10) each herbiri either her birini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10) each herbiri either her birini"

Transkript

1 1) Sonu f/fe ile biten isimler çoğul yapılırken sonu ves olur. Wife / wives Knife / knives life / lives 2) between ile among arasındaki fark between iki Ģey, among çok Ģey 3) sonu s ile biten çoğul isimler alır. Girl s (Her iki Ģekilde mümkündür) Girls 4) One sadece bir anlamda kullanılır. (Zamanı belirtmek için kullanılır.) a herhangi bir anlamında kullanılır. One kilo (sadece 1) A kilo (herhangi bir) One day (zaman) 5) Any sözcüğü herhangi biri, hangisi olursa tekil isimler önünde kullanılır. Any day Any book + if, soru, olumsuzlarda any kullanılır. 6) Another tekil isimlerde other çoğul isimlerde kullanılır. 7) Each daha çok küçük topluluklar içindeki bireyleri belirttiği ve anlatılmak istenen Ģeyin topluluğuna değil, bireylerin durumu olduğudur. Every Genel, hepsi Each - Genel, teker teker Every bütün grubun her bir birey gibi olduğunu anlatır. Each girl wore a red blouse (Herbir kız kırmızı bir buluz giydi.) Every girl wore a red blouse Her kızda buluz var. Kızlar tek olarak düģünülmektedir. (Her bir kız kırmızı bir bluz giydi. Bütünü giyiyor. Hepsi giymiģti. 8) A lot of many/much ın yerini alır. Sayılabilen ve sayılamayanlarda çok anlamında kullanılır. 9) 1- Bulunduğu bilinen 2- ın, on, under THE kullanılır. 3- müzik aletler 4- sıradağlar harici dağ isimleri önünde the kullanılmaz. Church hospital sea > Belirtme durumu Market court bed > olmadıkça, bunlara gidiģ College prison > ve orada bulunuģ anlatılırken School work > the kullanılmaz. 10) each herbiri either her birini 11) thou : sen (eski ingilizce) 12) it zamiri cinsiyetin bilinmediği durumlarda ismin yerine kullanılır. 13) Hayvanlardan bahsederken cinsiyet belliyse she ve he kullanılır. 14) it zaman, yer, hava, mesafe, ısı ile ilgili cümlelerde özne olarak kullanılır. (Mastar) yan cümlelerde, kiģisel olmayan fiillerin öznesi olarak (it seems...) 15) my mine 16) of mülkiyet zamiri olarak ta kullanılır. His his Ġts -..., of my friends arkadaģlarımdan biri 17) oneself kendisi 18) by (muselt) kendi kendine 19) that those (Ģu Ģunlar) 20) This /that one bunu, Ģunu (seçme veya karģılaģtırma anlamı verilmek istendiğinde) 21) whom kimi, kime 22) to /with kalıbı to whom... with whom... 23) whose sıfat (whose car) ve zamir olarak kullanılır. 24) what... for niçin what did she bring the letter to? 25) What to be fiili ve like ile kullanıldığında nasıl, ne biçimde, ne Ģekilde anlamı verir. 26) what neci? 27) so ve not bir cümleciğin yerini tutabilir. I think so, I think not 28) so bir fiilin baģkası tarafından da yapıldığı anlamını verir. He learnt english, so did I (Ben de) 1

2 29) Ġngilizce de, not kelimesinin fiilleri olumsuz yapmak için birleģik veya ayrı yazılması arasındaki fark: Mesela; I did nt come in pursuit of pain in my head. I did not come in pursuit of pain in my head. But I phoned to my frend. 30) Make gördüm gibiyim (see) get yaģadım (rüya) (see) take bizzat içinde bulundum (see) Bu fiiller / kelimeler oluģturucudur. ım, -im, -um, -üm, -ıp, -ip, -up, -üp gibi anlama gelir. 31) Tell fiili büyüklük bildirerek genelde emir anlamında kullanılırken say fiili ise normal konuģmalarda söylemek anlamında kullanılıyor. As the chief shouted that Tell me who did it. I am saying that the world surely will have been saved. In doomsday a day, I hope and we. 32) DönüĢlü zamir özneden sonra kullanıldığında pekiģtirme yapar. She herself carried the armchair. (O kendisi (bizzat kendisi) koltuğu taģıdı) - PekiĢtirilecek ismin yanında yer alır. - By ile kullanıldığında iģin kimsenin yardımı olmadan yapıldığını bildirir. By myself Kendi kendime - By geçiģsiz cümlelerde kullanılıyorsa, Tek baģına yalnız anlamı verir. I Drink by myself (tek baģına içtim) 33) Bir seçme veya karģılaģtırma anlamı verilmek istendiğinde seçme one (ones) kullanılır. This one That one 34) What genellikle cansızlar ve eģya için kullanılır. What... for Why 35) Each Herbiri (iki kiģi/nesne) tekil kullanılır. Either Ġki Ģeyden herbiri tekil kullanılır. Neither Ġki Ģeyden hiçbiri tekil kullanılır. Everyone / Everybody Herkes, her bir kiģi/ kimse tekil Both Ġki Ģeyin her ikisi çoğul kullanılır. 36) a/an one Bir kimse, insan, tekrarlarda kullanılır. one some one ones 37) some (biraz, bir miktar, bazısı) some ın olumsuzluğunda any kullanılır. Any (hiç, herhangi bir), hangisi olursa olsun, herhangi biri) Some <> Any Never, hardly, barely 38) None not any, not one none (hiçbir, hiç) 39) Much (sayılmayan) (çok) olumsuz ve soru cümleleri 40) many (sayılabilen (olumlu, olumsuz, soru) (çok) olumlu a lot a lot of 41) All [sayılabilen, sayılamayan(tekil haldedir)] 42) someone somebody biri birkimse something bir Ģey Anyone = Anbody Herhangi biri Anything Herhangi bir Ģey Some / any çoğuldur. One, thing, body ile birleģirse tekil olur. 43) No one = nobody hiç kimse nothing hiçbirģey Cümle olumsuz olur. Fiili olumsuzlaģtırmaya gerek yoktur. 44) a little biraz sayılamayan a few bir kaç sayılabilen little az, az miktar few az, az sayıda a little/ little biraz/az a few / few birkaç/ az 2

3 45) another (bir baģka, diğer bir) other (Diğeri, iki Ģeyden ikincisine iģaret etmek için söylenir.) Other diğerleri (Sadece zamir olarak kullanılır.) Else, (baģka, ayrıca) Take Get Have Make * Bizzat içinde GeniĢ zaman Bizzat içinde Gördüm gibi bulunmak bulunmak * seen YaĢamak, rüya gibi Sahip olmak Saw Ġsim Seeing See Sıfat BaĢa ve sona gelir Ġsim Fiil Ortaya gelir BaĢa ve sona gelir Ortaya gelir. 46) Condition ile situation; yer, mevki, konum, Ģart anlamlarına gelir. Arasındaki farkı; condition daha çok içinde bulunulan zamanı ifade için kullanılır. 47) As getting (Ģimdi/geniĢ) Getting (Ģimdi) Got (gelecek zaman) Gotten (geniģ zaman, -mıģlı, -miģli, hikaye) + V1 Verb (Fiil) Ving Noun (Ġsim) Ving, V 2 Adjective (Sıfat) By Ving Adverbs (Zarf) 48) Which, who, that nesne durumunda ise, eylem o kiģi üzerinden gerçekleģmiyorsa düģerler. * This is the girl who sent you a book (özne durumunda) (Sana bir kitap gönderen kız budur) * This is the girl saw in the part (Nesne durumunda) (Parkta gördükleri kız budur) 49) Tarafına kelimesinin karģılığı olarak to da kullanılır. 50) like, cümlede gibi anlamında kullanılırken, such as örneğin (for ex.) (as though) anlamında kullanılır. Like = as such as = as though 51) lie/lay/lain/lying yatmak, uzanmak lie/lied/lied/lying yalan söylemek lay/laid/laid/layling koymak, yerleģtirmek 52) Tag questions da Let s go shall we? Give me a hand, will you? Do sit down, won t you? 53) Ettirgen yapılar 1- To have smb do sth I had the boy wash my car To get smb do sth (Çocuğa arabamı yıkattım) 2- To have sth done You can have the thesis typed To get sth done Tezi daktilo ettirebilirsin) 3- Make Doctor made Ali give up smoking let (Doktor Aliye sigarayı bıraktırdı) 54) Olumsuz sorularda yapılırlar; a) Do/can would (not) you come b) Does she not speak English 55) Modal lar have ile kullanıldıklarında, have den önce gelirler. He should/can/might have broken. 56) Zarfların üstünlük derecesi more (slowly) the most slowly 57) Sıfatların üstünlük derecesi a) Tek ve iki heceli sıfatların üstünlük derecesi the + sıfat + -est the tallest b) Çok heceli sıfatların üstünlük derecesi the + most + sıfat the most important 58) Kimi sıfatlar the ile kullanılırsa, o kelimenin ait olduğu topluluğu kapsar. The rich (zenginler) the blind (körler) 3

4 59) Özel durumlar haricinde if clouse yapılarında will, would kullanılmaz. 60) Sıfat cümleciklerinde duruma göre kullanılmayan olabilir. Ama yazı dilinde kullanılırlar ve cümlenin öteki ögelerinden ile ayrılırlar. Yusuf, who is studying lessos, is a tired man. 61) Zaman zarflarından önce ilgeç kullanılmaz. Next monday 62) P.perfect ile PP Cont. Arasındaki farkta, I. GeçmiĢte baģlamıģ, Ģimdi bitmiģtir ( ), 2. ise devam etmektedir. 63) Modal larda pasif yapı Modal + be + V 3 The letter can be sent (Have ile kullanılırsalar been alır) 64) Should have geçmiģte yapılması gereken /gerekmiģleri bildirir. 65) -se, sa had beter ile kullanılır. 66) Will karģı çıkma anlamında da kullanılır. - I won t do what you say. 67) Might zayıf ve gerçekleģmemiģ olasılık bildirir. 68) Topluluk adları, topluluğun bütünü düģünülürse tekil - The jury has been / The jury have been 69) BirleĢik kavramlar tekil kullanırlar. - Bread and butter is very delicious. 70) Ving yapılarında tekil kullanılır. - Swimming is good sport. 71) Both çoğul olarak kullanılır. - an hour - a university 72) Affect/ effect farkı, effect isimdir (etki) diğeri ise fiildir. 73) Had beter tavsiye bildirirken, would rather teklif bildirir. - I had better study tonight - I would rather watch tv than study. 74) ch,s,x,z,o,ss,sh -es o s y ies (yalnız, y den önceki harf ünlü ise s alır). (toys) 75) to be, to have, to do, to dare, to need den baģka y.fiiller to almazlar, to be, to have, to do dan baģkası ise çekimlenmez. 76) Can + not birleģmesi konuģma dilinde tercih edilir. 77) be to zorunluluk ve önceden tespit edilmiģ, karar verilmiģ bir planı ifade eder. -We are to leave early (erken gitmemiz gerekiyor) 78) Future tense de özne I, we ise shall gelir, diğer öznelerde will tercih edilir. - I shall understand. -You will understand 79) Do (did) ile soru ve olumsuz yapmada got kullanılmaz. 80) Do ile yapılan soru ve olumsuzluk cümlelerinde daha sürekli bir sorunluluk vardır. Diğer Ģekilde ise daha çok bir kerelik zorunluluk vardır. -Do you have to water the flowers? -Have you to water the flowers? 81) BaĢkasına yaptırılan iģleri anlatmak için have + iģ kullanılır. - I have my room swept (Odamı süpürttüm) 82) Have / have got farkı 1- KonuĢma dilinde farklılaģır (have got) 2- Ülke farkı (Ġngilizler) 3- Özellik-genellik farkı 4- Fiil kullanımı 83) To Do 1- Vurgu yapılmak istendiğinde do/did cümlede kullanılır. - I did like your flowers 2- Rica ve davet kuvvetlendirmek için emir halindeki cümle baģında kullanılır. - Do come in 84) May geçmiģ zaman hali might dir ve indrect speech cümlelerinde kullanılır. 4

5 85) May / might 1- Cüm. Öznesi I/we dıģında kullanıldığında may lı cümle sözü söyleyen kiģinin müsaade ettiğini gösterir. -You may drink the milk (Sütü içebilirsiniz) 2- Resmi yasaklarda kullanılır. (may not) 3- May I kibar izin /rica anlamıdır. 4- May /might olasılığında may daha kuvvetlidir; ama may a vurgu yapılırsa bu olasılın zayıfladığını gösterir. 5- May /might have + V 3 (geçmiģte olmuģ Ģeylerin olasılık durumlarını belirtir). 6- If ile yapılan Ģart cümlelerinde will kullanıldığında kesin bir durum anlatılır. Will yerine may (might) kullanılırsa olasılık anlatılmıģ olur. 7- May, inanç ve ümit hisleriyle söylenen iyi dilekleri belirten cümlelerin baģında yer alır. - May Allah be with you. 8- Might üzerinde ısrarla durulan bir isteği ve bunun yerine getirilmesinden doğan kızgınlığı belirtir. 86) Can / Could 1- Can geniģ zamanda kullanılır. Diğerlerinde ise be able to kullanılır. 2- Gelecek zaman halinde yetenek ve güç belirtmek için will be able to kullanılır. 3- Gelecek zaman halinde de kullanılabilir, gelecekte yapılacak bir Ģeye Ģimdi karar verilmesi durumunda - We can finish it tomorrow. 4- GeçmiĢte bir hareketin yapılması için gerekli yetenek ve güce sahip oluģ genel olarak bildiriliyorsa bu could ve was/were able to ile yapılır. Bir defalık ve sadece bir olay için meydana çıktığı anlatılıyorsa be able to kullanılır. - We were able to swim ten kilometres. (Bir defasında 10 kilometre yüzebildik) - He could answer all the questions. (Bütün sorulara cevap verebilirdi. Böyle bir yeteneği her zaman için mevcuttu) 5- Was/were able to yerine managed/succeeded de kullanılabilir. 6- Could ile yapılan olumlu ve soru cümleleri yetenek ve güç genel olarak vardır. Olumsuzunda ise bir yeteneği belirtebileceği gibi bir kerelik, bir olay için de kullanılabilir. (a) ġart cümlesinde Ģimdiki zaman anlamında (b) Could you ile kibar istek bildirir. (c) Couldn t you ile aynı istek bildirir. (d) Could + have + V 3 fiilin gerçekleģmiģ olduğunu anlatır. - Yusuf could have bought the car. (Yusuf otomobil satın almıģ olabilir) Eylem gerçekleģmemiģtir. Fakat was able to ile gerçekleģir. 7- Can izin kullanmada kullanılır. 8- ġart cümlesi için (if) could, can gibi kullanılır. 9- Ġzin istemek için can yerine could da kullanılır. Fakat could daha resmidir. Bu anlamda could ile yapılan sorunun cevabı can olur. - Could I wear my sun-glasses? - Yes, you can 10- Can olasılık belirtir. 11- Soru cümlelerinde can/might aynı anlamda kullanılır. 12- Olasılık belirtmede could, may/might iledir. 13- Olumsuz bir sonuç belirtmede can t/couldn t ile be kullanılır. Bu Ģimdiki zaman anlamında da olur. - She can t be washing up the dishes (BulaĢıkları yıkıyor olamaz) 87) Must / have to 1- (a) Sözü söyleyenin zorunluluğu * ġart \ (b) Kuvvetli bir istek * Ġstek > Must (c) bir öneri * Emir / 2- Must tahmin göstermede de kullanılır + be 3- Must have + V 3 geçmiģteki bir olaydan tahmin çıkarmadır. -She must have stolen it onu çalmıģ olmalı. 4- Have to ile got kullanıldığında, bir defalık zorunluluk bildirir. Have to hem bir kerelik, hem de her zamandır. - She has got to clean the windows (Bir kerelik temiz ) 5- Have to nun soru Ģekillerinde Have you to study Do you have to study (Her zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketler için kullanılır.) 6- Gelecek zaman shall (will) have to ile yapılır. 7- Olumsuz Ģekli (a) Haven t to \ (b) Haven t got to (bir defalık sadece) > ġimdiki (c) Don t have to (her zaman tekrarlanan, bir defalık / (a) Didn t have to > (b) Hadn t got to > GeçmiĢ 88) Need Ġki Ģekli vardır: 1- Need (to) * Normal fiil olarak kullanılır. - I need your help (Yardımına ihtiyacım var) * tekilde s eklenir. * olumsuzda ve soruda diğer normal fiil kurallarına tabidir. 5

6 Do you need, we don t need, did he need, will need 2- Need * Yardımcı fiil olarak kullanılır. * (s) gelmez. * GeniĢ/gelecek için kullanılır. GeçmiĢi yoktur. * need not, needn t (olumsuz), need he (soru) * Olumluda kullanılmaz, olumsuz ve soruda kullanılır. - You needn t answer them (onlara cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz.) musn t (vermemelisiniz) * needn t + have gereksiz yere, boģuna anlamı verir. - She needn t have written the letters. (Mektupları yazmasına gerek yoktur. (boģuna yazdı) - You didn t need to clean (Masayı temizlemeye gerek yoktur) Belli değildir. Temizlenip temizlenmediği. * Need ile yapılan soruda olumsuz bir cevap beklenir. 89) Ought 1- Eylemin yapılmasının bir göreve veya doğruluk gereği olduğunu belirtmiģ olur. - You ought to help your friends. (ArkadaĢlarınıza yardım etmelisiniz. (bu göreviniz ve doğruluk gereğidir. 2- Ought to (+) have + V 3 ihmal edilmiģ yapılmamıģ görev ve iyi hareketi anlatır. - She ought to have paid her debt (Borcunu ödemeliydi) - I oughtn t have hurt you (Seni incitmemeliydim) 90) Dare Olumlu kullanıldığında olağan bir fiil gibi çekimlenir. Soru ve olumsuzda hem olağan, hem de yardımcı fiil gibi çekim. - Cesaret etmek > - Cüret etmek > (+ to) * Does she dare to shout at them (Onlara bağırmaya cesaret eder mi?) 91) Daresay - Zannederim ki, belki anlamındadır, Sadece I zamiri ile kullanılır. * I daresay he ll be late again (galiba yine geç kalacak) 92) How dare - Ne cüretle, ne cesaretle anlamında kullanılır. * How dare you call me a liar? (Ne cüretle bana yalancı diyorsun) 93) USED TO / USE 3 Ģekli vardır: 1) Used to would sadece tekrarlanan hareketleri anlatmak, used to hem bu durum, herhangi bir durumda bulunuģ bir Ģeye sahip oluģ anlatılır. * Önüne geldiği fiilin eskiden tekrar tekrar yapıldığını gösterir. - We used to drink apple juice (Elma suyu içerdik) * Usedn t veya didn t use (konuģma) used to tekrarlanan herhangi bir durum, sahip oluģ would sadece tekrarlanan 2) be used to * AlıĢık anlamında sıfattır. - I m used to cold weather (Soğuk havaya alıģığım) 3) Get used to * AlıĢmak - I get used to working in the garden 94) Shall * Ġstek ve fikrini sorma için I ve We zamirleri ile yapılanlarda shall kullanılır. Shall I bring anything for you (Sizin için bir Ģey getireyim mi?) * I/We dıģındakilerde emir, vaat, tehdit ifade eder. - You shall have a prize (vaat) - He shall be punished (tehdit) - The student shall write their names on the cards (emir) 95) Should 1- Fikir, öğüt sormak için; - Should I wash the dished (BulaĢık yıkayayım mı?) 2- Bir Ģeyin yapılmasının doğru, makul ve görev olduğunu öğütlemek için; (ought to) - You visit your elders (Büyüklerini ziyaret etmelisin) 3- Should + have + V 3 bir eylemin gerçekleģmemiģ olduğunu anlatmak için; - You should have visited your elders (Büyüklerinizi ziyaret etmiģ olmalıydınız) 4- Bazı eylemlerin yapılması gerektiğini bildiren belirli fiillerle that should kalıbı içinde kullanılır. - insist recommend suggest propose advise agree demand order command * He insisted that we should change the shirt. 5- in case ve if ile kullanılan should, ihtimalin çok az olduğunu belirtir. - We ll shut the window in case it should rain. (Belki yağmur yağar diye pencereyi kapatacağız) # çok az ihtimal 6- If I were you ile should If I were you, I should buy the other shirt (Senin yerinde olsaydım, diğer gömleği alırdım) 6

7 7- Why, how ile should do bir eylem veya durumdan nasıl olupta gerçekleģtiğini bir türlü anlayamama ĢaĢkınlığı vardır. - Why should I give them any money? (Onlara niçin para verecek miģim?) 8- Çoğunlukla it is, it was Ģeklinde baģlayan cümlelerde interesting, amazing gibi sıfatların kullanıldığı ve bir kimsenin olaylara gösterdiği reaksiyonu belirten cümlelerde that should kullanılır. * It is amazing that the old man should be able to run so fast (YaĢlı adamın bu kadar hızlı koģabilmesi ĢaĢırtıcı) - Nor can his mother (Anneside) 101) *I am ile yapılan question tag da, aren t ile kullanılır. 1- I am your best friend, aren t I? * Ġlk cümle olumsuz ise 2- I m not their servant, am I? ġeklinde kullanılır. 102) Wish: olma ihtimali olan, fakat olmayan anlatımlar için kullanılır. 96) I/We ile shall yerine will kullanılırsa niyet ve istek gösterilmiģ olur. - I shall see them next week (Onları gelecek hafta göreceğim) 97) Will you ile istek belritme ve emir verme anlamı vardır. - Will you come with me? (Benimle gelir misin?) 1- Ġstek (Will you come with me) (Benimle gelir misin?) 2- Emir (Will you shut the window) (Pencereyi kapatır mısın?) 3- Ġkram (Will you how some cake) (Biraz pasta alır mısın?) 98) Won t 1- Bir Ģeyi kabul etmemek, yapmayı istememek gibi olumsuz anlam vardır. - She won t come (O gelmiyor) 2- Bir Ģeyin olmadığı çalıģmadığı söylenirken - the key won t open the lock (Anahtar kilidi çalıģmıyor) 99) Would like kibar istektir. Will ile istek ve emir kullanımının yerine kullanılır. 100) Kısa cevaplar 1- Soruda isim varsa, cevap buna uydurulur. (s) they 2- Must ile olumsuz soruya needn t, need ile olumsuz soruya must kullanılır. 3- Bir sözün hayret uyandırdığını belirtmek için yes yerine so kullanılır. (a) - They are late again - Yes, they are (b) - The shop is closed - So it is (Yaa, öyle) 4- Your son didn t go there (oğlun oraya gitmedi) - Oh, yes, he did (Yo, hayır, gitti) 5- Olumsuz cümle yapılacak olumsuz eklemeler nor ve neither ile yapılır. - His father can t walk all this way (Babası bütün yolu yürüyemez) 7

8 103) BAZI DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 1) Cümlelerin baģının fiille baģlaması durumunda if veya soru olur. 2) Ünvanlar - Doğruluk, yanlıģlık - Büyük, küçük harf 3) Edatlar ve bağlaçlar, - in, on, at, being -25.uyarı, on zemine değmeli, under,ünlemler 4) Fiillerin 2. ve 3. hallerinin doğru kullanımları yapılmalı. 5) The kullanımına dikkat: - KonuĢma cümlelerinde gelmeyecek (?) - Ġsimlere gelecek - The kullanımlarına göre düzenlenecek vd. 6) Gereksiz yere kullanılan, that, which, who vb. düģecek, 7) As kullanımına dikkat et. As /like ten sonra Ving gelmeyecek ve erek, -arak anlamında kullandığın as lar silinecek. As lere büyük bir düzen getirilmeli 8), (virgül) kullanımına dikkat üstten kesmeli kullanıldığında ın, in anlamı verir (s) geldiğinde 9) Ünvanlar, özel isimler, gün/ay/mevsim, Ģehir adları ve alıntı yapılan yerler büyük harfle yazılır. Yazıtlar sokak isimlerin,konuģma cümleleri, hitaplar, pekiģtirme sorusu büyükharfle yazılır. 10) Relative Clouse larda (,-,) virgül getirilmeli (özel bir kullanımı var) 11) ġimdiki zamanlarda Ving almayan kelimelere dikkat et ve bak 12) Your/Y/y büyük-küçük uyumuna dikkat. 13) eyim, -deyim gibi kalıpları (let) ile I let dikkat 14) ÇoğullaĢtırmalarda (an, a, s) uyumuna dikkat 15) Geçmiş zamanda had/has vb. kullanımlar olmuştur, dikkat. 16) 117. nota dikkat et 17) Zamirlere dikkat -özel isimģler, zamirler 18) Kurumlarda edat olarak (at) tercih edilir. 19) Ünvanlardaki büyük, küçük harf kullanımına dikkat (Wise, Old, Colone) 20) Dipnotlar (Bazı yeni türetilen kelimelere de getirilecek) 21) Bölüm baģları ve alıntı denkliği sağlanmalı 22) Kısaltma (wasn t, was not) bir de isimlerde 23) Edatlardan sonra Ving gelir. Wasn t an yor was no 24) -erdim, -ardım da used to / would kullanılacak 25) Cümle yerlerinde değiģiklikler yapılacak. Dün eve gelmiģ, yemek yemiģtim I had come at home, ate 26) s (iyeliklere dikkat et) 27) se, sa (gelse, gitse) gibi cümle kalıplarında (I wish ve had beter) kalıbı kullanılacak 28) Relative meselesi, zaman uyumları 29) 204. nota dikkat 30) Dikkat edilmesi gereken bir hususta fiillerin zamanların uygun kullanılması (1.hal 2. hal gibi) (go, proced, continue) 31) Yardımcı fiillerin tekillik, çoğulluk durumlarına dikkat 32) arada bulunan grup / bulunduğu yerden -232, -233 notlara bak 33) YoğunlaĢtı gibi kelimeler yanlıģ anlaģılması, Ģ olduğu için past perfect değil. (Aware!) 34) Hayvanların cinsiyeti bilinenlere (he/she) kullanılacak 35) Tekil / Çoğul Kullanımlara Dikkat 36) de, -dahi anlamlarda, besides, also, too, as well kullanılacak 37) Efendi /.. iliģkileri (efendim) 38) (. ) dikkat 8

9 39) Devrik yapılara dikkat (if yer değiştirebilir. Hacettepe) 40) 256. not ) Ġsimler olumlu yapılacağı zaman no/not any kullanılır. 42) Topluluk isimleri tekil ise who, çoğulsa which gelir. (311) 43) 313. not, 317, 365, 370, 396, ) Modal kullanımlarına dikkat Would used, was were (geçmiģ yetenek) 45) Their, özne tekse, (s) gelmez 46) Ünvanların bayan olanlar female ile belirtilecek. 47) Kelimelerden sonra gelen edatlar meselesi 48) Dualar eski dile aktarılmalı 49) Harf kullanımlarına dikkat 104) DĠKKAT EDĠLECEK KELĠMELER -Take out -Take off -Emerge (meydana gelmek, olmak) -Gem /stone / rocky -Çıkmak /çıkarmak -Turn to -Daha (more) -Telefona cevap vermek -ġ.ç (özel isimlerde kalacak -mıģ (had/have) -kaybolmak -kelimesinin kullanımına dikkat, gözden kaybolması ile karıģır. -se bile: even if -Eçinya ve Feyza bayan dikkat -Silahını yoklamalı/ elini beline atmak gibi (to reach for the gun) -Çevreler hardly/ scarly kalıbı meet- Biraz -Bayan -3/2 kere gibi fiillerde three times (twice) -see ye dikkat -The kullanımı -T.po / hill - Want -Empress, Empire, King, Emperor ye: eski s: s, sizler lo: bak, işte thee: seni sana thou: sen, you have: hast thine: senin, senin ki 105) DĠĞER HUSUSLAR Ġngilizce öğrenenlerin yaptıkları hatalar : 1. Sayılamayan bir ismin önüne a veya an getirmeyin. 2. Sayılamayan bir ismin sonuna çoğul takısı getirmeyin 3. Sayılamayan bir isim eğer cümlenizin öznesiyse, bunu izleyen fiil takımının tekil olmasına dikkat ediniz. Sayılamayan isimler her zaman tekil olarak kullanılır. 9

10 AĢağıda kullanımında tereddüt edilen bazı sayılamayan isim örnekleri verilmiģtir : advice baggage cash fun entertainment furniture grief knowledge information homework work mail news öğüt bagaj, yük nakit para, peģin para eğlence eğlence mobilya üzüntü bilgi bilgi, haber ev ödevi iģ posta haberler 4. Sıfat ve isim arasına hiçbir tanımlayıcı giremez. Türkçe -büyük bir kutu- ifadesi -big a box- Ģeklinde yazılırsa yanlıģ olur. Doğrusu : a big box. Sıfatların çoğul biçimi olmaz. 5. Özel isimlerden önce tanımlayıcı (a, an, the vb.) kullanılmaz. 6. Zaman bildiren sözcükler eğer Ģimdiki zaman söz konusuyken kullanılıyorsa, next ve last, the almaz. 7. Belirli bir aygıttan söz edilmiyorsa, television ya da TV the ön ekini almaz. I like watching television. (Televizyon izlemekten hoģlanırım.) There is a good film on TV tonight. (Bu gece TV'de iyi bir film var.) 8. Ġnsanların boyu tall sıfatıyla, dağların ya da bina katlarının yüksekliği high sıfatıyla anlatılır. Binanın yüksekliği ise yine tall ile belirtilir. 9. Ölçü verilirken, yatay uzunluklar long ile anlatılır. Uzaklık söz konusuyken far kullanılır. Zaman uzunluğu da long ile belirtilir. How long is a class? (Bir ders ne kadar sürer?) How long does it lake to go there? (oraya gitmek ne kadar alır?) 10. Miktar sorarken, how much sayılamayan isimlerin miktarını sorar. "ne kadar" anlamına gelir ve hep tekil fiille kullanılır. How many ise sayılabilen isimlerin "kaç tane" olduğunu sorar, isim ve fiil her zaman ÇOĞULDUR. 10 How much money is lost? (Ne kadar para kayboldu?) How much time do we have? (Ne kadar zamanımız var?) How many books do you have? (Kaç tane kitabın var?) How many people are here? (Kaç kiģi buradadır?) 11. Emir cümleleri dıģında her cümlede bir özne ve fiil olması gerekir. Ancak, eğer fiil geçiģli bir fiilse bunun yanında mutlaka bir nesne bulunması gerekir. (Nesne alan fiillere geçiģli fiil. Nesne almayanlara geçiģsiz fiil denir.) Örnek : Like : hoģlanmak, geçiģli bir fiildir. I like. Böyle bir cümle doğru değildir. I like milk. (Süt severim.) Ancak nesne bulunursa doğru olur. 12. Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır. Cümlenin baģında da kullanılması mümkündür. Ancak hiç bir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz. 13. Some kelimesi sayılamayan isimlerin önünde bir miktar, biraz, bir parça- anlamında, sayılabilenler önünde ise bir kaç tane- anlamına gelir. Some ile kullanılan sayılabilen isim mutlaka çoğul olmalıdır. 14. Ġnsanların boyu tall sıfatıyla, dağların ya da bina katlarının yüksekliği high sıfatıyla anlatılır. Binanın yüksekliği ise yine tall ile belirtilir. How long is this table? (Bu masa ne kadar uzunluktadır?) How far is Ankara? (Ankara ne kadar uzaklıktadır?) Ölçü verirken, yatay uzunluklar long ile anlatılır, uzaklık söz konusuyken far kullanılır. Zaman uzunluğu da long ile belirtilir. How long is a class? (Bir ders ne kadar sürer?) How long does it take to go there? (Oraya gitmek ne kadar alır?} Miktar sorarken, how much sayılamayan isimlerin miktarını sorar, "ne kadar" anlamına gelir ve hep tekil fiille kullanılır. How many ise sayılabilen isimlerin "kaç tane" olduğunu sorar, isim ve fiil her zaman ÇOĞULDUR. How much money is lost? (Ne kadar para kayboldu?) How much time do we have? (Ne kadar zamanımız var?) How many books do you have? (Kaç tane kitabın var?) How many people are here? (Kaç kiģi buradadır?)

11 15. GeniĢ zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaģarak don t veya doesn t olur. Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil Ģahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?) GeçmiĢ zaman için yardımcı fiil, DO fiilinin geçmiģ zaman biçimi olan DID'dir. Bütün Ģahıslar için değiģmeden kullanılır. Did yardımcı fiili kullanılırken temel fiil YALIN BĠÇĠMDEDĠR. Süregelen geçmiģ zaman BE yardımcı fiiliyle ve fiilin -ing takısı almasıyla oluģturulur. BE fiilinin ikinci hali olan WAS ve WERE kullanılır. ġimdi öncesi zamanda yardımcı fiil olarak HAVE ve HAS (üçüncü tekil Ģahıs için) kullanılır. Süregelen Ģimdi öncesi zaman için yardımcı fiil HAVE/HAS tır. GeçmiĢ öncesi zaman ve süregelen geçmiģ öncesi zaman için yalnızca HAD yardımcı fiili kullanılır, tüm Ģahıslar için aynıdır. Fiilin üçüncü biçimi geçerlidir. Gelecek zaman için will ve shall yardımcı fiilleri kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BĠÇĠMĠ kullanılır. 16. Kısaltmalar ve açık yazılıģları. you'd you'll we'll shouldn't I'd you would you will we will should not I would I ve I ll Aren t isn t don t We ll I m We re Haven t Weren t Wouldn't hadn't won't Didn t couldn't can't I have I will are not is not do not We will I am we are have not were not would not had not will not did not could not can not 11

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr BASIC ENGLISH İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

e İSTANBUL-1426 / 2005

e İSTANBUL-1426 / 2005 e İSTANBUL-1426 / 2005 Organize San. Bölgesi Turgut Özal Cad.No: 117 / 4 İkitelli İSTANBUL Tel:(0212) 671 07 00. Faks (0212) 671 07 17). www.erkamyayinlari.com HİKAYELERLE ÇOCUKLARA 40 HADİS HADITH FOR

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI

TURİZMDE KARİYER İMKANLARI TURİZMDE KARİYER İMKANLARI Konu: Turizmde Kariyer İmkanları Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Tan Olivia Vetter Savaş Çolakoğlu Eda Arısoy Şenay Baran Tarih:09.04.2008 Yer: Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Konferans

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

Contents: İçindekiler :

Contents: İçindekiler : Contents: 2-Editorial 3-From the NEO 4-Exchange in Romania 8-Exchange in Turkey from the aspect of an incoming student 10-Exchange in Mexico 14- Interview with Dr. Karahan 18-Exchange in Japan 22-Being

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ FEN ve SOSYL BİLİMLER LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINVI 26 HZİRN 2006

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ www.maritim.com.tr Say / Issue 8 K fl / Winter 2012 TATİLDE KESİNLİKLE KULLANILMAMASI GEREKEN CÜMLELER PHRASES A TRAVELER SHOULD NEVER USE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ CEBRAİL TAŞ A SUCCESS STORY CEBRAİL TAŞ BELEK

Detaylı

Bülten. Palamut Group SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Fortuna Fiore SAYFA PAGE SAYFA

Bülten. Palamut Group SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Fortuna Fiore SAYFA PAGE SAYFA Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 4 Aralık December 2014 SİSTEMLEŞME FİRMALAR İÇİN NUH UN GEMİSİ Mİ? Eskİden sadece mal ve hizmet üretmek yeterliyken artık Dünya değişti.

Detaylı