10) each herbiri either her birini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10) each herbiri either her birini"

Transkript

1 1) Sonu f/fe ile biten isimler çoğul yapılırken sonu ves olur. Wife / wives Knife / knives life / lives 2) between ile among arasındaki fark between iki Ģey, among çok Ģey 3) sonu s ile biten çoğul isimler alır. Girl s (Her iki Ģekilde mümkündür) Girls 4) One sadece bir anlamda kullanılır. (Zamanı belirtmek için kullanılır.) a herhangi bir anlamında kullanılır. One kilo (sadece 1) A kilo (herhangi bir) One day (zaman) 5) Any sözcüğü herhangi biri, hangisi olursa tekil isimler önünde kullanılır. Any day Any book + if, soru, olumsuzlarda any kullanılır. 6) Another tekil isimlerde other çoğul isimlerde kullanılır. 7) Each daha çok küçük topluluklar içindeki bireyleri belirttiği ve anlatılmak istenen Ģeyin topluluğuna değil, bireylerin durumu olduğudur. Every Genel, hepsi Each - Genel, teker teker Every bütün grubun her bir birey gibi olduğunu anlatır. Each girl wore a red blouse (Herbir kız kırmızı bir buluz giydi.) Every girl wore a red blouse Her kızda buluz var. Kızlar tek olarak düģünülmektedir. (Her bir kız kırmızı bir bluz giydi. Bütünü giyiyor. Hepsi giymiģti. 8) A lot of many/much ın yerini alır. Sayılabilen ve sayılamayanlarda çok anlamında kullanılır. 9) 1- Bulunduğu bilinen 2- ın, on, under THE kullanılır. 3- müzik aletler 4- sıradağlar harici dağ isimleri önünde the kullanılmaz. Church hospital sea > Belirtme durumu Market court bed > olmadıkça, bunlara gidiģ College prison > ve orada bulunuģ anlatılırken School work > the kullanılmaz. 10) each herbiri either her birini 11) thou : sen (eski ingilizce) 12) it zamiri cinsiyetin bilinmediği durumlarda ismin yerine kullanılır. 13) Hayvanlardan bahsederken cinsiyet belliyse she ve he kullanılır. 14) it zaman, yer, hava, mesafe, ısı ile ilgili cümlelerde özne olarak kullanılır. (Mastar) yan cümlelerde, kiģisel olmayan fiillerin öznesi olarak (it seems...) 15) my mine 16) of mülkiyet zamiri olarak ta kullanılır. His his Ġts -..., of my friends arkadaģlarımdan biri 17) oneself kendisi 18) by (muselt) kendi kendine 19) that those (Ģu Ģunlar) 20) This /that one bunu, Ģunu (seçme veya karģılaģtırma anlamı verilmek istendiğinde) 21) whom kimi, kime 22) to /with kalıbı to whom... with whom... 23) whose sıfat (whose car) ve zamir olarak kullanılır. 24) what... for niçin what did she bring the letter to? 25) What to be fiili ve like ile kullanıldığında nasıl, ne biçimde, ne Ģekilde anlamı verir. 26) what neci? 27) so ve not bir cümleciğin yerini tutabilir. I think so, I think not 28) so bir fiilin baģkası tarafından da yapıldığı anlamını verir. He learnt english, so did I (Ben de) 1

2 29) Ġngilizce de, not kelimesinin fiilleri olumsuz yapmak için birleģik veya ayrı yazılması arasındaki fark: Mesela; I did nt come in pursuit of pain in my head. I did not come in pursuit of pain in my head. But I phoned to my frend. 30) Make gördüm gibiyim (see) get yaģadım (rüya) (see) take bizzat içinde bulundum (see) Bu fiiller / kelimeler oluģturucudur. ım, -im, -um, -üm, -ıp, -ip, -up, -üp gibi anlama gelir. 31) Tell fiili büyüklük bildirerek genelde emir anlamında kullanılırken say fiili ise normal konuģmalarda söylemek anlamında kullanılıyor. As the chief shouted that Tell me who did it. I am saying that the world surely will have been saved. In doomsday a day, I hope and we. 32) DönüĢlü zamir özneden sonra kullanıldığında pekiģtirme yapar. She herself carried the armchair. (O kendisi (bizzat kendisi) koltuğu taģıdı) - PekiĢtirilecek ismin yanında yer alır. - By ile kullanıldığında iģin kimsenin yardımı olmadan yapıldığını bildirir. By myself Kendi kendime - By geçiģsiz cümlelerde kullanılıyorsa, Tek baģına yalnız anlamı verir. I Drink by myself (tek baģına içtim) 33) Bir seçme veya karģılaģtırma anlamı verilmek istendiğinde seçme one (ones) kullanılır. This one That one 34) What genellikle cansızlar ve eģya için kullanılır. What... for Why 35) Each Herbiri (iki kiģi/nesne) tekil kullanılır. Either Ġki Ģeyden herbiri tekil kullanılır. Neither Ġki Ģeyden hiçbiri tekil kullanılır. Everyone / Everybody Herkes, her bir kiģi/ kimse tekil Both Ġki Ģeyin her ikisi çoğul kullanılır. 36) a/an one Bir kimse, insan, tekrarlarda kullanılır. one some one ones 37) some (biraz, bir miktar, bazısı) some ın olumsuzluğunda any kullanılır. Any (hiç, herhangi bir), hangisi olursa olsun, herhangi biri) Some <> Any Never, hardly, barely 38) None not any, not one none (hiçbir, hiç) 39) Much (sayılmayan) (çok) olumsuz ve soru cümleleri 40) many (sayılabilen (olumlu, olumsuz, soru) (çok) olumlu a lot a lot of 41) All [sayılabilen, sayılamayan(tekil haldedir)] 42) someone somebody biri birkimse something bir Ģey Anyone = Anbody Herhangi biri Anything Herhangi bir Ģey Some / any çoğuldur. One, thing, body ile birleģirse tekil olur. 43) No one = nobody hiç kimse nothing hiçbirģey Cümle olumsuz olur. Fiili olumsuzlaģtırmaya gerek yoktur. 44) a little biraz sayılamayan a few bir kaç sayılabilen little az, az miktar few az, az sayıda a little/ little biraz/az a few / few birkaç/ az 2

3 45) another (bir baģka, diğer bir) other (Diğeri, iki Ģeyden ikincisine iģaret etmek için söylenir.) Other diğerleri (Sadece zamir olarak kullanılır.) Else, (baģka, ayrıca) Take Get Have Make * Bizzat içinde GeniĢ zaman Bizzat içinde Gördüm gibi bulunmak bulunmak * seen YaĢamak, rüya gibi Sahip olmak Saw Ġsim Seeing See Sıfat BaĢa ve sona gelir Ġsim Fiil Ortaya gelir BaĢa ve sona gelir Ortaya gelir. 46) Condition ile situation; yer, mevki, konum, Ģart anlamlarına gelir. Arasındaki farkı; condition daha çok içinde bulunulan zamanı ifade için kullanılır. 47) As getting (Ģimdi/geniĢ) Getting (Ģimdi) Got (gelecek zaman) Gotten (geniģ zaman, -mıģlı, -miģli, hikaye) + V1 Verb (Fiil) Ving Noun (Ġsim) Ving, V 2 Adjective (Sıfat) By Ving Adverbs (Zarf) 48) Which, who, that nesne durumunda ise, eylem o kiģi üzerinden gerçekleģmiyorsa düģerler. * This is the girl who sent you a book (özne durumunda) (Sana bir kitap gönderen kız budur) * This is the girl saw in the part (Nesne durumunda) (Parkta gördükleri kız budur) 49) Tarafına kelimesinin karģılığı olarak to da kullanılır. 50) like, cümlede gibi anlamında kullanılırken, such as örneğin (for ex.) (as though) anlamında kullanılır. Like = as such as = as though 51) lie/lay/lain/lying yatmak, uzanmak lie/lied/lied/lying yalan söylemek lay/laid/laid/layling koymak, yerleģtirmek 52) Tag questions da Let s go shall we? Give me a hand, will you? Do sit down, won t you? 53) Ettirgen yapılar 1- To have smb do sth I had the boy wash my car To get smb do sth (Çocuğa arabamı yıkattım) 2- To have sth done You can have the thesis typed To get sth done Tezi daktilo ettirebilirsin) 3- Make Doctor made Ali give up smoking let (Doktor Aliye sigarayı bıraktırdı) 54) Olumsuz sorularda yapılırlar; a) Do/can would (not) you come b) Does she not speak English 55) Modal lar have ile kullanıldıklarında, have den önce gelirler. He should/can/might have broken. 56) Zarfların üstünlük derecesi more (slowly) the most slowly 57) Sıfatların üstünlük derecesi a) Tek ve iki heceli sıfatların üstünlük derecesi the + sıfat + -est the tallest b) Çok heceli sıfatların üstünlük derecesi the + most + sıfat the most important 58) Kimi sıfatlar the ile kullanılırsa, o kelimenin ait olduğu topluluğu kapsar. The rich (zenginler) the blind (körler) 3

4 59) Özel durumlar haricinde if clouse yapılarında will, would kullanılmaz. 60) Sıfat cümleciklerinde duruma göre kullanılmayan olabilir. Ama yazı dilinde kullanılırlar ve cümlenin öteki ögelerinden ile ayrılırlar. Yusuf, who is studying lessos, is a tired man. 61) Zaman zarflarından önce ilgeç kullanılmaz. Next monday 62) P.perfect ile PP Cont. Arasındaki farkta, I. GeçmiĢte baģlamıģ, Ģimdi bitmiģtir ( ), 2. ise devam etmektedir. 63) Modal larda pasif yapı Modal + be + V 3 The letter can be sent (Have ile kullanılırsalar been alır) 64) Should have geçmiģte yapılması gereken /gerekmiģleri bildirir. 65) -se, sa had beter ile kullanılır. 66) Will karģı çıkma anlamında da kullanılır. - I won t do what you say. 67) Might zayıf ve gerçekleģmemiģ olasılık bildirir. 68) Topluluk adları, topluluğun bütünü düģünülürse tekil - The jury has been / The jury have been 69) BirleĢik kavramlar tekil kullanırlar. - Bread and butter is very delicious. 70) Ving yapılarında tekil kullanılır. - Swimming is good sport. 71) Both çoğul olarak kullanılır. - an hour - a university 72) Affect/ effect farkı, effect isimdir (etki) diğeri ise fiildir. 73) Had beter tavsiye bildirirken, would rather teklif bildirir. - I had better study tonight - I would rather watch tv than study. 74) ch,s,x,z,o,ss,sh -es o s y ies (yalnız, y den önceki harf ünlü ise s alır). (toys) 75) to be, to have, to do, to dare, to need den baģka y.fiiller to almazlar, to be, to have, to do dan baģkası ise çekimlenmez. 76) Can + not birleģmesi konuģma dilinde tercih edilir. 77) be to zorunluluk ve önceden tespit edilmiģ, karar verilmiģ bir planı ifade eder. -We are to leave early (erken gitmemiz gerekiyor) 78) Future tense de özne I, we ise shall gelir, diğer öznelerde will tercih edilir. - I shall understand. -You will understand 79) Do (did) ile soru ve olumsuz yapmada got kullanılmaz. 80) Do ile yapılan soru ve olumsuzluk cümlelerinde daha sürekli bir sorunluluk vardır. Diğer Ģekilde ise daha çok bir kerelik zorunluluk vardır. -Do you have to water the flowers? -Have you to water the flowers? 81) BaĢkasına yaptırılan iģleri anlatmak için have + iģ kullanılır. - I have my room swept (Odamı süpürttüm) 82) Have / have got farkı 1- KonuĢma dilinde farklılaģır (have got) 2- Ülke farkı (Ġngilizler) 3- Özellik-genellik farkı 4- Fiil kullanımı 83) To Do 1- Vurgu yapılmak istendiğinde do/did cümlede kullanılır. - I did like your flowers 2- Rica ve davet kuvvetlendirmek için emir halindeki cümle baģında kullanılır. - Do come in 84) May geçmiģ zaman hali might dir ve indrect speech cümlelerinde kullanılır. 4

5 85) May / might 1- Cüm. Öznesi I/we dıģında kullanıldığında may lı cümle sözü söyleyen kiģinin müsaade ettiğini gösterir. -You may drink the milk (Sütü içebilirsiniz) 2- Resmi yasaklarda kullanılır. (may not) 3- May I kibar izin /rica anlamıdır. 4- May /might olasılığında may daha kuvvetlidir; ama may a vurgu yapılırsa bu olasılın zayıfladığını gösterir. 5- May /might have + V 3 (geçmiģte olmuģ Ģeylerin olasılık durumlarını belirtir). 6- If ile yapılan Ģart cümlelerinde will kullanıldığında kesin bir durum anlatılır. Will yerine may (might) kullanılırsa olasılık anlatılmıģ olur. 7- May, inanç ve ümit hisleriyle söylenen iyi dilekleri belirten cümlelerin baģında yer alır. - May Allah be with you. 8- Might üzerinde ısrarla durulan bir isteği ve bunun yerine getirilmesinden doğan kızgınlığı belirtir. 86) Can / Could 1- Can geniģ zamanda kullanılır. Diğerlerinde ise be able to kullanılır. 2- Gelecek zaman halinde yetenek ve güç belirtmek için will be able to kullanılır. 3- Gelecek zaman halinde de kullanılabilir, gelecekte yapılacak bir Ģeye Ģimdi karar verilmesi durumunda - We can finish it tomorrow. 4- GeçmiĢte bir hareketin yapılması için gerekli yetenek ve güce sahip oluģ genel olarak bildiriliyorsa bu could ve was/were able to ile yapılır. Bir defalık ve sadece bir olay için meydana çıktığı anlatılıyorsa be able to kullanılır. - We were able to swim ten kilometres. (Bir defasında 10 kilometre yüzebildik) - He could answer all the questions. (Bütün sorulara cevap verebilirdi. Böyle bir yeteneği her zaman için mevcuttu) 5- Was/were able to yerine managed/succeeded de kullanılabilir. 6- Could ile yapılan olumlu ve soru cümleleri yetenek ve güç genel olarak vardır. Olumsuzunda ise bir yeteneği belirtebileceği gibi bir kerelik, bir olay için de kullanılabilir. (a) ġart cümlesinde Ģimdiki zaman anlamında (b) Could you ile kibar istek bildirir. (c) Couldn t you ile aynı istek bildirir. (d) Could + have + V 3 fiilin gerçekleģmiģ olduğunu anlatır. - Yusuf could have bought the car. (Yusuf otomobil satın almıģ olabilir) Eylem gerçekleģmemiģtir. Fakat was able to ile gerçekleģir. 7- Can izin kullanmada kullanılır. 8- ġart cümlesi için (if) could, can gibi kullanılır. 9- Ġzin istemek için can yerine could da kullanılır. Fakat could daha resmidir. Bu anlamda could ile yapılan sorunun cevabı can olur. - Could I wear my sun-glasses? - Yes, you can 10- Can olasılık belirtir. 11- Soru cümlelerinde can/might aynı anlamda kullanılır. 12- Olasılık belirtmede could, may/might iledir. 13- Olumsuz bir sonuç belirtmede can t/couldn t ile be kullanılır. Bu Ģimdiki zaman anlamında da olur. - She can t be washing up the dishes (BulaĢıkları yıkıyor olamaz) 87) Must / have to 1- (a) Sözü söyleyenin zorunluluğu * ġart \ (b) Kuvvetli bir istek * Ġstek > Must (c) bir öneri * Emir / 2- Must tahmin göstermede de kullanılır + be 3- Must have + V 3 geçmiģteki bir olaydan tahmin çıkarmadır. -She must have stolen it onu çalmıģ olmalı. 4- Have to ile got kullanıldığında, bir defalık zorunluluk bildirir. Have to hem bir kerelik, hem de her zamandır. - She has got to clean the windows (Bir kerelik temiz ) 5- Have to nun soru Ģekillerinde Have you to study Do you have to study (Her zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketler için kullanılır.) 6- Gelecek zaman shall (will) have to ile yapılır. 7- Olumsuz Ģekli (a) Haven t to \ (b) Haven t got to (bir defalık sadece) > ġimdiki (c) Don t have to (her zaman tekrarlanan, bir defalık / (a) Didn t have to > (b) Hadn t got to > GeçmiĢ 88) Need Ġki Ģekli vardır: 1- Need (to) * Normal fiil olarak kullanılır. - I need your help (Yardımına ihtiyacım var) * tekilde s eklenir. * olumsuzda ve soruda diğer normal fiil kurallarına tabidir. 5

6 Do you need, we don t need, did he need, will need 2- Need * Yardımcı fiil olarak kullanılır. * (s) gelmez. * GeniĢ/gelecek için kullanılır. GeçmiĢi yoktur. * need not, needn t (olumsuz), need he (soru) * Olumluda kullanılmaz, olumsuz ve soruda kullanılır. - You needn t answer them (onlara cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz.) musn t (vermemelisiniz) * needn t + have gereksiz yere, boģuna anlamı verir. - She needn t have written the letters. (Mektupları yazmasına gerek yoktur. (boģuna yazdı) - You didn t need to clean (Masayı temizlemeye gerek yoktur) Belli değildir. Temizlenip temizlenmediği. * Need ile yapılan soruda olumsuz bir cevap beklenir. 89) Ought 1- Eylemin yapılmasının bir göreve veya doğruluk gereği olduğunu belirtmiģ olur. - You ought to help your friends. (ArkadaĢlarınıza yardım etmelisiniz. (bu göreviniz ve doğruluk gereğidir. 2- Ought to (+) have + V 3 ihmal edilmiģ yapılmamıģ görev ve iyi hareketi anlatır. - She ought to have paid her debt (Borcunu ödemeliydi) - I oughtn t have hurt you (Seni incitmemeliydim) 90) Dare Olumlu kullanıldığında olağan bir fiil gibi çekimlenir. Soru ve olumsuzda hem olağan, hem de yardımcı fiil gibi çekim. - Cesaret etmek > - Cüret etmek > (+ to) * Does she dare to shout at them (Onlara bağırmaya cesaret eder mi?) 91) Daresay - Zannederim ki, belki anlamındadır, Sadece I zamiri ile kullanılır. * I daresay he ll be late again (galiba yine geç kalacak) 92) How dare - Ne cüretle, ne cesaretle anlamında kullanılır. * How dare you call me a liar? (Ne cüretle bana yalancı diyorsun) 93) USED TO / USE 3 Ģekli vardır: 1) Used to would sadece tekrarlanan hareketleri anlatmak, used to hem bu durum, herhangi bir durumda bulunuģ bir Ģeye sahip oluģ anlatılır. * Önüne geldiği fiilin eskiden tekrar tekrar yapıldığını gösterir. - We used to drink apple juice (Elma suyu içerdik) * Usedn t veya didn t use (konuģma) used to tekrarlanan herhangi bir durum, sahip oluģ would sadece tekrarlanan 2) be used to * AlıĢık anlamında sıfattır. - I m used to cold weather (Soğuk havaya alıģığım) 3) Get used to * AlıĢmak - I get used to working in the garden 94) Shall * Ġstek ve fikrini sorma için I ve We zamirleri ile yapılanlarda shall kullanılır. Shall I bring anything for you (Sizin için bir Ģey getireyim mi?) * I/We dıģındakilerde emir, vaat, tehdit ifade eder. - You shall have a prize (vaat) - He shall be punished (tehdit) - The student shall write their names on the cards (emir) 95) Should 1- Fikir, öğüt sormak için; - Should I wash the dished (BulaĢık yıkayayım mı?) 2- Bir Ģeyin yapılmasının doğru, makul ve görev olduğunu öğütlemek için; (ought to) - You visit your elders (Büyüklerini ziyaret etmelisin) 3- Should + have + V 3 bir eylemin gerçekleģmemiģ olduğunu anlatmak için; - You should have visited your elders (Büyüklerinizi ziyaret etmiģ olmalıydınız) 4- Bazı eylemlerin yapılması gerektiğini bildiren belirli fiillerle that should kalıbı içinde kullanılır. - insist recommend suggest propose advise agree demand order command * He insisted that we should change the shirt. 5- in case ve if ile kullanılan should, ihtimalin çok az olduğunu belirtir. - We ll shut the window in case it should rain. (Belki yağmur yağar diye pencereyi kapatacağız) # çok az ihtimal 6- If I were you ile should If I were you, I should buy the other shirt (Senin yerinde olsaydım, diğer gömleği alırdım) 6

7 7- Why, how ile should do bir eylem veya durumdan nasıl olupta gerçekleģtiğini bir türlü anlayamama ĢaĢkınlığı vardır. - Why should I give them any money? (Onlara niçin para verecek miģim?) 8- Çoğunlukla it is, it was Ģeklinde baģlayan cümlelerde interesting, amazing gibi sıfatların kullanıldığı ve bir kimsenin olaylara gösterdiği reaksiyonu belirten cümlelerde that should kullanılır. * It is amazing that the old man should be able to run so fast (YaĢlı adamın bu kadar hızlı koģabilmesi ĢaĢırtıcı) - Nor can his mother (Anneside) 101) *I am ile yapılan question tag da, aren t ile kullanılır. 1- I am your best friend, aren t I? * Ġlk cümle olumsuz ise 2- I m not their servant, am I? ġeklinde kullanılır. 102) Wish: olma ihtimali olan, fakat olmayan anlatımlar için kullanılır. 96) I/We ile shall yerine will kullanılırsa niyet ve istek gösterilmiģ olur. - I shall see them next week (Onları gelecek hafta göreceğim) 97) Will you ile istek belritme ve emir verme anlamı vardır. - Will you come with me? (Benimle gelir misin?) 1- Ġstek (Will you come with me) (Benimle gelir misin?) 2- Emir (Will you shut the window) (Pencereyi kapatır mısın?) 3- Ġkram (Will you how some cake) (Biraz pasta alır mısın?) 98) Won t 1- Bir Ģeyi kabul etmemek, yapmayı istememek gibi olumsuz anlam vardır. - She won t come (O gelmiyor) 2- Bir Ģeyin olmadığı çalıģmadığı söylenirken - the key won t open the lock (Anahtar kilidi çalıģmıyor) 99) Would like kibar istektir. Will ile istek ve emir kullanımının yerine kullanılır. 100) Kısa cevaplar 1- Soruda isim varsa, cevap buna uydurulur. (s) they 2- Must ile olumsuz soruya needn t, need ile olumsuz soruya must kullanılır. 3- Bir sözün hayret uyandırdığını belirtmek için yes yerine so kullanılır. (a) - They are late again - Yes, they are (b) - The shop is closed - So it is (Yaa, öyle) 4- Your son didn t go there (oğlun oraya gitmedi) - Oh, yes, he did (Yo, hayır, gitti) 5- Olumsuz cümle yapılacak olumsuz eklemeler nor ve neither ile yapılır. - His father can t walk all this way (Babası bütün yolu yürüyemez) 7

8 103) BAZI DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1) Cümlelerin baģının fiille baģlaması durumunda if veya soru olur. 2) Ünvanlar - Doğruluk, yanlıģlık - Büyük, küçük harf 3) Edatlar ve bağlaçlar, - in, on, at, being -25.uyarı, on zemine değmeli, under,ünlemler 4) Fiillerin 2. ve 3. hallerinin doğru kullanımları yapılmalı. 5) The kullanımına dikkat: - KonuĢma cümlelerinde gelmeyecek (?) - Ġsimlere gelecek - The kullanımlarına göre düzenlenecek vd. 6) Gereksiz yere kullanılan, that, which, who vb. düģecek, 7) As kullanımına dikkat et. As /like ten sonra Ving gelmeyecek ve erek, -arak anlamında kullandığın as lar silinecek. As lere büyük bir düzen getirilmeli 8), (virgül) kullanımına dikkat üstten kesmeli kullanıldığında ın, in anlamı verir (s) geldiğinde 9) Ünvanlar, özel isimler, gün/ay/mevsim, Ģehir adları ve alıntı yapılan yerler büyük harfle yazılır. Yazıtlar sokak isimlerin,konuģma cümleleri, hitaplar, pekiģtirme sorusu büyükharfle yazılır. 10) Relative Clouse larda (,-,) virgül getirilmeli (özel bir kullanımı var) 11) ġimdiki zamanlarda Ving almayan kelimelere dikkat et ve bak 12) Your/Y/y büyük-küçük uyumuna dikkat. 13) eyim, -deyim gibi kalıpları (let) ile I let dikkat 14) ÇoğullaĢtırmalarda (an, a, s) uyumuna dikkat 15) Geçmiş zamanda had/has vb. kullanımlar olmuştur, dikkat. 16) 117. nota dikkat et 17) Zamirlere dikkat -özel isimģler, zamirler 18) Kurumlarda edat olarak (at) tercih edilir. 19) Ünvanlardaki büyük, küçük harf kullanımına dikkat (Wise, Old, Colone) 20) Dipnotlar (Bazı yeni türetilen kelimelere de getirilecek) 21) Bölüm baģları ve alıntı denkliği sağlanmalı 22) Kısaltma (wasn t, was not) bir de isimlerde 23) Edatlardan sonra Ving gelir. Wasn t an yor was no 24) -erdim, -ardım da used to / would kullanılacak 25) Cümle yerlerinde değiģiklikler yapılacak. Dün eve gelmiģ, yemek yemiģtim I had come at home, ate 26) s (iyeliklere dikkat et) 27) se, sa (gelse, gitse) gibi cümle kalıplarında (I wish ve had beter) kalıbı kullanılacak 28) Relative meselesi, zaman uyumları 29) 204. nota dikkat 30) Dikkat edilmesi gereken bir hususta fiillerin zamanların uygun kullanılması (1.hal 2. hal gibi) (go, proced, continue) 31) Yardımcı fiillerin tekillik, çoğulluk durumlarına dikkat 32) arada bulunan grup / bulunduğu yerden -232, -233 notlara bak 33) YoğunlaĢtı gibi kelimeler yanlıģ anlaģılması, Ģ olduğu için past perfect değil. (Aware!) 34) Hayvanların cinsiyeti bilinenlere (he/she) kullanılacak 35) Tekil / Çoğul Kullanımlara Dikkat 36) de, -dahi anlamlarda, besides, also, too, as well kullanılacak 37) Efendi /.. iliģkileri (efendim) 38) (. ) dikkat 8

9 39) Devrik yapılara dikkat (if yer değiştirebilir. Hacettepe) 40) 256. not ) Ġsimler olumlu yapılacağı zaman no/not any kullanılır. 42) Topluluk isimleri tekil ise who, çoğulsa which gelir. (311) 43) 313. not, 317, 365, 370, 396, ) Modal kullanımlarına dikkat Would used, was were (geçmiģ yetenek) 45) Their, özne tekse, (s) gelmez 46) Ünvanların bayan olanlar female ile belirtilecek. 47) Kelimelerden sonra gelen edatlar meselesi 48) Dualar eski dile aktarılmalı 49) Harf kullanımlarına dikkat 104) DĠKKAT EDĠLECEK KELĠMELER -Take out -Take off -Emerge (meydana gelmek, olmak) -Gem /stone / rocky -Çıkmak /çıkarmak -Turn to -Daha (more) -Telefona cevap vermek -ġ.ç (özel isimlerde kalacak -mıģ (had/have) -kaybolmak -kelimesinin kullanımına dikkat, gözden kaybolması ile karıģır. -se bile: even if -Eçinya ve Feyza bayan dikkat -Silahını yoklamalı/ elini beline atmak gibi (to reach for the gun) -Çevreler hardly/ scarly kalıbı meet- Biraz -Bayan -3/2 kere gibi fiillerde three times (twice) -see ye dikkat -The kullanımı -T.po / hill - Want -Empress, Empire, King, Emperor ye: eski s: s, sizler lo: bak, işte thee: seni sana thou: sen, you have: hast thine: senin, senin ki 105) DĠĞER HUSUSLAR Ġngilizce öğrenenlerin yaptıkları hatalar : 1. Sayılamayan bir ismin önüne a veya an getirmeyin. 2. Sayılamayan bir ismin sonuna çoğul takısı getirmeyin 3. Sayılamayan bir isim eğer cümlenizin öznesiyse, bunu izleyen fiil takımının tekil olmasına dikkat ediniz. Sayılamayan isimler her zaman tekil olarak kullanılır. 9

10 AĢağıda kullanımında tereddüt edilen bazı sayılamayan isim örnekleri verilmiģtir : advice baggage cash fun entertainment furniture grief knowledge information homework work mail news öğüt bagaj, yük nakit para, peģin para eğlence eğlence mobilya üzüntü bilgi bilgi, haber ev ödevi iģ posta haberler 4. Sıfat ve isim arasına hiçbir tanımlayıcı giremez. Türkçe -büyük bir kutu- ifadesi -big a box- Ģeklinde yazılırsa yanlıģ olur. Doğrusu : a big box. Sıfatların çoğul biçimi olmaz. 5. Özel isimlerden önce tanımlayıcı (a, an, the vb.) kullanılmaz. 6. Zaman bildiren sözcükler eğer Ģimdiki zaman söz konusuyken kullanılıyorsa, next ve last, the almaz. 7. Belirli bir aygıttan söz edilmiyorsa, television ya da TV the ön ekini almaz. I like watching television. (Televizyon izlemekten hoģlanırım.) There is a good film on TV tonight. (Bu gece TV'de iyi bir film var.) 8. Ġnsanların boyu tall sıfatıyla, dağların ya da bina katlarının yüksekliği high sıfatıyla anlatılır. Binanın yüksekliği ise yine tall ile belirtilir. 9. Ölçü verilirken, yatay uzunluklar long ile anlatılır. Uzaklık söz konusuyken far kullanılır. Zaman uzunluğu da long ile belirtilir. How long is a class? (Bir ders ne kadar sürer?) How long does it lake to go there? (oraya gitmek ne kadar alır?) 10. Miktar sorarken, how much sayılamayan isimlerin miktarını sorar. "ne kadar" anlamına gelir ve hep tekil fiille kullanılır. How many ise sayılabilen isimlerin "kaç tane" olduğunu sorar, isim ve fiil her zaman ÇOĞULDUR. 10 How much money is lost? (Ne kadar para kayboldu?) How much time do we have? (Ne kadar zamanımız var?) How many books do you have? (Kaç tane kitabın var?) How many people are here? (Kaç kiģi buradadır?) 11. Emir cümleleri dıģında her cümlede bir özne ve fiil olması gerekir. Ancak, eğer fiil geçiģli bir fiilse bunun yanında mutlaka bir nesne bulunması gerekir. (Nesne alan fiillere geçiģli fiil. Nesne almayanlara geçiģsiz fiil denir.) Örnek : Like : hoģlanmak, geçiģli bir fiildir. I like. Böyle bir cümle doğru değildir. I like milk. (Süt severim.) Ancak nesne bulunursa doğru olur. 12. Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır. Cümlenin baģında da kullanılması mümkündür. Ancak hiç bir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz. 13. Some kelimesi sayılamayan isimlerin önünde bir miktar, biraz, bir parça- anlamında, sayılabilenler önünde ise bir kaç tane- anlamına gelir. Some ile kullanılan sayılabilen isim mutlaka çoğul olmalıdır. 14. Ġnsanların boyu tall sıfatıyla, dağların ya da bina katlarının yüksekliği high sıfatıyla anlatılır. Binanın yüksekliği ise yine tall ile belirtilir. How long is this table? (Bu masa ne kadar uzunluktadır?) How far is Ankara? (Ankara ne kadar uzaklıktadır?) Ölçü verirken, yatay uzunluklar long ile anlatılır, uzaklık söz konusuyken far kullanılır. Zaman uzunluğu da long ile belirtilir. How long is a class? (Bir ders ne kadar sürer?) How long does it take to go there? (Oraya gitmek ne kadar alır?} Miktar sorarken, how much sayılamayan isimlerin miktarını sorar, "ne kadar" anlamına gelir ve hep tekil fiille kullanılır. How many ise sayılabilen isimlerin "kaç tane" olduğunu sorar, isim ve fiil her zaman ÇOĞULDUR. How much money is lost? (Ne kadar para kayboldu?) How much time do we have? (Ne kadar zamanımız var?) How many books do you have? (Kaç tane kitabın var?) How many people are here? (Kaç kiģi buradadır?)

11 15. GeniĢ zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaģarak don t veya doesn t olur. Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil Ģahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?) GeçmiĢ zaman için yardımcı fiil, DO fiilinin geçmiģ zaman biçimi olan DID'dir. Bütün Ģahıslar için değiģmeden kullanılır. Did yardımcı fiili kullanılırken temel fiil YALIN BĠÇĠMDEDĠR. Süregelen geçmiģ zaman BE yardımcı fiiliyle ve fiilin -ing takısı almasıyla oluģturulur. BE fiilinin ikinci hali olan WAS ve WERE kullanılır. ġimdi öncesi zamanda yardımcı fiil olarak HAVE ve HAS (üçüncü tekil Ģahıs için) kullanılır. Süregelen Ģimdi öncesi zaman için yardımcı fiil HAVE/HAS tır. GeçmiĢ öncesi zaman ve süregelen geçmiģ öncesi zaman için yalnızca HAD yardımcı fiili kullanılır, tüm Ģahıslar için aynıdır. Fiilin üçüncü biçimi geçerlidir. Gelecek zaman için will ve shall yardımcı fiilleri kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BĠÇĠMĠ kullanılır. 16. Kısaltmalar ve açık yazılıģları. you'd you'll we'll shouldn't I'd you would you will we will should not I would I ve I ll Aren t isn t don t We ll I m We re Haven t Weren t Wouldn't hadn't won't Didn t couldn't can't I have I will are not is not do not We will I am we are have not were not would not had not will not did not could not can not 11

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of

How many - How much - some - any- a few - much - a little - only a few - a lot of Countable Uncountable Nouns How many+ çoğul isim+ are there..? Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle) How much + tekil isim+ is there..? Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle) Sayılabilen isimlerin

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment.

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. LI STOFMODALS www. si s t emdi l. c om 201 7TEMMUZ YÖKDİ L Sağl ı k-sos yal-fen MUST Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. Tom must not be speaking

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher.

Sick at school. (Okulda hasta) Turkish. List of characters. (Karakter listesi) Leila, the sick girl. Sick girl s friend. Class teacher. (Okulda hasta) List of characters (Karakter listesi) Leila, the sick girl Sick girl s friend Class teacher Nurse (Leyla, hasta kız) (Hasta kızın arkadaşı) (Sınıf öğretmeni) (Hemşire) Girl with bike rider

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T

SHOULD - HAD BETTER - OUGHT TO - BE SUPPOSED TO - NEED NEEDN T SHOULD = HAD BETTER = OUGHT TO should : hafif zorunluluk, gereklilik had better : iyi olur ought to : yukardakilerle yakın anlamda SHOULD Özne +should /ought to+ fiil(1) +nesne OLUMLU / AFFIRMATIVE FORM

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken:

1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: Nerelerde Kullanılır: 1. Ne zaman yapılacağı kesin belli olan veya gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz işleri anlatırken: My father is going to buy me a bike. (Babam bana bisiklet alacak.) The teachers are

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER PRONOUNS İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Possesive Pronouns ( İyelik

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

İngilizce Türkçe Gramer 1

İngilizce Türkçe Gramer 1 İngilizce Türkçe Gramer 1 BASİT CÜMLE-1 İngilizcede en basit anlamı ile cümle, «bu» anlamına gelen this kelimesi ile «-dır» anlamına gelen is fiil eki, «bir» anlamına gelen a ve bir de isimden meydana

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

İNGİLİZCEDE ÖNTAKILAR

İNGİLİZCEDE ÖNTAKILAR İNGİLİZCEDE ÖNTAKILAR a a few a little a lot of about across again all am among an another any are aren't as at at all at once be behind "Sokaktan bir adam geçti." cümlesindeki -herhangi bir adam, adamın

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study.

1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read. 1. He will study. 1. Did you read this book? No, I didn t. I wish I it. a. read b. can read c. had read d. will read 1. He will study. a. until I will come back. b. when I came back. c. when I will come back. d. until I

Detaylı

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com)

25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) 25. İngilizce Geniş Zaman Konu Anlatımı (Simple Present) (www.konuanlatımı.com) Merhaba. Bugünkü konumuz simple present tense; yani namı değer geniş zaman. İngilizcedeki zamanların içinde en çok kuralları

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Reading (Okuma) She wants to go to a movie. ( Sinemaya gitmek istiyor. ) I m planning to work in Canada. (

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

ÜNİTE 6 QUANTIFIERS (1) YABANCI DİL I YILDIRAY KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Quantifiers: - Some - Any - Much - Many - Little - A little - Few - A few

ÜNİTE 6 QUANTIFIERS (1) YABANCI DİL I YILDIRAY KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Quantifiers: - Some - Any - Much - Many - Little - A little - Few - A few QUANTIFIERS (1) İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Quantifiers: - Some - Any - Much - Many - Little - A little - Few - A few HEDEFLER YABANCI DİL I YILDIRAY KURNAZ Bu ünitede amaçlanan

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI

DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 1.SEVİYE TESPİT ve SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 26/12/2015 Süre: 90 dk. II.OTURUM SORU KİTAPCIĞI MATEMATİK VE İNGİLİZCE SORULARI GENEL

Detaylı

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar

Lesson 69: Articles. Ders 69: Tanımlıklar Lesson 69: Articles Ders 69: Tanımlıklar Reading (Okuma) Could you open the window? (Pencereyi açar mısın? The Sun is shining. (Güneş parlıyor.) I go out only twice a month. (Ayda sadece iki kere dışarı

Detaylı

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble.

VOCABULARY LIST. late. leave. : ayrılmak, terk etmek call. listen. : dinlemek cartoon. live. : yaşamak chat. lunch. : öğle yemeği chess. marble. Unıt 1 3 1 VOCABULARY LIST arrive : varmak, ulaşmak late : geç brush : fırçalamak leave : ayrılmak, terk etmek call : çağırmak, adlandırmak listen : dinlemek cartoon : çizgi film live : yaşamak chat :

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Lesson 49: hardly, rarely, never. Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç

Lesson 49: hardly, rarely, never. Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç Lesson 49: hardly, rarely, never Ders 49: hemen hemen, nadiren, asla/hiç Reading (Okuma) I rarely drink alcohol. ( Nadiren alkol içerim. ) My father rarely listens to classical music. ( Babam nadiren klasik

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Yardım isteme Do you speak English? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak I don't

Detaylı

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling?

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling? DIPTEKI BEN Efendim aşkım Yes darling! Nerdesin bir tanem? Where are you darling? On dakika sonra yanındayım I will be there ten minute later. Tamam hayatım Ok love! Hakancığım Herkes halinden memnun,

Detaylı

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TO BE FORM YABANCI DİL I BATURAY ERDAL İÇİNDEKİLER HEDEFLER TO BE FORM İÇİNDEKİLER To Be Form (am, is, are) Positive Statements (Olumlu Cümleler) Negative Statements (Olumsuz Cümleler) Question Form ( Soru Biçimi) Usage ( To Be Kullanımı) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE Kitapçığı 2015-2016 DERS YILI 4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI 13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre : 90dk. 2.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA TÜRKÇE- SOSYAL

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE

DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA. Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE Kitapçığı 2014-2015 DERS YILI 4.SINIF 2.SEVİYE TESPİT SINAVI 06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Süre: 90dk. 1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI MATEMATİK- İNGİLİZCE GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçık

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

The Passive Voice (Edilgen Çatı) Çarşamba, 27 Nisan 2011 20:36

The Passive Voice (Edilgen Çatı) Çarşamba, 27 Nisan 2011 20:36 THE PASSIVE VOICE (Edilgen Çatı) Aktif cümlenin nesnesi me, you, him, her, it us, you, them ise; aşağıdaki yol izlenir. Ask, pay, offer, show, give, tell, send, teach gibi fiillerin pasif hali iki türlü

Detaylı