E-İMZA ve UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-İMZA ve UYGULAMALARI"

Transkript

1 TODAİE E edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA E SEMİNER NERİ KASIM 2011 E-DÖNÜŞÜM ve E-İMZA ve UYGULAMALARI KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi Tel: / 1803 TODAİE Kasım m 2011, Ankara

2 Ders Planı E-dönüşümün n kavramsal çerçevesievesi Ülkelerin e-dönüşümlerine e bakış Ülkemizde yürütülen y e-dönüşüm e çalışmaları E-İmzanın n kavramsal çerçevesievesi Dünyada ve ülkemizde e-imza e uygulamaları Tartış ışma TODAİE 2

3 GİRİŞİŞ Bilgiye dayalı ekonominin hızla h gelişti tiği ülkelerde kamu yönetimi y ve yerel yönetimlery netimler; bilgiye dayalı yönetimler olma yönünde y nde yapısal, yasal, yönetsel y ve kültürel değişim im ve dönüşümd yaşamaktad amaktadır. Bu dönüşümde d bilgi ve iletişim im teknolojileri ve kısaca k bilişim im önemli rol oynamaktadır. Bilişim im giderek kamu yönetimini y daha fazla kuşatarak bu alanın n dönüşümüne d ne neden olmaktadır. TODAİE 3

4 GİRİŞİŞ Bilişim im nedir? Kamuda bilişim im ne ifade eder? TODAİE 4

5 Bilişim im nedir? TDK na göre g bilişim im T : enformatik İng.: informatics Fr.: informatique İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde iminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığı ığıyla, düzenli ve ussal biçimde imde işlenmesi bilimi.. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim im dizgeleri, bilginin işlenmesi, i aktarılmas lması ve kullanılmas lması yöntemlerini, toplum ve insanlık k yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı. Disiplinlerarası özellik taşı şıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim im bilgisayar da içeride i olmak üzere, bilişim im ve bilgi erişim im dizgelerinde kullanılan lan türlt rlü araçlar ların n tasarlanması,, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlt rlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına na giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin imin kapsamı içerisinde yer alır. Kavramın n isim babası Prof. Dr. Aydın n KÖKSALK KSAL Bu kavramı Yunus Emre nin bir beyitinden esinlenerek almış ıştır. Kavramı temel olarak şu kavramların n bileşkesi olarak ortaya koymuştur. İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım TODAİE 5

6 Bu kavramı Kavramın Yunus n Emre nin isim babası bir şiirinde geçen en kavramdan Prof. Dr. Aydın n KÖKSALK KSAL Beri gel barış ışalım, yad isen bilişelim elim esinlenerek almış ıştır. Köksal bilişim im kavramını temel olarak şu u kavramların bileşkesi olarak ortaya koymuştur: İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım TODAİE 6

7 Kamuda Bilişim im Kamu yönetiminde y İki yönly nlü iletişim im Etkileşim im Paylaşı şım m ortamı sağlayacak ve bilgi kaynaklarının n yönetilmesine y hizmet etmek üzere, bilgi sistemlerinin ortaya konulmasında nda gerekli bilgi yönetim y ortamlarının n ve araçlar ların tasarlanması,, geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunların n kamu yönetimi y alanıyla içsellei selleştirilmesine ilişkin konuları kapsar. TODAİE 7

8 GİRİŞİŞ Günümüzde bilişim im kavramı içinde inde ele alabileceğimiz imiz mobil iletişim im araçlar ları,, internet ve web teknolojileri, kamu yönetimine; bilgi üretim ve yönetiminde, y etkileşimli imli çevrimiçi i hizmetler üretme ve sunmada, küresel düzeyde d güvenlik g yönetimindey ekonomi yönetiminde y ve demokratik açılımlar a sağlamada hem fırsatlar f sunmakta hem de yeni tehditler getirmektedir. TODAİE 8

9 GİRİŞİŞ Dünyada kamu yönetimleri y de BİT in B olanaklarından ndan yararlanarak, kamu yönetiminde y etkinliği i artırma rma arayışı ışına girmişlerdir. Özellikle geniş coğrafyaya sahip ve nüfusu n büyük b k olan ülkelerde bu işlevleri, i manuel sistemlerle etkin ve verimli gerçekle ekleştirmek zordur. BİT in, her alanda kullanımı toplumsal ve kurumsal e- dönüşümü zorunlu kılarak, k yeni bir kavramın doğmas masına neden olmuştur. Elektronik Devlet TODAİE 9

10 E-Dönüşümü Ortaya Çıkaran Gelişmeler Dünyanın n gelişmi miş ekonomilerinin bilgiye dayalı ekonomiye dönüşmesi ve ülkelerin bu yeni ekonomiden daha fazla pay alma arayış ışları, BİT T alanında nda yeni yaklaşı şımlar ve gelişmeler internetin tüm m dünyada d yaygınl nlık k kazanması, vatandaşlar ların n bilgi ve hizmetlere ulaşmada kolay erişim, im, hız, h ucuzluk ve şeffaflık k talepleri, devletin etkin, şeffaf, hesap verir biçimde imde çalışmasını sağlayacak yönetsel y reform çalışmalarının n hız h z kazanması Yeni Kamu İşletmecili letmeciliği az kaynakla çok işi yapma gereksinimi, devlete olan güveni artırma rma istemi. TODAİE 10

11 E-DÖNÜŞÜM M VE E-DEVLET E KAVRAMLARI NEYİ İFADE EDİYOR? TODAİE 11

12 Toplumsal ve Kurumsal Düzeyde E-DönüşümE E-dönüşüm, gerek toplumsal düzeyde; d gerek kamu yönetiminde kurumsal ve organizasyonel düzeyde gerçekle ekleşmektedir. Toplumsal düzeyde d dönüşüm d Bilgi Toplumu kavramıyla; kurumsal ve organizasyonel dönüşüm d m ise e-devlet kavramıyla açıklanmaktada klanmaktadır. TODAİE 12

13 Hiyerarşiden Ağ Yapılanmaya... Hiyerarşiden işbirliğine... TODAİE 13

14 İletişimim Bire - Bir Bire -Çok Çok-Çok Hiyerarşik ik İletişimden imden AğA İletişime TODAİE 14

15 Kurumsal Düzeyde D E-E DÖNÜŞÜM Kurumlarının n mevcut işi ve süres reçlerini BİT B tabanlı hizmet üretme ve sunmasına na olanak sağlayacak YASAL, YÖNETSELY NETSEL, ÖRGÜTSEL ve KÜLTK LTÜREL değişimi imi ifade eder. TODAİE 15

16 Yönetsel-Örgütsel DönüşümD TODAİE 16

17 E-Dönüşümle beraber, kamu alanında nda yeni işi yapma yol ve yöntemlerine, y tüm m aktörler arasında (kamu, özel, STK) yeni ortaklıklar klar ve işbirlikleri i oluşturmaya, kurum içi, i i, ulusal ve küresel k düzeyde d yatay ve ağa örgütlenmeye olan gereksinim artmaktadır. r. TODAİE 17

18 Ülkeleri E-Devlet E Dönüşümüne D ne Yönelten Dinamikler Ulusal-küresel baskılar Ulusal Stratejiler Rasyonellik standartlaşma Etkililik- verimlilik Erişebilirlilik Tasarruf- (zaman, para) Yenilikçi i hizmet-ürün n sunumu TODAİE 18

19 E-Devlet En geniş tanımıyla, kamusal politika geliştirme sürecini s güçlendirmek, kamu hizmetlerinde etkinlik sağlamak ve demokratik süres reçleri iyileştirmek için in kamu idaresinde BİT in B kullanılmas lmasını ifade eder. TODAİE 19

20 E-Devlet Nedir? Means ve Schneider (2000: 121) e-devleti; devlet kuruluşlar ları ile bu kuruluşlar ların n bilgi ve hizmet üreticileri (diğer devlet kurumları, özel şirketler, vatandaşlar) ve tüketicileri t (yine( diğer devlet kurumları, özel şirketler, vatandaşlar) arasında BİT e B e dayalı kurulan ve sürds rdürülen ilişkiler olarak tanımlamaktad mlamaktadır. TODAİE 20

21 E-Devlet Stratejisi Ulusal düzeyded Yasama-yürütme tme-yargı erklerini kucaklamalı Kurumsal düzeyded Kamu-Özel zel-stk- hizmet alan hizmet sunan vb tüm t m aktörleri rleri-paydaşları içermeli TODAİE 21

22 Kurumunuzun e-devlet stratejisi 5NK? Temel Dinamikleri Neler? Vatandaş Odaklılık? k? Kurumsal hedefler (rasyonellik-tasarruf vb) TODAİE 22

23 edevletin Temel Boyutları TODAİE 23

24 E-Devletin Temel Boyutları-1 Yasal düzenlemelerd E-imza, bilgi güvenlig venliği, i, bilgi edinme hakkı ve kişisel isel verilerin korunması vb konularda yeni yasaların çıkarılması ve mevcut yasaların bilişimin imin doğurdu urduğu u gereksinimlere göre g uyarlanması TODAİE 24

25 Ülkemizde Bilişimle imle İlgili Olarak Gerçekle ekleştirilen Hukuki DüzenlemelerD Doğrudan İlgili 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar nların n Düzenlenmesi D ve e Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele M Edilmesi Hakkında Kanun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu (Ülkemizde öğrencilerin internet erişiminin iminin Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşı şılanmaktadır.) Dolaylı İlgili 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Yeni TCK 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri B Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Nüfus Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerin Korunması Kanunu TODAİE 25

26 Hazırl rlıkları Devam Eden Kanun Tasarılar ları-1 Kişisel isel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Bu Kanunun amacı; ; kişisel isel verilerin işlenmesinde i kişinin inin dokunulmazlığı ığı,, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlükleri korumak ve kişisel isel verileri işleyen i gerçek ek ve tüzel kişilerin ilerin uyacakları esas ve usulleri düzenlemektir..(adalet.gov.tr) Ulusal Bilgi GüvenliG venliği i Teşkilat kilatı ve Görevleri G Hakkında Kanun Tasarısı TODAİE 26

27 Hazırl rlıkları Devam Eden Kanun Tasarılar ları-2 Devlet SırrS rrı Kanunu Tasarısı (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenilenme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) Tasarıda; Devlet sırlars rlarının n ve niteliği i itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının n yapılmas lması,, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluşturulaca turulacağı ve korunacağı ğı,, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına na hangi hâllerde gönderileceg nderileceği i ve yükümly mlülüklere klere ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesine ilişkin hükümlere h yer verilmiştir. TODAİE 27

28 Bilişime ime Dönük D k Anayasa Değişikli ikliği i ile Gelen Yenilikler 20.madde, özel hayatın n gizliliğini ini düzenliyor bulunup, bu maddeye şahsın n rızasr zasına dayalı olmayan hiçbir kişisel isel bilgi ve verinin toplanamayacağı hususu eklenmiştir. TODAİE 28

29 Yeni Çıkan YönetmeliklerY Kayıtl tlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Y (25 Ağustos A 2011, RG. Sayı 28036) Yönetmelik; kayıtl tlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler i ile bu işlemlerin i sonuçlar larına, kayıtl tlı elektronik posta adresine sahip gerçek ek ve tüzel t kişilere, ilere, kayıtl tlı elektronik posta hizmet sağlay layıcılarının n hak ve yükümly mlülüklerine, klerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtas tasıyla hukukî ve teknik güvenlig venliğe e sahip bir şekilde gönderilip g alınmas nmasını sağlamak ve güvenli g iletişimde imde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır. r. KEP sistemi içerisinde i bir elektronik iletinin gönderilmesi g ve alınmas nması dışında elektronik belgelerin saklanması,, güvenli g iletişim im ve elektronik ortamda güvenilir g üçünc ncü taraf hizmetleri gibi katma değerli erli hizmetler sunulabilmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlar ları ile Gerçek ek ve Tüzel T Kişilerin ilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti içinde inde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Yönetmeliği (23/10/2010, RG. Sayı 27738) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa göre g kamu kurum ve kuruluşlar ları ile gerçek ek ve tüzel kişilerin ilerin elektronik haberleşme hizmeti içinde i inde kodlu veya kriptolu haberleşme sistemi üretimi, başvuru esasları,, değerlendirilmesi, erlendirilmesi, izin işlemleri, i emniyet ve muhafaza tedbirleri, denetim, müeyyide m ve kayıtlar tlarının n tutulmasında uygulanacak usul ve esaslar ile yapılacak lacak işi ve işlemleri i belirlemektir. TODAİE 29

30 E-Devletin Temel Boyutları-2 Altyapı-Eri Erişimim Güvenli ve hızlh zlı ulusal iletişim im alt yapısının kurulması ve sürds rdürülmesi Yeni iletişim im kanallarına erişimi imi kolaylaştırıcı önlemlerin alınmas nması (ucuzluk, öncelik, vb) TODAİE 30

31 E-Devletin Temel Boyutları-2 Kurumsallaşma ma Sorumlu kurumsal yapılar ların n oluşturulmas turulması Standart ve ilkelerin belirlenmesi TODAİE 31

32 Sorumlu kurumsal yapılar ların n oluşturulmas turulması Ülkemizde KY yeniden yapılanmas lanmasıyla beraber edevlet-bt çalışmalarına yönelik y hangi roller hangi kurumlara verilecek? Hangi yeni yapılar kurulacak? TODAİE 32

33 E-Devletin Temel Boyutları-3 İletişimim Yeni iletişim im araçlar larının n (e-posta) yönetimiy KEP- kayıtl tlı e-posta TODAİE 33

34 E-Devletin Temel Boyutları-4 Dönüşüm-Değişimim Toplumsal ve sosyal dönüşümün, d n, Örgütsel ve yönetsel y dönüşümün d n ve Kültürel değişimin imin gerçekle ekleştirilmesi TODAİE 34

35 E-Devletin Temel Boyutları-5 İnsan Kaynakları Yönetimi Yeni neslin bilişim im ve bilgi sistemleri okur- yazarı olarak yetiştirilmesi tirilmesi Mevcut personele bilişim im ve bilgi sistemleri okur- yazar becerisi kazandırma TODAİE 35

36 Ulusal Düzeyde D edevlet Proje Yönetimi Y TODAİE 36

37 E-Devlet dönüşümünde d nde Kritik Başar arı Faktörleri Lider desteği Politik istek ve destek E-dönüşüm m projelerinin kamu yönetimi y reformlarıyla bütünleb nleşmesi TODAİE 37

38 E-Dönüşümü Olanaklı Kılan Faktörler (Bhatnagar, 2003) %20 Teknoloji Teknoloji İnsan %35 İş Süreçlerinde Değişim im Süreçler % 40 Değişim im YönetimiY %5 Şans TODAİE 38

39 E-Devlet Gelişim im DüzeyiD 1. Düzey: D Bilgilendirme-sınırl rlı düzeyde e-hizmet e 2. DüzeyD zey- Online-hizmet sunma 3. DüzeyD zey- Bütünleşme (Kamu-kamu, kamu-özel, kamu-stk) 4. DüzeyD zey- Katılım m (e-demokrasi) TODAİE 39

40 E-Dönüşümün Kamu Yönetimine Y Olumlu Etkileri Kamu hizmetlerinde içi verimliliği i artırma rma Yeni hizmetler yaratma Bilgi ve hizmetlere kolay erişim im Küresel bilgi ağlara larında yer alma Maliyet tasarrufu Kurum içi i i ve kurumlar arası bilgi paylaşı şımı TODAİE 40

41 E-Dönüşümün Kamu Yönetimine Y Olumsuz Etkileri Sayısal uçurumu urum-bilgi ve BİT lerine B erişimde imde eşitsizliğin in doğuraca uracağı sorunlar Aşırı bilgi yüküy Kamu bilgilerinde gizlilik, kopyalama hakları ve koruma konularında nda belirsizlik Etik sorunlar TODAİE 41

42 E-Devlet in Tartışı ışılan Boyutları Devlet vatandaşlar larını fişliyor mu? Kişisel isel mahremiyet ve özgürlük k yok mu oluyor? Vatandaşı şın n her yaptığı şeyin birileri tarafından izlenmesi ve kaydının n tutulması demokrasi ile bağda daşır r mı m? TODAİE 42

43 E-Dönüşümün n Temel Sorun Alanları Gizlilik- güvenlik ve etik sorunlar Ölçeklendirme Mali kaynakların n yetersizliği Kurumsal özerklik Demokratik değerler erler Temsil Adalet Hesap verebilirlilik TODAİE 43

44 E-Dönüşümün Önündeki ndeki Temel Engeller Toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde sosyal dönüşüme hazırlıksız olmak Teknik sorunlar Mali kaynak yetersizliği Yönetsel sorunlar Ortak çalışma ve işbirliğinin olmaması Bilgi üretim ve yönetimi sorunları Lider desteğin eksikliği Değişime direnç Mevzuattan kaynaklanan sorunlar Ulusal ve kurumsal düzeyde e-dönüşüm kültürü oluşturamamadan kaynaklanan sorunlar TODAİE 44

45 Bilişim im Alanında nda Yeni Yaklaşı şımlar Çevreci bilişim im (Green ICT) Daha az enerji, daha az malzeme tüketme, t daha az yer kaplama vb tasarruflarla çevreye daha az zarar verme Sanallaştırma (Virtualization) Bulut (cloud) yaklaşı şımı TODAİE 45

46 Donanımda Yeni Gelişmeler meler-1 CPU da gelişmeler 32 Bit ten ten 64 ve daha yüksek y Bit e e geçiş Anlık İşlem Sayısının n Artırılmas lması Frekans Değişmeden Yüksek Y işlem i gücüg Düşük k frekansla daha işlem i yapılmas lması Daha az enerji tüketen t ürünler Mikroişlemci lemci-cpu ve Grafik işlemcii lemci- GPU üreticileri arasında birleşmeler Sanallaştırma Bilişim im kaynaklarının n (işlemci, depolama, ağ, a, bellek, platform, sunucu, uygulama yazılımlar mları ve masa üstü yazılımlar mların) soyutlanarak kullanıcılara lara sunulması Daha az enerji kullanılarak larak performans yükseltmey TODAİE 46

47 Donanımda Yeni Gelişmeler meler-2 Bulut Bilişim im (http://en.wikipedia.org/wiki/cloud_computing) Donanım, yazılım m ve bilgi kaynaklarının n talep temelli olarak elektrik, su hizmetleri gibi internet ortamında kullanılmas lması Bilişim im hizmetlerinde ölçeklenebilirlik ve sanallaştırma sağlama TODAİE 47

48 Yazılımda Gelişmeler meler Açık k Kaynak Kodlu Yazılımlar İşbirli birliği i ortamı sağlayan yazılımlar MS Share, wikipedia, google docs Dağı ğınık k ofis-uygulama yazılımlar mları TODAİE 48

49 WEB de Gelişmeler meler Web 1.0 Kullanıcılar ların n sadece okuyucu olduğu u genel olarak statik sayfaların n yer aldığı web ortamı.. ( 1. nesil web.) Sadece yöneticilerin, y son kullanıcılar ların n erişmesi için i in kodlanan mimari. Web 2.0 Kullanıcılar ların n karşı şılıklı etkileşimde imde olduğu, u, haber ve bilgi sistemlerinin paylaşı şılabildiği, i, Web ortamı (2. nesil) Örnek- Wikipedia, Youtube, Facebook Web 3.0 Semantik web anlayışı ışı.. Bu yaklaşı şımla makineler okuyup, anlayıp p yorum yapabilmektedir. Yapay zekanın n ağıa ğırlıklı olduğu u bir web ortamı. son kullanıcılar ların n mühadele m edemediği i ve sanal robotlar tarafından sürekli s geliştirilen ve daha çok arama motorları için in uygulanan web mimarisi Web 4.0 Tamamen sanallaştırma üzerine kurulan ve hazır örneği EyeOS olan online işletim i sistemleri.. Saniyede 100 Gigabit bağlant lantı ve bant aralığı olan herşeyin eyin artık k yerel disklerden uzaklaştığı ve online networklar üzerinden kurulduğu u ayrıca yapay zekaya sahip işletim i sistemi ve web teknoloji mimarisi TODAİE 49

50 E-Devlet Alanında nda Yeni YönelimlerY nelimler-1 Etkileşimli imli içerik i üretme ve paylaşma (Government 2.0, 3.0) Mobil Devlet (Mobile Government) Mobil teknolojiler, 3G, WiMax Ağ merkezli bilgi sistemleri Her an, her yerden kendiliğinden inden etkileşen en sistemler ubiquitous TODAİE 50

51 E-Devlet Alanında nda Yeni YönelimlerY nelimler-2 Açık k kaynak kodlu yazılımlar Linux, Pardus, OpenOffice, vs. Donanım m kaynaklarının n etkin kullanılmas lması ve işi sürekliliğinin inin sağlanmas lanması Sanallaştırma (Virtualization) Dış kaynak kullanımı (Outsourcing) edevlet projelerinde çevreci yaklaşı şımlar ve bulut uygulamalar TODAİE 51

52 edevlet Yapıland landırması: : DünüD ve Bugünü edevlet 1.0: Bilgilendirici Kurumların n bilgisayarlaşmas ması Arz tetiklemesi odaklı Arka ofisle sınırls rlı entegre edilen veritabanları,altyap,altyapı ve hizmet paylaşı şımı Sınırlı değişim im mühendislim hendisliği uygulamaları Kamu dışıd aktörlerin sürece s sınırls rlı katılımı edevlet 2.0: DönüşümcD mcü Hizmet odaklı mimari Açık, katılımc mcı,, vatandaş odaklı ve yüksek derecede bütünleb nleşik Yatay bütünleb nleşme, Kapsamlı değişim im mühendislim hendisliği uygulamaları Politika oluşturma, karar alma ve hizmet tasarım m süres reçlerine vatandaşlar ların n katılımı Kamuda yenilik oluşturmada kamu-özel işbirlii birliği TODAİE 52

53 edevlet Yapıland landırması: : Geleceği Hizmetlerin kamuda oluşacak buluta taşı şınması (bulut bilişim) im) Açık k veri uygulaması (veri.gov) Kamu uygulama tabanları (Uygulama.gov) Mobil hizmetler İçerik yönetimiy Modüler yapılar Algılama lama teknolojileri TODAİE 53

54 Ülkelerin e-dönüşümlerine bakış

55 Bilgi Toplumu Olgunluk Seviyesi Yenilikçi Önderler Meydan Okuyucular Yeni Atılımcılar Zemin Hazırlayanlar Kaynak : Gartner, 2002 TODAİE 55

56 BM e-haze Hazırlık İndeksi 2011 göre g Türkiye 69. Sırada S indeksi TODAİE 56

57 Bilgi Toplumunun Ölçümü 2009 Raporu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği i (ITU) Raporda yer verilen Bilgi ve İletişim im Teknolojileri Gelişim im Endeksi ne ne göre, g Türkiye 3.49 puanla 150 ülke arasında 59. sırada yer almaktadır. TODAİE 57

58 The Global Information Technology Report (133 ülke sıralamass ralaması) 2010 World Economic Forum 1. SwedenS 2. Singapore 3. Denmark 4. Switzerland 5. USA 6. Finland 7. Canada 8. Hong Kong 9. Netherlands 10. Norway 69. TürkiyeT TODAİE 58

59 Ülkemizin Bilişim im Alt Yapısı

60 Ülkemizde Kamunun Bilgi ve İletişim im Teknolojilerine Yatırımı-ödenek www. dpt.gov.tr milyon TL ,3 milyon TL milyon TL milyon TL Milyon TL Milyon TL TODAİE 60

61 TÜİK, 2011 BT Kullanım Araştırmas rması TODAİE 61

62 TÜİK, 2011 BT Kullanım Araştırmas rması İnternete erişim im imkânı olan hane oranı %42,9 a yükseldi. Hanelerin %39,3 ü genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im yapabilmektedir. Genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im imkânı kentsel yerlerdeki hanelerde %47,5 iken, kırsal k yerlerde %18,6 dır. İBBS DüzeyD zey-1 e e göre g genişbant bağlant lantı ile İnternet erişim im imkânının n en yüksek y olduğu u bölge b lge %56,1 ile TR1-İstanbul, en düşük d k olduğu u bölge b ise %20,0 ile TRC-Güneydo neydoğu u Anadolu bölgesidir. b TODAİE 62

63 Bilgisayar ve İnternet kullanımında nda kadın-erkek ve kent-kır r arasındaki sayısal sal uçurum u urum 2011 de devam ediyor Bilgisayar ve İnternet kullanım m oranları yaş grubundaki erkeklerde %56,1 ve %54,9 iken, kadınlarda %36,9 ve %35,3 tür. Bilgisayar ve İnternet kullanım m oranlarının n en yüksek y olduğu u yaş grubu yaş grubudur. Bu oranlar tüm t m yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. y Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7 dir. İBBS DüzeyD zey-1 e e göre g bilgisayar ve Internet kullanımının n en yüksek y olduğu u bölge b %57,2 ve %56,5 ile TR1-İstanbul bölgesidir. b Bunu %53,3 bilgisayar ve %51,7 İnternet kullanım m oranı ile TR4- Doğu u Marmara bölgesi b takip etmektedir. TODAİE 63

64 TÜİK, 2011 BT Kullanım m Araştırmas rması İnternet kafelere ilgi azalıyor. İnternet en çok çevrimiçi i haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için i in kullanılıyor. (72,7). Bunu 54,1 ile sağlık k ile ilgili bilgi arama takip etmektedir. Web siteleri aracılığı ığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal ve siyasal konular ile ilgili görüşleri g okuma veya paylaşma (%50,8) ve mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak da (%46,6) kullanım m amaçlar ları arasında yer almaktadır. Kamu kurum/kuruluşlar ları ile iletişimde imde internet kullanımı artıyor. İnternet üzerinden alış ışveriş yaygınla nlaşıyor (%19). TODAİE 64

65 Bilgi Toplumu GöstergeleriG İnternet kullanım m Yeri Ev %64.1 İş %44.4 İnternet Kafe %30.4 İnternet Kullanım m Amacı Gazete Dergi Okuma %76 E-Posta %74 İnternet Bankacılığı ığı %15.4 Mal hizmet satışı %3.9 Geniş bant 2008 yılında y hanelerde genişbant erişim im oranı %21,2 TODAİE 65

66 Türkiye de Yürütülen Y E-Dönüşüm E Çalışmaları TODAİE 66

67 Türkiye de Bilgi Toplumuna Yönelik Y Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, T Bilişim im ve Ekonomik Modernizasyon Projeleri Ulaştırma Bakanlığı ığı-tübitak TAK (1999): TUENA Türkiye T Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı DTM ( ): e-ticaret e Koordinasyon Kurulu Başbakanl bakanlık k ( ): KamuNET Türkiye Bilişim im Şurası (Mayıs s 2002) Başbakanl bakanlık k ( ): 2003): e-türkiye e Girişimi imi DPT-BTD (2003): e-dönüşüm e m Türkiye T Projesi DPT Bilgi Toplumu Strateji Belgesi E-Kapı 17 Aralık k 2008 TODAİE 67

68 Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm d çalışmaları 2000 li yıllary lların n başı şından itibaren yoğunluk kazanmış ıştır. Türkiye, 2001 yılında y AB ye aday ülkeler için in tasarlanan eavrupa+ Girişimine imine taraf olmuştur. TODAİE 68

69 e-dönüşüm m Türkiye T Projesi ve 59. Hükümet H Acil Eylem Planında nda yer alan e-dönüşüm m Türkiye T Projesi, 2003 yılında başlat latılmıştır. TODAİE 69

70 E-Dönüşüm m Türkiye T Projesi nin Hedefleri Kaliteli ve hızlh zlı kamu hizmeti sunmak amacıyla; katılımc mcı, şeffaf, etkin ve basit işi süreçlerine sahip devlet yapısı oluşturacak koşullar ulların n hazırlanmas rlanması Bilginin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir ilebilir kılınmask nması, Bilgisayar okur-yazarl yazarlığının n artırılmas lması, Eğitim, sağlık, ticaret, hukuk alanlarında nda bilgi toplumuna geçiş sürecinin başlat latılması TODAİE 70

71 Kısa Dönem D Eylem Planları (KDEP) e-dönüşüm m Türkiye T Projesi kapsamında; ilki dönemini, d ikincisi de 2005 yılını kapsayan eylem planları yapılm lmıştır. TODAİE 71

72 KDEP kapsamında, 2005 yılında, y bilgi toplumuna dönüşümüd gerçekle ekleştirecek orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemek üzere, dönemini d kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırl rlık k süreci s başlat latılmıştır. TODAİE 72

73 Ayrıca, Ülkemizde tüm t m kamu kurumlarında kullanılan lan internet uygulamalarının n tek çatı altında birleştirilerek kurumlar arası bilgi ve belge paylaşı şımı sağlamak üzere, e-devlet Kapısı oluşturma Projesi öngörülmüştür. TODAİE 73

74 Türkiye nin Bilgi Toplumuna Dönüşüm D Vizyonu e-dönüşüm m Türkiye T İcra Kurulu tarafından kabul edilen Politika Belgesinde, Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süres reçleriyle daha fazla değer er üreten, küresel rekabette başar arılı ve refah düzeyi d yüksek y bir ülke olmak şeklinde belirlenmiştir. TODAİE 74

75 Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi 11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek i i Eylem Planı 28/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürly rlüğe e girmiştir. TODAİE 75

76 Bilgi Toplumu Stratejisi TODAİE 76

77 Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm d m süreci, s yedi temel stratejik öncelik içermektedir: i 1. Sosyal Dönüşüm-D Herkes için i in bilgi ve iletişim im teknolojileri fırsatf rsatı 2. BİT in İş Dünyasına na Nüfuz N etmesi- BİT T odaklı rekabet avantajı sağlama 3. Vatandaş Odaklı Hizmet DönüşümüD -Kullanıcı ihtiyacına dönük d hizmet sunumu 4. Kamu Yönetiminde Y Modernizasyon- Süreç yapılanmas lanmasına na uygun e-devlet e yapısı 5. Küresel Rekabetçi i Bilgi Teknolojileri Sektörü- Bilgi teknolojileri alanında nda uluslararası oyuncu 6. Rekabetçi, Yaygın n ve Ucuz İletişim im Altyapı ve Hizmetleri - Vatandaşlara ucuz, nitelikli genişbant erişimi imi 7. Ar-Ge ve Yenilikçili iliğin in Geliştirilmesi tirilmesi- Küresel pazarın n taleplerine uygun yeni ürün n ve hizmetler TODAİE 77

78 Kamu Yönetiminde Y Modernizasyon Temel strateji; verimliliği i ve vatandaş memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, g ülke koşullar ullarına uygun örgüt t ve süres reç yapılanmalar lanmalarınana sahip etkin bir e-devlet e oluşumunun umunun bilgi ve iletişim im teknolojileri desteğiyle hayata geçirilmesi irilmesi olarak ortaya konmuştur. TODAİE 78

79 Hedef kamu kurumları arasında işbirliği i ve birlikte çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesi, iş süreçlerinde verimliliğin in artırılmas lması, bilgiye dayalı politika ve karar oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi, kamu bilgi ve iletişim im teknolojileri alımlar mlarında, açık k standartların kullanımı. TODAİE 79

80 Bu Hedeflere Ulaşmak İçin, Bilgi toplumu kurumsal yapılanmas lanması Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı Etkin tedarik yöntemiy Veri ve bilgi yönetimiy Elektronik iletişim im İnsan kaynağı ve yetkinlik gelişimi imi Güvenlik ve kişisel isel bilgilerin mahremiyeti konularında nda eylemler belirlenmiştir. TODAİE 80

81 Türkiye e-devlet Kapısı e-devlet Kapısı Projesi, 7 Kasım m 2006 da Türk T Telekom, OYTEK ve CrimsonLogic tarafından oluşturulan proje grubu ile başlat latılmıştır. Proje TT'nin özelleştirilmesinden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla (Nisan 2006 da) Ulaştırma Bakanlığı ığı'na devredilmiştir. Bakanlık, k, projeye ilişkin görev g ve sorumluluklarını Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo İşletme AŞA aracılığı ığıyla yürütme y kararı alarak çalışmalara başlam lamıştır. TODAİE 81

82 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu 18 Aralık k e-hizmet e sunumu TODAİE 82

83 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu e-devlet Kapısı,, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, kesintisiz ve güvenli g bir şekilde ortak bir nokta üzerinden vatandaşa ulaştırılmas lmasını sağlayan bir portaldır. r. E-Devlet Kapısı TC kimlik numaraları kullanılarak larak elektronik devlet hizmetlerine tek bir merkezden erişil ilmesine olanak tanımaktad maktadır. E-kapı internet, mobil teknolojileri veya çağrı merkezi aracılığı ığı ile vatandaşlar ların n kamu hizmetlerine 7 gün g n 24 saat güvenli g bir şekilde ulaşılmas lmasına hizmet etmektedir. TODAİE 83

84 Türkiye e-devlet Kapısı Devletin Kısa K Yolu edevlet kapısından Ekim 2010 itibarıyla, 194 hizmet 26 kurumla yapılan işbirlii birliği i ile sunulmaktadır. Ekim 2011 itibarıyla, kayıtl tlı kullanıcı 283 hizmet 38 kurum TODAİE 84

85 Türkiye de Gerçekle ekleştirilen Önemli Kamu Bilişim im Projelerinden Bazı Örnekler MERNİS UYAP VEDOP POLNET TAKBIS E-İçişleri ekap E-KAPI E-Bildirge E-Gümrük E-Karne E-Okul Fatih Projesi E-Yazışma TODAİE 85

86 e-yazışma Projesi e-yazışma Projesi, kamu kurumları arasındaki resmi yazış ışmaların n elektronik ortamda yürütülmesini y sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacını taşı şımaktadır. Hazırl rlıkları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılıy içerisinde başlat latılan lan Proje, Şubat 2011 de sözles zleşmesi imzalanan hizmet alımı kapsamında 6 pilot kurumun katılımıyla sürdürülmektedir. e-yazışma Projesi kapsamında; resmi yazış ışmaları kamu kurumları arasında güvenli bir şekilde iletmek üzere bir çözüm m geliştirilecektir. Cumhurbaşkanl kanlığı,, Başbakanl bakanlık, k, Adalet Bakanlığı ığı, İçişleri Bakanlığı ığı, Dışişleri Bakanlığı ve DPT MüsteM steşarlığı nın n katılımıyla pilot uygulama çalışmaları sürdürülmektedir. Projeye Devlet Arşivleri Genel MüdürlM rlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından katkı sağlanmaktad lanmaktadır. TODAİE 86

87 e-devlet ten ten Beklentiler Devleti bir çok bürokratik b işlemden i kurtarmak, Daha proaktif sevk ve idare, Etkinlik, Şeffaflık, Hizmet odaklı olma, Daha az maliyet, Vatandaş memnuniyetini artırmak, rmak, Yönetimin karar verme ve analiz mekanizmalarını güçlendirmek. TODAİE 87

88 Fırsatlar Hizmet üretme sunmada etkinlik-verimlilik Hesap verebilirlik-şeffafl effaflık Yolsuzlukla mücadele m Kurumsal kapasite yaratma Sosyal ağlar a kurma Bilgi ekonomisine temel oluşturmak... TODAİE 88

89 Tehditler Sosyal odaklı Bireylerin yaşamlar amlarını,, birey toplum ilişkisini tehdit eden durumlar ortaya çıkabilir. Teknik odaklı BİT T pprojelerin doğurdu urduğu u olumsuzluklar Geçikme, eskime, kontrol edememe Ekonomik odaklı Finansman sorunları Politik odaklı Strateji, politika geliştirme sürecinde s yaşanan anan sorunlar Yasal düzenlemelerden d kaynaklanan sorunlar Güvenlik odaklı Kimlik çalma İstenmeyen içeriki Terör r vb TODAİE 89

90 Fırsat ve Tehditler Nasıl Yönetilmeli? Niceliksel risk değerlendirilmesi erlendirilmesi yapılmal lmalıdır. Swot Analizi Hedefler Kriterler Risk tanımlama Mülakat Beyin fırtf rtınası Risk Analizi Öngörü Etki Analizi Risk Ölçme TODAİE 90

91 Ülkemizde Bilgi GüvenliG venliği Çalışmaları-1 Bilgi güvenlig venliği i internet sitesi (http:www.bilgiguvenligi.gov.tr ) kurulmuştur. Bilgisayar Olayları Müdahale Koordinasyon Merkezi (BOME) Başbakanl bakanlık, k, Sayış ıştay, Adalet Bak. Merkez Bankası,, Hazine Müsteşarlığı,, DışD Ticaret MüsteM steşarlığı,, Maliye Muhasebat Gn.Md.- Sermaye Piyasası kurulu, tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere 9 kurumda kurulmuştur. Avrupa daki BOME ler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan TERENA TF-CSIRT CSIRT e üye olunmuştur. TODAİE 91

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

E-Dönüşümde Türkiye Nerede?

E-Dönüşümde Türkiye Nerede? Dr. Y. Turan ÇETİNER* 1. e-dönüşüm Kavramı: Kavramların, gelip geçici akımlar ile ilişkili olmaması halinde, tanımlanmalarının da bir süre sonra bir ya da birkaç şekilde, durağanlık içinde yapılması sözkonusu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM

İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM. 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM 865 İKİNCİ BÖLÜM E-DÖNÜŞÜM 2.1. BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve E-DÖNÜŞÜM Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal hayatın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları

Sosyo Ekonomi. Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları Sosyoekonomi / 2011-1 / 110110. Mustafa GÜLER & Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN Sosyo Ekonomi Ocak-Haziran 2011-1 Türkiye de e-imza Alanındaki Hukuki Düzenlemeler ve Bazı Kamu Kurumlarındaki e-imza Uygulamaları Mustafa

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BİLGİ VE TOPLUM TÜRKİYE DE VE DÜNYADA E-DEVLET Hazırlayan: Remzi SALİHOĞLU Ankara, 2010 İÇİNDEKİLER GİRİŞ YÖNTEM 1.Geleneksel

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

Değerli Standard Okuyucuları,

Değerli Standard Okuyucuları, Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 592 EYLÜL 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015

2015 Yılı Programı BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI. Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2015 2015 Yılı Programı 15 2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bilgi Toplumu Dairesi Mart 2015 i 2015 Yılı Programı 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Performans Denetimi Raporu ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Performans Denetimi Raporu e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Haziran-2006 1 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...1 2. Stratejinin Gerekliliği ve Temel Hedefleri...1 3. Stratejinin Öncelikleri ve le İlişkisi...2

Detaylı

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 414 ON BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLAR 11.1. BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK VE STANDARTLARA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11.1.1. Birlikte Çalışabilirliğin Tanımı İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan

Detaylı

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU Tayfun ACARER Eşref ADALI Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı İstanbul Teknik

Detaylı