Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ. Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ. Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt"

Transkript

1 Yönetim Biliminde 49 insan 49 teori YÖNETİM BİLİMİNDE 49 İNSAN TEORİ Editörler: Ömer Livvarçin - Dilek Kurt 1

2 Yayın No : 2408 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Mart İSTANBUL ISBN Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak la rı BE TA Ba sım Ya yım Dağı tım A.Ş. ye aittir. Her hak kı sak lı dır. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra fı kıs men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya başka her han gi bir şe kil de ço ğal tı la maz, da ğı tı la maz. Nor mal öl çü yü aşan ik ti bas lar ya pı la maz. Nor mal ve ka nu nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi : Beta Basım A Ş. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Ka pak ve Portre : Mesut Yavuz Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ Hepimiz gerek mensubu olduğumuz kuruluşlarda, gerekse kişisel yaşamlarımızda her gün tanınmış yönetici ve ünlü bilim adamlarının geliştirdikleri yeni bilgi, kuram ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. Çeşitli yönetim düşünce ve uygulamaları bizlere giderek yayılan dalgalar halinde ulaşmakta; çoğu kez yaşantılarımızda derin izler bırakabilmektedir. Bunların etkisinde, bazen yönetim biçimlerimizi, bazen de kişisel yaşantılarımızı yeniden düzenlemek zorunluluğunu duyarız. Çoğu kez, eski yönetim düşünce ve yaklaşımlarının yerine yenilerini koymak, hatalarımızı ya da eksiklerimizi fark edip, eski alışkanlıklarımızı terk etmek kaçınılmaz olabilmektedir. Örgüt ve yönetim alanında var olan ve sürekli olarak değişmekte olan düşünce ve uygulamaları etkileyen çok sayıda bilim adamı bulunmakla beraber, bunlardan bazıları yaptıkları katkılarla çok daha derin ve kalıcı izler bırakabilmişlerdir. Literatürde guru ya da duayen gibi sözcüklerle anılan bu yönetici ve bilim adamları, örgüt ve yönetim bilimi nin de temel taşları olmuşlardır. Başka bir deyişle, örgüt ve yönetim bilimi bu alana damgalarını vurmuş olan yönetim guruları nın geliştirdikleri düşünce, kuram ve uygulamaların oluşturduğu temel üzerinde bugünkü olgunluk düzeyine ulaşabilmiştir. Yönetim, genellikle başarının görünmez unsuru olarak anılır. Büyük düşünceler, modeller ve kuramlar, başarılı yöneticiler tarafından uygulama alanına aktarılmadıkça fazla anlam taşımazlar. Ancak kuramsal temellere dayalı olmayan yönetimin de sürdürülebilir başarılar elde etmelerine olanak yoktur. Bu nedenledir ki; örgüt ve yönetim dışında çeşitli bilim dallarında eğitim görmüş olan binlerce yöneticinin, çok geçmeden, örgüt ve yönetim biliminin esaslarını öğrenmek üzere işletme yüksek lisans (MBA) çalışması yapma gereğini duyduklarını görüyoruz. Yönetim alanında, müspet bilimlerden farklı olarak, kesin yasa, evrensel formül ya da ilkeler yoktur. Yeni teknolojinin yol açtığı yeni gereksinimler, yönetime ilişkin yeni düşünce ve uygulamaların da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Hızla değişen bir çevrede gereksinim duyulan yeni yönetim düşünce ve uygulamaların gelişmesine yön veren ve bunların yayılmasına ve benimsenmesine yol açan düşünürler ya da yönetim guruları, genellikle, yeni yaklaşımlarıyla örgüt yönetiminde önemli farklılıklar yaratabilmektedirler. Yönetim guruları; işletme uzmanları, yönetim entellektüelleri ya da en son ve en iyi yönetim düşüncelerinin öncüleri olarak da anılabilmektedirler. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Doktora Programı nın öncüleri olan Dr. Ömer Livvarçin ve Dr. Dilek Kurt un çabalarıyla, Yönetim Guruları başlığı altında gerçekleştirilen bu çalışma, kanımca ülkemizde örgüt ve yönetim alanında var olan önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu kitap, ülkemizde gerek yöneticilerin, gerekse örgüt ve yönetim alanında çalışmalarını yürütmekte olan genç akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini fazlasıyla karşılayabilecek niteliktedir. Kitapta yer alan 49 yönetim gurusu, yönetimin farklı alanlarından özenle seçilmiş bilim adamlarını kapsamaktadır. Seçilen bilim adamları ya da yönetim uzmanları, örgüt ve yönetiminin belirli alanlarında, kendi dönemlerinin öncülüğünü yapmış; geliştirdikleri düşünce, 3

4 kuram ve uygulamalar giderek evrensel bir nitelik kazanmış; günümüzde dünyanın her tarafında okunan, yakından tanınan ve katkıları örnek alınan öncüler olmuşlardır. Kitapta; seçilmiş olan her yönetim gurusunun kısa biyografisi, örgüt ve yönetim bilimine katkı sağlamış olan akademik çalışmaları ve ön plana çıkmış olan model, kuram ya da uygulamaları özetlenmektedir. Kitapta yer alan ve aşağıda soyadlarına göre sıralanan yönetim guruları şunlardır: Abraham Harold Maslow, Adam Smith, Alfred DuPont Chandler, Alvin Toffler, Charles Handy, Chester Irving Barnard, Chris Argyris, Clayton M. Christensen, Daniel Goleman, Douglas McGregor, Edgar H. Schein, W. Edwards Deming, Lillian Moller Gilbreth and Frank Bunker Gilbreth, Frederick W. Taylor, Gary P. Hamel, Geert Hendrik Hofstede, George John Elton Mayo, Henry Mintzberg, Herbert Alexander Simon, Igor Ansoff, Irving Janis, James D. Thompson, James G. March, Jay W. Forrester, Jeffrey Pfeffer, John Maynard Keynes, John Paul Kotter, Jules Henri Fayol, Karl E. Weick, Karl Heinrich Marks, Kenichi Ohmae, Kurt Z. Lewin, Mary Parker Follett, Max Weber, Michael E. Porter, Michael Martin Hammer, Muzaffer Şerif Başoğlu, Peter F. Drucker, Peter M. Senge, Philip Kotler, Philip Selznick, Robert King Merton, Robert S. Kaplan, and David P. Norton, Robert Owen, Rosabeth Moss Kanter, Sumantra Ghoshal, Tom Peters, Warren Gameliel Bennis, William G. Ouchi. Kitabın yazılmasına katkıda bulunan yazarların tamamı, iki öğretim görevlisi dışında, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Doktora Programı nın öncüleri olan değerli öğrenci ve arkadaşlarımızdır. Bu kitap, Doktora programlarını sabırla ve büyük özverilerle yürütüp, yaptıkları araştırmalar, yayınladıkları makaleler ve yazdıkları Doktora tezleri ile gerek ülkemizin, gerekse uluslararası yönetim, pazarlama, finans ve örgütsel sorunlarının çözümüne ışık tutan bu arkadaşlarımızın oluşturduğu ailenin ilk ortak ürünüdür. Doktora çalışmalarının başlangıcında oluşturulan ve aynı güçle sürdürülen Yeditepe Üniversitesi İşletme Doktoralıları ailesinin Üniversitemize, ülkemize ve yönetim bilimine katkılarının giderek artacağına inanıyorum. Ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağına inandığım bu kitabın yazılmasında, değerlendirilmesinde ve basılmasında emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. Kitabın yazarları arasında yer alan ve birçoğu fazlasıyla hakkettikleri İşletme Doktoru (Ph.D. in Business Administration) unvanını elde etmiş olan A. Kaan Aktoluğ, Senem Göl Beşer, Alp Buluç, Meltem Çeri-Booms, Müge Çevik, Gönül Demirel, Sena Dolu, Mehmet Dudaroğlu, B. Çağla Garipağaoğlu, Emel Gündoğdu, M. Özgür Güngör, Nilgün Gürkaynak, Handan İnce, Dilek Kurt, Ömer Livvarçin, Elif Yolbulan Okan, Tufan Özkol, Orhan Sezgin, Lebriz Fikes Tosuner, İbrahim Uzpeder, Mesud Ünal, Hakkı Yıldırmaz, Arzu Yüksel ve Özgür Zan ı içtenlikle kutluyor, birlikteliklerinin ve başarılarının giderek artan biçimde devam etmesini diliyorum. Kitabın bütün yöneticiler, işletme öğretim elemanları ve eğitimlerini işletme, pazarlama, finansman, üretim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, kamu yönetimi ve sivil toplum örgütleri alanlarında yürüten tüm öğrenciler tarafından okunmasını önemle tavsiye ederim. Prof. Dr. İ. Atilla Dicle İngilizce İşletme Bölümü Yeditepe Üniversitesi 4

5 BAŞLARKEN Yönetim bilimini, kısaca; insanları, insanlardan oluşmuş örgütleri ve bu örgütlerin işleyişi ile ilgili tüm kavramları ayrı ayrı ve/veya bir bütün olarak, belirli bir amaca hizmet edecek şekilde idare etme sanatı olarak tanımlayabiliriz. Yönetim bilimini bir piramit olarak düşündüğümüzde stratejik yönetim ve liderlik gibi daha genel alanları üst basamaklarda; risk yönetimi, bilgi yönetimi ve teknoloji yönetimi gibi bütünü ilgilendiren ancak daha özel bir konuya odaklanmış alanları ise alt basamaklarda düşünebiliriz. Zaman içerisinde hem enine hem de boyuna genişleyen yönetim piramidini anlamak ve anlatmak akademisyenlerin, hakkıyla uygulamak ise yöneticilerin görevidir. Bu kitap; yönetim piramidinin taşları niteliğindeki 49 bilim adamını ve onların bütün dünyada yaşam alanı bulmuş teorilerini derlemekle, Türkiye de yönetim bilimleriyle ilgili tüm akademisyen, öğrenci ve yöneticilerle konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm okurlara kaynak doküman hizmeti vermeyi hedeflemektedir. Yazarlar olarak hepimizin ortak amacı, öncelikle; okurlarımızı yönetim piramidini daha rahat görebilecekleri bir noktaya taşımak ve gelecekte bu piramide yeni taşlar ekleyecek bilim adamlarımızın yetişmesine destek olmaktır. Birçok alanda olduğu gibi yönetim bilimlerinde de bizi dünyaya anlatacak, özgün çalışmalarıyla uluslararası uygulama alanları bulabilecek, best seller kitaplarıyla iş dünyasının yüksek debili akışına yön verebilecek, demeçleriyle örgütleri etkileyebilecek, üzerine binlerce araştırmanın inşa edildiği temel modeller üretebilecek iddialı bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bunun mümkün olduğunu sadece tahmin etmiyor, son beş yılda yaptığımız araştırmalarla net bir şekilde görebiliyoruz da. Tarihimizdeki sayısız başarılı yönetim ve liderlik uygulamasına rağmen, Türkiye nin dünya yönetim bilimleri literatüründe hak ettiği yeri alamamasının haklı ve haksız birçok nedeni olabilir. Bunlar için sorumlu aramak gereksiz bir vakit kaybı olacak ve her zaman ihtiyaç duyacağımız akademik sinerjinin oluşmasını da engelleyecektir. Bu nedenle sorumlular yerine sorunlara, eleştiri yerine çözümlere odaklanmayı hedefledik. İlk yaptığımız Vektör Çalışma (Vector Study) adını verdiğimiz tüm dünyaya koşulsuz olarak açık bir akademik grup oluşturmak, vectorstudy.com isimli internet sayfamızda da yayımladığımız şekilde yönetim bilimine yön veren en önemli teorisyen ve pratisyenleri incelemek ve başarılarının ortak noktalarını araştırmaktı. Ürün olarak bu kitabımız ortaya çıktı. Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle yönetim dünyasının bilim adamlarının sayısını 49 ile sınırlı tutmak zorunda kaldık. İsmini dahil edemediğimiz birçok yönetim bilimi gurusuna karşı mahcubiyetimiz ve sorumluluğumuz devam ediyor. Gelecek çalışmalarımızda yeni isimlerle yeniden karşınızda olmayı hedefliyoruz. 49 rakamının seçimi bir tesadüf değildi. 49, yedinin karesi idi. Yedi sayısı da bu kitapta isimlerini gördüğünüz birçok bilim adamının en sevdiği sayılardan biriydi. Stratejik yönetimin babası olarak bilinen Henry Mintzberg; bir kavramın 4-7 madde ile anlatılmasını, yaygın kabul görmesi açısından önemli bir koşul olarak ifade etmişti. Porter ın beş güç modeli, Hofstede ye göre kültürün beş boyutu, Edwards Deming in dört maddeli PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al) Modeli ve Jay Forrester in 5

6 dinamik sistemler için kullandığı altı örnek bu anlayışı destekleyen örnekler arasında sayılabilir. Biz de bu yaklaşımın dışında kalmamak ve başarıyı örnek alarak ilerlemek için 7 sayısının 7 katını seçmeye karar verdik. Üstelik bu sadece körü körüne bir taklit de değildi. Bize göre yönetim bilimi; her biri yedişer alt alana bölünmüş yedi temel alandan oluşmaktaydı. 49 sayısı şekilde gösterildiği gibi yönetim bilimini oluşturan tüm alt alanları ifade ediyordu. Liderlik, stratejik yönetim, örgütsel davranış, pazarlama, finans, lojistik ve iletişim belirlediğimiz temel alanlardı. Alt alanlarla ilgili çalışmalarımız ise bütün hızıyla devam ediyor. Değişime ve gelişime inanan insanlar olarak yedi temel alan konusunda da katı değiliz. Bu kitapta yer verilen teorileri bu kadar başarılı yapan ortak noktaları dikkatle incelediğimizde altı kurala ulaştık. İngilizce ifadelerinin ilk harflerini kullanarak FADAPA adını verdiğimiz bu kurallar gerçekten de sadece bu kitaptakiler değil birçok başarılı araştırmada tamamen veya büyük ölçüde kullanılmıştı. FADAPA nın altı kuralı özetle şunları söylüyordu. F (Find an interesting topic): İlginç bir başlık bul. Bu basit kural araştırmanızı üzerine inşa edeceğimiz temel niteliğindedir. Sağlam bir temel gayretlerinizin boşa gitmemesinin teminatı niteliğindedir. Fazla ilgi uyandırmayacak bir alanda gerçekleştirilmiş bir araştırmanın arzu edilen başarıya ulaşması da zor olacaktır. Daha önce kimsenin fark etmediği ancak geniş ilgi uyandıracak çok özel bir alanı bulabilmek ise çok derin olmayan bir araştırmaya bile başarı getirebilecek niteliktedir. 6

7 A (Analyse it comprehensively): Belirlediğiniz konuyu kapsamlı olarak inceleyin. Sizden önce o alanda neler yapılmış neler yapılmamış bilmeniz ve araştırmanızın adımlarını ona göre belirlemeniz, yere sağlam olarak basabilmeniz için çok önemlidir. Ne kadar zahmetli olsa da literatür taraması olarak da nitelendirebileceğimiz bu konu araştırmayla ilgili risklerin ortadan kalkması için en önemli husustur. D (Develop a simple and visual model): Basit ve görsel bir model geliştirin. Sadece sosyal bilimlerde değil, fen bilimlerinde de karmaşık bir konuyu daha anlaşılabilir bir halde sunan modeller büyük fayda sağlar. Araştırma konunuz ne olursa olsun, konuyu özetleyen basit bir model geliştirmek ve mümkünse bunu görsel hale getirmek başarı şansınızı artıracaktır. Çok boyutlu bir konuyu basit ve görsel bir model içerisine sokmak elbette kolay değildir. Gary Hamel in örgütü ağaç olarak modellediği ve kökleri, gövdeyi ve meyveleri metafor olarak kullandığı modeli hatırlarsanız bu gayrete değdiğini göreceksiniz. A (Apply it as broadly as possible): Mümkün olduğunca geniş bir alanda uygulayın. Geliştirdiğiniz kavramsal modelin ne kadar iyi olduğu -eğer başarısını önceden kanıtlamış bir araştırmacı değilseniz- birçok kimsenin dikkatini çekmeyecek ve literatürde yaygın bir kabul görmeyecektir. Modelinizin (ve varsa ölçeğinizin) doğruluğunu ve güvenilirliğini ancak uygulama yaparak gösterebilirsiniz. Uygulamanın tanınmış şirketler üzerinde ve mümkün olduğunca yaygın olarak yapılması ise araştırmanızın başarısında kilit rol üstlenecektir. Hofstede nin kültür üzerine yaptığı çalışmaları IBM in dünyaya yayılmış şirketleri üzerinde yaptığını değerlendirebilirsiniz. P (Publish it): Yayınlayın. Birçoğumuz için en zor bölüm olsa da araştırmanızın yayınlanması hayati bölümdür. Yayınlanmamış bir araştırmaya erişim neredeyse imkansız olduğu gibi erişilemeyen bir araştırmanın da hayat bulması imkansızdır. İnternet, nispeten daha zor olan dergi ve kitaplara hem destek hem de önemli bir alternatif olabilmektedir. Başarıya odaklanmış bir araştırmacı engelleri aşıp kitlelere ulaşmayı bilmelidir. A (Advertise it): Reklamını yapın. Bu kural belki bilimsel yaklaşımla çok örtüşmediği düşünülerek eleştirilebilir. Ancak benim incelemelerim; başarılı araştırmaların neredeyse tamamının ya bizzat araştırmacının kendisi tarafından ya da ücretli/gönüllü aracılar tarafından reklâm seviyesine varacak kadar duyurulduğunu gösteriyor. Örneğin; bugün itibariyle, internette özel bir sayfası olmayan, başarılı bir araştırmacı veya kabul görmüş bir araştırma görmeniz neredeyse imkânsız. Bu altı kural zaten bildiğiniz, hatta içinde yaşadığınız kavramlar olabilir. Hiçbiri sizin için yeni olmayabilir. Bence bilim olmayanı değil, söylenmemişi söylemektir. FADAPA kurallarını bu şekilde derleyip sizlerin takdirine sunmam da, bu alanda -en azından bu kadar sade bir biçimdesöylenmemiş bu kavramları tüm dünyada yönetim bilimlerine hizmet etmesi hedefiyle ortaya koymaktır. FADAPA ın kendisi listelediği kuralların bir örneği niteliğindedir. 7

8 Kitabımızın ortaya çıkmasında o kadar çok insanın katkısı oldu ki, bazılarını unuturum diye endişeliyim. Editörümüz Dr. Dilek Kurt, 24 yazar arkadaşımız, karikatüristimiz Mesut Yavuz, değerli hocalarımız Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Ülkü Dicle ve Prof. Dr. Ercan Gegez, dizgi ekibi, yayınevi personeli ve bizleri desteklemekten hiç geri kalmayan ailelerimiz... Hepsine minnet borçluyuz. Ve tabii ki bu kitabı alıp okuyarak, yönetim bilimlerinde dünya çapında araştırmacılar ve araştırmalar ortaya çıkarmak olarak özetleyebileceğimiz nihai hedefimize katkı sağladığınız ve irili ufaklı tüm hatalarımızı anlayışla karşıladığınız için siz değerli okuyucularımıza da teşekkürü bir borç biliriz. Değerli araştırmacı ve akademisyenler; yönetim biliminin uçsuz bucaksız okyanusunda yapacağınız her araştırmada; bahtınızın açık, denizlerinizin sakin, pruvanızın neta olmasını dilerim... Dr. Ömer Livvarçin 8

9 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 Başlarken...5 Abraham Harold Maslow...11 Adam Smith...16 Alfred DuPont Chandler...24 Alvin Toffler...30 Charles Handy...36 Chester Irving Barnard...41 Chris Argyris...45 Clayton M. Christensen...51 Daniel Goleman...57 Douglas McGregor...63 Edgar H. Schein...71 W. Edwards Deming...77 Lillian Moller Gilbreth, Frank Bunker Gilbreth...83 Frederic W. Taylor...88 Gary P. Hamel...94 Geert Hendrik Hofstede George John Elton Mayo Henry Mintzberg Herbert Alexander Simon Igor Ansoff Irving Janis James D. Thompson James G. March Jay Wright Forrester Jeffrey Pfeffer John Maynard Keynes John Paul Kotter Jules Henri Fayol Karl E. Weick Karl Heinrich Marks Kenichi Ohmae Kurt Z. Lewin Mary Parker Follett Max Weber Michael E. Porter Michael Martin Hammer Muzaffer Şerif Başoğlu Peter F. Drucker

10 İÇİNDEKİLER Peter M. Senge Philip Kotler Philip Selznick Robert King Merton Robert S. Kaplan, David P. Norton Robert Owen Rosabeth Moss Kanter Sumantra Ghoshal Tom Peters Warren Gameliel Bennis William G. Ouchi

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK I Tu çe GÜREL BORAN TÜRK YE DEN UYGULAMA ÖRNEKLER YLE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK II Yay n No : 2430 flletme - Ekonomi : 473 1. Baskı Nisan 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-452 - 5 Cop yright Bu ki ta b

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri

www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.29 İletişim ve İnsan İlişkileri 1 BÖLÜM 1 Giriş 1.1. İletişim 1.1.1. Tanım ve Genel Açıklamalar Latince communis sözcüğünden türetilen communication sözcüğünün

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER

AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER AKADEMİK FORUM 2014 MESLEKİ MÜKEMMELLİĞİN AKADEMİK GELECEĞİ ARAŞTIRMA, EĞİTİM, KARİYER 1 AKADEMİK FORUM 2014 Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği Araştırma, Eğitim, Kariyer TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

Detaylı

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BSH EV GEREÇLERİ A.Ş. NİN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI CÜNEYT YARKIN TEZ DANIŞMANI YRD.

Detaylı

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008

Etik yaşam ve iş dünyası. Bilimsel inceleme yarışması 2008 Etik yaşam ve iş dünyası Bilimsel inceleme yarışması 2008 İçindekiler Önsöz Deloitte Academy Bilimsel inceleme yarışması katılım koşulları Jüri üyeleri 2 4 6 7 Birincilik ödülü: Alp Eren Akyüz Yöneticilerin,

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Subat 2010 Sayı: 14

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Subat 2010 Sayı: 14 Inovasyonun Renkleri Tarih: Subat 2010 Sayı: 14 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-3 Ali Akurgal Röportajı (1)... 1-3 -35: Yenilikçi Portre... 4-5 Yakup Sezer ve Açık İnovasyon Platformu... 4-5 Duydunuz

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK

İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK İSTANBUL TİCARET ODASI İŞLETMELERDE İŞ ETİĞİ EDİTÖRLER PROF. DR. SABRİ ORMAN DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK YAYIN NO: 2009-23 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa

REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği P R O J E REHBERİ Projeler adına aradığınız her ne varsa TurkMSIC ProjeDestek Birimi İçindekiler Giriş / Hülya Şahin..... 1 TurkMSIC Mezunları projeler hakkında

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM

TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM 2 TARIM TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM ÖZET Harun DEMİRKAYA İnsan kaynakları yönetimi (İKY), çalışma hayatının dinamik bir unsuru olarak insanı temel alır. Geçmişte çalışanların

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2594 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1562 KURUMSAL İLETİŞİM Yazarlar Prof.Dr. Ferruh UZTUĞ - Arş.Gör. Gülcan ŞENER (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nuray TOKGÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana!

o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana! K R Y D Bülten Mayıs 2015 Sayı : 1 Bülten dekiler : o Aysan Sinanlıoğlu ile Söyleşi : Kendi İçimizde Dayanışmayı Yayabilirsek, Ne Mutlu Bana! o Gündemimiz : - Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) - Risk Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı