Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275

2 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

3 Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies WAV-275 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz. Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz. Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak olduðundan mutlaka saklayýnýz. Güvenlik ve Bakým Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalýdýr. Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði ile çalýþýr; 110 Volt luk bir prize takmayýnýz. Cihazýn ETHERNET (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz. Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz AirTies Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz. Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý telefonlarý kullanmayýnýz. Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz. Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir toz beziyle alýnýz. Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez. Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir. Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 1

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Giriþ Temel Özellikler Minimum Sistem Gereksinimleri Kutu Ýçeriði Ön Panel Arka Panel WAV-275'in Kurulumu Temel Kablolama Prosedürü Kurulum Ayarlarý AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile Ayarlar AirTies WAV-275 Web Arayüzü ile Ayarlarý Yerel Að Ayarlarý IP Ayarlarý ve DHCP VLAN Kablosuz Ayarlarý Kablosuz Kanal ve SSID Kablosuz Güvenlik Ayarlarý WPA Güvenlik Ayarlarý WEP Güvenlik Ayarlarý Kablosuz Eriþim Denetimi Firewall - Güvenlik Duvarý Eriþim Denetimi MAC Fitresi URL Filtresi Programlama Kurallarý (Zamana Göre) Saldýrý Algýlama (Intrusion Detection) DMZ NAT (Network Address Translation) Adres Yönlendirme (Address Mapping) Port Yönlendirme (Port Mapping) Geliþmiþ Ayarlar[OC2] VPN USB[OC3] Host Dosya Sunucusu Yazýcý Sunucusu FTP Sunucu Web-FTP Sunucu Araçlar Yazýlým Güncelleme (ve Konfigürasyon Yedekleme/Yükleme) Diðer Ayarlar ve Araçlar AirTies ADSL Hizmet Programý Kullanýmý ADSL Sayacý TTNet Servislerim Otomatik Yazýlým Güncelleme Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Diðer Bilgiler...38 CE Uygunluk Beyaný...39 Garanti Þartlarý AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

5 1. Giriþ Cihaz, ADSL2+ Modem, Router, Ses Að Geçidi (VoIP Gateway), Firewall ve Kablosuz Eriþim Noktasý (Access Point) fonksiyonlarýný tek baþýna yerine getirir. 4 Ethernet portu ile 4 kablolu Ethernet baðlantýsý yapýlabilir, ve USB Host portu sayesinde dosya veya yazýcý paylaþýmýna olanak saðlar. ADSL2+, 24 Mbps veri alma (download) ve 4 Mbps veri gönderme (upload) hýzlarýný destekler. Ethernet arayüzü 100 Mbps full dublex özelliðine sahiptir. Kablosuz baðlantýsý, g standardýnda 54 Mbps'lik hýzlara ulaþabilirken, b/g kablosuz iletiþim kartlarýyla da "geriye dönük uyumlu" çalýþýr. Geliþmiþ Anti-Dos SPI Firewall sayesinde en üst seviyede veri güvenliði saðlanýr. Ayrýca yerel kullanýcýlarýnýzýn Ýnternet eriþimini URL, IP ve MAC adresi bazýnda kýsýtlayabilirsiniz. ADSL Sayacý ile aylýk bazda indirdiðiniz/gönderdiðiniz veri miktarýný ve anlýk veri indirme hýzýný görebilir, limitli ADSL hattýna sahipseniz masrafýnýzý kontrol edebilirsiniz. AirTies ADSL Hizmet Programý otomatik yazýlým güncelleme özelliði ile modeminizin yazýlýmýnýn yeni bir sürümü çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve istediðiniz takdirde modeminizin yazýmlýný her yeni sürümü çýktýðýnda otomatik olarak günceller. Güncel yazýlýmý yükleyerek hem en yeni teknolojilerden yararlanýr hem de modeminizin performansýný yükseltebilirsiniz. Ayrýca kolay kullaným için cihazýnýzýn arayüzü Türkçe ve Ýngilizce olarak çift dilde tasarlanmýþtýr. QoS (Quality of Service) özelliði sayesinde ses paketlerine diðer paketlere göre Ýnternet eriþiminde öncelik tanýnabilir. Ses uygulamalarý (VoIP) için bu taným fabrika ayarý olarak yapýlmýþtýr; bunun için cihazýnýz azami ses kalitesi saðlar. WAV-275'e baðlanacak bir telefon cihazý ya da santral aracýlýðýyla ADSL baðlantýnýz üzerinden VoIP (Ýnternet üzerinden ses iletimi) görüþme yapmak mümkündür. Ayný zamanda ayný telefonlar ya da santral üzerinden Telekom sabit hattýnýzdan da arama yapmak mümkündür. WAV-275 ayný anda iki VoIP aramasý yapmanýza olanak saðlar. ADSL veya elektrik kesintisi, SIP servis saðlayýcýsýna baðlanamama durumlarýnda tüm aramalarýnýz otomatik olarak sabit hattýnýza yönlenir. Böylelikle modeminizin baðlantýlarýnda herhangi bir deðiþiklik yapmadan telefonlarýnýzý kullanmaya devam edebilirsiniz. Cihaz, VoIP ve PSTN çaðrýlarýný farklý çevir sesi ve tonlar sayesinde ayýrt edebilme imkaný saðlar. AirTies WAV-275'in tipik ev içi kullanýmý aþaðýdaki diyagramda gösterilmiþtir. 3 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

6 1.1 Temel Özellikler AirTies WAV Mbps Kablosuz ADSL2+1 Portlu Modem aþaðýdaki temel özelliklere sahiptir: Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, kablosuz eriþim noktasý, geliþmiþ Router ve Firewall Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload hýzýnda son sürat internet Kablosuz iletiþim: 54 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý (802.11b/g) Geliþmiþ Kablosuz Güvenlik: WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (IEEE i), WEP (Wired Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1X standartlarýný destekleyen en güncel kablosuz güvenlik teknolojileri Maksimum Kablosuz Eriþim mesafesi : Dýþ mekanlarda 400 metre iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi. Otomatik Kablosuz Þifreleme: ADSL Hizmet Programý ile kablosuz güvenlik ayarlarýnýn (WEP, WPA, WPA2) modemde ve CD ile kurulum yapýlan bilgisayarda otomatik olarak tanýmlanmasý Türkçe Sesli ve Animasyonlu Kolay Kurulum CD si ile birkaç adýmda kurulum Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem yazýlýmý) güncelleme desteði ADSL download sayacý: Özellikle Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda filtreleme, anti DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router 8 Kanal PVC desteði VPN geçiþi (Pass through) SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP) Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü AirTies ýn Türkiye deki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek 3 yýl geniþletilmiþ garanti Türkiye þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir. VoIP Özellikleri 2 Telefon (FxS) ve 1 sabit hat (FxO) desteði Ayný anda iki VoIP aramasý yapabilme imkaný Gelen çaðrý yönlendirme Giden çaðrý yönlendirme Sabit hat baðlantýsý olmadýðý durumlarda otomatik olarak tüm aramalarý VoIP üzerinde yapma özelliði (SIP hesaplarý tanýmlý olmasý durumunda) Ýleri arama planý desteði Yanký önleme Yüksek ses kalitesi: Ses paketlerini önceliklendiren QoS Elektrik ve ADSL baðlantý kesintilerinde, VoIP sunucusuna ulaþamama durumunda sabit hatta otomatik geçiþ (FXO yedekli - Life-line support) Arayan numara gösterme (CLIP), Arayan Numara Kýsýtlama (CLIR), Arayan bekletme (Call Waiting), Çaðrý Yönlendirme (Call Forwarding)* VoIP ve PSTN çaðrýlarýný farklý çevir sesi ve tonlar sayesinde ayýrt edebilme imkaný Farklý VoIP çevir sesleri sayesinde SIP sunucusu baðlantýsýnda problem olmasý ya da SIP hesabý tanýmlý olmamasý durumlarýný gözlemleyebilme imkaný Servis saðlayýcýnýn desteklediði servisler. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 4

7 1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem cihazýnýn kullanýmý için en az aþaðýdaki donanýma ihtiyaç vardýr: Telefon hattý üzerinden çalýþan ADSL hizmetinin açýk ve çalýþýr durumda olmasý (VoIP kullanýmý için 512 Kbps ve üstü baðlantý hýzý tavsiye edilmektedir), WAV-275'e baðlanacak bilgisayarlar üzerinde: Ethernet portu ya da b/g kablosuz eriþim kartý olmalýdýr. Herhangi bir Windows versiyonu veya Linux, MacOS iþletim sistemlerinden biri olmalýdýr. AirTies Hizmet Programýný çalýþtýracak bilgisayarýn üzerinde: 32-bit Windows 98 / ME / 2000 /2003, XP veya Vista iþletim sistemi Cihazýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur. 1.3 Kutu Ýçeriði 1. AirTies WAV-275 Kablosuz VoIP Modem 2. Güç (elektrik) adaptörü 3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu) 4. Standart telefon/dsl hat kablosu (2 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa) 5. ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter) ve kýsa telefon kablosu 6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si 7. Kullaným kýlavuzu ve garanti belgesi (bu döküman) 5 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

8 1.4 Ön Panel Ön panelde cihazýn durumunu belirten ve LED adý verilen durum ýþýklarý bulunmaktadýr. LED LED DURUMU AÇIKLAMA Power LAN WLAN Sarý Kýrmýzý Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor AirTies WAV-275'e enerji gelmektedir. AirTies WAV-275 yeniden baþlatýlýyor ya da hata oluþmuþtur. AirTies WAV-275'e enerji gelmemektedir. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmamýþtýr. Kablosuz baðlantý aktiftir. Kablosuz baðlantý aktiftir ve veri alýþveriþi vardýr. Kablosuz baðlantý kurulmamýþ ya da özellik kapalýdýr. ADSL Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Yavaþ) Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Yanmýyor ADSL baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir. AirTies WAV-275 ADSL hattýný kurmaya çalýþmaktadýr. AirTies WAV-275 ADSL hattýný kurma iþlemini tamamlamaktadýr. ADSL baðlantýsý kurulmamýþtýr. INTERNET Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Kýrmýzý Yanmýyor Ýnternet'e baðlantý saðlanmýþtýr ve veri alýþveriþi yoktur. Ýnternet baðlantýsý üzerinden çift yönlü veri alýþveriþi sürmektedir. Ýnternet'e baðlantý saðlanamamýþtýr. Cihaz kapalý, köprü modunda veya ADSL baðlantýsý kurulma aþamasýndadýr. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 6

9 VoIP Yeþil Yanmýyor VoIP baðlantýsý kurulmuþ ve SIP hesabý kayýtlýdýr. VoIP baðlantýsý kurulmamýþ veya SIP hesabý kayýtlý deðildir. Phone1/2 Line USB Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor Yanmýyor Yeþil Yeþil yanýp sönüyor (Hýzlý) Yanmýyor Ýlgili telefon kaldýrýlmýþ ve/veya VoIP görüþmesi yapýlmaktadýr. Ýlgili telefona VoIP çaðrýsý gelmekte ya da çaðrý bekletilmektedir. Ýlgili telefon takýlý deðil ya da kullanýlmamaktadýr. Sabit hat baðlý ve aktiftir. Sabit hattan arama gelmekte ve telefon çalmakta, sabit hattan konuþulmakta, veya çaðrý bekletilmektedir. Sabit hat aktif ya da takýlý deðildir. USB host portuna baðlantý yapýlmýþtýr. USB portu aktiftir ve veri alýþveriþi sürmektedir USB portunda veri alýþveriþi yoktur, cihaz takýlý deðil ya da kapalýdýr. 1.5 Arka Panel Arka panelde cihazýn veri ve güç baðlantýlarýný içeren giriþler (portlar) bulunmaktadýr. No. Port Açýklama ADSL ADSL hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) ADSL çýkýþýna baðlanýr. LAN4-1 Yerel aða 10/100 BaseT Ethernet baðlantýsýný saðlayan giriþtir. USB USB uyumlu cihazýn (harici disk, yazýcý vs.) að paylaþýmý için baðlanabileceði giriþtir. Power 15V güç giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr. On/Off (1/0) Açma / kapama düðmesidir. Cihazý yeniden baþlatmaya, ADSL ve/veya VoIP ayarlarýný sýfýrlayarak fabrika Reset ayarlarýna almaya yarayan düðmedir (2sn. basýldýðýnda VoIP haricindeki ayarlarý, 5sn. basýldýðýnda ise VoIP dahil tüm ayarlarý sýfýrlayarak fabrika ayarlarýna alýr). Line Ayýrýcýnýn (splitter) LINE çýkýþýnýn takýlacaðý RJ-11 giriþidir (sabit hat). Phone1 1. telefon cihazýnýn baðlanacaðý RJ-11 giriþidir. Phone2 2. telefon cihazýnýn baðlanacaðý RJ-11 giriþidir. 7 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

10 2. WAV-275'in Kurulumu 2.1. AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin donaným baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz. Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies WAV-275 Türkçe Sesli Ýnteraktif Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir. Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD'sini mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz! AirTies WAV-275 kutusundan çýkan ayýrýcý (splitter) üzerindeki hat ("Line") giriþini, telefon prizine baðlayýnýz. 2. Diðer telefon kablosunu, ayýrýcý (splitter) üzerindeki "ADSL" giriþine takarak kablonun öteki ucunu da AirTies WAV-275 üzerindeki "ADSL" giriþine baðlayýnýz. 3. Ayýrýcýnýn "Phone" giriþini AirTies WAV-275 üzerindeki "Line" giriþine takýnýz. 4. Ýnternet'e veya yerel aðýnýza baðlanacaðýnýz bilgisayarýnýzý WAV-275'in "Ethernet" çýkýþýna baðlayabilirsiniz.bunun yanýsýra kablosuz özelliði olan bilgisayarlarýnýzý (ileride açýklandýðý þekilde) yerel aðýnýza ve Ýnternet'e baðlayabilirsiniz. 5. Modeminizin "Phone1" ve "Phone2" giriþlerine ise kullanacaðýnýz telefon cihazlarýný baðlayýnýz. Herhangi bir analog kablolu veya kablosuz / DECT) telefon kullanabilirsiniz. 6. Modeminize elektrik vermeden önce bütün baðlantýlarýn doðru yapýldýðýný kontrol ediniz. Kutudan çýkan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diðer ucunu da WAV-275'in "Power" güç giriþine takarak 0/1 "On/Off" (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek modeminizi açýnýz. Dilerseniz modeminizin "USB" giriþine yerel aðýnýzda ya da Ýnternet'te paylaþmak istediðiniz harici disk ya da flash diskinizi; veya yerel aðýnýzda paylaþmak istediðiniz yazýcýnýzý baðlayabilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 8

11 2.2 Kurulum Ayarlarý Kurulum ayarlarýný yapmadan önce bir önceki bölümde anlatýlan donaným baðlantýlarýnýn tamamlanmasý þarttýr. Donaným baðlantýlarýný tamamladýktan sonra, AirTies WAV-275'in "On/Off" düðmesine basarak açýnýz. AirTies WAV-275'in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekleyiniz. Artýk WAV- 275'in kurulumunu AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile yapabilir, geliþmiþ ayarlarý ise web arayüzünden tamamlayabilirsiniz. Uyarý: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD sini mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz! AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile Ayarlar AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies WAV-275'in ADSL ayarlarýný ve kablosuz güvenlik ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies WAV-275'in kutusundan çýkan Kolay Kurulum CD' sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD'deki "kurulum.exe " dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir. 1.Sonraki ekranda "Kutu Ýçeriðini" gösteren animasyonu göreceksiniz. Kutu içeriðinizde herhangi bir eksik olup olmadýðýný kontrol ettikten sonra "ÝLERÝ" tuþuna basarak devam ediniz. 9 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

12 2.Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz ya da baðlantýlarý yapmýþsanýz bir kez daha kontrol ediniz. Animasyon (canlandýrma) bittiðinde baðlantýlarý aþaðýda görüldüðü þekilde yapmýþ olacaksýnýz. "ADSL KURULUMUNA GEÇ" tuþuna basýnýz. 3. "Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz" penceresinde "ileri" tuþuna týklayarak geçiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 10

13 4.ADSL Hizmet programý, bilgisayarýnýzdaki gerekli kontrolleri yapacak ve modeminizle baðlantýya geçecektir. Að adaptörlerini, proxy ayarlarýný, IP tipinizi kontrol edecek, herhangi bir sorun varsa giderip kurulum ve kullanýma hazýr hale getirecektir. AirTies WAV-275'in programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekleyiniz. Artýk WAV- 275'in kurulumunu AirTies WAV-275 Türkçe Ýnteraktif Kurulum CD'si ile yapabilir, geliþmiþ ayarlarý ise web arayüzünden tamamlayabilirsiniz. 11 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

14 5. Fabrika ayarlarý olarak kullanýcý adý admin, þifre ise ttnet olcaktýr. 6.Aþaðýdaki bilgileri doldurunuz. ADSL kullanýcý adýnýzý yazýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna eklemenize gerek yoktur. Hizmet P r o g r a m ý o t o m a t i k o l a r a k ekleyecektir. Gerekli TTNet baðlantý ayarlarý otomatik olarak Hizmet Programý tarafýndan yapýlacaktýr. ADSL þifreniz. ADSL aboneliðiniz esnasýnd a TTN et ADSL satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz ADSL þifrenizi giriniz. Adýnýz, soyadýnýz, ADSL hattýnýzýn baðlý olduðu telefon numarasý (alan koduyla birlikte) ve adresiniz. 7.Bilgisayarýnýzýn ve modeminizin kablosuz ayarlarý otomatik olarak yapýlýr. "Ýleri" düðmesine bastýðýnýzda "Kablosuz Ayarlar" sekmesine geleceksiniz. Burada otomatik olarak yapýlan ayarlarý görüntüleyebilir, dilerseniz deðiþtirebilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 12

15 Þifreleme tipini WPA, WPA2 veya WEP olarak deðiþtirebilirsiniz. Ayný ayarlarý kablosuz baðlanan bilgisayarda da yapmanýz gerekir. Kablosuz að adý fabrika ayarý olarak AIRTIES_WAV-275 þeklindedir. Bu ismi deðiþtirebilirsiniz. Örnek: Ahmet_ev_275 Kurulum programýnýn rasgele belirlediði þifreyi deðiþtirebilirsiniz. Ayný þifreyi modeme kablosuz baðlanacak bilgisayarda da girmeniz gerekir. Uyarý: Bilgisayarlarýnýzýn kablosuz olarak Ýnternet'e çýkabilmeleri için modeminizin Kablosuz Güvenlik Ayarlarýný mutlaka yapmanýz gerekmektedir. Kablosuz Ayarlarý ekranýnda herhangi bir þifre belirlemeden kurulumu sonlandýrýrsanýz, kurulum programý güvenli kablosuz iletiþimi saðlamak için rasgele bir þifre belirleyip, bu þifreyi hem modeme, hem de kurulumun yapýldýðý bilgisayara kaydedecektir. Hizmet programýnda "Ayarlar" menüsündeki "Kablosuz Ayarlarý" sekmesinde belirlenen bu þifreyi görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra, bu menüden güvenlik protokolünü ve kablosuz güvenlik þifrenizi deðiþtirebilirsiniz. Modeminize kablosuz baðlanacak tüm bilgisayarlara ayný güvenlik protokolünü seçmeniz (WPA, WPA2 veya WEP) ve ayný þifreyi girmeniz gerekir. Modeminize girdiðiniz kablosuz þifreyi bir yere not alýnýz. Bu þifreyi modeminize kablosuz olarak baðlanacak bilgisayarlara girmeniz gerekmektedir. 8. Tebrikler! ADSL kurulumu, kablosuz ayarlarý ve güvenliði baþarýyla tamamlanmýþtýr. ADSL kurulum ayarlarý tamamlanmýþtýr. WAV-275'in ön panelindeki ADSL ve PPP ýþýklarý sürekli yeþil yanýncaya kadar bekleyiniz. Bu ýþýklar yeþil yanýyorsa Ýnternet baðlantýnýz saðlanmýþ demektir. Bu ýþýklarýn yanmasýna raðmen Ýnternet baðlantýsý kuramýyorsanýz ADSL servis saðlayýcýnýza (TTNet ADSL) danýþýnýz. 13 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

16 ADSL Hizmet programýnýn "Durum" bölümünde bilgisayar, modem ve Ýnternet arasýndaki baðlantýlarýn durumu ve ADSL baðlantý hýzýnýzý görüntüleyebilirsiniz. Kurulum baþarýyla tamamlandýktan sonra Hizmet Programý sizi TTNet hoþgeldiniz sayfasýna yönlendirecektir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 14

17 2.2.2 AirTies WAV-275 Web Arayüzü ile Geliþmiþ Kurulum Modeminizin baðlantýlarýný yaptýktan sonra yukarýda görüldüðü gibi kablolu olarak bilgisayarýnýza baðlayarak ADSL ayarlarýný AirTies Türkçe Kolay Kurulum CD'si yerine "Ýnternet Explorer" gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir Web tarayýcýsý ile de yapabilirsiniz. Bunun için Ýnternet'e baðlý olmanýza gerek yoktur. 1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Mozilla Firefox gibi bir Web tarayýcýsý programýný çalýþtýrýnýz. 2. Adres satýrýna yazýp "Git" tuþuna týklayýnýz. AirTies WAV-275 Giriþ sayfasý açýlacaktýr. 3. Bu bölümde fabrika ayarlarý olarak Kullanýcý Adý"admin", Þifre ise "ttnet" olacaktýr. Bilgi: Web arayüzüne ilk giriþiniz esnasýnda, þifre bilginizi deðiþtirebilmeniz için otomatik olarak þifre deðiþtirme ekranýna yönlendirilirsiniz, burada þifrenizi istediðiniz baþka bir þifre ile deðiþtirmeniz gerekmektedir. Kullanýcý, fabrika ayarlarýyla gelen kullanýcý adý ve þifreyle girdiði sürece, bu bilgileri deðiþtirmek için "Giriþ Bilgileri" menüsüne yönlendirilecektir. 15 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

18 Kullanýcý bilgilerinizi deðiþtirdikten sonra aþaðýdaki uyarýyý alacaksýnýz. 4. Modemin arayüzüne baðlandýktan sonra, AYARLAR menüsü altýnda Durum bilgileri gösterilecektir. 5. Yukarýdaki linklerde n "AYARLAR"ý, daha sonra da sol menüden "ADSL"i seçiniz. Açýlacak pencerede açýklama kýsmýnda "VC1"e týklayýnýz. Gelen ekranda, TTNet ADSLKullanýcý Adý ve Þifre bilgilerini girdikten sonra "Uygula" seçeneðine týklayýnýz. Kullanýcý adýnýzýn sonuna otomatik olarak eklenecektir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 16

19 Modeme kablosuz þifre verilmediði takdirde Ýnternet'e çýkýþ saðlanamayacaktýr. Kullanýcýdan kablosuz þifresini yaratmasý istenecektir. Eðer kullanýcý modem arayüzüne baðlý ise, "Kablosuz Güvenlik Ayarlarý" menüsüne yönlendirilecek ve Ýnternet'e çýkabilmesi için kablosuz güvenliði etkinleþtirip þifre vermesi biçin bir mesajla uyarýlacaktýr. Eðer kullanýcý modem arayüzüne baðlý deðilse, aþaðýdaki uyarý mesajý çýkacak ve daha sonra web arayüzü giriþ sayfasýna yönlendirilecektir. Giriþ yapýldýktan sonra tekrar yukarýdaki "Kablosuz Güvenlik Ayarlarý" menüsüne yönlendirilecek ve Ýnternet'e çýkabilmesi için kablosuz güvenliði etkinleþtirip þifre vermesi biçin bir mesajla uyarýlacaktýr. 17 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

20 3. YEREL AÐ AYARLARI "Yerel Að" menüsünü yerel að IP adresini yapýlandýrmak ve dinamik istemci adres tahsisi için DHCP sunucusunu etkinleþtirmek amacý ile kullanabilirsiniz IP Ayarlarý ve DHCP Yerel aðdaki bilgisayarlarýn web üzerinden eriþimi için cihazýn bir IP adresi olmasý gerekir. Yerel að istemcilerine otomatik olarak IP adresi atamasý yapýlabilmesi için DHCP Sunucusu'nun etkinleþtirilmesi gerekmektedir. Ýstemci adres havuzuna cihazýn að geçidi adresi dahil edilmemelidir. Havuz aralýðýný deðiþtirirseniz, ilk üç oktetin að geçidinin IP adresine uyduðundan emin olun, ör xxx. Fabrika ayarlarý resimdeki gibidir, deðiþtirilmemesi önerilir VLAN (Sanal Að) Ayarlarý VLAN lar VLAN Profilleri tarafýndan düzenlenir ve denetlenir. 4 adete kadar VLAN profili oluþturulabilir. Bir VLAN profili oluþturulduðunda boþtur ve bu arabiriminin VLAN ayarýný deðiþtirerek VLAN a arabirimler eklemeniz gerekir. Lütfen yalnýzca bu IEEE 802 köprüleme türü arabirimlerinin (örn. LAN portlarý ve 1483 Köprüleme PVC leri) bir VLAN a eklenebildiðine dikkat edin. En fazla 4 kural oluþturulabilir. Bir profil oluþturmak için "VLAN Ekle" öðesini týklayýnýz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 18

21 Açýlan pencerede Sanal Að (VLAN) tanýmlamak için profil parametrelerini giriniz. Kurallarý tanýmladýktan sonra, VLAN gruplamalarýný IP Ayarlarý ve DHCP menüsünden yapabilirsiniz. 4. Kablosuz Ayarlarý Cihazýnýz gezici istemciler için að geçidi SSID ve kanal numarasý deðerleri girilerek bir kablosuz eriþim noktasý olarak ayarlanabilir. Ayrýca þifreleme ve istemci filtreleme (Eriþim Denetimi) özelliklerini de destekler Kablosuz ayarlarý anasayfasýnda kablosuz fonksiyonunu etkinleþtirebilir, devre dýþý býrakabilir ya da zaman programlama kuralýna baðlý olarak kablosuz iþlevi açýp kapatabilirsiniz. Kural tablosunda, kablosuz fonksiyonu etkinleþtirme ya da devre dýþý býrakma süresini tanýmlamak için en fazla 5 kural belirleyebilirsiniz 4.1. Kablosuz Kanal ve SSID Kablosuz baðlantýnýz için Kablosuz Að Adý (SSID)ve Kanal numarasý tanýmlamanýzý saðlar. Kablosuz ortamda, cihazýnýz ayný zamanda kablosuz eriþim noktasý olarak da çalýþabilir. Bu parametreler mobil istasyonlarýn bu eriþim noktasýna baðlantý yapabilmesi için kullanýlýr. Ayrýca bu sayfada, SSID'nizin yayýnlanmamasý için "SSID Yayýný" seçeneðini kaldýrýp "Uygula"ya basabilirsiniz. Kablosuz modu seçebilir (802.11b veya g), 1'den 13'e kadar Kablosuz Yayýn Kanalýný seçebilirsiniz. 19 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

22 4.2. Kablosuz Güvenlik Ayarlarý Bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. AirTies WAV-275 bilgi güvenliðinizi saðlamak için en geliþmiþ kablosuz þifreleme metodlarýný desteklemektedir. WAV-275 ve kablosuz cihazlarýnýzda kullandýðýnýz güvenlik mekanizmalarý ayný olmalýdýr. Bu güvenlik mekanizmalarýný bu sayfada seçebilirsiniz. Kablosuz ana menüsü altýndaki Güvenlik alt menüsüne týklayýnýz WPA Güvenlik Ayarlarý "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WPA" seçeneklerinden birini iþaretleyiniz. "PSK þifresi" seçeneðini iþaretleyerek "Þifre" bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla 63 rakam, karakter veya iþaretten oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcvyz_123) "Kaydet" tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. Bu þifreyi WAV-275'e kablosuz baðlanacak cihazlara da girmeniz gerekmektedir. WPA protokolünün geliþmiþ versiyonu olan WPA2' nin etkinleþtirilebilmesi için kablosuz alýcý cihazlarýn da WPA2' yi desteklemesi gerekir. AirTies WAV-275 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WPA'yý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 20

23 4.2.2 WEP Güvenlik Ayarlarý WAV-275'in Web arayüzünden "Kablosuz" menüsüne ve altýndaki "Güvenlik"e týklayýnýz. "Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz" bölümünde "WEP" kutusunu iþaretleyiniz. "Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir" kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize göre 10 karakter (64 bit) veya 26 karakter (128 bit) þifre kelimenizi giriniz. Girdiðiniz þifre onaltýlýk sayý düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0-9 arasý rakam veya a, b, c, d,e,fkarakterleri). Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def girilebilir. WEP þifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Açýk" ve "Paylaþýlan". "Açýk" modun seçilmesi tavsiye edilir. WEP ayarlarýný tamamladýktan sonra modeme kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz. AirTies WAV-275 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da WEP'i aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir Eriþim Denetimi (MAC Adresi Filtreleme) WAV-275'in Web arayüzünden "Kablosuz" menüsüne ve altýndaki "MAC Adresi Filtreleme"ye týklayýnýz. Açýlan pencerede "MAC filtrelemeyi etkinleþtir" ve "Ýzin ver" kutularýný iþaretleyerek "Ekle" butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn kablosuz MAC adresini " DD" gibi yazarak "Ekle" butonuna basýnýz. 21 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

24 Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu adýmý tekrarlayýnýz. Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini girmek isterseniz, "Ýzin ver" yerine "Blokla"yý seçerek cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini girmeniz yeterli olacaktýr. 5. Fýrewall - Güvenlik Duvarý Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý ve bilgisayarlarý dýþ ortamdan gelebilecek ve sisteminize zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur. AirTies WAV-275'in firewall'u, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall aðýnýza dýþarýdan gelen her paketi inceleyerek izin verilmemiþ hiçbir paketin girmesine izin vermez. Yine WAV-275 Firewall menüsü ile yerel kullanýcýlarýn Ýnternet çýkýþý için de geliþmiþ kurallar tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýnýzýn Ýnternet eriþimlerini engelleyebilir ya da kýsýtlayabilirsiniz. Firewall ana menüsüne girdiðinizde öncelikle firewall'u etkinleþtirmeniz gerekir. Bunun için "Firewall Etkin" seçeneðini iþaretleyerek "Kaydet"e basýnýz. Güvenlik duvarý sistem performansýný belirgin ölçüde etkilemez, bu nedenle aðýnýzý korumak için etkinleþtirilmiþ olarak býrakmanýzý öneririz 5.1. Eriþim Denetimi Eriþim kontrolü ile yerel aðýnýzdaki belli kullanýcýlarýn kullandýklarý bazý uygulamalarýn Ýnternet'e eriþimlerini engelleyebilirsiniz. Yeni bir eriþim kýsýtlamasý tanýmlamak için "Filtreleme Fonksiyonunu Etkinleþtir"i iþaretledikten sonra "Yeni" tuþuna basýnýz. Varsayýlan ayarlar bütün giden trafiðe izin vermektir. MAC Filtreleme Tablosu Cihazýn ADSL porta eriþimine izin vermeyeceði en fazla 10 bilgisayar tanýmlamasýný saðlar. Cihazýn fabrika ayarlarýnda Filtreleme Fonksiyonu etkinleþtirilmiþ olarak gelmektedir. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 22

25 PC eklemek için tablonun saðýndaki "Ekle" tuþuna bastýktan sonra aþaðýdaki ekran açýlýr. Ýstemci tanýmlandýktan sonra, engellenmek istenen servisler seçilir, eðer istenen servis listede yoksa ekranýn altýndaki bölmede engellenmek istenen servisin TCP/UDP portlarý ve aralýklarý belirtildikten sonra "Uygula" tuþuna basýlýp ayarlar kaydedilir MAC Fitresi MAC filtreleme özelliði, bilgisayarlarýn MAC adreslerine göre aða eriþimlerine izin verilmesini saðlar. Bu özellik etkinleþtirildiðinde listeye MAC adresleri yazýlmýþ olan kullanýcýlar haricindekilerin Ýnternet'e eriþimi engellenir. MAC filtrelemeyi etkinleþtirmek için Firewall ana menüsü altýndaki "MAC Filtreleme" alt menüsüne týklayýnýz. Bu güvenlik özelliði 32 cihaza kadar destekler ve yalnýzca istemciler içindir 23 AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu

26 Etkinleþtirmek için "MAC Adresi Denetimi" kutucuðunu iþaretlemeniz gerekmektedir. Fabrika ayarlarýnda kapalý olarak gelmektedir. Listeye eklemek istediðiniz istemcileri elle yazabilir, ya da bu sayfada bulunan "DHCP Ýstemci Listesi"nden baðlý bilgisayarlardan da seçebilirsiniz URL Filtresi Aðýnýzdaki bazý bilgisayarlarýn belli Web sitelerine eriþimini engelleyebilirsiniz. URL Filtreleri sayfasýnda engellemek istediðiniz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de geçebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Örneðin anahtar kelime olarak "mars" girildiðinde, hem hem de adreslerine eriþim engellenecektir. Cihazýnýza 30 adete kadar URL Filtresi tanýmlayabilirsiniz. "Eriþim Denetimi" sayfasýna dönünüz ve "Normal Filtreleme Tablosu"nda "URL Engelleme ile Http" kutusunu iþaretleyiniz 5.4. Programlama Kurallarý (Zamana Göre) Yerel istemciler için Ýnternet eriþimini kurallara dayalý olarak filtreleyebilirsiniz. Her eriþim kontrol kuralý planlanmýþ bir zamanda etkinleþtirilebilir. Zaman planýný "Programlama Kurallarý" ekranýnda tanýmlayabilir ve kuralý "Eriþim Denetimi "ekranýnda uygulayabilirsiniz. AirTies WAV-275 Kullaným Kýlavuzu 24

Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem WAR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem Kullaným Kýlavuzu ve Garanti Belgesi RT-204 AirTies Teknik Servis Adresi AirTies Kablosuz Ýletiþim Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. No11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy Ýstanbul

Detaylı

54Mbps Kablosuz Eriþim Noktasý Tekrarlayýcý Köprü AP-302 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattı, 4 Ethernet) WAV-180 Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet)

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem. (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (1 VoIP Hattı, 1 Ethernet) Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway. Kullanım kılavuzu. Air 6372 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ / Fiber Internet Gateway Kullanım kılavuzu Air 6372 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri 4 1.2 Kutu içeriği 4

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

RT-104. KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının

Detaylı

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır

Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Bu döküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem cihazının kurulması

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ TÜRKÇE TANITIM, KURULUM, KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1

Detaylı

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239

Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 Air 5340: 150 Mbps Kablosuz ADSL2+Kablosuz Modem yaşam Air 5440: 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use

Kullanım kılavuzu. Air 5050. One touch setup Simple & easy to use yaşam Air 5050 ADSL2+ Kablosuz 4 Port Modem Kullanım kılavuzu Air 5050 One touch setup Simple & easy to use 7/24 desteksupport hattı 7/24 people 0 212 444 0 0239 +90 212 444 239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AIRTIES WAR-140 Kablosuz ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112

Kullanım kılavuzunuz AIRTIES AIR 5450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1077112 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 5450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı