Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas"

Transkript

1 Çevik Süreç ile K yaslamaya Temel Olarak Art msal Sürecin Nicel Analizi: Bir Durum Çal mas Quantative Analysis of the Incremental Process As Basis for Comparison with the Agile Process: A Case Study Seda, Güne Y lmaz Siemens Enterprise Communications ODTU Teknokent, Ankara Dr. Ayça Tarhan Bilgisayar Mühendisli i Bölümü Hacettepe Üniversitesi, Ankara Özet Çevik modeller 1990 lardan bu yana yaz m projelerinin ya am döngüleri için yayg nla arak kullan ld klar halde, bu modelleri kullanman n geli tirme performans na etkilerini nicel olarak ortaya koyan çal ma say azd r. Bunun önemli sebeplerinden biri, çevik yöntemlerin ölçülmesindeki zorluktur. Bir di er sebep ise, organizasyonda daha önce kullan lan geli tirme modellerinin performans n, kar la rmaya temel olacak ekilde ölçülmemi olmas r. Bu çal ma ile Siemens EC içinde çok say da projede uygulanan Art msal Sürecin performans ara lm r. Analiz hedeflerini ve ilgili ölçevleri belirlemek için Hedef-Soru-Ölçü Çat uygulanm r. Nicel analiz öncesinde sürecin kapsam ve ölçev özelliklerini anlamak için önceden tan mlanm bir de erlendirme yakla kullan lm r. Elde edilen analiz sonuçlar, Siemens EC içinde yeni kullan lmaya ba layan Çevik Sürecin performans ile k yaslanmak üzere temel al nacakt r. Abstract Although Agile Models have been widely used for the software project life-cycle since 1990s, the number of studies that quantitatively reveal the effect of using these models on development performance is scarce. One important reason for this is the difficulties in the measurement of Agile Methods. Another reason is that the performance of the development models previously used in the organisation are not measured to form a base for the comparison. In this study, the performance of the Incremental Process applied in many projects in Siemens EC is investigated. The Goal-Question-Metric (GQM) Framework is applied to determine the analysis goals and related metrics. A predefined assessment approach is used to capture process context and to understand measure characteristics prior to quantitative analysis. The analysis results will be a basis for comparison with Agile Process applied in the same project within Siemens EC, as the next study. 1. Giri Organizasyonlarda yaz m sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarlanmas, geli tirilmesi, test edilmesi ve bak aktivitelerinin tümü, yaz m ya am döngüsü içinde ele al r [1]. Tüm yaz m projelerinin bir ya am döngüsü vard r ve yaz m ya am döngüleri senelerce geli tirilmi ve ba ar olmu geli tirme modellerinden uyarlanm olmal r. Farkl yaz m geli tirme modellerinin uyguland projelere bak ld nda, birçok projenin beklenen sonuca ula mad görülür. The Standish Group adl irketin 2009 y nda yay nlad raporda [2], projelerin %32 oran nda ba ar oldu u, %44 oran nda reddedildi i ve %24 oran nda ba ar z oldu u ifade edilmi tir. Bir önceki ara rma sonucu ile k yasland nda, projelerin ba ar zl k oran nda önemli bir art olmas dikkat çekicidir. Yaz m projelerinin ba ar lma oran n dü üklü ü sebebiyle 1990 larda mevcut geli tirme modelleri sorgulanmaya ba lanm ve izleyen y llarda çevik modeller, geleneksel geli tirme modellerine alternatif olarak önerilmi tir. Çevik modeller çal anlar n ve ileti imin süreç ve araçlardan, çal an yaz n kapsaml belgelendirmeden, mü teri ile i birli inin sözle me yönetiminden ve de ime uyumun yap lm planlar izlemekten daha çok de er verildi i yöntemler olarak dile getirilmi tir [3]. Çevik modeller 1990 lardan bu yana yaz m projelerinin ya am döngüleri için yayg nla arak kullan ld klar halde, bu modelleri kullanman n geli tirme performans na etkilerini nicel olarak ortaya koyan çal ma say azd r. Mevcut çal malar [4,5,16,17,18] daha çok XP ve ya SCRUM gibi çevik yöntemlerin kullan ld klar projelerin performans ara rm ve bu çal malar n baz lar nda daha önce uygulanan geleneksel modellerle kar la rma yap lm r. Literatürde bunlara benzer nicel kar la rmalar n az olmas n önemli

2 sebeplerinden biri, çevik yöntemlerin ölçülmesindeki zorluktur [6]. Bir di er sebep ise, organizasyonda daha önce kullan lan geli tirme modellerinin performans n, kar la rmaya temel olacak ekilde ölçülmemi olmas r. Yaz m mühendisli inde ölçme, uygulanan süreçlerin bile enlerini ve ili kilerini anlamay gerektiren ve organizasyon genelinde bilgi payla art k lan bir i tir. Ayr ca ölçme i inde yol gösterecek pratik ve sistematik yöntemler yok denecek kadar azd r [7,8]. Bu zorluklara ra men geli tirme modellerinin performans n nicel olarak kar la lmas, yaz m organizasyonlar n ve sektörün önemli ihtiyaçlar ndan biridir. The Standish Group un yapt ara rman n sonuçlar [2] bu tespiti desteklemektedir. Yukar da bahsedilen ihtiyaçtan hareketle bu çal ma, Siemens EC içinde birçok projede uygulanan Art msal Sürecin performans n, yeni uygulanmaya ba lanan Çevik Sürecin performans ile k yaslamaya temel olacak ekilde, ölçülmesini ve analiz edilmesini anlat r. Zaman içinde organizasyonun geleneklerinin ve al kanl klar n da ekillendirdi i Art msal Süreç, asl nda Ça layan Modeli nin de ime u ram halidir[1,9]. Art msal Süreç ile geli tirilen ve bu çal maya konu olan ürünün, ba larda iç ve d pazarda oldukça ilgi gördü ü ve mü terinin ihtiyaçlar memnuniyetle kar lad görülmü tür. Ancak, projenin ilerleyen safhalar nda artarak gelen de iklik ve geni letme istekleriyle ürün karma k bir hal alm r. Her art m sonras nda birbirini etkileyen birimlerde yakalanamayan hayati hatalar, mü teride ortaya ç km ve bu durum düzeltme maliyetini artt rmakla birlikte, bazen mü teri kayb na yol açm r. Ekip üyeleri aras ndaki ileti imsizlik, zaman zaman projede yanl anlamalara sebebiyet vermi ve zaman kay plar ya anm r. Kar la lan bu gibi sorunlar ve üst yönetimin sat stratejileri sebebiyle ayn ürünün, kapsam geni letilerek Çevik Süreç ile geli tirilmesine karar verilmi tir. Uygulanan Çevik Süreç; Extreme Programming [10] ve SCRUM [10] modellerinin güçlü yönlerinin birle tirildi i ve organizasyona özel ihtiyaçlara uyarland bir geli tirme sürecidir. Bu çal ma elde edilen Art msal Sürecin performans analizi sonuçlar, Çevik Sürecin performans ile yaslanmak üzere temel al nacakt r. Bu çal maya konu olan proje, bir ürün ailesi olu turmak için yürütülmektedir ve çal mada bu ürün kapsam ndaki 20 özellik ele al nm r. Proje ekibi; bir ki i proje yöneticisi, bir ki i teknik proje yöneticisi, dört ki i yaz mc, bir ki i testçi, bir ki i mü teri destek personeli ve bir ki i teknik servis eleman olmak üzere, toplam 9 ki iden olu ur. Çal mada Art msal Sürecin ölçülmesi ve analiz edilmesi için hedefleri ve ilgili ölçevleri belirlemek amac yla, Hedef-Soru-Ölçü Çat ( Goal-Question-Metric Framework - GQM ) [7] kullan lm r. Art msal Sürecin organizasyon genelinde proje bazl bir tan olmad ndan ve kurumsal bir ölçme yakla bulunmad ndan, nicel analiz öncesinde süreç kapsam n ve ölçev özelliklerinin anla lmas için, önceden tan mlanm de erlendirme yakla ndan [11] yararlan lm r. Art msal Sürecin nicel analizi, 8 ki i-gün i gücü harcayarak tamamlanm r. Bu çal man n izleyen ikinci bölümünde Art msal Sürecin ba ar n nicel analizi için izlenen yöntem anlat lm r. Üçüncü bölümde analizin detaylar ve bulgular yer al r. Dördüncü ve son bölümde ise çal ma ile var lan sonuçlar özetlenmi tir. 2. Yöntem Art msal Sürecin performans analizi çal mas için uygulanan yöntem, ekil-1 de gösterildi i gibi sekiz ad mdan olu ur. lk ad mda, Art msal Sürecin kapsam ve ak anlamak amaçlan r. Bunun için i süreci modellemede kullan lan ve bir ak emas türü olan Olay Güdümlü Süreç Zinciri [12] (Event Driven Process Chain - EPC) kullan larak projede uygulanan Art msal Süreç tan mlan r. Bu ad mda süreç; Tasar m, Gerçekle tirim ve Test olmak üzere dört safhada ayr ayr tan mlanm r. kinci ad mda, Art msal Sürecin i leyi inin özellik gerçekle tiriminde tutarl ara rmak için Süreç Tutarl k Formu [11] kullan r. Süreç Tutarl k Formu, sat rda süreç bile enlerini, sütunda ise özellikleri gösteren bir matrisdir. Sürecin uygulamadaki tutarl n yüksek olmas analiz sonuçlar n tüm özellikler için genellenebilmesi ve yaslama için sa kla kullan labilmesi aç ndan önemlidir. Üçüncü ad mda, Art msal Süreç, Tümle ik Yetenek Olgunluk Modeli nin [13] (Capability Maturity Model Integration CMMI) seçilen süreç alanlar yla resmi olmayan bir yakla mla, pratikler baz nda ve s rasal ölçekte [14] e lenir. Bunu yapmaktaki amaç, Art msal Sürecin kapsam yayg n olarak bilinen süreç referans modeli CMMI aç ndan de erlendirmek ve anlamakt r. Benzer bir e leme, ayn amaçla Çevik Süreç için de yap r. Performans k yaslamas yapmadan önce, her iki e lemeyi de kullanarak, Art msal ve Çevik süreçlerin CMMI süreç alanlar ve pratikleri aç ndan ne derece örtü tü ü belirlenir. Her iki sürecin kapsam bir süreç referans modeli aç ndan bilmek, kar la rma sonuçlar n yorumlamas için önemlidir. Dördüncü ad mda, analiz hedeflerini tan mlamak ve Art msal Sürecin performans analizi için gerekli olan ölçevleri belirlemek için, GQM Çat [7] uygulan r. GQM Çat n i leyi mekanizmas, yukar dan a ya bir yakla mla, organizasyonun ba armak istedi i her

3 hedef için ilgili sorular tan mlamak ve bu sorular cevaplayacak bir veya birden fazla ölçevi belirlemek eklindedir. Bu çal mada Art msal Sürecin planlama ve i leyi ini anlamak ve sonuçta elde edilecek ürünün kalitesini de erlendirmek için hedefler belirlenmi tir. Her hedefin ba ar de erlendirmeyi sa layacak sorular ve her soruyu cevaplayacak ölçevler tan mlan r. Bu ad m, mevcut ölçevlerden ziyade beklenen ölçevleri içerdi i için taslak GQM çal mas olarak nitelendirilebilir. Yani bu ad n ç kt, taslak halinde bir GQM tablosudur. Be inci ad mda, mevcut süreç ölçevleri için a dan yukar ya yakla mla bir ara rma yap r. Art msal Sürecin ad mlar üzerinden geçerek, formlarda ve araçlarda kaydedilmi olan veriler için ölçevler tan mlan r. lk olarak temel ölçevler belirlenir. ekil-1 Uygulanan Yöntemin Ak emas Alt nc ad mda, her temel ölçevin ve ona ait verinin özelli ini ve kullan labilirli ini anlamak için Ölçev Kullan labilirlik Soru Formu [11] uygulan r. Ölçev Kullan labilirlik Soru Formu, süreç ölçevlerinin kullan labilirli ini nicel analiz için ara rmaya yarayan bir formdur. Bu form temel ve türetilmi ölçevler için iki çe it olup, birkaç soru ve de erlendirme kural ndan olu ur. Bu ad n ç kt, nicel analiz için kullan labilir temel ölçevleri içeren bir listedir. Yedinci ad mda, taslak halinde olan GQM tablosu gözden geçirilip güncellenerek son haline getirilir. Taslak halindeki GQM tablosunda belirlenen ölçevlerle, bir önceki ad mda belirlenen kullan labilir ölçevler k yaslan r. Buradaki amaç, dördüncü ad mda yukar dan a ya yakla mla tan mlanan ölçevlerle, alt nc ad mda a dan yukar yakla mla kullan labilirli i tespit edilen ölçevlerin ili kilendirilmesidir. Bu ili kilendirme sonras nda, nicel analiz için uygun bulunmayan ya da kullan labilir olmayan ölçevler taslak halindeki GQM tablosundan kar r ve GQM tablosu buna göre tekrar düzenlenir. GQM tablosundaki sorular n nas l cevaplanaca bilgisi için temel metrikler yeterli olmamaktad r [7]. Bunun için ayr ca türetilmi ölçevler belirlenir ve formülleri tan mlan r. Böylece bu ad n ç kt, son haline getirilen GQM tablosu ve tablodaki sorulara cevap vermek için temel ölçevlerden olu an türetilmi ölçevlerin tan mlar r. Sekizinci ve son ad mda, GQM tablosuna uygun olarak, Art msal Sürecin nicel analizi yap r. zleyen bölümde analiz çal mas n detaylar verilmi tir. 3. Uygulama lk ad n sonunda, projede uygulanan Art msal Sürecin Olay Güdümlü Süreç Zinciri (EPC) ile ayr ayr modellenen üç safhas (Tasar m, Gerçekle tirim, Test) elde edilmi tir. Bu safhalardan biri olan Test safhas n ak emas ekil-2 de verilmi tir. emada, Test süreci boyunca gerçekle tirilen aktiviteler, aktivitelerin girdileri ve ç kt lar, roller ve kullan lan araçlar gösterilmi tir. Ayr ca her aktivite, CMMI in süreç alanlar na e leme ad s ras nda kullan lmak üzere numaraland lm r. kinci ad mda, Süreç Tutarl k Formu, Art msal Sürecin her safhas n uygulamadaki tutarl ara rmak için kullan lm r. Bu formun Test safhas için uygulanm hali ekil-3 de verilmi tir. Matris eklindeki bu form, tan mlanan Test sürecinin özellik testindeki tutarl anlamaya yaram r. Test sürecindeki i leyi in Girdileri, Ç kt lar, Aktiviteleri, Rolleri, Kullan lan Araç ve Yöntemleri matrisin ralar, süreçte yer alan ve gerçekle tirimi yap lan

4 özellikler de (Ö1, Ö2.. vb.) matrisin sütunlar olu turmu tur. Geçi hücrelerinde varolan o, s radaki süreç ad n sütundaki özellik için geçerli oldu unu göstermi tir. Örne in, Aktiviteler k sm nda 3.5 numaral Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n Gözden Geçirilmesi aktivitesi, gerçekle tirimi yap lan Ö7, Ö8, ve Ö9 özellikleri için uygulanmam r. ekil- 2 de ak verilen Test sürecinin, test edilen özellikler için, genel olarak tutarl uyguland gözlemlenmi tir. Üçüncü ad mda Art msal Süreç, CMMI in seçilen süreç alanlar na resmi olmayan bir yakla mla lenmi tir. E leme için CMMI n Gereksinim Yönetimi, Ürün ve Süreç Kalite Güvence, Gereksinim Geli tirme, Teknik Çözüm, Ürün Tümle tirme, Do rulama ve Geçerleme süreç alanlar seçilmi tir. Art msal Sürecin ad mlar, CMMI süreç alanlar na pratikler baz nda ve s ral ölçekte e lenmi tir. Her prati in Art msal Sürecin ad mlar taraf ndan kar lanma durumu; Hiç, K smen, Büyük Ölçüde ve Tamamen de erleriyle derecelendirilmi tir. Derecenin K smen veya Büyük Ölçüde olmas durumunda, e leme için detayl aç klama sa lanm r. Ayr ca her CMMI prati inin e lenen Art msal Süreçte hangi ad ma denk geldi i belirtilmi tir. ekil-2 Test Safhas n Ak emas

5 Özellik 1 Özellik 2 Özellik 3 Özellik 4 Özellik 5 Özellik 6 Özellik 7 Özellik 8 Özellik 9 Özellik 10 Özellik 11 Özellik 12 Özellik 13 Özellik 14 Özellik 15 Özellik 16 Özellik 17 Özellik 18 Özellik 19 Özellik 20 Girdi 1.1 Özellik Belgesi 2-4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.2 Özellik Sahibi ile Yap lan Çal tay Tutana o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.3 Sistem Tümle tirme (TB13) ve Regresyon Test Belgesi (TB12) 1.4 Kalite De erlendirme Test Senaryolar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.5 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.6 Regresyon Test Senaryolar kt 2.1 Sistem Tümle tirme (Test Belgesi 13) ve Regresyon Test Belgesi (Test Belgesi 12) 2.2 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2.3 Test Sonuçlar ve Durum Raporu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Aktiviteler 3.1 Sistem Tümle tirme ve Regresyon Test Belirtimi Haz rlan r (Test Belgesi 13&12) 3.2 Sistem Tümle tirme ve Regresyon Test Belgesinin Gözden Geçirilmesi 3.3 Sistem Tümle tirme ve Regresyon Test Belgesinin Günlenmesi 3.4 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n Haz rlanmas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.5 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n Gözden Geçirilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.6 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n Günlenmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.7 Test Ortam n Haz rlanmas o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.8 Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n %15 i Olan Kalite De erlendirme Testlerinin Ko ulmas (KD) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.9 KD Test Sonuçlar n ve Durum Raporunun Yay nlanmas 3.10 KD Hatalar n Kaydedilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.11 KD Hatalar n Düzeltilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.12 KD Hatalar n Test Edilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.13 Bütün Sistem Tümle tirme Test Senaryolar n Ko ulmas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.14 ST Test Sonuçlar n ve Durum Raporunun Yay nlanmas 3.15 ST Hatalar n Kaydedilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.16 ST Hatalar n Düzeltilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.17 ST Hatalar n Test Edilmesi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3.18 Regresyon Testlerinin Ko ulmas 3.19 Regresyon Test Sonuçlar ve Durum Raporunun Yay nlanmas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Roller 4.1 Test Tak Lideri o o o o o o o o o o o o o o o o 4.2 Teknik Proje Yöneticisi o o o o o o o o o o o o o o o o 4.4 Yaz mc (Özellik Sahibi) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4.5 Testçi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Araçlar & Yöntemler 5.1 HTS (Hata Takip Sistemi) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5.2 G-BYS (Global Belge Yönetim Sistemi) o o ekil-3 Test Safhas için Süreç Tutarl k Matrisi Dördüncü, be inci ve alt nc ad mlar yönteme uygun yürütülmü tür, ancak bu ad mlar n detay na yer k sebebiyle burada yer verilememi tir. Alt nc ad m sonunda nicel analiz için kullan labilirli i tespit edilen temel ölçevler ekil-4 de gösterilmi tir. Temel ölçevler dokuz ba k alt nda toplanm r. Her ba k alt nda ilgili ölçevler, kimlik numaralar (B1,B2,vb.) ve isimleriyle (Kodlama gücü,sat r Say,vb.) listelenmi tir. Temel ölçevler tan mlan rken her ölçevin varl na, özniteli ine, birimine ve ölçe ine yer verilmi tir [14]. Örne in Hata Say ba alt ndaki B1 numaral ölçevin ismi Gerçekle tirim

6 Safhas nda Bulunan Hata Say d r. Bu ölçev, Gerçekle tirim Safhas nda yaz mc taraf ndan ko ulan, Bile en ve Bile en Tümle tirme Testleri sonucunda bulunan hata say ifade eder. Bu ölçevin varl Yaz m Ürünü, özniteli i Kalite, birimi Say, ölçe i ise Mutlak t r. Ölçev No sim Varl k Öznitelik Birim Ölçek B1 Gerçekle tirim Safhas nda Bulunan Hata Say Yaz m Ürünü Kalite Say Mutlak Hata Say B2 Test Safhas nda Bulunan Hata Say Yaz m Ürünü Kalite Say Mutlak B3 Mü teri Safhas nda Bulunan Hata Say Yaz m Ürünü Kalite Say Mutlak Test Senaryosu B4 Yaz mc Taraf ndan Ko ulan Test Senaryosu Yaz m Ürünü Test Büyüklü ü Say Mutlak Say B5 Testçi Taraf ndan Ko ulan Test Senaryosu Yaz m Ürünü Test Büyüklü ü Say Mutlak Tasar m ve Gerçekle tirim gücü Test gücü Hata Düzeltme gücü B6 Yaz m Tasar m gücü nsan Kayna Saat Oransal B7 Kodlama gücü nsan Kayna Saat Oransal B8 Yaz mc n Test Tasar m gücü nsan Kayna Saat Oransal B9 Yaz mc n Test Ko ma gücü nsan Kayna Saat Oransal B10 Testçinin Test Tasar m gücü nsan Kayna Saat Oransal B11 Testçinin Test Ko ma gücü nsan Kayna Saat Oransal B12 Hata Raporlama gücü nsan Kayna Saat Oransal B13 Hatalar Test Etme gücü nsan Kayna Saat Oransal B14 Gerçekle tirimde Bulunan Hatalar Düzeltme gücü nsan Kayna Saat Oransal B15 Testte Bulunan Hatalar Düzeltme gücü nsan Kayna Saat Oransal B16 Mü teride Bulunan Hatalar Düzeltme gücü nsan Kayna Saat Oransal B17 Planlanan Gerçekle tirim ve Tasar m gücü nsan Kayna Saat Oransal Planlanan gücü B18 Planlanan Test gücü nsan Kayna Saat Oransal Planlanan Takvim B19 Planlanan Gerçekle tirim Ba lama Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B20 Planlanan Test Ba lama Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B21 Planlanan Gerçekle tirim Biti Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B22 Planlanan Test Biti Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl Gerçek. Takvim B23 Gerçekle en Gerçekle tirim Ba lama Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B24 Gerçekle en Test Ba lama Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B25 Gerçekle en Gerçekle tirim Biti Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl B26 Gerçekle en Test Biti Tarihi Yaz m Süreci Tarih Tarih Aral kl Sat r Say B27 Kod Sat r Say Yaz m Ürünü Uzunluk Say Mutlak ekil-4 Temel Ölçevler Yedinci ad mda son ekline kavu turulmu GQM tablosu ile temel ölçevlerden elde edilen türetilmi ölçevler, ekil-5 de verilmi tir. Türetilmi ölçevler, temel ölçevlerden türeyen ve GQM a ac ndaki hedeflerin ba ar de erlendirmeye yarayan sorulara cevap te kil eden ölçevlerdir. ekil-5 deki GQM tablosunda dört temel hedefe yer verilmi tir. Bu hedefler; Ürünün Kalitesini Anlamak, Test Sürecinin Performans Anlamak, Gerçekle tirim Sürecinin Performans Anlamak ve Art msal Sürecin Performans Anlamak t r. Süreç Performans ve Ürün Kalitesi temelli bu hedeflerin ba ar sorgulamak için anlaml sorular tan mlanm r. Örne in, Ürünün Kalitesini Anlamak (H1) hedefi için, bu hedefi de erlendirmeye yarayacak dört soru tan mlanm r. Bu sorulardan bir tanesi, Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u Nedir? (S2) sorusudur. Bu soru, temel ölçevlerden türeyen Test Safhas ndaki Test Senaryosu Ba na Dü en Test Hata Yo unlu u (D3) ve Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u (D4) türetilmi ölçevleriyle cevaplanm r. Test Safhas ndaki Test Senaryosu Ba na Dü en Test Hata Yo unlu u türetilmi ölçevi, Test Safhas nda Bulunan Hata Say (B2) temel ölçevinin Testçi Taraf ndan Ko ulan Test Senaryosu (B5) temel ölçevine bölünmesiyle hesaplanm r. Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u türetilmi ölçevi ise Test Safhas nda Bulunan Hata Say (B2) temel ölçevinin Kod Sat r Say (B27) temel ölçevine bölünmesiyle hesaplanm r. Formüllerdeki temel ölçevler, ekil-4 den takip edilebilir. Sekizinci ad mda Art msal Süreç, son haline getirilmi GQM tablosuna göre analiz edilmi ve analiz sonuçlar kendi içinde de erlendirilmi tir. De erlendirme için istatistiksel bir yöntem olan korelasyon [15] uygulanarak ölçevlerin birbiriyle olan ili kilerinin yönü ve gücü saptanm r. De erlendirme sonuçlar n tümüne, yer k sebebiyle burada yer verilememi tir. Örnek olarak,

7 analiz çal mas n Test safhas ile ilgili sonuçlar, da aç klanm r. Hedef H1 Ürünün Kalitesini Anlamak Formül Soru S1 Gerçekle tirim Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u Nedir? Ölçev D1 Gerçekle tirim Safhas nda Test Senaryosu Ba na Dü en Test Hata Yo unlu u B1 / B4 D2 Gerçekle tirim Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u B1 / B27 Soru S2 Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u Nedir? Ölçev D3 Test Safhas nda Test Senaryosu Ba na Dü en Test Hata Yo unlu u B2 / B5 D4 Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u B2/B27 Soru S3 Mü teri Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u Nedir? Ölçev D5 Mü terideki Test Hata Yo unlu u B3 / B27 Soru S4 Genel Test Hata Yo unlu u Nedir? Ölçev D6 Genel Test Hata Yo unlu u (B1+B2+B3) / B27 Hedef H2 Test Sürecinin Performans Anlamak Formül Soru S5 Test Safhas Do rulama&geçerleme Etkinli i Nedir? Ölçev D7 Test Safhas Do rulama&geçerleme Etkinli i B2 / (B1+B2+B3 Soru S6 Testçinin Etkinli i Nedir? Ölçev D8 Testçinin Etkinli i B2 / (B10+B11) Soru S7 Testçinin H Nedir? Ölçev D9 Testçinin H B5 / (B10+B11) Soru S8 Test Sürecindeki i gücünün tahmin do rulu u nedir? Ölçev D10 Test gücü Tahmin Do rulu u (B10+B11+B12+B13) / B18 Soru S9 Test Sürecindeki takvimin tahmin do rulu u nedir? Ölçev D11 Test Takvim Tahmini Do rulu u (B26-B24) / (B22-B20) Hedef H3 Gerçekle tirim Sürecinin Performans Anlamak Formül Soru S10 Gerçekle tirim Sürecinin Üretkenli i Nedir? Ölçev D12 Gerçekle tirim Üretkenli i B27 / (B6+B7+B8+B9) Soru S14 Gerçekle tirim Sürecindeki i gücünün tahmin do rulu u nedir? Ölçev D13 Gerçekle tirim gücü Tahmin Do rulu u B17 / (B6+B7+B8+B9) Soru S15 Gerçekle tirim Sürecindeki takvimin tahmin do rulu u nedir? Ölçev D14 Gerçekle tirim Takvim Tahmini Do rulu u (B25-B23) / (B21-B19) Soru S11 Yaz mc n Test Ko ma Do rulama&geçerleme Etkinli i Nedir? Ölçev D15 Yaz mc n Test Ko ma Do rulama&geçerleme Etkinli i B1 / (B1+B2+B3) Soru S12 Yaz mc n Test Etkinli i Nedir? Ölçev D16 Yaz mc Test Etkinli i B1 / (B8+B9+B14) Soru S13 Yaz mc n Test H Nedir? Ölçev D17 Yaz mc Test H B4 / (B8+B9+B14) Hedef H4 Art msal Sürecin Performans Anlamak Formül Soru S16 Yay m öncesi Art msal Sürecin Do rulama&geçerleme Etkinli i Nedir? Ölçev D18 Art msal Süreç Test Do rulama&geçerleme Etkinli i (B1+B2) / (B1+B2+B3) Soru S17 Art msal Süreçte hata düzeltmeye harcanan i gücü nedir? Ölçev D19 Art msal Süreçte Hata Düzeltme gücü Soru S18 Art msal Sürecin Üretkenli i Nedir? Ölçev D20 Art msal Süreç Üretkenli i Soru S19 Art msal Süreçte i gücü tahmin do rulu u nedir? (B14+B15+B16)/ (B6+B7+B8+B9)+(B10+B11+B12+B13)+(B14+B15+B16)) B27/ ((B6+B7+B8+B9)+(B10+B11+B12+B13)+(B14+B15+B16)) Ölçev D21 Art msal Süreç gücü Tahmin Do rulu u ((B6+B7+B8+B9)+ (B10+B11+B12+B13)+(B14+B15+B16))/ (B17+B18) Soru S20 Art msal Süreçte Takvim Tahmin Do rulu u nedir? Ölçev D22 Art msal Süreç Takvim Tahmin Do rulu u (B26-B23) / (B22-B19) ekil-5 GQM Tablosu ve Türetilmi Ölçevler Testçinin H (D9) ile Test Safhas nda Test Senaryosu Ba na Dü en Test Hata Yo unlu u (D3) aras nda negatif yönde güçlü bir ili ki (-0,75 faktör ile) saptanm r. Bu ili kiye göre, testçinin h ne kadar yüksekse, test safhas ndaki test senaryosu ba na dü en hata yo unlu u o kadar dü üktür. Benzer bir negatif yönde güçlü ili ki (-0,85 faktör ile), Yaz mc n Test Ko ma Do rulama&geçerleme Etkinli i (D15) ve Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u (D4) aras nda gözlemlenmi tir. Bu ili kiye göre, yaz mc n gerçekle tirim safhas ndaki test aktivitelerindeki etkinli i ne kadar yüksekse, Test Safhas ndaki safhas ndaki test hata yo unlu u o kadar dü üktür. Art msal Süreç Test Ko ma Do rulama & Geçerleme Etkinli i (D18) ile Mü terideki Test Hata

8 Yo unlu u (D5) aras nda da negatif yönde güçlü bir ili ki (-0.85 faktör ile) görülmü tür. Bu ili kiye göre, Art msal Sürecin test aktivitelerinin etkinli inin yüksek olmas, ürün mü teride kullan lmaya ba land ktan sonra gözlemlenen hata yo unlu unu azaltm r. Art msal Süreçte Hata Düzeltme gücü (D19) üç türetilmi ölçeve göre de erlendirilmi ve bu ölçevlerle pozitif yönde farkl güçte ili kiler gözlemlenmi tir. Bu türetilmi ölçevler unlard r: Gerçekle tirim Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u (D2), Test Safhas ndaki Test Hata Yo unlu u (D4) ve Mü terideki Test Hata Yo unlu u (D5). En güçlü ili ki Art msal Süreçte Hata Düzeltme gücü ve Mü terideki Test Hata Yo unlu u aras nda (+0.60 faktör) ç km r. Bu ili kiye göre, hatalar ne kadar geç bulunursa düzeltmek için harcanan i gücü ve maliyet o kadar artar. En dü ük düzeltme i gücü, hatalar Gerçekle tirim safhas nda yakaland nda harcan r. Elde edilen analiz sonuçlar n, büyük oranda pratikte gözlenen durumlarla örtü tü ü gözlemlenmi tir. 4. Sonuç Bu çal mada, Siemens EC içinde çok say da projede uygulanan Art msal Sürecin performans, bir projenin 20 özelli i üzerinde nicel analiz yaparak ara lm r. Bildiri kapsam nda, analiz için izlenen yönteme ve uygulaman n Test Safhas safhas ile ilgili ç kt lar na ve analiz sonuçlar na yer verilmi tir. Ayn proje Çevik Süreç ile de geli tirilmektedir ve sürecin, bu çal maya dahil edilen özellikleri geli tirmedeki performans, benzer bir yöntemle analiz edilecektir. Çal mada analiz hedeflerini ve ilgili ölçevleri belirlemek için GQM çat uygulanm r. GQM çat n önerdi i gibi, analiz hedeflerini ve ölçevleri belirlemek için yukar dan-a ya bir yakla m izlenmi tir. Bu yakla m, araçlar ve formlar üzerinde yer alan mevcut ölçevlerin ara ld ve bu ölçevlerden nicel analiz için uygun olanlar n seçildi i, dan-yukar ya bir yakla mla desteklenmi tir. Süreç Tutarl k Formu, Art msal Sürecin uygulamadaki tutarl anlamada ve Ölçev Kullan labilirlik Soru Formu, temel ölçevlerden nicel analiz için uygun olanlar belirlemede büyük kolayl k sa lam r. Çevik yöntemleri ölçme zorlu u dü ünüldü ünde, ayn yakla n Çevik Sürecin uygulamalar anlamada ve ölçevlerini belirlemede önemli bir avantaj sa layaca dü ünülmektedir. Böyle bir çaba, analiz sonuçlar n organizasyon genelinde kullan labilmesi için fayda sa layacakt r. 5. Kaynaklar [1] Agarwal B.B.,Tayal S.P, Gupta M., Software Engineering & Testing, ISBN: [2] Internet: The Standish Group Report, 2009, [3] Manifesto for Agile Software Development, 2007 retrieved from [4] B. Fitzgerald,G. Hartnett, A Study of the Use of Agile Methods within Intel, from Business Agility and Information Technology Diffusion, Vol 180/2005 [5] Li j., Moe N.B., Dyba T., Transition from a Plan-Driven Process to Scrum A Longitudinal Case Study on Software Quality, Proceedings of the 2010 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (Bolzano-Bozen, Italy, 2010) [6] B.M. Arteta, R.E Giachetti, A measure of agility as the complexity of the enterprise system, Robotics and Comp. Integrated Manuf., Vol 20, Issue 6 pp ,2004 [7] Van Solingen, R., Basili, V., Caldiera, Gianluigi, and Rombach, D. H. Goal Question Metric (GQM) Approach, Encyclopedia of Software Engineering (Marciniak, J.J. ed.), Wiley Interscience, John Wiley&Sons, [8] ISO/IEC: ISO/IEC 15939: Software Measurement Process (2002) [9] Tsui F.F., Karam O., Essentials of Software Engineering, 2009, ISBN: [10] Pekka Abrahamson, Outi Salo, Jussi Ronkainen, Juhani Warsta: Agile software development methods: Review and analysis. VTT 2002, ISBN: (URL: [11] A.Tarhan, O.Demirörs, Assessment of Software Process and Metrics to Support Quantitative Understanding, In proceedings of Mensura Conference 2007, pp , LNCS 4895, (ISBN: ), 2008, Springer- Verlag. [12] B.J. Hommes, The Evaluation of Business Process Modeling Techniques, 2004, TU Delft. p.137. [13] CMMI Product Team, CMU/SEI. CMMI for Development. CMMI-SE/SW V1.2, CMU/SEI-2006-TR-008, 2006 [14] Fenton, N.E., and Pfleeger, S.L.: Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach. 2nd Ed., PWS Publishing Company (1997) [15] C.H. Brase, C.P. Brase, Understandable Statistics: Concepts and Methods, 2009, ISBN: [16] Layman, L., Williams, L. and Cunningham, L. Exploring Extreme Programming in Context: An Industrial Case Study. In Proceedings of the Agile Development Conference (Salt Lake City, Utah, USA, June, 2004). IEEE Computer Society, [17] Ilieva, S., Ivanov, P. and Stefanova, E. Analyses of an Agile Methodology Implementation. In Proceedings of the 30th EUROMICRO Conference (Rennes, France, Aug., 2004). IEEE Computer Society, [18] P. Abrahamsson, "Extreme Programming: First Results from a Controlled Case Study," in 29th EUROMICRO Conference. Belek, Turkey: IEEE, 2003 Bu çal man n k, nicel analizin tek bir projeye ait özellikler üzerinde yap lm olmas r. Yine de çal mada tan mlanan yöntem izlenerek farkl projelerin özellikleri, zamanla analize dahil edilebilir.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980

22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 Özet Finansal Tablolara Đlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 TEBLĐĞ Kamu Gözetimi,

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu

IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu IBM Donanım Bakım İşlemleri Kılavuzu v 3.20 Son gözden geçirme 2 Kasım 2010 Sahibi: Michel Papaiconomou Yazar: Malcolm Gooding Gözden Geçirenler: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2. Şubat 2016 Rev.00 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN KAYNAĞI BELGELENDİRME PROGRAMI- EN 15085-2 Şubat 2016 Rev.00 Bureau Veritas Gozetim Hizmetleri Ltd. Sti. Centrum İş Merkezi Aydinevler Sanayi Cad. No: 3 34854 Küçükyalı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı