týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý"

Transkript

1 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber/Foto: Naci ÖZÇELÝK CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü Olaðan Genel Kurulu Hacýbektaþ a yakýþýr olgunlukta, seviyeli eleþtiriler, tespitler ve temenni dilekleri konuþmalarýnýn yanýnda hoþ bir seçim heyecaný yaþandý. Hacýbektaþ Belediye Salonunda 18 Nisan 2012 Çarþamba günü saat da saygý duruþu ve istiklal marþýmýzýn okunmasý ile baþlayan CHP Hacýbektaþ Ýlçe Örgütü olaðan genel kuruluna CHP Nevþehir Ýl ve ilçeleri örgütlerinden yöneticilerinin yaný sýra çok sayýda davetli konuklar, parti ilçe, belde ve köy delegeleri, Hacýbektaþ Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin katýldýðý gözlendi. Yapýlan konuþmalar sonrasýnda divan görevi Hacýbektaþ Ýlçe Seçim Kuruluna býraktý. CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkan ve Yönetim Kurulu seçimine blok liste ile iki baþkan adayý katýldý. Seçime katýlan isimler: CHP Genel Merkezi tarafýndan Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkanlýðýna atanan Veysel Keleþ ve yönetim kurulu asil, yedek üyeleri, il delegeleri blok listesi ile CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanlýðý yapan Bayram Ayvazoðlu ve yönetim kurulu asil, yedek üyeleri, il delegeleri blok listesi oldu. 67 CHP delegesinin oy kullandýðý seçimde 31 Ýlçe, 36 Belde ve Köy delegesi oy kullandý. Hacýbektaþ Ýlçe Seçim Kurulunun saat de açtýðý seçim sandýðýndan çýkan 67 zarftaki oylar kongre salonunda bekleyen partililer huzurunda sayýlmaya baþlandý. Sayým sonucunda CHP Ýlçe baþkanlýðýna aday olan Veysel Keleþ ve yönetim listesi için 33 oy, Bayram Ayvazoðlu ve yönetim listesi içinde 33 oy çýktýðý tespit edildi. 19 Nisan 2012 Perþembe günü saat te Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýnca yapýlan kura çekiminde; kura torbasýndan kura çekimi yapan Veysel Keleþ in Boþ çekmesi sonucu CHP Hacýbektaþ Ýlçe Baþtanlýðýný Bayram Ayvazoðlu nun kazanmýþ olduðu tutanaðý tutularak baþarý dilendi. Sulucakarahöyük Gazetesi olarak Hacýbektaþ CHP Ýlçe Baþkanlýðýný kazanan Bayram Ayvazoðlu ve yönetim kuruluna baþarýlar dileriz. Bu güne kadar CHP Hacýbektaþ Ýlçe yönetiminde yapmýþ olduðu baþarýlý çalýþmalarý ve birlik beraberlik mücadelesi için emekli öðretmen Veysel Keleþ Baþkanýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Antep te bir doktorun, bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Ülkenin dört bir yanýnda binlerce emekçi saldýrýya tepki gösterdi Antep te göðüs cerrahisi uzmaný olarak görev yapan Dr. Ersin Aslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Türk Tabipler Birliði'nin çaðrýsýyla 19 Nisan günü "þiddete karþý" 1 günlük grev kararý alan saðlýk çalýþanlarý, bugün de ülkenin dört bir yanýnda eylemler gerçekleþtirdi. Erzincan ýn Üzümlü Ýlçesi Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevi vatandaþlara yönelik hakaret içeren yazýlarýn yazýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Kartal da yaþayan Alevi vatandaþlar olayýn kýsa sürede aydýnlatýlmasý için topladýklarý 8 bin 500 imzalýk dilekçeyi Erzincan Valiliði ne sundu. 29 Mart günü Erzincan a 30 kilometre uzaklýktaki Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevilere yönelik hakaret içeren yazýlmýþ olayla ilgili savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtý. Yapýlanlarýn bir oyun olduðunu ifade eden köy sakinleri Erzincan da Alevi- Sunni ayrýmý yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde yaþadýklarýný ifade etmiþlerdi. KAPADOKYA bölgesinde, geleneksel sanatlar üzerine bir yýldýr çalýþma sürdüren 'Geleneksel Türk Sanatlarý Kültür Merkezi Projesi', Nisan tarihleri... Gülþen Ýþeri Bu yýl ikincisi düzenlenen Grup Yorum un Baðýmsýz Türkiye Konseri dün Bakýrköy Halk Pazarý nda gerçekleþti Konsere Türkiye nin dört bir yanýndan gelen yüzbinlerce kiþi akýn etti; Anadolu'nun dört bir yanýndaki iþçilerin, öðrencilerin, yoksullarýn; hatta yabancý ülkelerde yaþayan Türkiyelilerin katýlýmýnýn amaçlandýðý konser Bakýrköy Halk pazarýný týklým týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý 1961 Anayasasý ile koruma altýna alýnmýþ olan orman ve orman niteliðindeki alanlarýn 1982 Anayasasý nda kýsmen korumasýz býrakýlmasý ve daraltýlmasýna dair hükümlerin yer almasý, günümüze deðin pek çok tartýþmayý beraberinde getirmiþtir. Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra "2B alanlarý" olarak bilinen "orman vasfýný yitirmiþ araziler"in satýþý için, konuyu...

2 Bugüne kadar yapýlan teþvikler, esas olarak iki önemli noktada iþlev gördü. Birincisi kriz dönemleri veya iþçi hareketinin yükseldiði konjonktürde kârlarýn gerilemesine karþý kritik bir iþlevi oldu. Ýkincisi sermayeler arasý rekabette bazý sermaye gruplarýna avantaj saðladý. Adalet ve Kalkýnma Partisi (AKP) hükümeti hazýrlýk sürecine sermaye temsilcilerinin de katýldýðý, yeni ekonomik fiziki teþvik sisteminin ana hatlarýný açýkladý. Yeni teþvik sisteminin öncekilerden farký, çok kapsamlý olmasý ve belli miktardaki hemen her tür ve sektördeki ekonomik yatýrýmýn, sanayiden, tarýma, özel okuldan hastaneye kadar teþvik edilmesi. Ayrýca hemen bütün fiziki teþvik unsurlarý bu sistemde devreye sokuluyor: Vergi, sosyal güvenlik primi, faiz, dolaylý kredi, arazi, yer tahsisi... Devletin saðladýðý fiziki ve fiziki olmayan (standart dýþý üretime, sigortasýz istihdam ve benzeri uygulamalara göz yumma) teþvikler, her zaman Türkiye'de (ve dünyada) sermayenin birikiminin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Teþvikler, esas olarak iki önemli noktada iþlev gördü. Birincisi özel sektörün tümü için, özellikle kriz dönemleri veya iþçi hareketinin yükseldiði konjonktürde, kârlarýn gerilemesine karþý kritik bir iþlev görmesi. Ýkincisi sermayeler arasý rekabette bazý sermaye gruplarýna avantaj saðlamasý. Belirtmeliyiz ki teþviklerin, sermaye birikiminin ve rekabetin evrensel yasalarýný deðiþtirme gibi bir rolü olamaz, olmamýþtýr da. Fakat sermaye birikiminin genel eðilimini, hýzýný, zaman zaman istikametini de önemli ölçüde etkilemiþtir. Yeni teþvik sisteminin detaylarý henüz belli deðil ama gerek bütün sektörleri kapsamasý bakýmýndan, gerekse belli bir miktarda hemen her yatýrýma ek avantajlar sunduðu için sermaye birikim hýzýna belli bir ivme katacaðýný söylemek abartý olmaz. Teþvik sisteminden yararlanmak için baþvuran her þirketin yatýrým yapmayacaðýný, küçümsenmeyecek bir kýsmýnýn arazi, arsa, vergi avantajlarýndan yararlanmak istediðini daha önceki uygulamalardan biliyoruz. Ama özellikle sanayi þirketlerinin önemli bir kýsmý rekabetin evrensel yasalarýnýn baskýsý altýnda, 'daha fazla büyümek' zorundalar ve bunu saðlamak için gerçekleþtirmek zorunda olduklarý yatýrýmlarýný 'yeni teþvik sisteminin yol göstericiliði' çerçevesinde yapmaya yöneleceklerdir. Bunun yaný sýra yeni teþvik sisteminin, yerli ve uluslararasý pek çok sermayedarý 'yeni yatýrým' yapmak için cezbedeceði de muhakkak. "Taþeron sistemi" yaygýnlaþacak Bu noktada 'yeni teþvik sisteminin yol göstericiliði' iþçiler, sendikalar, kamu çalýþanlarý kýsaca çalýþma hayatýnýn bütünü için büyük önem taþýyor. Çünkü teþvik sisteminin görünür amaçlarýndan biri iþsizliði azaltmak, yani istihdamý artýrmak. Ama teþvik sistemi artan yatýrýmlara baðlý olarak istihdamý belli ölçüde artýrýrken, 'düþük ücretli, iþ güvencesiz ve taþeron sistemi'nin yaygýnlaþmasýna neden olacak. Bu sonucu, teþvik sisteminde sigorta, gelir vergisi biçimindeki fiziki desteklerin asgari ücret temel alýnarak yapýlacak olmasýndan, istihdam garantisinin verilmemesinden ve kamu sektörünün altyapý yatýrýmlarýný taþeron sistemiyle yapmaya devam edecek olmasýndan anlayabiliyoruz. Diðer yandan, 2001 krizinden sonra emek sürecinde oluþan 'sabit sermaye-ücretli çalýþan (deðiþmeyen sermaye) dengesi' de buna iþaret ediyor. Þöyle, 2001 Þubat ekonomik krizinden sonra ücretlerin reel olarak keskin düþüþüne, çalýþma sürelerinin fiilen uzamasý, kitlesel iþten çýkarmalar ve 'emek yoðunluðu'nun artýþý eþlik etti. Bunun anlamý, 'daha düþük ücretle, daha az iþçiyle, daha çok ürün üretilmesi' demekti. AKP iktidarý emek sürecindeki bu yeni dengeyi gayet baþarýlý biçimde korudu hatta ileriye götürdü krizinde bu süreç, verilen ek teþviklerle (kýsa çalýþma ödeneði, gelir vergisi ve sigorta prim desteði vb) tahkim edildi. Özel sektör, sabit sermaye yatýrýmlarýný emek sürecindeki bu eðilimi dikkate alarak gerçekleþtirdi. AKP iktidarýnda iþ güvencesinin zayýflamasýnýn, taþeron sisteminin yaygýnlaþmasýnýn, iþ güvenliðinin en sýradan kurallarýna dikkat edilmemesinin arka planýnda iþte bu süreç var. Asgari ücret ortalama ücret olacak Þimdi, yeni teþvik sisteminin hýzlandýracaðý sermaye birikimi, yeni istihdam artýþýna yol açtýkça, Türkiye çalýþma hayatýnda iþ güvencesizliði daha çok yaygýnlaþacak, asgari ücret, Türkiye emekçilerinin ortalama ücreti olmaya doðru daha fazla ilerleyecek ve iþ güvenliði daha fazla sorun haline gelecek. Ve ayrýca teþvik sisteminin özel sektöre doðrudan (maddi kaynak aktarýlmasý) ve dolaylý (vergi ve sigorta prim gelirlerinden mahrum olunmasý) kaynak aktaracak olmasý devlet bütçesinden eðitim, saðlýk sosyal sigorta ve diðer sosyal ve sosyal-alt yapý yatýrýmlarýna daha az kaynak ayrýlmasýna yol açacak. Hatta yeni vergiler ve zamlarla teþvikler için aktarýlan kaynaklarýn telafisi yoluna da gidilebilecek. Dolayýsýyla teþvik sisteminin finansmaný da emekçilerden saðlanacak. Ýþçi hareketinin en organize örgütleri sendikalarýn bu sürece karþý bir tutum almalarý, iþçi tabanýný ve kamuoyunu doðrudan bilgilendirmeleri gerekmiyor mu? Sendikalarýn tüzüklerinde yalnýzca üyelerinin deðil bütün çalýþanlarýn çýkarlarýný ifade etme hükmü yok mu? Ve hatta 12 Eylül artýðý Sendikalar Kanunu bile, sendikalarý iþçilerin ortak çýkarlarýný savunduðunu dolaylý olarak kabul etmiyor mu? Sendikalarýn bu 'teþvik sürecine' aktif olarak dahil olmalarý süreci emeðin lehine deðiþtirecek bir mevzi elde etmeleri gerekiyor. Hiç kuþkusuz 'sosyal diyalog' ile deðil. Eðer sosyal diyalog yolu kullanýlacak ise bunu lütfen, tabandaki iþçilerle bað kurmak için kullanmalýlar. Diðer yandan kýdem tazminatý hakkýnýn korunmasý, esnek istihdamýn (özel istihdam bürolarý gibi) engellenmesi gibi acil sorunlarýn teþvik sürecinde yeni istihdam edilen iþçiler iþ güvencesiz kaldýklarý sürece tam bir çözüme kavuþamayacaðýný hatýrda tutmak gerekir. Sendikalarý yöneten sendika bürokrasisi kendi çýkarlarýna halel gelmediði sürece, emek sürecindeki olumsuzluklara karþý ne geçmiþte harekete geçti, ne de bugün harekete geçecek. Bunu deneyimlerimizden biliyoruz. Ama sendikalar harekete geçmeden çalýþma hayatýnýn bütününü dolaysýz olarak ilgilendiren deðiþimlerin durdurulmasý da mümkün görünmüyor. Sendikalarý yalnýzca, emeðin sýrtýna yapýþmýþ bürokrasi mi harekete geçirebilir. Hayýr, tabandan yükselen öncü iþçilerin rehberlik yaptýðý gerçek iþçi hareke ide bunu saðlayabilir. Yeni teþvik sistemine karþý aþaðýdan yukarýya doðru iþçi hareketinin hareketlenmesi bir yandan çalýþma hayatýnda yeni kazanýmlarýný kapýsýný açarken, diðer yandan sendikalara çöreklenmiþ sendika bürokrasisinin fýrlatýlýp atýlmasý için de bir fýrsat olabilir. Bu sendikalarýn gerçek iþlevine kavuþmasý için de zorunlu bir süreç. * Erhan Bilgin, Ýktisatçý ve sosyal politika uzmaný. BÝA Haber Merkezi Antep te bir doktorun, bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Ülkenin dört bir yanýnda binlerce emekçi saldýrýya tepki gösterdi Antep te göðüs cerrahisi uzmaný olarak görev yapan Dr. Ersin Aslan'ýn bir hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürülmesi saðlýk emekçilerini sokaða döktü. Türk Tabipler Birliði'nin çaðrýsýyla 19 Nisan günü "þiddete karþý" 1 günlük grev kararý alan saðlýk çalýþanlarý, bugün de ülkenin dört bir yanýnda eylemler gerçekleþtirdi. Ankara Antep'teki cinayete Ankara'daki saðlýk emekçileri de güçlü bir biçimde tepki gösterdi. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde baþlayan eyleme yaklaþýk 2 bin saðlýk emekçisi katýldý. Yasta olduklarý için yürüyüþlerini slogan atmadan gerçekleþtiren emekçiler ellerinde "Hükümet sorumlu davran, þiddeti durdur" ve "Saðlýkta þiddet istemiyoruz" yazýlý dövizler taþýdý. Saðlýk Bakanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasýnda ilk sözü Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Genel Baþkaný Çetin Erdolu aldý. Öfkeli olduklarýný belirten Erdolu, yaþanan cinayetlerin sorumlusunun AKP olduðunun altýný çizdi. Saðlýk örgütleri adýna ortak basýn açýklamasýný ise Ankara Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Özden Þener okudu. Kadýn cinayetlerinin arttýðý, Pozantý vakasýnýn yaþandýðý, hapishanelerin gazeteci ve siyasetçilerle dolup taþtýðý, aðzýný açana cop, su, biber gazýyla müdahale edildiðini söyleyen Þener, þiddetin meþrulaþtýrýldýðýný vurguladý. 'Memnun edemediði için öldü!' Dr. Ersin Aslan'ýn "memnun etme becerisi noksanlýðý ndan öldüðünü ifade eden Þener, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ýn Saðlýk hizmetlerinde saðlanan yüzde 76 lýk vatandaþ memnuniyetinde, saðlýk çalýþanlarýnýn alýn terinin büyük yeri olduðu unutulmamalýdýr sözlerini hatýrlattý. Þener, týp fakültelerinde hasta iyileþtirmeyi öðrendiklerini, hasta memnun etmeyi öðrenmediklerini söyledi. 'Olmayaný pazarlýyorlar' Þener, Ankara Tabip Odasý'nýn geçtiðimiz yýl hekimler arasýnda yaptýrdýðý bir ankete de deðindi. Hekimlerin yüzde 84'ünün hastalarýna iyi saðlýk hizmeti veremediðini düþündüðünü açýklayan Þener, Burada bir gariplik var. Hekimler 'iyi saðlýk hizmeti veremiyoruz' diyor ama halk memnun! Ýþte biz buna pazarlama baþarýsý diyoruz dedi. "Akdað istifa" sloganlarýnýn atýldýðý açýklama yarýn bir günlük greve çýkýlacaðýnýn ilan edilmesi ile son buldu. Saðlýk emekçileri, açýklamanýn ardýndan yine sessiz bir biçimde hastanelerine döndü. Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya gelen yaklaþýk 500 kiþi, 16 Nisan günü Güvenceli Ýþ Ýnsanca Yaþam çadýrýný kurmak isteyen Dev Saðlýk-Ýþ üyelerine yapýlan polis saldýrýsý ile bir hekimin öldürülmesini protesto etti. Hastane bahçesinde toplanan saðlýk emekçileri adýna Dev Saðlýk-Ýþ Kocaeli Bölge Temsilcisi Talat Tunç basýn açýklamasýný okudu. Tunç, saldýrýlarý kýnadýklarýný ve çadýr eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Tunç un ardýndan Kocaeli Üniversitesi Öðretim Görevlisi Kuvvet Lordoðlu, yaklaþýk 30 öðretim görevlisi adýna bir açýklama yaptý. Kocaeli SES ve Kocaeli Tabip Odasý adýna yapýlan açýklamalarýn ardýndan eylem sona erdi. Mersin Aslan'ýn öldürülmesine bir tepki de Mersin'den geldi. SES Mersin Þubesi ve Mersin Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen basýn açýklamasýnda ilk sözü SES Mersin Þube Baþkaný Selman Günbat aldý. Günbat, Saðlýkta Dönüþüm sistemi ile saðlýk alanýnýn kâr amacýyla piyasaya terk edildiðini, hasta ve hekimlerin karþý karþýya getirildiðini söyledi. Bunun sonucunun daha fazla þiddet ve ölüm olduðunu belirten Günbat, sözlerini "Saðlýkta dönüþüm, yani bize göre saðlýkta yýkým ile getirilen performans sistemi ölüm demektir" cümleleriyle tamamladý. Günbat'ýn ardýndan Mersin Tabip Odasý da bir açýklama yaptý. Son yýllarda saðlýk çalýþanlarýna yönelik saldýrýlarýn arttýðýnýn hatýrlatýldýðý açýklamada þu sözler sarf edildi: "Þiddet ve saldýrýlarý görmezden gelemeyiz. Þiddet ve ölüm yaný baþýmýzda bizi bekliyor. Bu sorunun çözümü için omuz omuza olmak zorundayýz. Bundan sonra her hekime yapýlan saldýrý bize yapýlmýþtýr. Çalýþma koþullarýmýzýn daha iyi hale getirilmesi için yarýn bir günlük greve gidiyoruz". Sendika.Org/ Ankara/Kocaeli/Mersin 18 Nisan 2012

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir Üniversitesi nin kuruluþunun 5. Yýl Kutlama Etkinlikleri kapsamýnda Uluslararasý Âþýklar Þöleni 17 Nisan 2012 Salý günü akþam gerçekleþti. Nevþehir Üniversitesi merkez yerleþke içerisinde 17 Nisan 2012 Salý akþamý saat da düzenlenen þölene; Nevþehir Belediye Baþkan Vekili Yusuf Kaya, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Þevki Özgener, Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birlik Baþkaný Ýsmail Ördü, Nevþehir Karoserciler, Marangozlar ve Aðaç Ýþleri Odasý Baþkaný Ramazan Korkmaz, Erzurum Âþýklar Derneði Baþkaný ve Âþýk Selamý Yaðar, Âþýklar; Erol Þahiner, Mustafa Aydýn, Temel Turabi ve Adem Aydýner, Þairler; Ozan Ýnci, Sergül Vural,, Ayþe Paslanmaz, Mustafa Firengiz, Nevþehir Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öðrencilerin yaný sýra kalabalýk bir izleyici katýlýmý vardý. Þölenin açýlýþ konuþmasýný yapan Nevþehir Üniversitesi Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Özden Taþgýn, Nevþehir Üniversitesi olarak kuruluþumuzun 5. Yýlý Kutlamalarý münasebetiyle düzenlemiþ olduðumuz Âþýklarýn telinden ve dilinden Nevþehir ana temalý, uluslararasý âþýklar ve þairler þölenimize hoþ geldiniz. Aþýklýk sazlý telden, sazsýzda dilden doðaçlama yoluyla yapýlan, bu milletin öz kültüründen çýkmýþ bir gelenektir. Bu geleneðin yaþatýlmasýnda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç a Türk Kültürü ve Aþýklar adýna teþekkür ediyorum dedi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç ise, Üniversitemizin kuruluþunun 5. yýl dönümü kutlamalarý vesilesiyle Erzurum dan, Ankara dan, Bursa dan, Sarýkamýþ tan ve Almanya dan buralara gelerek aramýzda bulunan çok deðerli Aþýklarýmýza, ozanlarýmýza ve þairlerimize þahsým ve üniversitem adýna teþekkür ediyorum. Buraya gelerek düzenlenen geceye renk kattýnýz. Ýnþallah nice yýllarda hep birlikte oluruz diye konuþtu. Geceye katýlan þairlerin okuduklarý birbirinden güzel þiirlerinin yaný sýra Aþýklarýn gerçekleþtirdikleri atýþma, güzelleme, deyiþ gibi birbirinden güzel doðaçlamalarýnýn yaný sýra geceye katýlan misafirlerden aldýklarý ayak ile geceye renk katarak bol alkýþ aldýlar. Gece daha sonra düzenlenen plaket töreni ve hatýra fotoðraflarýnýn çekilmesiyle son buldu. Acý haberini kuzenden aldým Yýkýldým oraya çaresiz kaldým Dermaným kesildi ölüyom sandým Seni benden aldý Allahlým oðul Acýlarýn gitmez benim içimden Kayýp ettim saðlýðýmdan gücümden Saðlýk haberini alacaktým hekimden Ölüm haberini verdiler oðul Ýnanmadým dedim yalandý Ýçim acýdý yüreðim yandý Yollar uzadý dünyam karardý Mahþere dek yanarým oðul Otuz beþ yaþýnda daha çok gençtin Derdin neydi oðul ölümü seçtin Yaþamý severdin neden vazgeçtin Bu hale sokanlar sürünsün oðul Deste anan baþucunda aðlýyor Yüreðim yanýyor içim kanýyor Bacýlarýn geleceksin sanýyor Bir daha seni göremem oðul Deste KARAGÜL Yavrularýný yitiren bütün anneler için yazdým. 300 m 2 Bodrum ve çok amaçlý salonu, 600 m 2 Bahçe, müstakil mutfaðý olan Çarþý içi eski pazaryeri Bektaþ Efendi Türbesi yaný Misafirhane acilen satlýktýr. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN KAPADOKYA bölgesinde, geleneksel sanatlar üzerine bir yýldýr çalýþma sürdüren 'Geleneksel Türk Sanatlarý Kültür Merkezi Projesi', Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak 'Kapadokya Geceleri Festivali' ile sona erecek. Proje ve bu proje kapsamýndaki festival, Avrupa Birliði Türkiye Sivil Toplum Diyaloðu 2'nci kültür sanat Programý çerçevesinde, AB Türkiye eþfinansman desteði ile Centre Recherches Theatrales Saint Blaise (Paris, Saint Blaise Tiyatro Araþtýrmalarý Merkezi) ve Kapadokya Kültür ve Turizm Derneði (Nevþehir) ortaklýðýnda gerçekleþiyor. Proje süresince þimdiye dek geleneksel çocuk oyunlarýndan, eski düðün geleneklerine, halk edebiyatýndan, türkülere kadar geniþ bir alanda kaybolmaya yüz tutmuþ baðlarý ve kuþaklar arasýndaki aktarýmý canlý kýlmak üzere pek çok çalýþma yapýldý. Festivalin sanat yönetmenliðini CRT St. Blaise ekibinin de kurucusu olan Ali Ýhsan Kaleci üstlenirken, yerel, ulusal ve uluslararasý düzeyde farklý disiplinlerden gelen sanatçý, akademisyen ve araþtýrmacýlar biraraya gelecek. Festivale Yunanistan ve Azerbaycan ýn da katýlacaðý belirtildi. Sulucakarahöyük/DERÝNKUYU Hüseyin KAÝM Nevþehir in Derinkuyu ilçesi belediye tarafýndan yapýlan çalýþmalar sonrasýnda daha temiz ve daha saðlýklý içme suyuna kavuþacak. Derinkuyu Belediye Baþkaný Ahmet Balcý yaptýðý açýklamada Derinkuyu ilçesinin daha önceleri aylýk 28 Bin lira gibi bir elektrik faturasý ödediðini yeni yapýlan su deposu ile bu faturanýn daha da azalacaðýný söyledi. Balcý, "Derinkuyu Belediyesi olarak ilçemize gelen su için elektrik faturasý 28 bin lira gibi aylýk bir para ödüyorduk. Þuanda yapýlan su deposu sayesinde bu rakamý daha da aþaðýlara çekiyoruz. Þuan Derinkuyu ya gelen içme suyunda arsenik oraný 6.7 iken yeni yapýlan su deposu ile bu oraný 3.55 e kadar düþürüyoruz. Yani þunu diyebilirim Derinkuyu daha saðlýklý, berrak bir içme suyuna kavuþacak. Bizlerin bu çalýþmasý þuan tüm hýzýyla devam ediyor yaklaþýk 45 gün sonra su depomuzdan halkýmýza daha saðlýklý bir su ile hizmet vereceðiz." dedi.

4 Sigaranýn zararlarýný hepimiz biliyoruz. Akciðer ve kalp damar hastalýklarý yaný sýra idrar kesesi kanserinden orta kulak iltihabýna kadar pek çok hastalýðýn baþlatýcýsý ya da tabloyu aðýrlaþtýran etken. Ama bunu çok yavaþ yaptýðý için, sigara üretimi de pek çok ülkenin ulusal gelir dilimin önemli bir parçasý, milyonlarca ailenin geçim aracý olduðu için yasaklanma ya da kullanýmýný azaltmak için ciddi bir çaba içinde olan yok. Hepimiz gençliðimizin bir anýnda, büyüdüðümüzü hissetmek, eðer karþý çýkýlýyorsa bir karþý çýkýþ davranýþý olarak, ya da arkadaþlarýmýz tarafýndan kabul edilmek için, isteklerimizin sürekli engellemesinin yarattýðý boþluðu ve enerjiyi harcamak için sigaraya baþladýk. Üniversiteye ilk baþladýðým yýl yurt kantinin de birbiriyle yeni tanýþan öðrencilerin kýsa sürede konuþacaklarý konu bittiðinde birlikte yaptýklarý bir iþti sigara içmek. Loþ kantin ýþýðý okumaya izin vermiyor. Ders çalýþma odalarýna ise çay alýnmýyordu. Yattýðýmýz odada da yatma saatleri dýþýnda kalamýyorduk. Bu koþullarda sigara içmek bir þey yapmak olarak girdi benim yaþamýma. Bir sosyalleþme, sosyal ortamda zaman geçirme aracý olarak. Kantinde ya da herhangi bir yerde hiçbir þey yapmadan oturmak rahatsýz ediyor, ama sigara içerek oturmak rahatsýz etmiyordu. Böylece psikolojik ve sosyal baðýmlýlýðýmýz oluþtu/oluþuyor. Tütünün içinde bulunan nikotin maddesi vücudumuzda üretilen bir madde. Uyanýklýðý saðlama, dikkat yoðunlaþtýrma gibi zihinsel süreçlerde etkili. Sigara içtiðimizde aldýðýmýz nikotin, vücudun nikotin üretimini baskýlýyor ve ihtiyaç duyduðumuzda vücudumuzda nikotin olmadýðý için sigara içme isteði duyuyoruz. Nasýl vücudumuzun günlük enerji gereksinimi karþýlamak için yemek yiyorsak nikotin ihtiyacý için de sigara içmemiz gerekiyor. Tütünün yarattýðý bu fiziksel baðýmlýlýk geri dönüþümsüz deðil. Sigarayý býraktýktan sonra ilk beþ gün vücut nikotinsiz kalýyor ama 5. günden itibaren nikotin üretmeye baþlýyor. Nikotin üretimi 40. günde yeterli düzeye ulaþýyor. Sigaranýn yarattýðý bu iki düzeyde baðýmlýlýk var. Bir de nikotin kendiliðinden çalýþan organlarýmýzýn çalýþmasýný biraz arttýrýyor ve buna baðlý olarak günde K.kalorilik bir enerji tüketimi oluyor. Bu durumda da sigarayý býrakanlar ilk bir ay içinde birkaç kilo alýyorlar. Yedikleri artmasa bile bu miktardaki enerji eskisi gibi kullanýlmadýðý için kiloya dönüþüyor. Nikotin salgýsý açlýk duygusunu engelleyerek tokluk duygusu yaratýyor. Sigarayý býrakan kiþiler eskisine göre daha sýk acýktýklarý için de daha çok yiyip kilo alýyorlar. Pek çok kiþinin özellikle kadýnlarýn sigarayý býraktýktan sonra tekrar baþlama nedenleri bu kilo alma.. Sigarayý býrakmaya karar verin Sigarayý býrakmak için bir gün saptayýn. Bu kendinizi ve çevrenizi hazýrlamanýz için önemli. Bu dönemde sigara içme aralýðýnýz uzatýn. Sigara içmenin yasak olduðu mekanlarda bulunmaya çalýþýn. Sigara içip devam etmek yerine bitirince sigara içerek, sigara içmediðiniz süreleri uzatmaya, sigarasýz iþ yapmaya çalýþýn. Günlük olarak sigara içmeye daha geç baþlayýn. Evinizde sigara içmediðiniz yerler olsun. Yatak odanýzda ya da yattýðýnýz yerde, çocuklarýn yanýnda kesinlikle içmeyin. Bunu tabii býrakmasanýz da yapmalýsýnýz. Mümkünse sizi psikolojik olarak sýkýntýya sokmayacak bir dönemde býrakýn. Çünkü bir iki ay süren bir sýkýntýnýz olacak. Eðer böyle bir dönem yoksa, çalýþýyorsanýz izin alýn, evdeki sorumluluklarýnýz için yakýnlarýnýzdan destek isteyin. Ortaya çýkacak öfkelilikle ilgili olarak çevrenizdekileri uyarýn. Sizin isteyerek deðil de sigarayý býraktýðýnýz için öyle davrandýðýnýzý, ileride düzeleceðini bilsinler. Ýzin alacaksanýz mutlaka býraktýðýnýzýn 2 ve 10. günleri arasýndaki dilimi kapsamalý. Bu günlerde uyanýk kalmak ya da bir iþi bitirmek için kendinizi zorlamayýn. Sigarayý býrakýnca vücudumuzda sigaradan aldýðýmýz nikotin hýzla azalýyor ve bitiyor. 5. günden sonra bu bitiþe karþý vücut nikotin üretmeye baþlýyor. Bu düzey her gün giderek artýyor, 40 günden sonra yeterli düzeye ulaþýyor. Sigarayý býraktýktan sonra 10. günden itibaren biraz zorlansak da yaþamýmýzý devam ettirebiliyoruz. Hatta zorlanmak nikotin üretimini de uyardýðý için aþýrý sorumluluk almadan hemen tüm iþlerimizi yapabiliriz. 40. günden sonra ise her þeyi yapabiliriz. Ýþinize yoðunlaþmak için Nikotin yoðunlaþma, dikkat toplama süreçlerini etkilediði için bir iþe baþlamadan önce sigara içeriz. 40 günden sonra buna ihtiyacýmýz olmayacak ama, hala baþlamak da zorlanýyorsak yaþamýmýza genel olarak saðlýðýmýz için de yürüyüþ girmeli. 1 saat tempolu yürüyüþ hem ihtiyaç duyulan yoðunlaþmayý, hem alýnan kilolarýn giderilmesini saðlayacaktýr. Bunun için zamanýmýz yok demeyin. Nasýl yemek için zaman ayýrmamýz gerekiyorsa sigara da zamanýmýzý alýyor. Yemekten sonra, bir iþe baþlamadan önce, çýkmadan önce içilen sigarayla zaman harcýyoruz. Bu zamanlarý yürüyüþe aktarmamýz mümkün. Bu nedenle sigarayý býraktýðýnýzda bir yürüyüþ programýnýzý da çýkarýn. Bir yürüyüþ parkuru yoksa bile sokak aralarýnda yapabilirsiniz. Sosyal yaþamýnýzý düzenleyin Sigarayý çok içtiðiniz ortamlardan uzak durun. Bu dönemde sigara içen arkadaþlarýnýzla biraz az görüþün. Sigara içme isteði duyduðunuzda o ortamdan uzaklaþýn. Açýk havaya çýkmak ve yürüyüþ isteðinizi azaltacak ve ortadan kaldýracaktýr. Yanýnýzda sürekli bir dergi, kitap vs. bulundurun. Canýnýz sýkýldýðýnda bunlarý okuyun. Canýnýz sýkýldýðýnda ayný yerde ayný biçimde bulunmak için ýsrar etmeyin. Oturduðunuz yerden ayaða kalkmanýz bile sizi gevþetebilir. Bir iþe baþlamak için sigara içmek yerine artýk o iþ için ihtiyaç duyduðunuz araçlarý ve ortamý hazýrlayýn. Örneðin yazý yazacaksanýz, ders çalýþacaksanýz o konuyla ilgili elinizdeki kaynaklara, notlarýnýza bakýn, masanýzý kaðýtlarýnýzý düzenleyin. Bunlar nikotin salgýlanmasýný saðlayacaktýr. Nasýl beslenelim Unutmayalým ki sigarayý býrakmak sigaranýn yerine yeni baðýmlýlýklar oluþturmak deðildir. Sigarasýz saðlýklý bir yaþam sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle el ve dudak tiryakiliði gibi durumlarýn baþka þeylerle yerinin doldurulmasý doðru deðildir. Özellikle kuru yemiþ yiyerek bu ihtiyaç karþýlanýr. Bu doðru deðildir. Kuru yemiþler en yüksek kalorili yiyeceklerdir. Yað içerdikleri içinde sigara içme ihtiyacýný arttýrýrlar. Kuru yemiþ yerine su içmek, sigara içme isteðini yok eder. Yaðlý, aðýr ve sýcak yiyecekler sigara içme ihtiyacýný arttýrýrlar. Sýcak ve alkollü içkiler de sigara içme ihtiyacý yaratýrlar. Sigarayý býrakma döneminde hem artmýþ olan ihtiyacýmýzdan kaynaklanan kilolarý engellemek hem de sigara içme arzusunu azaltmak için beslenme biçimimizi ve alýþkanlýklarýmýzý deðiþtirmeliyiz. Bu dönemde daha çok sebze ve çið sebze, meyve yemeliyiz. Sýcak içecekler yerine soðuk ve yanýnda sigara içilmeyen içecekleri tercih etmeliyiz. Ayran, su, süt, böyle içeceklerdir. Sigara içerken yemeðimiz bir sigarayla biter. Sigarayý býrakýnca ne kadar yiyeceðimizi önceden saptamalý ve bitince sofradan kalkmalýyýz. Elimiz aðzýmýzý hemen yýkamalý, ve diþlerimizi fýrçalamalýyýz. Eðer sofrada oturmamýz gerekiyorsa, önümüzdeki yiyecekleri uzaklaþtýrmalý, yemek istediðimizde su içmeliyiz. Sigarayý býrakýnca kendinizi ödüllendirin. Sigara içmek isteyerek yaptýðýnýz bir þeydi. Sigarayý býrakýnca istediðiniz bir þeyi yapýn, alýn. 40 günden sonra tekrar baþlamak sosyalpsikolojik ihtiyaçlardan kaynaklanýyor. Bu nedenle hayatýmýzý düzenlemeli ve kendimizi güçlendirmeliyiz. Unutmayalým ki sigara içmek sorunlarýmýzýn hiçbirini çözmedi, dahasý yeni sorunlar ekledi. Ülkemizde ne yazýk ki iyi bir koruyucu hekimlik uygulamasý yok. Ancak bir durumun ilacý çýktýðýnda saðlýk sorunu olarak týbbýn gündemine giriyor. Þimdide piyasaya sürülen bazý ilaçlar sonucunda sigarayý býrakma üniteleri oluþturuldu. Bu çalýþmalarýn hepsinin baþarýsý kiþilerin sigarayý býrakma kararlýðý üzerine kurulu. Bu kararlýlýk varsa, ben, bu yöntemlerin kullanýlmasýndansa olanak ve çabanýn hayatýn düzenlenmesi için kullanýlmasýný öneriyorum. Özgür Gündem

5 LÝVANELÝ: BEN DE ÞARKILARIMLA GELDÝM Bu yýl ikincisi düzenlenen Grup Yorum un Baðýmsýz Türkiye Konseri dün Bakýrköy Halk Pazarý nda gerçekleþti Konsere Türkiye nin dört bir yanýndan gelen yüzbinlerce kiþi akýn etti; Anadolu'nun dört bir yanýndaki iþçilerin, öðrencilerin, yoksullarýn; hatta yabancý ülkelerde yaþayan Türkiyelilerin katýlýmýnýn amaçlandýðý konser Bakýrköy Halk pazarýný týklým týklým doldurarak amacýna ulaþtý. Konsere gelen yüz binler ON larýn türküsüyle 70 lerden bugüne uzun bir yolculuða çýktý Grup Yorum a Zülfü Livaneli, Aynur Doðan, Aylin Aslým ve Hüseyin Turan þarkýlarýyla, Nihat Behram þiirleriyle, Beþik Halk Danslarý Topluluðu da oyunlarýyla eþlik ederken, sinevizyondan Türkiye nin yakýn tarihi; Çorum, Maraþ, Sivas, 19 Aralýk, Uludere katliamlarý alaný dolduran yüz binlere gösterildi BAÐIMSIZLIK DÜÞÜMÜZÜ YOK EDEMEYECEKLER Savaþýn eþiðindeki Suriye halkýna Grup Yorum Arapça þarkýsýyla selam yolladý. ABD emperyalizmi yüz binlerin sesiyle bir kez daha lanetlenirken Grup Yorum üyeleri, Biz bugün burada ABD ye baðýmlýlýklarýný ilan edenlere karþý, baðýmsýzca türkülerimizi söyleyeceðiz. Tüm türkülerimiz ezilen halklar için hep bir aðýzdan yükselecek. Bizim baðýmsýzlýk düþümüzü yok edemeyecekler. Bizler bu sözü Mahir lerden aldýk. Onun için diyoruz ki yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye dedi. Halen Tekirdað Cezaevinde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoðan ýn sýk sýk hatýrlatýldýðý dev konserde TAYAD lý aileler de beyaz tülbentleri ile en ön sýralarda yer aldý. Uðurlama, Cemo, Gazi Marþý, Amerika Katil marþ ve Türküleriyle, ve ara ara yüz binlerin attýðý sloganlarla coþkulu bir konsere imza atýldý. Cumartesi Anneleri nin sahne çýkýþýnda ise büyük bir alkýþ koptu. ON larýn Türküsü baþlýðýyla düzenlenen konser bu yýl 200 bini aþarken, Zülfü Livaneli Grup Yorum konserine konuk olarak gelmekten ve bu sahnede türkülerini söylemekten büyük onur duyduðunu söyledi. Livaneli gelen kitlenin eðlenmeye deðil bir derdi paylaþmaya geldiðini de ifade ederken, Yüz binlerin katýldýðý, hep beraber direniþ türkülerinin söylendiði konserlerden birini bugün yaþýyoruz. Grup Yorum ve bugün burada olan kitle daha güzel bir dünya ve daha güzel bir Türkiye için direniþi elden býrakmamýþlardýr. Bugün buraya, umutlarýný hiçbir zaman elde býrakmayan insanlar gibi ben de þarkýlarýmla geldim dedi. Kalabalýðýn kendisini heyecanlandýrdýðýný söyleyen sanatçý Hüseyin Turan ise, "Bütün haksýzlýklara karþý ben de burada olduðum için, Grup Yorum ile bu alaný paylaþtýðým için çok büyük bir onur duyuyorum" dedi Dev konser, konserin dev korosuyla bitti. Sahnede onlarca kiþi, alanda yüz binler bir kez daha; Güneþ doðacak açacak çiçek /Çav bella çav bella çav bella çav çav çav /Gelip geçenler diyecek merhaba /Merhaba ey güzel çiçek... þarkýsýyla iþçilere, köylülere, yoksullara güneþ yeniden doðacak diye seslendi. (Ýstanbul/EVRENSEL) Gregory Jusdanis, edebiyatýn insanlarýn yaþadýðý acýlarý ve sorunlarý, üstelik onlarýn beklediði biçimde dile getirip getiremeyeceði konusunu somut deneyimlerden çýkarak tartýþýyor SEMÝH GÜMÜÞ Edebiyatýn toplum içindeki yerini dert ediniyorum, diyor Gregory Jusdanis. Kendisini bütün bütüne toplumun dýþýna çýkarmýþ yazarlarýn bile merak ettiði konudur bu. Çoðunluk içinse, olumlu ve olumsuz yüzleriyle her zaman tartýþýlan bir sorun. Edebiyat ne iþe yarar ki, toplumsal hayatta elle tutulur bir yeri olsun? Somut bir karþýlýðý yok elbette, ama anlayan insanlarýn gözünde, uzun zaman içinde o toplumun ve bireylerinin kimliðinin kazanacaðý artý deðerde, yeri baþka hiçbir þeyle doldurulamayacak bir payý vardýr edebiyatýn. Belki önce, edebiyattan ne anladýðýmýzý sormak gerekir: hangi edebiyatýn toplumdaki yeriyle ilgiliyiz? Bu soru da birkaç türlü edebiyatýn varlýðýný kabul ediyor. Nitelikli edebiyat diyoruz sözgelimi, bir ayrým yapmak için, has edebiyat da deniyor. Demek ki kurmaca metne niteliðini veren öðeleri ayýrt etmeyi gerektiren terimler bunlar. Sözgelimi metne yazýnsal niteliðini veren hikâyeyse, bizi bir yere gönderir bu; dili ve öteki biçim öðeleriyse, bir baþka yere. Bu arada bir ayrým yapmayý istemeyenler da var, ama her yazýlaný ayný hizaya sokmaya razý olmak da zor. Gregory Jusdanis, gerçekten de benzeri az bulunur kitabý Kurgu Hedef Tahtasýnda da, bu konularý tam þu sýrada yaþadýðýmýz zamanlarýn gerçekliðinde sýnayarak çözümlüyor. Kitabýn altbaþlýðýnýn Edebiyatýn Savunusu oluþu da anlamlý. Jusdanis, edebiyat kavramýnýn bir kategori olduðunu belirttikten sonra, Bu kategoriler deðiþmekle kalmaz, herhangi bir tarihsel anda edebiyat olarak görülen þey de deðiþir, diyor. Dünün popüler romaný bugün yüksek sanat olarak selamlanabilir. Bunu örnekleyecek bir roman aklýma getirmeye çalýþýyorum, zorlanýyorum elbette. Sözgelimi Jack London ýn yazdýklarý yüz yýl önce popülerdi, bugünse elbette nitelikli edebiyat sayýlýr. Aþký-ý Memnu için de benzer bir saptama yapýlabilir. Jusdanis i doðrulayacak örnekler sanýrým pek fazla deðil, ama söylediðinin genel bir doðru olduðu da yadsýnamaz. Edebiyattan beklentilerin anlamý Öte yandan, popüler edebiyat ile nitelikli edebiyat ayrýmý bana hem anlamlý görünüyor, hem de epeyce açýk. Ama herkese böyle görünmediðini de biliyorum. Yazýnsal özelliklerine göre yapýlacak ayrýmlar asýl olanlar, ama bir de toplumsal karþýlýklarý bakýmýndan yapýlan ayrýmlar var ki, onlardan kaçmak istesek de kaçamýyoruz. Edebiyat, sonunda okunmak için var. Okunmayý hiç umursamadan yazan yazarlar da olur elbette, ama onlarý hatýrlamak bile zor. Çok okunan edebiyat sonunda toplumun edebiyatla daha yakýndan tanýþmasýný saðlar mý peki? Öyle görülüyor ki, bunun da kendiliðinden okuma alýþkanlýðýný artýracaðý söylenemez. Özellikle edebiyattan beklentilerin öne çýkarýldýðý yerde, sorunun rengi deðiþmeye baþlar. 12 Eylül tartýþmalarýnýn yapýldýðý þu sýralarda, belli ki edebiyatýn 12 Eylül faþizmi karþýsýndaki konumu da yeniden sorgulanmak isteniyor. Edebiyatýn toplumsal karþýlýklarýný aramaya baþlayýnca onun omuzlarý aðýrlaþmaya baþlar. Daha yakýnlarda Birleþik Amerika da bile, 11 Eylül saldýrýsýndan sonra edebiyatýn yaþanan acýlarýn sesi olup olmadýðý sýký bir sorgulamadan geçirildi. Bizim neredeyse kesintisiz biçimde yenisi öncekinin üstünü örten ne acýlardan ve sýnavlardan geçtiðimizi düþünürsek, edebiyattan neler beklendiði de hemen çýkar öne. Merak edilir: Edebiyat, 12 Eylül acýlarýnýn sesi olabildi mi, yoksa alaný terk mi etti? Bu soru 12 Mart ta da ayný dozda sorulmuþtu. Önce þu var: Edebiyat, sözgelimi siyaset ya da tarih gibi, doðrudan iþlevler taþýmaz, doðrudan ve somut sonuçlar da üretmez. Öteki alanlarýn kendiliðinden yararcý doðasý içinden sorulan bu soru, edebiyatý yalnýzca köþeye sýkýþtýrýr. Gregory Jusdanis, edebiyatýn insanlarýn yaþadýðý acýlarý ve sorunlarý, üstelik onlarýn beklediði biçimde dile getirip getiremeyeceði konusunu somut deneyimlerden çýkarak tartýþýyor. Aslýnda biz burada nasýl tartýþýyorsak, o da ayný biçimde ve düzeyde. Edebiyat sýnýr tanýmaz yaþantýlarýmýz arasýnda. Orada ya da burada, edebiyatýn dehþetle baþ edebilme becerisi nden kuþku duyuluyorsa, yerinde bir kuþkudur. Örneðin tarih gibi pratiðe daha yakýn yazý türleri, terör ve ýstýrabý daha iyi ifade ediyor olabilir. Tarih ya da siyaset, çabuk refleksleriyle ilk beklentilere, hem de karþýsýndaki insanlarýn düþüncelerine ve duygularýna tam da uyum göstererek karþýlýk verebilir. Amaçlarý da budur. Oysa edebiyat, hem anlamaya çalýþarak içselleþtirir ayný sorunlarý, hem de ayný beklentilere tam karþýlýklar vermeyebilir, kendi baþýna buyrukluðu yüzünden. Tersini düþündüðümüzde, sözgelimi Sahnenin Dýþýndakiler, Karýncanýn Su Ýçtiði ya da Benim Adým Kýrmýzý da doðrudan toplumsal sorunlarla ilgili mesajlar verilmiþ olsaydý, o romanlarýn deðeri gözümüzde artacak, biz de coþkusal düþüncelerle biraz daha bilinçlenecek miydik? O sözleri öteki alanlarýn, tarihin ya da siyasetin içinde okusaydýk, daha farklý mý olacaktý? Edebiyatý toplumbilime indirgemek Jusdanis, Hegel, sanatý bir felsefi sorgulama nesnesine çevirerek öldürdüðümüze inanýyordu, diyor. Söylenmesi gerekeni en doðru yerden yakalýyor Hegel ve sanata doðasýnda olmayan görevler yüklendiðinde, artýk sanat bizde bir tatmin duygusu uyandýrmak yerine muhakememize hitap eder hale gelir, diye ekliyor. Muhakeme sözcüðünü Hegel in belirttiði baðlama göre anlayalým: Nesnel olaný bilince çýkarma edimidir anlatýlan, yoksa yazýnsal anlamýn çözümlenmesi deðil. Buraya kadar geldikten sonra, soruyu yeniden ayaklarý üstüne dikebiliriz sanýrým: Asýl sorulmasý gereken, edebiyatýn ya da romanýn toplumsal karþýlýðýný, dolayýsýyla iþlevini sorgulamak deðil, kurgunun niçin okunduðu ve nasýl okunmasý gerektiðidir. Jusdanis de hünerli açýklama çabasý içinde, asýl sorunumuzu kuþatan düðümleri tek tek çözerek ilerliyor. Ýnsan zihni, aslýnda gerçek hayatý bire bir karþýlayarak ortaya çýkmaz. Gerçek hayatý bire bir yaþarken, zihin o gerçeði hep dönüþtürerek içselleþtirir ve orada da býrakmaz, adým adým geliþtirirken onu deðiþtirmeye, baþkalaþtýrmaya, düþsel bir dünyaya dönüþtürmeye baþlar. Her insanýn iç dünyasýnýn iþleyiþ biçimi böyle deðil midir? Mark Turner da insan zihninin sürekli çeþitli anlatýlarý kurgulayarak biçimlendirdiðini ve kurguladýðý anlatýlarý birbirine baðlayarak geliþtirdiðini belirtiyor. Turner ýn bu çok yaratýcý vargýsýný kendi zihnimizin nasýl çalýþtýðýný düþünerek doðrulayabiliriz. Sonunda Borges in ve ayný hizadaki pek çok yazarýn dile getirdiði, edebiyat gündüz görülen düþtür önermesiyle örtüþen bir düþünce Turner ýnki. Yaratýcý yazar gerçek hayatýn düþünü kurgulayarak yaratýrken kendi zihnini denetimli biçimde dýþavurmaktadýr. Dolayýsýyla zihnini denetleyebilen insan, insan olarak melekelerini ve biliþsel yetilerini tam kullanma yoluna girmiþ demektir ve bu yola girdikten sonra edebiyatla iliþkisini yepyeni bir düzeyde kuracaktýr. Edebiyatý görevlerini yerine getirmediði için suçlamak, bu yüzden de anlamsýzdýr. Ýnsan zihni gerçeði olduðu gibi yansýtmýyorsa, bunun edebiyattan beklenmesi büsbütün yersizdir. Bir bozma, yeniden üretme, kurmaca söz konusudur ve nasýl olsa öteki alanlarýn yüklendiði doðrudan sözün burada deðeri yok. Edebiyatýn özerkliðini yadsýmak, onu ister istemez siyasetin dili ve kalýplarý içine sýkýþtýracaðý için, sonunda hiçbir iþe yaramayan bir edebiyat mý amaçlanmaktadýr. Kaçýnýlmaz olarak öyle. Toplumcu gerçekçilikten daha görevci bir edebiyat yoktu, ama toplumcu gerçekçi romanlar, yaþanan ânýn duygusunu ve düþüncesini yansýtýyordu ve o an tersyüz olduktan sonra, yalnýzca yazýnsal deðerleri yok olmayýp anlatýlanlarýn gerçekliði de ortadan kalkýnca, okunabilirliklerini de yitirmeye baþladýlar, kalýcý olamadýlar. KURGU HEDEF TAHTASINDA Gregory Jusdanis Çeviren: Çiçek Öztek Koç Üniversitesi Yayýnlarý 2012, 203 sayfa, 18 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir de Nevþehir Üniversitesi Biliþim Kulubü ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý tarafýndan 'Ýnternet' konulu bilgi yarýþmasý yapýldý. Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgi yarýþmasýna üniversite akademik ve idari personeli ile öðrencilerin yaný sýra yarýþmaya katýlan okullar ve yöneticileri katýldý. Nevþehir de 15. Ýnternet Haftasý kapsamýnda Nevþehir Üniversitesi Biliþim Kulubü ve Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý tarafýndan 'Ýnternet' konulu bilgi yarýþmasý, 'Kapadokya' konulu web tasarým yarýþmasý yapýldý. Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý tarafýndan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgi yarýþmasýna Üniversite Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Koyuncu ve Rektör Danýþmaný Özden Taþðýn, üniversite akademik ve idari personeli ile öðrencilerin yaný sýra yarýþmaya katýlan okullar ve yöneticileri katýldý. Bilgi yarýþmasýna üniversiteler kategorisinde Nevþehir Meslek Yüksekokulu, Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksekokulu ve Avanos Meslek Yüksekokulu, liseler kategorisinde ise Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi, Kardelen Koleji, Altýnyýldýz Koleji katýldý. Üniversiteler kategorisinde bilgi yarýþmasýnda birinciliði Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksekokulu kazanýrken, Nevþehir Meslek Yüksekokulu ikinci, Avanos Meslek Yüksekokulu ise üçüncü oldu. Liseler kategorisinde Altýnyýldýz Koleji birinci, Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Ýkinci ve Kardelen Koleji üçüncü oldu. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir de hava sýcaklýðýnýn artmasý ile birlikte evsel atýklardan kaynaklanan çevresel sorunlarýn önüne geçebilmek amacýyla vatandaþlarýn evsel atýklarýný saatleri arasýnda evlerinden çýkartmalarý istendi. Türkiye nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin ana merkezi konumundaki Nevþehir de, çevre kirliliðinin ortadan kaldýrýlmasýnýn yaný sýra, halk saðlýðýnýn korunmasý amacýyla Nevþehir Belediyesi tarafýndan alýnan önlemler dikkat çekiyor. Bu kapsamda artan hava sýcaklýðý ile birlikte özellikle çöp alanlarýnda hýzlý þekilde çoðalabilen sivri ve karasineklerin yaný sýra zararlý haþerelerin insan ve çevre saðlýðýný tehlikeli düzeye ulaþmasýnýn önüne geçmek ve etkin þekilde çevre kirliliði ile mücadele yapýlmasý amacýyla vatandaþlarýn evsel atýklarýný saatleri arasýnda naylon poþetlerle dýþarý çýkartmalarý istendi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Türkiye Yardým Sevenler Derneði Nevþehir Þubesi üyesi kadýnlar, üniversite öðrencilerine burs saðlayabilmek için 'Sevgi Yastýklarý' projesini hayata geçirdi. Nevþehir Yardým Sevenler Derneði Baþkaný Fatma Bay, yönetim kurulu ve üyelerinin büyük bölümü kadýnlardan oluþan derneklerinin, yardýma muhtaç ailelerin yaný sýra bu ailelerin yüksek öðrenim gören çocuklarýna katkýda bulunmak için çeþitli etkinlikler düzenlediðini kaydetti. Bu kapsamda 10 yýl önce baþlattýklarý bir proje ile, dernek binalarýnda dernek yöneticisi ve üyesi kadýnlarýn katkýsý ile mantý ve gözleme yaparak bunun satýþýný gerçekleþtirdiklerini ve her yýl 100'e yakýn üniversite öðrencisine bu yolla burs saðladýklarýný kaydeden Bay, öðrencilere aylýk 100 TL burs verdiklerini açýkladý. Derneklerinin 84'üncü kuruluþ yýldönümü için yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Fatma Bay, 'Sevgi Yastýklarý' adýný verdikleri yastýklarýn yine dernek yöneticileri ve üyeleri tarafýndan dikilerek hazýrlandýðýný ve bunlarýn satýþýný gerçekleþtireceklerini anlattý. Bay "Þu anda yastýk dikimlerimiz devam ediyor. Dikilen yastýklar 12 Mayýs tarihinde düzenleyeceðimiz Anneler Günü programýnda satýlacak." dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir'de Turizm Haftasý kutlamalarý çerçevesinde, Vali Abdurrahman Savaþ turizm sektörü temsilcileri ve öðrencileri kabul etti. Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Velettin Birsöz, turizm sektörü temsilcileri, NEÜ Turizm Fakültesi ve Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öðrencileri Turizm Haftasý nedeniyle, Vali Abdurrahman Savaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Vali Abdurrahman Savaþ, Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezine ev sahipliði yapan Nevþehir'de turizmin en önemli sektörlerin baþýnda geldiðini vurguladý. Her yýl Turizm Haftasý öncesinde bölge tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla yurt içi ve yurt dýþýndaki turizm fuarlarýna katýlarak bir sonraki sezon için hazýrlýklar yapýldýðýný kaydeden Vali Savaþ, her geçen yýl gelen turist sayýsýnýn arttýðý Kapadokya'da 2012 turizm sezonunun da oldukça baþarýlý geçececeðine inandýðýný söyledi.

7 Tarihin tecellisi mi? Post modern parti AKP, post modern darbe 28 Þubat ýn yakasýna yapýþtý! Oysa AKP tam da bu darbe sayesinde post modern bir parti olarak sahneye çýkabilmiþti. Þimdi bünyesinde bir kýsým 28 Þubat þakþakçýlarýný (yani potansiyel sanýklarýný) da barýndýran haliyle, 28 Þubat süreciyle hesaplaþmaya koyuldu. Kötü mü oldu? Yoo, hayýr! Üstelik pek de güzel oldu Þubatçýlardan er ya da geç mutlaka hesap sorulmalýydý. Çünkü 28 Þubat dönemi kara bir lekeydi... Peki 28 Þubatçýlar kimlerdir? 28 Þubat'ýn yardým ve yatakçýlarý kimlerdir? 28 Þubat nihayetinde kimin iþine yaramýþtýr? Bu süreçte ABD ve AB nin rolü çok önemliydi. ABD bir yandan laikliði filan boþ verin, Kemalizm dönemi bitti derken, öte yandan 28 Þubatçýlarla neden aþna fiþne içindeydi? Tarih bilinci, tarihi sýnýflar mücadelesi zemininde okuyabilme kabiliyeti iþte burada devreye girince, cevabýný çok net verebiliyoruz: Aslolan sermayenin vesayetidir! Bu satýrlarýn okuyucularý, olayý basit þekilde sivil-asker çekiþmesi olarak almadýðýmýzý, askeri vesayet olarak görmediðimizi bilir diye düþündüðümden, kestirmeden þöyle söyleyebilirim: 28 Þubat zulmünü uygulayan her kurumdan ve kiþiden hesabý teker teker sorulmalý... Gerçi tecrübeyle sabit olduðundan, bu sorgulamanýn hakkaniyetli, hukuksal bir zeminde geçmeyeceði þimdiden öngörülebilir. Yine de, prensip gereði, 28 Þubatçýlar her halükarda hesap versinler demek boynumuzun borcu. Evet, 28 Þubat tarihsel misyonu ve sýnýfsal muhtevasý itibarýyla 12 Eylül'ün bir devamýydý. Fakat son günlerdeki 12 Eylül'ü yargýlar- mýþ gibi yapmalarý ile 28 Þubat'ý yargýlamalarýnýn farklý olacaðý belli. 28 Þubat davasý en azýndan mesela Ergenekoncularý yargýladýklarý þiddette gündemde kalabilecek. Çünkü 12 Eylül, þimdiki 2. Cumhuriyete zemin hazýrlamýþtý. Oysa 28 Þubat, neo-liberalizm ve küreselleþme (bölgeselleþme) tutkusu hariç, þimdiki muktedirlerin önünde (hâlâ) ideolojik çapaklar, engeller yaratan bir muhtevaya sahipti. Amma ve lakin bu 28 Þubat'ýn yargýlanmasý kolay görülse bile, sorgulanmasý pek öyle kolay geçmeyecek, geçiþtirilemeyecek. Yukarýda þakþakçýlar demiþtim ya... Netekim Fethullah Paþa da iþin içindeydi! Gerçi 12 Eylül de de öyleydi, ama bu marifeti gargaraya getirilebildi. Þimdi ise Fethullah Paþa nýn 28 Þubat ý savunan kelamlarý bir google aramasý ötenizde duruyor, þak diye karþýnýza geliveriyor. Beyanlarý çarþaf çarþaf gazete manþetlerinde... Cemaat 28 Þubat ýn da hizmetindeymiþ! Hizmet te sýnýr yokmuþ! (Yahu, cemaat, camia kavramlarý tutmayýnca, hizmet adýný almaya çalýþýp cinlik yapalým dediler; ama kendi ayaklarýna sýktýlar... Kelime oyununa çanak tuttular. Hizmeti yapan kim? Hizmetkâr! Nerede yaþýyorlar? Pensilvanya da! O halde kime hizmet ediyorlar? Yahut, polisiye romanlarda, kliþe olarak katil kimdir? Fesuphanallah!) Mahcup düþeceklerini hiç sanmýyorum, piþkince geçiþtirecekler, çünkü eyyamcýlar... Benzer piþkinlik 28 Þubat ile ABD ve AB arasýndaki iliþkide geçerliydi. AB sözcüsü son 28 Þubatçý operasyonunu takdir ettiklerini söyledi, iyi mi? Oysa 28 Þubat rezaletinde her iki cenah da kanarya yutmuþ kedi gibiydi. Neden? Çünkü 28 Þubatçýlar tam da onlarýn istediði bir doðrultuda Erbakan ýn burnunu sürtmekte, radikal Ýslamcýlarý ýlýmlý olmaya, sisteme entegre olmaya zorlamakta, bölgede ise kendileri adýna at koþturmaktaydý. Genelkurmay Baþkaný Türkiye yi bölgesel güç yapmaya soyunmuþ, dýþiþleri bakaný cakasýyla dolanýp durmaktaydý. 28 Þubat ve AKP iliþkisi iþte bu son cümleden itibaren yakýnlaþýyor. Her ikisinin de müttefiki ayný. Ýkisi de neo-liberal, ikisi de emperyalizmin gözdesi... Öyleyse post modern darbe ve sonrasýnda post modern AKP nin gelmesi sadece bir ironi mi? Peki AKP neden post modern? Çünkü hem doðulu hem batýlý; hem küresel, bölgesel hem de milliyetçi... Ýþine geldiðinde böyle, iþine geldiðinde þöyle... Yani? Eyyamcý! Eyyamcý ve bezirgân... Öyle ki, öksürüðü ben icat ettim deyip bunun patentini almaya dahi yeltenebilir! Çünkü tarz olarak her fýrsatý sonuna dek sömürebiliyor. Dinsel bakýmdan siyasi avantajlarýndan söz etmeye gerek yok. (Ama Tayyip in yoldaþlarýnýn da hakkýný yemeyelim: AKP halkýn afyonuysa, liberaller de mevcut rejimin müsekkinidirler. Bazen müshil olarak da kullanýlabilirler... Þimdi 28 Þubat operasyonu vesilesiyle muhtemelen bu konuda tercih haklarýný belirleyecekler.) Amaaa... Sýrf 28 Þubatçýlarýn yakasýna yapýþtý diye AKP ye alkýþ tutmayalým. Unutulmamalý ki; yaðmurdan kaçarken doluya tutulabilirsiniz, üstelik doludan kaçarken bu kez çamura da saplanabilirsiniz... Öyleyse siz, siz olun: Doludan kaçarken boþa konuþmayýn... AKP darbecileri yargýlýyor filan diye (yine!) sevinmeyin! Çünkü tarihin indinde yargýlayan da yargýlanan da suçlu... Þu farkla ki þimdi kimileri hem suçlu hem güçlü! Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Erzincan ýn Üzümlü Ýlçesi Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevi vatandaþlara yönelik hakaret içeren yazýlarýn yazýlmasýnýn ardýndan Ýstanbul Kartal da yaþayan Alevi vatandaþlar olayýn kýsa sürede aydýnlatýlmasý için topladýklarý 8 bin 500 imzalýk dilekçeyi Erzincan Valiliði ne sundu. 29 Mart günü Erzincan a 30 kilometre uzaklýktaki Avcýlar Köyü ndeki okul ve bazý evlerin duvarlarýna Alevilere yönelik hakaret içeren yazýlmýþ olayla ilgili savcýlýk tarafýndan soruþturma baþlatýlmýþtý. Yapýlanlarýn bir oyun olduðunu ifade eden köy sakinleri Erzincan da Alevi-Sunni ayrýmý yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde yaþadýklarýný ifade etmiþlerdi. Olayýn ardýndan Ýstanbul Kartal Cemevi tarafýndan olayýn bir an önce çözülmesi amacýyla imza kampanyasý baþlatýldý. Yaklaþýk 15 gün süren imza kampanyasýnýn ardýndan toplanan 8 bin 500 imza Erzincan a ulaþtýrýldý. Kartal Cemevi Vakfý üyeleri ve vatandaþlar karayolu ile Ýstanbul dan Erzincan a geldi. Sabah saatlerinde Avcýlar Köyü ne giden vakýf üyeleri köyde incelemelerde bulundu ve buradaki cemevini de ziyaret etti. Kartal Cemevi Vakfý Üyeleri daha sonra topladýklarý imzalarý ve dilekçelerini Erzincan Valiliði ne sundular. Valilik binasý çýkýþýnda bir açýklama yapan Kartal Cemevi Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Saçlý, yaþanan hadisenin bir provokasyon olduðunu ve Alevi ve Sunni vatandaþlarýn bu oyuna gelmeyeceðini söyledi. Ýsmail Saçlý; Ýnanç ve mezhep ayrýmcýlýðý yapan bu yazýlar kardeþliðimizi ve birliðimizi bozma amacý taþýmaktadýr. Ýþlenen insanlýk suçuna karþý sesimizi demokratik yollarla duyurmak varlýðýmýzý hissettirmektir. Olanlarý protesto etmek için buradayýz. Olanlarýn tekrarlanmamasýný, suçlularýn ve bunu tertipleyenlerin bulunmasýný ve gerekli cezanýn verilmesini istiyoruz. Bizler Adýyaman, Ýzmir ve Erzincan da yaþananlarýn, bu planlarýn, bir parçasý, devamý olduðunu düþünüyoruz. Bir daha yeni Maraþlar, Çorumlar, Sivaslar, Gaziler yaþamak istemiyoruz. Hükümeti duyarlý olmaya ve bu konuyu aydýnlatmaya çaðýrýyoruz. Aleviler olarak biz bu oyuna gelmeyeceðiz. Buradan herkese çaðrý yapýyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti nin vatandaþý olmanýn onurunu yaþamak istiyoruz. dedi. CHP Erzincan Milletvekili Dr. Muharrem Iþýk ise Ýstanbul daki arkadaþlarýnýn bu konuda duyarlýlýk gösterip 8 bin 500 imza topladýklarýný söyledi. Iþýk, Toplanan imzalarýn en az 4 bin 500'ünü Sunni kardeþlerimiz vermiþtir. Orada belli bir kesimden imza toplanmadýðý bilinsin. Burada insanlarýn ne kadar duyarlý, ne kadar hassas olduðu zaten gündemde ve herkes biliyor. Burada bizim korkularýmýz var, endiþelerimiz var. Endiþelerimiz nedir. Bu toplumu karþý karþýya getirmek isteyen bir kesim var. Bu nereden geliyor, kimler yapýyor bunlarýn ortaya çýkarýlmasýný istiyoruz dedi. BASINA VE KAMUOYUNA Deðerli basýn mensuplarý, saðduyu sahibi Halkýmýz, Erzincan Ýli Tanyeri Nahiyesi ne baðlý Avcýlar Köyündeki, duvarlara yazýlan yazýlarý kýnýyoruz. Ýnanç ve mezhep ayrýmcýlýðý yapan bu yazýlar kardeþliðimizi ve birliðimizi bozma amacý taþýmaktadýr. Ýþlenen insanlýk suçuna karþý sesimizi demokratik yollarla duyurmak, varlýðýmýzý hissettirmek, olanlarý protesto etmek için buradayýz. Olanlarýn tekrarlanmamasý, suçlularýn ve bunu tertipleyenlerin bulunup gerekli cezanýn verilmesi isteðimizdir. Emperyalist güçlerin son zamanlarda Ortadoðu da uygulamak istedikleri planlarýnýn parçasý olmak istemiyoruz. Bizler Adýyaman, Ýzmir ve Erzincan da yaþananlarýn bu planlarýnýn bir parçasý, devamý olduðunu düþünüyoruz. Bir daha yeni Maraþlar, Çorumlar, Sivaslar, gaziler Yaþamak Ýstemiyoruz Hükümeti duyarlý olmaya ve Bu konuyu Aydýnlatmaya çaðýrýyoruz. Bu çoçuk iþidir denecek kadarda küçümsenemez. Aleviler olarak biz bu oyuna gelmeyeceðiz. Buradan herkese çaðrý yapýyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti nin vatandaþý olmanýn onurunu yaþamak istiyoruz. Devletimizin Ýnanç özgürlüðümüzü Anayasal güvence altýna almasýný istiyoruz. Toplumsal bütünlüðümüze, kardeþliðimize gölge düþürmek isteyen her kim ise bulunmasýný, adalet önüne çýkarýlarak cezalandýrýlmasýný talep ediyoruz. Bizim sevgi selimize damlalar olarak katký saðlayan herkese teþekkür ederiz. Davamýz ortak: Ýnsanca yaþamak, inancýmýza göre yaþamak, hür yaþamak. Bu vatan bizim bu bayrak bizim. Saygýlarýmýzla. Kartal Cemevi Vakfý Erzincan Tanyeri Derneði Yönetim Kurulu Avcýlar Köyü Derneði Yönetim Kurulu

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, TBMM gündeminde bulunan ve 2B arazilerinin satýlmasýný gündeme getiren Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanun Tasarýsý üzerine 16 Nisan 2012 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. 2B ler Satýþta! 1961 Anayasasý ile koruma altýna alýnmýþ olan orman ve orman niteliðindeki alanlarýn 1982 Anayasasý nda kýsmen korumasýz býrakýlmasý ve daraltýlmasýna dair hükümlerin yer almasý, günümüze deðin pek çok tartýþmayý beraberinde getirmiþtir. Siyasal iktidarlar bu tarihten sonra "2B alanlarý" olarak bilinen "orman vasfýný yitirmiþ araziler"in satýþý için, konuyu sürekli gündemde tutmuþ, 2003 yýlýnda Anayasa deðiþikliði yapýlmasý bile göze alýnmýþ ama baþarýlamamýþtýr. Bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini kaybetmiþ iddiasý ile orman rejimi dýþýna çýkarýlan alanlarla ilgili olarak kadastro iþlemleri için 2009 da "5831 Sayýlý Tapu Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun"da yapýlan deðiþiklikle, bugün gündeme getirilen satýþ iþlemlerinin temeli atýlmýþtýr. Bu deðiþiklikler ile ilgili bazý hükümlerinin iptali için ise Anayasa Mahkemesi ne gidilmiþtir. Ülke topraklarýnýn önemli bir kýsmýný oluþturan ormanlar, tarým-çayýr-mera alanlarý ve 2B arazileri, sadece insanlýðýn deðil, içinde yaþayan flora faunasý (bitki ve hayvan varlýðý) ile birlikte tüm canlýlarýn ortak yaþam alanýdýr. Bu alanlar, insan yaþamýnýn olmazsa olmazý olan su ve oksijenin ana unsurudur, rant kaynaðý deðil, korunmasý ve geliþtirilmesi gereken doðal varlýklardýr. Bu alanlarý korumak insanlýðýn temel görevidir. "Orman alanlarý" 2011 verilerine göre 20 milyon hektar (Türkiye nin % 26 sý) düzeyindedir. "Tarým alanlarý" 2011 yýlý verilerine göre 24 milyon hektara (Türkiye nin %31 ine) denk gelmektedir. "Çayýr-Mera alanlarý" ise 2010 yýlý verilerine göre 14 milyon hektar (Türkiye nin %18 i) oranýndadýr. Söz konusu "2B alanlarý", toplam 473 bin hektardýr. Bu alanlarýn 208 bin hektarýnýn kadastro ve güncelleme çalýþmasý yapýlmýþ, 205 bin hektarlýk kýsmýnýn ise kadastro ve güncelleme çalýþmalarý devam etmektedir. 2B alanlarý üzerindeki yerleþim yeri olarak tespit edilen alan ise hektardýr. Son yýllarda küresel mali piyasalar, "toprak" ve "tarým arazileri" gibi doðal kaynaklarý en karlý ve güvenilir yatýrým aracý olduðunu ilan etmektedirler. Ülkemizde son 30 yýldýr sürdürülen politikalar sonucu üretim ekonomisinden uzaklaþýlmýþ, "sýcak para"ya baðýmlý hale gelinmiþ, "cari açýk" ve "bütçe açýðý" giderek derinleþmiþtir. Bu politikalar sonucu özelleþtirmeler hýzla hayata geçirilmiþ, içerisinde fabrika, tesis ve arazilerin bulunduðu yaklaþýk 5 bine yakýn ülke varlýðý satýlarak tasfiye edilmiþtir. Bu geliþmelerin devamý olarak, 2B arazilerinin satýlmasýný gündeme getiren "Orman Köylülerinin Kalkýnmalarýnýn Desteklenmesi ve Hazine Adýna Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Yerlerin Deðerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarým Arazilerinin Satýþý Hakkýnda Kanun Tasarýsý" Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nca 1 Þubat 2012 tarihinde TBMM ye sunulmuþtur. Söz konusu yasa tasarýsý þu an TBMM Genel Kurulu gündemindedir. Tasarýnýn gerekçesinin "Orman sýnýrlarý dýþýna çýkarma iþlemi sonucunda Hazine ile yargý makamlarý önünde karþý karþýya gelen vatandaþlar açýsýndan mevcut ihtilafýn" çözülmesi olduðu iddia edilmektedir. Bugüne deðin toplum nezdinde sorun teþkil ettiði düþünülen alanlar, toplam 2B alanlarý içinde sadece % 5 lik kýsmý kapsayan ve üzerinde yapýlaþmanýn olduðu alanlar iken, bu tasarý ile yapýlaþmamýþ ve yeniden orman vasfý kazandýrýlabilecek tüm 2B alanlarýnýn satýþýnýn gerçekleþtirilmesi istenmektedir. Yasa tasarýsýnda özetle; 2B alanlarýnýn tasarrufunun Maliye Bakanlýðý na devredileceði, satýþa çýkarýlacaðý, 2B alanlarýnýn, "kentsel dönüþüm"ün uygulanacaðý proje alanlarý kapsamýna alýnacaðý ve sýnýrlarý belirleme yetkisinin de Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) ve belediyelere verileceði, bu süreçte TOKÝ ye öncelik tanýnacaðý, Hak sahiplerine doðrudan satýlacak taþýnmazlarýn satýþ bedelinin, rayiç bedelinin % 70 i olacaðý, Baþvuru sahiplerinin, satýþ bedellerine mahsup edilmek üzere, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde olan yerler için iki bin lira, dýþýnda olan yerler için bin lira baþvuru bedeli ödemesinin þart koþulduðu, "Ýdarece tespit edilen satýþ bedelini, itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenlerin bu Kanuna göre hak sahibi sayýlacaðý" Yapýlacak satýþ sürecinde "3194 sayýlý Ýmar Kanunu" hükümlerinin uygulanmayacaðý, Köy nüfusuna kayýtlý olma koþulunun aranmayacaðý, vb. hükümleri yer almaktadýr. Görüldüðü üzere bu tasarý, 2B arazilerinin satýlmasýnýn ve ormanlarýn korumasýz býrakýlmasýnýn yolunu açmakta, orman köylülerinin kalkýnmasýna deðil daha da yoksullaþmasýna neden olmakta, bir kýsmýnýn da kullanmakta olduðu arazilerini elinden almaktadýr. Diðer taraftan, 20 Ocak 2012 tarihinde TBMM ye sunulan "Yabancýlarýn Mülk Edinimi" ile ilgili yasa tasarýsýnda "karþýlýklýlýk ilkesi"nin kaldýrýlmasý ve planlý veya plansýz alanlarda 600 dönüme kadar yabancý kiþilerin mülk edinimine izin verilmesi ile birlikte deðerlendirildiðinde, bu tasarýnýn, 2B arazilerinin yabancý kiþi ve þirketlere de satýlabilmesinin önünü açacaðý görülmektedir. Bu konuda, Anayasa Mahkemesi nin 1988 den bu yana konuya iliþkin bütün kararlarýnda, bu alanlarýn satýþa konu edilemeyeceði, orman alanlarýnýn daraltýlamayacaðý ve yasa koyucunun, bu alanlarýn kullanýcýlarýna veya baþkalarýna, hatta orman içi köyler halkýna satýlmasýný veya bu amaçla devredilmesini saðlayacak bir düzenleme yapamayacaðý yönünde hükümleri mevcuttur. Bu düzenleme ile yapýlacak satýþlar, açýkça "Anayasa ya aykýrýlýk" içerecektir. Ayrýca bu tasarýyla eþ zamanlý olarak Meclis e sunulan ve genel kurulda görüþülmekte olan afet riski altýndaki yapýlarýn dönüþtürülmesini amaçlayan "Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun Tasarýsý" da 2B alanlarýný, orman ve meralarý yerleþime açmayý öngörmektedir. Doðal, tarihi ve kültürel miraslarýmýza saldýrýnýn giderek arttýðý, yaþam alanlarýmýzýn daraltýldýðý günümüzde tasarýnýn yasalaþmasý, orman iþgallerine "af" çýkarmak, kaçak yapýlaþmanýn önünü açmak, gizli bir imar affýný gündeme getirmek yanýnda, orman köylülerinin yaþam alanlarýyla beraber, geleceðini de tehlikeye atmak olacaktýr. Ýmar Kanunu hükümlerinin yok sayýlmasý ile de kentsel ve kýrsal alanda çarpýk yapýlaþmanýn önü açýlacak, telafisi mümkün olmayan doða tahribatý gündeme gelecektir. "Bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini kaybetmiþ alanlarýn orman rejimi dýþýna çýkarýlmasý" hükmünün ise bilimsel bir yaklaþým olmadýðý açýktýr. Yapýlmasý gereken, giderek azalmakta olan orman, mera, tarým alanlarý gibi doðal varlýklarýn rant uðruna tasfiye edilmesi deðil, korunarak ve geliþtirerek topluma geri kazandýrýlmasýdýr. Yapýlmasý gereken, ülke varlýðý ve yaþam alanlarýmýz olan 2B arazilerinin satýþý ile bütçeye yama yapýlmasý deðil, üretim ekonomisinin hayata geçirilmesidir. Gelecek kuþaklara karþý bu tarihsel görevde herkese sorumluluklar düþmektedir. Saygýlarýmýzla... TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI NÝSAN 2012

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı