BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.femakademi.net BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez )"

Transkript

1 BÖLÜM KONU ALT BAŞLIKLAR BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlıların Ortak Özellikleri Ve Temel BileĢenler BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Hücre Yapısı Ve Madde TaĢınması BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Hücre Bölünmesi BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Yönetici Moleküller Ve Protein Sentezi BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez ) BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma C3 C4 Ve Cam Metabolizması BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Meristem Dokuların Filogenetik Gruplandırılması BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Dimi Dokular Ve OluĢumu BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Kök, Gövde Ve Yaprağın Ġnce Anatomisi BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Bitkilerde Beslenme Ve Hareket BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Bitkisel Hormonlar BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Fotoperyodizm BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) Sindirim Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) Solunum fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) DolaĢım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) DolaĢım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) BoĢaltım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) Hareket Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) Duyu Fizyolojisi Ve Sinir Sistemi Fizyolojisi Üreme Fonksiyonları BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Sinir Sistemi Ve Duyu Organlarının Yapısı ) Endokrin Sistem Ve DavranıĢ Fizyolojisi; Deri, Ġskelet Ve Kas Sistemi, Vücut BoĢlukları, Sindirim, DolaĢım, Solunum, BoĢaltım Sistemleri Üreme Organları Ve Endokrin Organlar Epitel, Kıkırdak, Bağ, Kemik, Kan, Kas ve Sinir Dokularının Temel Özellikleri, Bu Dokuların Sınıflandırılmaı BİYOLOJİ Ekoloji Temel ekolojik Kavramlar, Habitat, Ekolojik NiĢ, Ekosistem BİYOLOJİ Ekoloji Biyojeokimyasal Döngüler ( Karbon Azot, Fosfor Döngüleri ) BİYOLOJİ Ekoloji Sıcaklık, Ġklimsel Özellikler Ve Toprak Faktörlerinin Bitki ve Hayvan için Önemi BİYOLOJİ Ekoloji Populasyonlar Arası Ve Populasyon Ġçi ĠliĢkiler BİYOLOJİ Ekoloji Biyomlar ( YaĢam KuĢakları ) BİYOLOJİ Ekoloji Populasyon Ekolojisi BİYOLOJİ Ekoloji Kommunite Ekolojisi BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Karakterler BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Taksonomik Kategorilerde Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Archeae, Prokaryor Ve Eukaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Archeae Canlılarının Özellikleri Ve YayılıĢlarına Neden Olan Faktörler Ve YayılıĢ Alanları BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Prokaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması Prokaryotik Yapıdaki Mavi YeĢil Algler, Mantarlar, Likenler, Ciğerotları, Kara Yosunları Ve Eğreltiler Çiçekli Bitkiler ( Açık Tohumlular-Gymnospermler Ve Kapalı Tohumlular-Angiospermler ile Tek Çenekliler- Monokotiledonlu-Çift Çenekliler-Dikotiledonlu- Bitkiler Ve Özellikleri BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Regnum Prostitadan Phylumannelidaya Kadar Omurgasızlarların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Phylum Arthropoda Ve Phylum Echinodermatanın Ayrıca Omurgalılar Olarak Kabul Edilen Yuvarlak Ağızlı Balıklar, Kıkırdaklı Balıklar, Kemikli Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, KuĢlar Ve Memelilerin Genel Özellikleri BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Mendel Kanunları BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Kalıtım ( EĢeye Bağlı, Epistasi Vb ) BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Kromozom Anomalileri BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Populasyon genetiği BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Gen Mühendisliği BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Yeryüzündeki Hayatın BaĢlangıcı Ve Canlılığın Ortaya ÇıkıĢına Ait GörüĢler Ve Teoriler (Abiyogenez, Kosmik teori, Heterotrof Ve Ototrof Hipotezleri, Darwinizm, Lamarckizm, Neodarwinizm, Adaptasyon, Tabii Seleksiyo Ve Mutasyon, Evrime Poleontolojik, Anatomik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Delilleri BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Öğretim Programı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Coğrafyaya GiriĢ COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Harita Bilgisi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Ġzohipsler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Coğrafi Konum COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Dünyanın ġekli Ve Hareketleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Mevsimler Ve OluĢumu COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Yerin Yapısı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Kıtaların Kayması

2 COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Jeolojik Zamanlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Topoğrafya Ve Kayaçlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Ġç Kuvvetler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Türkiye'nin Ana Yer ġekilleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Çözülme Ve Kütle Hareketleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Akarsu Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Karst Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Kurak Bölge Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Buzul Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Yapıya Bağlı Olarak OluĢan Topoğrafya ġekilleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Atmosfer COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Basınç Ve Rüzgarlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Nemlilik Ve YağıĢ COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Ġklim tipleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Türkiye'nin Ġklimi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Yeraltı Suları Ve Kaynaklar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Akarsular COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Göller COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Denizler Ve Okyanuslar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak OluĢumunu Etkileyen Faktörler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak OluĢumundaki Olaylar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak Horizonları COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) BaĢlıca Toprak Tipleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Örtüsünün DağılıĢını etkileyen Faktörler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Formasyonları COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Formasyonlarının Coğrafi DağılıĢı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) BiyoçeĢitlilik COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Enerji AkıĢı Ve Madde Döngüleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Ekosistemlerin ĠĢleyiĢi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Milli Parkalar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Çevre Sorunları COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Nüfüs Ve Yerleşme ) Nüfus Coğrafyası COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Nüfüs Ve Yerleşme ) YerleĢme Coğrafyası COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ekonomik Faaliyetler COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Tarım COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Hayvancılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Balıkçılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ormancılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Madencilik COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Enerji Kaynakları COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Sanayi COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) UlaĢım COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ticaret COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Turizm COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Bölge Kavramı COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Siyasi Coğrafya'da BaĢlıca GörüĢler COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Dünyadaki Askeri, Siyasi Ve Ekonomik Örgütler COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Türkiye'nin Siyasi Ve Jeopolitik Önemi COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Asya COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Avrupa COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Afrika COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Amerika COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Okyanusya COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Kutup Bölgeleri COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Coğrafya Dersi Genel amaçları DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam Öncesi Arabistan Ve Araplar'da Dini, Sosyo-Kültürel Hayat DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Muhammed' in (SAV) Peygamberlik Öncesi Hayatı DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam'ın Mekke Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam'ın Medine Dönemi

3 DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Muhammed' in (SAV) Ahlak Ve KiĢiliği DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Ebubekir Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Osman Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Ali Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Ġlmi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadislerin Korunması Ve Kayıt Altına Alınması DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadislerin Tasnifi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Temel Hadis Kaynakları DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Eğitim-Öğretim Adabı DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Ravi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Öğrenim Ve Öğretim Yöntemleri DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis ÇeĢitleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ın Nuzülü Ve MetinleĢmesi DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ın Nuzülü Ve Niteliği DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tefsir, DoğuĢ Ve Tedvini DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Temel Tefsir Yöntemleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tefsir Ekolleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an Lafızlarına Ve Manalarına Dair Ġlimler DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tarihi Olgularla ĠliĢkili Kur'an Ġlimleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ı Anlama Ve Yorumlamada YöneliĢler DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Din Ve Ġnanç DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġslam Dini Ve Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Allah Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Melek Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Kutsal Kitap Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Peygamber Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ahiret Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Kader Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġnanç Ve DavranıĢ ĠliĢkisi DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġnançsızlık DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Ġbadet DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Temizlik DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Namaz DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Oruç DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Zekat DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Hac Ve Umre DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Kurban Ve Adak DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Yemin Ve Keffretler DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Haram-Helaller DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ve Ahlak DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ahlakının Kaynakları DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ahlak Teorileri DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam ahlakının Temel Kavramları DİKAB Ġslam Ahlakı Aile Ve Toplumsal Ahlak DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Sanat DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Erken Dönem Ve Osmanlı Dönemi Mimarisi DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Hat Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Tezhip Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Minyatür Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Cilt Ve Ebru Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Türk Çini Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Türk Din Musikisi DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mezhepler Tarihine GiriĢ DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mezheplerin Ortaya ÇıkĢ Nedenleri DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Yönetim, Ġman-Küfür Ve Kader Meselesi Etrafında OluĢan Ġlk Mezhepler DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları ġiilik DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Nusayrilik, Dürzilik, Yezdilik DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Alevilik Ve BektaĢilik

4 DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mehdilik Ġnancı Temelinde OluĢan Geç Dönem Mezhepleri DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları ÇağdaĢ Ġslami Akımlar DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din Sosyolojisinin DoğuĢu Ve GeliĢimi DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Ġslam Dünyasında Ve Türkiye'de Din Sosyolojisi DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Dinin Sosyolojik Manası DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Toplumsal DeğiĢim Ve Din DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din- Devlet ĠliĢkileri DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) KüreselleĢme Ve Din DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din Ve Terör DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Din, Dindarlık Ve Boyutları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın Kaynakları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın Etkileri DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığı Etkileyen Faktörler DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın GeliĢimi DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Ġnanç Psikolojisi DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Tanrı Tasavvurları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dua, Ġbadet Ve Dini Törenler DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Tövbe, Dine DönüĢ Ve Din DeğiĢtirme DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Dinler Tarihine GiriĢ DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Hiznduizm, Caynizm DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Budizm, Sihizm DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Çin Ve Japon Dinleri DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Mecusilik Ve Sabitlik DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Yahudilik DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Hiristiyanlık DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Eğitim Ve Din Eğitiminin Tanımı DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Hz. Muhammed Döneminde Eğitm DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Ġslam Tarihinde Eğitim DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Eğitim yöntem Ve Teknikleri DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Din Eğitim Ve Rehberliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢüncesi Ve Kaynakları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢünce Okulları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Doğu Ġslam Filozofları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Batı Endülüs Filozofları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) ÇağdaĢ Ġslam DüĢüncesi KiĢiler Ve görüģler DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Felsefe EleĢtrileri Ve Cevapları ( Tehafütler Geleneği ) DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢüncesinin Batı'ya Etkisi DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Din Dersinin Genel Amaçları Programın Yapısı FEN B. FĠZĠK Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet FEN B. FĠZĠK KÜTLE MERKEZĠ, MOMENT, BASĠT MAKĠNELER FEN B. FĠZĠK HAREKET FEN B. FĠZĠK Maddenin Mekanik Özellikleri FEN B. FĠZĠK Basınç FEN B. FĠZĠK Sıvıların Kaldırma Kuvveti FİZİK Mekanik Vektörler FİZİK Mekanik Denge-Tork FİZİK Mekanik Kütle Merkezi FİZİK Mekanik Basit Makinalar FİZİK Mekanik Doğrusal Hareket FİZİK Mekanik AtıĢlar FİZİK Mekanik Düzgün Dairesel Hareket FİZİK Mekanik Basit Harmonik Hareket FİZİK Mekanik Dinamik FİZİK Mekanik ĠĢ. Güç, Enerji FİZİK Mekanik Yeryüzünde Hareket FİZİK Mekanik Periyodik Hareketler FİZİK Mekanik Ġtme Ve Momentum FİZİK Mekanik Genel Hakim Yasası FİZİK Mekanik Açısal Momentum

5 FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektrik Manyetizma FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektrik Akımı FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Kuvvet FİZİK Elektrik ve Manyetizma Mıknatıs Ve Manyetik Alan FİZİK Elektrik ve Manyetizma Alternatif Akım FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektronik Devre Elemanları FİZİK Elektrik ve Manyetizma Transformatör FİZİK Madde ve Özellikleri Fiziğin Doğası FİZİK Madde ve Özellikleri Maddenin Halleri FİZİK Madde ve Özellikleri Kaldırma Kuvvetleri FİZİK Madde ve Özellikleri Isı, Sıcaklık, GenleĢme FİZİK Madde ve Özellikleri Basınç FİZİK Optik Gölge Ve Yarı Gölge FİZİK Optik Aynalar FİZİK Optik Mercekler FİZİK Optik IĢığın Kırılması FİZİK Optik Renklenme FİZİK Optik Aydınlanma FİZİK Dalgalar Ses, Deprem Ve Su Dalgaları FİZİK Dalgalar IĢığın Dalga Modeli FİZİK Dalgalar IĢıkta GiriĢim FİZİK Dalgalar Fotoelektrik Ve Compton Olayı FİZİK Modern Fizik Atom Fiziği İMT ANALĠZ Sayılabilir- Sayılamaz Kümeler Ve Küm ĠĢlemleri İMT ANALĠZ Özel Tanımlı Fonksiyonlar İMT ANALĠZ Limit Ve Süreklilik İMT ANALĠZ Türev Uygulamaları İMT ANALĠZ Ġntegral Ve Uygulamalrı İMT ANALĠZ Diziler İMT ANALĠZ Seriler Ve Yakınsaklık Testleri İMT ANALĠZ Kuvvet Serileri, Taylor Serileri İMT ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Limit Ve Süreklilik İMT ANALĠZ Kısmi Türev Ve Geometrik Anlamı İMT ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Minimum Ve Maksimumlar İMT ANALĠZ Ġki Katlı Ġntegraller İMT CEBĠR Matrisler-Determinatlar İMT CEBĠR Lineer Denklem Sistemleri İMT CEBĠR Vektör Uzayları İMT CEBĠR Ġç Çarpım Uzayları İMT CEBĠR Lineer DönüĢümler Ve Matrisler İMT CEBĠR Özdeğer Ve Özvektörler İMT CEBĠR Modüler Aritmetik İMT CEBĠR Gruplar İMT CEBĠR Halkalar İMT CEBĠR Cisimler İMT GEOMETRĠ Doğrunun Analitik Ġncelenmesi İMT GEOMETRĠ Çemberin Analitik Ġncelemesi İMT GEOMETRĠ Düzlemde Vektörler İMT GEOMETRĠ Konikler İMT GEOMETRĠ Uzayda Doğru- Düzlem- Vektör- Simetri, Küre İMT GEOMETRĠ Vektörel Çarpımın Ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları İMT GEOMETRĠ Ġkinci Dereceden ( Kuadrik ) Yüzeyler İMT GEOMETRĠ Kutupsal Koordinatlar İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Difarensiyel Denklemin Sınıflandırılması İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamaları ( Yörüngeler ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Laplace DönüĢümü İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Rastgele DeğiĢkenler Ve Beklenen Değer

6 İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımı ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Sürekli Rastgele DeğiĢkenlerin Dağılımı( Normal Dağılım ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Hipotez Testi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin Tarihsel GeliĢimi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin Felsefesi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Dersi Öğretim Programı ( Amaçları-Vizyonu-Ġlkeleri-Tahmin Stratejileri- Öğrenme Alanları / Kazanımlar İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Ġspat Yöntemleri İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Ortak Beceriler / Alana Özgü Beceriler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Stratejiler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Yöntem / Teknikler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Yanılgıları İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Öğretiminde Hedef Alanları (Bloom ) İNGİLİZCE Dil Yeterliği Tense System Ġn English İNGİLİZCE Dil Yeterliği Present And Perfect Modals İNGİLİZCE Dil Yeterliği Passive & Causative Structures İNGİLİZCE Dil Yeterliği Part Of Speech İNGİLİZCE Dil Yeterliği Articles İNGİLİZCE Dil Yeterliği Prepositions İNGİLİZCE Dil Yeterliği Noun Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Adjective Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Relative Adverb Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Adverbial Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Subjunctives İNGİLİZCE Dil Yeterliği Cleft Sentences İNGİLİZCE Dil Yeterliği Conjunctions İNGİLİZCE Dil Yeterliği Sentence Structures / Types İNGİLİZCE Dil Yeterliği Cohesive Devices İNGİLİZCE Dil Yeterliği Affixation Ġn English İNGİLİZCE Dil Yeterliği Punctuation Marks İNGİLİZCE Dil Yeterliği Restatement İNGİLİZCE Dil Yeterliği Dialogue Completion İNGİLİZCE Dil Yeterliği Paragraph Completion İNGİLİZCE Dil Yeterliği Irrelevant Sentence İNGİLİZCE Dil Yeterliği Readinğ Comprehension İNGİLİZCE Dil Yeterliği Vocabulary İNGİLİZCE Dil Bilim Ġntroduction To Language & Linguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Neurolinguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Phonetic & Phonology İNGİLİZCE Dil Bilim Morphology İNGİLİZCE Dil Bilim Syntax İNGİLİZCE Dil Bilim Semantics İNGİLİZCE Dil Bilim Pragmatics İNGİLİZCE Dil Bilim Sociolinguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Discourse Analsis İNGİLİZCE Dil Bilim Language Acquisition İNGİLİZCE Edebiyat Ġntroduction To Literature İNGİLİZCE Edebiyat Figures Of speech / Literary Devices İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Poetry ( Types Of Poetry / Sound Devices ) İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Prose ( Short Story / Novel / Plot And Piot Analysis / Character Types / İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Literary Devices Used Prose Writting ) İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Drama İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Old English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Middle English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Renaissance / Elizabethan English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Early 17th Century İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Restoration Literature İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Romantic Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Victorian Period

7 İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Contemporary Priod İNGİLİZCE Edebiyat Notable Literary Movements And Ġdeologies İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Approaches, Methods & Techniques İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Teachin Language Skills İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Factors Affecting Language Teaching &learning İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Teaching English To Young Learners & Classroom Management İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Materials Development, Adaptation & Evaluation İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Language Acquisition İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Testing Ġn ELT KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyanın GeliĢimi KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyanın Temel Yasaları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Gravimetrik Ve Titrimetrik Analiz Metodları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Mol Ve Kimyasal Hesaplar KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyasal Tepkimeler KİMYA ANALTĠK KĠMYA Çözeltiler KİMYA ANALTĠK KĠMYA Çözünürlük Dengesi KİMYA ANALTĠK KĠMYA Asitler Ve Bazlar KİMYA ANALTĠK KĠMYA ( Titrasyon Yöntemleri ) NötralleĢme Titrasyonlarının Teorisi KİMYA ANALTĠK KĠMYA ( Titrasyon Yöntemleri ) Kompleks OluĢum Titrasyonları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Elektrokimya KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Madde Ve Özellikleri KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Atomun Yapısı KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Periyodik Çizelge KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Simetri Grup Kuramı KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) Kimyasal Bağlar Ve BileĢikler KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) EtkileĢimler KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) Molekül Geometrisi KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Kompleks Ġyonlar Ve Koordinasyon BileĢikleri KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Elementler Kimyası KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Organometal Kimyası KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik Kimyaya GiriĢ KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik BileĢiklerin Ġsimlendirilmesi KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik BileĢiklerin Tepkimeleri KİMYA ORGANĠK KĠMYA Tepkime Mekanizmaları KİMYA ORGANĠK KĠMYA Hidrokarbonların Tepkimesi KİMYA ORGANĠK KĠMYA Fonksiyonel Grupların Tepkimeleri KİMYA ORGANĠK KĠMYA Aromatik BileĢiklerin Tepkimesi KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Sıvılar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Katılar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Gazlar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA KarıĢımlar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Termodinamik KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Kimyasal Kinetik KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Kimyasal Denge KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Çekirdek Kimyası KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Yüzey Kimyası KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğrenim Programı KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Kullanılan Kuramlar KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem Ve Teknikler KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Dersinde Kullanılan Materyaller KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretimi KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme MATEMATİK ANALĠZ Özel Tanımlı Fonksiyonlar MATEMATİK ANALĠZ Limit Ve Süreklilik MATEMATİK ANALĠZ Türev Uygulamaları MATEMATİK ANALĠZ Ġntegral Ve Uygulamalrı MATEMATİK ANALĠZ Diziler MATEMATİK ANALĠZ Seriler Ve Yakınsaklık Testleri MATEMATİK ANALĠZ Kuvvet Serileri, Taylor Serileri

8 MATEMATİK ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Limit Ve Süreklilik MATEMATİK ANALĠZ Kısmi Türev Ve Geometrik Anlamı MATEMATİK ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Minimum Ve Maksimumlar MATEMATİK ANALĠZ Ġki Katlı Ġntegraller MATEMATİK ANALĠZ Green Teoremi MATEMATİK ANALĠZ Rn nin Topolojisi MATEMATİK CEBĠR Matrisler-Determinatlar MATEMATİK CEBĠR Lineer Denklem Sistemleri MATEMATİK CEBĠR Vektör Uzayları MATEMATİK CEBĠR Ġç Çarpım Uzayları MATEMATİK CEBĠR Lineer DönüĢümler Ve Matrisler MATEMATİK CEBĠR Özdeğer Ve Özvektörler MATEMATİK CEBĠR Modüler Aritmetik MATEMATİK CEBĠR Gruplar MATEMATİK CEBĠR Halkalar MATEMATİK CEBĠR Cisimler MATEMATİK GEOMETRĠ Doğrunun Analitik Ġncelenmesi MATEMATİK GEOMETRĠ Çemberin Analitik Ġncelemesi MATEMATİK GEOMETRĠ Düzlemde Vektörler MATEMATİK GEOMETRĠ Konikler MATEMATİK GEOMETRĠ Uzayda Doğru- Düzlem- Vektör- Simetri, Küre MATEMATİK GEOMETRĠ Vektörel Çarpımın Ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları MATEMATİK GEOMETRĠ Ġkinci Dereceden ( Kuadrik ) Yüzeyler MATEMATİK GEOMETRĠ Kutupsal Koordinatlar MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Difarensiyel Denklemin Sınıflandırılması MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamaları ( Yörüngeler ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Laplace DönüĢümü MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Rastgele DeğiĢkenler Ve Beklenen Değer MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımı ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Sürekli Rastgele DeğiĢkenlerin Dağılımı( Normal Dağılım ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Hipotez Testi MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin tarihsel GeliĢimi Temel Matematik DENKLEM EġĠTSĠZLĠK VE MUTLAK DEĞER Temel Matematik ÜSLÜ SAYILAR Temel Matematik KÖKLÜ SAYILAR Temel Matematik ÖRÜNTÜ,FRAKTAL,SÜSLEME Temel Matematik KÜMELER,KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI Temel Matematik FONKSĠYON Temel Matematik ĠġLEM,MODÜLER ARĠTMETĠK Temel Matematik ĠKĠNCĠ DERECE DENKLEMLER Temel Matematik TRĠGONOMETRĠ VE UZAY GEOMETRĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) CANLILARIN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) CANLILARIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) HÜCRE Genel Biyoloji ( CANLILARIN LANDIRILMASI VE BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK) Genel Biyoloji ( CANLILARIN LANDIRILMASI VE BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK) CANLILARIN LANDIRILMASI CANLILAR ALEMĠ Genel Biyoloji ( CANLILARIN ENERJĠ DÖNÜġÜMÜ ) CANLILARDA SOLUNUM Genel Biyoloji ( CANLILARIN ENERJĠ DÖNÜġÜMÜ ) FOTOSENTEZ Genel Biyoloji ( HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE ÜREME ) MĠTOZ VE EġEYSĠZ ÜREME Genel Biyoloji ( HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE ÜREME ) MAYOZ VE EġEYLĠ ÜREME Genel Biyoloji BĠTKĠ BĠYOLOJĠSĠ Genel Biyoloji ( KALITIM) MENDEL GENETĠĞĠ Genel Biyoloji ( KALITIM) MODERN GENETĠK Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SOLUNUM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ

9 Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) DOLAġIM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) BOġALTIM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) HAREKET SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SĠNĠR SĠSTEMĠ Genel Fizik FĠZĠĞĠN ALT DALLARI, VEKTÖRLER, KUVVET Genel Fizik KÜTLE MERKEZĠ, MOMENT, BASĠT MAKĠNELER Genel Fizik HAREKET Genel Fizik MADDENĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ Genel Fizik BASINÇ Genel Fizik SIVILARIN KALDIRMA KUVVETĠ Genel Fizik ISI,SICAKLIK VE GENLEġME Genel Fizik Ġġ, GÜÇ, ENERJĠ Genel Fizik NEWTON'UN YASALARI VE UYGULAMALRI Genel Fizik YERYÜZÜNDE HAREKET Genel Fizik BASĠT HARMONĠK HAREKET Genel Fizik ĠTME ( ĠMPULS ) VE MOMENTUM Genel Fizik ELEKTROSTATĠK VE ELEKTRĠK Genel Fizik ALTERNATĠF AKIM Genel Fizik MANYETĠZMA Genel Fizik MODERN FĠZĠK Genel Fizik GEOMETRĠK OPTĠK Genel Fizik DALGA HAREKETLERĠ VE ATOM MODELLERĠ Genel Kimya ATOMUN YAPISI Genel Kimya ELEMENTLER VE BĠLEġĠKLER Genel Kimya FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL DEĞĠġMELER Genel Kimya KĠMYASAL TEPKĠMELER VE VE HESAPLAMALAR Genel Kimya KARIġIMLAR VE ÇÖZELTĠLER Genel Kimya MADDENĠN HALLERĠ Genel Kimya ASĠT-BAZ KĠMYASI Genel Kimya ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖKELME Genel Kimya KARBON BĠLEġĠKLERĠ VE ZEHĠRLĠ KARBON BĠLEġĠKLERĠ Genel Kimya YAġAMIN KĠMYASI VE KĠMYASAL TEPKĠMELER Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) TÜRKÇENĠN SES ÖZELLĠKLERĠ Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) SESLĠLERLE ĠLGĠLĠ KURALLAR Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) KÖK-GÖVDE-EK Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) YAPIM VE ÇEKĠM EKLERĠ Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) BASĠT -TÜREMĠġ-BĠLEġĠK SÖZCÜKLER Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) SÖZCÜK TÜRLERĠ VE SÖZ ÖBEKLERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLENĠN ÖGELERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLE TÜRLERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) ANLATIM BOZUKLUĞU Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLE VE METĠN DÜZEYĠNDE DĠL BĠLGĠSĠ ÇALIġMALARI Türk Dili (YAZILI ANLATIM) DĠL,DĠLLERĠN LANDIRILMASI, DĠL VE KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) TÜRKÇENĠN GELĠġĠM EVRELERĠ,DĠLĠN ĠġLEVLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) YAZILI ANLATIM TÜRLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) KOMPOZĠSYON,KOMPOZĠSYON KURALLARI Türk Dili (YAZILI ANLATIM) ANLATIM BĠÇĠMLERĠ, PARAĞRAF TÜRLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) YAZIM VE NOKTALAMA Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) SÖZLÜ ANLATIM VE ÖZELLĠKLERĠ Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) KONUġMA, HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUġMA Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) DĠNLEME VE DĠNLEME TÜRLERĠ Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERĠ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) OSMANLICILIK ĠSLAMCILIK TÜRKÇÜLÜK MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK NESRĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK TĠYATROSUNUN GENEL ÖZELLĠKLERĠ MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠN'DE EDEBĠYAT TARĠHĠ VE ELEġTĠRĠ

10 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN ÖNEMLĠ TEMSĠLCĠLERĠ ) MEHMET EMĠN YURDAKUL ( ), ZĠYA GÖKALP ( ), ÖMER SEYFETTĠN ( ), ALĠ CANĠP YÖNTEM ( ), FUAT KÖPRÜLÜ ( ), YAKUP KADRĠ KARAOSMANOĞLU ( ), HALĠDE EDĠP ADIVAR( ), REFĠK HALĠT KARAY ( ), REġAT NURĠ GÜNTEKĠN ( ), AKA GÜNDÜZ ( ), EFLATUN CEM GÜNEY ( ), KEMALETTĠN KAMU ( ),YUSUF AKÇURA ( ), MUHASĠPZADE CELAL ( ), MUHSĠN ERTUĞRUL ( ), ĠSMAĠL HABĠB SEVÜK ( ), MÜTHAT CEMAL KUNTAY ( ), FARUK NAFĠZ ÇAMLIBEL ( ), ORHAN SEYFĠ ORHON ( ), HALĠT FAHRĠ OZANSOY ( ), ENĠS BEHĠÇ KORYÜREK ( ), YUSUF ZĠYA ORTAÇ ( ), RUġEN EġREF ÜNAYDIN ( ), RIZA TEVFĠK BÖLÜKBAġI ( ), MEMDUH ġevket ESENDAL ( ), YAHYA KEMAL BEYATLI ( ),MEHMET AKĠF ERSOY ( ) CUMHURĠYET DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN ÖZELLĠKLERĠ..) TÜRK EDEBĠYATI ) ÖZ (SAF) ġġġr ANLAYIġINI SÜRDÜREN ġġġr YEDĠ MEġALECĠLER SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ġġġr MĠLLĠ EDEBĠYAT ZEVK VE ANLAYIġINI SÜRDÜREN ġġġr BEġ HECECĠLER HĠSARCILAR GARĠP HAREKETĠ (1. YENĠ) Garipçiler DıĢında Yeniliğini Sürdüren ġiir Maviciler Ġkinci Yeniler 1980 Sonrası Türk ġiiri Cumhuriyet Döneminde Halk ġiiri..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Milli edebiyat Zevk Ve AnlayıĢını Sürdüren Eserler OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Toplumcu Gerçekçi Eserler OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Bireyin Ġç Dünyasını Esas Alan Esaslar OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Modernizmi Esas alan Eserler OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Modernizm Ve PostModernizm OluĢan Edebi Metinler )..) TÜRK EDEBĠYATI ) (Cumhuriyet Dönemi'nde Olay Çevresinde Cumhuriyet Dönemi'nde Göstermeye Bağlı Edebi Metinler ( Tiyatro-Drama) OluĢan Edebi Metinler ) Çocuk Edebiyat Çocuk ve Edebiyat Kavramları Çocuk Edebiyat Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihi GeliĢimi Çocuk Edebiyat Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı Çocuk Edebiyat Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihi GeliĢimi Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Masal Özellikleri ve Türleri

11 Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Öğretim'de Masalların Yeri Ve Önemi Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Fabllar, Destanlar, Efsaneler Özellikleri ve Türleri Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Öğretim'de Fabl, Destan Ve Efsanelerden yayrlanma Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar, Ve Özellikleri Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatındaki Edebi türler ) Öğretimde Bu türlerden Yaralanma Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri) Hikyeler, Romanlar, ġiirler, Tiyatro Ve Dramatizasyon Özellikleri Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri) Öğretimde Bu Türlerden Yararlanma Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri) Çocuk Gazete Ve Dergileri, TaĢımaları Gerekn Özellikler Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri) Çocuk Yayınlarında Aranan Biçimsel, Eğitsel Ve Ġçerik Özellikleri Çocuk Edebiyat ( Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri) Çocuk Edebiyatında Örnek Metin Ġncelemeleri (Biçimsel- Ġçeriksel) UygarlıkTarihi Anadolu Uygarlıkları UygarlıkTarihi Mezopotamya Uygarlıkları UygarlıkTarihi Asya Uygarlıkları UygarlıkTarihi Doğu Akdeniz Uygarlıkları UygarlıkTarihi Diğer Coğrafya Uygarlıkları Türk Tarihi ve Kültürü Orta Asya Kültür Medeniyetleri Türk Tarihi ve Kültürü Türk Ġslam Kültür Medeniyeti Türk Tarihi ve Kültürü Osmanlı Kültür Medeniyeti Türk Tarihi ve Kültürü Cumhuriyet Dönemi Genel Coğrafya ( Coğrafyaya GiriĢ ) Coğrafya'nın Konusu Ve Ġlkeleri Genel Coğrafya ( Coğrafyaya GiriĢ ) Coğrafi Yeryüzü Genel Coğrafya ( Coğrafyaya GiriĢ ) Coğrafya Bilimleri Sınıflandırılması Genel Coğrafya ( Coğrafyaya GiriĢ ) Coğrafya'nın Diğer Bilimlerle ĠliĢkisi Genel Coğrafya ( Coğrafyaya GiriĢ ) Coğrafya'nın Tarihsel GeliĢimi Genel Coğrafya ( Evren, GüneĢ sistemi Ve Dünya ) Evren Ve GüneĢ Sistemi Genel Coğrafya ( Evren, GüneĢ sistemi Ve Dünya ) Dünya'nın OluĢumu, ypaısı Ve Katmanları Genel Coğrafya ( Evren, GüneĢ sistemi Ve Dünya ) Coğrafi Konum Genel Coğrafya ( Evren, GüneĢ sistemi Ve Dünya ) Dünya'nın ġekil Ve Hareketleri Genel Coğrafya ( Evren, GüneĢ sistemi Ve Dünya ) Harita Bilgisi Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Atmosfer Ve Genele Özellikleri Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Ġklim Elemanları Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Makroklimalar(Büyük Ġklimler ) Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Sular Coğrafyası Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Vejetasyon (Bitki) Coğrafyası Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Toprak Coğrafyası Genel Coğrafya (Ġklim, Su, Bitki, Toprak Ve Yer ġekilleri ) Yer ġekilleri Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye Konum Ve Jeopolitik Özellikleri ) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye Konum Ve Jeopolitik Özellikleri ) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye Konum Ve Jeopolitik Özellikleri ) Türkiyenin Coğrafi Konumu Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Türkiye'nin KomĢuları Ve Bölgesel ĠliĢkileri Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (Türkiye'nin fiziki Coğrafyası ) Türkiye'nin Yer ġekilleri Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (Türkiye'nin fiziki Coğrafyası ) Türkiye'nin Su,Toprak, Ve Bitki Varlığı Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (Türkiye'nin fiziki Coğrafyası ) Türkiye'nin Ġklimi Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin BeĢeri Özellikleri ) Türkiye'de Nüfus Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin BeĢeri Özellikleri ) Türkiye'de Göçler Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin BeĢeri Özellikleri ) Türkiye'de YerleĢme Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri ) Türkiye'de Ekonomi Politikaları Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri ) Türkiye'de Tarım, Hayvancılık Ve Ormancılık Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri ) Türkiye'de Madencilik Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri ) Türkiye'de Sanayi Ve Ticaret Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği ( Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri ) Türkiye'de :UlaĢım Ve Turizm Dilin Tanımı,ĠĢlevi Ve BileĢenleri SOSYAL B. TARĠH Tarih Öncesi Çağlar SOSYAL B. TARĠH Ġlkçağ Uygarlıkları SOSYAL B. TARĠH Ġslamiyet Öncesi Türkler SOSYAL B. TARĠH Ġslam Tarihi SOSYAL B. TARĠH Türk Ġslam Tarihi SOSYAL B. TARĠH Türkiye tarihi

12 SOSYAL B. TARĠH Orta Çağ'da Avrupa SOSYAL B. TARĠH Osmanlı KuruluĢ Dönemi SOSYAL B. TARĠH Osmanlı Yükselme Dönemi SOSYAL B. TARĠH Yeni Ve Yakın Çağda Avrupa SOSYAL B. TARĠH Osmanlı Duraklama Dönemi SOSYAL B. TARĠH Osmanlı Gerileme dönemi SOSYAL B. TARĠH Osmanlı Dağılma Dönemi SOSYAL B. TARĠH Kültür Ve Uygarlık SOSYAL B. TARĠH XX. Yüzyıl BaĢlarında Osmanlı SOSYAL B. TARĠH 1.Dünya SavaĢı Ve Sonuçları SOSYAL B. TARĠH KurtuluĢ SavaĢı Hazırlık Dönemi SOSYAL B. TARĠH Cepheler SOSYAL B. TARĠH Mudanya Ve ;Lozan SOSYAL B. TARĠH Ġç Ve DıĢ Politika SOSYAL B. TARĠH Ġlkeler Ġnkilaplar SOSYAL B. TARĠH XX. Yüzyıl BaĢlarında Dünya SOSYAL B. TARĠH 2. Dünay SavaĢı SOSYAL B. TARĠH Soğuk SavaĢ Dönemi SOSYAL B. TARĠH YumuĢama Dönemi SOSYAL B. TARĠH KüreselleĢen Dünya SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Matematik Coğrafya SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Jeoloji SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Jeomorfoloji SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Klmatoloji SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Hidroğrafya SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Toprak Coğrafyası SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Bitki Coğrafyası SOSYAL B. COĞRAFYA (Fiziki ) Ekoloji SOSYAL B. COĞRAFYA (BeĢeri Ve Ekonomik Coğrafya ) Nüfus Ve YerleĢme SOSYAL B. COĞRAFYA (BeĢeri Ve Ekonomik Coğrafya ) Ekonomik Coğrafya SOSYAL B. COĞRAFYA ( Siyasi Coğrafya ) Siyasi Coğrafyada BaĢlıca GörüĢler SOSYAL B. COĞRAFYA ( Siyasi Coğrafya ) Dünya'daki Askeri, Siyasi Ve Ekonomik Örgütler SOSYAL B. COĞRAFYA ( Siyasi Coğrafya ) Türkiye'nin Siyasi Ve Jeopolitik Önemi SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Asya SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Avrupa SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Afrika SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Amerika SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Okyanusya SOSYAL B. COĞRAFYA ( Ülkeler Coğrafyası) Kutup Bölgeleri SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyoloji) Sosyolojinin Tanımı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyoloji) Kapsamı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyoloji) Temel Kavramlar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyoloji) Sosyal Yapı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyoloji) Sosyal Olay Ve Olgu SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Felsefe) Felsefe Ve Felsefenin alanları SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Felsefe) Felsefi Akımlar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Felsefe) Felsefe- Bilim ĠliĢkisi SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Psikoloji ) Sosyal Psikolojinin ÇalıĢma Konuları SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Psikoloji ) Psikolojinin Alanları SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Psikoloji ) Sosyal biliģ Ve Sosyal Algı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Ekonomi ) Temel Ekonomik Kavramlar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Ekonomi ) Üretim Faktörleri SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Ekonomi ) BaĢlıca Ekonomik Kurumlar.. SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Antropoloji ) Antropolojinin Tanımı Ve Kapsamı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Antropoloji ) Akrabalık Sistemleri SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Antropoloji ) Önemli Türk Ve Yabancı Antropologlar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Arkeoloji ) Arkeolojinin Tanımı SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Arkeoloji ) Anadolu!nun Tarih Öncesi Dönemi SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Arkeoloji ) Önemli Türk Ve Yabancı Arkeologlar

13 SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( ĠletiĢim Ve Ġnsan ĠliĢkileri ) KiĢiler Arası ĠletiĢim Tanımları SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( ĠletiĢim Ve Ġnsan ĠliĢkileri ) ĠletiĢim Türleri SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( ĠletiĢim Ve Ġnsan ĠliĢkileri ) Kitle ĠletiĢim Araçları SOSYAL B. SOSYAL B. SOSYAL B. SOSYAL B. SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Bilim - Teknoloji Ve Sosyal DeğiĢme ) DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Bilim - Teknoloji Ve Sosyal DeğiĢme ) DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Bilim - Teknoloji Ve Sosyal DeğiĢme ) DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Bilim - Teknoloji Ve Sosyal DeğiĢme ) DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Bilim - Teknoloji Ve Sosyal DeğiĢme ) Bilim Ve Teknolojinin Sosyal DeğiĢime Etkisi Sosyal DeğiĢme Tanımları Doku Ve Organ Nakli Gen Teknolojisi Nano Teknoloji SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Proje ) Proje Hazırlama SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Proje ) Projenin Yürütülmesi SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Proje ) Proje Tabanlı Öğrenme SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sanat Ve Estetik ) Estetik Alanla Ġlgili Kavramlar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sanat Ve Estetik ) Estetik görüģler SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sanat Ve Estetik ) Metafizik Estetik SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Günümüz Dünya Sorunları ) Çevre Kirlilikleri SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Günümüz Dünya Sorunları ) Son 25 Yıldaki Hastalıklar SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Günümüz Dünya Sorunları ) Nükleer Felaketler SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Bilgilerin Temelleri ) Sosyal Bilim Dalları SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Bilgilerin Temelleri ) Atatürk Ve Sosyal Bilimler SOSYAL B. DĠĞER SOSYAL BĠLĠM ALANLARI ( Sosyal Bilgilerin Temelleri ) Sosyal Bilgiler Dersinin Genel amaçları SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Sosyal Bilgiler Programının Genel Amaçları TARİH TARĠH METODU Tarih Bilimine GiriĢ ( Tarihin Konusu, Tarihte Sebeb-Sonuç-Yer zaman ĠliĢkisi, Tarih Biliminin Yöntemi, Tarihin Tasnifi, Zaman Ve Takvim, Türklerin Kullandığı Takvimler, Tarih Öğrenmenin Önemi, Tarihi Olayların Değerlendirilmesi) TARİH TARĠH METODU Tarih Yazıcılığı ( Tarih Yazıcılığının GeliĢimi, Türklerde Tarih Yazıcılığı ) TARİH TARĠH METODU Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları ( Arkeoloji, Antrepoloji, Nümizmatik, Filoloji) TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Tarih Öncesi Çağlar ( TaĢ Ve Maden Çağları ) TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Mezopotomya Uygarlıkları ( Sümerler, Babiller, Akadlar, Elamlar, Asurlular ) TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Anadolu Uygarlıkları ( Hitiler, Ġyonlar, Urartular, Frigler, Lidyalılar ) TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Orta Asya Uygarlıkları TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Mısır, Ġran, Hint, Çin Uygarlıkları TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Doğu Akdeniz Uygarlıkları ( Fenikeliler, Ġbraniler ) TARİH ESKĠ ÇAĞ TARĠHĠ Ege-Roma Uygarlıkları ( Girit, Miken, Yunan, Ġskender, Roma ) TARİH TARİH TARİH TARİH TARİH TARİH ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ORTAÇAĞ ĠSLAM TARĠHĠ ORTAÇAĞ ĠSLAM TARĠHĠ ORTAÇAĞ ĠSLAM TARĠHĠ TARİH ORTAÇAĞ ĠSLAM TARĠHĠ Orta Çağ'da Avrupa Türklerin Tarih Sahnesine ÇıkıĢı ( Türk Adının Anlamı, Anayudun Sınırları, Göçler Ve Sonuçları ) Orta Asya'da Kurulan Ġlk Türk Devletleri ( Asya Hun, Kavimler Göçü, Avrupa Hun, I. Ve II. Göktürk Devleti, Uygur Devleti ) Diğer Türk Devletleri Ve Toplulukları ( Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Macarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ) Ġslam Tarihi ( Ġslamiyet Öncesi Arabistan, Hz Muhammed Ve Dört Halife Dönemleri, Emevi - Abbasi Dönemleri ) Türk- Ġslam Tarihi( Türklerin Ġslamiyeti Kabulü, Ġlk Türk Ġslam Devletleri ( Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ) Türkiye Tarihi ( Maazgirt SavaĢından Sonra Anadoluda Kurulan Ġlk Türk Devlet Ve Beylikleri, Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi ) TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı KuruluĢ Dönemi ( Osman Bey, Orhan Bey ) TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı Yükselme Dönemi ( Fatih, II.Beyazit..) TARİH OSMANLI TARĠHĠ Yeni Çağ'da Avrupa ( Coğrafi KeĢifler, Rönesans, Reform..) TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı Duraklama Dönemi TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı Gerileme Dönemi TARİH OSMANLI TARĠHĠ Yakın Çağ'da Avrupa ( Sanayi Devrimi, Fransız Ġhtilali..) TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı Dağılma Dönemi TARİH OSMANLI TARĠHĠ Osmanlı Kültür Ve Uygarlığı TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ XX. Yüzyıl BaĢlarında Osmanlı ( Trablusgarp, Balkan SavaĢları..) TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ I. Dünya SavaĢı Ve Sonuçları ( Mondros, Cemiyetler..) TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ KurtuluĢ ġavaģı Hazırlık Dönemi ( Genelgeler, Kongreler..) TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ KurtuluĢ SavaĢıda Cepheler ( Doğu, Güney, Batı Cepheleri ) TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ Mudanya AteĢkesi Ve Lozan AntlaĢması TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ Ġç Ve DıĢ Politika TARİH TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ TARĠHĠ Ġnkilaplar ve Ġnkilaplar TARİH GENEL DÜNYA TARĠHĠ Bu Kısımda Konular Orta Çağ, Ġslam Tarihi ve Osmanlı Tarihi Konularını Kapsayarak Ele Alınmaktadır ) TARİH XX.YÜZYIL TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ XX. Yüzyl BaĢlarında Dünya (MonroeDoktrini, Basmacı Hareketi..)

14 TARİH XX.YÜZYIL TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ II. Dünya SavaĢı ( Cepheler, Konferanslr, Sonuçları..) TARİH XX.YÜZYIL TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ Soğuk SavaĢ Dönemi ( Doğu ve Batı Bloklarının OluĢumu, Truman Doktrini, Marshall Planı..) TARİH XX.YÜZYIL TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ YumuĢama Dönemi ( Küba Buhraı, Vietnam SavaĢı, Arap -Ġsrail SavaĢları..) TARİH XX.YÜZYIL TÜRK VE DÜNYA TARĠHĠ KüreselleĢen Dünya ( Türk Cumhuriyetleri, AB' nin OluĢumu, Yugoslavya'nın Dağılması..) TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarih Dersi Programının Genel Amaçları TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Dil Ve Dilin Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Yeryüzündeki Dillerin Sınıflandırılması ( Yapı Bakımından-Köken Bakımından ) TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Ural-Altay Dil Ailesi TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Altay Dilleri Teorisi, Altay Dilleri Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Altay Dilleri, Türk Dilinin YaĢı, Türk Dilinin Önemi, Türk Dilinin Kolları TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Türk Dilinin GeliĢim Evreleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürk Harfli Yazılar TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürk Alfabesinin Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürkçenin Ses Bilgisi Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürkçenin Biçim Bilgisi Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürkçe Metin Tahlili Türk Dilinin Tarihi Dönemlere Ayrılması ( Eski Türkçe Dönemi-Orta Türkçe Dönemi ) TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Uygur Türkçesinin Özellikleri Ve Uygur Edebiyatının Eserleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Göktürkçe Ve Uygurca Arasındaki Farklar TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Uygurca Metin Tahlili TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Karahanlı Türkçesi Ses Ve Biçim Özellikleri-Karahanlı Türkçesi ile Yazılan Eserler TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Karahanlı Türkçesi Metin Tahlili TDE TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Çağatay Türkçesi Ses Ve Biçim Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Çağatay Türkçesi ġairleri Ve Eserleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Çağatay Türkçesi Metin Tahlili TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Eski Anadolu Türkçesi Metin Tahlili Harezm Türkçesi Ses Ve Biçim Özellikleri-Harezm Türkçesi ile Yazılan Eserler Ve Metin Tahlili Kıpçak türkçesi Ses Ve Biçim Özellikleri-Kıpçak Türkçesi Ġle Yazılan Eserler Ve Metin Tahlili Oğuz Türkçesi (KaĢgarlı Mahmud'un Belirttiği Oğuzca Özellikleri )- Eski anadolu Türkçesi Özellikleri TDE ESKĠ TÜRK DĠLĠ VE ESERLERĠ Lehçe Tasnifleri-Bazı Tasnif ÇalıĢmaları TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Türkçenin Özellikleri TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Sözcük Türleri TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Sözcük Yapısı TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Cümle Bilgi TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Cümle Ögeleri TDE YENĠ TÜRK DĠLĠ Ses Bilgisi TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski türk edebiyatı Nazım Türleri TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Türk Edebiyatı Tarihi TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Söz Sanatları TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Tezkireler TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Aruz Edebiyatında Nesir TDE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Aruz Uygulamaları TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI Anonim Halk edebiyatı TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık Edebiyatı Nazım Biçimleri TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık edebiyatı Nazım türleri TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık Edebiyatı Temsilcileri TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI Tekke Edebiyatı Temsilcileri TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI Halk Hikayeleri Ve Masallar TDE TÜRK HALK EDEBĠYATI Kuramlar Ve Folklor AraĢtırma Tarihi TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Tanzimat Edebiyatı TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Serveti Fünun Edebiyatı TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Fecri Ati Edebiyatı TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Milli Edebiyat TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Cumhuriyet Edebiyatı TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Batı Edebiyatı Ve Akımlar TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Edebiyat Bilgi Ve Kuramları

15 TDE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI EleĢtiri Tarihi TDE ALAN EĞĠTĠMĠ Programın Vizyonu, Misyonu TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ Anlama ve Anlatma Tekniklerine Genel Bir BakıĢ Ve Türkçe Öğretimi Programı TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ Milli Eğitimin Genel Amaçları, Türkçe Öğretiminin Genel amaçları, Öğrenme Alanları TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (OKUMA EĞĠTĠMĠ ) Okuma Ve Anlama, Okumanın Unsurları,Okumanın Ġlkeleri TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (OKUMA EĞĠTĠMĠ ) TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (OKUMA EĞĠTĠMĠ ) Metinler Arasılık ve Anlam Kurma, Okuma Metinlerinde Bulunması Gerekn Özellikler, OkumaEğitiminde Etkili Olan Faktörler Kelime Hazinesinin GeliĢtirilmesi ve Kelime Öğretimi, Okuma Eğitiminde Kilime Hazinesinin Önemi, Okuma YaklaĢımları TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (OKUMA EĞĠTĠMĠ ) Türkçe Öğretim Programında Okuma Eğitimi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (OKUMA EĞĠTĠMĠ ) Okuma Eğitiminde Tür, Yöntem Ve Teknikleri, Okuma Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme, Örnek Etiketlerin Ġncelenmesi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (DĠNLEME EĞĠTĠMĠ ) Dinlemenin Tanımı, Dinlem-ĠĢitme Kavramları, Dinleme Süreci TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (DĠNLEME EĞĠTĠMĠ ) Dinlemenin Diğer Dil Becerileri Ġle ĠliĢkisi, Okullarımızda Dinleme Eğitimi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (DĠNLEME EĞĠTĠMĠ ) Türkçe Öğretim Programında Dinleme Eğitiminin Yeri TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (DĠNLEME EĞĠTĠMĠ ) TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (KONUġMA EĞĠTĠMĠ ) Dinleme Türleri ve Eğitimi, Dinlemeyi Etkileyen Faktörler, Dinleme Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme ĠletiĢim Süreci Ve ĠletiĢim Becerileri, Sözsüz ĠletiĢim ve Beden Dili, KonuĢma Ġle Ġlgili Kavramlar TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (KONUġMA EĞĠTĠMĠ ) KonuĢma ve KonuĢmanın Unsurları, KonuĢmanın Diğer Dil Becerileri Ġle Olan ĠliĢkisi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (KONUġMA EĞĠTĠMĠ ) KonuĢma Eğitimi, KonuĢma Eğitiminin Türkçe Öğretim Programındaki Yeri TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (KONUġMA EĞĠTĠMĠ ) KonuĢma Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme, Örnek Etkinliklerin Ġncelenmesi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (YAZMA EĞĠTĠMĠ ) Yazmanın Tanımı, Süreç Temelli Yazma-Planlı Yazma ve Değerlendirme, Yazma Eğitiminin Ġlkeleri TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (YAZMA EĞĠTĠMĠ ) Yazma Eğitiminin Türkçe Öğretim Programındaki Yeri TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (YAZMA EĞĠTĠMĠ ) Yazma Eğitiminde Yöntem ve Teknikler TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (YAZMA EĞĠTĠMĠ ) Yazılı Anlatım ve Unsurları, Yazma Eğitiminde Anlatım Tarzları Ve Öğretimi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ (YAZMA EĞĠTĠMĠ ) Yazma Eğitiminde Ölçme Değerlendirme, Örnek Etkinliklerin Ġncelenmesi TÜRKÇE ANLAMA VE ANLATMA TEKNĠKLERĠ TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Ses Bilgisi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Türleri: Ġsim-Sıfat TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Türleri: Zamir-Zarf TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Türleri: Edat-Bağlaç-Ünlem TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Türleri: Eylem TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Türleri:Eylemsi-Çatı TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Cümle Bilgisi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Cümlenin Ögeleri TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Yapısı:Ġsim-Sıfat-Eylem TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Yapısı:Edat-Bağlaç Dilbilgisi Öğretiminin Türkçe Öğretim Programındaki Yeri, Görsel Okuma ve Görsel Sunu Kavramlarında Genel BakıĢ TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Dilbilgisinin Türkçe Öğretim Programıyla ĠliĢkilendirilmesi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Dil Ve Önemi, Dil Bilimi, Dil Biliminin Tarihine Genel Bir BakıĢ, Bugünkü Dilbilim Dallarına Kısa Bir BakıĢ TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Dil Türleri ve Yeryüzündeki Diller,Lehçe Biçimi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Dil TüreyiĢ Teorileri TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Ses Bilim, Dalları, Konuları TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Biçim Bilimi,Dizim Bilimi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Sözcük Bilimi, Sözlük Bilimi, Ad Bilimi, Anlam Bilimi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Dil Biliminin Diğer Alt Dalları, Toplum Dil bilimi, Uygulamalı Dil Bilimi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Ferdinand De Saussure ve Yapısalcılık, Gösterge Bilimi TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Chomsky ve Üretimsel Dil Bilimi, Kavramları TÜRKÇE DĠLBĠLGĠSĠ VE DĠLBĠLĠMĠ Metin Dil Bilimi ve Türkçede Gönderim Öğeleri TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI Çocuk ve Edebiyat Kavramları, Dünyada Çocuk Edebiyatının Tarihi GeliĢim TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI Ana Dili Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı, Türkiyede Çocuk Edebiyatının Tarihi GeliĢimi TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI (Çocuk Edebiyatında Edebi Türler ) Masallar Ve Türleri, Türkçe Öğretiminde Masalların Yeri Ve Önemi TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI (Çocuk Edebiyatında Edebi Türler ) Fabllar, Destanlar ve Türleri TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI (Çocuk Edebiyatında Edebi Türler ) Efsaneler, Tekerlemeler, Parmak Oyunları, Biyografiler, Anılar, Fıkralar TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI (Çocuk Edebiyatında Yazı Türleri ) Hikayeler, Romanlar, ġiirler, Çocuk Ve Dramatizasyon TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI Çocuk Gazete ve Dergileri, Çocuk Yayınlarında Aranan nitelikler TÜRKÇE ÇOCUK EDEBĠYATI Çocuk Edebiyatında Örnek Metin Ġncelemeleri (Biçimsel- Ġçeriksel) TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI Anonim Halk edebiyatı TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık Edebiyatı Nazım Biçimleri TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık edebiyatı Nazım türleri TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI Tekke Tasavvuf Edebiyatı Ürünleri

16 TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI AĢık Edebiyatı Temsilcileri TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI Tekke Edebiyatı Temsilcileri TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI Halk Hikayeleri Ve Masallar TÜRKÇE TÜRK HALK EDEBĠYATI Kuramlar Ve Folklor AraĢtırma Tarihi TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Tanzimat Edebiyatı TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Serveti Fünun Edebiyatı TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Fecri Ati Edebiyatı TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Milli Edebiyat TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Cumhuriyet Edebiyatı TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Batı Edebiyatı Ve Akımlar TÜRKÇE YENĠ TÜRK EDEBĠYATI Edebiyat Bilgi Ve Kuramları TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski türk edebiyatı Nazım Türleri TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Türk Edebiyatı Tarihi TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Söz Sanatları TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Tezkireler TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Eski Aruz Edebiyatında Nesir TÜRKÇE ESKĠ TÜRK EDEBĠYATI Aruz Uygulamaları TÜRKÇE EDEBĠYAT BĠLGĠ VE KURAMLARI Edebiyat Kuramları TÜRKÇE EDEBĠYAT BĠLGĠ VE KURAMLARI Akımlar TÜRKÇE ALAN EĞĠTĠMĠ Türkçe Öğretiminin Tarihsel GeliĢimi BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Öğretimde Kullanılan Kuramlar BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem Ve Teknikler BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Dersinde Kullanılan Materyaller BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretimi BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme FEN B. FĠZĠK Sıvıların Kaldırma Kuvveti FEN B. FĠZĠK Isı, Sıcaklık Ve GenleĢme FEN B. FĠZĠK ĠĢ, Güç, Enerji FİZİK Modern Fizik Nükleer Fizik FİZİK Modern Fizik Radyoaktivite FİZİK Modern Fizik Yıldızlardan Yıldızsızlara FİZİK Modern Fizik Elektro Manyetik Dalgalar FİZİK Modern Fizik Yarı Ġletkenler ( Süper Ġletkenler) FİZİK Modern Fizik Görelik FİZİK Alan Eğitimi Fizik Dersi Öğretim Programının Temelleri / Vizyonu - Temel Yapısı FEN B. FĠZĠK NEWTON'UN YASALARI VE UYGULAMALRI İMT ĠSTATĠSTĠK ĠSTATĠSTĠK-OLASILIK I-II FEN B. FĠZĠK Yeryüzünde Hareket FEN B. FĠZĠK BASĠT HARMONĠK HAREKET FEN B. FĠZĠK ĠTME ( ĠMPULS ) VE MOMENTUM FEN B. FĠZĠK ELEKTROSTATĠK VE ELEKTRĠK FEN B. FĠZĠK ALTERNATĠF AKIM FEN B. FĠZĠK MANYETĠZMA FEN B. FĠZĠK MODERN FĠZĠK FEN B. FĠZĠK Geometrik Optik FEN B. FĠZĠK DALGA HAREKETLERĠ VE ATOM MODELLERĠ FEN B. KĠMYA KĠMYASAL HESAPLAMALAR FEN B. KĠMYA KĠMYASAL REAKSĠYONLAR VE ENERJĠ FEN B. KĠMYA Genel Kimya FEN B. KĠMYA Organik Kimya FEN B. KĠMYA Analitik Kimya FEN B. KĠMYA Kimyada Özel FEN B. BĠYOLOJĠ Hücre Bölünmesi FEN B. BĠYOLOJĠ Dokular FEN B. BĠYOLOJĠ Ġnsan anatomisi Ve Fizyolojisi, Ġnsansal Sistemler FEN B. BĠYOLOJĠ Kalıtım FEN B. BĠYOLOJĠ Evrim FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Jeolojinin Tanımı Ve Konusu

17 FİZİK Alan Eğitimi Fizik Dersi Öğretim Programının Temel YaklaĢımı FİZİK Alan Eğitimi Fizik Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanları FİZİK Alan Eğitimi Fiziğin Doğası FİZİK Alan Eğitimi Fizik Dersinin Öğretimi ( Strateji / Yöntem Ve Teknikler ) FİZİK Alan Eğitimi Kavram Öğretimi FİZİK Alan Eğitimi Kavram Yanılgıları FİZİK Alan Eğitimi Programın Değerlendirme Süreci FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Dünyanın OluĢum Teorileri FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Yerküre'nin ġekilleri MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin Felsefesi MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Dersi Öğretim Programı ( Amaçları-Vizyonu-Ġlkeleri-Tahmin Stratejileri- Öğrenme Alanları / Kazanımlar MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Ġspat Yöntemleri MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Ortak Beceriler / Alana Özgü Beceriler MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Stratejiler MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Yöntem / Teknikler MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Yanılgıları MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Öğretiminde Hedef Alanları (Bloom ) MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematikte Ölçme Değerlendirme MATEMATİK ĠSTATĠSTĠK ĠSTATĠSTĠK-OLASILIK I-II FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Atmosfer COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Coğrafya Dersinde Kullanılan Beceriler COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Öğrenme Alanları Ve Ders Etkinlikleriyle ĠliĢkilendirilmesi COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Mekansal Beceriler Ve Kazanımlarla ĠliĢkilendirilmesi COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Harita Okuma Becerisi Ve Alt Kazanımlar COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Yapılandırmacılık Kuramı Ve Bu Kurama Bağlı Model Ve Teknikler COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Bloom Taksonomosi BiliĢsel Ve DuyuĢsal Hedef Alanları COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Ünlü Coğrafyacılar Ve Coğrafyaya Katkıları COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Öğretim Yöntem Teknikleri Ve Kavram Öğretim Teknikleri SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Sosyal Bilgiler Dersinin Kazanım Beceri Ve Değerleri SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Blom Taksonomisi BiliĢsel Ve DuyuĢsal Hedef Alanları SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Değer YaklaĢımları ( Telkin Etmek - Değer Açıklama- Değer Analaizi- Ahlaki Muhakeme) SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Sosyal bilgiler Dersi Öğrnme Alanları Ve Kazanımları SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Yapılandırmacılık Kuramı Ve Derse Yansımaları SOSYAL B. ALAN EĞĠTĠMĠ Sosyal bilgiler Dersinde Kullanılan Yöntemler Ve Kavram Öğretim Teknikleri Çok Kültürcülük Ve Din Dersine Yansımaları ( Dini Öğrenme - Dinden Öğrenme-Din DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ hakkında Öğrenme DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Ayetler Ve ayetlerin Derslerde Kullanımı DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretim Teknikleri DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Din Dersinin Kazanımı Ve Etkinliklerle ĠliĢkilendirilmesi DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisine YaklaĢımlar (Çoğulculuk-Kapsayıcılık-DıĢlayıcılık ) DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Bloom Taksonomisi BiliĢsel Ve DuyuĢsal Beceriler TDE ALAN EĞĠTĠMĠ Genel amaçlar, Disiplinler TDE ALAN EĞĠTĠMĠ Öğretmen Yeterlilikleri TDE ALAN EĞĠTĠMĠ BiliĢsel Alan Sınıflandırılması TDE ALAN EĞĠTĠMĠ Metinlerin Sınıflandırılması a-sözlü Anlatım; Açık Oturum Forum, Konferans, Mülakat, Münazara, Panel, Söylev, Sunum, Sempozyum b-coģku Ve :Heyecanı Dile Getiren Metinler; ġiir Mensur ġiir c-olay Çerçevesinde GeliĢen Edebi Metinler d- Öğretici Metinler TDE ALAN EĞĠTĠMĠ Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Yöntem Ve Teknikleri: Tümevarım, Tümdengelim, Düzanlatım, Soru - Cevap Anadil Eğitimi Türkçe Öğretiminin Tarihsel GeliĢimi Türkçe Programı'nın; Tanıtımı,Vizyonu, Misyonu Türkçe Öğretiminde Amaç Ve Ġlkeler (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez

18 (BiliĢsel Alan sınıflandırılması) Değerlendirme ( Dersin ĠĢleniĢ Basmakları ) Dikkat Çekme ( Dersin ĠĢleniĢ Basmakları ) Güdüleme ( Dersin ĠĢleniĢ Basmakları ) Gözden Geçirme ( Dersin ĠĢleniĢ Basmakları ) Hedefleri Haberdar Etme ( Dersin ĠĢleniĢ Basmakları ) Türkçe Öğretiminde ÇağdaĢ Öğretim Yöntem Ve Teknikleri ( Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı ) Dinleme Alanı ile Ġlgili Yöntem Ve Teknikleri ( Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı ) Dinleme-Ġzleme Etkinlikleri ( Türkçe Öğretiminde Dinleme Alanı ) Dinleme alanı Ġle Ġlgili Kazanımlar ( Türkçe Eğitiminde KonuĢma Alanı ) KonuĢma Alanı Ġle Ġlgili Yöntem Ve Teknikler ( Türkçe Eğitiminde KonuĢma Alanı ) KonuĢma Etkinlikleri ( Türkçe Eğitiminde KonuĢma Alanı ) KonuĢma alanı Ġle Ġlgili Kazanımlar Alan Eğitimi(TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ) ( Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı ) Türkçe Programı'na Göre Okuma Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler Alan Eğitimi(TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ) ( Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı ) Okuma Alanı Ġle Ġlgili Yöntem ve Teknikler Alan Eğitimi(TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ) ( Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı ) Okuma Alanı Ġle Ġlgili Etkinlikler Alan Eğitimi(TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ) ( Türkçe Öğretiminde Okuma Alanı ) Okuma alanı Ġle Ġlgili Kazanımlar ( Türkçe Öğretiminde Yazma ) Yazma alanı Ġle Ġlgili Yöntem Ve Teknikler ( Türkçe Öğretiminde Yazma ) Yazma Etkinlikleri ( Türkçe Öğretiminde Yazma ) Yazma Alanı Ġlgili Kazanımlar Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Anlatma Yöntemi Soru- Cevap Yöntemi Kavram Haritası Balık Kılçığı Zihin Haritası Beyin Fırtınası Problem Çözme TartıĢma Yöntemi Drama Rol Yapma Gözlem Ve Ġnceleme Çözümleme Ve BirleĢim Yöntemleri Tümevarım Ve Tümdengelim Yöntemleri Amacına Göre Ölçme Ve Değerlendirme Kısa Cevaplı Test Doğru- YanlıĢ Testleri Çoktan Seçmeli Testler Yazılı yoklama Portfolyo Performans Proje tutum Ölçekleri Rubrik Öz Değerlendirme FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Dünyanın Hareketleri FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Kayalar

19 FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) TOPRAK FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Yerkabuğunun OluĢmasına Sebep Olan Genel Etkenler FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Yerkabuğunu OluĢturan Maddeler FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Stratigrafi FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Türkiye'nin Madenleri Ve Enerji Kaynakları FEN B. YER BĠLĠMĠ (JEOLOJĠ ) Jolojik Devirler FEN B. ASTRONOMĠ Astronominin GeliĢimi FEN B. ASTRONOMĠ Astronomiya Yön Veren Bilim Adamları FEN B. ASTRONOMĠ Newton Yasaları FEN B. ASTRONOMĠ Gezegenler FEN B. ASTRONOMĠ Gökadalar FEN B. ASTRONOMĠ Yıldızların OluĢumu FEN B. ASTRONOMĠ Süper Kırmızı Dev FEN B. ASTRONOMĠ Beyaz Cüce FEN B. ASTRONOMĠ Beyaz Delik FEN B. ASTRONOMĠ Solucan Deliği FEN B. ASTRONOMĠ Bilimin Doğası FEN B. ASTRONOMĠ Bilimin Özellikleri FEN B. ASTRONOMĠ Bilimin GeliĢimi Ve Geçirdiği Evreler FEN B. ASTRONOMĠ Bilimsel Yöntem, Bilim Felsefesi FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Çevre Eğitimi Ve Tarihsel GeliĢimi FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Ulusal Çevre KuruluĢları Ve Faaliyetleri FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Çevre FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Ekoloji FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Çevre Sorunları FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Küresel Çevre Sorunları FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ Enerji Ve Çevre FEN B. ÇEVRE BĠLĠMĠ BiyoçeĢitlilik FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Programın Tanıtımı, Programın Vizyonu Ve Amaçları FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Programın Temel Yapısı (Öğrenme Alanları ) FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Programın Uygulanması Ġle Ġlgili Esaslar, Sarmal Ġçerik Tasarımı FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Bilgi Türleri ( Bilimin Doğası ) FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Bloom' un BiliĢsel Alan Basamakları FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Piaget'in Soyut ĠĢlemler Dönemindeki DüĢünme Becerileri FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretimi Ve Kavram Yanılgıları FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretim Teknikleri FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ 5E Modeli FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Deney ÇeĢitleri Ve Laboratuvar Uygulamaları, Laboratuvarda Bulunan Logolar FEN B. ALAN EĞĠTĠMĠ Ölçme Değerlendirme TDE TDE ALAN EĞĠTĠMĠ ALAN EĞĠTĠMĠ Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretim Yöntem Ve Teknikleri:teri, Gözlem, Drama, Sezdirme, TartıĢma Türk Edebiyatında Ölçme Değerlendirme; Amacına Göre Ölçme Ve Değerlendirme, Kısa Cevaplı Test, Doğru-YanlıĢ Testleri,Çoktan Seçmeli Testler, Yazılı Yoklama, Portfolyo, Performans, Proye, Tutum Ölçekleri, Rubrik, Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Kontrol Listesi, Gözlem Formu DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Değer Öğretimi ( Telkin Etmek-Değer Açıklam- Değer analizi- Ahlaki Muhakeme ) DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Din Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntem Ve Teknikleri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarihsel DüĢünme Becerileri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarih Derslerinde Kullanılan Zihinsel Beceriler TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarihsel Empati Becerileri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Beyin Temelli Öğrenme ve Yapılandırmacılık TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Bloom Taksonomisi BiliĢsel Ve DuyuĢsal Hedef Alanları TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Değer YaklaĢımları ( Telkin Etmek-Değer Açıklama-Değer Analizi-Ahlaki Muhakeme TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarih Derslerinde Öncelikli Kullanılan Öğretim Yöntem Ve Teknikleri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretim Teknikleri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Ünlü Türk Tarihçiler ve Eserleri TARİH ALAN EĞĠTĠMĠ Tarihsel Kavramlar Akran Değerlendirme Kontrol Listesi Gözlem Formu

20 Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Öğretim Programının Ġncelenmesi Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Matematik Felsefesi Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Kavram Yanılgıları Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Kazanımların ( Müfredatın ) Ġncelenmesi Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Programın Yapısı, Amaçları ve Vizyonu Alan Eğitimi (MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠ) Öğrenme alanları Tanıtımı ve Bilgi Ve Beceri Öğrenme Alanı Alan Eğitimi (FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ) DuyuĢ ve Fen Teknoloji, Toplum ve Çevre Öğrenme Alanı, Programın Uygulanması Ġle Ġlgili Esaslar Alan Eğitimi (FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ) Fen Programının Bireye Kazandıracağı Beceriler, Sarmal Ġçerik Tasarımı Ve Bilgi Türleri Alan Eğitimi (FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ) Alan Eğitimi (FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ) Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Hayat Bilgisi Dersinin Tarihsel GeliĢimi Bloom'un BiliĢsel alanı, Somut ĠĢlemler Dönemindeki DüĢünme Becerileri ve Kavram Öğretimi Kavram Öğretimi, Deney ÇeĢitleri, Kimyasal Madde Logoları ve ÇağdaĢ Değerlendirme ( YapılandırılmıĢ Grid Ve DallanmıĢ Ağaç ) Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) 1998 ile2005 Öğretim Programlarının Yapısal Ġçeriğinin KarĢılaĢtırılması Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Hayat Bilgisi Temaları ve Ders Kazanımlarıyla ĠliĢkilendirilmesi Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Sosyal Bilgiler 4.Sınıf Programının Genel Özellikleri Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Dersin Kazanımları Ve Kazandırılması Hedeflene Beceri ve Değer Öğretimi Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Blom Taksonomisi BiliĢsel Ve DuyuĢsal Hedef Alanları Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Değer Öğretimi Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Teknikler Alan Eğitimi (HAYAT BĠLGĠSĠ VE SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠMĠ) Öğretim Yöntemleri Ve Kavram Öğretim Teknikleri Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programını Yasal Dayanakları Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Hedefler ( Uzak, Genel, Özel ) Ġlokul Progrmaının Temelleri ( Tarihi, Bireysel, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik, Konu alanı, Felsefi Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programına Yön Veren Parodigmalar Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programına Yön Veren Felsefe Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programına Yön Veren YaklaĢım Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programının Tasarım Modeli Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programının Hedef Boyutu Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programının Ġçerik Boyutu Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programının Yöntem -Teknik Boyutu Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Ġlkokul Programının Ölçme-Değerlendirme Boyutu Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Rehberlik Hizmetleri ve Ara Disiplinler Alan Eğitimi ( ĠLKOKUL PROGRAMI ) Dilin Tanımı, ĠĢlevi ve Becerileri Ġlk Okuma- Yazma Öğrenme Alanları Ġlk Okuma Yazma Öğretiminde Amaç ve Ġlkeler (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (BiliĢsel Alan Sınıflandırılması ) (Dersin ĠĢleniĢ Basamakları ) (Dersin ĠĢleniĢ Basamakları ) (Dersin ĠĢleniĢ Basamakları ) (Dersin ĠĢleniĢ Basamakları ) (Ġlk Okuma Yazma YaklaĢımları ) (Ġlk Okuma Yazma YaklaĢımları ) (Ġlk Okuma Yazma YaklaĢımları ) Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme Dikkat Çekme Güdüleme Gözden Geçirme Hedeften Haberdar Etme Parçadan Bütüne -Ses temelli YaklaĢım Bütünden Parçaya -Sözcük Yöntemi -Dil Deneyim YaklaĢımı -Hikaye Yöntemi -Tüm Dil YaklaĢımı -Dengeli Okuma Yazma YaklaĢımı -Ses temelli YaklaĢım EtkileĢimli Model Ġlk Okuma Yazmaya Hazırlık

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) KONU DAĞILIMLARI 14.04.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 06) Cümle Öğesi 2 Cümle Yapısı 2 İsim Tamlaması 1 Sözcükte Anlam 4 Sözcükte Yapı 2 Ses Bilgisi 1 Yazım Kuralları 1 Noktalama 1 Cümlede Anlam 5

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

ALTINYILDIZ KOLEJİ VE FEN LİSESİ Türkiye nin Örnek Okulu MEB KALİTE BERATLI AVRUPA DİL VE TÜBİTAK ÖDÜLLÜ EĞİTİM KURUMU

ALTINYILDIZ KOLEJİ VE FEN LİSESİ Türkiye nin Örnek Okulu MEB KALİTE BERATLI AVRUPA DİL VE TÜBİTAK ÖDÜLLÜ EĞİTİM KURUMU 2014 LYS BİYOLOJİ KONULARI BİTEN KONULAR 1 - CANLILARDA ENERJĠ DÖNÜġÜM OLAYLARI - Solunum - Fotosentez - Kemosentez 2 - HÜCRE BÖLÜNMELERĠ, ÜREME ÇEġĠTLERĠ VE BĠTKĠDE ÜREME VE GELĠġME ( MĠTOZ, MAYOZ, ÜREME

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YEŞİLHİSAR ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ SERDEN BODUROĞLU LYS-1 / MATEMATİK SORU DAĞILIMI (50 SORU) 2.Dereceden Denklemler (1 Soru) Çarpanlara Ayırma (1 Soru) Eşitsizlik Çözümü (2 Soru) OKEK-OBEB (1

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

ĠSMAĠL KULAK ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ

ĠSMAĠL KULAK ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ ĠSMAĠL KULAK ANADOLU LĠSESĠ REHBERLĠK SERVĠSĠ 2014 LYS KONULARI 2014 LYS-1 Matematik-Geometri Konuları Lys ye hazırlanan adaylar için altın değerinde önem taģıyan LYS-1 Matematik testine çalıģmaya baģlamak

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil - Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihi Gelişimi 06 Türkçenin Ses Özellikleri - I 07 Türkçenin

Detaylı

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI

SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ

Detaylı

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF EV ÇALIŞMALARI AYRINTILARI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Sunum - Tartışma - Panel 04 Anlatıma Hazırlık / Anlatımda Tema ve Konu 05 Anlatımda Tema ve Konu - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı

Detaylı

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012) İZMİR - 2011 T. C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2011 2012)

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI KPSS-YDS-ALES-DGS Kazanmak YDS Artık Kolay... 2016-2017 KPSS B ALES KAYIT KATALOĞU DGS ÖABT KPSS A KURUM SINAVLARI KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) B GRUBU GENEL YETENEK Matematik Sayısal Mantık Türkçe

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 6 2 1 1 02 Anlatım Türleri 6 1 03 Öğretici Metinler (Mektup) 3 1 1 04 Öğretici Metinler (Günlük) 2 1 1 05 Ses

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ

YGS KDS - 5 SINAV SONUÇ BELGESİ 0- YGS KDS - 5 Türkçe 40 21 10 18,50 % 46,25 Tarih 15 6 2 5,50 % 36,67 Coğrafya 12 0 0 0,00 % 0,00 Felsefe 8 1 2 0,50 % 6,25 Felsefe (Dev) 5 1 0 1,00 % 20,00 Matematik 32 5 0 5,00 % 15,63 Fizik 14 1 0

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ 9.ve 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE ÖZEL AKŞAM LİSELERİ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DEĞERLENDİRME 1.DÖNEM SINAVLARI Sınava 9. Ve 10.sınıf öğrencileri katılacaklardır. Sınav giriş belgesi

Detaylı

2014 / 2015 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI. 80 Matematik Testi 50 MF - TM Geometri Testi 30. 90 Fizik Testi 30 MF Kimya Testi 30 Biyoloji Testi 30

2014 / 2015 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI. 80 Matematik Testi 50 MF - TM Geometri Testi 30. 90 Fizik Testi 30 MF Kimya Testi 30 Biyoloji Testi 30 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF LYS DENEME FORMATI MATEMATİK SINAVI (LYS-1) 80 Matematik Testi 50 MF - TM Geometri Testi 30 FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2) 90 Fizik Testi 30 MF Kimya Testi 30 Biyoloji

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI

10. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 15.10.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 01 (LGDS - 01) KONU DAĞILIMLARI Sözcükte anlam 7 Cümlede anlam 6 Sözcük türleri 2 Ses bilgisi 2 Sözcükte yapı 1 Anlatım bozukluğu 3 Cümlenin ögeleri 2 TÜRKÇE Yazı türleri 2 Cümle vurgusu 1 Fiiller 1 Yazım kuralları 2 Paragraf 6 Şiir

Detaylı

2013 TÜRKÇE: Soruların Konulara Göre Dağılımı Konular 2010 2011 2012 Konular 2013 Sözcük Anlamı 3 3 2 Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 3 Soru

2013 TÜRKÇE: Soruların Konulara Göre Dağılımı Konular 2010 2011 2012 Konular 2013 Sözcük Anlamı 3 3 2 Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu 3 Soru 2013 TÜRKÇE SORULARI DEĞERLENDĠRMESĠ: 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak gelmiştir. 2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS de sorulmayan Anlatım

Detaylı

BU KİTAPÇIK ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. KENDİNİZDE EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ KONULARIN AĞIRLIĞINI ARTTIRABİLİRSİ- NİZ...

BU KİTAPÇIK ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. KENDİNİZDE EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ KONULARIN AĞIRLIĞINI ARTTIRABİLİRSİ- NİZ... BU KİTAPÇIK ÖRNEK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. KENDİNİZDE EKSİK GÖRDÜĞÜNÜZ LARIN NI ARTTIRABİLİRSİ- NİZ... LARI BİLMEDEN ÇÖZÜLEN SORUNUN BİR FAYDASI YOKTUR ÖN- CELİKLE EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYINIZ. SORULAR SADECE

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ARKEOLOJĠ ANABĠLĠM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABĠLĠM DALI ARKEOLOJĠ ANABĠLĠM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MEZUNĠYET ĠÇĠN GEREKLĠ ASGARĠ TOPLAM KREDĠ BĠLGĠLERĠ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiģtir)

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BÖTE BÖLÜMÜ 1. SINIF I. (GÜZ) YARIYIL 18.01.2016 Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I 08:30-09:45 B-16 21.01.2016 Eğitim Bilimine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÖSYS REHBERLİK KİTABI

ÖSYS REHBERLİK KİTABI ÖSYS REHBERLİK KİTABI 1 1.)YGS Nedir? YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının % 40 ını oluşturur. YGS ile

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 İletişim 02 İnsan, İletişim ve Dil - Dilin İşlevleri 03 Dil-Kültür İlişkisi 04 Dillerin Sınıflandırılması 05 Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi 06 Türkçenin Ses Özellikleri

Detaylı

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO

YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS SBS YENİLENEN TEK AŞAMALI SINAV OKS DEN NEDEN FARKLI? OOO OKS de 6,7 ve 8. sınıf konularının tümünden sorumlu olan öğrenciler, yenilenen sistemde yalnızca 8. sınıf konularından sorumlular, ancak Ülkemizde

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum 02 Tartışma - Panel 03 Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Tema ve 05 Anlatımda Tema ve - Anlatımda Sınırlandırma 06 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı 07 Anlatımın ve Anlatıcının Tavrı

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek)

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ (Kitap Seçim Modülü'nde okullarca ihtiyaç girilecek) KODU ADI İLKÖĞRETİM KİTAPLARI 2010-2011 EĞİTİĞRETİM YILI ÜCRETSİZ DAĞITIMA ESAS KİTAP LİSTESİ 100010 Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8 Dersi okutan öğretmen sayısı kadar ihtiyaç bildirilecektir.

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

%50 2) Sayısal Bölüm

%50 2) Sayısal Bölüm TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

AKÇAKOCA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YGS HAZIRLIK YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

AKÇAKOCA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YGS HAZIRLIK YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI AKÇAKOCA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YGS HAZIRLIK YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI Sevgili Arkadaşlar, Hayattan istediklerimizi almak için, istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz. İstemediğimiz şeyleri

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Dersin Kodu ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209202 Evrimin Temel İlke ve Kuramları 11.05.2015

Detaylı

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 10. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sunum - Tartışma - Panel Sunum - Tartışma - Panel (Etkinlik) Anlatıma Hazırlık 04 Anlatımda Konu ve Tema - I 05 Anlatımda Konu ve Tema - II 06 Anlatıma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / YGS TÜRKÇE

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / YGS TÜRKÇE BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / YGS TÜRKÇE İletişim, Dil ve Kültür * Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam Cümlede Anlam İlişkileri

Detaylı

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-2 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-2 de fizik, kimya ve biyoloji testlerinden sınava girecekler. LYS- 2 ler sayısal alanda sağlık bilimleri, fen bilimleri ve mühendislik alanında tercih

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.Y.YIL II.Y.YIL SNA1111 Temel Matematik I 2 0 2 5 SNA1112 Temel Matematik II 2 0 2 4 SNA1113 Uygarlık Tarihi 2 0 2 5 SNA1114 Genel Kimya 2 0 2 3 SNA1115

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303

Sınav Tarihi. Sınav Saati. Sınav Salonu. Dersin Adı. Dersin Kodu. MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 Dersin Kodu Dersin Adı Tarihi Saati Salonu MAT 101 Sosyal Bilimler için Matematik 24.11.2014 13:00 D 303 PSY 103 Psikoloji içi İstatistik 27.11.2014 13:00 D 303 PSY 101 Psikolojiye Giriş 01.12.2014 09:00

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / YGS TÜRKÇE

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / YGS TÜRKÇE KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / YGS TÜRKÇE Adı 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam - I 02 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam - II 03 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam - III 04 Cümlede Anlam İlişkileri /

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU ÇİZELGESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (2013 2014)(20.02.2014)

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERS LİSTESİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERS LİSTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI TEKLİF EDİLEN DERS LİSTESİ Dersi Açan Bölüm/AB D DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ/ SAAT DERSİ ALACAK BÖLÜM ANABİLİM DALI SINIF EĞİT. EGİ

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PLANI Yıl 1 / Yarıyıl 1 117 in Adı Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri in Türü 2 0 0 2 2 3 Zorunlu 173 Ġnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji 4 0 0 4 4 4 Zorunlu 174 Genel

Detaylı

İngilizce LYS Sorularının Konulara Göre Dağılımı

İngilizce LYS Sorularının Konulara Göre Dağılımı İngilizce LYS Sorularının Konulara Göre Dağılımı İngilizce (80 Soru) Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb) Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru Preposition,3 Soru Conjunction,1 Soru Quantifiers)

Detaylı

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-3 de Türk Dili Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecekler. Özellikle eşit ağırlık ve sözel alanda tercih yapacak adaylar için her iki

Detaylı

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI

2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II DÖNEM (BAHAR) BÜTÜNLEME PROGRAMI. 1. SINIF II. YARIYIL Tarih Dersin Adı Saat Derslik

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II DÖNEM (BAHAR) BÜTÜNLEME PROGRAMI. 1. SINIF II. YARIYIL Tarih Dersin Adı Saat Derslik BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI II DÖNEM (BAHAR) BÜTÜNLEME PROGRAMI 1. SINIF II. YARIYIL 07.06.2016 Genel Biyoloji-II (Zooloji) 09:00-10:30 B11 08.06.2016 Bilgisayara Giriş-II

Detaylı

2015 YAZ OKULU AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER

2015 YAZ OKULU AÇILMASI ÖNERİLEN DERSLER 1 Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1 BSP1001 Bilgisayar I 2 2 5 5 Öğr.Gör. Volkan Kanburoğlu 2 Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1 BSP151 Bilgisayar I 2 2 3 5 Öğr.Gör. Volkan Kanburoğlu

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

25.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 28.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 28.06.2015

25.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 28.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 28.06.2015 İDKAB ĞRETMENLİĞİ ESA 304 TESFSİR METİNLERİ Yunus ABDURAHİMOĞLU DAK304 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ Doç. Dr. Asife EMB304 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ DAK 308 MEZHEPLER TARİHİ Mustafa ÖZDEN

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ?

9.SINIF NEDEN ÖNEMLİ? Sevgili Öğrencilerimiz; Henüz yolun başındasınız. Öncelikle YGS-LYS nin nasıl bir sınav olduğunu, bu sınavların bizden neler istediğini iyi anlamalıyız. İstediğimiz alana göre hazırlanmalıyız. YGS bizden

Detaylı

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08.

Tarih Saat Batı Dilleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans 10:00. Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora 13:00 Coğrafya Yüksek Lisans 10:00 26.08. Batı Dilleri ve Edebiyatları Fransız Dili ve Edebiyatı 13:00 Coğrafya Bölgesel Coğrafya Coğrafya Türkiye Coğrafyası DTCF Ek Bina 314 No'lu Oda DTCF 404 No'lu Oda DTCF 411 No'lu Oda Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları

ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Konu Başlıkları ZAMBAK 9.Sınıf Biyoloji Bilimsel Çalışma ve Canlıların Ortak Özellikleri İnorganik Besinler Ünite 1 Karbonhidratlar ve Yağlar Proteinler, Enzimler, Vitaminler Nükleik asitler veatp Hücre zarı ve Madde

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 // 11. Sınıf Programı // 11. Sınıf 01 02-06 Kasım Konu sınırlı. 11. Sınıf 02 07-11 Aralık Konu sınırlı

Ürün Detayları 2015-2016 // 11. Sınıf Programı // 11. Sınıf 01 02-06 Kasım Konu sınırlı. 11. Sınıf 02 07-11 Aralık Konu sınırlı // 11. Sınıf Programı // Sınav Adı Uygulama Tarihi Açıklamalar 11. Sınıf 01 02-06 Kasım Konu sınırlı 11. Sınıf 02 07-11 Aralık Konu sınırlı 11. Sınıf 03 11-15 Ocak Konu sınırlı EG00.11.06DS 11. Sınıf 04

Detaylı

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ

TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ TABLO-5A YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADINA ÖĞRENİM YAPILACAK ALANLAR VE BU ALANLARA HANGİ PROGRAMLARI BİTİRENLERİN BAŞVURABİLECEKLERİ (BU TABLO ADAYLARA TERCİHLERİNİ BELİRLEMEDE KOLAYLIK OLMASI AMACIYLA, MEZUNİYET

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)

18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM) 8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik

Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Öğr. Say. Sınıf Derslik 09.11.2015, Pazartesi 09.00 11:00 16:00 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 62 3 A1-A2-A3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme ve Değerlendirme Yrd.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ 3. Biyografilerin kültür tarihindeki yerini ve önemini belirler. 11. sınıf Dil ve Anlatım BİYOGRAFİ, OTOBİYOGRAFİ

Detaylı

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat

1.36 hafta. 2.Cumartesi veya Pazar günü. 3. Günlük 4 saat. 4.Toplam 144 saat V : - V V: : : - 1.36 hafta 2.Cumartesi veya Pazar günü 3. Günlük 4 saat 4.Toplam 144 saat 1. Hafta 2. Hafta KONULAR MADDE VE a. Madde ve Özkütle b. d. Plazmalar KAZANIMLAR 1. 2. ve rasyonel olur. 3. 4.

Detaylı

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı