A mendments made to the Free Zones Law in 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A mendments made to the Free Zones Law in 2004"

Transkript

1 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi muafiyetine iliflkin yeni esaslar belirlendi. Buna göre firmalar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor, yurt d fl ndan bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi ödemiyor. Söz konusu bu mali avantajlar tabii ki Kocaeli Serbest Bölgesi yat r mc lar için de geçerli. Bunlar n yan s ra Kocaeli, lokasyon avantajlar yla da geliflime ve yat r ma aç k bir bölge. Kocaeli nin Türkiye genel imalat A mendments made to the Free Zones Law in 2004 introduced new principles relating to tax exemptions for those operating in such zones. Accordingly, companies are exempted from income and corporate taxes and customs duties are not collected for goods coming to such zones from abroad. Of course, these financial advantages are also valid for the investors in the Kocaeli Free Zone investors. In addition, Kocaeli is open to development and investments with its location 028

2 Serbest bölge olmas n n avantajlar ve sanayi merkezlerine olan yak nl yla Kocaeli Serbest Bölgesi, son dönemde tersane yat r mc lar n n gözbebe i konumunda. 817,000 m 2 üzerinde kurulmufl olan bölge yat r mc lara; uluslararas ticareti, güvenli ve kazançl bir ortamda gerçeklefltirmeyi vaad ediyor. Amaç; hem yabanc sermaye ve teknoloji giriflini h zland rmak, hem de yat r mc lar n d fl finansman ve teknoloji transferi imkanlar ndan daha çok yararlanmas n sa lamak. Kocaeli Serbest Bölgesi, üretimde bulunacak tersanelere ça dafl çal flma imkan, sa lam altyap hizmeti ve uluslararas lojistik bir merkezde bulunman n avantajlar n sunmaya çal fl yor. Kocaeli Free Zone has recently become the apple of the eye of the shipyard investors on account of the zone s advantages as a free zone and its proximity to the industrial centers. Covering an area of 817,000 square meters, the zone promises the investors to provide a secure and profitable environment for international trade. The goal is to speed up foreign capital and technology inflow, and also to enable the investors to benefit from foreign financing and technology transfer opportunities. Kocaeli Free Zone aims to provide the shipyards the advantages of a modern operating environment, strong infrastructure services and being in an international logistics center. sanayi içindeki pay % 13 dolaylar nda. Ayr ca Kocaeli, baflta kimya, makine, ana metal, otomotiv ve ka t sanayi olmak üzere, yerli ve yabanc yat r mc lar n tercih bölgelerinden biri. Körfez bölgesi limanlar Derince ve Yar mca n n yan s ra, 40 a yak n özel iskele il s n rlar içinde bulunuyor. Uluslararas lojistik bir merkez olmay hedefleyen bölgenin kurucu ve iflleticisi KOSBAfi, firmalar n etkin üretim yapabilmesi için teknik donan mda da avantajlar sa l yor. Data hatlar ve uydu iletiflim imkan, temiz su, telefon ve enerji da t m flebekesi, trafo üniteleri, yang n söndürme hidrantlar, yol ve çevre ayd nlatmas, paratoner tesisleri, ya mur suyu drenajlar gibi ifl gücü verimlili- ini ve üretimi art racak imkanlar bu avantajlar içinde say labilir. Bölge içinde çal flanlar n toplumsal ihtiyaçlar na en sa l kl flekilde cevap vermek de KOSBAfi n hedefleri aras nda yer al yor. Bu amaçla bölgede konferans salonlar, bankalar binas, restoranlar, yemekhane, dispanser, itfaiye, k rtasiye, araç park sahalar oluflturulmas ve bölgenin sa l k, güvenlik, ulafl m, tafl mac l k, bak monar m ihtiyaçlar n n karfl lanmas planlan yor. Kocaeli Serbest Bölgesi nin mali, lokasyonel, sosyal avantajlar n ve tersanelerin bölgeden beklentilerini firma yetkilileriyle görüfltük. Serbest bölgede yer alman n avantajlar kadar dezavantajlar oldu unu da vurgulayan yetkililer, de iflmesi gereken kanunlar ndan, ikinci bir Tuzla olmay hedeflemediklerine kadar, birçok konuda görüfl bildirdiler. SOL TERSANES BÖLGEN N EN BÜYÜKLER NDEN Mersin kökenli birkaç flirketin ortak projesi olarak kurulan Soli Tersanesi, acental k, forwarding, gemi kiralama, armatörlük ve gemi infla gibi alanlarda uzun y llard r çal flan bir firma. K sa vadede Türk gemi infla sanayisi tersaneleri aras nda yer almay, uzun vadede ise uluslararas rekabette, liderli i amaçlayan Soli, bu hedefler do rultusunda bölgede yerini ald. 102 dönümlük bir arazide yap - lanan Soli, ilk projesi NB01 in kesimini Nisan ay nda yapacak. Bir yandan blok imalatlar na devam eden firma, di er yandan da advantages. Kocaeli s share in Turkey s overall manufacturing industry is around 13 per cent. Furthermore, Kocaeli is a location preferred by domestic and foreign investors particularly in the chemical, machinery, basic metal, automotive and paper industries. In addition to Derince and Yarimca, ports in the Gulf region, there are approximately 40 private quays in the province. Aiming to become an international logistics hub, the free zone is established and operated by KOSBAS. KOSBAS also provides many advantages in terms of technical equipment to enable the companies to operate efficiently. Among these advantages are data lines and satellite communication possibilities, clean water, telephone and energy distribution network, transformer units, fire hydrants, road and peripheral lighting lightning conductor facilities, rainwater drainage systems, etc. KOSBAS also aims to meet the social requirements of those working within the zone in the healthiest way. For that purpose, the company plans to open conference halls, banks building, restaurants, dining hall, dispensary, fire brigade, stationery shop, and parking areas and to meet the health, security, transportation, maintenance and repair requirements in the region. We talked with the company s executives about the financial, locational and social advantages of Kocaeli Free Zone, as well as the shipyards expectations from the zone. Pointing out to the fact that being in a free zone has disadvantages as well as advantages, the company executives told us their views about a wide range of issues from the laws that need to be changed to the fact that they do not want to be the second Tuzla. SOLI SHIPYARD IS ONE OF THE BIGGEST IN THE REGION Established as a joint project of several companies based in Mersin, the Soli Shipyard is an establishment that has been actively involved in agency, forwarding, chartering, shipping and MARINE & COMMERCE APRIL

3 Kocaeli Serbest Bölgesi // Kocaeli Free Zone aç k saha inflaatlar n bitirmek için çal fl yor. Tersanenin s rada bekleyen projeleri içinde 23 adet vinç bulunuyor. Bu vinçlerin en büyü ü 400 ton kapasiteli ve ana montaj Haziran ay nda yap lacak. Tersane, 20,000 tonluk iki gemiyi yan yana yapabilecek k - zaklar n ise, Temmuz ay içinde gündeme almay planl yor. Tüm gemilerini kendisi finanse eden ve ard ndan piyasaya süren Soli nin 3 tane 20,000 tonluk Delta dizayn nda kimyasal madde tankeri projesi var. Gemilerin ilki Ekim 2007 de, ikincisi fiubat 2008 de, üçüncüsü de A ustos 2008 de teslim edilecek. Soli Genel Müdürü Hayrettin fiahin, 19 y ll k tecrübeye sahip bir gemi infla mühendisi. Karadeniz ve Tuzla bölgelerindeki tersanelerde çal flan fiahin, sektördeki dalgalanmalar ve geliflmeleri analiz ederek, Kocaeli Serbest Bölgesi nin gemi infla sektörüne ciddi bir hareket kataca n düflünüyor. fiahin sektör hakk ndaki görüfllerini flöyle ifade ediyor: Yeni bir yerde, tamamen yeni bir yat r mla, yepyeni bir tersane kurmak bizim için çok heyecan verici. Ben ilk ifle Tuzla da bafllad m. Ama Tuzla da 5 sene kötü bir dönem geçti. Ondan sonra piyasa f rlad daha sonra ise tekrar bozuldu. Son 4 senedir, SOLAS kurallar ve uluslararas denizcilikle ilgili kurallar de iflti i için, mevcut gemilerin hurdaya ayr lmas gündeme geldi. Ondan sonra ise hem Türkiye de, hem de dünyada talep patlamas oldu. Hala yeni kurallar geliyor, hala mevcut gemiler, diskalifiye edilmeye çal fl l yor. Bu da bizim iflimize geldi tabii. Devlet taraf ndan da oldukça destek gördük. Üretimimiz h zl olursa ve buradaki iflçi potansiyelini de erlendirebilirsek, bölge Tuzla n n iyi bir alternatifi olacakt r. Devlet deste inden memnunuz Devlet deste inin kendilerini memnun etti ini belirten fiahin, sözlerine flöyle devam ediyor: zmit Sanayi Odas Baflkan Y lmaz Kanbak, bu ifle gönül verdi. Devlet Bakan Kürflat Tüzmen de bu ifli ilk gündeme getirenlerden biri. O da çok destek veriyor. Arap sermayesi de bir flekilde Hayrettin fiahin baflbakan m z taraf ndan shipbuilding businesses for years. Aiming to position itself among the Turkish shipbuilding yards in the short term and to become a leader in the international competition in the longer term, Soli has taken its place in the region in line with these goals. Established on an area of 102,000 square meters, Soli will commence building its first project NB01 in April. Continuing its block manufacturing activities on one hand, the company makes efforts to complete their open air construction works on the other. There are 23 cranes for the subsequent projects in the yard. The biggest one of these cranes has a capacity of 400 tons and the main installation will be completed in June. The yard plans to commence building the slipways that will allow simultaneous construction of two 20,000 dwt ships in July. Soli finances and launches on the market all ships by itself alone. The company currently has a project for building three 20,000 dwt Delta design oil chemical tankers. The first one of these tankers is scheduled to be delivered in October 2007, the second in February 2008 and the last one in August Hayrettin Sahin, General Manager of Soli, is a marine engineer with 19 years of experience. Having worked at shipyards in the Black Sea and Tuzla regions, Sahin said the Kocaeli Free Zone would bring significant momentum to the shipbuilding industry, analyzing the fluctuations and developments in the sector. Sahin said, It is very exciting for us to establish a brand new shipyard with a new investment in a new location. I first started in Tuzla. But I had a rather unfavorable period of 5 years in Tuzla. Then the market suddenly rose and then dropped again. Because the SOLAS rules and rules relating to shipping have changed for the last 4 years, it has become a current issue that existing ships would phase out. Then, there has been a boom in demand both in Turkey and in the world. New rules keep on coming, and still existing ships are tried to be disqualified. Of course, it also suited our purpose. We received much support from the government. If our production is fast and if we can make the best use of the worker potentials here, this zone will be a good alternative for Tuzla. We are pleased with the government support Stating that they are pleased with the government support, Sahin added, Chairman of Izmit Chamber of Industry has set his heart on this project. And, the Minister of State Kursat Tuzmen is the person who first brought up this project. He also provides support. The Arabian capital has also been directed here thanks to our prime minister. That is another great advantage for us. We consulted the opinions of Huseyin Sahin about the facilities of taking place in the free zone. According to Sahin, the general opinion is wrong. Sahin further said, First, everyone thinks that free zones are more advantageous. Actually they are not. There are lots of problems here. Now, we have made necessary attempts to solve them. Laws were not prepared specifically for the shipbuilding industry. With sudden emergence of the shipbuilding industry, it has become necessary to introduce many amendments to existing laws. We anticipate that all problems 030

4 TVK Tersanesi // TVK Shipyard buraya yönlendirildi. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Serbest bölgede yer alman n kolayl klar yla ilgili de görüfllerine baflvurdu umuz Hüseyin fiahin, genel yarg lar n yanl fl oldu unu flu sözlerle dile getirdi: lk baflta herkes, serbest bölge avantajl diye düflünüyor. Asl nda öyle de il. Burada birçok sorun var. fiimdi onlar çözmek için gereken giriflimleri yapt k. fiu ana kadarki kanunlar, gemi infla sektörü için haz rlanmam fl. Birdenbire inflaat sektörü gelince, mevcut kanunlarda birçok yenilik yap lmas gereklili i ortaya ç kt sonuna kadar olan süreç içerisinde o sorunlar n tek tek hallolaca n tahmin ediyoruz. Çünkü bu bölge, ülkemiz için çok büyük bir f rsat. Bölgeye yap lan büyük yat r mlar, kalifiye eleman ihtiyac n da beraberinde getiriyor. Bu noktada, kalifiye elemanlar n verimini artt racak bir yönetim sistemi kurmak tersaneler aç s ndan son derece önemli. Soli, bu amaçla uluslararas çal flan kimi tersanelerde örne in Norveç teki Aker tersanelerinde kullan lan IFS sistemini bünyesine dahil etti. Sistem, depodan sat n almaya, pazarlamadan arflivlemeye kadar tersanelerin tüm birimlerini kaps yor. Hedefimiz, 2006 sonuna kadar bütün departmanlarda sistemi ifller hale getirmek. Sistem ayr ca, datalar n günlük olarak bu programa girilerek sonuca kadar olan süreci kontrol alt na almay ve daha önce yap lm fl gemilerin istatistiklerini tutmay da sa l yor. TVK TERSANES N N LK ÜRET M K MYASAL TANKER A ustos 2005 te Kocaeli Serbest Bölgesi ndeki yerini alan TVK, Nisan ay içinde ilk projesini hayata geçiriyor. 2 ay gibi zaman zarf nda inflaat alanlar n Turgut Atagün tamamlayacak olan firma, bölgeye geç would be solved one by one until the end of Because, this region is a great opportunity for our country. Big investments made in the zone brings along the increased need for qualified personnel. At this point, it is highly important for the yards to establish a management system that would increase the performance of the qualified personnel. For that purpose, Soli adopted the IFS system, which is used at Norwegian Aker shipyards. The system covers all units of shipyards, from warehousing to purchasing, marketing and archiving. Our goal is to put the system in operation in all departments until the end of Furthermore, the system also enables controlling the process from the entry of data in the program on a daily basis to the result, and then to maintain a statistics of ships built previously. FIRST PRODUCTION OF THE TVK SHIPYARD TO BE A CHEMICAL TANKER Having taken its place in the Kocaeli Free Zone in August 2005, TVK Shipyard is to implement its first project in April this year. The company will complete the construction works at the yard within 2 months. It compensates for its late coming to the zone by increasing the speed of its operations. First production of the yard will be four 15,200 dwt IMO2 chemical tankers. Four ships are scheduled to be delivered in February Yard is negotiating other projects with foreign owners. The yard covers an area of 46,000 square meters in the zone. 36,000 square meters will be used for building ships. The remaining area is planned to be used for building yachts. TVK is another company that considers the advantages and disadvantages of being in a free zone. The company executives state that, other than advantages such as tax exemption and import facilities, the procedures to be followed in domestic purchasing activities cause considerable loss of time. We talked with TVK s General Manager Turgut Atagun with respect to this matter. Free zones are not convenient for shipbuilding As far as I know, free zones are places organized specially for the textile industry. They do not have a structure appropriate for shipbuilding. However, the current management approaches the matter in a constructive way as much as possible. We particularly experience procedural problems. We have to follow all these procedures. When you need a material in Tuzla, you would go to the shop on foot to get it. You don t have such a convenience here. KOSBAS is a zone that attracts attention with its regional advantages. These advantages can also be seen in the ease of recruitment of workers. It is a highly important point that the Golcuk Shipyard that has been operating in the region for many years and the yards in Tuzla have obtained the workforce from Izmit region. The vocational high schools also meet the qualified personnel needs of the yards in the region. Comparing the workforce in Kocaeli Region with that in Tuzla, Turgut Atagun draws attention to the importance of the trained 032

5 BÖLÜM BAfiLI I // KONU BAfiLI I gelmesini, çal flmalar na tempo katarak telafi ediyor. Tersanenin ilk üretimi, 15,200 dwt lik 4 adet IMO2 kimyasal tanker in fiubat ay nda 4. geminin teslim edilmesi planlan yor ve bundan sonraki projelerle ilgili yurt d fl yla görüflmeler yap l yor. Tersane, bölgede yaklafl k 46 dönümlük bir araziye sahip. 36 dönümlük k sm gemi infla için kullanan firma, flu an yap lanmad klar bölümde, önümüzdeki günlerde yat inflas n gündeme almay planl yor. TVK, serbest bölgede yer alman n avantajlar n, dezavantajlar yla beraber de erlendiren bir di er firma. Yetkililer, gelir vergisi muafiyeti ve ithalattaki rahatl k avantajlar n n yan nda, yurt içi al mlarda uygulanan prosedürün her seferinde afl lmas gerekti ini, bunun da ciddi bir zaman kayb oldu unu ifade ediyor. Bu konu ile ilgili TVK Genel Müdürü Turgut Atagün ile görüfltük. Serbest bölgeler gemi inflas na uygun de il Serbest bölgeler, bildi im kadar yla tekstil için organize edilmifl yerler. Gemi inflas na asl nda çok uygun bir yap de il. Ama flu an mevcut yönetim, konuya olabildi ince yap c yaklaflmaya çal fl yor. Özellikle prosedürel s k nt lar yafl yoruz. O prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor. Tuzla da bir malzeme laz m oldu unda, yürüyerek gidip al rs n z. Burada o rahatl k yok. KOSBAfi, bölgesel avantajlar yla yat r mc lar n dikkatini çeken bir bölge. Bu avantajlar, iflçi istihdam ndaki kolayl kta da ortaya ç k yor. Uzun y llard r bölgede faaliyet gösteren Gölcük Tersanesi ve Tuzla daki ifl gücünün büyük oranda zmit bölgesinden sa lanmas son derece önemli bir nokta. Bölgedeki meslek liseleri de bölge tersanelerinin kalifiye eleman ihtiyac na cevap veriyor. Kocaeli Bölgesi deki ifl gücünü Tuzla yla k yaslayan Turgut Atagün, e itimli elemanlar n önemine dikkat çekiyor. Tuzla yla buras n n bir fark var. Tuzla da bundan sonra belki olacakt r ama, flu an e itimli insan say s çok az. Orada, çok s k aral klarla kazalar yaflan yor. Bunun e itmsizlikten kaynaklanan problemler oldu- unu düflünüyorum. Bu bölgede bak yorum, her gün 5-10 tane meslek lisesi mezunu veya meslek yüksek okul mezunu arkadafl geliyor. Tecrübeli de iller. Ama bu gençleri sektöre çok çabuk adapte edebilirsiniz ve sonuç al rs n z. Günümüz koflullar nda geliflen teknoloji Kocaeli Serbest Bölgesi tersaneleri için bir baflka avantaj. Yeni yap land r lan bölge, özellikle altyap olanaklar yla sektörün geliflme h z na ayak uyduracak flekilde planlanm fl. Bu, tersanelerin üretim h z n ve kalitesini etkileyen bir faktör. Turgut Atagün, konuyla ilgili olarak da bu bölgenin Tuzla dan daha avantajl oldu unu belirtiyor ve devam ediyor: Buras hiçbir zaman Tuzla olmayacak. Devletin arazisi, Haliç te bu iflle ifltigal eden insanlara bir flekilde verilmifl. O gruplar, Tuzla ya geldi inde o günün teknolojisini devam ettirdiler y llar ndan sonra biraz daha kimlik kazand tersaneler. Oradaki yat r mlar hala devam ediyor. Ama altyap anlam nda yat r mlar n bitmifl olmas laz md. fiu an Tuzla da belki 3-4 tane tersane var olmas gerekti i gibi çal flan. Çok da fazla de il. Bölgede bir karmafla, düzensizlik hakim. Tuzla ya bir insan borsas da diyebiliriz. Ama buradaki tersaneler, belli bir yaklafl mla kuruldu. Çevre düzenlemesiyle birlikte bu bölge bitti inde çok modern bir yer olarak görülecek. O yüzden ikinci bir Tuzla olmayacak. personnel. There is a difference between Tuzla and here. Perhaps there would be more in Tuzla from now on, but the number of trained personnel is very limited. Very frequent occupational accidents take place in Tuzla. I believe they arise from lack of education. I can see that 5-10 graduates of vocational high schools or vocational schools of higher education come looking for job here. They lack experience, though. But, you can easily adapt these young people to the sector and get favorable results, says Atagun. The developing technology is another advantage for the yards located within the Kocaeli Free Zone. The zone is planned in such a way to keep pace with the development speed of the sector particularly with its infrastructural facilities. This is a factor that affects the production speed and quality of the shipyards. Turgut Atagun says this zone is more advantageous compared to Tuzla in that regard, adding that, This place will never be like Tuzla. The land of the state was given to people involved in this business in one way or another. When those groups came to Tuzla, they continued the technology of those days. Yards gained an identity after Investments still continue there. However, infrastructure investments should have already been completed. Currently, perhaps there are only 3-4 yards that operate as they should in Tuzla today. That s rather a small figure. There is a confusion and disorder in that region. We can call Tuzla as a human exchange. But the yards here have been established with a specific approach. When the construction of this zone has been completed along with landscaping, it will be a highly modern place. Therefore, it won t be the second Tuzla. Currently, there are total of 7 parcels, both large and small, within the Free Zone. Stating that the yards within the zone are specialized in their fields and that they have a vision, Atagun said owners still have to look for yards to have ships built, and therefore there would be no scarcity in terms of orders in 2006 and Atagun commented on the boom in Tuzla as follows: Shipyards here are the ones established by groups aiming to build ships for their own use. The real reason of the current busyness in Tuzla is not the owners or yards. Perhaps, we will not be able to find the same style of businesses here as much as those in Tuzla. When the businesses conducted in that style in the sense of shipbuilding, it is neither economic nor correct in the sense of shipyard organization. ADMARIN SHIPYARD BEGINS PRODUCTION Another shipyard opened in the Kocaeli Free Zone is Admarin. While continuing its operations relating to the shipyard on one hand, the company has started production on the other. Processing total of 600 tons of plates a year, the covered workshop of the yard carries out pre-production operations. Installation of a gantry crane of 80 tons will begin on April 20, and it will be delivered by the 10 th of May. Planned to be completed within 2.5 months, the project shows that the yard makes a swift entry into the market. Additionally, the yard has a project for building 5 chemical MARINE & COMMERCE APRIL

6 Admarin Tersanesi // Admarin Shipyard Serbest Bölge s n r içinde flu an irili ufakl 7 ayr parsel bulunuyor. Atagün, bölgede yer alan tersanelerin konular nda uzman, vizyon sahibi tersaneler oldu unu belirterek, insanlar n hala gemi yapt racak yer aramak durumunda olduklar n, bu sebeple de 2006 veya 2007 y llar içinde bölgede siparifl anlam nda bir s k nt görünmedi ini belirtiyor. Atagün, Tuzla daki patlamay ise flu sözlerle yorumluyor: Buradaki tersaneler daha çok kendilerine gemi yapmay düflünen gruplar n kurmufl oldu u tersaneler. Tuzla daki yo unlu un flu an as l sebebi ise armatörler, tersaneler de il. Ayn tarzda ifli belki burada, Tuzla daki kadar göremeyece iz. Tersanecilik anlam nda da o tarzda yap lan ifller, yat r mla karfl laflt r ld nda hem ekonomik, hem de tersane organizasyonu anlam nda do ru de il. ADMAR N TERSANES ÜRET ME BAfiLADI Kocaeli Serbest Bölgesi nde hizmete bafllayan bir di er tersane de Admarin. Firma, bir yandan tersaneyle ilgili çal flmalar na devam ederken, di er yandan da üretime bafllam fl durumda. Bir ay içinde 600 ton sac ifllenen tersanenin kapal atölyesinde ön imalat çal flmalar devam ediyor. 80 tonluk bir köprü vincinin 20 Nisan da montaj na bafllanacak ve 10 May s ta vincin teslimi gerçeklefltirilecek. 2,5 ayda tamamlanacak olan bu proje, tersanenin piyasaya h zl bir girifl yapt - n gösteriyor. Bunun d fl nda tersanenin elinde 5 adet kimyasal tanker projesi var. 20,000 tonluk iki kimyasal tanker Garanti ve Finans denizcili- e, 10,500 tonluk iki kimyasal tanker Tekne Yap m a, 18,500 tonluk bir di er kimyasal tanker de Admarin e ait. Tersane, gemi yap m için kullanaca 160 m uzunlu- unda 50 m geniflli inde k za da 2007 de kurmay planl yor. Firman n bölgeye yönelik beklentilerini Admarin flletme Müdürü lker Sedat Aslan lker Sedat Aslan aktard. tankers. Two chemical tankers of 20,000 dwt will be built for Garanti and Finans Shipping, two chemical tankers of 10,500 dwt for Tekne Yapim, and another chemical tanker of 18,500 dwt is for Admarin. The yard plans to build the slipway with a length of 160 m and width of 50 m in Admarin s Operating Director Ilker Aslan told us about company s expectations relating to the zone. Kocaeli is a better alternative to Tuzla Tuzla has a classical production method. Because this zone is a newly established one, everything is designed from zero, and has been organized in a much better way. Yards in Tuzla are interpenetrated. They are competing to build more ships within very small areas, but there is no specific production system. Because the yards in this zone are designed through establishment of a specific production system, there will be much more convenient operating environment. Stating that their region has a more ideal location compared to that of Tuzla, Aslan further said, Kocaeli has a more ideal location compared to that of Tuzla. Consequently, we can say that Kocaeli Free Zone is a superior shipyard zone. Pointing out to the fact that the shipyards in the area are naturally in a competition with each other, Aslan draws attention to the employment opportunities they created in the region. He said they estimated subcontractor employees of around 800 to 1,000. YAY SHIPYARD TO HAVE A CAPACITY TO BUILD 600 M PASSENGER SHIPS The Yay Shipyard came to the zone in November last year and covers an area of 102 thousand square meters. Expanding its areas according to the orders received, the yard first built a covered workshop of 88 meters. A 65 meter boat is currently being built in this workshop. Order book of the yard includes two boats with overall length of 65 meters and 128 meters. The yard has a project for a dry dock, where yachts up to 220 meters can be built. On the other hand, the shipyard also has another project for a dry dock with a capacity to build ships with overall length of 600 meters. To be completed over a period of 5 years, the project is important also with respect to the fact that there are no passenger vessels of this length in the world. Cavit Ünlüsü, General Manager of Yay Shipyard, said the idea belonged to their foreign partner. Ünlüsü said, Currently, there are passenger ships up to an overall length of 360 meters in the world. Ships with a LOA of 600 meters will be the first. At the time, construction of passenger ships was suspended due to the increasing number of airplanes. But today, people prefer to have fun as they travel, even though it takes somewhat a long time. This has increased the demand for passenger ships. What is more, building passenger ships is easier than building yachts for us, because organization matters in building passenger ships, while quality matters in building yachts. When we bring together 034

7 Kocaeli, Tuzla dan daha iyi bir alternatif Tuzla n n klasik üretim metodu var. Buras yeni kurulan bir bölge oldu u için üretim yap lanmas da s f rdan, çok daha iyi organize edilmifl durumda. Tuzla daki tersaneler birbirinin içine girmifl. Orada çok küçük alanda daha çok gemi yapma yar fl var, ama belli bir üretim sistemi yok. Burada belli bir üretim sistemi kurarak tersane yap land r ld için, çok daha rahat bir çal flma olacakt r. Bölge olarak da Tuzla dan daha ideal bir konumda olduklar n belirten Aslan, sözlerine flöyle devam ediyor: Kocaeli, Tuzla dan daha ideal bir bölge. Dolay s yla buras için, oradan daha üst bir tersane bölgesi diyebiliriz. Bölgedeki tersanelerin de do al olarak birbirleriyle yar fl halinde oldu unu vurgulayan Aslan, 800-1,000 kiflilik bir tafleron personeli düflündüklerini belirterek, bölgeye sa lad klar istihdama da dikkat çekiyor. YAY TERSANES NDE 600 METREL K YOLCU GEM S YAPILAB LECEK Kas m ay nda bölgeye gelen ve 102 dönümlük bir arazide yap land - r lan Yay Tersanesi, imalata bafllad. Ald siparifle göre yerleflim alan n büyüten tersane, ilk olarak 88 m lik bir hangar infla etti ve bu hangarda 65 m lik bir tekne yap m n na bafllad. Tersanenin s radaki projeleri ise, 65 m ve 128 m boyutlar nda iki tekne inflas. Tersanenin yap lanmas nda 220 m ye kadar yatlar n yap labildi i bir kuru havuz projesi bulunuyor. Ancak tersanenin, 600 m boyunda bir yolcu gemisinin yap labilece i kuru havuz projesi de mevcut. Yap m 5 y ll k bir zaman dilimine yay lan proje, dünyada bu uzunlukta bir yolcu gemisinin olmamas sebebiyle ayr bir önem tafl yor. Yay Tersanesi Genel Müdürü Cavit Ünlüsü, fikrin, firman n yabanc ortaklar ndan geldi ini söylüyor. Dünyada flu anda 360 m ye kadar yap lan yolcu gemisi var. 600 m bir ilk olacak. Bir dönem yolcu gemisi inflaatlar ask ya al nm flt. Çünkü uçaklar çok artm flt. Fakat art k insanlar, biraz daha uzun sürse de, e lenerek dolaflmay tercih ediyor. Bu da yolcu gemilerinin taleplerini artt rd. Ayr ca, yolcu gemisi yapmak, yat yapmaktan daha kolay geliyor bize. Çünkü yolcu gemisi yapmada organizasyon, yat yapmada ise kalite çok önemli. Biz iki a ac yan yana getirirken a ac n damar n n yönüne bakar z. Yolcu gemisinde o tip fleyler pek yok. Daha çok haz r mobilyalar kullan l yor. Bu sebeple o boyutta bir yolcu gemisi de yapabilece imizi söylüyoruz. Bölgenin Tuzla ya göre avantajlar konusunda da görüfl ald m z Cavit Ünlüsü, Kocaeli Serbest Bölgesi nin daha organize ve temiz bir bölge oldu unu vurguluyor. Serbest bölgeye iliflkin yorumlar nda ise di er tersanelerle benzer görüflleri paylafl yor. Serbest bölge yasak bölge Serbest bölge, bizim arkadafllar m z n deyimiyle yasak bölge dir. Yani serbest bölgeler, gemi infla sektörüne Cavit Ünlüsü yatk n two pieces of woods side by side, we pay attention to the direction of the grain of the wood. There are not such things while building passenger ships. Ready-made furniture is used. Therefore, we can say that we are capable of building passenger ships of that size. We also consulted the opinions of Cavit Ünlüsü about the advantages of the zone to Tuzla. Ünlüsü said Kocaeli was more organized and cleaner compared to Tuzla region. He shares the views of the other yards with respect to the free zone. Free zone is a forbidden zone As our colleagues say, a free zone is a forbidden zone. In other words, free zones are not so convenient for the shipbuilding industry, for the relevant laws are very much different from those of ours. We submit our common problems to the ministry. They endeavor to find solutions to these problems, but it surely takes time. What we want now is that free zones are made convenient for the shipbuilders by the lawmakers, for we think comprehensively in shipbuilding. Creating big business potentials in Turkey is among goals of Yay Shipyard, just as all other yards. Stating that they created great employment opportunities in the region, Ünlüsü points out to the fact that shipbuilding provides Turkey with an added value of around 50 per cent. Also commenting on Turkey s position in the world shipbuilding industry, Ünlüsü has very positive comments: There is a great progress in the shipbuilding industry in the whole world. That will continue for at least 5 to 10 years. This economic power encourages people to have yachts built. Yacht building yards in other countries are full for the next 5 years. We want to increase Turkey s share in that pie. We have a share of 4 to 5 per cent currently. We may become the number one, once this yard has started building yachts at full capacity. We have quite ambitious targets. CELIK YAT, THE FIRST SHIPYARD IN THE ZONE The Celik Yat Shipyard owned by Proteksan is the first yard that made an investment in Kocaeli Free Zone. Having commenced the pile driving operations in August 2005, the yard became operational as of October the same year. Stating that there were only two boats under construction at the yard, shipyard s General Manager Necdet Salgur said, I was given an offer in 1998, when they first commenced building this zone. I told them that it would be unwise to build a shipyard within a free zone, under the free zone regulations, and in a location far from the associated industries. But, later I showed that courage and started such an adventure. We hope that it would be favorable. We asked Necdet Salgur about his opinions on the Turkish shipbuilding industry. Salgur said that the industry had developed with the orders received from abroad, but that it faced a variety of problems accordingly. 036

8 de il, kanunlar bizlerden çok farkl. Tüm tersaneci arkadafllarla birlikte ortak problemlerimizi bakanl a iletiyoruz. Onlar çözüm bulmaya çal fl yorlar ama, bu tabii ki zaman al yor. Bizlerin iste i, flu anda serbest bölgelerin, kanun yap c lar gözünde tersanecilere uygun hale getirilmesi. Çünkü biz tersanecilikte çok genifl düflünüyoruz. Türkiye de büyük bir ifl potansiyeli açmak, di er tüm tersaneler gibi Yay Tersanesi nin de hedefleri aras nda yer al yor. Ünlüsü, bu çevreye büyük bir ifl kap s açt klar n belirterek gemi yap m n n yar s iflçilik, yar s malzeme olmak üzere, Türkiye ye katma de erinin % 50 dolaylar nda oldu una dikkat çekiyor. Türkiye nin dünya gemi infla sektöründeki yerini de de erlendiren Ünlüsü, son derece olumlu yorumlarda bulunuyor: Bütün dünyada gemi infla sektöründe çok büyük bir at l m var. Bu en az 5-10 sene sürecektir. Bu ekonomik güç, insanlar yat yapt rmaya da teflvik ediyor. Yurt d fl nda yat tersaneleri en az 5 y l dolu. Biz de dünyadaki bu pastan n bir dilimini Türkiye ye çekelim. fiu an ilk 4-5 lerdeyiz zaten. Bu tersane tam devreye girdikten sonra bir numara da olabiliriz. Hedeflerimiz oldukça yüksek. ÇEL K YAT BÖLGEN N LK TERSANES Proteksan firmas na ait olan Çelik Yat Tersanesi, Kocaeli Serbest Bölgesi ne ilk yat r m yapan tersane olma özelli i tafl yor. A ustos 2005 te ilk kaz k çakma faaliyetine bafllayan tersane, ekim ay itibari ile faaliyete geçmifl bulunuyor. Tersanede flu an iki tekne yap ld n belirten Tersane Genel Müdürü Necdet Salgür bölgeye gelme maceralar n flöyle anlat yor: Buraya 1998 de baflland nda bana teklif geldi. Serbest bölgenin içinde, serbest bölgenin mevzuat yla, yan sanayinin çok uza nda bir yere tersane yapmak delilik dedim. Ama daha sonra o cesareti gösterdim ve böyle bir maceraya girifltik. yi olaca n umuyoruz. Türkiye de gemi infla sanayisinin durumu konusunda görüfllerini ald m z Necdet Salgür, yurt d fl ndan al nan siparifllerle birlikte sektörün geliflti ini ancak bu do rultuda çeflitli sorunlarla karfl lafl ld n belirtiyor. Türkler Çok Cesur Yurt d fl na yapt m z her tekneyle ilgili teminat var ve teminatlar do ru dürüst bir yere ba lanm fl de il. Tersaneciler, yerleri ipotek gösterip bankalardan kredi alam yor, dolay s yla da teminat mektubu veremiyorlar. Böyle bir s k nt lar söz konusu. Ayr ca sektörde, geliflmifl ülkelere hangi flartlarda, hangi noktalardan geçerek tekne teslim edilir, s k nt lar nelerdir konular nda da tecrübesizlik var. Bunlara ra men, Türk ler çok cesur olduklar için bu ifllere giriflildi. Sektördeki geliflmelerden Türkiye nin istifade etmesi gerekti inin alt n çizen Salgür, Türkiye nin bu sektörde tüm dünyay kontrol etmesini istedi ini ifade ediyor. fiu an o noktada olmad m z ; teminat olarak, bilgi olarak, taahhüt tecrübesi olarak, devlet deste- iyle yurt d fl ndaki gücü yakalamam z gerekti ini belirtiyor. Necdet Salgür, yurt d fl ndaki yat r mc lar n Türkiye deki tersanelere bak fl n ise flu sözlerle de erlendiriyor: Yabanc armatörler buraya gelip k sa süre içinde neler yap ld n, isteklerine nas l cevap verildi- ini gördü. O zaman Türk insan na de er vermeye bafllad. Eskiden bir fleyler yap p satma peflindeydik. fiimdi bize yapar m s n z? diyorlar. ste imiz y l içinde bu ifli kontol eder duruma gelmek. & Çelik Yat Tersanesi // Çelik Yat Shipyard Turks are very courageous There is a guarantee in connection with each and every boat built for foreign owners, and these guarantees are not properly secured. Shipyards are unable to obtain loans from banks by mortgaging their land, and consequently they are unable to give letters of guarantee. They have such problems. Furthermore, there is lack of experience with respect to how boats could be delivered to developed countries and under what conditions, and what are the relevant problems, etc. In spite of all these, Turks have entered this business, for they are very courageous. Emphasizing the necessity that Turkey should exploit developments in the sector, Salgur said he wanted that Turkey manages the whole world in this sector. He added that we had not achieved that position yet and that we should catch up with the power abroad in terms of guarantees, knowledge, and commitment experience through government support. Necdet Salgur summarized the foreign investors view of the Turkish shipyards as follows: Foreign owners came here and saw what can be done in a short period of time, and how their requirements could be met. Then they began to appreciate the Turks. In the past, we were in pursuit of making and selling things. Now, they come and ask us if we build for them. We aim to attain a position to Necdet Salgür control this sector within 10 to 15 years. & MARINE & COMMERCE APRIL

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı