İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis)"

Transkript

1 İşletme Bölümlerinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Segmental Analysis) 1. Giriş GloballeĢmenin yaģandığı günümüz dünyasında iģletmeler büyük bir geliģme ve büyüme göstermektedir. Artık birçok iģletmeyi tek elden yönetme imkanı kalmamıģtır. ĠĢletmeler, farklı fonksiyonları yerine getiren farklı organizasyon birimlerine ayrılmıģtır. Bir üretim iģletmesinde, satın alma, üretim, pazarlama, taģıma, muhasebe, finansman ve personel konularında uzmanlaģmıģ bölümler mevcuttur. Üretim ve satıģ bölümleri, farklı ürün hatları veya farklı coğrafik alanlara göre daha alt bölümlere ayrılabilir. ĠĢletmenin bu Ģekilde organize edilmesi, yöneticilerin ve çalıģanların çeģitli iģletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde uzmanlaģmalarını mümkün kılar. Aynı zamanda, bu organizasyon tipi yöneticilerin sorumlulukların açık bir Ģekilde belirlenmesine yardımcı olur. ĠĢletmeler, iç faaliyet birimlerini tanımlamak için çok farklı isimler kullanmaktadırlar. Bunlara örnek olarak kısım (division), bölüm (department), Ģube (branch), ürün hattı (product line) veya satıģ bölgesi (sales territory) gibi isimleri sayabiliriz. Bu çalıģmada, bir iģletme organizasyon yapısı içerisindeki alt birimleri ifade etmek amacıyla bölüm (segment) kavramı kullanılacaktır. Her bir bölümün faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu bir yöneticisi vardır. Bu yüzden, bir iģletmenin bölümlerinin her birini sorumluluk merkezi (responsibility center) olarak nitelendirmek mümkündür. Büyük iģletmelerin çoğunda, sorumluluk merkezleri de büyük olmaktadır. ĠĢte, bu yüzden bölümler de alt bölümlere ayrılmak zorundadır. Örneğin, büyük bir süper marketin organizasyon yapısı içerisindeki satın alma bölümü kendi içinde otomobil, gıda maddeleri, dayanıklı tüketim malları gibi alt bölümlere ayrılabilir. Her bir satın alma bölümü aynı zamanda bir sorumluluk merkezidir. Bu bölüm yöneticileri satın alma müdürü tarafından denetlenirken ona da rapor vermek durumundadır. Günümüz iģletme yöneticilerinin daha sağlıklı karar alabilmesi için iģletmelerin hemen her fonksiyon alanı üzerinde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Örneğin, bir pazarlama yöneticisinin karar almasında finansman ile ilgili bilgilerin önemi büyüktür. Kredili satıģ politikasının saptanmasında alacaklara bağlanan fonun maliyeti, borçların ortalama geri ödenme süresi ve kredili satıģların artıģı ve karlılığa etkisi gibi konuların bilinmesi gerekmektedir. Aynı Ģekilde üretim bölümü yöneticisi gerek ilk madde ve malzeme ve gerekse mamül stoklarını takip ederek üretim planlamasını daha gerçekçi olarak yapacaktır. Üst yönetim, iģletme politika ve stratejilerin belirlenmesinde finansal tablolar, bütçeler, yatırım projeleri gibi finansal bilgileri sık sık kullanmaktadır. Bu amaçla öncelikle her bir iģletme bölümünün performansını ayrı ayrı daha sonra da bir bütün olarak iģletmeyi değerlendirmektedirler. 1

2 2. Bölüm Performansı Hakkında Neden Bilgiye İhtiyaç Duyulur? Gelir tablosu, bir iģletmenin bütün olarak performansının ne olduğunu belirlemeye yönelik bir finansal tablodur. Ancak, yöneticiler aynı zamanda iģletmenin her bir bölümünün performansının ne olduğunu ölçmek, değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyar. Bir bölüm hakkındaki bu bilgiler yöneticilere; Kaynakların planlanması ve tahsis edilmesinde, Faaliyetlerin kontrol edilmesinde, Bölüm yöneticilerinin performansının değerlendirilmesinde yardımcı olur 1. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı, her bir bölümün performansının ölçülmesi, ancak çok iyi çalıģan bir muhasebe bilgi sistemi sayesinde yerine getirilebilir. 3. Sorumluluk Merkezleri (Responsibility Centers) Maliyet muhasebesinin en önemli amacı faaliyetlerin planlanması ve bu faaliyetlerin kontrol edilmesidir. Bu faaliyetleri iģletmede yönetim bilgi sistemi veya yönetim kontrol sistemi yetine getirir. Yönetim kontrol sistemi de iģletme programları yaparak ve sorumluluk merkezleri oluģturarak bu kontrol faaliyetini yerine getirmeye çalıģır. Bir program, iģletmenin amaçlarına ulaģması için yürütülen veya karar konusu olan herhangi bir faaliyeti (bir mamül, bir mamül hattı, bir yatırım projesi, bir Ar-Ge projesi veya özel bir sipariģ gibi) ifade eder. Bir sorumluluk merkezi ise, bir yöneticinin yönetimindeki bir bölümü ifade eder 2. BaĢka bir tanıma göre sorumluluk merkezi, organizasyondaki bir alt birimin faaliyetlerine iliģkin finansal sonuçların yöneticisi tarafından hesaplanabildiği, raporlanabildiği iģletmenin bir alt birimidir 3. Bir sorumluluk merkezinin görevi, tüm organizasyonun amaçlarını gerçekleģtirmeye yönelik olarak belli amaçlara ulaģmaktır. Sorumluluk merkezinin baģarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, yöneticisinin yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelecekte verilebilecek kararların tahmin edilmesi ve birçok konuda iģletme yönetimine bilgi sağlar. ĠĢletme içerisinde oluģturulan bu sorumluluk merkezlerinin giderlerinin planlanması, kontrolü ve söz konusu merkezlerin yöneticilerinin baģarılarının değerlendirilmesi sorumluluk muhasebesi sayesinde gerçekleģir. Bu açıdan sorumluluk muhasebesini maliyet muhasebesinden kesin çizgilerle ayırabilmek zordur. 1 Robert F, Meigs, Mark Bettner, Ray Whittington, Accounting: The Basis for Business Decisions, 10. Baskı, McGraw Hill, 1996, s: Nasuhi Bursal, Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayınları, Yayın No: 476, 1999, s Süleyman Yükçü, Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Vizyon Eğitim DanıĢmanlık ġirketi, 1999,

3 Bir iģletmenin bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında çok yakın iliģkiler bulunmaktadır. Bütçe sistemi hem planlama hem de denetim aģamasında verilere dayanır. Bu veriler ise, muhasebe sistemi tarafından sağlanır. Bu nedenle, bir iģletmenin muhasebe sistemi, yönetimin planlama ve denetim ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte olması gerekmektedir. ĠĢte bu nitelikleri taģıyan muhasebe, sorumluluk muhasebesidir. Sorumluluk muhasebesi, "işletmenin bölüm ya da alt bölümlerinde sorumluluk yüklenen yöneticilerin, bölümsel düzeyde faaliyet ve başarılarının ölçülebilmesini sağlamak için, muhasebe sisteminin tüm kayıt düzeni ile birlikte, işletmenin örgüt yapısı ve sorumluluk temeline göre düzenlenmesi" Ģeklinde tanımlanmaktadır 4. Görüldüğü üzere, sorumluluk muhasebesi, iģletme faaliyetleri ile ilgili bilgileri organizasyonun sorumlulukları ve sorumlu yöneticileri esas alarak gruplandırır. Sorumluluk muhasebesine gereksinim duyulmasının nedenleri ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: ĠĢletme faaliyetlerinin her geçen gün karmaģıklaģması, Yönetimde yetki ve sorumluluk devrinin geniģlemesi, Verimliliğin arttırılmasında ve rekabet durumunda maliyet kontrolünün önemi, BaĢarılı yönetim için planlama ve denetim fonksiyonlarının öneminin anlaģılması. Bir iģletmede sorumluluk muhasebesi sistemi oluģturulurken, yönetimin her bir bölümün özelliklerini ve bölüm yöneticisinin sorumluluk alanının ne olduğunu incelemesi gerekir. Sorumluluk merkezleri; harcama veya maliyet merkezi, kâr merkezi ve yatırım merkezi olmak üzere üçe ayrılır 5. ġimdi bu merkezleri açıklamaya çalıģalım. Maliyet Merkezleri Yatırım Merkezleri Sorumluluk Merkezleri Kâr Merkezleri 4 Türker SusmuĢ, ĠĢletme Kârlılığının Denetiminde SatıĢ Bütçesinin Yeri ve Önemi, EriĢim Tarihi :05/05/ James Dow Edwards, Roger H. Hermanson, Michael W. Maher, Principles of Financial&Managerial Accounting, Irwin, 1993, s

4 3.1. Harcama veya Maliyet Merkezleri (Expense veya Cost Centers) Bir maliyet merkezi, maliyetlerin toplandığı, planlandığı ve kontrol edildiği bir hesap birimidir 6. Bir baģka ifadeyle, maliyet merkezi, gerçekleģen ve tahakkuk eden maliyetlerin yöneticisi tarafından kontrol edilebildiği ve hesaplanabildiği bir alt iģletme birimidir 7. Maliyet merkezinin ayırt edici özelliği, gelir elde edilmesi veya yatırım fonlarının kullanılması üzerinde herhangi bir kontrolünün olmayıģıdır 8. Bir maliyet merkezinin en önemli amacı; uzun dönemde maliyetlerin azaltılmasıdır. Kısa dönemde maliyetlerin azaltılması uygun bir amaç olmayabilir. Örneğin, üretim bölümü yöneticisi kısa dönemde bakım ve onarım maliyetlerini azaltabilir. Ancak, uzun dönemde toplam maliyetler, artan arızalar nedeniyle daha yüksek olabilir 9. Bir sanayi iģletmesinde alt faaliyet düzeyindeki iģletme birimleri üretimle doğrudan doğruya veya dolaylı biçimde ilgili olan maliyet yerleridir. Maliyet yerlerinin birbirinden ayırt edilmesi, bu yerlerin baģında bulunan yöneticilerin baģarısının değerlendirilmesinde büyük önem taģır. Birim maliyetlerin hesaplanması için sınırları daha dar tutulan birkaç maliyet merkezi bir tek yöneticinin sorumluluğu altında toplanabilir. Bu yöneticilerden beklenen, kendilerine verilen görevleri önceden belirlenen planlara ve bütçelere uygun bir biçimde yerine getirmeleridir. Bu yüzden, bu yöneticiler için plan ve bütçelere uyum derecesi önemli bir baģarı ölçüsü sayılır. Maliyet merkezi yöneticisi ancak kendisi tarafından kontrol edilebilen maliyetlerden sorumlu tutulduğuna göre maliyetleri, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen maliyetler olarak iki gruba ayırabiliriz Kontrol Edilebilen Maliyetler Bir maliyet merkezinde yönetici tarafından kontrol edilebilecek maliyetler, genellikle hammadde, direkt iģçilik ve enerji gibi değiģken maliyetlerdir. Bu maliyetlerin bir kısmı, üretim miktarına bir kısmı da üretim süresine bağlı olarak değiģmektedir. Belirli bir faaliyet döneminin üretim miktarı ve süresi önceden planlandığına göre yöneticinin temel görevi bu sürenin tam olarak ve planda öngörülen verimle kullanılmasını sağlamaktır. 6 A. Sait Sevgener, Rüstem Hacırüstemoğlu, Yönetim Muhasebesi, 6. Baskı, Alfa Yayınları, 2000, s YÜKÇÜ, A.g.e, s Ray H. Garrison, Eric W. Nooren, Managerial Accounting, 8. Baskı, McGraw Hill, 1997, s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

5 Kontrol Edilemeyen Maliyetler Kontrol edilemeyen maliyetleri, maliyet merkezinin sabit maliyetleri, maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler Ģeklinde ikiye ayırarak incelenebilir. Bir maliyet merkezindeki yatırım ile ilgili sabit maliyetler, yöneticinin kontrolü dıģında olan maliyetlerdir. Örneğin, amortisman, kira ödemeleri, faiz ödemeleri, sigorta giderleri gibi. Maliyet merkezine dağıtım yoluyla yüklenen maliyetler, iģletmenin genel yönetiminden veya yardımcı maliyet yerlerinden maliyet merkezine yüklenen maliyetlerdir. Maliyet merkezlerinin faaliyet sonuçlarının analizinde ve yorumlanmasında dikkat edilecek hususlar Ģunlardır 11 : Her maliyet merkezinin sorumlu yöneticisine, bütçelenen ve gerçekleģen faaliyet sonuçları aylık raporlar halinde sunulur. Bu raporlarda, yöneticinin kontrol edebileceği ve edemeyeceği maliyetler ayrı ayrı belirtilir. Her maliyet türünde bütçelenen ve gerçekleģen maliyetler arasındaki farklar tespit edilir. Ortaya çıkan sapmaların nedenleri araģtırılır ve bu sapmalardan kimlerin hangi ölçüde sorumlu tutulacağı belirlenir. Sapmaların nedeni, iģletme içi ve iģletme dıģından kaynaklanabilir. Olumsuz iģletme dıģı faktörlerin baģında çeģitli girdilerdeki fiyat artıģları ve tedarik güçlükleri gelir. Bu tür faktörlerden üretim bölümünün yöneticileri sorumlu tutulamaz. Ancak, satın alma bölümünün yöneticileri bu iģletme dıģı faktörlerin iģletme üzerindeki etkilerinin az veya çok olmasından bir ölçüde sorumlu tutulabilir. Satın alma sözleģmelerinin zamanında yapılmamıģ olması, istenilen kalitede girdilerin sağlanamaması satın alma bölümü yöneticisi için sorumluluk konusu olacaktır. Diğer yandan da, pazarlama bölümünün planlanan satıģ hacmine ulaģamaması da, üretim hacmini daraltarak olumsuz hacim farklarının ortaya çıkmasına neden olabilir Kâr Merkezleri (Profit Centers) Bir kâr merkezi, maliyet merkezinin aksine hem gelir hem de maliyet üzerinde kontrole sahip bir bölümdür. Örneğin 7 ayrı kliniği olan bir hastanenin, her bir kliniği ve kendisi bir kâr 11 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

6 merkezidir. Hastane içerindeki, eczane, röntgen, acil odası ve yemekhanesi de bir kâr merkezi olarak görülebilir. Benzer Ģekilde, her bir klinikteki, tıbbi laboratuar ve röntgen bölümü birer kar merkezi sayılabilir 12. Kâr merkezlerinde, o merkeze iliģkin hem gelirler hem de gelirleri sağlayan maliyetler ölçülebilir. Bölümlere ayrılmıģ bir organizasyon yapısı içerisinde aģağıdaki koģullar gerçekleģtiği takdirde, kâr merkezlerinin varlığından söz edilebilir. Bu koģullar Ģunlardır 13 : ĠĢletme, gelirlerin ve giderlerin ayrıca ölçüldüğü iki veya daha fazla sorumluluk birimine sahip olmalıdır. Bu sorumluluk birimlerinin yönetimi, birimin gelirleri ve giderler üzerinde önemli derecede kontrole sahip olmalıdır. Her bölümün kârı dönemler itibariyle hesaplanıp iģletme üst yönetimine rapor ediliyor ve bu hesaplamanın sonuçları üst yönetimce bölümün baģarısının değerlendirilmesinde dikkate alınıyor olmalıdır. Kâr merkezi, gelirlerin ve bu gelirleri elde etmek için katlanılan maliyetlerin açık bir Ģekilde karģılaģtırılabildiği bir iģletme bölümüdür. Kâr merkezi, maliyet merkezinin tüm özelliklerine gelir sağlama özelliğini de ilave ederek daha geniģ kapsamlı bir sorumluluk merkezi oluģturur. Bir kâr merkezinin çıktısı diğer kâr merkezine aktarıldığı anda o kâr merkezi için gelir gerçekleģmiģ olur. ĠĢletme için gelir ise iģletmenin ana faaliyet konusu olan mal ve hizmetin nihai tüketiciye ulaģtıran kâr merkezinin çıktısının tüketiciye teslimi ile gerçekleģmiģ olur. Genel olarak bir iģletmede oluģturulan kâr merkezlerinin birçok faydası vardır. Bu faydaları Ģu Ģekilde sayabiliriz 14 : ĠĢletmelerin büyümesi sonucu ortaya çıkan karmaģık ortamda birleģtirici ve kontrol edilebilir bir organizasyon yapısının gerçekleģmesini sağlar. Sorumlu ve yetenekli yöneticilerin yeteneklerini bağımsız olarak kanıtlamalarını ve bağımsız karar alma sorumluluğuna sahip olmalarını sağlar. ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, belirli bir kâr merkezinin iģletme kârına katkısının belirlenmesine yardımcı olur. Özellikle ileride sorumluluk alacak yöneticilerin bağımsız bir iģletme ortamı içinde yetiģmelerini sağlar. 12 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s SEVGENER, HACIRÜSTEMOĞLU, A.g.e., s

7 ĠĢletmelerde kâr merkezi ayrımı, iģletme içindeki bölümler arası rekabeti artırır. Bu rekabet iģletmenin genel kârlılığına ve sürekliliğine olumlu katkıda bulunduğu ölçüde faydalıdır. Kâr merkezlerini doğal kâr merkezleri ve yapay kâr merkezleri olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutarak inceleyebiliriz. Doğal kâr merkezleri, hem alıcı hem satıcı durumunda olan kâr merkezleridir. Alıcı pazarında belirli fiyatlardan ne kadar girdi alacağına, satıcı pazarında da hangi fiyatlardan ne kadar mal satacağına ve iģletmenin diğer bölümleriyle alıģveriģ yapıp yapmamaya doğal kâr merkezi yönetimi karar verir 15. Bazı iģletmelerde, bir kâr merkezinin yukarıda sözü edilen özelliklere sahip olmadığı halde bazı sorumluluk birimleri için kâr hesaplanıp rapor edilir. ĠĢte bu kâr merkezleri yapay kâr merkezleri olarak adlandırılır. Bu tür kâr merkezlerine bilgi iģlem bölümü ve tamir-bakım servisi örnek olarak verilebilir. Bu merkezlerin hizmetleri iģletme dıģından sağlanması halinde ödenecek tutarlar iģletme için belirli bir tasarruf oluģturabilir. Bir bölümün elde ettiği kâr, en yaygın olarak kullanılan bölüm performansı ölçüsüdür. Bunun temel nedeni, karın çeģitli faaliyetlerin sonuçlarını tek ve finansal bir ölçüyle özetleyebilmesidir. Gerek maliyetler ve gerekse de gelirler aynı cinsten ifade edildiği için bu ikisi arasındaki olumlu fark, birçok analizin yapılmasına olanak sağlar. BaĢka bir ifadeyle kâr, yöneticilere ortakların beklentileri ve değerlendirmeleri konusunda tutarlı bir amaç sağlar 16. Burada bölüm veya iģletme kârlılığının analiz edilmesinde önemli bir hususu vurgulamak gerekmektedir. Yapılan araģtırmaların önemli bir bölümü, Ģirketlerde meydana gelen baģarısızlıkların nedenlerinin amaç saptamadaki hatalardan kaynaklandığını göstermektedir. Genellikle de amaç kârlılık olarak ele alınmaktadır. Bir çok kiģinin aklına iģletme baģarısı deyince belirli bir kâr hedefi ve her birimi kâr merkezine dönüģtürülmüģ birimlerin baģarısı gelmektedir. Oysa kâr arayıģı, yönetim kararlarının nedeni değil, bu kararların geçerlilik testidir. Bir iģletmenin ne olduğunu bilmek istiyorsak, onun amacıyla iģe baģlamak zorundayız. Kârlılık ölçüsü, özel bir giriģimin müģterilerine verdiği hizmette baģarılı mı yoksa baģarısız mı olduğunu anlayabilmek için son derece önemli bir kriterdir. Bu ölçü, bilgi sağlamanın dıģında, baģarılı özel giriģimcilerin çalıģmalarını sürdürebilmeleri için kaynaklar oluģtururken, baģarısız iģletmelerin kaynaklarını da gitgide azaltmaktadır. Ekonominin bütünü içinde bu sürecin en belirgin etkisi, eldeki tüm kaynakların, kötü kullananlardan, iyi kullananlara kaymasıdır. Bununla birlikte, pazarda kâr merkezi olan bir çok birimin, kısa vadeli kâr peģinde koģarken, nasıl yuvarlandıkları, zor kazanılmıģ pazar paylarını nasıl kaybettikleri, bugünkü "düģmanca rekabet" 15 BURSAL, ERCAN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s

8 ortamında, sıkça görülmektedir. O yüzden bir iģletmede amaç sadece kâr olmamalıdır. Kârlılığı her Ģeyin önünde gören iģletme yönetimi veya bölüm yöneticisi, aslında hiçbir Ģeyi göremiyor demektir Yatırım Merkezleri (Investments Centers) Kâr merkezi ile oldukça ilgili olan bu kavram, maliyet, gelir ve aynı zamanda da yatırım fonlarının kullanılmasını kontrol edebilen iģletme birimidir 17. Yatırım merkezleri, kâr merkezlerinin birer uzantısı durumundadır. Kâr merkezindeki Ģartlara ek olarak bir bölümün yatırım merkezi sayılabilmesi için aģağıdaki koģulları da sağlamıģ olması gerekmektedir 18 : Sorumluluk biriminin yatırım temeli (kullandığı varlıklar) dönemsel olarak ölçülüyor olmalıdır. Ölçülen yatırım temeli ile kâr arasında bir iliģkinin olması ve bu iliģkinin dönemsel olarak raporlanması gerekmektedir. Sorumluluk merkezinin yöneticisinin yatırım temelinin hacmini önemli sayılabilecek bir ölçüde etkileyebilmesi gerekmektedir. Her bir yatırım merkezinin performansının ölçülmesinde en çok kullanılan baģarı göstergeleri, varlıkların getirisi (return on assets-roa) ve artık getiri (residual income-ri) ölçüleridir. Varlıkların veya yatırımın getirisi oranı, yatırım merkezinin faaliyet gelirinin -bu aynı zamanda bölüm marjı (segment margin) olarak da adlandırılır- o dönemin ortalama toplam varlıklarına (toplam yatırım tutarına) oranlanması yoluyla hesaplanır. Bölüm marjı, hesaplamada bölümün kendisinden kaynaklanan maliyetler dikkate alındığı için, bir bölümün uzun dönem karlılığının en iyi göstergesidir 19. Yani varlıkların getirisi; ROA = Bölüm Marjı / Ortalama Toplam Varlıklar formülü Ģeklinde de yazılabilir. Örneğin, 700 yataklı bir hastane bir dönem içerisinde TL lik bir faaliyet geliri elde etmiģ olsun. Bu dönem boyunca da TL lik bir toplam varlık yatırımı yapıldığına göre bu hastane biriminin varlıklarının getirisi aģağıdaki gibi hesaplanabilir 20. ROA = TL / TL = %12.5 olarak hesaplanacaktır. Varlıkların getirisi oranının bir finansal baģarı değerlendirme yöntemi olarak bazı ülkelerde özellikle de A.B.D. de uygulamada büyük ölçüde benimsenmesinin temel nedeni, tek bir rakamda bir sorumluluk merkezinin finansal durumunu etkileyen tüm faktörlerin etkisini özetleyebilme 17 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s BURSAL, ERCAN, A.g.e., s GARRISON, NOOREN, A.g.e., s MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

9 potansiyelidir. Bu oran, bölümün hem faaliyet sonuçlarından hem de finansal durumundan etkilenmektedir. Bir yatırım merkezi yöneticisi mevcut varlıkların getirisi oranını düģürecek yatırımlara giriģmekte isteksiz olabilir. Halbuki, böyle bir yatırımın sağlayacağı kâr, iģletmenin toplam kârı üzerinde vazgeçilmemesi gereken bir katkı oluģturabilir. BaĢka bir ifadeyle, bir yatırım merkezi yöneticisi için varlıkların getirisi veya yatırımın getirisi oranını azamileģtirmek bizzat kârı artırmaktan daha önemli bir duruma gelebilir. Bu da iģletme açısından bir handikap oluģturur. Bu durumu aģağıdaki örnek yardımıyla daha açık görebiliriz 21. Örnek : Bilgileri aģağıda verilen bir yatırım merkezinin yöneticisi, yatırım tutarı TL ve net faaliyet geliri TL olan yeni bir yatırım kararı ile karģı karģıyadır. Bu yeni yatırım kararının mevcut yatırımın getirisi oranı üzerindeki etkisinin ne olacağını analiz edelim. Mevcut Durum Yeni Proje Toplam Ortalama Yatırım Tutarı TL TL TL Net Faaliyet Geliri TL TL TL Yatırımın Getirisi %20 %18 %19.6 Yatırımın getirisi kavramının bu önemli sakıncasını önlemek için General Electric firması tarafından bir bölümün finansal baģarı ölçüsü geliģtirilmiģ ve bu ölçüye artık getiri, artık kâr (residual income) adı verilmiģtir. Artık kâr kavramında kâr ile yatırım arasındaki iliģki, kardan bölümün yatırımı için yapılan bir yüklemenin (yatırım yüklemesi) çıkarılması ile kurulur. Artık Kâr = Bölüm Kârı Üst Yönetim Tarafından Bölüme Yapılan Yatırım Yüklemesi Yukarıdaki örneğimizde bütün yatırım merkezleri için asgari kabul edilebilir varlık getirisi oranının %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda artık getiri Ģu Ģekilde hesaplanacaktır. Artık Kar = ( *0.10) = = TL olarak hesaplanır. Bu örnekten Ģu sonucu çıkarabiliriz. Yatırım merkezinin varlıklarının getirisi oranı %12.5 tir. Bölümün baģarı değerlemesi bu orana göre yapılacaksa, bölüm yöneticisi bu oranı düģürecek yatırımları benimseme eğilimi gösterecektir. BaĢarısı artık getiriye göre belirlenen bir yatırım merkezi yöneticisi ise getirisi üst yönetim tarafından tespit edilen yatırım yüklemesini oranını aģan her yatırıma sıcak bakacaktır. 21 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

10 Varlıkların Getirisi, Satışlar ve Varlık Devir Hızı Arasındaki İlişki Varlıkların getirisi hesaplanırken faaliyet karı ve yatırım tutarları yanında varlıkların devir hızı da büyük önem taģır. Bu yüzden bir yatırım merkezinin performansı değerlendirilirken varlık devir hızının da analize dahil edilmesi gerekmektedir. Bu üç değiģken arasındaki temel iliģkisine dayanarak varlıkların getirisi oranını yeniden düzenleyebiliriz. ROA = Varlık Devir Hızı * Kar Marjı ROA = (Net Satışlar / Toplam Varlıklar) * (Vergiden Sonraki Net Kâr / Net Satışlar) Yatırımın getirisi oranını bir önek yardımıyla açıklayalım. Örnek : Bir yatırım merkezi ile ilgili aģağıdaki bilgiler verilmiģtir. Vergiden Sonraki Karı = TL Net SatıĢlar Toplam Varlıklar = TL = TL ROA = ( / ) * ( / ) ROA = 2 * 0.10 = 0.20 Görüldüğü gibi bu yatırım merkezi satıģlar üzerinden %10 kar sağlarken, bu satıģlarla, varlıklara bağlı sermayesini 2 kez devredebildiği için %20 oranında bir getiri sağlamaktadır. Bu durumda, merkezin yöneticisi varlıkların getirisi oranını artırmak, iyileģtirmek için satıģları artırabilir, maliyetleri azaltabilir veya kullanılan varlıkları azaltabilir 22. Yaklaşım 1: Satışların Artırılması Bu yatırım merkezinin satıģlarını TL den TL ye artırdığını varsayalım. Ġyi bir maliyet kontrol mekanizması sayesinde veya maliyetlerin büyük bir kısmının sabit maliyet niteliğinde olması nedeniyle net faaliyet gelirinin de TL ye yükseldiğini varsayalım. Toplam varlıklar sabit kalmıģtır. ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2.2 * = 0,24 = %24 Yaklaşım 2: Maliyetlerin Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi kontrol edilebilir maliyetlerini gözden geçirerek maliyetlerin TL lik bir tasarruf sağlamıģtır. Bu durumda yatırımın getirisi Ģu Ģekilde olacaktır. 22 GARRISON, NOOREN, A.g.e., s

11 ROA = ( / ) / ( / ) ROA = 2 * 0.11 = 0,22 = %22 Maliyetlerdeki TL lik bir tasarruf, varlıkların getirisi oranını %20 den %22 ye yükseltmiģtir. Yaklaşım 3: Toplam Varlıkların Azaltılması Yatırım merkezi yöneticisi toplam varlıkları TL den TL ye azaltmıģtır. SatıĢlar ve net faaliyet gelir değiģmemiģtir. ROA = ( / ) / ( / ) 23 ROA = 2.5 * 0.11 = 0,10 = %25 Bir baģka örnek verelim. Örnek : GüneĢ Ġmalat ĠĢletmesinin geçen yıla ait faaliyet sonuçları aģağıda verilmiģtir. SatıĢlar Net Faaliyet Geliri Toplam Varlıklar TL TL TL a) Bu iģletmenin net kar marjını, varlık deviz hızını ve varlıkların getirisini hesaplayınız. b) ĠĢletmenin kabul edebileceği asgari varlıkların karlılığı oranı %25 ise artık getiriyi hesaplayınız. a) Kar Marjı = / = %12 Varlık Devir Hızı = / = 2.5 ROA = Kâr Marjı * Varlık Devir Hızı ROA = 0,12 * 2.5 = %30 b) Artık Getiri = Net faaliyet Geliri Minimum Getiri = ( *%25) = = TL olarak hesaplanır. 23 EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

12 4. İşletme Bölümlerinin Analizinde Kullanılan Kavramlar Bölüm analizi yapılırken, değiģken maliyet, sabit maliyet, direkt maliyet, dolaylı maliyet, net gelir ve katkı payı kavramları kullanılmaktadır. ġimdi bu kavramların neler olduğunu açıklayalım. Daha önceki çalıģmalarımızda sabit maliyet ve değiģken maliyetleri kavramına değinildiği için ilk olarak direkt maliyet kavramının ne anlama geldiğini izah edelim. Direkt Maliyetler (Direct Cost) : Belirli bir gider yerine doğrudan yüklenilebilen maliyetlere direkt maliyetler denilmektedir. Bir gider yeri için direkt maliyet unsuru olan bir makinenin amortismanı, gider taģıyıcısı mamül açısından dolaylı bir maliyettir. Ancak hangi düzeyde olursa olsun doğrudan yüklenebilen maliyetler, genel anlamıyla dolaysız (direkt) maliyettir. Örneğin, bir bölüm yöneticisinin maaģı o bölüm için doğrudan bir maliyet iken, o bölümde üretilen mamül açısından dolaylı bir maliyet unsurudur. Direkt maliyetler, gider yerine doğrudan yüklenebildiği için eğer gider yeri ortadan kalkarsa direkt maliyet de ortadan kalkacaktır. Örneğin, bir iģletmenin plastik bölümü kapanırsa bu bölümün yöneticisinin maaģı da artık ortadan kalkacaktır. Dolaylı Maliyetler (Indirect Cost) : Dolaylı maliyetler doğrudan bir gider yerine yüklenmediği için maliyetlerin dağıtılması sürecinde gider yeri için sadece bir harcama olacaktır. Örneğin, genel idare binasının amortismanı her bir bölüme dağıtılmaktadır. Amortisman harcaması, Ģirket genel merkezi için bir direkt maliyet olurken her bir bölüm için dolaylı bir maliyet olmaktadır. Eğer Ģirketin bir bölümü kapanır, faaliyetine son verilirse, ilgili bölüme yüklenen amortisman maliyeti (dolaylı maliyet) ortadan kaybolmayacaktır. ĠĢletme, bu amortismanı geri kalan bölümler arasıda dağıtacaktır 24. Bir bölümün yöneticisi, bölümüyle ilgili direkt maliyetlerin kolaylıkla belirlenmesi nedeniyle bunları kontrol edebilir. Oysa dolaylı maliyetler sadece maliyetlerin dağıtılması esnasında bölümün maliyeti olur ve yöneticinin de bu maliyetlerin çoğunu kontrol etmesi imkansızdır. Bir Bölümün Net Geliri : Bir iģletmenin bölümleri hakkında iç raporlar hazırlanırken maliyetlerin değiģken mi sabit mi olduğu veya dolaylı mı doğrudan mı olduğu konusu çok önemlidir. Bu Ģekilde maliyetlerin sınıflandırılması, geleneksel olarak hazırlanan iģletmenin dıģ çevresine sunmak üzere hazırladığı finansal tablolarda kullanılan satılan malın maliyeti, faaliyet giderleri ve faaliyet dıģı giderler ayrımından daha faydalı olabileceğini söyleyebiliriz. Bir çok iģletme iç raporlama amacıyla aģağıdaki formata göre gelir tablosu hazırlamaktadırlar EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s EDWARDS, HERMANSON, MAHER, A.g.e., s

13 Katkı Payına Göre Hazırlanmış Gelir Tablosu (TL) 1. Bütün Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılması BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlerin Bölümlere Dağıtılmaması Z Net Gelir (30.000) BÖLÜM A BÖLÜM B TOPLAM Satışlar Değişken Maliyetler Katkı Payı Direkt Sabit Maliyetler Dolaylı Maliyetlere Katkı Dolaylı sabit Maliyetler Net Gelir Yukarıdaki gelir tablosuna dayanarak iģletme yönetimi bölümün analizini yapmaya çalıģmaktadır. Yönetim, Bölüm B nin TL zarar etmesinden dolayı kapatılması sonucuna varmıģ olsun. Ancak bu bölümün kapatılması, aģağıda da görüleceği üzere iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olacaktır. Toplam SatıĢlardaki AzalıĢ Toplam Maliyetlerdeki AzalıĢ DeğiĢken Maliyetler : Sabit Maliyetler : Toplam Gelirlerdeki AzalıĢ = TL = TL = TL Görüleceği üzere, Bölüm B nin kapatılması iģletmenin toplam gelirinde TL lik bir azalıģa neden olmaktadır. Bunun en önemli nedeni bu bölüm kapansa bile TL sabit maliyetin hala duruyor olmasındandır. Eğer B bölümü kapatılırsa, bu maliyet Bölüm A ya yüklenecektir. ĠĢte bu nedenle çoğu iģletme bölümlerin performansını değerlendirirken yukarıdaki gelir tablosunun 2. kısmına göre düzenlenmiģ katkı payını esas alan kısmını kullanmayı tercih etmektedirler. 5. Performans Değerlendirmesinde Finansal Olmayan Amaçlar ve Bilgiler Buraya kadar olan kısımda bir iģletme içerisindeki bölümlerin sadece finansal performansının nasıl değerlendirildiğini incelemeye çalıģtık. Bu finansal kriterlerin yanında, birçok iģletme temel amaçları açısından önemli gördükleri finansal olmayan amaçlar belirlemiģtir. Bir sorumluluk muhasebesi sistemi, bir bölüm hakkında hem finansal hem de finansal olmayan 13

14 bilgileri sağlar. AĢağıda yöneticiler tarafından değerlendirmede sıkça kullanılan finansal olmayan performans göstergeleri verilmiģtir 26 : Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Mamül Kalitesi Personel Hatalı parça sayısı Hastalık dolayısıyla çalıģmadığı gün sayısı MüĢteri Ģikayetlerinin sayısı ÇalıĢan devir oranı Pazarlama Etkinlik ve Kapasite Yeni müģteri sayısı Üretim süresi (cycle time) BaĢlatılan yeni satıģ görüģme sayısı Doluluk oranı Pazar payı Yolcu sayısı Stoksuz mamül sayısı Hasta sayısı GerçekleĢen iģlem sayısı Örneğin, McDonald s Ģirketinin lokanta yöneticilerinin performansını kalite, hizmet ve temizlik -QSC (quality, service, cleanliness) standardına göre değerlendirmektedir. Her bir lokanta yöneticisi, periyodik olarak Ģirketin denetçileri tarafından bu standartlara göre değerlendirilmekte ve puan verilmektedir. 6. Genel Değerlendirme ve Sonuç Günümüzde, iģ hayatının rekabet koģullarına uyum sağlayabilmek için iģletmeler sermaye büyüklüklerinin yanında örgüt yapılarında da çok büyük geliģmeler göstermiģledir. Dev yapılı bu iģletmeleri artık eskisi tek elden yönetmek neredeyse imkansız hale gelmiģtir. ĠĢletmeler, bir çok sorumluluk merkezi oluģturarak, alt bölümler oluģturmuģlardır (decentralization). Her bir bölüme yöneticiler atanmıģ çeģitli yetki ve sorumluluklarla donatılmıģtır. Sorumluluk merkezleri olarak adlandırılan bu bölümler, iģletme faaliyetlerin daha etkin bir Ģekilde ve uzaman kiģiler tarafından yerine getirilmesine imkan vermiģtir. Bu bölümlerin ayrı ayrı faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Çünkü, bu değerlendirme sonuçları iģletmenin bir bütün olarak alacağı kararların seyrini ve geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bir bölüm veya bir bölüm yöneticisinin performansı değerlendirilirken, karģılaģtırmalar aģağıdaki kriterle uygun olarak yapılmalıdır. Bu kriterler Ģunlardır: Mevcut bütçe, ġirket içerisindeki diğer bölümler veya diğer bölüm yöneticileri, O bölümün veya yöneticinin geçmiģ performansı, Diğer iģletmelerdeki benzer bölümlerin veya yöneticilerinin performansı. 26 MEIGS, BETTNER, WHITTINGTON, A.g.e., s

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları

2011 1. Yarı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2011 1. Yarı Finansal Sonuçları 2011 2. ÇEYREK Defy Appliances Ģirketinin satın alınması Beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Kuzey Afrika nın negatif etkisine rağmen, gelirlerde

Detaylı

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI

MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI Organizasyon Yapısı MALİ ANALİZ DAİRE BAŞKANI NEJAT MISIR ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Hakan SERPİN İZLEME VE GİDER KONTROLÜ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU Muzaffer SARIKAYA ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı

30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı 30 Haziran 2013 SMMM Yeterlilik Sınavı Finansal Tablolar Analizi Sınavı Soru 1) ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2011 ve 2012 dönemine ait gelir tablosu aşağıdaki gibidir. ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelir

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2,

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Sayfa No: 1. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Sayfa No: 1. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 1 RAPOR DÖNEMĠ: Ocak-Haziran 2009 Finans Portföy Yönetimi A.ġ. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak müģterilerle portföy yöneticiliği sözleģmeleri yaparak

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin --- ve hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablolarına ait veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir: ABC sanayi ve ticaret A.Ş. nin..--- ve Tarihleri itibariyle

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır.

Geçici farklar, muhasebenin ihtiyatlılık ve dönemsellik ilkelerinden ve vergi kanunlarının gelirin elde edilmesi ilkesinden kaynaklanır. TMS 12 GELİR VERGİSİ 1. KAPSAM Bu Standart gelir vergilerinin muhasebeleģtirilmesinde uygulanır. Gelir vergileri vergiye tabi gelir üzerinden hesaplanan bütün yurt içi ve yurt dıģı vergileri içerir. Gelir

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-2 STOKLAR İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Stokun Tanımı O Standardın Getirdikleri O Stok Maliyetlerinin Belirlenmesi O Stok Maliyetinin Ġçeriği O Stok Maliyetini

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011 DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 07 Nisan 2011 ALĠ BĠLALOĞLU DoğuĢ Otomotiv CEO Global Otomotiv Sektörü 77 mn Adet * 1.9 Trilyon Üretim 2010 Toplam Ciro 2009 ĠSTĠHDAM 50 Milyon Sektörün Dünyada

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 Ocak-30 Eylül 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu 1 Ocak-30 Eylül 2011 ġirketimizin 3.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüģüleceği

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ

KAPSAMINA GÖRE MALİYET SİSTEMLERİ SMMM YETERLİLİK / KAPSAMINA GÖRE LEME KAPSAMINA GÖRE SİSTEMLERİ Üretilen mamullerin maliyeti üç ana unsurdan oluşmaktadır 1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 2. Direkt İşçilik Giderleri 3. Genel Üretim

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir:

Bölüm 4. İşletme Analizi. İşletme Analizi, Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: Bölüm 4 İşletme Analizi 1 2 Etkili bir işletme analizinin beş önemli konuda ele alınması gereklidir: İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA

MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA MALİ ANALİZ TÜRLERİ VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 4. HAFTA Mali Analiz Kavramı ve Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Kavramı p Mali tablolar analizi, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını

Detaylı

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010

Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Türkiye Yeni Yenilenebilir Enerji Yasasının Esasları GENSED DEĞERLENDĠRMESĠ 27.05.2010 Genel olarak aģağıdaki bütün açıklamalar bir soruya bağlıdır: Fotovoltaik için bir yenilenebilir enerji yasasındaki

Detaylı

ĠġLETMENĠN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASĠTESĠ UĞUR DEMĠR

ĠġLETMENĠN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASĠTESĠ UĞUR DEMĠR ÜNĠTE 3. ĠġLETMENĠN KURULUġ ÇALIġMALARI, ĠġLETMENĠN BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASĠTESĠ UĞUR DEMĠR ĠÇĠNDEKĠLER 1. Fizibilite... 2 1.1. Ekonomik Etüt... 2 1.1.1. Pazar Etüdü... 3 1.1.2. Kapasite Belirleme... 3 1.1.3.

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA

FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSAL PLANLAMA USB- PROFORMA MALİ TABLOLAR KSB- NAKİT BÜTÇESİ 12. 13. VE 14. HAFTA FİNANSIN FONKSİYONLARI p Finansal Analiz p Finansal Planlama p Fonların Sağlanması p Fonların Yatırımı p Özel Sorunlara

Detaylı

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder.

Kısım Müdürleri: Gelen Ģikayet ve önerilerden kendi birimi ile ilgili olanları alarak, çözümlenme sürecini takip eder. Personeli koordine eder. 1. AMAÇ Bu prosedür, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve güvenirliliği arttırmak için müģterilerin ve Enstitünün iliģki içerisinde olduğu diğer kiģi veya kurumların, verilen hizmetler hakkında yapmıģ

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı