SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No: DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/2 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO : FAX NO : VERİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI :Beşiktaş V.D GENEL MÜDÜR E-MAİL ADRES İNTERNET SİTESİ :H. Gökhan ÇEŞMELİ :www.finansyo.com ORTAKLAR VE ORANLARI :Finansbank % 10,01 Halka Açık % YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI, ÜNVANI :Murat ÇAKIR :Yön.Kur.Başkan Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Yön.Kur.Üye A.Murat IŞIN Yön.Kur.Üye Oğuz BÜKTEL Yön.Kur.Üye GENEL MÜDÜR DENETİM KURULU ÜYELERİ : Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ :A-) Denetçiler Kadircan KARADUT Hakkı Vedat MEŞELİ :B-) Denetimden Sorumlu Komite Murat ÇAKIR A.Murat IŞIN KAYITLI SERMAYE : TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ÖDENMİŞ SERMAYE : TL ( Onsekiz Milyon Türk Lirası) PERSONEL SAYISI :4 ( Dört )

2 Sayfa No: 2 Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Yönetim Kurulu Üyeleri Murat ÇAKIR Yön.Kur.Başkanı Nisan-2011 Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Ahmet Murat IŞIN Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Oğuz BÜKTEL Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Denetim Komitesi Üyeleri Murat ÇAKIR A.Murat IŞIN Denetim Kom.Üyesi Denetim Kom.Üyesi Denetçiler Kadircan KARADUT Denetçi Nisan-2010 Hakkı Vedat MEŞELİ Denetçi Nisan-2010 DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Aralık 2009 tarihleri arasında şirket yönetiminde aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 41 tebliğinin 7.maddesine istinaden, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak; şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak; oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak ve mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için fax E-posta Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 41 tebliğinin 8.maddesine istinaden Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve Genel Müdür e raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Aralık 2009 tarihleri arasında şirket ana sözleşmesinde değişiklik bulunmamaktadır.

3 Sayfa No: 3 YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş nin fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan (SPK) ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket, faaliyetlerini SPK nın yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği VI/4 numaralı tebliğine göre sürdürmektedir. Şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulmuştur. İlgili dönem itibariyle Şirketin portföy büyüklüğü TL dir. 31 Aralık 2009 itibariyle Şirket portföyünde % 30 hisse senedi % 70 ters repo bulunmaktadır. FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler TL Özkaynaklar TL Net Kar / (Zarar) TL Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,1723 ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER Şirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. SPK nun Seri VI No.4 tebliğinde de belirtildiği gibi esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25'ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşturulma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirket portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulduğundan önemli ölçüde piyasa riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Daha açık deyimle faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek değişimlerden etkilenmektedir. Portföy değeri günlük olarak izlenmekte haftalık olarak İMKB na yollanarak yatırımcılar bilgilendirilmektedir. Piyasalardaki gelişmeler takip edilerek riskin azaltılmasına çalışılmaktadır YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR Sermaye Piyasası Kurulu nun 2008/32 sayılı Haftalık Bülten inde ilan edilen duyuruya göre: tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk Lirası ( Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

4 Sayfa No: DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 2009 yılında küresel ekonomik ve finansal krizin özellikle ilk çeyrekte şiddetli hissedildiği bir dönemi geride bıraktık. Yılın ik aylarında, global olarak yaşanan ekonomik resesyonun boyutunun tam kestirilememiş hatta depresyon senaryolarının gündeme gelmiş olması, bunun yanı sıra finansal sistemle ilgili yeni şokların olabileceğine yönelik korkular, ekonomilerin dip seviyelere inmesine neden oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda % 14,3 daralarak, küresel krizden en şiddetli etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Her ne kadar güçlü bankacılık sistemi, finansal göstergelerdeki volatiliteyi sınırlamakta etkin olmuşsa da; küreselleşmenin bu kadar arttığı bir ortamda, iç talep göstergelerinin dış konjonktürden sıyrılması mümkün olmadı. Yılın tamamı için öngörülen %5,5 6,0 civarındaki bir daralma oranı, 2001 krizinin de ötesinde bir durumu yansıtıyor. Ekonomilerde gözlenen şiddetli daralmaya paralel olarak, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da hızlı bir gerileme hareketi yaşandı. Temmuz 2008 de 145 dolar seviyesine çıkan petrol fiyatı 2008 sonlarında 34 dolar seviyesine kadar düşerek 2004 yılı seviyelerine geri döndü (2009 sonunda 77 dolara çıkarak toparladı). Dünya para birimlerinin rekabetçi bir devalüasyon sürecine girdiği 2009 yılında altın fiyatları ise, güvenilir yatırım aracı olarak görüldüğünden yeni rekorlara imza atarak genel emtialardan farklı bir seyir izledi (yılın son çeyreğinde dolar seviyesinin üzerinde zirve yaptıktan sonra seneyi dolar civarında kapadı). Ancak, hem küresel krizin en kötü evresinin artık geride kaldığı düşüncesinin genel bir kanı haline dönüşmesi, hem de vergi teşvikleri başta olmak üzere maliye politikası önlemleri ve parasal gevşeme politikası sayesinde, yılın ikinci çeyreğinde ekonomide kayda değer bir toparlanma hareketi başladı. Türkiye de de diğer gelişmekte olan ülkelere göreceli olarak daha güçlü bir toparlanma performansı gözlendi. Küresel risk iştahındaki iyileşme hareketinin başlamasıyla, her ne kadar belirsizlikler devam etse de, küresel ekonomiye yönelik temkinli de olsa iyimser beklentiler oluşmaya başladı. Özellikle, finansal sistemden gelen destek, yılın ikinci yarısında da söz konusu göreceli iyimserliği destekledi. Küresel krize karşı en sert faiz indirimi hareketini gerçekleştiren Merkez Bankası, proaktif bir para politikası izleyerek piyasalara güven veren bir tutum sergiledi. Böylece 2008 yılının Ekim ayında %25 seviyesinin üzerinde bulunan piyasa faiz oranları 2009 yılı Ekim ayında %7,5 seviyesine kadar geriledikten sonra yılı %8,8 seviyesinden kapadı. Mart 2009 da 1,80 seviyesine ulaşan dolar kuru ise sene sonunda 1,50 seviyesine kadar gevşedi. Enflasyon oranı, yıl içinde % 5 civarı ile son 39 yılın en düşük seviyesine inerken, seneyi %6,5 den kapadı enflasyonu %7 civarlarında şekillenebilecek gibi olmakla birlikte, beklenti yönetimi de yüksek önem taşımaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kritik nokta, özellikle maliye ve para politikası desteğinin hemen çekilmese de yavaşlaması durumunda ekonomilerin toparlanma sürecine devam edip etmeyeceği konusu. Ülkelerin çıkış stratejileri bu açıdan kritik bir önem taşıyor. Bu stratejilerin ülke koşulları göz önünde bulundurularak mümkün olan ölçüde doğru zamanlı olarak uygulanması, resesyondan çıkış sürecini etkinleştirecek ve enflasyon ile büyüme arasındaki kritik dengenin piyasaları fazla bozmayacak şekilde tesis edilmesine olanak sağlayacaktır. İMKB 100 endeksi 2009 yılında TL bazında %97, dolar bazında ise %101 lik getiri sağladı. Aynı dönemde bankacılık endeksinin TL bazındaki getirisi %114, dolar bazındaki yükselişi ise %118 oldu. Sanayi şirketlerinin performansı ise daha sınırlı kalarak TL bazında %92 ve dolar bazında %96 oldu da MSCI Türkiye endeksi dolar bazında %92'lik artış performansıyla MSCI gelişen piyasalar endeksinin yaklaşık %18 üzerinde getiri sağladı.

5 Sayfa No: 5 KAR DAĞITIM Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden, Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı doğrultusunda, ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirket 2009 yılını TL kar ile kapamıştır. ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI Şirketimizin TL olan çıkarılmış sermayesi tarihinde tescil, tarih 7142 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket in Kayıtlı sermayesi 50,000,000,--YTL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-YTL dır. Şirket in %10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir. Ortağın Adı Pay Tutarı Pay Oranı Finans Bank A.Ş %10.01 Diğer % %100.00

6 Sayfa No: 6 FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%) I) HİSSE SENEDİ 943, ,748, ,748, % 30.20% İletişim 430, ,436, ,436, % 12.80% TTKOM 350, ,596, ,596, % 8.38% TCELL 80, , , % 4.41% Sağlık 180, ,557, ,557, % 8.18% ACIBD 180, ,557, ,557, % 8.18% Gıda İçki ve Tütün 140, , , % 5.11% KIPA 140, , , % 5.11% Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın % 0.00% HURGZ % 0.00% Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi % 0.00% ADANA % 0.00% Metal Eşya,Makine ve Gereç % 0.00% TOASO % 0.00% Ulaştırma ve Depolama 193, , , % 4.11% UCAK 43, , , % 0.39% TAVHL 150, , , % 3.72% Bankalar % 0.00% YKBNK % 0.00% TEKST % 0.00% TEBNK % 0.00% FORTS % 0.00% FINBN % 0.00% AKBNK % 0.00% Finansal Kiralama ve Factoring % 0.00% GARFA % 0.00% Holding ve Yatırım Şirketleri % 0.00% DYHOLy % 0.00% DYHOL % 0.00% II) DİĞER 15,134, ,288, ,288, % 69.80% Repo TRT020211T11 3,700, ,000, ,000, % 15.76% Repo TRT030310T10 3,780, ,500, ,500, % 18.39% Repo TRT110511T17 354, , , % 1.50% Repo TRT260214T10 7,300, ,501, ,501, % 34.15% III) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ KISA POZİSYONLAR ,786, ,754, % 30.23% VOB 111F_IX ,786, ,754, % 30.23% PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 19,036, HAZIR DEĞERLER (+) 982, ALACAKLAR (+) 257, DİĞER AKTİFLER (+) 60, BORÇLAR (-) 675, TOPLAM DEĞER 19,661, TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI

7 Sayfa No: 7 FON YÖNETİCİMİZİN MESAJI 2009 Yılı Genel Değerlendirme Finans Yatırım Ortaklığı ile Finans Portföy Yönetimi A.Ş. arasında 01/01/2004 tarihinde imzalanan Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi daha sonra 01/10/2007 tarihinde revize edilmiş olup kıstas da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Varolan kıstas değerleri %50 oranında İstanbul Menkul Kıymetler Borsa sı (İMKB) Ulusal 100 Endeksi nin değişiminin, %40 oranında İMKB günlük Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)- 182 Endeksi nin ve %10 oranında İMKB Repo Piyasası gecelik oranları günlük ortalaması değişiminin ağırlıklı ortalaması olacak şekilde hesaplanmaktadır yılında başlayan gobal finans piyasalarında yaşanan çöküş 2009 yılının ilk çeyreğine kadar devam etmiş ve ekonomilerde hızlı daralmaların yaşandığı yıl olmuştur. Bununla beraber, ilk çeyrek sonrasında global piyasalarda ekonomilerde toparlanmaların başlayacağı beklentisi ile hızlı yükselişler yaşanmıştır. Bu yükselişlerde yükselen piyasalar öne çıkarken IMKB 100 endeksi %97 artarak 26,864 seviyesinden 52,285 seviyesine çıkmıştır. Gösterge bono faizlerinde de düşüş eğilimi yıl boyunca devam etmiş yıla %16.5 ile başlamış olan gösterge bono fazileri yıl sonunda %8.8 seviyelerine kadar gerilemiştir. Global piyasalarda artan likidite, TCMB faiz politikası ve enflasyon rakamları faizlerdeki düşüşde önemli rol oynamıştır yılında Finans Yatırım Ortaklığı nın Türk Lirası bazında hisse başı değeri %19 artmıştır. Hisse Başı Değer ,2 1,2 1,1 1,1 TL 1,0 1,0 0,9 0,9 0,

8 Sayfa No: yılı geneline bakıldığı zaman bağımsız denetimden geçmiş 3.1 milyon TL lik kar elde edilirken, bunun büyük kısmı hisse senedi yatırımlarından kaynaklandığı ve sabit getirili kıymet yatırımlarının da pozitif katkı yaptığı gözlemlenmiştir Yılı Beklentileri 2009 yılı global ekonomilerin daralmaya devam ettiği bir yıl olmakla beraber, hükümetler tarafından açıklanan ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler sonucu ekonomik göstergelerde zayıflama yavaşlamıştır. Diğer taraftan Asya ülke ekonomilerinde görülen toparlanma finansal piyasalardaki yükselmelerin en önemli destekçisi olmuştur. Yurtdışı finansal piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelere ek olarak yurtiçinde özellikle bankacılık sektöründe görülen ciddi kar artiışları sonucunda IMKB 2009 yılında en çok değer kazanan borsalar arasında yer almıştır. Halihazirdaki fiyat seviyeleri, Türkiye nin orta-uzun vadedeki büyüme olanakları göz önüne alındığında yüksek getiri potansiyeli sunduğundan portföy yatırımlarımızı bu durumu dikkate alarak şekillendirmeye devam etmekteyiz. Artan riskler ve dalgalanmalar karşısında yatırımlar için daha hızlı hareket imkanı sunan Vadeli İşlemler Borsası ndan 2010 yılında da verimli bir şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz. VOB İMKB-30 kontratları ile hem koruma amaçlı hem de hisse senedinde ek pozisyon alımlarında kullanılmaktadır. Hisse senedi piyasasında 2010 yılında da temkinli ancak fiyat anomalisi durumlarından yararlanma stratejisine paralel olarak Finans Yatırım Ortaklığı dahilinde yıl genelinde hisse senedi alım-satım fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemekteyiz. Dönem dönem İMKB-100 ün genel seviyesi ve şirketlerin piyasa değerlerini göz önünde bulundurarak kıstas seviyemiz olan %50 hisse senedi ağırlığının göreceli olarak altında veya üstünde kalma ihtimalimiz bulunmaktadır. Finans Portföy Yönetimi olarak hisse senedi seçimlerimizde indirgenmiş nakit akım analizi, yeniden kuruluş değeri, net aktif değeri, yurt içi ve yurt dışı sektör çarpanları (Firma değeri / Vergi Amortisman Faiz Önceki Kar, Firma Değeri / Net Satışlar) gibi temel analiz yöntemlerini kullanmaktayız. Finans Yatırım Ortaklığı dahilinde yer alan hisse senetleri için yurt içi ve yurt dışında yayınlanan araştırma raporları da takip edilerek beklentilerimizle kıyaslanıp yatırım kararı verilmektedir. Kıstasımız olan İMKB-100 endeksinin bünyesinde ciddi ağırlıkları olan hisse senetlerini portföy kompozisyonumuzda bulundurma zorunluluğu etkin kıstas takibi çabamızın parçası olarak devam etmek mecburiyetindedir. İMKB-100 endeksinde yaşanabilecek olası ağırlık ve/veya hisse senedi değişimleri Finans Yatırım Ortaklığı portföyüne de yansıtılma zorunluluğu seçilen %50 İMKB-100 kıstasının doğal neticesidir. Dünya genelinde yaşanabilecek olası ekonomik krizin boyut değiştirmesi, doğal afetler, terör saldırıları, bölgemizde yaşanabilecek uluslararası çatışmalar, erken seçim riski ve Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde yaşanabilecek olası krizler stratejilerimizin tümünde ani ve hızlı değişikliklere yol açabilir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

9 Sayfa No: 9 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şrketimiz faaliyet döneminde aşagıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için Tel: Fax: E-posta Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İlgili dönemde şirketimize yapılan yazılı bir başvuru bulunmamakla birlikte yapılan başvurular ticari sır niteliğinde olmayan kayıtlı bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında yanıt verilmektedir.ayrıca pay sahipleri şirketin internet adresinden,ortaklık yapısı,ticaret sicil bilgileri,ana sözleşmesi,yönetim kurulu,denetim kurulu üye listesi,dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere her an ulasabilmektedir Pay sahipleri, şirket bilgilerini IMKB nin haftalık ve aylık bülteninden de izleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. TTK.348inci maddesince özel denetçi atanması talebinde bulunmaları mümkün olup ; dönem icerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Genel Kurul Bilgileri Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 tarihinde, saat 11:00 da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2 Etiler İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 31/03/2009 tarih ve 7281 sayılı, Dünya Gazetesinin 27/03/2009 tarihli sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiş Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifi doğrultusunda ; Şirketin dönemine ait Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun Bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarda oluşan ,--TL zararın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması kararı verilmiştir. Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur.genel Kurulda Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım

10 Sayfa No: 10 ortaklıklarının malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta, ayrıca isteyen pay sahiplerine veya posta ile iletilmektedir Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyazlı paylar mevcuttur. Esas sözleşmede mevcut imtiyazlar: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketimizin tarihli genel kurulununda alınan karar 2006 ve izleyen yıllarda, Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı doğrultusunda, ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması karar verilmiştir. Payların Devri Esas sözleşme dikkate alındığında pay sahiplerinin paylarının devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket Bilgilendirme Politikası Finans Yatırım ortaklığı A.Ş. kamuyu aydınlatma ya ilişkin tüm uygulamalarında sermaye piyasası mevzuatı ve IMKB düzenlemelerine uyum göstermektedir.yönetim kararı ile oluşturulan bilgilendirme politikaları doğrultusunda ilgili dönem içerisinde mevzuat ile belirlenen çerçeve içerisinde şirkete ait olan bilgiler Genel Müdür H.Gökhan Çeşmeli ve Mali ve İdari İşler Müdürü Yeşim Yıldırım ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmıştır Özel Durum Açıklamaları 2009 yılı faaliyet dönemi içinde toplam 6 özel durum açıklaması ve 51 haftalık portföy toblosu gönderim süresi içinde yapılmış olup bu açıklamaların herhangi birisi için İMKB ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

11 Sayfa No: 11 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirket internet sitesi mevcut olup adresi dur. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 'te sayılan bilgilere yer verilmektedir. İnternet sitesinde Ticaret sicil bilgileri Esas sözleşmenin son hali Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Özel durum açıklamarı Yıllık faaliyet raporları Peryodik mali tablo ve raporlar İzahname ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantılarının gündemleri Katılanlar cetveli Toplantı tutanakları Hazırlanan zorunlu bilgi formları vb formlar Sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyecek önemli yönetim kurulu kararları Vizyon Misyon ve Politikalarına ilişkin bilgiler yeralmaktadır. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirket ana sermayedarı Finansbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. NATIONAL BANK OF GREECE % 77,22 NBG HOLDİNGS B.V. % 7,90 INTERNATIONAL FINANCE CORPATION % 5,00 NBG FINANCE (DOLLAR) PLC % 9,68 DİĞER % 0,20 % 100 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Çalışma süresince ögrenilen, gerekli kişiler dışında kalanlardan bilinmesi istenilmeyen,ticari sır olarak nitelendirilebilen bilgiler tüm çalışanlar tarafından korunur.amacı dışında doğrudan ve dolaylı olarak kullanılmaz. Şirketimizde yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuş olup bu bilgiler elektronik ortamda da yer almaktadır.aşağıda yeniden sıralanmıştır. Yönetim Kurulu Murat ÇAKIR Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Ahmet Murat IŞIN Oğuz BÜKTEL Genel Müdür Denetim Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Kadircan KARADUT

12 Sayfa No: 12 Mali ve İdari İşler Md Asistan Yönetmen Hakkı Vedat MEŞELİ Canan Yeşim YILDIRIM Pakize Aslı Işık KÜTÜK Budak GÜLLÜDAĞ BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin III. Bölümü'nde tanımlanan menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda,toplantılar, özel durum açıklamaları ve web sitesi yolu ile bilgilendirilirler. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Finans Yatırım Ortaklığı, anonim şirket yapısına sahiptir.kurum içi yürütme organları tarafından yönetilmektedir.menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamıştır.menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikası oluşturulmakta olup ana esasları henüz tasarlanmaktadır Yatırım Ortaklıkları az sayıda personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. Finans Yatırım Ortaklığı da bu kapsamdadır. Bu nedenle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir çalışanlar temsilcisi atanmasına gerek duyulmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimizin faaliyeti portföy işletmeciliği olup, mal ve hizmet pazarlaması ve dolayısıyla müşteri ilişkileri mevcut değildir. Sosyal Sorumluluk Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava yoktur. Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunmamaktadır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri: İcradan Sorumlu H.Gökhan Çeşmeli

13 Sayfa No: 13 Yön.Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakır Yön.Kur.Bşk. Ahmet Murat Işın Yön.Kurulu Üyesi Oğuz Büktel Yön.Kurulu Üyesi Bağımsız üye yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri VİZYON Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türk sermaye piyasasında faliyet gösteren yatırım ortaklıkları arasında, portföy işletmeciliği açısından, yatırım performansı ve risk yönetimi,uluslararası profesyonel standartlarda olan, örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. MİSYON Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi ve çalışanları, hedef, bilgi ve çalışma yoluyla, menfaat sahiplerinin katılımıyla, kamu yararı da gözeterek ve etik değerlerin rehberliğinde ulaşmaktır. Şirketin stratejik hedefleri yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci mevzuatın öngördüğü şekilde gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını; belirlenen karşılaştırma ölçütü ile mevcut durumun 6 aylık dönemler itibari ile karşılaştırılması; şirketin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve mali tablolarının gerçeğe ve tabi olunan muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olduğunu 3 aylık dönemler itibari ile incelemek suretiyle gözden geçirmektedir. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu'nca, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyecek ve şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli kararı doğrultusunda

14 Sayfa No: 14 hazırlanan İç Kontrol Prosedürü yönetim kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiştir.aynı toplantıda iç kontrol personeli olarak Hakı Vedat Meşeli nin getirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir. Bu hususta TTK ve SPK nun hükümleri geçerli olmaktadır. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu,şirket işlerinin luzumuna göre ve ayda birdefadan az olmamak üzere toplanır.toplantılar şirket merkezinde yapılır.yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve toplantıya katılanların çoğunluguyla karar alması gerekir. Yönetim kurulu başkanı diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu gündemini belirler. Üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere sekreterya mevcut olup Yönetim kurulu üyelerine, toplantı için çağrı yöntemi olarak, uygun bilgi akışını azami sağlayacak araçlar kullanılır. Esasları prosedülerle belirlenmemiş olmakla beraber, şirketimizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir Faaliyet döneminde yönetim kurulu toplantı sayısı 9 dur. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim kurulu üyeleri için şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmaktadır. Etik Kurallar Finans Yatırım Ortaklığı nda mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturma çalışmaları devam etmektedir. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulunun revize edilmiştir tarihli 147 sayılı kararı ile asagıdaki şekilde Genel çerçeve Bilgilendirme politikamızın amacı, Şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflara tam zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasıdır.

15 Sayfa No: 15 Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma konusunda Sermaye Piyasasi Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine azami özeni gösterir. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Bilgilendirme Politikası yukarıda belirtilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme koordinasyonu için raporlamadan ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Birim Yöneticisi görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkili, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluğu yerine getirir. Kamuyu Aydınlatma Çalışmaları ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir; Portföy Değer Tablosu haftalık olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na gönderilir ve IMKB bülteninde yayımlanır (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır). Periyodik olarak üçer aylık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan; mali tablolar, mali tablolara ilişkin dipnot, döneme ait faaliyet raporu ve ilgili dönemlerdeki bağımsız denetim raporu öngörülen yasal süreler içerisinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ve Sermaye Piyasası Kurulu na iletilir. Şirket in internet sitesinde yayımlanır (Elekronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır). Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na iletilir. Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır). Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye arttırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi ve denetim raporu her yıl olağan genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler dahilinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin internet sayfası Şirket yetkilileri tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır.

16 Sayfa No: 16 Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler SPK Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda ve Şirket in internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. İdari Sorumluluk İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimizde, içinde bulunulan şartlar ve gereksinimler doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nca seçilen iki adet üyeden oluşan bir denetleme komitesi bulunmakta ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir hak, menfaat ve ücret yoktur. Şirket yönetim kurulu üyelerine borç kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2010-31.03.2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/2 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2009-30.09.2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/2 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

MZBYO MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

MZBYO MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş MZBYO MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ XI NO.29 SAYILI TEBLİĞ ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008-30.06.2008

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA KURUMSAL YÖNETİM & VERGİLEME UYGULAMALARI 15/12/2011 İstanbul Esra ADA VURAL Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Uzman Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Bir şirketin, mevcut

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2007-31/12/2007 2. Ortaklığın ünvanı: Merkez B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 2. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2008-31/03/2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi : 01/01/2008-31/03/2008 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GDKYO GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş SERİ XI NO.29 SAYILI TEBLİĞ ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 İÇİNDEKİLER 1. Gedik Yatırım

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU

01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu İçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.03.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi: Bu rapor, Sardis Menkul Değerler A.Ş. nin 1 Ocak 2010 30 Haziran 2010 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı: Sardis Menkul Değerler A.Ş. 3. Dönem İçinde Görev

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2010 30/06/2010 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 134.662.500

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/12/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2008

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2008 44 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2006 yılının son çeyreğinde kurulan MRBYO, 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI IV - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ata Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini, pay sahiplerini şefafflık,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2009-31/03/2009 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

01/01/2010-30/06/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01/01/2010-30/06/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-30/06/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-30/06/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri HAZİRAN 2010 HAZİRAN 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 17 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri TEMMUZ 2010 TEMMUZ 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 15 Temmuz 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.03.2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2010 31/03/2010 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı