Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275

2 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

3 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WAV-275 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn ETHERNET (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel WAV-275'in Kurulumu Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile Ayarlar AirTies WAV-275 Web Arayüzü ile Ayarlarý Yerel Að Ayarlarý IP Ayarlarý ve DHCP VLAN Kablosuz Ayarlarý Kablosuz Kanal ve SSID Kablosuz Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý Kablosuz Eriþim Denetimi Firewall - Güvenlik Duvarý Eriþim Denetimi MAC Fitresi URL Filtresi Programlama Kurallarý (Zamana Göre) Saldýrý Algýlama (Intrusion Detection) DMZ NAT (Network Address Translation) Adres Yönlendirme (Address Mapping) Port Yönlendirme (Port Mapping) Geliþmiþ Ayarlar[OC2] VPN USB[OC3] Host Dosya Sunucusu Yazýcý Sunucusu FTP Sunucu Web-FTP Sunucu Araçlar Yazýlým Güncelleme (ve Konfigürasyon Yedekleme/Yükleme) Diðer Ayarlar ve Araçlar AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý ADSL Sayacý TTNet Servislerim Otomatik Yazýlým Güncelleme Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Diðer Bilgiler...38 CE Uygunluk Beyaný...39 Garanti Þartlarý AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

5 1. Giriþ Cihaz, ADSL2+ Modem, Router, Ses Að Geçidi (VoIP Gateway), Firewall ve Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point) fonksiyonlarýný tek baþýna yerine getirir. 4 Ethernet portu ile 4 kablolu Ethernet baðlantýsý yapýlabilir, ve USB Host portu sayesinde dosya veya yazýcý paylaþýmýna olanak saðlar. ADSL2+, 24 Mbps veri alma (download) ve 4 Mbps veri gönderme (upload) hýzlarýný destekler. Ethernet arayüzü 100 Mbps full dublex özelliðine sahiptir. Kablosuz baðlantýsý, g standardýnda 54 Mbps'lik hýzlara ulaþabilirken, b/g kablosuz iletiþim kartlarýyla da "geriye dönük uyumlu" çalýþýr. Geliþmiþ Anti-Dos SPI Firewall sayesinde en üst seviyede veri güvenliði saðlanýr. Ayrýca yerel kullanýcýlarýnýzýn Ýnternet eriþimini URL, IP ve MAC adresi bazýnda kýsýtlayabilirsiniz. ADSL Sayacý ile aylýk bazda indirdiðiniz/gönderdiðiniz veri miktarýný ve anlýk veri indirme hýzýný görebilir, limitli ADSL hattýna sahipseniz masrafýnýzý kontrol edebilirsiniz. AirTies ADSL Hizmet Programý otomatik yazýlým güncelleme özelliði ile modeminizin yazýlýmýnýn yeni bir sürümü çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve istediðiniz takdirde modeminizin yazýmlýný her yeni sürümü çýktýðýnda otomatik olarak günceller. Güncel yazýlýmý yükleyerek hem en yeni teknolojilerden yararlanýr hem de modeminizin performansýný yükseltebilirsiniz. Ayrýca kolay kullaným için cihazýnýzýn arayüzü Türkçe ve Ýngilizce olarak çift dilde tasarlanmýþtýr. QoS (Quality of Service) özelliði sayesinde ses paketlerine diðer paketlere göre Ýnternet eriþiminde öncelik tanýnabilir. Ses uygulamalarý (VoIP) için bu taným fabrika ayarý olarak yapýlmýþtýr; bunun için cihazýnýz azami ses kalitesi saðlar. WAV-275'e baðlanacak bir telefon cihazý ya da santral aracýlýðýyla ADSL baðlantýnýz üzerinden VoIP (Ýnternet üzerinden ses iletimi) görüþme yapmak mümkündür. Ayný zamanda ayný telefonlar ya da santral üzerinden Telekom sabit hattýnýzdan da arama yapmak mümkündür. WAV-275 ayný anda iki VoIP aramasý yapmanýza olanak saðlar. ADSL veya elektrik kesintisi, SIP servis saðlayýcýsýna baðlanamama durumlarýnda tüm aramalarýnýz otomatik olarak sabit hattýnýza yönlenir. Böylelikle modeminizin baðlantýlarýnda herhangi bir deðiþiklik yapmadan telefonlarýnýzý kullanmaya devam edebilirsiniz. Cihaz, VoIP ve PSTN çaðrýlarýný farklý çevir sesi ve tonlar sayesinde ayýrt edebilme imkaný saðlar. AirTies WAV-275'in tipik ev içi kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. 3 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

6 1.1 Temel Özellikler AirTies WAV Mbps Kablosuz ADSL2+1 Portlu Modem aþaðýdaki temel özelliklere sahiptir: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, kablosuz eriþim noktasý, geliþmiþ Router ve Firewall Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýnda son sürat internet Kablosuz iletiþim: 54 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý (802.11b/g) Geliþmiþ Kablosuz Güvenlik: WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (IEEE i), WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1X standartlarýný destekleyen en güncel kablosuz güvenlik teknolojileri Maksimum Kablosuz Eriþim mesafesi : Dýþ mekanlarda 400 metre iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi. Otomatik Kablosuz Þifreleme: ADSL Hizmet Programý ile kablosuz güvenlik ayarlarýnýn (WEP, WPA, WPA2) modemde ve CD ile kurulum yapýlan bilgisayarda otomatik olarak tanýmlanmasý Türkçe Sesli ve Animasyonlu Kolay Kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL download sayacý: Özellikle Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, anti DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (Pass through) SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti Türkiye þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir. VoIP Özellikleri 2 Telefon (FxS) ve 1 sabit hat (FxO) desteði Ayný anda iki VoIP aramasý yapabilme imkaný Gelen çaðrý yönlendirme Giden çaðrý yönlendirme Sabit hat baðlantýsý olmadýðý durumlarda otomatik olarak tüm aramalarý VoIP üzerinde yapma özelliði (SIP hesaplarý tanýmlý olmasý durumunda) Ýleri arama planý desteði Yanký önleme Yüksek ses kalitesi: Ses paketlerini önceliklendiren QoS Elektrik ve ADSL baðlantý kesintilerinde, VoIP sunucusuna ulaþamama durumunda sabit hatta otomatik geçiþ (FXO yedekli - Life-line support) Arayan numara gösterme (CLIP), Arayan Numara Kýsýtlama (CLIR), Arayan bekletme (Call Waiting), Çaðrý Yönlendirme (Call Forwarding)* VoIP ve PSTN çaðrýlarýný farklý çevir sesi ve tonlar sayesinde ayýrt edebilme imkaný Farklý VoIP çevir sesleri sayesinde SIP sunucusu baðlantýsýnda problem olmasý ya da SIP hesabý tanýmlý olmamasý durumlarýný gözlemleyebilme imkaný Servis saðlayýcýnýn desteklediði servisler. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 4

7 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem cihazýnýn kullanýmý için en az aþaðýdaki donanýma ihtiyaç vardýr: Telefon hattý üzerinden çalýþan ADSL hizmetinin açýk ve çalýþýr durumda olmasý (VoIP kullanýmý için 512 Kbps ve üstü baðlantý hýzý tavsiye edilmektedir), WAV-275'e baðlanacak bilgisayarlar üzerinde: Ethernet portu ya da b/g kablosuz eriþim kartý olmalýdýr. Herhangi bir Windows versiyonu veya Linux, MacOS iþletim sistemlerinden biri olmalýdýr. AirTies Hizmet Programýný çalýþtýracak bilgisayarýn üzerinde: 32-bit Windows 98 / ME / 2000 /2003, XP veya Vista iþletim sistemi Cihazýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur. 1.3 Kutu Ýçeriði 1. AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem 2. Güç (elektrik) adaptörü 3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu) 4. Standart telefon/dsl hat kablosu (2 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter) ve kýsa telefon kablosu 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si 7. Kullaným kýlavuzu ve garanti belgesi (bu döküman) 5 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

8 1.4 Ön Panel Ön panelde cihazýn durumunu belirten ve LED adý verilen durum ýþýklarý bulunmaktadýr. LED LED DURUMU AÇIKLAMA Power LAN WLAN Sarý Kýrmýzý Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies WAV-275'e enerji gelmektedir. AirTies WAV-275 yeniden baþlatýlýyor ya da hata oluþmuþtur. AirTies WAV-275'e enerji gelmemektedir. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmamýþtýr. Kablosuz baðlantý aktiftir. Kablosuz baðlantý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. Kablosuz baðlantý kurulmamýþ ya da özellik kapalýdýr. ADSL Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Yavaþ) Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Yanmýyor ADSL baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. AirTies WAV-275 ADSL hattýný kurmaya çalýþmaktadýr. AirTies WAV-275 ADSL hattýný kurma iþlemini tamamlamaktadýr. ADSL baðlantýsý kurulmamýþtýr. INTERNET Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Kýrmýzý Yanmýyor Ýnternet'e baðlantý saðlanmýþtýr ve veri alýþveriþi yoktur. Ýnternet baðlantýsý üzerinden çift yönlü veri alýþveriþi sürmektedir. Ýnternet'e baðlantý saðlanamamýþtýr. Cihaz kapalý, köprü modunda veya ADSL baðlantýsý kurulma aþamasýndadýr. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 6

9 VoIP Yeþil Yanmýyor VoIP baðlantýsý kurulmuþ ve SIP hesabý kayýtlýdýr. VoIP baðlantýsý kurulmamýþ veya SIP hesabý kayýtlý deðildir. Phone1/2 Line USB Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Yanmýyor Ýlgili telefon kaldýrýlmýþ ve/veya VoIP görüþmesi yapýlmaktadýr. Ýlgili telefona VoIP çaðrýsý gelmekte ya da çaðrý bekletilmektedir. Ýlgili telefon takýlý deðil ya da kullanýlmamaktadýr. Sabit hat baðlý ve aktiftir. Sabit hattan arama gelmekte ve telefon çalmakta, sabit hattan konuþulmakta, veya çaðrý bekletilmektedir. Sabit hat aktif ya da takýlý deðildir. USB host portuna baðlantý yapýlmýþtýr. USB portu aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir USB portunda veri alýþveriþi yoktur, cihaz takýlý deðil ya da kapalýdýr. 1.5 Arka Panel Arka panelde cihazýn veri ve güç baðlantýlarýný içeren giriþler (portlar) bulunmaktadýr. No. Port Açýklama ADSL ADSL hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) ADSL çýkýþýna baðlanýr. LAN4-1 Yerel aða 10/100 BaseT Ethernet baðlantýsýný saðlayan giriþtir. USB USB uyumlu cihazýn (harici disk, yazýcý vs.) að paylaþýmý için baðlanabileceði giriþtir. Power 15V güç giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. On/Off (1/0) Açma / kapama düðmesidir. Cihazý yeniden baþlatmaya, ADSL ve/veya VoIP ayarlarýný sýfýrlayarak fabrika Reset ayarlarýna almaya yarayan düðmedir (2sn. basýldýðýnda VoIP haricindeki ayarlarý, 5sn. basýldýðýnda ise VoIP dahil tüm ayarlarý sýfýrlayarak fabrika ayarlarýna alýr). Line Ayýrýcýnýn (splitter) LINE çýkýþýnýn takýlacaðý RJ-11 giriþidir (sabit hat). Phone1 1. telefon cihazýnýn baðlanacaðý RJ-11 giriþidir. Phone2 2. telefon cihazýnýn baðlanacaðý RJ-11 giriþidir. 7 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

10 2. WAV-275'in Kurulumu 2.1. AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin donaným baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies WAV-275 Türkçe Sesli Ýnteraktif Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD'sini mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz! AirTies WAV-275 kutusundan çýkan ayýrýcý (splitter) üzerindeki hat ("Line") giriþini, telefon prizine baðlayýnýz. 2. Diðer telefon kablosunu, ayýrýcý (splitter) üzerindeki "ADSL" giriþine takarak kablonun öteki ucunu da AirTies WAV-275 üzerindeki "ADSL" giriþine baðlayýnýz. 3. Ayýrýcýnýn "Phone" giriþini AirTies WAV-275 üzerindeki "Line" giriþine takýnýz. 4. Ýnternet'e veya yerel aðýnýza baðlanacaðýnýz bilgisayarýnýzý WAV-275'in "Ethernet" çýkýþýna baðlayabilirsiniz.bunun yanýsýra kablosuz özelliði olan bilgisayarlarýnýzý (ileride açýklandýðý þekilde) yerel aðýnýza ve Ýnternet'e baðlayabilirsiniz. 5. Modeminizin "Phone1" ve "Phone2" giriþlerine ise kullanacaðýnýz telefon cihazlarýný baðlayýnýz. Herhangi bir analog kablolu veya kablosuz / DECT) telefon kullanabilirsiniz. 6. Modeminize elektrik vermeden önce bütün baðlantýlarýn doðru yapýldýðýný kontrol ediniz. Kutudan çýkan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diðer ucunu da WAV-275'in "Power" güç giriþine takarak 0/1 "On/Off" (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. Dilerseniz modeminizin "USB" giriþine yerel aðýnýzda ya da Ýnternet'te paylaþmak istediðiniz harici disk ya da flash diskinizi; veya yerel aðýnýzda paylaþmak istediðiniz yazýcýnýzý baðlayabilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 8

11 2.2 Kurulum Ayarlarý Kurulum ayarlarýný yapmadan önce bir önceki bölümde anlatýlan donaným baðlantýlarýnýn tamamlanmasý þarttýr. Donaným baðlantýlarýný tamamladýktan sonra, AirTies WAV-275'in "On/Off" düðmesine basarak açýnýz. AirTies WAV-275'in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekleyiniz. Artýk WAV- 275'in kurulumunu AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile yapabilir, geliþmiþ ayarlarý ise web arayüzünden tamamlayabilirsiniz. Uyarý: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD sini mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz! AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile Ayarlar AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies WAV-275'in ADSL ayarlarýný ve kablosuz güvenlik ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies WAV-275'in kutusundan çýkan Kolay Kurulum CD' sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe " dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. 1.Sonraki ekranda "Kutu Ýçeriðini" gösteren animasyonu göreceksiniz. Kutu içeriðinizde herhangi bir eksik olup olmadýðýný kontrol ettikten sonra "ÝLERÝ" tuþuna basarak devam ediniz. 9 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

12 2.Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz ya da baðlantýlarý yapmýþsanýz bir kez daha kontrol ediniz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde baðlantýlarý aþaðýda görüldüðü þekilde yapmýþ olacaksýnýz. "ADSL KURULUMUNA GEÇ" tuþuna basýnýz. 3. "Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz" penceresinde "ileri" tuþuna týklayarak geçiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 10

13 4.ADSL Hizmet programý, bilgisayarýnýzdaki gerekli kontrolleri yapacak ve modeminizle baðlantýya geçecektir. Að adaptörlerini, proxy ayarlarýný, IP tipinizi kontrol edecek, herhangi bir sorun varsa giderip kurulum ve kullanýma hazýr hale getirecektir. AirTies WAV-275'in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekleyiniz. Artýk WAV- 275'in kurulumunu AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile yapabilir, geliþmiþ ayarlarý ise web arayüzünden tamamlayabilirsiniz. 11 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

14 5. Fabrika ayarlarý olarak kullanýcý adý admin, þifre ise ttnet olcaktýr. 6.Aþaðýdaki bilgileri doldurunuz. ADSL kullanýcý adýnýzý yazýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna eklemenize gerek yoktur. Hizmet P r o g r a m ý o t o m a t i k o l a r a k ekleyecektir. Gerekli TTNet baðlantý ayarlarý otomatik olarak Hizmet Programý tarafýndan yapýlacaktýr. ADSL þifreniz. ADSL aboneliðiniz esnasýnd a TTN et ADSL satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi giriniz. Adýnýz, soyadýnýz, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numarasý (alan koduyla birlikte) ve adresiniz. 7.Bilgisayarýnýzýn ve modeminizin kablosuz ayarlarý otomatik olarak yapýlýr. "Ýleri" düðmesine bastýðýnýzda "Kablosuz Ayarlar" sekmesine geleceksiniz. Burada otomatik olarak yapýlan ayarlarý görüntüleyebilir, dilerseniz deðiþtirebilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 12

15 Þifreleme tipini WPA, WPA2 veya WEP olarak deðiþtirebilirsiniz. Ayný ayarlarý kablosuz baðlanan bilgisayarda da yapmanýz gerekir. Kablosuz að adý fabrika ayarý olarak AIRTIES_WAV-275 þeklindedir. Bu ismi deðiþtirebilirsiniz. Örnek: Ahmet_ev_275 Kurulum programýnýn rasgele belirlediði þifreyi deðiþtirebilirsiniz. Ayný þifreyi modeme kablosuz baðlanacak bilgisayarda da girmeniz gerekir. Uyarý: Bilgisayarlarýnýzýn kablosuz olarak Ýnternet'e çýkabilmeleri için modeminizin Kablosuz Güvenlik Ayarlarýný mutlaka yapmanýz gerekmektedir. Kablosuz Ayarlarý ekranýnda herhangi bir þifre belirlemeden kurulumu sonlandýrýrsanýz, kurulum programý güvenli kablosuz iletiþimi saðlamak için rasgele bir þifre belirleyip, bu þifreyi hem modeme, hem de kurulumun yapýldýðý bilgisayara kaydedecektir. Hizmet programýnda "Ayarlar" menüsündeki "Kablosuz Ayarlarý" sekmesinde belirlenen bu þifreyi görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra, bu menüden güvenlik protokolünü ve kablosuz güvenlik þifrenizi deðiþtirebilirsiniz. Modeminize kablosuz baðlanacak tüm bilgisayarlara ayný güvenlik protokolünü seçmeniz (WPA, WPA2 veya WEP) ve ayný þifreyi girmeniz gerekir. Modeminize girdiðiniz kablosuz þifreyi bir yere not alýnýz. Bu þifreyi modeminize kablosuz olarak baðlanacak bilgisayarlara girmeniz gerekmektedir. 8. Tebrikler! ADSL kurulumu, kablosuz ayarlarý ve güvenliði baþarýyla tamamlanmýþtýr. ADSL kurulum ayarlarý tamamlanmýþtýr. WAV-275'in ön panelindeki ADSL ve PPP ýþýklarý sürekli yeþil yanýncaya kadar bekleyiniz. Bu ýþýklar yeþil yanýyorsa Ýnternet baðlantýnýz saðlanmýþ demektir. Bu ýþýklarýn yanmasýna raðmen Ýnternet baðlantýsý kuramýyorsanýz ADSL servis saðlayýcýnýza (TTNet ADSL) danýþýnýz. 13 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

16 ADSL Hizmet programýnýn "Durum" bölümünde bilgisayar, modem ve Ýnternet arasýndaki baðlantýlarýn durumu ve ADSL baðlantý hýzýnýzý görüntüleyebilirsiniz. Kurulum baþarýyla tamamlandýktan sonra Hizmet Programý sizi TTNet hoþgeldiniz sayfasýna yönlendirecektir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 14

17 2.2.2 AirTies WAV-275 Web Arayüzü ile Geliþmiþ Kurulum Modeminizin baðlantýlarýný yaptýktan sonra yukarýda görüldüðü gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðlayarak ADSL ayarlarýný AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si yerine "Ýnternet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir Web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Ýnternet'e baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Mozilla Firefox gibi bir Web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Adres satýrýna yazýp "Git" tuþuna týklayýnýz. AirTies WAV-275 Giriþ sayfasý açýlacaktýr. 3. Bu bölümde fabrika ayarlarý olarak Kullanýcý Adý"admin", Þifre ise "ttnet" olacaktýr. Bilgi: Web arayüzüne ilk giriþiniz esnasýnda, þifre bilginizi deðiþtirebilmeniz için otomatik olarak þifre deðiþtirme ekranýna yönlendirilirsiniz, burada þifrenizi istediðiniz baþka bir þifre ile deðiþtirmeniz gerekmektedir. Kullanýcý, fabrika ayarlarýyla gelen kullanýcý adý ve þifreyle girdiði sürece, bu bilgileri deðiþtirmek için "Giriþ Bilgileri" menüsüne yönlendirilecektir. 15 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

18 Kullanýcý bilgilerinizi deðiþtirdikten sonra aþaðýdaki uyarýyý alacaksýnýz. 4. Modemin arayüzüne baðlandýktan sonra, AYARLAR menüsü altýnda Durum bilgileri gösterilecektir. 5. Yukarýdaki linklerde n "AYARLAR"ý, daha sonra da sol menüden "ADSL"i seçiniz. Açýlacak pencerede açýklama kýsmýnda "VC1"e týklayýnýz. Gelen ekranda, TTNet ADSLKullanýcý Adý ve Þifre bilgilerini girdikten sonra "Uygula" seçeneðine týklayýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna otomatik olarak eklenecektir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 16

19 Modeme kablosuz þifre verilmediði takdirde Ýnternet'e çýkýþ saðlanamayacaktýr. Kullanýcýdan kablosuz þifresini yaratmasý istenecektir. Eðer kullanýcý modem arayüzüne baðlý ise, "Kablosuz Güvenlik Ayarlarý" menüsüne yönlendirilecek ve Ýnternet'e çýkabilmesi için kablosuz güvenliði etkinleþtirip þifre vermesi biçin bir mesajla uyarýlacaktýr. Eðer kullanýcý modem arayüzüne baðlý deðilse, aþaðýdaki uyarý mesajý çýkacak ve daha sonra web arayüzü giriþ sayfasýna yönlendirilecektir. Giriþ yapýldýktan sonra tekrar yukarýdaki "Kablosuz Güvenlik Ayarlarý" menüsüne yönlendirilecek ve Ýnternet'e çýkabilmesi için kablosuz güvenliði etkinleþtirip þifre vermesi biçin bir mesajla uyarýlacaktýr. 17 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

20 3. YEREL AÐ AYARLARI "Yerel Að" menüsünü yerel að IP adresini yapýlandýrmak ve dinamik istemci adres tahsisi için DHCP sunucusunu etkinleþtirmek amacý ile kullanabilirsiniz IP Ayarlarý ve DHCP Yerel aðdaki bilgisayarlarýn web üzerinden eriþimi için cihazýn bir IP adresi olmasý gerekir. Yerel að istemcilerine otomatik olarak IP adresi atamasý yapýlabilmesi için DHCP Sunucusu'nun etkinleþtirilmesi gerekmektedir. Ýstemci adres havuzuna cihazýn að geçidi adresi dahil edilmemelidir. Havuz aralýðýný deðiþtirirseniz, ilk üç oktetin að geçidinin IP adresine uyduðundan emin olun, ör xxx. Fabrika ayarlarý resimdeki gibidir, deðiþtirilmemesi önerilir VLAN (Sanal Að) Ayarlarý VLAN lar VLAN Profilleri tarafýndan düzenlenir ve denetlenir. 4 adete kadar VLAN profili oluþturulabilir. Bir VLAN profili oluþturulduðunda boþtur ve bu arabiriminin VLAN ayarýný deðiþtirerek VLAN a arabirimler eklemeniz gerekir. Lütfen yalnýzca bu IEEE 802 köprüleme türü arabirimlerinin (örn. LAN portlarý ve 1483 Köprüleme PVC leri) bir VLAN a eklenebildiðine dikkat edin. En fazla 4 kural oluþturulabilir. Bir profil oluþturmak için "VLAN Ekle" öðesini týklayýnýz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 18

21 Açýlan pencerede Sanal Að (VLAN) tanýmlamak için profil parametrelerini giriniz. Kurallarý tanýmladýktan sonra, VLAN gruplamalarýný IP Ayarlarý ve DHCP menüsünden yapabilirsiniz. 4. Kablosuz Ayarlarý Cihazýnýz gezici istemciler için að geçidi SSID ve kanal numarasý deðerleri girilerek bir kablosuz eriþim noktasý olarak ayarlanabilir. Ayrýca þifreleme ve istemci filtreleme (Eriþim Denetimi) özelliklerini de destekler Kablosuz ayarlarý anasayfasýnda kablosuz fonksiyonunu etkinleþtirebilir, devre dýþý býrakabilir ya da zaman programlama kuralýna baðlý olarak kablosuz iþlevi açýp kapatabilirsiniz. Kural tablosunda, kablosuz fonksiyonu etkinleþtirme ya da devre dýþý býrakma süresini tanýmlamak için en fazla 5 kural belirleyebilirsiniz 4.1. Kablosuz Kanal ve SSID Kablosuz baðlantýnýz için Kablosuz Að Adý (SSID)ve Kanal numarasý tanýmlamanýzý saðlar. Kablosuz ortamda, cihazýnýz ayný zamanda kablosuz eriþim noktasý olarak da çalýþabilir. Bu parametreler mobil istasyonlarýn bu eriþim noktasýna baðlantý yapabilmesi için kullanýlýr. Ayrýca bu sayfada, SSID'nizin yayýnlanmamasý için "SSID Yayýný" seçeneðini kaldýrýp "Uygula"ya basabilirsiniz. Kablosuz modu seçebilir (802.11b veya g), 1'den 13'e kadar Kablosuz Yayýn Kanalýný seçebilirsiniz. 19 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

22 4.2. Kablosuz Güvenlik Ayarlarý Bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. AirTies WAV-275 bilgi güvenliðinizi saðlamak için en geliþmiþ kablosuz þifreleme metodlarýný desteklemektedir. WAV-275 ve kablosuz cihazlarýnýzda kullandýðýnýz güvenlik mekanizmalarý ayný olmalýdýr. Bu güvenlik mekanizmalarýný bu sayfada seçebilirsiniz. Kablosuz ana menüsü altýndaki Güvenlik alt menüsüne týklayýnýz WPA Güvenlik Ayarlarý "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WPA" seçeneklerinden birini iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 rakam, karakter veya iþaretten oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcvyz_123) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. Bu þifreyi WAV-275'e kablosuz baðlanacak cihazlara da girmeniz gerekmektedir. WPA protokolünün geliþmiþ versiyonu olan WPA2' nin etkinleþtirilebilmesi için kablosuz alýcý cihazlarýn da WPA2' yi desteklemesi gerekir. AirTies WAV-275 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA'yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 20

23 4.2.2 WEP Güvenlik Ayarlarý WAV-275'in Web arayüzünden "Kablosuz" menüsüne ve altýndaki "Güvenlik"e týklayýnýz. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit) veya 26 karakter (128 bit) þifre kelimenizi giriniz. Girdiðiniz þifre onaltýlýk sayý düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0-9 arasý rakam veya a, b, c, d,e,fkarakterleri). Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def girilebilir. WEP þifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Açýk" ve "Paylaþýlan". "Açýk" modun seçilmesi tavsiye edilir. WEP ayarlarýný tamamladýktan sonra modeme kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. AirTies WAV-275 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir Eriþim Denetimi (MAC Adresi Filtreleme) WAV-275'in Web arayüzünden "Kablosuz" menüsüne ve altýndaki "MAC Adresi Filtreleme"ye týklayýnýz. Açýlan pencerede "MAC filtrelemeyi etkinleþtir" ve "Ýzin ver" kutularýný iþaretleyerek "Ekle" butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn kablosuz MAC adresini " DD" gibi yazarak "Ekle" butonuna basýnýz. 21 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

24 Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini girmek isterseniz, "Ýzin ver" yerine "Blokla"yý seçerek cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. 5. Fýrewall - Güvenlik Duvarý Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý ve bilgisayarlarý dýþ ortamdan gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur. AirTies WAV-275'in firewall'u, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall aðýnýza dýþarýdan gelen her paketi inceleyerek izin verilmemiþ hiçbir paketin girmesine izin vermez. Yine WAV-275 Firewall menüsü ile yerel kullanýcýlarýn Ýnternet çýkýþý için de geliþmiþ kurallar tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýnýzýn Ýnternet eriþimlerini engelleyebilir ya da kýsýtlayabilirsiniz. Firewall ana menüsüne girdiðinizde öncelikle firewall'u etkinleþtirmeniz gerekir. Bunun için "Firewall Etkin" seçeneðini iþaretleyerek "Kaydet"e basýnýz. Güvenlik duvarý sistem performansýný belirgin ölçüde etkilemez, bu nedenle aðýnýzý korumak için etkinleþtirilmiþ olarak býrakmanýzý öneririz 5.1. Eriþim Denetimi Eriþim kontrolü ile yerel aðýnýzdaki belli kullanýcýlarýn kullandýklarý bazý uygulamalarýn Ýnternet'e eriþimlerini engelleyebilirsiniz. Yeni bir eriþim kýsýtlamasý tanýmlamak için "Filtreleme Fonksiyonunu Etkinleþtir"i iþaretledikten sonra "Yeni" tuþuna basýnýz. Varsayýlan ayarlar bütün giden trafiðe izin vermektir. MAC Filtreleme Tablosu Cihazýn ADSL porta eriþimine izin vermeyeceði en fazla 10 bilgisayar tanýmlamasýný saðlar. Cihazýn fabrika ayarlarýnda Filtreleme Fonksiyonu etkinleþtirilmiþ olarak gelmektedir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 22

25 PC eklemek için tablonun saðýndaki "Ekle" tuþuna bastýktan sonra aþaðýdaki ekran açýlýr. Ýstemci tanýmlandýktan sonra, engellenmek istenen servisler seçilir, eðer istenen servis listede yoksa ekranýn altýndaki bölmede engellenmek istenen servisin TCP/UDP portlarý ve aralýklarý belirtildikten sonra "Uygula" tuþuna basýlýp ayarlar kaydedilir MAC Fitresi MAC filtreleme özelliði, bilgisayarlarýn MAC adreslerine göre aða eriþimlerine izin verilmesini saðlar. Bu özellik etkinleþtirildiðinde listeye MAC adresleri yazýlmýþ olan kullanýcýlar haricindekilerin Ýnternet'e eriþimi engellenir. MAC filtrelemeyi etkinleþtirmek için Firewall ana menüsü altýndaki "MAC Filtreleme" alt menüsüne týklayýnýz. Bu güvenlik özelliði 32 cihaza kadar destekler ve yalnýzca istemciler içindir 23 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

26 Etkinleþtirmek için "MAC Adresi Denetimi" kutucuðunu iþaretlemeniz gerekmektedir. Fabrika ayarlarýnda kapalý olarak gelmektedir. Listeye eklemek istediðiniz istemcileri elle yazabilir, ya da bu sayfada bulunan "DHCP Ýstemci Listesi"nden baðlý bilgisayarlardan da seçebilirsiniz URL Filtresi Aðýnýzdaki bazý bilgisayarlarýn belli Web sitelerine eriþimini engelleyebilirsiniz. URL Filtreleri sayfasýnda engellemek istediðiniz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de geçebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Örneðin anahtar kelime olarak "mars" girildiðinde, hem hem de adreslerine eriþim engellenecektir. Cihazýnýza 30 adete kadar URL Filtresi tanýmlayabilirsiniz. "Eriþim Denetimi" sayfasýna dönünüz ve "Normal Filtreleme Tablosu"nda "URL Engelleme ile Http" kutusunu iþaretleyiniz 5.4. Programlama Kurallarý (Zamana Göre) Yerel istemciler için Ýnternet eriþimini kurallara dayalý olarak filtreleyebilirsiniz. Her eriþim kontrol kuralý planlanmýþ bir zamanda etkinleþtirilebilir. Zaman planýný "Programlama Kurallarý" ekranýnda tanýmlayabilir ve kuralý "Eriþim Denetimi "ekranýnda uygulayabilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 24

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-205RT 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

RT-102 TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

RT-206 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies RT-211 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 2310. One touch setup Simple & easy to use Kablosuz yaşam Air 2310 150Mbps Kablosuz USB Adaptör Kullanım kılavuzu Air 2310 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies Air 5021 ADSL2+ Combo Modem cihazının kurulması

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Kablosuz Dýþ Ortam Köprüsü (Tekrarlayýcý/Eriþim Noktasý) Türkçe Tanýtým, Kullaným Kýlavuzu Ve Garanti Belgesi WOB-201 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

Kablosuz USB Adaptörü AirTies WUS-200 Kullaným Kýlavuzu Rev.0.1 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WUS-200 Kablosuz USB Adaptörü nün kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gereken basamaklarý

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-212 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Erişim Noktası Ayarları

Erişim Noktası Ayarları Erişim Noktası Ayarları Değerli Müşterimiz, Cihazınızı erişim noktası cihazı olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir. Statik IP Tanımlama AirTies Kablosuz Erişim Noktası

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 3 Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-203 54Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.6372.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu 2 VoIP Portlu

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manual MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies Rt-204. Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies Rt-204 Modem Kurulum Kılavuzu Vodafone Teknoloji Servisleri 1.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu

Smartnet PRO-W Kullanım Kılavuzu Sayfa 1 / 22 Kutu Đçeriği 1-) Smartnet PRO-W Kablosuz Adsl2+ 1Port Modem 2-) Güç adaptörü 3-) Sesli görüntülü interaktif kurulum CD si 4-) Türkçe Kulanım kitapçığı ve Garanti Belgesi 5-) Ayırıcı Splitter.

Detaylı

Huawei HG655d Teknik Döküman

Huawei HG655d Teknik Döküman Huawei HG655d Teknik Döküman GENEL BİLGİLER Modem ile beraber verilecek olan Türkçe sesli interaktif kolay kurulum CD' si olacaktır. CD ile de kurulum yapılabilmektedir. Kolay Kurulum cd si, kurulum dökümanı

Detaylı

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır.

Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz;

Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz; Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies RT-212 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel BakıĢ

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.

www.airties.com 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR. www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5452.UM.TR.D00REV01102010 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW

ÞEBEKE ANALÝZÖRÜ ÝZLEME PROGRAMI MPR-SW 2 programý Windows 98, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde çalýþan PC tabanlý bir SCADA programýdýr. 2, ENTES markalý haberleþmeli cihazlarla çalýþýr ve bu cihazlarýn elektrik þebekesinde

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU

AIRTIES KULLANIM KILAVUZU Contents AIRTIES KULLANIM KILAVUZU 1 AIRTIES AIR 2315 1 Kılavuza Genel Bakış 1 Güvenlik ve Bakım 1 GİRİŞ 1 Temel Özellikler 2 Minimum Sistem Gereksinimleri 2 Kutu İçeriği 2 Kullanım Alanları 2 DURUM IŞIKLARI

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011

7/24 destek hattı 444 0 239. AirTouch. Üç yıl garanti. Üç yıl garanti. www.airties.com YM.AP.4410.UM.TR.D01REV22092011 www.airties.com AirTouch 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 Tüm teknik destek telefon numaralarının listesi için www.airties.com adresini ziyaret edin. Üç yıl garanti

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R

3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R 3G Modem İstasyonu Kullanma Kılavuzu V:1.0 Model: 433R Ürün Beraberinde Gelenler: 1 adet 3G Modem İstasyonu 1 adet DC5V 1.2A Adaptör 1 adet USB Kablo 1 adet RJ45 Ethernet Kablo 1 adet CD-ROM (Kullanım

Detaylı

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız.

Kılavuza Genel Bakış. Kullanım kılavuzu cihazınızı bilinçli ve güvenli kullanmanızı sağlayan önemli bir kaynak olduğundan mutlaka saklayınız. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WUS-300 125Mbps Kablosuz USB Adaptörü cihazının kurulması ve ilk ayarlarının yapılması için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazınızı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Merkez Noktasında Yapılması Gerekenler Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız

Merkez Noktasında Yapılması Gerekenler Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Ethernet (LAN) kablosu takınız VPN Kurulumu Değerli Müşterimiz, VPN (Virtual Private Network) internet üzerinden güvenilir bağlantılar kurabilmenizi sağlar. AirTies WAR-141 ile noktadan noktaya veya bir noktadan çok noktaya (Max. 6

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri

AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu. Vodafone Teknoloji Servisleri AirTies RT-205 Modem Kurulum Kılavuzu 1.Adım 3.Adım Web Ara Yüzünden Kurulum Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın 1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne http://192.168.2.1

Detaylı

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu

Firewall Log Server. Kurulum Kılavuzu Firewall Log Server Kurulum Kılavuzu 1 Kurulum Seri Port Adaptör Girişi OPT Port WAN Portu LAN Portu 1 Bağlantı: - Kutu içerisinden çıkan Coslat cihazınızı çalıştırdıktan sonra ilk kurulum için bilgisayarınızın

Detaylı

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221

1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Kolay kurulum CD si Air 6221 Kablosuz yaşam 1 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Kolay kurulum CD si Air 6221 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1

Detaylı

Kablosuz PCMCIA Adaptörü PCC-2 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...2 1.1 Temel özellikler...2 1.2 Minimum

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. Manuel MESH Ayarları Değerli Müşterimiz, Kapsama alanını arttırmak için cihazınız ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan

Detaylı

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Kurulum Kılavuzu 09-2012 / v2.0 0 Başlarken Bu Access Point i kullanmaya başlamadan önce lütfen paket içeriğini kontrol ediniz. Eğer eksik parça var ise satın aldığınız

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT

VOIP021_USBadapter_TR_ book Seite 1 Dienstag, 21. Juni :18 15 Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Kullaným Kýlavuzu FI NO ES IT Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 7 Ambalaj içeriði 8 Telefon adaptörü 9 Kurulum 11 Baðlantý iþlemi 15 Arama yapmak 17 Hata giderme 19 Bilgiler 3 TR Önemli Bilgiler

Detaylı

www.airties.com YM.AP.4452.UM.TR.D00REV24032011

www.airties.com YM.AP.4452.UM.TR.D00REV24032011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.AP.4452.UM.TR.D00REV24032011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

F3426 3G WIFI ROUTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ F3426 WIFI özellikli 3G ROUTER yüksek güçlü 32 bitlik işlemcisi ile gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar ile Seri (RS 232

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies RT-210. Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem AirTies RT-210 Kablosuz ADSL2+ 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. AirTies RT-210 Kullanım Kılavuzu R2 Kılavuza

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU)

UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) UNIVERSAL REPEATER (TEKRARLAYICI/GENİŞLETİCİ MODU) Tekrarlayıcı modu var olan bir kablosuz bağlantıyı tekrarlayarak daha uzak mesafelere genişletmek ve yaymak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı