YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU"

Transkript

1 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU

2 BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu Kurulu na; Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu nun ( Fon ) 31 Aralk 2006 tarihi itibariyle hazrlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, net varlk de/eri ve fon portföy de/eri tablolarn, önemli muhasebe politikalarnn özetini ve dipnotlar denetlemi1 bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak Kurucu nun Sorumluluu Kurucu, finansal tablolarn Sermaye Piyasas Kurulu nca yaymlanan emeklilik yatrm fonlar hakkndaki muhasebe ve de/erleme düzenlemelerine göre hazrlanmas ve dürüst bir 1ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl1lklar içermeyecek biçimde hazrlanarak, gerçe/i dürüst bir 1ekilde yanstmasn sa/lamak amacyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasn, uygulanmasn ve devam ettirilmesini, ko1ullarn gerektirdi/i muhasebe tahminlerinin yaplmasn ve uygun muhasebe politikalarnn seçilmesini içermektedir. Bamsz Denetim Kuruluu nun Sorumluluu Sorumlulu/umuz, yapt/mz ba/msz denetimlere dayanarak yukarda birinci paragrafta belirtilen finansal tablolar hakknda görü1 bildirmektir. Ba/msz denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulu nca yaymlanan ba/msz denetim standartlarna uygun olarak gerçekle1tirilmi1tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasn ve ba/msz denetimin, finansal tablolarn gerçe/i do/ru ve dürüst bir biçimde yanstp yanstmad/ konusunda makul bir güvenceyi sa/lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba/msz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba/msz denetim kant toplamak amacyla, ba/msz denetim tekniklerinin kullanlmasn içermektedir. Ba/msz denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolarn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanp kaynaklanmad/ hususu da dahil olmak üzere önemli bir yanl1lk içerip içermedi/ine dair risk de/erlendirmesini de kapsayacak 1ekilde, mesleki kanaatimize göre yaplm1tr. Bu risk de/erlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmu1tur. Ancak, amacmz iç kontrol sisteminin etkinli/i hakknda görü1 vermek de/il, ba/msz denetim tekniklerini ko1ullara uygun olarak tasarlamak amacyla, fon yetkilileri tarafndan hazrlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasndaki ili1kiyi ortaya koymaktr. Ba/msz denetimimiz, ayrca fon yetkilileri tarafndan benimsenen muhasebe politikalar ile yaplan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarn bir bütün olarak sunumunun uygunlu/unun de/erlendirilmesini de içermektedir. Ba/msz denetim srasnda temin etti/imiz ba/msz denetim kantlarnn, görü1ümüzün olu1turulmasna yeterli ve uygun bir dayanak olu1turdu/una inanyoruz.

3 Görü Görü1ümüze göre, fon portföyünün de/erlenmesi, net varlk de/eri ve birim pay de/erinin hesaplanmas i1lemleri, Sermaye Piyasas Kurulu nun emeklilik yatrm fonlarna ili1kin düzenlemeleri ve Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arzetmekte; ili1ikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralk 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu ve ayn tarihte sona eren yla ait finansal performansn, Sermaye Piyasas Kurulu nca yaymlanan emeklilik yatrm fonlar hakkndaki muhasebe ve de/erleme düzenlemeleri çerçevesinde (Baknz bilanço dipnotu 1) do/ru ve dürüst bir biçimde yanstmaktadr. Ba1aran Nas Ba/msz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü1avirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak, Ba1denetçi =stanbul, 14 Mart 2007

4 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHL BLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) Varl)klar 31 Aral)k Aral)k 2005 I- Hazr De/erler A. Kasa - - B. Bankalar C. Di/er Hazr De/erler - - II- Menkul Kymetler A. Hisse Senetleri - - B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri - - C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D. Di/er Menkul Kymetler - - III- Alacaklar IV- Di/er Varlklar - - Varl)klar Toplam) Borçlar V- Borçlar A. Banka Avanslar - - B. Denetim Ücreti C. Fon Yönetim Ücreti D. Menkul Kymet Alm Borçlar E. Di/er Borçlar - - Borçlar Toplam) Net Varl)klar Toplam) VI-Fon Toplam De/eri A.Fon Paylar B.Fon Paylar De/er Art1/Azal C.Fon Gelir Gider Fark Cari Yl Fon Gelir Gider Fark (90.094) - Geçmi1 Yllar Fon Gelir Gider Fark Fon Toplam De7eri Takip eden dipnotlar bu tablolarn ayrlmaz bir parçasdr. 1

5 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHL BLANÇO DPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 1. Uygulanan muhasebe ilkeleri: Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu ( Fon ) emeklilik yatrm fonudur. Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) 28 ubat 2002 tarihli sayl Resmi Gazete de yaymlanan Emeklilik Yatrm Fonlarnn Kurulu1 ve Faaliyetlerine =li1kin Esaslar Hakknda Yönetmelik hükümleri ile emeklilik yatrm fonlar tarafndan mali tablo ve raporlarn hazrlanp sunulmasna ili1kin ilke ve kurallar belirlemi1tir. Bunun yansra Fon un mali tablolarnn hazrlan1nda 28 ubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yaymlanan, XI/6 numaral tebli/i de dikkate alnmaktadr. Uygulanan de/erleme kurallar a1a/daki gibidir: - De/erleme her i1günü itibariyle yaplr. - Portföydeki menkul kymetlerin de/erlemesinde, a1a/da belirtilen esaslar uygulanm1tr: a) Portföye alnan varlklar alm fiyatlaryla kayda geçirilir. Yabanc para cinsinden varlklarn alm fiyat satn alma günündeki yabanc para cinsinden de/erinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nca belirlenen döviz sat1 kuru ile çarplmas suretiyle bulunur. b) Al1 tarihinden ba1lamak üzere portföydeki varlklardan; i) Borsada i1lem gören varlklar de/erleme gününde borsada olu1an en son seans a/rlkl ortalama fiyat veya oranlarla de/erlenir. ii) De/erleme gününde borsada alm satma konu olmayan hisse senetleri son i1lem tarihindeki borsa fiyatyla, borçlanma araçlar, ters repo ve repolar ile borsa para piyasas i1lemleri, son i1lem günündeki günlük bile1ik faiz oran esas alnarak de/erlenir. iii) Portföyde yer alan yabanc para birimine dayal para ve sermaye piyasas araçlar, de/erleme günü itibariyla olu1an en son fiyatlarnn ilgili olduklar yabanc parann Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas döviz sat1 kuru ile çarplmas suretiyle de/erlenir. c) Yatrm fonu katlma belgeleri, de/erleme günü itibariyla en son açklanan fiyatlar esas alnarak de/erlenir. d) Portföydeki vadeli mevduat, bile1ik faiz oran kullanlarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle de/erlenir. e) =.M.K.B. de gerçekle1en lot alt i1lemler sonucunda olu1an fiyatlar de/erlemede dikkate alnmaz. f) Fon un devam süresince alnan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar paylar v.b. alndklar gün Fon un toplam de/erine dahil edilir. - Bir payn al1 ve sat1 de/eri, Fon toplam de/erinin dola1mdaki pay saysna bölünmesi ile bulunur. 2

6 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHL BLANÇO DPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 2. Birim Pay De/eri 31 Aral)k , YTL 31 Aralk , YTL Fon Toplam De/eri 31 Aral)k YTL 31 Aralk YTL Dola1mdaki Pay Says 31 Aral)k adet 31 Aralk adet 3. Çkarlm1 Fon Paylar Says 31 Aral)k adet 31 Aralk adet Dönem =çinde Satlan Fon Paylar Says 31 Aral)k adet 31 Aralk adet Dönem =çinde Geri Alnan Fon Paylar Says 31 Aral)k adet 31 Aralk adet 4. Fon, Sermaye Piyasas Kurulu nun 6 A/ustos 2003 tarih ve KYD /354 sayl iznine müteakip Fon =çtüzü/ü nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde 14 A/ustos 2003 tarihinde ilan ile kurulmu1 olup, süresizdir. Fon un halka arz edilme tarihi 27 Ekim 2003 tür. 5. Fon a ait menkul kymetler =MKB Takas ve Saklama Bankas A.. ( Takasbank ) nezdinde saklamada tutulmakta olup, Takasbank ve =MKB'de meydana gelebilecek olan emniyeti suistimal, sahtecilik, hrszlk, ta1ma riskleri, her türlü maddi hasar (yangn, zelzele dahil), kaybolma ve saklama risklerine (yangn, zelzele, sel dâhil) kar1 sigorta poliçesi mevcuttur. 6. Bilanço tarihinden sonra ortaya çkan ve açklamay gerektiren hususlar bulunmamaktadr (31 Aralk 2005: Yoktur). 7. Fon portföyünde piyasa de/eri YTL (31 Aralk 2005: YTL ) olan dövizli kamu kesimi borçlanma senetleri bulunmaktadr. Bu menkul kymetlerin de/erlemesinde kullanlan döviz kuru ABD Dolar için 1,4124 YTL (31 Aralk 2005: 1,3483 YTL) ve EURO için 1,8604 YTL (31 Aralk 2005: 1,5952 YTL) dir. 8. Fon portföyünde gelir ortakl/ senetleri bulunmamaktadr (31 Aralk 2005: Yoktur). 9. Fon, emeklilik yatrm fonu niteli/inde oldu/undan gelir vergisi ödeme yükümlülü/ü yoktur. 3

7 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT GELR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 1 Ocak- 31 Aral)k Ocak- 31 Aral)k 2005 I- Fon Gelirleri A. Menkul Kymetler Portföyünden Alnan Faiz ve Kar Paylar Özel Kesim Menkul Kymet Faiz ve Kar Paylar Hisse Senetleri Kar Paylar Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kymet Faiz ve Kar Paylar Di/er Menkul Kymet Faiz ve Kar Paylar - - B. Menkul Kymet Sat1 Karlar Özel Kesim Menkul Kymet Sat1 Karlar Hisse Senetleri Sat1 Karlar Borçlanma Senetleri Sat1 Karlar Kamu Kesimi Menkul Kymet Sat1 Karlar Di/er Menkul Kymet Sat1 Karlar C. Gerçekle1en De/er Art1lar D. Di/er Gelirler Kur Fark Gelirleri Di/er - 29 II- Fon Giderleri A. Menkul Kymet Sat1 Zararlar Özel Kesim Menkul Kymet Sat1 Zararlar Hisse Senetleri Sat1 Zararlar Borçlanma Senetleri Sat1 Zararlar Kamu Kesimi Menkul Kymet Sat1 Zararlar Di/er Menkul Kymet Sat1 Zararlar B. Gerçekle1en De/er Azal1lar C. Faiz Giderleri Kurucu Avans Faizleri Banka Kredi Faizleri - - D. Di/er Giderler =hraç =zni Ücreti =lan Giderleri Sigorta Ücretleri Araclk Komisyonu Gideri Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücreti Katlma Belgeleri Basm Gideri Vergi, Resim, Harç vb. Giderler Kur Fark Gideri Di/er III- Fon Gelir Gider Fark) (90.094) Takip eden dipnotlar bu tablolarn ayrlmaz bir parçasdr. 4

8 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT GELR TABLOSU DPNOTLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 1. Tahsil edilemeyen anapara, faiz ve temettü yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur). 2. Dönem içinde Fon kurucusundan avans veya kredi alnmam1tr (31 Aralk 2005: Yoktur). 3. Gelir ve gider kalemlerindeki %25 in üzerindeki de/i1iklikler: Gelirlerdeki art1n nedeni, alnan faiz ve kar paylarndaki ciddi art1n yannda, emeklilik fonlarna olan talebin artmas dolaysyla, emeklilik fonu portföyünün buna paralel olarak büyümesi ve 2006 ylnda döviz kurlarnn art1 göstermesi ile birlikte gerçekle1en de/er art1larndaki büyümedir. Giderlerdeki art1n nedeni, emeklilik fonu portföyü üzerinden ödenen giderlerin portföyün büyümesiyle orantl olarak artmasdr. 4. Fon, Yönetici ye hergün için fon toplam de/erinin toplam yüzbinde 5,5 i tutarnda yönetim ücreti tahakkuk ettirmektedir (31 Aralk 2005: yüzbinde 5,5) Aralk 2006 tarihi itibariyle finansal tablolarda döneme ait tahakkuk ettirilmemi1 denetim ücreti bulunmamaktadr (31 Aralk 2005: Yoktur ). 1 Ocak - 31 Ocak 2005 tarihleri arasnda, denetim ücreti kurucu tarafndan kar1lanm1tr. 5

9 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHL FON PORTFÖY DE$ER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 31 Aral)k 2006 Nominal Rayiç Para Birimi De7er De7er % Devlet Tahvili ABD Dolar ,35 Devlet Tahvili YTL ,89 Ters Repo YTL ,72 Hazine Bonosu YTL ,04 Fon Portföy De7eri ,00 31 Aral)k 2005 Nominal Rayiç Para Birimi De7er De7er % Devlet Tahvili ABD Dolar ,46 Hazine Bonosu YTL ,45 Ters Repo YTL ,01 Devlet Tahvili YTL ,08 Fon Portföy De7eri ,00 Dipnotlar: 1. =mtiyazl hisse senedi yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur). 2. Alnan bedelsiz hisse senetleri bulunmamaktadr (31 Aralk 2005: Yoktur). 3. =hraç edilen menkul kymetin toplam tutarnn % 10 unu a1an ksm yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur). 4. Menkul Kymet Borsas na kote edilmemi1 menkul kymet yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur). 6

10 GELIR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHL NET VARLIK DE$ER TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras ( YTL ) olarak ifade edilmi1tir.) 31 Aral)k Aral)k 2005 Tutar % Tutar % Fon Portföy De/eri , ,37 Hazr De/erler , ,86 Alacaklar ,23 Di/er Varlklar Borçlar (66.246) (0,18) ( ) (4,46) Net Varl)k De7eri , ,00 Dipnotlar: 1. Fon un 1üpheli alaca/ yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur). 2. Net varlk de/eri tablosunda açklananlar d1nda fon toplam de/erinin %5 inden fazla tutarda di/er varlk yoktur (31 Aralk 2005: Yoktur).. 7

11 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARHNDE SONA EREN DÖNEME AT PERFORMANS SUNU RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BLGLERE LKN RAPOR

12 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BLGLERE LKN RAPOR Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu nun ( Fon ) 1 Ocak - 31 Aralk 2006 dönemine ait ekteki performans sunu1 raporunu Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: V No: 60 sayl Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayal Ücretlendirme ve Sralama Faaliyetlerine =li1kin Esaslar Hakknda Tebli/ inde ( Tebli/ ) yer alan performans sunu1 standartlarna ili1kin düzenlemeleri çerçevesinde incelemi1 bulunuyoruz. =ncelememiz sadece yukarda belirtilen döneme ait performans sunu1unu kapsamaktadr. Bunun d1nda kalan dönemler için inceleme yaplmam1 ve görü1 olu1turulmam1tr. Görü1ümüze göre 1 Ocak - 31 Aralk 2006 dönemine ait performans sunu1 raporu Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yatrm Fonu nun performansn ilgili Tebli/ in performans sunu1 standartlarna ili1kin düzenlemelerine uygun olarak do/ru bir biçimde yanstmaktadr. Görü1ümüzü etkilememekle birlikte a1a/daki hususa ayrca dikkat çekmek isteriz: 31 Aralk 2006 tarihi itibariyle hazrlanan ili1ikteki performans sunu1 raporunda kar1la1trma ölçütü hesaplamalarnda 1 Ocak - 5 Nisan 2006 döneminde gelir vergisi stopaj sonras getiri üzerinden belirlenen KYD O/N Repo (Net) Endeksi ( net repo endeksi ) kullanlm1tr. Bununla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu nda yaplan de/i1iklikler uyarnca 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Fon un repo i1lemleri üzerinden gelir vergisi stopaj ödeme yükümlülü/ü kalkm1tr. Buna istinaden, 7 no. lu dipnotta ayrntl olarak açkland/ üzere, kar1la1trma ölçütündeki net repo endeksi 5 Nisan 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi ( brüt repo endeksi ) olarak de/i1tirilmi1tir. =li1ikteki performans sunum tablosunda Fon un 1 Ocak - 5 Nisan 2006 döneminde de net repo endeksi yerine brüt repo endeksi kullanld/nda hesaplanan hedeflenen kar1la1trma ölçütü getirisi ayrca açklanm1tr. Ba1aran Nas Ba/msz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü1avirlik A.. a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM Sorumlu Ortak, Ba1denetçi =stanbul, 14 Mart 2007

13 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU A. TANITICI BLGLER PORTFÖYE BAKI Halka arz tarihi: 27 Ekim Ocak Tarihi itibariyle Fon Toplam De/eri Pay Ba1na Net Varlk De/eri 0, Yatrmc Says Tedavül Oran % %100 Portföy Da/lm -Döviz Cinsinden ya da Dövize Endeksli Devlet Tahvilleri %92,35 YATIRIM VE YÖNETME LKN BLGLER Fonun Yatrm Amac Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet =ç Borçlanma Senetleri ne yönlendirerek yatrmlarn de/erini enflasyon ve kur riskine kar1 koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatrm Stratejisi Kamu Borçlanma Araçlar Fonu (Döviz), portföyün büyük bir ksmyla Hazine Müste1arl/ tarafndan döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetlerine yatrm yapmaktadr. Bu çerçevede fon portföyü %80-%100 Hazine Müste1arl/ tarafndan ihraç edilen döviz cinsinden ya da dövize endeksli borçlanma senetlerinden, %0-%20 Hazine Müste1arl/ tarafndan ihraç edilen borçlanma senetlerinden ve/veya %0 -%20 ters repo borsa para piyasas i1lemlerinden olu1maktadr. Fon portföyünün minimum %80'ini döviz ters repo ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri olu1turmak zorundadr. Tasarruflarn, her zaman döviz cinsinden menkul kymetlere yatrmay tercih eden katlmclar için uygundur. Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar1la1trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi1tir. Portföy Yöneticileri Hülya Çelik, Yap Kredi Portföy Yönetimi A..- Genel Müdür Vekili Kubilay Özalp, Yap Kredi Portföy Yönetimi A.. - Portföy Yöneticisi Serdar Orman, Yap Kredi Portföy Yönetimi A.. - Portföy Yöneticisi Gökhan Bilen, Yap Kredi Portföy Yönetimi A.. - Portföy Yöneticisi -Devlet %4,93 Tahvili/Hazine Bonosu - Ters Repo %2,72 En Az Alnabilir Pay Adeti: 0,001 Adet , , , ve tarihlerinin tatil günü olmas sebebiyle, sonu performans raporlarnda tarihli Pay Ba"na Net Varlk De'erleri kullanlacaktr. Bu nedenle performans raporlarnda tarihli günlük rapor de'erlerine yer verilmektedir. 1

14 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU A. TANITICI BLGLER (Devam)) Yatrm Riskleri Fon, ba1ta piyasa riski ve kur riski olmak üzere, menkul kymeti ihraç eden Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin yükümlülü/ünü yerine getirememesi sonucu ortaya çkabilecek geri ödememe riskini, portföyde yer alan menkul kymetlerin yeterli oranda nakde dönebilir olmama olasl/ nedeniyle likidite riskini ve faiz oranlarnn relatif yapsndan kaynaklanan verim e/risi riskini ta1maktadr. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ksa süreli oldu/u için az riskli bir yatrm arac olmakla beraber finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur de/i1melerine ba/l olarak ortaya çkan faiz oran riski ve/veya iç ve d1 kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski ta1maktadr. Faiz oranlarnn yükselmesi sonucu, portföyde yer alan dövizli devlet tahvillerinin fiyatlarnn dü1mesi, vade sonuna kadar belli bir getiriyi sa/layacak olmasna ra/men, fonun birim fiyatnn dü1mesine yol açabilecektir. Portföyünde yabanc para birimi baznda ihraç edilen menkul kymetler yer almas ve Türk Liras nn yabanc para birimleri kar1sndaki dalgalanmalar nedeniyle kur riski ta1maktadr. Fon, belli bir getiriyi alnabilecek minimum risk ile sa/lama, yatrmlar çe1itlendirme ve riski da/tma, likidite unsurunu gözetme gibi ana ilkeler ön planda tutularak, çe1itli süre (durasyon) analizleri ve verim e/risi modelleri ile gerekti/inde korunma amaçl finansal enstrümanlar da kullanarak yönetilir. 2

15 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU B. PERFORMANS BLGS PERFORMANS BLGS YILLAR Toplam Getiri Kar1la1trma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oran Fon Getirisinin Zaman =çinde Standart Sapmas Kar1la1trma Ölçütü getirisinin Standart Sapmas Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlk De/eri YTL 1. Yl (2004) 2,51-1,49 13,84 0,61 0, Yl (2005) 4,26 3,60 2,66 0,60 0, Yl (2006) 11,55 10,84(*) 11,58 1 0,83 0, GRAFK GRAFK ( 2006 YILLIK ) (*) FON GET/R/ KAR3ILA3TIRMA ÖLÇÜTÜ GET/R/ ÜFE GET/R/ GEÇM GETRLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI ÇN BR GÖSTERGE SAYILMAZ. Kar1la1trma Ölçütü : 1 Ocak - 5 Nisan 2006 dönemi : % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL 5 Nisan 2006 sonras: % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL (*) Karlatrma Ölçütü nün Getirisi ile lgili Açklama: Kar"la"trma ölçütü hesaplamalarnda Fon izahnamesine uygun olarak 5 Nisan 2006 tarihine kadar gelir vergisi stopaj sonras getiri üzerinden belirlenen KYD O/N Repo (Net) Endeksi ( net repo endeksi ), 5 Nisan 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KYD O/N Repo (Brüt) Endeksi kullanlm"tr. Bununla birlikte, yeni Gelir Vergisi Kanunu uyarnca 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Fon un repo i"lemleri üzerinden gelir vergisi stopaj ödeme yükümlülü'ü kalkm"tr. Fon un 1 Ocak - 5 Nisan 2006 döneminde de net repo endeksi kullanld'nda %10,84 olan hedeflenen kar"la"trma ölçütü getirisi, brüt repo endeksi kullanld'nda %10,87 olarak hesaplanmaktadr. 1 Enflasyon oran aylk ÜFE orandr. 3

16 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU C. DPNOTLAR 1. Nispi Getiri = [Gerçekle1en Getiri - Gerçekle1en Kar1la1trma Ölçütünün Getirisi]+ [Gerçekle1en Kar1la1trma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Kar1la1trma Ölçütünün Getirisi] = [%11,55 -%10,71] + [%10,71 - %10,84] = % 0,71 2. Emeklilik yatrm fonlarnn uzun vadeli yatrm araçlar olmas nedeniyle, fon portföylerinde, piyasadaki pozitif trendin de deste/iyle, riski artrmasna ra/men, 2006 ylnda uzun vadeli menkul kymetler bulundurulmu1tur. Bu fonlara yalnzca emeklilik planlar satn alan katlmclarn yatrm yapmas nedeniyle, bu ki1ilerin emeklilik dönemlerini hedefledikleri de gözönüne alnd/nda, portföy yatrm politikasnn daha uzun vadeye yönelik olmas da do/aldr. Fon, portföyün büyük bir ksmyla Hazine Müste1arl/ tarafndan döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetlerine yatrm yapmaktadr. Tasarruflarn, her zaman döviz cinsinden dü1ük riskli menkul kymetlere yatrmay tercih eden katlmclar için uygundur. 3. Fon un Yatrm Amac: Fon Portföyünün en az %80'ini ters repo dahil dövize endeksli ya da döviz cinsinden Devlet =ç Borçlanma Senetleri ne yönlendirerek yatrmlarn de/erini enflasyon ve kur riskine kar1 koruyarak faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon un Yatrm Stratejisi: Kamu Borçlanma Araçlar Fonu (Döviz), portföyün büyük bir ksmyla Hazine Müste1arl/ tarafndan döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yurtiçinde ihraç edilen borçlanma senetlerine yatrm yapmaktadr. Bu çerçevede fon portföyü %80-%100 Hazine Müste1arl/ tarafndan ihraç edilen döviz cinsinden ya da dövize endeksli borçlanma senetlerinden, %0-%20 Hazine Müste1arl/ tarafndan ihraç edilen borçlanma senetlerinden ve/veya %0 -%20 ters repo borsa para piyasas i1lemlerinden olu1maktadr. Fon portföyünün minimum %80'ini döviz ters repo ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri olu1turmak zorundadr. Tasarruflarn, her zaman döviz cinsinden menkul kymetlere yatrmay tercih eden katlmclar için uygundur. Portföyün performansnn ölçülmesi amacyla kullanlan kar1la1trma ölçütü, % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL olarak belirlenmi1tir. Fon un Risk Bilgisi: Fon, ba1ta piyasa riski ve kur riski olmak üzere, menkul kymeti ihraç eden Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin yükümlülü/ünü yerine getirememesi sonucu ortaya çkabilecek geri ödememe riskini, portföyde yer alan menkul kymetlerin yeterli oranda nakde dönebilir olmama olasl/ nedeniyle likidite riskini ve faiz oranlarnn relatif yapsndan kaynaklanan verim e/risi riskini ta1maktadr. Döviz cinsinden devlet iç borçlanma senetleri ksa süreli oldu/u için az riskli bir yatrm arac olmakla beraber finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz ve kur de/i1melerine ba/l olarak ortaya çkan faiz oran riski ve/veya iç ve d1 kamu borçlanma senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeni ile piyasa riski ta1maktadr. Faiz oranlarnn yükselmesi sonucu, portföyde yer alan dövizli devlet tahvillerinin fiyatlarnn dü1mesi, vade sonuna kadar belli bir getiriyi sa/layacak olmasna ra/men, fonun birim fiyatnn dü1mesine yol açabilecektir. Portföyünde yabanc para birimi baznda ihraç edilen menkul kymetler yer almas ve Türk Liras nn yabanc para birimleri kar1sndaki dalgalanmalar nedeniyle kur riski ta1maktadr. Fon, belli bir getiriyi alnabilecek minimum risk ile sa/lama, yatrmlar çe1itlendirme ve riski da/tma, likidite unsurunu gözetme gibi ana ilkeler ön planda tutularak, çe1itli süre (durasyon) analizleri ve verim e/risi modelleri ile gerekti/inde korunma amaçl finansal enstrümanlar da kullanarak yönetilir. 4. Fon un getiri oran %11,55 olarak gerçekle1mi1tir. 4

17 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU C. DPNOTLAR (Devam)) 5. A1a/da fondan yaplan 1 Ocak 31 Aralk 2006 dönemine ait faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam de/erine oran yer almaktadr. Gider Türü Ortalama Fon Net Varlk De'erine Oran Fon /"letim Ücreti 0,0201 Araclk Komisyonlar 0,0005 Denetim Ücreti 0,0003 Saklama Ücreti 0,0001 Di'er Fon Giderleri 0,0026 Toplam Harcamalar 0, Performans sunum döneminde Fon a ili1kin yatrm stratejisi de/i1ikli/i yaplmam1tr. 7. Fonun kar1la1trma ölçütü a1a/daki 1ekilde de/i1tirilmi1tir. 1 Ocak - 5 Nisan 2006 dönemi : % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Net), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL 5 Nisan 2006 sonras : % 5 KYD O/N Repo Endeksi (Brüt), %5 KYD YTL Bono Endeksleri (30 Gün) ve % 90 KYD FX D=BS Endeksi USD-YTL D. LAVE BLGLER VE AÇIKLAMALAR ylna ait rapor sunulmakta olup Fon un geçmi1 çeyrek dönemlerine ili1kin performans bilgileri a1a/da yer almaktadr. PERFORMANS BLGS YILLAR Toplam Getiri Kar1la1trma Ölçütünün Getirisi Enflasyon Oran Fon Getirisinin Zaman =çinde Standart Sapmas Kar1la1trma Ölçütü getirisinin Standart Sapmas Sunuma Dahil Dönem Sonu Fon Net Varlk De/eri 3 Aylk (2006) 1,33 1,36 2,48 1 0,46 0, Aylk (2006) 17,53 18,10 11,68 2 0,94 0, Aylk (2006) 15,43 15,29 11,54 3 0,92 0, Enflasyon oran aylk ÜFE orandr. 2 Enflasyon oran aylk ÜFE orandr. 3 Enflasyon oran aylk ÜFE orandr. 5

18 GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU NA AT PERFORMANS SUNU RAPORU D. LAVE BLGLER VE AÇIKLAMALAR (Devam)) 2. Risk ölçümleri: Sharpe Oran): Ödül ( Sharpe ) oran, finansal bir yatrmn riske göre ayarlanm1 getiri orann ölçer. Riske göre ayarlama i1lemi, yatrmn belli bir vadedeki ortalama getirisinin o vadedeki risksiz getiri (genellikle repo getirisi veya ayn vadedeki Hazine Müste1arl/ tarafndan ihraç edilen borçlanma senetlerinin getirisi kullanlr) orannn üzerinde kalan ksmnn, yatrmn yine o vadedeki getirisinin standart sapmasna bölünmesi ile hesaplanr. Bir ba1ka deyi1le sharpe oran, alnan birim risk ba1na elde edilen risksiz getiri üzerindeki getiriyi gösterir. Orann yüksek olmas performansn daha iyi oldu/unu gösterir. Yukarda yapm1 oldu/umuz tanma göre; Sharpe Oran = Emeklilik yatrm fonu ortalama getiri Risksiz getiri Emeklilik yatrm fonu getirisinin standart sapmas A1a/da belirtilmi1 olan sharpe rasyosunun hesaplanmasnda, fonun günlük birim fiyatlarndan hesaplanm1 olan günlük getiriler ve risksiz getiri oran olarak da =MKB Repo Endeksi getirisi kullanlm1tr. 2 Ocak Ocak 2005 dönemi Sharpe Oran = -1,65 3 Ocak Ocak 2006 dönemi Sharpe Oran = -0,81 2 Ocak Ocak 2007 dönemi Sharpe Oran = -0,20 3. Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve kar1la1trma ölçütü standart sapmasna (günlük verilerden hareketle hesaplanm1tr) yer verilmi1tir. 4. Fon un halka arzndan itibaren yeterli süre geçmemesi nedeniyle geçmi1 yllara ait veriler yllk standart sapmann hesaplanabilmesi için yeterli de/ildir. 5. Fon ile ilgili tüm de/i1iklikler Emeklilik irketi nin internet sitesinde Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formu sayfasnda yer almaktadr.... 6

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor AK EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2007 31.12.2007 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AEH) Bu rapor AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.09.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu Fon Kurulu na 1. Bizim Menkul Değerler A.Ş. Katılım Endeksi A Tipi Borsa Yatırım

Detaylı

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo

İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo İçindekiler Sınırlı Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı Gelir Tablosu Fon Portföy Değeri Tablosu Fon Toplam Değeri Tablosu Mali Tablo Dipnotları İç Kontrol Sisteminin Durumuna İlişkin Özel Uygunluk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Ek 5. Denetçi Raporu

Ek 5. Denetçi Raporu Ek 5 Denetçi Raporu 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE FNANSAL RAPOR LE BAIMSIZ DENETM RAPORU BAIMSIZ DENETM RAPORU Türkiye Halk Bankası A.. Yönetim Kurulu na Ankara 1. Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı