MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER"

Transkript

1 MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

2 MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA BULUNULABİLECEK MERCİLER

3 2

4 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM 1.1. GENEL BİLGİ GENEL OLARAK İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI VE BAŞVURUDA BULUNULABİLECEK MERCİLER... 8 II. BÖLÜM 2. BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN GENEL İŞLEMLERE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI III. BÖLÜM 3. BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİ İLE BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞIN HAKLARI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

5 3.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ KEFALET SANDIĞI BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

6 I. BÖLÜM 1.1. GENEL BİLGİ Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi gereği hazırlanan Eylem Planında yer alan Vatandaşların haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kanunlar ve idari düzenlemeler ile kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilmesi hakkındaki 03/01 nolu tedbir kapsamında Türkiye de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu tarafından 15/8/2010 tarihli ve 2011/1 sayılı Karar ile uygun bulunan Yürütme Kurulunun 2011/1 sayılı Kararının (c) maddesi gereğince mevzuat taraması yapılarak vatandaşlara tanınan haklar aşağıda gösterilmiştir sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel hak ve hürriyetleri koruma altına almış, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğunu, Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduklarını ve kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zararların Devletçe tazmin edileceğini, İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğini, idarenin, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu hükme bağlamıştır. 5

7 Ayrıca, vatandaşlara Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı tanınmış, bireysel başvuruların usul ve esaslarının kanunla düzenleneceği belirtilmiş, 6216 sayılı Kanunla da bireysel başvuru hakkı, başvuru usulü ve şartları ile incelenmesi hususları düzenlenmiştir. 2- Usulü Kanunu idari dava türlerini; İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak belirtmiştir. Usulü Kanunu idari dava açmadan idari dava açma süresi içinde önce üst makamlara müracaat hakkını da düzenlemiştir. 3- Vatandaşların, yetkili makamlara dilek ve şikâyetlerde bulunabilme hakkını düzenleyen 3071 sayılı Dilekçe Kanunu, bilgi ve belgeye ulaşabilme hakkını düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerini ihlâl ettiği iddiasıyla başvuruda bulunabilme hakkını düzenleyen 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması nda Kanun, kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili bir suç işlemeleri halinde ilgili mercilere ihbar veya şikâyette bulunabilme hakkını düzenleyen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması nda Kanun, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak edenler ile bu kanunda tanımlanan suçlar hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına ihbarda bulunulabileceklerine dair 3628 sayılı Kanun, suça ilişkin ihbarın yapılmasını düzenleyen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun müracaat mercii ve süresine ilişkin ilgili maddeleri ve vatandaşların Bakanlığımız işlemlerinde başvuracakları makam ve mercileri gösteren kanuni ve idari düzenlemeler tablo halinde gösterilmiştir. 6

8 sayılı Dilekçe Kanunu ve Usulü Kanunu vatandaşlara üst makamlara başvuru hakkı tanımış, ancak bu makamları belirlememiş bulunduğundan, Bakanlığımız işlemleri hakkında, bu kanunlara dayanılarak idari işlemi yapan birimin bir ya da birkaç üstü makama hatta Genel Müdürlük veya Bakanlığa başvuru yapılabilir ise de; zaman kaybına neden olmamak ve işlemlerin biran önce yapılmasını sağlamak bakımından taşra birimlerinin işlemleri ile ilgili olarak bu kitapçıkta taşradaki üst amirler gösterilmiştir sayılı Dilekçe Kanununa dayanılarak yapılacak başvurular idari dava açma süresini durdurmaz. Ayrıca dava açma süresi geçtikten sonra bu Kanuna göre yapılan başvurular yeni bir dava açma hakkı kazandırmaz. 7

9 1.2. GENEL OLARAK İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI VE BAŞVURUDA BULUNULABİLECEK MERCİLER İşlem türü İdari Eylem ve İşlemler Vatandaşın Hakları Dilek ve Şikâyetler nda Yazı İle Başvurma Zararın Sulh Yoluyla Giderilmesini İsteme Başvurma n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii 3071 sayılı Dilekçe nın 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Madde sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu Madde 13 Usulü Kanunu Madde günlük idari dava açma süresi içinde 60 günlük idari dava açma süresi içinde İdari eylem ve işlemi yapan yetkili makamlar / Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari eylem ve işlemi yapan birim İdari eylem ve işlemi yapanların üst makamı- Üst makam yoksa idari eylem ve işlemi yapan makam 8

10 İdari Eylem ve İşlemler Yargı Yolu; (İptal davaları ve tazminat davaları) Yargı Yolu; Adli Dava Açma (Tazminat davaları) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 125 Usulü Kanunu Madde 7, sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde sayılı Borçlar Kanunu Madde sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 2 Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde; Danıştay da ve idare mahkemelerinde 60 gün, Vergi mahkemelerinde 30 gündür. 1 1/7/2012 ye kadar zarar görenin zararı ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve her halde fiilin vukuundan itibaren 10 yıl, 1/7/2012 den itibaren zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. İdari yargı mercileri; İdare Mahkemeleri 2 Vergi Mahkemeleri 3 Bölge İdare Mahkemeleri 4 Danıştay 5 Adli yargıda Asliye Hukuk Mahkemelerinde 9

11 Şikâyete bağlı suçlarda 6 ay, İdari Eylem ve İşlemler Yargı Yolu; Suç Duyurusunda Bulunma 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde sayılı Türk Ceza Kanunu Madde sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması nda Kanun Madde sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Madde 17 Diğerlerinde; 1- Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası; a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl, b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl, c) 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl, d) 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl, Adli Yargıda Cumhuriyet Başsavcılıkları e) 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl, Bilgi Edinme 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu Madde 4 İdari eylem ve işlemi yapan yetkili makamlar 10

12 İdari Eylem ve İşlemler Bilgi edinme Başvurusuna Verilen Cevaba İtiraz Etik Kurula veya Yetkili Disiplin Kurullarına Başvuru hakkı 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Madde sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması nda Kanun Madde 4 Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kamu Görevlileri Etik Kurulu veya Yetkili Disiplin Kurulları 1- Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilâtın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; tarihi izleyen günden başlar. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. 60 bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 dava açabilirler. Özetle; İdareye müracaat tarihinden itibaren 30 ; a) İdare cevap vermiş ise, cevap yazısının tebliği tarihinden itibaren 60, İdari Yargıda dava açılabilir. b) İdare 60 cevap vermemiş ise istek reddedilmiş sayılır ve 60 günün bittiği tarihten itibaren başlayan 60 günlük dava açma süresi içinde idari yargıda dava açılabilir. 2- İdare Mahkemelerinin Görevleri; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri nda Kanun Madde 5: İdare Mahkemeleri; vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay da çözümlenecek olanlar dışındaki: a) İptal davalarını, b) Tam yargı davalarını, 11

13 c) Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idarî sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, d) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler. 2. Özel Kanunlarda Danıştay ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler. 3- Vergi Mahkemeleri; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri nda Kanun Madde 6: Vergi Mahkemeleri; a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü nda Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler 4- Bölge İdare Mahkemeleri; 2576 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Bölge İdare Mahkemelerinin görevleri sayılmış 2577 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, maddede belirtilen kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği, itiraz süresinin, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün olduğu belirtilmiştir. Bölge İdare mahkemeleri; a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından 7 nci madde hükümleri uyarınca verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, c) Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddesinde Danıştay ın görevleri sayılmış, 2577 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı kararın tebliğ tarihini izleyen 30 Danıştay da temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir. Danıştay a)idare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar. b) Danıştay Kanununda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar. Danıştay ilk derece mahkemesi olarak: a) Bakanlar Kurulu kararlarına, 12

14 b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere, c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere, e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere, f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine, Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 13

15 II. BÖLÜM 2. BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERE KARŞI VATANDAŞLARIN HAKLARI İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii İhale Dokümanını Açıklama İstemi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 29 İhale tarihinden 20 gün önce. İhaleyi yapan birim İhale İşlemleri Şikayet Başvurusu (Sözleşme İmzalanana Kadarki Süreçteki İşlemler nda) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 55 Sözleşmenin imzalanmasından önce işlem veya eylemin farkına varıldığı tarihi izleyen günden itibaren; - Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün içerisinde - Diğer ihalelerde ise 10 içerisinde İhaleyi yapan birim Şikâyet Başvurusu (İlan, Ön Yeterlik ve İhale Dokümanı nda) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 55 Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre ihalelerde 5 gün, diğer ihalelerde 10 gündür Ancak ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar İhaleyi yapan birim İtirazen Şikayet Başvurusu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 56 İdarece alınan kararın bildirimini izleyen 10, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu 14

16 İhale İşlemleri İlama Bağlı Borç Ödemesi Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunması Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremeyeceği Gerekçesiyle Sözleşmeyi Feshetme İcra Takibi Yapma Dilekçe Müracaat ve Şikâyet Sulh Yolu Dilekçe 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Madde sayılı Kanun Madde sayılı İcra ve İflas Kanunu 2, sayılı Dilekçe nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde sayılı Dilekçe nın Sebebin mevcut olacağı her zaman İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl içinde İhaleyi yapan birim İcra Daireleri İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi İşlemi yapan birim 60 İşlemi yapan birim İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi 15

17 Maaş ve Özlük Hakları Ödemesi Atama ve İntibak Yapılması Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Başvurma Müracaat ve Şikâyet Dilekçe Başvurma 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde sayılı Dilekçe nın İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı İşlemi yapan birim İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı İtiraz Sınav Duyurusu Duyuruda belirtilen süre içinde Sınavı yapan birim Dilekçe Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın Sınavı yapan birim/maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi Sınavı yapan birim/maliye Bakanlığı 16

18 Lojman Talep ve Tahsisi Müracaat ve Şikâyet Dilekçe Başvurma 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde sayılı Dilekçe nın İşlemi yapan birim İşlemi yapan birim/maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi İşlemi yapan birim / Maliye Bakanlığı 17

19 III. BÖLÜM 3. BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİ İLE BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞIN HAKLARI 3.1. VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun Alınmaması Dilekçe ve şikayet hakkı Suç duyurusunda bulunma hakkı sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 140, 2- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar nda Yönetmelik Madde sayılı Dilekçe nın Kullanılmasına Dair Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2 8 yıl içinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Başsavcılıkları 18

20 Vergi İncelemesine Tabi Mükelleflerin Defter ve Belgelerinin Usulüne Uygun İade Edilmemesi Dilekçe ve şikayet hakkı Suç duyurusunda bulunma hakkı sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 140, 2- Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar nda Yönetmelik Madde sayılı Dilekçe nın Kullanılmasına Dair Kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 66, 257/2 8 yıl içinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Başsavcılıkları Vergi İncelemesi Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Dilekçe Başvurma 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Ek Madde 11 Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği 3071 sayılı Dilekçe nın İnceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar, Mükellef bilgisi dışında yapılan incelemelerde davet yazısının tebliğinden itibaren 15 İnceleme elemanı (vergi müfettişi) veya inceleme elemanının bağlı olduğu grup başkanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı/Türkiye Büyük Millet Meclisi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı/Maliye Bakanlığı 19

21 3.2. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii İdari Para Cezası Verilmesi Başvuru İtiraz 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde sayılı Kabahatler Kanunu Madde 29 Başvuru; tebliğ tarihinden itibaren 15 İtiraz; tebliğ tarihinden itibaren 7 Sulh Ceza Mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesi 20

22 3.3. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii Kamu Zararlarının Ödenmesinin Talep Edilmesi İtiraz Taksit Talebi Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar nda Yönetmeliği Madde 10 Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar nda Yönetmeliği Madde 16 Tebliğ tarihinden itibaren 7 Tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 21

23 3.4. BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii İlama Bağlı Borç Ödemesi Kamu Kurumlarından Sözlü Sınavla Hazine Avukatı Alımı İcra Takibi Yapma Dilekçe Dilekçe Başvurma 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 2, sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl içinde İcra Dairelerine Defterda rlık/başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı 22

24 3.5. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı İtiraz ÖSYM ile Yapılan Protokol 10 ÖSYM Başkanlığı Dilekçe Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı 23

25 İç Denetçi Adayı Sertifika Eğitimi İtiraz Dilekçe Başvurma İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları nda Yönetmeliği Madde sayılı Dilekçe nın İç Denetim Koordinasyon Kurulu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı İç Denetçi Sertifika Sınavı İtiraz Dilekçe Başvurma İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği Madde sayılı Dilekçe nın 5 iş günü içinde İç Denetim Koordinasyon Kurulu Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı 60 İdare Mahkemesi 24

26 Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sınavı Mali Hizmet Uzman Yardımcılığı Eğitimi ve Yeterlik Sınavı İtiraz Dilekçe Başvurma Müracaat ve Şikayet Dilekçe Başvurma Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Madde sayılı Dilekçe nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde sayılı Dilekçe nın 5 iş günü içinde Yazılı Sınav için ÖSYM Başkanlığı, Sözlü Sınav için Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı 25

27 3.6. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii Vezneden Para Tahsilatı Geçici Nakit Teminat Tahsilatı ve İadesi Dilekçe Başvurma Dilekçe Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik 26

28 Kesin Nakit Teminat Tahsilatı ve İadesi Banka Kesin Teminat Mektubunun Alınması ve İadesi Adli teminat- Kefalet tahsili ve İadesi Dilekçe Başvurma Dilekçe Başvurma Dilekçe Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 60 Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik İdare Mahkemesi Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik 27

29 Bütçe Gelirlerinden Red ve İade Ödemesi Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi Emanetlerdeki Paraların Alacaklılara Ödenmesi Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi Dilekçe Başvurma Dilekçe Başvurma Dilekçe Başvurma Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık/ Valilik 28

30 3.7. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Trampa İşleminde Bedel Tespiti Vatandaşın Hakları Bedele İtiraz Başvurma n Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 29

31 Kamulaştırılan Taşınmazın Amacında Kullanılmaması İhale İlanı (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği) Geri Alma Başvurma Geri Alma Talebiyle İdari Dava Açma İlanın Uygun Olmamasına İtiraz Başvurma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu sayılı Dilekçe nın Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren 1 yıl içinde Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesinden sonraki geri alma hakkının doğduğu 5.yılın bitiminden itibaren 1 yıl içinde idareye müracaattan itibaren 60 Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı İdare Mahkemesi Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik 30

32 İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği) İhalenin Onaylanmaması (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği) İhale Usulüne İtiraz Başvurma İhale Reddine İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 31

33 İhaleye Fesat Karıştırılması İhalede Sahte Belge Kullanılması İhaleden Yasaklama İhalenin İptalini İsteme Başvurma Suç Duyurusunda Bulunma İhalenin İptalini İsteme Başvurma İhaleden Yasaklamaya İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Madde sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü 15 yıl içinde Cumhuriyet Başsavcılıkları Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık/ Müdürlüğü Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı 32

34 Yer Teslimi Yapılmaması Teslim Edilen Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Özellikleri Taşımaması Taahhüdünden Vazgeçme Başvurma Taşınmazın Şartname ve Sözleşmede Belirtilen Şekilde Teslimini İsteme Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Onaydan itibaren 15 yer teslimi yapılmaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün müddetli bir noter ihtarnamesi ile taahhüdünden vazgeçebilir. Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik 33

35 Ecrimisil İşlemleri Ecrimisilde İdari Hata Belirlenmesi Hali Tahliye ve Yıkım Düzeltme Talep Etme Başvurma İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma -Hazine Taşınmazlarının İdaresi nda Yönetmelik Madde 85, Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği Madde sayılı Dilekçe nın İhbarname tebliğinden itibaren 30 gün Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik Defterdarlık Defterdarlık/ Valilik 34

36 Kiralama İşlemlerinde Bedel Tespiti Kira Sözleşmesinde Değişiklik Talebinin Reddi Bedele İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 60 Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı İdare Mahkemesi Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 35

37 Kira Sözleşmesi Devir Talebinin Reddi Kira Sözleşmenin Feshedilmesi İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma Adli Yargıda Dava Açma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147 Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/Milli Emlak Genel Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 5/10 yıl içinde Sulh hukuk mahkemeleri 36

38 Kira Sözleşmenin Mücbir Sebeplerle Feshedilmesi Talebinin Reddi İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Tarım Arazilerinin Topraksız veya Yeterli Toprağı Olmayan Çiftçilere Kiraya Verilmesi Adli Yargıda Dava Açma İtiraz Başvurma 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 4/1-a 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146, sayılı Dilekçe nın 5/10 yıl Sulh hukuk mahkemeleri Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 37

39 MEB e Tahsisli Hazine Taşınmazları Üzerinde Bulunan Okul ve Kurumlardaki Kiralama İşlemleri Ağaçlandırma İşlemleri İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 38

40 Balıkçı Barınaklarının Kiralanması Ahşap İskele Kiralanması İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 39

41 İrtifak /Kullanma İzni İşlemlerinde Ön İzin Bedelinin Tespiti Ön İzin Süresini Uzatma Talebinin Reddi Bedele itiraz Başvurma İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 40

42 Ön İzin Süresi Sonunda İrtifak Tesis Edilmesi/Kullan ma İzni Verilmesi Talebinin Reddi İrtifak /Kullanma İzni Bedeli veya Hasılat Paylarının Tespiti İtiraz Başvurma Bedele itiraz Başvurma Hasılat Payları İçin Adli Dava Açma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147 Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 5/10 yıl içinde Asliye Hukuk Mahkemesi 41

43 İrtifak/Kullanma İzni Süresinin Dondurulması Talebinin Reddi İrtifak/Kullanma İzni Sözleşmesinin Devri Talebinin Reddi İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın Defterdarlık/ Milli Emlak Genel Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 42

44 İrtifak Lehtarı /Kullanma İzni Sahibi Şirketin Hisselerinin Devri İzin Talebinin Reddi İrtifak/Kullanma İzninin İptali İtiraz Başvurma İtiraz Başvurma Adli dava açma hakkı 3071 sayılı Dilekçe nın 3071 sayılı Dilekçe nın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 146,147 Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı Defterdarlık/ Müdürlüğü Defterdarlık/ Valilik/ Müdürlüğü/ Maliye Bakanlığı 5/10 yıl içinde Asliye Hukuk Mahkemeleri 43

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı