21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT 1.Backgroundinformation SummaryofthevideointerviewwithRoniMargulies Culturetips 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideopassagetranscribed GuidedQuestions Grammar Vocabulary 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideo Glossary 1.Backgroundinformation Summaryofthevideo Özet Buvideo dabiryahuditürkvatandaşıolan şairronimargulies inkısabirözgeçmişinisunan birtvprogramındanbirbölümizleyeceksiniz. AyrıcaRoniMarguliesileyapılmışbirsöyleşide var.busöyleşideronimarguliesbazıhayat deneyimlerinden,birşairolarakyolculuğundan,ve sosyalsistemsorunlarındanbahsediyor. Summary Inthisvideo,youwillwatchpart ofatvprogramintroducingabriefbiographyof RoniMargulies,aJewish Turkishpoet,andan interviewwithhim.intheinterview,hediscusses someofhislifeexperiences,hisjourneyasapoet, andsocialsystemicissues. Culturetips Şairlerşiirlerindesadeceyaşamöykülerive duygularınıelealmazlar. Türktoplumundadabirçokşairşiirleriyletarih, siyasetvediğertoplumsaldeneyimleri yansıtmaktadır.aynıtoplumsalolgufarklışairler tarafındankendiyorumlarınadayalıolarakçok değişikşekillerdeanlatılabilir.iştebuöğrenme birimindedebirşairinbirçoktoplumsalkonuyu inceleyipyorumlayarakşiirlerindeelealışını görüyoruz.aynıtoplumsalsorunlarıfarklı düşünenşairlerineserlerindedeizlemekyararlı olacaktır.

2 2 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideopassagetranscribed mütercim tercüman siyasi yürütmek sermek, yanılgıyadüşmek hatayadüşmek zehirzemberek keskin sermayedar maşa havaleetmek egemen aklamak tahlil Guidedquestionsforthevideotodeepen listeningcomprehension 1. RoniMargulieshangialanlardaçalışmaktadır? 2. RoniMarguliesyazılarındagenelliklehangi konularıişlemektedir? 3. RoniMarguliesşiirleriniyazarkenençokneden etkilendiğinibelirtiyor? 4. DinlediğinizsöyleşideRoniMargulieshangi yerelveküreselsorunlardanbahsediyor? Grammar Complexsentences:Thesearesentencesthatare madeupofoneindependentclauseandatleast onedependentorsubordinateclause.the dependentclausesaregenerallydividedintothree categories:adjective/relativeclauses,noun clauses,andadverbialclauses. Adjectiveclauses:Theseare complexadjectival constructionsthatmodifynounphrases (Göksel &Kerslake,2005,p.438).Themostcommontype isnon finite,andtakesoneofthesesuffixes: (y)an, DIK,or(y)AcAK,whoseEnglishequivalents are who, which, that, when, why, where, etc.theadjectivalclausecanhavedifferent functionsinasentence,suchassubject,object etc.inturkish,differentfromenglish,adjectival clausesgenerally finiteclausekiisanexception precedethenountheyaredefining.seethe followingexamples: 1.Kitapevi'ninbuhaftakiilkkonuğu,1955'te İstanbul dadoğ anronimargulies.[thefirstguest ofkitapevithisweekisronimargulies,whowas borninistanbulin1955].whoisthesubjectofthe subordinateclause. 2.Profesyonelmütercimol anmargulies'leşiir üzerinekonuştuk.[wetalkedonpoetrywith Margulies,whoisaprofessionaltranslator).Who isthesubjectofthesubordinateclause. 3.İlkşiirkitab ı1991 deyayımlan anroni Margulies,üniversitedeiktisatokuduamahiç iktisatçılıkyapmadı.[ronimargulies,whosefirst poetrybookwaspublishedin1991,studied economicsatuniversitybutneverworkedasan economist]. 4.Margulies,Türkiye deazınlıkkimliğitaşı y an insanlarınduygularınıyinekendideneyimleriyle sınırla dığ ı,sağlam,nesnelbakışıylainceler. [Marguliesportraysthefeelingsofthepeople that/whopossessminorityidentity,withasound andobjectivepointofviewthat/whichhehas limitedtohisownexperiences].inthissentence, therearetwoadjectiveclauses:onetodefine people,andtheothertodefinepointofview. 5.Benimşiirimibesle y enkaynaklarsiyasideğil. [Thesourcesthatfeedmypoemsarenot political]. Nounclauses(Seealsointermediatemoduleon IdentityandNationalism): Nounclausesperformthefunctions(i.e.,subject, object,etc.)ofanouninalargersentencethat containsanindependentclause.theyare structurallydividedintotwogroups(göksel& Kerslake,2005): 1.Finite:"identicalinstructuretoafullsentence" (p.404).finitenounclausesarefurthereddivided intotwo:barefinitenounclauses(theclauses thatare"simplyinsertedwithinthesuper

3 3 ordinate,ormainclause;seeexamples:6and7) andfinitenounclauseswithasubordinator(ki, diye,orgibi;seeexamples:8and9) 6.Hernesilbiryaşageldiğizaman Yaşiiröldü, romanöldü,kültürbittiartıkyok,gençliğimdeçok müthişti,simdibakınbirşeyyok der.[every generation,whentheyareuptoanoldage,claim that thepoetryisdead,thenovelisdead,thereis notcultureanymore,everythingwasgreatwheni wasyoung,butnowthereisnothing. 7.Buedebiyatınveyakültürünveyaromanın ölmesindenziyade benyaşlanıyorumeyvah anlamınagelir.thismeansthat Alas,Iamgetting old,ratherthanreferringtodeathofliterature, culture,ornovel. 8.Bugüngeriledikgibigeliyorbana.[Itseemsto methatwearegoingbackwardtoday]. 9.Biliyorumkiben17yaşımdaliseyibitirip üniversiteyeyurtdışınagittim.[iknowthati graduatedfromhighschoolattheage17and wentabroadtogotocollege]. Non finitenounclauses:thesehavethesame functionsasthefinitenounclauses(i.e.,subject, object,etc),butareformed"withtheirverbal constituent[being]markedbyoneofthe subordinatingsuffixes mak, ma, DIK, (y)acak, or (y)iş.(seeexamples:10,11,12) 10.Şuyanılgı yadüş tüğ ü müsanmıyorum.[i don tthinkthatiaminsuchadelusion]. 11.Doğrusubuikili yinasılaçıkla y abil eceğ i mi bilmiyorum.asamatteroffact,idon tknowhow Icanexplainthisbinary/dualism. 12.Kapitalisttoplumuninsanayaptıklarını,ne kadarherbirimizinhayatınıkısıtladığını,nekadar fakirleştirdiğinihissettirebilmekiçinşiiryazıyorum. [Iwritepoemstoevokewhatcapitalistsocietyhas donetohumanbeings,howithasrestricted,and impoverishedourlives]. Adverbialclauses:Thesearedependentclauses thatcarryoutanadverbialfunction(oftime, reason,contrast,condition,purposeetc.)ina sentence.asinnounclauses,inturkish,adverbial clauses,too,canbefiniteornon finite(foramore comprehensiveaccountseegöksel&kerslake, 2005). Thefiniteclauses areformedwithdiye,ki, madem(ki),nasılki,(sanki) mişgibiand DImI (p.462).seeexamples13and14. Thenon finiteclausesareformedwithsome suffixestotheverbs,dependingonthemeaning ofthesentence(i.e.thefunctionitcarriesout, suchastime,reasonetc).seeexamples:15,16, 17,and [Kalabalıkolacağızdiye]birekmekdaha almıştım.[asthereweregoingtobealotofus],i hadboughtanotherloaf. (p.462).diyeexpresses reasoninthissentence. 14.[Dersegeçkal ma ya yımdiye]erkenkalktım.i wokeupearly[sothatiwasnotlatefortheclass]. Diyeexpressespurposeinthissentence. 15.Margulies,RobertKolej ibitir diktensonra İngiltere deiktisatalanındadoktorasınıyaptı. MarguliesdidhisPhDineconomicsinEngland afterhefinishedrobertcollege.thesuffixhereis DIktAnsonra,whichmeans after inenglish,and expressestime.theothersuffixesthatexpress timeare: madanönce(before), (y)inca(when), DIğIndAand DIğIzaman(when),(y)ken(while, as,when),diğindanberi(since),and (y)incaya kadar/değin/dekand (y)anakadar(meaning until,andbythetime). 16.[Benlisede y ken]yenidergiçıkardı.there wasanewjournal,while/wheniwasathigh school.time 17.Siyasiolduğumubildikleriiçin,aktifsosyalist olduğumubildikleriiçin,şiirimdebununaçık izlerinigörme y ince Yanasıloluyor diye sorarlar.içinexpressesreasoninthissentenceand (y)incaexpressestime. 18.Geçkalmamakiçinerkenkalkmangerekiyor. Youhavetogetupearlyinordernottobelate. içinexpressespurposeinthissentence.

4 4 3.TranscriptionandGlossary Partialtranscriptionofthevideo ( )Spiker:Kitapevi'ninbuhaftakiilk konuğu1955'teistanbul dadoğanronimargulies. ŞiiryazanMargulies,RobertKolej ibitirdikten sonraingiltere deiktisatalanındadoktorasını yaptı.aynizamandaprofesyonelmütercimolan Margulies'leşiirüzerinekonuştuk. ( )Bayanseslendirici:RoniMargulies1955 yılındaistanbul dadoğdu.robertkolej i bitirdiktensonraingiltere ninçeşitli üniversitelerindeokuyarakiktisatdoktoruoldu. Hiçiktisatçılıkyapmadı. İstanbul dan1972'deayrıldıvelondra'dayasadı. Şair,tercüman,aynızamandabiryazar.İlkşiir kitabı1991'deyayımlandı,bunubeşşiirkitabı, çocuklukanıları,dörttercümeşiirkitabı,siyasi tercümelerveedebiyat,siyaset,tarihkonularında sayısızdergivegazeteyazısıizledi. SaatFarkıisimlişiirkitabiile2002YunusNadiŞiir Ödülü nükazandı. ( )Bayanseslendirici:Yazar,sair,gazeteci, savaşkarşıtıvesosyalistolanyahudiasıllıroni Margulies'inpolemikçişiiryazıları edebiyatseverleriherzamanetkiliyor.buyazıların enönemliözelliğiisetartışmalarınşiirörnekleri çerçevesindeyürütülmüşolması.margulies, Türkiye deazınlıkkimliğitaşıyaninsanların duygularınıyinekendideneyimleriylesınırladığı, sağlam,nesnelbakışıylaincelerken,günlükhayatin akışıiçerisindeartıkkanıksamışolduğumuzolayları mizahibirdillegözlerönüneseriyor.margulies'le şiirüzerinekonuşuyoruz. ( )R.M.:BenlisedeykenYeniDergi çıkardı.heraybenodergiyialırokurdum. MehmetFuat ınyenidergi'si.odergideher sayısındaaşağıyukarı,edipcansever,turgut Uyar,CemalSüreyya,ÜlküTamer,yani,Behçet Necatigil.Simdibugünböylebirdergidüşünmek mümkündeğil.hembuisimlergibiodüzeydeşiir yazanisimlerbenceyokhemböylebirdergiyok. Ha,niyediyelütfensormayın.Bilmiyorum,buçok zorbirşey.şuyanılgıyadüştüğümüsanmıyorum. Hernesilbiryasageldiğizaman Yaşiiröldü, romanöldü,kültürbittiartıkyok,gençliğimdeçok müthişti,simdibakinbirşeyyok der.bu edebiyatınveyakültürünveyaromanın ölmesindenziyade benyaşlanıyorumeyvah anlamınageliramabuhatayadüştüğümü sanmıyorum.gerçektendebugününtürkşiirinin, örneğin60 larınşiirinindüzeyindeolduğunu sanmıyorum.60'larısadecekendigençliğim,yeni Dergifilanolduğuiçin60'lardiyorum.Ee,bugün geriledikgibimegeliyor.niyesinibilmiyorum. ( )R.M.:Benimşiirimibesleyenkaynaklar siyasideğil.banahepsorararkadaşlarım.yav, senin,siyasiolduğumubildikleriiçin,aktifsosyalist olduğumubildikleriiçin,şiirimdebununaçık izlerinigörmeyince Yanasıloluyor?Biryandan siyasiyazılaryazıyorsun,gazetelere,dergilere,vs. Bunlarbirazzehirzemberek,keskindilliyazılar amaşiirinhiçböyledeğil. Benimşiirimçok kişiseldir.veyaenazındankişiseldeneyimdenyola çıkıpyazılanbirşiirdir. Buikiliyinasıl açıklıyorsun? derler.doğrusubilmiyorumnasıl açıklayabileceğimiamaherhaldeşöylebirşeyvar. Butoplumun,kapitalisttoplumuninsana yaptıklarını,nekadarherbirimizinhayatını kısıtladığını,nekadarfakirleştirdiğini hissettirebilmekiçinşiiryazıyorum.yani, Mutlu aşkyoktur. bencebukapitalizminbirsorunu, insanlığınbirsorunudeğil.bunuşiirleifadeetmek dahakolaygeliyorbana.amapekiozamanne yapacağızbusistemhakkında?bununasıl değiştirebiliriz?nasıldahagüzelbirdünya yaratabiliriz?onudadüzyazıylaifadeetmekdaha kolaygeliyor.benoikiliyibirazöyle açıklayabiliyorum.şiiriminkaynaklarıisededimya çokkişisel.ya,buyorumlamayı,çözümlemeyi yapmakherhaldebanadüşmezamasanıyorum, ben17yaşımda,sanıyorumbukısmıdeğil. Biliyorumkiben17yaşımdaliseyibitirip üniversiteyeyurtdışınagittim.17yaşında yurtdışındayaşamakinsanıçoketkileyenbirşey. Hemolumluhemolumsuzşekildeetkiler.Evden uzakolmak,sonrayıllargeçtikçehem gençliğimdenhemgençliğiminkentindenuzak olmak,istanbul danuzakolmak...bütünbunlar benimduygudünyamıçoketkilemişolanşeyler. Şiirimgenellikleburadanyolaçıkarsanıyorum. Amabunuincelemekeleştirmenleredüşer, bendenyazması. ( )Spiker:Sevgilikitapseverler,Roni

5 5 Margulies'lesöyleşimizedevamediyoruz.Şiirle uğraşanmargulies,aynızamandatarihvesiyaset sahalarındadayazılaryazıyor.profesyonel mütercimolanmargulies'leşiirüzerine konuşmayadevamediyoruz. ( )R.M.:Anti emperyalizmkavramının kendisindebirsorunyok.benanti emperyalistim. Amabenemperyalizmdenneanlıyorum? Amerika nıntürkiye yeyaptığıbirşeydeğil. Emperyalizmbugünküdünyasistemininişleyiş biçiminiaçıklamayayönelikbirkavram.tabiiki bununiçindeülkelerarasındabirhiyerarşidevar. DünyakapitalizminintabiikibaşınıAmerika çekiyor.amabutekyönlübirsüreçdeğil.bukadar söyleyipbıraktığımızzaman,ozaman Türkiye Amerika'yakarşı gibibirsonuççıkar.böylebir sonucabeninanmıyorum.çünkütürkiye nin büyüksermayedarlarıdaamerika nınbüyük sermayedarlarınınmaşasıveyaoyuncağıveya uşağıdeğildir,ortağıdır.türkiyedekendiçapında, becerebildiğiölçüde,tabiikidahaaz becerebilmektedir,kıbrıs taolsun,başkaülkelere, bugüntürkiye ninsomali'de,afganistan'daaskeri var.yanitürkiye dehiyerarşikbirzinciriçinde kendirolünüoynamaktadıremperyalistsistem içinde.mağdurudeğildirtürkiyeemperyalizmin. Simdibenimeleştirdiğimanti emperyalizm anlayışıtamamenmilliyetçilikiçinbirkamuflaj olarakkullanılanbiranlayış.yanitürkiye deolan bütünsorunlarıamerika'yahavaleedip, Amerika nınsuçuolarakgösterip,dolayısıylakendi egemensınıfımızıaklayıp,türkiye ninyayılmacı, savaşçımaceralarınıaklayıpsontahlilde milliyetçiliğevaranbiranti emperyalizm.bugün Türkiyesolunungenişkesimleribunu yapmaktadır.örneğinergenekonoperasyonun sonundaaçılandavayıemperyalizminoyunu olarakgörmek,tümüyleanlamsızbirseydir, tümüyleergenekon'uaklayanbirseydir.bunun solculuklabiralakasıolamaz,yoktur.bunuantiemperyalizmkisvesialtındavelikücük'ühakli göstermeyeçalışmak,özbeözmilliyetçiliktir. Bunaanti emperyalizmfilandenmez.antiemperyalizm,anti kapitalizminbireşi,ortağı, birlikteizlenenkavramlardır.ayırdığınzamanbir anlamıyoktur.ayırdığınzamanomilliyetçilikolur. Vocabulary(Kaynak:TürkDilKurumu) mütercima.çevirmen: Mütercimolarakişe başladığımgünanamdanemdiğimsütburnumdan gelmiştir. B.R.Eyuboğlu.GüncelTürkçe Sözlük. tercümana.çevirmen: Musikimiz,bizim durgunruhumuzun,sakindüşüncelerimizin,uçuk benzimizintercümanıdır. A.H.Müftüoğlu. GüncelTürkçeSözlük. siyasisf.(siya:si:)1.siyasetleilgili,siyasal, politik: Siyasiişlerekarışmamanıtavsiye ederim. P.Safa.2.a.Siyasetçi,politikacı: Müdürbey,siyasilerkoğuşundabaşladıbu gecekiteftişine. K.Korcan.GüncelTürkçe Sözlük. yürütmek( i)1.yürümeişiniyaptırmak, yürümesinisağlamak.2.gerektiğigibiyapmak, uygulamak:işlerinieskisigibiyürütüyorlar.3.huk. Biryargıyıyerinegetirmek,uygulamak..Güncel TürkçeSözlük. sermek, ergöstermekamacıylaasmakveya yaymak:çeyizsermek. yanılgıyadüşmekbilmedenbiryanlışlıkyapmak: Eskibakanbiryanılgıyadüşmüştü. Ç.Altan. GüncelTürkçeSözlük. hatayadüşmekyanılmak: Busoruyaevet cevabınıvermeklebirhatayadüşmüş sayılmayız. Y.K.Karaosmanoğlu.GüncelTürkçe Sözlük. filan(seefalan) falanzm.1.söylenmesiistenmeyenveyagerekli görülmeyenbirözeladınyerinitutankelime,filan: Bana falangeldi,falangitti diyeanlatmaya başladı.2.a.cümledebelirtilennesneveya nesnelerdensonragelerek vebenzerleri

6 6 anlamındakullanılanbirsöz: Hiçheyecanfalan göstermiyor. Ö.Seyfettin. zehirzembereksf.1.sondereceacı.2.son derecesert,hakaretdolu: Baştakilere,birkere dahauyarmakiçinzehirzemberekbirrapor gönderdi. E.C.Güney.3.zf.mec.Sonderece ağır,sertbirbiçimde:zehirzemberekkonuştu, gitti.günceltürkçesözlük. keskin Kırıcı,incitici: Enyakındostlarınınbile kusurlarınıkeskinbirdilleyüzlerinevururmuş. H.Taner. sermayedarsf.(serma:yedar)ekon.1.sermayesi olan.günceltürkçesözlük. maşamec.başkasınınisteklerine,amaçlarına aletolankimse: Asılsuçlu,bumaşayaemir verenler. A.Boysan. havaleetmek1)birşeyinalınmasını,yapılmasını birkimseyebırakmak,ısmarlamak,devretmek: Mahkemeyehavaleedeceğim,oradabülbülgibi söylersin. Ö.Seyfettin.2)yollamak, göndermek.günceltürkçesözlük. egemensf.1.yönetiminihiçbirkısıtlamaveya denetimebağlıolmaksızınsürdüren,bağımlı olmayan,hükümran,hâkim:egemendevlet.2. mec.sözünügeçiren,üstünlükkazanan.güncel TürkçeSözlük. aklamak( i)huk.suçsuzveyaborçsuzolduğu yargısınavararakbirinitemizeçıkarmak,tebriye etmek,ibraetmek.günceltürkçesözlük. tahlilçözümleme,inceleme. Glossary Egemen:dominant,sovereign Falan:etcetera,like. Kırıcı:hurtful,insidious Maşa:pawn Mütercim:interpreter,translator. Sermayedar:shareholder Sermek:tolayout,spreadout. Siyasi:political Tahlil:analysis Tercüman:translator Yanılgıyadüşmek:tobeinerror,beindelusion. Yürütmek:tocarryout,perform,prosecute. Zehirzemberek:harsh,bitter(generallyfora speech,statementetc.)

7 REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISFOCUSONLANGUAGE ThisFocusonLanguagehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducational purposesonlyifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisFocusonLanguagewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Karaman,C.,Tunç,Y.,Tochon,F.V.(2010).ŞairlerveSiyaset/PoetsandPolitics.Module1,Focuson Language,Advancedlevel.Madison,WI:WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). herewithpermissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsincenterforeducation ResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,powerpoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,orto commentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto 7

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SOSYAL HAKLAR

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SOSYAL HAKLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SOSYAL HAKLAR Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi ÖZET Dünya Sağlık Örgüt ( DSÖ) İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan ve amacı sağlık konusunda dünya ülkeleri arasında işbirliğini

Detaylı

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss E Decision Roy Hilligoss ven after a year, Chad still called us Aunt Pat and Uncle Bill. But we thought our job had become that of mother and father until that letter arrived from the 6 th Artillery headquarters

Detaylı

GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU

GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU ANKEM Derg 2004; 18 (Ek 2): 21-25 GÜVENL SU, DO AL KAYNAK SUYU, M NERALL SU M. Zeki KARAGÜLLE stanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, Çapa, STANBUL ÖZET Ya am su ile ba

Detaylı

Say IT in Turkish. Bilişim Teknolojisinden Türkçe Söz Edin. Multimedia Authoring (Program) İndirmek. Download. Attachment (E-mail)

Say IT in Turkish. Bilişim Teknolojisinden Türkçe Söz Edin. Multimedia Authoring (Program) İndirmek. Download. Attachment (E-mail) British Educational Communications and Technology Agency Say IT In Turkish General Computer Vocabulary Key Vocabulary Computer Word Processor Database Spreadsheet Browser Mail List News Groups DTP (Program)

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI VEBLEN Kapitalizm ve Akılcı bir İktisadi Düzen için Olanaklar Capitalism and Possibilities for a Rational Economic Order 6-7 TEMMUZ 2012 - İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

TANZİMAT HAREKETLERİ KARŞISINDA ÂŞIK SEYRÂNÎ

TANZİMAT HAREKETLERİ KARŞISINDA ÂŞIK SEYRÂNÎ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p.145-155, ANKARA-TURKEY TANZİMAT HAREKETLERİ KARŞISINDA ÂŞIK SEYRÂNÎ Eyüp AKMAN * ÖZET

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey

In Awe of Nature. ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey In Awe of Nature ART in Embassies Exhibition United States Embassy Ankara, Turkey Cover Peg Bruhn Kayaker, 2007. Acrylic on canvas, 52 x 46 in. Courtesy of the artist, Alexandria, Virginia Peg Bruhn Kayakç,

Detaylı

Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses

Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses SUMMER 2013 / NUMBER 66 01-40 Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses İlker Aydın Abstract In the general system of the natural tongues, attribution, which undertakes the function of cluster

Detaylı

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI

TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI TÜRK ÜN VERS TE Ö RENC LER N N DEY MLER TAHM N ETME DURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Kamil ER ÖZ: Dilin sözvarl nda önemli yere sahip olan deyimler, genel olarak e dizimli (collocation) sözcükler içeren, sözdizimsel

Detaylı

Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı. Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69. E-mail: wat@campusum.com. Website: www.campusum.

Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı. Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69. E-mail: wat@campusum.com. Website: www.campusum. 1 Campus Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Tel: (0312) 468 00 30 Fax: (0312) 468 00 69 Bestekar Sok. 82/3 Kavaklıdere/ANKARA E-mail: wat@campusum.com Website: www.campusum.com Bu broşürün içeriği Campus Yurtdışı

Detaylı

HUKUK ÇEVİRİSİ UYGULAMALARI. Hazırlayan: Talat YAZICI

HUKUK ÇEVİRİSİ UYGULAMALARI. Hazırlayan: Talat YAZICI HUKUK ÇEVİRİSİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Talat YAZICI BÖLÜM I BELGE NEDİR? BELGE NEDİR? TDK Sözlüğüne göre: isim Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Myriam Webster

Detaylı

BA IMSIZLIK SONRASI ORTA ASYA DEVLETLER NDE M LL YETÇ L K

BA IMSIZLIK SONRASI ORTA ASYA DEVLETLER NDE M LL YETÇ L K Özgün ERLER* BA IMSIZLIK SONRASI ORTA ASYA DEVLETLER NDE M LL YETÇ L K ÖZET Kendi ba ms z ulusal devletini kurmak veya mevcut devletini savunmak isteyen belirli bir etnik grup veya ulusun ideolojisi olarak

Detaylı

THIS IS A NEW SPECIFICATION

THIS IS A NEW SPECIFICATION THIS IS NEW SPEIFITION GENERL ERTIFITE OF SEONDRY EDUTION TURKISH Reading 843 * OE / 1 8709* andidates answer on the Question Paper OR Supplied Materials: None Other Materials Required: None Wednesday

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

Mehmet Cem ODACIOĞLU, Şaban KÖKTÜRK

Mehmet Cem ODACIOĞLU, Şaban KÖKTÜRK RUDYARD KIPLING'IN IF ADLI ŞİİRİ VE TÜRKÇE'YE BÜLENT ECEVİT TARAFINDAN ADAM OLMAK BAŞLIĞIYLA AKTARILAN ÇEVİRİSİNİN ANDRE LEFEVERE'NIN YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA İDEOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Cem ODACIOĞLU,

Detaylı

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI

ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI T.C. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü Türkçe E itimi Ana Bilim Dal Türkçe Ö retmenli i Bilim Dal ZARF-F LLER N ANLAM FARKLILIKLARININ KAVRATILMASI (Yüksek Lisans Tezi) P nar KURT stanbul,

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum 10 Artroportaj.qxd 5/15/07 3:57 PM Page 102 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Sanat / Art Seramik sanat n n ustas Cande er Furtun; Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek

Detaylı

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal S. Daşdağ. İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Cilt / Vol 37, No 2, 177-185 DERLEME / REVIEW İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer

Detaylı

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ

İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ VE DELPHİ TEKNİĞİ; ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ÖRNEĞİ Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi cemkaracaoglu@yahoo.com ÖZET Araştırmanın amacı

Detaylı