5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir?"

Transkript

1 1-Ekonomide toplam talep arttığında yükselen fiyat ve ücretlerin, toplam talep düstüğünde eski düzeyine dönmemesine ne denir? A) Tasarruf paradoksu B) Reel Balans etkisi C) Zemberek Dislisi etkisi D) Senyoraj E) Havelmoo Kuralı 2-Asağıdakilerden hangisi Tekeli olusturan nedenler arasında yer almaz? A) Hammadde kaynaklarına sahip olma B) Patent hakları C) Yasal pazar imtiyazları D) Doğal monopoller E) Tüketim kalıpları 3-AĢağıdakilerden hangisi monopolcu rekabet teorısının eleģtirilerinden biri değildir? a)simetri varsayımının geçersiz olduğu b)p>mc olduğundan uzun dönemde kaynak etkinsizliğine yol açması c)aynılık varsayımının olduğu koşullarda talep eğrisinin negatıf eğimli olması d)ürün grupları kavramını tam olarak açıklayamaması e)modelin gerçek hayata söylendiği gibi uygun olmaması 4-Dıs ticaret engellerinin kaldırıldığı, dısarıya ortak gümrük tarifesinin uygulandığı fakat faktörlerin serbest dolasamadığı ekonomik birlesme türü hangisidir? A) Ortak Pazar B) Serbest Ticaret Bölgesi C) Tercihli Ticaret Anlasması D) Ekonomik Birlik E) Gümrük Birliği 5-Diğer faktörler sabitken, sermayenin marjinal ürün değ eri kavramı aģ ağ ı dakilerden hangisini gösterir? A) Sermayenin 1 birim artırılmasının üretim miktarında yarattığıdeğ iş meyi B) Sermayenin 1 birim artırılmasının firmanı n hasılatında yarattığ ı değişmeyi C) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam maliyetlerde yarattığı değişmeyi D) Sermayenin 1 birim artırılmasının toplam değ iş ken maliyetlerde yarattı ğıdeğiş meyi E) Sermayenin 1 birim artır ılmasının iş gücü verimliliğ inde yarattığ ı değiş meyi 6-Tam rekabetin Pareto etkin noktada olduğ unun göstergesi aģ ağ ı dakilerden hangisidir? A) Üretici ve tüketici artıkları nı n eş it büyüklükte olmas ı B) Her zaman için üretici artı ğı nı n maksimum, tüketici artı ğı nı n sıfır olması C) Her zaman için tüketici artığ ını n maksimum, üretici artı ğ ının sıfır olması D) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, ancak baş ka bir kiş inin durumunu kötüleş tirerek mümkün olması E) Üretimi artırarak bir kiş inin durumunu iyileş tirmenin, baş ka bir kiş inin durumunu da iyileş tirerek sağlanabilecek olması 7-Oligopol piyasalarda az sayıda firma vardır ve karsılıklı bağımlılık esastır. Firmalar fiyat, üretim ve reklam gibi kararları verirken rakiplerinin tepkilerini de göz önünde tutarlar." Her oyuncunun kendisinin ve rakibinin alternatiflerini bildiği, rakiplerinin de en iyi stratejiyi seçecekleri varsayımı ile stratejilerini belirledikleri oyun asağıdakilerden hangisidir? A) Hakim Stratejili Oyun B) Stackelberg Dengesi C) Maxrhih Stratejisi D) Nash Dengesi E) Barometrik Liderlik Dengesi

2 8-Singer-Prebisch tezine göre asağıdakilerden hangisi ticaret hadlerinin azgelismis ülkeler aleyhine dönmesinin nedenlerinden biri değildir? A) Gıda maddeleri talebinin azalması B) Doğal hammaddelerin yerine yapay olanların geçmesi C) Teknolojik yenilikler sonucu arzın artması D) Gelismis ülkelerde tarım sektörünü koruyucu önlemlerin azalması E) Sendikaların bulunmaması 9-)1.en iyi teoremi hangi piyasa için geçerlidir a-monopol b-düopol c-oligopol d-tam rekabet e-tekelci rek. 10-)1960 larda kamu harcamaları artıs trendini, kamu sektörü ve özel sektörün fiyatlarının göreli artısı ve bu iki sektördeki üretkenlikle açıklamaya çalısan teorisyen asağıdakilerden hangisidir? A) Wicksell B) Lindahl C) Wiseman D) Baumol E) Rostow 11-Ġsgücü arz eğrisin sekli nasıldır? A) Negatif eğimli bir eğri B) Pozitif eğimli bir eğri C) Dikey eksene paralel bir eğri D) Yatay eksene paralel bir eğri E) Belli bir noktadan sonra negatif eğim kazanabilen pozitif eğimli bir eğri 12-Kamu harcamalarındaki ilave artıs talebinin vergilerle karsılanmasını ve yasama organının onayına tabi tutulmasını öneren maliyeci asağıdakilerden hangisidir? A) Wicksell B) Downs C) Keynes D) Musgrave E) Rostow 13-Operasyonel açık nedir? A) Kamu gelirlerinin toplam faiz ödemelerine oranı B) Faiz dıģı açık ile reel faiz ödemelerinin toplamı C) Kamu kesimi borçlanma gereksinimi ile faiz ödemelerinin toplamı D) Faiz dışındaki kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı E) Yıl sonu (gerçekleşme) itibariyle kamu harcamalarının kamu gelirlerini aşan kısmı 14-Kalıcı bütçe açıklarının tahvil ihraç edilmesi ihraç edilen tahvillerin halka satılması ile finansmanı parasal tabanı dolayısıyla da para arzını arttırmayacağından enflasyonist bir etki yaratmaz diyen iktisadi ekol asağıdakilerden hangisidir? A) Keynesyenler B) Klasikler C) Monetaristler D) Neo Klasikler E) Post Keynesyenler

3 15- Rantın toprakların verim farkının yanında kente yakınlıktan dolayı artabileceğini söyleyen iktisatçı asağıdakilerden hangisidir? A) Von Thünen B) D. Ricardo C) Galbraith D) Gossen E) Metzler 16-AĢağıdakilerden hangisinin Karl Marx ın felsefesinde yeri yoktur? A) Diyalektik materyalizm B) Yabancılaşma C) Sınıf çatışması D) Fayda-Değer Teorisi E) Emek-Değer Teorisi 17-yoksulluk kısır döngüsü tezini ortaya atan iktisatçı? a-nurkse b-marx c-rostow d-levis e-rosenstein 18-aĢağıdakilerden hangisi neoklasik iktisatçı değildir? a-marshall b-menger c-walras d-mill e-pigou 19-faktör fiyatları ve firmann bütçe imkanları veri iken satın alınabilecek eniyi girdi bileģimnn geometrk yeri? a-bütçe doğrusu b-genişleme yolu c-eş ürün eğrisi d-eģ maliyet doğrusu e-sırt çizgileri 20-uzun dönem toplam arz eğrisinn konumu hangi faktör tarfından belirlenr a-beklenen fiyat düzeyi b-beklenen hasıla düzeyi c-doğal hasıla düzeyi d-gerçekleşen fiyat düzeyi e-beklenen enflasyon düzeyi 21-aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi neo ricarocu analizin en önemli temsilcisidr a-keynes b-walras c-sraffa d-meisellman e-schumpeter

4 22-dengesiz kalkınma modeli kim tarafından geliģtrilmiģtr (kpss 2009) a-rostow b-harberger c-hirschman d-nurkse e-p.baran 23-altın para sisteminde altın değeri ne ile ölçülür a-mal ve hizmet miktarıyla b-faiz oranıyla c-ücret düzeyyle d-fiyatlar genel düzeyyle e-döviz kuruyla 24-merkantilist düģüncenn ayrt edici özelliği nedir? a-korumacı dıģ ticaret politikası b-tam istihdam c-fiyat istikrarı d-tam rekabet e-liberalizm 25--aĢağıdaki iktisatçılardan hangisi içsel büyüme modelinin temelini atmıģtr? a-keynes b-pasinetti c-kaldor d-romer e-solow 26-yabancı sermaye yatrımlarınn gelirleri ödemeler bilançosunda nerde yer alır? a-sermaye hesabı b-uluslararası hizmetler c-tek yanlı transferler d-resmi rezervler e-dış ticaret hesabı 27-Tekelci bir firmanın kârını maksimize ettiği durumla ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Firma, üretim düzeyini marjinal hasılatın marjinal maliyete eģit olduğu noktada belirlemiģtir. B) Firma, üretim düzeyini toplam hasılatını maksimum yaptığı noktada belirlemiştir. C) Firma, fiyatını ortalama maliyete eşit olarak belirlemiştir. D) Firma, ürettiği mal için piyasadaki tüketicilerin ödeyebileceği maksimum fiyatı belirlemiştir. E) Firma, üretimini talebin fiyat esnekliğinin 1 e eşit olduğu üretim düzeyinde gerçekleştirmiştir. 28-Cournot düopol piyasasında bir firmanın davranıģı aģağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır? A)Rakibinin fiyatının sabit olduğu B) Rakibinin üretim düzeyinin sabit olduğu C) Rakibinin, fiyat indirimlerine aynı miktardaki indirimle karşılık vereceği, ancak fiyat artışlarında kendisini takip etmeyeceği D) Rakibinin, makul düzeyde olan tüm fiyat değişikliklerine aynı miktarda değişikliklerle karşılık vereceği E) Rakibinin marjinal maliyetinin kendisininkinden düşük olacağı

5 29-Toplam değiģken maliyet fonksiyonu C(Q) = 9Q2 +Q+ 85 olan bir firmanın marjinal maliyet fonksiyonununģeklinasıldır? A)Negatifeğimlidir. B)Üretimdenbağımsızdır. C)Doğrusaldır. D)Uşeklindedir. E) Ters S şeklindedir. 30-tekelci firmann karını maksimize ettiği noktada ort.toplam maly.eğrisinn Ģekli nasıldr? a-negatif eğimli b-pozitif " c-eğimi sıfır d-eğimi sonsuz e-ort.toplam maly. eğrisinn eğimi marjinal maly eğrisnn eğiminden büyüktr yılında dıģ ticarette serbestleģmeyi sağlamak amacıyla oluģturulan uluslar arası kurulģ? a-salt b-start c-gatt d-imf e-unctad 32-Türkiye imfye kaç yılında üyeoldu? a-1945 b-1947 c-1958 d-1952 e birleĢmiĢ milletler gk nn 1964 tarihinde cenevre konferansında onayladığı? a-gatt b-unctad c-dtö d-oecd e-salt 34-dünya ticaret örgütünn kuruluģ anlaģması kaç tarihinde yürürlüğe girdi? a-1ocak 1995 b-1 ocak 1996 c-1ocak 1997 d-1 ocak 1998 e-1 ocak Türkiyenn dünya tic.örgütüne üyeliği kaç yılında olmuģtur? a-1995 b-1996 c-1997 d-1998 e aĢağıdakilerden hangisi türkiyenn içinde olduğu iktisadi örgütlerden değildr? a-eco b-keib c-nafta d-oecd

6 e-d aralık 1960 tarihinde imzalanan paris sözleģmesine dayanarak kurulmuģ olana ekonomik örgüt? a-gatt b-oecd c-oeec d-dtö e-imf 38-avrupa ekonomik iģbirliği örgütünn (oecc) kuruluģu? a-1945 b-1946 c-1947 d-1948 e ekonomik iģbirliği ve kalkınma örgütünn (oecd) kuruluģu? a-1958 b-1959 c-1960 d-1961 e yeni klasiklere göre önceden açıklanmayan geniģletici para politikası kısa dönemde fiyat ve hasıla düzeyini nasıl etkiler* a) fiyat artar hasıla azalır b) fiyat azalır hasıla artar c) fiyat artar hasıla artar d) fiyat değişmez hasıla artar e) fiyat artar hasıla değişmez 41-uygulamada sadece ithal edilecek mal hacminin belirlendiği kota türüne ne ad verilir? a)tahsisli kota b) ağrılıklı kota c) global kota d)açık kota 42-parann miktar teorisini para tutumu yaklaģımı olarak açıklayan iktisatçı a-fisher b-marshall-pigou c-keynes d-tobin e-erdal ünsal 43-üretim imkanları eğrisi neyi gösterr? (kaymakamlık 1998) a-tam istihdam sınırını b-alternatif mal bileşimlerini c-bir ülkenn üretim imkanlarını d-üretim maliyet fonsiyonunu 44-bir ekonomide sahip olunan teknoloji düzeyi veri iken tüm üretim faktörlerinin tam etkikn kullanımı sonucu elde edilecek mal bileģimlerinin geometrik yerine ne ad verilir? a-talep eğrisi b-üretim fonksiyonu c-transformasyon eğrisi d-azalan verimler kanunu e-say kanunu

7 45-iki küçük firmanın olduğu ve söz konusu firmaların aralarındaki rekabetin fiyat istikrarsızlığı yarattığı oligopol modeli aģağıdakilerden hangisidir? a-cournot b-edgevort c-bertrant d-chamberlin e-stackelberg mode modeli modeli modeli modeli 46-hangisi ürün dönüģüm oranını verr? a-marj.ikame b-marj.tek.ik.oranı c-fırsat d-marjinal e-marj.hasılat oranı malıyeti fayda 47-klasik miktar kuramında para arzı artarsa ne olur a-aynı oranda yatrm artısı b-aynı oranda fiyat artıģı c-faiz düşer d-yatrım artar e-tüketim düşer 48-aĢağıdakilerden hangisi uzun dönemde sürekli enflasyonn nedenlerinden biridr? a-vergi oranlarında artış b-kamu harcamalarında artış c-yerli parann yabancı paralar karşısında değerinn yükselmesi d-sürekli parasal geliģme e-toplam talepte azalma 49-para otoritelerinn senyoraj gelirini sürekli artırabilmesi için aģağdaki hangi koģuln sağlanmsı gerekir a-rezerv para mik.artması b-enf.yükselmesi c-enf.düşmesi d-rez.para talebnn artması e-rez.para talebnn azalması 50-keynese göre ekonominn kendiliğinden tam isthdama ulaģmasını sağlayan mekanizmalrdan hangisiyanlıģtr? a-emek piyasasında arz fazlalığınn söz konusu olması nominal ücretlerin düşmesine yol açar b-ücretlerde düşüş talep yetersizliğine neden olacağından fiyatlar genel düzeyi geriliycektr c-fiyatlar genel düzeynn düģmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde azalıģ olur d-toplam talebin artması ekonominn kendiliğinden tam istihdama ulaşmasını sağlar e-fiyatlar genel düzeynn düşmesi pra piyasasında para stoğunn reel değerini yükselteceğinden tahvil talebinde artış olur.. 51-genellikle geliģmekte olan ülkelerin tarım sektöründe var olan gizli iģsizliğin tanımı hangisidr? a-işgücünn marj.veriminn 1 e eşit olması b-işgücünn ort.verimnn azalması c-iģgücünn marj.verimnn 0 olması d-işgücünn marj.verimnn negatif olması e-işgücünn marj.verimnn sabit olması 52-iktisat politikası araçlarıyla mücadele etmenn mümkün olmadığı iģsizlik türü? a-yapısal b-arızi c-gizli d-teknolojik e-konjonktürel

8 53-doğal iģsizlik orannı düģürmeyi amaçlayan politikalara ne denir? a-istikrar polt. b-makro ek.polt. c-istihdam polt. d-kur polt. e-yapısal polt. 54-ekonomik durgunlukla ortaya çıkan iģsizlik türü hangisiidr? a-gönüllü b-yapısal c-doğal d-dönemsel e-normal 55-monetaristlere göre hangisinn kısa dönem philips eğrisini sola doğru kaydrması beklenr? a-devlet harcamalarında azalmann b-beklenen enf.orannda bir düģüģün c-vergilerde artışın d-beklenen enf.orannda artışın e-para arzında azalmanın 56-iĢgücü verimliliğini artıran teknolojik yenilik sonucu negatif eğimli philips eğrisi nasıl değiģir a-sağa kayar b-sola kayar c-eğri boyunca yukardan aşağıya harekete neden olur d-eğri boyunca aşağıdan yukarı harekete neden olur e-eğri dik hale gelir 57-milli gelirin belirleniģini gösteren 45 derece doğrusununda,otonom tüketim harcamalarındaki azalma toplam harcama doğrusunu nasıl etkiler? a)eğimi artar b)eğimi azalır c)doğru 45 derece doğrusu boyunca yukarı kayar d)doğru 45 derece doğrusu boyunca aģağı kayar e)doğru değişmezken,45 derece doğrusu aşağı kayar 58-monetaristlere göre devlet harcamalarınn ekonomik faaliyet hacmi üzerinde güçlü bir etkiye sahp olması aģağdaki durumların hangisinde mümkündr? a-devlet harcamaları tahvil satışıyla finanse ediliyorsa b-devlet harcamaları vergilerdeki artışla finanse ediliyorsa c-devlet harcamalrna vergilerdeki bir indirim eşlik ediyorsa d-devlet harcamaları para stoğundaki bir artışla finanse ediliyorsa e-devlet harcamalarına ihracattaki artıģ eģlik ediyorsa 59-monetaristlere göre tahvil satıģı yoluyla finanse edilen devlet harcamalarındaki artıģın reel üretim üzrndeki etkisi hakkında hangisi doğrudur a-hem kısa hem uzun dönemde etkin b-ne kısa ne uzun dönemde etkin c-sadece uzun dönemde etkin d-sadece kısa dönemde etkin e-kısa dönemde etkili değilsede uzun dönemde güçlüdür 60-yeni keynesyenlere göre aģağıdakilerden hangisi nom.fiyat ve ücret katılıklarına yol açmaz (kamu ih.kur.2006) a-katolog maly b-etkin ücret uygulaması c-fiyatların müzayede sürecinde belirlenmesi

9 d-zımni sözleşmeler e-uzun dönemli sözleşmeler 61-yeni klasiklere göre iģsizlik hangi biçimde ortaya çıkar (kaymakamlık 2009) a-iradi b-gayri iradi c-yapısal d-teknolojik e-mevsimsel 62-neoklasik büyüme modeline göre toplumsal refahta kalıcı bir artıģ yaģanabilmesi için hangisi gerçekleģmelidir? a-teknolojik ilerleme olmalı b-tasarruf artmalı c-dışşal teknolojik ilerleme olmalı d-dışşal teknolojik ilerleme olmalı e-nüfus artış hızı olmalı 63-aĢağıdakilerden hangisi içsel büyüme modellerinn temelini atmıģtr? a-keynes b-rommer c-pasinetti d-solow e-kaldor 64-ingiliz merkantilizmin büründüğü Ģekil a-ticari merk. b-külçeci merk. c-sanayi merkantilzmi d-kamerallzm e-tarım merk. 65-Finansal piyasalarda aracılık yapan kiģilere ne ad verilir? a) Mudi b) Broker c) Finans elemanı d) Borsa uzmanı e) Dealer 66-geliĢmiĢ ülkelerdeki üretim ve istihdam düzeyindeki istikrarsızlıkların temeli aģağıdakilerden hangisidir? a-net ihracattaki dalgalanmalar b-tarımsal üretimin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması c-devlet harcamalarının yetersizliği d-yurtiçi yatırım talebindeki dalgalanmalar e-döviz kurlarındaki dalgalanmalar 67-spekülasyon saikiyle para talebi sabitken para arzının artması lm eğrisini nasıl etkiler a-sola kaydırır b-sağa kaydırır c-değiştirmez d-sabit hale getirir e-miktar eksenine paralel olur. 68-En iyi iktisat politikası politikasızlık politikasıdır diyen iktisatçı kimdir? A)KEYNES B)LAFFER C)PHILIPS D)LUCAS E)HANSEN

10 69-AĢağıdakilerden hangisi Merkez Bankası bağımsızlığının türlerinden biri değildir? A)Ġradi bağımsızlık B)Yasal bağımsızlık C)Fiili bağımsızlık D)Politik bağımsızlık E)Ekonomik bağımsızlık 70-beĢ yıllık kalkınma planları hangi büyüme modeli örnek alınarak hazırlanmıģtr? a-kaldor b-leontief c-horrod-domar d-örümcek ağı 71-aĢağıdakilerden hangisi ödünç verilebilir fon arzının kaynaklarından değildr? a-gelirin harcanmayan kısmı b-harcanabilir gelir c-gömüleme d-amortisman 72-Türkiyede enflasyon hedeflemesi stratejisine kaç yılında geçildi? a-2002 b-2003 c-2004 d-2005 e ))) yıllarında için enflasyon hedefi yüzde kaç belirlenmiģtr? a-2.5 b-3 c-3.5 d-4 e enflasyon hedeflemesi rejimi ilk defa hangi ülkede uygulanmıģtr? a-macaristan b-ingiltere c-abd d-yeni zellanda e-almanya 75-türkiyede uygulanan enf.hedeflemesinde kullanılan enf göstergesi hangisidir? (kaymakamlık 2007) a-gsmh deflatörü b-tüfe c-üfe d-çekirdek enf e-varlık fiyatları endeksi yılı sonu itibariyle ihracatın en yüksek olduğu ekonomik faaliyet alanı hangisidir? (kaymakamlık 2008) a-tekstil b-tütün c-kağıt ürünleri d-gıda ürünleri e-motorlu kara taģıtları

11 77-Türkiynn ihracatı ülke gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek paya sahip ülke grubu? a-bağımsız devletler topluluğu b-ekonomik işbirliği teşkilatı c-ekonomik iģbirliği ve kalkınma örgütü d-karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatı e-türkiye cumhuriyetleri 78-horrod-domar büyüme modeli ile solow büyüme modelinde ortak unsur? a-teknolojik ilerleme b-tasarruf birikimi c-ar-ge harcamaları d-bilgi e-kamusal alt yapı yatrımları 79-monopolcü rekabet teorisine göre dıģ ticaret nasıl açıklanır? a-malların homojen olmasıyla b-endüstriler arası ticaretle c-endüstri içi ticaretle d-malların standart olmasıyla 80-neo-klasiklere göre her üretim faktörü rekabet Ģartları altında üretime yapmıģ olduğu marjinal katkı oranında pay alır ifadesi hangsiyle ifade edilir? a-euler denklemi b-tunç kanunu c-paraşüt kuramı d-faiz ikilemi e-solow ayrıştırımı 81-devletçilik uygulamalarınn temel finansörü kimdir? a-tc merkez bankası b-sümerbank c-osmanlı bankası d-türkiye sınai kalkınma bankası e-halkbank 82-kamu harcamalrındaki artıģın verimlilik artıģı olmadan giedi fiyatlarında meydana gelen artıģa bağlayan iktisatçı aģağıdakilerden hangisidir* a-adam smith b-baumal c-rostow d-keynes e-pigou 83-aĢağıakilerden hangisi devalüasyonun baģarı koģullarından değildir? a-ihracat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı. b-ithalat malları talep esnekliği 1'den büyük olmalı c-ülkede enflayonist eğilim olmamalı d-ülkede deflasyonist eğilim olmamalı e-ulusal para aģırı değer kaybetmeli 84-klasik sistemde temel makroekonomik hedef nedir? a-istikrarlı büyüme b-fiyat istikrarı c-dıģ denge d-tam istihdam e-gelir dağılımında adalet

12 85-aĢağıdakilerden hangisi 1929 büyük bunalımla ilgilidir? a-enflasyon b-stagflasyon c-resesyon d-konsolidasyon e-revalüasyon 86-Menkul değerlerin ilk kez çıkmıģ oldukları piyasaya ne ad verilir? a) Birincil piyasa b) Finans piyasası c) Para piyasası d) Sermaye piyasası e) Menkul değer piyasası 87-Ücret oranındaki yükseliģi, iģgücü veri iken sermayedeki artıģa ya da sermaye veri iken iģgücündeki azalıģa bağlayan iktisatçı aģağıdakilerden hangisidir? a)j.s. Mill b)j.b. Say c)j.m. Keynes d)a. Marshall e)d. Ricardo 88-aĢağıdakilerden hangisi açık finansman yapılmasınn keynesci gerekçesi olarak gösterilir a-fisher etkisi b-haavelmo-gelting teoremi c-peacock-shaw yaklasımı d-mccallum kuramı e-ricardocu denklik teoremi 89-aĢağıdakilerden hangisi kıtlık rantınn yabancı ihracatçıya gitmesine neden olan bir dıģ tic.kısıtlaması türüdür? a-gönüllü ihracat kısıtlaması b-ithalat kotaları c-gümrük tarifesi d-damping e-ihracat tarifesi 90-Denge fiyatının, arz ve talebin kesiģtiği noktada oluģacağını ileri süren kanun aģağıdakilerden hangisidir? a)arz kanunu b)talep kanunu c)fiyat kanunu d)piyasa kanunu e)denge kanunu 91-aĢağıdaki para politikası araçlarından hangisinn yapısal iģsizliğe yol açma olasılğı yüksektr a-açık piyasa işlemleri b-selektif kredi denetimi politkası c-zorunlu karşılık polit. d-reeskont polt. e-ithlat teminat oranları 92-kısa vadeli fon oranlarının yükseltilmesi,uzun vadeli faiz oranlarınn düģürülmesini öngören politika hangisidr? a-açık finansman politikası b-ikiz açık yaklasımı c-twist poliika d-faiz arbitarjı e-üçlü açmaz

13 93-enflasyon sürecinde devletin faizsiz yükümlülüklerinn enflasyon oranı kadar azalması hangisiyle ifade edilir a-hoş olmayan monetarist aritmatik b-tobin vergisi c-enflasyon vergisi d-olivera-tanzi e-negatif vergileme teorisi 94-Monetarislere göre, aģağıdakilerden hangisinin kısa dönemde Phillips eğrisini sola doğru kaydırması beklenir? A) Devlet harcamalarında bir azalmanın B) Beklenen enflasyon oranında bir düģüģün C) Vergilerde bir artışın D) İhracatta bir azalmanın E) Para arzında bir azalmanın 95-AĢağıdakilerden hangisi cari iģlemler kaleminde yer almaz A) Hizmet ihracatı B) Ülkedeki yabancı özel varlıklardaki değiģme C) Net yatırım geliri D) Net transfer ödemeleri E) Mal ithalatı 96-fFirma maliyetlerinin endüstri arzının geniģlemesi sonucunda yukselmesı nasıl adlandırılır? a) dışsal ekonomiler b)içsel ekonomiler c)dışsal eksi ekonomiler d)ölçek ekonomileri 97-hangisi denk bütçe çarpanını ifade eder? a-uyarılmış çarpan b-haavelmo teoremi c-harcama çarpanı d-politika karması e-etkisiz çarpan 98-klasiklere göre fiyatlar genel düzeyi neye bağlıdır? a. toplam talep b. toplam arz c. ekonomi tam istihadamda olduğu için fiyatlar genel düzeyi sabittir d. piyasaların temizlliği varsayımı gereği fiyatlar genel düzeyi sabittir e. hiçbiri 99-Döviz piyasalarında yapılan alıģ ve satıģlarda belirlenen ve her gün kambiyo fiyat cetvelleri ile ilan edilen döviz fiyatlarına ne ad verilir? a) Ödemeler dengesi b) Gerçek kur c) Döviz kuru d) Düz kur e) Belirlenmiş fiyat 100-klasiklere göre ort.fiyat düzeyinn iki katına çıktığında arz edilen mal ve hizmet miktarı nasıl değiģir? a-%50 azalır b-%100 azalır c-değiģmez d-%50 atar e-%100 artar

14 101-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüģü hangi düģünce okulu tarafından ortaya atılmıģtr a-yeni klasikler b-post keynesyenler c-yeni keynesyenler d-monetaristler e-avusturya okulu 102-hoĢ olmayan monetarist aritmetik görüģünü ortaya atan iktisatçılar? a-firreadman-savvage b-sergent-wallace c-pigou-dalton d-fisher-marshall e-carry-list 103-faiz haddi ve yatırım arasındaki iliģkinn yönü aģağıdakilerden hangisinde aynıdr a-fiyatlar genel düzeyi-toplam talep b-milli gelir-yatırım c-harcanabilir gelir-tüketim d-milli gelir-ithalat e-faiz-tasarruf 104-aĢağıdaki kuruluģlardan hangisi para politikasınn yürütümünü sağlar a-uluslar arası para fonu b-dünya tic.örgütü c-oecd d-avrupa merkez bank. e-nafta 105-ihtiyat güdüsüyle para talebini ortaya atan iktisatçı a-pigou b-marshall c-say d-simith e-ricardo 106-dünyada ilk merkez bankası nerde kurulmuģtur a-fransa b-abd c-ingiltere d-italya e-hollanda 107-para kime göre lüks maldır a-pigou b-friedman c-simith d-keynes e-lucas 108-hangisi toplam talep üzerinde doğrudan etkide bulunmaz a-faiz oranlarındaki değişmeler b-kamu harcamalarındaki değişmeler c-para arzındaki değişmeler d-üretim hacmindeki değiģmeler e-vergi oranlarındaki değişmeler

15 109-faiz haddini piyasa faiz haddi ve doğal faiz haddi diye ayıran iktisatçı? a-keynes b-hicks c-simith d-wicksell e-fisher 110-statik denge analiziyle ilk hangi iktisatçılar ilgilenmiģtr a-fizyokratlar b-neo klasikler c-merkantilistler d-klasikler e-keynesyenler 111-uzun vadeli menkul kıymetlerin faiz oranıyla kısa vadeli m.kıymetlerin faiz oranı arasında oluģan faiz farkını nedir? a-spread b-röpor c-varant d-forward e-valör 112-Devlet tahvillerinin anti-enflasyonist politika aracı olarak halka satılması durumunda likiditeyi en fazla kısan iģlem aģağıdakilerden hangisidir? a) Tahvillerin taksitli alışverişlerde kullanılması b) Tahvillerin değişim aracı olarak kullanılması c) Tahvillerin ihalelerde teminat olarak kullanılması d) Tahvillerin bankalara iskonto ettirilmesi e) Tahvillerin kiģi ve firmaların portföyünde saklanması 113-kalkınmann büyük itiģle baģlatılabileceğini öne süren iktisatçı? a-nurkse b-levis c-rodan d-rostow e-fleming 114-içsel büyüme kuramına göre yeniliğin gerçekleģmesi aģağıdakilerden hangisine bağlıdır? a-emek verimliliğinde artış olması b-tam rekabet şartlarınn geçerli olması c-monopolistik piyasa koģullarınn geçerli olması d-üretimde pozitif dışşallık olgusunn görülmsi e-ithalatın artması 115-aĢağıdakilerden hangisi insani kalkınma endeksinn değiģkenlerinden biri değildr a-ortalama yaşam süresi b-ortalama eğitim süresi c-satın alma gücüne dönüştürülmüş gelir d-barınma olanakları e-yetişkin okur yazar oranı 116-Açık bir ekonomide fiyatlar ve diğer değiģkenler sabitken, kısa dönem faiz oranlarının artması sonucu aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? A- Yerli para değer kaybeder ve toplam, talep azalır B- Yerli para değer kaybeder ve toplam talep artar

16 C- Döviz talebi artar D- Yerli para değer kazanır ve toplam talep artar E- Yerli para değer kazanır ve toplam talep azalır 117-Tekelin talep eğrisinin Ed =1 olan noktasında marjinal gelir kaçtır? A- Sıfırdır B- Negatiftir C- Sonsuzdur D- Artmaktadır E- Pozitif ve birden büyüktür 118- Durgun dönem dengesinde para hattındaki artıģ, hangi durumda enflasyonun artmasına neden olmaz? A- Para arzının artıģ hızı ekonominin büyüme hızına eģit veya altında olduğu zaman B- Ekonominin büyüme hızı döviz kutu artış hızına eşit olduğu zaman C- Para arzının artış hızı döviz kuru araş hızına eşit olduğu zaman D- Ekonominin büyüme hızı faiz oranına eşit olduğu zaman E- Ekonominin büyüme hızı para arzı artış hızından daha düşük olduğu zaman 119-Stolper-samuelson gelir dağılımı teoremı ile ılgılı olarak aģagıdakılerden hangısı dogrudur? a)serbest ticaret ulkede yasayan ınsanların tumunun yararınadır. b) serbest ticarette, ithalata rakip kesımde çalışanlar kazanır. c)korumacılıkta ıthalata rakıp kesımde çalısanlar kazanır. d) gumruk tarıfelrı uluslararası uzmanlaşmayı kolaylaştırdıgı için ulusal gelırı arttırıcı rol oynar 120-bireylerin bazılarının durumunu iyileģtirirken bazılarının durumunu kotulestıren polıtıka dğiģikliklerinin toplumsal acıdan bır ıyılesme yaratıp yaratmadıgını degerlendırmede kullanılan ölçüt aģagıdakılerden hangısıdır? a) kaldor hicks b) rawls c) bergson d) lipsey 121. AĢağıdakilerden hangisi çık Piyasa ĠĢlemleri in diğer para politikası araçlarına göre üstünlüklerinden biri değildir? A) Merkez bankasının kontrolü altında olması ve inisiyatifinin merkez bankasında olması B) Merkez bankası tarafından tam tersine çevrilememesi C) Esnekliğin olması D) Sektörler arası dengesizlik yaratılmaz. E) İdari ve bürokratik gecikmenin söz konusu olmaması 122. AĢağıdakilerden hangisi kaynak esasına göre para arzı tanımı içinde yer almaz? A) Dış varlıklar B) Net yurtiçi krediler C) Kullanılmamış özel çekme hakları D) Net diğer kalemler E) Quasi para (para benzerleri) 123. AĢağıdakilerden hangisi reel faiz formülüdür? r; reel faiz πe; beklenen enflasyon i; nominal faiz A) r = i- πe B) πe = r+i C) (1+r) = (1+i) / (1+ πe) D) (1+r) = [(1+ πe) / (1+i)] -1 E) r = i+ πe 124 AĢağıdakilerden tanımlardan hangisi urley ve Shaw YaklaĢımı ile ilgilidir? A) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece fiilen tedavüldeki para girer. B) Bu yaklaģıma göre para arzı tanımına ödeme araçları ve bunların yakın erine geçerleri girer. C) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına vadesiz mevduat ve yalnızca kredi girer D) Bu yaklaşım kredi ile parayı aynı anlamda görmektedir. E) Bu yaklaşıma göre para arzı tanımına sadece resmî mevduat girer.

17 125. AĢağıdakilerden hangisi aumol-tobin Para Talebinde Stok Kuramı ile ilgili değildir? A) Spekülatif amaçlı para talebi faiz oranları ile ilişkilidir B) Günlük iģlemler nedeniyle para talebi bekleyiģlerle iliģkilidir C) İhtiyat ve işlem nedeniyle para talebi gelir ve ilişkilidir. D) İşlem nedeniyle para talebi faiz oranlarıyla ilişkilidir E) Toplam para talebi beklentilerle ilişkilidir 126. Para nötrdür, makroekonomik değiģkenleri etkilemez düģüncesi aģağıdaki iktisat okullarından hangisinin görüģüdür? A) Keynesyen, monetarist B) Klasik, post-keynesyen C) Klasik, neo-klasik D) Keynesyen, post-keynesyen E) Rasyonel beklentiler, monetaristler Para, makro-ekonomik değikenleri etkiler ve nötr değildir önermesi; A) Klasik iktisat okulunun görüşüdür B) Rasyonel beklentiler okulunun görüşüdür C) Keynesyen iktisat okulunun görüģüdür D) Hem keynesyen hem de monetarist okulunun görüşüdür E) Monetarist iktisat okulunun görüşüdür 128. ir ekonomide, ancak öngörülemeyen para politikaları reel etkiler yaratır önermesi aģağıdakilerden hangisine aittir? A) Keynesyen ve neo klasik teori B) Keynesyen ve klasik iktisat teorisi C) Post-keynesyen iktisat teorisi D) Rasyonel beklentiler teorisi E) Monetarist iktisat teorisi AĢağıdakilerden hangisi iktar Teorisi in varsayımlarından değildir? A) Paranın dolaşım hızı sabittir. B) Paranın bir değeri yoktur, nötrdür. C) Parasal denge ve pasif finans ilkesi geçerlidir D) Paranın metalar üzerindeki en önemli etkisi meta fiyatları üzerindedir E) Parasal olgular, reel olgular üzerinde etkide bulunur Keynes göre paranın en önemli iģlevi aģağıdakilerden hangisidir? A) Ġktisadî aktörlerin karar alma süreçlerinde ve davranıģlarında temel belirleyici iģleve sahiptir. B) Ekonomi açısından hiçbir öneme sahip değildir. C) İktisadî krizleri tetikleyen en önemli saiktır. D) Yalnızca bireylerin günlük işlerini kolaylaştırır. E) Para bir örtüdür Klasik ve neo-klasik iktisat teorilerinin para kavramına iliģkin görüģleri aģağıdakilerden hangisiyle geçersiz kılınmıģtır? A) enel Teori in yayımlanmasıyla B) I. Dünya savaşının yarattığı iktisadî sorunlarla C) 1929 büyük iktisadî bunalımıyla D) Maliye politikasının öneminin artmasıyla E) Philips eğrisi analiziyle 132. Ġktisadî aktörler arasında, para politikasının uygulanmasıyla ilgili olarak simetrik bilgi söz konusu olursa, Rasyonel Beklentiler teorisine göre nasıl bir sonuç ortaya çıkar? A) Klasik iktisat teorisinin para kavramıyla ilgili öne sürdüğü önerme söz konusu olur B) Keynesyen iktisat teorisinin para ile ilgili görüşleri doğrulanır. C) Para politikaları tam olarak etkindir. D) Para politikası uygulayıcıları itibar kaybına uğrar E) Güçlü merkez bankası olmaz.

18 133. Keynes göre para arz ve talebini eģitleyen faiz oranına ne denir? A) Reel faiz oranı B) Nominal faiz oranı C) Piyasa faiz oranı D) Doğal faiz oranı E) Denge faiz oranı 134. Hicks n, Keynes n görüģleriyle klasik teorinin ilkelerini bağdaģtırarak ortaya koyduğu teorisi ne ile ilgilidir? A) IS-LM analizi B) İstihdam analizi C) Enflasyon analizi D) Faizin esnekliği analizi E) Gelir analizi 135. Keynesyen faiz teorisinde, faiz oranı; A) Para arzını para talebine eģitler B) Yatırımı tasarrufa eşitler C) Gelir seviyesini belirler D) İstihdamın seviyesini belirler E) Enflasyon oranını belirler Klasik faiz teorisinde faiz oranı; A) Gelir seviyesini belirler B) Yatırım düzeyini belirler C) Tasarruf oranını belirler D) Yatırımı tasarrufa eģitler E) Para arzı ve talebini birbirine eşitler AĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? A) IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir. B) LM eğrisi üzerindeki her noktada para talebi para arzına eģit olmayabilir. C) Keynesyen teori ile neo-klasik teori ancak birlikte ele alınırsa faiz oranı belirlenir. D) IS-LM analizinin diğer adı; neo-klasik sentezdir. E) IS-LM modeli; mal, para, tahvil ve emek piyasalarının karşılıklı etkileşimini gösterir En düģük faiz oranında para talebinin sonsuz olduğu duruma ne denir? A) Para krizi B) Enflasyonist açık C) Likidite tuzağı D) Ekonomik kriz E) Deflasyon 139. Likidite tercih teorisine göre, aģağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Faiz reel bir değişkendir B) Para talebi para arzı tarafından belirlenir C) Yatırımlar tasarruflar tarafından belirlenir D) Enflasyonu değiştiren olay para arzının sürekli artmasıdır. E) Para talebinin faiz değiģmelerine sonsuz tepki gösterdiği bölgeye Keynes sahası denir AĢağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankasının yasal organlarından değildir? A) Genel kurul B) Başkanlık C) Genel müdürlük D) Para Politikası Kurulu E) Yönetim komitesi

19 201-ilave bir brim tüketim sonucunda toplam faydada meydana gelen degiģiklik a)ölçek ekonomisidir b)ortalama faydayı verir c)engel kanunu olarak bilinir d)1.gossen yasası olarak bilinir e)talebin fiyat esneklignin tanımıdır 202 Bir ekonomide enflasyon oranı % 1 oranında artmıģsa, Fisher denklemine göre aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Reel faizler % 1 oranında artar. B) Nominal faizler % 1 oranında artar. C) Para arzı % 1 oranında artar. D) İşlem sayısı % 1 oranında artar. E) Herhangi bir değişme ortaya çıkmaz. 203 Hangisi ters para ikamesinin sonuçlarından biridir? A) Ulusal paranın değer kaybetmesi. B) Senyoraj gelirlerinde azalma. C) Paranın değer saklama fonksiyonu kaybetmesi. D) Emisyonda artıģ. E) Faiz oranlarında artış AĢagıdakilerden hangisi neo klasik okulun vergileme ile ilgili düģüncelerinden birisidir? a.sabit oranlı b.artan oranlı c.azalan oranlı d.çift vergileme e.g**ürü usulu vergileme Reel devrevi dalgalanmalar yaklaģımına göre ekonomik dalgalanmalar aģagıdakilerin hangisinde ortaya çıkacak degiģikliklerin bir sonucudur? a.potansiyel gsmh b.maliye pol. c.para pol. d.yatırım harcamaları e.tüketici tercihleri Monetaristlere göre beklenen enf oranı düģtüğünde kısa dönem philips egrisi nasıl değiģir? a.dikey hale gelir b.yatay hale gelir c.sola dogru kayar d.sağa dogru kayar e.etkilenmez. 207-Türkiye 1950 de dıģ ticarette liberalizasyon kararı almıģ ancak 1952 yılında bu karardan vazgeçmek zorunda kalmıģtır. Bunun en önemli sebebi aģağıdakilerden hangisidir? A)Dış ticaret açığının hızla yükselmesi B)Ġçeride sanayiyi koruma gereğinin ortaya çıkması C)Liberalizasyona karşı toplumsal tepkilerin çok yükselmesi D)Liberalizasyon kararı alınırken yeterli miktarda döviz olmaması 208-friedmana göre hangısı yanlıstır? a) para löküs maldır b) paranın gelir esnekliği 1.6 dır c) enflasyonun nedeni para arzındakı dalgalanmalardır d) para arzı büyüme oranı ile ilişki içersinde olmalıdır

20 209-keynesyen sistemde halkı elde para tutmaya iten faktörler hangisidir a para arzı para talebi b emek arzı emek talebi c dolaşımdaki para gsyih d milli gelir-- faiz oranı e milligelir dolaşımdaki para 210-ĠĢçi yanılma modeliyle ilgili hangisi doğrudur? A) Emek arzı gerçekleşen reel ücretin fonksiyonudur. B) Emek arzı nominal ücretin fonksiyonudur. C) Emek arzı beklenen reel ücretin fonksiyonudur. D) Emek talebi beklenen reel ücretin fonksiyonudur. E) Emek talebi beklenen nominal ücretin fonksiyonudur. 211-Solow modeline göre, durgun durum sermaye stokunun altın kural sermaye stokundan daha büyük olduğu bir ekonomide durgun durum sermaye stokunun sürdürülebilmesi için ne yapılması gerekir? A) Tüketim harcamaları arttırılmalıdır. B) Tasarruf oranları azaltılmalıdır. C) Aşınma oranları azaltılmalıdır. D) Nüfus artış hızı düşürülmelidir. E) Hiçbir şey yapılmasına gerek yoktur Para miktarıyla fiyatlar genel düzeyi aynı yönde ve aynı oranda değiģir. Bu yargıya vurgu yapan ilk iktisatçı kimdir? A) Fisher B) Marshall C) Ricardo D) Smith E) Friedman 213-Para arzı arttığı zaman tahvil talebi ve tahvil fiyatı artarken faiz oranları düģer. Söz konusu bu iliģkiyi açıklayan görüģ? A) Beklenti Etkisi B) Likidite Etkisi C) Gerçekleşme Etkisi D) Gibson Paradoksu E) Fisher Etkisi 214-Hangisi Solow Büyüme Modeline göre doğru değildir? A) Ekonomi istikrarlı bir durgun durum büyüme oranına sahiptir B) Ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir C) Ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur D) Tasarruf oranındaki artıģlar, sürekli bir büyümeye neden olur E) İşçi başına tüketimin en yüksek olduğu düzey sermayenin altın kuralı düzeyidir 215-* Tam rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren bir firmanın Marjinal Maliyeti, Marjinal Hâsılatını; SatıĢ Fiyatı da Ortalama DeğiĢken Maliyetini aģıyorsa firma kar maksimizasyonu için ne yapmalıdır? A) Fiyatı düşürmelidir B) Fiyatı yükseltmelidir C) Üretimini artırmalıdır D) Üretimini azaltmalıdır E) Cari üretim miktarını sürdürmelidir 216-A ve B gibi iki mal arasındaki göreli fiyat yapısında değiģmeler olması durumunda hangisi meydana gelir? A) Farksızlık eğrisi üzerinde yukarı kayma olur. B) Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı kayma olur. C) Bütçe doğrusu kayar ve eğimi değişir. D) Bütçe doğrusu kayar. E) Bütçe doğrusunun eğimi değişir.

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır.

Araştırmada enflasyondaki artışların nedeni para arzı ve para arzındaki artışların nedeni olarak enflasyon oranlarındaki artış kullanılmıştır. GİRİŞ Türkiye de yirmi yılı aşkındır süren enflasyon olgusu Türkiye Ekonomisi üzerinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadır. Fiyatlardaki artış olarak tanımlanan enflasyon gelişmekte olan ülkelerin

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM DIŞA AÇIKLIK VE MAKRO İKTİSAT POLİTİKASINA YENİ YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ENFLASYON DİNAMİĞİ Bu çalışmada bir ekonominin dışa açılma süreci ile o ülkede enflasyonun seyri arasındaki ilişki,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ

İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 77-96. İKTİSADİ KRİZ KURAMLARI, FİNANSAL KÜRESELLEŞME VE PARA KRİZLERİ Ömer YILMAZ * Alaattin KIZILTAN

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies

PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies PARA VE MALĠYE POLĠTĠKALARININ KOORDĠNASYONU Coordination of Monetary and Fiscal Policies Yrd.Doç.Dr. Cuma BOZKURT Gaziantep Üniversitesi, ĠĠBF, Ġktisat Bölümü ArĢ.Gör. Pelin KARATAY GÖĞÜL Dicle Üniversitesi,

Detaylı

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti

1. DI TİCARET. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, Genel anlamda, ülkeler arasında gerçekleşen. dış ticareti 11. BÖLÜM: ULUSLARARASI EKONOMİK İLİ KİLER Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, dış ticareti uluslararası finansal akımları yurtdışı sanayi yatırımlarını 1. DI TİCARET Genel anlamda, ülkeler arasında

Detaylı

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM

2-KITLIK KANUNU VE EKONOM İKTİST GİRİŞ 1-GİRİŞ 18. yy daki Sanayi devrimi soncu 1950 lerde dünya, G.Ü ve GÜ ler diye 2 gruba ayrıldı.dünya nüfusunun yarıdan fazlası GÜ de yaşamaktadır. Osmanlı sanayi devrimine ayak uyduramadığı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

hukukun temel kavramlar

hukukun temel kavramlar hukukun temel kavramlar Ünite 1 Aktif Öğrenme Testi - II 4. Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı