SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 Sayfa No: DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/2 Etiler / İSTANBUL TELEFON NO : FAX NO : VERİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI :Beşiktaş V.D GENEL MÜDÜR E-MAİL ADRES İNTERNET SİTESİ :H. Gökhan ÇEŞMELİ :www.finansyo.com ORTAKLAR VE ORANLARI :Finansbank % 10,01 Halka Açık % YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADI, ÜNVANI :Murat ÇAKIR :Yön.Kur.Başkan Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Yön.Kur.Üye A.Murat IŞIN Yön.Kur.Üye Oğuz BÜKTEL Yön.Kur.Üye GENEL MÜDÜR DENETİM KURULU ÜYELERİ : Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ :A-) Denetçiler Kadircan KARADUT Hakkı Vedat MEŞELİ :B-) Denetimden Sorumlu Komite Murat ÇAKIR A.Murat IŞIN KAYITLI SERMAYE : TL ( Elli Milyon Türk Lirası) ÖDENMİŞ SERMAYE : TL ( Onsekiz Milyon Türk Lirası) PERSONEL SAYISI :4 ( Dört )

2 Sayfa No: 2 Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Yönetim Kurulu Üyeleri Murat ÇAKIR Yön.Kur.Başkanı Nisan-2011 Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Ahmet Murat IŞIN Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Oğuz BÜKTEL Yön.Kur.Üyesi Nisan-2011 Denetim Komitesi Üyeleri Murat ÇAKIR A.Murat IŞIN Denetim Kom.Üyesi Denetim Kom.Üyesi Denetçiler Kadircan KARADUT Denetçi Nisan-2010 Hakkı Vedat MEŞELİ Denetçi Nisan-2010 DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Aralık 2009 tarihleri arasında şirket yönetiminde aşağıdaki değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 41 tebliğinin 7.maddesine istinaden, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak; şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak; oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak ve mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için fax E-posta Sermaye Piyasası Kanunu Seri: IV, No: 41 tebliğinin 8.maddesine istinaden Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve Genel Müdür e raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 01 Ocak Aralık 2009 tarihleri arasında şirket ana sözleşmesinde değişiklik bulunmamaktadır.

3 Sayfa No: 3 YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş nin fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ndan (SPK) ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır. Şirket, faaliyetlerini SPK nın yatırım ortaklıklarına ilişkin esasları belirlediği VI/4 numaralı tebliğine göre sürdürmektedir. Şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulmuştur. İlgili dönem itibariyle Şirketin portföy büyüklüğü TL dir. 31 Aralık 2009 itibariyle Şirket portföyünde % 30 hisse senedi % 70 ters repo bulunmaktadır. FİNANSAL GÖSTERGELER Toplam Aktifler TL Özkaynaklar TL Net Kar / (Zarar) TL Hisse Başına Kar / (Zarar) 0,1723 ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER Şirket in fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. SPK nun Seri VI No.4 tebliğinde de belirtildiği gibi esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25'ini devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınmış Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerinden oluşturulma zorunluluğu bulunmaktadır. Şirket portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşturulduğundan önemli ölçüde piyasa riski ile karşı karşıya kalınmaktadır. Daha açık deyimle faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek değişimlerden etkilenmektedir. Portföy değeri günlük olarak izlenmekte haftalık olarak İMKB na yollanarak yatırımcılar bilgilendirilmektedir. Piyasalardaki gelişmeler takip edilerek riskin azaltılmasına çalışılmaktadır YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR Sermaye Piyasası Kurulu nun 2008/32 sayılı Haftalık Bülten inde ilan edilen duyuruya göre: tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla Yeni Türk Lirası na yapılan atıflar kendiliğinden Türk Lirası na dönüşecektir sayılı Kanun un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde Türk Lirası na veya Lira ya yapılan atıflar da, 2. maddede belirtilen değişim oranında Yeni Türk Lirası na yapılmış sayılacaktır. Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, tarihinden itibaren, Yeni Türk Lirası ndan Türk Lirası uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri Yeni Türk Lirası ( Yeni Türk Lirası uygulaması kalktıktan sonra Türk Lirası olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi Türk Lirası olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

4 Sayfa No: DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER 2009 yılında küresel ekonomik ve finansal krizin özellikle ilk çeyrekte şiddetli hissedildiği bir dönemi geride bıraktık. Yılın ik aylarında, global olarak yaşanan ekonomik resesyonun boyutunun tam kestirilememiş hatta depresyon senaryolarının gündeme gelmiş olması, bunun yanı sıra finansal sistemle ilgili yeni şokların olabileceğine yönelik korkular, ekonomilerin dip seviyelere inmesine neden oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda % 14,3 daralarak, küresel krizden en şiddetli etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Her ne kadar güçlü bankacılık sistemi, finansal göstergelerdeki volatiliteyi sınırlamakta etkin olmuşsa da; küreselleşmenin bu kadar arttığı bir ortamda, iç talep göstergelerinin dış konjonktürden sıyrılması mümkün olmadı. Yılın tamamı için öngörülen %5,5 6,0 civarındaki bir daralma oranı, 2001 krizinin de ötesinde bir durumu yansıtıyor. Ekonomilerde gözlenen şiddetli daralmaya paralel olarak, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında da hızlı bir gerileme hareketi yaşandı. Temmuz 2008 de 145 dolar seviyesine çıkan petrol fiyatı 2008 sonlarında 34 dolar seviyesine kadar düşerek 2004 yılı seviyelerine geri döndü (2009 sonunda 77 dolara çıkarak toparladı). Dünya para birimlerinin rekabetçi bir devalüasyon sürecine girdiği 2009 yılında altın fiyatları ise, güvenilir yatırım aracı olarak görüldüğünden yeni rekorlara imza atarak genel emtialardan farklı bir seyir izledi (yılın son çeyreğinde dolar seviyesinin üzerinde zirve yaptıktan sonra seneyi dolar civarında kapadı). Ancak, hem küresel krizin en kötü evresinin artık geride kaldığı düşüncesinin genel bir kanı haline dönüşmesi, hem de vergi teşvikleri başta olmak üzere maliye politikası önlemleri ve parasal gevşeme politikası sayesinde, yılın ikinci çeyreğinde ekonomide kayda değer bir toparlanma hareketi başladı. Türkiye de de diğer gelişmekte olan ülkelere göreceli olarak daha güçlü bir toparlanma performansı gözlendi. Küresel risk iştahındaki iyileşme hareketinin başlamasıyla, her ne kadar belirsizlikler devam etse de, küresel ekonomiye yönelik temkinli de olsa iyimser beklentiler oluşmaya başladı. Özellikle, finansal sistemden gelen destek, yılın ikinci yarısında da söz konusu göreceli iyimserliği destekledi. Küresel krize karşı en sert faiz indirimi hareketini gerçekleştiren Merkez Bankası, proaktif bir para politikası izleyerek piyasalara güven veren bir tutum sergiledi. Böylece 2008 yılının Ekim ayında %25 seviyesinin üzerinde bulunan piyasa faiz oranları 2009 yılı Ekim ayında %7,5 seviyesine kadar geriledikten sonra yılı %8,8 seviyesinden kapadı. Mart 2009 da 1,80 seviyesine ulaşan dolar kuru ise sene sonunda 1,50 seviyesine kadar gevşedi. Enflasyon oranı, yıl içinde % 5 civarı ile son 39 yılın en düşük seviyesine inerken, seneyi %6,5 den kapadı enflasyonu %7 civarlarında şekillenebilecek gibi olmakla birlikte, beklenti yönetimi de yüksek önem taşımaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kritik nokta, özellikle maliye ve para politikası desteğinin hemen çekilmese de yavaşlaması durumunda ekonomilerin toparlanma sürecine devam edip etmeyeceği konusu. Ülkelerin çıkış stratejileri bu açıdan kritik bir önem taşıyor. Bu stratejilerin ülke koşulları göz önünde bulundurularak mümkün olan ölçüde doğru zamanlı olarak uygulanması, resesyondan çıkış sürecini etkinleştirecek ve enflasyon ile büyüme arasındaki kritik dengenin piyasaları fazla bozmayacak şekilde tesis edilmesine olanak sağlayacaktır. İMKB 100 endeksi 2009 yılında TL bazında %97, dolar bazında ise %101 lik getiri sağladı. Aynı dönemde bankacılık endeksinin TL bazındaki getirisi %114, dolar bazındaki yükselişi ise %118 oldu. Sanayi şirketlerinin performansı ise daha sınırlı kalarak TL bazında %92 ve dolar bazında %96 oldu da MSCI Türkiye endeksi dolar bazında %92'lik artış performansıyla MSCI gelişen piyasalar endeksinin yaklaşık %18 üzerinde getiri sağladı.

5 Sayfa No: 5 KAR DAĞITIM Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden, Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı doğrultusunda, ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirket 2009 yılını TL kar ile kapamıştır. ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI Şirketimizin TL olan çıkarılmış sermayesi tarihinde tescil, tarih 7142 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirket in Kayıtlı sermayesi 50,000,000,--YTL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-YTL dır. Şirket in %10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir. Ortağın Adı Pay Tutarı Pay Oranı Finans Bank A.Ş %10.01 Diğer % %100.00

6 Sayfa No: 6 FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%) I) HİSSE SENEDİ 943, ,748, ,748, % 30.20% İletişim 430, ,436, ,436, % 12.80% TTKOM 350, ,596, ,596, % 8.38% TCELL 80, , , % 4.41% Sağlık 180, ,557, ,557, % 8.18% ACIBD 180, ,557, ,557, % 8.18% Gıda İçki ve Tütün 140, , , % 5.11% KIPA 140, , , % 5.11% Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın % 0.00% HURGZ % 0.00% Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi % 0.00% ADANA % 0.00% Metal Eşya,Makine ve Gereç % 0.00% TOASO % 0.00% Ulaştırma ve Depolama 193, , , % 4.11% UCAK 43, , , % 0.39% TAVHL 150, , , % 3.72% Bankalar % 0.00% YKBNK % 0.00% TEKST % 0.00% TEBNK % 0.00% FORTS % 0.00% FINBN % 0.00% AKBNK % 0.00% Finansal Kiralama ve Factoring % 0.00% GARFA % 0.00% Holding ve Yatırım Şirketleri % 0.00% DYHOLy % 0.00% DYHOL % 0.00% II) DİĞER 15,134, ,288, ,288, % 69.80% Repo TRT020211T11 3,700, ,000, ,000, % 15.76% Repo TRT030310T10 3,780, ,500, ,500, % 18.39% Repo TRT110511T17 354, , , % 1.50% Repo TRT260214T10 7,300, ,501, ,501, % 34.15% III) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ KISA POZİSYONLAR ,786, ,754, % 30.23% VOB 111F_IX ,786, ,754, % 30.23% PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 19,036, HAZIR DEĞERLER (+) 982, ALACAKLAR (+) 257, DİĞER AKTİFLER (+) 60, BORÇLAR (-) 675, TOPLAM DEĞER 19,661, TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI

7 Sayfa No: 7 FON YÖNETİCİMİZİN MESAJI 2009 Yılı Genel Değerlendirme Finans Yatırım Ortaklığı ile Finans Portföy Yönetimi A.Ş. arasında 01/01/2004 tarihinde imzalanan Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi daha sonra 01/10/2007 tarihinde revize edilmiş olup kıstas da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Varolan kıstas değerleri %50 oranında İstanbul Menkul Kıymetler Borsa sı (İMKB) Ulusal 100 Endeksi nin değişiminin, %40 oranında İMKB günlük Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)- 182 Endeksi nin ve %10 oranında İMKB Repo Piyasası gecelik oranları günlük ortalaması değişiminin ağırlıklı ortalaması olacak şekilde hesaplanmaktadır yılında başlayan gobal finans piyasalarında yaşanan çöküş 2009 yılının ilk çeyreğine kadar devam etmiş ve ekonomilerde hızlı daralmaların yaşandığı yıl olmuştur. Bununla beraber, ilk çeyrek sonrasında global piyasalarda ekonomilerde toparlanmaların başlayacağı beklentisi ile hızlı yükselişler yaşanmıştır. Bu yükselişlerde yükselen piyasalar öne çıkarken IMKB 100 endeksi %97 artarak 26,864 seviyesinden 52,285 seviyesine çıkmıştır. Gösterge bono faizlerinde de düşüş eğilimi yıl boyunca devam etmiş yıla %16.5 ile başlamış olan gösterge bono fazileri yıl sonunda %8.8 seviyelerine kadar gerilemiştir. Global piyasalarda artan likidite, TCMB faiz politikası ve enflasyon rakamları faizlerdeki düşüşde önemli rol oynamıştır yılında Finans Yatırım Ortaklığı nın Türk Lirası bazında hisse başı değeri %19 artmıştır. Hisse Başı Değer ,2 1,2 1,1 1,1 TL 1,0 1,0 0,9 0,9 0,

8 Sayfa No: yılı geneline bakıldığı zaman bağımsız denetimden geçmiş 3.1 milyon TL lik kar elde edilirken, bunun büyük kısmı hisse senedi yatırımlarından kaynaklandığı ve sabit getirili kıymet yatırımlarının da pozitif katkı yaptığı gözlemlenmiştir Yılı Beklentileri 2009 yılı global ekonomilerin daralmaya devam ettiği bir yıl olmakla beraber, hükümetler tarafından açıklanan ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler sonucu ekonomik göstergelerde zayıflama yavaşlamıştır. Diğer taraftan Asya ülke ekonomilerinde görülen toparlanma finansal piyasalardaki yükselmelerin en önemli destekçisi olmuştur. Yurtdışı finansal piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelere ek olarak yurtiçinde özellikle bankacılık sektöründe görülen ciddi kar artiışları sonucunda IMKB 2009 yılında en çok değer kazanan borsalar arasında yer almıştır. Halihazirdaki fiyat seviyeleri, Türkiye nin orta-uzun vadedeki büyüme olanakları göz önüne alındığında yüksek getiri potansiyeli sunduğundan portföy yatırımlarımızı bu durumu dikkate alarak şekillendirmeye devam etmekteyiz. Artan riskler ve dalgalanmalar karşısında yatırımlar için daha hızlı hareket imkanı sunan Vadeli İşlemler Borsası ndan 2010 yılında da verimli bir şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz. VOB İMKB-30 kontratları ile hem koruma amaçlı hem de hisse senedinde ek pozisyon alımlarında kullanılmaktadır. Hisse senedi piyasasında 2010 yılında da temkinli ancak fiyat anomalisi durumlarından yararlanma stratejisine paralel olarak Finans Yatırım Ortaklığı dahilinde yıl genelinde hisse senedi alım-satım fırsatlarını değerlendirmeyi hedeflemekteyiz. Dönem dönem İMKB-100 ün genel seviyesi ve şirketlerin piyasa değerlerini göz önünde bulundurarak kıstas seviyemiz olan %50 hisse senedi ağırlığının göreceli olarak altında veya üstünde kalma ihtimalimiz bulunmaktadır. Finans Portföy Yönetimi olarak hisse senedi seçimlerimizde indirgenmiş nakit akım analizi, yeniden kuruluş değeri, net aktif değeri, yurt içi ve yurt dışı sektör çarpanları (Firma değeri / Vergi Amortisman Faiz Önceki Kar, Firma Değeri / Net Satışlar) gibi temel analiz yöntemlerini kullanmaktayız. Finans Yatırım Ortaklığı dahilinde yer alan hisse senetleri için yurt içi ve yurt dışında yayınlanan araştırma raporları da takip edilerek beklentilerimizle kıyaslanıp yatırım kararı verilmektedir. Kıstasımız olan İMKB-100 endeksinin bünyesinde ciddi ağırlıkları olan hisse senetlerini portföy kompozisyonumuzda bulundurma zorunluluğu etkin kıstas takibi çabamızın parçası olarak devam etmek mecburiyetindedir. İMKB-100 endeksinde yaşanabilecek olası ağırlık ve/veya hisse senedi değişimleri Finans Yatırım Ortaklığı portföyüne de yansıtılma zorunluluğu seçilen %50 İMKB-100 kıstasının doğal neticesidir. Dünya genelinde yaşanabilecek olası ekonomik krizin boyut değiştirmesi, doğal afetler, terör saldırıları, bölgemizde yaşanabilecek uluslararası çatışmalar, erken seçim riski ve Avrupa Birliği ne üyelik sürecinde yaşanabilecek olası krizler stratejilerimizin tümünde ani ve hızlı değişikliklere yol açabilir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

9 Sayfa No: 9 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şrketimiz faaliyet döneminde aşagıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.iletişim için Tel: Fax: E-posta Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir. İletişim için Tel: Fax: E-posta Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı İlgili dönemde şirketimize yapılan yazılı bir başvuru bulunmamakla birlikte yapılan başvurular ticari sır niteliğinde olmayan kayıtlı bilgilerin tamamı eşitlik ilkesi çerçevesinde pay sahiplerine, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında yanıt verilmektedir.ayrıca pay sahipleri şirketin internet adresinden,ortaklık yapısı,ticaret sicil bilgileri,ana sözleşmesi,yönetim kurulu,denetim kurulu üye listesi,dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere her an ulasabilmektedir Pay sahipleri, şirket bilgilerini IMKB nin haftalık ve aylık bülteninden de izleyebilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. TTK.348inci maddesince özel denetçi atanması talebinde bulunmaları mümkün olup ; dönem icerisinde pay sahiplerince özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Genel Kurul Bilgileri Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2008 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2009 tarihinde, saat 11:00 da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2 Etiler İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 31/03/2009 tarih ve 7281 sayılı, Dünya Gazetesinin 27/03/2009 tarihli sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiş Kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu nun teklifi doğrultusunda ; Şirketin dönemine ait Seri XI No: 29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun Bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarda oluşan ,--TL zararın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması kararı verilmiştir. Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur.genel Kurulda Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım

10 Sayfa No: 10 ortaklıklarının malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır. Genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta, ayrıca isteyen pay sahiplerine veya posta ile iletilmektedir Oy Hakları ve Azınlık Hakları Oy haklarında imtiyazlı paylar mevcuttur. Esas sözleşmede mevcut imtiyazlar: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Şirketimizin tarihli genel kurulununda alınan karar 2006 ve izleyen yıllarda, Şirket ana sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı doğrultusunda, ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması karar verilmiştir. Payların Devri Esas sözleşme dikkate alındığında pay sahiplerinin paylarının devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK Şirket Bilgilendirme Politikası Finans Yatırım ortaklığı A.Ş. kamuyu aydınlatma ya ilişkin tüm uygulamalarında sermaye piyasası mevzuatı ve IMKB düzenlemelerine uyum göstermektedir.yönetim kararı ile oluşturulan bilgilendirme politikaları doğrultusunda ilgili dönem içerisinde mevzuat ile belirlenen çerçeve içerisinde şirkete ait olan bilgiler Genel Müdür H.Gökhan Çeşmeli ve Mali ve İdari İşler Müdürü Yeşim Yıldırım ın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmıştır Özel Durum Açıklamaları 2009 yılı faaliyet dönemi içinde toplam 6 özel durum açıklaması ve 51 haftalık portföy toblosu gönderim süresi içinde yapılmış olup bu açıklamaların herhangi birisi için İMKB ve SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

11 Sayfa No: 11 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirket internet sitesi mevcut olup adresi dur. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 'te sayılan bilgilere yer verilmektedir. İnternet sitesinde Ticaret sicil bilgileri Esas sözleşmenin son hali Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Özel durum açıklamarı Yıllık faaliyet raporları Peryodik mali tablo ve raporlar İzahname ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantılarının gündemleri Katılanlar cetveli Toplantı tutanakları Hazırlanan zorunlu bilgi formları vb formlar Sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyecek önemli yönetim kurulu kararları Vizyon Misyon ve Politikalarına ilişkin bilgiler yeralmaktadır. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirket ana sermayedarı Finansbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. NATIONAL BANK OF GREECE % 77,22 NBG HOLDİNGS B.V. % 7,90 INTERNATIONAL FINANCE CORPATION % 5,00 NBG FINANCE (DOLLAR) PLC % 9,68 DİĞER % 0,20 % 100 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Çalışma süresince ögrenilen, gerekli kişiler dışında kalanlardan bilinmesi istenilmeyen,ticari sır olarak nitelendirilebilen bilgiler tüm çalışanlar tarafından korunur.amacı dışında doğrudan ve dolaylı olarak kullanılmaz. Şirketimizde yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuş olup bu bilgiler elektronik ortamda da yer almaktadır.aşağıda yeniden sıralanmıştır. Yönetim Kurulu Murat ÇAKIR Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Ahmet Murat IŞIN Oğuz BÜKTEL Genel Müdür Denetim Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ Kadircan KARADUT

12 Sayfa No: 12 Mali ve İdari İşler Md Asistan Yönetmen Hakkı Vedat MEŞELİ Canan Yeşim YILDIRIM Pakize Aslı Işık KÜTÜK Budak GÜLLÜDAĞ BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin III. Bölümü'nde tanımlanan menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda,toplantılar, özel durum açıklamaları ve web sitesi yolu ile bilgilendirilirler. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Finans Yatırım Ortaklığı, anonim şirket yapısına sahiptir.kurum içi yürütme organları tarafından yönetilmektedir.menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamıştır.menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır İnsan Kaynakları Politikası İnsan kaynakları politikası oluşturulmakta olup ana esasları henüz tasarlanmaktadır Yatırım Ortaklıkları az sayıda personel ile faaliyetlerini yürütmektedir. Finans Yatırım Ortaklığı da bu kapsamdadır. Bu nedenle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir çalışanlar temsilcisi atanmasına gerek duyulmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimizin faaliyeti portföy işletmeciliği olup, mal ve hizmet pazarlaması ve dolayısıyla müşteri ilişkileri mevcut değildir. Sosyal Sorumluluk Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava yoktur. Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunmamaktadır. BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri: İcradan Sorumlu H.Gökhan Çeşmeli

13 Sayfa No: 13 Yön.Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çakır Yön.Kur.Bşk. Ahmet Murat Işın Yön.Kurulu Üyesi Oğuz Büktel Yön.Kurulu Üyesi Bağımsız üye yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Şirketin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, ve maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Buna ilişkin esaslar şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri VİZYON Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türk sermaye piyasasında faliyet gösteren yatırım ortaklıkları arasında, portföy işletmeciliği açısından, yatırım performansı ve risk yönetimi,uluslararası profesyonel standartlarda olan, örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. MİSYON Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi ve çalışanları, hedef, bilgi ve çalışma yoluyla, menfaat sahiplerinin katılımıyla, kamu yararı da gözeterek ve etik değerlerin rehberliğinde ulaşmaktır. Şirketin stratejik hedefleri yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci mevzuatın öngördüğü şekilde gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını; belirlenen karşılaştırma ölçütü ile mevcut durumun 6 aylık dönemler itibari ile karşılaştırılması; şirketin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve mali tablolarının gerçeğe ve tabi olunan muhasebe ilkelerine uygun ve doğru olduğunu 3 aylık dönemler itibari ile incelemek suretiyle gözden geçirmektedir. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Yönetim Kurulu'nca, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyecek ve şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli kararı doğrultusunda

14 Sayfa No: 14 hazırlanan İç Kontrol Prosedürü yönetim kurulunun tarihli toplantısında kabul edilmiştir.aynı toplantıda iç kontrol personeli olarak Hakı Vedat Meşeli nin getirilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir. Bu hususta TTK ve SPK nun hükümleri geçerli olmaktadır. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu,şirket işlerinin luzumuna göre ve ayda birdefadan az olmamak üzere toplanır.toplantılar şirket merkezinde yapılır.yönetim kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından bir fazlasının toplantılara katılması ve toplantıya katılanların çoğunluguyla karar alması gerekir. Yönetim kurulu başkanı diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu gündemini belirler. Üyelerin bilgilendirilmesi ve iletişimi sağlamak üzere sekreterya mevcut olup Yönetim kurulu üyelerine, toplantı için çağrı yöntemi olarak, uygun bilgi akışını azami sağlayacak araçlar kullanılır. Esasları prosedülerle belirlenmemiş olmakla beraber, şirketimizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanır ve gerçekleştirilir Faaliyet döneminde yönetim kurulu toplantı sayısı 9 dur. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim kurulu üyeleri için şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmaktadır. Etik Kurallar Finans Yatırım Ortaklığı nda mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturma çalışmaları devam etmektedir. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulunun revize edilmiştir tarihli 147 sayılı kararı ile asagıdaki şekilde Genel çerçeve Bilgilendirme politikamızın amacı, Şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflara tam zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasıdır.

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 YILLIK FAALİYET RAPORU 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi

Detaylı

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL

01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU. Etiler / İSTANBUL FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU ŞİRKET ÜNVANI GENEL MERKEZ ADRESİ :FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. :Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7 Etiler / İSTANBUL TELEFON

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. A.GENEL BİLGİLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.10.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 A. Giriş Raporun Dönemi : 01.01.2010-30.09.2010 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İdari Faaliyetler : Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ünvanı : Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Ticaret

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Halka açık bir sermaye piyasası kurumu olan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU (01.01.2007 31.12.2007) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARİH : 27.03.2008 SAAT : 14:00 TOPLANTI

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2010/1.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.03.2010 İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2010-31.03.2010 FAALİYET RAPORU KURULUŞ TARİHİ 25.09.2003

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu rapor Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları içermektedir. 1.KURUMSAL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : EVG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005 FAALİYET : Portföy İşletmeciliği RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2010 31/12/2010

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2011-31/03/2011 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 III. DÖNEM FAALİYET RAPORU (01.01.2008 30.09.2008) I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 30.09.2008 2. Ortaklığın Ünvanı: Tacirler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1.Rapor Dönemi 01/01/2009 30/06/2009 2.Şirketin Ünvanı Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL Çıkarılmış Sermayesi : 7.800.000 TL Faaliyet Merkezi :

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000.

Şirket Ortakları Payı (%) Pay Tutarı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU * 1,00 30.000 Halka Arz Edilen Kısım 99,00 2.970.000 Toplam 100,00 3.000. MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/12/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/12/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 3 Sayfa No: 1 Sayfa No: 2 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 Sayfa No: 4 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ŞİRKET PROFİLİ BÖLÜM II KURUMSAL

Detaylı

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM atılım TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜ ve ACIBADEM Sağlık hizmeti, insan hakları arasında ve sosyal devlet anlayışının güçlü olduğu ülkelerde temel vatandaşlık haklarının ayrılmaz parçası sayıldığı halde, bu kavramların

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK-30 EYLÜL 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU I GİRİŞ METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2010 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1 Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2 Ortaklığın Ünvanı : Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 Dönem

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı