KPDS. 4.Modal Auxiliaries

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDS. 4.Modal Auxiliaries"

Transkript

1 STRATEGIES FOR KPDS Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition 3. Articles, Determiners and Connectors 4. Conjunctions and connectors 5. Pronouns 6. Tag questions 7. Gerunds and İnfinitives 8. Modals and similar Expressions 9. Relative Clauses and pronouns 10. Tenses 11. The passives 12. If and wish Clauses (Other conditionals-inversion) 13. Noun Clauses-Reported Speech 1

2 Bu bölümde GENEL İNGİLİZCE bilgisi ölçülüyor. Sorulan kelimeler akademik olmakla birlikte,bilinmese bile cümle bütünlüğünden ve cümledeki bazı ipuçlarından kelimenin anlamı tahmin edilebilir. Auxılıary+ The simple Form of a verb Can I can speak English Could He couldn't come to class. May It may rain tomorrow. Might It might rain tomorrow. Should Mary should study harder. Had better I had better study tonight. Must John must see a doctor today. Will I will be in class tomorrow. Would Would you please close the door? Auxılıary to + The simple Form of a verb Have to I have to study tonight. Have got to I have got to study tonight. Ought to Mary ought to study harder. KPDS 4.Modal Auxiliaries Can, Could, May, Might, Should, Had better, Must, Will, and Would are followed by the simple form of a verb. They are not followed by to: I can speak English.(Correct) I can to speak English.(İncorrect) Have, have got, and ought are followed by an infinitive (to+the simple form of a verb.) 1. I have to go downtown tomorrow. 2. Tom can play soccer. 2

3 3. Could you please open the window? 4. The students must learn all of the irregular verbs. 5. Sally has to do her homework tonight. 6. I think you should take better care of your health. 7. I ought to go to the post office this afternoon. 8. Would you speak more slowly, please? 9. We may go on a picnic tomorrow. 10. Will you please mail this letter for me? 11. Tom and I might go to the zoo tomorrow. 12. You had better see a doctor. 13. We can go shopping tomorrow. 14. The students have to take a test next Friday. 15. I have got to go to the post office this afternoon. 1) Meteorologists use some new techniques to forecast weather patterns. a) Create(v): yaratmak b) Forecast(v): tahmin etmek c) Protect (v): korumak d) Cause (v): sebep olmak e) Test (v): denemek, sınav yapmak (İklimbilimciler hava durumlarını tahmin edebilmek için bazı yeni teknikler kullanırlar.) 2) Prehistoric man farmed the land by using primitive tools fashioned with rock and wood. a) Primitive(adj.): ilkel, iyice gelişmemiş b) Advanced(adj.): çağdaş, gelişmiş c) Metallic (adj.): metal d) Decorative (adj.): çekici, süslü e) Prolific(adj.): verimli, doğurgan (fertile, productive) (Tarih öncesi insanı tarlayı kaya ve odundan oluşmuş ilkel aletler kullanarak sürerlerdi.) 3) The watergate burglary was a bungled attempt to influence the outcome of the 1972 presidental elections. a) Pathetic(adj.): acıklı b) Legal (adj.): yasal c) Strained (adj.): zoraki, sinirli d) Unfamed (adj.): tanınmayan e) Bungled (adj.): acemice yapılmış (Watergate hırsızlığı, 1972 Başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyecek acemice yapılmış bir girişimdi.) 4) The universal product code was initially introduced in 1973 and is now used extensively in the manufacturing and retail industries. a) Probably (adv.): muhtemelen b) Orderly (adv.) : düzenli olarak c) İnitially (adv.): ilk olarak 3

4 d) Primarily (adv.) : başlıca, asıl e) Notably (adv.): özellikle (Evrensel üretim yasası ilk olarak 1973 de yürürlüğe kondu ve şimdi imalat ve satış endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.) 5) Alcoholism is the third leading cause of death afflicts over 10 million Americans annually. a) Rejuvenate (v): canlandırmak, gençleştirmek b) Control (v): kontrol etmek c) Destroy (v): tahrip etmek d) Develop (v): geliştirmek e) Afflict (v): üzüntü vermek (Alkolizm üçüncü önemli ölüm sebebidir ve yılda 10 milyonun üzerinde Amerikalıya üzüntü verir.) 6) Rather than changing your diet drastically it's better just to make a few improvements. a) Drastically (adv.): kökten, köklüce b) Narrowly (adv.): güçlükle c) İnformally (adv.): gayri resmice, samimice d) Gregariously (adv.): nazikçe e) Straggly: dağınık biçimde (Diyetini köklüce değiştirmek yerine, sadece birkaç değişiklik (iyileştirme) yapman daha iyi olur.) 7) The demonstration outside the embassy land some of the protesters in jail overnight. a) Taken (take (v): almak, refer (v): söz etmek, işaret etmek, anlatmak, b) Referred obsess(v): saplantı haline getirmek, mean (v): anlamına gelmek, c) Obsessed land(v): bir yere konmak ) d) Meant e) Land (Elçiliğin dışında gösteri yapan bir grup protestocu bir geceliğine hapise konuldu.) 8) After the economic crisis in the company, the employees left the company and set up their own business. a) Set up (phr.v.): kurmak b) Sign(ed) up (phr.v.): kaydolmak c) Put back (phr.v.): geciktirmek d) Look(ed) up to (phr.v.): saygı göstermek e) Hold(held) up (phr.v.): geciktirmek, iyi gitmek (Firmadaki ekonomik krizden sonra, işçiler şirketten ayrıldılar ve kendi işlerini kurdular.) 9) Salaries can't keep up with the high cost of living because of inflation. a) Look up to (phr.v.): Saygı göstermek (respect) b) Run out of (phr.v.): -sız kalmak, (bir şeyin ) tükenmesi c) Make light of (phr.v.): Önemsiz görmek d) Look back on (phr.v.): Hatırlamak 4

5 e) Keep up with (phr.v.): Aynı düzeyde kalmak ( Enflasyondan dolayı ücretler yüksek yaşam maliyeti ile aynı düzeyde kalmıyor.) 10) The temparature didn't fall below zero last night, so the crops weren't damaged. Above zero: sıfırın üstü 11) Except for a few apples left on the threes, the dear have eaten everything in our garden. A few apples: Birkaç elma (Sayılabilir isimlerle az miktar belirtir.) 12) Europe's railway authorities hope to start the most expensive project of the century. The most expensive project of the century: Yüzyılın en pahalı projesi 13) Soon after the end of the first World War, the world witnessed the birth of a new state in the near east.( Soon after : Çok geçmeden) 14)Although birds are warm-bloded animals, they are not considered to be mammals. Although: Rağmen, zıtlık bildiren bir bağlaçtır. 15) It is still a mystery how worker bees in a hive know to do or when to do it. How + Sentence = Noun clause bir yapı 19) Nearly every house in the village was damaged during the recent storms. Nearly every house in the village: Köydeki hemen hemen her ev Each: Some: All. A lot of: 20) It's standard rule in our office that we must be seen to be working when the boss comes in. Must be seen to be working: Çalışıyor gibi görünmemiz Misuse = abuse = mishandle N The poems he wrote occasionally in his later years in the style of Auden are pleasantly readable, even though they are not rich in meaning or sufficiently refined. Occasionally İn the style of Auden The poems he wrote occasionally in his later years... Yanlış kullanım, Kötü amaçlı kullanım Son yıllarda zaman zaman Auden'in üslubunda yazdığı şiirler, anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da, zevkle okunabilir niteliktedir. Zaman zaman, ara sıra Auden'in uslubunda Son yıllarda zaman zaman...yazdığı şiirler 5

6 Although, though, even though...are pleasantly readable...even though they are not rich in meaning or sufficiently refined If you want to win a man to your cause, you must first convince him that you are his true friend. You must first convince him... Wish Inversion Urgent measures must be taken immediately to prevent an epidemic in the earthquake area. It is not enough to say that good writers write good books and bad writers write bad books. When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality. When comparing prices It is worth bearing in mind One needs to be reminded One should remember The quantity as well as the quality...may vary It can be clearly understood from the report that during the next century there will be a considerable drop in the amount of water available per head in the world...during the next century Zıtlık bildiren bağlaçlar Zevkle okunabilir niteliktedir. Anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da Eğer bir kişiyi kendi davan için kazanmak istiyorsan, önce onu, onun gerçek dostu olduğuna ikna etmelisin. Önce onu...ikna etmelisin Cümlenin şart değil bir İSTEK olduğunu belirtir. Devrik Deprem bölgesinde bir salgını önlemek için derhal acil tedbirler alınmalıdır. İyi yazarların iyi kitap, kötü yazarların kötü kitap yazdığını söylemek yeterli değil. Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var. Fiyatları karşılaştırırken..hatırlamada yarar var. Kişiye hatırlatılması gerekir. Kişi hatırlamalı Nitelik gibi niceliğinde Farklılık gösterebileceği Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir...gelecek yüzyılda 6

7 That there will be a considerable drop İn the amount of water available per head in the world. Regardless of the stratejy choosen, feminists will need allies when their goal is changing prejudiced political practice and thought. Regardless of the strategy chosen Feminists will need allies When their goal is changing prejudices political practice and thought. It wasn't for nothing that economics was called "the dismall science." That economics was called "the dismall science" Concerning the current crisis with Iraq I want to assure you that We do not at all relish The thought of inflicting causalities on the Iraqi people Concerning the current crisis with Iraq, I want to assure you that, we do not all relish the thought of inflicting causalities on the Iraqi people. The future belongs to people who use their heads instead of their hands. Belong to The future belongs to people...who use their heads Önemli ölçüde azalma olacağı Dünyada kişi başına düşen su miktarında Seçilen strateji ne olursa olsun, amaçları önyargılı siyasal uygulama ve düşünceyi değiştirme olduğunda, feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacak. Seçilen strateji ne olursa olsun Feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacak Amaçları önyargılı siyasal uygulama ve düşünceyi değiştirme olduğunda Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi boşuna değildi. Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak Sizi temin etmek isterim ki Kesinlikle hoş karşılamıyoruz. Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak sizi temin ederim ki biz, Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini kesinlikle hoş karşılamıyoruz. Gelecek, elleri yerine kafalarını kullanan insanlarındır. Ait olmak Gelecek insanlarındır. Elleri yerine kafalarını kullanan 7

8 instead of their hands "The Black Death" is the name given to the plague Wiped out almost a half of the population Caused the death Was killed Died Killed at least "The Black Death" is the name given to the plague which swept across Europe in the years and wiped out almost a half of the population. Cautious When we arrived at the farm house, I warned her to beware of the dog. When we arrived at the farm house, she was cautious. I had warned her to beware of the dog. She wanted to get married when she was only eighteen. Her father objected to it. He warned her against the difficulties of taking on the responsibility of marriage at such an early age, but she didn't listen to him and got married. Kara ölüm vebaya verilen addır. Hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren Ölümüne sebep olan Öldürülen Ölen En azından öldüren "Kara ölüm", yıllarında Avrupa'yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır. Tedbir Çiftlik evine varınca, köpeğe dikkat etmesi için onu uyardım. Çiftlik evine vardığımızda, tedbirliydi. Köpeğe dikkat etmesi için onu uyarmıştım. I had finished my exam paper before the bell rang. I finished my exam paper before the bell rang. Before she came to live in this city, she had lived in İzmir. 8

9 Before she came to live in this city, she lived in İzmir. I didn't interrupt him untill / till he finished his speech. I didn't interrupt him untill / till he had finished his speech. When he left home, I was washing the dishes. ( I started to wash the dishes before he left, and hadn't yet finished when he was leaving.) When he left home, I washed the dishes. ( I waited for him to leave home and then I started to wash the dishes.) When he left home, I had washed the dishes. ( I started to wash the dishes and finished them before he left home. ) Flee, fled- fled Fling, flung-flung Fly, flew-flown Forbid, forbade- forbidden Forbear, forbore-forborne Go-went-gone Give-gave-given Forgive-forgave-forgiven Introduction Harvest Intensively Refrain from something Front Exclude Sudden Whatever Mortality Crowd O evden çıktığında ben bulaşık yıkıyordum. O evden çıkınca, bulaşıkları yıkadım. O evden çıktığında, ben bulaşıkları yıkamıştım. Kaçmak Atmak, fırlatmak Uçmak Yasaklamak Sakınmak, çekinmek Gitmek Vermek Affetmek, bağışlamak Giriş Hasat, ürün Yoğun olarak Bir şeyden kaçınmak Cephe Dışında bırakma Ani, ansızın Her ne, hiçbir, hiç mi hiç, -e rağmen, ne olursa olsun Ölüm oranı Kalabalık 9

10 Desperately Predecessor Convincing = persuade Mysterious Salvage Vacation =holiday Weary = tired Liability =responsibility plauisable Involve Diagnosis Valediction Aptly İmpartial Chauvinist Urgent Sole Word order in an English Sentence I study English. Subject Verb Object Come Study Go Eat Become Singular subject pronouns Plural subject pronouns I want to eat something. I am hungry. (now) I am usually hungry after the class, so I eat something afterwards. (general) I am always nervous before an exam.(general) Afterwards I am nervous now, because Ümitsizce ******* Selef İkna edici Gizemli Kurtarılan mal Tatil Yorgun Sorumluluk Akla yatkın / mantığa uygun Dahil etmek Teşhis Veda Yerinde Çekimser, tarafsız Bağnaz / yurtsever Önemli, acil, hayati, temel Yegane, biricik, tek İnglizce bir cümlede sözcük dizimi Tekil özne Çoğul özne İngilizce çalışırım. Özne Fiil Nesne Gelmek Çalışmak Gitmek Yemek Olmak I am, You are, He is, She is, It is We are, You are, They are Sonra, sonraları 10

11 I'm taking an exam in half an hour.(now) Be+ noun Be+ adjective Be+ prepositional phrase Affirmative Negative Interrogative We are discussing our financial problems. Always Almost always / nearly always Very often Usually = generally Often Rarely = seldom Sometimes = occasionally = from time to time Hardly ever = almost never Never Eager I'm frequently not eager to do the housework. I hardly ever go to the theatre. They almost never go to work in their own car. I'm hardly ever nervous before an exam. She never smokes. She never comes to her appointments on time = She is never on time for her appointments. What is your job? What is your occupation? What do you do? I am a teacher He is tall They are at home Olumlu Olumsuz Soru All the time = hep, her zaman Almost all the time = nearly all the time = Hemen hemen her zaman Çok sık Genellikle Frequently = sık sık Ender, nadiren, seyrek Bazen, ara sıra Hemen hemen hiç Hiç, hiç bir zaman, asla İstekli Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem. İşe kendi arabalarıyla neredeyse hiç gitmezler. Sınav öncesi neredeyse hiç heyecanlanmam. Hiç sigara içmez. Randevularına asla vaktinde gelmez. I usually play volleyball at the weekend. I don't play on weekdays. 11

12 When I get up in the morning, I want to drink something immediately. (simple present) I need some money. Can you lend me some? (now) People need money in order to live. (simple present) I'm very thirsty. I want to drink something. (now) Conquest N Fetih Congratulate...(on) Vt Tebrik etmek Conqueror N Fatih Consecutive = successive Adj. Ard arda Consensus N Uzlaşma Consequence N Sonuç Consecutively Adv. Bir biri, peşi sıra Construct = built Vt Yapı, bina Consult Vt Danışmak Consumer N Tüketici Contagious Bulaşıcı Constitute Vt Oluşturmak Contemporary Adj. Modern, Çağdaş Convert... (from...to) Vt Dönüştürmek Converse = reverse N Tersi Controversial = disputable Tartışmalı = debatable Contrary N Tersine Contrary= opposite = in Adj. Tersine opposition to Contrary to Prep. Tersine Contribution N Katkı He possess two cars. İki arabası var. (He has two cars.) I have gone. Gittim. Eda's own book. Eda'nın kendi kitabı A character of its own Kendine özgü bir şahsiyet He went to see his boss. Amiriyle görüşmeye gitti. Pet 1) Evde beslenen hayvan, 2) Gözde Teacher's pet Öğretmenin gözdesi Pet Adj. Evcil, gözde, en çok sevilen 12

13 Pet (petted, petting) V Sevmek, Okşamak Pet hate En çok nefret edilen şey veya kimse Pet awersion En çok nefret edilen şey veya kimse Too Adv. 1) Fazla, gereğinden çok It is too early to go (Gitmek fazla erken) 2) De You too can learn Arabic.(Sen de Arapça öğrenebilirsin.) You have to get rid of that house and Mercedes too!(o evi, bir de Mercedes'i elden çıkarman şart!) 3) Cümleyi vurgulamak için kullanılır. I didn't sock him! "you did too!" (Ona yumruk atmadım." Attın." Too much Fazla You've given me too much Bana fazla para verdin. change. Rainy Adj. Yağmurlu Raincoat Yağmurluk Raindrop Yağmur damlası Rainfall Yağış miktarı He raised his hand Elini kaldırdı. Raise Kaldırmak Ancient = old Adj. Eski Compatiable= harmonious= Adj. Uyumlu confirmity Compass N Pusula Compete Vi Yarışmak Competence N Yetenek **** Compensation N Telafi Compensate for = make up Vt Telafi etmek for Competition N Yarışma Competitor = rival N Rakip Compound N Birleşim Create Vt Yaratmak Creature N Yaratık Credibility N Güvenirlik Crime N Suç Criminal N Suçlu Criteria N Ölçüt 13

14 Criticize Vt Eleştirmek Crop N Ürün Crucial =very important Adj. Çok önemli Cruel Adj. Acımasız, zalim Cultivable Adj. Ekilebilir Currently = now Şimdi, halıhazırda Daring = bold Cüretkar Decisive= conclusive Kesin, belirleyici Delighted Adj. Memnun Delight Vt Memnun etmek Delivery N Teslim Deliver Vt Teslim etmek Delicate Adj. Hassas Deliberately = intentionally Adv. Kasden Courage = bravery N Cesaret Achieve = accomplish Vt Başarmak Additive N Katkı maddesi Acknowledge =admit Vt Kabul etmek Achievement = N Başarı accomplishment Acquainted = familiarized Aşina Acquaint..(with) = Aşina kılmak familiarize...with Act Vi Davranmak To aid = to help Vt Yardım etmek Aid =help N Yardım Agenda N Gündem Advantage N Avantaj Adulthood N Yetişkinlik Affection N Şefkat Amuse Vt Eğlendirmek Conditional Sentences = If Koşul cümleleri clause İf clause,+ Main clause Temel cümle ıf clause If he comes early, we will go Conditional sentence,+ main clause out for a walk. We will go out for a walk if Main clause+ if clause he comes early If the weather is nice, we Present When= ıf (in type 0) usually sit in the garden. If the weather is nice tomorrow, we will sit in the Type 0 Future Type 1 14

15 garden. Whether or not ıt rains, the match will be played as scheduled. Whether or not Water freezes if temperature goes below 0. But for our teacher, we couldn't have solved the problem easily. BUT FOR I will give my book to you on condition that you give it back in two weeks. Supposing you hired a big luxuirous house, what furniture would you buy? Supposing Had there been light, we would have been able to find our way through the forest. Type 0 Devrik Yağmur yağsa da yağmasa da maç proğramlandığı şekilde oynanacak. Olsa da olmasa da When = if X-ray V Röntgen çekmek Zealously = eagerly Adv. Şevkle Zealous (for) = eager Adj. Hevesli Zenith = summit N Zirve Wish N Dilek Wish Vt İstemek Wisely = cleverly Adv. Becerikli, akıllı Wreck N Enkaz Warn Vt Uyarmak Watch Seyretmek Wealth N Zenginlik Waste Vt Boşa harcamak If my mother hadn't taken Mixed the last bus, she wouldn't be Type here now. If you had brought bread yesterday, there would be toast for breakfast now. Mixed Type Öğretmenimiz olmasaydı, problemi kolayca çözemezdik. Olmasaydı, koşul anlatan bir bağlaçtır. İki hafta sonra(içinde) geri vermen koşuluyla sana kitabımı vereceğim. Farzet ki, koşul bildiren bir bağlaçtır. Gerçek olmayan bir durum belirttiği için 2. Tip koşul cümlesidir. 3. tip koşul cümlesinin devrik şekli. Eğer annem son otobüsü kaçırsaydı şimdi burda olmazdı. Cümledeki, yesterday ve now zarflarından mixed type olduğunu anlıyoruz. 15

16 Unless you eat healthy food, you may be seriously ill. 1.Type koşul cümlesi If you don't eat healthy food, you may be seriously ill. UNLESS -medikçe, -madıkça, -massa, messe Fred wouldn't do that unless he had your permission. PROVIDED Koşuluyla anlamında koşul cümlesi bağlacı olarak kullanılır. Confess İtiraf etmek, kabul etmek Confession İtiraf, kabul Conflict N Uyuşmazlık, aykırılık, çatışma, mücadele Conflict Zıtlaşmak Conflict with Muhalif olmak Provided he confesses his fault, I will pardon him. The tests in this book can be used for testing purposes, however, only ıf every test is familiar to be students. Given the apportunity, the girl who has got a beautiful voice, would be a famous singer. 1.Type koşul cümlesi 2.Type koşul cümlesi Don't smoke anymore or else you will get cancer. OR ELSE Type 1 Aksi takdirde Yield N Ürün Yield = produce Vt Ürün vermek Yet another IN THE EVENT In the event that they go on a strike, we will have to take some precautions. ONLY IF = IF NOT Contrary to fact = Untrue Nobleman Cast İntensively Bu yapı ile koşul cümlesi yapılabilir. Bir diğer Yapma durumunda. Bu bağlaç koşul bildiren bir bağlaçtır. Gerçeye aykırı Soylu kimse, asilzade Rol vermek Yoğun olarak 16

17 Avid Arzulu, istek Compulsory =required= Adj. Zorunlu obligatory = mandatory Compromise N Uzlaşmak Concept =notion N Kavram Contention N İddia Contest N Yarışma Conflicting Adj. Çelişen Confess to Vt İtiraf etmek Confidence = trust N Güven Applause N Alkış Applicable Adj. Uygulanabilir Arid Adj. Çorak Appreciation N Takdir Appreciative Adj. Takdir edici Awidity Be avid for Enrollment Flag Filing system Find out Ambigous Enable Expeolition Statement Pitiful Torture Prediction Preliminary = first Adj. İlk Racial Adj. Irksal Quarrel N Kavga Qualified Adj. Nitelikli Qualification N Nitelik Quarrel Vi Kavga etmek Recommend Vt Tavsiye etmek Regligent Adj. İhmalkar Reglectful Adj. İhmalkar Widower N Dul erkek Widespread Adj. Yaygın Whole Adj. Tüm İstek, arzu, hırs -e arzulu olmak Kayıtlar Bayrak Dosyalama sistemi Öğrenmek, haberdar olmak, farkına varmak, anlamak Belirsiz, şüpheli Güç, imkan Seyahat, safari Demeç Acıklı İşkence Tahmin 17

18 By means of which = via = Vasıtasıyla whereby Welfare N Refah Witness Vt Tanık olmak Ladies' wear Kadın giysiler Last Son, geçen Last week Geçen hafta Lift Asansör Light Hafif (to) listen to Dinlemek Little Az, küçük A little Biraz Loan Borç para, kredi (to) look like Benzemek Love Sevmek, aşık olmak, sevgi, aşk I love you Seni seviyorum I'm in love with you Sana aşığım I love your smile Gülümsemeni seviyorum, gülümsemene bayılıyorum. Mature Olgun Mean a lot Çok değerli (önemli) olmak You mean a lot to me Benim için çok değerlisin, (önemlisin) Meeting Buluşma, toplantı Men's wear Erkek giysileri Miss Özlemek I've missed you. Seni(sizi) özledim. Money Para Month Ay Moscow Moskova Moustache Bıyık Mouth Ağız Much Çok Too much Çok fazla, aşırı Unhappy Mutsuz Unless -medikçe, -madıkça, -mezse Variety Gösteri Video-player Video Only if you study hard can Only if, başa geçtiğinde cümle devrik olur. you pass the exam. You can't pass the exam if you don't study. You can pass the exam if 18

19 you study hard. Would you mind if I smoked here? Would you mind+ doing? Missive Ratification Wrap up Reputation Incarceration To benefit (from) Lazy Rigorous Outweigh Allude Fred wouldn't do that unless he had your permission Unless I press my suit, I can't wear it at the dinner. Punishment for drunken driving can be severe, particularly if there has been an accident. I wish I had studied psychology when I was a college student. I wish I could solve such a difficult problem as Ali does. IF ONLY = WISH Mektup Onay Paketlemek Ün / ad / şöhret Hapsedilme Den fayda sağlamak Tembel Sert, şiddetli, özenli, dikkatli, titiz Den daha önemli İma etmek Keşke If only you were dancing with me now. He wishes he had worked harder, but ıt's too late now. I wish someone would offer to help me with that work tomorrow. You can't pass the exam unless you study. Relax Vt, Vi Ferahla(t)mak, rahatlamak Release...(from) Vt 1) Salıvermek, serbest bırakmak 19

20 2) Açıklamak Relevance N İlişki Relevant (to) = related İlişkili Reliability N Güvenilirlik Reliable = dependable Adj. Güvenilir Reluctance = unwillingness N İsteksizlik Reluctant = unwilling Adj. İsteksiz Reluctantly = unwillingly Adv. İsteksizce Remind (of) Hatırlatmak Remarkable = notable Adj. Kaydadeğer, dikkate değer Rent N Kira Reply Vi, Vt Cevap vermek Republic N Cumhuriyet Request = ask Vt Rica etmek Promise Vt Söz vermek Prolific = productive = Çok eser veren, üretken, doğurgan firtile Promotion Terfi By means of = via = Vasıtasıyla whereby By heart Ezbere Calculate Vt Hesaplamak Calamity = catastrophe= Felaket disaster Call of = cancel İptal etmek Candidate Aday WISH İstemek, dilemek Who do you wish to see, sir? Wish to do something I wish to see the manager. The prime Minister wished Wish someone to do something the opposition to be more reasonable about the new tax system. Vulnerable Savunmasız Disrespectful Saygısız Whatever Her ne / hiçbir / hiç mi hiç / - rağmen / ne olursa olsun Versed Bilgili, hünerli, tecrübeli Enthusiostically İsteklilik, heves I will go to the party even if Beni davet etmeseler bile partiye gideceğim. they don't invite me. İmagination Hayal gücü, yaratma gücü 20

21 Condemned Kınamak Disintegration Parçalanma, dağılma Estimation Tahmin Territory Ülke, toprak Benefical Yararlı, iyi Refer Yöneltmek Respond Cevap vermek Established Yerleşik Exceed Aşmak Starve Açlık çekmek Attribute Nitelik Meanwhile Bu sırada Premium Sigorta için ödenen prim Side long glance Yan bakmak Proceeding İşlem Anchor Güven veren şey / kimse Fearless Korkusuz Prompt = timely = punctual Adj. Dakik Prompt = cause Vt Sebep olmak Prone (to) Adj. Eğilimi olan Proof Kanıt Proportion Oran İn proportion to (prep.) Oranla Proportional Adj. Orantılı Proportionately Oransal olarak Propose Vt Teklif etmek, önermek Proposal = suggestion N Öneri Proposed Adj. Önerilen Proposition N Fikir Pros and cons Avantajlar ve dezavantajlar Provide = supply Vt Sağlamak Provided that = on Koşuluyla condition that = only if ONLY IF Publicity N Tanıtım Publicly Adv. Herkesin önünde Punctual Adj. Dakik Punctuality N Dakiklik Purchase = buy Vt Satın almak Purchase N Satın alma Put off = postpone = cancel Ertelemek Cümlenin başında kullanıldığında onu takip eden cümle DEVRİK olur. 21

22 Rapidly Adv. Hızlı biçimde Realize Vt Farketmek Reach Vt Ulaşmak Rate N Oran Rather Adv. Oldukça Ratio N Oran Raw material Ham madde React Vt Tepki göstermek Reap the benefit of Yararını görmek Puzzling = mysterious Adj. Esrarengiz Research Vt Araştırmak Research N Araştırma Can't help Elinde olmamak Rescue N Kurtarma Rescue Vt Kurtarmak Requirement N Gereklilik Require = need Vt Gerektirmek Call up = telephone Vt Telefon etmek Capable =able =competent Yetenekli Brutal Acımasız, vahşiyane Before long Çok geçmeden Beg Yalvarmak, dilenmek Behavior Davranış Behave Davranmak Blame N Kabahat, suç Bonus N İkramiye Climate N İklim Cliff N Uçurum Client N Müşteri Brake Vt Fren yapmak Brand new Adj. Yepyeni, gıcır gıcır Build N Yapı Brightly Parlak biçimde Bridegroom N Damat Bride N Gelin Celebrate Vt Kutlamak Census Nüfus sayımı Chimney N Baca Circulate Dolaşmak Come to realize Farketmeye başlamak Combatant Savaşan kişi Combat = fight Savaşmak, kavga 22

23 Collapse Vi Çökmek Collide Vi Çarpışmak Collision N Çarpışma Colleague N Meslektaş Collaborate (with) İşbirliği yapmak Fertile = prolific = Adj. Verimli, çok eser veren productive Fertilizer N Suni gübre Get to know Tanımak Go on = continue Devam etmek Graduate N Mezun Graduate Vi Mezun olmak Gradually Adv. Yavaş yavaş, tedricen Govern = rule Vt Yönetmek Gossip Vi Dedikodu yapmak Grant = give Vermek Gratefull to sb. For smt. Adj. Minnettar olmak Guilty Adj. Suçlu Groom N Damat Guidance N Rehberlik Guilt Suç Handicapped Adj. Özürlü Habitat N Yaşanan yer Productivity N Verimlilik Profit N Kar To profit Vi Kar etmek Property N Özellik Progress N İlerleme Profitable Adj. Karlı, yararlı Profitably Adv. Yararlı biçimde Profound = deep Adj. Derin Profoundly = basically = Adv. Derin bir şekilde deeply Reason N Neden, sebep Reasonable Adv. Makul, uygun Rear Vt Yetiştirmek Reasoning N Akıl yürütme Recall = remember Vt Hatırlamak Receipt N Makbuz Recession N Durgunluk Reciprocal Karşılıklı Recipe N Yemek tarifi 23

24 Previous Adj. Önceki, eski Recognise Vt Tanımak Recover Vt İyileşmek Recovery N İyileşme Reject Vt Reddetmek Regret Vt Pişman olmak Regional Adj. Bölgesel Responsible (for) Adj. Sorumlu Television not only informs us but (also) entertains us. Television informs us. In addition, it entertains us. John plays basketball. In addition, he plays volleyball. In addition to basketball, John plays volleyball. Besides basketball, John plays volleyball. John plays not only basketball but also volleyball. Regular exercise improves one's physical fitness. Also, it rains the heart muscle. Regular exercise both improves one's physical fitness and trains the heart muscle. As well as improving one's physical fitness, regular exercise trains the heart muscle. She was absent from class because she was ill. On account of her illness, she was absent from class. As she was ill, she was absent from class. She was ill; consequently, she was absent from class. Mary is shy. Similarly, Margeret is very timid. 24

25 Just as Mary is shy / timid so is Margeret. Similar to Mary, Margeret is very timid / shy. Bill, like his brother, works hard. Both Bill and his brother work hard / show great diligence. Just as Bill works hard / shows great diligence, so does his brother. Write, writing Yazmak Admire, admiring Hayran olmak Hope, hoping Umut etmek Hide, hiding Saklanmak Shave, shaving Traş olmak Amaze, amazing Şaşırtmak Dine, dining Akşam yemeği yemek Ride, riding Binmek Stop, stopping Durmak Beg, begging Dilemek Sit, sitting Oturmak Run, running Koşmak Rub, rubbing ***** Ovmak, sürtmek Set, setting Kurmak Listen, listening Dinlemek Happen, happening Vuku bulma Prefer, preferring Tercih etmek Refer, referring İşaret etmek Open, opening Açmak Ripen, ripening Olgunlaştırmak Begin, beginning Başlamak Control, controlling Kontrol etmek Study, studying Çalışmak Reply, replying Cevap vermek Try, trying Denemek Play, playing Oynamak Buy, buying Satın almak Enjoy, enjoying Hoşlanmak Die, dying Ölmek Lie, lying Uzanmak 25

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok

-e karşı yaş önce. bir yetenek ile ilgili yukarıdaki yurtdışında yokluk yok 1 LONGMAN DEFINING VOCABULARY LIST by B. SAMİ DİLMAN a ability about above abroad absence absent accept acceptable accident accordance according according to account ache acid across act action active

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni

Özgür Doğan Bolu Final Dergisi Dersanesi İngilizce Öğretmeni 1 ability skill yetenek, beceri abruptly suddenly aniden, birdenbire absolutely certainly kesinlikle access entry, admission erişim acclaim praise alkış(lamak) accompany escort eşlik etmek account explanation

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 13 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

1993 KASIM KPDS SORULARI

1993 KASIM KPDS SORULARI 1993 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The topics included in the conference programme are not as as one might have hoped. A)

Detaylı

1999 KASIM KPDS SORULARI

1999 KASIM KPDS SORULARI 1999 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz.

WWW.KPDS.ORG. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Fish farming in the world seems to be destined to expand, but it is early to predict the likely extent of growth

Detaylı

www.justenglishcenter.com

www.justenglishcenter.com 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun 7. Today the United States, still by far prosperous düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. country in the world, is increasing its working hours creating

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

1995 KASIM KPDS SORULARI

1995 KASIM KPDS SORULARI 1995 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Many of the critics clearly regarded several of the paintings on as of poor quality. A)

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 14 B ÜDS DENEME SINAVI B İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

2002 MAYIS KPDS SORULARI

2002 MAYIS KPDS SORULARI 2002 MAYIS KPDS SORULARI 1.-24. sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1. Now that formal ----- has been given by the government, the project team can be recruited.

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı

WWW.KPDS.ORG. B) Bugün yaptığı bir basın toplantısında, Yemen Başbakanı 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. Asthma is a common in which the airways lining the lung become inflamed. A) diagnosis B) disease C) fury D) patient

Detaylı

1997 KASIM KPDS SORULARI

1997 KASIM KPDS SORULARI 1997 KASIM KPDS SORULARI 1-24 sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadeyi bulunuz. 1. The was not a happy one at the time, but looking back on it I suppose I m glad it occurred.

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek,

kalıntıları; para, mangır nucleus atom çekirdeği, çekirdek, nüve, öz, sinir bud, embryo, germ, spark observe dikkatle bakmak, görmek, gözetlemek, 1-HALLEY S COMET disappear orbiter craft region observed spread over recorded nucleus comet dust pioneer trail space probe A (1) is an object that travels around the sun leaving a bright (2) behind. For

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 3 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI 1997-2007 EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 WWW.KPDS.ORG

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı