GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ"

Transkript

1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya GELENEKSEL ÖĞRETİM İLE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ ERİŞİSİNE ETKİSİ Özet Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ/ İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hidayet Tok/ İnönü Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Doktora Öğrencisi Bu araştırma, Yükseköğretim programında bulunan İngilizce dersinin öğretiminde, geleneksel öğretim yöntemleriyle, bilgisayar destekli PowerPoint sunum materyali ile yapılan öğretimin, öğrencilerin erişileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, öğretim yılı ikinci döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. seçkisiz atama yoluyla Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencileri deney grubu, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Etkililiği denenen PowerPoint ders materyali 17 slayt dizisinden oluşmaktadır. İstatistiksel analizlerde bağımsız gruplardaki t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son test ve erişi puanları arasında, PowerPoint sunum destekli öğretimin yapıldığı deney grubu lehine anlamlı farklılar bulunmuştur. Anahtar sözcükler: PowerPoint sunum materyali, geleneksel öğretim, erişi. Abstract The Effects of Traditional Instruction and PowerPoint Presentation Supported Instruction on Student s Achievement This study was carried out to determine the affects of instruction done by using traditional methods and computersupported PowerPoint presentation in teaching English subject existed in Higher Education curriculum on students achievement. The study was carried out in Education Faculty of İnönü University during spring term of academic year. Pre-test, post test, experimental design with control group were used. Randomly selected students in Department of Social Studies Teacher Training were defined as experimental group and the students in Department of Pre-School Teacher Training were defined as a control group. PowerPoint lecture material, the efficient of which was tried, consists of 17 slides. Independent t test was used in statistical analyses. Between experimental and control group students post test and achievement scores, significant differences were found in favour of the experimental group in which PowerPoint presentation supported instruction was done. Key words: PowerPoint, presentation material, traditional instruction, achievement. GİRİŞ Günümüzde bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik, sosyal ve eğitim sistemlerini büyük ölçüde etkilediği bilinen bir gerçektir. Çağımızda bilgi, gelişmiş toplumların ekonomik gelişmelerinde öncü

2 rol üstlenmiştir. Teknoloji ise eğitim sürecinin geliştirilmesinde gün geçtikçe etkin ve önemli bir faktör halinde kendini göstermektedir. Dolaysıyla bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, toplumların yeni teknolojik gelişmeleri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması bir takım sorunları da beraberinde getirmiş, eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı olarak kullanılan bilgisayardır (Uşun, 2000: 43-45). Yeni teknolojilerin ve dolayısıyla bilgisayarların eğitimde kullanımını zorunlu hale getiren çeşitli nedenler vardır. Öğrenci sayısının hızla artması, öğretmen/öğrenci oranlarında ortaya çıkan öğretmen yetersizliği, bireylere öğretilmesi gereken bilgi miktarının hızla artması sonucu içeriğin daha karmaşık bir duruma gelmesi, eğitime olan talebin sürekli artması ve bireylerin eğitim olanaklarından daha fazla yararlanma istekleri gibi nedenler bunlardan bir kaçıdır (Alkan, 1984: 9-14). Ayrıca bilgisayarın öğrenciyi daha çok güdülemesi, yaşam boyu eğitimi desteklemesi, öğretim programlarındaki esnekliği arttırması da eğitimde bilgisayar kullanımının gerekçesi olarak ileri sürülebilir (Uşun, 2000: 57-61). Bilindiği gibi, geleneksel öğretme-öğrenme ortamları kalabalık sınıflar, zaman ve mekan sınırlığı dolayısıyla öğrencilerin eğitim sürecine katılımlarını sınırlandırmaktadır. Bilgisayarın eğitimde kullanılması ve bilgisayar destekli eğitimin işe koşulması, öğretimin verimi arttırmada bir çıkış kapısı olarak görülmeye başlanmıştır. Bilgisayarlar, yapısında bulunan özelliklerden dolayı hem öğretmenlere, hem de öğrencilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu özellikleriyle bilgisayarlar, öğretimi kolaylaştıran ve zevkli bir süreç durumuna getiren bir araç konumuna gelmişlerdir. Bilgisayar destekli öğretme-öğrenme etkinlikleri sayesinde öğrenciler öğrendikleri konuları pekiştirebilir ve daha etkili öğrenebilirler. Kuramsal olarak bilgisayar destekli öğretim; canlı ve ilginç bir öğretim ortamı oluştur ve başka eğitsel ortamları da kullanarak, çok ortamlı bir eğitim durumu meydana getirebilir (Odabaşı, 1997: ). Diğer materyallerle karşılaştırıldığında, görsel-işitsel öğelerin en etkili kullanılabildiği ortam kuşkusuz bilgisayar destekli öğretim ortamıdır. Öğretim ortamının farklı faaliyetlerle ve materyallerle zenginleştirilmesi, öğretim hedeflerinin gerçekleşmesinde ve öğrenilenlerin kalıcılığının arttırılmasında önemli bir etkendir. Öğrendiklerimizin % 83 ünü görme, % 11 ini işitme yolu ile öğrendiğimiz ve yine bu yollardan öğrendiklerimizin % 50 sinin hatırda kaldığı dikkate alındığında (Çilenti, 1988: 35-36); görselişitsel bir araç olan bilgisayarların öğretim ortamlarındaki önemi daha iyi anlaşılmış olur. Bilgisayar öğrencilerin konuyu kendi öğrenme hızlarına uygun olarak işlemelerini ve derse aktif katılımlarını sağlamaktadır. Ayrıca, bilgisayarlar diğer materyallerle karşılaştırıldığında, görsel-işitsel öğelerin en etkin kullanıldığı ortamı sağlaması, öğrencilerin etkinliklerinin ve performanslarının izlenmesinde kolaylıklar sağlaması, zamandan bağımsız olarak öğretim faaliyetlerini düzenleyebilmesi ve öğrenciye sunabilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. Bilgisayar destekli öğretimin bir çok faydaları yanında, öğrencilerin sosyo-psikolojik gelişimlerini engellemesi, özel donanım ve beceri gerektirmesi, eğitim programını yeterince desteklememesi gibi birtakım sınırlılıkları da bulunmaktadır (Şahin & Yıldırım, 1999: 62-66).

3 Uşun (2000: 50) un belirttiğine göre, Slaughter ve Brown yaptıkları araştırmada, bilgisayarların, öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu, geleneksel öğretimle karşılaştırıldığında bilgisayar programların, öğrenme zamanında % 20 - % 40 arasında tasarruf sağladığını ortaya koymuşlardır. Japonya'da "multimedia" imkânları ile donatılan sınıflarda öğrenci başarı seviyesinin arttığı görülmüştür. İsrail'de de matematik derslerindeki % 42'lik başarı oranı, özel yazılımların hazırlanması ve bunların bilgisayar destekli öğretimle sunulması sonucunda % 99'a çıkmıştır (Alan, 1994: 101). Bilgisayar destekli öğretim ortamlarında kullanılan sunu yazılımlardan bir tanesi de Microsoft PowerPoint programıdır. Bu program belirli bir konuyu bir gruba bilgisayar üzerinden sunmak amacıyla kullanılır. Eskiden sunu yapmada film, fotoğraf, asetat, tepegöz, projeksiyon vb. birçok araç kullanılıyordu. Günümüzde ise, PowerPoint te hazırlanan ve slayt adı verilen sayfaların içinde yer alan metin, grafik, clipart nesneleri, resim, video klipleri veya ses klipleriyle daha canlı ve dinamik bir sunu yapılabilmektedir (Güneş, 2003: 180). PowerPoint, bu özellikleriyle, öğretim ortamında, öğretmenler tarafından dikkat çekici ve etkili bir ders işlemede kullanabilecekleri yardımcı bir program olarak görülebilir. Yazı tahtası ve yazılı dokümanlardan farklı olarak, PowerPoint slaytları, öğretmenin ders içeriğini küçük bölümler halinde düzenli bir şekilde sunmasına olanak sağlar. Slaytlarda renklerin kullanılmasıyla, anlatılan derste önemli başlıklara ve noktalara dikkati çekmek daha da kolaylaşır. Sunumlar öğrencinin öğrenme süreçlerini güçlendirip, analiz ve sentez becerilerini artırabilir. PowerPoint öğrencilere ve öğretmenlere sınıf liderliği almada ve küçük gruplar halinde çalışmada daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin PowerPoint te sunu hazırlamaları; ders içeriğinin nasıl organize edildiğini ve mantıksal tasarımı öğrenmelerine yardımcı olur (The Ohio State University, 2004). Günümüzde yaygın olan eğitim öğretim teorileri, öğrenciyi merkeze alan yöntemlerin başarısına odaklanmakta ve dolayısıyla, yaygın olarak kullanılan geleneksel öğretim uygulamalarını onaylamamaktadır. Sınıfta bilgisayar destekli sunumların kullanımı, sınıf-merkezli eğitime dayanmayan uygulamaların başarısında öğretmenlere büyük oranda yardımcı olmaktadır. Üniversitelerin bir çok bölümünde ve bir çok derste öğretim aracı olarak sunumlar kullanılmaktadır. Öğrenci sunumları ve öğretmenin kısa süreli ders anlatması da, öğretim programının önemli bir parçası sayılmaktadır. Öğrenciler üzerinde yapılan anketler PowerPoint le verilen derslerin öğrencilerin görsel olarak uyarımlarını ve motivasyonlarını artırdığını, sunulan bilgileri daha iyi anladıklarını ortaya koymuştur (The Ohio State University, 2004). Bartsch ve Cobern (2003), yaptıkları araştırmada PowerPoint sunumuyla yapılan dersin tepegözle anlatılan dersten daha etkili olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar, ayrıca, PowerPoint sunumunda konu ile ilişkili olan ve olmayan animasyonların, resim ve efekt gösteriminin öğrenilenlerin kalıcılığına etkilerini karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Sonuçta, konu ile ilgili animasyonlar, resim ve efektlerin yer aldığı sunuların, öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamada daha etkili olduğu bulunmuştur. Lowry (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, PowerPoint sunumu ile tepegöz kullanımının öğrenci başarısına etkileri, iki yıllık bir uygulama ile değerlendirilmiştir. Üniversitede okutulan kimya dersinin

4 öğretimi, ilk yıl tepegöz materyalleriyle, daha sonraki yılda ise PowerPoint sunum materyalleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonunda, öğrencilerin başarıları karşılaştırıldığında; PowerPoint sunumu ile ders izleyen öğrencilerin başarılarının, diğer grup öğrencilerin başarılarından anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin büyük bir bölümünün, PowerPoint sunumu konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları gözlenmiştir. Yapılan bu çalışmada, PowerPoint programında hazırlanan ders materyali desteği ile sınıf ortamında ders işlemenin öğrenci başarısına etkisi, geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarının, görev yapan öğretmenlerimize öğretim etkinliklerini planlama ve yürütmede yardımcı olacağı düşünülmektedir. Tanımlar PowerPoint sunum destekli öğretim: Bilgisayarda PowerPoint programında hazırlanan slaytların, projeksiyon aracıyla yansıtıldığı öğretim ortamı. Geleneksel öğretim: Bilgisayar ve projeksiyon aracının kullanılmadığı öğretim ortamı. Erişi: Son test puanları ile ön test puanları arasındaki fark. YÖNTEM Denekler Bu araştırma, öğretim yılı ikinci döneminde İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Bu iki bölüm öğrencileri seçilirken benzer niteliklere sahip olmalarına özen gösterilmiştir. Bu amaçla gruplardaki öğrenci sayıları eşitlenmiş, sınıflarda daha önceden İngilizce hazırlık öğretimi almış olan öğrenciler gruplara dahil edilmemiş, ayrıca gruplar ön test puanları açısından birbirine denkleştirilmiş ve daha sonra seçkisiz yolla Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü öğrencileri deney grubu, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri ise kontrol grubu olarak atanmıştır. Araştırma, deney grubunda 34, kontrol grubunda 34 olmak üzere toplam 68 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Kullanılan Araçlar a. Öğretim Materyali: Etkililiği denenen öğretim materyalinin hazırlanmasında öncelikle konuya ilişkin basılı materyaller incelenmiş, bunlardan hareketle PowerPoint programında bir dizi slaytan oluşan sunu materyali araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu materyal daha sonra içeriğin uygunluğu ve materyal hazırlama ilke ve tekniklerine uygunluk açısından bir grup alan uzmanı ve eğitim bilimleri uzmanlarının görüş ve incelemesine sunulmuş ve bu doğrultuda materyal üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca materyal, açıklık ve anlaşılırlık açısından bir grup öğrenciye de izlettirilmiştir. Yapılan düzeltmeler sonucunda materyal 17 slayt dizisinden oluşmuştur (Ek 1). b. Başarı Testi:

5 Deneysel işlemde öğretimi yapılan, sıfatlar ve zarflar konusunda öğrenci başarısını ölçmek amacıyla çoktan seçmeli bir başarı testi hazırlanmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesinde; öncelikle bir ön deneme formunun hazırlanması yoluna gidilmiştir. Bu amaçla, programda yer alan sıfatlar ve zarflar konusunun kapsamı incelenmiş ve 30 adet test maddesi yazılmıştır. Test maddelerinin hazırlanmasında ilgili kaynaklar incelenmiş, ayrıca maddeler kapsam ve uygunluk açısından ilgili alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuş ve bu doğrultuda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Böylece, aracın kapsam ve görünüş geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Testin ön deneme formu, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü birinci sınıflarından 54 öğrenciye uygulanmıştır. Ön deneme sonunda, testte yer alan her maddenin doğru yanıtlama yüzdesi (p: madde güçlük indisi) ve maddeyi bilenle bilmeyeni ayırt etme yüzdesi (r: madde ayırt edicilik indisi) hesaplanmıştır. Madde güçlük indisi 0.40 ile 0.79 arasında olan, ayırıcılık indisleri 0.30'un üzerinde olan toplam 15 madde, üzerinde bir değişiklik yapılmadan testin ana formuna alınmıştır. Ayırıcılık indisi 0.20 ile 0.29 arasında olan beş madde düzeltilerek alınmış, kriterlere uymayan 10 madde ise testten çıkarılmış (Turgut, 1983: 270) ve böylece istenilen niteliklere uygun olduğu kabul edilen 20 adet test maddesi asıl uygulama için seçilmiştir. Yapılan bu madde analizinden sonra testin KR-20 ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.72 olarak bulunmuştur. Bu testte yer alan maddeler "bilişsel alanın" bilgi, kavrama ve düzeyindedir. Soruların seçenek sayısı dörttür. Verilerin Analizi Verilerin istatistiksel analizinde ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön test, son test ve erişi ortalamaları arasındaki farkın test edilmesinde bağımsız gruplardaki t testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler, bilgisayar ortamında SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Maddelerin puanlanmasında her doğru cevaba beş puan verilmiştir. Dolayısıyla, testlerden alınabilecek en yüksek toplam puan 100 dür. Araştırma Deseni Araştırmada ön test, son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Hazırlanan ölçme aracı, her iki grupta ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Deneysel işlem, Mayıs 2003 tarihleri arasında yapılmış ve konunun işlenmesi için üç ders saati ayrılmıştır. Deneysel uygulamanın başında, hazırlanmış olan başarı testi her iki gruba ön test olarak verilmiştir. Bu yolla öğrencilerin deneysel işlemin başında konuya ilişkin giriş davranışları kontrol edilmiştir. Her iki grupta da konuların öğretimi, araştırmacılardan Hidayet Tok (ders sorumlusu) tarafından yürütülmüştür. Deney grubuna, sıfatlar ve zarflar konusu, projeksiyon aracıyla yansıtılan PowerPoint sunum materyali desteği ile işlenmiştir. Bu materyalde konuyla ilgili bilgi, resim, fotoğraf, hareketli film ve animasyonlara yer verilmiştir. PowerPoint sunum materyalinin, öğretim ortamında, öğretmenin kullandığı anlatım, soru cevap gibi yöntemlerle zaman açısından uyumlu bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca, deneysel işlem öncesinde sunum işleminin bir denemesi de yapılmıştır. Kontrol grubuna ise aynı program geleneksel öğretimle sınıf ortamında işlenmiş, bilgisayar, projeksiyon cihazı kullanılmamış, ders işleme şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, öğretim yöntemi

6 olarak anlatım ve soru cevap, ders materyali olarak da ders kitabı ve yazı tahtası kullanılmıştır. Her iki grupta yapılan öğretimin sonunda son test uygulanmıştır. BULGULAR VE YORUMLAR 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar Araştırmada her iki grupta işlenen sıfatlar ve zarflar konusunun öğretimine başlamadan önce, ön test uygulanmıştır. Grupların ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplardaki t testi analiz sonuçları tablo 1 de yer almaktadır. Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve t Testi Sonuçları Gruplar N X SS t p Deney grubu Kontrol grubu p>0.05, sd=66 Tablo 1 de de görüldüğü gibi, deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarının aritmetik ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu durum, grupların deneysel işlemin başında sıfatlar ve zarflar konusuna ilişkin ön bilgiler açısından denk olduğunu göstermektedir. 2. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar Sıfatlar ve zarflar konusu işlendikten sonra her iki gruba da son test uygulanmıştır. Grupların son testten almış oldukları puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplardaki t testi analizi yapılmış ve elde edilen sonuçları tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve t Testi Sonuçları Gruplar N X SS t p Deney grubu * Kontrol grubu * p<0.05, sd=66 Tablo 2 deki veriler incelendiğinde, deney ve kontrol gruplarının son test ortalamaları (X=63.82, X=44.12) arasındaki deney grubunun lehine olan fark (19.7) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, sıfatlar ve zarflar konusunda grupların çıkış davranışları arasında anlamlı farklılıkların olduğunu

7 göstermektedir. Veriler doğrultusunda, etkisi araştırılan deneysel işlemin, yani deney grubunda PowerPoint sunumu ile yapılan öğretimin, kontrol grubunda geleneksel öğretim yolu ile yapılan öğretimden daha etkili olduğu, dolayısıyla, İngilizce dersinde, PowerPoint desteği ile yapılan öğretimin öğrenci başarısında daha belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Erişi Puanlarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar Deney ve kontrol gruplarının son test sonuçlarını daha iyi yorumlayabilmek amacıyla, her iki grubun son test ve ön test puanları arasındaki farkın, yani erişilerin anlamlı olup olmadığına bakılmıştır. Uygulanan bağımsız gruplardaki t testi sonuçları tablo 3 de yer almaktadır. Tablo 3: Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test, Son Test ve Erişi Puanlarına İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve t testi Sonuçları Ön test Son test Erişi Gruplar N X X X SS t p Deney grubu * Kontrol grubu * p<0.05, sd=66 Tablo 3 de görüldüğü gibi, yapılan analizler sonucunda her iki grubun ön test ve son test puanlarına bağlı olarak elde ettikleri erişi puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın deney grubu lehine olması, deney grubunda yürütülen öğretim etkinliğinin, kontrol grubunda uygulanan öğretim etkinliğinden daha başarılı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç, deney ve kontrol gruplarının son test puan ortalamaları arasında, deney grubu lehine bulunan anlamlı farklılığı da destekler niteliktedir. Denel işlem sonunda deney grubundaki öğrencilere, konunun işlenişi ile ilgili neler düşündükleri sorulmuştur. Öğrencilerin büyük bir kısmı dersi sıkılmadan, dikkatle takip ettiklerini, konuyu önceki derslere nazaran daha kolay anladıklarını belirtmişler ve ayrıca, sonraki derslerin de bu şekilde işlenmesini istemişlerdir. Dersin sorumlusu tarafından da, deney grubundaki öğrencilerin önceki derslere göre daha dikkatli oldukları ve derse daha fazla katıldıkları gözlenmiştir. SONUÇ VE ÖNERİLER İngilizce dersinin öğretiminde PowerPoint sunum materyalinin etkiliğinin araştırıldığı bu çalışmada, PowerPoint te hazırlanmış ders materyalleri desteği ile ders işlemenin, geleneksel öğretime göre öğrenci başarısı üzerinde daha fazla etkili olduğu saptanmıştır. Uygulanan öğretim sonunda, öğrencilerin son test ile ölçülen çıkış davranışları arasında, PowerPoint ile ders işlenen deney grubu lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. PowerPoint destekli öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin erişi düzeylerine, geleneksel öğretimden daha fazla katkı yaptığı görülmüştür.

8 Araştırma sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler yapılabilir: İngilizce dersinin öğretiminde geleneksel öğretim yerine, PowerPoint te hazırlanmış ders materyallerinin kullanımına yer verilmelidir. Geleneksel öğretim yöntemleri, PowerPoint sunum materyalleri desteği ile uygulanmalıdır. Öğrencilerin derse aktif katılımlarında PowerPoint kullanmaları özendirilmeli ve böylece öğrencilerin konu üzerinde organize bir görüş kazanmaları sağlanmalıdır. PowerPoint sunum materyali kullanımının, farklı disiplinlerin öğretimde etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür öğretim ortamlarında öğrencilerin ilgi, dikkat ve tutumlarının farklı olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. KAYNAKÇA Alan, Y. (1994). Robotik Kültür. İzmir: T.Ö.V. Yayınları. Alkan, C. (1984). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Aşama Matbaacılık. Bartsch, R. A., & Cobern, M. K. (2003). Effectiveness of PowerPoint Presentations in lectures. Computers & Education, 41, Çilenti, K. (1988). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Güneş, A. (Ed.). (2003). Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı. Ankara: Pegem A yayıncılık Lowry, R. B. (1999). Electronic Presentation of Lectures Effect upon Student Performance. University Chemistry Education, 3 (1), Odabaşı, F. (1997). Bilgisayar Destekli Dil Öğreniminin Geleneksel Sınıf Öğretimiyle Karşılaştırılması. Eğitim Sempozyumu, İzmir: Bilsa Bilgisayar Yayınları. Şahin, T.Y., & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. The Ohio State University. PowerPoint: More Than a Presentation Tool. Retrieved May 10, 2004 (de indirildi) from Turgut, F. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık. Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye de Bilgisayar Destekli Öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

9 EK 1: İngilizce Öğretiminde Kullanılan PowerPoint Sunum Materyali HİDAYET TOK ADJECTIVES & ADVERBS Bad ADJECTIVE (Sıfatlar) - kötü Dikkatli Careful - Dikkatli Careless - Dikkatsiz Polite - Nazik Quiet - Sessiz Rude - Kaba Slow Here are some adj: - Yavaş Good - İyi Successful - Başarılı Angry - Sinirli Happy - Mutlu Gentle Kibar Comfortable-Konforlu Funny - Komik 1 2 Here are some adjectives Sudden ani Frequent sık sık Clear açık Loud yüksek ses Passionate tutku Noise gürültü İmmediate derhal Patient sabırlı Fluent akıcı(ing) Purposeful amaçlı Serious -ciddi We use an adjective to describe a noun He is a bad man Ali is a careful driver they are careless pilots Ayşe is a good student 3 4 They are polite students I don t like rude people Are they careless driver? He is quiet in the classroom ADVERBS (Zarflar) We use an adverb to describe a verb Verb. Adv. She speaks slowy Verb Adv. He drives carefully She had a very successful lesson with her pupils. Your accent is hard to understand. Her work is excellent so everybody likes his work. He is speaking quickly so I don t understand him very well 5 6

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması

PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 170 Education and Science 2013, Vol. 38, No 170 PowerPoint Öğretim Materyalleri ile Somut Öğretim Materyallerin Öğrenme Etkililiği Açısından Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 (1) 23. Sayı 120 Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik

Detaylı

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ

FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:38 Syf: 19-34 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi FEN EĞĠTĠMĠNDE WEB TABANLI ÖĞRETĠMĠN ÖĞRENCĠLERĠN AKADEMĠK BAġARILARINA VE TUTUMLARINA ETKĠSĠ Oğuz

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1. Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets 4 Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi 1 Effect on Student Achievement of Teaching Probability with Worksheets Ahmet IŞIK Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ *

İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA ETKİSİ * Sayı 31 İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi Başarısına Ve Kavram Yanılgılarına Etkisi İLKÖĞRETİM 6. SINIFTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN DİL BİLGİSİ BAŞARISINA VE KAVRAM YANILGILARINA

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1 Eylül 2013 Cilt:21 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 919-930 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMININ BAŞARIYA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİ 1 Serpil YORGANCI, Ömer TERZİOĞLU Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Sami ACAR 1, Dilek USLU 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, web destekli öğretimde E-Öğrenme Sistemi-Sanal

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA

TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMEL KİMYA LABORATUVAR DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ DUYGU BİLEN KAYA DOKTORA TEZİ KİMYA

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1

Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 55 Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi 1 Makbule Başbay 2, Nuray Senemoğlu 3 Özet Bu çalışmada,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME MATERYALLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE DEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ Tuğba Yanpar YELKEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ IŞIK VE SES ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 1 Dilara GÖLGELİ Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. İ.Ümit YAPICI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İ.Ümit YAPICI DOKTORA TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DİYARBAKIR

Detaylı

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Tam Öğrenme Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Kalıcılık Düzeylerine Etkisi

Detaylı

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN AKADEMĐK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKĐSĐ ELEKTRONĐK EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ DERGĐSĐ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2013 Cilt: 2 Sayı: 3 Year:2013 Volume: 2 Issue: 3 (92-103) BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ VE BĐLGĐSAYAR TEMELLĐ ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐNĐN

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı