İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2)"

Transkript

1 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (2) 1. Soruda, seçeneklerde intensifier içermeyen cümle sorulmuş. Intensifier sıfat, zarf ya da fiil gibi yapıları niteleyen ve genellikle zarf olan yapılardır. C seçeneğinde intensifier yoktur. Diğer seçeneklerde pretty, fairly, completely ve really intensifier dır. 2. Soruda iki (di-) heceli (-syllabic) kelime sorulmaktadır. Neither hariç diğer kelimeler tek hecelidir (monosyllabic) cümlede zamir görevinde kullanılan kelime (whom) ancak bir nesnenin yerine geçebilir. Ancak bu cümlede eksik olan got lost fiilinin öznesidir. Dolayısıyla cümlede whom değil who kullanılmalıydı. 4. cümlede ise bir sıfat cümleciği (adjective clause) değil isim cümleciği (noun clause) kullanılmıştır. Bir sonraki toplantının çok daha sonraki bir zamanda yapılması gerektiği önerisi ifadesinde niteleme değil öneri kelimesine dair bir açıklama vardır. Bu durumda ifade sıfat değil isim cümlesi olduğundan which değil that kullanılır. 3. Soruda, seçeneklerde dangling modifier içeren cümle sorulmuş. Dangling modifier cümle içerisinde nitelediği öğenin olmadığı yapıdır. A seçeneğinde, walking cümlenin devamındaki the bus öznesini nitelemediği için dangling modifier yapısına örnektir. 7. Soruda derivational affix örneğinin olduğu seçenek sorulmuş. Derivational affix eklendiği kelimenin anlamını ya da yapısını değiştiren yapım ekleridir. D seçeneğinde aslı subsidy olan kelime ek alarak yapısı değişmiş ve subsidize olmuştur. 4. Soruda cümlelerin hangisinde iki anlamlı (ambiguous) cümle olduğu sorulmaktadır. D şıkkındaki cümle Tek gözlü tavşanı gördün mü? [Could you see (the rabbit with one eye?)] ve Tavşanı, tek gözle gördün mü? [Could you see the rabbit (with one eye?)] şeklinde çevrilebilir. 5. Soruda dependent clause içermeyen seçenek sorulmuş. Dependent clause anlamca ana cümleye bağlı olan, tek başına cümle olmayan yapılardır. E seçeneğinde or ile bağlanan her iki cümle de independent clause yani tek başına kullanılabilen yapılara örnektir Soruda hangi cümlede noktalama hatası olmadığı soruluyor. A şıkkında, a friend from college ifadesi ara sözdür ve bu ifadenin iki virgül arasında kullanılması gerekir. B şıkkında ikinci cümleden önce noktalı virgül kullanılmalıydı. D şıkkında cümle Suppose that ile başladığından bir soru cümlesidir, dolayısıyla nokta ile değil bir soru işareti ile bitmelidir. E şıkkında is sınıfta alkışlayan tek kişi ifadesinden ötürü burada nonidentifying clause vardır. Bir diğer ifadeyle alkış eylemini yapan tek kişiyse (the only one) bir kez daha who applauded demeye gerek yoktur. Yine de kullanılacaksa adjectival clause (sıfat cümleciği) iki virgül arasında kullanılmalıdır.

2 9. Soruda little kelimesinin farklı kullanımı sorulmuş. E seçeneğinde little ifadesinin fiili niteleyip zarf olarak kullanıldığı, ancak diğer seçeneklerde ismi nitelediği; sıfat olarak kullanıldığı görülmektedir. 10. Soruda ayrışmanın arttığı savaş sonrası dünyada Bloom un taksonomisinin karmaşaya bir çare (antidote) olduğu ifade ediliyor. The formal lecture is among the oldest teaching methods and has been widely used in higher education for centuries. Potential benefits of a good lecture include (14) presenting analyses and showing relationships between dissimilar ideas (15/D); summarizing and presenting an overview of a topic (15/C) that can set the stage for reading and further discussion; supplementing and expanding the knowledge presented in a textbook (15/B) or other source of information; inspiring and motivating students to learn about a topic or subject matter; tailoring the presentation of information to the needs or capabilities a particular group of student (15/A). While a lecture may benefit students in these and other ways, lecturing alone cannot ensure that students become active learners (14) (16). Using lectures in combination with other kinds of instruction, such as discussion and cooperative learning, can increase their effectiveness (16). 11. Bazı metedoloji ekolleri öğretmeni dil için ideal model olarak görür, oysaki diğerleri öğretmeni altyapı sağlayıcı olarak görür. Cevap, oysaki, bununla birlikte anlamına gelen whereas bağlacıdır. 14. Parçada üniversitede konferans formunda ders vermenin öğrenciler için tek başına yeterli olmasa da birçok faydası olduğundan bahsediliyor. 12. Cümlede, İngilizce öğrencilerinin, başarılı okuyucular olup olmadıklarını anlamaları için okuma yaparken belirli bir amaçları olmalıdır. düşüncesi ifade ediliyor. Olup olmadığı, yapıp yapmadığı gibi anlamları karşılayan sözcük İngilizce de whether dır. 15. Parçada bahsedilmeyen bir özellik E şıkkında verilmiştir. Parçada konferans formundaki ders anlatımının eski fikirleri inkar edip yenilerini inşa etmek gibi bir işlevi olduğundan bahsedilmiyor. 13. Özgün materyaller okumak tüm seviyelerdeki öğrencileri motive eder çünkü okumak onlara dili gerçekten kullanabildikleri hissini verir. Cümlede genel geçer bir yargı ifade edilmektedir Soru kökündeki conclude kelimesinden de anlaşılacağı üzere, parçanın vardığı düşünce ya da bir diğer ifadeyle ana fikrin başka bir şekilde ifadesi isteniyor. Konferans tarzı ders anlatımının birçok faydası olsa da tek başına yeterli olamayacağı başka öğretim yöntemleriyle desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor. Parçada geçen in combination with ifadesi doğru cevapta scaffold (support) kelimesiyle yer değiştirmiştir.

3 17. Öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Dave e, Kate in verdiği cevap aynı fikri destekler mahiyette olmalı. Çünkü Dave 2. cümlesine Also ile başlıyor ve yine öğrenci öğretmen uyumundan bahsediyor. Bu durumda boşluktaki ifade kendinden önce ve sonra gelen fikirlerin benzer şekilde ifade edilmesini gerektirmektedir. 22. Scaffolding kavramının açıklandığı metnin son cümlesinde öğrenme sürecinde öğretmenin aşamalı olarak sorumluluğu öğrenciye bıraktığı ifade ediliyor. A şıkkındaki progressively removed ifadesi paragrafın son cümlesindeki gradually shifts ifadesinin neredeyse birebir karşılığıdır. 18. Ders kitaplarında dil becerilerine eşit oranda yer ayrılmamasıdan behsederek başlanılan diyaloğun devamında özellikle konuşma becerileri için asıl ihtiyacın ne olduğuna dair bir ortak payda olmadığı ifade ediliyor. Adem in ders kitaplarındaki belirleyici faktörün dilin gerçek kullanımı değil de sezgi olduğunu belirtmesi üzerine Brian araştırmaların da bu fikri desteklediğini yani ders kitaplarında gerçek / özgün (real or authentic) dilin eksikliğini teyid ettiğini ifade ediyor. 19. Öğretmenin dil öğrenimindeki işlevini soran Carol a Andy nin verdiği cevapta öğretmenin önemli rolünden bahsedilmeli. Çünkü Carol son cümlesinde öğretmenin ilgi odağı olduğundan bahsediyor. Bu durumda Andy öğretmenin rolü ile ilgili gayet olumlu bir yargıda bulunmuş olmalı. 20. Günlük öğretim pratiklerinin, öğrencinin ilgisizliğini tersine çevirmede motivasyonu doğrudan artırma çabalarından daha etkili olduğunun ifade edildiği cümlenin anlamı farklı sözcüklerle C şıkkında muhafaza edilmiştir. 23. Direct Approach da gramer tümevarımsal şekilde öğretilir. Kurallar, hedef dille uygulama ve tecrübeler yoluyla genellenir. Ancak hedef dilin sözlü yeterliliğinden çok sonra fiiller ilk olarak kullanılır ve sistematik şekilde çekimlenir. İleri düzey öğrenciler anlamak ve zevk almak için edebiyat okurlar. Edebi metinler gramer yönüyle analiz edilmez. Hedef dille ilgili kültür de tümevarımsal şekilde öğretilir. Kültür dili öğrenmede önemli bir özellik olarak düşünülür. Boşluktan sonra kullanılan conjugated only much later ifadesi E seçeneğinde geçen generalized from the practice and experience ifadesiyle anlam bakımından örtüşmektedir. 24. Son cümle hariç dört cümlede corpus temelli dil bilim in ne olduğuna dair açıklamalar yapılmış. Ancak E şıkkında corpora dahil eğitim teknolojisinin sınıfta yer bulup bulmamasına veya ne kadar) dair devam eden bir tartışma olduğundan bahsedilmektedir. Son cümle daha genel ve kapsayıcı bir anlam içerdiğinden yanlış şıktır. Bir diğer ifadeyle E şıkkı başlı başına bir paragrafı başlatabilecek kadar kendi içinde bütünlüğü olan bir cümledir. Not: Corpus tekil, corpora bu kelimenin çoğul halidir. Derlem veya söz dağarcığı anlamında kullanılmaktadır. 21. Dil sınıfında öğrencilerin öğrenme stratejileri eksiklikleri etkili öğrenmelerine engel olur. şeklinde çevrilebilecek ifadeye en yakın anlam A seçeneğinde verilmiştir Öğrencilerin motivasyonunun sınıf içinde öğrendiklerinin beklentileriyle uyumlu olması durumunda yüksek olacağından bahsedilen paragrafta 4. cümle akışı bozmaktadır. Çünkü konu öğretmenlerin farkında olmadan davranışlarıyla öğrencilerin katılımını olumlu ya da olumsuz etkelemeleriyle ilgili değil.

4 26. Türkçe ye aynı adla çevrilen Brave New World bilim kurgu alanında çok önemli bir 20. yy eseridir yüzyılın en önde gelen şairlerindn John Donne ın adı geçen eserinde iki sevgilinin ruhları bir pergelin ayaklarına benzetilmiş. Ruhların bütünlüğü ile pergelin parçaları arasında bir benzetme yapıldığı düşünüldüğünde cevabın mecaz anlamına gelen conceit olduğu anlaşılıyor. Yine bir söz sanatı olan (figure of speech) benzetme, teşbih anlamı taşıyan D şıkkındaki simile kavramının özelliği ise cümle içinde as as ya da like gibi benzetme edatı içermesi zorunluluğudur. 32. False, irrelevant, divert attention, mislead, ve false conclusions ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu edebi teknikte okuyucuyu yanıltma veya hile kullanımı vardır. Dikkati başka yöne çevirmek için ortaya bir konu atmak olarak ifade edilebilecek bu tekniğin adı red herring dir. 33. Seçeneklerden hangisinde yer bildiren işaret zamiri (place deixis) olduğu sorulmaktadır. A, C, D, ve E seçeneklerinin aksine B seçeneğinde geçen there ifadesi bu cümlede bir yere gönderme yapmaktadır. 28. Söz sanatlarından kişileştirmenin (personification) sorulduğu soruda E şıkkında geçen sıcak ortamın misafirleri kucaklaması ifadesi, kucaklama eylemi cansız varlıklarda görülemeyeceğinden, kişileştirmeye örnektir. 29. Paragrafta verilen bilgiler arasında, A şıkkında geçen yazar ve okuyucunun tercihlerinin bütünleşmesi, B şıkkında geçen edebi dilde sınır olmaması, C şıkkında geçen okuyucunun yazarın içerik ve uzunluk tercihinden etkilenmesi ve D şıkkında geçen mecaz dilinin imgelerden oluşan bir dilden ayrışması gerektiği bilgisi yer almamaktadır. Paragrafta bir yazarın tarzının yansıdığı dilde kullandığı mecazi dilin ya da imgelerin okuyucunun algısında, zihninde önemli bir rol aldığı ifade ediliyor. 30. Bir genç kızın toplumun alt sınıfından üst sınıfına geçiş sürecinde yaşadığı iç ve dış dönüşümü anlatan ve bir klasik olarak kabul edilen, Shaw un Pygmalion adlı eseridir. 31. Açıklama kısmına verilen fabl, masal, çocuk edebiyatı kelimeleri Alice Harikalar Diyarı kitabıyla tanınan Lewis Carroll ismiyle birleştiğinde doğru cevabın C şıkkı olduğu anlaşılmaktadır Dil edinimi için ergenlik döneminde biten ideal/ belirli bir dönem olduğu düşüncesi Kritik Dönem Hipotezi nde (Critical Period Hypothesis) karşılık bulmuştur. 35. Kelimelerin ve onların oluşturduğu ifade ve söylemlerin tek başlarına tamamen bir anlam ifade etmeyeceğini ve ancak konuşmanın gerçekleştiği durum/bağlam içerisinde anlam kazanabileceğini öne süren, dil bilimin alt başlıklarından biri olan Pragmatics (Kullanım Bilim / Edim Bilim) dir. 36. İki ayrı kelimenin birleşiminden (blending=creating by mixing) oluşan kelime, global ve English kelimelerinden oluşan globish dir. 37. Önemli bir anahtar ifadenin -formality scale- yer aldığı soruda sosyal dil bilimin alanlarından olan, belirli bir durumda hangi biçimde, resmiyette veya usulde konuşulacağını/yazılacağını temel alan bir kavram register sorulmaktadır.

5 38. Simon cevabında iki konuşmacının da zaten bildiği kelimenin (film) tekrarını önlemek için one kelimesini kullanmayı tercih etmiştir. Bu durumda bir kelime başka bir kelimenin yerine kullanılmıştır. Ellipsis de olduğu gibi kelime tamamen atılmamış bunun yerine başka bir kelime tercih edilmiştir (film=one). Bunun dil bilimdeki karşılığı substitution dır. 39. Konuşma ve yazmada uyumlu/tutarlı metinlerin oluşturulmasını temel alan ve İletişim Becerileri nden biri olan kavram discourse competence dır. 40. Sosyal dil bilimde konuşma analizlerinde iletişimsel davranışların temel ihtiyaçlarından olan kavram(lar)ın sorulduğu sorunun cevabı E şıkkı dır. Konuşmacılardan birinin ötekini dinlediğini, onu onayladığını ya da ona karşı çıktığını ifade etmek için kullanılan hmm, yeah, uh huh gibi başlı başına anlam ifade etmeyen sözcükler (backchanneling); bir diyalogda kelime tekrarını önlemek için bazı kelimelerin kullanılmaması (ellipsis); bir konuşmada konuşma sırasını elde etme (turntaking); ve karşılıklı iletişimde birbirini tamamlayan ifadelerin (adjacency pairs) (-Thank you./-you re welcome. gibi) tamamı iletişimin olmazsa olmazlarından, en gerekli (core) ünitelerindendir. 41. Kelime türetme, yeni kelime oluşturmak için ön ek ya da son ek kullanılmasıdır. Bu süreç soyut ve daha çok bilişsel olduğu için young learners (3-9 yaş) yerine older children (10-12 yaş) ve yetişkinler için daha uygun bir sınıf etkinliğidir. 42. Öğrencilerin sınıf dışında iletişim kurabilmeleri için gereken dilin, sınıf-tabanlı dil öğrenimi ile verilebileceğini savunan felsefi yönelim Communicative Language Teaching dir. 43. Öğretmenin olumlu çabaları işe yaramıyorsa, cezaya başvurması gerekli olabilir. Bu, davranışı değiştirmede etkili bir yoldur, ancak cezanın istenmeyen etkileri olduğundan dolayı öğretmenler cezayı kullanma konusunda dikkatli olmalıdır A seçeneğinde verilen ifadenin aksine L1 öğrenme ortamı L2 öğrenme ortamından oldukça farklı olabilir. 45. Beyin fırtınası, bir konu hakkında öğrencilerin mümkün olduğunca fazla kelime kullanmasını, yorum yapmasını ve soru sormasını gerektiren bir etkinliktir. 46. İçsel olarak motive olan insanlar (intrinsically motivated) içsel ödülü amaçlar, diğer bir deyişle D seçeneğinde verilen yeterli ve özerk olmayı amaçlar. Diğer seçenekler ise dışsal motivasyona (extrinsic motivation) örnektir. 47. Yapılan araştırmalar, dil bilgisinin bir yabancı dilin öğrenilmesinde ve kullanılmasında, kullanılan kelime dağarcığı ile yakın bir biçimde bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. B seçeneğindeki independent ifadesi bu fikrin tam tersini ortaya koyduğundan yanlıştır. 48. Dikte (Dictation) bütünleştirici bir testtir. Çünkü Bir dili kullanmak için gerekli olan dil bilgisi (grammatical) ve söylem (discourse) yetkinliklerinden faydalanır. 49. Comprehensible input, öğretmenin dil öğretirken öğrencilerin dili anlayabileceği şekilde seviyelerinin biraz üstünde girdi sağlamasıdır. Bu süreçte görsel, işitsel ve dokunsal gibi çeşitli girdi sağlamak önemlidir. Bundan dolayı B seçeneği only ifadesinden dolayı doğru değildir. 50. Code-switching, ikinci dilde sözlü anlatım içinde birinci ya da üçüncü dilin kullanılmasıdır. Öğrenciler edinimin ilk aşamalarında, eksik bilgiyi vermek için diğer dile geçiş yapabilir.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 3 Sayfalar/Pages: 36-52 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Öz

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Investigation of Self-Regulated Learning Abilities of College Students

Investigation of Self-Regulated Learning Abilities of College Students Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2009, vol: 42, no: 2, 129-161 Investigation of Self-Regulated Learning Abilities of College Students Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI * Esra AZAPAĞASI

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ

İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM 3.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI NIN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA UYGUNLUK DÜZEYİ Hazırlayan Menşure

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Firdevs.gunes@gmail.com Özet Dil eğitiminin önemli bir anahtarı olan dil bilgisi,

Detaylı

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi

Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerilerine Etkisi Mehtap Acar mehtap.y.acar@gmail.com Özet Araştırmacının yüksek lisans tezinden alınan bu çalışmada

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251. Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286 ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 265/286 REFLECTIONS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODS ON GRAMMAR TEACHING WITHIN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: COMMUNICATIVE APPROACH, GRAMMAR

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 706-722 VIEWPOINTS OF TEACHERS ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT CHİLDREN THAT ARE FOUR-SİX YEARS OLD 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN

Detaylı

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE

YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE YABANCI DİLDE KELİME ÖĞRETİMİNDE RESİMLERİN SEVİYE VE TAKSONOMİYE UYGUN KULLANIMI Filiz METE Öz: Yabancı dil öğretiminde kelime hazinesi dil becerilerinin gelişiminde etkilidir. Öğretilecek kelimelerin

Detaylı

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a

TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a 53 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(1(ÖZEL)), 53-63 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 TÜRKÇENĠN YABANCI DĠL OLARAK ÖĞRETĠMĠNDE KALIP SÖZLERĠN ETKĠNLĠKLERLE ÖĞRETĠMĠ a TEACHING FORMULAIC

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

İLKÖĞRETIM 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KITABINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

İLKÖĞRETIM 6. SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KITABINDAKİ SORULARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: C0071 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: December 2007 Accepted: June 2008 2008 www.newwsa.com

Detaylı

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi

Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi Eğitim ve Bilim 2013, Cilt 38, Sayı 169 Education and Science 2013, Vol. 38, No 169 Program Geliştirmenin İlk Basamağı: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İhtiyaç ve Durum Analizi The First Step in

Detaylı

İşitme Engelli Çocukların Okuma-Yazma Öğrenmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri **

İşitme Engelli Çocukların Okuma-Yazma Öğrenmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri ** İşitme Engelli Çocukların Okuma-Yazma Öğrenmelerine İlişkin Öğretmen Görüşleri ** Teacher Opinions About Hearing Impaired Children s Literacy Learning Eren Sarıkaya Yıldız Uzuner To cite this article/atıf

Detaylı

DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ

DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 29, Sayfa 303-319, 2010 DİNLEME METİNLERİNDEN ÖNCE VE SONRA SORULAN SORULARIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİ DÜZEYİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları

Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları Dil Bilgisi Konularının Öğretim Sorunları Ahmet Zeki GÜVEN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD, ahmetzekiguven@hotmail.com Özet Dil bilgisi öğretimi yıllardan beri gerek ilköğretimde,

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI

GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK ÖĞRETĐMĐNDE DĐNLEME BECERĐSĐNDE KULLANILMASININ AVANTAJLARI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ĐNGĐLĐZ DĐLĐ VE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ GÖREVE DAYALI ÖĞRETĐM YÖNTEMĐNĐN TÜRKÇE NĐN YABANCI DĐL OLARAK

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ANDRAGOJİK İLKELERE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ PROBLEM TEMELLİ MESLEKİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece

Editorial Board. Guest Editor of this Issue. Dr. Ahmet Baytak - Harran University / Turkey. Dr. Antonis Lionarakis - Hellenic Open University / Greece Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 5 Special Issue of International Conference on Innovation and Challenges in Education CICE 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org

Detaylı