YÖK, otoriter, baskýcý yapýsý ve zihniyetiyle tüm yükseköðretimi tahrip etmiþ ve etmeye devam etmektedir. Nevþehir Üniversitesi Rektörlüðü ve Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasýnýn desteðiyle NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkanlýðý tarafýndan `Ýnsan Haklarýnda Kuramsal ve Güncel Sorunlar konulu panel düzenlendi. NEÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen panele; Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Dursun Ertuðrul, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, üniversite akademik ve idari personeli ile öðrenciler, hukukçular, sivil toplum kuruluþ temsilcileri katýldý. Sürgü beldesinde Alevi aileye yönelik linç giriþimine yönelik açýlan dava kapsamýnda, 58 sanýðýn yargýlanmasýna baþlanan duruþmada, sanýklarýn ifadeleri alýnýrken, bilgisayardaki kayýtlar silindi. Mahkeme Baþkaný, Ulusal Yargý Aðý Biliþim Sistemi (UYAP) üzerinden yapýlan kayýtlarýn kasýtlý mý, sehven mi silindiðinin incelenmesine karar vererek, duruþmayý erteledi. Doðanþehir Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, 58 sanýktan 52'si katýldý. Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý...

2 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Zaten de kýlýk kýyafet diye kaydettim birçok haber ve paylaþýmý bilgisayarýma. Ne yazarým bilemem. Ancak þu kadarýný biliyorum. Üniforma görece de olsa yoksulluðu kýsmen gizliyor. Ýþ üniforma ile bitmiyor ki. Servisi var, kantini var, çift kaþarlý tostu var, cep telefonu var, lap topu var, çantasý var, ayakkabýsý var, gocuðu var, montu var, kalemliði var, resimliði var, var oðlu var, var kýzý var. Bu sýnýf farkýný lise yýllarýmda fark etmeye baþladým. Ben yýlda bir takým elbiseyi diktiremezken; yýlda iki takým elbise diktiren arkadaþlarýmýz da oldu. Liseyi ayný ceket ve iki pantolon ile bitiren dostlarýmýz da oldu. Kýz arkadaþlarýmýzýn belirli bir üniformasý vardý. Fark edilmiyorlardý. Üniformayý ilkokulda giydik. Onu da en güzel Can Dündar ifade etmiþ: Ama hepimizin gönülsüz içine týkýldýðý o kara formalarýn, yoksulluðu kamufle etmeye yetmediðini de hatýrlýyorum. Üstüne kaç önlük dikersen dik, fukaralýk, pantolonundaki yamadan, üç numara saç týraþýndan, kenarlarý kývrýk metot defterinden ele verir kendini; götürür sýnýfýn en arka sýrasýna oturtur seni... O yüzden çabuk kirlenir yoksul çocuklarýnýn kolalý yakalarý; silgileri kokmaz, önlüklerinden sökük, pabuçlarýndan delik, karnelerinden kýrýk eksik olmaz. Demem o ki, ne kadar tek formaya hapsetsen de fukaralýk bir yolunu bulur, söyler ailenin gelirini... Tersinden bakarsanýz, sosyal adalet fikriyle giydirilen üniformanýn, özünde sýnýfsal farklýlýklarý gizleyen, hatta göz ardý ettiren bir kara battaniyeye dönüþtüðü de söylenebilir. Asýl amaç, yoksulluðu önlükle örtmek yerine sosyal politikalarla tarihe gömmek olmalýdýr. Yeni yönetmelik ile ilgili internetten ilk aldýðým tepkiyi de geçmek olmazdý. Okula üniformayla gelmek demek: 1- Dolabýnda doðru düzgün giyecek kýyafeti olmayan çocuklarýn maddi durumu iyi olan öðrencilerle aralarýndaki farkýn en azýndan görünüþ açýsýndan ortadan kalkmasý demek. 2- Öðrencilerin kendilerine "Acaba yarýn okula giderken ne giysem" diye sormayýp derslerini düþünmeleri demek. 3- Çocuklarýn anne babalarýna Daha bunu dün giydim, ayný kýyafeti yarýn da giymem, Arkadaþlarým hep farklý kýyafetler giyiyorlar, ben de istiyorum, Bu eteðimin aynýsý Ayþe'de de var, ben bunu istemem dememeleri demek. 4- Bin bir zorlukla evlerine bakmaya çalýþan anne babalarýn çocuklarýna güzel kýyafetler alamadýklarý için kendilerini rahatsýz hissetmemeleri demek. 5- Öðrencinin pantolonunun kýsa, kotunun yamalý, tiþörtünün dikili olduðunu göstermemek için tahtadaki soruyu cevaplamaya çýkma korkusunun olmamasý demek. 6- Çocuklarýn kýyafeti güzel olanlar ve kötü olanlar diye gruplaþmamalarý demek. 7- Kýzlarýn erkekleri, erkeklerin kýzlarý kendilerine beðendirmeye çalýþmalarýnýn en aza indirgenmesi demek. 8- Çocuklarýn sýrf okula ayný kýyafetle gitmek istemediði için hasta numarasý yapmamasý demek, 9- Yine çocuklarýn harçlýklarýný sýrf yeni kýyafetler almak için biriktirip, gerekirse aç kalmalarýna engel olmak demektir. 10- Öðrencilerin okulda ilgilerini süs püs yerine eðitim-öðretime ayýrýp, ilerde kendilerine güzel meslekler seçebilmeleri, güzel hayatlar yaþayabilmeleri demek... Ortada bunca önem taþýyan konu varken KIYAFET SERBESTLÝÐÝ? Prof. Dr. Selçuk Candansayar ise farklý bir boyuttan bakýyor: Yönetmelikte esas niyet baþörtüsünü serbest hale getirmektir. Yönetmelik baþörtüsünü serbest hale getirmek adýna bir araç olarak kullanýlýyor. Vücut hatlarýný belli eden þort, tayt gibi kýyafetler ile diz üstü etek, derin yýrtmaçlý etek, kýsa pantolon, kolsuz tiþört ve kolsuz gömlek giyemez yasaðýnýn ortaokul çocuðuna getirilmesi zihniyetteki bozukluðun ispatýdýr. Ortaokula giden bir çocuða vücut hatlarý belli olan kýyafet giyememesi hali çocuða kadýn gözüyle bakýþý gösteriyor. Müfettiþler Derneði Baþkaný Doðan Ceylan, Birisi öðrencilerin saç uzunluðu. Önceki yönetmelikte saçlarýn kýsa olacaðý, ensenin düz ve açýk olacaðý hükmü yeni yönetmelikte yer almýyor. Bu durumda erkek öðrenciler de uzun saçla okula gelebilecekler. Ýkinci husus favori. Önceki yönetmelikte öðrencilerin favori, sakal ve býyýk býrakamayacaðý yer alýrken yeni yönetmelikte sadece sakal ve býyýk býrakýlamayacaðý yer almaktadýr. Dolayýsýyla öðrencilerin favorileri uzun olabilecektir. Üçüncü husus ise taký. Önceki yönetmelikte bilezik, küpe, süs ve ziynet eþyasý takýlamayacaðý hükmü varken yeni yönetmelikte buna yer verilmedi. Bu durumda öðrencilerin küpe, kolye, bilezik, yüzük gibi takýlarla okula gelebilecekler diye yorumluyor. Prof. Dr. Suat Çaðlayan, bir radyodan, MEB'in Müsteþar Yardýmcýsý Çelik'ten dinlediði açýklamayý sýralamýþ: 1- Tek tip okul giysisi Rusya gibi demir perde ülkelerinden kalmadýr. (Yani komünist artýðý bir sistemi yok ettik!) 2- Tek tip giysi uygulamasý artýk hiçbir batý ülkesinde yok. (Elbette bu doðru deðil.) 3- Ýsteyen her yoksul öðrenci 'sosyete pazarlarýndan' önemli markalarý satýn alýp giyebilirler. (Þu iþe bakýn! Bir de yoksul öðrencileri kaçak giysi satýn almaya zorluyorlar) 4- Zaten biz, ayný mahallede oturanlarý o mahalledeki okula gönderiyoruz. Baþka mahalleye gitmelerine izin vermiyoruz. Örneðin, Ankara'da Keçiören'de oturan bir öðrenciyi Çankaya'daki bir okula göndermiyoruz. (Þu açýklamayý görüyor musunuz? Yoksul mahallelerde oturanlar zenginlerin oturduðu mahallelere gönderilmezse nasýlsa bir sorun çýkmaz diye düþünüyorlar.) Ne kadar inkar etmeye çalýþýrsa çalýþsýnlar, hedefleri baþörtüsünü ilkokullara kadar sokmak. Þimdi bu uygulamanýn, 4+4+4'ün devamýndan baþka bir þey olduðunu söyleyebilir misiniz? diye söyler Çaðlayan Hoca... Ne söylesek azdýr. Komþular ile sýfýr sorun ile baþlayan macerada, sorunsuz komþu kalmadý ki. Ekonomi özellikle de konfeksiyon giyim, kuþam sektörü de zor günler yaþýyor. Kýyafet serbestisi ile hiç olmazsa iç piyasayý adam akýllý canlandýrýrýz düþüncesi ile bir taþla bir kaç kuþ düþürme þark kurnazlýðý yapýlmýþtýr. Hani, þey gibi iþte. Cambaza bak olayý. Muhteþem diziye bak denilip, füze rampalarý yerleþtirilmesi gibi. Ve/veya kýlýk kýyafet serbestisine bak deyip çocuklarýn bürünme serbestisi ve ombudsmanýmýzýn hayýrlara vesile olmasý gibi... EÐÝTÝM SEN, DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin de aralarýnda yer aldýðý emekmeslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler, YÖK`ün yükseköðretimi yeniden yapýlandýrma çalýþmalarý üzerine 11 Aralýk 2012 tarihinde Mülkiyeliler Birliði`nde bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TMMOB`yi temsilen Genel Sekreter N. Hakan Genç katýldý. 12 Eylül ürünü olarak 6 Kasým 1981`de kurulan Yükseköðretim Kurulu, 31. Yýlý biterken kaldýrýlmasý yönündeki toplumsal mutabakata raðmen varlýðýný sürdürmekte, hatta sahip olduðu merkezi iktidar "yeniden yapýlandýrma" çalýþmalarýyla daha fazla güçlendirilmek istenmektedir. Yýllardýr söylediðimiz gibi YÖK, otoriter, baskýcý yapýsý ve zihniyetiyle tüm yükseköðretimi tahrip etmiþ ve etmeye devam etmektedir. Bu nedenle YÖK, sadece bir üst kurul olarak deðil, üniversitede resmi ideolojinin yeniden üretilmesini saðlayan, sermayenin çýkarý doðrultusunda yarattýðý iliþkiler sisteminin bir toplamý olarak algýlanmalýdýr. Bu sistem, toplumla organik bað kuramayan, toplumsal aidiyeti olmayan, yalnýzlaþmýþ, iktidar ve güce tapýnan, varlýðý koþulsuz "uyum" saðlamak olan insanlarý yaratmayý hedeflemektedir. YÖK`ün "yeniden yapýlandýrma" adý altýnda yayýmladýðý ve üniversiteye yeni bir saldýrý metni olan "yasa taslaðý önerisi" de özünde bu merkeziyetçi yapýyý daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yaklaþýk 30 yýldýr, YÖK`ün kaldýrýlmasý ve üniversitelerin bilimsel özgürlük; eþitlikçi özgürlükçü demokratik özyönetim, kurumsal özerklik, kamusal finansman ve iþ güvencesi temelinde, niteliði artýrma amacýyla yeniden yapýlandýrýlmasý üzerindeki toplumsal mutabakata raðmen, YÖK ün yürüttüðü çalýþmalarda bu taleplere yer verilmediði görülmektedir. Aksine AKP nin otoriter, muhafazakar ve piyasacý yönelimi, çalýþmalarýn temel dayanaðý haline getirilmiþtir. Diðer taraftan, "yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýyla" yükseköðretim alaný, kapitalizmin dünya ölçeðinde etkinleþen iþleyiþine eklemlenmek istenmekte, kamusal kaynaklar sermayenin ihtiyaçlarýný karþýlamak üzerine seferber edilmektedir. Bu çalýþmalar, sermayenin ve siyasal iktidarlarýn denetimindeki YÖK düzeni tarafýndan zaten tahrip edilmiþ üniversiteyi, yükseköðretimi yeniden yapýlandýrmak adý altýnda yok edecektir. YÖK ün bu çalýþmalarý aslýnda çok manidardýr. Çünkü, neresinden tutsak elimizde kalan yükseköðretim sisteminde yýllar içerisinde; Yükseköðretim, alýnýr satýlýr bir hizmet haline getirilmiþ, Parasý olanýn ve olmayanýn farklý niteliklerde bu hizmet alanýndan yararlanmasýna neden olunmuþ, Akademisyenler, devletin sýnýrlarýný belirlediði ve ticari deðeri olan bilgi üretmeye zorlanmýþ, Üniversiteler birer ticarethane, öðrenciler de müþteri olarak görülmüþ, Niteliði deðil; rekabeti, kaliteyi, esnek ve güvencesiz istihdamý hedefleyen "iþletmeci" uygulamalar yürürlüðe koyulmuþtur. Üstelik bu uygulamalar, bizzat YÖK eliyle hayata geçirilmiþtir. Bugün ise YÖK ün bu zamana kadar oynadýðý iþlev unutturulmaya çalýþýlarak, "demokratlýk" kisvesi altýnda yeni bir süreç iþletilmek istenmektedir. Eleþtiriler ve talepler dile getirildiðinde manidar bir sessizliðe bürünerek bu eleþtiri ve talepleri adeta bir kara delik gibi yutan kurumun, 30 yýldýr yukarýdaki süreci bizzat yöneten YÖK olmasý, aslýnda her þeyi özetlemektedir. Bilinmelidir ki, YÖK ün yapýlandýrma çalýþmalarý eðitim hakkýný, akademik ve bilimsel özgürlükleri, üniversitelerin özerkliklerini, bilginin paylaþýlabilir olmasýný ortadan kaldýracak düzenlemelerin son adýmý olacaktýr. Dolayýsýyla bu çalýþmalar taþýdýðý amaç ve hedef gereði, 12 Eylül cuntacýlarýnýn açtýðý yoldan ilerlemekte ve yükseköðretim hizmeti alanýna bütünlüklü bir saldýrýyý kendisine görev edinmektedir. Bu nedenle; Kamusal hizmet olarak eðitim ve bilimi savunduðumuzdan, tamamen kar amaçlý çalýþacak olan özel yükseköðretim kurumlarýný, öðrencilerin müþterileþtirilmesini ve paylaþýlmasý gereken bilginin satýlmasýný kabul etmiyoruz! Bilginin paylaþýlmasýný esas aldýðýmýzdan dolayý, bilginin alýnýr satýlýr bir ürün olarak görülmesini kabul etmiyoruz! Demokratik özyönetimi savunduðumuzdan, sermayenin ve siyasal iktidarýn üniversite yönetiminde daha da belirleyici olmasýnýn yolunu açacak olan "üniversite konseyleri"ni kabul etmiyoruz! Eleþtirel düþüncenin, bilimsel ve akademik özgürlüklerin önünde iþsiz kalma bir tehdit unsuru haline getirilmiþken, Türkiye nin dört yanýnda araþtýrma görevlilerinin iþine son verilirken, araþtýrma görevlilerinden idari personele, öðretim görevlilerinden öðretim üyelerine kadar iþ güvencesini ortadan kaldýracak hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz! Performans kriterlerinin daha fazla kar için olduðunu bildiðimizden, üretilen eðitim hizmetinin ve bilimin niteliðini daha da düþürecek olan performans sistemi uygulamasýný kabul etmiyoruz! Bizler, aþaðýda imzasý bulunan örgütler olarak, bir gerçeðin altýný çizmek istiyoruz: Ýþ güvencesi yoksa akademik özgürlük, Üniversite bileþenleri yoksa demokratik özyönetim, Akademik özgürlük ve demokratik özyönetim yoksa kurumsal özerklik, Kurumsal özerklik yoksa özgür bilim ve eðitim, Özgür bilim ve eðitim yoksa özgür düþünce, Tüm bunlar yoksa üniversite YOKTUR. Bizler, yükseköðretim de dahil eðitimi temel bir hak olarak kabul etmekte; insan, toplum ve doða yararýna; parasýz, bilimsel, anadilinde, nitelikli, özgürleþtirici eðitimi; üniversitelerin kurumsal özerkliðini, akademik özgürlükleri, tüm bileþenlerin katýlýmýyla demokratik eþitlikçi özyönetimi savunmakta, etnik ve cinsiyete dayalý vb. her türlü ayrýmcýlýðý reddetmekteyiz. Bu nedenle, yükseköðretimin ü olan "yeniden yapýlandýrma çalýþmalarýna" karþý, güçlü bir muhalefeti örgütlemek, üniversiteleri birer direniþ mekânlarý haline getirmek için tüm gücümüzle hareket edeceðiz. EÐÝTÝM SEN KESK DÝSK TMMOB TTB

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Kapadokya bölgesi turizminin geleceðinin etkin þekilde belirlenmesi amacýyla Tarihi Kentler Birliði,ÇEKÜL Vakfý ve Nevþehir Belediyesi'nin iþbirliðinde ilki 20 Kasým'da düzenlenen Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritalarý-Kapadokya Stratejik Yön Planý Kayseri Çalýþtayý'na katýlarak bir konuþma yaptý. Kayseri Valisi Þerif Yýlmaz,Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý(ÇEKÜL) Baþkaný Prof. Dr. Metin Sözen,Tarihi Kentler Birliði yetkilileri,çeþitli turistik merkezlerin belediye baþkanlarý ile turizmcilerin katýldýðý Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritalarý-Kapadokya Stratejik Yön Planý Kayseri Çalýþtayý, Kayseri Büyükþehir Belediyesi Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Çalýþtayda konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, tarih boyunca 8 i büyük,20 farklý toplumun hayat sürdüðü Kapadokya bölgesinin çok kültürlülükten kaynaklanan önemli bir potansiyel oluþturduðunu belirtti. Bölgenin gelecekte kültürel turizm anlamýnda etkinliðini daha da aktif olarak sürdürebilmesi adýna bu tür sivil toplum örgütlerinin çalýþmalarýný önemsediklerini ifade eden Ünver, çok farklý kesimlerin bir araya gelip düþünceleri ile bölgesel turizm geliþmiþliðine katký saðladýðý çalýþtayýn baþarýlý geçmesi dileðinde bulundu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Ýsmail Ördü, yerli malý kullanmanýn ulusal bir görev olduðunu kaydetti Aralýk Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý Yerli Malý Haftasý dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayan Ördü, yerli malý tüketilmesi için halkýn bilinçlendirilmesinde esnaf teþkilatlarýna da önemli görevler düþtüðünü söyledi. Dünyanýn pek çok ülkesinde Türkiye`de üretilen ürünlerin satýþa sunulduðu halde Türk üretimi mallarýn, iç piyasada yeterli deðeri görmediðini ifade eden Ördü: "Ekonomileri ülkemiz ekonomisinden güçlü olan ülkelerde düzenlenen kampanyalar ile ülke insaný kendi ülkesinin malýný satýn almasý için örgütleniyor. Diðer ülkelerin kendi ekonomilerinde söz sahibi olmasý engelleniyor. Ama ne yazýk ki bizim ülkemizde yabancý markalarý tercih etme konusunda halkýmýzda yýlardýr süregelen bir özenti vardýr. Tutum, yatýrým ve yerli mallarýn tercih edilmesi, çocuklarýmýza küçük yaþlardan itibaren aileden baþlayarak öðretilmesi gereken önemli ve gerekli bir olgudur ancak bu noktada yalnýzca çocuklarýmýzýn deðil yediden yetmiþ yediye tüm vatandaþlarýmýzýn bu özel ve önemli haftayý bilmesi ve farkýndalýk içinde olmasý gerekmektedir. Vatandaþlarýmýzýn kimliðini, dilini, tarih bilincini, binlerce yýllýk geleneklerini kaybetmeden mevcut milli kaynaklarý savurganlýða gitmeden kullanmasý, dýþarýya baðýmlýlýðýmýzý azaltacak ve kazançlarýmýzý ülkemiz için yatýrýmlarda kullanmanýn yolunu açacak, Türkiye`nin baðýmsýz geleceði için önemli bir katký saðlayacaktýr. Bu vesile ile tüm halkýmýzý yerli malý kullanmaya davet ediyor saygýlar sunuyorum." dedi. Hacýbektaþ ilçe Müftülüðünün Aþure daðýtýmý Hacýbektaþ Kýz meslek Lisesi önünde gerçekleþti. Sulucakarahöyük/ Hacýbektaþ Haber: Hasan Kankal Muharrem ayýnýn son gününde Hacýbektaþ ilçe müftülüðü halka aþure daðýttý. Ýlçe müftüsünün kýsa konuþmasýnýn ve Kerbela þehitleri için Yapýlan dua nýn ardýndan Ýlk aþure daðýtýmýný Hacýbektaþ kaymakamýnýn Ýkramýyla baþladý. Hacýbektaþ Kaymakamý, Belediye baþkaný ve Emniyet Müdürünün hazýr bulunduðu Aþure daðýtýmýna ilginin yoðun olduðu gözlendi. Hacýbektaþ pazarý için gelenlerde aþureden nasiplerini aldýlar ve tadýna baktýlar. Hacýbektaþ Müftülüðüne aþure daðýtýmlarý için memnuniyetlerini dile getirdiler. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir de tarihinde saat 12.12'de dünyaya gelen kýz bebek, hastane personeli ve hasta yakýnlarýndan büyük ilgi gördü tarihinde bir bebek dünyaya getiren Gamze-Ýbrahim Eskin çiftinin kýzlarý, özel bir hastanede saat de doðdu. Nevþehirli ailenin bebeði hastane personelinden ve hasta yakýnlarýndan da yoðun ilgi gördü. Böylesine özel bir günde anne olduðu için çok mutlu olduðunu ifade eden Gamze Eskin, "Bebeðin adýný henüz kararlaþtýrmadýk. Aklýmýzda birkaç isim var ve eþimle birlikte karar vereceðiz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Tam bugüne denk geldi. 12 inþallah bebeðimize uðurlu gelir" dedi. Hastane yetkilileri 2 kilo 950 gram doðan bebeðin saðlýk durumunun iyi olduðunu bildirdi.

4 KESK Araþtýrma Departmaný KESK- AR, 4 kiþilik bir aile için 2012 yýlý Kasým ayýna ait açlýk ve yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Yapýlan araþtýrmada 4 Kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý olan açlýk sýnýrý, Eylül ayýndaki 1060 TL seviyesinden Kasým ayýnda 1101 TL ye artýþ gösterdi, açlýk sýnýrýnýn tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen yoksulluk sýnýrý ise 3351 (Þekil 1) eden küresel durgunluðun, uygulanan mali ve para politikalarýnýn etkisi ile açlýk riski ve yoksullaþma süreci üzerindeki tehdidini arttýrýyor. Önümüzdeki süreçte küresel likitide bolluðunun ve uygulanan para politikasýnýn etkisi ile enflasyonun yeniden týrmanýþa geçmesi beklenmektedir. Enflasyonun yeniden çift hanelere geçmesine iliþkin beklenti ise, hali hazýrda giderek olumsuzlaþan açlýk ve yoksulluk sýnýrýný daha da yukarý itici etkiye sahip. Diðer bir ifade ile mevcut politikalarýn sürdürülmesi halinde gelecek dönem daha fazla bir nüfus açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaya mahkum olacak, yoksullaþanlarýn sayýsý ciddi bir oranda artacak. (Þekil 2) TÜÝK Gerçeklere Müdahale Ediyor! Açýk bir bir dezenformasyon süreci içinde, birçok analize, birçok tahlil ve yoruma veri oluþturacak TÜÝK raporlarý gerçeði yansýtmamaktadýr. AKP hükümetinin kamuoyuna sunduðu açýklamalara paralel TÜÝK tarafýndan açýklanan verilere göre iþsizlik azalýyor, reel ücretler artýyor, enflasyon bir sorun olmaktan çýkýyor, yani kýsaca herkesin yaþam koþullarýndan memnun olduðu bir pembe tablo çiziliyor. Oysa gerçeklere açýkça müdahale ediliyor! Türkiye de yaþayan emekçilerin, yaþadýðý koþullar günden güne zorlaþýyor, emekçiler her gün biraz daha yoksulluða hatta açlýk sýnýrýnýn altýnda bir refah seviyesine doðru itiliyor. Reel ücretler geriliyor, enflasyon yine yüksek seyrediyor, zam üzerine zam yapýlýyor, kýsaca hayat pahalýlýðý karþýsýnda refah kayýplarý sürekli artýyor, giderek yoksullaþan kesimden sürekli zenginleþen dar kesime bir gelir transferinin süreklileþtirilmesini saðlayacak politikalar hýzlýca hayata geçiriliyor. Yoksullaþmaya ve refah kayýplarýna doðrudan etki eden enflasyonun hesaplamasýnda gelir gruplarý dikkate alýnmýyor, açýklanan enflasyon halkýn enflasyonunu yansýtmýyor. Her gelir grubunun farklý olan harcama kalýplarý dikkate alýnmýyor, emekçi halkýn birebir yaþadýðý hayat pahalýlýðý ortaya çýkarýlmýyor. Nitekim enflasyona baðlý belirlenen ücret zamlarýnda da bu gerçeði yansýtmayan oranlar dikkate alýnýyor, emekçiler yine hayat pahalýlýðý karþýsýnda yenik duruma düþürülüyor. Ýþsizlik hesaplamalarýnda da ayný durum söz konusudur. Haftada 2 saat çalýþan iþçiyi bile çalýþýyor sayan TÜÝK, uzun dönem iþ arayanlarý da iþsiz saymýyor. Dolayýsý ile 4 Aralýk tarihinde TÜÝK tarafýndan açýklanan yoksulluk oraný ve yoksulluðun azaldýðýna dair yorumlar da gerçek dýþý kalmaktadýr. TÜÝK söz konusu hesaplama yönetiminde ülkede en fakirden baþlayarak en zengine kadar üst üste dizilen gelirlerin en ortasýndaki gelir rakamýný medyan gelir olarak kabul ediyor. Bu en ortadaki gelir rakamýnýn yüzde 50 sinin, yarýsýnýn altýnda geliri olanlar göreceli olarak yoksul sayýlýyor. Gelir adaletsizliðinin uçurumlaþtýðý ülkemizde yoksulluk hesaplamalarýnda bir bireyin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasýnýn tüketim harcamasýna daðýlýmý incelenmeli, izlenecek yöntemde bu inceleme dikkate alýnmalýdýr. Bu gerçeklerin göz ardý edilerek geliþtirilen yöntemler sadece mizansen niteliðinde kalmaktadýr. * KESK-AR tarafýndan yapýlan Açlýk ve Yoksulluk hesaplamasý, her ay TÜÝK tarafýndan açýklanan Tüketici Fiyatlarý Endeksi tarafýndan açýklanan veriler kullanýlarak hazýrlanmaktadýr. Kiþilerin yaþamýnýn sürdürmesinde ihtiyacý olan asgari tüketim harcamalarýnýn hesaplanmasýnda Saðlýk Bakanlýðý ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazýrladýðý Türkiye ye özgü beslenme kalýbý dikkate alýnmaktadýr. KESK-AR TL den 3481 TL ye yükseldi. Açlýk ve Yoksulluk Sýnýrý Yüzde 4 Arttý! (Þekil 1) Hesaplamaya göre 4-6 Yaþ Kýz Çocuðu için açlýk sýnýrý 215,93TL, yaþ erkek çocuðu için 312,85TL, yetiþkin kadýn için 281,17TL ve yetiþkin erkek için ise 291,05TL olarak gerçekleþti. Genel ortalamada açlýk sýnýrý Eylül ayýna göre Kasým ayýnda yüzde 4 artýþ gösterirken, alt kalemlerde en yüksek artýþ yaþ arasý erkek çocuðu için zorunlu gýda harcamalarýnda meydana geldi. Eylül-Kasým aylarý içinde yoksulluk oranýnda da yüzde 4 lük bir artýþ izlenirken, en fazla artan harcamalar arasýnda Giyim ve Ayakkabý harcamalarý yer aldý. Emekçilerin bütçesinde en büyük harcama payý ise gýda harcamalarýna ayrýlýyor. Bu sýralamayý, konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar izlerken, eðitim ve saðlýk harcamalarý da uygulanan politikalarýn bir sonucu olarak emekçinin bütçesindeki payýný giderek arttýrýyor. Enflasyonla Birlikte Büyüyen Riskler 2012 yýlý Kasým ayýnda 2003 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi nde on iki aylýk ortalamalara göre %9,26 artýþ gerçekleþti. Eylül ve Ekim ayýnda %9,53 olan enflasyon rakamýnda kýsmen yaþanan düþüþ, devam (Þekil 2)

5 Felsefenin çaðdaþ ve pratik sorunlarýný, sahip olduðu güçlü teorik donaným eþliðinde inceleyen Sinan Özbek in, ilk baskýsý 2003 yýlýnda yapýlan Irkçýlýk adlý yapýtý geçen günlerde ikinci baskýsýyla okurlarla buluþtu. Pratik Felsefe Yazýlarý, Schriften zur Praktischen Philosophie am Beispiel der Türkiye gibi yapýtlarýnýn ardýndan piyasaya çýkan Irkçýlýk, felsefe çevrelerinde bir otorite kabul edilen güçlü bir teorik perspektif sunuyor. Yazarýn ideoloji kuramlarý konusundaki uzmanlýðý, ýrkçýlýk gibi çaðdaþ bir sorunu ele alýþýna güçlü bir altyapý oluþturuyor. Sinan Özbek, bu yapýtýna ýrk kavramý ve kuramlarýný inceleyerek baþlýyor. Bu kavramsal araþtýrma, tarihsel olarak ýrk kavramýnýn dilsel kökeni üzerine odaklanýyor. Kavramýn Batý dillerinde ve Türkçenin çeþitli lehçelerindeki kullanýlýþ biçimlerini araþtýrarak incelikli bir araþtýrma içine giren yazar, bu kullanýmlar arasýndaki farklýlýklara ve benzerliklere de iþaret ediyor. Batý da bir politika ve sosyal bilim kavramý olarak kullanýlan ýrk kavramýnýn, Türkçede daha çok Türk milliyetçiliðini yaratan kuramsal tartýþmalarda kullanýlmasýna dikkat çekiliyor. Irk sözcüðünün Arapça kökeni konusundaki görüþleri ikna edici bulmayan Sinan Özbek, kavramýn Türkçe kökenini savunan dilbilimcilerin görüþlerini kabul ediyor. Kavramýn dilsel kökeni Göktürk yazýlarýndan Abdülkadir Ýnan ýn Oðuz Destaný na, Kaþgarlý Mahmud un Divani Lugat-it Türk adlý eserine dek inceleniyor. Bu derinlikli araþtýrma yazarýn sorunun kavramsal derinliðine verdiði önemi gösteriyor. Irkçýlýk ýn bir diðer tartýþma baþlýðý, felsefecilerin üstünde pek de mutabýk olmadýklarý bir tartýþmayla özetleniyor. Antikçað da ýrkçýlýk var mýydý? sorusu kavramýn tarihsel kökenini, felsefenin büyük filozoflarýndan biri olan Aristoteles in ýrkçý olduðu savunulan görüþlerinden örneklerle tartýþýyor. Sinan Özbek, Claude Levi- Strauss un görüþlerini anarak tartýþmaya devam ediyor. Irkçýlýðý kapitalizmin bir ideolojisi olarak ele alan Özbek, Antik Yunan da ýrkçýlýk sorgulamasýnda kapitalizmin ortaya çýkmasýndan çok uzun süre önce yaþamýþ olan Aristoteles in görüþleriyle hesaplaþmayý zorunlu bir tartýþma baþlýðý olarak görüyor. Ek olarak antisemitizmin ýrkçýlýk baþlýðý altýnda incelenebilirliðini sorgulayan yazar, Memmi ve Poliakov gibi isimlerle tartýþýyor. Özbek in oldukça önemli olan görüþlerinden biri, antisemitizmin modern anlamdaki ýrkçýlýða dönüþmesine kadar geçen zamanda Yahudilerin uðradýklarý kýyýmlarýn temel olarak dini gerekçelere dayandýðýný ifade ettiði görüþler. Sorunun Türkiye ayaðýna da sýklýkla deðinilen yapýtta Türkiye deki antisemitist görüþlerin yaygýnlaþmasý ve ýrkçý bir nitelik kazanmasý da Yahudilerin ekonomide tuttuklarý yerle iliþkilendiriliyor. Emeðe satmak... Yapýttaki en önemli tartýþmalardan biri ýrkçýlýðýn tarihsel ve ekonomik köklerinin incelendiði üçüncü bölümde geçiyor. Irkçýlýðýn modern zamanlarýn bir kavramý oluþu bu bölümde olumlanýyor. Yazara göre ýrkçýlýðýn baskýcý bir öðreti olarak ortaya çýkmasý, genellikle sömürgecilik dönemiyle birlikte tartýþýlýyor. Immanuel Geiss ýn ve Albert Memmi nin görüþlerinden referanslarla modern anlamda ýrkçýlýðýn yakýn zamanlarýn bir kavramý olduðu ifade ediliyor. Sinan Özbek bu vurguyu Alex Collinicos la birlikte bir adým daha ilerletiyor: Irkçýlýk kapitalizmin dünya ölçeðinde bir üretim tarzý olmasýyla ortaya çýkmýþ bir ideoloji olarak tanýmlanýyor. Kavramýn tarihsel kökeni 17 ve 18. yüzyýllara, Yenidünya nýn sistemli köleciliðiyle birlikte anýlarak geriye götürülüyor. Özbek ýrkçý ideolojinin maddi olarak temellendiðini belirttiði noktayý ise Collinicos a yönelttiði Antikçað da köle emeðinin kullanýlmasý neden bir ýrkçý ideolojiyle temellendirilmeye kalkýþýlmadý? soru üstünden açýklýyor. Devam eden görüþlerini Özbek þöyle özetliyor: Callinicos þöyle cevaplýyor: Bu soru, deðiþik toplumlarda emeðin taþýdýðý nitelik ile iliþkilidir. Bilindiði gibi kapitalizm öncesi toplumlarda sömürü özgür olmayan emeðe dayanýr. Köleci toplumlarda kölenin kendisi özel mülktür. Feodal toplum, eþit olmayan gruplar ayrýmýyla oluþur. Bu toplumlarda gruplarýn eþit olmayýþý hukuksal olarak belirlenmiþtir. Kapitalizmde ise sömürü özgür ücretli emeðe dayanýr. Ýþçi, emeðini satmakta ya da satmamakta özgürdür. Tam da bu nokta, ýrkçý ideolojinin maddi olarak temellendiði yerdir. Bu belirlemeler yapýtýn teorik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu önemli tartýþma baþlýklarýna ek olarak ortaya konan diðer görüþler; Irkçýlýk ve Heterofobi Irkçýlýk ve Cinsiyetçilik, Irkçýlýk ve Milliyetçilik gibi ilgi çekici baþlýklarda inceleniyor. Irkçýlýðýn ve cinsiyetçiliðin ayný ideolojiler olup olmadýðý yönündeki sorun, yapýtýn sistematik yapýsýyla son derece uyumlu görüþlerle tartýþýlýyor. Her iki ideoloji de yapýtta ayný üretim iliþkilerinin egemen olduðu bir toplumsal sistemin ürünü olarak tartýþýlýyor ve her ikisi de söz konusu toplumsal sistemin birtakým týkanýklarýný aþabilmenin, bu sistemin devam edebilmesinin araçlarý olarak tanýmlanýyor. Yine de Özbek, bunlarý ayný ideolojik yapýlarmýþ gibi ele almanýn, kadýnlarýn ýrkçý ideolojiyle olan iliþkilerini kavramayý engellediðini belirtiyor. Görüþlerine cinsiyetçi ve ýrkçý ideolojilerin köklerini bireylerin son derece derinlerine saldýðýný ekleyen yazar, bireylerin bu ideolojileri kendilerinden ayýklamasýnýn özel bir sorgulama ve bilinçlenme çabasýný gerektirdiðini ifade ediyor. Yapýtta benzer þekilde milliyetçiliðin de ýrkçýlýk gibi ayný üretim iliþkisi içinde ortaya çýkýþý anlatýlýyor. Irkçýlýðýn da, milliyetçiliðin de içinden doðduklarý üretim iliþkisinin yerleþmesini ve devamýný saðlayan ideolojiler olduðunu ifade eden Özbek, bu yapýtýnda ýrkçýlýk sorununu bütün derinliðiyle ele alan incelikli tartýþmalara giriþiyor. Batýlý kaynaklarla girdiði tartýþmalara ek olarak sorunun Türkiye de kavranýþ ve uygulanýþ biçimlerini felsefeci kimliðiyle ele alan Sinan Özbek, Türkiye de Irkçýlýk baþlýðý altýnda son derece ilgi uyandýran bir sorgulama süreci içine girerek sosyal bilimler alanýnda ýrkçýlýk konusunu bütün çeperleriyle kuþatmayý baþarýyor. Irkçýlýk konusunda bir kaynak niteliði taþýyan yapýt bir kez daha yeni baskýsýyla okuyucularýyla buluþuyor. IRKÇILIK Sinan Özbek Notos Kitap 2012, 165 sayfa, 14 TL. Radikal Kitap

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak.

Nevþehir Ýl Genel Meclisi Kasým ayý toplantýsýnda, Ýl Özel Ýdaresi nin 2013 yýlý bütçesi ele alýnacak. Avrupa'da her yýl 5 Kasým'da "Gazetecilik Ýçin Ayaða Kalk" sloganýyla düzenlenen etkinlikler kapsamýnda, Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun (GÖP) öncülüðünde Taksim'de "Özgür Basýn Varsa Özgür Toplum

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı