m-suite / PRNET Sayfa 1/11

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m-suite / PRNET Sayfa 1/11"

Transkript

1 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA SERHAT KALKINMA AJANSI HAZİRAN 2013 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN SERKA SERKA, KARS' TA TOPLANDI Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Anayurt Yerel Y ayınlar SERKA, Kars'ta toplandı Kars (Anayurt) - Serhat Kalkınm a A jansının (SERKA) 30.Olağan Yönetim Kurulu Top lantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e Başkanlığında Kars1ta yapıldı. Kars, Ardahan, İğdır veağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Top lantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a A jansı H izm et Binası'nda gerçekleştirildi. S ERKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ağrı, Ardahan ve İğdır T icaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ağrı ve Ardahan İl G enci Meclis Başkanları katıldı. Top lantın ın ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a A jansının TRA2 Bölge Planı oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağrı Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı. SERKA' NIN 30. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARS' TA YAPILDI Erzurum Yeni Gün Ulusal G azeteler 4 48 SE RKA'nın 30.Yönetim Kurulu toplantısı Kars'ta yapıldı Serhat Kalkınm a Ajansı'm n (SERKA) tim Kurulu Başkan Vekili Kars V alisi Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn illerinde faaliyet yürüten SE RKA'nın 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Toplantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a Ajansı H izm et Binası'nda gerçekleştirildi. S ERKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkam N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkam Faruk Köksoy, Ağn, Ardahan ve İğdır T icaret ve Sanayi Odası Başkanlan, Ağn ve Ardahan İl Genel M eclis Başkanlan katıldı. Top lantım n ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a Ajansı'm n TRA2 Bölge Plam oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağn Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı. (İHA) 3 0.O la ğ a n Yönetim Kurulu Toplantısı, YöneEyüp Tepe Başkanlığı'nda Kars' ta yapıldı KARS' TA AŞIKLIK" KURSU An kara Belde Ulusal G azeteler 8 16 Kars'ta "Aşıklık" kursu A 1 KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şık la r Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tannku lu, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklanyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tannku lu, "Türkiye'nin en büyük aşıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tannku lu, aşıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren asıklarlarım ızla beraber böyle bir akad em ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? G eçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışma, kafiye ve değişme konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşma ve okullaşma olacaktır diye düşünüyorum." (A.A) SERKA YÖNETİMİ TOPLANDI Erzurum Pusula Yerel Yayınlar 4 24 S ERKA yönetim i toplandı \ T acettin D URM UŞ / KARS Serhat Kalkınm a A jansı'nm (SERKA) 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Top lantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e başkanlığında Kars' ta yapıldı. Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten S ERKA'm n yönetim toplantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a A jansı Hizm et Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya S E RKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp Tepe, Ardahan V alisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, A ğrı, Ardahan ve İğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ağrı ve Ardahan İl Genel M eclis Başkanları katıldı. Toplantın ın ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nm TRA2 Bölge Planı oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağrı Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı.

2 m-suite / PRNET Sayfa 2/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA KARS' TA AŞIKLIK" KURSU İstanbul Son S aat Yerel Y ayınlar 5 30 Kars'ta "Aşıklık" kursu? "Kars Aşıklar Akademisi" adiı proje kapsamında aşıkiara yönelik düzenlenen kursla aşıklık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor (AA) - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları Aşık Şenlik Küttür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. H alk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şık la r Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tanrıku lu, A A m uhabirine/yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklarıyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tanrıku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tanrıku lu, aşıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşılarlarım ızla beraber böyle bir akadem ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye dü şünü yorum." Aşık G ültekin Bulutoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulam alarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Bizim Anadolu G azetesi Yerel Y ayın lar Kars'ta "Aşıklık" kursu KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Ş enlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tannku lu, yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a A jansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklarıyla ianınan b ir kent olduğunu ifade eden Tannku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tannku lu, aşıklık geleneğinin d e -1 vam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklanm belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarlarım ızla beraber böyle b ir akad em ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklanm ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye düşünüyorum." A şık Gültekin Bulutoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha aynntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulamalarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Günboyu Ulusal G azeteler 2 56 Kars'ta "Aşıklık" kursu "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik düzenlenen kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor M urat Çobanoğlu Aşıkları Konuna Derneği ve Kars Halk O zanlan A şık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars Aşıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında, aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa, eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıjd a r Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tanrıku lu, yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda, aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklanyla tanınan b ir kent olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Türkiye'nin en büyük aşıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. T anrıku lu, a şıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarlarım ızla beraber böyle bir akadem ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada, aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye düşünüyorum." A şık G iiltekin Bululoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulamalarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. (AA) KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara G ündem Yerel Y ayınlar Kars'ta "Aşıklık" kursu KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Şenlik Kül tü r ve Yaşatm a D erneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdüriüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan T anrıku lu, yaptığı açıklam ada. Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini. Kars'ın aşıklanyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tanrıku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi.

3 m-suite / PRNET Sayfa 3/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA İĞDIR' DA HAYVANCILIK. Dünya Kobiden Ulusal G azete Ekleri 2 70 İğdır' da hayvancılık... İğdır, ülkem izde güneşi ilk gören yer. Erm enistan, A zerbeycan'ın özerk Cum huriyeti Nah cıvan ve İran'a sının olan bir serh at ketti. Biraz tarihe m erak) olanlar bu kadim yöreyi Uzun Haşan Padişah ın da m erkez edindiğini bilir. Yöreye gidenlerin Ani ören yerinden İshak Paşa Sarayı na yerleşik insanının taşı dillendiren ustalığı karşısında şaşm am ası m üm kün m ü? Aras suyunun suladığı, pam uk üretilen, kaysı ve diğer m eyvelerim e ünlü b ir yu rt parçası İğdır. İğdır 5 bin 537 m etre yüksekliğ indeki Ağn Dağı'nın zirvelerini seyreden, biraz ileride Ç aldıran a ulaştığınız M uradiye'den g eçerek Van Götti'ne selam verd iğiniz yerdir. Yüce dağlan, yülcsekplatolan, serin yaylalan üe kendine özgü birikim leri, zenginlikleri ve kültürü olan yu rt parçasıdır buralar. Her yerde, uygun olan her ortam da dile getirdiğim bir ilkeyi anım satayım : Elinin m enzili altındaki kaynaklan etkin ve verim li kullanam ayan toplum lar, dışardan gelen kaynaklan da asla verim li kullan am ıyor ve çarçur ediyor. Elim izin altındaki kaynaklarım ızla başında topraklarım ız geliyor... O topraklarda etkin ve verim li tanm sal üretim ve hayvancılık yaparruyorsak. inanın bana oraya gelen çok iyi niyetli yatırım cılara da gerçek desteği veremeyiz. Serhat Kalkınma Ajansı, (SERKA) yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla ilgili bir toplana düzenliyor. Genel S ekreter Hüseyin Tutar. Doç.Dr. M ehm et San, Doç. Dr. Yücel Ünal, Yrd. Doç. Dr. Ö sm etullah Arvas, yörede yaşayan insanlar olarak d eğerlen dirm eler yapıyor. D eğerlendirm eleri özetleyerek paylaşalım : Ülkem izin genelinde olduğu gibi. İğdır yöresinde de üreticilerin örgütlenm e düzeyleri çok düşük. O rtaklık kültürü çckaytf, in sanlar "kiiçük olsun benim dsun"algıanı aşam am ış durum da. Yöre insanının "geleneksel yöntem lere bağlılıktaki taassubu" gelişm e yaratm anın önündeki en büyük engel Yörede yaşayanlann kendi içlerinde, yöredeki kam u birim leriyle, sivil inisiyatiflerle iletişimlerinde sınıfı geçmelerine im - kana yok... Hayvan bannaklanrun modernleştiril- «Sff meşindeki en büyük engeli, geleneksel anlayöresinde DE Y l? 3 taassupla bağlı olm a oluşturuyor. Ü RETİCİLERİN * Yöred eki hayvan varlığının büyük ço- Ö RG Ü TLEN M E ğunhıgunu "yerli sığır" oluşturuyor. Bu hay-. D ÜZEYLERİ ÇOK DÜŞÜK, vanlann süt ve et verim leri çok düşük. O RTAKLIK KÜLTÜRÜ Hayvancılık işletm eleri rençberlik, kü-çok ZAYIF. İN SANLAR çükevtipiüretim iaşab ilm işdegl..ö itgütlühay"k Ü Ç Û K O LSUN BENİM vancılıkta bazı g irişim ler olsa da yörenin ka- OLSUN"ALGISINI derini değiştirecek güçte değil. A Ş AM A M IŞ DURUM DA.. üreticinin örgütlen m em iş olm ası, yörey İNSANININ A hayvancılıkta üretilen değerlerden aslan pa- "G E LE NEKSEL YÖNTEM LER E 1A kom ısy oncuların alm asına yol BAĞLILIKTAKİ 'A qr, A TA A S S U B U " G ELİŞM E # Yöreye getirilen kültür ırkı hayvancılığa YARATM AN IN da geleneksel yöntem lerle bakıldığı için ülkeö N ÜN D EK İ EN BÜYÜK nin diğer yörelerindeki ortalam anın altında b ir EN G EL verim elde ediliyor. İğdır'a yapılan bir hazır giyim tesisinin açılışı için gittim.,. Yukanda özetleyerek aktardığım saptam alan da "Serhatta G ündem " gazetesinin 3'ncü sayısından aktardım. Yöreye yakınlığını bildiğim Kalkınm a Bakanı C evdet Yılm az a bir çağnm var. Siz öncülük edin; 1. Kalkınm a Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığı, Ekonom i Bakanlığı, G ıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, KO SG EB ve Kalkınm a Ajanslan'nın yetkilileriyle bir toplantı yaparak havzalar bağlam ında uygulanabilir olan işlerin bir döküm ünü yapalım. 2. Yörede tanm. hayvancılık, im alat ve hizm et kesim inde fiziki serm ayenin bir envanterini çıkardım : Yollar, havaalanlan, turizm olanakların ın neler olduğuna ilişkin net bilgi edinelim. Ö zellikle hayvancılıkta yurttaşın eğitim i, parçalanm ış arazilerin örgüdenm esi, kaba yem üretim olanaklan, süt ve e t ürünleri degerfendirm e konulanın açık yürekle ele alalım. 3. M evlana'nın sözünü dinleyelim : "İki yol v a r her insanın önünde/ Kolayını arar gelenekte dinin de/ İçindeki sese kulak verirse eğer/ Farklı yo lla r bulacaktır derinde. " G elenek taassubundan kurtulm ak için yapılm ası g erekenler konusunda b ir ortak akıl, ortak dil, ortak değer, ortak irade ortaya koyalım İnsanlarım ıza günüm üz koşullarına uygun bakış açısı kazandırılm ası için bütün gücüm üzü ortaya koyalım. 4.Söylen ecek her sözün bir fizibilitesi olm asını sağlayalım...h ayali projelerle yaratılan illüzyonlara firsat verm eyelim. Eleştirel aklı kullanalım, bizim eksiklerim izi tam am layanlara, yanlışlarım ızı dü zeltenlere daha çok sevgi ve saygı duym ayı hep birlikte öğrenelim ve yaşam a taşıyalım 5.Y apılan çalışm alan sürekli raporiayarak kam uoyu ile paylaşalım...a ngajm anlanrruzı. hesaplarım ızı, kitaplarım ızı, yarattığ ım ız sonuçlan özgüvenle herkesle tartışm a düzeyine erişelim... Bütün bunlan yapm ak, ülkem iz için çok zor olan şeyler değil... Rüştü BOZKURT rustutxizkijrt9dunya.com AŞIKLIK GELENEĞİ DEVAM ETSİN DİYE KURS AÇILDI Yeni Asya Ulusal Gazeteler 4 51 A şıklık geleneği devam etsin diye kurs açıldı M URAT Çobanoğlu /Yşıkbın Korum a Derneği ve Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta şehirdeki lf> aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars.Aşıklar Akadem isi Başkam Nazını irfan Taıınkulu, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kalxıl eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Tannkulu, aşıklık geleneğinin Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğitnda M Ö za nlenen kursta şehirdeki 15 aşığa eğitim veriliyor. FOTOCRAfiAR: Ç A C t a r se fe r i aş / m devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarianm ızla beraber böyle bâr akad em ik çalışm ayı yürütelim ekttik \e çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? G eçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü \-akıflaşma ve okullaşma olacaktır diye düşünüyorum." Kars / aa RÜŞTÜ BOZKURT Dünya Ulusal G azeteler 9 96 v... w w B UZD AĞININ DİBİ Rüştü BOZKURT rustubo2kurt9dunya.com İğdır'da yeni bir um ut projesi Epey zam andır İğdır'ı bir kez daha görm eyi planlıyordum. G eride bıraktığım ız perşem be günü İzm ir kökenli FG Group'un ve kurucusu Fuat G özaçan'ın girişim ini yerinde görm ek için İğdır'daydım. Sıkıntılı bir yolcu luk olacağını bile bile, Ağrı D ağı'nın doruklannı seyrettiğim iz, Aras suyunun can verdiği ovasında pam uk üretilen, kaysısı ve diğer m eyveleri ile ünlü bu yurt parçasını bir kez daha görm ek, değişm eleri kavrayabilm ek için uykusuz iki geceyi göze aldım. FG Group'un projesinin fa rklılık yaratan özellikleri var: Birincisi; proje sadece İğdır'a odaklı değil. İğdır. Kars ve Ardahan'ı Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) faaliyet alanını hedefleyen bir' havza anlayışı" ile hazırlanm ış. Bu. ülkem izin geleceğini irışa etm ede önem li bir adım ; gözden ırak tutulm am ası gereken bir anlayış ve bakış açısı değişism esi. İkincisi; T eşv ik Sistem inde yapılan değişikliklerle sağlanan avan tajlar dikkate alınm ış. Asıl önem lisi FG G roup, ilgili bakanlıklar ve yerel ör w gü çlenm elerle projesini İĞ D IR'D A BAŞLAYAN YEN İ YATIRIM AN LA YIŞ IN I BİR "U LU SAL PROJE" M ANTIĞ I İLE ELE ALM ALI; "...BİZDE BÖYLE PRO JELER BAŞARILI O LM UYO R" N O KTA SIN A G ÖTÜREN BAŞARIS IZLIKLARIN YÜ K LED İĞ İ M ALİYETİ Ö D EM EM ELİYİZ. 12 yıllık bir gelecek üzerine inşa edilm esini sağlam ış. Aynca, çok büyük bir yatınm yapm a yerine, kollayarak gelişm e stratejisini benim sem iş. Projede havza algısı yanında sineıjik küm elenm e yaratm a am acı da benim senm iş. Başlangıç noktasına hassas bağ lılık ilkesine uyulduğu izlenim i edindim. Üçüncü bir özellik, FG G rubun küresel nitelikte ağlara sahip olması... Hazır bir müşteri ağı olduğu gibi. Hollanda odaklı Ar-Ge olanaklan da var. Fuga, Tigerhill gibi markalara sahip.

4 m-suite / PRNET Sayfa 4/ 11 Yılda 100 m ilyon Avro satın alm a yapan bir ölçeğe ulaşm ış. Müşteri know -how 'ı açısından da potansiyele sahip. FG G ruoup'un küresel ağı, havsa bakışı, küm elenm e algısı, kadem eli gelişm e stratejisi, teşvikleri 12 yıllık b ir proje kapsam ında ele alm ası ve kam u yönetim i ile bir çeşit sözleşm e yapılm ası, çalışm a koşullan, çocuk işçi çalıştırm am a taahhüdü ve çevre özeni konusunda angajm anları, kurucu-yöneticisinin vizyoner kişiliği yatınm açısından um ut verici. Açılışı AKP'nın ekonom iden sorum lu G enel Başkan Yardım cısı Num an Kurtulm uşa yaptırılm ası da, en üst A iyasi gücün projeye angaje edilm esi bakım ından önem li bir ustalığın kanıtı., Bugüne kadar başlangıç niyetleri çok iyi olan ve kağıt üzerinde çok düzgün ve çekici gözüken, kam uoyuna yapılan açıklam alarda her şeyi dört dörtlü ka österen çok sayıda girişim e tanıklık ettim. Arka plana ve aynntıya özen gösterilm ediği için o projelerin nasıl "beklenti çöküşü" yaşattığını da yüreğim kanayarak izledim. Sütten ağzı çok yanm ış olanlardanım. "Sütten ağzı yanının yoğurdu üfleyerek yem esini" hoş görm elisiniz. İğdır, Kars ve Ardahan'ı içeren FG Group'un girişim ini içtenlikle alkışlıyor ve kutluyorum. Yaklaşık yanm yüzyıllık deneyim im "övgüye kabız, sövgüye am el" olm am ak gerektiğini bana öğretti. Alkışladığım ız girişim lerinin başarılı olm ası için eleştirilerim izi yap m azsak "yanm iş" yapm ış oluruz. Halkım ız," Yanm doktor candan eder, yanm im am dinelen eder" der. Yanm projeler de başansız olduklannda toplum un" iş yapm a enerjisini girişim ci serm ayesini çarçur eder" FG Group'un bu yeni atılım ını ekonom inin bütün aktörleri yakından izlem eli, öncelikle Teşvik Sistem inden sorum lu kam u birim leri proje ile ilgili bütün taahhütlerini yazılı hale getirerek kam uoyu ile paylaşm alı. G irişim ci FG G roup, taahhütlerini yazılı belge haline getirerek, bölge insanı kadar bütün kam uoyuna sunm alı. Seçilm iş ve atanm ış yerel yönetim yetkililerinin taahhütleri kadar ayrıntıdaki tutum ve davranışlan bir koordinasyon m ekanizm ası ile belgelenm ek. Sivil toplum örgütleri, kendi sorum luluklarım belirlem eli ve proje kapsam ında yerini alm alı. Bütün bunlar yetm ez m utlaka sistem li işleyebilen b ir "gözetim ve denetim m ekanizm ası" kurulm alı, işletilm eli, ulaştığı sonuçlar da kam uoyu ile paylaşılm alı. Özellikle de İğdır'da düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmalı. Geçmişteki yönetim metot ve tekniklerinden farklı, günün koşullarına uygun bir "ortak proje" algısı öne çıkmalı. İğdır'da başlayan bu yeni yatınm anlayışını b ir "ulusal proje" m antığı ile ele alm alı; geçm işte çok tanıklık ettiğim iz"... bizde böyle proj eler başarılı olm uyor" noktasına götüren başansdıklann yüklediği m aliyeti ödem em eliyiz. Nedenleri ve kaynaklan ne olursa olsun, yeni bir başansızlıkla serhat insanım ızın um udunu boşa çıkarm ayalım. Güzel başlayıp, kötü bitirişlerin bu ülkeye verdiği zaran hepim iz biliyoruz. Hata yap m ak insanın hakkıdır, am a aynı hatalan tekrarlam am a hakkım ız yoktur... İĞDIR' DA Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Eskişehir Sakarya Yerel Yayınlar İğdır'da hayvancılık... İğdır ülkem izde güneşi ilk gören yer. Erm enistan, Azerbeycan'ın Ö zerik Cum h uriyet Nahcıvan ve Iran' a sının olan bir serh at kenti. Biraz tarihe m erakı olanlar bu kadim yöreyi Uzun Haşan Padışah'ın yöreyi m erkez edildiğini bilir. Ani ören yerinden Ishak Pöşa Sarayı'na yörenin yerleşik insanının taşı dillendiren ustalığı karşısında Aras suyunun suladığı, pam uk üretilen, kaysı ve diğer m eyveleri ile ünlü b ir yurt parçası İğdır. İğdır 5 bin 537 m etre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvelerini seyreden, biraz ileride Çaldıran'a ulaştığınız M uradiye'den geçerek Van G ölü'ne selam verd iğiniz yüce dağlan, yüksek platolan, serin yaylaları ile kendine özgü birikim leri, zenginlikleri ve kültürel olan bir havza burası... Her yerde, uygun olan her ortam da dile getirdiğim bir ilkeyi anım sayalım : Elinin m enzili altındaki kaynakları etkin ve verim li kullanam ayan toplum lar, dışardan gelen kaynakları da asla verim li kullanam ıyor ve çarçur ediyor. Elim izin altındaki kaynaklarım ızın başında topraklanınız geliyor...o topraklarda etkin ve verim li tanm sal üretim ve hayvancılık yapam ıyorsak, inanın bana oraya gelen çok iyi niyetli yatınm cılara da gerçek desteği verem iyiz. Serhat Kalkınm a Ajansı(SERKA) yörenin önem li geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla ilgili bir toplantı düzenliyor. G enel S ekreter Hüseyin Tutar, Doç.Dr. M ehm et Sarı, Doç. Dr.Yücel Ünal, Yrd.D oç.d r. Ösm etullah A rvas yörede yaşayan in sanlar olarak değerlen dirm eler yapıyor. D eğerlendirm eleri özetleyerek paylaşalım : Ülkem izin genelinde olduğu gibi, İğdır yöresinde de üreticilerin örgütlenm e düzeyleri çok düşük. O rtaklık kültürü çok zayıf, in sanlar "küçük olsun benim olsun" algısını aşam am ış durum da. Yöne inanının "geleneksel yöntem lere bağlılıktaki taassubu " gelişm e yaratm anın önündeki en büyük engel. Yörede yaşayanlann kendi içlerinde, yöredeki kam u birim leriyle, sivil inisiyatiflerle iletişim lerinde sınıfı geçm elerine im kana yok. Hayvan barınaklannın m odernleştirilm esindeki en büyük engeli, geleneksel anlayışa taassupla bağlı olm ası oluşturuyor. «Yöredeki hayvan varlığının büyük çoğunluğunu "yerli sığır" oluşturuyor. Bu hayvanlann süt ve e t verim leri çok düşük. Hayvancılık işletm eleri ren çberlik, küçük ev tipi üretim i aşabilm iş değil... Örgütlü hayvancılıkta bazı g irişim ler olsa da yörenin kaderini değiştirecek güçte değil. Ü reticinin örgütlen m em iş olm ası, yörede hayvancılıkta üretilen değerlerden aslan payını ancılann, kom isyoncuların alm asına yol açıyor. Yöreye getirilen kültür ırkı hayvancılığa da geleneksel yöntem lerle bakıldığı için ülkenin diğer yörelerin deki ortalam anın altında bir verim elde ediliyor. İğdır'a yapılan bir h azır giyim tesisinin açılışı için gittim... Yukanda özetleyerek aktardığım saptam alan da "Serhat'ta G ündem " gazetesinin 3.'cu sayısından aktardım. Yöreye yakınlığını bildiğim Kalkınm a Bakanı Cevdet Yılm az'a bir çağnm var.s iz öncülük edin; 1.Kalkınm a Bakanlığı, Bilim,Sanayi ve T ekn oloji Bakanlığı, Ekonom i Bakanlığı,G ıda,tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı KO SG EB ve Kalkınam Ajansları'nın yetkilileri ile bir toplantı yaparak havzalar bağlam ında uygulanabilir olan işlerin bir döküm ünü yapalım. 2.Yörede tanm, hayvancılık, im alat ve hizm et kesim inde fiziki serm ayenin bir envanterini çıkanlım : Yollar, havaalanları, turizm olanaklannın neler olduğuna ilişkin net bilgi edin elim.ö zellikle hayvancılıkta yurttaşın eğitim i, parçalanm ış arazilerin örgütlenm esi, kaba yem üretim olanaklan, süt ve et ürünleri değerlendirm e konulannı açık yürekle ele alalım. 3. M evlana'nın sözünü dinleyelim : " İki yol v a r her insanın önünde/ Kolayını arar gelenekte dinin de/ içindeki sese kulak verirse eğer/ Farklı yo lla r bu lacaktır derinde". G elenek taassubundan kurtulm ak için yapılm ası gerekenler konusunda bir ortak akıl, ortak dil, ortak değer, ortak irade ortaya koyalım, tnsanlanm ıza günüm üz koşullarına uygun bakış açısı kazandınlm ası için bütün gücüm üzü ortaya koyalım. 4.Söylen ecek her sözün bir fizibilitesi olm asını sağlayalım...h ayalı projelerle yaratılan illüzyonlara fırsat verm eyelim. Eleştirel akalı kullanalım, bizim eksiklerim izi tam am layanlara, yan lışlarım ızı düzeltenlere daha çok sevgi ve saygı duym ayı hep birlikte öğrenelim ve yaşam a taşıyalım. 5.Yapılan çalışm aları sürekli raporlayarak kam uoyu ile paylaşalım...angajm anlanm ı zı, hesaplanm ızı, kitaplarım ızı, yarattığım ız sonuçlan özgüvenle herkesle tartışma düzeyine erişelim... Bütün bunlan yapma ülkemiz için çok zor olan şeyler değil... KARS' TA AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ An kara Son Söz Yerel Y ayın lar Kars'ta A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi KARS (İHA) - Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıku lu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "A şıklar Akadem isinin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-veı işi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar A kadem isi adı altında değerli hocalanm ızın katkılarıyla ozan lanm ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerin e ekledi. Yapılan konuşm alann ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'ııd e aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek.

5 m-suite / PRNET Sayfa 5/11 ASIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Erzurum Milletin Sesi Ulusal G azeteler x A sıklar Akadem isi Projesi Hayata Geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan Aşıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'm n ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki a şıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "Aşıklar A k adem isi1nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğren ecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projcsi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılanyla ozan larım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. KARS' TA AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Erzurum Pusula Yerel Y ayınlar 7 88 Kars'ta A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığının ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar A kadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akadem isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta Aşıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a Ajansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozan larım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akad em isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Erzurum Yeni Gün Ulusal G azeteler 2 45 A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve kente m evcut olan iki a şıklar dem eğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar A kadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrı- kulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tannkulu; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. Arkad aşlan m ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akad em isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki dem eğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kare A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozan lanm ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konulan daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapüan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. (IHA) ERZURUM DERS ALSIN! Erzurum Yeni Kuşak Yerel Y ayın lar 7 80 Erzurum ders alsın! Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşık la r derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek.it anrıku lu ; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada b irb irim iz le beraber olacağız. A rkadaşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akad em isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi.bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozanlarım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak isledikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuşlu.belediye Başkanı N evzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzman akademisyenler tarafından ders verildi. Aşıklar Akademisi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. İha

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri

SERKA en iyi ajanslarımızdan biri Kamu çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ta 31 kamu kurumunda 1377 kamu çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sigortacılıkta karapara aklanması

Sigortacılıkta karapara aklanması .kim - Aralık 2006 SAYI: 6 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ YAYINIDIR Sigortacılıkta karapara aklanması MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi nde sigortacılığa ilişkin

Detaylı

En büyük hissedar öğrenciler

En büyük hissedar öğrenciler Günümüz gençliğinin sorunu ne? GÜMÜŞHANE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen Günümüz Gençliğinin Özellikleri ve Sorunları konulu konferansa konuşmacı olarak Gümüşhane Üniversitesi

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı

SERKA ya 219 proje başvurusu yapıldı Kalkınma Bakanı Yılmaz, DAP Eylem Planı nı açıkladı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz; DAP Eylem Planı sonunda DAP Bölgesinde yer alan illerin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracaklarını belirterek

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Başkan dan. Ç. Ali KOPUZ İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan dan. Ç. Ali KOPUZ İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Başkan dan Ç. Ali KOPUZ İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Dostlar, Türkiye, son derece hayatî olan tarihsel bir süreçten daha geçiyor. Bu süreci en iyi şu şekilde tanımlayabiliriz:

Detaylı

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar

Kapak. Haber. Rapor. Sağlık. Fuar içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 46 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel Sekreter) Yayın Kurulu Ramazan

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum Küresel Ekonomiye Uyum Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun heyetinde iş dünyasını ve odamızı temsilen katıldığım Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın İsveç,

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE

Böyle baba olur mu? Büyükşehir Belediyesi ne operasyon düzenleyen polis, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel den hesap soracak >>3 TE SAYFA 01 Böyle baba olur mu? Eşlerine yönelik şiddette sınır tanımayan kocalar, şimdi de çocuklarına yöneldi. Jiletle önce 5 yaşındaki kızını, ardından da kendi bileklerini kesen D.Y, hastanede yaşam savaşı

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ YATIRIM ALTERNATİFLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Odamız tarafından oluşturulan Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Alternatifleri

Detaylı

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle Genel Yayın Yönetmeni Denizli İş Dünyasının Büyük Başarısı DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Denizli Ticaret Odası,

Detaylı

25 Ocak 2014 Cumartesi

25 Ocak 2014 Cumartesi Boğazındaki et büyümesi sonucu 30'dan fazla ameliyat geçiren, enfeksiyon riski nedeniyle okul hayatına evde başlayan 7 yaşındaki Ece Nergiz Eligür, hem okul hem de hayat mücadelesinde kazanan taraf oldu

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

Kurban Bayramınızı, saglık ve mutluluklar dileriz.

Kurban Bayramınızı, saglık ve mutluluklar dileriz. Kurban Bayramınızı, en içten dileklerimizle kutlar;, saglık ve mutluluklar dileriz. DİYARBAKIR TİCARET BORSASI MECLİS ÜYELERİ DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 3 Kapak içindekiler Haber 20 48 2

Detaylı

Büyük Anadolu BALO su başlıyor

Büyük Anadolu BALO su başlıyor Büyük Anadolu BALO su başlıyor Anadolu da üretilen ürünleri demiryoluyla Avrupa ya ulaştırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk tren 8 Eylül de Manisa dan Münih e hareket edecek. Büyük Anadolu Lojistik

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

OCAK MART 2013 OCAK MART

OCAK MART 2013 OCAK MART OCAK MART 1 Heyecanımız hiç bitmeyecek Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi (UMEM)

Detaylı

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme UD-1:Layout 1 27.02.2015 20:46 Page 1 Sektörün yönü Başkent e döndü Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektörü 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri ne yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye nin değişik noktalarındaki

Detaylı

TüRKiYE DEN MüTHiŞ BAŞARI! hazırlandı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam borcu % 28

TüRKiYE DEN MüTHiŞ BAŞARI! hazırlandı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam borcu % 28 TüRKiYE DEN MüTHiŞ BAŞARI! hazırlandı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam borcu % 28 Uluslararası finansal danışmanlık şirketi McKinsey'nin hazırladığı raporda 47 ülke, borcun milli gelire oranına göre sıralandı.

Detaylı

Elazığ la ilgileneceğiz

Elazığ la ilgileneceğiz Türkiye nin her yerinden Alo TSO 444 ELZG 444 3594 SAYGIYLA ANIYORUZ İktisaden zayıf bir millet sefaletten kurtulamaz diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu nu çıkararak,

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Odamız tarafından Konya ya kazandırılan Anadolu nun en büyük fuar merkezinin resmi açılışını Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın

Detaylı