PROTEĠNLER ĠÇĠN YAPISAL BĠR SINIFLANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROTEĠNLER ĠÇĠN YAPISAL BĠR SINIFLANDIRMA"

Transkript

1 PROTEĠNLER ĠÇĠN YAPISAL BĠR SINIFLANDIRMA GLOBULAR (KÜRESEL) PROTEĠNLER FĠBRÖZ (FĠBRĠLER) (ĠPLĠKSĠ) PROTEĠNLER

2 ĠPLĠKSĠ (FĠBRÖZ) PROTEĠNLER

3 Lifli ve uzunlamasına yapılar oluģtururlar. Çoğu hayvansal hücrelerde YAPISAL ROLLER üstlenir. Deri, bağ doku, saç, kıl, boynuz ve ipek gibi lifli yapıların ana bileģenidirler.

4 BAZI ĠPLĠKSĠ PROTEĠNLERĠN AMĠNO ASĠT BĠLEġĠMĠ Sağlamlık kazandırır. Polisakkaritler için tutunma yeri

5 KERATĠNLER Amino asit dizileri ve biyolojik iģlevleri birbirine benzeyen iki önemli protein grubu: -keratinler Daha çok -tabaka içerirler. KuĢ ve sürüngenlerin tüy ve kabukla- rında bulunurlar. Saç, tırnak ve derinin ana bileģeni Ara filament proteinler denilen geniģ bir ailenin üyesidirler. -keratinler

6 Saçtaki -keratinin yapısı

7 Proposed structure for keratin-type intermediate filaments. Her bir zincir -sarmal yapısındadır ve 300 ün üzerinde amino asit içerir. Bir monomer çifti (a) paralel konumda birbirlerine dolanarak 50 nm uzunluğunda dimerik bir yapı olan sarımlı sarmalı (b) oluģtururlar. Çok sayıda dimer birbirleriyle etkileģerek protofilamenti (c) ve sonra da protofibrili (d) ortaya koyarlar.

8 Bu tip sağlam bir yapı bazı dokularda disülfit çapraz bağlarıyla daha da dayanıklı hale gelir. Tırnaktaki -keratin saçtaki -keratine göre çok daha fazla sayıda bu tip çapraz bağ içerir.

9 Perma: Bu iģlem - keratindeki disülfit bağlarının indirgenmesi, yeniden Ģekillendirme ve yeni Ģeklin sabitlenmesi iģlemlerini kapsar.

10 ĠPEK PROTEĠNĠ FĠBRONĠNĠN YAPISI FĠBROĠN ĠPEKBÖCEĞĠ KOZASINDA ve ÖRÜMCEKLERĠN AĞINDA BULUNAN PROTEĠN Üç boyutlu yapı kesidi. Bu bölgede sadece alanin ve glisin kalıntıları görülmekte. Çok sayıda antiparalel -tabaka içerir. Alanin veya serin yan zincirleri ile glisin yan zincirlerinin etkileģimi (üstten görünüģ)

11 FĠBROĠNĠN TAMAMI -TABAKA YAPISINDA DEĞĠLDĠR. Ġpliksi proteinlerin amino asit bileģimini gösteren tabloda gördüğümüz gibi, fibroin valin ve tirozin gibi -tabakaya uymayacak amino asitler de içerir. Bu amino asitler nedeniyle de -tabakaları arasında yer yer tıkız bir Ģekilde katlanmıģ bölgeler yer alır. Böyle bir yapı fibroine oldukça esnek bir yapı kazandırır.

12 KOLLAJEN Ġnsan da dahil omurgalıların büyük bir kısmında en bol bulunan proteindir. Bazı hayvanlarda total protein kitlesinin ~1/3 ini oluģturur. Kemiklerde minerallerin üzerinde çöktüğü matriks materyalini oluģturur. Tendonların ana bileģenidir. Derinin önemli bir elemanıdır. Kısacası, pek çok hayvanın bütünlüğünden bu molekül sorumludur, diyebiliriz. YAPISAL BĠRĠM: TROPOKOLLAJEN

13 Kollajenin Yapısı Temel yapısal birim, her biri ~ 1000 amino asit kalıntısı uzunluğundaki üç polipeptit zincirininin birbirine sarılmasıyla oluģan üçlü sarmal yapıdaki TROPOKOLLAJEN molekülüdür. Tropokollajendeki her bir zincir sola dönümlü olup, her bir dönümde yaklaģık 3.3 amino asit yer alır.

14 Yapının böyle olmasının en önemli iki nedeni: Böyle bir yapıda her 3 kalıntıda bir GLĠSĠN amino asidi bulunur. Çünkü sadece bu amino asidin yan zinciri bu yapı içerisinde yer alacak kadar küçüktür. Üçlü sarmal kıvrıma uygun, bu oluģumu kolaylaģtıran bir baģka özellik de her bir zincirde yer alan PROLĠN ve HĠDROKSĠPROLĠN kalıntılarıdır.

15 Zincirlerde belli dizilerin sık sık tekrarlandığı görülür: Gly-X-Y X= genelde PROLĠN Y= PROLĠN veya HĠDROKSĠPROLĠN (X ve Y de yer yer baģka amino asitler de bulunabilir. Ancak yukarıdaki yapılanma özgün yapının oluģumundan sorumludur.

16 Prolin kalıntılarının sıradıģı bir Ģekilde hidroksile olmasının avantajı: Üçlü sarmalı oluģturan ana bağ tipi omurgadaki amit protonları ile karbonil oksijenleri arasındaki H bağlarıdır. Ancak hidroksiprolindeki OH grupları ek bağların kurulmasına katkıda bulunarak bu yapıyı daha da sağlamlaģtırır.

17 Kollajendeki lizin kalıntılarının da bir kısmı hidroksile durumdadır. Bu modifikasyonun rolü: Lizindeki OH grupları polisakkaritlerin tutunma noktalarını oluģturur.

18 Prolin Hidroksiprolin dönüģümü ENZĠMATĠK bir olaydır ve C vitamini (askorbik asit) gerektirir. C vitamininin eksikliği ĠSKORBÜT denilen bir hastalığa yol açar. Deride ve diģetlerinde yaralar oluģur, damarlar incelir. DıĢarıdan vitamin takviyesiyle bu rahatsızlıklar ortadan kalkar.

19 Tropokollajen molekülleri kollajen liflerini oluģturmak üzere özgül bir biçimde birlikte paketlenir:

20

21

22 Kollajenin dayanıklığının bir nedeni de tropokollajen moleküllerinin, lizin yan zincirlerinin yer aldığı özel bir reaksiyon aracılığıyla çapraz bağlanmasıdır. Zincir içi ve zincirler arası gerçekleģen bu olay enzimatiktir. Bazı lizin kalıntıları lizil oksidaz enzimi tarafından oksitlenerek aldehit türevine dönüģür, bu da baģka bir lizinle veya diğer bir molekülle kondensasyon reaksiyonuna girerek çapraz bağlar oluģturur.

23 Bu reaksiyon yaģam boyunca sürer. Çapraz bağlar, kollajen molekülünün elastikiyetini kaybetmesine ve daha kırılgan hale gelmesine yol açar. YaĢlanma ile ilgili görsel belirtilerin büyük bir kısmı bu çapraz bağlardan kaynaklanmaktadır.

24 Kollajen Sentezi Tropokollajeni oluģturan zincirlerin ribozomda sentezlenen ilk halleri çok farklıdır. 1.adım ribozomlarda translasyondur. 2.adımda polipeptit hidroksillenir. 3.adımda Ģekerler bağlanır. 4.adımda prokollajen oluģturulur. Prokollajen 1500 kalıntıdan ibarettir. Üç prokollajen molekülü orta kısımlarından üçlü sarmal oluģtururken N- ve C-uçları kıvrılıp katlanarak küresel yapı kazanır. 5.adımda prokollajen üçlüleri hücredıģı alana salınır. 6.adımda N- ve C-uçlar spesifik proteazlar tarafından kesilip atılır. 7.adımda lizin kalıntıları arasında çapraz bağlantılar kurularak molekülün yapısı tamamlanmıģ olur.

25 ELASTĠN Bağ doku ve atardamarlarda daha elastik bir yapı olması gerekir. ĠĢte elastin bu yapıları oluģturan ipliksi proteindir. Polipeptit zinciri glisin, alanin, ve valin bakımından zengindir. Oldukça elastik bir yapıya sahiptir, çünkü çapraz bağlı lizin kalıntıları da içerir. Dört lizin kalıntısı DESMOZĠN oluģturmak üzere birleģir:

26 KÜRESEL (GLOBULAR) PROTEĠNLER

27 Oksijenin taģınmasında ve depolanmasında globinlerin rolü Hemoglobin ve Miyoglobin hayvanlarda sırasıyla, oksijen taģınması ve depolanmasında görev alan proteinlerdir. Hayvanlar yaģamak için hücrelerine oksijen pompalamak ve metabolizma sonucu oluģan artık ürünleri de (ör. CO 2 ) dıģarı atmak zorundadırlar. Dokular arasında difüzyon ile taģınma hızı yeterince yüksek değildir. Böcekler hariç tüm hayvanlar kan (atardamarlar) yoluyla dokulara oksijen taģır ve CO 2 yi yine aynı yolla (toplardamarlarla) dıģarı atar. Kanda oksijen taģıma görevi, değiģik canlılarda farklı tipleri bulunan oksijen taģıyıcı proteinler tarafından sağlanır. Bu proteinler ya bazı omurgasızlarda olduğu gibi kanda çözünmüģ olarak bulunur, ya da insan eritrositlerinde olduğu gibi belli hücrelerde yoğunlaģır.

28 Tüm omurgalılarda oksijen taģıyıcı protein HEMOGLOBĠN, oksijen depolayıcı protein MĠYOGLOBĠN dir. Her ikisi de küresel proteindir.ortak yapısal motife sahiptirler. Miyoglobin monomerik, hemoglobin oligomerik (tetramerik) proteindir. MĠYOGLOBĠN HEMOGLOBĠN

29 KIRMIZI RENKTEN DE SORUMLU GRUP! myo- Yunanca da kas hemo- ise kan anlamına gelir. Her ikisi de hem grubu içerir, yani bileģik proteindir. Oksijeni bağlayan bu grup, protein kısmına (globin) kovalent olmayan etkileģimlerle bağlı durumdadır. Hem (Demir protoporfirin)

30 MĠYOGLOBĠN Kas dokusunda bulunur. Oksijen bağlayarak depo eder. Yoğun kas aktivitesi sırasında gerekli olan oksijeni mitokondrilere aktarır. En çok iskelet ve kalp kasında bulunur.

31 Suda çok derinlere dalan fok ve balinaların total kas proteininin %8 i miyoglobindir.

32 -Sarmal bölgelerince zengin tek zincirli bir polipeptittir. %80 i 8 adet -sarmalından (A-H) oluģur: Hem grubu molekülün apolar özellikteki iç kısmına (F ve E sarmalları arasındaki cebe) yerleģmiģtir. Bu cep apolar amino asitlerle çevrilidir. Bunlardan 2 tane histidin kalıntısının çok özel fonksiyonları vardır: PROKSĠMAL HĠSTĠDĠN : Doğrudan HEM in demirine bağlıdır. DĠSTAL HĠSTĠDĠN : HEM ile doğrudan etkileģmez. Oksijenin +2 değerlikli demire bağlanmasını stabilize eder. Böylece Fe +2 çok az okside olarak oksijenin geri dönüģümlü bağlanması sağlanır.

33 Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinde (eritrositler) yer alan oksijen taģıyıcı proteindir. Omurgalıların hemoglobini her biri bir molekül oksijen bağlayan birer hem grubu içeren ikiģer alt birimden (toplam 4 altbirimden) oluģur. EriĢkin insanlardaki hemoglobinin büyük bir kısmı 2 2 altbirimi içeren Hemoglobin A (HbA) dır. Ayrıca %2 oranında Hemoglobin A 2 (HbA 2 ) (2 +2 delta zinciri içerir) bulunur.

34 Hamileliğin baģlangıcında fetusta ilk olarak ve zincirlerine benzeyen (zeta) ve (epsilon) zincirleri sentezlenir.

35 GeliĢim süreci içinde ların yerini lar lar yerini (gamma) lar alır. Böylece Fetal Hemoglobin (HbF) oluģur. HbF fetal yaģamın 2/3 sinde baskındır. Hemoglobinin anne karnından oksijen alabilecek özellikte olmasını sağlar. Fetal geliģim sırasında yavaģ yavaģ artan zincirlerinin senteziyle doğumdan sonraki 6. ayda zincirlerinin yerini lar alır. Doğumdan kısa bir süre önce baģlayan zincirlerinin senteziyle yetiģkinlerde %2 oranında HbA 2 oluģur.

36 Hemoglobinin altbirimi ile miyoglobin arasında büyük benzerlik vardır. Amino asit dizileri farklı olmakla beraber yapılarındaki bu benzerlik 24 amino asidin ortak olmasından kaynaklanır. (Buradan farklı amino asit dizilerinin benzer 3 boyutlu yapılar ortaya koyduğunu ve benzer iģlevler yürüttüğünü görüyoruz.) Bu ortak 24 amino asit, 3 boyutlu yapının ortaya konulmasında ve fonksiyonda doğrudan iģ görmektedir.

37 Hemoglobindeki alt birimler kendi aralarında moleküler etkileģimler kurarlar. Ayrıca bazı spesifik ve küçük moleküller fonksiyonda etkili olur. Yapıya bağlanarak aktivasyona veya inhibisyona yol açarlar. Bu tür iliģkiler hemoglobine oksijenin yanısıra CO, CO 2 ve protonları da bağlayarak taģıma özelliği kazandırır.

38 Hemoglobindeki alt birimler kooperatif etkiyle oksijen bağlanmasını sağlarlar. Bir oksijenin bağlanması, ikinci oksijenin bağlanmasını kolaylaģtırır. Bu kolaylaģtırıcılık, oksijenin çok bol bulunduğu akciğerlerde oksijenin hemoglobine bağlanmasını ve oksijen düzeyinin düģük olduğu dokularda da oksijenin serbest kalmasını sağlar. Hemoglobin dokulardaki karbondioksiti de akciğerlere taģıyarak dıģarı atılmasını sağlar.

39 Hemoglobine CO 2 bağlanması Metabolizma sırasında oluģan CO 2 nin çoğu suyla birleģerek bikarbonat iyonu oluģturur. Ancak bir kısmı hemoglobinin yüksüz - amino gruplarına bağlanarak taģınır: Hb-NH 2 + CO 2 HbNHCOO - + H +

40 3 aylık evli çift şofben kurbanı Nazif ve Asiye Yarar çifti 3 aylık evliydi. Asiye'nin hamile olduğu haberi genç çifti sevince boğmuştu. Ancak şofbenden sızan gaz mutluluklarının sonu oldu Şofben değil baca öldürüyor Üç aylık evli Yarar çiftinin ölümü de "şofbenden ölüm" diye geçti kayıtlara. Oysa uzmanlar uyarıyor: Şofben değil tıkalı baca öldürür Liseli kızlar şofben kurbanı Balıkesir ve Karabükte biri 14, diğeri 17 yaşındaki iki lise öğrencisi genç kız şofbenden zehirlenerek can verdi Sobalar ocakları yaktı Önceki gece etkili olan şiddetli lodos yüzünden 149 kişi soba ve şofbenlerden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bunlardan 5'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Şofben canavarı beni alamadı AB standartlarından bahsedilirken "Yıllık şofbenden ölenlerin sayısı" da kıstas olarak alınacak duruma geldi. Son günlerde sıkça rastlanan şofben faciaları gencecik insanları hayatının baharında sevdiklerinden çekip almaya devam ediyor. Şofben denen yarı teknolojik canavar beni de almak istedi ama başaramadı. Bugün sizlere şofbenle nasıl mücadele ettiğimi, nasıl hayatta kaldığımı bir şofben maduru olarak anlatacağım. Belki birkaç hayat kurtarabilirim. Sene 1976 Fakülte son sınıf öğrencisiyim. Eyüp' te 4 katlı bir binanın teras katında kalıyorum...

41 Hemoglobine CO bağlanması Hemoglobindeki Fe atomuna karbon monoksit (CO) bağlanırsa: Karbonmonooksihemoglobin (HbCO) oluģur. Dokulara O 2 taģıma yeteneği azalır. (CO zehirlenmesinin temeli!) Hemoglobinin CO ne olan ilgisi O 2 ne olan ilgisinden 220 kat fazla! Onun için ortamdaki çok küçük miktardaki CO bile kanda toksik konsantrasyonda HbCO oluģmasına neden olur. %60 ın üzerinde HbCO ÖLDÜRÜCÜDÜR!!! CO zehirlenmelerinde O 2 tedavisi uygulanır.

42 AMĠNO ASĠT DĠZĠSĠNDE MUTASYONEL DEĞĠġĠMLER Ele alınan bir (tür) organizmanın içerdiği bir proteinin amino asit dizisi o türün tüm bireylerinde aynıdır. Örneğin, Hemoglobin tüm sağlıklı insanlarda aynı amino asit dizisine ve konformasyona sahiptir. ANCAK: Bazen gen düzeyinde oluģan bir mutasyonla 1 veya 2 amino asitin yerine farklı amino asitler geçebilir. NORMAL bireydeki hemoglobin ile ORAK HÜCRELĠ ANEMĠ HASTASI bir bireydeki hemoglobin arasında sadece tek bir amino asit bakımından farklılık vardır: zincirinin 6. amino asidi Normal bireylerde Glutamik asit Hasta bireylerde Valin dir.

43 Hemoglobin ve miyoglobinin yapısında gördüğümüz gibi küresel proteinler protein olmayan bir kısım içerebilirler. Alternatif Sınıflandırma Basit proteinler Sadece amino asitlerden oluģurlar. BileĢik proteinler Protein zincirine ek olarak protein olmayan organik veya inorganik bir grup (PROSTETĠK GRUP) içerirler. Apoprotein = proteinin prostetik grupsuz Ģekli Holoprotein = proteinin prostetik gruplu Ģekli

44 Prostetik gruba en iyi örneklerden biri miyoglobin ve hemoglobine yer alan oksijen bağlayan hem (Fe-protoporfirin IX) grubu verilebilir. Hem grubu

45 Hemoprotein Binding and release of ligands induces a conformational (structural) change in hemoglobin. Here, the binding and release of oxygen illustrates the structural differences between oxy- and deoxyhemoglobin, respectively.

46 Nükleoprotein kompleksleri Structure of the Oxytricha nova telomere end binding protein complexed with single strand DNA. The a subunit is shown in purple and green and the b subunit is shown in blue. (A) The single strand DNA, shown with black bases, orange phosphorous atoms, and red phosphate oxygens, binds to a deep cleft between the N-terminal domain of a and the 28 kda core domain of b. The 12- ntd 5'-GGGGTTTTGGGG-3' DNA also forms a G-quartet linked DNA dimer, shown with orange bases, which is the focus of another poster (see poster G- quartets in a telomere protein-dna complex). (B) Detailed view of one protein- DNA contact. The base of nucleotide G10 is stacked between the guanidinium group of arginine 140 from theb subunit and the phenol group of tyrosine 239 from the a subunit. Additional hydrogen bonds, shown in green, are likely important for sequence specific recognition of this base.

47 Hücre zarındaki glikoproteinler Glikoprotein

48 Lipoprotein TG: Trigliserit CE: Kolesterol esterleri

49

50 Metalloprotein One-third of all proteins are "metalloproteins", chemical combinations of protein atoms (carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, sulfur) with ions of metals such as iron, calcium, copper, and zinc. The rusticyanin copper binding site shows the copper, the liganding residues and the supporting secondary structural elements. The Type II b-turn and the 310 helix may represent a region of structural rigidity that helps define and support the distorted coordination geometry.

51 SOD CuZn bovine superoxide dismutase. (a) Ribbon diagram of native dimer showing positions of Cu (blue) and Zn (orange) atoms and their ligands and (b) a close up of the metal sites and the bridging His61.

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ BESĠN ÖGELERĠ VE BESĠN GRUPLARI 541GI0166 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Adem DEMĠR Tez DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail.

Hüsamettin VATANSEV Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Konya, Turkey. E-mail: hvatansev@hotmail. Sözlü Bildiriler VĠTAMĠN VE MĠNERAL TAKVĠYELERĠ Hüsamettin VATANSEV Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye E-posta: hvatansev@hotmail.com Özet Vitamin ve mineraller,

Detaylı

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği,

DOKULAR Bağ doku ekstrasellüler matriks Hiyalüronidaz  Kollajen, Kollajen moleküllerinin en belirleyici özelliği, DOKULAR Bağ doku Bağ doku, nispeten az sayıda canlı hücrenin ekstrasellüler matriks denen bir ortam içine dağılmasıyla oluşmuş dokudur. Bağ doku, deri, tendonlar, ligamentler, kıkırdak ve kemikte yaygın

Detaylı

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Canlının temel yapı ve görev birimi hücredir. Hücreyi oluşturan maddeler de atomlardan meydana gelmişlerdir. Molekül Organeller Hücre Doku Organ Sistemler Organizma Atom :

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA

2 3 BİYOKİMYA BİYOKİMYA 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

DNA Üzerinde Mutagenezler Yapılarak Enzimlere İstenilen Özelliklerin Kazandırılması

DNA Üzerinde Mutagenezler Yapılarak Enzimlere İstenilen Özelliklerin Kazandırılması YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DNA Üzerinde Mutagenezler Yapılarak Enzimlere İstenilen Özelliklerin Kazandırılması Özgün MAVUK 07056001 Biyomühendislik Anabilim Dalında Hazırlanan PROJE

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BESLENME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

Prof. Dr. Sibel Karakaya

Prof. Dr. Sibel Karakaya 1 ÖNSÖZ Gıda Biyokimyası ders notu, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin gıda biyokimyasını anlama, öğrenme ve öğrendiklerini gıda endüstrisinde uygulayabilme öngörüsü kazanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması

LİPİTLER. Lipitlerin Sınıflandırılması LİPİTLER Lipitler polimer yapısında olmayan makromoleküllerdir. Hem yapısal hem de işlevsel olarak çok farklı moleküller ortak bir özellikleriyle lipit adı altında toplanmıştır: Bu özellik, apolar olmaları

Detaylı

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER O-Bağlı Glikozilasyon Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Genel olarak O-Glikosilasyon a maruz kalan şekerler, Musinler ve Proteoglikanlar olarak bilinirler. Buna göre genel özelliklerini özetlersek; 1.Musin glikoproteinleri

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI.

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI. T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KUMULUS OOSİT KOMPLEKSİNDE KÖK HÜCRE POPULASYONUNUN ARAŞTIRILMASI Nihan GÜNASLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ HĠSTOLOJĠ EMBRĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI Danışman Doç.

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.

Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur. 1. CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE Bir İngiliz bilim insanı olan Robert HOOKE, 1665 yılında basit bir mikroskopla hücreyi ilk kez tanımladı. Daha sonraki yıllarda farklı bilim insanlarının katkılarıyla bütün

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK

Pınar SEYFİTTİNOĞLU BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Redaksiyon PALME YAYINCILIK 9. Sınıf BİYLJİ Banu KARAAĞAÇ SRU KİTABI Pınar SEYFİTTİNĞLU Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYLJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2768 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1726 GENEL BESLENME Yazarlar Prof.Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Murat BAŞ (Ünite 4) Doç.Dr. Gül KIZILTAN (Ünite

Detaylı

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler:

VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe organik maddeler beriberi vitaminler Vitaminlerin sınıflandırılmaları Suda çözünen vitaminler: VİTAMİNLER Vitamin tanımı ve tarihçe Vitaminler, sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, herhangi birinin eksikliği spesifik bir bozukluk ve hastalık meydana getiren organik maddelerdir:

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI Salahi Burak GAZİOĞLU Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ LEFKOŞA 2012 K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı