A mendments made to the Free Zones Law in 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A mendments made to the Free Zones Law in 2004"

Transkript

1 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi muafiyetine iliflkin yeni esaslar belirlendi. Buna göre firmalar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor, yurt d fl ndan bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi ödemiyor. Söz konusu bu mali avantajlar tabii ki Kocaeli Serbest Bölgesi yat r mc lar için de geçerli. Bunlar n yan s ra Kocaeli, lokasyon avantajlar yla da geliflime ve yat r ma aç k bir bölge. Kocaeli nin Türkiye genel imalat A mendments made to the Free Zones Law in 2004 introduced new principles relating to tax exemptions for those operating in such zones. Accordingly, companies are exempted from income and corporate taxes and customs duties are not collected for goods coming to such zones from abroad. Of course, these financial advantages are also valid for the investors in the Kocaeli Free Zone investors. In addition, Kocaeli is open to development and investments with its location 028

2 Serbest bölge olmas n n avantajlar ve sanayi merkezlerine olan yak nl yla Kocaeli Serbest Bölgesi, son dönemde tersane yat r mc lar n n gözbebe i konumunda. 817,000 m 2 üzerinde kurulmufl olan bölge yat r mc lara; uluslararas ticareti, güvenli ve kazançl bir ortamda gerçeklefltirmeyi vaad ediyor. Amaç; hem yabanc sermaye ve teknoloji giriflini h zland rmak, hem de yat r mc lar n d fl finansman ve teknoloji transferi imkanlar ndan daha çok yararlanmas n sa lamak. Kocaeli Serbest Bölgesi, üretimde bulunacak tersanelere ça dafl çal flma imkan, sa lam altyap hizmeti ve uluslararas lojistik bir merkezde bulunman n avantajlar n sunmaya çal fl yor. Kocaeli Free Zone has recently become the apple of the eye of the shipyard investors on account of the zone s advantages as a free zone and its proximity to the industrial centers. Covering an area of 817,000 square meters, the zone promises the investors to provide a secure and profitable environment for international trade. The goal is to speed up foreign capital and technology inflow, and also to enable the investors to benefit from foreign financing and technology transfer opportunities. Kocaeli Free Zone aims to provide the shipyards the advantages of a modern operating environment, strong infrastructure services and being in an international logistics center. sanayi içindeki pay % 13 dolaylar nda. Ayr ca Kocaeli, baflta kimya, makine, ana metal, otomotiv ve ka t sanayi olmak üzere, yerli ve yabanc yat r mc lar n tercih bölgelerinden biri. Körfez bölgesi limanlar Derince ve Yar mca n n yan s ra, 40 a yak n özel iskele il s n rlar içinde bulunuyor. Uluslararas lojistik bir merkez olmay hedefleyen bölgenin kurucu ve iflleticisi KOSBAfi, firmalar n etkin üretim yapabilmesi için teknik donan mda da avantajlar sa l yor. Data hatlar ve uydu iletiflim imkan, temiz su, telefon ve enerji da t m flebekesi, trafo üniteleri, yang n söndürme hidrantlar, yol ve çevre ayd nlatmas, paratoner tesisleri, ya mur suyu drenajlar gibi ifl gücü verimlili- ini ve üretimi art racak imkanlar bu avantajlar içinde say labilir. Bölge içinde çal flanlar n toplumsal ihtiyaçlar na en sa l kl flekilde cevap vermek de KOSBAfi n hedefleri aras nda yer al yor. Bu amaçla bölgede konferans salonlar, bankalar binas, restoranlar, yemekhane, dispanser, itfaiye, k rtasiye, araç park sahalar oluflturulmas ve bölgenin sa l k, güvenlik, ulafl m, tafl mac l k, bak monar m ihtiyaçlar n n karfl lanmas planlan yor. Kocaeli Serbest Bölgesi nin mali, lokasyonel, sosyal avantajlar n ve tersanelerin bölgeden beklentilerini firma yetkilileriyle görüfltük. Serbest bölgede yer alman n avantajlar kadar dezavantajlar oldu unu da vurgulayan yetkililer, de iflmesi gereken kanunlar ndan, ikinci bir Tuzla olmay hedeflemediklerine kadar, birçok konuda görüfl bildirdiler. SOL TERSANES BÖLGEN N EN BÜYÜKLER NDEN Mersin kökenli birkaç flirketin ortak projesi olarak kurulan Soli Tersanesi, acental k, forwarding, gemi kiralama, armatörlük ve gemi infla gibi alanlarda uzun y llard r çal flan bir firma. K sa vadede Türk gemi infla sanayisi tersaneleri aras nda yer almay, uzun vadede ise uluslararas rekabette, liderli i amaçlayan Soli, bu hedefler do rultusunda bölgede yerini ald. 102 dönümlük bir arazide yap - lanan Soli, ilk projesi NB01 in kesimini Nisan ay nda yapacak. Bir yandan blok imalatlar na devam eden firma, di er yandan da advantages. Kocaeli s share in Turkey s overall manufacturing industry is around 13 per cent. Furthermore, Kocaeli is a location preferred by domestic and foreign investors particularly in the chemical, machinery, basic metal, automotive and paper industries. In addition to Derince and Yarimca, ports in the Gulf region, there are approximately 40 private quays in the province. Aiming to become an international logistics hub, the free zone is established and operated by KOSBAS. KOSBAS also provides many advantages in terms of technical equipment to enable the companies to operate efficiently. Among these advantages are data lines and satellite communication possibilities, clean water, telephone and energy distribution network, transformer units, fire hydrants, road and peripheral lighting lightning conductor facilities, rainwater drainage systems, etc. KOSBAS also aims to meet the social requirements of those working within the zone in the healthiest way. For that purpose, the company plans to open conference halls, banks building, restaurants, dining hall, dispensary, fire brigade, stationery shop, and parking areas and to meet the health, security, transportation, maintenance and repair requirements in the region. We talked with the company s executives about the financial, locational and social advantages of Kocaeli Free Zone, as well as the shipyards expectations from the zone. Pointing out to the fact that being in a free zone has disadvantages as well as advantages, the company executives told us their views about a wide range of issues from the laws that need to be changed to the fact that they do not want to be the second Tuzla. SOLI SHIPYARD IS ONE OF THE BIGGEST IN THE REGION Established as a joint project of several companies based in Mersin, the Soli Shipyard is an establishment that has been actively involved in agency, forwarding, chartering, shipping and MARINE & COMMERCE APRIL

3 Kocaeli Serbest Bölgesi // Kocaeli Free Zone aç k saha inflaatlar n bitirmek için çal fl yor. Tersanenin s rada bekleyen projeleri içinde 23 adet vinç bulunuyor. Bu vinçlerin en büyü ü 400 ton kapasiteli ve ana montaj Haziran ay nda yap lacak. Tersane, 20,000 tonluk iki gemiyi yan yana yapabilecek k - zaklar n ise, Temmuz ay içinde gündeme almay planl yor. Tüm gemilerini kendisi finanse eden ve ard ndan piyasaya süren Soli nin 3 tane 20,000 tonluk Delta dizayn nda kimyasal madde tankeri projesi var. Gemilerin ilki Ekim 2007 de, ikincisi fiubat 2008 de, üçüncüsü de A ustos 2008 de teslim edilecek. Soli Genel Müdürü Hayrettin fiahin, 19 y ll k tecrübeye sahip bir gemi infla mühendisi. Karadeniz ve Tuzla bölgelerindeki tersanelerde çal flan fiahin, sektördeki dalgalanmalar ve geliflmeleri analiz ederek, Kocaeli Serbest Bölgesi nin gemi infla sektörüne ciddi bir hareket kataca n düflünüyor. fiahin sektör hakk ndaki görüfllerini flöyle ifade ediyor: Yeni bir yerde, tamamen yeni bir yat r mla, yepyeni bir tersane kurmak bizim için çok heyecan verici. Ben ilk ifle Tuzla da bafllad m. Ama Tuzla da 5 sene kötü bir dönem geçti. Ondan sonra piyasa f rlad daha sonra ise tekrar bozuldu. Son 4 senedir, SOLAS kurallar ve uluslararas denizcilikle ilgili kurallar de iflti i için, mevcut gemilerin hurdaya ayr lmas gündeme geldi. Ondan sonra ise hem Türkiye de, hem de dünyada talep patlamas oldu. Hala yeni kurallar geliyor, hala mevcut gemiler, diskalifiye edilmeye çal fl l yor. Bu da bizim iflimize geldi tabii. Devlet taraf ndan da oldukça destek gördük. Üretimimiz h zl olursa ve buradaki iflçi potansiyelini de erlendirebilirsek, bölge Tuzla n n iyi bir alternatifi olacakt r. Devlet deste inden memnunuz Devlet deste inin kendilerini memnun etti ini belirten fiahin, sözlerine flöyle devam ediyor: zmit Sanayi Odas Baflkan Y lmaz Kanbak, bu ifle gönül verdi. Devlet Bakan Kürflat Tüzmen de bu ifli ilk gündeme getirenlerden biri. O da çok destek veriyor. Arap sermayesi de bir flekilde Hayrettin fiahin baflbakan m z taraf ndan shipbuilding businesses for years. Aiming to position itself among the Turkish shipbuilding yards in the short term and to become a leader in the international competition in the longer term, Soli has taken its place in the region in line with these goals. Established on an area of 102,000 square meters, Soli will commence building its first project NB01 in April. Continuing its block manufacturing activities on one hand, the company makes efforts to complete their open air construction works on the other. There are 23 cranes for the subsequent projects in the yard. The biggest one of these cranes has a capacity of 400 tons and the main installation will be completed in June. The yard plans to commence building the slipways that will allow simultaneous construction of two 20,000 dwt ships in July. Soli finances and launches on the market all ships by itself alone. The company currently has a project for building three 20,000 dwt Delta design oil chemical tankers. The first one of these tankers is scheduled to be delivered in October 2007, the second in February 2008 and the last one in August Hayrettin Sahin, General Manager of Soli, is a marine engineer with 19 years of experience. Having worked at shipyards in the Black Sea and Tuzla regions, Sahin said the Kocaeli Free Zone would bring significant momentum to the shipbuilding industry, analyzing the fluctuations and developments in the sector. Sahin said, It is very exciting for us to establish a brand new shipyard with a new investment in a new location. I first started in Tuzla. But I had a rather unfavorable period of 5 years in Tuzla. Then the market suddenly rose and then dropped again. Because the SOLAS rules and rules relating to shipping have changed for the last 4 years, it has become a current issue that existing ships would phase out. Then, there has been a boom in demand both in Turkey and in the world. New rules keep on coming, and still existing ships are tried to be disqualified. Of course, it also suited our purpose. We received much support from the government. If our production is fast and if we can make the best use of the worker potentials here, this zone will be a good alternative for Tuzla. We are pleased with the government support Stating that they are pleased with the government support, Sahin added, Chairman of Izmit Chamber of Industry has set his heart on this project. And, the Minister of State Kursat Tuzmen is the person who first brought up this project. He also provides support. The Arabian capital has also been directed here thanks to our prime minister. That is another great advantage for us. We consulted the opinions of Huseyin Sahin about the facilities of taking place in the free zone. According to Sahin, the general opinion is wrong. Sahin further said, First, everyone thinks that free zones are more advantageous. Actually they are not. There are lots of problems here. Now, we have made necessary attempts to solve them. Laws were not prepared specifically for the shipbuilding industry. With sudden emergence of the shipbuilding industry, it has become necessary to introduce many amendments to existing laws. We anticipate that all problems 030

4 TVK Tersanesi // TVK Shipyard buraya yönlendirildi. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Serbest bölgede yer alman n kolayl klar yla ilgili de görüfllerine baflvurdu umuz Hüseyin fiahin, genel yarg lar n yanl fl oldu unu flu sözlerle dile getirdi: lk baflta herkes, serbest bölge avantajl diye düflünüyor. Asl nda öyle de il. Burada birçok sorun var. fiimdi onlar çözmek için gereken giriflimleri yapt k. fiu ana kadarki kanunlar, gemi infla sektörü için haz rlanmam fl. Birdenbire inflaat sektörü gelince, mevcut kanunlarda birçok yenilik yap lmas gereklili i ortaya ç kt sonuna kadar olan süreç içerisinde o sorunlar n tek tek hallolaca n tahmin ediyoruz. Çünkü bu bölge, ülkemiz için çok büyük bir f rsat. Bölgeye yap lan büyük yat r mlar, kalifiye eleman ihtiyac n da beraberinde getiriyor. Bu noktada, kalifiye elemanlar n verimini artt racak bir yönetim sistemi kurmak tersaneler aç s ndan son derece önemli. Soli, bu amaçla uluslararas çal flan kimi tersanelerde örne in Norveç teki Aker tersanelerinde kullan lan IFS sistemini bünyesine dahil etti. Sistem, depodan sat n almaya, pazarlamadan arflivlemeye kadar tersanelerin tüm birimlerini kaps yor. Hedefimiz, 2006 sonuna kadar bütün departmanlarda sistemi ifller hale getirmek. Sistem ayr ca, datalar n günlük olarak bu programa girilerek sonuca kadar olan süreci kontrol alt na almay ve daha önce yap lm fl gemilerin istatistiklerini tutmay da sa l yor. TVK TERSANES N N LK ÜRET M K MYASAL TANKER A ustos 2005 te Kocaeli Serbest Bölgesi ndeki yerini alan TVK, Nisan ay içinde ilk projesini hayata geçiriyor. 2 ay gibi zaman zarf nda inflaat alanlar n Turgut Atagün tamamlayacak olan firma, bölgeye geç would be solved one by one until the end of Because, this region is a great opportunity for our country. Big investments made in the zone brings along the increased need for qualified personnel. At this point, it is highly important for the yards to establish a management system that would increase the performance of the qualified personnel. For that purpose, Soli adopted the IFS system, which is used at Norwegian Aker shipyards. The system covers all units of shipyards, from warehousing to purchasing, marketing and archiving. Our goal is to put the system in operation in all departments until the end of Furthermore, the system also enables controlling the process from the entry of data in the program on a daily basis to the result, and then to maintain a statistics of ships built previously. FIRST PRODUCTION OF THE TVK SHIPYARD TO BE A CHEMICAL TANKER Having taken its place in the Kocaeli Free Zone in August 2005, TVK Shipyard is to implement its first project in April this year. The company will complete the construction works at the yard within 2 months. It compensates for its late coming to the zone by increasing the speed of its operations. First production of the yard will be four 15,200 dwt IMO2 chemical tankers. Four ships are scheduled to be delivered in February Yard is negotiating other projects with foreign owners. The yard covers an area of 46,000 square meters in the zone. 36,000 square meters will be used for building ships. The remaining area is planned to be used for building yachts. TVK is another company that considers the advantages and disadvantages of being in a free zone. The company executives state that, other than advantages such as tax exemption and import facilities, the procedures to be followed in domestic purchasing activities cause considerable loss of time. We talked with TVK s General Manager Turgut Atagun with respect to this matter. Free zones are not convenient for shipbuilding As far as I know, free zones are places organized specially for the textile industry. They do not have a structure appropriate for shipbuilding. However, the current management approaches the matter in a constructive way as much as possible. We particularly experience procedural problems. We have to follow all these procedures. When you need a material in Tuzla, you would go to the shop on foot to get it. You don t have such a convenience here. KOSBAS is a zone that attracts attention with its regional advantages. These advantages can also be seen in the ease of recruitment of workers. It is a highly important point that the Golcuk Shipyard that has been operating in the region for many years and the yards in Tuzla have obtained the workforce from Izmit region. The vocational high schools also meet the qualified personnel needs of the yards in the region. Comparing the workforce in Kocaeli Region with that in Tuzla, Turgut Atagun draws attention to the importance of the trained 032

5 BÖLÜM BAfiLI I // KONU BAfiLI I gelmesini, çal flmalar na tempo katarak telafi ediyor. Tersanenin ilk üretimi, 15,200 dwt lik 4 adet IMO2 kimyasal tanker in fiubat ay nda 4. geminin teslim edilmesi planlan yor ve bundan sonraki projelerle ilgili yurt d fl yla görüflmeler yap l yor. Tersane, bölgede yaklafl k 46 dönümlük bir araziye sahip. 36 dönümlük k sm gemi infla için kullanan firma, flu an yap lanmad klar bölümde, önümüzdeki günlerde yat inflas n gündeme almay planl yor. TVK, serbest bölgede yer alman n avantajlar n, dezavantajlar yla beraber de erlendiren bir di er firma. Yetkililer, gelir vergisi muafiyeti ve ithalattaki rahatl k avantajlar n n yan nda, yurt içi al mlarda uygulanan prosedürün her seferinde afl lmas gerekti ini, bunun da ciddi bir zaman kayb oldu unu ifade ediyor. Bu konu ile ilgili TVK Genel Müdürü Turgut Atagün ile görüfltük. Serbest bölgeler gemi inflas na uygun de il Serbest bölgeler, bildi im kadar yla tekstil için organize edilmifl yerler. Gemi inflas na asl nda çok uygun bir yap de il. Ama flu an mevcut yönetim, konuya olabildi ince yap c yaklaflmaya çal fl yor. Özellikle prosedürel s k nt lar yafl yoruz. O prosedürleri yerine getirmeniz gerekiyor. Tuzla da bir malzeme laz m oldu unda, yürüyerek gidip al rs n z. Burada o rahatl k yok. KOSBAfi, bölgesel avantajlar yla yat r mc lar n dikkatini çeken bir bölge. Bu avantajlar, iflçi istihdam ndaki kolayl kta da ortaya ç k yor. Uzun y llard r bölgede faaliyet gösteren Gölcük Tersanesi ve Tuzla daki ifl gücünün büyük oranda zmit bölgesinden sa lanmas son derece önemli bir nokta. Bölgedeki meslek liseleri de bölge tersanelerinin kalifiye eleman ihtiyac na cevap veriyor. Kocaeli Bölgesi deki ifl gücünü Tuzla yla k yaslayan Turgut Atagün, e itimli elemanlar n önemine dikkat çekiyor. Tuzla yla buras n n bir fark var. Tuzla da bundan sonra belki olacakt r ama, flu an e itimli insan say s çok az. Orada, çok s k aral klarla kazalar yaflan yor. Bunun e itmsizlikten kaynaklanan problemler oldu- unu düflünüyorum. Bu bölgede bak yorum, her gün 5-10 tane meslek lisesi mezunu veya meslek yüksek okul mezunu arkadafl geliyor. Tecrübeli de iller. Ama bu gençleri sektöre çok çabuk adapte edebilirsiniz ve sonuç al rs n z. Günümüz koflullar nda geliflen teknoloji Kocaeli Serbest Bölgesi tersaneleri için bir baflka avantaj. Yeni yap land r lan bölge, özellikle altyap olanaklar yla sektörün geliflme h z na ayak uyduracak flekilde planlanm fl. Bu, tersanelerin üretim h z n ve kalitesini etkileyen bir faktör. Turgut Atagün, konuyla ilgili olarak da bu bölgenin Tuzla dan daha avantajl oldu unu belirtiyor ve devam ediyor: Buras hiçbir zaman Tuzla olmayacak. Devletin arazisi, Haliç te bu iflle ifltigal eden insanlara bir flekilde verilmifl. O gruplar, Tuzla ya geldi inde o günün teknolojisini devam ettirdiler y llar ndan sonra biraz daha kimlik kazand tersaneler. Oradaki yat r mlar hala devam ediyor. Ama altyap anlam nda yat r mlar n bitmifl olmas laz md. fiu an Tuzla da belki 3-4 tane tersane var olmas gerekti i gibi çal flan. Çok da fazla de il. Bölgede bir karmafla, düzensizlik hakim. Tuzla ya bir insan borsas da diyebiliriz. Ama buradaki tersaneler, belli bir yaklafl mla kuruldu. Çevre düzenlemesiyle birlikte bu bölge bitti inde çok modern bir yer olarak görülecek. O yüzden ikinci bir Tuzla olmayacak. personnel. There is a difference between Tuzla and here. Perhaps there would be more in Tuzla from now on, but the number of trained personnel is very limited. Very frequent occupational accidents take place in Tuzla. I believe they arise from lack of education. I can see that 5-10 graduates of vocational high schools or vocational schools of higher education come looking for job here. They lack experience, though. But, you can easily adapt these young people to the sector and get favorable results, says Atagun. The developing technology is another advantage for the yards located within the Kocaeli Free Zone. The zone is planned in such a way to keep pace with the development speed of the sector particularly with its infrastructural facilities. This is a factor that affects the production speed and quality of the shipyards. Turgut Atagun says this zone is more advantageous compared to Tuzla in that regard, adding that, This place will never be like Tuzla. The land of the state was given to people involved in this business in one way or another. When those groups came to Tuzla, they continued the technology of those days. Yards gained an identity after Investments still continue there. However, infrastructure investments should have already been completed. Currently, perhaps there are only 3-4 yards that operate as they should in Tuzla today. That s rather a small figure. There is a confusion and disorder in that region. We can call Tuzla as a human exchange. But the yards here have been established with a specific approach. When the construction of this zone has been completed along with landscaping, it will be a highly modern place. Therefore, it won t be the second Tuzla. Currently, there are total of 7 parcels, both large and small, within the Free Zone. Stating that the yards within the zone are specialized in their fields and that they have a vision, Atagun said owners still have to look for yards to have ships built, and therefore there would be no scarcity in terms of orders in 2006 and Atagun commented on the boom in Tuzla as follows: Shipyards here are the ones established by groups aiming to build ships for their own use. The real reason of the current busyness in Tuzla is not the owners or yards. Perhaps, we will not be able to find the same style of businesses here as much as those in Tuzla. When the businesses conducted in that style in the sense of shipbuilding, it is neither economic nor correct in the sense of shipyard organization. ADMARIN SHIPYARD BEGINS PRODUCTION Another shipyard opened in the Kocaeli Free Zone is Admarin. While continuing its operations relating to the shipyard on one hand, the company has started production on the other. Processing total of 600 tons of plates a year, the covered workshop of the yard carries out pre-production operations. Installation of a gantry crane of 80 tons will begin on April 20, and it will be delivered by the 10 th of May. Planned to be completed within 2.5 months, the project shows that the yard makes a swift entry into the market. Additionally, the yard has a project for building 5 chemical MARINE & COMMERCE APRIL

6 Admarin Tersanesi // Admarin Shipyard Serbest Bölge s n r içinde flu an irili ufakl 7 ayr parsel bulunuyor. Atagün, bölgede yer alan tersanelerin konular nda uzman, vizyon sahibi tersaneler oldu unu belirterek, insanlar n hala gemi yapt racak yer aramak durumunda olduklar n, bu sebeple de 2006 veya 2007 y llar içinde bölgede siparifl anlam nda bir s k nt görünmedi ini belirtiyor. Atagün, Tuzla daki patlamay ise flu sözlerle yorumluyor: Buradaki tersaneler daha çok kendilerine gemi yapmay düflünen gruplar n kurmufl oldu u tersaneler. Tuzla daki yo unlu un flu an as l sebebi ise armatörler, tersaneler de il. Ayn tarzda ifli belki burada, Tuzla daki kadar göremeyece iz. Tersanecilik anlam nda da o tarzda yap lan ifller, yat r mla karfl laflt r ld nda hem ekonomik, hem de tersane organizasyonu anlam nda do ru de il. ADMAR N TERSANES ÜRET ME BAfiLADI Kocaeli Serbest Bölgesi nde hizmete bafllayan bir di er tersane de Admarin. Firma, bir yandan tersaneyle ilgili çal flmalar na devam ederken, di er yandan da üretime bafllam fl durumda. Bir ay içinde 600 ton sac ifllenen tersanenin kapal atölyesinde ön imalat çal flmalar devam ediyor. 80 tonluk bir köprü vincinin 20 Nisan da montaj na bafllanacak ve 10 May s ta vincin teslimi gerçeklefltirilecek. 2,5 ayda tamamlanacak olan bu proje, tersanenin piyasaya h zl bir girifl yapt - n gösteriyor. Bunun d fl nda tersanenin elinde 5 adet kimyasal tanker projesi var. 20,000 tonluk iki kimyasal tanker Garanti ve Finans denizcili- e, 10,500 tonluk iki kimyasal tanker Tekne Yap m a, 18,500 tonluk bir di er kimyasal tanker de Admarin e ait. Tersane, gemi yap m için kullanaca 160 m uzunlu- unda 50 m geniflli inde k za da 2007 de kurmay planl yor. Firman n bölgeye yönelik beklentilerini Admarin flletme Müdürü lker Sedat Aslan lker Sedat Aslan aktard. tankers. Two chemical tankers of 20,000 dwt will be built for Garanti and Finans Shipping, two chemical tankers of 10,500 dwt for Tekne Yapim, and another chemical tanker of 18,500 dwt is for Admarin. The yard plans to build the slipway with a length of 160 m and width of 50 m in Admarin s Operating Director Ilker Aslan told us about company s expectations relating to the zone. Kocaeli is a better alternative to Tuzla Tuzla has a classical production method. Because this zone is a newly established one, everything is designed from zero, and has been organized in a much better way. Yards in Tuzla are interpenetrated. They are competing to build more ships within very small areas, but there is no specific production system. Because the yards in this zone are designed through establishment of a specific production system, there will be much more convenient operating environment. Stating that their region has a more ideal location compared to that of Tuzla, Aslan further said, Kocaeli has a more ideal location compared to that of Tuzla. Consequently, we can say that Kocaeli Free Zone is a superior shipyard zone. Pointing out to the fact that the shipyards in the area are naturally in a competition with each other, Aslan draws attention to the employment opportunities they created in the region. He said they estimated subcontractor employees of around 800 to 1,000. YAY SHIPYARD TO HAVE A CAPACITY TO BUILD 600 M PASSENGER SHIPS The Yay Shipyard came to the zone in November last year and covers an area of 102 thousand square meters. Expanding its areas according to the orders received, the yard first built a covered workshop of 88 meters. A 65 meter boat is currently being built in this workshop. Order book of the yard includes two boats with overall length of 65 meters and 128 meters. The yard has a project for a dry dock, where yachts up to 220 meters can be built. On the other hand, the shipyard also has another project for a dry dock with a capacity to build ships with overall length of 600 meters. To be completed over a period of 5 years, the project is important also with respect to the fact that there are no passenger vessels of this length in the world. Cavit Ünlüsü, General Manager of Yay Shipyard, said the idea belonged to their foreign partner. Ünlüsü said, Currently, there are passenger ships up to an overall length of 360 meters in the world. Ships with a LOA of 600 meters will be the first. At the time, construction of passenger ships was suspended due to the increasing number of airplanes. But today, people prefer to have fun as they travel, even though it takes somewhat a long time. This has increased the demand for passenger ships. What is more, building passenger ships is easier than building yachts for us, because organization matters in building passenger ships, while quality matters in building yachts. When we bring together 034

7 Kocaeli, Tuzla dan daha iyi bir alternatif Tuzla n n klasik üretim metodu var. Buras yeni kurulan bir bölge oldu u için üretim yap lanmas da s f rdan, çok daha iyi organize edilmifl durumda. Tuzla daki tersaneler birbirinin içine girmifl. Orada çok küçük alanda daha çok gemi yapma yar fl var, ama belli bir üretim sistemi yok. Burada belli bir üretim sistemi kurarak tersane yap land r ld için, çok daha rahat bir çal flma olacakt r. Bölge olarak da Tuzla dan daha ideal bir konumda olduklar n belirten Aslan, sözlerine flöyle devam ediyor: Kocaeli, Tuzla dan daha ideal bir bölge. Dolay s yla buras için, oradan daha üst bir tersane bölgesi diyebiliriz. Bölgedeki tersanelerin de do al olarak birbirleriyle yar fl halinde oldu unu vurgulayan Aslan, 800-1,000 kiflilik bir tafleron personeli düflündüklerini belirterek, bölgeye sa lad klar istihdama da dikkat çekiyor. YAY TERSANES NDE 600 METREL K YOLCU GEM S YAPILAB LECEK Kas m ay nda bölgeye gelen ve 102 dönümlük bir arazide yap land - r lan Yay Tersanesi, imalata bafllad. Ald siparifle göre yerleflim alan n büyüten tersane, ilk olarak 88 m lik bir hangar infla etti ve bu hangarda 65 m lik bir tekne yap m n na bafllad. Tersanenin s radaki projeleri ise, 65 m ve 128 m boyutlar nda iki tekne inflas. Tersanenin yap lanmas nda 220 m ye kadar yatlar n yap labildi i bir kuru havuz projesi bulunuyor. Ancak tersanenin, 600 m boyunda bir yolcu gemisinin yap labilece i kuru havuz projesi de mevcut. Yap m 5 y ll k bir zaman dilimine yay lan proje, dünyada bu uzunlukta bir yolcu gemisinin olmamas sebebiyle ayr bir önem tafl yor. Yay Tersanesi Genel Müdürü Cavit Ünlüsü, fikrin, firman n yabanc ortaklar ndan geldi ini söylüyor. Dünyada flu anda 360 m ye kadar yap lan yolcu gemisi var. 600 m bir ilk olacak. Bir dönem yolcu gemisi inflaatlar ask ya al nm flt. Çünkü uçaklar çok artm flt. Fakat art k insanlar, biraz daha uzun sürse de, e lenerek dolaflmay tercih ediyor. Bu da yolcu gemilerinin taleplerini artt rd. Ayr ca, yolcu gemisi yapmak, yat yapmaktan daha kolay geliyor bize. Çünkü yolcu gemisi yapmada organizasyon, yat yapmada ise kalite çok önemli. Biz iki a ac yan yana getirirken a ac n damar n n yönüne bakar z. Yolcu gemisinde o tip fleyler pek yok. Daha çok haz r mobilyalar kullan l yor. Bu sebeple o boyutta bir yolcu gemisi de yapabilece imizi söylüyoruz. Bölgenin Tuzla ya göre avantajlar konusunda da görüfl ald m z Cavit Ünlüsü, Kocaeli Serbest Bölgesi nin daha organize ve temiz bir bölge oldu unu vurguluyor. Serbest bölgeye iliflkin yorumlar nda ise di er tersanelerle benzer görüflleri paylafl yor. Serbest bölge yasak bölge Serbest bölge, bizim arkadafllar m z n deyimiyle yasak bölge dir. Yani serbest bölgeler, gemi infla sektörüne Cavit Ünlüsü yatk n two pieces of woods side by side, we pay attention to the direction of the grain of the wood. There are not such things while building passenger ships. Ready-made furniture is used. Therefore, we can say that we are capable of building passenger ships of that size. We also consulted the opinions of Cavit Ünlüsü about the advantages of the zone to Tuzla. Ünlüsü said Kocaeli was more organized and cleaner compared to Tuzla region. He shares the views of the other yards with respect to the free zone. Free zone is a forbidden zone As our colleagues say, a free zone is a forbidden zone. In other words, free zones are not so convenient for the shipbuilding industry, for the relevant laws are very much different from those of ours. We submit our common problems to the ministry. They endeavor to find solutions to these problems, but it surely takes time. What we want now is that free zones are made convenient for the shipbuilders by the lawmakers, for we think comprehensively in shipbuilding. Creating big business potentials in Turkey is among goals of Yay Shipyard, just as all other yards. Stating that they created great employment opportunities in the region, Ünlüsü points out to the fact that shipbuilding provides Turkey with an added value of around 50 per cent. Also commenting on Turkey s position in the world shipbuilding industry, Ünlüsü has very positive comments: There is a great progress in the shipbuilding industry in the whole world. That will continue for at least 5 to 10 years. This economic power encourages people to have yachts built. Yacht building yards in other countries are full for the next 5 years. We want to increase Turkey s share in that pie. We have a share of 4 to 5 per cent currently. We may become the number one, once this yard has started building yachts at full capacity. We have quite ambitious targets. CELIK YAT, THE FIRST SHIPYARD IN THE ZONE The Celik Yat Shipyard owned by Proteksan is the first yard that made an investment in Kocaeli Free Zone. Having commenced the pile driving operations in August 2005, the yard became operational as of October the same year. Stating that there were only two boats under construction at the yard, shipyard s General Manager Necdet Salgur said, I was given an offer in 1998, when they first commenced building this zone. I told them that it would be unwise to build a shipyard within a free zone, under the free zone regulations, and in a location far from the associated industries. But, later I showed that courage and started such an adventure. We hope that it would be favorable. We asked Necdet Salgur about his opinions on the Turkish shipbuilding industry. Salgur said that the industry had developed with the orders received from abroad, but that it faced a variety of problems accordingly. 036

8 de il, kanunlar bizlerden çok farkl. Tüm tersaneci arkadafllarla birlikte ortak problemlerimizi bakanl a iletiyoruz. Onlar çözüm bulmaya çal fl yorlar ama, bu tabii ki zaman al yor. Bizlerin iste i, flu anda serbest bölgelerin, kanun yap c lar gözünde tersanecilere uygun hale getirilmesi. Çünkü biz tersanecilikte çok genifl düflünüyoruz. Türkiye de büyük bir ifl potansiyeli açmak, di er tüm tersaneler gibi Yay Tersanesi nin de hedefleri aras nda yer al yor. Ünlüsü, bu çevreye büyük bir ifl kap s açt klar n belirterek gemi yap m n n yar s iflçilik, yar s malzeme olmak üzere, Türkiye ye katma de erinin % 50 dolaylar nda oldu una dikkat çekiyor. Türkiye nin dünya gemi infla sektöründeki yerini de de erlendiren Ünlüsü, son derece olumlu yorumlarda bulunuyor: Bütün dünyada gemi infla sektöründe çok büyük bir at l m var. Bu en az 5-10 sene sürecektir. Bu ekonomik güç, insanlar yat yapt rmaya da teflvik ediyor. Yurt d fl nda yat tersaneleri en az 5 y l dolu. Biz de dünyadaki bu pastan n bir dilimini Türkiye ye çekelim. fiu an ilk 4-5 lerdeyiz zaten. Bu tersane tam devreye girdikten sonra bir numara da olabiliriz. Hedeflerimiz oldukça yüksek. ÇEL K YAT BÖLGEN N LK TERSANES Proteksan firmas na ait olan Çelik Yat Tersanesi, Kocaeli Serbest Bölgesi ne ilk yat r m yapan tersane olma özelli i tafl yor. A ustos 2005 te ilk kaz k çakma faaliyetine bafllayan tersane, ekim ay itibari ile faaliyete geçmifl bulunuyor. Tersanede flu an iki tekne yap ld n belirten Tersane Genel Müdürü Necdet Salgür bölgeye gelme maceralar n flöyle anlat yor: Buraya 1998 de baflland nda bana teklif geldi. Serbest bölgenin içinde, serbest bölgenin mevzuat yla, yan sanayinin çok uza nda bir yere tersane yapmak delilik dedim. Ama daha sonra o cesareti gösterdim ve böyle bir maceraya girifltik. yi olaca n umuyoruz. Türkiye de gemi infla sanayisinin durumu konusunda görüfllerini ald m z Necdet Salgür, yurt d fl ndan al nan siparifllerle birlikte sektörün geliflti ini ancak bu do rultuda çeflitli sorunlarla karfl lafl ld n belirtiyor. Türkler Çok Cesur Yurt d fl na yapt m z her tekneyle ilgili teminat var ve teminatlar do ru dürüst bir yere ba lanm fl de il. Tersaneciler, yerleri ipotek gösterip bankalardan kredi alam yor, dolay s yla da teminat mektubu veremiyorlar. Böyle bir s k nt lar söz konusu. Ayr ca sektörde, geliflmifl ülkelere hangi flartlarda, hangi noktalardan geçerek tekne teslim edilir, s k nt lar nelerdir konular nda da tecrübesizlik var. Bunlara ra men, Türk ler çok cesur olduklar için bu ifllere giriflildi. Sektördeki geliflmelerden Türkiye nin istifade etmesi gerekti inin alt n çizen Salgür, Türkiye nin bu sektörde tüm dünyay kontrol etmesini istedi ini ifade ediyor. fiu an o noktada olmad m z ; teminat olarak, bilgi olarak, taahhüt tecrübesi olarak, devlet deste- iyle yurt d fl ndaki gücü yakalamam z gerekti ini belirtiyor. Necdet Salgür, yurt d fl ndaki yat r mc lar n Türkiye deki tersanelere bak fl n ise flu sözlerle de erlendiriyor: Yabanc armatörler buraya gelip k sa süre içinde neler yap ld n, isteklerine nas l cevap verildi- ini gördü. O zaman Türk insan na de er vermeye bafllad. Eskiden bir fleyler yap p satma peflindeydik. fiimdi bize yapar m s n z? diyorlar. ste imiz y l içinde bu ifli kontol eder duruma gelmek. & Çelik Yat Tersanesi // Çelik Yat Shipyard Turks are very courageous There is a guarantee in connection with each and every boat built for foreign owners, and these guarantees are not properly secured. Shipyards are unable to obtain loans from banks by mortgaging their land, and consequently they are unable to give letters of guarantee. They have such problems. Furthermore, there is lack of experience with respect to how boats could be delivered to developed countries and under what conditions, and what are the relevant problems, etc. In spite of all these, Turks have entered this business, for they are very courageous. Emphasizing the necessity that Turkey should exploit developments in the sector, Salgur said he wanted that Turkey manages the whole world in this sector. He added that we had not achieved that position yet and that we should catch up with the power abroad in terms of guarantees, knowledge, and commitment experience through government support. Necdet Salgur summarized the foreign investors view of the Turkish shipyards as follows: Foreign owners came here and saw what can be done in a short period of time, and how their requirements could be met. Then they began to appreciate the Turks. In the past, we were in pursuit of making and selling things. Now, they come and ask us if we build for them. We aim to attain a position to Necdet Salgür control this sector within 10 to 15 years. & MARINE & COMMERCE APRIL

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR

SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR SHIPYARD INVESTMENTS RISE TERSANE YATIRIMLARI ARTIYOR Dünya genelinde tersaneler dolup tafl yor. Mevcut kapasiteleri ile artan talebe yan t vermekte zorlanan gemi infla sanayileri ise çözüm aray fl nda.

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı