İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)"

Transkript

1 İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis) 1. Giriş GloballeĢmenin yaģandığı günümüz dünyasında iģletmeler büyük bir geliģme ve büyüme göstermektedir. Artık birçok iģletmeyi tek elden yönetme imkanı kalmamıģtır. ĠĢletmeler, farklı fonksiyonları yerine getiren farklı organizasyon birimlerine ayrılmıģtır. Bir üretim iģletmesinde, satın alma, üretim, pazarlama, taģıma, muhasebe, finansman ve personel konularında uzmanlaģmıģ bölümler mevcuttur. Üretim ve satıģ bölümleri, farklı ürün hatları veya farklı coğrafik alanlara göre daha alt bölümlere ayrılabilir. ĠĢletmenin bu Ģekilde organize edilmesi, yöneticilerin ve çalıģanların çeģitli iģletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uzmanlaģmalarını mümkün kılar. Aynı zamanda, bu organizasyon tipi yöneticilerin sorumlulukların açık bir Ģekilde belirlenmesine yardımcı olur. ĠĢletmeler, iç faaliyet birimlerini tanımlamak için çok farklı isimler kullanmaktadırlar. Bunlara örnek olarak kısım (division), bölüm (department), Ģube (branch), ürün hattı (product line) veya satıģ bölgesi (sales territory) gibi isimleri sayabiliriz. Bu çalıģmada, bir iģletme organizasyon yapısı içerisindeki alt birimleri ifade etmek amacıyla bölüm (segment) kavramı kullanılacaktır. Her bir bölümün faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu bir yöneticisi vardır. Bu yüzden, bir iģletmenin bölümlerinin her birini sorumluluk merkezi (responsibility center) olarak nitelendirmek mümkündür. Büyük iģletmelerin çoğunda, sorumluluk merkezleri de büyük olmaktadır. ĠĢte, bu yüzden bölümler de alt bölümlere ayrılmak zorundadır. Örneğin, büyük bir süper marketin organizasyon yapısı içerisindeki satın alma bölümü kendi içinde otomobil, gıda maddeleri, dayanıklı tüketim malları gibi alt bölümlere ayrılabilir. Her bir satın alma bölümü aynı zamanda bir sorumluluk merkezidir. Bu bölüm yöneticileri satın alma müdürü tarafından denetlenirken ona da rapor vermek durumundadır. Günümüz iģletme yöneticilerinin daha sağlıklı karar alabilmesi için iģletmelerin hemen her fonksiyon alanı üzerinde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Örneğin, bir pazarlama yöneticisinin karar almasında finansman ile ilgili bilgilerin önemi büyüktür. Kredili satıģ politikasının saptanmasında alacaklara bağlanan fonun maliyeti, borçların ortalama geri ödenme süresi ve kredili satıģların artıģı ve karlılığa etkisi gibi konuların bilinmesi gerekmektedir. Aynı Ģekilde üretim bölümü yöneticisi gerek ilk madde ve malzeme ve gerekse mamül stoklarını takip ederek üretim planlamasını daha gerçekçi olarak yapacaktır. Üst yönetim, iģletme politika ve stratejilerin belirlenmesinde finansal tablolar, bütçeler, yatırım projeleri gibi finansal bilgileri sık sık kullanmaktadır. Bu amaçla öncelikle her bir iģletme bölümünün performansını ayrı ayrı daha sonra da bir bütün olarak iģletmeyi değerlendirmektedirler. 1

2 2. Bölüm Performansı Hakkında Neden Bilgiye İhtiyaç Duyulur? Gelir tablosu, bir iģletmenin bütün olarak performansının ne olduğunu belirlemeye yönelik bir finansal tablodur. Ancak, yöneticiler aynı zamanda iģletmenin her bir bölümünün performansının ne olduğunu ölçmek, değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyar. Bir bölüm hakkındaki bu bilgiler yöneticilere; Kaynakların planlanması ve tahsis edilmesinde, Faaliyetlerin kontrol edilmesinde, Bölüm yöneticilerinin performansının değerlendirilmesinde yardımcı olur 1. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, her bir bölümün performansının ölçülmesi, ancak çok iyi çalıģan bir muhasebe bilgi sistemi sayesinde yerine getirilebilir. 3. Sorumluluk Merkezleri (Responsibility Centers) Maliyet muhasebesinin en önemli amacı faaliyetlerin planlanması ve bu faaliyetlerin kontrol edilmesidir. Bu faaliyetleri iģletmede yönetim bilgi sistemi veya yönetim kontrol sistemi yetine getirir. Yönetim kontrol sistemi de iģletme programları yaparak ve sorumluluk merkezleri oluģturarak bu kontrol faaliyetini yerine getirmeye çalıģır. Bir program, iģletmenin amaçlarına ulaģması için yürütülen veya karar konusu olan herhangi bir faaliyeti (bir mamül, bir mamül hattı, bir yatırım projesi, bir Ar-Ge projesi veya özel bir sipariģ gibi) ifade eder. Bir sorumluluk merkezi ise, bir yöneticinin yönetimindeki bir bölümü ifade eder 2. BaĢka bir tanıma göre sorumluluk merkezi, organizasyondaki bir alt birimin faaliyetlerine iliģkin finansal sonuçların yöneticisi tarafından hesaplanabildiği, raporlanabildiği iģletmenin bir alt birimidir 3. Bir sorumluluk merkezinin görevi, tüm organizasyonun amaçlarını gerçekleģtirmeye yönelik olarak belli amaçlara ulaģmaktır. Sorumluluk merkezinin baģarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yöneticisinin yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelecekte verilebilecek kararların tahmin edilmesi ve birçok konuda iģletme yönetimine bilgi sağlar. ĠĢletme içerisinde oluģturulan bu sorumluluk merkezlerinin giderlerinin planlanması, kontrolü ve söz konusu merkezlerin yöneticilerinin baģarılarının değerlendirilmesi sorumluluk muhasebesi sayesinde gerçekleģir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesini maliyet muhasebesinden kesin çizgilerle ayırabilmek zordur. 1 Robert F, Meigs, Mark Bettner, Ray Whittington, Accounting: The Basis for Business Decisions, 10. Baskı, McGraw Hill, 1996, s: Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayınları, Yayın No: 476, 1999, s Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Vizyon Eğitim DanıĢmanlık ġirketi, 1999,

3 Bir iģletmenin bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında çok yakın iliģkiler bulunmaktadır. Bütçe sistemi hem planlama hem de denetim aģamasında verilere dayanır. Bu veriler ise, muhasebe sistemi tarafından sağlanır. Bu nedenle, bir iģletmenin muhasebe sistemi, yönetimin planlama ve denetim ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte olması gerekmektedir. ĠĢte bu nitelikleri taģıyan muhasebe, sorumluluk muhasebesidir. Sorumluluk muhasebesi, "işletmenin bölüm ya da alt bölümlerinde sorumluluk yüklenen yöneticilerin, bölümsel düzeyde faaliyet ve başarılarının ölçülebilmesini sağlamak için, muhasebe sisteminin tüm kayıt düzeni ile birlikte, işletmenin örgüt yapısı ve sorumluluk temeline göre düzenlenmesi" Ģeklinde tanımlanmaktadır 4. Görüldüğü üzere, sorumluluk muhasebesi, iģletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri organizasyonun sorumlulukları ve sorumlu yöneticileri esas alarak gruplandırır. Sorumluluk muhasebesine gereksinim duyulmasının nedenleri ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: ĠĢletme faaliyetlerinin her geçen gün karmaģıklaģması, Yönetimde yetki ve sorumluluk devrinin geniģlemesi, Verimliliğin arttırılmasında ve rekabet durumunda maliyet kontrolünün önemi, BaĢarılı yönetim için planlama ve denetim fonksiyonlarının öneminin anlaģılması. Bir iģletmede sorumluluk muhasebesi sistemi oluģturulurken, yönetimin her bir bölümün özelliklerini ve bölüm yöneticisinin sorumluluk alanının ne olduğunu incelemesi gerekir. Sorumluluk merkezleri; harcama veya maliyet merkezi, kâr merkezi ve yatırım merkezi olmak üzere üçe ayrılır 5. ġimdi bu merkezleri açıklamaya çalıģalım. Maliyet Merkezleri Yatırım Merkezleri Sorumluluk Merkezleri Kâr Merkezleri 4 Türker SusmuĢ, ĠĢletme Kârlılığının Denetiminde SatıĢ Bütçesinin Yeri ve Önemi, EriĢim Tarihi :05/05/ James Dow Edwards, Roger H. Hermanson, Michael W. Maher, Principles of Financial&Managerial Accounting, Irwin, 1993, s

4 3.1. Harcama veya Maliyet Merkezleri (Expense veya Cost Centers) Bir maliyet merkezi, maliyetlerin toplandığı, planlandığı ve kontrol edildiği bir hesap birimidir 6. Bir baģka ifadeyle, maliyet merkezi, gerçekleģen ve tahakkuk eden maliyetlerin yöneticisi tarafından kontrol edilebildiği ve hesaplanabildiği bir alt iģletme birimidir 7. Maliyet merkezinin ayırt edici özelliği, gelir elde edilmesi veya yatırım fonlarının kullanılması üzerinde herhangi bir kontrolünün olmayıģıdır 8. Bir maliyet merkezinin en önemli amacı; uzun dönemde maliyetlerin azaltılmasıdır. Kısa dönemde maliyetlerin azaltılması uygun bir amaç olmayabilir. Örneğin, üretim bölümü yöneticisi kısa dönemde bakım ve onarım maliyetlerini azaltabilir. Ancak, uzun dönemde toplam maliyetler, artan arızalar nedeniyle daha yüksek olabilir 9. Bir sanayi iģletmesinde alt faaliyet düzeyindeki iģletme birimleri üretimle doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde ilgili olan maliyet yerleridir. Maliyet yerlerinin birbirinden ayırt edilmesi, bu yerlerin baģında bulunan yöneticilerin baģarısının değerlendirilmesinde büyük önem taģır. Birim maliyetlerin hesaplanması için sınırları daha dar tutulan birkaç maliyet merkezi bir tek yöneticinin sorumluluğu altında toplanabilir. Bu yöneticilerden beklenen, kendilerine verilen görevleri önceden belirlenen planlara ve bütçelere uygun bir biçimde yerine getirmeleridir. Bu yüzden, bu yöneticiler için plan ve bütçelere uyum derecesi önemli bir baģarı ölçüsü sayılır. Maliyet merkezi yöneticisi ancak kendisi tarafından kontrol edilebilen maliyetlerden sorumlu tutulduğuna göre maliyetleri, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen maliyetler olarak iki gruba ayırabiliriz Kontrol Edilebilen Maliyetler Bir maliyet merkezinde yönetici tarafından kontrol edilebilecek maliyetler, genellikle hammadde, direkt iģçilik ve enerji gibi değiģken maliyetlerdir. Bu maliyetlerin bir kısmı, üretim miktarına bir kısmı da üretim süresine bağlı olarak değiģmektedir. Belirli bir faaliyet döneminin üretim miktarı ve süresi önceden planlandığına göre yöneticinin temel görevi bu sürenin tam olarak ve planda öngörülen verimle kullanılmasını sağlamaktır. 6 A. Sait Sevgener, Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, 6. Baskı, Alfa Yayınları, 2000, s YÜKÇÜ, A.g.e, s Ray H. Garrison, Eric W. Nooren, Managerial Accounting, 8. Baskı, McGraw Hill, 1997, s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

5 Kontrol Edilemeyen Maliyetler Kontrol edilemeyen maliyetleri, maliyet merkezinin sabit maliyetleri, maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler Ģeklinde ikiye ayırarak incelenebilir. Bir maliyet merkezindeki yatırım ile ilgili sabit maliyetler, yöneticinin kontrolü dıģında olan maliyetlerdir. Örneğin, amortisman, kira ödemeleri, faiz ödemeleri, sigorta giderleri gibi. Maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler, iģletmenin genel yönetiminden veya yardımcı maliyet yerlerinden maliyet merkezine yüklenen maliyetlerdir. Maliyet merkezlerinin faaliyet sonuçlarının analizinde ve yorumlanmasında dikkat edilecek hususlar Ģunlardır 11 : Her maliyet merkezinin sorumlu yöneticisine, bütçelenen ve gerçekleģen faaliyet sonuçları aylık raporlar halinde sunulur. Bu raporlarda, yöneticinin kontrol edebileceği ve edemeyeceği maliyetler ayrı ayrı belirtilir. Her maliyet türünde bütçelenen ve gerçekleģen maliyetler arasındaki farklar tespit edilir. Ortaya çıkan sapmaların nedenleri araģtırılır ve bu sapmalardan kimlerin hangi ölçüde sorumlu tutulacağı belirlenir. Sapmaların nedeni, iģletme içi ve iģletme dıģından kaynaklanabilir. Olumsuz iģletme dıģı faktörlerin baģında çeģitli girdilerdeki fiyat artıģları ve tedarik güçlükleri gelir. Bu tür faktörlerden üretim bölümünün yöneticileri sorumlu tutulamaz. Ancak, satın alma bölümünün yöneticileri bu iģletme dıģı faktörlerin iģletme üzerindeki etkilerinin az veya çok olmasından bir ölçüde sorumlu tutulabilir. Satın alma sözleģmelerinin zamanında yapılmamıģ olması, istenilen kalitede girdilerin sağlanamaması satın alma bölümü yöneticisi için sorumluluk konusu olacaktır. Diğer yandan da, pazarlama bölümünün planlanan satıģ hacmine ulaģamaması da, üretim hacmini daraltarak olumsuz hacim farklarının ortaya çıkmasına neden olabilir Kâr Merkezleri (Profit Centers) Bir kâr merkezi, maliyet merkezinin aksine hem gelir hem de maliyet üzerinde kontrole sahip bir bölümdür. Örneğin 7 ayrı kliniği olan bir hastanenin, her bir kliniği ve kendisi bir kâr 11 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

6 merkezidir. Hastane içerindeki, eczane, röntgen, acil odası ve yemekhanesi de bir kâr merkezi olarak görülebilir. Benzer Ģekilde, her bir klinikteki, tıbbi laboratuar ve röntgen bölümü birer kar merkezi sayılabilir 12. Kâr merkezlerinde, o merkeze iliģkin hem gelirler hem de gelirleri sağlayan maliyetler ölçülebilir. Bölümlere ayrılmıģ bir organizasyon yapısı içerisinde aģağıdaki koģullar gerçekleģtiği takdirde, kâr merkezlerinin varlığından söz edilebilir. Bu koģullar Ģunlardır 13 : ĠĢletme, gelirlerin ve giderlerin ayrıca ölçüldüğü iki veya daha fazla sorumluluk birimine sahip olmalıdır. Bu sorumluluk birimlerinin yönetimi, birimin gelirleri ve giderler üzerinde önemli derecede kontrole sahip olmalıdır. Her bölümün kârı dönemler itibariyle hesaplanıp iģletme üst yönetimine rapor ediliyor ve bu hesaplamanın sonuçları üst yönetimce bölümün baģarısının değerlendirilmesinde dikkate alınıyor olmalıdır. Kâr merkezi, gelirlerin ve bu gelirleri elde etmek için katlanılan maliyetlerin açık bir Ģekilde karģılaģtırılabildiği bir iģletme bölümüdür. Kâr merkezi, maliyet merkezinin tüm özelliklerine gelir sağlama özelliğini de ilave ederek daha geniģ kapsamlı bir sorumluluk merkezi oluģturur. Bir kâr merkezinin çıktısı diğer kâr merkezine aktarıldığı anda o kâr merkezi için gelir gerçekleģmiģ olur. ĠĢletme için gelir ise iģletmenin ana faaliyet konusu olan mal ve hizmetin nihai tüketiciye ulaģtıran kâr merkezinin çıktısının tüketiciye teslimi ile gerçekleģmiģ olur. Genel olarak bir iģletmede oluģturulan kâr merkezlerinin birçok faydası vardır. Bu faydaları Ģu Ģekilde sayabiliriz 14 : ĠĢletmelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan karmaģık ortamda birleģtirici ve kontrol edilebilir bir organizasyon yapısının gerçekleģmesini sağlar. Sorumlu ve yetenekli yöneticilerin yeteneklerini bağımsız olarak kanıtlamalarını ve bağımsız karar alma sorumluluğuna sahip olmalarını sağlar. ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, belirli bir kâr merkezinin iģletme kârına katkısının belirlenmesine yardımcı olur. Özellikle ileride sorumluluk alacak yöneticilerin bağımsız bir iģletme ortamı içinde yetiģmelerini sağlar. 12 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s SEVGENER, HACIRÜSTEMOĞLU, A.g.e., s

7 ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, iģletme içindeki bölümler arası rekabeti artırır. Bu rekabet iģletmenin genel kârlılığına ve sürekliliğine olumlu katkıda bulunduğu ölçüde faydalıdır. Kâr merkezlerini doğal kâr merkezleri ve yapay kâr merkezleri olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutarak inceleyebiliriz. Doğal kâr merkezleri, hem alıcı hem satıcı durumunda olan kâr merkezleridir. Alıcı pazarında belirli fiyatlardan ne kadar girdi alacağına, satıcı pazarında da hangi fiyatlardan ne kadar mal satacağına ve iģletmenin diğer bölümleriyle alıģveriģ yapıp yapmamaya doğal kâr merkezi yönetimi karar verir 15. Bazı iģletmelerde, bir kâr merkezinin yukarıda sözü edilen özelliklere sahip olmadığı halde bazı sorumluluk birimleri için kâr hesaplanıp rapor edilir. ĠĢte bu kâr merkezleri yapay kâr merkezleri olarak adlandırılır. Bu tür kâr merkezlerine bilgi iģlem bölümü ve tamir-bakım servisi örnek olarak verilebilir. Bu merkezlerin hizmetleri iģletme dıģından sağlanması halinde ödenecek tutarlar iģletme için belirli bir tasarruf oluģturabilir. Bir bölümün elde ettiği kâr, en yaygın olarak kullanılan bölüm performansı ölçüsüdür. Bunun temel nedeni, karın çeģitli faaliyetlerin sonuçlarını tek ve finansal bir ölçüyle özetleyebilmesidir. Gerek maliyetler ve gerekse de gelirler aynı cinsten ifade edildiği için bu ikisi arasındaki olumlu fark, birçok analizin yapılmasına olanak sağlar. BaĢka bir ifadeyle kâr, yöneticilere ortakların beklentileri ve değerlendirmeleri konusunda tutarlı bir amaç sağlar 16. Burada bölüm veya iģletme kârlılığının analiz edilmesinde önemli bir hususu vurgulamak gerekmektedir. Yapılan araģtırmaların önemli bir bölümü, Ģirketlerde meydana gelen baģarısızlıkların nedenlerinin amaç saptamadaki hatalardan kaynaklandığını göstermektedir. Genellikle de amaç kârlılık olarak ele alınmaktadır. Bir çok kiģinin aklına iģletme baģarısı deyince belirli bir kâr hedefi ve her birimi kâr merkezine dönüģtürülmüģ birimlerin baģarısı gelmektedir. Oysa kâr arayıģı, yönetim kararlarının nedeni değil, bu kararların geçerlilik testidir. Bir iģletmenin ne olduğunu bilmek istiyorsak, onun amacıyla iģe baģlamak zorundayız. Kârlılık ölçüsü, özel bir giriģimin müģterilerine verdiği hizmette baģarılı mı yoksa baģarısız mı olduğunu anlayabilmek için son derece önemli bir kriterdir. Bu ölçü, bilgi sağlamanın dıģında, baģarılı özel giriģimcilerin çalıģmalarını sürdürebilmeleri için kaynaklar oluģtururken, baģarısız iģletmelerin kaynaklarını da gitgide azaltmaktadır. Ekonominin bütünü içinde bu sürecin en belirgin etkisi, eldeki tüm kaynakların, kötü kullananlardan, iyi kullananlara kaymasıdır. Bununla birlikte, pazarda kâr merkezi olan bir çok birimin, kısa vadeli kâr peģinde koģarken, nasıl yuvarlandıkları, zor kazanılmıģ pazar paylarını nasıl kaybettikleri, bugünkü "düģmanca rekabet" 15 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

8 ortamında, sıkça görülmektedir. O yüzden bir iģletmede amaç sadece kâr olmamalıdır. Kârlılığı her Ģeyin önünde gören iģletme yönetimi veya bölüm yöneticisi, aslında hiçbir Ģeyi göremiyor demektir Yatırım Merkezleri (Investments Centers) Kâr merkezi ile oldukça ilgili olan bu kavram, maliyet, gelir ve aynı zamanda da yatırım fonlarının kullanılmasını kontrol edebilen iģletme birimidir 17. Yatırım merkezleri, kâr merkezlerinin birer uzantısı durumundadır. Kâr merkezindeki Ģartlara ek olarak bir bölümün yatırım merkezi sayılabilmesi için aģağıdaki koģulları da sağlamıģ olması gerekmektedir 18 : Sorumluluk biriminin yatırım temeli (kullandığı varlıklar) dönemsel olarak ölçülüyor olmalıdır. Ölçülen yatırım temeli ile kâr arasında bir iliģkinin olması ve bu iliģkinin dönemsel olarak raporlanması gerekmektedir. Sorumluluk merkezinin yöneticisinin yatırım temelinin hacmini önemli sayılabilecek bir ölçüde etkileyebilmesi gerekmektedir. Her bir yatırım merkezinin performansının ölçülmesinde en çok kullanılan baģarı göstergeleri, varlıkların getirisi (return on assets-roa) ve artık getiri (residual income-ri) ölçüleridir. Varlıkların veya yatırımın getirisi oranı, yatırım merkezinin faaliyet gelirinin -bu aynı zamanda bölüm marjı (segment margin) olarak da adlandırılır- o dönemin ortalama toplam varlıklarına (toplam yatırım tutarına) oranlanması yoluyla hesaplanır. Bölüm marjı, hesaplamada bölümün kendisinden kaynaklanan maliyetler dikkate alındığı için, bir bölümün uzun dönem karlılığının en iyi göstergesidir 19. Yani varlıkların getirisi; ROA = Bölüm Marjı / Ortalama Toplam Varlıklar formülü Ģeklinde de yazılabilir. Örneğin, 700 yataklı bir hastane bir dönem içerisinde TL lik bir faaliyet geliri elde etmiģ olsun. Bu dönem boyunca da TL lik bir toplam varlık yatırımı yapıldığına göre bu hastane biriminin varlıklarının getirisi aģağıdaki gibi hesaplanabilir 20. ROA = TL / TL = %12.5 olarak hesaplanacaktır. Varlıkların getirisi oranının bir finansal baģarı değerlendirme yöntemi olarak bazı ülkelerde özellikle de A.B.D. de uygulamada büyük ölçüde benimsenmesinin temel nedeni, tek bir rakamda bir sorumluluk merkezinin finansal durumunu etkileyen tüm faktörlerin etkisini özetleyebilme 17 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s GARRISON, NOOREN, A.g.e., s MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

9 potansiyelidir. Bu oran, bölümün hem faaliyet sonuçlarından hem de finansal durumundan etkilenmektedir. Bir yatırım merkezi yöneticisi mevcut varlıkların getirisi oranını düģürecek yatırımlara giriģmekte isteksiz olabilir. Halbuki, böyle bir yatırımın sağlayacağı kâr, iģletmenin toplam kârı üzerinde vazgeçilmemesi gereken bir katkı oluģturabilir. BaĢka bir ifadeyle, bir yatırım merkezi yöneticisi için varlıkların getirisi veya yatırımın getirisi oranını azamileģtirmek bizzat kârı artırmaktan daha önemli bir duruma gelebilir. Bu da iģletme açısından bir handikap oluģturur. Bu durumu aģağıdaki örnek yardımıyla daha açık görebiliriz 21. Örnek : Bilgileri aģağıda verilen bir yatırım merkezinin yöneticisi, yatırım tutarı TL ve net faaliyet geliri TL olan yeni bir yatırım kararı ile karģı karģıyadır. Bu yeni yatırım kararının mevcut yatırımın getirisi oranı üzerindeki etkisinin ne olacağını analiz edelim. Mevcut Durum Yeni Proje Toplam Ortalama Yatırım Tutarı TL TL TL Net Faaliyet Geliri TL TL TL Yatırımın Getirisi %20 %18 %19.6 Yatırımın getirisi kavramının bu önemli sakıncasını önlemek için General Electric firması tarafından bir bölümün finansal baģarı ölçüsü geliģtirilmiģ ve bu ölçüye artık getiri, artık kâr (residual income) adı verilmiģtir. Artık kâr kavramında kâr ile yatırım arasındaki iliģki, kardan bölümün yatırımı için yapılan bir yüklemenin (yatırım yüklemesi) çıkarılması ile kurulur. Artık Kâr = Bölüm Kârı Üst Yönetim Tarafından Bölüme Yapılan Yatırım Yüklemesi Yukarıdaki örneğimizde bütün yatırım merkezleri için asgari kabul edilebilir varlık getirisi oranının %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda artık getiri Ģu Ģekilde hesaplanacaktır. Artık Kar = ( *0.10) = = TL olarak hesaplanır. Bu örnekten Ģu sonucu çıkarabiliriz. Yatırım merkezinin varlıklarının getirisi oranı %12.5 tir. Bölümün baģarı değerlemesi bu orana göre yapılacaksa, bölüm yöneticisi bu oranı düģürecek yatırımları benimseme eğilimi gösterecektir. BaĢarısı artık getiriye göre belirlenen bir yatırım merkezi yöneticisi ise getirisi üst yönetim tarafından tespit edilen yatırım yüklemesini oranını aģan her yatırıma sıcak bakacaktır. 21 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

10 Varlıkların Getirisi, Satışlar ve Varlık Devir Hızı Arasındaki İlişki Varlıkların getirisi hesaplanırken faaliyet karı ve yatırım tutarları yanında varlıkların devir hızı da büyük önem taģır. Bu yüzden bir yatırım merkezinin performansı değerlendirilirken varlık devir hızının da analize dahil edilmesi gerekmektedir. Bu üç değiģken arasındaki temel iliģkisine dayanarak varlıkların getirisi oranını yeniden düzenleyebiliriz. ROA = Varlık Devir Hızı * Kar Marjı ROA = (Net Satışlar / Toplam Varlıklar) * (Vergiden Sonraki Net Kâr / Net Satışlar) Yatırımın getirisi oranını bir önek yardımıyla açıklayalım. Örnek : Bir yatırım merkezi ile ilgili aģağıdaki bilgiler verilmiģtir. Vergiden Sonraki Karı = TL Net SatıĢlar Toplam Varlıklar = TL = TL ROA = ( / ) * ( / ) ROA = 2 * 0.10 = 0.20 Görüldüğü gibi bu yatırım merkezi satıģlar üzerinden %10 kar sağlarken, bu satıģlarla, varlıklara bağlı sermayesini 2 kez devredebildiği için %20 oranında bir getiri sağlamaktadır. Bu durumda, merkezin yöneticisi varlıkların getirisi oranını artırmak, iyileģtirmek için satıģları artırabilir, maliyetleri azaltabilir veya kullanılan varlıkları azaltabilir 22. Yaklaşım 1: Satışların Artırılması Bu yatırım merkezinin satıģlarını TL den TL ye artırdığını varsayalım. Ġyi bir maliyet kontrol mekanizması sayesinde veya maliyetlerin büyük bir kısmının sabit maliyet niteliğinde olması nedeniyle net faaliyet gelirinin de TL ye yükseldiğini varsayalım. Toplam varlıklar sabit kalmıģtır. ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2.2 * = 0,24 = %24 Yaklaşım 2: Maliyetlerin Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi kontrol edilebilir maliyetlerini gözden geçirerek maliyetlerin TL lik bir tasarruf sağlamıģtır. Bu durumda yatırımın getirisi Ģu Ģekilde olacaktır. 22 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

11 ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2 * 0.11 = 0,22 = %22 Maliyetlerdeki TL lik bir tasarruf, varlıkların getirisi oranını %20 den %22 ye yükseltmiģtir. Yaklaşım 3: Toplam Varlıkların Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi toplam varlıkları TL den TL ye azaltmıģtır. SatıĢlar ve net faaliyet gelir değiģmemiģtir. ROA = ( / ) / ( / ) 23 ROA = 2.5 * 0.11 = 0,10 = %25 Bir baģka örnek verelim. Örnek : GüneĢ Ġmalat ĠĢletmesinin geçen yıla ait faaliyet sonuçları aģağıda verilmiģtir. SatıĢlar Net Faaliyet Geliri Toplam Varlıklar TL TL TL a) Bu iģletmenin net kar marjını, varlık deviz hızını ve varlıkların getirisini hesaplayınız. b) ĠĢletmenin kabul edebileceği asgari varlıkların karlılığı oranı %25 ise artık getiriyi hesaplayınız. a) Kar Marjı = / = %12 Varlık Devir Hızı = / = 2.5 ROA = Kâr Marjı * Varlık Devir Hızı ROA = 0,12 * 2.5 = %30 b) Artık Getiri = Net faaliyet Geliri Minimum Getiri = ( *%25) = = TL olarak hesaplanır. 23 EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

12 4. İşletme Bölümlerinin Analizinde Kullanılan Kavramlar Bölüm analizi yapılırken, değiģken maliyet, sabit maliyet, direkt maliyet, dolaylı maliyet, net gelir ve katkı payı kavramları kullanılmaktadır. ġimdi bu kavramların neler olduğunu açıklayalım. Daha önceki çalıģmalarımızda sabit maliyet ve değiģken maliyetleri kavramına değinildiği için ilk olarak direkt maliyet kavramının ne anlama geldiğini izah edelim. Direkt Maliyetler (Direct Cost) : Belirli bir gider yerine doğrudan yüklenilebilen maliyetlere direkt maliyetler denilmektedir. Bir gider yeri için direkt maliyet unsuru olan bir makinenin amortismanı, gider taģıyıcısı mamül açısından dolaylı bir maliyettir. Ancak hangi düzeyde olursa olsun doğrudan yüklenebilen maliyetler, genel anlamıyla dolaysız (direkt) maliyettir. Örneğin, bir bölüm yöneticisinin maaģı o bölüm için doğrudan bir maliyet iken, o bölümde üretilen mamül açısından dolaylı bir maliyet unsurudur. Direkt maliyetler, gider yerine doğrudan yüklenebildiği için eğer gider yeri ortadan kalkarsa direkt maliyet de ortadan kalkacaktır. Örneğin, bir iģletmenin plastik bölümü kapanırsa bu bölümün yöneticisinin maaģı da artık ortadan kalkacaktır. Dolaylı Maliyetler (Indirect Cost) : Dolaylı maliyetler doğrudan bir gider yerine yüklenmediği için maliyetlerin dağıtılması sürecinde gider yeri için sadece bir harcama olacaktır. Örneğin, genel idare binasının amortismanı her bir bölüme dağıtılmaktadır. Amortisman harcaması, Ģirket genel merkezi için bir direkt maliyet olurken her bir bölüm için dolaylı bir maliyet olmaktadır. Eğer Ģirketin bir bölümü kapanır, faaliyetine son verilirse, ilgili bölüme yüklenen amortisman maliyeti (dolaylı maliyet) ortadan kaybolmayacaktır. ĠĢletme, bu amortismanı geri kalan bölümler arasıda dağıtacaktır 24. Bir bölümün yöneticisi, bölümüyle ilgili direkt maliyetlerin kolaylıkla belirlenmesi nedeniyle bunları kontrol edebilir. Oysa dolaylı maliyetler sadece maliyetlerin dağıtılması esnasında bölümün maliyeti olur ve yöneticinin de bu maliyetlerin çoğunu kontrol etmesi imkansızdır. Bir Bölümün Net Geliri : Bir iģletmenin bölümleri hakkında iç raporlar hazırlanırken maliyetlerin değiģken mi sabit mi olduğu veya dolaylı mı doğrudan mı olduğu konusu çok önemlidir. Bu Ģekilde maliyetlerin sınıflandırılması, geleneksel olarak hazırlanan iģletmenin dıģ çevresine sunmak üzere hazırladığı finansal tablolarda kullanılan satılan malın maliyeti, faaliyet giderleri ve faaliyet dıģı giderler ayrımından daha faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Bir çok iģletme iç raporlama amacıyla aģağıdaki formata göre gelir tablosu hazırlamaktadırlar EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

13 Katkı Payına Göre Hazırlanmış Gelir Tablosu (TL) 1. Bütün Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılması BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılmaması Z Net Gelir (30.000) BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı sabit Maliyetler Net Gelir Yukarıdaki gelir tablosuna dayanarak iģletme yönetimi bölümün analizini yapmaya çalıģmaktadır. Yönetim, Bölüm B nin TL zarar etmesinden dolayı kapatılması sonucuna varmıģ olsun. Ancak bu bölümün kapatılması, aģağıda da görüleceği üzere iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olacaktır. Toplam SatıĢlardaki AzalıĢ Toplam Maliyetlerdeki AzalıĢ DeğiĢken Maliyetler : Sabit Maliyetler : Toplam Gelirlerdeki AzalıĢ = TL = TL = TL Görüleceği üzere, Bölüm B nin kapatılması iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olmaktadır. Bunun en önemli nedeni bu bölüm kapansa bile TL sabit maliyetin hala duruyor olmasındandır. Eğer B bölümü kapatılırsa, bu maliyet Bölüm A ya yüklenecektir. ĠĢte bu nedenle çoğu iģletme bölümlerin performansını değerlendirirken yukarıdaki gelir tablosunun 2. kısmına göre düzenlenmiģ katkı payını esas alan kısmını kullanmayı tercih etmektedirler. 5. Performans Değerlendirmesinde Finansal Olmayan Amaçlar ve Bilgiler Buraya kadar olan kısımda bir iģletme içerisindeki bölümlerin sadece finansal performansının nasıl değerlendirildiğini incelemeye çalıģtık. Bu finansal kriterlerin yanında, birçok iģletme temel amaçları açısından önemli gördükleri finansal olmayan amaçlar belirlemiģtir. Bir sorumluluk muhasebesi sistemi, bir bölüm hakkında hem finansal hem de finansal olmayan 13

14 bilgileri sağlar. AĢağıda yöneticiler tarafından değerlendirmede sıkça kullanılan finansal olmayan performans göstergeleri verilmiģtir 26 : Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Mamül Kalitesi Personel Hatalı parça sayısı Hastalık dolayısıyla çalıģmadığı gün sayısı MüĢteri Ģikayetlerinin sayısı ÇalıĢan devir oranı Pazarlama Etkinlik ve Kapasite Yeni müģteri sayısı Üretim süresi (cycle time) BaĢlatılan yeni satıģ görüģme sayısı Doluluk oranı Pazar payı Yolcu sayısı Stoksuz mamül sayısı Hasta sayısı GerçekleĢen iģlem sayısı Örneğin, McDonald s Ģirketinin lokanta yöneticilerinin performansını kalite, hizmet ve temizlik -QSC (quality, service, cleanliness) standardına göre değerlendirmektedir. Her bir lokanta yöneticisi, periyodik olarak Ģirketin denetçileri tarafından bu standartlara göre değerlendirilmekte ve puan verilmektedir. 6. Genel Değerlendirme ve Sonuç Günümüzde, iģ hayatının rekabet koģullarına uyum sağlayabilmek için iģletmeler sermaye büyüklüklerinin yanında örgüt yapılarında da çok büyük geliģmeler göstermiģledir. Dev yapılı bu iģletmeleri artık eskisi tek elden yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiģtir. ĠĢletmeler, bir çok sorumluluk merkezi oluģturarak, alt bölümler oluģturmuģlardır (decentralization). Her bir bölüme yöneticiler atanmıģ çeģitli yetki ve sorumluluklarla donatılmıģtır. Sorumluluk merkezleri olarak adlandırılan bu bölümler, iģletme faaliyetlerin daha etkin bir Ģekilde ve uzaman kiģiler tarafından yerine getirilmesine imkan vermiģtir. Bu bölümlerin ayrı ayrı faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü, bu değerlendirme sonuçları iģletmenin bir bütün olarak alacağı kararların seyrini ve geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bir bölüm veya bir bölüm yöneticisinin performansı değerlendirilirken, karģılaģtırmalar aģağıdaki kriterle uygun olarak yapılmalıdır. Bu kriterler Ģunlardır: Mevcut bütçe, ġirket içerisindeki diğer bölümler veya diğer bölüm yöneticileri, O bölümün veya yöneticinin geçmiģ performansı, Diğer iģletmelerdeki benzer bölümlerin veya yöneticilerinin performansı. 26 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02

SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 SözleĢme Tarihi : 20/06/2016 SözleĢme No : 2016/02 BAĞIMSIZ DENETĠM SÖZLEġMESĠ SözleĢmenin tarafları olan, Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm Anonim ġirketi (sözleģmenin bundan sonraki bölümlerinde MüĢteri

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 1. Yarı Finansal Sonuçları 2011 2. ÇEYREK Defy Appliances Ģirketinin satın alınması Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika nın negatif etkisine rağmen, gelirlerde

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

SKY213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER

SKY213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER SKY 213 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET Derste Kullanılacak Kaynaklar İsmail Ağırbaş, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2014. Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.03.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

SEÇKİN İşletme & Finans

SEÇKİN İşletme & Finans Dr. Cem Niyazi DURMUŞ M. Vefa TOROSLU İŞLETME BÜTÇELERİ SEÇKİN İşletme & Finans İçindekiler Önsöz... 5 Şekiller Listesi... 13 Kısaltmalar... 15 Birinci Bölüm İŞLETME KAVRAMI 1.1. İŞLETME KAVRAMI... 17

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-30.06.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring )

Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 30 Haziran Aralık 2011 VDF Faktoring Hizmetleri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 21.2 ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Devamı) 21.2.2 Diğer ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2012 31 Aralık 2011 VDF Faktoring leri A.ġ. ( VDF Faktoring ) 301.742 242.334 Garanti Filo Yönetim

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2,

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL. Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA İŞLETME BÜTÇELERİ VE KONTROL Stratejik planın bir parçası olan bütçelerin hazırlanması ve etkin bir kontrol aracı olarak kullanılması konularında bilgi vermek, ilgi uyandırmak. Bütçeler, faydaları Bütçelerin

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

Arçelik Grubu Aylık Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu Aylık Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 9 Aylık Finansal Sonuçları 2011 3. ÇEYREK Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinin negatif etkisine rağmen, gelirlerde %18 in üzerinde artıģ

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı)

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı) 1 MALİYET MUHASEBESİ TÜM FORMÜLLER MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ Tam Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG+SABİT GÜG) Değişken Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG) Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

15 MART /1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 1- Bir işletmenin 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin bazı faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR

23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR 23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ SINAVI SORULAR SORU 1: Ekte finansal tabloları verilen ABC Anonim Şirketi inşaat malzemeleri konusunda faaliyet

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-30/09/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017

YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 YATIRIMCI SUNUMU 30 EKİM 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (6AY 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2017) 3 AVM

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı