T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PĐYASA ANOMALĐLERĐ VE AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐNĐN ĐMKB DE ARAŞTIRILMASI Bahadır ERGÜN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2009 ADANA

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PĐYASA ANOMALĐLERĐ VE AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐNĐN ĐMKB DE ARAŞTIRILMASI Bahadır ERGÜN Danışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ADANA

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Đşletme Anabilim Dalında YÜKSEK LĐSANS TEZĐ olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI (Danışman) Üye : Doç. Dr. Keramettin TEZCAN Üye : Yrd. Doç. Dr. Gamze VURAL ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../... Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET PĐYASA ANOMALĐLERĐ VE AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐNĐN ĐMKB DE ARAŞTIRILMASI Bahadır ERGÜN Yüksek Lisans Tezi, Đşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI Ocak 2009, 91 Sayfa Bu tez, davranışsal finansın bir alt konusu olan ve Etkin Piyasalar Hipotezinin de karşıtı olan Aşırı Tepki Hipotezini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak, Fama (1970) nın desteklediği Etkin Piyasalar Hipotezine ve etkin piyasa çeşitlerine değinilmiş, ardından davranışsal finans teorileri ve piyasa etkinliğini ihlal eden anomaliler açıklanmıştır. Bir sonraki bölümde Aşırı Tepki Hipotezi ve buna dair literatüre yer verilmiştir. Tezin son bölümünde ise Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın beş farklı endeksinde (ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30, ĐMKB Mali ve ĐMKB Sınai) Aşırı Tepki Hipotezinin geçerliliği ve zıtlık stratejilerinin normal üstü getiriler elde etmede işe yarayıp yaramadığı araştırılmıştır. Hisse senetlerinde aşırı tepkinin araştırılmasında DeBondt ve Thaler (1985) in kullandıkları yöntemde bazı değişiklikler yapılarak birer yıllık portföy oluşturma ve test dönemleri oluşturulmuştur. Örneklem olarak Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası ndaki (ĐMKB) ĐMKB-Ulusal 100, ĐMKB-Ulusal 50, ĐMKB-Ulusal 30, ĐMKB Sınai ve ĐMKB Ulusal-Mali endekslerinin Temmuz 1998 ve Haziran 2008 arasındaki dönemde kesintisiz olarak işlem görmüş hisse senetlerinin aylık getirileri seçilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ĐMKB 30 Endeksi dışındaki endekslerde Aşırı Tepki Hipotezini ve zıtlık stratejilerinin yararlılığını destekler sonuçlara ulaşılmıştır. Bununla ĐMKB nin zayıf formda dahi etkin olmadığı söylenebilmektedir. ĐMKB 30 Endeksi dışındaki endekslerde literatürle aynı doğrultuda bulgular elde edilmiştir. Son olarak, bir önceki dönemde kaybeden portföylerin test dönemindeki dönüşüm

5 ii miktarlarının kazanan portföylerinin dönüşüm miktarlarından büyük olduğu bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Davranışsal Finans, Piyasa Anomalileri, Aşırı Tepki Hipotezi, ĐMKB.

6 iii ABSTRACT MARKET ANOMALIES AND EXAMINATION OF OVERREACTION HYPOTHESIS ON ISE Bahadır ERGÜN Master Thesis, Business Department Supervisor: Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI January 2009, 91 Pages This thesis has been constructed to make a study of the Overreaction Hypothesis which is a sub-title of the behavioral finance and contradicts with the Efficient Markets Hypothesis. In this context, firstly the Efficient Market Hypothesis which is supported by Fama (1970) and types of it are mentioned, than the behavioral finance theories and the anomalies that are contradictory to the market efficiency are elaborated. In the next chapter Overreaction Hypothesis and literature on this subject are explained. In the last chapter of the thesis the validity of the Overreaction Hypothesis and whether the contrarian investment strategy is useful to earn supernormal returns in five different indexes of ISE (ISE 100, ISE 50, ISE 30, ISE Financial and ISE Industrial), are examined. In the examination process of the overreaction, the method of DeBondt and Thaler (1985) was modified and created one year of portfolio formation and test periods. The monthly returns of the stocks which are traded continuously in ISE 100, ISE 50, ISE 30, ISE Financial and ISE Industrial indexes, between July 1998 and June 2008 are chosen as the sample. In conclusion of the analysis, proofs which support Overreaction Hypothesis and the effectiveness of the contrarian strategies were found in all indexes except ISE 30 Index. This may indicate that ISE is not weak form efficient. Out of the results of the ISE 30 Index, remaining results are supported by the literature. And lastly it has been

7 iv displayed, in the test period the size of the transformation of the loser portfolio that had lost in the previous period, is bigger than the winner portfolio. Key words: Efficient Markets Hypothesis, Behavioral Finance, Market Anomalies, Overreaction Hypothesis, ISE.

8 v ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET i ABSTRACT iii TABLOLAR LĐSTESĐ viii ŞEKĐLLER LĐSTESĐ x EKLER LĐSTESĐ xi GĐRĐŞ 1 I. BÖLÜM GENEL OLARAK ETKĐN PĐYASALAR, DAVRANIŞSAL FĐNANS VE PĐYASA ANOMALĐLERĐ Etkin Piyasalar Hipotezi Etkinlik Türleri Zayıf Formda Piyasa Etkinliği Yarı Güçlü Formda Piyasa Etkinliği Güçlü Formda Piyasa Etkinliği Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Etkinlik Araştırmaları Etkin Piyasalar Hipotezine Karşı Davranışsal Finans Davranışsal Finans Ekonomi ve Psikolojide Karar Verme Beklenen Fayda Teorisi Beklenti Teorisi Psikolojik Önyargılar Hevristikler ve Bilişsel Önyargılar Hevristikler Bilişsel Önyargılar Duygusal Faktörler Pişman Olma Teorisi Yatkınlık Etkisi Bilişsel Çelişki Kuramı 20

9 vi Hedonik Düzeltme Piyasalarda Görülen Anomaliler Takvimsel Anomaliler Gün Anomalileri Haftanın Günü / Günleri veya Hafta Sonu Anomalisi Gün Đçi Anomalisi Ay Anomalileri Ocak Ayı Anomalisi Ay Đçi Anomalisi Ay Dönümü Anomalisi Yıl Dönümü Anomalisi Tatil Anomalileri Firma Anomalileri Firma Büyüklüğü Anomalisi Đhmal Edilmiş Firma Anomalisi Fiyat Anomalileri Yetersiz Tepki Anomalisi Aşırı Tepki Anomalisi 34 II. BÖLÜM AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐ Aşırı Tepki Hipotezini Açıklayan Davranışsal Finans Modelleri Temsili Yatırımcı Modeli Aşırı Güven ve Yanlı Kendine Atfetme Modeli Heterojen Yatırımcıların Arasındaki Đnteraktif Đlişki Modeli Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Literatür 40

10 vii III. BÖLÜM AŞIRI TEPKĐ HĐPOTEZĐNĐN ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA ARAŞTIRILMASI Veriler ve Yöntem Bulgular ĐMKB 100 Endeksi nde Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Bulgular ĐMKB 50 Endeksi nde Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Bulgular ĐMKB 30 Endeksi nde Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Bulgular ĐMKB Sınai Endeksi nde Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Bulgular ĐMKB Mali Endeksi nde Aşırı Tepki Hipotezine Đlişkin Bulgular ĐMKB Endekslerindeki Aşırı Tepkinin Karşılaştırılması Kazanan ve Kaybeden Portföylerinin Düzelme Büyüklüklerinin Karşılaştırılması 61 SONUÇ 62 KAYNAKÇA 64 ÖZGEÇMĐŞ 91

11 viii TABLOLAR LĐSTESĐ Sayfa Tablo-3.1. ĐMKB 100 Endeksi nde, dokuz ayrı portföy için birer yıllık portföy formasyon ve test dönemindeki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri (%) 48 Tablo-3.2. ĐMKB 100 Endeksi nde, bir yıl boyunca en çok kazandıran ve kaybettiren portföylerinin takip eden bir yıldaki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 49 Tablo-3.3. ĐMKB 100 Endeksi nde t istatistiği sonuçları 49 Tablo-3.4. ĐMKB 50 Endeksi nde, dokuz ayrı portföy için birer yıllık portföy formasyon ve test dönemindeki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 50 Tablo-3.5. ĐMKB 50 Endeksi nde, bir yıl boyunca en çok kazandıran ve kaybettiren portföylerinin takip eden bir yıldaki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 51 Tablo-3.6. ĐMKB 50 Endeksi nde t istatistiği sonuçları 51 Tablo-3.7. ĐMKB 30 Endeksi nde, dokuz ayrı portföy için birer yıllık portföy formasyon ve test dönemindeki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 52 Tablo-3.8. ĐMKB 30 Endeksi nde, bir yıl boyunca en çok kazandıran ve kaybettiren portföylerinin takip eden bir yıldaki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 54 Tablo-3.9. ĐMKB 30* Endeksi nde t istatistiği sonuçları 55 Tablo ĐMKB Sınai de, dokuz ayrı portföy için birer yıllık portföy formasyon ve test dönemindeki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 55 Tablo ĐMKB Sınai de, bir yıl boyunca en çok kazandıran ve kaybettiren portföylerinin takip eden bir yıldaki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 56 Tablo ĐMKB Sınai Endeksi nde t istatistiği sonuçları 56 Tablo ĐMKB Sınai de, dokuz ayrı portföy için birer yıllık portföy formasyon ve test dönemindeki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 57

12 ix Tablo ĐMKB Mali de, bir yıl boyunca en çok kazandıran ve kaybettiren portföylerinin takip eden bir yıldaki kümülatif anormal getirileri ve ortalama kümülatif anormal getirileri(%) 58 Tablo ĐMKB Mali Endeksi nde t istatistiği sonuçları 58 Tablo Zıtlık stratejileriyle kazanılmış aylık ortalama kümülatif getiriler(%) 59

13 x ŞEKĐLLER LĐSTESĐ Sayfa Şekil 1.1. Etkin Piyasalar Hipotezi 5 Şekil 2.1. Aşırı Tepki Hipotezi 38 Şekil 2.2. Kazanan ve kaybeden portföylerinin ortalama kümülatif getirileri 40 Şekil 3.1. Kaybeden portföyünün formasyon ve test dönemindeki aylık kümülatif anormal getirileri (%) 47 Şekil 3.2. Kazanan portföyünün formasyon ve test dönemindeki aylık ortalama kümülatif anormal getirileri (%) 47 Şekil 3.3. Zıtlık stratejileriyle kazanılmış aylık ortalama kümülatif getiriler(%) 60

14 xi EKLER LĐSTESĐ Sayfa EK 1: Uygulama Kapsamında Đncelenen Şirketler Listesi 71 EK 2: ĐMKB 100 Endeksi ndeki Hisse Senetlerine Ait Kümülatif Anormal Getiriler. 72 EK 3: ĐMKB 50 Endeksi ndeki Hisse Senetlerine Ait Kümülatif Anormal Getiriler. 74 EK 4: ĐMKB 30 Endeksi ndeki Hisse Senetlerine Ait Kümülatif Anormal Getiriler. 75 EK 5: ĐMKB Mali Endeksi ndeki Hisse Senetlerine Ait Kümülatif Getiriler. 76 EK 6: ĐMKB Sınai Endeksi ndeki Hisse Senetlerine Ait Kümülatif Getiriler. 77 EK 7: ĐMKB 100 Endeksi nde Kaybeden Portföyünün t istatistiği Sonuçları. 81 EK 8: ĐMKB 100 Endeksi nde Kazanan Portföyünün t istatistiği Sonuçları 82 EK 9: ĐMKB 50 Endeksi nde Kaybeden Portföyünün t istatistiği Sonuçları 83 EK 10: ĐMKB 50 Endeksi nde Kazanan Portföyünün t istatistiği Sonuçları 84 EK 11: ĐMKB 30* Endeksi nde Kaybeden Portföyünün t istatistiği Sonuçları 85 EK 12: ĐMKB 30* Endeksi nde Kazanan Portföyünün t istatistiği Sonuçları 86 EK 13: ĐMKB Sınai Endeksi nde Kaybeden Portföyünün t istatistiği Sonuçları 87 EK 14: ĐMKB Sınai Endeksi nde Kazanan Portföyünün t istatistiği Sonuçları 88 EK 15: ĐMKB Mali Endeksi nde Kaybeden Portföyünün t istatistiği Sonuçları 89 EK 16: ĐMKB Mali Endeksi nde Kazanan Portföyünün t istatistiği Sonuçları 90

15 1 GĐRĐŞ Fiyatların mevcut bilgiyi tam olarak yansıttığı piyasalar bilgisel anlamda etkin piyasalar olarak adlandırılır (Fama, 1970,383). Etkin piyasalar hipotezine göre yatırımcılar rasyonel kararlar verir ve bu hisse senetlerinin doğru fiyatlanmasını sağlar. Yeni gelen bilgiler doğru bir şekilde değerlendirilip piyasada aşırı ya da az tepkiye neden olunmaz. Bu sebeple etkin piyasalarda anormal getiri elde etmek imkânsızdır. Etkin piyasalar üç ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki zayıf formda etkin piyasalardır ve bu piyasalarda fiyatlar tüm geçmiş bilgileri yansıtır. Farklı bir ifadeyle geçmiş fiyat hareketleri zaten fiyatlara yansımıştır ve bu, geçmiş bilgilerden yararlanarak anormal getiriler elde etmeyi olanaksız kılar. Etkin piyasaların ikinci türü, yarı-güçlü etkin piyasalardır. Bu piyasadaki fiyatlar geçmiş bilgilerin yanı sıra kamuya açıklanmış bilgileri de yansıtır. Üçüncü ve son etkinlik türü ise güçlü formdaki piyasa etkinliğidir. Buradaki fiyatlar geçmiş ve halka açıklanmış bilgilere ek olarak halka açıklanmamış bilgileri de yansıtır. Görüldüğü üzere geçmiş verilerden faydalanılarak anormal getiriler elde edilebiliyorsa yani piyasa zayıf formda etkin değilse aynı zamanda yarı-güçlü ya da güçlü formda da etkin olamamaktadır. Davranışsal finansı savunan ve piyasalarda anomaliler olduğunu tespit eden araştırmacılar tarafından etkin piyasalar hipotezi eleştirilmektedir. Etkin piyasalar hipotezinin tersine davranışsal finans yaklaşımları, psikolojik nedenlerle yatırımcıların her zaman rasyonel olamayacaklarını bu sebeple de piyasalarda eksik ya da aşırı tepkinin gözlemlenebileceğini savunmaktadır. Piyasada gözlemlenen eksik ya da aşırı tepki, etkin piyasalar hipotezinin ilk formu olan zayıf formda etkinliğin bile olmadığı sonucunu vermektedir. DeBondt ve Thaler (1985) in yapmış olduğu çalışma aşırı tepki hipotezinin ilk önemli çalışması olması nedeniyle bir çok yeni araştırmaya ışık tutmuştur. Buna göre 3-5 yıllık portföy oluşturma döneminde en çok kaybettiren hisse senetlerinden oluşan kaybettirenler portföyü ile en çok kazandıranlardan oluşan kazandıranlar portföyü nün bir sonraki test dönemindeki performansları karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yatırımcıların aşırı tepkiyi 3-5 yıl gibi uzun bir sürede düzelttiği ve test dönemi içerisinde kaybettirenler portföyünün kazandıran portföyünden daha iyi

16 2 performans gösterdiği ortaya konulmuştur. Buna ek olarak kaybedenlerin kazananlara oranla daha fazla dönüşüm geçirdiği de belirtilmiştir. Türkiye için yapılan etkinlik testleri birbirleriyle tutarlı sonuçlar ortaya çıkarmamıştır. Bazı sonuçlar piyasanın yarı güçsüz etkin olduğunu savunurken yarı güçlü etkinliği savunan çalışmalar da mevcuttur. Bununla birlikte piyasa anomalilerini sınayan çok sayıda çalışma da vardır. Bu bağlamda bu çalışmada temel amaç etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finans teorileri, piyasa anomalileri ve özellikle de aşırı tepki hipotezi konularını teorik olarak incelemek ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın beş farklı endeksinde (ĐMKB 100, ĐMKB 50, ĐMKB 30, ĐMKB Mali ve ĐMKB Sınai) aşırı tepkinin var olup olmadığı ile zıtlık stratejilerinin yararlı olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın birinci bölümünde etkin piyasalar hipotezi, buna alternatif olarak ortaya çıkmış davranışsal finans ve piyasanın etkin olmadığı anlamına gelen piyasa anomalileri incelenmiştir. Đkinci bölümde fiyat anomalilerinin bir çeşidi olan aşırı tepki hipotezi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda yatırımcıların, hisse senedi alım-satım işlemleri sırasında verdikleri aşırı tepki sebeplerini açıklayan davranışsal finans modelleri açıklanmış ve konuya ilişkin literatür araştırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ĐMKB endekslerindeki aşırı tepki ve zıtlık stratejilerinin ortalama üzerinde getiri elde etmede yararlı olup olmadığı ampirik olarak araştırılmıştır.

17 3 I.BÖLÜM GENEL OLARAK ETKĐN PĐYASALAR, DAVRANIŞSAL FĐNANS VE PĐYASA ANOMALĐLERĐ Akademik finansın tarihsel gelişimi eski finans, modern finans ve yeni finans olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir. Eski finans evresinde muhasebe ve bu konudaki yasalar temel alınarak finansal tablolar analiz edilmekteydi ve finansal konuların doğası incelenmekteydi. Finansa dair bu bakış açısı 1960 lı yılların ortalarına kadar baskınlığını sürdürmüştür. Finanstaki ikinci basamak olan Modern Finans 1950 li yıllardan başlayarak kabul görmeye başlamıştır. Bu evrede finansal ekonomi temel alınarak rasyonel ekonomik davranış bakış açısıyla varlık değerlemesi üzerinde durulmuştur. Markowitz e ait optimizasyon; Modigliani ve Miller a ait ilgisizlik prensibi; Sharpe, Lintner ve Mossen e ait CAPM ve de Fama ya ait etkin piyasalar hipotezi dönemin ünlü kavramlarıdır. Üçüncü ve son basamak olan yeni finans ise 1990 ların ortalarından itibaren giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu dönemde istatistik, ekonometri ve psikoloji yardımıyla piyasaların etkin olmadığı ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Haugen ın ortaya koyduğu beklenen getiri ; Chen, Roll ve Ross un ortaya koyduğu risk ve arbitraj fiyatlama ile son olarak Kahneman ve Tversky nin ortaya koyduğu davranışsal modeller dönemin önemli paradigmalarıdır (Haugen, 2001,2-7). Görüldüğü gibi finans, çıkış noktası olan muhasebeden ayrılarak modern finans evresinde temellerini kurmuştur. Ardından yeni finans evresinde, insan psikolojisi de işin içine katılarak önemli bir gelişme sağlanmış ve etkin piyasalar hipotezi sorgulanır hale gelmiştir. Çalışmanın bu bölümünde etkin piyasalar hipotezi, davranışsal finans ve davranışsal finansın konusu olan piyasa anomalileri ve bunlara ait literatür üzerinde durulacaktır.

18 Etkin Piyasalar Hipotezi Finans biliminde üzerinde en çok tartışılmış konulardan biri olan etkin piyasalar hipotezini Fama, 1970 yılındaki çalışmasıyla geliştirmiştir. Fama bu çalışmasında çoğu Rassal Yürüyüş (random walk) hipotezine dayanan ampirik çalışmaları derleyerek teorik bir yapıya oturtmuştur (Yavuz, 2003,5). Rassal yürüyüş kavramı, Maurice Kendall ın 1953 yılında hisse senetlerinin fiyat hareketlerini araştırırken bulduğu bir kavramdır. Kendall düzenli fiyat dalgalanmalarını bulmaya çalışırken araştırmanın sonunda fiyatların rastgele değişme eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır (Myers ve diğerleri, 2007,321). Diğer taraftan piyasa etkinliği ile ilgili çalışmaların başlangıcı daha ise eskidir yılındaki çalışmasıyla Bachelier, etkin piyasa hipotezinin zayıf formunun testinde temel alınan Rassal Yürüyüş Modeli ile paralel olan gözleminde geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki bilgilerin piyasa fiyatına yansıdığı sonucuna varmıştır (Öncü ve diğerleri, 2006,3). Piyasa etkinliğiyle ilgili 3 ana kıstas ileri sürülmektedir. Bunlar dağıtımsal etkinlik, fonksiyonel etkinlik ve bilgisel etkinliktir. Dağıtımsal etkinlik (allocational efficiency), kıt kaynakların sermaye piyasaları aracılığıyla en iyi şekilde dağıtılmasıdır. Fonksiyonel etkinlik (functional efficiency), piyasada yapılan işlemlerin mümkün olan en düşük maliyet ile gerçekleştirilmesidir. Son olarak da bilgisel etkinlik (informational efficiency) ise menkul kıymet fiyatlarının tüm mevcut bilgileri tam anlamıyla yansıtması anlamına gelmektedir. Ancak etkin piyasalar hipoteziyle kastedilen çoğu zaman bilgisel etkinliktir (Fama, 1970,383). Bir piyasanın etkin olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakileri içermesi gerekir (Civelek ve Durukan, 2003, ): 1. Büyük miktarda, rasyonel, kar peşinde koşan, riskten kaçınan ve herhangi bir sınırlandırma olmadan menkul kıymetlerin değerlemesinde birbirleriyle yarışan yatırımcılar, 2. Yeterli sayıda sektör ile karlı yatırım fırsatlarını anomaliler yoluyla arayan araştırmacı ve bilgili analistler (bu sayede bu analistler piyasadaki etkinsizlikleri ortadan kaldıran kişilerdir),

19 5 3. Yatırımcıların beklentilerini etkileyebilecek bilgilerin hızlı ve tam yayılımı, 4. Düşük işlem maliyetleri, 5. Devamlı işlem ve geniş işlem hacmi. Etkin Piyasalarda, menkul kıymetlerin pazar fiyatlarıyla gerçek değerleri arasında fark olması durumu oldukça nadir ve kısa sürelidir. Bunun sebebi böyle bir fark gözlendiği anda bu farklılığın avantajlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların buna göre pozisyon alacak olması ve böylece pazar fiyatıyla gerçek değer arasındaki farkın kısa sürede ortadan kalkacak olmasıdır. Kısacası pazarda gerçek değerinin altında fiyatlanmış bir menkul kıymetin fiyatının yükseleceği beklentisiyle satın alınarak kar elde edilmeye çalışılır. Bu, talebin ve dolayısıyla da fiyatın artmasına sebep olur. Böylece gerçek değer ile pazar değeri arasındaki fark yok olur. Pazarda gerçek fiyatının üstünde fiyatlanma durumunda da fiyatın düşeceği beklentisiyle menkul kıymet satın alınmaz ve eldekiler satılır bu da fiyatı düşürerek aradaki farkı yok eder. Şekil 1.1. Etkin Piyasalar Hipotezi Kaynak: Öncü ve diğerleri, 2006,5. Yukarıdaki şekillerin ilkinde t 0 da gelen iyi bir haber fiyatı hemen P A dan P B ye yükseltmiştir. t 0 ile t 1 arasındaki sürede herhangi bir haber gelmediği için fiyatlarda değişim gözlenmemektedir. Aynı biçimde piyasalara kötü haberin geldiği varsayılan ikinci şekilde t 0 da gelen kötü bir haber fiyatı P A dan P B ye düşürmüştür. Bunun sonrasında yeni bir haber gelmediği için fiyatlar sabit kalmıştır. Bu fiyat dalgalanmaları haber yayıldığı anda olduğu için hiç kimse buna göre pozisyon alamamış ve bundan

20 6 getiri elde edememiştir. Yalnızca şans eseri kar edenler olmuştur, bu da rassal yürüyüş hipotezini destekler niteliktedir Etkinlik Türleri Etkin Piyasalar, fiyatların mevcut bilgiyi tam olarak yansıttığı piyasalardır ve zayıf form, yarı-güçlü form ve de güçlü form olarak üçe ayrılır (Fama, 1970,388) Zayıf Formda Piyasa Etkinliği Zayıf formda piyasa etkinliği, mevcut pazar fiyatlarının geçmiş fiyat hareketlerindeki tüm bilgileri yansıttığını söyler. Diğer bir deyişle geçmişteki fiyat hareketleri doğrultusunda normalin üzerinde getiriler elde edilemiyorsa bu piyasa zayıf formda etkin bir piyasadır (Brown ve Easton, 1988,62). Burada fiyat değişmeleri birbirinden bağımsızdır, sadece yeni bilgiler fiyat değişikliklerine yol açar. Bu bilgilerin ortaya çıkışı rassal olacağından fiyatlarda da rassal olarak değişecektir. Sonuç olarak, diğer etkin piyasalarda da olduğu gibi, uzman analistlerle sıradan yatırımcıların seçtiği hisse senetlerinden elde edilen getiriler arasında fark olmayacaktır (Fama, 1970). Zayıf formda etkinlikte teknik analiz ve zaman serileri analizlerini kullanmanın hiçbir yararı olmamaktadır. Zayıf formda etkinliğin test edilmesinde geçmişte açıklanmış önemli bilgiler kullanılarak getirilerin önceden tahmin edilebilir olup olmadığına bakılmaktadır Yarı Güçlü Formda Piyasa Etkinliği Bu tür piyasa etkinliğinde, geçmiş verilerin yanında kamuya açıklanmış bilgileri kullanılsa dahi normalin üzerinde getiri elde edilememektedir. Yarı-güçlü piyasa etkinliğinde temel analiz, mali tablolar analizleri ve menkul kıymetle ilgili güncel bilgilerin yatırım kararı verilirken kullanılmasının bir faydası olmamaktadır (Barak, 2006,62). Çünkü tüm bunlar ortaya çıktıkları anda piyasanın tüm oyuncuları tarafından öğrenilir ve buna göre pozisyon alınır. Herkesin bu işlemi yapması, bilgilerden getiri elde etmeyi olanaksız kılmakta ve hiçbir yatırımcı kamuya açık kaynaklardan faydalanarak kar elde edememektedir.

21 7 Yarı-güçlü piyasa etkinliğini test etmek için örneğin kar paylarındaki artış gibi önemli bilgilerin halka açıklanmasının ardından hisse senedi alınarak kar elde edilip edilemediğine bakılır. Eğer bu yolla bir getiri sağlanabiliyorsa piyasa yarı-güçlü formda etkin değildir Güçlü Formda Piyasa Etkinliği Fiyatların geçmiş bilgileri, kamuya açıklanmış ve de kamuya açıklanmamış her türlü bilgiyi tam olarak kısa sürede yansıttığı piyasalar güçlü formda etkindirler. Bu şartlar altında hiçbir analiz yatırımcılara kar sağlayabilecekleri bir yol gösteremez. Fama nın ulaşmak istediği güçlü formdaki piyasa etkinliğidir. Güçlü forma etkinlikte içerden öğrenenlerin (insider traders) dahi asimetrik bilginin varlığından yararlanamayarak normalüstü getiri kazanamayacağı için, piyasanın güçlü formda olup olmadığı test edilirken, önemli bilgileri elde edebilen böyle ayrıcalıklı bir grup olup olmadığına bakılır Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Etkinlik Araştırmaları Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yapılan etkinlik testleri daha çok yarı güçlü etkinliğin ve zayıf formda etkinliğin araştırılması şeklindedir. Bu konudaki literatür aşağıdaki gibidir (Canbaş ve Doğukanlı, 2007, ): Bekçioğlu ve Ada (1985), Türkiye de zayıf etkinliğin test edilmesi için yapılmış ilk çalışmadır. Yapmış oldukları çeşitli testler sonucunda, rassal yürüyüş kavramının Türkiye için geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Cankurtaran (1989), 19 hisse senedinin dönemindeki verilerini kullanarak, geçmişteki fiyat hareketlerinin gelecekteki fiyat hareketlerini açıklamadığını belirtmiştir. Alparslan (1989), 15 hisse senedinin arasında, geçmiş fiyatlarıyla korelasyonlu olmadığını tespit etmiştir.

22 8 Başçı (1989), ĐMKB nin hisse senedi getirilerini dağıtımsal ve zaman serisi özelliklerini incelemeyi amaçlamış ve bu konuda ĐMKB nin gelişmiş piyasalarla benzer olduğunu belirtmiştir. Muradoğlu ve Önkal (1992) çalışmalarında maliye ve para politikaları ile hisse senetleri arasında gecikmeli bir ilişki olduğu, piyasanın maliye ve para politikaları açısından etkin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Muradoğlu ve Metin (1995), hisse senedi getirilerinin, bütçe açıkları, faiz oranları ve para arzı gibi makro ekonomik değişkenlere uzun vadede kointegrasyon gösterdiği, yani hisse senedi getirilerinin bu değişkenler kullanılarak tahmin edilebileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak piyasanın yarı güçlü formda etkin olmadığı ortaya koyulmuştur. Muradoğlu ve Oktay (1993), ĐMKB de zayıf formda etkinliği ve takvim anomalilerini araştırmışlardır. Sonuç olarak birçok ülkede olduğu gibi hafta sonu ve yılbaşı etkisinin Türkiye de de var olduğunu ve dikkatli yatırımcıların bu sebeple ortalamanın üzerinde getiriler elde edebileceklerini belirtmişlerdir. Ancak bu seyrin pek çok yatırımcı tarafında fark edilmesi sonucunda, ortalamanın üzerindeki kar durumunun ortadan kalkabileceği ve piyasanın zayıf formda etkin bir yapıya kavuşabileceği de eklenmiştir. Balaban, Candemir ve Kunter (1995),çalışmalarında bankalar arası para piyasası gecelik faiz oranları, serbest piyasa döviz kurları ile parasal büyüklüklerden bankalar serbest imkanı, emisyon, M1 ve M2 para arzı tanımları, rezerv para, parasal taban ve Merkez Bankası Parasına göre ĐMKB nin yarı güçlü etkinliğini sınamışlardır. Ancak ĐMKB nin yarı güçlü formda etkin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Kılıç (1997), rassal yürüyüş modelini sınadığı çalışmasında, geçmiş verilerin gelecektekileri tahmin etme konusunda yanıltıcı olabileceğini ve ĐMKB nin zayıf formda etkin olduğunu vurgulamıştır.

23 9 Özün (1999), ĐMKB-100 endeksinde yapmış olduğu çalışmasında piyasanın zayıf formda etkin olduğu yönünde bulgular elde etmiştir. Çevik ve Yalçın (2003), ĐMKB-100 de rassal yürüyüşü test etmiş ve piyasanın zayıf formda etkin olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Zengin ve Kurt (2004), yılları arasında endeks ile çeşitli makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmiş ve ĐMKB nin zayıf formda etkin olduğu ancak yarı güçlü formda etkin olmadığı tespitinde bulunmuştur. Atan ve diğerleri (2006), arasındaki dakikalık fiyat verileriyle yaptıkları çalışmalarında ĐMKB nin zayıf formda etkin olduğunu belirtmiştir. ĐMKB nin etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalar farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Yapılan araştırmalarda biri zayıf formda etkinliği savunurken bir diğeri tam tersini yani piyasanın zayıf formda etkin olmadığını savunabilmektedir. Ancak piyasalardaki anomalileri ortaya koyan birçok çalışma da piyasaların zayıf formda bile etkin olmadığı konusunda bulgular elde etmiştir (bkz. Bölüm-3) Etkin Piyasalar Hipotezine Karşı Davranışsal Finans Etkin piyasalar hipotezinin tersine, davranışsal finans, pazarın yatırımcı davranışlarını temel almaktadır. Bunu yaparken de psikoloji biliminden oldukça fazla yararlanmaktadır. Kısaca davranışsal finans teorileri; sosyal psikolojinin ampirik olarak desteklenmiş bilgileri üzerine kuruludur. Davranışsal finansa göre piyasalar etkin değildir ve bunun en büyük kanıtı aşırı ve eksik tepkidir. Etkin piyasalar hipotezinin ortaya çıkışından buyana finans bilim dalında önemli gelişmeler olmuştur. Finansın ana konularından sayılan Modern Portföy Teorisi ve Finansal Varlık Fiyatlama Modeli piyasa etkinliğini temel almıştır. Ancak etkin piyasalar hipotezinin geçerli olup olmadığı günümüzde de derinlemesine tartışılmaktadır.

24 10 Etkin piyasalar hipotezinin gerçekten anlamlı olup olmadığını, teorik açıdan, araştıranlardan biri olan Frank Shostak a göre hipotezin eksiklikleri özetle aşağıdaki gibidir (Shostak,1997): Etkin piyasalar hipotezi tüm yatırımcıların rasyonel beklentiler hipotezine göre tahminde bulunduğunu dolayısıyla da hepsinin homojen beklentilere sahip olduğunu varsayar. Ancak eğer yatırımcıların hepsi aynı beklentiye sahipse ortaya menkul kıymet ticaretinin çıkması imkânsızdır. Çünkü ticaret heterojen beklentiler doğrultusunda ortaya çıkar. Yani bir taraf fiyatların düşeceği beklentisiyle satış pozisyonu alırken diğer taraf da fiyatların yükseleceği beklentisiyle alış pozisyonu alır ve ticaret gerçekleşir. Kısacası gerçekten tüm yatırımcılar etkin piyasalar hipotezinin dediği gibi aynı beklentilere sahip olsaydı, piyasalar varlıklarını sürdüremezdi. Etkin piyasalar hipotezine göre piyasaların tüm aktörlerinin bilgileri elde etmede eşit durumda oldukları varsayılır. Ancak işin bu bilgileri yorumlama kısmı bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Hipoteze göre herkes aynı bilgi düzeyindedir ve herkes menkul kıymetin tek fiyatı üzerinde hemfikirdir. Ancak gerçek hayatta olduğu gibi herkesin bilgi seviyesi aynı değilse fiyatların tahmin edilmesinde farklılıklar olacağı kesindir. Böylece varlık fiyatlarının tahmin edilmesinde başarı ve başarısızlık rastgele olmayacaktır. Etkin piyasalar hipotezi menkul kıymet piyasalarının gerçek hayatla bir ilişkisinin bulunmadığı izlenimini vermektedir. Ancak bu piyasalara yapılan yatırımların aynı zamanda gerçek dünyadaki işletmelerin faaliyetlerinde kullanıldıklarını unutmamak gerekir. Yani finansal piyasaya yatırım yapanlar aynı zamanda işletmelerin faaliyetlerine de yatırım yapmaktadırlar. Böylece yatırımcılar işletme faaliyetleriyle ilgilenmeye başlamaktadırlar. Geçmiş bilgilerin şu anki fiyatların bir parçası olduğu da doğru bir yaklaşım değildir. Etkin piyasalar hipotezine göre merkez bankasının faiz oranlarını düşüreceği beklentisinin olduğu piyasalarda, faizler gerçekten düşürüldüğü zaman herhangi bir dalgalanma olması beklenmez. Çünkü bu bilgi önceden

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ: İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA

Detaylı

ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama

ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama ZITLIK ve MOMENTUM STRATEJĐLERĐ Teori ve Uygulama Çatı Kitapları / Zıtlık ve Momentum Stratejileri -Teori ve Uygulama- Dr. Selçuk Balı Çatı Kitapları / Selçuk Balı Đstanbul 5876 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ

BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ Alınış Tarihi: 20.06.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 17.10.2014 BİREYSEL YATIRIMCILARI FİNANSAL YATIRIM KARARINA YÖNLENDİREN FAKTÖRLERİN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN ELE ALINMASI: OSMANİYE ÖRNEĞİ INDIVIDUAL

Detaylı

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI FİNANSAL YATIRIMLARIN DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Dosya Konusu YATIRIMCI DAVRANIŞLARININ DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Yılmaz BAYAR Dr. Donanma Komutanlığı ÖZET Geleneksel yaklaşımlar, rasyonellik varsayımını esas alarak normatif

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE ANALİZİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI TÜRKİYE DEKİ MAKRO EKONOMİK VERİLERİN İMKB DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ GETİRİLERİ ÜZERİNE

Detaylı

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI

PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI PORTFÖY OLUŞTURMADA KURUMSAL YATIRIMCI YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TURAN KOCABIYIK Tez Danışmanı: YARD. DOÇ. DR. HAYRETTİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Davranışçı Finans, Yatırım Kararları, Türkiye, Azerbaycan. Jel Kodu: G02, G11, G14

Anahtar Kelimeler: Davranışçı Finans, Yatırım Kararları, Türkiye, Azerbaycan. Jel Kodu: G02, G11, G14 BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN UYGULAMASI ÖZET Fatih B. GÜMÜŞ Yrd. Doç. Dr., Sakarya

Detaylı

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi.

Anahtar Kelimeler Yatırımcı Profili, Hisse Senedi, Borsa Yatırımcısı, Portföy Yönetimi. Uşak İlindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi (The Profile of Stock Investors in Uşak and Analysis of Demographic

Detaylı

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PİYASA ETKİNLİĞİ ve İMKB: Zayıf Formda Etkinliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz TEZ DANIŞMANI Yrd Doç.Dr.

Detaylı

DAVRANIŞSAL İKTİSAT:BİLİŞSEL PSİKOLOJİ İLE KRİZİ ANLAMAK ÖZET

DAVRANIŞSAL İKTİSAT:BİLİŞSEL PSİKOLOJİ İLE KRİZİ ANLAMAK ÖZET DAVRANIŞSAL İKTİSAT:BİLİŞSEL PSİKOLOJİ İLE KRİZİ ANLAMAK Yıldız Zeliha Hatipoğlu, 1 ÖZET Kriz teorilerinin yetersiz kaldığı günümüz krizi için bireylerin, rasyonellikten saptığı gözlenmektedir. Firmaların,

Detaylı

ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ

ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BAYES TEOREMĐ VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI MODELLERĐYLE BORSA GELECEK DEĞER TAHMĐNĐ UYGULAMASI ĐSMET BAHADIR YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi

İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Yrd. Doç. Dr. Fatih Temizel 29 İMKB de Hisse Senedi Fiyatlarının Gün İçi Yapılarına Dayalı Alternatif Bir Yatırım Stratejisi Önerisi Öğr. Gör. Ekrem Meriç Yard. Doç. Dr. Fatih TEMİZEL Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:1.Haziran 2008 ss.34-55 Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB ye Ait Bir Uygulama Trading Volume-Volatility Relation in Stock

Detaylı

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASININ BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.397-411. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI SERMAYE YAPISI TEORİLERİ VE İMKB DE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Rafet YAKAR YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Yrd

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) Sektör Bazında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kararlarında En

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi RIFAT UÇKUN Yüksek Lisans İŞLETME ANABİLİM

Detaylı

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Nazan YİĞİT Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı Ankara-2009

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ

Yrd. Doç. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Menkul Kıymet Değerlemesi Dersi Ders Notları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ. Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ Bölüm:1: YATIRIM KARARI SÜRECİ Günümüz ekonomik koşullarında tasarruf yapmak ve tasarrufları menkul kıymet yatırımlarına yönlendirmek, hem yatırımcıların refahı hem de ekonominin

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi

İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Volume 3 Number 4 2012 pp. 1-20 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com İMKB30, IMKB100, DOLAR ve AVRO Futures Piyasalarının Etkinliğinin Testi Mustafa Akala Erhan Birgilib Sedat Durmuskayac Özet: Bu çalışmada

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı