İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)"

Transkript

1 İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis) 1. Giriş GloballeĢmenin yaģandığı günümüz dünyasında iģletmeler büyük bir geliģme ve büyüme göstermektedir. Artık birçok iģletmeyi tek elden yönetme imkanı kalmamıģtır. ĠĢletmeler, farklı fonksiyonları yerine getiren farklı organizasyon birimlerine ayrılmıģtır. Bir üretim iģletmesinde, satın alma, üretim, pazarlama, taģıma, muhasebe, finansman ve personel konularında uzmanlaģmıģ bölümler mevcuttur. Üretim ve satıģ bölümleri, farklı ürün hatları veya farklı coğrafik alanlara göre daha alt bölümlere ayrılabilir. ĠĢletmenin bu Ģekilde organize edilmesi, yöneticilerin ve çalıģanların çeģitli iģletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uzmanlaģmalarını mümkün kılar. Aynı zamanda, bu organizasyon tipi yöneticilerin sorumlulukların açık bir Ģekilde belirlenmesine yardımcı olur. ĠĢletmeler, iç faaliyet birimlerini tanımlamak için çok farklı isimler kullanmaktadırlar. Bunlara örnek olarak kısım (division), bölüm (department), Ģube (branch), ürün hattı (product line) veya satıģ bölgesi (sales territory) gibi isimleri sayabiliriz. Bu çalıģmada, bir iģletme organizasyon yapısı içerisindeki alt birimleri ifade etmek amacıyla bölüm (segment) kavramı kullanılacaktır. Her bir bölümün faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu bir yöneticisi vardır. Bu yüzden, bir iģletmenin bölümlerinin her birini sorumluluk merkezi (responsibility center) olarak nitelendirmek mümkündür. Büyük iģletmelerin çoğunda, sorumluluk merkezleri de büyük olmaktadır. ĠĢte, bu yüzden bölümler de alt bölümlere ayrılmak zorundadır. Örneğin, büyük bir süper marketin organizasyon yapısı içerisindeki satın alma bölümü kendi içinde otomobil, gıda maddeleri, dayanıklı tüketim malları gibi alt bölümlere ayrılabilir. Her bir satın alma bölümü aynı zamanda bir sorumluluk merkezidir. Bu bölüm yöneticileri satın alma müdürü tarafından denetlenirken ona da rapor vermek durumundadır. Günümüz iģletme yöneticilerinin daha sağlıklı karar alabilmesi için iģletmelerin hemen her fonksiyon alanı üzerinde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Örneğin, bir pazarlama yöneticisinin karar almasında finansman ile ilgili bilgilerin önemi büyüktür. Kredili satıģ politikasının saptanmasında alacaklara bağlanan fonun maliyeti, borçların ortalama geri ödenme süresi ve kredili satıģların artıģı ve karlılığa etkisi gibi konuların bilinmesi gerekmektedir. Aynı Ģekilde üretim bölümü yöneticisi gerek ilk madde ve malzeme ve gerekse mamül stoklarını takip ederek üretim planlamasını daha gerçekçi olarak yapacaktır. Üst yönetim, iģletme politika ve stratejilerin belirlenmesinde finansal tablolar, bütçeler, yatırım projeleri gibi finansal bilgileri sık sık kullanmaktadır. Bu amaçla öncelikle her bir iģletme bölümünün performansını ayrı ayrı daha sonra da bir bütün olarak iģletmeyi değerlendirmektedirler. 1

2 2. Bölüm Performansı Hakkında Neden Bilgiye İhtiyaç Duyulur? Gelir tablosu, bir iģletmenin bütün olarak performansının ne olduğunu belirlemeye yönelik bir finansal tablodur. Ancak, yöneticiler aynı zamanda iģletmenin her bir bölümünün performansının ne olduğunu ölçmek, değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyar. Bir bölüm hakkındaki bu bilgiler yöneticilere; Kaynakların planlanması ve tahsis edilmesinde, Faaliyetlerin kontrol edilmesinde, Bölüm yöneticilerinin performansının değerlendirilmesinde yardımcı olur 1. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, her bir bölümün performansının ölçülmesi, ancak çok iyi çalıģan bir muhasebe bilgi sistemi sayesinde yerine getirilebilir. 3. Sorumluluk Merkezleri (Responsibility Centers) Maliyet muhasebesinin en önemli amacı faaliyetlerin planlanması ve bu faaliyetlerin kontrol edilmesidir. Bu faaliyetleri iģletmede yönetim bilgi sistemi veya yönetim kontrol sistemi yetine getirir. Yönetim kontrol sistemi de iģletme programları yaparak ve sorumluluk merkezleri oluģturarak bu kontrol faaliyetini yerine getirmeye çalıģır. Bir program, iģletmenin amaçlarına ulaģması için yürütülen veya karar konusu olan herhangi bir faaliyeti (bir mamül, bir mamül hattı, bir yatırım projesi, bir Ar-Ge projesi veya özel bir sipariģ gibi) ifade eder. Bir sorumluluk merkezi ise, bir yöneticinin yönetimindeki bir bölümü ifade eder 2. BaĢka bir tanıma göre sorumluluk merkezi, organizasyondaki bir alt birimin faaliyetlerine iliģkin finansal sonuçların yöneticisi tarafından hesaplanabildiği, raporlanabildiği iģletmenin bir alt birimidir 3. Bir sorumluluk merkezinin görevi, tüm organizasyonun amaçlarını gerçekleģtirmeye yönelik olarak belli amaçlara ulaģmaktır. Sorumluluk merkezinin baģarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yöneticisinin yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelecekte verilebilecek kararların tahmin edilmesi ve birçok konuda iģletme yönetimine bilgi sağlar. ĠĢletme içerisinde oluģturulan bu sorumluluk merkezlerinin giderlerinin planlanması, kontrolü ve söz konusu merkezlerin yöneticilerinin baģarılarının değerlendirilmesi sorumluluk muhasebesi sayesinde gerçekleģir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesini maliyet muhasebesinden kesin çizgilerle ayırabilmek zordur. 1 Robert F, Meigs, Mark Bettner, Ray Whittington, Accounting: The Basis for Business Decisions, 10. Baskı, McGraw Hill, 1996, s: Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayınları, Yayın No: 476, 1999, s Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Vizyon Eğitim DanıĢmanlık ġirketi, 1999,

3 Bir iģletmenin bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında çok yakın iliģkiler bulunmaktadır. Bütçe sistemi hem planlama hem de denetim aģamasında verilere dayanır. Bu veriler ise, muhasebe sistemi tarafından sağlanır. Bu nedenle, bir iģletmenin muhasebe sistemi, yönetimin planlama ve denetim ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte olması gerekmektedir. ĠĢte bu nitelikleri taģıyan muhasebe, sorumluluk muhasebesidir. Sorumluluk muhasebesi, "işletmenin bölüm ya da alt bölümlerinde sorumluluk yüklenen yöneticilerin, bölümsel düzeyde faaliyet ve başarılarının ölçülebilmesini sağlamak için, muhasebe sisteminin tüm kayıt düzeni ile birlikte, işletmenin örgüt yapısı ve sorumluluk temeline göre düzenlenmesi" Ģeklinde tanımlanmaktadır 4. Görüldüğü üzere, sorumluluk muhasebesi, iģletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri organizasyonun sorumlulukları ve sorumlu yöneticileri esas alarak gruplandırır. Sorumluluk muhasebesine gereksinim duyulmasının nedenleri ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: ĠĢletme faaliyetlerinin her geçen gün karmaģıklaģması, Yönetimde yetki ve sorumluluk devrinin geniģlemesi, Verimliliğin arttırılmasında ve rekabet durumunda maliyet kontrolünün önemi, BaĢarılı yönetim için planlama ve denetim fonksiyonlarının öneminin anlaģılması. Bir iģletmede sorumluluk muhasebesi sistemi oluģturulurken, yönetimin her bir bölümün özelliklerini ve bölüm yöneticisinin sorumluluk alanının ne olduğunu incelemesi gerekir. Sorumluluk merkezleri; harcama veya maliyet merkezi, kâr merkezi ve yatırım merkezi olmak üzere üçe ayrılır 5. ġimdi bu merkezleri açıklamaya çalıģalım. Maliyet Merkezleri Yatırım Merkezleri Sorumluluk Merkezleri Kâr Merkezleri 4 Türker SusmuĢ, ĠĢletme Kârlılığının Denetiminde SatıĢ Bütçesinin Yeri ve Önemi, EriĢim Tarihi :05/05/ James Dow Edwards, Roger H. Hermanson, Michael W. Maher, Principles of Financial&Managerial Accounting, Irwin, 1993, s

4 3.1. Harcama veya Maliyet Merkezleri (Expense veya Cost Centers) Bir maliyet merkezi, maliyetlerin toplandığı, planlandığı ve kontrol edildiği bir hesap birimidir 6. Bir baģka ifadeyle, maliyet merkezi, gerçekleģen ve tahakkuk eden maliyetlerin yöneticisi tarafından kontrol edilebildiği ve hesaplanabildiği bir alt iģletme birimidir 7. Maliyet merkezinin ayırt edici özelliği, gelir elde edilmesi veya yatırım fonlarının kullanılması üzerinde herhangi bir kontrolünün olmayıģıdır 8. Bir maliyet merkezinin en önemli amacı; uzun dönemde maliyetlerin azaltılmasıdır. Kısa dönemde maliyetlerin azaltılması uygun bir amaç olmayabilir. Örneğin, üretim bölümü yöneticisi kısa dönemde bakım ve onarım maliyetlerini azaltabilir. Ancak, uzun dönemde toplam maliyetler, artan arızalar nedeniyle daha yüksek olabilir 9. Bir sanayi iģletmesinde alt faaliyet düzeyindeki iģletme birimleri üretimle doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde ilgili olan maliyet yerleridir. Maliyet yerlerinin birbirinden ayırt edilmesi, bu yerlerin baģında bulunan yöneticilerin baģarısının değerlendirilmesinde büyük önem taģır. Birim maliyetlerin hesaplanması için sınırları daha dar tutulan birkaç maliyet merkezi bir tek yöneticinin sorumluluğu altında toplanabilir. Bu yöneticilerden beklenen, kendilerine verilen görevleri önceden belirlenen planlara ve bütçelere uygun bir biçimde yerine getirmeleridir. Bu yüzden, bu yöneticiler için plan ve bütçelere uyum derecesi önemli bir baģarı ölçüsü sayılır. Maliyet merkezi yöneticisi ancak kendisi tarafından kontrol edilebilen maliyetlerden sorumlu tutulduğuna göre maliyetleri, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen maliyetler olarak iki gruba ayırabiliriz Kontrol Edilebilen Maliyetler Bir maliyet merkezinde yönetici tarafından kontrol edilebilecek maliyetler, genellikle hammadde, direkt iģçilik ve enerji gibi değiģken maliyetlerdir. Bu maliyetlerin bir kısmı, üretim miktarına bir kısmı da üretim süresine bağlı olarak değiģmektedir. Belirli bir faaliyet döneminin üretim miktarı ve süresi önceden planlandığına göre yöneticinin temel görevi bu sürenin tam olarak ve planda öngörülen verimle kullanılmasını sağlamaktır. 6 A. Sait Sevgener, Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, 6. Baskı, Alfa Yayınları, 2000, s YÜKÇÜ, A.g.e, s Ray H. Garrison, Eric W. Nooren, Managerial Accounting, 8. Baskı, McGraw Hill, 1997, s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

5 Kontrol Edilemeyen Maliyetler Kontrol edilemeyen maliyetleri, maliyet merkezinin sabit maliyetleri, maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler Ģeklinde ikiye ayırarak incelenebilir. Bir maliyet merkezindeki yatırım ile ilgili sabit maliyetler, yöneticinin kontrolü dıģında olan maliyetlerdir. Örneğin, amortisman, kira ödemeleri, faiz ödemeleri, sigorta giderleri gibi. Maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler, iģletmenin genel yönetiminden veya yardımcı maliyet yerlerinden maliyet merkezine yüklenen maliyetlerdir. Maliyet merkezlerinin faaliyet sonuçlarının analizinde ve yorumlanmasında dikkat edilecek hususlar Ģunlardır 11 : Her maliyet merkezinin sorumlu yöneticisine, bütçelenen ve gerçekleģen faaliyet sonuçları aylık raporlar halinde sunulur. Bu raporlarda, yöneticinin kontrol edebileceği ve edemeyeceği maliyetler ayrı ayrı belirtilir. Her maliyet türünde bütçelenen ve gerçekleģen maliyetler arasındaki farklar tespit edilir. Ortaya çıkan sapmaların nedenleri araģtırılır ve bu sapmalardan kimlerin hangi ölçüde sorumlu tutulacağı belirlenir. Sapmaların nedeni, iģletme içi ve iģletme dıģından kaynaklanabilir. Olumsuz iģletme dıģı faktörlerin baģında çeģitli girdilerdeki fiyat artıģları ve tedarik güçlükleri gelir. Bu tür faktörlerden üretim bölümünün yöneticileri sorumlu tutulamaz. Ancak, satın alma bölümünün yöneticileri bu iģletme dıģı faktörlerin iģletme üzerindeki etkilerinin az veya çok olmasından bir ölçüde sorumlu tutulabilir. Satın alma sözleģmelerinin zamanında yapılmamıģ olması, istenilen kalitede girdilerin sağlanamaması satın alma bölümü yöneticisi için sorumluluk konusu olacaktır. Diğer yandan da, pazarlama bölümünün planlanan satıģ hacmine ulaģamaması da, üretim hacmini daraltarak olumsuz hacim farklarının ortaya çıkmasına neden olabilir Kâr Merkezleri (Profit Centers) Bir kâr merkezi, maliyet merkezinin aksine hem gelir hem de maliyet üzerinde kontrole sahip bir bölümdür. Örneğin 7 ayrı kliniği olan bir hastanenin, her bir kliniği ve kendisi bir kâr 11 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

6 merkezidir. Hastane içerindeki, eczane, röntgen, acil odası ve yemekhanesi de bir kâr merkezi olarak görülebilir. Benzer Ģekilde, her bir klinikteki, tıbbi laboratuar ve röntgen bölümü birer kar merkezi sayılabilir 12. Kâr merkezlerinde, o merkeze iliģkin hem gelirler hem de gelirleri sağlayan maliyetler ölçülebilir. Bölümlere ayrılmıģ bir organizasyon yapısı içerisinde aģağıdaki koģullar gerçekleģtiği takdirde, kâr merkezlerinin varlığından söz edilebilir. Bu koģullar Ģunlardır 13 : ĠĢletme, gelirlerin ve giderlerin ayrıca ölçüldüğü iki veya daha fazla sorumluluk birimine sahip olmalıdır. Bu sorumluluk birimlerinin yönetimi, birimin gelirleri ve giderler üzerinde önemli derecede kontrole sahip olmalıdır. Her bölümün kârı dönemler itibariyle hesaplanıp iģletme üst yönetimine rapor ediliyor ve bu hesaplamanın sonuçları üst yönetimce bölümün baģarısının değerlendirilmesinde dikkate alınıyor olmalıdır. Kâr merkezi, gelirlerin ve bu gelirleri elde etmek için katlanılan maliyetlerin açık bir Ģekilde karģılaģtırılabildiği bir iģletme bölümüdür. Kâr merkezi, maliyet merkezinin tüm özelliklerine gelir sağlama özelliğini de ilave ederek daha geniģ kapsamlı bir sorumluluk merkezi oluģturur. Bir kâr merkezinin çıktısı diğer kâr merkezine aktarıldığı anda o kâr merkezi için gelir gerçekleģmiģ olur. ĠĢletme için gelir ise iģletmenin ana faaliyet konusu olan mal ve hizmetin nihai tüketiciye ulaģtıran kâr merkezinin çıktısının tüketiciye teslimi ile gerçekleģmiģ olur. Genel olarak bir iģletmede oluģturulan kâr merkezlerinin birçok faydası vardır. Bu faydaları Ģu Ģekilde sayabiliriz 14 : ĠĢletmelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan karmaģık ortamda birleģtirici ve kontrol edilebilir bir organizasyon yapısının gerçekleģmesini sağlar. Sorumlu ve yetenekli yöneticilerin yeteneklerini bağımsız olarak kanıtlamalarını ve bağımsız karar alma sorumluluğuna sahip olmalarını sağlar. ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, belirli bir kâr merkezinin iģletme kârına katkısının belirlenmesine yardımcı olur. Özellikle ileride sorumluluk alacak yöneticilerin bağımsız bir iģletme ortamı içinde yetiģmelerini sağlar. 12 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s SEVGENER, HACIRÜSTEMOĞLU, A.g.e., s

7 ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, iģletme içindeki bölümler arası rekabeti artırır. Bu rekabet iģletmenin genel kârlılığına ve sürekliliğine olumlu katkıda bulunduğu ölçüde faydalıdır. Kâr merkezlerini doğal kâr merkezleri ve yapay kâr merkezleri olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutarak inceleyebiliriz. Doğal kâr merkezleri, hem alıcı hem satıcı durumunda olan kâr merkezleridir. Alıcı pazarında belirli fiyatlardan ne kadar girdi alacağına, satıcı pazarında da hangi fiyatlardan ne kadar mal satacağına ve iģletmenin diğer bölümleriyle alıģveriģ yapıp yapmamaya doğal kâr merkezi yönetimi karar verir 15. Bazı iģletmelerde, bir kâr merkezinin yukarıda sözü edilen özelliklere sahip olmadığı halde bazı sorumluluk birimleri için kâr hesaplanıp rapor edilir. ĠĢte bu kâr merkezleri yapay kâr merkezleri olarak adlandırılır. Bu tür kâr merkezlerine bilgi iģlem bölümü ve tamir-bakım servisi örnek olarak verilebilir. Bu merkezlerin hizmetleri iģletme dıģından sağlanması halinde ödenecek tutarlar iģletme için belirli bir tasarruf oluģturabilir. Bir bölümün elde ettiği kâr, en yaygın olarak kullanılan bölüm performansı ölçüsüdür. Bunun temel nedeni, karın çeģitli faaliyetlerin sonuçlarını tek ve finansal bir ölçüyle özetleyebilmesidir. Gerek maliyetler ve gerekse de gelirler aynı cinsten ifade edildiği için bu ikisi arasındaki olumlu fark, birçok analizin yapılmasına olanak sağlar. BaĢka bir ifadeyle kâr, yöneticilere ortakların beklentileri ve değerlendirmeleri konusunda tutarlı bir amaç sağlar 16. Burada bölüm veya iģletme kârlılığının analiz edilmesinde önemli bir hususu vurgulamak gerekmektedir. Yapılan araģtırmaların önemli bir bölümü, Ģirketlerde meydana gelen baģarısızlıkların nedenlerinin amaç saptamadaki hatalardan kaynaklandığını göstermektedir. Genellikle de amaç kârlılık olarak ele alınmaktadır. Bir çok kiģinin aklına iģletme baģarısı deyince belirli bir kâr hedefi ve her birimi kâr merkezine dönüģtürülmüģ birimlerin baģarısı gelmektedir. Oysa kâr arayıģı, yönetim kararlarının nedeni değil, bu kararların geçerlilik testidir. Bir iģletmenin ne olduğunu bilmek istiyorsak, onun amacıyla iģe baģlamak zorundayız. Kârlılık ölçüsü, özel bir giriģimin müģterilerine verdiği hizmette baģarılı mı yoksa baģarısız mı olduğunu anlayabilmek için son derece önemli bir kriterdir. Bu ölçü, bilgi sağlamanın dıģında, baģarılı özel giriģimcilerin çalıģmalarını sürdürebilmeleri için kaynaklar oluģtururken, baģarısız iģletmelerin kaynaklarını da gitgide azaltmaktadır. Ekonominin bütünü içinde bu sürecin en belirgin etkisi, eldeki tüm kaynakların, kötü kullananlardan, iyi kullananlara kaymasıdır. Bununla birlikte, pazarda kâr merkezi olan bir çok birimin, kısa vadeli kâr peģinde koģarken, nasıl yuvarlandıkları, zor kazanılmıģ pazar paylarını nasıl kaybettikleri, bugünkü "düģmanca rekabet" 15 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

8 ortamında, sıkça görülmektedir. O yüzden bir iģletmede amaç sadece kâr olmamalıdır. Kârlılığı her Ģeyin önünde gören iģletme yönetimi veya bölüm yöneticisi, aslında hiçbir Ģeyi göremiyor demektir Yatırım Merkezleri (Investments Centers) Kâr merkezi ile oldukça ilgili olan bu kavram, maliyet, gelir ve aynı zamanda da yatırım fonlarının kullanılmasını kontrol edebilen iģletme birimidir 17. Yatırım merkezleri, kâr merkezlerinin birer uzantısı durumundadır. Kâr merkezindeki Ģartlara ek olarak bir bölümün yatırım merkezi sayılabilmesi için aģağıdaki koģulları da sağlamıģ olması gerekmektedir 18 : Sorumluluk biriminin yatırım temeli (kullandığı varlıklar) dönemsel olarak ölçülüyor olmalıdır. Ölçülen yatırım temeli ile kâr arasında bir iliģkinin olması ve bu iliģkinin dönemsel olarak raporlanması gerekmektedir. Sorumluluk merkezinin yöneticisinin yatırım temelinin hacmini önemli sayılabilecek bir ölçüde etkileyebilmesi gerekmektedir. Her bir yatırım merkezinin performansının ölçülmesinde en çok kullanılan baģarı göstergeleri, varlıkların getirisi (return on assets-roa) ve artık getiri (residual income-ri) ölçüleridir. Varlıkların veya yatırımın getirisi oranı, yatırım merkezinin faaliyet gelirinin -bu aynı zamanda bölüm marjı (segment margin) olarak da adlandırılır- o dönemin ortalama toplam varlıklarına (toplam yatırım tutarına) oranlanması yoluyla hesaplanır. Bölüm marjı, hesaplamada bölümün kendisinden kaynaklanan maliyetler dikkate alındığı için, bir bölümün uzun dönem karlılığının en iyi göstergesidir 19. Yani varlıkların getirisi; ROA = Bölüm Marjı / Ortalama Toplam Varlıklar formülü Ģeklinde de yazılabilir. Örneğin, 700 yataklı bir hastane bir dönem içerisinde TL lik bir faaliyet geliri elde etmiģ olsun. Bu dönem boyunca da TL lik bir toplam varlık yatırımı yapıldığına göre bu hastane biriminin varlıklarının getirisi aģağıdaki gibi hesaplanabilir 20. ROA = TL / TL = %12.5 olarak hesaplanacaktır. Varlıkların getirisi oranının bir finansal baģarı değerlendirme yöntemi olarak bazı ülkelerde özellikle de A.B.D. de uygulamada büyük ölçüde benimsenmesinin temel nedeni, tek bir rakamda bir sorumluluk merkezinin finansal durumunu etkileyen tüm faktörlerin etkisini özetleyebilme 17 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s GARRISON, NOOREN, A.g.e., s MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

9 potansiyelidir. Bu oran, bölümün hem faaliyet sonuçlarından hem de finansal durumundan etkilenmektedir. Bir yatırım merkezi yöneticisi mevcut varlıkların getirisi oranını düģürecek yatırımlara giriģmekte isteksiz olabilir. Halbuki, böyle bir yatırımın sağlayacağı kâr, iģletmenin toplam kârı üzerinde vazgeçilmemesi gereken bir katkı oluģturabilir. BaĢka bir ifadeyle, bir yatırım merkezi yöneticisi için varlıkların getirisi veya yatırımın getirisi oranını azamileģtirmek bizzat kârı artırmaktan daha önemli bir duruma gelebilir. Bu da iģletme açısından bir handikap oluģturur. Bu durumu aģağıdaki örnek yardımıyla daha açık görebiliriz 21. Örnek : Bilgileri aģağıda verilen bir yatırım merkezinin yöneticisi, yatırım tutarı TL ve net faaliyet geliri TL olan yeni bir yatırım kararı ile karģı karģıyadır. Bu yeni yatırım kararının mevcut yatırımın getirisi oranı üzerindeki etkisinin ne olacağını analiz edelim. Mevcut Durum Yeni Proje Toplam Ortalama Yatırım Tutarı TL TL TL Net Faaliyet Geliri TL TL TL Yatırımın Getirisi %20 %18 %19.6 Yatırımın getirisi kavramının bu önemli sakıncasını önlemek için General Electric firması tarafından bir bölümün finansal baģarı ölçüsü geliģtirilmiģ ve bu ölçüye artık getiri, artık kâr (residual income) adı verilmiģtir. Artık kâr kavramında kâr ile yatırım arasındaki iliģki, kardan bölümün yatırımı için yapılan bir yüklemenin (yatırım yüklemesi) çıkarılması ile kurulur. Artık Kâr = Bölüm Kârı Üst Yönetim Tarafından Bölüme Yapılan Yatırım Yüklemesi Yukarıdaki örneğimizde bütün yatırım merkezleri için asgari kabul edilebilir varlık getirisi oranının %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda artık getiri Ģu Ģekilde hesaplanacaktır. Artık Kar = ( *0.10) = = TL olarak hesaplanır. Bu örnekten Ģu sonucu çıkarabiliriz. Yatırım merkezinin varlıklarının getirisi oranı %12.5 tir. Bölümün baģarı değerlemesi bu orana göre yapılacaksa, bölüm yöneticisi bu oranı düģürecek yatırımları benimseme eğilimi gösterecektir. BaĢarısı artık getiriye göre belirlenen bir yatırım merkezi yöneticisi ise getirisi üst yönetim tarafından tespit edilen yatırım yüklemesini oranını aģan her yatırıma sıcak bakacaktır. 21 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

10 Varlıkların Getirisi, Satışlar ve Varlık Devir Hızı Arasındaki İlişki Varlıkların getirisi hesaplanırken faaliyet karı ve yatırım tutarları yanında varlıkların devir hızı da büyük önem taģır. Bu yüzden bir yatırım merkezinin performansı değerlendirilirken varlık devir hızının da analize dahil edilmesi gerekmektedir. Bu üç değiģken arasındaki temel iliģkisine dayanarak varlıkların getirisi oranını yeniden düzenleyebiliriz. ROA = Varlık Devir Hızı * Kar Marjı ROA = (Net Satışlar / Toplam Varlıklar) * (Vergiden Sonraki Net Kâr / Net Satışlar) Yatırımın getirisi oranını bir önek yardımıyla açıklayalım. Örnek : Bir yatırım merkezi ile ilgili aģağıdaki bilgiler verilmiģtir. Vergiden Sonraki Karı = TL Net SatıĢlar Toplam Varlıklar = TL = TL ROA = ( / ) * ( / ) ROA = 2 * 0.10 = 0.20 Görüldüğü gibi bu yatırım merkezi satıģlar üzerinden %10 kar sağlarken, bu satıģlarla, varlıklara bağlı sermayesini 2 kez devredebildiği için %20 oranında bir getiri sağlamaktadır. Bu durumda, merkezin yöneticisi varlıkların getirisi oranını artırmak, iyileģtirmek için satıģları artırabilir, maliyetleri azaltabilir veya kullanılan varlıkları azaltabilir 22. Yaklaşım 1: Satışların Artırılması Bu yatırım merkezinin satıģlarını TL den TL ye artırdığını varsayalım. Ġyi bir maliyet kontrol mekanizması sayesinde veya maliyetlerin büyük bir kısmının sabit maliyet niteliğinde olması nedeniyle net faaliyet gelirinin de TL ye yükseldiğini varsayalım. Toplam varlıklar sabit kalmıģtır. ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2.2 * = 0,24 = %24 Yaklaşım 2: Maliyetlerin Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi kontrol edilebilir maliyetlerini gözden geçirerek maliyetlerin TL lik bir tasarruf sağlamıģtır. Bu durumda yatırımın getirisi Ģu Ģekilde olacaktır. 22 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

11 ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2 * 0.11 = 0,22 = %22 Maliyetlerdeki TL lik bir tasarruf, varlıkların getirisi oranını %20 den %22 ye yükseltmiģtir. Yaklaşım 3: Toplam Varlıkların Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi toplam varlıkları TL den TL ye azaltmıģtır. SatıĢlar ve net faaliyet gelir değiģmemiģtir. ROA = ( / ) / ( / ) 23 ROA = 2.5 * 0.11 = 0,10 = %25 Bir baģka örnek verelim. Örnek : GüneĢ Ġmalat ĠĢletmesinin geçen yıla ait faaliyet sonuçları aģağıda verilmiģtir. SatıĢlar Net Faaliyet Geliri Toplam Varlıklar TL TL TL a) Bu iģletmenin net kar marjını, varlık deviz hızını ve varlıkların getirisini hesaplayınız. b) ĠĢletmenin kabul edebileceği asgari varlıkların karlılığı oranı %25 ise artık getiriyi hesaplayınız. a) Kar Marjı = / = %12 Varlık Devir Hızı = / = 2.5 ROA = Kâr Marjı * Varlık Devir Hızı ROA = 0,12 * 2.5 = %30 b) Artık Getiri = Net faaliyet Geliri Minimum Getiri = ( *%25) = = TL olarak hesaplanır. 23 EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

12 4. İşletme Bölümlerinin Analizinde Kullanılan Kavramlar Bölüm analizi yapılırken, değiģken maliyet, sabit maliyet, direkt maliyet, dolaylı maliyet, net gelir ve katkı payı kavramları kullanılmaktadır. ġimdi bu kavramların neler olduğunu açıklayalım. Daha önceki çalıģmalarımızda sabit maliyet ve değiģken maliyetleri kavramına değinildiği için ilk olarak direkt maliyet kavramının ne anlama geldiğini izah edelim. Direkt Maliyetler (Direct Cost) : Belirli bir gider yerine doğrudan yüklenilebilen maliyetlere direkt maliyetler denilmektedir. Bir gider yeri için direkt maliyet unsuru olan bir makinenin amortismanı, gider taģıyıcısı mamül açısından dolaylı bir maliyettir. Ancak hangi düzeyde olursa olsun doğrudan yüklenebilen maliyetler, genel anlamıyla dolaysız (direkt) maliyettir. Örneğin, bir bölüm yöneticisinin maaģı o bölüm için doğrudan bir maliyet iken, o bölümde üretilen mamül açısından dolaylı bir maliyet unsurudur. Direkt maliyetler, gider yerine doğrudan yüklenebildiği için eğer gider yeri ortadan kalkarsa direkt maliyet de ortadan kalkacaktır. Örneğin, bir iģletmenin plastik bölümü kapanırsa bu bölümün yöneticisinin maaģı da artık ortadan kalkacaktır. Dolaylı Maliyetler (Indirect Cost) : Dolaylı maliyetler doğrudan bir gider yerine yüklenmediği için maliyetlerin dağıtılması sürecinde gider yeri için sadece bir harcama olacaktır. Örneğin, genel idare binasının amortismanı her bir bölüme dağıtılmaktadır. Amortisman harcaması, Ģirket genel merkezi için bir direkt maliyet olurken her bir bölüm için dolaylı bir maliyet olmaktadır. Eğer Ģirketin bir bölümü kapanır, faaliyetine son verilirse, ilgili bölüme yüklenen amortisman maliyeti (dolaylı maliyet) ortadan kaybolmayacaktır. ĠĢletme, bu amortismanı geri kalan bölümler arasıda dağıtacaktır 24. Bir bölümün yöneticisi, bölümüyle ilgili direkt maliyetlerin kolaylıkla belirlenmesi nedeniyle bunları kontrol edebilir. Oysa dolaylı maliyetler sadece maliyetlerin dağıtılması esnasında bölümün maliyeti olur ve yöneticinin de bu maliyetlerin çoğunu kontrol etmesi imkansızdır. Bir Bölümün Net Geliri : Bir iģletmenin bölümleri hakkında iç raporlar hazırlanırken maliyetlerin değiģken mi sabit mi olduğu veya dolaylı mı doğrudan mı olduğu konusu çok önemlidir. Bu Ģekilde maliyetlerin sınıflandırılması, geleneksel olarak hazırlanan iģletmenin dıģ çevresine sunmak üzere hazırladığı finansal tablolarda kullanılan satılan malın maliyeti, faaliyet giderleri ve faaliyet dıģı giderler ayrımından daha faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Bir çok iģletme iç raporlama amacıyla aģağıdaki formata göre gelir tablosu hazırlamaktadırlar EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

13 Katkı Payına Göre Hazırlanmış Gelir Tablosu (TL) 1. Bütün Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılması BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılmaması Z Net Gelir (30.000) BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı sabit Maliyetler Net Gelir Yukarıdaki gelir tablosuna dayanarak iģletme yönetimi bölümün analizini yapmaya çalıģmaktadır. Yönetim, Bölüm B nin TL zarar etmesinden dolayı kapatılması sonucuna varmıģ olsun. Ancak bu bölümün kapatılması, aģağıda da görüleceği üzere iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olacaktır. Toplam SatıĢlardaki AzalıĢ Toplam Maliyetlerdeki AzalıĢ DeğiĢken Maliyetler : Sabit Maliyetler : Toplam Gelirlerdeki AzalıĢ = TL = TL = TL Görüleceği üzere, Bölüm B nin kapatılması iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olmaktadır. Bunun en önemli nedeni bu bölüm kapansa bile TL sabit maliyetin hala duruyor olmasındandır. Eğer B bölümü kapatılırsa, bu maliyet Bölüm A ya yüklenecektir. ĠĢte bu nedenle çoğu iģletme bölümlerin performansını değerlendirirken yukarıdaki gelir tablosunun 2. kısmına göre düzenlenmiģ katkı payını esas alan kısmını kullanmayı tercih etmektedirler. 5. Performans Değerlendirmesinde Finansal Olmayan Amaçlar ve Bilgiler Buraya kadar olan kısımda bir iģletme içerisindeki bölümlerin sadece finansal performansının nasıl değerlendirildiğini incelemeye çalıģtık. Bu finansal kriterlerin yanında, birçok iģletme temel amaçları açısından önemli gördükleri finansal olmayan amaçlar belirlemiģtir. Bir sorumluluk muhasebesi sistemi, bir bölüm hakkında hem finansal hem de finansal olmayan 13

14 bilgileri sağlar. AĢağıda yöneticiler tarafından değerlendirmede sıkça kullanılan finansal olmayan performans göstergeleri verilmiģtir 26 : Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Mamül Kalitesi Personel Hatalı parça sayısı Hastalık dolayısıyla çalıģmadığı gün sayısı MüĢteri Ģikayetlerinin sayısı ÇalıĢan devir oranı Pazarlama Etkinlik ve Kapasite Yeni müģteri sayısı Üretim süresi (cycle time) BaĢlatılan yeni satıģ görüģme sayısı Doluluk oranı Pazar payı Yolcu sayısı Stoksuz mamül sayısı Hasta sayısı GerçekleĢen iģlem sayısı Örneğin, McDonald s Ģirketinin lokanta yöneticilerinin performansını kalite, hizmet ve temizlik -QSC (quality, service, cleanliness) standardına göre değerlendirmektedir. Her bir lokanta yöneticisi, periyodik olarak Ģirketin denetçileri tarafından bu standartlara göre değerlendirilmekte ve puan verilmektedir. 6. Genel Değerlendirme ve Sonuç Günümüzde, iģ hayatının rekabet koģullarına uyum sağlayabilmek için iģletmeler sermaye büyüklüklerinin yanında örgüt yapılarında da çok büyük geliģmeler göstermiģledir. Dev yapılı bu iģletmeleri artık eskisi tek elden yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiģtir. ĠĢletmeler, bir çok sorumluluk merkezi oluģturarak, alt bölümler oluģturmuģlardır (decentralization). Her bir bölüme yöneticiler atanmıģ çeģitli yetki ve sorumluluklarla donatılmıģtır. Sorumluluk merkezleri olarak adlandırılan bu bölümler, iģletme faaliyetlerin daha etkin bir Ģekilde ve uzaman kiģiler tarafından yerine getirilmesine imkan vermiģtir. Bu bölümlerin ayrı ayrı faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü, bu değerlendirme sonuçları iģletmenin bir bütün olarak alacağı kararların seyrini ve geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bir bölüm veya bir bölüm yöneticisinin performansı değerlendirilirken, karģılaģtırmalar aģağıdaki kriterle uygun olarak yapılmalıdır. Bu kriterler Ģunlardır: Mevcut bütçe, ġirket içerisindeki diğer bölümler veya diğer bölüm yöneticileri, O bölümün veya yöneticinin geçmiģ performansı, Diğer iģletmelerdeki benzer bölümlerin veya yöneticilerinin performansı. 26 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR... viii ġekġller......ix KISALTMALAR........x 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ve LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1.1 Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI. HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI HOLDĠNG ĠġLETMELERĠNDE ĠÇ DENETĠM SÜRECĠ VE FAYDALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Alparslan AVġAR Tez DanıĢmanı Yrd.Doç.Dr.Zeki

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar.

Tedarikçi; bir sürece girdi sağlayan kiģi ya da gruplardır. TaĢeronlar ise kuruluģa fason iģler yaparlar. 1 GĠRĠġ Günümüzde Kalite Güvence Sistemi ve Toplam Kalite Kontrol felsefesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Kalitenin kaynakta sağlanmasında zincirin ilk halkasını tedarikçi ve taģeronlar oluģturmaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ KARLILIK ANALİZİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN KULLANIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA İlker

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ. Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2010.

OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ. Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2010. OPSĠYON FĠYATLAMA MODELĠ ĠLE FĠRMA DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ Hazırlayan: M.Aykut KELECĠOĞLU,Ankara 2010. 1. OPSĠYONUN TANIMI VE OPSĠYONLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR Opsiyonlar, değeri baģka bir varlığın değerine bağımlı

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker

İşletme Bütçeleri. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT. Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker İşletme Bütçeleri Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur. Peter F. Drucker Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT MALİYET MUHASEBESİ VERİLERİNİN PLANLAMA AÇISINDAN KULLANILMASI İşletme, insanların

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESĠ VE TÜRK SANAYĠ ĠġLETMELERĠNDE UYGULAMASI Murat Evren ERGÜN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ADANA, 2008 T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

TMS 19 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI KAPSAMINDA TANIMLANMIġ FAYDA PLANLARININ MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 1

TMS 19 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI KAPSAMINDA TANIMLANMIġ FAYDA PLANLARININ MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 1 TMS 19 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI KAPSAMINDA TANIMLANMIġ FAYDA PLANLARININ MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 1 ÖZ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURGUT Doç. Dr. Uğur KAYA TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ocak 2015 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK

Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK 01.12.2011 ĠYMMO Gerçeğe Uygun Ġhtiyaca Uygun Tarafsız KarĢılaĢtırılabilir Tutarlı AnlaĢılabilir Zamanında SunulmuĢ Güvenilir Finansal Bilgiye Olan Ġhtiyaç ORTAK RAPORLAMA DĠLĠ IFRS FOUNDATION (UFRS VAKFI-2010

Detaylı

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ

www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ www.istesob.org.tr KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteği UYGULAMALI GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Dairesi BaĢkanlığı) KOBĠ`lerin rekabet güçlerini geliģtirmeye

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI

PROJE YÖNETİMİ Dr.Ahmet KOVANCI 1 Proje tanımı, hedefleri Proje yönetimi ve kontrolü kapsamına giren konular Projelerin özellikleri Proje yönetiminin faydaları Proje Yönetimine GeçiĢteki Direnç Proje yaģam çevrimi 2 Proje yönetim süreci

Detaylı