DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ"

Transkript

1 Gaz Ünverses İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 12/1 (2010) DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Seymur AĞAYEV * Öz: Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme arasındak lşk, panel eştümleşme ve panel nedensellk yöntemler kullanılarak 25 geçş ekonoms çn ncelenmştr. Teork olarak, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gtğ ülkenn tasarruf yeterszlğ sorununun çözümüne veya sermaye brkmne katkıda bulunarak ekonomk büyümeye neden olacağı beklenr. Dğer yönden, doğrudan yabancı sermaye akımlarının yönü yüksek büyüme performansına, ekonomk ve syas stkrara sahp ülkelere doğru olacaktır. Bu çalışmada uygulanan Pedron panel eştümleşme, geleneksel Granger nedensellk, Holtz-Eakn ve dğerler (1988) tarafından önerlen ve k aşamalı EKK yöntemne dayanan panel nedensellk sonuçları teory desteklemektedr. Böyle k, panel eştümleşme analzne göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme değşkenler uzun dönemde brlkte hareket etmekteler ve ortak br yönelme sahpler. Kısa dönem lşknn ncelendğ panel nedensellk sınamalarının sonuçları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomk büyümeye doğru güçlü, ters yönde se daha zayıf br nedensellk lşksnn olduğunu göstermektedr. Bu sonuçlar, geçş ekonomlernde doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ekonomk büyüme arasında çft yönlü nedensellk lşks olduğunu gösterr. Ekonomk büyümeden yabancı sermaye yatırımlarına doğru nedensellk lşksnn varlığı, çsel büyüme teorlerndek büyüme dnamklernn sstem çnde olduğu görüşünü desteklemektedr. Anahtar Kelmeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomk Büyüme, Geçş Ekonomler, Panel Eştümleşme, Panel Nedensellk. * Yrd. Doç. Dr., Rze Ünverses, İktsad ve İdare Blmler Fakültes, İşletme Bölümü,

2 160 / Seymur AĞAYEV RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH: PANEL COINTEGRATION AND PANEL CAUSALITY ANALYSIS IN TRANSITION ECONOMIES CASE Abstract: The am of ths paper s to contrbute to the emprcal lerature on the relatonshp between foregn drect nvestment and economc growth n the case of twenty-fve transon economes. Accordng to the standard economc theory foregn drect nvestment s expected to cause economc growth by contrbutng to the betterment of nadequate savngs and volume of nvestment. Thus, foregn drect nvestment augments capal stock n the host country. In addon, brng-about developed management knowledge, manufacturng method, and producton technology. Foregn drect nvestment nflows cause to economc growth ndrectly through competon, effectveness and productvy ncreases n host country. On the other hand, the economc growth performance of country can affect foregn drect nvestment nflows. In endogenous growth theory dynamcs of economc growth s determned nsde the system. Namely, theoretcally s possble that economc growth affects total nvestments and also foregn drect nvestment. Country whch has hgh economc growth rates, economcal and polcal stablzaton or expected to growth hgh may nduce more foregn drect nvestment. The foregn capal, when choosng country to nvestgate, consders the growth performance of host country together wh rsks. Thus, n economc theory growth can attract more foregn drect nvestment flows and foregn drect nvestment can boost economc growth. Exstng emprcal researchs searchng relatonshp between foregn drect nvestment and economc growth show nconclusve results. Studes whch nvestgatng ths relatonshp n transon economes also show mxed results. For example Campos and Knosha (2002), Merlevede and Schoors (2004) show that foregn drect nvestment has robust mpact on economc growth. But, Lyroud et al (2004) fnd that foregn drect nvestment has no mpact on growth. Usng fxed effects panel data approach, Nath (2004) fnd that n presence of trade n growth equaton, foregn drect nvestment does not seem to have any sgnfcant effect on growth. Concluson of the panel study Değer and Emsen (2006) ndcate that n transon countres whch have polcal stably, a poson to developed countres, and a gven development level foregn drect nvestment s a dynamc factor of economc growth. Another study, concerned transon economes s Aleksynska et al

3 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 161 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler (2008). Ther man fandng ndcates that there s ltle emprcal evdence that foregn drect nvestment stmulates economc growth beyond the current year, s also reveals that there s ltle emprcal evdence of reverse causaton. The emprcal analyss, whch uses data on twenty-fve transon economes and performed n three steps, s based on panel contegraton and panel causaly tests. Frst, the paper uses LLC and IPS panel un root tests to nvestgate statonary characterstcs and determned the ntegraton order of foregn drect nvestment and economc growth seres. Second, s nvestgated the long run relatonshp usng panel contegraton test whch developed by Pedron (1999, 2004). Pedron s panel contegraton analyss s based on Engle-Granger two step contegraton tests. Thrd, n ths study are used two type of causaly tests to nvestgate short run relatonshp between foregn drect nvestment and economc growth n transon economes case. Frst of the causaly tests s tradonal Granger causaly approach for panel ordnary least squares, fxed effects, and random effects models. Fnally, panel causaly tests whch developed by Holtz- Eakn et al (1988) and based on two stages least square method are performed. Results obtaned from panel contegraton and panel causaly analyss confrm the endogenous growth theory. Pedron panel contegraton test ndcate that foregn drect nvestment and economc growth seres have a long run equlbrum relatonshp. Tradonal Granger causaly and two stage least square method developed by Holtz-Eakn et al (1988) suggest there s robust evdence that the foregn drect nvestment causes to economc growth. Results from causaly tests about reverse causaton ndcate lesser affecton of economc growth on foregn drect nvestment. Thus, there s bdrectonal causaly between foregn drect nvestment and economc growth n twenty-fve transon economes panel. Ths results shows that foregn drect nvestment nflows accelerate economc growth. On the other hand, hgh economc growth rates attract more foregn drect nvestment. Causal relatonshp from economc growth to foregn drect nvestment confrms the opnon that determnants of economc growth s nsde the system n endogenous growth theory. Keywords: Foregn Drect Invenstment, Economc Growth, Transon Economes, Panel Contegraton, Panel Causaly.

4 162 / Seymur AĞAYEV GİRİŞ Dünya ülkeler karşılaştırıldığında, ülkelern uzun dönem ekonomk büyüme performanslarında öneml farklılıklar bulunduğu görülmektedr. Uzun dönem büyüme oranları arasındak farklılıklar ekonomk büyümenn belrleycler tarafından açıklanır. Uygulamalı çalışmalarda farklı ülkeler veya ülke grupları çn ekonomk büyümenn belrleycler ve bunların büyümey nasıl etkledkler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda büyümenn ekonomk faktörler; demografk faktörler; teknolojk gelşme; doğal kaynaklar, coğrafya ve klm; syas, sosyal ve kültürel faktörler tarafından açıklanamaya çalışıldığı görülmektedr. Büyümenn bu şeklde fade edleblecek olan belrleycler brbrlernden ve daha öncek düzeylernden bağımsız değldrler. Örneğn herhang br ülkedek syas stkrar durumu büyümenn ekonomk belrleyclern de etkler. Ya da daha öncek yıllarda ülkede sağlanan hızlı teknolojk gelşme gelecek teknolojk gelşmeler çn zemn hazırlamaktadır. Makroekonomk stkrar, sermaye brkm, dış tcaret gelşmeler ve pyasa ekonomsne yönelk yapısal dönüşüm reformları büyümenn ekonomk belrleycler başlığında toplanablr. Herhang br ekonomde belrl br dönemde elde edlen ulusal gelrn br kısmı tasarruf edlmektedr. Sadece tasarruf oranının yükseklğ ekonomk büyüme çn yeterl değldr. Yapılan tasarrufların yen üretken yatırımlara dönüştürülmes gerekldr. Yen yatırımlar üretme makne, teçhzatın lave edlmes veya yen br fabrkanın kurulması şeklnde fzk sermaye brkmnde artış anlamına gelmektedr. Yen yatırımlar ekonomde üretm kapasesnn ve üretm düzeynn artmasına neden olmaktadır. Gelr düzeynn düşük olması tasarrufların ve dolayısıyla sermaye brkmn ve yatırımların da yetersz olmasına neden olmaktadır. Gerekl fzk sermaye yatırımlarının yapılmaması üretm artışının ve büyümenn gerçekleştrlememesne neden olmaktadır. Genellkle az gelşmş ülkelern karşılaştığı bu sorun yoksulluk kısır döngüsü olarak adlandırılır (Samuelson- Nordhaus, 2001:252). Tasarruf yeterszlğnn gderlmes se k şeklde; dış borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları yoluyla mümkündür. İç tasarruflar yetersz olduğunda, ülkeler bell br büyüme hızını yakalamak ve gerekl gördükler yatırım oranını gerçekleştrmek çn dış borçlanmaya gderler veya daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekmeye çalışırlar.

5 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 163 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Sermaye hareketlernn serbestleştrlmes le brlkte ülkeler arasında sermaye akımlarında öneml artışlar görülmüştür. Uluslar arası sermaye hareketler portföy yatırımları ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları şeklnde k guruba ayrılırlar. Portföy yatırımları, herhang br yabancı ülkeden borç sened, tahvl veya hsse senednn satın alınmasını fade eder. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları se yabancı ülkelere yen br şrketn kurulması, var olan br şrketn satın alınması veya sermayesnn artırılması anlamına gelr. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, gtğ ülkenn tasarruf yeterszlğ sorununun çözümüne veya sermaye brkmne katkıda bulunarak ekonomk büyümeye neden olmaktadırlar. Dğer yandan yabancı sermaye sahp olduğu ler düzey yönetm blgsn ve üretm teknolojsn de yatırımda bulunduğu ülkeye götürmektedr. De Mello (1999), doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomk büyümey dolaylı olarak şu şeklde etkledğn fade etmektedr. İşgücünün eğm, becernn kazanılması, yen yönetm alışkanlıkları ve organzasyon düzenlemeler yoluyla drekt teknoloj transfer alıcı ülkede blg brkm artışı sağlamaktadır. Yabancı sermaye akımlarının yüksek büyüme performansına, ekonomk ve syas stkrara sahp ülkelere doğru akacakları açıktır. Çünkü yabancı sermaye yüksek getr elde etmeğ amaçlamaktadır. Yatırım kararı verrken şüphesz, gtğ ülkenn büyüme performansını ve rskler dkkate almaktadır. Bu nedenle, yüksek büyüme oranına veya büyüme potansyelne sahp düşük rskl ülkelern daha fazla yabancı sermaye çekecekler açıktır. İçsel büyüme teorlernde ekonomk büyüme dnamklernn sstemn çnde olduğu fade edlmektedr. Ayrıca, Solow modelnn aksne brçok değşkenn yanı sıra yabancı yatırımların da ekonomk büyümey etkledğ düşünülür. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ekonomk büyüme arasında teorde olduğu kabul edlen lşkler uygulamalı olarak 25 geçş ekonoms çn ncelenmştr. Blndğ gb geçş ekonomler kavramı, geçmşte merkez planlı sosyalst düzenle yönetlmş, fakat daha sonra serbest pyasa ekonomsn ve demokratk toplum düzen oluşturmaya çalışan ekonomler çn kullanılmaktadır. Çalışmada panel durağanlık analzlernden sonra, bahsedlen k değşken arasında uzun ve kısa dönem lşkler panel eştümleşme ve panel nedensellk analzler le ortaya konmaya çalışılmıştır.

6 164 / Seymur AĞAYEV I) DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BAZI ÇALIŞMALAR Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme lşksnn ncelendğ çalışmalar araştırmaya konu olan ülkeler, zlenen yöntem ve sonuçları bakımından farklılık göstermektedr. Ülke gruplarının ncelendğ çalışmalar çoğunlukta olmakla beraber tek ülke uygulamaları da vardır. Aşağıda konu le lgl bazı çalışmalar özellkle kullanılan yöntemler ve alınan sonuçlar açısından değerlendrlmştr. Bu çalışmalardan Blomström, Lpsey ve Zejan (1994) çalışması gelşmş ve gelşmekte olan ülkeler çn yürütülmüştür ve kş başına düşen gelr cnsnden zengn ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyümey pozf yönde etkledğ bulunmuştur. 69 gelşmekte olan ülkey kapsayan Borenszten, De Gregoro ve Lee (1998) çalışması sonuçları da Blomström ve dğerler (1994) sonuçlarını desteklemektedr. Borenszten ve dğerler (1998) sonuçlarına göre beşer sermayenn çok düşük olduğu ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları büyümey negatf yönde, dğer ülkelerde se pozf yönde etklemektedr. De Mello (1999), çalışmasında 32 OESD üyes olan ve olmayan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sermaye brkm, ekonomk büyüme ve toplam faktör vermllğ artışı üzerndek etks zaman sers ve panel ver yöntemler çerçevesnde araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyüme etks ç yatırımlarla tamamlayıcılık ve kame derecesne bağlıdır. Nar-Rechert ve Wenhold (2000) çalışmasında se Türkye nn de dahl edldğ 24 gelşmekte olan ülke çn doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme lşks panel nedensellk yöntemler kullanılarak ncelenmştr. Çalışma sonuçlarına göre araştırmacılar, değşkenler arasındak lşklern ülkelere göre heterojenlk gösterdğn ve bu nedenle ülkeler arasında homojenlğ varsayan tahmn yöntemlernn hatalı sonuçlar vereceğn belrtmekteler. Nar-Rechert ve Wenhold n araştırma sonuçlarına göre doğrudan sermaye yatırımlarının gelecek dönem büyüme üzerndek etks dışa açık ekonomlerde daha yüksektr. Merlevede ve Schoors (2004) çalışmasında 25 geçş ekonomsnde yapısal reformlarının yanı sıra doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyüme üzernde etks panel ver sstem bağlaşımlar yoluyla ncelenmştr.

7 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 165 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Araştırma sonuçları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyümeye pozf etk ettğn göstermektedr. 25 geçş ekonomsnde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşksnn panel ver yöntemleryle ncelendğ, Merlevede ve Schoors (2004) çalışmasıyla benzerlk gösteren br dğer çalışma Campos ve Knosha (2002) çalışmasıdır. Bu çalışma sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyüme üzernde güçlü pozf etkler vardır. 17 geçş ekonoms çn yürütülen ve Bayesan bağlaşım analznn kullanıldığı Lyroud, Papanastasou ve Vamvakds (2004) çalışma sonuçları se Campos ve Knosha (2002), Merlevede ve Schoors (2004) çalışmalarının sonuçlarından tamamen farklıdır. Lyroud ve dğerler (2004) sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının büyüme üzernde herhang br etks yoktur. Bu çalışmada, ver set hızlı ve yavaş büyüyen geçş ekonomler şeklnde k gruba ayrıldığında da aynı sonuca ulaşılmıştır. 72 ülke çn yürütülen ve panel genelleştrlmş beklem yöntemnn (GMM) kullanıldığı Carkovc ve Levne (2002) çalışmasında da Lyroud ve dğerler (2004) çalışmasına benzer sonuç elde edlmştr. Buna göre gelşmş ve gelşmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomk büyüme üzernde herhang br etk yaratmamaktadır. Hansen ve Rand (2004), 31 gelşmekte olan ülkede doğrudan yabancı sermaye yatırımları GSYİH oranı ve büyüme lşksn panel eştümleşme ve Granger nedensellk analzler le ncelemşlerdr. Nedensellk sınaması sonucunda değşkenler arasında çft yönlü nedensellk lşks bulmuştur. Ayrıca sınama sonuçları, uzun dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSYİH yı etkledğn göstermektedr. Geçş ekonomlernn dkkate alındığı br dğer çalışma Nath (2005) çalışmasıdır. Panel sab etkler yöntemnn kullanıldığı ve 13 geçş ekonomsn kapsayan çakışma sonuçlarına göre dış tcaret ekonomk büyümey öneml ölçüde ve pozf yönde etklemektedr. Büyümey etkleyen dğer öneml br faktör se yurtç yatırımlardır. Dış tcaret değşkennn panellere dahl edldğ durumlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımları değşkenne a katsayılar statstksel olarak anlamsız bulunmuştur. Dış tcaret değşken dahl edlmeden tahmn edlen büyüme bağlaşımlarında se yabancı sermaye yatırımlarına a katsayılar anlamlı bulunmuştur.

8 166 / Seymur AĞAYEV Değer ve Emsen (2006) çalışmasında se doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşks 27 geçş ekonoms çn panel ver kullanılarak ncelenmştr. Bu çalışmada büyüme çn EKK, sab etkler ve rastsal etkler bağlaşımları tahmn edlmştr. Tahmn sonuçlarına göre nspeten daha fazla polk ve ekonomk stkrara sahp geçş ekonomlernn büyümesnde doğrudan yabancı sermaye yatırımları öneml br faktördür. Türkye ekonomsnn dkkate alındığı Afşar (2007) çalışmasında, Granger nedensellk analz çerçevesnde doğrudan yabancı sermaye ve büyüme lşks ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türkye ekonoms çn doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından büyümeye doğru tek yönlü nedensellk lşks bulunmuştur. Al-Iran ve Al-Shams (2007), Körfez İşbrlğ Konsey üyes ülkelernde (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suud Arabstan ve Brleşk Arap Emrlkler) doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme lşks Pedron panel eştümleşme ve GMM yöntemne dayanan panel nedensellk analz çerçevesnde ncelemşlerdr. Eştümleşme ve nedensellk sınama sonuçları, bahsedlen değşkenler arasında eştümleşme lşksnn ve çft yönlü nedensellk lşksnn olduğunu göstermektedr. Al- Iran ve Al-Shams (2007) sonuçları le Hansen ve Rand (2004) sonuçları benzerlk göstermektedr. Dhakal, Rahman ve Upadhyaya (2007) çalışmasında 9 Güney ve Güneydoğu Asya ülkes çn geleneksel Granger nedensellk analz ve kontrol deyşkenlernn dahl edldğ bağlaşım teknğ kullanılarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşks ncelenmştr. Nedensellk analz yabancı sermaye yatırımları le büyüme arasında nedensellk lşksnn olmaması, çft yönlü ve tek yönlü olması gb ülkeler çn farklı sonuçlar vermştr. Bağlaşım teknğ sonuçlarına göre se dışa açıklık oranı yüksek, hukukun üstünlüğünün sınırlanmadığı, daha az dış yardım alan ve gelr düzey düşük ülkelerde doğrudan sermaye yatırımlarının büyüme etks daha yüksektr. Aleksynska, Gasford ve Kerr (2008) çalışması se 17 geçş ekonomsn kapsamaktadır. Çalışmada sıradan EKK, genelleştrlmş EKK, araç değşken ve ayrıca geleneksel Granger nedensellk analzler kullanılmıştır. Aleksynska ve dğerler (2008) çalışma sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ülke ç yatırımlar arasında kame lşksnden çok tamamlayıcılık lşks vardır. Yüksek mktarlarda doğrudan yabancı

9 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 167 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler sermaye grşnn yüksek ekonomk büyümeye neden olmayacağını, fakat yüksek ekonomk büyümenn daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekeceğn belrten araştırmacılar sınama sonucunda aynı netceye varamamışlar. Böyle k doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının br sonrak dönem büyümey zayıf şeklde uyardığını, ters yönde br lşknn de zayıf şeklde mevcut olduğunu bulmuşlardır. Magnus ve Fosu (2008) çalışması Gana da doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşksn Granger nedensellk analz çerçevesnde konu etmektedr. Çalışma dönemnn tamamı ve yapısal değşm programının uygulandığı 1983 önces dönem dkkate alındığında araştırma konusu değşkenler arasında herhang br nedensellk lşks bulunamamıştır sonrası dönem çn se doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından büyümeye doğru nedensellk lşks bulunmuştur. Erçakar ve Yılgör (2008) 19 gelşmekte olan ülke çn doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve GSYİH arasındak lşky Levn, Ln ve Chu (LLC) ve Im, Pasaran ve Shn (IPS) panel brm kök ve Pedron panel eştümleşme sınamaları yoluyla ncelemştr. Sınamalar sonucunda bu k değşken arasında uzun dönem eştümleşme lşksnn olduğu saptanmıştır. Srdharan, Vjayakumar ve Rao (2009) çalışması BRICS ülkeler (Brezlya, Rusya, Hndstan, Çn ve Güney Afrka) çn Johansen eştümleşme ve br hata düzeltme model çerçevesnde yürütülmüştür. Çalışmada, Brezlya harç dğer ülkeler çn eştümleşme lşksnn olduğu tesp edlmştr. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşksnn kısa dönem analznde Brezlya, Rusya ve Güney Afrka çn çft yönlü nedensellk, Hndstan ve Çn çn se doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından büyümeye doğru tek yönlü nedensellk lşks bulunmuştur. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşks Faras ve Ghal (2009) çalışmasında Al-Iran ve Al-Shams (2007) le aynı ülkeler çn fakat farklı yöntemlerle ncelenmştr. Al-Iran ve Al-Shams panel eştümleşme ve panel nedensellk yöntemlern, Faras ve Ghal se her br ülkeye a zaman sers verlern ve br ardışık bağlanımlı dağıtılmış geckme yaklaşımına dayanan eştümleşme yöntemn kullanmışlardır. Faras ve Ghal (2009) çalışma sonuçları, 6 ülkenn 5 çn doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyümenn eştümleşk olduğunu ve k değşken arasında lşknn ülkelere göre öneml şeklde değştğn gösterr.

10 168 / Seymur AĞAYEV Esso (2010) çalışması se 10 Afrka ülkes çn yürütülmüştür. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme arasındak lşk ülkeler çn breysel olarak eştümleşme ve nedensellk analzler çerçevesnde yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre Angola, Fldş Sahl, Kenya, Lberya, Senegal ve Güney Afrka ekonomlernde araştırmaya konu olan değşkenler arasında pozf uzun dönem lşk vardır. Ayrıca Angola, Fldş Sahl ve Kenya çn doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından büyümeye doğru; Lberya ve Güney Afrka çn se bunun ters yönde nedensellk lşks bulunmuştur. Yukarıda genel hatlarıyla fade edlen uygulamalı çalışmalar doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve büyüme lşksnde tüm ülkeler veya ülke grupları çn ortak br sonucun olmadığına şaret etmektedr. Geçş ekonomler le lgl yapılan çalışma sonuçları da görüş ayrılıklarının olduğunu göstermektedr. Bu durumdan hareketle, uygulamalı çalışmaların açık br sonuca ulaşmadığı doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomk büyüme lşks 25 geçş ekonomsne a panel ver, panel eştümleşme ve panel nedensellk analzler kullanılarak ncelenmştr. II) EKONOMETRİK YÖNTEM VE VERİ SETİ Panel ver ekonomk brmlere a zaman sers gözlemlernn yatay kes formunda br araya getrlmes le oluşturulur. Bu yöntemn yatay kes ve zaman boyutuna sahp olması, ekonomk davranış ve lşklern modellenmesnde yatay kes ve zaman sers analzlerne oranla daha genş olanak sunmaktadır (Baltag, 2005:4 7). Panel ver çn oluşturulan kendyle bağlaşımlı model aşağıdak gb fade edleblr; Y = ρ Y 1 + δ X + ε (1) Burada, =1,,N yatay kes brmlern ve t=1,,t brmlere a gözlem sayısını fade eder. N, modeldek brmlern sayısını; T, her brme a gözlem sayısını, ε nc ekonomk brmn t dönemndek hata termdr. ε hata termnn tüm zaman ve brmler çn bağımsız (mutually ndependent dosyncratc dsturbance) ve IID(0, σ 2 ) şeklnde dağılım gösterdğ varsayılmaktadır (Maddala, 2001: ). ρ kendyle bağlaşım katsayılarının da aynı şeklde tüm zaman ve brmler çn bağımsız olduğu varsayılır. Eğer ρ < 1 se Y sernsn durağan, eğer ρ = 1 se Y sers brm kök çerr.

11 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 169 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Panel ver durağanlık analzlernde yaygın olarak kullanılan LLC ve IPS brm kök sınamaları Levn, Ln ve Chu (2002) ve Im, Pasaran ve Shn (2003) çalışmalarından hareketle aşağıdak gb açıklanablr. LLC ve IPS brm kök sınamaları 1 numaralı bağlaşımdak ρ katsayısına lşkn farklı varsayımlardan ve kullanılan test statstklernden dolayı farklılık gösterrler. LLC brm kök testnde ρ katsayıları, panel yatay kesler çn özdeş kabul edlr. Bu durum, tüm ler çn ρ = ρ şeklnde fade edleblr. IPS brm kök testnde se ρ katsayılarının, panel yatay kesler çn değştğ kabul edlr. α = ρ 1 çn ADF prensplerne dayanan LLC ve IPS brm kök sınamaları çn temel bağlaşım aşağıdak gb fade edleblr; Y p = α Y + β ΔY + X ' δ + ε 1 j j (2) j= 1 Bu modelde LLC brm kök sınaması çn sıfır ve alternatf hpotezler aşağıdak gbdr; H 0 : α = 0 (3) H A : α = α < 0 Hpotezlerden de anlaşıldığı gb LLC brm kök sınamasında panel verdek her br yatay kes brmne a zaman sersnn brm kök çerdğ, yne her br yatay kes brmne a zaman sersnn durağan olduğuna karşı sınanmaktadır. IPS brm kök sınaması çn sıfır ve alternatf hpotezler de aşağıda fade edldğ gbdr; H H 0 A : α = 0, α = 0 : α < 0 = 1,2,..., N1 (4) = N + 1, N + 2,..., N Sıfır hpoteznde fade edlen husus, paneldek tüm yatay keslere a serlern brm kök çerdğdr. Alternatf hpotezde se, yatay keslere a bazı serlern veya yatay kes serlern tamamının durağan olduğu fade edlmştr. Daha önce fade edldğ gb, LLC ve IPS brm kök sınamaları kullanılan test statstklernden dolayı da farklılık gösterrler. LLC brm kök sınamasında standart α katsayısının yanaşık olarak normal dağılımı çn

12 170 / Seymur AĞAYEV standart t statstğ kullanılır. IPS brm kök sınamasında se yatay kesler çn hesaplanan t statstklernn armetk ortalaması kullanılır. Eştümleşme lşks, değşken serlern etkleyen kalıcı dışsal şoklara rağmen serler arasında uzun dönem denge lşksnn var olduğunu fade etmektedr. O halde k değşken arasında eştümleşme lşksnn sınanmasında, değşkenler arsında ortak tümleşk lşknn var olup olmadığı veya bu lşkden sapmaların olup olmadığı ncelenecektr. Durağan olmayan serlern durağanlıklaştırılması çn genellkle serlern devresel farkları alınmaktadır. Fakat fark alma şlem le brlkte sernn taşıdığı uzun döneme lşkn blgnn kaybolması nedenyle uzun dönem lşklernn ncelendğ eştümleşme sınamalarına değşken serlern sevyedek değerler le bakılmaktadır. Zaman sers değşkenlerne lşkn eştümleşme analzlernde Engle Granger ve Johansen Jeselus en çok olablrlk yöntemler kullanılablmektedr. Fakat bu testler panel vernn kısa döneml keslerden oluşmasından dolayı yetersz kalmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Pedron (1999, 2004) tarafından gelştrlen eştümleşme analz kullanılmıştır. Pedron eştümleşme sınaması panelde sab etklern ve yönelm termlern breysel heterojenlğne olanak tanımaktadır. Yan eştümleşme bağlaşımındak sab term ve eğm katsayısının farklı yatay kesler arasına heterojenlğ mümkün kılınmaktadır. Pedron eştümleşme analz aşağıdak bağlaşımla fade edleblr; Y = α + δ t + β X + e (5) Y ve X brnc farklarında durağan olan değşkenlerdr. α ve δ parametreler yatay keslere a breysel ve yönelm etkler fade eder. Pedron eştümleşme analznde Y ve X değşkenler arasında eştümleşme lşksnn varlığı, e hata termlerne lşkn durağanlık analzler le sınanmaktadır. Hata termlernn durağanlık analzler aşağıdak yardımcı bağlaşımlarla gerçekleştrlr; e ρ + u (6) e = e 1 p e 1 + ψ j j= 1 = ρ Δe j + u (7) Hpotez testlernde ρ katsayısının bre eş olup olmadığı test edlr. Dolayısıyla Pedron eştümleşmes çn sıfır hpoteznde Y ve X değşkenler arasında eştümleşme lşksnn olmadığı fade edlr. Alternatf hpoteznde

13 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 171 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler se k durum söz konusudur. Brnc durum tüm yatay kesler çn katsayılarının brden farklı (homojen) olduğudur. Bu durumda eştümleşme analznn tüm panele lşkn veya grup ç (whn-dmenson) yönü ncelenmektedr. Pedron eştümleşme analznde 6 numaralı yardımcı bağlaşımdak ρ katsayısı veya grup ç statstk testler çn sıfır ve alternatf hpotezler aşağıdak gb fade edleblr; H 0 : ρ = 1 (8) H A : ρ = ρ < 1 İknc durum se ρ katsayılarından bazılarının brden farklı (heterojen) olduğudur. Bu durumda eştümleşme analznn tüm panele lşkn veya gruplar arası (between-dmenson) yönü ncelenmektedr. Pedron eştümleşme analznde 7 numaralı yardımcı bağlaşımdak ρ katsayısı veya gruplar arası statstk testler çn sıfır ve alternatf hpotezler de aşağıdak gb fade edleblr; H 0 : ρ = 1 (9) H : ρ < 1 A Pedron (1999) eştümleşme analznde dördü grup ç ve üçü gruplar arası olmak üzere yed test statstğ önermektedr. Bu statstklerden lk dördü grup ç özellkldr. Pedron eştümleşme sınamasındak grup ç test statstkler sırasıyla değşrlk oranı (varance rato), parametrk olmayan Phllps ve Perron tp ρ, parametrk olmayan Phllps ve Perron tp t ve Dckey-Fuller tp t statstklerdr. Bu kategordek test statstkler çn 8 de fade edlen sıfır ve alternatf hpotezler kullanılır. Pedron panel eştümleşme analznn gruplar arası olarak fade edlen knc kategor test statstkler Phllps ve Perron tp ρ, Phllps ve Perron tp t ve Dckey- Fuller tp t statstklerdr. İknc grup test statstklernn sınanmasında se 9 da fade edlen sıfır ve alternatf hpotezler kullanılır. Eştümleşme analz değşkenler arasında uzun dönem lşksnn ncelenmesn mümkün kılmaktadır. İktsad değşkenler arasında kısa dönem nedensellk lşksnn ncelenmes nedensellk sınamalarıyla gerçekleştrlmektedr. İktsatta nedensellk, geckmel olarak ktsad değşkenler arasındak sebep sonuç lşklernn fade edlmes çn kullanılmaktadır. Panel nedensellk analzlernde geleneksel Granger nedensellk sınamasının yanı sıra Holtz-Eakn, Newey ve Rosen (1988) tarafından gelştrlen alternatf yöntem de kullanılmaktadır. Blndğ gb ρ

14 172 / Seymur AĞAYEV geleneksel Granger nedensellk sınaması aşağıdak k bağlaşımın tahmn edlmesn gerektrr; ΔX ΔY m l= 1 l n = α + β ΔY + δ ΔX + μ (10) p l= 1 l l= 1 q l= 1 l = α ' + γ ΔY + ϕ ΔX + ν (11) 10 numaralı bağlaşımda Y değşkennn sebep, X değşkennn sonuç değşken olduğu sınanmaktadır. 11 numaralı bağlaşımda se X değşkennn sebep, Y değşkennn sonuç değşken olduğu sınanmaktadır. Bunun çn her k bağlaşım çn ayrı ayrılıkta kısıtlı F statstkler hesaplanarak bağlaşımlardak β ve ayrıca ϕ lern grup olarak sıfırdan farklı olup olmadıklarına bakılmaktadır. Y ve X değşkenler arasında eştümleşme lşksnn varlığı durumunda modellere hata düzeltme parametres lave edlr. Bu durumda örneğn X de meydana gelen değşme br öncek dönemde X ve Y arasındak uzun dönem lşksnden sapmaya da bağlanmaktadır. Panel ver analzlernde, 10 ve 11 numaralı bağlaşımlardak α ve α ' lern taşıdıkları özellklerden dolayı k farklı model uygulanablmektedr. Bu modeller panel ver sab etkler ve rastsal etkler modellerdr. Sab etkler modelnde brmler arasındak breysel farklılıkların sab termdek farklılıklarla yakalanableceğn varsaymaktadır. Bu durumda her br ekonomk brm zamana göre değşmeyen br sab terme sahp olacaktır. Sab termler model dışında bırakılan bağımsız değşkenlern (omted varables) etklern gösterrler (Greene, 2000:560; Maddala, 2001: ; Stock-Watson, 2003: ). Sab etkler modelnde sab term paneldek her br brm çn farklı br değer almaktadır. Rastsal etkler modelnde sab termn brmler çn rastsal olarak değştğ kabul edlr. Yan breysel etklern rastsal br olaydan ortaya çıktığı varsayılır. Sab termn modeln hata termnden bağımsız olduğu varsayılır. Her k termn tüm zamanlarda ve tüm brmler çn bağımsız, yan u ~IID(0, σ 2 ) ve α ~IID(0, σ 2 ) şeklnde dağılım gösterdğ varsayılır. Panel vernn standart EKK yöntemne göre tahmn edlmesnde se sab termn paneldek tüm brmler çn aynı olduğu kabul edlr. l

15 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 173 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Leratürde, panel ver tahmnnde sab etkler ve rastsal etkler modellernden hangsnn terch edlmes le lgl testler vardır. Bunlar Hausman ve Breusch-Pagan testlerdr. Fakat sab etkler ve rastsal etkler modellernden sadece brnn kullanılması gerektğne lşkn kesn br ayırım yoktur. Bu modeller arasında kesn br terchn yapılması hatalı tahmnlere neden olablr (Greene, 2000, s.576). Aynı şeklde, Erlat (2006) ya göre Hausman test sonuçları sab etkler ve rastsal etkler yöntemler arasında kesn br terch yapılmasını sağlamaz (Erlat, 2006:22). Bu nedenle çalışmada geleneksel Granger sınamasının sab etkler ve rastsal etkler modellernn her ksne de yer verlmştr. Holtz-Eakn ve dğerler (1988) tarafından gelştrlen nedensellk sınamasının şleyş se aşağıdak gbdr; y m m 0 + α j y j + δ j x j + f + j= 1 j= 1 = α u (12) Modeldek sab etkler göstercsn ortadan kaldırmak çn modeln farkı almaktadır. Farkı alınmış model aşağıdak şekl almaktadır; y y m m 1 = j ( y j y j 1) + δ j ( x j x j 1) + ( u u 1) j= 1 j= 1 α (13) Bağlaşımdan da görüldüğü gb, hata termler le bağımlı değşken arasında lgleşm sorunu vardır. Bu nedenle Holtz-Eakn ve dğerler tarafından önerlen panel nedensellk sınaması k aşamalı EKK yöntemne dayanmaktadır. Nedensellk tesp çn 13 numaralı bağlaşımdak δ j lern grup olarak sıfıra eş olup olmadığı test edlr. Böylelkle x lern y ye neden olup olmadığı ortaya konur. Nedensellğn dğer yönü, y lern x e neden olup olmadığı, 13 numaralı bağlaşımda x lerle y ler karşılıklı yer değştrlerek sınanır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ekonomk büyüme arasındak lşknn ncelenmes çn, çalışmada 25 geçş ekonomsne ve yıllarına a net grş olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve sab fyatlarla GSYİH ya lşkn yıllık ver set kullanılmıştır. Kullanılan her k değşken ABD doları cnsndendr. Araştırmaya konu olan geçş ekonomler Arnavutluk, Bulgarstan, Hırvatstan, Çek Cumhuryet, Estonya, Macarstan, Letonya, Lvanya, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Ermenstan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcstan, Kazakstan, Kırgızstan, Moldova, Moğolstan, Rusya, Tackstan, Türkmenstan ve Ukrayna dır. Verler Dünya Bankası ver tabanından elde edlmştr.

16 174 / Seymur AĞAYEV III) ARAŞTIRMA BULGULARI FDI ve GDP değşkenlernn ve brnc derece farklarının (DFDI ve DGDP) LLC ve IPS brm kök sınaması sonuçları sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2 de sunulmuştur. FDI değşkenne lşkn LLC ve IPM sınama sonuçları tamamen aynıdır. Buna göre tüm durumlarda FDI değşken sevyesnde durağan değldr. FDI değşkennn brnc derece farkı olan DFDI değşken se her k testte tüm durumlarda %1 anlamlılık düzeynde durağandır. GDP değşkenne lşkn LLC brm kök sınamasının sabl yönelmsz ve sabsz yönelmsz model sonuçları le IPS brm kök sınamasının tüm sonuçları aynıdır. LLC brm kök sınamasının sabl yönelml modelnn GDP değşkenn durağanlığına lşkn sonucu dğer sınamalardan farklıdır. GDP değşkennn brnc derece farkı olan DGDP değşkenne lşkn brm kök Tablo : 1 Levn Lu Chu Brm Kök Sınama Sonuçları Serler Sabl Yönelmsz Sabl Yönelml Sabsz Yönelmsz FDI (2) (2) (3) GDP (2) (2)* (3) DFDI (2)* (2)* (2)* DGDP (2)* (2)* (2)* Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluklarını fade etmektedr. (*) smges %1 düzeynde a oldukları statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr. Tablo : 2 Im, Pesaran ve Shn Brm Kök Sınama Sonuçları Serler Sabl Yönelmsz Sabl Yönelml FDI (2) (2) GDP (2) (2) DFDI (2)* (2)* DGDP (2)* (2)* Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluklarını fade etmektedr. (*) smges %1 düzeynde a oldukları statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr.

17 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 175 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler sınama sonuçları se k yönteme a tüm modellerde aynıdır. Buna göre DGDP değşken tüm durumlarda %1 anlamlılık düzeynde durağandır. Bu sonuçlardan hareketle FDI ve GDP değşkenlerne a serlern brm kök çerdklerne, devresel farkları olan DFDI ve DGDP değşkenlerne a serlern se durağan olduklarına karar verlmştr. FDI ve GDP Değşkenlernn Pedron panel eştümleşme sınamasına lşkn sonuçları Tablo : 3 ve Tablo : 4 te sunulmuştur. Tablo : 3 te eştümleşme sınamasına a grup ç, Tablo : 4 te se gruplar arası statstkler ve olasılık değerler verlmştr. Söz konusu k tablodan da anlaşılacağı gb FDI ve GDP değşkenler arasında uzun dönem eştümleşme lşksnn tespne yönelk Pedron tarafından önerlen yed statstkten beş statstksel olarak anlamlıdır. Bunlardan dördü; panel ρ, panel PP, grup PP ve grup ADF statstkler %1 anlamlılık düzeynde, br; panel ADF statstğ %5 anlamlılık düzeynde FDI ve GDP değşkenler arasında eştümleşme lşks yoktur şeklndek sıfır hpotezn reddetmektedr. Ayrıca Pedron, zaman boyutu 100 gözlemden küçük olan panel ver eştümleşme analzlernde Dckey Fuller tp t statstklernn dğer statstklere göre daha anlamlı sonuçlar vereceğn önermektedr. Tablo : 3 ve Tablo : 4 ten de görüldüğü gb panel ADF statstğ %5 düzeynde, grup ADF statstğ se %1 düzeynde anlamlıdır. Yed Pedron eştümleşme statstklernden beşnn ve özellkle Dckey Fuller tp t statstklernn anlamlı olması FDI ve GDP değşkenler arasında uzun dönem durağan lşknn olduğunu göstermektedr. Tablo : 3 Pedron Panel Eştümleşme Sınaması Sonuçları (Grup İç İstatstkler) İstatstk Olasılık Panel v (Değşrlk Oranı) İstatstğ Panel ρ - (Phllps Perron Tp ρ) İstatstğ * Panel PP (Phllps Perron Tp t) İstatstğ * Panel ADF (Dckey Fuller Tp t) İstatstğ ** (*) ve (**) smgeler sırasıyla %1 ve %5 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr.

18 176 / Seymur AĞAYEV Tablo : 4 Pedron Panel Eştümleşme Sınaması Sonuçları (Gruplar Arası İstatstkler) İstatstk Olasılık Grup ρ- (Phllps Perron Tp ρ) İstatstğ Grup PP - (Phllps Perron Tp t) İstatstğ * Grup ADF - (Dckey Fuller Tp t) İstatstğ * * smges %1 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr. Panel durağanlık analzler doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomk büyüme değşkenlerne a serlern sevyelernde durağan olmadıklarını, brnc farklarında durağan olduklarını gösterr. Pedron panel eştümleşme sınaması sonuçları se geçş ekonomlernde doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ekonomk büyüme arasında uzun dönem eştümleşme lşksnn olduğunu göstermektedr. Bu nedenle nedensellk analz değşkenlern brnc derece farklarında yürütülmüştür. Geleneksel Granger nedensellk sınamaları se hata düzeltme model çerçevesnde yapılmıştır. Tablo : 5, Tablo : 6 ve Tablo : 7 de DFDI ve DGDP değşkenler arasında geleneksel Granger nedensellk sınamasının üç ayrı yönteme göre tesp edlmş sonuçları sunulmuştur. Bu yöntemler sırasıyla EKK, sab etkler ve rastsal etkler yöntemlerdr. Her br Granger nedensellk modelnn tahmnnde, modelde yer alan hata term geckmes yne aynı yönteme göre tahmn edlmş uzun dönem lşksnden elde edlmştr. Örneğn sab etkler yöntemne göre nedensellk tahmnde yer alan hata term, sab etkler yöntemne göre tahmn edlmş uzun dönem lşksndek hata termdr. Tablo : 5, Tablo : 6 ve Tablo : 7 de fade edlen geleneksel Granger nedensellk sınaması Wald χ 2 ve F test statstklern şu şeklde değerlendrmemz mümkündür. DFDI değşkennden DGDP değşkenne doğru Granger nedensellk lşksnn varlığı EKK, sab etkler ve rastsal etkler yöntemlernn her üçünde güçlü şeklde doğrulanmaktadır. Bu statstklern tamamı %1 düzeynde statstksel olarak anlamlıdır. Bu sonuca göre geçş ekonomlernde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomk büyümeye doğru nedensellk lşks vardır.

19 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomk Büyüme İlşks: Geçş / 177 Ekonomler Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Geleneksel Granger nedensellk sınamalarının nedensellk lşksnn dğer, DGDP değşkennden DFDI değşkenne doğru, yönüne lşkn sonuçlar se farklılık gösterr. Buna göre, EKK yöntemne a statstkler %1 düzeynde, rastsal etkler yöntemne a statstkler %5 düzeynde statstksel olarak anlamlılar. Tablo : 6 da fade edlen sab etkler yöntemne a aynı statstkler se anlamsızlar. Tablo : 5 Granger Nedensellk Hata Düzeltme EKK Sınaması Nedensellk Yönü Wald χ 2 Test F Test Hata Düz. Pr. DFDI (3) DGDP * * * DGDP(4) DFDI * * Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluğunu, (*) smges se %1 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr. Tablo : 6 Granger Nedensellk Hata Düzeltme Sab Etkler Sınaması Nedensellk Yönü Wald χ 2 Test F Test Hata Düz. Pr. DFDI (3) DGDP * * * DGDP(4) DFDI * Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluğunu, (*) smges se %1 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr. Tablo : 7 Granger Nedensellk Hata Düzeltme Rastsal Etkler Sınaması Nedensellk Yönü Wald χ 2 Test F Test Hata Düz. Pr. DFDI (3) DGDP * * * DGDP(4) DFDI ** ** Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluğunu, (*) ve (**) smgeler se sırasıyla %1 ve %5 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr.

20 178 / Seymur AĞAYEV Tablo : 5, Tablo : 6 ve Tablo : 7 nn son sütunlarında hata düzeltme parametreler ve statstksel olarak anlamlılıkları fade edlmştr. Bunlar da FDI ve GDP değşkenler arasında eştümleşme lşksnn varlığını doğrulamaktadır. Tablo : 8 de se Holtz-Eakn ve dğerler tarafından önerlen ve k aşamalı EKK yöntemne dayanan panel nedensellk sınaması sonuçları verlmştr. Bu tabloda fade edlen DFDI değşkennden DGDP değşkenne doğru nedensellk lşksnn olup olmadığına lşkn test statstkler %1 düzeynde anlamlılar. DGDP değşkennden DFDI değşkenne doğru nedensellk lşksnn olup olmadığına lşkn test statstkler se %5 düzeynde statstksel olarak anlamlılar. Dolayısıyla k aşamalı EKK yöntemne dayanan panel nedensellk sonuçlarına göre geçş ekonomlernde doğrudan yabancı sermaye yatırımları le ekonomk büyüme arasında çft yönlü nedensellk lşks vardır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomk büyümeye doğru nedensellk lşks ters yönündek lşkden daha güçlüdür. Tablo : 5, Tablo : 6 ve Tablo : 7 de fade edlen geleneksel Granger nedensellk sınaması panel EKK, sab etkler ve rastsal etkler yöntemler sonuçlarını brlkte göz önünde bulundurduğumuzda da Tablo : 8 de fade edlen k aşamalı EKK nedensellk yöntemnn sonucuna ulaşılır. Tablo : 8 Holtz-Eakn ve Dğerler Nedensellk Sınaması Nedensellk Yönü Wald χ 2 Test F Test DFDI (3) DGDP * * DGDP(4) DFDI ** ** Parantez çndek rakamlar Schwarz ölçütüne göre geckme uzunluğunu, (*) ve (**) smgeler se sırasıyla %1 ve %5 düzeynde lgl statstğn anlamlı olduğunu fade etmektedr.

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET

Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ (2002-202) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı