KPDS. 4.Modal Auxiliaries

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDS. 4.Modal Auxiliaries"

Transkript

1 STRATEGIES FOR KPDS Sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. Genellikle bu bölümde ölçülmek istenen bilgiler şunlardır. 1. Vocabulary (verb-noun-adj-adv-phr.v.) 2. Preposition 3. Articles, Determiners and Connectors 4. Conjunctions and connectors 5. Pronouns 6. Tag questions 7. Gerunds and İnfinitives 8. Modals and similar Expressions 9. Relative Clauses and pronouns 10. Tenses 11. The passives 12. If and wish Clauses (Other conditionals-inversion) 13. Noun Clauses-Reported Speech 1

2 Bu bölümde GENEL İNGİLİZCE bilgisi ölçülüyor. Sorulan kelimeler akademik olmakla birlikte,bilinmese bile cümle bütünlüğünden ve cümledeki bazı ipuçlarından kelimenin anlamı tahmin edilebilir. Auxılıary+ The simple Form of a verb Can I can speak English Could He couldn't come to class. May It may rain tomorrow. Might It might rain tomorrow. Should Mary should study harder. Had better I had better study tonight. Must John must see a doctor today. Will I will be in class tomorrow. Would Would you please close the door? Auxılıary to + The simple Form of a verb Have to I have to study tonight. Have got to I have got to study tonight. Ought to Mary ought to study harder. KPDS 4.Modal Auxiliaries Can, Could, May, Might, Should, Had better, Must, Will, and Would are followed by the simple form of a verb. They are not followed by to: I can speak English.(Correct) I can to speak English.(İncorrect) Have, have got, and ought are followed by an infinitive (to+the simple form of a verb.) 1. I have to go downtown tomorrow. 2. Tom can play soccer. 2

3 3. Could you please open the window? 4. The students must learn all of the irregular verbs. 5. Sally has to do her homework tonight. 6. I think you should take better care of your health. 7. I ought to go to the post office this afternoon. 8. Would you speak more slowly, please? 9. We may go on a picnic tomorrow. 10. Will you please mail this letter for me? 11. Tom and I might go to the zoo tomorrow. 12. You had better see a doctor. 13. We can go shopping tomorrow. 14. The students have to take a test next Friday. 15. I have got to go to the post office this afternoon. 1) Meteorologists use some new techniques to forecast weather patterns. a) Create(v): yaratmak b) Forecast(v): tahmin etmek c) Protect (v): korumak d) Cause (v): sebep olmak e) Test (v): denemek, sınav yapmak (İklimbilimciler hava durumlarını tahmin edebilmek için bazı yeni teknikler kullanırlar.) 2) Prehistoric man farmed the land by using primitive tools fashioned with rock and wood. a) Primitive(adj.): ilkel, iyice gelişmemiş b) Advanced(adj.): çağdaş, gelişmiş c) Metallic (adj.): metal d) Decorative (adj.): çekici, süslü e) Prolific(adj.): verimli, doğurgan (fertile, productive) (Tarih öncesi insanı tarlayı kaya ve odundan oluşmuş ilkel aletler kullanarak sürerlerdi.) 3) The watergate burglary was a bungled attempt to influence the outcome of the 1972 presidental elections. a) Pathetic(adj.): acıklı b) Legal (adj.): yasal c) Strained (adj.): zoraki, sinirli d) Unfamed (adj.): tanınmayan e) Bungled (adj.): acemice yapılmış (Watergate hırsızlığı, 1972 Başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyecek acemice yapılmış bir girişimdi.) 4) The universal product code was initially introduced in 1973 and is now used extensively in the manufacturing and retail industries. a) Probably (adv.): muhtemelen b) Orderly (adv.) : düzenli olarak c) İnitially (adv.): ilk olarak 3

4 d) Primarily (adv.) : başlıca, asıl e) Notably (adv.): özellikle (Evrensel üretim yasası ilk olarak 1973 de yürürlüğe kondu ve şimdi imalat ve satış endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır.) 5) Alcoholism is the third leading cause of death afflicts over 10 million Americans annually. a) Rejuvenate (v): canlandırmak, gençleştirmek b) Control (v): kontrol etmek c) Destroy (v): tahrip etmek d) Develop (v): geliştirmek e) Afflict (v): üzüntü vermek (Alkolizm üçüncü önemli ölüm sebebidir ve yılda 10 milyonun üzerinde Amerikalıya üzüntü verir.) 6) Rather than changing your diet drastically it's better just to make a few improvements. a) Drastically (adv.): kökten, köklüce b) Narrowly (adv.): güçlükle c) İnformally (adv.): gayri resmice, samimice d) Gregariously (adv.): nazikçe e) Straggly: dağınık biçimde (Diyetini köklüce değiştirmek yerine, sadece birkaç değişiklik (iyileştirme) yapman daha iyi olur.) 7) The demonstration outside the embassy land some of the protesters in jail overnight. a) Taken (take (v): almak, refer (v): söz etmek, işaret etmek, anlatmak, b) Referred obsess(v): saplantı haline getirmek, mean (v): anlamına gelmek, c) Obsessed land(v): bir yere konmak ) d) Meant e) Land (Elçiliğin dışında gösteri yapan bir grup protestocu bir geceliğine hapise konuldu.) 8) After the economic crisis in the company, the employees left the company and set up their own business. a) Set up (phr.v.): kurmak b) Sign(ed) up (phr.v.): kaydolmak c) Put back (phr.v.): geciktirmek d) Look(ed) up to (phr.v.): saygı göstermek e) Hold(held) up (phr.v.): geciktirmek, iyi gitmek (Firmadaki ekonomik krizden sonra, işçiler şirketten ayrıldılar ve kendi işlerini kurdular.) 9) Salaries can't keep up with the high cost of living because of inflation. a) Look up to (phr.v.): Saygı göstermek (respect) b) Run out of (phr.v.): -sız kalmak, (bir şeyin ) tükenmesi c) Make light of (phr.v.): Önemsiz görmek d) Look back on (phr.v.): Hatırlamak 4

5 e) Keep up with (phr.v.): Aynı düzeyde kalmak ( Enflasyondan dolayı ücretler yüksek yaşam maliyeti ile aynı düzeyde kalmıyor.) 10) The temparature didn't fall below zero last night, so the crops weren't damaged. Above zero: sıfırın üstü 11) Except for a few apples left on the threes, the dear have eaten everything in our garden. A few apples: Birkaç elma (Sayılabilir isimlerle az miktar belirtir.) 12) Europe's railway authorities hope to start the most expensive project of the century. The most expensive project of the century: Yüzyılın en pahalı projesi 13) Soon after the end of the first World War, the world witnessed the birth of a new state in the near east.( Soon after : Çok geçmeden) 14)Although birds are warm-bloded animals, they are not considered to be mammals. Although: Rağmen, zıtlık bildiren bir bağlaçtır. 15) It is still a mystery how worker bees in a hive know to do or when to do it. How + Sentence = Noun clause bir yapı 19) Nearly every house in the village was damaged during the recent storms. Nearly every house in the village: Köydeki hemen hemen her ev Each: Some: All. A lot of: 20) It's standard rule in our office that we must be seen to be working when the boss comes in. Must be seen to be working: Çalışıyor gibi görünmemiz Misuse = abuse = mishandle N The poems he wrote occasionally in his later years in the style of Auden are pleasantly readable, even though they are not rich in meaning or sufficiently refined. Occasionally İn the style of Auden The poems he wrote occasionally in his later years... Yanlış kullanım, Kötü amaçlı kullanım Son yıllarda zaman zaman Auden'in üslubunda yazdığı şiirler, anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da, zevkle okunabilir niteliktedir. Zaman zaman, ara sıra Auden'in uslubunda Son yıllarda zaman zaman...yazdığı şiirler 5

6 Although, though, even though...are pleasantly readable...even though they are not rich in meaning or sufficiently refined If you want to win a man to your cause, you must first convince him that you are his true friend. You must first convince him... Wish Inversion Urgent measures must be taken immediately to prevent an epidemic in the earthquake area. It is not enough to say that good writers write good books and bad writers write bad books. When comparing prices, it is worth bearing in mind that the quantity may vary as well as the quality. When comparing prices It is worth bearing in mind One needs to be reminded One should remember The quantity as well as the quality...may vary It can be clearly understood from the report that during the next century there will be a considerable drop in the amount of water available per head in the world...during the next century Zıtlık bildiren bağlaçlar Zevkle okunabilir niteliktedir. Anlamca zengin veya yeterince zarif olmasa da Eğer bir kişiyi kendi davan için kazanmak istiyorsan, önce onu, onun gerçek dostu olduğuna ikna etmelisin. Önce onu...ikna etmelisin Cümlenin şart değil bir İSTEK olduğunu belirtir. Devrik Deprem bölgesinde bir salgını önlemek için derhal acil tedbirler alınmalıdır. İyi yazarların iyi kitap, kötü yazarların kötü kitap yazdığını söylemek yeterli değil. Fiyatları karşılaştırırken, nitelik gibi niceliğin de farklılık gösterebileceğini hatırlamada yarar var. Fiyatları karşılaştırırken..hatırlamada yarar var. Kişiye hatırlatılması gerekir. Kişi hatırlamalı Nitelik gibi niceliğinde Farklılık gösterebileceği Rapordan, gelecek yüzyılda dünyada kişi başına düşen su miktarında önemli ölçüde azalma olacağı açıkça anlaşılabilir...gelecek yüzyılda 6

7 That there will be a considerable drop İn the amount of water available per head in the world. Regardless of the stratejy choosen, feminists will need allies when their goal is changing prejudiced political practice and thought. Regardless of the strategy chosen Feminists will need allies When their goal is changing prejudices political practice and thought. It wasn't for nothing that economics was called "the dismall science." That economics was called "the dismall science" Concerning the current crisis with Iraq I want to assure you that We do not at all relish The thought of inflicting causalities on the Iraqi people Concerning the current crisis with Iraq, I want to assure you that, we do not all relish the thought of inflicting causalities on the Iraqi people. The future belongs to people who use their heads instead of their hands. Belong to The future belongs to people...who use their heads Önemli ölçüde azalma olacağı Dünyada kişi başına düşen su miktarında Seçilen strateji ne olursa olsun, amaçları önyargılı siyasal uygulama ve düşünceyi değiştirme olduğunda, feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacak. Seçilen strateji ne olursa olsun Feministlerin müttefiklere ihtiyacı olacak Amaçları önyargılı siyasal uygulama ve düşünceyi değiştirme olduğunda Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi boşuna değildi. Ekonomiye "kasvetli bilim" denmesi Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak Sizi temin etmek isterim ki Kesinlikle hoş karşılamıyoruz. Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini Şu an Irak'la yaşanan bunalıma ilişkin olarak sizi temin ederim ki biz, Irak halkına kayıp verdirme düşüncesini kesinlikle hoş karşılamıyoruz. Gelecek, elleri yerine kafalarını kullanan insanlarındır. Ait olmak Gelecek insanlarındır. Elleri yerine kafalarını kullanan 7

8 instead of their hands "The Black Death" is the name given to the plague Wiped out almost a half of the population Caused the death Was killed Died Killed at least "The Black Death" is the name given to the plague which swept across Europe in the years and wiped out almost a half of the population. Cautious When we arrived at the farm house, I warned her to beware of the dog. When we arrived at the farm house, she was cautious. I had warned her to beware of the dog. She wanted to get married when she was only eighteen. Her father objected to it. He warned her against the difficulties of taking on the responsibility of marriage at such an early age, but she didn't listen to him and got married. Kara ölüm vebaya verilen addır. Hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren Ölümüne sebep olan Öldürülen Ölen En azından öldüren "Kara ölüm", yıllarında Avrupa'yı baştan başa saran ve hemen hemen nüfusun yarısını silip süpüren vebaya verilen addır. Tedbir Çiftlik evine varınca, köpeğe dikkat etmesi için onu uyardım. Çiftlik evine vardığımızda, tedbirliydi. Köpeğe dikkat etmesi için onu uyarmıştım. I had finished my exam paper before the bell rang. I finished my exam paper before the bell rang. Before she came to live in this city, she had lived in İzmir. 8

9 Before she came to live in this city, she lived in İzmir. I didn't interrupt him untill / till he finished his speech. I didn't interrupt him untill / till he had finished his speech. When he left home, I was washing the dishes. ( I started to wash the dishes before he left, and hadn't yet finished when he was leaving.) When he left home, I washed the dishes. ( I waited for him to leave home and then I started to wash the dishes.) When he left home, I had washed the dishes. ( I started to wash the dishes and finished them before he left home. ) Flee, fled- fled Fling, flung-flung Fly, flew-flown Forbid, forbade- forbidden Forbear, forbore-forborne Go-went-gone Give-gave-given Forgive-forgave-forgiven Introduction Harvest Intensively Refrain from something Front Exclude Sudden Whatever Mortality Crowd O evden çıktığında ben bulaşık yıkıyordum. O evden çıkınca, bulaşıkları yıkadım. O evden çıktığında, ben bulaşıkları yıkamıştım. Kaçmak Atmak, fırlatmak Uçmak Yasaklamak Sakınmak, çekinmek Gitmek Vermek Affetmek, bağışlamak Giriş Hasat, ürün Yoğun olarak Bir şeyden kaçınmak Cephe Dışında bırakma Ani, ansızın Her ne, hiçbir, hiç mi hiç, -e rağmen, ne olursa olsun Ölüm oranı Kalabalık 9

10 Desperately Predecessor Convincing = persuade Mysterious Salvage Vacation =holiday Weary = tired Liability =responsibility plauisable Involve Diagnosis Valediction Aptly İmpartial Chauvinist Urgent Sole Word order in an English Sentence I study English. Subject Verb Object Come Study Go Eat Become Singular subject pronouns Plural subject pronouns I want to eat something. I am hungry. (now) I am usually hungry after the class, so I eat something afterwards. (general) I am always nervous before an exam.(general) Afterwards I am nervous now, because Ümitsizce ******* Selef İkna edici Gizemli Kurtarılan mal Tatil Yorgun Sorumluluk Akla yatkın / mantığa uygun Dahil etmek Teşhis Veda Yerinde Çekimser, tarafsız Bağnaz / yurtsever Önemli, acil, hayati, temel Yegane, biricik, tek İnglizce bir cümlede sözcük dizimi Tekil özne Çoğul özne İngilizce çalışırım. Özne Fiil Nesne Gelmek Çalışmak Gitmek Yemek Olmak I am, You are, He is, She is, It is We are, You are, They are Sonra, sonraları 10

11 I'm taking an exam in half an hour.(now) Be+ noun Be+ adjective Be+ prepositional phrase Affirmative Negative Interrogative We are discussing our financial problems. Always Almost always / nearly always Very often Usually = generally Often Rarely = seldom Sometimes = occasionally = from time to time Hardly ever = almost never Never Eager I'm frequently not eager to do the housework. I hardly ever go to the theatre. They almost never go to work in their own car. I'm hardly ever nervous before an exam. She never smokes. She never comes to her appointments on time = She is never on time for her appointments. What is your job? What is your occupation? What do you do? I am a teacher He is tall They are at home Olumlu Olumsuz Soru All the time = hep, her zaman Almost all the time = nearly all the time = Hemen hemen her zaman Çok sık Genellikle Frequently = sık sık Ender, nadiren, seyrek Bazen, ara sıra Hemen hemen hiç Hiç, hiç bir zaman, asla İstekli Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem. İşe kendi arabalarıyla neredeyse hiç gitmezler. Sınav öncesi neredeyse hiç heyecanlanmam. Hiç sigara içmez. Randevularına asla vaktinde gelmez. I usually play volleyball at the weekend. I don't play on weekdays. 11

12 When I get up in the morning, I want to drink something immediately. (simple present) I need some money. Can you lend me some? (now) People need money in order to live. (simple present) I'm very thirsty. I want to drink something. (now) Conquest N Fetih Congratulate...(on) Vt Tebrik etmek Conqueror N Fatih Consecutive = successive Adj. Ard arda Consensus N Uzlaşma Consequence N Sonuç Consecutively Adv. Bir biri, peşi sıra Construct = built Vt Yapı, bina Consult Vt Danışmak Consumer N Tüketici Contagious Bulaşıcı Constitute Vt Oluşturmak Contemporary Adj. Modern, Çağdaş Convert... (from...to) Vt Dönüştürmek Converse = reverse N Tersi Controversial = disputable Tartışmalı = debatable Contrary N Tersine Contrary= opposite = in Adj. Tersine opposition to Contrary to Prep. Tersine Contribution N Katkı He possess two cars. İki arabası var. (He has two cars.) I have gone. Gittim. Eda's own book. Eda'nın kendi kitabı A character of its own Kendine özgü bir şahsiyet He went to see his boss. Amiriyle görüşmeye gitti. Pet 1) Evde beslenen hayvan, 2) Gözde Teacher's pet Öğretmenin gözdesi Pet Adj. Evcil, gözde, en çok sevilen 12

13 Pet (petted, petting) V Sevmek, Okşamak Pet hate En çok nefret edilen şey veya kimse Pet awersion En çok nefret edilen şey veya kimse Too Adv. 1) Fazla, gereğinden çok It is too early to go (Gitmek fazla erken) 2) De You too can learn Arabic.(Sen de Arapça öğrenebilirsin.) You have to get rid of that house and Mercedes too!(o evi, bir de Mercedes'i elden çıkarman şart!) 3) Cümleyi vurgulamak için kullanılır. I didn't sock him! "you did too!" (Ona yumruk atmadım." Attın." Too much Fazla You've given me too much Bana fazla para verdin. change. Rainy Adj. Yağmurlu Raincoat Yağmurluk Raindrop Yağmur damlası Rainfall Yağış miktarı He raised his hand Elini kaldırdı. Raise Kaldırmak Ancient = old Adj. Eski Compatiable= harmonious= Adj. Uyumlu confirmity Compass N Pusula Compete Vi Yarışmak Competence N Yetenek **** Compensation N Telafi Compensate for = make up Vt Telafi etmek for Competition N Yarışma Competitor = rival N Rakip Compound N Birleşim Create Vt Yaratmak Creature N Yaratık Credibility N Güvenirlik Crime N Suç Criminal N Suçlu Criteria N Ölçüt 13

14 Criticize Vt Eleştirmek Crop N Ürün Crucial =very important Adj. Çok önemli Cruel Adj. Acımasız, zalim Cultivable Adj. Ekilebilir Currently = now Şimdi, halıhazırda Daring = bold Cüretkar Decisive= conclusive Kesin, belirleyici Delighted Adj. Memnun Delight Vt Memnun etmek Delivery N Teslim Deliver Vt Teslim etmek Delicate Adj. Hassas Deliberately = intentionally Adv. Kasden Courage = bravery N Cesaret Achieve = accomplish Vt Başarmak Additive N Katkı maddesi Acknowledge =admit Vt Kabul etmek Achievement = N Başarı accomplishment Acquainted = familiarized Aşina Acquaint..(with) = Aşina kılmak familiarize...with Act Vi Davranmak To aid = to help Vt Yardım etmek Aid =help N Yardım Agenda N Gündem Advantage N Avantaj Adulthood N Yetişkinlik Affection N Şefkat Amuse Vt Eğlendirmek Conditional Sentences = If Koşul cümleleri clause İf clause,+ Main clause Temel cümle ıf clause If he comes early, we will go Conditional sentence,+ main clause out for a walk. We will go out for a walk if Main clause+ if clause he comes early If the weather is nice, we Present When= ıf (in type 0) usually sit in the garden. If the weather is nice tomorrow, we will sit in the Type 0 Future Type 1 14

15 garden. Whether or not ıt rains, the match will be played as scheduled. Whether or not Water freezes if temperature goes below 0. But for our teacher, we couldn't have solved the problem easily. BUT FOR I will give my book to you on condition that you give it back in two weeks. Supposing you hired a big luxuirous house, what furniture would you buy? Supposing Had there been light, we would have been able to find our way through the forest. Type 0 Devrik Yağmur yağsa da yağmasa da maç proğramlandığı şekilde oynanacak. Olsa da olmasa da When = if X-ray V Röntgen çekmek Zealously = eagerly Adv. Şevkle Zealous (for) = eager Adj. Hevesli Zenith = summit N Zirve Wish N Dilek Wish Vt İstemek Wisely = cleverly Adv. Becerikli, akıllı Wreck N Enkaz Warn Vt Uyarmak Watch Seyretmek Wealth N Zenginlik Waste Vt Boşa harcamak If my mother hadn't taken Mixed the last bus, she wouldn't be Type here now. If you had brought bread yesterday, there would be toast for breakfast now. Mixed Type Öğretmenimiz olmasaydı, problemi kolayca çözemezdik. Olmasaydı, koşul anlatan bir bağlaçtır. İki hafta sonra(içinde) geri vermen koşuluyla sana kitabımı vereceğim. Farzet ki, koşul bildiren bir bağlaçtır. Gerçek olmayan bir durum belirttiği için 2. Tip koşul cümlesidir. 3. tip koşul cümlesinin devrik şekli. Eğer annem son otobüsü kaçırsaydı şimdi burda olmazdı. Cümledeki, yesterday ve now zarflarından mixed type olduğunu anlıyoruz. 15

16 Unless you eat healthy food, you may be seriously ill. 1.Type koşul cümlesi If you don't eat healthy food, you may be seriously ill. UNLESS -medikçe, -madıkça, -massa, messe Fred wouldn't do that unless he had your permission. PROVIDED Koşuluyla anlamında koşul cümlesi bağlacı olarak kullanılır. Confess İtiraf etmek, kabul etmek Confession İtiraf, kabul Conflict N Uyuşmazlık, aykırılık, çatışma, mücadele Conflict Zıtlaşmak Conflict with Muhalif olmak Provided he confesses his fault, I will pardon him. The tests in this book can be used for testing purposes, however, only ıf every test is familiar to be students. Given the apportunity, the girl who has got a beautiful voice, would be a famous singer. 1.Type koşul cümlesi 2.Type koşul cümlesi Don't smoke anymore or else you will get cancer. OR ELSE Type 1 Aksi takdirde Yield N Ürün Yield = produce Vt Ürün vermek Yet another IN THE EVENT In the event that they go on a strike, we will have to take some precautions. ONLY IF = IF NOT Contrary to fact = Untrue Nobleman Cast İntensively Bu yapı ile koşul cümlesi yapılabilir. Bir diğer Yapma durumunda. Bu bağlaç koşul bildiren bir bağlaçtır. Gerçeye aykırı Soylu kimse, asilzade Rol vermek Yoğun olarak 16

17 Avid Arzulu, istek Compulsory =required= Adj. Zorunlu obligatory = mandatory Compromise N Uzlaşmak Concept =notion N Kavram Contention N İddia Contest N Yarışma Conflicting Adj. Çelişen Confess to Vt İtiraf etmek Confidence = trust N Güven Applause N Alkış Applicable Adj. Uygulanabilir Arid Adj. Çorak Appreciation N Takdir Appreciative Adj. Takdir edici Awidity Be avid for Enrollment Flag Filing system Find out Ambigous Enable Expeolition Statement Pitiful Torture Prediction Preliminary = first Adj. İlk Racial Adj. Irksal Quarrel N Kavga Qualified Adj. Nitelikli Qualification N Nitelik Quarrel Vi Kavga etmek Recommend Vt Tavsiye etmek Regligent Adj. İhmalkar Reglectful Adj. İhmalkar Widower N Dul erkek Widespread Adj. Yaygın Whole Adj. Tüm İstek, arzu, hırs -e arzulu olmak Kayıtlar Bayrak Dosyalama sistemi Öğrenmek, haberdar olmak, farkına varmak, anlamak Belirsiz, şüpheli Güç, imkan Seyahat, safari Demeç Acıklı İşkence Tahmin 17

18 By means of which = via = Vasıtasıyla whereby Welfare N Refah Witness Vt Tanık olmak Ladies' wear Kadın giysiler Last Son, geçen Last week Geçen hafta Lift Asansör Light Hafif (to) listen to Dinlemek Little Az, küçük A little Biraz Loan Borç para, kredi (to) look like Benzemek Love Sevmek, aşık olmak, sevgi, aşk I love you Seni seviyorum I'm in love with you Sana aşığım I love your smile Gülümsemeni seviyorum, gülümsemene bayılıyorum. Mature Olgun Mean a lot Çok değerli (önemli) olmak You mean a lot to me Benim için çok değerlisin, (önemlisin) Meeting Buluşma, toplantı Men's wear Erkek giysileri Miss Özlemek I've missed you. Seni(sizi) özledim. Money Para Month Ay Moscow Moskova Moustache Bıyık Mouth Ağız Much Çok Too much Çok fazla, aşırı Unhappy Mutsuz Unless -medikçe, -madıkça, -mezse Variety Gösteri Video-player Video Only if you study hard can Only if, başa geçtiğinde cümle devrik olur. you pass the exam. You can't pass the exam if you don't study. You can pass the exam if 18

19 you study hard. Would you mind if I smoked here? Would you mind+ doing? Missive Ratification Wrap up Reputation Incarceration To benefit (from) Lazy Rigorous Outweigh Allude Fred wouldn't do that unless he had your permission Unless I press my suit, I can't wear it at the dinner. Punishment for drunken driving can be severe, particularly if there has been an accident. I wish I had studied psychology when I was a college student. I wish I could solve such a difficult problem as Ali does. IF ONLY = WISH Mektup Onay Paketlemek Ün / ad / şöhret Hapsedilme Den fayda sağlamak Tembel Sert, şiddetli, özenli, dikkatli, titiz Den daha önemli İma etmek Keşke If only you were dancing with me now. He wishes he had worked harder, but ıt's too late now. I wish someone would offer to help me with that work tomorrow. You can't pass the exam unless you study. Relax Vt, Vi Ferahla(t)mak, rahatlamak Release...(from) Vt 1) Salıvermek, serbest bırakmak 19

20 2) Açıklamak Relevance N İlişki Relevant (to) = related İlişkili Reliability N Güvenilirlik Reliable = dependable Adj. Güvenilir Reluctance = unwillingness N İsteksizlik Reluctant = unwilling Adj. İsteksiz Reluctantly = unwillingly Adv. İsteksizce Remind (of) Hatırlatmak Remarkable = notable Adj. Kaydadeğer, dikkate değer Rent N Kira Reply Vi, Vt Cevap vermek Republic N Cumhuriyet Request = ask Vt Rica etmek Promise Vt Söz vermek Prolific = productive = Çok eser veren, üretken, doğurgan firtile Promotion Terfi By means of = via = Vasıtasıyla whereby By heart Ezbere Calculate Vt Hesaplamak Calamity = catastrophe= Felaket disaster Call of = cancel İptal etmek Candidate Aday WISH İstemek, dilemek Who do you wish to see, sir? Wish to do something I wish to see the manager. The prime Minister wished Wish someone to do something the opposition to be more reasonable about the new tax system. Vulnerable Savunmasız Disrespectful Saygısız Whatever Her ne / hiçbir / hiç mi hiç / - rağmen / ne olursa olsun Versed Bilgili, hünerli, tecrübeli Enthusiostically İsteklilik, heves I will go to the party even if Beni davet etmeseler bile partiye gideceğim. they don't invite me. İmagination Hayal gücü, yaratma gücü 20

21 Condemned Kınamak Disintegration Parçalanma, dağılma Estimation Tahmin Territory Ülke, toprak Benefical Yararlı, iyi Refer Yöneltmek Respond Cevap vermek Established Yerleşik Exceed Aşmak Starve Açlık çekmek Attribute Nitelik Meanwhile Bu sırada Premium Sigorta için ödenen prim Side long glance Yan bakmak Proceeding İşlem Anchor Güven veren şey / kimse Fearless Korkusuz Prompt = timely = punctual Adj. Dakik Prompt = cause Vt Sebep olmak Prone (to) Adj. Eğilimi olan Proof Kanıt Proportion Oran İn proportion to (prep.) Oranla Proportional Adj. Orantılı Proportionately Oransal olarak Propose Vt Teklif etmek, önermek Proposal = suggestion N Öneri Proposed Adj. Önerilen Proposition N Fikir Pros and cons Avantajlar ve dezavantajlar Provide = supply Vt Sağlamak Provided that = on Koşuluyla condition that = only if ONLY IF Publicity N Tanıtım Publicly Adv. Herkesin önünde Punctual Adj. Dakik Punctuality N Dakiklik Purchase = buy Vt Satın almak Purchase N Satın alma Put off = postpone = cancel Ertelemek Cümlenin başında kullanıldığında onu takip eden cümle DEVRİK olur. 21

22 Rapidly Adv. Hızlı biçimde Realize Vt Farketmek Reach Vt Ulaşmak Rate N Oran Rather Adv. Oldukça Ratio N Oran Raw material Ham madde React Vt Tepki göstermek Reap the benefit of Yararını görmek Puzzling = mysterious Adj. Esrarengiz Research Vt Araştırmak Research N Araştırma Can't help Elinde olmamak Rescue N Kurtarma Rescue Vt Kurtarmak Requirement N Gereklilik Require = need Vt Gerektirmek Call up = telephone Vt Telefon etmek Capable =able =competent Yetenekli Brutal Acımasız, vahşiyane Before long Çok geçmeden Beg Yalvarmak, dilenmek Behavior Davranış Behave Davranmak Blame N Kabahat, suç Bonus N İkramiye Climate N İklim Cliff N Uçurum Client N Müşteri Brake Vt Fren yapmak Brand new Adj. Yepyeni, gıcır gıcır Build N Yapı Brightly Parlak biçimde Bridegroom N Damat Bride N Gelin Celebrate Vt Kutlamak Census Nüfus sayımı Chimney N Baca Circulate Dolaşmak Come to realize Farketmeye başlamak Combatant Savaşan kişi Combat = fight Savaşmak, kavga 22

23 Collapse Vi Çökmek Collide Vi Çarpışmak Collision N Çarpışma Colleague N Meslektaş Collaborate (with) İşbirliği yapmak Fertile = prolific = Adj. Verimli, çok eser veren productive Fertilizer N Suni gübre Get to know Tanımak Go on = continue Devam etmek Graduate N Mezun Graduate Vi Mezun olmak Gradually Adv. Yavaş yavaş, tedricen Govern = rule Vt Yönetmek Gossip Vi Dedikodu yapmak Grant = give Vermek Gratefull to sb. For smt. Adj. Minnettar olmak Guilty Adj. Suçlu Groom N Damat Guidance N Rehberlik Guilt Suç Handicapped Adj. Özürlü Habitat N Yaşanan yer Productivity N Verimlilik Profit N Kar To profit Vi Kar etmek Property N Özellik Progress N İlerleme Profitable Adj. Karlı, yararlı Profitably Adv. Yararlı biçimde Profound = deep Adj. Derin Profoundly = basically = Adv. Derin bir şekilde deeply Reason N Neden, sebep Reasonable Adv. Makul, uygun Rear Vt Yetiştirmek Reasoning N Akıl yürütme Recall = remember Vt Hatırlamak Receipt N Makbuz Recession N Durgunluk Reciprocal Karşılıklı Recipe N Yemek tarifi 23

24 Previous Adj. Önceki, eski Recognise Vt Tanımak Recover Vt İyileşmek Recovery N İyileşme Reject Vt Reddetmek Regret Vt Pişman olmak Regional Adj. Bölgesel Responsible (for) Adj. Sorumlu Television not only informs us but (also) entertains us. Television informs us. In addition, it entertains us. John plays basketball. In addition, he plays volleyball. In addition to basketball, John plays volleyball. Besides basketball, John plays volleyball. John plays not only basketball but also volleyball. Regular exercise improves one's physical fitness. Also, it rains the heart muscle. Regular exercise both improves one's physical fitness and trains the heart muscle. As well as improving one's physical fitness, regular exercise trains the heart muscle. She was absent from class because she was ill. On account of her illness, she was absent from class. As she was ill, she was absent from class. She was ill; consequently, she was absent from class. Mary is shy. Similarly, Margeret is very timid. 24

25 Just as Mary is shy / timid so is Margeret. Similar to Mary, Margeret is very timid / shy. Bill, like his brother, works hard. Both Bill and his brother work hard / show great diligence. Just as Bill works hard / shows great diligence, so does his brother. Write, writing Yazmak Admire, admiring Hayran olmak Hope, hoping Umut etmek Hide, hiding Saklanmak Shave, shaving Traş olmak Amaze, amazing Şaşırtmak Dine, dining Akşam yemeği yemek Ride, riding Binmek Stop, stopping Durmak Beg, begging Dilemek Sit, sitting Oturmak Run, running Koşmak Rub, rubbing ***** Ovmak, sürtmek Set, setting Kurmak Listen, listening Dinlemek Happen, happening Vuku bulma Prefer, preferring Tercih etmek Refer, referring İşaret etmek Open, opening Açmak Ripen, ripening Olgunlaştırmak Begin, beginning Başlamak Control, controlling Kontrol etmek Study, studying Çalışmak Reply, replying Cevap vermek Try, trying Denemek Play, playing Oynamak Buy, buying Satın almak Enjoy, enjoying Hoşlanmak Die, dying Ölmek Lie, lying Uzanmak 25

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T SHOULD = HAD BETTER = OUGHT TO should : hafif zorunluluk, gereklilik had better : iyi olur ought to : yukardakilerle yakın anlamda SHOULD Özne +should /ought to+ fiil(1) +nesne OLUMLU / AFFIRMATIVE FORM

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri.

Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Sevgili dostlar, Aşk hayatımızın en güzel şeyi. İşte İngilizce de aşk üzerine söylenmiş çok güzel sözler ve onların çevirileri. Aşk tadında yaşamanız dileğimizle I love you! > Seni I love you more than

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less

Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Lesson 45: -er, more, less Ders 45: -er, more, less Reading (Okuma) Jason is more active than Kevin in the class. ( Jason sınıfta Kevin den daha aktif.) This cellphone is cheap, but that one is cheaper.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. "If clause + main clause"

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. If clause + main clause IF CLAUSES "If clause + main clause" Koşul cümleleri temel olarak if'in içinde bulunduğu if cümleciği ve sonucun bildirildiği bir ana cümleden oluşur. Cümle kuruluşunda main clause'un IF clause'dan önce

Detaylı

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız

Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavı İngilizce seviye tespit sınavımız Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile İngilizce Seviyenizi Öğrenin! İngilizce seviye tespit sınavı, sorulara vermiş olduğunuz cevaplara göre seviyenizi tespit etmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like?

TEST - 1 İNGİLİZCE. 10. Verilen ifadelere göre hangi seçenekteki kişiden bahsediliyor? What s your friend like? FRIENDSHIP KONU TESTİ 8.Sınıf TEST: 1 1, 2 ve 3. sorularda verilen resimlere göre uygun gelen seçeneği bulunuz. 4. soruda verilen cümleyi ifade eden görsel hangi seçenektedir? 1. 4. Arda is a generous

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week

İmran Ünal ER 1. AŞAMA. Vocabulary of the Second Week 1. AŞAMA Vocabulary of the Second Week İNGİLİZCE OKUNUŞ TÜRKÇE Örneğin: Sabah dişleri fırçalarken Apple Eypıl Elma Family Femili Aile Holiday Holidey Tatil Thank Tenk Teşekkür etmek Student Sutıdınt Öğrenci

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi

1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi 1. Sınıf - 5. Ünite Anadolu Üniversitesi Free Time / Boş Zaman Ünite 5 te bu konuları öğreneceksiniz Geniş zaman kullanarak soru sormayı Yaptığınız bir şeyi hangi sıklıkta yaptığınızı söylemeyi Boş zaman

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person.

MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ. 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 3. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland is a very active person. Engineer: Mühendis Germany: Almanya Very active: Çok aktif Person:

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI

8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİTAPÇIK TÜRÜ 8. SINIF I. DÖNEM YABANCI DİL DERSİ (İNGİLİZCE) ORTAK SINAVI 29 KASIM 2013 Saat : 12.00 8. SINIF YABANCI DİL (İ İLİZCE) TESTİ 2013 Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Şubesi

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları

MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları MDZ-326 Đş Hayatında Yabancı Dil Dersi Ders Notları Yard. Doç. Dr. Özgür Akkoyun oakkoyun@gmail.com http://www.dicle.edu.tr/a/oakkoyun Şubat-2012-Diyarbakir UNIT 1 The Tenses 1. The Simple Present Tense

Detaylı

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTAK (MAZERET) SINAVI 11 MAYIS 2014 Saat: 11.20 Y 1-8. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 1. oss : If you work for us, you ll have job security.

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals.

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals. UNIT CONTENTS PAGE 1 Present Perfect Continuous Tense 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Past Perfect Tense Future Continuous and Future Perfect Tense Modals Adjectives Adjective Clauses Noun Clauses Direct

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

"cozum.zekakupuyayinlari.com.tr" web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz.

cozum.zekakupuyayinlari.com.tr web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz. "cozum.zekakupuyayinlari.com.tr" web adresinden cevap anahtarı linkine tıklayarak doğru, yanlış ve netinizi hesaplayabilirsiniz. İNGİLİZCE 4. 1. Merkezi Yazılı 1 While we... on the street, a thief... to

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır.

Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Simple Past Tense (Di-li geçmii zaman) (PAST TENSE) yardımcı fiili ( Did) Geçmiş zamanda olumlu cümlede fiillerin 2. hâli (ed) takısı almış hâli kulanılır. Düzenli fiilleri 2. hale koymak için d, ed veya

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ÜNİTE 10 MODALS (1) YABANCI DİL II YILDIRAY KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. can. could. may. might. be able to. will. Bu ünitede amaçlanan kazımlar;

ÜNİTE 10 MODALS (1) YABANCI DİL II YILDIRAY KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. can. could. may. might. be able to. will. Bu ünitede amaçlanan kazımlar; MODALS (1) İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ can could may might be able to will HEDEFLER YABANCI DİL II YILDIRAY KURNAZ Bu ünitede amaçlanan kazımlar; İngilizcede kiplerin (modals)

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide

Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more. Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek. kat kat fazla, gitgide Lesson 47: like better, like the best, much more, more and more Ders 47: tercih etmek, en çok sevmek kat kat fazla, gitgide Reading (Okuma) Which do you like better, English or Spanish? I like English

Detaylı

Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil

Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil Lesson 48:... enough to + verb, too... to + verb Ders 48:... yeterli/kafi + fiil, çok fazla/ aşırı... (to) + fiil Reading (Okuma) Your son is old enough to drive. ( Oğlun araba kullanacak kadar büyük.

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı