BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.femakademi.net BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez )"

Transkript

1 BÖLÜM KONU ALT BAŞLIKLAR BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlıların Ortak Özellikleri Ve Temel BileĢenler BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Hücre Yapısı Ve Madde TaĢınması BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Hücre Bölünmesi BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Yönetici Moleküller Ve Protein Sentezi BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma Canlılarda Enerji DönüĢümleri ( Solunum-Fotosentez- Kemo Sentez ) BİYOLOJİ Hücre ve Metabolizma C3 C4 Ve Cam Metabolizması BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Meristem Dokuların Filogenetik Gruplandırılması BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Dimi Dokular Ve OluĢumu BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Kök, Gövde Ve Yaprağın Ġnce Anatomisi BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Bitkilerde Beslenme Ve Hareket BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Bitkisel Hormonlar BİYOLOJİ Bitki Biyolojisi Fotoperyodizm BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) Sindirim Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) Solunum fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) DolaĢım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) DolaĢım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Vegatif Fonksiyonlar ) BoĢaltım Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) Hareket Fizyolojisi BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) Duyu Fizyolojisi Ve Sinir Sistemi Fizyolojisi Üreme Fonksiyonları BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Animal fonksiyonlar ) BİYOLOJİ Ġnsan ve Hayvan Biyolojisi ( Sinir Sistemi Ve Duyu Organlarının Yapısı ) Endokrin Sistem Ve DavranıĢ Fizyolojisi; Deri, Ġskelet Ve Kas Sistemi, Vücut BoĢlukları, Sindirim, DolaĢım, Solunum, BoĢaltım Sistemleri Üreme Organları Ve Endokrin Organlar Epitel, Kıkırdak, Bağ, Kemik, Kan, Kas ve Sinir Dokularının Temel Özellikleri, Bu Dokuların Sınıflandırılmaı BİYOLOJİ Ekoloji Temel ekolojik Kavramlar, Habitat, Ekolojik NiĢ, Ekosistem BİYOLOJİ Ekoloji Biyojeokimyasal Döngüler ( Karbon Azot, Fosfor Döngüleri ) BİYOLOJİ Ekoloji Sıcaklık, Ġklimsel Özellikler Ve Toprak Faktörlerinin Bitki ve Hayvan için Önemi BİYOLOJİ Ekoloji Populasyonlar Arası Ve Populasyon Ġçi ĠliĢkiler BİYOLOJİ Ekoloji Biyomlar ( YaĢam KuĢakları ) BİYOLOJİ Ekoloji Populasyon Ekolojisi BİYOLOJİ Ekoloji Kommunite Ekolojisi BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Karakterler BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Taksonomik Kategorilerde Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Archeae, Prokaryor Ve Eukaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Archeae Canlılarının Özellikleri Ve YayılıĢlarına Neden Olan Faktörler Ve YayılıĢ Alanları BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Prokaryot Organizasyonda Canlıların Gruplandırılması BİYOLOJİ BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Canlıların Sınıflandırılması Prokaryotik Yapıdaki Mavi YeĢil Algler, Mantarlar, Likenler, Ciğerotları, Kara Yosunları Ve Eğreltiler Çiçekli Bitkiler ( Açık Tohumlular-Gymnospermler Ve Kapalı Tohumlular-Angiospermler ile Tek Çenekliler- Monokotiledonlu-Çift Çenekliler-Dikotiledonlu- Bitkiler Ve Özellikleri BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Regnum Prostitadan Phylumannelidaya Kadar Omurgasızlarların Gruplandırılması BİYOLOJİ Canlıların Sınıflandırılması Phylum Arthropoda Ve Phylum Echinodermatanın Ayrıca Omurgalılar Olarak Kabul Edilen Yuvarlak Ağızlı Balıklar, Kıkırdaklı Balıklar, Kemikli Balıklar, Kurbağalar, Sürüngenler, KuĢlar Ve Memelilerin Genel Özellikleri BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Mendel Kanunları BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Kalıtım ( EĢeye Bağlı, Epistasi Vb ) BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Kromozom Anomalileri BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Populasyon genetiği BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Gen Mühendisliği BİYOLOJİ Genetik ve Evrim Yeryüzündeki Hayatın BaĢlangıcı Ve Canlılığın Ortaya ÇıkıĢına Ait GörüĢler Ve Teoriler (Abiyogenez, Kosmik teori, Heterotrof Ve Ototrof Hipotezleri, Darwinizm, Lamarckizm, Neodarwinizm, Adaptasyon, Tabii Seleksiyo Ve Mutasyon, Evrime Poleontolojik, Anatomik, Fizyolojik Ve Biyokimyasal Delilleri BİYOLOJİ ALAN EĞĠTĠMĠ Biyoloji Öğretim Programı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Coğrafyaya GiriĢ COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Harita Bilgisi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Ġzohipsler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Coğrafi Konum COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Dünyanın ġekli Ve Hareketleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Matematik Coğrafya ) Mevsimler Ve OluĢumu COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Yerin Yapısı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Kıtaların Kayması

2 COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Jeolojik Zamanlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Topoğrafya Ve Kayaçlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Ġç Kuvvetler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Jeoloji ) Türkiye'nin Ana Yer ġekilleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Çözülme Ve Kütle Hareketleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Akarsu Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Karst Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Kurak Bölge Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Buzul Topoğrafyası COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Jeomorfoloji ) Yapıya Bağlı Olarak OluĢan Topoğrafya ġekilleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Atmosfer COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Basınç Ve Rüzgarlar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Nemlilik Ve YağıĢ COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Ġklim tipleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Klimatoloji ) Türkiye'nin Ġklimi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Yeraltı Suları Ve Kaynaklar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Akarsular COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Göller COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Hidroğrafya ) Denizler Ve Okyanuslar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak OluĢumunu Etkileyen Faktörler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak OluĢumundaki Olaylar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) Toprak Horizonları COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA (Toprak Coğrafyası ) BaĢlıca Toprak Tipleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Örtüsünün DağılıĢını etkileyen Faktörler COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Formasyonları COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Bitki Coğrafyası ) Bitki Formasyonlarının Coğrafi DağılıĢı COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) BiyoçeĢitlilik COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Enerji AkıĢı Ve Madde Döngüleri COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Ekosistemlerin ĠĢleyiĢi COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Milli Parkalar COĞRAFYA FĠZĠKĠ COĞRAFYA ( Ekoloji ) Çevre Sorunları COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Nüfüs Ve Yerleşme ) Nüfus Coğrafyası COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Nüfüs Ve Yerleşme ) YerleĢme Coğrafyası COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ekonomik Faaliyetler COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Tarım COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Hayvancılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Balıkçılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ormancılık COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Madencilik COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Enerji Kaynakları COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Sanayi COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) UlaĢım COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Ticaret COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Turizm COĞRAFYA BEġERĠ VE EKONOMĠK COĞRAFYA ( Ekonomik Coğrafya ) Bölge Kavramı COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Siyasi Coğrafya'da BaĢlıca GörüĢler COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Dünyadaki Askeri, Siyasi Ve Ekonomik Örgütler COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER (Siyasi Coğrafya ) Türkiye'nin Siyasi Ve Jeopolitik Önemi COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Asya COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Avrupa COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Afrika COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Amerika COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Okyanusya COĞRAFYA BÖLGELER VE ÜLKELER ( Ülkeler Coğrafyası ) Kutup Bölgeleri COĞRAFYA ALAN EĞĠTĠM Coğrafya Dersi Genel amaçları DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam Öncesi Arabistan Ve Araplar'da Dini, Sosyo-Kültürel Hayat DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Muhammed' in (SAV) Peygamberlik Öncesi Hayatı DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam'ın Mekke Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Ġslam'ın Medine Dönemi

3 DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Muhammed' in (SAV) Ahlak Ve KiĢiliği DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Ebubekir Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Osman Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Hayatı Hz. Ali Dönemi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Ġlmi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadislerin Korunması Ve Kayıt Altına Alınması DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadislerin Tasnifi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Temel Hadis Kaynakları DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Eğitim-Öğretim Adabı DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Ravi DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis Öğrenim Ve Öğretim Yöntemleri DİKAB Hz. Muhammed in Sünneti (Hadis Ve Usülü ) Hadis ÇeĢitleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ın Nuzülü Ve MetinleĢmesi DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ın Nuzülü Ve Niteliği DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tefsir, DoğuĢ Ve Tedvini DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Temel Tefsir Yöntemleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tefsir Ekolleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an Lafızlarına Ve Manalarına Dair Ġlimler DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Tarihi Olgularla ĠliĢkili Kur'an Ġlimleri DİKAB Kur an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama Kur'an-ı Anlama Ve Yorumlamada YöneliĢler DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Din Ve Ġnanç DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġslam Dini Ve Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Allah Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Melek Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Kutsal Kitap Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Peygamber Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ahiret Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Kader Ġnancı DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġnanç Ve DavranıĢ ĠliĢkisi DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam, Ġman Esasları) Ġnançsızlık DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Ġbadet DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Temizlik DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Namaz DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Oruç DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Zekat DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Hac Ve Umre DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Kurban Ve Adak DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Yemin Ve Keffretler DİKAB Temel Dini Bilgiler (Ġslam Ġbadet Esasları ) Haram-Helaller DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ve Ahlak DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ahlakının Kaynakları DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam Ahlak Teorileri DİKAB Ġslam Ahlakı Ġslam ahlakının Temel Kavramları DİKAB Ġslam Ahlakı Aile Ve Toplumsal Ahlak DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Sanat DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Erken Dönem Ve Osmanlı Dönemi Mimarisi DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Hat Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Tezhip Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Minyatür Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Cilt Ve Ebru Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Türk Çini Sanatı DİKAB Ġslam Estetiği ve Felsefesi Türk Din Musikisi DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mezhepler Tarihine GiriĢ DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mezheplerin Ortaya ÇıkĢ Nedenleri DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Yönetim, Ġman-Küfür Ve Kader Meselesi Etrafında OluĢan Ġlk Mezhepler DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları ġiilik DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Nusayrilik, Dürzilik, Yezdilik DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Alevilik Ve BektaĢilik

4 DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları Mehdilik Ġnancı Temelinde OluĢan Geç Dönem Mezhepleri DİKAB Günümüz Türkiye sindeki Ġslam Mezhep ve Yorumları ÇağdaĢ Ġslami Akımlar DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din Sosyolojisinin DoğuĢu Ve GeliĢimi DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Ġslam Dünyasında Ve Türkiye'de Din Sosyolojisi DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Dinin Sosyolojik Manası DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Toplumsal DeğiĢim Ve Din DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din- Devlet ĠliĢkileri DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) KüreselleĢme Ve Din DİKAB Din Bilimleri (Din Sosyolojisi ) Din Ve Terör DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Din, Dindarlık Ve Boyutları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın Kaynakları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın Etkileri DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığı Etkileyen Faktörler DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dindarlığın GeliĢimi DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Ġnanç Psikolojisi DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Tanrı Tasavvurları DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Dua, Ġbadet Ve Dini Törenler DİKAB Din Bilimleri ( Din Psikolojisi ) Tövbe, Dine DönüĢ Ve Din DeğiĢtirme DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Dinler Tarihine GiriĢ DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Hiznduizm, Caynizm DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Budizm, Sihizm DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Çin Ve Japon Dinleri DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Mecusilik Ve Sabitlik DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Yahudilik DİKAB Din Bilimleri ( Dinler Tarihi ) Hiristiyanlık DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Eğitim Ve Din Eğitiminin Tanımı DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Hz. Muhammed Döneminde Eğitm DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Ġslam Tarihinde Eğitim DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Eğitim yöntem Ve Teknikleri DİKAB Din Bilimleri ( Din Eğitimi ) Din Eğitim Ve Rehberliğinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢüncesi Ve Kaynakları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢünce Okulları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Doğu Ġslam Filozofları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Batı Endülüs Filozofları DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) ÇağdaĢ Ġslam DüĢüncesi KiĢiler Ve görüģler DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Felsefe EleĢtrileri Ve Cevapları ( Tehafütler Geleneği ) DİKAB Din Bilimleri (Din Felsefesi) Ġslam DüĢüncesinin Batı'ya Etkisi DİKAB ALAN EĞĠTĠMĠ Din Dersinin Genel Amaçları Programın Yapısı FEN B. FĠZĠK Fiziğin Alt Dalları, Vektörler, Kuvvet FEN B. FĠZĠK KÜTLE MERKEZĠ, MOMENT, BASĠT MAKĠNELER FEN B. FĠZĠK HAREKET FEN B. FĠZĠK Maddenin Mekanik Özellikleri FEN B. FĠZĠK Basınç FEN B. FĠZĠK Sıvıların Kaldırma Kuvveti FİZİK Mekanik Vektörler FİZİK Mekanik Denge-Tork FİZİK Mekanik Kütle Merkezi FİZİK Mekanik Basit Makinalar FİZİK Mekanik Doğrusal Hareket FİZİK Mekanik AtıĢlar FİZİK Mekanik Düzgün Dairesel Hareket FİZİK Mekanik Basit Harmonik Hareket FİZİK Mekanik Dinamik FİZİK Mekanik ĠĢ. Güç, Enerji FİZİK Mekanik Yeryüzünde Hareket FİZİK Mekanik Periyodik Hareketler FİZİK Mekanik Ġtme Ve Momentum FİZİK Mekanik Genel Hakim Yasası FİZİK Mekanik Açısal Momentum

5 FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektrik Manyetizma FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektrik Akımı FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Kuvvet FİZİK Elektrik ve Manyetizma Mıknatıs Ve Manyetik Alan FİZİK Elektrik ve Manyetizma Alternatif Akım FİZİK Elektrik ve Manyetizma Elektronik Devre Elemanları FİZİK Elektrik ve Manyetizma Transformatör FİZİK Madde ve Özellikleri Fiziğin Doğası FİZİK Madde ve Özellikleri Maddenin Halleri FİZİK Madde ve Özellikleri Kaldırma Kuvvetleri FİZİK Madde ve Özellikleri Isı, Sıcaklık, GenleĢme FİZİK Madde ve Özellikleri Basınç FİZİK Optik Gölge Ve Yarı Gölge FİZİK Optik Aynalar FİZİK Optik Mercekler FİZİK Optik IĢığın Kırılması FİZİK Optik Renklenme FİZİK Optik Aydınlanma FİZİK Dalgalar Ses, Deprem Ve Su Dalgaları FİZİK Dalgalar IĢığın Dalga Modeli FİZİK Dalgalar IĢıkta GiriĢim FİZİK Dalgalar Fotoelektrik Ve Compton Olayı FİZİK Modern Fizik Atom Fiziği İMT ANALĠZ Sayılabilir- Sayılamaz Kümeler Ve Küm ĠĢlemleri İMT ANALĠZ Özel Tanımlı Fonksiyonlar İMT ANALĠZ Limit Ve Süreklilik İMT ANALĠZ Türev Uygulamaları İMT ANALĠZ Ġntegral Ve Uygulamalrı İMT ANALĠZ Diziler İMT ANALĠZ Seriler Ve Yakınsaklık Testleri İMT ANALĠZ Kuvvet Serileri, Taylor Serileri İMT ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Limit Ve Süreklilik İMT ANALĠZ Kısmi Türev Ve Geometrik Anlamı İMT ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Minimum Ve Maksimumlar İMT ANALĠZ Ġki Katlı Ġntegraller İMT CEBĠR Matrisler-Determinatlar İMT CEBĠR Lineer Denklem Sistemleri İMT CEBĠR Vektör Uzayları İMT CEBĠR Ġç Çarpım Uzayları İMT CEBĠR Lineer DönüĢümler Ve Matrisler İMT CEBĠR Özdeğer Ve Özvektörler İMT CEBĠR Modüler Aritmetik İMT CEBĠR Gruplar İMT CEBĠR Halkalar İMT CEBĠR Cisimler İMT GEOMETRĠ Doğrunun Analitik Ġncelenmesi İMT GEOMETRĠ Çemberin Analitik Ġncelemesi İMT GEOMETRĠ Düzlemde Vektörler İMT GEOMETRĠ Konikler İMT GEOMETRĠ Uzayda Doğru- Düzlem- Vektör- Simetri, Küre İMT GEOMETRĠ Vektörel Çarpımın Ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları İMT GEOMETRĠ Ġkinci Dereceden ( Kuadrik ) Yüzeyler İMT GEOMETRĠ Kutupsal Koordinatlar İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Difarensiyel Denklemin Sınıflandırılması İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamaları ( Yörüngeler ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Laplace DönüĢümü İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Rastgele DeğiĢkenler Ve Beklenen Değer

6 İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımı ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Sürekli Rastgele DeğiĢkenlerin Dağılımı( Normal Dağılım ) İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri İMT UYGULAMALI MATEMATĠK Hipotez Testi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin Tarihsel GeliĢimi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin Felsefesi İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Dersi Öğretim Programı ( Amaçları-Vizyonu-Ġlkeleri-Tahmin Stratejileri- Öğrenme Alanları / Kazanımlar İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Ġspat Yöntemleri İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Ortak Beceriler / Alana Özgü Beceriler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Stratejiler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Yöntem / Teknikler İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Yanılgıları İMT ALAN EĞĠTĠMĠ Matematik Öğretiminde Hedef Alanları (Bloom ) İNGİLİZCE Dil Yeterliği Tense System Ġn English İNGİLİZCE Dil Yeterliği Present And Perfect Modals İNGİLİZCE Dil Yeterliği Passive & Causative Structures İNGİLİZCE Dil Yeterliği Part Of Speech İNGİLİZCE Dil Yeterliği Articles İNGİLİZCE Dil Yeterliği Prepositions İNGİLİZCE Dil Yeterliği Noun Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Adjective Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Relative Adverb Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Adverbial Clauses İNGİLİZCE Dil Yeterliği Subjunctives İNGİLİZCE Dil Yeterliği Cleft Sentences İNGİLİZCE Dil Yeterliği Conjunctions İNGİLİZCE Dil Yeterliği Sentence Structures / Types İNGİLİZCE Dil Yeterliği Cohesive Devices İNGİLİZCE Dil Yeterliği Affixation Ġn English İNGİLİZCE Dil Yeterliği Punctuation Marks İNGİLİZCE Dil Yeterliği Restatement İNGİLİZCE Dil Yeterliği Dialogue Completion İNGİLİZCE Dil Yeterliği Paragraph Completion İNGİLİZCE Dil Yeterliği Irrelevant Sentence İNGİLİZCE Dil Yeterliği Readinğ Comprehension İNGİLİZCE Dil Yeterliği Vocabulary İNGİLİZCE Dil Bilim Ġntroduction To Language & Linguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Neurolinguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Phonetic & Phonology İNGİLİZCE Dil Bilim Morphology İNGİLİZCE Dil Bilim Syntax İNGİLİZCE Dil Bilim Semantics İNGİLİZCE Dil Bilim Pragmatics İNGİLİZCE Dil Bilim Sociolinguistics İNGİLİZCE Dil Bilim Discourse Analsis İNGİLİZCE Dil Bilim Language Acquisition İNGİLİZCE Edebiyat Ġntroduction To Literature İNGİLİZCE Edebiyat Figures Of speech / Literary Devices İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Poetry ( Types Of Poetry / Sound Devices ) İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Prose ( Short Story / Novel / Plot And Piot Analysis / Character Types / İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Literary Devices Used Prose Writting ) İNGİLİZCE Edebiyat ( Literary Genres ) Drama İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Old English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Middle English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Renaissance / Elizabethan English Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Early 17th Century İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Restoration Literature İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Romantic Period İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Victorian Period

7 İNGİLİZCE Edebiyat ( Brief History Of English Literature ) Contemporary Priod İNGİLİZCE Edebiyat Notable Literary Movements And Ġdeologies İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Approaches, Methods & Techniques İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Teachin Language Skills İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Factors Affecting Language Teaching &learning İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Teaching English To Young Learners & Classroom Management İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Materials Development, Adaptation & Evaluation İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Language Acquisition İNGİLİZCE ALAN EĞĠTĠMĠ Testing Ġn ELT KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyanın GeliĢimi KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyanın Temel Yasaları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Gravimetrik Ve Titrimetrik Analiz Metodları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Mol Ve Kimyasal Hesaplar KİMYA ANALTĠK KĠMYA Kimyasal Tepkimeler KİMYA ANALTĠK KĠMYA Çözeltiler KİMYA ANALTĠK KĠMYA Çözünürlük Dengesi KİMYA ANALTĠK KĠMYA Asitler Ve Bazlar KİMYA ANALTĠK KĠMYA ( Titrasyon Yöntemleri ) NötralleĢme Titrasyonlarının Teorisi KİMYA ANALTĠK KĠMYA ( Titrasyon Yöntemleri ) Kompleks OluĢum Titrasyonları KİMYA ANALTĠK KĠMYA Elektrokimya KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Madde Ve Özellikleri KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Atomun Yapısı KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Periyodik Çizelge KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Simetri Grup Kuramı KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) Kimyasal Bağlar Ve BileĢikler KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) EtkileĢimler KİMYA ANORGANĠK KĠMYA ( Moleküler Orbital Kuramı ) Molekül Geometrisi KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Kompleks Ġyonlar Ve Koordinasyon BileĢikleri KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Elementler Kimyası KİMYA ANORGANĠK KĠMYA Organometal Kimyası KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik Kimyaya GiriĢ KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik BileĢiklerin Ġsimlendirilmesi KİMYA ORGANĠK KĠMYA Organik BileĢiklerin Tepkimeleri KİMYA ORGANĠK KĠMYA Tepkime Mekanizmaları KİMYA ORGANĠK KĠMYA Hidrokarbonların Tepkimesi KİMYA ORGANĠK KĠMYA Fonksiyonel Grupların Tepkimeleri KİMYA ORGANĠK KĠMYA Aromatik BileĢiklerin Tepkimesi KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Sıvılar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Katılar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Gazlar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA KarıĢımlar KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Termodinamik KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Kimyasal Kinetik KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Kimyasal Denge KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Çekirdek Kimyası KİMYA FĠZĠKOKĠMYA Yüzey Kimyası KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğrenim Programı KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Kullanılan Kuramlar KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Kullanılan Strateji, Yöntem Ve Teknikler KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Dersinde Kullanılan Materyaller KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kavram Öğretimi KİMYA ALAN EĞĠTĠMĠ Kimya Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme MATEMATİK ANALĠZ Özel Tanımlı Fonksiyonlar MATEMATİK ANALĠZ Limit Ve Süreklilik MATEMATİK ANALĠZ Türev Uygulamaları MATEMATİK ANALĠZ Ġntegral Ve Uygulamalrı MATEMATİK ANALĠZ Diziler MATEMATİK ANALĠZ Seriler Ve Yakınsaklık Testleri MATEMATİK ANALĠZ Kuvvet Serileri, Taylor Serileri

8 MATEMATİK ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Limit Ve Süreklilik MATEMATİK ANALĠZ Kısmi Türev Ve Geometrik Anlamı MATEMATİK ANALĠZ Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Minimum Ve Maksimumlar MATEMATİK ANALĠZ Ġki Katlı Ġntegraller MATEMATİK ANALĠZ Green Teoremi MATEMATİK ANALĠZ Rn nin Topolojisi MATEMATİK CEBĠR Matrisler-Determinatlar MATEMATİK CEBĠR Lineer Denklem Sistemleri MATEMATİK CEBĠR Vektör Uzayları MATEMATİK CEBĠR Ġç Çarpım Uzayları MATEMATİK CEBĠR Lineer DönüĢümler Ve Matrisler MATEMATİK CEBĠR Özdeğer Ve Özvektörler MATEMATİK CEBĠR Modüler Aritmetik MATEMATİK CEBĠR Gruplar MATEMATİK CEBĠR Halkalar MATEMATİK CEBĠR Cisimler MATEMATİK GEOMETRĠ Doğrunun Analitik Ġncelenmesi MATEMATİK GEOMETRĠ Çemberin Analitik Ġncelemesi MATEMATİK GEOMETRĠ Düzlemde Vektörler MATEMATİK GEOMETRĠ Konikler MATEMATİK GEOMETRĠ Uzayda Doğru- Düzlem- Vektör- Simetri, Küre MATEMATİK GEOMETRĠ Vektörel Çarpımın Ve Karma Çarpımın Geometrik Yorumları MATEMATİK GEOMETRĠ Ġkinci Dereceden ( Kuadrik ) Yüzeyler MATEMATİK GEOMETRĠ Kutupsal Koordinatlar MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Difarensiyel Denklemin Sınıflandırılması MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler Uygulamaları ( Yörüngeler ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Laplace DönüĢümü MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Rastgele DeğiĢkenler Ve Beklenen Değer MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli, Binom, Çok Terimli, Geometrik, Negatif Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün Dağılımı ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Sürekli Rastgele DeğiĢkenlerin Dağılımı( Normal Dağılım ) MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Merkezi Eğilim Ölçüleri, Yayılma Ölçüleri MATEMATİK UYGULAMALI MATEMATĠK Hipotez Testi MATEMATİK ALAN EĞĠTĠMĠ Matematiğin tarihsel GeliĢimi Temel Matematik DENKLEM EġĠTSĠZLĠK VE MUTLAK DEĞER Temel Matematik ÜSLÜ SAYILAR Temel Matematik KÖKLÜ SAYILAR Temel Matematik ÖRÜNTÜ,FRAKTAL,SÜSLEME Temel Matematik KÜMELER,KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI Temel Matematik FONKSĠYON Temel Matematik ĠġLEM,MODÜLER ARĠTMETĠK Temel Matematik ĠKĠNCĠ DERECE DENKLEMLER Temel Matematik TRĠGONOMETRĠ VE UZAY GEOMETRĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) CANLILARIN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) CANLILARIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ Genel Biyoloji ( HÜCRE,ORGANĠZMA VE METABOLĠZMA ) HÜCRE Genel Biyoloji ( CANLILARIN LANDIRILMASI VE BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK) Genel Biyoloji ( CANLILARIN LANDIRILMASI VE BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK) CANLILARIN LANDIRILMASI CANLILAR ALEMĠ Genel Biyoloji ( CANLILARIN ENERJĠ DÖNÜġÜMÜ ) CANLILARDA SOLUNUM Genel Biyoloji ( CANLILARIN ENERJĠ DÖNÜġÜMÜ ) FOTOSENTEZ Genel Biyoloji ( HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE ÜREME ) MĠTOZ VE EġEYSĠZ ÜREME Genel Biyoloji ( HÜCRE BÖLÜNMESĠ VE ÜREME ) MAYOZ VE EġEYLĠ ÜREME Genel Biyoloji BĠTKĠ BĠYOLOJĠSĠ Genel Biyoloji ( KALITIM) MENDEL GENETĠĞĠ Genel Biyoloji ( KALITIM) MODERN GENETĠK Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SOLUNUM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠ

9 Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) DOLAġIM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) BOġALTIM SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) HAREKET SĠSTEMĠ Genel Biyoloji ( SĠSTEMLER ) SĠNĠR SĠSTEMĠ Genel Fizik FĠZĠĞĠN ALT DALLARI, VEKTÖRLER, KUVVET Genel Fizik KÜTLE MERKEZĠ, MOMENT, BASĠT MAKĠNELER Genel Fizik HAREKET Genel Fizik MADDENĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠ Genel Fizik BASINÇ Genel Fizik SIVILARIN KALDIRMA KUVVETĠ Genel Fizik ISI,SICAKLIK VE GENLEġME Genel Fizik Ġġ, GÜÇ, ENERJĠ Genel Fizik NEWTON'UN YASALARI VE UYGULAMALRI Genel Fizik YERYÜZÜNDE HAREKET Genel Fizik BASĠT HARMONĠK HAREKET Genel Fizik ĠTME ( ĠMPULS ) VE MOMENTUM Genel Fizik ELEKTROSTATĠK VE ELEKTRĠK Genel Fizik ALTERNATĠF AKIM Genel Fizik MANYETĠZMA Genel Fizik MODERN FĠZĠK Genel Fizik GEOMETRĠK OPTĠK Genel Fizik DALGA HAREKETLERĠ VE ATOM MODELLERĠ Genel Kimya ATOMUN YAPISI Genel Kimya ELEMENTLER VE BĠLEġĠKLER Genel Kimya FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL DEĞĠġMELER Genel Kimya KĠMYASAL TEPKĠMELER VE VE HESAPLAMALAR Genel Kimya KARIġIMLAR VE ÇÖZELTĠLER Genel Kimya MADDENĠN HALLERĠ Genel Kimya ASĠT-BAZ KĠMYASI Genel Kimya ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖKELME Genel Kimya KARBON BĠLEġĠKLERĠ VE ZEHĠRLĠ KARBON BĠLEġĠKLERĠ Genel Kimya YAġAMIN KĠMYASI VE KĠMYASAL TEPKĠMELER Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) TÜRKÇENĠN SES ÖZELLĠKLERĠ Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) SESLĠLERLE ĠLGĠLĠ KURALLAR Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) KÖK-GÖVDE-EK Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) YAPIM VE ÇEKĠM EKLERĠ Türk Dili ( SES VE YAPI BĠLGĠSĠ ) BASĠT -TÜREMĠġ-BĠLEġĠK SÖZCÜKLER Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) SÖZCÜK TÜRLERĠ VE SÖZ ÖBEKLERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLENĠN ÖGELERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLE TÜRLERĠ Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) ANLATIM BOZUKLUĞU Türk Dili (CÜMLE VE METĠN BĠLGĠSĠ ) CÜMLE VE METĠN DÜZEYĠNDE DĠL BĠLGĠSĠ ÇALIġMALARI Türk Dili (YAZILI ANLATIM) DĠL,DĠLLERĠN LANDIRILMASI, DĠL VE KÜLTÜR ĠLĠġKĠSĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) TÜRKÇENĠN GELĠġĠM EVRELERĠ,DĠLĠN ĠġLEVLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) YAZILI ANLATIM TÜRLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) KOMPOZĠSYON,KOMPOZĠSYON KURALLARI Türk Dili (YAZILI ANLATIM) ANLATIM BĠÇĠMLERĠ, PARAĞRAF TÜRLERĠ Türk Dili (YAZILI ANLATIM) YAZIM VE NOKTALAMA Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) SÖZLÜ ANLATIM VE ÖZELLĠKLERĠ Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) KONUġMA, HAZIRLIKLI VE HAZIRLIKSIZ KONUġMA Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) DĠNLEME VE DĠNLEME TÜRLERĠ Türk Dili ( SÖZLÜ ANLATIM ) SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERĠ Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat ( MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI ( ) FĠKĠR HAREKETLERĠ ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat (MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK EDEBĠYATI'NIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ) OSMANLICILIK ĠSLAMCILIK TÜRKÇÜLÜK MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK NESRĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠ TÜRK TĠYATROSUNUN GENEL ÖZELLĠKLERĠ MĠLLĠ EDEBĠYAT DÖNEMĠN'DE EDEBĠYAT TARĠHĠ VE ELEġTĠRĠ

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4

DERS İÇERİKLERİ. BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL BİLGİSAYAR I ENF101 BĠLGĠSAYAR I T 2 U 2 Kredi 3 ETCS 4 Temel kavramlar Windows 7,8 iģletim sistemi Microsoft Word 2010, 2013 kelime iģlem programı Microsoft Excel 2010, 2013

Detaylı

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ

ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ .. ÖZ-DE-BİR 2014-2015 Öğretim Yılı TÜRKİYE GENELİ Liselere Özel DENEME SINAVLARI YÖNERGESİ İŞ TAKVİMİ ÖZEL DERSHANELER VE ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ Genel Merkez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları

Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları Her şey elinizin altında... YGS-LYS HAZIRLIK DOSYASI Koordinatör ( Kurs Sorumlusu ) Dosyası Branş ( Zümre) Dosyaları 25-26 Tam Hazırlık Tam Öğrenme Tam Ölçme Bu yıl YGS - LYS Hazırlık dosyanız bizden!

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

11. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici Metinler

Detaylı

* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME

* ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ. DEĞERLENDĠRME ĠLĠġKĠLENDĠRME . (0 Ekim 4 Ekim) E K Ġ M. (0 Ekim 07 Ekim) 5. (6-0 Eylül E Y L Ü L 4. (9- Eylül Eylül) 0-0 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL BAHÇELĠEVLER ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU SOSYAL BĠLGR DERSĠ 6. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ

LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ LİSANS EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ ATA121 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2+0; ECTS: 2) Ders İçeriği: Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasî, ekonomik, kültürel

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi okumanın amacı ve Ġnkılâp kavramı: Osmanlı

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 11. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-1 ÜNİTE-2 Dil ve Anlatım METİNLERİN SINIFLANDIRLMASI YAZIM VE NOKTALAMA: Ünsüz değişimi ile ilgili yazım yanlışı, Nokta, Virgül BAĞLAŞIKLIK, BAĞDAŞIKLIK: Gereksiz sözcük, Anlamca çelişen sözcükler

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat )

HĠSTOLOJĠ ve EMBRĠYOLOJĠ Tangül ġan/esra Çikler. DAVRANIġ BĠLĠMLERĠ Lütfü Hanoğlu-Mustafa Bilici (4) (Duyular Algı & Dikkat ) DE RS SA 16:20-1. KURULU (03..20-19..20) 03..20 04..20 05..20 06..20 07..20 08..20 AÇILIŞ ORYANTASYON ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) ġeker (Sağlık Eğitiminin Tarihçesi ve Evreleri) BĠYOLOJĠ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı