Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio"

Transkript

1 Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar Istanbul Turkey T pbx F Copyright , Poliya-Istanbul. All rights reserved.

2 2 Poliya müþteri odaklý, özel amaçlý/ yüksek teknoloji doymamýþ poliester reçineleri konusunda lider tedarikçidir. Temel noktamýz kompozit sektörüne yönelik geliþmiþ reçine sistemlerini araþtýrmak, tasarlamak, geliþtirmek ve entegre etmektir. Poliya bu baðlamda müþterilerinin sorunlarýný çözmek, istek ve beklentilerini gerçeðe dönüþtürmek için kendisini müþterisinin yerine koyarak sadece ürün deðil, çözümler saðlayarak müþterilerine olanak ve fýrsatlar kazandýrmaktadýr. Kullanýcýlarýmýza poliester ve kompozit endüstrisine yönelik geniþ bir yelpazede ürün, ürün konsepti, üretim sistemi ve çok geniþ kimyasal ve teknik know-how saðlamaktayýz. Poliya nýn asýl çalýþma alaný otomotiv endüstrisi, saniter uygulamalar, deniz taþýtlarý, elektronik, havacýlýk, kimyasal boru/tank endüstrileri, savunma - askeri uygulamalar ve yapý endüstrileri için kompozit uygulamalarýdýr. Poliya nýn Vizyonu kompozit sektörünün aktif olduðu her alanda, üreticiler ve son kullanýcýlar için teknik, kapasite, ürün kalitesi ve servis açýsýndan, bölgenin en iyi ve en yaygýn kompozit reçine, malzeme tedarikçisi ve çözüm ortaðý olmak; Poliya'nýn varlýðýný bir dünya markasý olarak yükselterek sürdürmektir. Poliya nýn Misyonu etik deðerlerini ve teknolojik kimliðini koruyarak; bölgesinde, yenilikçi, çözüm yaratýcý ve yol gösterici olmak, müþterilerimize rakipleri ile kalite açýsýndan fark yaratacak ürün ve teknolojileri sunmak, daima müþterisinin yanýnda, çevresine ve çalýþanlarýna duyarlý bir firma kimliðimizi devam ettirmektir. Poliya nýn tüm mühendisleri, bilim adamlarý ve destek personeli kendilerini bilinen tüm polimer bilgilerinin önüne geçecek yeni bilgiler ortaya çýkarmaya adamýþlardýr. Poliya is a customer focused, leading supplier of speciality composite resins, principally engaged in the research, design, development, manufacture and integration of advanced resin systems. Poliya operates in the same context as its customers and is deeply involved in solving the problems and meeting the demands and expectations of its customers. Moreover, it leads the way in showing customers new systems-based possibilities and opportunities. We offer our customers a complete range of products focusing on polyester and composite industry, assistance in developing innovative product concepts, production systems and comprehensive chemical and technical know-how. Poliya s core business areas are composite applications for transport industry, sanitary applications, marine market-sea vehicles boats, electronics, aeronautics, chemical pipe/tank industries, defense - military applications and building market. Poliya Kompozit Reçineleri Poliya Composite Resins Poliya s Vision is to be the one of the region s best and widespread composite resin, material supplier and solution provider for manufacturers and end users in every composites field. Keeping and developing Poliya as a world brand. Poliya s Mission is to bring innovative, continual, superior solutions and provide the best value to our customers against their competitors, providing technological opportunities to end users with knowing and protecting our ethical values and our technologic identity. Poliya s team of scientists, engineers and support personnel are committed to furthering our knowledge of polymers and beyond.

3 Ýçindekiler Contents Poliya Felsefesi Poliya s Philosophy Kurucunun Mesajý Words from our Founder Firma Profili Company Profile Sorumluluk Responsibility Araþtýrma ve Geliþtirme Research and Development SGÇ&K 12 HSE&Q Saðlýk Health Ürünler ve Hizmetler Products and Services Güvenlik Security 14 Çevre Environment 13 Kalite Quality 15 Polipol Polives Polijel Polivaks Poligranul Poliester Reçineleri Polyester Resins Vinilester Reçineleri Vinylester Resins Reçine Uygulama Yöntemleri Resin Process Systems Jelkotlar ve Topkotlar Gelcoats and Topcoats Pigment Pastalar Color Pastes Kalýp Ayýrýcý ve Vakslar Release Agents and Waxes Tanecikler Solid Surface Chips 16 Yardýmcý Maddeler Auxiliary Materials and Allied Chemicals Vakum ve Ýnfüzyon Ekipmanlarý Vacuum and Infusion Equipments Saertex Özel Takviye ve Kor Malzemeleri Saertex Special Reinforce and Core Materials Zyvax Semi Permanent Kalýp Ayýrýcý Sistemleri Zyvax Semi Permanent Release Systems Yardým ve Destek Merkezi Help and Support Center Poliya nýn Kilometre taþlarý Poliya s Milestones

4 4 Kurucunun Mesajý/ Words From Our Founder Kurucunun Mesajý Words From Our Founder Poliya, 1983 yýlýnda küçük bir imalathanede üretimine baþladý. Kurulduðu günden beri üç ana hedefimizi sürekli koruyoruz. Poliya has started production in 1983 in a small workshop under very hard conditions. In the beginning, we had three principles. Yeni ürünler yaratmalýyýz Üretimde en kaliteliye ulaþmalýyýz Teknik desteðin en iyisini verebilmeliyiz We must invent new products We must reach the highest quality production We must be able to give the best technical support Bu hedefleri koruyabilmek için en geliþmiþ ve modern Araþtýrma ve Geliþtirme laboratuarýna sahip olunmasý gereðini ilk günden beri biliyorduk. Bunun için Ar-Ge aktivitelerine, ilk günden beri, sürekli gerekli tüm yatýrýmý yaptýk ve yapmaya devam etmekteyiz. Bugün geldiðimiz noktada, bölgenin ve Avrupa nýn en geliþmiþ Ar-Ge olanaklarýna sahip firmalarýndan biriyiz. Ülkemizin ve pek çok ülkenin seçkin kuruluþlarýna, kurumsal tedarikçi olarak hizmet vermekteyiz. Poliya ürünlerine duyulan haklý güven yayýldýkça bu ülke ve firmalarýn sayýsý artmaktadýr. Çünkü Poliya, ürünlerine güvenmektedir ve bilindiði gibi Son sözü ürün söyler. Bu katalogda göreceðiniz gibi Poliya bugün Avcýlar ve Çerkezköy tesislerinde pek çok ürün çeþidi üretiyor. Ürün çeþitliliðimiz her gün artarken, mevcut ürünleri iyileþtirme çalýþmalarýmýz da Poliya Ar-Ge laboratuarlarýnda ilk gün heyecaný içinde devam ediyor. Poliya laboratuarlarýndaki araþtýrmalar belki de sizin iþ alanýnýzla ilgilidir; bilmek istemez miydiniz? And we knew that, we had to have a modern Research and Development department to accomplish our goals. We had spent much time and money on R&D as we do today. We have developed one of the best polyester R&D department in Europe. We are supporting the demands of many elite companies in region as corporate supplier. And we knew that we can supply demands of many more companies around the world. The reason of this is we rely on our products. As you know,...the product acts the epilogue. We are manufacturing a wide range of products in Poliya Avcilar and Cerkezkoy plants as you will see on the following pages in this catalogue. Our range is expanding everyday and improvements on existing materials are carried out with the same enthusiasm as on the first day in our R&D departments. May be researches in progress is about your business don t you want to learn? Ýsmet ÇAKAR Kurucu/Founder

5 Poliya Felsefesi/ Philosophy 5 Poliya Felsefesi Poliya Philosophy Felsefemiz Üretilmemiþi ÜRETMEK, üretileni ise Daha da iyi ÜRETMEK, Kalitesizi kullanmama, kalitesizi üretmeme, kalitesizi sevk etmeme prensibine uymak, 1983 ten bugüne hayatýn her alanýnda var olmayý sürdürmek, Dolaylý ihracatý ile yurt dýþýna satýlan kompozit/ poliester son ürünlerde varolan Poliya katkýsýný arttýrmak, doðrudan ihracat aðýný ise tüm dünyaya yaymak, Müþterilerimizin görüþleri doðrultusunda, onlara uygun özelliklerde çeþit ve fiyat alternatifli, kullaným alaný geniþ ve kaliteli ürünler sunmak. Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhu, nitelikli elemanlarý ve teknik donanýmý sayesinde AR- GE çalýþmalarýnda liderliðini sürdürmek Satýþ öncesi ve sonrasý müþterilerimize verdiðimiz teknik destek ve hizmet ile her zaman yanlarýnda olduðumuz gerçeðini devam ettirmek, Kaynaklarýnýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime, mevcut kalite sistemini geliþtirmeye harcamak Poliya nýn ayrýcalýklý bir firma olduðunu personeline hissettirmek, Doðayý ve doðal dengeyi gerektiði gibi korumak için çaba sarf etmek, bu konuda üzerine düþeni yapmaya devam etmek insana ve çevreye saygýlý bir çalýþma anlayýþýna sahip olmaktýr. Our Philosophy Our aim has been to RESEARCH NEW products that have not been previously available and DEVELOP the existing ones, Obeying our principles about quality; not to use poor quality, not to manufacture poor quality, not to ship poor quality. Existing in every part of life with its products since 1983, Maximizing the Poliya contribution to indirect exports. Expanding our direct sales range to worldwide, Manufacturing high quality TAILOR MADE products suiting required specifications, types and price alternatives by focusing on our customers, Carrying on leadership in Research and Development activities in innovative perspective by qualified professional team and high-tech hardware equipment, Satisfying our customer s technical support needs at pre and after sales period, Assigning major funds to technology, education and developing current quality system, Making its personnel to feel Poliya privilege, Keeping the nature, natural balance and environmental safety as much as possible. To carry on manufacturing in the perspective of respect to human and environment. Because we are Poliya, we are in every part of life... Çünkü biz Poliya yýz, hayatýn her alanýndayýz...

6 6 Poliya Profili/ Profile Firma Profili Company Profile Yirminci yüzyýl teknolojik geliþmenin ivme kazandýðý bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok yeni ürün insanlýk hizmetine sunuldu. Þüphesiz bunlarýn en önemlilerinden biri doymamýþ poliester reçineleridir. Sürekli iyileþtirme ve geliþmelere açýk olan kompozit sektörü 21. yüzyýla da damgasýný vuracaktýr. Poliya 1983 yýlýnda bu konuda üretime baþlamýþ ve Türkiye de 30 sene gibi çok kýsa bir geçmiþi olan bu sektörde uluslararasý alanlarda birçok baþarýya imza atmýþtýr. Poliya nýn Araþtýrma ve Geliþtirmeye yaptýðý yatýrým ve verdiði önem, pazarýnda liderlik koltuðuna kýsa sürede oturmasýnda baþlýca etken olmuþtur. The twentieth century has been an era of technical advance. Hand on hand with this advance has been the development of new materials. One of these without doubt being unsaturated polyester resins. Composites and polymers have always been open to improvement, therefore they are and will be the most important materials for the new millennium as well. In 1983 Poliya started production in this field which has a 30 years background in the region also acquired many international successes within its business life. Poliya s constant attention and investment on Research and Development plays the major role to insure its position as the market leader within a short time. Bilgisayar kontrollü pilot reaktör sistemi Computer controlled pilot reactor system

7 TM Poliya Polijel jelkot serisinin bölge pazar payý TM Poliya Polijel gelcoat series regional market share Diðer marka jelkotlar Other gelcoat brands %78 %22 international network Günümüzde sektör pazar paylarý ele alýndýðýnda. Özel poliester reçineleri konusunda %55 lik pazar payý ve jelkotlar konusunda %78 lik pazar payý ile Poliya Türkiye de ilk sýrada yer almaktadýr. Ürünlerinin özellikleri ve kalite seviyeleri açýsýndan Poliya pazarda rakipsiz konumdadýr. Poliya kullanýcýlarýnýn, kendi aralarýnda Poliya ürünlerinden bahsederken Poliya yaparsa, iyisini yapar! tanýmlamalarý bu konudaki en yalýn göstergedir. Reçinelerin yardýmcý malzemeleri konusunda Poliya nýn liderliði, yine köklü Ar-Ge birikimi sayesinde gerçekleþmiþtir. Senelik 400 ton pigment pasta üretimi ile Poliya Türkiye pazarý ihtiyacýnýn %80 ni karþýlamakta ve diðer ülkelere de bu ürün gruplarýný sunmaktadýr. Vaks konusunda da sektörde ilk pratik sprey vaksý üreterek Ar-Ge konusundaki yenilikçiliðini kanýtlamýþtýr. Poliya uluslararasý daðýtým aðý Poliya ürünleri Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere Rusya ve Ortadoðu ülkelerine ihraç edilmekte olup her geçen gün uluslararasý satýþ aðýna yeni noktalar eklenmektedir. When we focus on the local market. Today, Poliya holds 55% of the specialized polyester resin and 78% of the gelcoat market in the local region. Irrespective of market share Poliya s products have no rivals in terms of quality and specifications. This is why our clients call If Poliya makes it, you can trust it! Also the same can be said regarding auxiliary and allied materials. Pigment pastes, waxes, release agents, etc. are developed at the same perspective. Poliya, with an annual production of 400 tons of color pastes supplies 80% of the local market and serves the regional countries as well. Poliya also manufactured the first liquid spray wax in the sector and proved its R&D innovations. Poliya global distribution network Poliya products are distributed via Poliya global distribution network and available in Europe, Russia and Middle east. The points in the global distribution network grows everyday.

8 8 Poliya Sorumluluk/ Responsibility Sorumluluk Responsibility Poliya ürünlerinin baþarýsýnýn temelinde Ar-Ge çalýþmalarý yaný sýra, yüksek teknoloji üretim otomasyonlarý ve güçlü insan kaynaklarý bulunmaktadýr. Deneyimli ve yenilikçi teknik kadro ve en modern ekipmanlar ile donanýmlý tesisler, Poliya yý Türkiye de teknolojik lider, global seviyede ise en ön sýralardaki konumuna taþýmýþtýr. Kimya sektöründe çalýþan her kuruluþun ana görev ve sorumluluðu olan ekolojik dengeleri koruma bilinci gereði, Poliya çevreyi korumaya en üst düzeyde önem verir. Üretim atýklarýnýn büyük kýsmýný çevreye zararsýz hale getirerek doðal su kaynaklarýný korumak, katý atýklarýn büyük bir bölümünü geri dönüþüm zincirine katmak, ofis ortamýnda kullanýlan kaðýt ve benzeri kaynaklarýn TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Aðaçlandýrma Vakfý) ile iþbirliði içinde yeniden deðerlendirilmesini saðlamak için Poliya ailesinin tüm bireyleri en üst düzeyde çabayý sarf etmektedir. Besides the major investment made for R&D, its skilled human resources and highest technology, fully automated production sites are the key reasons of Poliya s success. All companies involved with the chemical industry have a duty and responsibility to protect the environment and ecological balance; Poliya is playing its part by treating its production wastes and protect natural water resources. Poliya recycles its solid wastes and at the office environment Poliya family cooperates with TEMA (The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats) for the recycle of paper resources. Ayni sekilde TEMA ile ortak yürütülen agaçlandirma çalismalarina katilarak daha yesil bir dünya için üzerine düsen sorumlulugu fazlasiyla yerine getirmektedir.

9 9 ISO reçine konteyneri ISO bulk resin container Ýnsan saðlýðýna deðer veren Poliya LSE (Lower Styrene Emission) opsiyonlu ürün serileri ile stiren emisyon oraný düþük ürünler geliþtirmiþtir. Poliya için en önemli konulardan biri de müþteri hizmetlerinde hýzlý ve doðru yanýtlar verebilmektir. Bu amaçla oluþturulan Poliya Yardým ve Destek Merkezi Türkiye de ilk ve tek merkez olarak hizmetine devam etmektedir. Dijital ortamda Internet üzerinden gerçekleþtirilen teknik destek ise kullanýcýya en kýsa sürede geri dönebilmek için baþlatýlmýþtýr. Poliya düzenlediði seminer ve eðitim programlarý ile hem problemlerin çözümü hem de sektörün bir araya geldiði ortamlarýn yaratýlmasýný da saðlamýþtýr. Poliya gücünü kullanýcýlarýna satýcý-müþteri bakýþ açýsýyla deðil kurumsal çözüm ortaðý açýsýyla bakmasýndan almaktadýr. Poliya cares for the human health. LSE (Lower Styrene Emission) optional product series enables the lower styrene emissions and protects the workspace air quality. Poliya gives importance for giving fast and accurate answers to its clients therefore Poliya Help and Support Center is founded to create solutions. This is the first and unique center in Turkey in the sector. Also to shorten the response time Poliya started the technical services via Internet. Besides Help and Support Center activities, Poliya arranges regular seminars and training courses for its clients to find solutions which also enables the regional sector a chance to meet and share their ideas. Poliya gets its real power from the perspective of its business ideology, which is being a real corporate solution provider.

10 A 10 Araþtýrma ve Geliþtirme/ Research and Development Araþtýrma ve Geliþtirme Research and Development Poliya bünyesinde yer alan Ar-Ge Merkez laboratuarý Yardým ve Destek Merkezi Pigment Pasta laboratuarý Polimer Araþtýrma laboratuarý Kalite Kontrol laboratuarý Proses Kontrol laboratuarý R&D network structure is based on R&D Central laboratory Help and Support Center Color laboratory Polymer Research laboratory Quality Control laboratory Process Control laboratory Gaz kromotografi analizleri/ Gas chromotography analysis Ürün geliþtirme Product development Uygulamalý Ar-Ge R-D applications Endüstriyel tasarým Industrial design Üniversite ve araþtýrma kurumlarý University and research institudes Temel araþtýrma Basic research Ürün tanýtýmý Product introduction Uygulamalý Ar-Ge R-D applications Üretim Sistemi Production system Pazarlama Marketing Nem saptama analizleri/ Humditiy analysis Ürün geliþtirme Product development Poliya ayrica TÜBITAK ile ortak çalismalarini sürdürmekte ve EOP endüstriyel ortaklik programina girerek bilgi birikimini paylasmaktadýr. Poliya also shared its knowledge with National Scientific Research Organization (TUBITAK) and Universities by participating in EOP Industrial partnership program. R MAR A A RAÞTIRM A M E FTIR analizleri/ FTIR analysis M TÜBÝTAK RK EZÝ

11 M 11 Poliya için her zaman önemli olan müþteri istekleri, Pazarlama Birimi tarafýndan Ar-Ge, Ürün Geliþtirme, Endüstriyel Tasarým ve Üretim Sistemleri birimlerine aktarýlmaktadýr. Bu birimler eþzamanlý mühendislik çalýþmalarýný sürdürerek ürünü pazara sunmaktadýr. Gerekli durumlarda, üniversite ve araþtýrma kuruluþlarý ile iþbirliði yapmaktadýr. Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhu, nitelikli personeli ve teknik donanýmý sayesinde Ar-Ge çalýþmalarýndaki liderliðini sürdürmek isteyen Poliya, kaynaklarýnýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime, sürekli iyileþtirme ve geliþtirmeye ayýrmýþtýr. Customer demands plays the major role for R&D. The progress of design to final product starts with Marketing dept. to R&D,product development, industrial design, production system units. This fully synchronized engineering progress continues until the final product is introduced. In necessary cases we often co-operate with leading universities and research institutes. Gelecek Ýçin Çalýþýyoruz. We Are Working For The Future. Tüm bu arastirmalar yaninda en son teknoloji NANO parçaciklar üzerine IYTE (Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) ve Technische Universität Hamburg-Hamburg ile ortak yapilan "Nano kompozit, nano karbon tüpleri ve poliester, vinilester" çalismalari ile gelecegin malzemelerini tasarlamaya devam ediyoruz. We also continue our innovations with co-operation with IIT (Izmir Institute of Technology) and Technische Uviversität Hamburg-Hamburg on nano composites and nano carbon tubes in polyester and vinylester resins. TUHH YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝT Technische Universitat Hämburg-Hamburg 1992 ÝR ÝZ ÜS Ü

12 12 Poliya SGÇ&K/ HSE&Q SGÇ&K HSE&Q Poliya' nin uzun dönemli gelisimi; Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite konularina bakis açisiyla güvence altina alinmistir. Bu politika Poliya ve stratejik partnerleri arasindaki güvenin temelini olusturmaktadir. Poliya's long-term development is secured through the way we handle Health, Safety, Environment and Quality matters. This policy is for us the basis to build trust between Poliya and our stakeholders.. Bu temel çerçevesinde Bizler Poliya olarak, saglik ve güvenlik en öncelikli konularimiz olacak, zararli çevresel etkileri en aza indirgeyecek, isimizi açiklik ve sürekli gelisim üzerine kuracak, sürekli kalite anlayisi çerçevesinde, çevresel olarak tercih edilen, güvenilir ürün, hizmet ve operasyonlar gelistirecek,bu politikayi kabul edilmis Saglik, Güvenlik, Çevre konularini gözeterek ve ISO veya esdeger standardlara dayali Kalite Yönetim Sistemine göre uygulayacagiz. We will, ensure that health and safety are our first priority; minimize harmful environmental impacts; base our work on openness and continuous improvement; develop products, services and operations with consistent quality which are environmentally preferred and safe; implement this policy according to the agreed health, safety, environment and quality management system based on ISO or equivalent standards. K T D S Poliya, Çevre Politikamiz Poliya Environment Policy

13 13 Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite Health, Safety, Environment and Quality Saðlýk Poliya'nin saglik perspektifi Poliya olarak bizler; Süreç, faaliyet veya ürünlerimiz ile hiçbir insan, çalisan, komsu, ziyaretçi veya müsteriyi kötü yönde etkilememeyi görev ve sorumluluðumuz kabul ediyoruz. Poliya'nin faaliyetleri ve çalisma kosullari ulusal ve yerel düzenleyici kontrol yönetmeliklerine uygun sekilde sürmekte ve sürecektir. Sorumlu Üçlü sorumluluk programini tam anlamiyla gerçeklestirmeyi istiyoruz. Düsük stiren emisyonlu seçenekli reçinelerimiz ile saglik riskini düsürmek için çabalamaktayiz Health Poliya cares for health We have a duty and responsibility to ensure we do not adversely affect the health of any human, employee, neighbor, visitor or client by our process, activities or products. Poliya's activities and work conditions are in accordance with federal, state and local regulatory control regulations. We are willing to fulfill the responsible care program. With our LSE (Lower Styrene Emission) optional resins, we are trying to reduce health risks. Çevre Poliya'nin Çevre duyarliligi Endüstride çevre koruma bilincinin, uygulama ile ayrilmaz bir parça olduguna inaniyoruz ve bundan dolayi olasi çevresel riskleri ortadan kaldirmak ve çevresel önlemleri almanin vazgeçilmez oldugunu biliyoruz. Poliya çevreyi korumaya en üst düzeyde önem verir. Üretim atiklarinin büyük kismini çevreye zararsiz hale getirerek dogal su kaynaklarini korumak, kati atiklarin büyük bir bölümünü geri dönüsüm zincirine katmak, ofis ortaminda kullanilan kagit ve benzeri kaynaklarin TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Agaçlandirma Vakfi) ile isbirligi içinde yeniden degerlendirilmesini saglamak için Poliya ailesinin tüm bireyleri en üst düzeyde çabayi sarf etmektedir Environment Poliya cares for environment We believe that controlling those risks and protecting the Environment are essential parts or proper industrial practice and must therefore be one of its highest priorities. Poliya is playing its part by treating its productions wastes and protect natural water resources. Poliya recycles its solid wastes and at the office environment Poliya family cooperates with TEMA (The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats) for the recycle of paper resources.

14 14 Poliya SGÇ&K/ HSE&Q SGÇ&K HSE&Q Güvenlik Poliya'da Güvenligin Önemi Poliya'da üretimden baslayarak, tasima, depolama, kullanim ve bertaraf edilmesine kadar tüm olasi risklerin ortadan kaldirilmasi için güvenlige büyük önem verilmektedir. Poliya güvenli üretim, depolama ve tasima ortami için gerekli olan tüm önlemleri almistir. Üretim güvenliginin entegrasyonu için yeni ürün ve üretim noktalarinda güvenlik ve çevresel riskler göz önüne alinarak tasarim yapilmaktadir. Yeni tesislerimizde ve diger ülkelerde bulunan noktalarda da ayni hassasiyeti dünya vatandasi olarak sergilemekteyiz. Safety Poliya cares for safety Poliya cares for safe manufacturing, handling, shipment, use and disposal of its products, without the creation of unacceptable risks. Poliya is committed to the safe manufacturing, handling, shipment, use and disposal of its products, without the creation of unacceptable risks, and will take all necessary steps in this regard. Integrating Production Safety, Poliya integrates Safety and Environmental Protection into the design of its new products, its new plants and equipment, and its operating procedures. MSDS ve Teknik kütüphanemizle,tüm ürünlerimize veya sattigimiz ürünlere ait MSDS (Malzeme güvenlik bilgi föylerini) saglamaktayiz. Tüm MSDS ve dokümanlarimiz Avrupa Birligi Kurallarina 91/155/EEC-2001/58/EC uygun biçimde hazirlanmistir. Ürünlerimizin üzerinde bulunan Akilli etiket sistemi ile olasi riskler en aza indirilmeye çalisilmistir. MSDS and Technical Library, Poliya has the complete range of MSDS (Material Safety Data Sheets) for all of its products and the other auxiliary materials. MSDS are in several languages including Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Turkish available online. The Poliya MSDS's conform to European Union Directives 91/155/EEC 2001/58/EC. Safety Handling and Shipment, Poliya's products packages its self and/or Smart Labels indicating every safety detail about Poliya product. European Agency for Safety and Health at Work

15 15 Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite Health, Safety, Environment and Quality Kalite Poliya'da teknoloji ve kalite Poliya tüm operasyonlarini, kurumsal yönetim konsepti çerçevesinde sürekli iyilestirme üzerine kurmustur. Poliya'nin kalite ile ilgili kati prensipleri, kalitesizi kullanmama, kalitesizi üretmeme, kalitesizi sevk etmemedir. Bunlarla birlikte yüksek kalitede ve kullaniciya özel ürünler ile müsteri odakli yapimiz bizi sürekli iyilestirmeye yönlendiren temel noktamizdir. Kalite misyonumuz, kalifiye takimimiz ve yüksek teknoloji ekipmanlarimizla yenilikçi ruhumuzu sürekli korumaktir. Poliya 1999 yilinda DNV belgelendirme kuruluþlarýndan ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasi ve yine DNV-Sincert ile 2003 yilinda ise ISO 9001:2000 versiyonunu almistir yýlýnda ise Lloyd s Register tarafýndan ürünlerimizin kalitesi onaylanmýþtýr. Quality Poliya cares quailty Poliya conducts its operations according to the core values and concepts of the corporate management with constant commitment to improving quality. Poliya has strict principles about quality; not to use poor quality, not to manufacture poor quality, not to ship poor quality. Which enable to manufacture high quality tailor made products suiting required specs, type alternatives by focusing on our customers. Our quality mission is in innovative perspective by qualified professional team and high-tech hardware equipment. Poliya gained accreditation of ISO 9001 in 1999 by DNV. For the next step Poliya gained ISO 9001:2000 version by Det Norske Veritas in Also our product s qualities have been verified by Lloyd s Register in KalDer

16 16 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series Poliya 100'ün üzerinde poliester reçinesi ile kullanicilarinin tüm özel ihtiyaçlarini karsilayabilmektedir. Polipol poliester reçineleri birçok alanda kullanilmaktadir. Yapi insaat endüstrisi, saniter uygulamalar, kimyasal maddelere dayanikli ürünler, borular, depolar, tanklar, dekoratif uygulamalar, otomotiv, deniz tasitlari, tasimacilik, askeri ve savunma sanayi ve fazlasi... Poliya manufactures more than 100 polyester resins in order to keep its clients satisfied with their unique needs. Polipol polyester resin series are used in many applications. Building, construction, sanitary, chemical containment, tanks, decorative effects, marine, pipe line, transport, military and defense and more. Polipol REÇÝNE MODÝFÝKASYON KODLARI/ RESIN MODIFICATION CODES Poliya nýn Polipol poliester reçine serisinde yer alan çoðu ürün Many of the Poliya Polipol polyester resin series have different farklý modifikasyon seçeneklerine sahiptir. modifications available. In the field below you can find the Aþaðýda bu modifikasyon kodlarýný ve karþýlýklarýný bulabilirsiniz. codes and modifications. All TA versions (except TAN versions) are Tüm TA versiyonlarý (TAN hariç) LSE tipi düþük stiren emisyonludur. LSE types. For other variants ecological products are noted with Diðer ekolojik ürünlerle ilgili LSE koduna sahip ürünler ayný þekilde abbraviation LSE and available upon request. düþük stiren emisyonludur. Modifikasyon Kodu /Modification Code A D T L LSE Açýklama/ Description Hýzlandýrýcý içerir / Pre-accelerated Dolgulu / Filled Tiksotropik / Thixotropic UV Stabilize / UV Stabilized Düþük Stiren Emisyonu / Lower Styrene Emission Poliya Polipol Seçim Kilavuzu Poliya Polipol Resin Selection Guide Genel Amaçlý Poliesterler General Purpose Resins Genel amaçlý poliesterler grubunda, endüstriyel kullanýma yönelik poliester reçineleri yer almaktadýr. Genel, döküm tipi ve CTP (cam takviyeli poliester) uygulamalarýný içeren gruplar içinde aradýðýnýz en uygun ve ekonomik poliesteri bulabilirsiniz. The resins in this group are designed for general industrial applications. You can find the most suitable and economic resins for casting and GRP (Glass Reinforced Plastic) applications in this section. Modüler kabin, genel amaçlý CTP uygulamalarý Moduler cabins, general purpose GRR application Polipol 3455 (A) Polipol 3553 (A) Polipol 353 (A) Polipol 351 (A, T, TA) Polipol 3401 (A, T, TA) Genel amaçlý döküm tipi ekonomik poliester General purpose casting type economic resin Yüksek dolgu kapasiteli döküm tipi poliester Casting resin/ high filler capacity Genel amaçlý döküm tipi poliester General purpose casting type resin Genel amaçlý CTP tipi reaktif poliester General purpose GRP type resin with high reactivity CTP tipi genel amaçlý poliester General purpose GRP type resin Mutfak tezgahý ve banyoda, genel amaçlý döküm tipi uygulama Kitchen countertop, cultered marble /casting method

17 17 Kalýp Poliesterleri Resins For Mould Production Polipol 320, poliester kalýp üretiminde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uygulamada hacimsel çekmesinin düþük olmasý, cam elyafý kolay ýslatabilmesi ve tiksotropik yapýda olmasý yanýnda, kalýbýn kullanýmýnda meydana gelen mekanik etkilere karþý üst düzey dayaným saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Daha çok ýsýnan kalýp sistemleri için ( RTM kalýplar ve thermoforming kalýplarý gibi) yüksel ýsýl ve kimyasal dayanýmlý ürünümüz Polipol 391 önerilmektedir. Polipol 320 is specially designed for polyester mould production. This resin provides unique advantages for mould applications, such as low total volumetric shrinkage, easy wetting of fiber glass, thixotropic structure (non dripping from vertical surfaces) and also high mechanical resistance which moulds are often exposed to. For other moulds that are more subjected to heat, our heat and chemical resistant resin Polipol 391 is recommended. Polipol 320 Polipol 391 Bilgisayar destekli modelleme ile poliester kalýp tasarýmý CAD design of a polyester mould Kalýp poliesteri Resin for mould production Kimyasal mad. ve ýsýya dayanýklý poliester Advanced chemical and high temperature resistant resin CTP Tipi Poliesterler GRP Type Resins CTP (cam takviyeli poliester) el yatýrmasý, elyaf püskürtme ve sürekli çekme uygulamalarýna yönelik poliesterleri bu grupta bulabilirsiniz. CTP tipi poliesterler Otomotiv parçalarý, þehir mobilyalarý, modüler kabinler, otobüs/ kamyon gövdeleri, akrilik küvet üretimi, yat/tekne ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. The resins in this group enables, hand lay up, spray up, filament winding and continuous laminating process systems. Automotive parts, city furniture, modular cabins, bus/lorry parts, tanks, silos, pipes, yachts, boats and similar parts can be manufactured with GRP type resins. Akrilik jakuzi üretimi. Acrylic jacuzzi production. Fitil sarma ile elde edilen CTP boru GRP pipes with filament winding production Polipol 339 (A, T, TA) Polipol 3403 (A, L) Polipol 341 (A, T, TA) Polipol 341-D Polipol 3872 (A, T, TA) Polipol 383 (A, T, TA) Polipol 352 Polipol 3872-I CTP tipi poliester GRP type resin Yüksek dolgu kapasiteli sürekli çekme tipi poliester High filler capacity continuous laminating resin Akrilik tipi poliester Resin for acrylic backing Akrilik tipi dolgulu poliester Filled resin for acrylic backing Yüksek ýslatýcýlýkta Izoftalik poliester Isophtalic resin with excellent wet-out characteristics ISO - NPG CTP tipi poliester GRP type resin ISO - NPG Fitil sarma CTP tipi poliester GRP type filament winding resin Fitil sarma CTP tipi poliester (ISO) GRP type filament winding resin (ISO) Polipol 344-T/TA Yüksek ýsýl dayanýmlý poliester High temperature resistant resin Akrilik küvet üretimi, dolgulu veya dolgusuz akrilik tipi poliester uygulamasý Acrylic bath tub production, filled or non-filled acrylic shell backing

18 18 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series RTM Poliesterleri RTM Type Resins RTM tipi reçineler baþlýca otomotiv ve yapý sektöründe kullanýlmaktadýr. Grupta yer alan reçinelerin, sert ve mekanik deðerleri yüksek olmasý yanýnda dolgulandýrýldýðýnda hacimsel çekmesi oldukça düþüktür. Yüksek oranlarda Kalsit veya Alüminyum Tri Hidroksit (ATH) ile dahi viskozitesi rahatlýkla çalýþýlabilecek deðerdedir. Jelkotlu ürün alýnabilmesi ve kalýp maliyetinin düþük olmasý SMC/BMC sýcak pres yöntemlerine göre üstün yönleridir. Bu reçineler, reçine enjeksiyon veya soðuk pres (kapalý kalýp) yöntemleri ile iki yüzü düzgün, seri ürün almak için tasarlanmýþtýr. RTM type resins are specially designed for automotive and construction industries. Resins in this group provides, hard surfaces and high mechanical resistance values. Also their volumetric shrinkage are low when filled. Resins can accept up to 40 % Calcide or ATH (Aluminium Tri Hydrate) with acceptable viscosity values. Low mold costs and gelcoat enabled production methods are main advantages versus SMC/BMC process system. These resins are suitable for resin injection or cold press (closed mold) productions to manufacture both side smooth and series production. Polipol 336 Polipol 337 Polipol 338 Polipol 751 RTM tipi poliester RTM (Resin Transfer Molding) resin Hibrit RTM reçinesi / DCPD mod. Hybrid RTM resin / DCPD modified RTM tipi poliester / Ýzoftalik RTM resin / Isophtalic RTM tipi poliester / DCPD mod. RTM resin / DCPD modified Belirtilen üstün özellikleri ile MAN, BMC, Ford ve Mercedes-Benz Polipal 336 ve Polipol 344 poliesterlerimizi tercih edip, onaylamýþtýr. Ýki yüzü düzgün seri üretimde RTM kullanýmý RTM method for series production with both side smooth products RTM metodu ile jelkot kullanýmý Gelcoat application in RTM method

19 19 Infüzyon Reçineleri Infusion Resin Infüzyon tipi reçineler baslica tekne, otomotiv ve yapi sektöründe kullanilmaktadir. Bu reçineler mükemmel islatma ve yayilma (dagilma) özelliklerine sahiptir. Bu yöntemde vakumla büyük, karmasik, düzgün yüzeyli ürün elde edilebilmektedir (Tekne, yat, rüzgar kanatlari, kaput, gövde, panel, vb.). Ayrica bu tip reçinelerin ve yöntemin diger bir avantaji kapali kalip uygulama olduklarindan dolayi uygulama alaninda stiren buharinin en az seviyede olmasi ve daha saglikli çevre kosullari saglamasidir. Infusion type resins are specially designed for marine, automotive and construction industries. These resins have excellent flow and wetting capabilities. You can manufacture, big complex and smooth surfaces easily with vacuum injection method. These polyester resins also provide cleaner workshop air quality through closed mold technology. Poliester Vinilester Ýnfüzyon Karbon Fiber kaput uygulamasi Polyester Vinylester Infusion CF Carbon Fiber Hood Polipol 337 Hibrit RTM reçinesi DCPD mod. Hybrid RTM resin DCPD modified Poliya Adým Adým Ýnfüzyon Nasýl Uygulanýr? Poliya Step by Step Infusion Application Polipol 751 RTM tipi poliester / DCPD mod. RTM resin/ DCPD modified Alev Ýlerletmeyen Reçineler Flame Retardant Resins Bu grupta dolgulu ve dolgusuz, alev ilerletmeyen poliester reçineleri yer almaktadýr. CTP veya döküm þeklinde uygulama imkanlarý yanýnda alev ilerletmeme, yüksek mekanik dayaným, halojen içeren veya halojen içermeyen yüksek teknoloji dolgu sistemleri sunmaktadýr. Aydýnlatma elemanlarý, otomotiv parçalarý, tren üniteleri, elektrik ekipmanlarý, deniz taþýtlarý, askeri uygulamalar ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. There are filled and non filled flame retardant resins in this group. Laminated or casted flame retardant products, can be produced with high mechanical resistance,halogenated or halogen free high technology filler systems. Electrical and lighting equipment, automotive and train parts, sea vehicles and defense industries are major fields for this resin group. Alev ilerletmeme özelliði gereken, tren ve raylý taþýtlarda poliester kullanýmý Flame retardant applications at train and rail vehicles industry Polipol 305 Polipol 313 Polipol 314 Polipol 318 Polipol 340-FR Alev ilerletmeyen ýþýk geçirgen tip poliester Flame retardant/ translucent resin Alev ilerletmeyen dolgulu eko. poliester Flame retardant filled economic resin Alev ilerletmeyen dolgulu poliester Flame retardant filled resin Alev ilerletmeyen dolgulu poliester Flame retardant filled resin Yüksek performans, halojen içermeyen, alev ilerletmeyen dolgulu poliester Non halogenated advanced flame retardant filled resin

20 20 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series Soðuk Pres Tipi Poliesterler Cold Press Type Resins Bu grupta yer alan reçineler özellikle otomotiv endüstrisi için özel olarak tasarlanmýþtýr. Yüksek ýsýya karþý direnç, yüksek HDT (yük altýnda eðilme sýcaklýðý) ve Tg (camsý geçiþ sýcaklýðý) ile mekanik dayanýmýn biraraya geldiði reçinelerdir. Motor kaputu, kabin ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. ATH ile dolgulandýrýlabilir olmasý yanýnda yüksek ýsý ve yangýn tehlikesi olan noktalarda, diðer alev geciktiriciler kullanýlabilir. The resins in this group are specially formulated for automotive industry. Resistance to high temperatures, high HDT (heat deflection temperature) and Tg (glass transition temperature), high mechanical strength combined in this group. Hoad, cabin and similar products can be manufactured. It can be filled with ATH or in fire risk applications other flame retardant fillers can be used instead of classical filler systems. Polipol 344 Soðuk pres tipi yüksek ýsýl dayanýmlý poliester Cold press type high temperature resistant resin Sýcak Pres SMC/BMC Tipi Poliesterler Hot Press SMC/BMC Type Resins Bu gruptaki reçineler yüksek reaktivitede SMC ve BMC uygulamalarýna yönelik olarak hazýrlanmýþtýr. Termoplastik komponentlerle yüksek uyumluluklarý ve SMC formülasyonlarýnda üstün kalýnlaþma thickening özellikleriyle seri üretime en uygun ürünlerdir. Çok düzgün yüzeyli, dalgasýz ve parlak ürünler verirler. En yaygýn kullaným alanlarý, otomotiv parçalarý, makine ekipmanlarý, elektrik kutularý, çatý ve cephe kaplamalarý, otobüs ve kamyon gibi büyük boyutlu parça üretimi, geri dönüþüm kutularý, bank ve parklar için ekipmanlar, doðalgaz kutularý, telekomünikasyon kutularý üretimleridir. Ford Transit Connect te Polipol soðuk pres ve SMC/BMC reçineler kullanýlmaktadýr Polipol cold press and SMC/BMC resins are used in Ford Transit Connect The resins in this group are high reactive resins for SMC and BMC applications. They are ideal resins for fast and series production with their high compatibility with thermoplastic additives and good thickening properties in SMC formulations. The final products have very smooth surface, non wavy and high gloss. Major usage fields are automotive equipment, machine parts, electrical boxes, roof and siding, large parts for coaches and trucks, recycle bins, benches, park equipment, cable tv boxes and natural gas boxes. Polipol 347 (L, L1) Polipol 348 (L, L1) SMC/BMC tipi poliester SMC/BMC type resin SMC tipi poliester SMC type resin LSA Katkýsý Additive SMC /BMC için düþük hacimsel çekme katkýsý Low Shrinkage Additive for SMC/BMC Polipol 3482 (L, L1) Kimyasal maddelere dayanýklý SMC/BMC tipi Ýzoftalik poliester Chemical resistant SMC/BMC type Isophtalic resin Polipol 382 (L, L1) Kimyasal maddelere dayanýklý SMC/BMC tipi Ýzoftalik polieste Chemical resistant SMC/BMC type Isophtalic resin

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com

5-7 / 06 / 2014 www.future-fish.com AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. Agromey, balık yetiştiriciliği, balık işleme, paketleme ve balık yemi üretiminde tam donanımlı tesisleri ile akuakültür sektöründe Türkiye nin en güçlü temsilcilerindendir.

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir.

1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. panel elektro 1983 yılında İstanbul da kurulan panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. Üretimine sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

Polyurethane Systems and Equipment

Polyurethane Systems and Equipment Polyurethane Systems and Equipment EURO POLIURETANI Polyurethane Systems and Equipment İÇİNDEKİLER INDEX HT seri köpürtme makineleri Polyurethane equipment series HT p. 12 HTE seri köpürtme makineleri

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir

RÖPORTAJ / INTERVIEW. CemenTürk: Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir 20 RÖPORTAJ / INTERVIEW Yapıchem Kimya Sanayi A.Ş., yüksek kalite politikası ile öne çıkan bir firma. Gelişmiş teknolojik imkânlar ile kurulmuş laboratuar altyapısı ile yenilikçi projelere imza atan Yapıchem,

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr

www.meka.com.tr www.mekaconcreteplants.com sales@meka.com.tr 2012 05 MEKA BETON SANTRALLERİ HABER BÜLTENİ MEKA CONCRETE PLANTS BULLETIN Basım Tarihi / Issue Date Aralık 2011 / December 2011 Yayın Türü ve Süresi / Type and Time of Issue Yerel Süreli, 6 Aylık / Local

Detaylı

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat

30 yıllık tecrübeyle 5 kıtada 30 ülkeye ihracat 30. yıl Bülteni years bulletin Genel Müdürün Mesajı Sevgili dostlarımız, Gizem ailesi olarak sizlerle beraber geride bıraktığımız 30 yılımızın mutluluğunu yaşamaktayız. Şirket bünyesindeki yenilikler,

Detaylı