5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?"

Transkript

1 1-Ekonomide toplam talep arttığında yükselen fiyat ve ücretlerin, toplam talep düstüğünde eski düzeyine dönmemesine ne denir? A) Tasarruf paradoksu B) Reel Balans etkisi C) Zemberek Dislisi etkisi D) Senyoraj E) Havelmoo Kuralı 2-Asağıdakilerden hangisi Tekeli olusturan nedenler arasında yer almaz? A) Hammadde kaynaklarına sahip olma B) Patent hakları C) Yasal pazar imtiyazları D) Doğal monopoller E) Tüketim kalıpları 3-AĢağıdakilerden hangisi monopolcu rekabet teorısının eleģtirilerinden biri değildir? a)simetri varsayımının geçersiz olduğu b)p>mc olduğundan uzun dönemde kaynak etkinsizliğine yol açması c)aynılık varsayımının olduğu koşullarda talep eğrisinin negatıf eğimli olması d)ürün grupları kavramını tam olarak açıklayamaması e)modelin gerçek hayata söylendiği gibi uygun olmaması 4-Dıs ticaret engellerinin kaldırıldığı, dısarıya ortak gümrük tarifesinin uygulandığı fakat faktörlerin serbest dolasamadığı ekonomik birlesme türü hangisidir? A) Ortak Pazar B) Serbest Ticaret Bölgesi C) Tercihli Ticaret Anlasması D) Ekonomik Birlik E) Gümrük Birliği 5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir? A) Sermayenin 1 birim artırılmasının üretim miktarında yarattığıdeğ iş meyi B) Sermayenin 1 birim artırılmasının firmanı n hasılatında yarattığ ı değişmeyi C) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam maliyetlerde yarattığı değişmeyi D) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam değ iş ken maliyetlerde yarattı ğıdeğiş meyi E) Sermayenin 1 birim artır ılmasının iş gücü verimliliğ inde yarattığ ı değiş meyi 6-Tam rekabetin Pareto etkin noktada olduğ unun göstergesi aģ ağ ı dakilerden hangisidir? A) Üretici ve tüketici artıkları nı n eş it büyüklükte olmas ı B) Her zaman için üretici artı ğı nı n maksimum, tüketici artı ğı nı n sıfır olması C) Her zaman için tüketici artığ ını n maksimum, üretici artı ğ ının sıfır olması D) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, ancak baş ka bir kiş inin durumunu kötüleş tirerek mümkün olması E) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, baş ka bir kiş inin durumunu da iyileş tirerek sağlanabilecek olması 7-Oligopol piyasalarda az sayıda firma vardır ve karsılıklı bağımlılık esastır. Firmalar fiyat, üretim ve reklam gibi kararları verirken rakiplerinin tepkilerini de göz önünde tutarlar." Her oyuncunun kendisinin ve rakibinin alternatiflerini bildiği, rakiplerinin de en iyi stratejiyi seçecekleri varsayımı ile stratejilerini belirledikleri oyun asağıdakilerden hangisidir? A) Hakim Stratejili Oyun B) Stackelberg Dengesi C) Maxrhih Stratejisi D) Nash Dengesi E) Barometrik Liderlik Dengesi

2 8-Singer-Prebisch tezine göre asağıdakilerden hangisi ticaret hadlerinin azgelismis ülkeler aleyhine dönmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Gıda maddeleri talebinin azalması B) Doğal hammaddelerin yerine yapay olanların geçmesi C) Teknolojik yenilikler sonucu arzın artması D) Gelismis ülkelerde tarım sektörünü koruyucu önlemlerin azalması E) Sendikaların bulunmaması 9-)1.en iyi teoremi hangi piyasa için geçerlidir a-monopol b-düopol c-oligopol d-tam rekabet e-tekelci rek. 10-)1960 larda kamu harcamaları artıs trendini, kamu sektörü ve özel sektörün fiyatlarının göreli artısı ve bu iki sektördeki üretkenlikle açıklamaya çalısan teorisyen asağıdakilerden hangisidir? A) Wicksell B) Lindahl C) Wiseman D) Baumol E) Rostow 11-Ġsgücü arz eğrisin sekli nasıldır? A) Negatif eğimli bir eğri B) Pozitif eğimli bir eğri C) Dikey eksene paralel bir eğri D) Yatay eksene paralel bir eğri E) Belli bir noktadan sonra negatif eğim kazanabilen pozitif eğimli bir eğri 12-Kamu harcamalarındaki ilave artıs talebinin vergilerle karsılanmasını ve yasama organının onayına tabi tutulmasını öneren maliyeci asağıdakilerden hangisidir? A) Wicksell B) Downs C) Keynes D) Musgrave E) Rostow 13-Operasyonel açık nedir? A) Kamu gelirlerinin toplam faiz ödemelerine oranı B) Faiz dıģı açık ile reel faiz ödemelerinin toplamı C) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi ile faiz ödemelerinin toplamı D) Faiz dışındaki kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı E) Yıl sonu (gerçekleşme) itibariyle kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı 14-Kalıcı bütçe açıklarının tahvil ihraç edilmesi ihraç edilen tahvillerin halka satılması ile finansmanı parasal tabanı dolayısıyla da para arzını arttırmayacağından enflasyonist bir etki yaratmaz diyen iktisadi ekol asağıdakilerden hangisidir? A) Keynesyenler B) Klasikler C) Monetaristler D) Neo Klasikler E) Post Keynesyenler

3 15- Rantın toprakların verim farkının yanında kente yakınlıktan dolayı artabileceğini söyleyen iktisatçı asağıdakilerden hangisidir? A) Von Thünen B) D. Ricardo C) Galbraith D) Gossen E) Metzler 16-AĢağıdakilerden hangisinin Karl Marx ın felsefesinde yeri yoktur? A) Diyalektik materyalizm B) Yabancılaşma C) Sınıf çatışması D) Fayda-Değer Teorisi E) Emek-Değer Teorisi 17-yoksulluk kısır döngüsü tezini ortaya atan iktisatçı? a-nurkse b-marx c-rostow d-levis e-rosenstein 18-aĢağıdakilerden hangisi neoklasik iktisatçı değildir? a-marshall b-menger c-walras d-mill e-pigou 19-faktör fiyatları ve firmann bütçe imkanları veri iken satın alınabilecek eniyi girdi bileģimnn geometrk yeri? a-bütçe doğrusu b-genişleme yolu c-eş ürün eğrisi d-eģ maliyet doğrusu e-sırt çizgileri 20-uzun dönem toplam arz eğrisinn konumu hangi faktör tarfından belirlenr a-beklenen fiyat düzeyi b-beklenen hasıla düzeyi c-doğal hasıla düzeyi d-gerçekleşen fiyat düzeyi e-beklenen enflasyon düzeyi 21-aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi neo ricarocu analizin en önemli temsilcisidr a-keynes b-walras c-sraffa d-meisellman e-schumpeter

4 22-dengesiz kalkınma modeli kim tarafından geliģtrilmiģtr (kpss 2009) a-rostow b-harberger c-hirschman d-nurkse e-p.baran 23-altın para sisteminde altın değeri ne ile ölçülür a-mal ve hizmet miktarıyla b-faiz oranıyla c-ücret düzeyyle d-fiyatlar genel düzeyyle e-döviz kuruyla 24-merkantilist düģüncenn ayrt edici özelliği nedir? a-korumacı dıģ ticaret politikası b-tam istihdam c-fiyat istikrarı d-tam rekabet e-liberalizm 25--aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modelinin temelini atmıģtr? a-keynes b-pasinetti c-kaldor d-romer e-solow 26-yabancı sermaye yatrımlarınn gelirleri ödemeler bilançosunda nerde yer alır? a-sermaye hesabı b-uluslararası hizmetler c-tek yanlı transferler d-resmi rezervler e-dış ticaret hesabı 27-Tekelci bir firmanın kârını maksimize ettiği durumla ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firma, üretim düzeyini marjinal hasılatın marjinal maliyete eģit olduğu noktada belirlemiģtir. B) Firma, üretim düzeyini toplam hasılatını maksimum yaptığı noktada belirlemiştir. C) Firma, fiyatını ortalama maliyete eşit olarak belirlemiştir. D) Firma, ürettiği mal için piyasadaki tüketicilerin ödeyebileceği maksimum fiyatı belirlemiştir. E) Firma, üretimini talebin fiyat esnekliğinin 1 e eşit olduğu üretim düzeyinde gerçekleştirmiştir. 28-Cournot düopol piyasasında bir firmanın davranıģı aģağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır? A)Rakibinin fiyatının sabit olduğu B) Rakibinin üretim düzeyinin sabit olduğu C) Rakibinin, fiyat indirimlerine aynı miktardaki indirimle karşılık vereceği, ancak fiyat artışlarında kendisini takip etmeyeceği D) Rakibinin, makul düzeyde olan tüm fiyat değişikliklerine aynı miktarda değişikliklerle karşılık vereceği E) Rakibinin marjinal maliyetinin kendisininkinden düşük olacağı

5 29-Toplam değiģken maliyet fonksiyonu C(Q) = 9Q2 +Q+ 85 olan bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonununģeklinasıldır? A)Negatifeğimlidir. B)Üretimdenbağımsızdır. C)Doğrusaldır. D)Uşeklindedir. E) Ters S şeklindedir. 30-tekelci firmann karını maksimize ettiği noktada ort.toplam maly.eğrisinn Ģekli nasıldr? a-negatif eğimli b-pozitif " c-eğimi sıfır d-eğimi sonsuz e-ort.toplam maly. eğrisinn eğimi marjinal maly eğrisnn eğiminden büyüktr yılında dıģ ticarette serbestleģmeyi sağlamak amacıyla oluģturulan uluslar arası kurulģ? a-salt b-start c-gatt d-imf e-unctad 32-Türkiye imfye kaç yılında üyeoldu? a-1945 b-1947 c-1958 d-1952 e birleĢmiĢ milletler gk nn 1964 tarihinde cenevre konferansında onayladığı? a-gatt b-unctad c-dtö d-oecd e-salt 34-dünya ticaret örgütünn kuruluģ anlaģması kaç tarihinde yürürlüğe girdi? a-1ocak 1995 b-1 ocak 1996 c-1ocak 1997 d-1 ocak 1998 e-1 ocak Türkiyenn dünya tic.örgütüne üyeliği kaç yılında olmuģtur? a-1995 b-1996 c-1997 d-1998 e aĢağıdakilerden hangisi türkiyenn içinde olduğu iktisadi örgütlerden değildr? a-eco b-keib c-nafta d-oecd

6 e-d aralık 1960 tarihinde imzalanan paris sözleģmesine dayanarak kurulmuģ olana ekonomik örgüt? a-gatt b-oecd c-oeec d-dtö e-imf 38-avrupa ekonomik iģbirliği örgütünn (oecc) kuruluģu? a-1945 b-1946 c-1947 d-1948 e ekonomik iģbirliği ve kalkınma örgütünn (oecd) kuruluģu? a-1958 b-1959 c-1960 d-1961 e yeni klasiklere göre önceden açıklanmayan geniģletici para politikası kısa dönemde fiyat ve hasıla düzeyini nasıl etkiler* a) fiyat artar hasıla azalır b) fiyat azalır hasıla artar c) fiyat artar hasıla artar d) fiyat değişmez hasıla artar e) fiyat artar hasıla değişmez 41-uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin belirlendiği kota türüne ne ad verilir? a)tahsisli kota b) ağrılıklı kota c) global kota d)açık kota 42-parann miktar teorisini para tutumu yaklaģımı olarak açıklayan iktisatçı a-fisher b-marshall-pigou c-keynes d-tobin e-erdal ünsal 43-üretim imkanları eğrisi neyi gösterr? (kaymakamlık 1998) a-tam istihdam sınırını b-alternatif mal bileşimlerini c-bir ülkenn üretim imkanlarını d-üretim maliyet fonsiyonunu 44-bir ekonomide sahip olunan teknoloji düzeyi veri iken tüm üretim faktörlerinin tam etkikn kullanımı sonucu elde edilecek mal bileģimlerinin geometrik yerine ne ad verilir? a-talep eğrisi b-üretim fonksiyonu c-transformasyon eğrisi d-azalan verimler kanunu e-say kanunu

7 45-iki küçük firmanın olduğu ve söz konusu firmaların aralarındaki rekabetin fiyat istikrarsızlığı yarattığı oligopol modeli aģağıdakilerden hangisidir? a-cournot b-edgevort c-bertrant d-chamberlin e-stackelberg mode modeli modeli modeli modeli 46-hangisi ürün dönüģüm oranını verr? a-marj.ikame b-marj.tek.ik.oranı c-fırsat d-marjinal e-marj.hasılat oranı malıyeti fayda 47-klasik miktar kuramında para arzı artarsa ne olur a-aynı oranda yatrm artısı b-aynı oranda fiyat artıģı c-faiz düşer d-yatrım artar e-tüketim düşer 48-aĢağıdakilerden hangisi uzun dönemde sürekli enflasyonn nedenlerinden biridr? a-vergi oranlarında artış b-kamu harcamalarında artış c-yerli parann yabancı paralar karşısında değerinn yükselmesi d-sürekli parasal geliģme e-toplam talepte azalma 49-para otoritelerinn senyoraj gelirini sürekli artırabilmesi için aģağdaki hangi koģuln sağlanmsı gerekir a-rezerv para mik.artması b-enf.yükselmesi c-enf.düşmesi d-rez.para talebnn artması e-rez.para talebnn azalması 50-keynese göre ekonominn kendiliğinden tam isthdama ulaģmasını sağlayan mekanizmalrdan hangisiyanlıģtr? a-emek piyasasında arz fazlalığınn söz konusu olması nominal ücretlerin düşmesine yol açar b-ücretlerde düşüş talep yetersizliğine neden olacağından fiyatlar genel düzeyi geriliycektr c-fiyatlar genel düzeynn düģmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde azalıģ olur d-toplam talebin artması ekonominn kendiliğinden tam istihdama ulaşmasını sağlar e-fiyatlar genel düzeynn düşmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde artış olur.. 51-genellikle geliģmekte olan ülkelerin tarım sektöründe var olan gizli iģsizliğin tanımı hangisidr? a-işgücünn marj.veriminn 1 e eşit olması b-işgücünn ort.verimnn azalması c-iģgücünn marj.verimnn 0 olması d-işgücünn marj.verimnn negatif olması e-işgücünn marj.verimnn sabit olması 52-iktisat politikası araçlarıyla mücadele etmenn mümkün olmadığı iģsizlik türü? a-yapısal b-arızi c-gizli d-teknolojik e-konjonktürel

8 53-doğal iģsizlik orannı düģürmeyi amaçlayan politikalara ne denir? a-istikrar polt. b-makro ek.polt. c-istihdam polt. d-kur polt. e-yapısal polt. 54-ekonomik durgunlukla ortaya çıkan iģsizlik türü hangisiidr? a-gönüllü b-yapısal c-doğal d-dönemsel e-normal 55-monetaristlere göre hangisinn kısa dönem philips eğrisini sola doğru kaydrması beklenr? a-devlet harcamalarında azalmann b-beklenen enf.orannda bir düģüģün c-vergilerde artışın d-beklenen enf.orannda artışın e-para arzında azalmanın 56-iĢgücü verimliliğini artıran teknolojik yenilik sonucu negatif eğimli philips eğrisi nasıl değiģir a-sağa kayar b-sola kayar c-eğri boyunca yukardan aşağıya harekete neden olur d-eğri boyunca aşağıdan yukarı harekete neden olur e-eğri dik hale gelir 57-milli gelirin belirleniģini gösteren 45 derece doğrusununda,otonom tüketim harcamalarındaki azalma toplam harcama doğrusunu nasıl etkiler? a)eğimi artar b)eğimi azalır c)doğru 45 derece doğrusu boyunca yukarı kayar d)doğru 45 derece doğrusu boyunca aģağı kayar e)doğru değişmezken,45 derece doğrusu aşağı kayar 58-monetaristlere göre devlet harcamalarınn ekonomik faaliyet hacmi üzerinde güçlü bir etkiye sahp olması aģağdaki durumların hangisinde mümkündr? a-devlet harcamaları tahvil satışıyla finanse ediliyorsa b-devlet harcamaları vergilerdeki artışla finanse ediliyorsa c-devlet harcamalrna vergilerdeki bir indirim eşlik ediyorsa d-devlet harcamaları para stoğundaki bir artışla finanse ediliyorsa e-devlet harcamalarına ihracattaki artıģ eģlik ediyorsa 59-monetaristlere göre tahvil satıģı yoluyla finanse edilen devlet harcamalarındaki artıģın reel üretim üzrndeki etkisi hakkında hangisi doğrudur a-hem kısa hem uzun dönemde etkin b-ne kısa ne uzun dönemde etkin c-sadece uzun dönemde etkin d-sadece kısa dönemde etkin e-kısa dönemde etkili değilsede uzun dönemde güçlüdür 60-yeni keynesyenlere göre aģağıdakilerden hangisi nom.fiyat ve ücret katılıklarına yol açmaz (kamu ih.kur.2006) a-katolog maly b-etkin ücret uygulaması c-fiyatların müzayede sürecinde belirlenmesi

9 d-zımni sözleşmeler e-uzun dönemli sözleşmeler 61-yeni klasiklere göre iģsizlik hangi biçimde ortaya çıkar (kaymakamlık 2009) a-iradi b-gayri iradi c-yapısal d-teknolojik e-mevsimsel 62-neoklasik büyüme modeline göre toplumsal refahta kalıcı bir artıģ yaģanabilmesi için hangisi gerçekleģmelidir? a-teknolojik ilerleme olmalı b-tasarruf artmalı c-dışşal teknolojik ilerleme olmalı d-dışşal teknolojik ilerleme olmalı e-nüfus artış hızı olmalı 63-aĢağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinn temelini atmıģtr? a-keynes b-rommer c-pasinetti d-solow e-kaldor 64-ingiliz merkantilizmin büründüğü Ģekil a-ticari merk. b-külçeci merk. c-sanayi merkantilzmi d-kamerallzm e-tarım merk. 65-Finansal piyasalarda aracılık yapan kiģilere ne ad verilir? a) Mudi b) Broker c) Finans elemanı d) Borsa uzmanı e) Dealer 66-geliĢmiĢ ülkelerdeki üretim ve istihdam düzeyindeki istikrarsızlıkların temeli aģağıdakilerden hangisidir? a-net ihracattaki dalgalanmalar b-tarımsal üretimin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması c-devlet harcamalarının yetersizliği d-yurtiçi yatırım talebindeki dalgalanmalar e-döviz kurlarındaki dalgalanmalar 67-spekülasyon saikiyle para talebi sabitken para arzının artması lm eğrisini nasıl etkiler a-sola kaydırır b-sağa kaydırır c-değiştirmez d-sabit hale getirir e-miktar eksenine paralel olur. 68-En iyi iktisat politikası politikasızlık politikasıdır diyen iktisatçı kimdir? A)KEYNES B)LAFFER C)PHILIPS D)LUCAS E)HANSEN

10 69-AĢağıdakilerden hangisi Merkez Bankası bağımsızlığının türlerinden biri değildir? A)Ġradi bağımsızlık B)Yasal bağımsızlık C)Fiili bağımsızlık D)Politik bağımsızlık E)Ekonomik bağımsızlık 70-beĢ yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli örnek alınarak hazırlanmıģtr? a-kaldor b-leontief c-horrod-domar d-örümcek ağı 71-aĢağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fon arzının kaynaklarından değildr? a-gelirin harcanmayan kısmı b-harcanabilir gelir c-gömüleme d-amortisman 72-Türkiyede enflasyon hedeflemesi stratejisine kaç yılında geçildi? a-2002 b-2003 c-2004 d-2005 e ))) yıllarında için enflasyon hedefi yüzde kaç belirlenmiģtr? a-2.5 b-3 c-3.5 d-4 e enflasyon hedeflemesi rejimi ilk defa hangi ülkede uygulanmıģtr? a-macaristan b-ingiltere c-abd d-yeni zellanda e-almanya 75-türkiyede uygulanan enf.hedeflemesinde kullanılan enf göstergesi hangisidir? (kaymakamlık 2007) a-gsmh deflatörü b-tüfe c-üfe d-çekirdek enf e-varlık fiyatları endeksi yılı sonu itibariyle ihracatın en yüksek olduğu ekonomik faaliyet alanı hangisidir? (kaymakamlık 2008) a-tekstil b-tütün c-kağıt ürünleri d-gıda ürünleri e-motorlu kara taģıtları

11 77-Türkiynn ihracatı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu? a-bağımsız devletler topluluğu b-ekonomik işbirliği teşkilatı c-ekonomik iģbirliği ve kalkınma örgütü d-karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı e-türkiye cumhuriyetleri 78-horrod-domar büyüme modeli ile solow büyüme modelinde ortak unsur? a-teknolojik ilerleme b-tasarruf birikimi c-ar-ge harcamaları d-bilgi e-kamusal alt yapı yatrımları 79-monopolcü rekabet teorisine göre dıģ ticaret nasıl açıklanır? a-malların homojen olmasıyla b-endüstriler arası ticaretle c-endüstri içi ticaretle d-malların standart olmasıyla 80-neo-klasiklere göre her üretim faktörü rekabet Ģartları altında üretime yapmıģ olduğu marjinal katkı oranında pay alır ifadesi hangsiyle ifade edilir? a-euler denklemi b-tunç kanunu c-paraşüt kuramı d-faiz ikilemi e-solow ayrıştırımı 81-devletçilik uygulamalarınn temel finansörü kimdir? a-tc merkez bankası b-sümerbank c-osmanlı bankası d-türkiye sınai kalkınma bankası e-halkbank 82-kamu harcamalrındaki artıģın verimlilik artıģı olmadan giedi fiyatlarında meydana gelen artıģa bağlayan iktisatçı aģağıdakilerden hangisidir* a-adam smith b-baumal c-rostow d-keynes e-pigou 83-aĢağıakilerden hangisi devalüasyonun baģarı koģullarından değildir? a-ihracat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı. b-ithalat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı c-ülkede enflayonist eğilim olmamalı d-ülkede deflasyonist eğilim olmamalı e-ulusal para aģırı değer kaybetmeli 84-klasik sistemde temel makroekonomik hedef nedir? a-istikrarlı büyüme b-fiyat istikrarı c-dıģ denge d-tam istihdam e-gelir dağılımında adalet

12 85-aĢağıdakilerden hangisi 1929 büyük bunalımla ilgilidir? a-enflasyon b-stagflasyon c-resesyon d-konsolidasyon e-revalüasyon 86-Menkul değerlerin ilk kez çıkmıģ oldukları piyasaya ne ad verilir? a) Birincil piyasa b) Finans piyasası c) Para piyasası d) Sermaye piyasası e) Menkul değer piyasası 87-Ücret oranındaki yükseliģi, iģgücü veri iken sermayedeki artıģa ya da sermaye veri iken iģgücündeki azalıģa bağlayan iktisatçı aģağıdakilerden hangisidir? a)j.s. Mill b)j.b. Say c)j.m. Keynes d)a. Marshall e)d. Ricardo 88-aĢağıdakilerden hangisi açık finansman yapılmasınn keynesci gerekçesi olarak gösterilir a-fisher etkisi b-haavelmo-gelting teoremi c-peacock-shaw yaklasımı d-mccallum kuramı e-ricardocu denklik teoremi 89-aĢağıdakilerden hangisi kıtlık rantınn yabancı ihracatçıya gitmesine neden olan bir dıģ tic.kısıtlaması türüdür? a-gönüllü ihracat kısıtlaması b-ithalat kotaları c-gümrük tarifesi d-damping e-ihracat tarifesi 90-Denge fiyatının, arz ve talebin kesiģtiği noktada oluģacağını ileri süren kanun aģağıdakilerden hangisidir? a)arz kanunu b)talep kanunu c)fiyat kanunu d)piyasa kanunu e)denge kanunu 91-aĢağıdaki para politikası araçlarından hangisinn yapısal iģsizliğe yol açma olasılğı yüksektr a-açık piyasa işlemleri b-selektif kredi denetimi politkası c-zorunlu karşılık polit. d-reeskont polt. e-ithlat teminat oranları 92-kısa vadeli fon oranlarının yükseltilmesi,uzun vadeli faiz oranlarınn düģürülmesini öngören politika hangisidr? a-açık finansman politikası b-ikiz açık yaklasımı c-twist poliika d-faiz arbitarjı e-üçlü açmaz

13 93-enflasyon sürecinde devletin faizsiz yükümlülüklerinn enflasyon oranı kadar azalması hangisiyle ifade edilir a-hoş olmayan monetarist aritmatik b-tobin vergisi c-enflasyon vergisi d-olivera-tanzi e-negatif vergileme teorisi 94-Monetarislere göre, aģağıdakilerden hangisinin kısa dönemde Phillips eğrisini sola doğru kaydırması beklenir? A) Devlet harcamalarında bir azalmanın B) Beklenen enflasyon oranında bir düģüģün C) Vergilerde bir artışın D) İhracatta bir azalmanın E) Para arzında bir azalmanın 95-AĢağıdakilerden hangisi cari iģlemler kaleminde yer almaz A) Hizmet ihracatı B) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki değiģme C) Net yatırım geliri D) Net transfer ödemeleri E) Mal ithalatı 96-fFirma maliyetlerinin endüstri arzının geniģlemesi sonucunda yukselmesı nasıl adlandırılır? a) dışsal ekonomiler b)içsel ekonomiler c)dışsal eksi ekonomiler d)ölçek ekonomileri 97-hangisi denk bütçe çarpanını ifade eder? a-uyarılmış çarpan b-haavelmo teoremi c-harcama çarpanı d-politika karması e-etkisiz çarpan 98-klasiklere göre fiyatlar genel düzeyi neye bağlıdır? a. toplam talep b. toplam arz c. ekonomi tam istihadamda olduğu için fiyatlar genel düzeyi sabittir d. piyasaların temizlliği varsayımı gereği fiyatlar genel düzeyi sabittir e. hiçbiri 99-Döviz piyasalarında yapılan alıģ ve satıģlarda belirlenen ve her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına ne ad verilir? a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur c) Döviz kuru d) Düz kur e) Belirlenmiş fiyat 100-klasiklere göre ort.fiyat düzeyinn iki katına çıktığında arz edilen mal ve hizmet miktarı nasıl değiģir? a-%50 azalır b-%100 azalır c-değiģmez d-%50 atar e-%100 artar

14 101-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüģü hangi düģünce okulu tarafından ortaya atılmıģtr a-yeni klasikler b-post keynesyenler c-yeni keynesyenler d-monetaristler e-avusturya okulu 102-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüģünü ortaya atan iktisatçılar? a-firreadman-savvage b-sergent-wallace c-pigou-dalton d-fisher-marshall e-carry-list 103-faiz haddi ve yatırım arasındaki iliģkinn yönü aģağıdakilerden hangisinde aynıdr a-fiyatlar genel düzeyi-toplam talep b-milli gelir-yatırım c-harcanabilir gelir-tüketim d-milli gelir-ithalat e-faiz-tasarruf 104-aĢağıdaki kuruluģlardan hangisi para politikasınn yürütümünü sağlar a-uluslar arası para fonu b-dünya tic.örgütü c-oecd d-avrupa merkez bank. e-nafta 105-ihtiyat güdüsüyle para talebini ortaya atan iktisatçı a-pigou b-marshall c-say d-simith e-ricardo 106-dünyada ilk merkez bankası nerde kurulmuģtur a-fransa b-abd c-ingiltere d-italya e-hollanda 107-para kime göre lüks maldır a-pigou b-friedman c-simith d-keynes e-lucas 108-hangisi toplam talep üzerinde doğrudan etkide bulunmaz a-faiz oranlarındaki değişmeler b-kamu harcamalarındaki değişmeler c-para arzındaki değişmeler d-üretim hacmindeki değiģmeler e-vergi oranlarındaki değişmeler

15 109-faiz haddini piyasa faiz haddi ve doğal faiz haddi diye ayıran iktisatçı? a-keynes b-hicks c-simith d-wicksell e-fisher 110-statik denge analiziyle ilk hangi iktisatçılar ilgilenmiģtr a-fizyokratlar b-neo klasikler c-merkantilistler d-klasikler e-keynesyenler 111-uzun vadeli menkul kıymetlerin faiz oranıyla kısa vadeli m.kıymetlerin faiz oranı arasında oluģan faiz farkını nedir? a-spread b-röpor c-varant d-forward e-valör 112-Devlet tahvillerinin anti-enflasyonist politika aracı olarak halka satılması durumunda likiditeyi en fazla kısan iģlem aģağıdakilerden hangisidir? a) Tahvillerin taksitli alışverişlerde kullanılması b) Tahvillerin değişim aracı olarak kullanılması c) Tahvillerin ihalelerde teminat olarak kullanılması d) Tahvillerin bankalara iskonto ettirilmesi e) Tahvillerin kiģi ve firmaların portföyünde saklanması 113-kalkınmann büyük itiģle baģlatılabileceğini öne süren iktisatçı? a-nurkse b-levis c-rodan d-rostow e-fleming 114-içsel büyüme kuramına göre yeniliğin gerçekleģmesi aģağıdakilerden hangisine bağlıdır? a-emek verimliliğinde artış olması b-tam rekabet şartlarınn geçerli olması c-monopolistik piyasa koģullarınn geçerli olması d-üretimde pozitif dışşallık olgusunn görülmsi e-ithalatın artması 115-aĢağıdakilerden hangisi insani kalkınma endeksinn değiģkenlerinden biri değildr a-ortalama yaşam süresi b-ortalama eğitim süresi c-satın alma gücüne dönüştürülmüş gelir d-barınma olanakları e-yetişkin okur yazar oranı 116-Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değiģkenler sabitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? A- Yerli para değer kaybeder ve toplam, talep azalır B- Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar

16 C- Döviz talebi artar D- Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar E- Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır 117-Tekelin talep eğrisinin Ed =1 olan noktasında marjinal gelir kaçtır? A- Sıfırdır B- Negatiftir C- Sonsuzdur D- Artmaktadır E- Pozitif ve birden büyüktür 118- Durgun dönem dengesinde para hattındaki artıģ, hangi durumda enflasyonun artmasına neden olmaz? A- Para arzının artıģ hızı ekonominin büyüme hızına eģit veya altında olduğu zaman B- Ekonominin büyüme hızı döviz kutu artış hızına eşit olduğu zaman C- Para arzının artış hızı döviz kuru araş hızına eşit olduğu zaman D- Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman E- Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha düşük olduğu zaman 119-Stolper-samuelson gelir dağılımı teoremı ile ılgılı olarak aģagıdakılerden hangısı dogrudur? a)serbest ticaret ulkede yasayan ınsanların tumunun yararınadır. b) serbest ticarette, ithalata rakip kesımde çalışanlar kazanır. c)korumacılıkta ıthalata rakıp kesımde çalısanlar kazanır. d) gumruk tarıfelrı uluslararası uzmanlaşmayı kolaylaştırdıgı için ulusal gelırı arttırıcı rol oynar 120-bireylerin bazılarının durumunu iyileģtirirken bazılarının durumunu kotulestıren polıtıka dğiģikliklerinin toplumsal acıdan bır ıyılesme yaratıp yaratmadıgını degerlendırmede kullanılan ölçüt aģagıdakılerden hangısıdır? a) kaldor hicks b) rawls c) bergson d) lipsey 121. AĢağıdakilerden hangisi çık Piyasa ĠĢlemleri in diğer para politikası araçlarına göre üstünlüklerinden biri değildir? A) Merkez bankasının kontrolü altında olması ve inisiyatifinin merkez bankasında olması B) Merkez bankası tarafından tam tersine çevrilememesi C) Esnekliğin olması D) Sektörler arası dengesizlik yaratılmaz. E) İdari ve bürokratik gecikmenin söz konusu olmaması 122. AĢağıdakilerden hangisi kaynak esasına göre para arzı tanımı içinde yer almaz? A) Dış varlıklar B) Net yurtiçi krediler C) Kullanılmamış özel çekme hakları D) Net diğer kalemler E) Quasi para (para benzerleri) 123. AĢağıdakilerden hangisi reel faiz formülüdür? r; reel faiz πe; beklenen enflasyon i; nominal faiz A) r = i- πe B) πe = r+i C) (1+r) = (1+i) / (1+ πe) D) (1+r) = [(1+ πe) / (1+i)] -1 E) r = i+ πe 124 AĢağıdakilerden tanımlardan hangisi urley ve Shaw YaklaĢımı ile ilgilidir? A) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece fiilen tedavüldeki para girer. B) Bu yaklaģıma göre para arzı tanımına ödeme araçları ve bunların yakın erine geçerleri girer. C) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına vadesiz mevduat ve yalnızca kredi girer D) Bu yaklaşım kredi ile parayı aynı anlamda görmektedir. E) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece resmî mevduat girer.

17 125. AĢağıdakilerden hangisi aumol-tobin Para Talebinde Stok Kuramı ile ilgili değildir? A) Spekülatif amaçlı para talebi faiz oranları ile ilişkilidir B) Günlük iģlemler nedeniyle para talebi bekleyiģlerle iliģkilidir C) İhtiyat ve işlem nedeniyle para talebi gelir ve ilişkilidir. D) İşlem nedeniyle para talebi faiz oranlarıyla ilişkilidir E) Toplam para talebi beklentilerle ilişkilidir 126. Para nötrdür, makroekonomik değiģkenleri etkilemez düģüncesi aģağıdaki iktisat okullarından hangisinin görüģüdür? A) Keynesyen, monetarist B) Klasik, post-keynesyen C) Klasik, neo-klasik D) Keynesyen, post-keynesyen E) Rasyonel beklentiler, monetaristler Para, makro-ekonomik değikenleri etkiler ve nötr değildir önermesi; A) Klasik iktisat okulunun görüşüdür B) Rasyonel beklentiler okulunun görüşüdür C) Keynesyen iktisat okulunun görüģüdür D) Hem keynesyen hem de monetarist okulunun görüşüdür E) Monetarist iktisat okulunun görüşüdür 128. ir ekonomide, ancak öngörülemeyen para politikaları reel etkiler yaratır önermesi aģağıdakilerden hangisine aittir? A) Keynesyen ve neo klasik teori B) Keynesyen ve klasik iktisat teorisi C) Post-keynesyen iktisat teorisi D) Rasyonel beklentiler teorisi E) Monetarist iktisat teorisi AĢağıdakilerden hangisi iktar Teorisi in varsayımlarından değildir? A) Paranın dolaşım hızı sabittir. B) Paranın bir değeri yoktur, nötrdür. C) Parasal denge ve pasif finans ilkesi geçerlidir D) Paranın metalar üzerindeki en önemli etkisi meta fiyatları üzerindedir E) Parasal olgular, reel olgular üzerinde etkide bulunur Keynes göre paranın en önemli iģlevi aģağıdakilerden hangisidir? A) Ġktisadî aktörlerin karar alma süreçlerinde ve davranıģlarında temel belirleyici iģleve sahiptir. B) Ekonomi açısından hiçbir öneme sahip değildir. C) İktisadî krizleri tetikleyen en önemli saiktır. D) Yalnızca bireylerin günlük işlerini kolaylaştırır. E) Para bir örtüdür Klasik ve neo-klasik iktisat teorilerinin para kavramına iliģkin görüģleri aģağıdakilerden hangisiyle geçersiz kılınmıģtır? A) enel Teori in yayımlanmasıyla B) I. Dünya savaşının yarattığı iktisadî sorunlarla C) 1929 büyük iktisadî bunalımıyla D) Maliye politikasının öneminin artmasıyla E) Philips eğrisi analiziyle 132. Ġktisadî aktörler arasında, para politikasının uygulanmasıyla ilgili olarak simetrik bilgi söz konusu olursa, Rasyonel Beklentiler teorisine göre nasıl bir sonuç ortaya çıkar? A) Klasik iktisat teorisinin para kavramıyla ilgili öne sürdüğü önerme söz konusu olur B) Keynesyen iktisat teorisinin para ile ilgili görüşleri doğrulanır. C) Para politikaları tam olarak etkindir. D) Para politikası uygulayıcıları itibar kaybına uğrar E) Güçlü merkez bankası olmaz.

18 133. Keynes göre para arz ve talebini eģitleyen faiz oranına ne denir? A) Reel faiz oranı B) Nominal faiz oranı C) Piyasa faiz oranı D) Doğal faiz oranı E) Denge faiz oranı 134. Hicks n, Keynes n görüģleriyle klasik teorinin ilkelerini bağdaģtırarak ortaya koyduğu teorisi ne ile ilgilidir? A) IS-LM analizi B) İstihdam analizi C) Enflasyon analizi D) Faizin esnekliği analizi E) Gelir analizi 135. Keynesyen faiz teorisinde, faiz oranı; A) Para arzını para talebine eģitler B) Yatırımı tasarrufa eşitler C) Gelir seviyesini belirler D) İstihdamın seviyesini belirler E) Enflasyon oranını belirler Klasik faiz teorisinde faiz oranı; A) Gelir seviyesini belirler B) Yatırım düzeyini belirler C) Tasarruf oranını belirler D) Yatırımı tasarrufa eģitler E) Para arzı ve talebini birbirine eşitler AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? A) IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir. B) LM eğrisi üzerindeki her noktada para talebi para arzına eģit olmayabilir. C) Keynesyen teori ile neo-klasik teori ancak birlikte ele alınırsa faiz oranı belirlenir. D) IS-LM analizinin diğer adı; neo-klasik sentezdir. E) IS-LM modeli; mal, para, tahvil ve emek piyasalarının karşılıklı etkileşimini gösterir En düģük faiz oranında para talebinin sonsuz olduğu duruma ne denir? A) Para krizi B) Enflasyonist açık C) Likidite tuzağı D) Ekonomik kriz E) Deflasyon 139. Likidite tercih teorisine göre, aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Faiz reel bir değişkendir B) Para talebi para arzı tarafından belirlenir C) Yatırımlar tasarruflar tarafından belirlenir D) Enflasyonu değiştiren olay para arzının sürekli artmasıdır. E) Para talebinin faiz değiģmelerine sonsuz tepki gösterdiği bölgeye Keynes sahası denir AĢağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının yasal organlarından değildir? A) Genel kurul B) Başkanlık C) Genel müdürlük D) Para Politikası Kurulu E) Yönetim komitesi

19 201-ilave bir brim tüketim sonucunda toplam faydada meydana gelen degiģiklik a)ölçek ekonomisidir b)ortalama faydayı verir c)engel kanunu olarak bilinir d)1.gossen yasası olarak bilinir e)talebin fiyat esneklignin tanımıdır 202 Bir ekonomide enflasyon oranı % 1 oranında artmıģsa, Fisher denklemine göre aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Reel faizler % 1 oranında artar. B) Nominal faizler % 1 oranında artar. C) Para arzı % 1 oranında artar. D) İşlem sayısı % 1 oranında artar. E) Herhangi bir değişme ortaya çıkmaz. 203 Hangisi ters para ikamesinin sonuçlarından biridir? A) Ulusal paranın değer kaybetmesi. B) Senyoraj gelirlerinde azalma. C) Paranın değer saklama fonksiyonu kaybetmesi. D) Emisyonda artıģ. E) Faiz oranlarında artış AĢagıdakilerden hangisi neo klasik okulun vergileme ile ilgili düģüncelerinden birisidir? a.sabit oranlı b.artan oranlı c.azalan oranlı d.çift vergileme e.g**ürü usulu vergileme Reel devrevi dalgalanmalar yaklaģımına göre ekonomik dalgalanmalar aģagıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak degiģikliklerin bir sonucudur? a.potansiyel gsmh b.maliye pol. c.para pol. d.yatırım harcamaları e.tüketici tercihleri Monetaristlere göre beklenen enf oranı düģtüğünde kısa dönem philips egrisi nasıl değiģir? a.dikey hale gelir b.yatay hale gelir c.sola dogru kayar d.sağa dogru kayar e.etkilenmez. 207-Türkiye 1950 de dıģ ticarette liberalizasyon kararı almıģ ancak 1952 yılında bu karardan vazgeçmek zorunda kalmıģtır. Bunun en önemli sebebi aģağıdakilerden hangisidir? A)Dış ticaret açığının hızla yükselmesi B)Ġçeride sanayiyi koruma gereğinin ortaya çıkması C)Liberalizasyona karşı toplumsal tepkilerin çok yükselmesi D)Liberalizasyon kararı alınırken yeterli miktarda döviz olmaması 208-friedmana göre hangısı yanlıstır? a) para löküs maldır b) paranın gelir esnekliği 1.6 dır c) enflasyonun nedeni para arzındakı dalgalanmalardır d) para arzı büyüme oranı ile ilişki içersinde olmalıdır

20 209-keynesyen sistemde halkı elde para tutmaya iten faktörler hangisidir a para arzı para talebi b emek arzı emek talebi c dolaşımdaki para gsyih d milli gelir-- faiz oranı e milligelir dolaşımdaki para 210-ĠĢçi yanılma modeliyle ilgili hangisi doğrudur? A) Emek arzı gerçekleşen reel ücretin fonksiyonudur. B) Emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur. C) Emek arzı beklenen reel ücretin fonksiyonudur. D) Emek talebi beklenen reel ücretin fonksiyonudur. E) Emek talebi beklenen nominal ücretin fonksiyonudur. 211-Solow modeline göre, durgun durum sermaye stokunun altın kural sermaye stokundan daha büyük olduğu bir ekonomide durgun durum sermaye stokunun sürdürülebilmesi için ne yapılması gerekir? A) Tüketim harcamaları arttırılmalıdır. B) Tasarruf oranları azaltılmalıdır. C) Aşınma oranları azaltılmalıdır. D) Nüfus artış hızı düşürülmelidir. E) Hiçbir şey yapılmasına gerek yoktur Para miktarıyla fiyatlar genel düzeyi aynı yönde ve aynı oranda değiģir. Bu yargıya vurgu yapan ilk iktisatçı kimdir? A) Fisher B) Marshall C) Ricardo D) Smith E) Friedman 213-Para arzı arttığı zaman tahvil talebi ve tahvil fiyatı artarken faiz oranları düģer. Söz konusu bu iliģkiyi açıklayan görüģ? A) Beklenti Etkisi B) Likidite Etkisi C) Gerçekleşme Etkisi D) Gibson Paradoksu E) Fisher Etkisi 214-Hangisi Solow Büyüme Modeline göre doğru değildir? A) Ekonomi istikrarlı bir durgun durum büyüme oranına sahiptir B) Ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir C) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur D) Tasarruf oranındaki artıģlar, sürekli bir büyümeye neden olur E) İşçi başına tüketimin en yüksek olduğu düzey sermayenin altın kuralı düzeyidir 215-* Tam rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir firmanın Marjinal Maliyeti, Marjinal Hâsılatını; SatıĢ Fiyatı da Ortalama DeğiĢken Maliyetini aģıyorsa firma kar maksimizasyonu için ne yapmalıdır? A) Fiyatı düşürmelidir B) Fiyatı yükseltmelidir C) Üretimini artırmalıdır D) Üretimini azaltmalıdır E) Cari üretim miktarını sürdürmelidir 216-A ve B gibi iki mal arasındaki göreli fiyat yapısında değiģmeler olması durumunda hangisi meydana gelir? A) Farksızlık eğrisi üzerinde yukarı kayma olur. B) Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı kayma olur. C) Bütçe doğrusu kayar ve eğimi değişir. D) Bütçe doğrusu kayar. E) Bütçe doğrusunun eğimi değişir.

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR

1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V 1.BÖLÜM GENEL TANIMLAR 1.İktisat...1 2.Gereksinme...2 a)gereksinmenin Özellikleri...2 b)gereksinmenin Çeşitleri...4 3.Mal ve Hizmetler...5 4.Üretim Faktörleri...8

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A İKTİSAT KPSS/1-AB-PS/2006. 4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır? İKTİSAT 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır. Bu bağlamda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...V 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.İhtiyaç...1 a)ihtiyaçların Özellikleri...2 b)ihtiyaçların Çeşitleri...3 2.Mal ve Hizmet...4 3.Fayda...6 4.Değer...6 5.Üretim...7 6.Üretim

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

N VE PARA ARZININ ÖZELL

N VE PARA ARZININ ÖZELL PARANIN MAKRO EKONOMİDEKİ ROLÜ 1-PARA TALEBİ, PARA ARZI VE FAİZ HADDİ (KEYNESYEN FAİZ TEORİSİ) Klasik ve neoklasik ekonomistlerce öne sürülen faiz teorisinde, faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

PARA TALEBİ VE KURAMLARI

PARA TALEBİ VE KURAMLARI PARA TALEBİ VE KURAMLARI Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para olarak tutmalarına para talebi adı verilir. İktisadi düşünceler anlamında bakıldığında para talebi kuramları paranın fonksiyonlarına

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması BOCUTOĞLU 109 yemek pişirirken yağı, salçayı, soğanı, eti, sebzeyi, suyu aynı anda tencereye doldurmaz; birinci adımda yağı ve salçayı hafifçe kızartır, ikinci adımda soğanı ve eti ilave ederek pişirmeye

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ

1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞ 11 1.1. Makro Ekonomi Biliminde Yöntem 12 1.2. Kavramsal Çerçeve 13 1.3. Makro Ekonomi Bilimi Literatürü 16 1.3. 1. Klasik Makro Ekonomi Bilimi

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Sayfa 2 1. Ünite Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Giriş Modern konjonktür teorileri : - Reel iş ÇevrimleriTeorisi - Yeni Keynesyen Model Modern konjonktür teorileri iktisat politikası analizlerine neler

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

1. Giriş Giriş...19

1. Giriş Giriş...19 İÇİNDEKİLER ikinci baskıya önsöz...v birinci baskıya önsöz...vıı İÇİNDEKİLER... Xı BİRİNCİ KİTAP ANALİZİN ÇERÇEVESİ I. YÖNTEM SORUNLARI...3 1. Giriş...3 2. Neden yöntem tartışıyoruz?...4 3. Mantıki Bilimler

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır)

2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından yararlanılmıştır) Uluslararası İktisat Dr. Nevzat ŞİMŞEK 1 2. Hafta Dersinin Planı (Bu ders sunumunun hazırlanmasında büyük ölçüde Nevzat Güran ve Sadık Acar ın ders notu ve kitaplarından Bir Bilim Dalı Olarak Uluslararası

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı