týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda hoþ bir seçim heyecaný yaþandý. Hacýbektaþ Belediye Salonunda 18 Nisan 2012 Çarþamba günü saat da saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþlayan CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü olaðan genel kuruluna CHP Nevþehir Ýl ve ilçeleri örgütlerinden yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda davetli konuklar, parti ilçe, belde ve köy delegeleri, Hacýbektaþ Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin katýldýðý gözlendi. Yapýlan konuþmalar sonrasýnda divan görevi Hacýbektaþ Ýlçe Seçim Kuruluna býraktý. CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkan ve Yönetim Kurulu seçimine blok liste ile iki baþkan adayý katýldý. Seçime katýlan isimler: CHP Genel Merkezi tarafýndan Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Veysel Keleþ ve yönetim kurulu asil, yedek üyeleri, il delegeleri blok listesi ile CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý yapan Bayram Ayvazoðlu ve yönetim kurulu asil, yedek üyeleri, il delegeleri blok listesi oldu. 67 CHP delegesinin oy kullandýðý seçimde 31 Ýlçe, 36 Belde ve Köy delegesi oy kullandý. Hacýbektaþ Ýlçe Seçim Kurulunun saat de açtýðý seçim sandýðýndan çýkan 67 zarftaki oylar kongre salonunda bekleyen partililer huzurunda sayýlmaya baþlandý. Sayým sonucunda CHP Ýlçe baþkanlýðýna aday olan Veysel Keleþ ve yönetim listesi için 33 oy, Bayram Ayvazoðlu ve yönetim listesi içinde 33 oy çýktýðý tespit edildi. 19 Nisan 2012 Perþembe günü saat te Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnca yapýlan kura çekiminde; kura torbasýndan kura çekimi yapan Veysel Keleþ in Boþ çekmesi sonucu CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþtanlýðýný Bayram Ayvazoðlu nun kazanmýþ olduðu tutanaðý tutularak baþarý dilendi. Sulucakarahöyük Gazetesi olarak Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkanlýðýný kazanan Bayram Ayvazoðlu ve yönetim kuruluna baþarýlar dileriz. Bu güne kadar CHP Hacýbektaþ Ýlçe yönetiminde yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý ve birlik beraberlik mücadelesi için emekli öðretmen Veysel Keleþ Baþkanýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Antep te bir doktorun, bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Ülkenin dört bir yanýnda binlerce emekçi saldýrýya tepki gösterdi Antep te göðüs cerrahisi uzmaný olarak görev yapan Dr. Ersin Aslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Türk Tabipler Birliði'nin çaðrýsýyla 19 Nisan günü "þiddete karþý" 1 günlük grev kararý alan saðlýk çalýþanlarý, bugün de ülkenin dört bir yanýnda eylemler gerçekleþtirdi. Erzincan ýn Üzümlü Ýlçesi Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevi vatandaþlara yönelik hakaret içeren yazýlarýn yazýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Kartal da yaþayan Alevi vatandaþlar olayýn kýsa sürede aydýnlatýlmasý için topladýklarý 8 bin 500 imzalýk dilekçeyi Erzincan Valiliði ne sundu. 29 Mart günü Erzincan a 30 kilometre uzaklýktaki Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevilere yönelik hakaret içeren yazýlmýþ olayla ilgili savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtý. Yapýlanlarýn bir oyun olduðunu ifade eden köy sakinleri Erzincan da Alevi- Sunni ayrýmý yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde yaþadýklarýný ifade etmiþlerdi. KAPADOKYA bölgesinde, geleneksel sanatlar üzerine bir yýldýr çalýþma sürdüren 'Geleneksel Türk Sanatlarý Kültür Merkezi Projesi', Nisan tarihleri... Gülþen Ýþeri Bu yýl ikincisi düzenlenen Grup Yorum un Baðýmsýz Türkiye Konseri dün Bakýrköy Halk Pazarý nda gerçekleþti Konsere Türkiye nin dört bir yanýndan gelen yüzbinlerce kiþi akýn etti; Anadolu'nun dört bir yanýndaki iþçilerin, öðrencilerin, yoksullarýn; hatta yabancý ülkelerde yaþayan Türkiyelilerin katýlýmýnýn amaçlandýðý konser Bakýrköy Halk pazarýný týklým týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý 1961 Anayasasý ile koruma altýna alýnmýþ olan orman ve orman niteliðindeki alanlarýn 1982 Anayasasý nda kýsmen korumasýz býrakýlmasý ve daraltýlmasýna dair hükümlerin yer almasý, günümüze deðin pek çok tartýþmayý beraberinde getirmiþtir. Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra "2B alanlarý" olarak bilinen "orman vasfýný yitirmiþ araziler"in satýþý için, konuyu...

2 Bugüne kadar yapýlan teþvikler, esas olarak iki önemli noktada iþlev gördü. Birincisi kriz dönemleri veya iþçi hareketinin yükseldiði konjonktürde kârlarýn gerilemesine karþý kritik bir iþlevi oldu. Ýkincisi sermayeler arasý rekabette bazý sermaye gruplarýna avantaj saðladý. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) hükümeti hazýrlýk sürecine sermaye temsilcilerinin de katýldýðý, yeni ekonomik fiziki teþvik sisteminin ana hatlarýný açýkladý. Yeni teþvik sisteminin öncekilerden farký, çok kapsamlý olmasý ve belli miktardaki hemen her tür ve sektördeki ekonomik yatýrýmýn, sanayiden, tarýma, özel okuldan hastaneye kadar teþvik edilmesi. Ayrýca hemen bütün fiziki teþvik unsurlarý bu sistemde devreye sokuluyor: Vergi, sosyal güvenlik primi, faiz, dolaylý kredi, arazi, yer tahsisi... Devletin saðladýðý fiziki ve fiziki olmayan (standart dýþý üretime, sigortasýz istihdam ve benzeri uygulamalara göz yumma) teþvikler, her zaman Türkiye'de (ve dünyada) sermayenin birikiminin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Teþvikler, esas olarak iki önemli noktada iþlev gördü. Birincisi özel sektörün tümü için, özellikle kriz dönemleri veya iþçi hareketinin yükseldiði konjonktürde, kârlarýn gerilemesine karþý kritik bir iþlev görmesi. Ýkincisi sermayeler arasý rekabette bazý sermaye gruplarýna avantaj saðlamasý. Belirtmeliyiz ki teþviklerin, sermaye birikiminin ve rekabetin evrensel yasalarýný deðiþtirme gibi bir rolü olamaz, olmamýþtýr da. Fakat sermaye birikiminin genel eðilimini, hýzýný, zaman zaman istikametini de önemli ölçüde etkilemiþtir. Yeni teþvik sisteminin detaylarý henüz belli deðil ama gerek bütün sektörleri kapsamasý bakýmýndan, gerekse belli bir miktarda hemen her yatýrýma ek avantajlar sunduðu için sermaye birikim hýzýna belli bir ivme katacaðýný söylemek abartý olmaz. Teþvik sisteminden yararlanmak için baþvuran her þirketin yatýrým yapmayacaðýný, küçümsenmeyecek bir kýsmýnýn arazi, arsa, vergi avantajlarýndan yararlanmak istediðini daha önceki uygulamalardan biliyoruz. Ama özellikle sanayi þirketlerinin önemli bir kýsmý rekabetin evrensel yasalarýnýn baskýsý altýnda, 'daha fazla büyümek' zorundalar ve bunu saðlamak için gerçekleþtirmek zorunda olduklarý yatýrýmlarýný 'yeni teþvik sisteminin yol göstericiliði' çerçevesinde yapmaya yöneleceklerdir. Bunun yaný sýra yeni teþvik sisteminin, yerli ve uluslararasý pek çok sermayedarý 'yeni yatýrým' yapmak için cezbedeceði de muhakkak. "Taþeron sistemi" yaygýnlaþacak Bu noktada 'yeni teþvik sisteminin yol göstericiliði' iþçiler, sendikalar, kamu çalýþanlarý kýsaca çalýþma hayatýnýn bütünü için büyük önem taþýyor. Çünkü teþvik sisteminin görünür amaçlarýndan biri iþsizliði azaltmak, yani istihdamý artýrmak. Ama teþvik sistemi artan yatýrýmlara baðlý olarak istihdamý belli ölçüde artýrýrken, 'düþük ücretli, iþ güvencesiz ve taþeron sistemi'nin yaygýnlaþmasýna neden olacak. Bu sonucu, teþvik sisteminde sigorta, gelir vergisi biçimindeki fiziki desteklerin asgari ücret temel alýnarak yapýlacak olmasýndan, istihdam garantisinin verilmemesinden ve kamu sektörünün altyapý yatýrýmlarýný taþeron sistemiyle yapmaya devam edecek olmasýndan anlayabiliyoruz. Diðer yandan, 2001 krizinden sonra emek sürecinde oluþan 'sabit sermaye-ücretli çalýþan (deðiþmeyen sermaye) dengesi' de buna iþaret ediyor. Þöyle, 2001 Þubat ekonomik krizinden sonra ücretlerin reel olarak keskin düþüþüne, çalýþma sürelerinin fiilen uzamasý, kitlesel iþten çýkarmalar ve 'emek yoðunluðu'nun artýþý eþlik etti. Bunun anlamý, 'daha düþük ücretle, daha az iþçiyle, daha çok ürün üretilmesi' demekti. AKP iktidarý emek sürecindeki bu yeni dengeyi gayet baþarýlý biçimde korudu hatta ileriye götürdü krizinde bu süreç, verilen ek teþviklerle (kýsa çalýþma ödeneði, gelir vergisi ve sigorta prim desteði vb) tahkim edildi. Özel sektör, sabit sermaye yatýrýmlarýný emek sürecindeki bu eðilimi dikkate alarak gerçekleþtirdi. AKP iktidarýnda iþ güvencesinin zayýflamasýnýn, taþeron sisteminin yaygýnlaþmasýnýn, iþ güvenliðinin en sýradan kurallarýna dikkat edilmemesinin arka planýnda iþte bu süreç var. Asgari ücret ortalama ücret olacak Þimdi, yeni teþvik sisteminin hýzlandýracaðý sermaye birikimi, yeni istihdam artýþýna yol açtýkça, Türkiye çalýþma hayatýnda iþ güvencesizliði daha çok yaygýnlaþacak, asgari ücret, Türkiye emekçilerinin ortalama ücreti olmaya doðru daha fazla ilerleyecek ve iþ güvenliði daha fazla sorun haline gelecek. Ve ayrýca teþvik sisteminin özel sektöre doðrudan (maddi kaynak aktarýlmasý) ve dolaylý (vergi ve sigorta prim gelirlerinden mahrum olunmasý) kaynak aktaracak olmasý devlet bütçesinden eðitim, saðlýk sosyal sigorta ve diðer sosyal ve sosyal-alt yapý yatýrýmlarýna daha az kaynak ayrýlmasýna yol açacak. Hatta yeni vergiler ve zamlarla teþvikler için aktarýlan kaynaklarýn telafisi yoluna da gidilebilecek. Dolayýsýyla teþvik sisteminin finansmaný da emekçilerden saðlanacak. Ýþçi hareketinin en organize örgütleri sendikalarýn bu sürece karþý bir tutum almalarý, iþçi tabanýný ve kamuoyunu doðrudan bilgilendirmeleri gerekmiyor mu? Sendikalarýn tüzüklerinde yalnýzca üyelerinin deðil bütün çalýþanlarýn çýkarlarýný ifade etme hükmü yok mu? Ve hatta 12 Eylül artýðý Sendikalar Kanunu bile, sendikalarý iþçilerin ortak çýkarlarýný savunduðunu dolaylý olarak kabul etmiyor mu? Sendikalarýn bu 'teþvik sürecine' aktif olarak dahil olmalarý süreci emeðin lehine deðiþtirecek bir mevzi elde etmeleri gerekiyor. Hiç kuþkusuz 'sosyal diyalog' ile deðil. Eðer sosyal diyalog yolu kullanýlacak ise bunu lütfen, tabandaki iþçilerle bað kurmak için kullanmalýlar. Diðer yandan kýdem tazminatý hakkýnýn korunmasý, esnek istihdamýn (özel istihdam bürolarý gibi) engellenmesi gibi acil sorunlarýn teþvik sürecinde yeni istihdam edilen iþçiler iþ güvencesiz kaldýklarý sürece tam bir çözüme kavuþamayacaðýný hatýrda tutmak gerekir. Sendikalarý yöneten sendika bürokrasisi kendi çýkarlarýna halel gelmediði sürece, emek sürecindeki olumsuzluklara karþý ne geçmiþte harekete geçti, ne de bugün harekete geçecek. Bunu deneyimlerimizden biliyoruz. Ama sendikalar harekete geçmeden çalýþma hayatýnýn bütününü dolaysýz olarak ilgilendiren deðiþimlerin durdurulmasý da mümkün görünmüyor. Sendikalarý yalnýzca, emeðin sýrtýna yapýþmýþ bürokrasi mi harekete geçirebilir. Hayýr, tabandan yükselen öncü iþçilerin rehberlik yaptýðý gerçek iþçi hareke ide bunu saðlayabilir. Yeni teþvik sistemine karþý aþaðýdan yukarýya doðru iþçi hareketinin hareketlenmesi bir yandan çalýþma hayatýnda yeni kazanýmlarýný kapýsýný açarken, diðer yandan sendikalara çöreklenmiþ sendika bürokrasisinin fýrlatýlýp atýlmasý için de bir fýrsat olabilir. Bu sendikalarýn gerçek iþlevine kavuþmasý için de zorunlu bir süreç. * Erhan Bilgin, Ýktisatçý ve sosyal politika uzmaný. BÝA Haber Merkezi Antep te bir doktorun, bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Ülkenin dört bir yanýnda binlerce emekçi saldýrýya tepki gösterdi Antep te göðüs cerrahisi uzmaný olarak görev yapan Dr. Ersin Aslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Türk Tabipler Birliði'nin çaðrýsýyla 19 Nisan günü "þiddete karþý" 1 günlük grev kararý alan saðlýk çalýþanlarý, bugün de ülkenin dört bir yanýnda eylemler gerçekleþtirdi. Ankara Antep'teki cinayete Ankara'daki saðlýk emekçileri de güçlü bir biçimde tepki gösterdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde baþlayan eyleme yaklaþýk 2 bin saðlýk emekçisi katýldý. Yasta olduklarý için yürüyüþlerini slogan atmadan gerçekleþtiren emekçiler ellerinde "Hükümet sorumlu davran, þiddeti durdur" ve "Saðlýkta þiddet istemiyoruz" yazýlý dövizler taþýdý. Saðlýk Bakanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda ilk sözü Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Genel Baþkaný Çetin Erdolu aldý. Öfkeli olduklarýný belirten Erdolu, yaþanan cinayetlerin sorumlusunun AKP olduðunun altýný çizdi. Saðlýk örgütleri adýna ortak basýn açýklamasýný ise Ankara Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Özden Þener okudu. Kadýn cinayetlerinin arttýðý, Pozantý vakasýnýn yaþandýðý, hapishanelerin gazeteci ve siyasetçilerle dolup taþtýðý, aðzýný açana cop, su, biber gazýyla müdahale edildiðini söyleyen Þener, þiddetin meþrulaþtýrýldýðýný vurguladý. 'Memnun edemediði için öldü!' Dr. Ersin Aslan'ýn "memnun etme becerisi noksanlýðý ndan öldüðünü ifade eden Þener, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ýn Saðlýk hizmetlerinde saðlanan yüzde 76 lýk vatandaþ memnuniyetinde, saðlýk çalýþanlarýnýn alýn terinin büyük yeri olduðu unutulmamalýdýr sözlerini hatýrlattý. Þener, týp fakültelerinde hasta iyileþtirmeyi öðrendiklerini, hasta memnun etmeyi öðrenmediklerini söyledi. 'Olmayaný pazarlýyorlar' Þener, Ankara Tabip Odasý'nýn geçtiðimiz yýl hekimler arasýnda yaptýrdýðý bir ankete de deðindi. Hekimlerin yüzde 84'ünün hastalarýna iyi saðlýk hizmeti veremediðini düþündüðünü açýklayan Þener, Burada bir gariplik var. Hekimler 'iyi saðlýk hizmeti veremiyoruz' diyor ama halk memnun! Ýþte biz buna pazarlama baþarýsý diyoruz dedi. "Akdað istifa" sloganlarýnýn atýldýðý açýklama yarýn bir günlük greve çýkýlacaðýnýn ilan edilmesi ile son buldu. Saðlýk emekçileri, açýklamanýn ardýndan yine sessiz bir biçimde hastanelerine döndü. Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen yaklaþýk 500 kiþi, 16 Nisan günü Güvenceli Ýþ Ýnsanca Yaþam çadýrýný kurmak isteyen Dev Saðlýk-Ýþ üyelerine yapýlan polis saldýrýsý ile bir hekimin öldürülmesini protesto etti. Hastane bahçesinde toplanan saðlýk emekçileri adýna Dev Saðlýk-Ýþ Kocaeli Bölge Temsilcisi Talat Tunç basýn açýklamasýný okudu. Tunç, saldýrýlarý kýnadýklarýný ve çadýr eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Tunç un ardýndan Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlisi Kuvvet Lordoðlu, yaklaþýk 30 öðretim görevlisi adýna bir açýklama yaptý. Kocaeli SES ve Kocaeli Tabip Odasý adýna yapýlan açýklamalarýn ardýndan eylem sona erdi. Mersin Aslan'ýn öldürülmesine bir tepki de Mersin'den geldi. SES Mersin Þubesi ve Mersin Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen basýn açýklamasýnda ilk sözü SES Mersin Þube Baþkaný Selman Günbat aldý. Günbat, Saðlýkta Dönüþüm sistemi ile saðlýk alanýnýn kâr amacýyla piyasaya terk edildiðini, hasta ve hekimlerin karþý karþýya getirildiðini söyledi. Bunun sonucunun daha fazla þiddet ve ölüm olduðunu belirten Günbat, sözlerini "Saðlýkta dönüþüm, yani bize göre saðlýkta yýkým ile getirilen performans sistemi ölüm demektir" cümleleriyle tamamladý. Günbat'ýn ardýndan Mersin Tabip Odasý da bir açýklama yaptý. Son yýllarda saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlarýn arttýðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada þu sözler sarf edildi: "Þiddet ve saldýrýlarý görmezden gelemeyiz. Þiddet ve ölüm yaný baþýmýzda bizi bekliyor. Bu sorunun çözümü için omuz omuza olmak zorundayýz. Bundan sonra her hekime yapýlan saldýrý bize yapýlmýþtýr. Çalýþma koþullarýmýzýn daha iyi hale getirilmesi için yarýn bir günlük greve gidiyoruz". Sendika.Org/ Ankara/Kocaeli/Mersin 18 Nisan 2012

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Üniversitesi nin kuruluþunun 5. Yýl Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda Uluslararasý Âþýklar Þöleni 17 Nisan 2012 Salý günü akþam gerçekleþti. Nevþehir Üniversitesi merkez yerleþke içerisinde 17 Nisan 2012 Salý akþamý saat da düzenlenen þölene; Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yusuf Kaya, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail Ördü, Nevþehir Karoserciler, Marangozlar ve Aðaç Ýþleri Odasý Baþkaný Ramazan Korkmaz, Erzurum Âþýklar Derneði Baþkaný ve Âþýk Selamý Yaðar, Âþýklar; Erol Þahiner, Mustafa Aydýn, Temel Turabi ve Adem Aydýner, Þairler; Ozan Ýnci, Sergül Vural,, Ayþe Paslanmaz, Mustafa Firengiz, Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öðrencilerin yaný sýra kalabalýk bir izleyici katýlýmý vardý. Þölenin açýlýþ konuþmasýný yapan Nevþehir Üniversitesi Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Özden Taþgýn, Nevþehir Üniversitesi olarak kuruluþumuzun 5. Yýlý Kutlamalarý münasebetiyle düzenlemiþ olduðumuz Âþýklarýn telinden ve dilinden Nevþehir ana temalý, uluslararasý âþýklar ve þairler þölenimize hoþ geldiniz. Aþýklýk sazlý telden, sazsýzda dilden doðaçlama yoluyla yapýlan, bu milletin öz kültüründen çýkmýþ bir gelenektir. Bu geleneðin yaþatýlmasýnda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç a Türk Kültürü ve Aþýklar adýna teþekkür ediyorum dedi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, Üniversitemizin kuruluþunun 5. yýl dönümü kutlamalarý vesilesiyle Erzurum dan, Ankara dan, Bursa dan, Sarýkamýþ tan ve Almanya dan buralara gelerek aramýzda bulunan çok deðerli Aþýklarýmýza, ozanlarýmýza ve þairlerimize þahsým ve üniversitem adýna teþekkür ediyorum. Buraya gelerek düzenlenen geceye renk kattýnýz. Ýnþallah nice yýllarda hep birlikte oluruz diye konuþtu. Geceye katýlan þairlerin okuduklarý birbirinden güzel þiirlerinin yaný sýra Aþýklarýn gerçekleþtirdikleri atýþma, güzelleme, deyiþ gibi birbirinden güzel doðaçlamalarýnýn yaný sýra geceye katýlan misafirlerden aldýklarý ayak ile geceye renk katarak bol alkýþ aldýlar. Gece daha sonra düzenlenen plaket töreni ve hatýra fotoðraflarýnýn çekilmesiyle son buldu. Acý haberini kuzenden aldým Yýkýldým oraya çaresiz kaldým Dermaným kesildi ölüyom sandým Seni benden aldý Allahlým oðul Acýlarýn gitmez benim içimden Kayýp ettim saðlýðýmdan gücümden Saðlýk haberini alacaktým hekimden Ölüm haberini verdiler oðul Ýnanmadým dedim yalandý Ýçim acýdý yüreðim yandý Yollar uzadý dünyam karardý Mahþere dek yanarým oðul Otuz beþ yaþýnda daha çok gençtin Derdin neydi oðul ölümü seçtin Yaþamý severdin neden vazgeçtin Bu hale sokanlar sürünsün oðul Deste anan baþucunda aðlýyor Yüreðim yanýyor içim kanýyor Bacýlarýn geleceksin sanýyor Bir daha seni göremem oðul Deste KARAGÜL Yavrularýný yitiren bütün anneler için yazdým. 300 m 2 Bodrum ve çok amaçlý salonu, 600 m 2 Bahçe, müstakil mutfaðý olan Çarþý içi eski pazaryeri Bektaþ Efendi Türbesi yaný Misafirhane acilen satlýktýr. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN KAPADOKYA bölgesinde, geleneksel sanatlar üzerine bir yýldýr çalýþma sürdüren 'Geleneksel Türk Sanatlarý Kültür Merkezi Projesi', Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak 'Kapadokya Geceleri Festivali' ile sona erecek. Proje ve bu proje kapsamýndaki festival, Avrupa Birliði Türkiye Sivil Toplum Diyaloðu 2'nci kültür sanat Programý çerçevesinde, AB Türkiye eþfinansman desteði ile Centre Recherches Theatrales Saint Blaise (Paris, Saint Blaise Tiyatro Araþtýrmalarý Merkezi) ve Kapadokya Kültür ve Turizm Derneði (Nevþehir) ortaklýðýnda gerçekleþiyor. Proje süresince þimdiye dek geleneksel çocuk oyunlarýndan, eski düðün geleneklerine, halk edebiyatýndan, türkülere kadar geniþ bir alanda kaybolmaya yüz tutmuþ baðlarý ve kuþaklar arasýndaki aktarýmý canlý kýlmak üzere pek çok çalýþma yapýldý. Festivalin sanat yönetmenliðini CRT St. Blaise ekibinin de kurucusu olan Ali Ýhsan Kaleci üstlenirken, yerel, ulusal ve uluslararasý düzeyde farklý disiplinlerden gelen sanatçý, akademisyen ve araþtýrmacýlar biraraya gelecek. Festivale Yunanistan ve Azerbaycan ýn da katýlacaðý belirtildi. Sulucakarahöyük/DERÝNKUYU Hüseyin KAÝM Nevþehir in Derinkuyu ilçesi belediye tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonrasýnda daha temiz ve daha saðlýklý içme suyuna kavuþacak. Derinkuyu Belediye Baþkaný Ahmet Balcý yaptýðý açýklamada Derinkuyu ilçesinin daha önceleri aylýk 28 Bin lira gibi bir elektrik faturasý ödediðini yeni yapýlan su deposu ile bu faturanýn daha da azalacaðýný söyledi. Balcý, "Derinkuyu Belediyesi olarak ilçemize gelen su için elektrik faturasý 28 bin lira gibi aylýk bir para ödüyorduk. Þuanda yapýlan su deposu sayesinde bu rakamý daha da aþaðýlara çekiyoruz. Þuan Derinkuyu ya gelen içme suyunda arsenik oraný 6.7 iken yeni yapýlan su deposu ile bu oraný 3.55 e kadar düþürüyoruz. Yani þunu diyebilirim Derinkuyu daha saðlýklý, berrak bir içme suyuna kavuþacak. Bizlerin bu çalýþmasý þuan tüm hýzýyla devam ediyor yaklaþýk 45 gün sonra su depomuzdan halkýmýza daha saðlýklý bir su ile hizmet vereceðiz." dedi.

4 Sigaranýn zararlarýný hepimiz biliyoruz. Akciðer ve kalp damar hastalýklarý yaný sýra idrar kesesi kanserinden orta kulak iltihabýna kadar pek çok hastalýðýn baþlatýcýsý ya da tabloyu aðýrlaþtýran etken. Ama bunu çok yavaþ yaptýðý için, sigara üretimi de pek çok ülkenin ulusal gelir dilimin önemli bir parçasý, milyonlarca ailenin geçim aracý olduðu için yasaklanma ya da kullanýmýný azaltmak için ciddi bir çaba içinde olan yok. Hepimiz gençliðimizin bir anýnda, büyüdüðümüzü hissetmek, eðer karþý çýkýlýyorsa bir karþý çýkýþ davranýþý olarak, ya da arkadaþlarýmýz tarafýndan kabul edilmek için, isteklerimizin sürekli engellemesinin yarattýðý boþluðu ve enerjiyi harcamak için sigaraya baþladýk. Üniversiteye ilk baþladýðým yýl yurt kantinin de birbiriyle yeni tanýþan öðrencilerin kýsa sürede konuþacaklarý konu bittiðinde birlikte yaptýklarý bir iþti sigara içmek. Loþ kantin ýþýðý okumaya izin vermiyor. Ders çalýþma odalarýna ise çay alýnmýyordu. Yattýðýmýz odada da yatma saatleri dýþýnda kalamýyorduk. Bu koþullarda sigara içmek bir þey yapmak olarak girdi benim yaþamýma. Bir sosyalleþme, sosyal ortamda zaman geçirme aracý olarak. Kantinde ya da herhangi bir yerde hiçbir þey yapmadan oturmak rahatsýz ediyor, ama sigara içerek oturmak rahatsýz etmiyordu. Böylece psikolojik ve sosyal baðýmlýlýðýmýz oluþtu/oluþuyor. Tütünün içinde bulunan nikotin maddesi vücudumuzda üretilen bir madde. Uyanýklýðý saðlama, dikkat yoðunlaþtýrma gibi zihinsel süreçlerde etkili. Sigara içtiðimizde aldýðýmýz nikotin, vücudun nikotin üretimini baskýlýyor ve ihtiyaç duyduðumuzda vücudumuzda nikotin olmadýðý için sigara içme isteði duyuyoruz. Nasýl vücudumuzun günlük enerji gereksinimi karþýlamak için yemek yiyorsak nikotin ihtiyacý için de sigara içmemiz gerekiyor. Tütünün yarattýðý bu fiziksel baðýmlýlýk geri dönüþümsüz deðil. Sigarayý býraktýktan sonra ilk beþ gün vücut nikotinsiz kalýyor ama 5. günden itibaren nikotin üretmeye baþlýyor. Nikotin üretimi 40. günde yeterli düzeye ulaþýyor. Sigaranýn yarattýðý bu iki düzeyde baðýmlýlýk var. Bir de nikotin kendiliðinden çalýþan organlarýmýzýn çalýþmasýný biraz arttýrýyor ve buna baðlý olarak günde K.kalorilik bir enerji tüketimi oluyor. Bu durumda da sigarayý býrakanlar ilk bir ay içinde birkaç kilo alýyorlar. Yedikleri artmasa bile bu miktardaki enerji eskisi gibi kullanýlmadýðý için kiloya dönüþüyor. Nikotin salgýsý açlýk duygusunu engelleyerek tokluk duygusu yaratýyor. Sigarayý býrakan kiþiler eskisine göre daha sýk acýktýklarý için de daha çok yiyip kilo alýyorlar. Pek çok kiþinin özellikle kadýnlarýn sigarayý býraktýktan sonra tekrar baþlama nedenleri bu kilo alma.. Sigarayý býrakmaya karar verin Sigarayý býrakmak için bir gün saptayýn. Bu kendinizi ve çevrenizi hazýrlamanýz için önemli. Bu dönemde sigara içme aralýðýnýz uzatýn. Sigara içmenin yasak olduðu mekanlarda bulunmaya çalýþýn. Sigara içip devam etmek yerine bitirince sigara içerek, sigara içmediðiniz süreleri uzatmaya, sigarasýz iþ yapmaya çalýþýn. Günlük olarak sigara içmeye daha geç baþlayýn. Evinizde sigara içmediðiniz yerler olsun. Yatak odanýzda ya da yattýðýnýz yerde, çocuklarýn yanýnda kesinlikle içmeyin. Bunu tabii býrakmasanýz da yapmalýsýnýz. Mümkünse sizi psikolojik olarak sýkýntýya sokmayacak bir dönemde býrakýn. Çünkü bir iki ay süren bir sýkýntýnýz olacak. Eðer böyle bir dönem yoksa, çalýþýyorsanýz izin alýn, evdeki sorumluluklarýnýz için yakýnlarýnýzdan destek isteyin. Ortaya çýkacak öfkelilikle ilgili olarak çevrenizdekileri uyarýn. Sizin isteyerek deðil de sigarayý býraktýðýnýz için öyle davrandýðýnýzý, ileride düzeleceðini bilsinler. Ýzin alacaksanýz mutlaka býraktýðýnýzýn 2 ve 10. günleri arasýndaki dilimi kapsamalý. Bu günlerde uyanýk kalmak ya da bir iþi bitirmek için kendinizi zorlamayýn. Sigarayý býrakýnca vücudumuzda sigaradan aldýðýmýz nikotin hýzla azalýyor ve bitiyor. 5. günden sonra bu bitiþe karþý vücut nikotin üretmeye baþlýyor. Bu düzey her gün giderek artýyor, 40 günden sonra yeterli düzeye ulaþýyor. Sigarayý býraktýktan sonra 10. günden itibaren biraz zorlansak da yaþamýmýzý devam ettirebiliyoruz. Hatta zorlanmak nikotin üretimini de uyardýðý için aþýrý sorumluluk almadan hemen tüm iþlerimizi yapabiliriz. 40. günden sonra ise her þeyi yapabiliriz. Ýþinize yoðunlaþmak için Nikotin yoðunlaþma, dikkat toplama süreçlerini etkilediði için bir iþe baþlamadan önce sigara içeriz. 40 günden sonra buna ihtiyacýmýz olmayacak ama, hala baþlamak da zorlanýyorsak yaþamýmýza genel olarak saðlýðýmýz için de yürüyüþ girmeli. 1 saat tempolu yürüyüþ hem ihtiyaç duyulan yoðunlaþmayý, hem alýnan kilolarýn giderilmesini saðlayacaktýr. Bunun için zamanýmýz yok demeyin. Nasýl yemek için zaman ayýrmamýz gerekiyorsa sigara da zamanýmýzý alýyor. Yemekten sonra, bir iþe baþlamadan önce, çýkmadan önce içilen sigarayla zaman harcýyoruz. Bu zamanlarý yürüyüþe aktarmamýz mümkün. Bu nedenle sigarayý býraktýðýnýzda bir yürüyüþ programýnýzý da çýkarýn. Bir yürüyüþ parkuru yoksa bile sokak aralarýnda yapabilirsiniz. Sosyal yaþamýnýzý düzenleyin Sigarayý çok içtiðiniz ortamlardan uzak durun. Bu dönemde sigara içen arkadaþlarýnýzla biraz az görüþün. Sigara içme isteði duyduðunuzda o ortamdan uzaklaþýn. Açýk havaya çýkmak ve yürüyüþ isteðinizi azaltacak ve ortadan kaldýracaktýr. Yanýnýzda sürekli bir dergi, kitap vs. bulundurun. Canýnýz sýkýldýðýnda bunlarý okuyun. Canýnýz sýkýldýðýnda ayný yerde ayný biçimde bulunmak için ýsrar etmeyin. Oturduðunuz yerden ayaða kalkmanýz bile sizi gevþetebilir. Bir iþe baþlamak için sigara içmek yerine artýk o iþ için ihtiyaç duyduðunuz araçlarý ve ortamý hazýrlayýn. Örneðin yazý yazacaksanýz, ders çalýþacaksanýz o konuyla ilgili elinizdeki kaynaklara, notlarýnýza bakýn, masanýzý kaðýtlarýnýzý düzenleyin. Bunlar nikotin salgýlanmasýný saðlayacaktýr. Nasýl beslenelim Unutmayalým ki sigarayý býrakmak sigaranýn yerine yeni baðýmlýlýklar oluþturmak deðildir. Sigarasýz saðlýklý bir yaþam sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle el ve dudak tiryakiliði gibi durumlarýn baþka þeylerle yerinin doldurulmasý doðru deðildir. Özellikle kuru yemiþ yiyerek bu ihtiyaç karþýlanýr. Bu doðru deðildir. Kuru yemiþler en yüksek kalorili yiyeceklerdir. Yað içerdikleri içinde sigara içme ihtiyacýný arttýrýrlar. Kuru yemiþ yerine su içmek, sigara içme isteðini yok eder. Yaðlý, aðýr ve sýcak yiyecekler sigara içme ihtiyacýný arttýrýrlar. Sýcak ve alkollü içkiler de sigara içme ihtiyacý yaratýrlar. Sigarayý býrakma döneminde hem artmýþ olan ihtiyacýmýzdan kaynaklanan kilolarý engellemek hem de sigara içme arzusunu azaltmak için beslenme biçimimizi ve alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmeliyiz. Bu dönemde daha çok sebze ve çið sebze, meyve yemeliyiz. Sýcak içecekler yerine soðuk ve yanýnda sigara içilmeyen içecekleri tercih etmeliyiz. Ayran, su, süt, böyle içeceklerdir. Sigara içerken yemeðimiz bir sigarayla biter. Sigarayý býrakýnca ne kadar yiyeceðimizi önceden saptamalý ve bitince sofradan kalkmalýyýz. Elimiz aðzýmýzý hemen yýkamalý, ve diþlerimizi fýrçalamalýyýz. Eðer sofrada oturmamýz gerekiyorsa, önümüzdeki yiyecekleri uzaklaþtýrmalý, yemek istediðimizde su içmeliyiz. Sigarayý býrakýnca kendinizi ödüllendirin. Sigara içmek isteyerek yaptýðýnýz bir þeydi. Sigarayý býrakýnca istediðiniz bir þeyi yapýn, alýn. 40 günden sonra tekrar baþlamak sosyalpsikolojik ihtiyaçlardan kaynaklanýyor. Bu nedenle hayatýmýzý düzenlemeli ve kendimizi güçlendirmeliyiz. Unutmayalým ki sigara içmek sorunlarýmýzýn hiçbirini çözmedi, dahasý yeni sorunlar ekledi. Ülkemizde ne yazýk ki iyi bir koruyucu hekimlik uygulamasý yok. Ancak bir durumun ilacý çýktýðýnda saðlýk sorunu olarak týbbýn gündemine giriyor. Þimdide piyasaya sürülen bazý ilaçlar sonucunda sigarayý býrakma üniteleri oluþturuldu. Bu çalýþmalarýn hepsinin baþarýsý kiþilerin sigarayý býrakma kararlýðý üzerine kurulu. Bu kararlýlýk varsa, ben, bu yöntemlerin kullanýlmasýndansa olanak ve çabanýn hayatýn düzenlenmesi için kullanýlmasýný öneriyorum. Özgür Gündem

5 LÝVANELÝ: BEN DE ÞARKILARIMLA GELDÝM Bu yýl ikincisi düzenlenen Grup Yorum un Baðýmsýz Türkiye Konseri dün Bakýrköy Halk Pazarý nda gerçekleþti Konsere Türkiye nin dört bir yanýndan gelen yüzbinlerce kiþi akýn etti; Anadolu'nun dört bir yanýndaki iþçilerin, öðrencilerin, yoksullarýn; hatta yabancý ülkelerde yaþayan Türkiyelilerin katýlýmýnýn amaçlandýðý konser Bakýrköy Halk pazarýný týklým týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Grup Yorum a Zülfü Livaneli, Aynur Doðan, Aylin Aslým ve Hüseyin Turan þarkýlarýyla, Nihat Behram þiirleriyle, Beþik Halk Danslarý Topluluðu da oyunlarýyla eþlik ederken, sinevizyondan Türkiye nin yakýn tarihi; Çorum, Maraþ, Sivas, 19 Aralýk, Uludere katliamlarý alaný dolduran yüz binlere gösterildi BAÐIMSIZLIK DÜÞÜMÜZÜ YOK EDEMEYECEKLER Savaþýn eþiðindeki Suriye halkýna Grup Yorum Arapça þarkýsýyla selam yolladý. ABD emperyalizmi yüz binlerin sesiyle bir kez daha lanetlenirken Grup Yorum üyeleri, Biz bugün burada ABD ye baðýmlýlýklarýný ilan edenlere karþý, baðýmsýzca türkülerimizi söyleyeceðiz. Tüm türkülerimiz ezilen halklar için hep bir aðýzdan yükselecek. Bizim baðýmsýzlýk düþümüzü yok edemeyecekler. Bizler bu sözü Mahir lerden aldýk. Onun için diyoruz ki yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye dedi. Halen Tekirdað Cezaevinde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoðan ýn sýk sýk hatýrlatýldýðý dev konserde TAYAD lý aileler de beyaz tülbentleri ile en ön sýralarda yer aldý. Uðurlama, Cemo, Gazi Marþý, Amerika Katil marþ ve Türküleriyle, ve ara ara yüz binlerin attýðý sloganlarla coþkulu bir konsere imza atýldý. Cumartesi Anneleri nin sahne çýkýþýnda ise büyük bir alkýþ koptu. ON larýn Türküsü baþlýðýyla düzenlenen konser bu yýl 200 bini aþarken, Zülfü Livaneli Grup Yorum konserine konuk olarak gelmekten ve bu sahnede türkülerini söylemekten büyük onur duyduðunu söyledi. Livaneli gelen kitlenin eðlenmeye deðil bir derdi paylaþmaya geldiðini de ifade ederken, Yüz binlerin katýldýðý, hep beraber direniþ türkülerinin söylendiði konserlerden birini bugün yaþýyoruz. Grup Yorum ve bugün burada olan kitle daha güzel bir dünya ve daha güzel bir Türkiye için direniþi elden býrakmamýþlardýr. Bugün buraya, umutlarýný hiçbir zaman elde býrakmayan insanlar gibi ben de þarkýlarýmla geldim dedi. Kalabalýðýn kendisini heyecanlandýrdýðýný söyleyen sanatçý Hüseyin Turan ise, "Bütün haksýzlýklara karþý ben de burada olduðum için, Grup Yorum ile bu alaný paylaþtýðým için çok büyük bir onur duyuyorum" dedi Dev konser, konserin dev korosuyla bitti. Sahnede onlarca kiþi, alanda yüz binler bir kez daha; Güneþ doðacak açacak çiçek /Çav bella çav bella çav bella çav çav çav /Gelip geçenler diyecek merhaba /Merhaba ey güzel çiçek... þarkýsýyla iþçilere, köylülere, yoksullara güneþ yeniden doðacak diye seslendi. (Ýstanbul/EVRENSEL) Gregory Jusdanis, edebiyatýn insanlarýn yaþadýðý acýlarý ve sorunlarý, üstelik onlarýn beklediði biçimde dile getirip getiremeyeceði konusunu somut deneyimlerden çýkarak tartýþýyor SEMÝH GÜMÜÞ Edebiyatýn toplum içindeki yerini dert ediniyorum, diyor Gregory Jusdanis. Kendisini bütün bütüne toplumun dýþýna çýkarmýþ yazarlarýn bile merak ettiði konudur bu. Çoðunluk içinse, olumlu ve olumsuz yüzleriyle her zaman tartýþýlan bir sorun. Edebiyat ne iþe yarar ki, toplumsal hayatta elle tutulur bir yeri olsun? Somut bir karþýlýðý yok elbette, ama anlayan insanlarýn gözünde, uzun zaman içinde o toplumun ve bireylerinin kimliðinin kazanacaðý artý deðerde, yeri baþka hiçbir þeyle doldurulamayacak bir payý vardýr edebiyatýn. Belki önce, edebiyattan ne anladýðýmýzý sormak gerekir: hangi edebiyatýn toplumdaki yeriyle ilgiliyiz? Bu soru da birkaç türlü edebiyatýn varlýðýný kabul ediyor. Nitelikli edebiyat diyoruz sözgelimi, bir ayrým yapmak için, has edebiyat da deniyor. Demek ki kurmaca metne niteliðini veren öðeleri ayýrt etmeyi gerektiren terimler bunlar. Sözgelimi metne yazýnsal niteliðini veren hikâyeyse, bizi bir yere gönderir bu; dili ve öteki biçim öðeleriyse, bir baþka yere. Bu arada bir ayrým yapmayý istemeyenler da var, ama her yazýlaný ayný hizaya sokmaya razý olmak da zor. Gregory Jusdanis, gerçekten de benzeri az bulunur kitabý Kurgu Hedef Tahtasýnda da, bu konularý tam þu sýrada yaþadýðýmýz zamanlarýn gerçekliðinde sýnayarak çözümlüyor. Kitabýn altbaþlýðýnýn Edebiyatýn Savunusu oluþu da anlamlý. Jusdanis, edebiyat kavramýnýn bir kategori olduðunu belirttikten sonra, Bu kategoriler deðiþmekle kalmaz, herhangi bir tarihsel anda edebiyat olarak görülen þey de deðiþir, diyor. Dünün popüler romaný bugün yüksek sanat olarak selamlanabilir. Bunu örnekleyecek bir roman aklýma getirmeye çalýþýyorum, zorlanýyorum elbette. Sözgelimi Jack London ýn yazdýklarý yüz yýl önce popülerdi, bugünse elbette nitelikli edebiyat sayýlýr. Aþký-ý Memnu için de benzer bir saptama yapýlabilir. Jusdanis i doðrulayacak örnekler sanýrým pek fazla deðil, ama söylediðinin genel bir doðru olduðu da yadsýnamaz. Edebiyattan beklentilerin anlamý Öte yandan, popüler edebiyat ile nitelikli edebiyat ayrýmý bana hem anlamlý görünüyor, hem de epeyce açýk. Ama herkese böyle görünmediðini de biliyorum. Yazýnsal özelliklerine göre yapýlacak ayrýmlar asýl olanlar, ama bir de toplumsal karþýlýklarý bakýmýndan yapýlan ayrýmlar var ki, onlardan kaçmak istesek de kaçamýyoruz. Edebiyat, sonunda okunmak için var. Okunmayý hiç umursamadan yazan yazarlar da olur elbette, ama onlarý hatýrlamak bile zor. Çok okunan edebiyat sonunda toplumun edebiyatla daha yakýndan tanýþmasýný saðlar mý peki? Öyle görülüyor ki, bunun da kendiliðinden okuma alýþkanlýðýný artýracaðý söylenemez. Özellikle edebiyattan beklentilerin öne çýkarýldýðý yerde, sorunun rengi deðiþmeye baþlar. 12 Eylül tartýþmalarýnýn yapýldýðý þu sýralarda, belli ki edebiyatýn 12 Eylül faþizmi karþýsýndaki konumu da yeniden sorgulanmak isteniyor. Edebiyatýn toplumsal karþýlýklarýný aramaya baþlayýnca onun omuzlarý aðýrlaþmaya baþlar. Daha yakýnlarda Birleþik Amerika da bile, 11 Eylül saldýrýsýndan sonra edebiyatýn yaþanan acýlarýn sesi olup olmadýðý sýký bir sorgulamadan geçirildi. Bizim neredeyse kesintisiz biçimde yenisi öncekinin üstünü örten ne acýlardan ve sýnavlardan geçtiðimizi düþünürsek, edebiyattan neler beklendiði de hemen çýkar öne. Merak edilir: Edebiyat, 12 Eylül acýlarýnýn sesi olabildi mi, yoksa alaný terk mi etti? Bu soru 12 Mart ta da ayný dozda sorulmuþtu. Önce þu var: Edebiyat, sözgelimi siyaset ya da tarih gibi, doðrudan iþlevler taþýmaz, doðrudan ve somut sonuçlar da üretmez. Öteki alanlarýn kendiliðinden yararcý doðasý içinden sorulan bu soru, edebiyatý yalnýzca köþeye sýkýþtýrýr. Gregory Jusdanis, edebiyatýn insanlarýn yaþadýðý acýlarý ve sorunlarý, üstelik onlarýn beklediði biçimde dile getirip getiremeyeceði konusunu somut deneyimlerden çýkarak tartýþýyor. Aslýnda biz burada nasýl tartýþýyorsak, o da ayný biçimde ve düzeyde. Edebiyat sýnýr tanýmaz yaþantýlarýmýz arasýnda. Orada ya da burada, edebiyatýn dehþetle baþ edebilme becerisi nden kuþku duyuluyorsa, yerinde bir kuþkudur. Örneðin tarih gibi pratiðe daha yakýn yazý türleri, terör ve ýstýrabý daha iyi ifade ediyor olabilir. Tarih ya da siyaset, çabuk refleksleriyle ilk beklentilere, hem de karþýsýndaki insanlarýn düþüncelerine ve duygularýna tam da uyum göstererek karþýlýk verebilir. Amaçlarý da budur. Oysa edebiyat, hem anlamaya çalýþarak içselleþtirir ayný sorunlarý, hem de ayný beklentilere tam karþýlýklar vermeyebilir, kendi baþýna buyrukluðu yüzünden. Tersini düþündüðümüzde, sözgelimi Sahnenin Dýþýndakiler, Karýncanýn Su Ýçtiði ya da Benim Adým Kýrmýzý da doðrudan toplumsal sorunlarla ilgili mesajlar verilmiþ olsaydý, o romanlarýn deðeri gözümüzde artacak, biz de coþkusal düþüncelerle biraz daha bilinçlenecek miydik? O sözleri öteki alanlarýn, tarihin ya da siyasetin içinde okusaydýk, daha farklý mý olacaktý? Edebiyatý toplumbilime indirgemek Jusdanis, Hegel, sanatý bir felsefi sorgulama nesnesine çevirerek öldürdüðümüze inanýyordu, diyor. Söylenmesi gerekeni en doðru yerden yakalýyor Hegel ve sanata doðasýnda olmayan görevler yüklendiðinde, artýk sanat bizde bir tatmin duygusu uyandýrmak yerine muhakememize hitap eder hale gelir, diye ekliyor. Muhakeme sözcüðünü Hegel in belirttiði baðlama göre anlayalým: Nesnel olaný bilince çýkarma edimidir anlatýlan, yoksa yazýnsal anlamýn çözümlenmesi deðil. Buraya kadar geldikten sonra, soruyu yeniden ayaklarý üstüne dikebiliriz sanýrým: Asýl sorulmasý gereken, edebiyatýn ya da romanýn toplumsal karþýlýðýný, dolayýsýyla iþlevini sorgulamak deðil, kurgunun niçin okunduðu ve nasýl okunmasý gerektiðidir. Jusdanis de hünerli açýklama çabasý içinde, asýl sorunumuzu kuþatan düðümleri tek tek çözerek ilerliyor. Ýnsan zihni, aslýnda gerçek hayatý bire bir karþýlayarak ortaya çýkmaz. Gerçek hayatý bire bir yaþarken, zihin o gerçeði hep dönüþtürerek içselleþtirir ve orada da býrakmaz, adým adým geliþtirirken onu deðiþtirmeye, baþkalaþtýrmaya, düþsel bir dünyaya dönüþtürmeye baþlar. Her insanýn iç dünyasýnýn iþleyiþ biçimi böyle deðil midir? Mark Turner da insan zihninin sürekli çeþitli anlatýlarý kurgulayarak biçimlendirdiðini ve kurguladýðý anlatýlarý birbirine baðlayarak geliþtirdiðini belirtiyor. Turner ýn bu çok yaratýcý vargýsýný kendi zihnimizin nasýl çalýþtýðýný düþünerek doðrulayabiliriz. Sonunda Borges in ve ayný hizadaki pek çok yazarýn dile getirdiði, edebiyat gündüz görülen düþtür önermesiyle örtüþen bir düþünce Turner ýnki. Yaratýcý yazar gerçek hayatýn düþünü kurgulayarak yaratýrken kendi zihnini denetimli biçimde dýþavurmaktadýr. Dolayýsýyla zihnini denetleyebilen insan, insan olarak melekelerini ve biliþsel yetilerini tam kullanma yoluna girmiþ demektir ve bu yola girdikten sonra edebiyatla iliþkisini yepyeni bir düzeyde kuracaktýr. Edebiyatý görevlerini yerine getirmediði için suçlamak, bu yüzden de anlamsýzdýr. Ýnsan zihni gerçeði olduðu gibi yansýtmýyorsa, bunun edebiyattan beklenmesi büsbütün yersizdir. Bir bozma, yeniden üretme, kurmaca söz konusudur ve nasýl olsa öteki alanlarýn yüklendiði doðrudan sözün burada deðeri yok. Edebiyatýn özerkliðini yadsýmak, onu ister istemez siyasetin dili ve kalýplarý içine sýkýþtýracaðý için, sonunda hiçbir iþe yaramayan bir edebiyat mý amaçlanmaktadýr. Kaçýnýlmaz olarak öyle. Toplumcu gerçekçilikten daha görevci bir edebiyat yoktu, ama toplumcu gerçekçi romanlar, yaþanan ânýn duygusunu ve düþüncesini yansýtýyordu ve o an tersyüz olduktan sonra, yalnýzca yazýnsal deðerleri yok olmayýp anlatýlanlarýn gerçekliði de ortadan kalkýnca, okunabilirliklerini de yitirmeye baþladýlar, kalýcý olamadýlar. KURGU HEDEF TAHTASINDA Gregory Jusdanis Çeviren: Çiçek Öztek Koç Üniversitesi Yayýnlarý 2012, 203 sayfa, 18 TL. Radikal Kitap

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı