Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio"

Transkript

1 Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar Istanbul Turkey T pbx F Copyright , Poliya-Istanbul. All rights reserved.

2 2 Poliya müþteri odaklý, özel amaçlý/ yüksek teknoloji doymamýþ poliester reçineleri konusunda lider tedarikçidir. Temel noktamýz kompozit sektörüne yönelik geliþmiþ reçine sistemlerini araþtýrmak, tasarlamak, geliþtirmek ve entegre etmektir. Poliya bu baðlamda müþterilerinin sorunlarýný çözmek, istek ve beklentilerini gerçeðe dönüþtürmek için kendisini müþterisinin yerine koyarak sadece ürün deðil, çözümler saðlayarak müþterilerine olanak ve fýrsatlar kazandýrmaktadýr. Kullanýcýlarýmýza poliester ve kompozit endüstrisine yönelik geniþ bir yelpazede ürün, ürün konsepti, üretim sistemi ve çok geniþ kimyasal ve teknik know-how saðlamaktayýz. Poliya nýn asýl çalýþma alaný otomotiv endüstrisi, saniter uygulamalar, deniz taþýtlarý, elektronik, havacýlýk, kimyasal boru/tank endüstrileri, savunma - askeri uygulamalar ve yapý endüstrileri için kompozit uygulamalarýdýr. Poliya nýn Vizyonu kompozit sektörünün aktif olduðu her alanda, üreticiler ve son kullanýcýlar için teknik, kapasite, ürün kalitesi ve servis açýsýndan, bölgenin en iyi ve en yaygýn kompozit reçine, malzeme tedarikçisi ve çözüm ortaðý olmak; Poliya'nýn varlýðýný bir dünya markasý olarak yükselterek sürdürmektir. Poliya nýn Misyonu etik deðerlerini ve teknolojik kimliðini koruyarak; bölgesinde, yenilikçi, çözüm yaratýcý ve yol gösterici olmak, müþterilerimize rakipleri ile kalite açýsýndan fark yaratacak ürün ve teknolojileri sunmak, daima müþterisinin yanýnda, çevresine ve çalýþanlarýna duyarlý bir firma kimliðimizi devam ettirmektir. Poliya nýn tüm mühendisleri, bilim adamlarý ve destek personeli kendilerini bilinen tüm polimer bilgilerinin önüne geçecek yeni bilgiler ortaya çýkarmaya adamýþlardýr. Poliya is a customer focused, leading supplier of speciality composite resins, principally engaged in the research, design, development, manufacture and integration of advanced resin systems. Poliya operates in the same context as its customers and is deeply involved in solving the problems and meeting the demands and expectations of its customers. Moreover, it leads the way in showing customers new systems-based possibilities and opportunities. We offer our customers a complete range of products focusing on polyester and composite industry, assistance in developing innovative product concepts, production systems and comprehensive chemical and technical know-how. Poliya s core business areas are composite applications for transport industry, sanitary applications, marine market-sea vehicles boats, electronics, aeronautics, chemical pipe/tank industries, defense - military applications and building market. Poliya Kompozit Reçineleri Poliya Composite Resins Poliya s Vision is to be the one of the region s best and widespread composite resin, material supplier and solution provider for manufacturers and end users in every composites field. Keeping and developing Poliya as a world brand. Poliya s Mission is to bring innovative, continual, superior solutions and provide the best value to our customers against their competitors, providing technological opportunities to end users with knowing and protecting our ethical values and our technologic identity. Poliya s team of scientists, engineers and support personnel are committed to furthering our knowledge of polymers and beyond.

3 Ýçindekiler Contents Poliya Felsefesi Poliya s Philosophy Kurucunun Mesajý Words from our Founder Firma Profili Company Profile Sorumluluk Responsibility Araþtýrma ve Geliþtirme Research and Development SGÇ&K 12 HSE&Q Saðlýk Health Ürünler ve Hizmetler Products and Services Güvenlik Security 14 Çevre Environment 13 Kalite Quality 15 Polipol Polives Polijel Polivaks Poligranul Poliester Reçineleri Polyester Resins Vinilester Reçineleri Vinylester Resins Reçine Uygulama Yöntemleri Resin Process Systems Jelkotlar ve Topkotlar Gelcoats and Topcoats Pigment Pastalar Color Pastes Kalýp Ayýrýcý ve Vakslar Release Agents and Waxes Tanecikler Solid Surface Chips 16 Yardýmcý Maddeler Auxiliary Materials and Allied Chemicals Vakum ve Ýnfüzyon Ekipmanlarý Vacuum and Infusion Equipments Saertex Özel Takviye ve Kor Malzemeleri Saertex Special Reinforce and Core Materials Zyvax Semi Permanent Kalýp Ayýrýcý Sistemleri Zyvax Semi Permanent Release Systems Yardým ve Destek Merkezi Help and Support Center Poliya nýn Kilometre taþlarý Poliya s Milestones

4 4 Kurucunun Mesajý/ Words From Our Founder Kurucunun Mesajý Words From Our Founder Poliya, 1983 yýlýnda küçük bir imalathanede üretimine baþladý. Kurulduðu günden beri üç ana hedefimizi sürekli koruyoruz. Poliya has started production in 1983 in a small workshop under very hard conditions. In the beginning, we had three principles. Yeni ürünler yaratmalýyýz Üretimde en kaliteliye ulaþmalýyýz Teknik desteðin en iyisini verebilmeliyiz We must invent new products We must reach the highest quality production We must be able to give the best technical support Bu hedefleri koruyabilmek için en geliþmiþ ve modern Araþtýrma ve Geliþtirme laboratuarýna sahip olunmasý gereðini ilk günden beri biliyorduk. Bunun için Ar-Ge aktivitelerine, ilk günden beri, sürekli gerekli tüm yatýrýmý yaptýk ve yapmaya devam etmekteyiz. Bugün geldiðimiz noktada, bölgenin ve Avrupa nýn en geliþmiþ Ar-Ge olanaklarýna sahip firmalarýndan biriyiz. Ülkemizin ve pek çok ülkenin seçkin kuruluþlarýna, kurumsal tedarikçi olarak hizmet vermekteyiz. Poliya ürünlerine duyulan haklý güven yayýldýkça bu ülke ve firmalarýn sayýsý artmaktadýr. Çünkü Poliya, ürünlerine güvenmektedir ve bilindiði gibi Son sözü ürün söyler. Bu katalogda göreceðiniz gibi Poliya bugün Avcýlar ve Çerkezköy tesislerinde pek çok ürün çeþidi üretiyor. Ürün çeþitliliðimiz her gün artarken, mevcut ürünleri iyileþtirme çalýþmalarýmýz da Poliya Ar-Ge laboratuarlarýnda ilk gün heyecaný içinde devam ediyor. Poliya laboratuarlarýndaki araþtýrmalar belki de sizin iþ alanýnýzla ilgilidir; bilmek istemez miydiniz? And we knew that, we had to have a modern Research and Development department to accomplish our goals. We had spent much time and money on R&D as we do today. We have developed one of the best polyester R&D department in Europe. We are supporting the demands of many elite companies in region as corporate supplier. And we knew that we can supply demands of many more companies around the world. The reason of this is we rely on our products. As you know,...the product acts the epilogue. We are manufacturing a wide range of products in Poliya Avcilar and Cerkezkoy plants as you will see on the following pages in this catalogue. Our range is expanding everyday and improvements on existing materials are carried out with the same enthusiasm as on the first day in our R&D departments. May be researches in progress is about your business don t you want to learn? Ýsmet ÇAKAR Kurucu/Founder

5 Poliya Felsefesi/ Philosophy 5 Poliya Felsefesi Poliya Philosophy Felsefemiz Üretilmemiþi ÜRETMEK, üretileni ise Daha da iyi ÜRETMEK, Kalitesizi kullanmama, kalitesizi üretmeme, kalitesizi sevk etmeme prensibine uymak, 1983 ten bugüne hayatýn her alanýnda var olmayý sürdürmek, Dolaylý ihracatý ile yurt dýþýna satýlan kompozit/ poliester son ürünlerde varolan Poliya katkýsýný arttýrmak, doðrudan ihracat aðýný ise tüm dünyaya yaymak, Müþterilerimizin görüþleri doðrultusunda, onlara uygun özelliklerde çeþit ve fiyat alternatifli, kullaným alaný geniþ ve kaliteli ürünler sunmak. Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhu, nitelikli elemanlarý ve teknik donanýmý sayesinde AR- GE çalýþmalarýnda liderliðini sürdürmek Satýþ öncesi ve sonrasý müþterilerimize verdiðimiz teknik destek ve hizmet ile her zaman yanlarýnda olduðumuz gerçeðini devam ettirmek, Kaynaklarýnýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime, mevcut kalite sistemini geliþtirmeye harcamak Poliya nýn ayrýcalýklý bir firma olduðunu personeline hissettirmek, Doðayý ve doðal dengeyi gerektiði gibi korumak için çaba sarf etmek, bu konuda üzerine düþeni yapmaya devam etmek insana ve çevreye saygýlý bir çalýþma anlayýþýna sahip olmaktýr. Our Philosophy Our aim has been to RESEARCH NEW products that have not been previously available and DEVELOP the existing ones, Obeying our principles about quality; not to use poor quality, not to manufacture poor quality, not to ship poor quality. Existing in every part of life with its products since 1983, Maximizing the Poliya contribution to indirect exports. Expanding our direct sales range to worldwide, Manufacturing high quality TAILOR MADE products suiting required specifications, types and price alternatives by focusing on our customers, Carrying on leadership in Research and Development activities in innovative perspective by qualified professional team and high-tech hardware equipment, Satisfying our customer s technical support needs at pre and after sales period, Assigning major funds to technology, education and developing current quality system, Making its personnel to feel Poliya privilege, Keeping the nature, natural balance and environmental safety as much as possible. To carry on manufacturing in the perspective of respect to human and environment. Because we are Poliya, we are in every part of life... Çünkü biz Poliya yýz, hayatýn her alanýndayýz...

6 6 Poliya Profili/ Profile Firma Profili Company Profile Yirminci yüzyýl teknolojik geliþmenin ivme kazandýðý bir dönem oldu. Bu dönemde pek çok yeni ürün insanlýk hizmetine sunuldu. Þüphesiz bunlarýn en önemlilerinden biri doymamýþ poliester reçineleridir. Sürekli iyileþtirme ve geliþmelere açýk olan kompozit sektörü 21. yüzyýla da damgasýný vuracaktýr. Poliya 1983 yýlýnda bu konuda üretime baþlamýþ ve Türkiye de 30 sene gibi çok kýsa bir geçmiþi olan bu sektörde uluslararasý alanlarda birçok baþarýya imza atmýþtýr. Poliya nýn Araþtýrma ve Geliþtirmeye yaptýðý yatýrým ve verdiði önem, pazarýnda liderlik koltuðuna kýsa sürede oturmasýnda baþlýca etken olmuþtur. The twentieth century has been an era of technical advance. Hand on hand with this advance has been the development of new materials. One of these without doubt being unsaturated polyester resins. Composites and polymers have always been open to improvement, therefore they are and will be the most important materials for the new millennium as well. In 1983 Poliya started production in this field which has a 30 years background in the region also acquired many international successes within its business life. Poliya s constant attention and investment on Research and Development plays the major role to insure its position as the market leader within a short time. Bilgisayar kontrollü pilot reaktör sistemi Computer controlled pilot reactor system

7 TM Poliya Polijel jelkot serisinin bölge pazar payý TM Poliya Polijel gelcoat series regional market share Diðer marka jelkotlar Other gelcoat brands %78 %22 international network Günümüzde sektör pazar paylarý ele alýndýðýnda. Özel poliester reçineleri konusunda %55 lik pazar payý ve jelkotlar konusunda %78 lik pazar payý ile Poliya Türkiye de ilk sýrada yer almaktadýr. Ürünlerinin özellikleri ve kalite seviyeleri açýsýndan Poliya pazarda rakipsiz konumdadýr. Poliya kullanýcýlarýnýn, kendi aralarýnda Poliya ürünlerinden bahsederken Poliya yaparsa, iyisini yapar! tanýmlamalarý bu konudaki en yalýn göstergedir. Reçinelerin yardýmcý malzemeleri konusunda Poliya nýn liderliði, yine köklü Ar-Ge birikimi sayesinde gerçekleþmiþtir. Senelik 400 ton pigment pasta üretimi ile Poliya Türkiye pazarý ihtiyacýnýn %80 ni karþýlamakta ve diðer ülkelere de bu ürün gruplarýný sunmaktadýr. Vaks konusunda da sektörde ilk pratik sprey vaksý üreterek Ar-Ge konusundaki yenilikçiliðini kanýtlamýþtýr. Poliya uluslararasý daðýtým aðý Poliya ürünleri Avrupa ülkeleri baþta olmak üzere Rusya ve Ortadoðu ülkelerine ihraç edilmekte olup her geçen gün uluslararasý satýþ aðýna yeni noktalar eklenmektedir. When we focus on the local market. Today, Poliya holds 55% of the specialized polyester resin and 78% of the gelcoat market in the local region. Irrespective of market share Poliya s products have no rivals in terms of quality and specifications. This is why our clients call If Poliya makes it, you can trust it! Also the same can be said regarding auxiliary and allied materials. Pigment pastes, waxes, release agents, etc. are developed at the same perspective. Poliya, with an annual production of 400 tons of color pastes supplies 80% of the local market and serves the regional countries as well. Poliya also manufactured the first liquid spray wax in the sector and proved its R&D innovations. Poliya global distribution network Poliya products are distributed via Poliya global distribution network and available in Europe, Russia and Middle east. The points in the global distribution network grows everyday.

8 8 Poliya Sorumluluk/ Responsibility Sorumluluk Responsibility Poliya ürünlerinin baþarýsýnýn temelinde Ar-Ge çalýþmalarý yaný sýra, yüksek teknoloji üretim otomasyonlarý ve güçlü insan kaynaklarý bulunmaktadýr. Deneyimli ve yenilikçi teknik kadro ve en modern ekipmanlar ile donanýmlý tesisler, Poliya yý Türkiye de teknolojik lider, global seviyede ise en ön sýralardaki konumuna taþýmýþtýr. Kimya sektöründe çalýþan her kuruluþun ana görev ve sorumluluðu olan ekolojik dengeleri koruma bilinci gereði, Poliya çevreyi korumaya en üst düzeyde önem verir. Üretim atýklarýnýn büyük kýsmýný çevreye zararsýz hale getirerek doðal su kaynaklarýný korumak, katý atýklarýn büyük bir bölümünü geri dönüþüm zincirine katmak, ofis ortamýnda kullanýlan kaðýt ve benzeri kaynaklarýn TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Aðaçlandýrma Vakfý) ile iþbirliði içinde yeniden deðerlendirilmesini saðlamak için Poliya ailesinin tüm bireyleri en üst düzeyde çabayý sarf etmektedir. Besides the major investment made for R&D, its skilled human resources and highest technology, fully automated production sites are the key reasons of Poliya s success. All companies involved with the chemical industry have a duty and responsibility to protect the environment and ecological balance; Poliya is playing its part by treating its production wastes and protect natural water resources. Poliya recycles its solid wastes and at the office environment Poliya family cooperates with TEMA (The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats) for the recycle of paper resources. Ayni sekilde TEMA ile ortak yürütülen agaçlandirma çalismalarina katilarak daha yesil bir dünya için üzerine düsen sorumlulugu fazlasiyla yerine getirmektedir.

9 9 ISO reçine konteyneri ISO bulk resin container Ýnsan saðlýðýna deðer veren Poliya LSE (Lower Styrene Emission) opsiyonlu ürün serileri ile stiren emisyon oraný düþük ürünler geliþtirmiþtir. Poliya için en önemli konulardan biri de müþteri hizmetlerinde hýzlý ve doðru yanýtlar verebilmektir. Bu amaçla oluþturulan Poliya Yardým ve Destek Merkezi Türkiye de ilk ve tek merkez olarak hizmetine devam etmektedir. Dijital ortamda Internet üzerinden gerçekleþtirilen teknik destek ise kullanýcýya en kýsa sürede geri dönebilmek için baþlatýlmýþtýr. Poliya düzenlediði seminer ve eðitim programlarý ile hem problemlerin çözümü hem de sektörün bir araya geldiði ortamlarýn yaratýlmasýný da saðlamýþtýr. Poliya gücünü kullanýcýlarýna satýcý-müþteri bakýþ açýsýyla deðil kurumsal çözüm ortaðý açýsýyla bakmasýndan almaktadýr. Poliya cares for the human health. LSE (Lower Styrene Emission) optional product series enables the lower styrene emissions and protects the workspace air quality. Poliya gives importance for giving fast and accurate answers to its clients therefore Poliya Help and Support Center is founded to create solutions. This is the first and unique center in Turkey in the sector. Also to shorten the response time Poliya started the technical services via Internet. Besides Help and Support Center activities, Poliya arranges regular seminars and training courses for its clients to find solutions which also enables the regional sector a chance to meet and share their ideas. Poliya gets its real power from the perspective of its business ideology, which is being a real corporate solution provider.

10 A 10 Araþtýrma ve Geliþtirme/ Research and Development Araþtýrma ve Geliþtirme Research and Development Poliya bünyesinde yer alan Ar-Ge Merkez laboratuarý Yardým ve Destek Merkezi Pigment Pasta laboratuarý Polimer Araþtýrma laboratuarý Kalite Kontrol laboratuarý Proses Kontrol laboratuarý R&D network structure is based on R&D Central laboratory Help and Support Center Color laboratory Polymer Research laboratory Quality Control laboratory Process Control laboratory Gaz kromotografi analizleri/ Gas chromotography analysis Ürün geliþtirme Product development Uygulamalý Ar-Ge R-D applications Endüstriyel tasarým Industrial design Üniversite ve araþtýrma kurumlarý University and research institudes Temel araþtýrma Basic research Ürün tanýtýmý Product introduction Uygulamalý Ar-Ge R-D applications Üretim Sistemi Production system Pazarlama Marketing Nem saptama analizleri/ Humditiy analysis Ürün geliþtirme Product development Poliya ayrica TÜBITAK ile ortak çalismalarini sürdürmekte ve EOP endüstriyel ortaklik programina girerek bilgi birikimini paylasmaktadýr. Poliya also shared its knowledge with National Scientific Research Organization (TUBITAK) and Universities by participating in EOP Industrial partnership program. R MAR A A RAÞTIRM A M E FTIR analizleri/ FTIR analysis M TÜBÝTAK RK EZÝ

11 M 11 Poliya için her zaman önemli olan müþteri istekleri, Pazarlama Birimi tarafýndan Ar-Ge, Ürün Geliþtirme, Endüstriyel Tasarým ve Üretim Sistemleri birimlerine aktarýlmaktadýr. Bu birimler eþzamanlý mühendislik çalýþmalarýný sürdürerek ürünü pazara sunmaktadýr. Gerekli durumlarda, üniversite ve araþtýrma kuruluþlarý ile iþbirliði yapmaktadýr. Yenilikçi ve araþtýrmacý ruhu, nitelikli personeli ve teknik donanýmý sayesinde Ar-Ge çalýþmalarýndaki liderliðini sürdürmek isteyen Poliya, kaynaklarýnýn büyük bir kýsmýný teknolojiye, eðitime, sürekli iyileþtirme ve geliþtirmeye ayýrmýþtýr. Customer demands plays the major role for R&D. The progress of design to final product starts with Marketing dept. to R&D,product development, industrial design, production system units. This fully synchronized engineering progress continues until the final product is introduced. In necessary cases we often co-operate with leading universities and research institutes. Gelecek Ýçin Çalýþýyoruz. We Are Working For The Future. Tüm bu arastirmalar yaninda en son teknoloji NANO parçaciklar üzerine IYTE (Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) ve Technische Universität Hamburg-Hamburg ile ortak yapilan "Nano kompozit, nano karbon tüpleri ve poliester, vinilester" çalismalari ile gelecegin malzemelerini tasarlamaya devam ediyoruz. We also continue our innovations with co-operation with IIT (Izmir Institute of Technology) and Technische Uviversität Hamburg-Hamburg on nano composites and nano carbon tubes in polyester and vinylester resins. TUHH YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝT Technische Universitat Hämburg-Hamburg 1992 ÝR ÝZ ÜS Ü

12 12 Poliya SGÇ&K/ HSE&Q SGÇ&K HSE&Q Poliya' nin uzun dönemli gelisimi; Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite konularina bakis açisiyla güvence altina alinmistir. Bu politika Poliya ve stratejik partnerleri arasindaki güvenin temelini olusturmaktadir. Poliya's long-term development is secured through the way we handle Health, Safety, Environment and Quality matters. This policy is for us the basis to build trust between Poliya and our stakeholders.. Bu temel çerçevesinde Bizler Poliya olarak, saglik ve güvenlik en öncelikli konularimiz olacak, zararli çevresel etkileri en aza indirgeyecek, isimizi açiklik ve sürekli gelisim üzerine kuracak, sürekli kalite anlayisi çerçevesinde, çevresel olarak tercih edilen, güvenilir ürün, hizmet ve operasyonlar gelistirecek,bu politikayi kabul edilmis Saglik, Güvenlik, Çevre konularini gözeterek ve ISO veya esdeger standardlara dayali Kalite Yönetim Sistemine göre uygulayacagiz. We will, ensure that health and safety are our first priority; minimize harmful environmental impacts; base our work on openness and continuous improvement; develop products, services and operations with consistent quality which are environmentally preferred and safe; implement this policy according to the agreed health, safety, environment and quality management system based on ISO or equivalent standards. K T D S Poliya, Çevre Politikamiz Poliya Environment Policy

13 13 Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite Health, Safety, Environment and Quality Saðlýk Poliya'nin saglik perspektifi Poliya olarak bizler; Süreç, faaliyet veya ürünlerimiz ile hiçbir insan, çalisan, komsu, ziyaretçi veya müsteriyi kötü yönde etkilememeyi görev ve sorumluluðumuz kabul ediyoruz. Poliya'nin faaliyetleri ve çalisma kosullari ulusal ve yerel düzenleyici kontrol yönetmeliklerine uygun sekilde sürmekte ve sürecektir. Sorumlu Üçlü sorumluluk programini tam anlamiyla gerçeklestirmeyi istiyoruz. Düsük stiren emisyonlu seçenekli reçinelerimiz ile saglik riskini düsürmek için çabalamaktayiz Health Poliya cares for health We have a duty and responsibility to ensure we do not adversely affect the health of any human, employee, neighbor, visitor or client by our process, activities or products. Poliya's activities and work conditions are in accordance with federal, state and local regulatory control regulations. We are willing to fulfill the responsible care program. With our LSE (Lower Styrene Emission) optional resins, we are trying to reduce health risks. Çevre Poliya'nin Çevre duyarliligi Endüstride çevre koruma bilincinin, uygulama ile ayrilmaz bir parça olduguna inaniyoruz ve bundan dolayi olasi çevresel riskleri ortadan kaldirmak ve çevresel önlemleri almanin vazgeçilmez oldugunu biliyoruz. Poliya çevreyi korumaya en üst düzeyde önem verir. Üretim atiklarinin büyük kismini çevreye zararsiz hale getirerek dogal su kaynaklarini korumak, kati atiklarin büyük bir bölümünü geri dönüsüm zincirine katmak, ofis ortaminda kullanilan kagit ve benzeri kaynaklarin TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Agaçlandirma Vakfi) ile isbirligi içinde yeniden degerlendirilmesini saglamak için Poliya ailesinin tüm bireyleri en üst düzeyde çabayi sarf etmektedir Environment Poliya cares for environment We believe that controlling those risks and protecting the Environment are essential parts or proper industrial practice and must therefore be one of its highest priorities. Poliya is playing its part by treating its productions wastes and protect natural water resources. Poliya recycles its solid wastes and at the office environment Poliya family cooperates with TEMA (The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the Protection of Natural Habitats) for the recycle of paper resources.

14 14 Poliya SGÇ&K/ HSE&Q SGÇ&K HSE&Q Güvenlik Poliya'da Güvenligin Önemi Poliya'da üretimden baslayarak, tasima, depolama, kullanim ve bertaraf edilmesine kadar tüm olasi risklerin ortadan kaldirilmasi için güvenlige büyük önem verilmektedir. Poliya güvenli üretim, depolama ve tasima ortami için gerekli olan tüm önlemleri almistir. Üretim güvenliginin entegrasyonu için yeni ürün ve üretim noktalarinda güvenlik ve çevresel riskler göz önüne alinarak tasarim yapilmaktadir. Yeni tesislerimizde ve diger ülkelerde bulunan noktalarda da ayni hassasiyeti dünya vatandasi olarak sergilemekteyiz. Safety Poliya cares for safety Poliya cares for safe manufacturing, handling, shipment, use and disposal of its products, without the creation of unacceptable risks. Poliya is committed to the safe manufacturing, handling, shipment, use and disposal of its products, without the creation of unacceptable risks, and will take all necessary steps in this regard. Integrating Production Safety, Poliya integrates Safety and Environmental Protection into the design of its new products, its new plants and equipment, and its operating procedures. MSDS ve Teknik kütüphanemizle,tüm ürünlerimize veya sattigimiz ürünlere ait MSDS (Malzeme güvenlik bilgi föylerini) saglamaktayiz. Tüm MSDS ve dokümanlarimiz Avrupa Birligi Kurallarina 91/155/EEC-2001/58/EC uygun biçimde hazirlanmistir. Ürünlerimizin üzerinde bulunan Akilli etiket sistemi ile olasi riskler en aza indirilmeye çalisilmistir. MSDS and Technical Library, Poliya has the complete range of MSDS (Material Safety Data Sheets) for all of its products and the other auxiliary materials. MSDS are in several languages including Dutch, English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Turkish available online. The Poliya MSDS's conform to European Union Directives 91/155/EEC 2001/58/EC. Safety Handling and Shipment, Poliya's products packages its self and/or Smart Labels indicating every safety detail about Poliya product. European Agency for Safety and Health at Work

15 15 Saglik, Güvenlik, Çevre ve Kalite Health, Safety, Environment and Quality Kalite Poliya'da teknoloji ve kalite Poliya tüm operasyonlarini, kurumsal yönetim konsepti çerçevesinde sürekli iyilestirme üzerine kurmustur. Poliya'nin kalite ile ilgili kati prensipleri, kalitesizi kullanmama, kalitesizi üretmeme, kalitesizi sevk etmemedir. Bunlarla birlikte yüksek kalitede ve kullaniciya özel ürünler ile müsteri odakli yapimiz bizi sürekli iyilestirmeye yönlendiren temel noktamizdir. Kalite misyonumuz, kalifiye takimimiz ve yüksek teknoloji ekipmanlarimizla yenilikçi ruhumuzu sürekli korumaktir. Poliya 1999 yilinda DNV belgelendirme kuruluþlarýndan ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasi ve yine DNV-Sincert ile 2003 yilinda ise ISO 9001:2000 versiyonunu almistir yýlýnda ise Lloyd s Register tarafýndan ürünlerimizin kalitesi onaylanmýþtýr. Quality Poliya cares quailty Poliya conducts its operations according to the core values and concepts of the corporate management with constant commitment to improving quality. Poliya has strict principles about quality; not to use poor quality, not to manufacture poor quality, not to ship poor quality. Which enable to manufacture high quality tailor made products suiting required specs, type alternatives by focusing on our customers. Our quality mission is in innovative perspective by qualified professional team and high-tech hardware equipment. Poliya gained accreditation of ISO 9001 in 1999 by DNV. For the next step Poliya gained ISO 9001:2000 version by Det Norske Veritas in Also our product s qualities have been verified by Lloyd s Register in KalDer

16 16 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series Poliya 100'ün üzerinde poliester reçinesi ile kullanicilarinin tüm özel ihtiyaçlarini karsilayabilmektedir. Polipol poliester reçineleri birçok alanda kullanilmaktadir. Yapi insaat endüstrisi, saniter uygulamalar, kimyasal maddelere dayanikli ürünler, borular, depolar, tanklar, dekoratif uygulamalar, otomotiv, deniz tasitlari, tasimacilik, askeri ve savunma sanayi ve fazlasi... Poliya manufactures more than 100 polyester resins in order to keep its clients satisfied with their unique needs. Polipol polyester resin series are used in many applications. Building, construction, sanitary, chemical containment, tanks, decorative effects, marine, pipe line, transport, military and defense and more. Polipol REÇÝNE MODÝFÝKASYON KODLARI/ RESIN MODIFICATION CODES Poliya nýn Polipol poliester reçine serisinde yer alan çoðu ürün Many of the Poliya Polipol polyester resin series have different farklý modifikasyon seçeneklerine sahiptir. modifications available. In the field below you can find the Aþaðýda bu modifikasyon kodlarýný ve karþýlýklarýný bulabilirsiniz. codes and modifications. All TA versions (except TAN versions) are Tüm TA versiyonlarý (TAN hariç) LSE tipi düþük stiren emisyonludur. LSE types. For other variants ecological products are noted with Diðer ekolojik ürünlerle ilgili LSE koduna sahip ürünler ayný þekilde abbraviation LSE and available upon request. düþük stiren emisyonludur. Modifikasyon Kodu /Modification Code A D T L LSE Açýklama/ Description Hýzlandýrýcý içerir / Pre-accelerated Dolgulu / Filled Tiksotropik / Thixotropic UV Stabilize / UV Stabilized Düþük Stiren Emisyonu / Lower Styrene Emission Poliya Polipol Seçim Kilavuzu Poliya Polipol Resin Selection Guide Genel Amaçlý Poliesterler General Purpose Resins Genel amaçlý poliesterler grubunda, endüstriyel kullanýma yönelik poliester reçineleri yer almaktadýr. Genel, döküm tipi ve CTP (cam takviyeli poliester) uygulamalarýný içeren gruplar içinde aradýðýnýz en uygun ve ekonomik poliesteri bulabilirsiniz. The resins in this group are designed for general industrial applications. You can find the most suitable and economic resins for casting and GRP (Glass Reinforced Plastic) applications in this section. Modüler kabin, genel amaçlý CTP uygulamalarý Moduler cabins, general purpose GRR application Polipol 3455 (A) Polipol 3553 (A) Polipol 353 (A) Polipol 351 (A, T, TA) Polipol 3401 (A, T, TA) Genel amaçlý döküm tipi ekonomik poliester General purpose casting type economic resin Yüksek dolgu kapasiteli döküm tipi poliester Casting resin/ high filler capacity Genel amaçlý döküm tipi poliester General purpose casting type resin Genel amaçlý CTP tipi reaktif poliester General purpose GRP type resin with high reactivity CTP tipi genel amaçlý poliester General purpose GRP type resin Mutfak tezgahý ve banyoda, genel amaçlý döküm tipi uygulama Kitchen countertop, cultered marble /casting method

17 17 Kalýp Poliesterleri Resins For Mould Production Polipol 320, poliester kalýp üretiminde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uygulamada hacimsel çekmesinin düþük olmasý, cam elyafý kolay ýslatabilmesi ve tiksotropik yapýda olmasý yanýnda, kalýbýn kullanýmýnda meydana gelen mekanik etkilere karþý üst düzey dayaným saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Daha çok ýsýnan kalýp sistemleri için ( RTM kalýplar ve thermoforming kalýplarý gibi) yüksel ýsýl ve kimyasal dayanýmlý ürünümüz Polipol 391 önerilmektedir. Polipol 320 is specially designed for polyester mould production. This resin provides unique advantages for mould applications, such as low total volumetric shrinkage, easy wetting of fiber glass, thixotropic structure (non dripping from vertical surfaces) and also high mechanical resistance which moulds are often exposed to. For other moulds that are more subjected to heat, our heat and chemical resistant resin Polipol 391 is recommended. Polipol 320 Polipol 391 Bilgisayar destekli modelleme ile poliester kalýp tasarýmý CAD design of a polyester mould Kalýp poliesteri Resin for mould production Kimyasal mad. ve ýsýya dayanýklý poliester Advanced chemical and high temperature resistant resin CTP Tipi Poliesterler GRP Type Resins CTP (cam takviyeli poliester) el yatýrmasý, elyaf püskürtme ve sürekli çekme uygulamalarýna yönelik poliesterleri bu grupta bulabilirsiniz. CTP tipi poliesterler Otomotiv parçalarý, þehir mobilyalarý, modüler kabinler, otobüs/ kamyon gövdeleri, akrilik küvet üretimi, yat/tekne ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. The resins in this group enables, hand lay up, spray up, filament winding and continuous laminating process systems. Automotive parts, city furniture, modular cabins, bus/lorry parts, tanks, silos, pipes, yachts, boats and similar parts can be manufactured with GRP type resins. Akrilik jakuzi üretimi. Acrylic jacuzzi production. Fitil sarma ile elde edilen CTP boru GRP pipes with filament winding production Polipol 339 (A, T, TA) Polipol 3403 (A, L) Polipol 341 (A, T, TA) Polipol 341-D Polipol 3872 (A, T, TA) Polipol 383 (A, T, TA) Polipol 352 Polipol 3872-I CTP tipi poliester GRP type resin Yüksek dolgu kapasiteli sürekli çekme tipi poliester High filler capacity continuous laminating resin Akrilik tipi poliester Resin for acrylic backing Akrilik tipi dolgulu poliester Filled resin for acrylic backing Yüksek ýslatýcýlýkta Izoftalik poliester Isophtalic resin with excellent wet-out characteristics ISO - NPG CTP tipi poliester GRP type resin ISO - NPG Fitil sarma CTP tipi poliester GRP type filament winding resin Fitil sarma CTP tipi poliester (ISO) GRP type filament winding resin (ISO) Polipol 344-T/TA Yüksek ýsýl dayanýmlý poliester High temperature resistant resin Akrilik küvet üretimi, dolgulu veya dolgusuz akrilik tipi poliester uygulamasý Acrylic bath tub production, filled or non-filled acrylic shell backing

18 18 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series RTM Poliesterleri RTM Type Resins RTM tipi reçineler baþlýca otomotiv ve yapý sektöründe kullanýlmaktadýr. Grupta yer alan reçinelerin, sert ve mekanik deðerleri yüksek olmasý yanýnda dolgulandýrýldýðýnda hacimsel çekmesi oldukça düþüktür. Yüksek oranlarda Kalsit veya Alüminyum Tri Hidroksit (ATH) ile dahi viskozitesi rahatlýkla çalýþýlabilecek deðerdedir. Jelkotlu ürün alýnabilmesi ve kalýp maliyetinin düþük olmasý SMC/BMC sýcak pres yöntemlerine göre üstün yönleridir. Bu reçineler, reçine enjeksiyon veya soðuk pres (kapalý kalýp) yöntemleri ile iki yüzü düzgün, seri ürün almak için tasarlanmýþtýr. RTM type resins are specially designed for automotive and construction industries. Resins in this group provides, hard surfaces and high mechanical resistance values. Also their volumetric shrinkage are low when filled. Resins can accept up to 40 % Calcide or ATH (Aluminium Tri Hydrate) with acceptable viscosity values. Low mold costs and gelcoat enabled production methods are main advantages versus SMC/BMC process system. These resins are suitable for resin injection or cold press (closed mold) productions to manufacture both side smooth and series production. Polipol 336 Polipol 337 Polipol 338 Polipol 751 RTM tipi poliester RTM (Resin Transfer Molding) resin Hibrit RTM reçinesi / DCPD mod. Hybrid RTM resin / DCPD modified RTM tipi poliester / Ýzoftalik RTM resin / Isophtalic RTM tipi poliester / DCPD mod. RTM resin / DCPD modified Belirtilen üstün özellikleri ile MAN, BMC, Ford ve Mercedes-Benz Polipal 336 ve Polipol 344 poliesterlerimizi tercih edip, onaylamýþtýr. Ýki yüzü düzgün seri üretimde RTM kullanýmý RTM method for series production with both side smooth products RTM metodu ile jelkot kullanýmý Gelcoat application in RTM method

19 19 Infüzyon Reçineleri Infusion Resin Infüzyon tipi reçineler baslica tekne, otomotiv ve yapi sektöründe kullanilmaktadir. Bu reçineler mükemmel islatma ve yayilma (dagilma) özelliklerine sahiptir. Bu yöntemde vakumla büyük, karmasik, düzgün yüzeyli ürün elde edilebilmektedir (Tekne, yat, rüzgar kanatlari, kaput, gövde, panel, vb.). Ayrica bu tip reçinelerin ve yöntemin diger bir avantaji kapali kalip uygulama olduklarindan dolayi uygulama alaninda stiren buharinin en az seviyede olmasi ve daha saglikli çevre kosullari saglamasidir. Infusion type resins are specially designed for marine, automotive and construction industries. These resins have excellent flow and wetting capabilities. You can manufacture, big complex and smooth surfaces easily with vacuum injection method. These polyester resins also provide cleaner workshop air quality through closed mold technology. Poliester Vinilester Ýnfüzyon Karbon Fiber kaput uygulamasi Polyester Vinylester Infusion CF Carbon Fiber Hood Polipol 337 Hibrit RTM reçinesi DCPD mod. Hybrid RTM resin DCPD modified Poliya Adým Adým Ýnfüzyon Nasýl Uygulanýr? Poliya Step by Step Infusion Application Polipol 751 RTM tipi poliester / DCPD mod. RTM resin/ DCPD modified Alev Ýlerletmeyen Reçineler Flame Retardant Resins Bu grupta dolgulu ve dolgusuz, alev ilerletmeyen poliester reçineleri yer almaktadýr. CTP veya döküm þeklinde uygulama imkanlarý yanýnda alev ilerletmeme, yüksek mekanik dayaným, halojen içeren veya halojen içermeyen yüksek teknoloji dolgu sistemleri sunmaktadýr. Aydýnlatma elemanlarý, otomotiv parçalarý, tren üniteleri, elektrik ekipmanlarý, deniz taþýtlarý, askeri uygulamalar ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. There are filled and non filled flame retardant resins in this group. Laminated or casted flame retardant products, can be produced with high mechanical resistance,halogenated or halogen free high technology filler systems. Electrical and lighting equipment, automotive and train parts, sea vehicles and defense industries are major fields for this resin group. Alev ilerletmeme özelliði gereken, tren ve raylý taþýtlarda poliester kullanýmý Flame retardant applications at train and rail vehicles industry Polipol 305 Polipol 313 Polipol 314 Polipol 318 Polipol 340-FR Alev ilerletmeyen ýþýk geçirgen tip poliester Flame retardant/ translucent resin Alev ilerletmeyen dolgulu eko. poliester Flame retardant filled economic resin Alev ilerletmeyen dolgulu poliester Flame retardant filled resin Alev ilerletmeyen dolgulu poliester Flame retardant filled resin Yüksek performans, halojen içermeyen, alev ilerletmeyen dolgulu poliester Non halogenated advanced flame retardant filled resin

20 20 Polipol Poliester Serisi/ Polyester Series Soðuk Pres Tipi Poliesterler Cold Press Type Resins Bu grupta yer alan reçineler özellikle otomotiv endüstrisi için özel olarak tasarlanmýþtýr. Yüksek ýsýya karþý direnç, yüksek HDT (yük altýnda eðilme sýcaklýðý) ve Tg (camsý geçiþ sýcaklýðý) ile mekanik dayanýmýn biraraya geldiði reçinelerdir. Motor kaputu, kabin ve benzeri birçok ürün üretilmesine olanak saðlamaktadýr. ATH ile dolgulandýrýlabilir olmasý yanýnda yüksek ýsý ve yangýn tehlikesi olan noktalarda, diðer alev geciktiriciler kullanýlabilir. The resins in this group are specially formulated for automotive industry. Resistance to high temperatures, high HDT (heat deflection temperature) and Tg (glass transition temperature), high mechanical strength combined in this group. Hoad, cabin and similar products can be manufactured. It can be filled with ATH or in fire risk applications other flame retardant fillers can be used instead of classical filler systems. Polipol 344 Soðuk pres tipi yüksek ýsýl dayanýmlý poliester Cold press type high temperature resistant resin Sýcak Pres SMC/BMC Tipi Poliesterler Hot Press SMC/BMC Type Resins Bu gruptaki reçineler yüksek reaktivitede SMC ve BMC uygulamalarýna yönelik olarak hazýrlanmýþtýr. Termoplastik komponentlerle yüksek uyumluluklarý ve SMC formülasyonlarýnda üstün kalýnlaþma thickening özellikleriyle seri üretime en uygun ürünlerdir. Çok düzgün yüzeyli, dalgasýz ve parlak ürünler verirler. En yaygýn kullaným alanlarý, otomotiv parçalarý, makine ekipmanlarý, elektrik kutularý, çatý ve cephe kaplamalarý, otobüs ve kamyon gibi büyük boyutlu parça üretimi, geri dönüþüm kutularý, bank ve parklar için ekipmanlar, doðalgaz kutularý, telekomünikasyon kutularý üretimleridir. Ford Transit Connect te Polipol soðuk pres ve SMC/BMC reçineler kullanýlmaktadýr Polipol cold press and SMC/BMC resins are used in Ford Transit Connect The resins in this group are high reactive resins for SMC and BMC applications. They are ideal resins for fast and series production with their high compatibility with thermoplastic additives and good thickening properties in SMC formulations. The final products have very smooth surface, non wavy and high gloss. Major usage fields are automotive equipment, machine parts, electrical boxes, roof and siding, large parts for coaches and trucks, recycle bins, benches, park equipment, cable tv boxes and natural gas boxes. Polipol 347 (L, L1) Polipol 348 (L, L1) SMC/BMC tipi poliester SMC/BMC type resin SMC tipi poliester SMC type resin LSA Katkýsý Additive SMC /BMC için düþük hacimsel çekme katkýsý Low Shrinkage Additive for SMC/BMC Polipol 3482 (L, L1) Kimyasal maddelere dayanýklý SMC/BMC tipi Ýzoftalik poliester Chemical resistant SMC/BMC type Isophtalic resin Polipol 382 (L, L1) Kimyasal maddelere dayanýklý SMC/BMC tipi Ýzoftalik polieste Chemical resistant SMC/BMC type Isophtalic resin

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

Ürün Fiyat Listesi 27 HAZİRAN 2012

Ürün Fiyat Listesi 27 HAZİRAN 2012 Ürün Fiyat Listesi 27 HAZİRAN 2012 hayatın her alanında... Stok Ürün Açıklama Ambalaj Birim Ambalaj Fiyatı Fiyatı GENEL AMAÇLI POLIESTERLER PE01001708 POLIPOL 353 (TENEKE) Döküm tipi - Genel amaçlı poliester

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr

konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr ER 0 serisi ER 0 series Teknik özellikler Technical specifications +0, + ara boþluk çift

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Plastik ve Metal Kalıpçılık

Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Kalıpçılık Plastik ve Metal Enjeksiyon Kalıp Üretimi Plastic And Metal Injection Mold Manufacturing Plastik Enjeksiyon Parça Üretimi Plastic Injection Part Manufacturing info@pilkasan.com

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý

Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý P O L Ý E S T E R Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti Basýn Kiti ve Medya Dosyalarý 2009 2010 Sürümü hayatýn her alanýnda... 2009 2010 Sürümü poliya_basin_kiti.pdf Metin ve verileri içeren dosya poliya_images.zip

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004662007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE YAPISAL ANALİZ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Taşıtlarda

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı