E-İMZA ve UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-İMZA ve UYGULAMALARI"

Transkript

1 TODAİE E edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA E SEMİNER NERİ KASIM 2011 E-DÖNÜŞÜM ve E-İMZA ve UYGULAMALARI KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi Tel: / 1803 TODAİE Kasım m 2011, Ankara

2 Ders Planı E-dönüşümün n kavramsal çerçevesievesi Ülkelerin e-dönüşümlerine e bakış Ülkemizde yürütülen y e-dönüşüm e çalışmaları E-İmzanın n kavramsal çerçevesievesi Dünyada ve ülkemizde e-imza e uygulamaları Tartış ışma TODAİE 2

3 GİRİŞİŞ Bilgiye dayalı ekonominin hızla h gelişti tiği ülkelerde kamu yönetimi y ve yerel yönetimlery netimler; bilgiye dayalı yönetimler olma yönünde y nde yapısal, yasal, yönetsel y ve kültürel değişim im ve dönüşümd yaşamaktad amaktadır. Bu dönüşümde d bilgi ve iletişim im teknolojileri ve kısaca k bilişim im önemli rol oynamaktadır. Bilişim im giderek kamu yönetimini y daha fazla kuşatarak bu alanın n dönüşümüne d ne neden olmaktadır. TODAİE 3

4 GİRİŞİŞ Bilişim im nedir? Kamuda bilişim im ne ifade eder? TODAİE 4

5 Bilişim im nedir? TDK na göre g bilişim im T : enformatik İng.: informatics Fr.: informatique İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde iminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığı ığıyla, düzenli ve ussal biçimde imde işlenmesi bilimi.. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim im dizgeleri, bilginin işlenmesi, i aktarılmas lması ve kullanılmas lması yöntemlerini, toplum ve insanlık k yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinlerarası özellik taşı şıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim im bilgisayar da içeride i olmak üzere, bilişim im ve bilgi erişim im dizgelerinde kullanılan lan türlt rlü araçlar ların n tasarlanması,, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlt rlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına na giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin imin kapsamı içerisinde yer alır. Kavramın n isim babası Prof. Dr. Aydın n KÖKSALK KSAL Bu kavramı Yunus Emre nin bir beyitinden esinlenerek almış ıştır. Kavramı temel olarak şu kavramların n bileşkesi olarak ortaya koymuştur. İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım TODAİE 5

6 Bu kavramı Kavramın Yunus n Emre nin isim babası bir şiirinde geçen en kavramdan Prof. Dr. Aydın n KÖKSALK KSAL Beri gel barış ışalım, yad isen bilişelim elim esinlenerek almış ıştır. Köksal bilişim im kavramını temel olarak şu u kavramların bileşkesi olarak ortaya koymuştur: İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım TODAİE 6

7 Kamuda Bilişim im Kamu yönetiminde y İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım m ortamı sağlayacak ve bilgi kaynaklarının n yönetilmesine y hizmet etmek üzere, bilgi sistemlerinin ortaya konulmasında nda gerekli bilgi yönetim y ortamlarının n ve araçlar ların tasarlanması,, geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunların n kamu yönetimi y alanıyla içsellei selleştirilmesine ilişkin konuları kapsar. TODAİE 7

8 GİRİŞİŞ Günümüzde bilişim im kavramı içinde inde ele alabileceğimiz imiz mobil iletişim im araçlar ları,, internet ve web teknolojileri, kamu yönetimine; bilgi üretim ve yönetiminde, y etkileşimli imli çevrimiçi i hizmetler üretme ve sunmada, küresel düzeyde d güvenlik g yönetimindey ekonomi yönetiminde y ve demokratik açılımlar a sağlamada hem fırsatlar f sunmakta hem de yeni tehditler getirmektedir. TODAİE 8

9 GİRİŞİŞ Dünyada kamu yönetimleri y de BİT in B olanaklarından ndan yararlanarak, kamu yönetiminde y etkinliği i artırma rma arayışı ışına girmişlerdir. Özellikle geniş coğrafyaya sahip ve nüfusu n büyük b k olan ülkelerde bu işlevleri, i manuel sistemlerle etkin ve verimli gerçekle ekleştirmek zordur. BİT in, her alanda kullanımı toplumsal ve kurumsal e- dönüşümü zorunlu kılarak, k yeni bir kavramın doğmas masına neden olmuştur. Elektronik Devlet TODAİE 9

10 E-Dönüşümü Ortaya Çıkaran Gelişmeler Dünyanın n gelişmi miş ekonomilerinin bilgiye dayalı ekonomiye dönüşmesi ve ülkelerin bu yeni ekonomiden daha fazla pay alma arayış ışları, BİT T alanında nda yeni yaklaşı şımlar ve gelişmeler internetin tüm m dünyada d yaygınl nlık k kazanması, vatandaşlar ların n bilgi ve hizmetlere ulaşmada kolay erişim, im, hız, h ucuzluk ve şeffaflık k talepleri, devletin etkin, şeffaf, hesap verir biçimde imde çalışmasını sağlayacak yönetsel y reform çalışmalarının n hız h z kazanması Yeni Kamu İşletmecili letmeciliği az kaynakla çok işi yapma gereksinimi, devlete olan güveni artırma rma istemi. TODAİE 10

11 E-DÖNÜŞÜM M VE E-DEVLET E KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDİYOR? TODAİE 11

12 Toplumsal ve Kurumsal Düzeyde E-DönüşümE E-dönüşüm, gerek toplumsal düzeyde; d gerek kamu yönetiminde kurumsal ve organizasyonel düzeyde gerçekle ekleşmektedir. Toplumsal düzeyde d dönüşüm d Bilgi Toplumu kavramıyla; kurumsal ve organizasyonel dönüşüm d m ise e-devlet kavramıyla açıklanmaktada klanmaktadır. TODAİE 12

13 Hiyerarşiden Ağ Yapılanmaya... Hiyerarşiden işbirliğine... TODAİE 13

14 İletişimim Bire - Bir Bire -Çok Çok-Çok Hiyerarşik ik İletişimden imden AğA İletişime TODAİE 14

15 Kurumsal Düzeyde D E-E DÖNÜŞÜM Kurumlarının n mevcut işi ve süres reçlerini BİT B tabanlı hizmet üretme ve sunmasına na olanak sağlayacak YASAL, YÖNETSELY NETSEL, ÖRGÜTSEL ve KÜLTK LTÜREL değişimi imi ifade eder. TODAİE 15

16 Yönetsel-Örgütsel DönüşümD TODAİE 16

17 E-Dönüşümle beraber, kamu alanında nda yeni işi yapma yol ve yöntemlerine, y tüm m aktörler arasında (kamu, özel, STK) yeni ortaklıklar klar ve işbirlikleri i oluşturmaya, kurum içi, i i, ulusal ve küresel k düzeyde d yatay ve ağa örgütlenmeye olan gereksinim artmaktadır. r. TODAİE 17

18 Ülkeleri E-Devlet E Dönüşümüne D ne Yönelten Dinamikler Ulusal-küresel baskılar Ulusal Stratejiler Rasyonellik standartlaşma Etkililik- verimlilik Erişebilirlilik Tasarruf- (zaman, para) Yenilikçi i hizmet-ürün n sunumu TODAİE 18

19 E-Devlet En geniş tanımıyla, kamusal politika geliştirme sürecini s güçlendirmek, kamu hizmetlerinde etkinlik sağlamak ve demokratik süres reçleri iyileştirmek için in kamu idaresinde BİT in B kullanılmas lmasını ifade eder. TODAİE 19

20 E-Devlet Nedir? Means ve Schneider (2000: 121) e-devleti; devlet kuruluşlar ları ile bu kuruluşlar ların n bilgi ve hizmet üreticileri (diğer devlet kurumları, özel şirketler, vatandaşlar) ve tüketicileri t (yine( diğer devlet kurumları, özel şirketler, vatandaşlar) arasında BİT e B e dayalı kurulan ve sürds rdürülen ilişkiler olarak tanımlamaktad mlamaktadır. TODAİE 20

21 E-Devlet Stratejisi Ulusal düzeyded Yasama-yürütme tme-yargı erklerini kucaklamalı Kurumsal düzeyded Kamu-Özel zel-stk- hizmet alan hizmet sunan vb tüm t m aktörleri rleri-paydaşları içermeli TODAİE 21

22 Kurumunuzun e-devlet stratejisi 5NK? Temel Dinamikleri Neler? Vatandaş Odaklılık? k? Kurumsal hedefler (rasyonellik-tasarruf vb) TODAİE 22

23 edevletin Temel Boyutları TODAİE 23

24 E-Devletin Temel Boyutları-1 Yasal düzenlemelerd E-imza, bilgi güvenlig venliği, i, bilgi edinme hakkı ve kişisel isel verilerin korunması vb konularda yeni yasaların çıkarılması ve mevcut yasaların bilişimin imin doğurdu urduğu u gereksinimlere göre g uyarlanması TODAİE 24

25 Ülkemizde Bilişimle imle İlgili Olarak Gerçekle ekleştirilen Hukuki DüzenlemelerD Doğrudan İlgili 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar nların n Düzenlenmesi D ve e Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele M Edilmesi Hakkında Kanun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu (Ülkemizde öğrencilerin internet erişiminin iminin Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşı şılanmaktadır.) Dolaylı İlgili 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Yeni TCK 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri B Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Nüfus Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerin Korunması Kanunu TODAİE 25

26 Hazırl rlıkları Devam Eden Kanun Tasarılar ları-1 Kişisel isel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Bu Kanunun amacı; ; kişisel isel verilerin işlenmesinde i kişinin inin dokunulmazlığı ığı,, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel isel verileri işleyen i gerçek ek ve tüzel kişilerin ilerin uyacakları esas ve usulleri düzenlemektir..(adalet.gov.tr) Ulusal Bilgi GüvenliG venliği i Teşkilat kilatı ve Görevleri G Hakkında Kanun Tasarısı TODAİE 26

27 Hazırl rlıkları Devam Eden Kanun Tasarılar ları-2 Devlet SırrS rrı Kanunu Tasarısı (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenilenme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) Tasarıda; Devlet sırlars rlarının n ve niteliği i itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının n yapılmas lması,, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluşturulaca turulacağı ve korunacağı ğı,, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına na hangi hâllerde gönderileceg nderileceği i ve yükümly mlülüklere klere ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesine ilişkin hükümlere h yer verilmiştir. TODAİE 27

28 Bilişime ime Dönük D k Anayasa Değişikli ikliği i ile Gelen Yenilikler 20.madde, özel hayatın n gizliliğini ini düzenliyor bulunup, bu maddeye şahsın n rızasr zasına dayalı olmayan hiçbir kişisel isel bilgi ve verinin toplanamayacağı hususu eklenmiştir. TODAİE 28

29 Yeni Çıkan YönetmeliklerY Kayıtl tlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Y (25 Ağustos A 2011, RG. Sayı 28036) Yönetmelik; kayıtl tlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler i ile bu işlemlerin i sonuçlar larına, kayıtl tlı elektronik posta adresine sahip gerçek ek ve tüzel t kişilere, ilere, kayıtl tlı elektronik posta hizmet sağlay layıcılarının n hak ve yükümly mlülüklerine, klerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtas tasıyla hukukî ve teknik güvenlig venliğe e sahip bir şekilde gönderilip g alınmas nmasını sağlamak ve güvenli g iletişimde imde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır. r. KEP sistemi içerisinde i bir elektronik iletinin gönderilmesi g ve alınmas nması dışında elektronik belgelerin saklanması,, güvenli g iletişim im ve elektronik ortamda güvenilir g üçünc ncü taraf hizmetleri gibi katma değerli erli hizmetler sunulabilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlar ları ile Gerçek ek ve Tüzel T Kişilerin ilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti içinde inde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Yönetmeliği (23/10/2010, RG. Sayı 27738) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa göre g kamu kurum ve kuruluşlar ları ile gerçek ek ve tüzel kişilerin ilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde i inde kodlu veya kriptolu haberleşme sistemi üretimi, başvuru esasları,, değerlendirilmesi, erlendirilmesi, izin işlemleri, i emniyet ve muhafaza tedbirleri, denetim, müeyyide m ve kayıtlar tlarının n tutulmasında uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak lacak işi ve işlemleri i belirlemektir. TODAİE 29

30 E-Devletin Temel Boyutları-2 Altyapı-Eri Erişimim Güvenli ve hızlh zlı ulusal iletişim im alt yapısının kurulması ve sürds rdürülmesi Yeni iletişim im kanallarına erişimi imi kolaylaştırıcı önlemlerin alınmas nması (ucuzluk, öncelik, vb) TODAİE 30

31 E-Devletin Temel Boyutları-2 Kurumsallaşma ma Sorumlu kurumsal yapılar ların n oluşturulmas turulması Standart ve ilkelerin belirlenmesi TODAİE 31

32 Sorumlu kurumsal yapılar ların n oluşturulmas turulması Ülkemizde KY yeniden yapılanmas lanmasıyla beraber edevlet-bt çalışmalarına yönelik y hangi roller hangi kurumlara verilecek? Hangi yeni yapılar kurulacak? TODAİE 32

33 E-Devletin Temel Boyutları-3 İletişimim Yeni iletişim im araçlar larının n (e-posta) yönetimiy KEP- kayıtl tlı e-posta TODAİE 33

34 E-Devletin Temel Boyutları-4 Dönüşüm-Değişimim Toplumsal ve sosyal dönüşümün, d n, Örgütsel ve yönetsel y dönüşümün d n ve Kültürel değişimin imin gerçekle ekleştirilmesi TODAİE 34

35 E-Devletin Temel Boyutları-5 İnsan Kaynakları Yönetimi Yeni neslin bilişim im ve bilgi sistemleri okur- yazarı olarak yetiştirilmesi tirilmesi Mevcut personele bilişim im ve bilgi sistemleri okur- yazar becerisi kazandırma TODAİE 35

36 Ulusal Düzeyde D edevlet Proje Yönetimi Y TODAİE 36

37 E-Devlet dönüşümünde d nde Kritik Başar arı Faktörleri Lider desteği Politik istek ve destek E-dönüşüm m projelerinin kamu yönetimi y reformlarıyla bütünleb nleşmesi TODAİE 37

38 E-Dönüşümü Olanaklı Kılan Faktörler (Bhatnagar, 2003) %20 Teknoloji Teknoloji İnsan %35 İş Süreçlerinde Değişim im Süreçler % 40 Değişim im YönetimiY %5 Şans TODAİE 38

39 E-Devlet Gelişim im DüzeyiD 1. Düzey: D Bilgilendirme-sınırl rlı düzeyde e-hizmet e 2. DüzeyD zey- Online-hizmet sunma 3. DüzeyD zey- Bütünleşme (Kamu-kamu, kamu-özel, kamu-stk) 4. DüzeyD zey- Katılım m (e-demokrasi) TODAİE 39

40 E-Dönüşümün Kamu Yönetimine Y Olumlu Etkileri Kamu hizmetlerinde içi verimliliği i artırma rma Yeni hizmetler yaratma Bilgi ve hizmetlere kolay erişim im Küresel bilgi ağlara larında yer alma Maliyet tasarrufu Kurum içi i i ve kurumlar arası bilgi paylaşı şımı TODAİE 40

41 E-Dönüşümün Kamu Yönetimine Y Olumsuz Etkileri Sayısal uçurumu urum-bilgi ve BİT lerine B erişimde imde eşitsizliğin in doğuraca uracağı sorunlar Aşırı bilgi yüküy Kamu bilgilerinde gizlilik, kopyalama hakları ve koruma konularında nda belirsizlik Etik sorunlar TODAİE 41

42 E-Devlet in Tartışı ışılan Boyutları Devlet vatandaşlar larını fişliyor mu? Kişisel isel mahremiyet ve özgürlük k yok mu oluyor? Vatandaşı şın n her yaptığı şeyin birileri tarafından izlenmesi ve kaydının n tutulması demokrasi ile bağda daşır r mı m? TODAİE 42

43 E-Dönüşümün n Temel Sorun Alanları Gizlilik- güvenlik ve etik sorunlar Ölçeklendirme Mali kaynakların n yetersizliği Kurumsal özerklik Demokratik değerler erler Temsil Adalet Hesap verebilirlilik TODAİE 43

44 E-Dönüşümün Önündeki ndeki Temel Engeller Toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde sosyal dönüşüme hazırlıksız olmak Teknik sorunlar Mali kaynak yetersizliği Yönetsel sorunlar Ortak çalışma ve işbirliğinin olmaması Bilgi üretim ve yönetimi sorunları Lider desteğin eksikliği Değişime direnç Mevzuattan kaynaklanan sorunlar Ulusal ve kurumsal düzeyde e-dönüşüm kültürü oluşturamamadan kaynaklanan sorunlar TODAİE 44

45 Bilişim im Alanında nda Yeni Yaklaşı şımlar Çevreci bilişim im (Green ICT) Daha az enerji, daha az malzeme tüketme, t daha az yer kaplama vb tasarruflarla çevreye daha az zarar verme Sanallaştırma (Virtualization) Bulut (cloud) yaklaşı şımı TODAİE 45

46 Donanımda Yeni Gelişmeler meler-1 CPU da gelişmeler 32 Bit ten ten 64 ve daha yüksek y Bit e e geçiş Anlık İşlem Sayısının n Artırılmas lması Frekans Değişmeden Yüksek Y işlem i gücüg Düşük k frekansla daha işlem i yapılmas lması Daha az enerji tüketen t ürünler Mikroişlemci lemci-cpu ve Grafik işlemcii lemci- GPU üreticileri arasında birleşmeler Sanallaştırma Bilişim im kaynaklarının n (işlemci, depolama, ağ, a, bellek, platform, sunucu, uygulama yazılımlar mları ve masa üstü yazılımlar mların) soyutlanarak kullanıcılara lara sunulması Daha az enerji kullanılarak larak performans yükseltmey TODAİE 46

47 Donanımda Yeni Gelişmeler meler-2 Bulut Bilişim im (http://en.wikipedia.org/wiki/cloud_computing) Donanım, yazılım m ve bilgi kaynaklarının n talep temelli olarak elektrik, su hizmetleri gibi internet ortamında kullanılmas lması Bilişim im hizmetlerinde ölçeklenebilirlik ve sanallaştırma sağlama TODAİE 47

48 Yazılımda Gelişmeler meler Açık k Kaynak Kodlu Yazılımlar İşbirli birliği i ortamı sağlayan yazılımlar MS Share, wikipedia, google docs Dağı ğınık k ofis-uygulama yazılımlar mları TODAİE 48

49 WEB de Gelişmeler meler Web 1.0 Kullanıcılar ların n sadece okuyucu olduğu u genel olarak statik sayfaların n yer aldığı web ortamı.. ( 1. nesil web.) Sadece yöneticilerin, y son kullanıcılar ların n erişmesi için i in kodlanan mimari. Web 2.0 Kullanıcılar ların n karşı şılıklı etkileşimde imde olduğu, u, haber ve bilgi sistemlerinin paylaşı şılabildiği, i, Web ortamı (2. nesil) Örnek- Wikipedia, Youtube, Facebook Web 3.0 Semantik web anlayışı ışı.. Bu yaklaşı şımla makineler okuyup, anlayıp p yorum yapabilmektedir. Yapay zekanın n ağıa ğırlıklı olduğu u bir web ortamı. son kullanıcılar ların n mühadele m edemediği i ve sanal robotlar tarafından sürekli s geliştirilen ve daha çok arama motorları için in uygulanan web mimarisi Web 4.0 Tamamen sanallaştırma üzerine kurulan ve hazır örneği EyeOS olan online işletim i sistemleri.. Saniyede 100 Gigabit bağlant lantı ve bant aralığı olan herşeyin eyin artık k yerel disklerden uzaklaştığı ve online networklar üzerinden kurulduğu u ayrıca yapay zekaya sahip işletim i sistemi ve web teknoloji mimarisi TODAİE 49

50 E-Devlet Alanında nda Yeni YönelimlerY nelimler-1 Etkileşimli imli içerik i üretme ve paylaşma (Government 2.0, 3.0) Mobil Devlet (Mobile Government) Mobil teknolojiler, 3G, WiMax Ağ merkezli bilgi sistemleri Her an, her yerden kendiliğinden inden etkileşen en sistemler ubiquitous TODAİE 50

51 E-Devlet Alanında nda Yeni YönelimlerY nelimler-2 Açık k kaynak kodlu yazılımlar Linux, Pardus, OpenOffice, vs. Donanım m kaynaklarının n etkin kullanılmas lması ve işi sürekliliğinin inin sağlanmas lanması Sanallaştırma (Virtualization) Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) edevlet projelerinde çevreci yaklaşı şımlar ve bulut uygulamalar TODAİE 51

52 edevlet Yapıland landırması: : DünüD ve Bugünü edevlet 1.0: Bilgilendirici Kurumların n bilgisayarlaşmas ması Arz tetiklemesi odaklı Arka ofisle sınırls rlı entegre edilen veritabanları,altyap,altyapı ve hizmet paylaşı şımı Sınırlı değişim im mühendislim hendisliği uygulamaları Kamu dışıd aktörlerin sürece s sınırls rlı katılımı edevlet 2.0: DönüşümcD mcü Hizmet odaklı mimari Açık, katılımc mcı,, vatandaş odaklı ve yüksek derecede bütünleb nleşik Yatay bütünleb nleşme, Kapsamlı değişim im mühendislim hendisliği uygulamaları Politika oluşturma, karar alma ve hizmet tasarım m süres reçlerine vatandaşlar ların n katılımı Kamuda yenilik oluşturmada kamu-özel işbirlii birliği TODAİE 52

53 edevlet Yapıland landırması: : Geleceği Hizmetlerin kamuda oluşacak buluta taşı şınması (bulut bilişim) im) Açık k veri uygulaması (veri.gov) Kamu uygulama tabanları (Uygulama.gov) Mobil hizmetler İçerik yönetimiy Modüler yapılar Algılama lama teknolojileri TODAİE 53

54 Ülkelerin e-dönüşümlerine bakış

55 Bilgi Toplumu Olgunluk Seviyesi Yenilikçi Önderler Meydan Okuyucular Yeni Atılımcılar Zemin Hazırlayanlar Kaynak : Gartner, 2002 TODAİE 55

56 BM e-haze Hazırlık İndeksi 2011 göre g Türkiye 69. Sırada S indeksi TODAİE 56

57 Bilgi Toplumunun Ölçümü 2009 Raporu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği i (ITU) Raporda yer verilen Bilgi ve İletişim im Teknolojileri Gelişim im Endeksi ne ne göre, g Türkiye 3.49 puanla 150 ülke arasında 59. sırada yer almaktadır. TODAİE 57

58 The Global Information Technology Report (133 ülke sıralamass ralaması) 2010 World Economic Forum 1. SwedenS 2. Singapore 3. Denmark 4. Switzerland 5. USA 6. Finland 7. Canada 8. Hong Kong 9. Netherlands 10. Norway 69. TürkiyeT TODAİE 58

59 Ülkemizin Bilişim im Alt Yapısı

60 Ülkemizde Kamunun Bilgi ve İletişim im Teknolojilerine Yatırımı-ödenek www. dpt.gov.tr milyon TL ,3 milyon TL milyon TL milyon TL Milyon TL Milyon TL TODAİE 60

61 TÜİK, 2011 BT Kullanım Araştırmas rması TODAİE 61

62 TÜİK, 2011 BT Kullanım Araştırmas rması İnternete erişim im imkânı olan hane oranı %42,9 a yükseldi. Hanelerin %39,3 ü genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im yapabilmektedir. Genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im imkânı kentsel yerlerdeki hanelerde %47,5 iken, kırsal k yerlerde %18,6 dır. İBBS DüzeyD zey-1 e e göre g genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im imkânının n en yüksek y olduğu u bölge b lge %56,1 ile TR1-İstanbul, en düşük d k olduğu u bölge b ise %20,0 ile TRC-Güneydo neydoğu u Anadolu bölgesidir. b TODAİE 62

63 Bilgisayar ve İnternet kullanımında nda kadın-erkek ve kent-kır r arasındaki sayısal sal uçurum u urum 2011 de devam ediyor Bilgisayar ve İnternet kullanım m oranları yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda %36,9 ve %35,3 tür. Bilgisayar ve İnternet kullanım m oranlarının n en yüksek y olduğu u yaş grubu yaş grubudur. Bu oranlar tüm t m yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. y Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7 dir. İBBS DüzeyD zey-1 e e göre g bilgisayar ve Internet kullanımının n en yüksek y olduğu u bölge b %57,2 ve %56,5 ile TR1-İstanbul bölgesidir. b Bunu %53,3 bilgisayar ve %51,7 İnternet kullanım m oranı ile TR4- Doğu u Marmara bölgesi b takip etmektedir. TODAİE 63

64 TÜİK, 2011 BT Kullanım m Araştırmas rması İnternet kafelere ilgi azalıyor. İnternet en çok çevrimiçi i haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için i in kullanılıyor. (72,7). Bunu 54,1 ile sağlık k ile ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri aracılığı ığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri g okuma veya paylaşma (%50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6) kullanım m amaçlar ları arasında yer almaktadır. Kamu kurum/kuruluşlar ları ile iletişimde imde internet kullanımı artıyor. İnternet üzerinden alış ışveriş yaygınla nlaşıyor (%19). TODAİE 64

65 Bilgi Toplumu GöstergeleriG İnternet kullanım m Yeri Ev %64.1 İş %44.4 İnternet Kafe %30.4 İnternet Kullanım m Amacı Gazete Dergi Okuma %76 E-Posta %74 İnternet Bankacılığı ığı %15.4 Mal hizmet satışı %3.9 Geniş bant 2008 yılında y hanelerde genişbant erişim im oranı %21,2 TODAİE 65

66 Türkiye de Yürütülen Y E-Dönüşüm E Çalışmaları TODAİE 66

67 Türkiye de Bilgi Toplumuna Yönelik Y Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, T Bilişim im ve Ekonomik Modernizasyon Projeleri Ulaştırma Bakanlığı ığı-tübitak TAK (1999): TUENA Türkiye T Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı DTM ( ): e-ticaret e Koordinasyon Kurulu Başbakanl bakanlık k ( ): KamuNET Türkiye Bilişim im Şurası (Mayıs s 2002) Başbakanl bakanlık k ( ): 2003): e-türkiye e Girişimi imi DPT-BTD (2003): e-dönüşüm e m Türkiye T Projesi DPT Bilgi Toplumu Strateji Belgesi E-Kapı 17 Aralık k 2008 TODAİE 67

68 Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm d çalışmaları 2000 li yıllary lların n başı şından itibaren yoğunluk kazanmış ıştır. Türkiye, 2001 yılında y AB ye aday ülkeler için in tasarlanan eavrupa+ Girişimine imine taraf olmuştur. TODAİE 68

69 e-dönüşüm m Türkiye T Projesi ve 59. Hükümet H Acil Eylem Planında nda yer alan e-dönüşüm m Türkiye T Projesi, 2003 yılında başlat latılmıştır. TODAİE 69

70 E-Dönüşüm m Türkiye T Projesi nin Hedefleri Kaliteli ve hızlh zlı kamu hizmeti sunmak amacıyla; katılımc mcı, şeffaf, etkin ve basit işi süreçlerine sahip devlet yapısı oluşturacak koşullar ulların n hazırlanmas rlanması Bilginin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir ilebilir kılınmask nması, Bilgisayar okur-yazarl yazarlığının n artırılmas lması, Eğitim, sağlık, ticaret, hukuk alanlarında nda bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlat latılması TODAİE 70

71 Kısa Dönem D Eylem Planları (KDEP) e-dönüşüm m Türkiye T Projesi kapsamında; ilki dönemini, d ikincisi de 2005 yılını kapsayan eylem planları yapılm lmıştır. TODAİE 71

72 KDEP kapsamında, 2005 yılında, y bilgi toplumuna dönüşümüd gerçekle ekleştirecek orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, dönemini d kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırl rlık k süreci s başlat latılmıştır. TODAİE 72

73 Ayrıca, Ülkemizde tüm t m kamu kurumlarında kullanılan lan internet uygulamalarının n tek çatı altında birleştirilerek kurumlar arası bilgi ve belge paylaşı şımı sağlamak üzere, e-devlet Kapısı oluşturma Projesi öngörülmüştür. TODAİE 73

74 Türkiye nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm D Vizyonu e-dönüşüm m Türkiye T İcra Kurulu tarafından kabul edilen Politika Belgesinde, Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süres reçleriyle daha fazla değer er üreten, küresel rekabette başar arılı ve refah düzeyi d yüksek y bir ülke olmak şeklinde belirlenmiştir. TODAİE 74

75 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek i i Eylem Planı 28/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürly rlüğe e girmiştir. TODAİE 75

76 Bilgi Toplumu Stratejisi TODAİE 76

77 Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm d m süreci, s yedi temel stratejik öncelik içermektedir: i 1. Sosyal Dönüşüm-D Herkes için i in bilgi ve iletişim im teknolojileri fırsatf rsatı 2. BİT in İş Dünyasına na Nüfuz N etmesi- BİT T odaklı rekabet avantajı sağlama 3. Vatandaş Odaklı Hizmet DönüşümüD -Kullanıcı ihtiyacına dönük d hizmet sunumu 4. Kamu Yönetiminde Y Modernizasyon- Süreç yapılanmas lanmasına na uygun e-devlet e yapısı 5. Küresel Rekabetçi i Bilgi Teknolojileri Sektörü- Bilgi teknolojileri alanında nda uluslararası oyuncu 6. Rekabetçi, Yaygın n ve Ucuz İletişim im Altyapı ve Hizmetleri - Vatandaşlara ucuz, nitelikli genişbant erişimi imi 7. Ar-Ge ve Yenilikçili iliğin in Geliştirilmesi tirilmesi- Küresel pazarın n taleplerine uygun yeni ürün n ve hizmetler TODAİE 77

78 Kamu Yönetiminde Y Modernizasyon Temel strateji; verimliliği i ve vatandaş memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, g ülke koşullar ullarına uygun örgüt t ve süres reç yapılanmalar lanmalarınana sahip etkin bir e-devlet e oluşumunun umunun bilgi ve iletişim im teknolojileri desteğiyle hayata geçirilmesi irilmesi olarak ortaya konmuştur. TODAİE 78

79 Hedef kamu kurumları arasında işbirliği i ve birlikte çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesi, iş süreçlerinde verimliliğin in artırılmas lması, bilgiye dayalı politika ve karar oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi, kamu bilgi ve iletişim im teknolojileri alımlar mlarında, açık k standartların kullanımı. TODAİE 79

80 Bu Hedeflere Ulaşmak İçin, Bilgi toplumu kurumsal yapılanmas lanması Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı Etkin tedarik yöntemiy Veri ve bilgi yönetimiy Elektronik iletişim im İnsan kaynağı ve yetkinlik gelişimi imi Güvenlik ve kişisel isel bilgilerin mahremiyeti konularında nda eylemler belirlenmiştir. TODAİE 80

81 Türkiye e-devlet Kapısı e-devlet Kapısı Projesi, 7 Kasım m 2006 da Türk T Telekom, OYTEK ve CrimsonLogic tarafından oluşturulan proje grubu ile başlat latılmıştır. Proje TT'nin özelleştirilmesinden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla (Nisan 2006 da) Ulaştırma Bakanlığı ığı'na devredilmiştir. Bakanlık, k, projeye ilişkin görev g ve sorumluluklarını Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo İşletme AŞA aracılığı ığıyla yürütme y kararı alarak çalışmalara başlam lamıştır. TODAİE 81

82 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu 18 Aralık k e-hizmet e sunumu TODAİE 82

83 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu e-devlet Kapısı,, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, kesintisiz ve güvenli g bir şekilde ortak bir nokta üzerinden vatandaşa ulaştırılmas lmasını sağlayan bir portaldır. r. E-Devlet Kapısı TC kimlik numaraları kullanılarak larak elektronik devlet hizmetlerine tek bir merkezden erişil ilmesine olanak tanımaktad maktadır. E-kapı internet, mobil teknolojileri veya çağrı merkezi aracılığı ığı ile vatandaşlar ların n kamu hizmetlerine 7 gün g n 24 saat güvenli g bir şekilde ulaşılmas lmasına hizmet etmektedir. TODAİE 83

84 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu edevlet kapısından Ekim 2010 itibarıyla, 194 hizmet 26 kurumla yapılan işbirlii birliği i ile sunulmaktadır. Ekim 2011 itibarıyla, kayıtl tlı kullanıcı 283 hizmet 38 kurum TODAİE 84

85 Türkiye de Gerçekle ekleştirilen Önemli Kamu Bilişim im Projelerinden Bazı Örnekler MERNİS UYAP VEDOP POLNET TAKBIS E-İçişleri ekap E-KAPI E-Bildirge E-Gümrük E-Karne E-Okul Fatih Projesi E-Yazışma TODAİE 85

86 e-yazışma Projesi e-yazışma Projesi, kamu kurumları arasındaki resmi yazış ışmaların n elektronik ortamda yürütülmesini y sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacını taşı şımaktadır. Hazırl rlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılıy içerisinde başlat latılan lan Proje, Şubat 2011 de sözles zleşmesi imzalanan hizmet alımı kapsamında 6 pilot kurumun katılımıyla sürdürülmektedir. e-yazışma Projesi kapsamında; resmi yazış ışmaları kamu kurumları arasında güvenli bir şekilde iletmek üzere bir çözüm m geliştirilecektir. Cumhurbaşkanl kanlığı,, Başbakanl bakanlık, k, Adalet Bakanlığı ığı, İçişleri Bakanlığı ığı, Dışişleri Bakanlığı ve DPT MüsteM steşarlığı nın n katılımıyla pilot uygulama çalışmaları sürdürülmektedir. Projeye Devlet Arşivleri Genel MüdürlM rlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmaktad lanmaktadır. TODAİE 86

87 e-devlet ten ten Beklentiler Devleti bir çok bürokratik b işlemden i kurtarmak, Daha proaktif sevk ve idare, Etkinlik, Şeffaflık, Hizmet odaklı olma, Daha az maliyet, Vatandaş memnuniyetini artırmak, rmak, Yönetimin karar verme ve analiz mekanizmalarını güçlendirmek. TODAİE 87

88 Fırsatlar Hizmet üretme sunmada etkinlik-verimlilik Hesap verebilirlik-şeffafl effaflık Yolsuzlukla mücadele m Kurumsal kapasite yaratma Sosyal ağlar a kurma Bilgi ekonomisine temel oluşturmak... TODAİE 88

89 Tehditler Sosyal odaklı Bireylerin yaşamlar amlarını,, birey toplum ilişkisini tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Teknik odaklı BİT T pprojelerin doğurdu urduğu u olumsuzluklar Geçikme, eskime, kontrol edememe Ekonomik odaklı Finansman sorunları Politik odaklı Strateji, politika geliştirme sürecinde s yaşanan anan sorunlar Yasal düzenlemelerden d kaynaklanan sorunlar Güvenlik odaklı Kimlik çalma İstenmeyen içeriki Terör r vb TODAİE 89

90 Fırsat ve Tehditler Nasıl Yönetilmeli? Niceliksel risk değerlendirilmesi erlendirilmesi yapılmal lmalıdır. Swot Analizi Hedefler Kriterler Risk tanımlama Mülakat Beyin fırtf rtınası Risk Analizi Öngörü Etki Analizi Risk Ölçme TODAİE 90

91 Ülkemizde Bilgi GüvenliG venliği Çalışmaları-1 Bilgi güvenlig venliği i internet sitesi (http:www.bilgiguvenligi.gov.tr ) kurulmuştur. Bilgisayar Olayları Müdahale Koordinasyon Merkezi (BOME) Başbakanl bakanlık, k, Sayış ıştay, Adalet Bak. Merkez Bankası,, Hazine Müsteşarlığı,, DışD Ticaret MüsteM steşarlığı,, Maliye Muhasebat Gn.Md.- Sermaye Piyasası kurulu, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere 9 kurumda kurulmuştur. Avrupa daki BOME ler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan TERENA TF-CSIRT CSIRT e üye olunmuştur. TODAİE 91

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi

Projesi 2005 EYLEM PLANI. Sonuç Raporu. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi e-dönüşüm m Türkiye T Projesi 2005 EYLEM PLANI Sonuç Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi İÇERİK 11 Eylem Planı Genel Yaklaşı şımı 22 Eylem Planı Gerçekle ekleşme Durumu 33 Başar arılar

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir.

E-İmza Kavramı. Bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları da içermektedir. E-İmza Bilişim E-İmza Kavramı 2 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu nda elektronik imza, Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İMZA E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi

Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi E-GÜVEN Hakkında Bilgi güvenliği alanında Türkiye nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedefleyen E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., Eczacıbaşı

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza

Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza Elektronik Hizmetler ve Elektronik İmza TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 22 Mart 2005 Giriş Günümüz : Bilgi ve İletişim Çağı Bilgiye ulaşmada süreklilik Erişim hızı Güvenlik ve gizlilik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days

ITMS DAYS www.itmsdays.com. Information Technologies Management Systems Days ITMS DAYS Information Technologies Management Systems Days ELEKTRONİK SERTİFİKA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN ISO/IEC 27001 İN GEREKLİLİĞİ Demet KABASAKAL Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Güvenliği

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi E-signature and E-government Applications in Turkey: An Evaluative Essay from the Viewpoint of E-Record

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007

E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 E-DÖNÜŞÜM NEDİR? ILEF 480 Ders 3 14 Mart 2007 Değişim ve Dönüşümün Farkı DEĞİŞİM Doğal, kendiliğinden meydana gelen bir olgudur. Kontrolü zor veya imkansızdır. DÖNÜŞÜM Bir amaca ulaşmaya yönelik değişikliklerdir.

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi

Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi MİSYONUMUZ Yasal Ticaretin Kolaylaştırılmasında e(n)-kolay Yasadışı Ticaretin Önlenmesinde e(n)-zor Gümrük İdaresi Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe Elektronik Gümrükten Mobil Gümrüğe %85 oranında bürodan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

e-devlet Kapısı 13 Şubat 2013 Cengiz Han MERAL BİL 588 1

e-devlet Kapısı 13 Şubat 2013 Cengiz Han MERAL BİL 588 1 e-devlet Kapısı 13 Şubat 2013 Cengiz Han MERAL BİL 588 1 Konu Başlıkları e-devlet Kapısı Nedir? e-devlet Kapısı nın Gelişimi & Fonksiyonları e-devlet Kapısı na Giriş e-devlet Kapısı nın Yurtdışındaki Örnekleri

Detaylı

Cüneyt YILMAZ Bilgi İşlem Müdürü

Cüneyt YILMAZ Bilgi İşlem Müdürü e-devlet & e-belediyecilik IŞIĞINDA BAĞCILAR BELEDİYESİ e-dönüşüm PROJESİ Cüneyt YILMAZ Bilgi İşlem Müdürü cuneyt.yilmaz@bagcilar.bel.tr tr.linkedin.com/in/cnytyilmaz www.bagcilar.bel.tr Sunum Ajandası

Detaylı

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI T.C. Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi E-DÖNÜŞÜM M TÜRKT RKĐYE ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI 23.01.2007 Gündem 1. e-devlet Kapısı Projesi Gelinen AşamaA 2. e-kapı da Đçerik Yönetim Y Çalışmaları

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Türkiye de Kamu Kurumlarının Elektronik İmza Alt Yapı ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Türksel Kaya Bensghir TODAİE tkaya@todaie.gov.tr Ferda Topcan TÜBİTAK UEKAE KSM ferdat@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları

Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Kamuda Elektronik İmza Uygulamaları Ersin GÜLAÇTI Baş Uzman Araştırmacı 23.01.2007, ANKARA Sunum Planı Türkiye de E-imza Kamu Sertifikasyon Merkezi Sertifika Süreci E-imza Uygulamalarının Önündeki Engeller

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Perakende Ödeme Sistemi Çal ışmalar maları Bilişim im Teknolojileri Genel Müdürl rlüğü Ödeme Sistemleri Müdürl rlüğü Ankara, Mayıs 201 011 1 Sunum Akışı 1. Değişim im

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi.

Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı. Taner Kerman. Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi. Bankacılık İşlemlerinde Güvenli Elektronik İmza Kullanımı Taner Kerman Philip Morris SA Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi 21 Ekim 2009 Gündem Finansal Süreçlerde Verimlilik Islak İmza Süreci Etkin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8.

O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Eğitimi (Tez Aşaması) İngilizce (Çok İyi), Almanca (Alman Kültür 8. KİŞİSEL BİLGİLER Adı- Soyadı Doğum Yeri/Yılı Medeni Durumu E-posta Twitter Youtube Adem ONAR Bayburt/1968 Evli, 3 Çocuk Babası ademonar@gmail.com @adem_onar http://www.youtube.com/ademonar ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005 BAŞLANGI LANGIÇ TOPLANTISI 30 MART 2005 Sayın: H.Abdullah KAYA Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (BÖLÜM M II) 1 2 Eşleştirme Projesinin Gelişimi imi Proje başvurusu 5018 sayılı KMYK Kanununun hazırl

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information.

CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ. Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU. www.gislab. İnsanlar. Yöneticiler. Görevleri. bilgi. information. CBS de KURUMSALLAŞMA MA SÜRECİ Prof Dr Tahsin YOMRALIOĞLU LU www.gislab gislab.ktu.edu.tr Yeryüzü Kaynakları İnsanlar İhtiyaçları Yöneticiler Görevleri BİLGİ information bilgi BİLİŞİM teknoloji 1 Bilgi

Detaylı

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005 e-devlet KAPISI PROJESİ Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 GÖREV TANIMI e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile 25/01/2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015

Siber Güvenlik Basın Buluşması. C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Siber Güvenlik Basın Buluşması C.Müjdat Altay 15 Haziran 2015 Kısaca Netaş Ülkemizin her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirilen birçok

Detaylı

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.

E-İmza Kavramı. Elektronik bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar. E-İmza Kavramı Elektronik imza; Başka bir elektronik veriye (e-posta, e-belge, PDF, Powerpoint, Word, Excel vs.) eklenen ve bu veriyi imzalayan kişinin kimliğini doğrulama ve verinin bütünlüğünü yasal

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı nedir? Programın ana hedefleri Programın alt

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Dr. Özkan DALBAY. Đcra Kurulu 4 Mart 2008

Dr. Özkan DALBAY. Đcra Kurulu 4 Mart 2008 Dr. Özkan DALBAY Genel Müdür M Türksat A.Ş. e-dönüşüm m Türkiye T Đcra Kurulu 4 Mart 2008 Sunum Đçeriği 1. Projede Yaşanan Süreç 2. e-devlet Kapısı Projesinde Yeni Dönem 3. e-devlet Kapısı Projesi Bileşenleri

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ

REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL VE KOORDİNASYON: RLİĞİ BANKA ÇÖZÜMLEME SÜRES REÇLERİ VE BANKACILIK SİSTEMİNİN N YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA KURUMSAL İŞBİRL RLİĞİ VE KOORDİNASYON: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Hicabi ERSOY Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TürkiyeT Sunum

Detaylı

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu

Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Genel Sunum Türkiye nin Her Yerinde Bir Güven Kurumu Yetkili Güven Kurumu Çözümler Hizmet Standartlar Personel Altyapı Güvenli ve yasal geçerli çözümler Mevzuata uygun hizmet anlayışı Dünya standartlarında

Detaylı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı e-devlet Nedir? Vatandaş açısından bakıldığında; Devlet in vatandaşa sunduğu hizmetlerden elektronik ortamdan faydalanabilme imkanı anlamına geliyor. Vatandaşlar daha

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket!

Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital Dönüşümde Bulut Şirket! Dijital dönüşüme ayak uyduran şirketler yoğun rekabet ortamında zaman, maliyet ve iş gücü avantajı elde etmektedir. eplatform ile dijital dönüşümde güvenilir alt yapı, uzman

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006 AB YAPISAL POLİTİKA ARAÇLARI Nurşen Numanoğlu Konya, 7 Aralık k 2006 27.12.2006 Avrupa Birliği i Genel Sekreterliği 1 AB YAPISAL POLİTİKALAR Yapısal politikaların n amacı; - bölgesel kalkınma eşitsizlikleriyle

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS

Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS Sivil Toplum Diyalogu: Avrupa Bilgi Köprüleri Programı AVRUPA BİRLB RLİĞİ NE KATILIM SÜRECS RECİNDE TÜRK T İNŞAAT SEKTÖRÜ PROJESİ Projenin Konusu Projemiz, Avrupa Birliği ne tam üyelik sürecinde yol alan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ ZERGÜL ÖZBİLGİÇ DAİRE BAŞKANI 15.06.2009 OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ OECD Çok UlusluŞirketler Rehberi, iyi kurumsal davranışı sağlamak için i in çok uluslu şirketlere

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Kurumsal Yönetişimde Stratejik Entegrasyon Meltem YILDIRIM IMAMOĞLU Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı BTYD 2010 02/12/2010 İçindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4

İÇİNDEKİLER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ. Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 0 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Ulusal ve Uluslararası Hibe Danışmanlığı 3 AB, TÜBİTAK, KOSGEB Hibe Danışmanlığı 4 İÇİNDEKİLER AB Teknik Destek Proje Danışmanlığı 5 Yönetim Bilişim Sistemleri Danışmanlığı 6 DESTEK

Detaylı

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu

Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu Devletin Kısayolu: e-devlet Kapısı Tuğan AVCIOĞLU e-devlet ve Bilgi Toplumu e-devlet Kapısı e-devlet hizmetlerinin ortak bir noktadan kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde sunulduğu platformdur. Kamu

Detaylı

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası İçerik Üretici Profili Zaman Damgası 5651 İnternet Yoluyla İşlenen Suçların Eng. Hk. 5070 - Elektronik İmza Kanunu Sonuç 08.11.2010

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler

e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler e-dönüşüm Türkiye Projesi: 2003-2007 Arası Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Kavramı e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar e-dönüşüm Türkiye

Detaylı