Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR TARIM ALET VE MAKİNE İMALAT SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER VE TARIM SEKTÖRÜNE BAZI NİCEL GÖSTERGELER AÇISINDAN BİR BAKIŞ SA/ HAZIRLAYAN B. ALİ EŞİYOK UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 1999 ANKARA TKB MATBAASI

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ 1 I.TARIM ALET VE MAKİNA İMALAT SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER 3 I.1.Sektörün Tanımı ve Sınıflandırması 3 I.1.1.Tarım Sektörü ile İlişkisi 4 I.1.2.Genel Durum 4 I.2. Üretim 5 I.2.1.Traktör Üretimi 5 I.2.2.Mevcut Kapasite ve Kullanım 7 I.3. Talep Tahmini 12 I.4.Tarım Alet ve Makinaları 17 I.5.GAP Bölgesinde Traktör, Tarım Alet ve Makinaları Talebi 21 I.6.Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Bazı Tarım Alet ve Makinaları parkı 22 I.7.Bölgelere Göre Traktörleşme 26 I.8. Sektörel Rekabet Gücü 27 I.9.Dış Ticaret 29 I.10.Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sanayiinde Dış Ticaret ve Üretimde Yoğunlaşma 32 I.10.1.Dış Ticarette Yoğunlaşma 33 I.10.2.Üretimde Yoğunlaşma 36 II.TARIM SEKTÖRÜNE BAZI NİCEL GÖSTERGELER AÇISINDAN BİR BAKIŞ 38 II.1.Tarımın Dış Ticaretteki Yeri 38 II.2.Verimlilik 41 II.2.1.İşgücünün Verimliliği 42 II.2.2.Seçilmiş Bazı Ürünlerde Verimlilik Düzeyinin Uluslar arası Karşılaştırması 43 II.3.Tarımda Gini,Toplanma Oranı ve Değişim Katsayısı 47 II.4.Değişkenlik Katsayısı 49 II.5.Toplanma Oranı 52 III. GENEL DEĞERLENDİRME 54 EK 59 KAYNAKÇA 61 III.GENEL DEĞERLENDİRME VI.KAYNAKÇA

3 GİRİŞ Türkiye tarımında mekanizasyon 1 süreci esas olarak, II.Dünya savaşı sonrasında (Marshall yardımının etkileri ile de hızlanan) bir dönemde başlamıştır. Bu süreç sonraki yıllarda tarımı gözeten iktisat politikalarının sağladığı olumlu koşullarla 1980 li yıllara kadar devam etmiştir. Genel olarak sinai kesimle tarım 2 kesimi, daha spesifik olarak da tarım alet ve makine imalat sanayi ile tarım sektörü arasında güçlü bir korelasyon mevcut olup sadece birini baz alan bir çalışma olgunun bir yüzünü görmek anlamına gelir ve bu boyutuyla eksik bir analiz niteliği taşır. Bu bağlamda çalışmanın kurgusu söz konusu kuşkudan hareketle planlanmış, I. Bölümde tarım alet ve makine sanayiine ilişkin gelişmeler analiz edilirken, II. Bölümde tarım sektörüne ilişkin olarak seçilmiş bazı ampirik bulguların gelişimi değerlendirilmiştir. 1 Mekanizasyon sürecinden, başta traktör olmak üzere gittikçe artan oranlarda modern tarım alet ve makinaları ile,daha nitelikli bir işgücü (hiç kuşkusuz girdilerin) kullanımını anlatıyoruz. 2 Tarımla ilgili olarak iktisat kuramında ikili yapı-düalist kuramı olarak adlandırılan ve çeşitli varyasyonlardan oluşan kuramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu yaklaşımların temel özellikleri olarak şu varsayımlar öne çıkmaktadır: Tarımda azalan getiri ve düşük verimlilik söz konusudur. Kurama göre modern sektör sanayileşmenin gerçekleştiği pazar için üretimin yapıldığı,değişime ve yeniliklere açık bir nitelik taşırken, geleneksel-geçimlik sektörde (tarım sektöründe) kapalı bir ekonomik yapı geçerlidir. Pazar için üretim ya yoktur ya da son derece zayıftır. Bu kuram, tarıma ilişkin birçok yapısal sorunu doğru olarak saptarken, gerçekte tarım ile sanayi arasında gittikçe artan ilişkileri doğru kavrayamaması nedeniyle tarımın gelişmeye-kalkınmaya katkısını gerçekçi çözümleyememiştir. 1

4 Bu çalışma bir sektör kurgusu içerisinde, tarım alet ve makine sanayiini ve tarımdaki bazı nicel gelişmeleri ele almıştır. Hiç kuşkusuz Türkiye gibi tarımın hala önemli olduğu bir ülkede 3, araştırmaların bu sektöre dönük olarak da gerçekleştirilmesi, kalkınmanın bileşenlerinin tespitine dönük önemli bir işlevi yerine getirecektir. 3 İktisat tarihçisi Hobsbawn Türk tarımı için 1980 dönemine ilişkin yaptığı bir analizde, Türk tarımını Avrupa ve Orta doğunun köylü kalesi olarak tanımlıyor ve ekliyor: Burada köylülük zayıfladı ancak 1980 lerin ortasında hala mutlak bir çoğunluk olmaya devam ediyordu (Hobsbawn, 1996: 336,338,339). Türk tarımının tarihsel evrim koşullarına ve mevcut durumunun değerlendirmesine ilişkin olarak ayrıntılı olarak bkz. Boratav (1973,1983, 1988), Çağlar (1986), Baydar (ed) (1999), Keyder (1982), Pamuk (1994), Pamuk & Toprak (1988), Tezel (1994), Toprak (1982), Tökin (1990). 2

5 I. TARIM ALET VE MAKİNE SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER I.1. Sektörün Tanımı ve Sınıflandırması Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sanayii, tarımsal üretimin tohum, gübre, su v.b. girdileri arasında yer alan ve uygulanan üretim teknolojisinin düzeyi oranında önemi aratan tarımsal mekanizasyon girdisi için gerekli güç kaynağı, makine ve ekipmanların üretildiği bir sektördür. Şu ürünler bu sektörün sınırları içinde yer alan ürünler şunlardır: Tarım traktörleri, tek akslı motorlu çapalar (motokültörler); motorlu biçme makinaları; toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makine ve ekipmanları; ekim, dikim makine ve ekipmanları; gübreleme makinaları; bitki koruma ve sulama için araç ve donanımlar, hasat makinaları ve ekipmanları; ürün harmanlama, kurutma, savurma, temizleme, sınıflandırma, işleme için makine ve ekipmanlar;hayvansal üretim için makine ve ekipmanlar; tarla ve bahçe üretimi için diğer makine ve ekipmanlar (DPT, 1995:1). ISIC sisteminde Tarım Alet ve Makinaları Sanayi 38 kod nolu Metal Eşya, Makine ve Teçhizat, Ulaşım Aracı, İlmi ve Mesleki Teknik Ölçme Aletleri Sanayi Kapsamında yer almıştır. Bu sektör içerisinde Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sanayi 3822 kod numarasıyla tanımlanmıştır. Tarım Alet ve Makinları İmalat Sanayii GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon) olarak; Tarım Traktörleri, Traktör Aksam ve Parçaları, Tarım Alet ve Makinaları, Tarım Alet ve Makinaları Aksam ve Parçaları olmak üzere dört ana bölüm altında toplanmıştır. Ancak Tarım Alet ve Makinaları temel olarak bu çalışmada 8432 (Toprak işleme Alet ve Makinaları) ve 8433 kod nolu (Hasat ve Harman Makinaları ) olarak alınmıştır. 3

6 I.1.1.Tarım Sektörü ile İlişkisi Tarım sektörü, Tarım alet ve makinaları İmalat Sanayii sektörünce üretilen ürünlerin pazarı durumundadır. Dolaysıyla tarım sektöründe ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz gelişmeler doğrudan bu sektöre yansımakta, bu sektördeki olgular da dolaylı biçimde tarım sektörünü etkilemektedir. Bir başka deyişle anılan iki sektör arasında korelasyon bulunmaktadır. Bu nedenle sektörün, tarım sektörü dikkate alınmaksızın, bağımsız olarak irdelenmesi ve planlanması düşünülemez (DPT, 1995: 5). I.1.2. Genel Durum Tarım alet ve makinaları imalat sanayii üretiminin büyük çoğunluğunu traktör oluşturmaktadır yılı itibariyle ikisi kamu, üçü özel olmak üzere toplam 5 kuruluş traktör üretmektedir. Traktör üretiminin ve yurt içi traktör talebinin tamamına yakın bir kısmı özel sektör firmalarınca karşılanmaktadır. Yerli katkı oranı, traktör imalatında %90 a, diğer tarım makinalarının büyük çoğunluğunda ise %100 e yaklaşmıştır. Yıllar itibariyle üretim miktarındaki büyük değişmeler, doğrudan talepteki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. İzlenen taban fiyat ve destekleme politikaları nedeniyle çiftçinin alım gücü değişiklikler göstermektedir. Bu da traktör talebinde ve diğer makine ve ekipman talebinde değişmelere neden olmaktadır. 4

7 1996 yılında sektörün toplam yurt içi üretiminde %29, traktör üretiminde ise %36 artış olmuştur yılında ise, sektörün toplam üretiminde %5.9, ithalatında %29 oranında artış olurken, ihracatında ise %20.2 azalma olmuştur. Traktör üretiminde, 1997 yılı özel sektör kapasite kullanım oranı %76 olarak gerçekleşmiştir. Traktör dışındaki tarım alet ve makinalarını üreten kuruluşlar çok az sayıda orta ölçekli kuruluş dışında, son derece küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmeler, birkaç orta ölçekli kuruluş dışında araştırma geliştirme yapacak yeterli düzeyde nitelikli elaman ve ekipmanı olmayan kuruluşlardır. Toplam firma sayısının % 80 den fazlası, 10 kişiden az istihdamın sağlandığı firmalardan oluşmaktadır. Biçerdöver talebi ithalatla karşılanmakta olup, parktaki biçerdöver sayısının zamanla yaşlanarak azaldığı görülmektedir (DPT, 1998: 127). I.2.Üretim I.2.1. Traktör Üretimi Aşağıda Tablo 1 ve çizelge 1 de traktör üretiminin yıllar itibariyle gelişimi gösterilmiştir. Tablo1: Traktör Üretimi * Birim:Adet ** (*): dönemine ilişkin veriler İçduygu (1995), Sonraki yıllar OSD (1998). (**):1998 yılı tahminidir DPT(1998). 5

8 Çizelge 1:Traktör Üretimi den sonra tarımsal alanların mekanizasyonu sonucunda traktör kullanımı artmış buna paralel yurt içi traktör üretiminde artışlar yaşanmıştır yılında adet olan yıllık üretim, 1997 yılında %85 artarak adete ulaşmıştır ** Aşağıda Tablo 2 ve çizelge 2 de ise traktör parkındaki gelişme gösterilmiştir. Tablo 2: Traktör Parkındaki Gelişme Kaynak:DİE 6

9 yılında adet olan traktör parkı zamanla artarak 1997 yılında adete ulaşmıştır. Çizelge:Traktör Parkı I.2.2.Mevcut Kapasite ve Kullanım Aşağıda Tablo 3 ve çizelge 3 de traktör üretiminde KKO nın gelişimi gösterilmiştir. Tablo3: Traktör Üretiminde KKO ları Üretim * Kapasite KKO (%) 0,40 0,93 1,11 0,76 0,82 Kaynak: OSD (1999). (*):Tahmini. 7

10 1994 kriz koşullarında % 40 lara kadar düşen kko ları sonraki yıllar yüksek sayılabilecek bir kko ya ulaşmıştır. Çizelge 3:Traktör Üretiminde KKO 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Çizelgede de izleneceği gibi kko ları 1994 yılında dibe vurmuş, 1996 yılında en yüksek kko nına ulaşılmıştır. Aşağıda tablo 4 de ise iller itibariyle tarımsal mekanizasyonun bir göstergesi olarak kullanabileceğimiz traktör parkının gelişimi gösterilmiştir 8

11 Tablo 4: İllere Göre 1000 Hektara Düşen Traktör Sayısı ve İller Bazında Traktör İller 1995 N-µ 1996 N-µ Traktör Sayısı Traktör Sayısı A B (N) (N) ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY ISPARTA İÇEL İSTANBUL İZMİR KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K.MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE

12 Tab.devamı ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ Ş.URFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN ŞIRNAK BARTIN ARDAHAN IĞDIR YALOVA KARABÜK KİLİS OSMANİYE Σ Σ µ 11719,1 µ 12351,775 OS 9.122,97 os 9.371,20 σ ,30 σ ,1 SS ,59 SS ,00 Kaynak: Kendi hesaplamalarımız. Σ: Toplam değeri µ: Aritmetik ortalamayı Os: Ortalamadan sapma değeri σ 2 : Varyansı SS:Varyansın karekökünü (standart sapmayı) A:Toplam tarım alanını B:1000 hektara düşen traktör sayısını göstermektedir. 10

13 1996 yılı 1995 yılına göre daha traktör sayısı açısından daha değişken bulunmuştur. Gerek standart sapma gerek varyans değerlerinde bu durum açıkça görülmektedir yılını baz alan bir değerlendirme yapıldığında, iller düzeyinde ortalamadan yüksek değere sahip iller; Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, ve Yozgat olarak tespit edilmiştir. Ortalamadan düşük değere sahip iller ise; Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl,Bitlis, Burdur,Çankırı,Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İçel, Kars, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Ş.Urfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olarak belirlenmiştir. İkinci kategoride yer alan illerden Kocaeli ve İçel istisna kabul edilirse diğer illerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin de göreceli olarak geri olduğu söylenebilir. 11

14 I.3.Talep Tahmini Tarımda traktöre olan talebi etkileyen başlıca faktörler traktör fiyatları, traktör kredileri, kredi faiz oranları,girdi fiyatları, taban fiyatlar, enflasyon vs gibi faktörler sayılabilir. Günümüze kadar talep tahminlemesine 4 yönelik bir çok analiz metodu uygulanmış ve geliştirilmiştir. Bu metodlar arasında en önemlileri; i) yakın geçmişe ait (2-5 yıl) verilerin basit veya ağırlıklı ortalamalarından yararlanılarak yapılan zaman serisi analizleri, ii) bağımsız değişkenlerini yukarıda belirtilen faktörlerin en az biri veya daha fazlasının oluşturduğu doğrusal, doğrusal olmayan, tekli veya çoklu regrasyon analizleri, iii) ve son olarak uzak geçmişten günümüze kadar talep gelişiminin eğimine istatistiksel olarak en uygun modelin(doğrusal, logaritmik, kübik, kuadratik, üssel, s-eğrisi gibi) belirlenerek yakın ve/veya uzak geleceğe yönelik yapılan trend projeksiyonu analizleridir. Render ve Stair (1985) bu üç metoddan trend analizlerinin hem kısa, hem orta ve hem de uzun vadeli tahminleme çalışmalarında gerçeğe en yakın sonuçlar üretebileceğini belirtmişlerdir (DPT, 1995:89). Traktör talebi, traktör parkındaki artış miktarına hurdaya ayrılan traktör sayısının eklenmesiyle de belirleneceği ortadadır. Başka bir ifadeyle traktör parkındaki artış aslında, yeni traktör talebine eşittir ve buna hurdaya ayrılan traktörlerde (yenileme traktörleri) eklenirse o yılki toplam talep elde edilir. Aşağıda tablo de verilen teorik hurda çıkış değerlerinden son 5 yılın ortalaması alındığında her yıl ortalama adet traktörün 4 Talep tahmini yapılırken VII.BYKP ÖİK raporundaki yöntem benimsenmiştir 12

15 hurdaya ayrıldığı beklenebilir (Bu değer VII.Beş yıllık kalkınma planı için hazırlanan ÖİKR da 9642 olarak bulunmuştur.) Bu durumda gelecek için yapılabilecek park tahminlemesi ile olası park artışına bağlı olarak talebin projeksiyonuda gerçekleştirilebilir yılları arası Türkiye traktör parkının gelişimi aşağıda Tablo 5 de gösterilmiştir. Bu çalışmada traktör talebini belirlemeye dönük olarak önce ekonometrik çalışma yapılmış ancak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Traktör talebini belirlemeye yönelik olarak ikinci yöntem olarak trend analizi yöntemi uygulanmış, değişik formlarda (Linear, cubic, quadratic, logarithmic, exponential vs ) modeller denenmiş, gerek determinasyon katsayısı gerekse de gerçek ve tahmini traktör parkının gelişimini en tatmin edici olarak linear modelin verdiği belirlenmiştir. Yıllık ortalama traktörün hurdaya ayrılması ve park artışının da yaklaşık olması durumunda toplam traktör talebinin her yıl yaklaşık olarak adet olması beklenmektedir. Tablo5: Yılları Arası Türkiye'de Traktör Parkı Gelişimi 13

16 Park Park artışı Üretim ithalat ihracat Yurtiçi Toplam Arz Teorik Hurda Çıkışı TOPLAM Kaynak: DİE,OSD Değerlerinden Hareketle kendi Hesaplamalarımız. Tablo 6: Yılları arası Traktör Talep Projeksiyonu nu Belirleyen Park ve Hurda Çıkışı Değişimleri 14

17 TAHMİNİ DEĞERLER GERÇEK PARK * PARK HURDA ** YURT İÇİ *** PARK ARTIŞI ÇIKIŞI TALEP Kaynak: Kendi Hesaplamalarımız. (*):Gerçek park değeri üzerinden yapılan trend projeksiyonu analizleri çıktılarının irdelenmesi sonucunda uygun görülen Linear modele göre tespit edilmiştir. (**): Son beş yılın ortalama değeridir. (***): Traktör parkı içim tahmin edilen artış+tahmini hurda çıkışı. Çizelgede ve tabloda görüldüğü gibi gerçek ve tahmini(linear modele göre tahmin edilen tahmini park) park eğrileri / doğruları birbirine oldukça yakın oluşmaktadır. Çizelge 4:Tahmini ve Gerçek Park Park Gerçek Park Tahmin 15

18 Tablo 7: Gerçek ve Tahmini Traktör Parkı Gelişimi PARK PARK GERÇEK TAHMİN EĞİLİM PARK ARTIŞI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2952 Park artışı 26404,2157 Kaynak: Kendi Hesaplamalarımız DETERMİNASYON K. 0,

19 I.4.Tarım Alet ve Makinaları Tarım alet ve makinaları üretimi büyük ölçüde siparişe göre şekillendiğinden ve mevcut teknolojinin değişik taleplere uyum göstermesi nedeniyle bu sektörde talep tahminini sağlıklı olarak gerçekleştirmek oldukça zordur. Diğer yandan sektördeki talebi birçok unsur etkilediğinden tatmin edici talep tahminlerine ulaşmak zorlaşmaktadır. Nitekim bu durum VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı için hazırlanan Tarım Alet ve Makinaları ÖİKR da şöyle ifade edilmektedir: Tarım alet ve makinaları talebi tarımsal gelir, zirai krediler, ürün destekleme fiyatları, girdi kullanımı, sosyal yaşamdaki gelişmeler ve makine ve ekipmanların üreticiye sağladığı yarar ve benzeri faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bunların birkaçını göz önüne almadan yapılacak talep tahminleri fazla gerçekçi olmayacaktır. Tarım alet ve makine parkındaki gelişmeler incelendiğinde oldukça dalgalı bir gelişmenin yaşandığı izlenmektedir(bkz tab: 8,9,10). Bu durum gerek parktaki sayısal gelişmede gerekse de % değişmede açıkça izlenmektedir. Diğer yandan DPT tarafından ÖİKR için hazırlanan talep tahmini öngörüleri ile gerçekleşen değerler arasında önemli farklar tespit edilmiştir. Sektöre ilişkin bu yapısal özelliklerden dolayı(ve uyguladığımız ekonometrik ve istatistiki testlerin anlamlı çıkmaması nedeniyle) talep tahmini tarım alet ve makine sanayi için yapılmamıştır. Tarım Alet ve Makine İmalat Sanayiinde, parktaki sayısal gelişmeler, % değişmeler ve parktaki artışlar Tablo 8, 9 ve 10 da gösterilmiştir. 17

20 Tablo 8: Seçilmiş Bazı Tarımsal Alet ve Makine Parkındaki Gelişme Birim :Adet Hayvan Pulluğu Kulaklı traktör pulluğu Döner kullaklı traktör pulluğu Diskli traktör pulluğu Toprak frezesi Kültüvatör Merdane Traktörle çekilen çapa makinası Tahıl mibzeri Kombine tahıl mibzeri Pancar mibzeri Üniversal mibzer Çiftlik gübre dağıtıcısı Kimyevi gübre dağıtıcısı Orak makinası Biçer bağlar makinası Balya makinası Harman makinası Sapdöver Pancar sökme makinası Slaj makinası Selektör Tarımsal mücadele uçağı Sırt pulverizatörü Tarım arabası (Römork)

21 Tablo 9:Seçilmiş BazıTarım Alet ve Makine Sanayi Parkındaki % Gelişmeler Hayvan Pulluğu -5, , , , ,747 Kulaklı traktör pulluğu 3, , , , ,69263 Döner kullaklı traktör pulluğu 0, , , , ,22527 Diskli traktör pulluğu 0, , , , ,0625 Toprak frezesi 8, , , , ,4717 Kültüvatör 4, , , , ,80713 Merdane -6, , , , ,2275 Traktörle çekilen çapa makinası 4, , , , ,354 Tahıl mibzeri -1, , , , ,2279 Kombine tahıl mibzeri 8, , , , ,09839 Pancar mibzeri -15,3577 1, , , ,607 Üniversal mibzer 9, , , , ,305 Çiftlik gübre dağıtıcısı 0, , , ,8 103,008 Kimyevi gübre dağıtıcısı 4, , , , ,4584 Orak makinası 4, , , , ,0755 Biçer bağlar makinası 0, , , , ,4076 Balya makinası 0, , , , ,075 Harman makinası 1, , , , ,8986 Sapdöver 3, , , , ,3458 Pancar sökme makinası 6, , , , ,8668 Slaj makinası 32, , , ,101 30,1501 Selektör 5, , , , ,75052 Tarımsal mücadele uçağı 6,25-10,2941-4, , Sırt pulverizatörü 4, , , , ,41634 Tarım arabası (Römork) 2, , , , ,

22 Tablo 10 : Seçilmiş Bazı Tarım Alet ve Makine Parkındaki Artış Hayvan Pulluğu Kulaklı traktör pulluğu Döner kullaklı traktör pulluğu Diskli traktör pulluğu Toprak frezesi Kültüvatör Merdane Traktörle çekilen çapa makinası Tahıl mibzeri Kombine tahıl mibzeri Pancar mibzeri Üniversal mibzer Çiftlik gübre dağıtıcısı Kimyevi gübre dağıtıcısı Orak makinası Biçer bağlar makinası Balya makinası Harman makinası Sapdöver Pancar sökme makinası Slaj makinası Selektör Tarımsal mücadele uçağı Sırt pulverizatörü Tarım arabası (Römork) Tarım alet ve makinalarından hayvan pulluğunun sayısında mekanizasyon sürecine paralel düşüş yaşanırken, Traktör pulluğu, toprak frezesi, kültivatör, kimyevi gübre dağıtıcısı, orak makinası, sırt pulverizatörü, tarım arabası gibi makine ve aletlerde artış yaşanmıştır. Tablodan görüldüğü gibi birçok üründe belli bir trend görülmemekte inişli çıkışlı bir seyir izlenmektedir. 20

23 I.5.GAP Bölgesinde Traktör Tarım Alet ve Makinaları Talebi GAP yaratacağı nitel ve nicel değişmeler nedeniyle Türkiye nin en önemli entegre bölgesel kalkınma projesidir. GAP bölgesinde sulu tarıma geçilmesi ile birlikte ürün deseni içerisinde en önemli değişmenin, pamuk, buğday-arpa, yem bitkileri, meyve-fıstık üzerinde olduğu belirlenmiştir (Anonymous dan aktaran VII.BYKP ÖİKR, 95). Bölge düzeyinde traktör ve tarım alet ve makine talebi çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yaklaşımlardan birisi, ürün deseni, toprak, ve iklim özellikleri, üretimde kullanılan tarım makinalarının tip işlem sayıları, iş başarıları vb özellikler dikkate alınarak birim üretim alanı başına toplam enerji gereksinimleri (kwh/ha) esas alınarak tahminlerin yapıldığı yöntemdir(vii.bykp ÖİKR, 96). Sabancı ve Işık (1994) Enerji esasına dayalı yöntem kullanılarak ve GAP bölgesi ile gerek iklim gerekse toprak özellikleri bakımından benzerlikler gösteren Çukurova bölgesi verilerinden yararlanarak tahmin yoluna gitmişlerdir. Buna göre çoklu ürün desenlerinin yer aldığı işletme veya yöreler için ortalama birim traktör gücü gereksinimi değerlerinin; kuru tarımda 0,5 Kw/ha, sulu tarımda da 1,25 Kw/ha dolayında olduğu belirtilmiştir. ( Işık (1998), Sabancı et.al. (1990), Anonymous (1993) den aktaran VII.BYKP ÖİKR(19 96 )). ÖİKR(1996) da GAP bölgesi için öngörülen tarım alet ve makine talebi aşağıda tablo 11 de gösterilmiştir. ( Tarım alet ve makine sanayine ilişkin olarak talep tahmin analizinin önündeki zorluklar önceki satırlarda belirtilmişti. Ancak burada daha spesifik bir alan için yapılan tarım alet ve makine öngörüleri olsa olsa kaba bir fikir vercektir) 21

24 Tablo11: GAP Bölgesinde Tarım Alet ve Makinaları Talebi Makina Balya makinası Tahıl ekim makinası Biçerdöver Biçme Makinası Diskaro Karık Açma Pulluğu Sıra Arası Çapa Makinası Pamuk Ekim Makinası Pulluk 0 0 İlaçlama Makinası Santrifüj Gübre Dağıtıcı 0 0 Dipkazan Harman Makinası Tarım Arabası 0 0 Fide Dikim Makinası DPT (1995). Tablodan da izleneceği gibi GAP bölgesinde exstansif (yaygın) tarımdan entansif (yoğun) tarıma geçişle birlikte mekanizasyon sürecine paralel tarım alet ve makine talebinde önemli talep genişlemesi beklenmektedir. I.6.Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Bazı Tarım Alet ve Makinaları Aşağıda Tablo 12 ve 13 de ise bölgeler düzeyinde seçilmiş bazı tarım alet ve makine sanayindeki sayısal gelişmeler gösterilmiştir. Bölgesel düzeyde tarım alet ve makine sayısındaki gelişmeler göz önüne alındığında; Tarımda mekanizasyon düzeyinin en yüksek olduğu bölgelerin 2. ve 1. bölge olduğu görülmektedir. Tarım alet ve makine kullanım düzeyinin en düşük olduğu bölgeler ise 5. ve 6. bölgeler olmuştur. Başka bir ifadeyle bölgeler düzeyinde makine kullanımında önemli farklılıklar bulunmakta olup, bazı bölgelerin gittikçe entansif tarıma geçmesine paralel olarak güçlü bir potansiyel talep bulunmaktadır. 22

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 21.06.2016 Sayı 51 Genel Değerlendirme Mart 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2016 verilerinin değerlendirildiği- 51. sayısında

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI. Lütfi ELVAN

BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI. Lütfi ELVAN BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE YIĞINLAŞMASI Lütfi ELVAN 17 HAZİRAN 2005 AB nin Bölgesel Amaçlı Bütçesi Milyar 1955-88 58 1989-93 64 1994-99 163 2000-06 260 2007-13* 336 * Tahmin BÖLGESEL GELİŞME ve SEKTÖR-BÖLGE

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015

SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 SEVGİ ALTINBAŞ TÜİK KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRÜ 09/12/2015 Nüfus Milli Gelir Eğitim Dış Ticaret Sağlık Yapı İzin Doğum Konut Satış Ölüm Ulaştırma Evlenme ve Boşanma Enerji İşgücü Çevre Tüketim Tarım Fiyat Endeksleri

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı