ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA"

Transkript

1 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma eorik değerleme modelleri olan Arık Kâr (RI), Öz sermayeye Serbes Naki Akımları (FCFE) ve Defer Değeri ni (BV) şirkelerin piyasa değerlerine göre karşılaşırır. İMKB de ağırlıklı olarak imala seköründe işlem gören bir grup şirke için uygulanan bu ampirik çalışma, panel daa regresyon analizi kullanır ve eorik değerleme modellerinin şirkelerin piyasa değerlerini nasıl açıkladığını inceler ve hangi modelin piyasa değerlerini en fazla ekilediğini belirler. Sonuçlara göre, şirkelerin piyasa değerleri, eorik değerleme modellerinden RI, FCFE ve BV ile anlamlı ve güçlü bir ilişki içindedir. Şirkelerin piyasa değerleri bu üç model arafından hemen hemen aynı derecede açıklanmakadır. Faka şirkelerin yaraıkları arık kârlar; piyasa değerlerini, defer değerleri ve özsermayeye serbes naki akımlarına göre daha fazla ekilemekedir. İMKB de şirkeler arık kâr, defer değerleri ve özsermaye serbes naki akımlarını arırarak piyasa değerlerini arırabilirler. Ancak şirkelerin piyasa değerlerini daha fazla arırabilmeleri ve böylece hissedarlarına daha fazla değer yaraabilmeleri için arık kârlarına odaklanmaları gerekiği belirilmelidir. 1 Bahçeşehir Üniversiesi, İ.İ.B.F., İşleme Bölümü, Yrd. Doç. Dr.,

2 50 MALİYE FİNANS YAZILARI Anahar Kelimeler: Arık Kâr, Özsermayeye Serbes Naki Akımı, Defer Değeri, Piyasa Değeri ABSTRACT This sudy compares he heoreical valuaion mehods which are Residual Income (RI), Free Cash Flow o Equiy (FCFE), and Book Value (BV) wih respec o firms marke value. An empirical model which is conduced mainly for a group of manufacuring companies lised on he Isanbul Sock Exchange (ISE) uses he panel daa regression and analyzes he quesion of how he heoreical models explain he marke value of he firms and deermines which model affecs he marke value of he firms he mos. According o resuls, he heoreical valuaion models named as RI, FCFE and BV are all in a significan and srong relaionship wih he marke value. The marke values of he firms are explained by he hree valuaion models almos in he same degree. However, he residual income ha he firms creae, affecs he marke values more han BV and FCFE. The companies lised on he ISE can increase heir marke values by increasing heir RI, BV and FCFE. Neverheless, i has o be noed ha firms can increase heir marke value more and consequenly creae greaer value for heir shareholders by focusing on RI. Keywords: Residual Income, Free Cash Flow o Equiy, Book Value, Marke Value 1. Giriş Bu makalede eorik şirke değerleme modellerinden Arık Kâr (RI), Özsermaye Serbes Naki Akımları (FCFE) ve Defer Değeri (BV) modellerine göre ahmin edilen şirke değerlerinin, şirkelerin piyasa değerlerini nasıl açıkladığına dair geçmiş yıllara ai ampirik bir çalışma yapılmışır. Diğer bir deyişle, FCFE ve RI modellerine dayalı oluşan naki akımları ve defer değerlerinin şirkelerin piyasa değerlerini nasıl açıkladığı ve bu modellerden hangisinin şirkelerin piyasa değerine ne şekilde eki eiği isaisiksel olarak irdelenmişir.

3 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim Bu çalışmada, İMKB de ağırlıklı olarak imala sanayinde yer alan şirkeler seçilmiş, 2 mali kuruluşlar; yani bankalar, özel finans kurumları, sigora şirkeleri, finansal kiralama ve fakoring şirkeleri, holdingler ve yaırım şirkeleri, gayrimenkul ya. or., menkul kıyme ya. or., bilişim, ikinci ulusal pazar, gözalı pazarı, yeni ekonomi pazarındaki şirkeler analize dahil edilmemişir. Bu ampirik çalışma sonucunda; şirkelerin borsada oluşan piyasa değerlerinin, diğer bir deyişle hisse senedi geirilerinin eorik değerleme modelleriyle ilişkisi oraya çıkmışır. Aynı zamanda, gelişmeke olan bir piyasa olan İMKB için bu sonuçların değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Çıkan ampirik sonuçların eorik faydalarının yanı sıra praike şirkelerin arık kâr, özsermayeye serbes naki akımları ve defer değerlerinden hangilerini daha fazla arırarak piyasa değerlerini yükselebilirler sorusuna cevap vermede de yararları olmuşur. Aynı zamanda bu sonuçların finans seköründe özellikle yaırım bankacılığı alanında çalışan uzmanlara ve porföy yöneicilerine yararlı olacağı düşünülmekedir. Bundan sonraki bölümler sırasıyla; 2. bölüm lieraür incelemesi, 3. bölüm daa ve meodoloji ve 4. ve son bölüm ampirik sonuçlardır. 2. Lieraür İncelemesi Bu konu ile ilgili; EVA (Ekonomik Kama Değer), RI (Arık Kâr), serbes naki akımı ve defer değerlerinin piyasa değerlerini nasıl açıkladığı ve piyasa değerlerine ekilerinin ne olduğu konusunda değişik ülkelerde yapılan ampirik çalışmalar farklı sonuçlar vermişir. Bu sonuçlar aşağıda özelenmişir. RI modeli üzerine gelişirilmiş olan EVA ile ilgili yapılan ampirik çalışmalarda farklı sonuçlar mevcuur. Bazı çalışmalarda; şirkelerin piyasa değerleri ile EVA arasında veya hisse senedi geirileri ile EVA arasında isaisiksel olarak çok az açıklayıcı bağını veya hiçbir 2 İMKB de imala sanayinde yer alan gıda, içki ve üün, dokuma, giyim eşyası ve deri, orman ürünleri ve mobilya, kağı ve kağı ürünleri, basım ve yayın, kimya, perol, kauçuk ve plasik ürünler, aş ve oprağa dayalı sanayi, meal ana sanayi sekörlerinden şirkeler ve bunlara ek olarak inşaa ve bayındırlık sekörlerinden bir şirke, ulaşırma ve haberleşme sekörlerinden 3 şirke ile opan ve perakende icareen 2 şirke seçilmişir.

4 52 MALİYE FİNANS YAZILARI ilgi bulunamamışır. 3 Yapılan diğer çalışmaların sonuçları ise şöyledir. Biddle, Bowen ve Wallace (1997), yılları arasında 6174 şirke-yıl gözlem sayısı ile yapıkları panel daa regresyon analizinde; hisse senedi geirilerini bağımlı değişken, EVA, RI, CFO (faaliyelerden sağlanan naki akımı-cash flow from operaions) ve NI yı (ne kâr- ne income) bağımsız değişken olarak kullanmışlardır. Bu çalışmada; EVA nın şirke değeri ve hisse senedi geirilerini açıklamada ne kâra göre daha üsün olmadığını espi emişlerdir. 5 O Byrne (1996), şirke değerleri ile EVA ve NOPAT (vergiden sonraki ne faaliye kârı) arasında kurulan regresyon analizi sonucunda; R 2 değerlerini EVA için %56 ve NOPAT için %33 bularak, EVA nın anlamlı olarak piyasa değerlerindeki değişiklikleri açıkladığını espi emişir. 6 Sewar ın ABD de 613 şirke üzerinde yapığı çalışmada, EVA ile piyasa kama değeri (MVA) arasında %99 düzeyinde bir korelasyon bulunmuşur. EVA nın bir şirkein MVA sındaki değişimin %50 sini açıkladığı espi edilmişir. 7 Worhingon ve Wes in (2001), dönemine ai veri seinden yararlandıkları ve 110 Avusralya şirkeine uyguladıkları ampirik çalışmanın sonucu; EVA nın, faaliyelerden doğan naki akımı, olağanüsü gelir 3 Bkz. Shimin Chen, James L. Dodd, Economic Value Added (EVA): An Empirical Examinaion of a New Corporae Performance Measure, Journal of Managerial Issues, Vol.9, (Fall 1997), ss Chriso Aure, J.U. De Villiers, A comparison of EPS and EVA as Explanaory Variables for Share Price, Journal for Sudies in Economics and Economerics, Vol.22, No:2, (Augus 1998), ss David Sparling, Calum G. Turvey, Furher Thoughs on he Relaionship Beween Economic Value Added and Sock Marke Performance, Agribusiness, Vol.19, No:2, 2003, ss Gary C. Biddle, Rober M. Bowen ve James S. Wallace, Does EVA Bea Earnings? Evidence on Associaions wih Sock reurns and Firm Values, Journal of Accouning and Economics, Vol.24, No:3 (December 1997), ss NI, RI, EVA, CFO için düzelilmiş R 2 ler sırasıyla %13, %7, %6 ve %3 ür. 5 yıllık veriler kullanıldığı zaman R 2 değerleri ise; NI (%31), CFO (%19), EVA (%14) ve RI (%11) dir. Zaman dilimi kısaldıkça R 2 değerleri armasına rağmen, EVA nın NI ya göre üsün olduğuna dair kanı bulunamamışır. 6 Sephen F. O Byrne, EVA and Marke Value, Journal of Applied Corporae Finance, Vol.9, No.1, (Spring 1996), ss G. Benne Sewar III, The EVA Managemen Guide: The Ques for Value, Harper Business Publishers, 1991, ss

5 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim ve giderlerden önceki kâr ve arık kâr gibi ölçülerden hisse senedi geirilerini daha iyi oranda açıkladığını oraya koymuşur. 8 Dmiry Volkov, Irina Berezines (2007), yılları için Rusya hisse seneleri piyasasından finans sekörü dışındaki 31 şirke üzerinde panel daa regresyon analizi kullanarak (31 şirke x 4 yıl= 124 şirke yıl gözlem sayısı) yapıkları çalışmada; şirke değerlerinin yani şirke fiyalarının eorik değerleme modellerinden BV ve RI modellerine göre nasıl açıklandığını incelemişlerdir. Sonuç olarak RI modelinin şirke değerlerini daha iyi oranda açıkladığını espi emişlerdir. 9 Anasasia Vardavaki ve John Mylonakis (2007) yapıkları amprik çalışmada ise; İngilere deki gıda ve ilaç seköründe saış cirolarına göre seçilen 10 büyük şirke üzerinde 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılları için ayrı ayrı kesisel analiz regresyon meodu kullanarak, şirke değerleri ile defer değeri, iskono edilmiş naki akımları yönemi 10 ve arık kâr yönemleri arasındaki ilişkiyi araşırmışlardır. Bu çalışmada, BV ve EBITDA nın birleşirildiği model ile RI modelinin, şirkelerin piyasa değerini en yüksek açıklayıcılığa sahip olduğu sonucu çıkmışır. 11 Ahmad Ismail in (2006) İngilere hisse seneleri piyasasında yılları için 2252 şirke-yıl gözlem sayısı kullanarak panel daa regresyon yönemiyle yapığı çalışmada; EVA, RI, Ne Kâr, Vergiden Sonraki Esas Faaliye Kârı ( Ne Operaing Profi Afer Tax- 8 Andrew C. Worhingon, Tracey A. Wes, The Usefulness of Economic Value added (EVA) and Is Componens in he Ausralia Conex, Accouning, Accounabiliy and Performance, Vol.7, No:1, 2001, ss Dmiry Volkov, Irina Berezines, Accouning-Based Valuaions and Marke Prices of Equiy:Case of Russian Marke, Working Paper. Bu çalışmada kullanılan 2 model şöyledir. 1. model: P = β 0 + β 1 E + ε ve 2. model: P = α 0 + α 1 E + α 2 RI + ε. Bu modellerde; P : zamanındaki hisse senedinin piyasa fiyaı, E : zamanındaki özsermayenin defer değeri ve RI : zamanındaki arık kârdır. 1. modelde R 2 değeri 0,68 iken 2. modelde 0,83 ür. 10 Bu çalışmada serbes naki akımları yerine; EBITDA (Faiz, Vergi, Amorisman ve İfa Öncesi Kâr) kullanılmışır. 11 Anasasia Vardavaki, John Mylonakis, Empirical Evidence on Reail Firms: Equiy Valuaion Models,Inernaional Research Journal of Finance and Economics, No:7,2007, ss

6 54 MALİYE FİNANS YAZILARI NOPAT) ile Faaliye Naki Akımlarının (Operaing Cash Flow-OCF) şirke değerlerini nasıl ekilediğini incelemek için R 2 değerlerini ve ahmin edilen kasayıların isaisiksel olarak anlamlı olup olmadığını ve bu kasayıların büyüklüğünü incelemişir. Bu çalışmada kurulan model şöyle formüle edilmişir: 12 R i = b oi + b 1 X i / MV i 1 Bu modelde; + ε R i = yıllık hisse senedi geirisi (bağımlı değişken) i X i = bağımsız değişken olarak kullanılan EVA, RI, Ne Kâr, NOPAT ve OCF MV i-1 =şirkein -1 zamanındaki özsermayesinin piyasa değeri (piyasa kapializasyonu) EVA değerleri Sern Sewar ın İngilere için yapığı çalışmadan 13 ve ne kâr değerleri şirke bilançolarından alınmışır. NOPAT = EBIT*(1-) olarak hesaplanmışır. 14 OCF hesaplaması ise aşağıdaki formüle göre yapılmışır. OCF : NOPAT+Amorisman+İfa+ ( ± ) Ne Faaliye İşleme Sermayesindeki Değişim (Naki Dışı İşleme Sermayesi) Arık kâr da, RI = NOPAT-(Sermaye maliyei*toplam sermaye) olarak hesaplanmışır. 12 Ahmad Ismail, Is Economic Value Added More Associaed wih Sock Reurn Than Accouning Earnings?The UK Evidence, Inernaional Journal of Managemen Finance,Vol.2, No:4, 2006, ss Sern Sewar arafından İngilere için yapılan çalışmada, EVA ekonomik kârın bir konsepi olarak RI ya birakım muhasebe düzelmeleri yapılarak şöyle hesaplanmışır. EVA= NOPAT- (Sermaye Maliyei*Toplam Sermaye) + Muhasebe Düzelmeleri EVA için Sern&Sewar Company arafından genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve iç muhasebe uygulamasında yapılabilecek 160 kadar muhasebe düzelmesi anımlanmışır. Bunlardan en önemlileri; kira ödemelerinin borca dönüşürülmesi, Ar-Ge harcamalarının akifleşirilmesi ve bir defaya mahsus olarak yükümlülüklerin ekilerinin elimine edilmesidir. 14 EBIT= Faiz ve Vergiden Önceki Kâr (Earnings Before Ineres and Tax), ve =kurumsal vergi oranıdır.

7 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim Yukarıdaki model uyarınca yapılan 5 ayrı panel daa regresyon analizi sonucunda; EVA ve RI şirke değerlerini belirlemede NI ya üsünlük sağlamamışır. Ne Kâr ve NOPAT ın; EVA, RI ve OCF ye göre şirke değerlerini daha iyi açıkladığı ve ekilediği sonucuna varılmışır. 15 Penman ve Sougiannis (1995) RI modelini, serbes naki akımı (FCF) ve emeü iskonolama modeli (DDM) modelleriyle karşılaşırmışır. Sonuç olarak; RI modelinin DDM modeline göre üsün olduğu ve FCF modeline göre ise performansının nihai değeri ahmin emek için yapılan varsayımlara bağlı olduğu oraya çıkmışır. 16 Thomas Plenborg (2000) ise; yapığı çalışmada DCF ve RI modellerini karşılaşırmışır. Plenborg bu çalışmada; eoride bu iki modelin birbirine eşi olduğu bilinse de, gelecek için yapılan varsayımların basileşirildiği durumda, her iki modelin de şirke değerlerini farklı ekilediğini gösermişir. Bazı durumlarda RI modeli şirke değeri için daha doğru sonuçlar verirken, diğer durumlarda ise DCF modeli daha doğru sonuçlar vermişir. Bu çalışmada, nihai değeri hesaplamada kullanılacak büyüme oranının, finansal abloları ahmin emek için (proforma finansal ablolar) kullanılan büyüme oranından farklı olduğu durumda, RI modeli şirkelerin gerçek değerini belirlemede DCF modeline göre daha doğru sonuçlar verdiği göserilmişir. 17 Bununla beraber bu çalışmada özele savunulan iddia şöyledir. Şirke değerini belirlemek için en önemli husus gelecek ile ilgili varsayımların kaliesidir. RI ve DCF modellerinde, gelecek için yapılacak varsayımlar farklıdır. RI modelinde şirkelerin gelecekeki kârlarına yönelik ahmin yapılırken, DCF modelinde gelecekeki serbes naki akımları ahmin edilmeye çalışılır. Geleceğe yönelik kâr ve serbes naki akımları ahminleriyle ilgili son yıllarda 15 Bu çalışmada NOPAT, NI, RI, EVA ve OCF için R 2 değerleri sırasıyla %25,78, %25,03, %20,79, %20,20 ve %19,87 dir. Tahmin edilen kasayı değerleri ise (1,271), (1,395), (0,598), (0,335) ve (0,094) ür. Bu kasayı değerleri %5 düzeyinde isaisiksel olarak anlamlıdır. 16 Sephen H. Penman, Theodore Sougiannis, A Comparison of Dividend, Cash Flow, and Earnings Approaches o Equiy Valuaion, Conemporary Accouning Research, Vol.15, No.3, 1998, ss Thomas Plenborg, Firm Valuaion: Comparing The Residual and Discouned Cash Flow Approaches. Scandinavian Journal of Mangemen, Vol.18, 2002, ss

8 56 MALİYE FİNANS YAZILARI yapılan çalışmaların sonucunda; şirke kârlarının zaman serilerinin, serbes naki akımlarına göre daha durağan ve isikrarlı olduğu (Plenborg 1996) ve naki akımlarına göre kârların varyanslarının daha düşük olduğu ve kârların hisse senedi geirileriyle korelasyonun yüksek olduğu (Shroff 1998) bulunmuşur. 18 Bu yüzden RI modeli kâr rakamlarına ve DCF modeli naki akımlarına dayandığından, RI modelinin DCF modeline göre daha üsün olması gerekir. 19 Francis, Olsson ve Oswald (2000); DDM, DCF ve RI modellerinin şirke değerlerini nasıl açıkladıklarına dair geleceğe dönük yapıkları çalışmada panel daa analizi kullanarak; A.B.D de halka açık olan şirkelerin değerlerini açıklamada, RI modelinin DDM ve DCF modellerine göre daha üsün olduğu sonucuna varmışlardır. Her ne kadar eoride bu modellerin birbirleri ile eşi oldukları bilinse de; praike uygulanırken büyüme oranları, iskono oranları ve varsayımlar birbirleriyle uarsız oldukları akdirde sözkonusu modellerin farklılaşıkları bilinmekedir. Bu çalışmada RI modeli fiyalardaki değişimin %71 ini açıklarken, DDM %51 ini ve FCF ise %35 ini açıklamakadır. 20 Jiang ve Lee (2005), Dow Jones endeksindeki şirkeler için yapıkları analiz ve ampirik ese, RI modeli ile geleneksel DDM modelini karşılaşırmışlardır. 21 Bu çalışmada, RI modeli, geleneksel emüü iskonolama modelinden şirke değerleri açısından daha iyi sonuçlar vermişir. Bu çalışmada, şirke kazançları ve defer değerinin değerleme fonksiyonunun özü olduğu sonucu oraya çıkmışır. Yazarların savı açık ve neir, muhasebe bazlı değerleme modeli 18 Plenborg, a.g.m., s Bernand (1989) poziif arık kâra sahip bir şirkein PD/DD oranının 1 in üzerinde olması gerekiğini faka poziif serbes naki akımına sahip bir şirkein PD/DD oranının 1 in üzerinde olamayabileceğini söylemişir. Bkz. Plenborg, a.g.m., s Jennifer Francis, Per Olsson, Dennis R. Oswald, Comparing he Accuracy and Explainabiliy of Dividend, Free Cash Flow, and Abnormal Earnings Equiy Value Esimaes, Journal of Accouning Research, Vol. 38, No:1, 2000, ss Xiaoquan Jiang, Bon-Soo Lee, An Empirical Tes of The Accouning-Based Residual Income Model and The Tradiional Dividend Discoun Model. Journal of Business, Vol.78, No:4, 2005, ss

9 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim olan RI modeli, geleneksel DDM e karşı daha üsündür. O yüzden de finans araşırmacılarının daha fazla dikkaini çekmesi gerekir Daa ve Meodoloji Bu bölümde, İMKB de ağırlıklı olarak imala seköründe yer alan şirkelerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında oluşmuş olan piyasa değerlerine; eorik değerleme modellerinden RI, FCFE ve BV nin aynı yılar üzerindeki ekisi isaisiksel bir modelle incelenmişir. Daha önceden bahsedildiği gibi İMKB de işlem gören şirkelerden mali kuruluşlar, holdingler, ikinci ulusal pazar, gözalı pazarı, yeni ekonomi pazarı analiz konusu dışında uularak daha çok imala sanayinde işlem gören şirkeler seçilmişir. Şirkeler seçilirken dikka edilen diğer krierler aşağıdadır: - Seçilen dönemde (2005, 2006 ve 2007 yıllarında) şirkelerin ne kârlarının poziif olması yılı sonu iibariyle şirke varlıkları oplamının 100 milyon TL ve üzerinde bulunması yılı başı ve 2007 yılının 6. ayının sonuna göre aylık olarak zaman serilerine göre bulunan bea değerlerinin isaisiksel olarak anlamlı olması Bu krierlere uygun oplam 53 şirke espi edilmişir. 53 şirke x 3 yıl= 159 (şirke-yıl) oplam gözlem sayısıdır ve uygulanacak panel daa regresyon analizi için yeerlidir. Regresyon analizlerinde Eviews isaisik programı kullanılmışır. Ampirik çalışmada kullanılan 53 şirke şunlardır: Akçansa, Alarko Carrier, Alkim Kimya, Anadolu Efes, Anadolu Cam, Anadolu Isuzu, Arçelik, Aselsan, Aygaz, Baıçim, Baısöke, Bolu Çimeno, Bossa, Brisa, Bursa Çimeno, Çelebi, Çemaş, Çimenaş, Çimsa, Demisaş, Doğuş 22 Fama ve French in (2001) naki olarak emeü ödeyen şirkelerin her sekör için azaldığını espi emesiyle birlike, son yıllarda RI modeli DDM ye göre değerleme açısından daha uygundur. Fama ve French, bu durumu emeülerin fark edilen faydalarının zamanla azalmasına bağlamışlardır. Bkz. Jiang, Lee, a.g.m., s Sadece Genaş, Desa, ve Afyon Çimeno şirkelerinin oplam varlıkları 2007 yılı sonu iibariyle 100 milyon TL nin alındadır.

10 58 MALİYE FİNANS YAZILARI Oomoiv, Ege Gübre, Enka İnşaa, Ereğli Demir Çelik, Ford Oomoiv, Genaş, Gübre Fabrikaları, Hürriye, İzmir Demir Çelik, Kardemir D, Konya Çimeno, Mardin Çimeno, Migros, Nuh Çimeno, Olmuksa, Ookar, Parsan, Sarkuysan, Soda, Thy, Tofaş Oomobil, Trakya Cam, Turkcell İleişim, Yünsa, Afyon Çimeno, Eczacıbaşı İlaç, Hekaş, Ken, Kordsa, Pimaş, Ünye Çimeno, Desa ve Ülker. Bu şirkelerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki finansal abloları (bilanço, gelir gider ablosu, özsermaye değişim ablosu ve naki akım ablosu) İMKB nin inerne siesinden alınmışır. Bu çalışmada panel daa regresyon analizi kullanılmışır. Panel daa meodu, kesi verileri (cross-secional) meodu ve zaman serileri (ime series) meodunun birleşirilmiş halidir. Genelde bu konu ile ilgili uluslararası lieraürdeki çalışmalarda da panel daa meodu kullanılmışır. Aşağıda bu şirkelerin bağımlı değişken olarak kullanılacak piyasa değerleri ve bağımsız değişken olarak kullanılacak Arık Kâr (RI), Özsermayeye Serbes Naki Akımları (FCFE) ve Defer Değerlerinin (BV) nasıl hesaplandığı anlaılmışır. 3.1 Piyasa Değerleri Halka açık bir şirkein piyasa kapializasyon değeri bir hisse senedinin o andaki piyasa fiyaı ile oplam hisse senedi sayısının çarpımından oluşur. Şirkelerin piyasa değeri (özsermayenin piyasa değeri) yıl sonlarındaki fiya ile o yıl sonundaki oplam hisse senedi sayısının çarpımı alınarak hesaplanmışır. Şirkelerin piyasa değerleri İMKB nin inerne siesinden alınmışır Defer Değerleri Bir şirkein defer değeri, şirkein oplam varlıklarından oplam borçlarının düşülmesiyle bulunan özsermaye (özkaynak, özvarlık) değeridir. Özsermeye değerleri zaen bilançolarda mevcuur. 24 İMKB de oluşan piyasa fiyaları 1 l nominal değerli hisse seneleri için göserilir. Dolayısıyla Piyasa Değeri= Sermaye* Yılsonundaki kapanış fiyaı formülü ile bulunur.

11 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim Arık Kâr Şirkelerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşmiş olan arık kârları aşağıdaki formüle göre hesaplanmışır. RI =NI -r e * BV 1 Bu formülde; RI = zamanındaki arık kâr NI = zamanındaki ne kâr BV 1 = -1 zamanındaki defer değeri (özsermaye değeri) r e = özsermaye maliyei Ne kâr ve defer değerleri yıllar boyunca bilançolardan alınmışır. Burada önemli olan noka şirkeler için özsermeye maliyeini 2005, 2006 ve 2007 yılları için doğru olarak hesaplamakır. Özsermaye maliyei hesaplanırken CAPM den faydalanılmışır. CAPM e göre özsermaye maliyei aşağıdaki gibi bulunur. r e = r f + β(risk Primi) Burada; r e = Özsermaye Maliyei r f= risksiz faiz oranı β=şirke beası Bunun için öncelikle şirke bealarının bulunması gerekir. Şirke beaları da yine CAPM den aşağıdaki formüle göre, 2002 yılı başı ve 2007 yılının 6. ayının sonuna kadar 5.5 yıl için aylık olarak (oplam 66 ay) zaman serileri regresyonları kullanılarak oplam 53 şirke için hesaplanmışır. Ri-Rf = β i (Rm - Rf) + ε Bu formüle göre bealar ahmin edildiğinde regresyon sabiinin (c ) isaiksel olarak 0 olması gerekir ki ahmin edilen bealarda regresyon sabii üm şirkelerde isaiksel olarak 0 olarak çıkmışır. Eğer Ri = Rf+β i (Rm - Rf) +E olarak bealar ahmin edilirse çı-

12 60 MALİYE FİNANS YAZILARI β i = hisse senedinin beası Ri=bir hisse senedinin aylık gerçekleşmiş geirisi Rf=risksiz faiz oranı (aylık) Rm=İMKB100 endeksinin gerçekleşen geirisi (aylık) ε =haa erimi Hisse senelerinin ve İMKB100 endeksinin gerçekleşmiş aylık geirileri İMKB inerne siesinden alınmışır. Riskiz faiz haddi olarak 2002 yılının başından iibaren piyasada oluşmuş göserge ahvillerin faizleri kullanılmışır. Bu bilgiler ise T.S.K.B Hazine bölümünden alınmışır. 66 gözlem sayısı ile aylık olarak, zaman serileri regresyon analizi yönemine göre hesaplanan 53 bea değeri isaisiksel olarak anlamlıdır. Faka hesaplanmış olan ham beaların düzelilmesi gerekir. Çünkü düşük bea değerleri düşük özsermaye maliyelerine, bunlar da şirkelerin yüksek değerlenmelerine sebebiye verebilir. Bealar Bloomberg in yapığı gibi aşağıdaki şekilde düzelilmişir. Bu düzelmeler önceden yapılmış ampirik kanılara dayanarak birçok kurum arafından yapılır. Bunun alında yer alan varsayım; beaların uzun dönemde oralama olarak 1 e yaklaşacağı varsayımıdır. Düzelme aşağıdaki formüle göre yapılmışır. 26 Düzelilmiş Bea = Ham Bea*(0,67)+ 1*(0,33) Bealar yukarıdaki şekilde düzelildiken sonra, Türkiye de gelişmeke olan bir piyasa olduğundan, gelişmeke olan piyasalar için özsermaye maliyei aşağıdaki formüle göre her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanmışır. Gelişmiş olan piyasalarda hesaplanan özsermeye maliyei ile gelişmeke olan piyasalarda hesaplanan özsermaye maliyei eorik olarak aynı şekilde hesaplanamaz. Çünkü gelişmeke kacak regresyon sabiinin aralığı o dönemdeki oralama risksiz faiz oranının oralamasını içine almalıdır. Bealar, Rf olmadan sadece, hisse senedi geirileri (R i ) ile piyasa geirisi (R m ) arasında regresyon yaparak da bulunabilir. Bu şekilde de hesaplanan bealar hemen hemen aynı sonucu vermekedir. 26 Aswah Damadoran, Invesmen Valuaion, Tools and Techniques for Deermining he Value of Any Asse, 2.b., New York: John Wiley & Sons, 2002, s. 186.

13 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim olan piyasalarda ülke risk primleri vardır. Bunun da özsermaye maliyeine yansıılarak özsermaye maliyelerinin gelişmeke olan piyasalar için düşük çıkmasının önüne geçilir. İncelediğimiz her şirkein ülke riskine eşi olarak maruz kaldığı kabul edilerek, özsermaye maliyei (dolar cinsinden) aşağıdaki şekilde hesaplanmışır. 27 r e = R f (A.B.D) + β i (Risk Primi ABD )+Ülke Risk primi Burada; r e = özsermaye maliyei (dolar bazında) R f (A.B.D) = ABD risksiz faiz oranı. β i = şirkein düzelilmiş bea değeri ABD risksiz faiz oranı olarak 2005, 2006 ve 2007 deki 10 yıllık hazine ahvillerinin oralaması alınmışır. Bu veri, Amerika Merkez Bankası (F.E.D) inerne sayfasından sağlanmışır. ABD risk primi ve Türkiye nin ülke riskini ölçen ülke risk primi verileri Damadoran inerne sayfasından alınmışır. 28 Dolar cinsinden bulunan özsermaye maliyeleri, TL bazında çalışıldığı için TL cinsine aşağıdaki formülle çevrilmişir: [1+r etl ]= [1+r eusd ]*[(1+enflasyon oranı Türkiye )/(1+enflasyon oranı ABD )] 29 r e = özsermaye maliyei 27 Özsermaye maliyei geçmiş yıllar için hesaplanırken gerçekleşmiş veriler kullanılmaz. Çünkü CAPM nin eorisinde, özsermaye maliyeinin beklenen veriler kullanılarak gelecek için hesaplanması gerekir. Gerçekleşmiş veriler için özsermaye maliyei hesaplandığında, özsermaye maliyeleri negaif çıkabilir, bu da eoriye aykırıdır. Bundan dolayı, örneğin 2005 yılı için özsermaye maliyei hesaplanırken 2004 yılındaki veriler kullanılır yılı verilerinin oralama olarak 2005 yılı için de beklendiği varsayılır. Aşağıda 2005 yılı için yapılmış olan hesaplama göserilmişir. Diğer yıllar için de aynı manık uygulanmışır. Özsermaye Maliyei(2005 yılı)= R f (A.B.D) (2004) +B i (Risk Primi ABD(2004) ) + Türkiye Risk primi(2004) 28 Damadoran; ABD risk primlerini, hisse seneleri ve ahvil geirileri arasındaki fark olarak hesaplamışır. 29 Damadoran(2002), a.g.e., s.206

14 62 MALİYE FİNANS YAZILARI Enflasyon oranları olarak; hem ABD hem de Türkiye de ükeici fiya endeksinin (TÜFE) 12 aylık oralamaları alınmışır. ABD risk primi, Türkiye ülke riski, ABD ve Türkiye risksiz faiz oranları (Rf) ve enflasyon oranları aşağıdaki abloda göserilmişir. Tablo 1:ABD ve Türkiye Risk Primleri, Risksiz Faiz Oranı (R f ) ve Enflasyon Oranları Rf (USD) 10 Yıllık Hazine Tahvili (oralama) 0,0422 0,0439 0,047 0,0402 Risk Primi (ABD) 0,0484 0,048 0,0491 Enflasyon Oranı ABD (TÜFE 12 aylık oralama) 0,0268 0,0339 0,0324 0,0285 Rf (TL) Göserge Tahvil (oralama) 0,2459 0,1637 0,1777 0,1827 Türkiye Ülke Riski 0,0825 0,054 0,045 Enflasyon Oranı Türkiye (TÜFE 12 aylık oralama) 0,086 0,0818 0,096 0,0876 Kaynak: FED, Damadoran, T.S.K.B Hazine, TİK TL cinsinden her bir şirke için 2005,2006 ve 2007 yılları için hesaplanan özsermeye maliyeleri aşağıdaki abloda göserilmişir. r e özsermaye maliyeini emsil emekedir. Şirkeler Tablo 2: Hesaplanan Özsermaye Maliyeleri Ham Bea Düzel. Bea re2005 dolar re 2005 l re 2006 dolar re 2006 l re 2007 dolar re 2007 l Akçansa 1,060 1,040 0,175 0,229 0,148 0,219 0,143 0,209 Alkim 0,637 0,757 0,161 0,215 0,134 0,204 0,129 0,194 Alarko 0,971 0,981 0,172 0,226 0,145 0,216 0,140 0,206 Anadolu 0,547 0,696 0,158 0,212 0,131 0,201 0,126 0,191 Anadolu 0,907 0,937 0,170 0,224 0,143 0,213 0,138 0,203 Anadolu 0,746 0,830 0,165 0,219 0,138 0,208 0,133 0,198 Arçelik 1,026 1,017 0,174 0,228 0,147 0,217 0,142 0,208 Aselsan 0,733 0,821 0,164 0,218 0,137 0,207 0,132 0,197 Aygaz 0,948 0,965 0,171 0,226 0,144 0,215 0,139 0,205 Baı Çim. 0,642 0,760 0,161 0,215 0,134 0,204 0,129 0,194 Baı Söke 0,799 0,865 0,167 0,221 0,139 0,210 0,134 0,200 Bolu Çim. 1,069 1,046 0,175 0,230 0,148 0,219 0,143 0,209 Bossa 0,647 0,763 0,162 0,215 0,135 0,204 0,129 0,194 Brisa 0,937 0,958 0,171 0,225 0,144 0,214 0,139 0,204 Bursa Çim. 0,525 0,682 0,158 0,211 0,131 0,200 0,125 0,190

15 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim Cemaş 0,834 0,888 0,168 0,222 0,141 0,211 0,136 0,201 Çelebi 0,639 0,758 0,161 0,215 0,134 0,204 0,129 0,194 Çimenaş 0,714 0,808 0,164 0,218 0,137 0,207 0,132 0,197 Çimsa 0,987 0,991 0,173 0,227 0,145 0,216 0,141 0,206 Demisaş 0,667 0,777 0,162 0,216 0,135 0,205 0,130 0,195 Doğuş Oo 1,202 1,136 0,180 0,234 0,152 0,223 0,148 0,214 Ege Gübre 0,680 0,786 0,163 0,217 0,136 0,206 0,131 0,196 Enka 0,587 0,723 0,160 0,213 0,133 0,202 0,128 0,192 Ereğli 1,004 1,003 0,173 0,228 0,146 0,217 0,141 0,207 Ford 0,773 0,848 0,166 0,220 0,139 0,209 0,134 0,199 Genaş 0,651 0,766 0,162 0,216 0,135 0,205 0,130 0,195 Gübre Fab. 0,932 0,954 0,171 0,225 0,144 0,214 0,139 0,204 Hürriye 1,040 1,027 0,174 0,229 0,147 0,218 0,142 0,208 İzmir D.Ç. 0,951 0,967 0,171 0,226 0,144 0,215 0,139 0,205 Kardemir D 1,195 1,131 0,179 0,234 0,152 0,223 0,148 0,213 Konya Çim. 0,707 0,804 0,164 0,218 0,136 0,207 0,131 0,196 Mardin 0,890 0,927 0,170 0,224 0,142 0,213 0,137 0,203 Migros 0,744 0,829 0,165 0,219 0,138 0,208 0,133 0,198 Nuh Çim. 0,546 0,696 0,158 0,212 0,131 0,201 0,126 0,191 Olmuksa 0,747 0,831 0,165 0,219 0,138 0,208 0,133 0,198 Ookar 0,947 0,964 0,171 0,226 0,144 0,215 0,139 0,205 Parsan 0,811 0,873 0,167 0,221 0,140 0,210 0,135 0,200 Sarkuysan 0,622 0,747 0,161 0,215 0,134 0,204 0,129 0,194 Soda 0,890 0,926 0,170 0,224 0,142 0,213 0,137 0,203 Trakya Cam 0,686 0,790 0,163 0,217 0,136 0,206 0,131 0,196 THY 1,076 1,051 0,176 0,230 0,148 0,219 0,144 0,209 Tofaş Oo 1,066 1,044 0,175 0,230 0,148 0,219 0,143 0,209 Turkcell 0,867 0,911 0,169 0,223 0,142 0,212 0,137 0,202 Yünsa 0,549 0,698 0,158 0,212 0,131 0,201 0,126 0,191 Afyon Çim. 0,765 0,843 0,165 0,219 0,138 0,208 0,133 0,199 Eczacıbaşı İl. 0,896 0,930 0,170 0,224 0,143 0,213 0,138 0,203 Hekaş 1,037 1,025 0,174 0,229 0,147 0,218 0,142 0,208 Ken 0,563 0,707 0,159 0,213 0,132 0,202 0,127 0,191 Kordsa 1,014 1,009 0,174 0,228 0,146 0,217 0,142 0,207 Pimaş 0,732 0,821 0,164 0,218 0,137 0,207 0,132 0,197 Ünye Çim. 1,125 1,084 0,177 0,232 0,150 0,221 0,145 0,211 Desa 0,869 0,912 0,169 0,223 0,142 0,212 0,137 0,202 Ülker 1,110 1,073 0,177 0,231 0,149 0,220 0,145 0,210

16 64 MALİYE FİNANS YAZILARI Görüldüğü üzere eoriye uygun olarak; her bir şirke için l cinsinden hesaplanan özsermeye maliyeleri incelenen yıllarda oralama risksiz faiz oranından yüksekir. 30 Özsermaye maliyeleri bulundukan sonra, 53 şirke için 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki arık kârları (RI) önceden de anlaıldığı üzere RI =NI -r e * BV 1 formülünden hesaplanmışır. Aşağıda örnek olması amacıyla Akçansa şirkeinin arık kâr hesabı göserilmişir. AKÇANSA Ne Kâr Özsermaye Maliyei 0,209 0,219 0,229 Özsermaye (Defer Değeri) RI (Arık Kâr) (TL) ( ) ( ) 3.4 Özsermayeye Serbes Naki Akımları Özsermayeye Serbes Naki Akımları aşağıdaki formüle göre 2005, 2006 ve 2007 yılları için hesaplanmışır. FCFE= Ne Kâr - (1-BO)*(Sermaye Harcamaları-Amorisman- İfa Payı) ± (1-BO)* Ne İşleme Sermayesi Bu formülde; FCFE=Özsermayeye Serbes Naki Akımı BO=Borç Oranı= K.V.B+U.V.B/K.V.B+U.V.B+Özsermaye 31 Ne İşleme Sermayesi= Ne İşleme Sermayesindeki Değişim (Naki Dışı) Geçmiş dönemler için yapılan çalışmalarda, şirkein incelenen dönem için oralama borç oranı, özsermayeye serbes naki akımla , 2006 ve 2007 yılları için oralama risksiz faiz oranı sırasıyla 0,1637, 0,1777 ve 0,1827 dir. Riskiz faiz oranı olarak incelenen yıllarda piyasada oluşmuş göserge ahvillerin faizleri kullanılmışır. Bu bilgiler ise T.S.K.B Hazine bölümünden alınmışır. 31 K.V.B; Kısa Vadeli Borçlar, U.V.B ise Uzun Vadeli Borçlar dır.

17 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim rını hesaplamak için kullanılabilir. 32 İncelenen dönem aralığımız 2005, 2006 ve 2007 yılları olduğundan; şirkelerin bu dönemlerdeki BO larının oralaması alınarak oralama BO kullanılmışır. 33 Ne kâr, amorisman ve ifa payı kalemleri şirkelerin yıllık bilanço ve naki akım ablolarından alınmışır. Naki akımları hesaplanırken alınması gereken ne işleme sermayesi naki olmayan ne işleme sermayesidir. Hazır değerler (kasa+banka+menkul kıymeler) kalemi dönen varlıklar dışında ve finansal borçlarda kısa vadeli borçların dışında bırakılmışır. Dolayısıyla şirkelerin naki dışı ne işleme sermayesindeki değişim hesaplanırken, hem dönen varlıklar hem de kısa vadeli yükümlülükler bilançolar üzerinde düzelilmişir. Türkiye deki şirke bilançolarına göre düzelmeler yapılırken aşağıdaki durumlar göz önünde uulmuşur: Naki dışı işleme sermayesi bulunurken dönen varlıklar içinde, hazır değerler ve menkul kıymeler hesaplamaya dahil edilmemiş, düzenlenmiş kısa vadeli yükümlülükler bulunurken de finansal borçlar, uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları, finansal kiralama işlemlerinden borçlar, diğer finansal yükümlülükler ve alınan avanslar hesaplamalara dahil edilmemişir. Şirkelerin 2005, 2006 ve 2007 yılları içinde yapıkları sermaye harcamaları hesaplanırken yıllık naki akım ablolarından yararlanılmışır şirkein özsermayeye serbes naki akımları hesaplamaları 2005, 2006 ve 2007 yılları için yapılmışır. 32 Damodoran(2002), a.g.e., s BO= KVB+UVB/Toplam Akifler olarak hesaplanmışır. 34 Sermaye harcamaları bulunurken; naki akım ablolarındaki, yaırım faaliyelerinde kullanılan ne naki akımları bölümü içinde gerekli olan düzelmeler yapılmışır. Dönem içindeki maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları veya saımları hesaplamaya dahil edilip, alım-saım amaçlı menkul kıyme alımı-saımı, saılmaya hazır finansal varlık alımı saımı, faiz ve emeü gibi kalemler sermaye harcamaları olmadığından hesaplamalara dahil edilmemişir.

18 66 MALİYE FİNANS YAZILARI 3.5 Panel Daa Regresyonları Ayrı ayrı üç panel daa regresyonu yapılmışır. Bu panel daa meodu regresyonları sonucuna göre, RI, FCFE ve BV modellerinden hangisinin şirkelerin piyasa değerlerini daha iyi açıkladığı ve şirkelerin piyasa değerlerine ekisinin daha fazla olduğu arışılmışır. Her modelde şirkelerin piyasa değerleri (MV) bağımlı değişken, RI, FCFE, BV bağımsız değişken olarak alınmışır. Modeller aşağıdaki gibi oluşurulmuşur. Model 1: Model 2: Model 3 : Burada; MV MV MV = 0 + α 1 α RI + ε = 0 + β 1 β FCFE + ε = o + γ 1 γ BV + ε MV = Şirkein yılının sonundaki piyada değerini RI = Şirkein yılının sonundaki arık kâr değerini FCFE = Şirkein yılının sonundaki özsermayeye serbes naki akımı değerini BV = Şirkein yılının sonundaki defer (özsermaye) değerini α 0, β 0, γ 0 = regresyon sabilerini ε =haa erimini gösermekedir. Bu regresyonların sonuçlarında; R 2 değerlerinin büyüklüğü ve α, β 1 1 ve γ 1 kasayılarının isaisiksel olarak anlamlı olup olmaması ve bu kasayıların büyüklükleri karşılaşırılmışır. Bu sonuçlara göre; hangi modelin şirkelerin piyasa değerlerini en iyi açıkladığına ve şirke piyasa değerlerine ekisinin en yüksek olduğuna karar verilmişir. Panel daa regresyonları yapmak için Eviews isaisik programı kullanılmışır.

19 Yıl: 24 Sayı:89 Ekim Ampirik Sonuçlar Şirkelerin piyasa değerleri (marke value-mv), defer değerleri (book value-bv), özsermayeye serbes naki akımları (FCFE) ve arık kârlarına (RI) göre model 1, model 2 ve model 3 uyarınca yapılan panel daa regresyon sonuçları aşağıda özelenmişir. Model 1: MV = α 0 + α 1 RI + ε 35 Şirkelerin Piyasa Değerleri ve Arık Kârlarının Panel Daa Regresyon Sonuçları Değişken Kasayı Sandar Haa değeri Olasılık α 0 α 1 1,59E+09 1,01E+08 15,809 0,000 10,007 1,803 5,547 0,000 R 2 = 0.91 F değeri (olasılık)=18,967 (0,00) Düzelilmiş R 2 = 0.86 Durbin Wason Değ =2, Model 2: MV = 0 + β 1 FCFE β + ε 35 Klasik regresyonların en önemli varsayımlarından biri de çoklu doğrusallığın (mulicollineariy) olmadığıdır. Çoklu doğrusallık, bağımsız (açıklayıcı) değişkenler arasında lineer bir bağını olmadığı varsayımıdır. Yapılmış olan regresyonlarda bir ek bağımsız değişken olduğundan zaen çoklu doğrusallık (mulicollineariy) olması imkansızdır. 36 Durbin Wason d sınaması, ardışık bağımlılık (auo-correlaion) olup olmadığını anlamak için kullanılır. Haa erimleri birbirlerini kurallı olarak izlerse ardışık bağımlılık oraya çıkar. Klasik regresyon modelinin önemli bir varsayımı, haa erimleri arasında ardışık bağımlılık olmadığıdır. Bir aık değerin (haa erimi) bir önceki veya bir sonraki aık değer ile anlamlı bir bağlanısı olmadığıdır. Oo korelasyon (ardışık bağımlılık) durumunda sandar haa ahminleri doğru olmayabilir. Ne aynı yönlü ne de ers yönlü ardışık bağımlılığın olmadığı durumda d değerinin d nin üs değeri (d u ) ile 4-d u arasında olması gerekir. Bunu şöyle ifade ederiz. d u <d<4-d u. n=gözlem sayısının 150 olduğu ve k= sabi erim sayısının 1 olduğu durumda d u değeri (0,01 anlamlılık düzeyinde) 1,637 dir. Buna göre, regresyonlardaki Durbin Wason d değerleri 1,637 ile 2,363 arasında olmalıdır.[ d u <d<4-d u., 1,637<d<(4-1,637)] Model 1 de piyasa değerleri ve arık kârlar ile yapılan panel daa regresyon sonucunda d değeri 2,272 olduğundan ardışık bağımlılık yokur.

20 68 MALİYE FİNANS YAZILARI Şirkelerin Piyasa Değerleri ve Özsermayeye Serbes Naki Akımları Panel Daa Regresyon Sonuçları Değişken Kasayı Sandar Haa değeri Olasılık β 0 β 1 1,19E+09 1,26E+08 9,479 0,000 4,014 0,981 4,089 0,000 R 2 = 0,9 F değeri (olasılık)= 16,777 (0,00) Düzelilmiş R 2 = 0,85 Durbin Wason Değ= 2, Model 3 : MV = o + γ 1 γ BV + ε Tablo 10: Şirkelerin Piyasa Değerleri ve Defer Değerleri Panel Daa Regresyon Sonuçları Değişken Kasayı Sandar Haa değeri Olasılık γ 0 2,77E+09 3,58E+08 7,742 0,000 γ 1 5,87 0,484 12,121 0,000 R 2 = 0,95 F değeri (olasılık) = 37,062 (0,00) 38 Düzelilmiş R 2 = 0,93 Durbin Wason Değ)= 2, Tablolardan görüldüğü üzere şirkelerin Arık Kâr (RI), Özsermayeye Serbes Naki Akımları (FCFE) ve Defer Değerleri (BV), piyasada oluşan şirke değerlerini çok iyi derecede açıklamakadır. R 2 değerleri birbirlerine çok yakın olup oldukça yüksekir. RI da, R 2 değeri %86 iken, FCFE ve BV de sırasıyla %85 ve %93 ür. Buradan çıkan sonuç, şirkelerin piyasa değerleri eorik değerleme modellerinden olan arık kâr, özsermayeye serbes naki akımları (FCFE) ve defer değerleri (BV) arafından yüksek oranda açıklanmakadır. 37 Durbin-Wason d değeri 2,2772 dir.bu değer 1,637 ile 2,363 arasında kaldığından ardışık bağımlılık yokur. 38 F değeri; R 2 gibi modelin açıklayıcılığını göserir. 0,01 anlamlılık düzeyinde F (1,120) kriik değeri 6,85 dir. Büün modellerin F değerleri kriik değerden çok yüksek olduğundan modelllerin açıklayıcılığı isaisiksel olarak anlamlıdır. 39 Durbin_Wason d değeri 2,374 ür. Bu değer (4-d u) ve (4-d L ) arasında kaldığı için kararsızlık bölgesine düşer. Bu durumda, negaif ardışık bağımlılık olup olmadığına karar veremeyiz. (4-1,637)<2,374<(4-1,611)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ *

KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB DE TEST EDİLMESİ * Uluslararası Yöneim İkisa ve İşleme Dergisi, Cil 8, Sayı 16, 2012 In. Journal of Managemen Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 KAR KALİTESİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İMKB

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

16 17 Denetim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yönetimi İlişkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Araştırma 6 7 Doç. Dr. Semra Karacaer Arş. Gör. Pelin Özek Deneim Firmasının Büyüklüğü ve Kâr Yöneimi İlişkisi: İMKB Şirkeleri Üzerinde Ampirik Bir Araşırma Doç. Dr. Semra KARACAER Haceepe Üniversies İİBF. Arş.

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ DEĞERE DAYALI YÖNETİM ve FİRMA DEĞERİNİN TESPİTİ Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ İçerik Değer Kavramı Nominal değer Defter değeri Tasfiye değeri İşleyen teşebbüs değeri Piyasa (borsa) değeri ve Teorik ya da İçsel

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Nisan 2017 FONET FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ NİSAN 2017 Önemli Not İşbu rapor, Sermaye Piyasası

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi

Likidite Azlığı Priminin Menkul Kıymet Getirileri Üzerinde Etkileri ve Avrasya İçin Önemi 30 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 0 Likidie Azlığı Priminin Menkul Kıyme Geirileri Üzerinde Ekileri ve Avrasya İçin Önemi Serdar Kuzu (Isanbul Universiy, Turkey) The Effecs of he Illiquidiy

Detaylı

Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Otelcilik İşletmesi Örneği

Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Otelcilik İşletmesi Örneği Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 39 Sayı: 1 Haziran 2017, ISSN: 2149-1844, ss/pp. 213-222 DOI: 10.14780/muiibd.329927 Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Otelcilik İşletmesi

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016-25. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONUNUN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 1 Yrd.Doç.Dr. Yasemin KESKİN BENLİ 2 Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN 3 nun espiinde sıklıkla kullanılan

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN.

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SAN. İş bu rapor, İnfo Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka arzı öncesi uygulanacak esasların 7. maddesine dayanılarak

Detaylı

DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞER ĐN KURAMSAL

DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞER ĐN KURAMSAL DEĞERE DAYALI PERFORMANS ÖLÇÜSÜ OLARAK EKONOMĐK KATMA DEĞERĐN KURAMSAL TEMELLERĐ : DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE UYGULAMALARI Mura Eruğrul Yard.Doç.Dr., Anadolu Üniversiesi, ĐĐBF, Đşleme Bölümü ÖZET Ekonomik kar

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Servet GYO Analist Raporu

Servet GYO Analist Raporu Şirket Hakkında Servet GYO perakende, endüstriyel ve ofis kullanım amaçlı gayrimenkul ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş bir yatırım ortaklığıdır. Sinpaş grubu 2009 yılı içerisinde

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1

Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Firma Değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi: BIST Elektrik Endeksinde Bir Uygulama 1 Mercan HATİPOĞLU Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü mercanhatipoglu@gmail.com

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı

Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Kütük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı Zonguldak-Ulus Orman İşleme Müdürlüğü Göknar, Kayın ve Karaçam Ağaç Türleri için Küük Çapı ve Boyu ile Göğüs Çapı İlişkisi *Birsen DURKAYA, Ali DURKAYA Barın Üniversiesi Orman Fakülesi, Barın/Türkiye Sorumlu

Detaylı

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT*

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI. Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 24 (1-2) 165-176 (2008) hp://fbe.erciyes.edu.r/ ISSN 1012-2354 BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI ÖZET Ercan ŞENYİĞİT* Erciyes

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu Değerleme Yöntemleri Rönesans Gayrimenkul halka arzı ile ilgili değerleme çalışmasında aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır: Parçaların Toplamı

Detaylı

Değerleme Teorisinde Rekabetçi Avantaj Dönemi Modeli: İMKB den Örnekler

Değerleme Teorisinde Rekabetçi Avantaj Dönemi Modeli: İMKB den Örnekler Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Cil:25, Sayı:2, Yıl:2010, ss.107-135. Değerleme Teorisinde Rekabeçi Avanaj Dönemi Modeli: İMKB den Örnekler Mura DOĞANAY 1 Aydın ÖZTUNALI

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi

Türk Turizm Sektöründe Büyüme Göstergelerinin Turizm İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisinin İncelenmesi Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Cil 10, Sayı: 1, 2008 Türk Turizm Seköründe Büyüme Gösergelerinin Turizm İşlemelerinin Finansal Performansına Ekisinin İncelenmesi Serkan Yılmaz

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı