Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 11 EYLÜL 2012 YIL: 9 SAYI: Kültür-Sanat Kurs Kayýtlarý Baþlýyor Sul tan bey li Be le di ye si'nin her yýl dü zen le di ði el sa nat la rý, kül tür-sa nat ve mes lek kurs la rý ka yýt la rý baþ lý yor. Kurs ka yýt ta ri hi 10 Ey lül'de baþ la yýp 10 Ekim'de so na ere cek. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, geleneðini bozmadý ve vatandaþlarýn sosyal geliþimine katký saðlamak amacýyla çeþitli branþlarda düzenlediði kurslarý na bu yýl da de vam edi yor. Ýlçe halkýnýn bilgi ve becerisini artýrmak, yeni iþ imkanlarý oluþturmak ve kiþisel yetenekleri ortaya çýkarmak için düzenlenen kurslar içerisinde, ahþap el sanatlarýndan Osmanlýcaya, yazarlýktan baðlamaya, ney ve þiir kurslarýndan fotoðrafçýlýða kadar birçok kategori bulunuyor. 15 EKÝM DERS BA ÞI Kursiyerlerin el becerisine ve kiþisel geliþimine katký saðlayacak olan kurs lar, 10 Ey lül'de baþ la yýp 10 Ekim'de bi te cek. Kayýt yaptýrmak isteyen adaylar, müracaatlarýný Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne yapacak. Ayrýca detaylý bilgi almak isteyenler 0(216) (1138 dahili) telefon numarasýndan detaylý bilgiye ulaþabilecek. Kurslar Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli El Sanatlarý Merkezi'nde yapýlacak. Kayýt yaptýran kursiyerler 15 Ekim'de ders baþý yapacak. YO ÐUN ÝL GÝ GÖR MÜÞ TÜ Geçen yýl düzenlenen kurslara vatandaþlar yoðun ilgi göstermiþ ve kurs sonunda duyduklarý memnuniyeti ifade etmiþlerdi. Bu yýl kurs programýna eklenen baðlama, ney ve þiir branþlarýyla birliktekatýlýmýn çok daha yüksek olmasý bekleniyor. Tepeüstü Kavþaðý Ýle 20 Kavþak ve Yolun Toplu Açýlýþý Yapýldý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý mý ta mam - la nan Üm ra ni ye Te pe üs tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun top lu açý lýþ tö re ni Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do ðan'ýn ka tý lý mý ile ya pýl dý. ÝBB ta ra fýn dan ya pý mý ta - mam la nan Üm ra ni ye Te pe üs - tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun top lu açý lýþ tö re ni Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do - ðan'ýn ka tý lý mý ile Sa rýy er - Ça - yýr ba þý tü ne li önün den ya pýl dý. Sa rýy er-ça yýr ba þý Tü ne li, Te - pe üs tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun açý lý þý do la yý - sýy la dü zen le nen tö ren de ko - nu þan Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do ðan, Ýs tan bul'un 7 te pe si - ne 7 tü nel an la yý þýy la çýk týk la rý yol da, pro je nin ikin ci si ni bu - gün hiz me te aç týk la rý ný be lirt ti. Te mel il ke le ri ni ''Ne al da - tan ola ca ðýz ne al da nan ola ca - ðýz'' þek lin de ni te le yen Baþ ba - kan Er do ðan, ''Biz ya pa rýz bi - ri le ri ba kar. Biz üre ti riz di ðer - le ri laf üre tir. Far ký mýz bu'' di - ye rek, pro je nin ilk eta bý olan Kâ ðýt ha ne-pi ya le pa þa tü ne li ni 2009 yý lý nýn Mart ayýn da aç týk - la rý ný ha týr lat tý. Baþ ba kan Er do ðan, ''Biz bu ül ke nin ku rum la rý, ev lat la rý, bu dev le tin bi rim le ri ola rak bir bi ri miz le da ya nýþ ma ha lin - de ol maz sak ki min le da ya nýþ - ma ha lin de ola ca ðýz. Bu tü - nel le bir lik te Ha cý os man ça yý - rýn dan Kil yos Cad de si'ne ulaþ mak is te yen sü rü cü le ri miz ar týk bir sa at lik yo lu 5 da ki ka - da kat ede bi lir ler'' di ye ko - nuþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, bu - gün Sa rýy er-ça yýr ba þý Tü ne li ile bir lik te Ýs tan bul'un çe þit li yer le rin de 20 kav þak ve yo lu da res men hiz me te aç týk la rý ný ifa de ede rek, "Bu yol ve kav - þak lar, Bah çe li ev ler, Ba kýr köy, Ýki tel li, Bay ram pa þa, Be þik taþ, Ça tal ca, Çek mek öy, Esen ler, Bah çe þe hir, Ka dýk öy, Kâ ðýt ha - ne, Si liv ri, Sul tan ga zi, Üm ra - ni ye, Üs kü dar ve Zey tin bur - nu'nda inþa edil di. Böy le ce Ýs - tan bul'da son 8 yýl da yap tý ðý - mýz kav þak ve yol la rýn sa yý sý 259'a ulaþ mýþ ol du" þek lin de ko nuþ tu. Pro gram ko nuþ ma la rýn ar - dýn dan te le kon fe rans yö ne ti mi ile 6 no kta dan ya pý lan can lý bað lan tý lar la de vam et ti. Baþ - ba kan Er do ðan 2. can lý bað lan - tý yý Üm ra ni ye Te pe üs tü kav þa - ðý açý lý þý için yap tý. Açý lýþ için Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Ak Par ti Üm ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran ve çok sa yý da Üm ra ni ye li ha zýr bu lun du. Açý lýþ ve kur de le yi kes mek için söz alan Baþ kan Ha san Can, Üm ra ni ye'mi ze bu gü zel hiz met le ri ya pan baþ ta Baþ ba ka ný mýz ol mak üze re Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný mýz ve eki bi ne þük ran - la rý mý su nu yo rum de di. Baþ - kan Ha san Can, Te pe üs tü kav - þa ðý Üm ra ni ye'mi ze ha yýr lý ol - sun di ye rek kur de le yi kes ti. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor Ümraniye Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Anayasamýzý Hazýrlýyoruz" adlý programa katýlan gazeteciyazar Abdurrahman Dilipak ve Türkiye Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivist Hürriyet Þener yeni anayasa ile ilgili görüþlerini Ümraniyelilerle paylaþtý. Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra - fýndan düzenlenen "Anayasamý zý Ha zýr lý yo ruz" ad lý pro - gram Üm ra ni ye Be le di ye si Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. Etkinliðe Ak Parti Ümraniye ilçe yönetimi üyeleri ve çeþitli kesimlerden avukatlar katýl dý. Tür ki ye Ýn san Hak la rý Derneði üyesi aktivist Hürriyet Þe ner, bu gün kü ya sa ma or - ganlarýnýn darbe anayasasýyla yönetilmesinin utanç verici bir durum olduðunu söyledi. Þener konuþmasýnýn devamýnda: "Bir an önce sivil Anayasasýnýn hayata geçirilmesi taraftarýyým. Bu yapýlacak Anayasa taslaðýnýn sivil toplum kuruluþlarýnda katkýlarý büyük olacak." dedi. Ýki li Mec lis tar týþ ma sý na de ði nen Ab dur rah man Di li - pak ilk ola rak ge nel par la - men ter ar dýn dan ise ye rel par - la men ter sis temi ne ge çil me - sin den ya na ol du ðu nu ifa de et tik ten son ra söz le ri ne þöy le de vam et ti: "Hat ta þu an ki Ba - kan lar Ku ru lu'nu da 5'e in dir - mek ge re kir. Ka la cak ba kan - lýk lar Ýçiþ le ri Ba kan lý ðý, Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý, Si vil Sa vun ma Ba kan lý ðý, Ada let Ba kan lý ðý ve Ma li ye Ba kan lý ðý ye ter li dir. Ge ri ka lan Ba kan lýk la rý fes edip ye rel par la men to ya dev - re dil me si ge re kir. 21. yüz yý lýn ya sa ma sý da de ði þe cek ve ya sa kav ra mý da. Bir ül ke de ne ka - dar çok ya sa var sa öz gür lük ler o ka dar az dýr. Tür ki ye'de so - run üre ten de ðil çö züm üre te - cek bir ana ya sa ya pýl ma sý ge - re kir." Ko nuþ ma cý la rýn gö rüþ - le ri ni pay laþ týk la rý uzun bir açýk la ma fas lýn dan son ra dü - þün ce le ri ni söy le me fýr sa tý bu - lan ka tý lým cý lar ye ni ana ya sa - ya iliþ kin bek len ti le ri ni ifa de et ti ler. So ru ve ce vap lar la iler - le yen pro gram çe ki len ha tý ra fo toð raf la rýy la son bul du. Sultanbeyli'ye Prestij Sokaklar Kent Meydaný ile yan yol arasýndaki 16 sokakta planlanan "Prestij Sokak Projesi" tamamlandý. 16 sokaðýn tüm alt ve üst yapý eksiklikleri giderildi, sokaklar Kent Meydaný'na yakýþýr bir güzelliðe kavuþtu. Sul tan bey li'de ilk ola cak ye ni bir ça lýþ ma da ya pýl dý ve de sen li, renk li as falt uy gu la - ma sý iki so kak ta hal kýn be ðe - ni si ne su nul du. Sul tan bey li Be le di ye si ekip le ri, Kent Mey da ný ile yan yol ara sýn da, esn afýn yü zü nü gül dü re cek pro je ye im za at tý. 16 so ka ðýn ta ma mý, ye ni den dü zen le ne rek "Pres tij So kak" ola rak ta sar lan dý. Sul tan bey li Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü, geç ti ði miz son ba har da "Pres tij So kak Pro je si" baþ lat mýþ, Kent Mey - da ný ile yan yol ara sý ný bam - baþ ka bir gö rü nü me ka vuþ tu - ra cak ye ni dü zen le me ler plan la mýþ tý. 04 TE

2 Eylül 2012 Bozkaya dan Halit Körken e hayırlı olsun ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultanbeyli bir önceki İlçe Başkanı Hayati Bozkaya ve yönetim kurulu üyesi Adil Şuekinci ve gazete yöneticilerimizden Recep Karakoç, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı görevine atanan Halit Körken i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler KÖRKEN E MAKAMINDA ZİYARET Sultanbeyli yaptığı başarılı çalışmalar sonrası İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirilen Sultanbeyli nin eski Emniyet Müdürü Halit Körken e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Halit Körken döneminde Sultanbeyli CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hayati Bozkaya, yönetim kurulu üyesi Adil Şuekinci ve gazetemiz yöneticilerinden Recep Karakoç geçtiğimiz Cuma günü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halit Körken i makamında ziyaret etti. BOZKAYA: HAYIRLI OLSUN Fatih Merkez Karakolunda bulunan makamında ziyaret edilen Halit Körken e hayırlı olsun dileklerinde bulunan CHP eski ilçe Başkanı Hayati Bozkaya: Sultanbeyli de görev yapmış değerli bir ismin İstanbul gibi bir ilde önemli bir göreve gelmiş olması bizi mutlu etmiştir. Sultanbeyli de yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları inanıyoruz ki, burada da fazlasıyla yapacaksınızdır. Ben şahsım ve benim dönemimde görev yapan yönetici arkadaşlarım adına yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum dedi. KÖRKEN ZİYARETTEN MEMNUN KALDI Sultanbeyli de görev yaptığı dönemlerde tanıdığı insanların kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Körken, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. Körken, Sultanbeyli de yaptıkları başarılı çalışmaları İstanbul da da yapacaklarını ifade etti. Yapılan ikramlardan sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi GELİŞEN SULTANBEYLİ NİN YENİ WEB SAYFASI Sultanbeyli Belediyesi gelişimini internette de sürdürüyor. Vatandaşların Sultanbeyli ile ilgili güncel bilgilere, en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmalarını sağlamak için web sayfasını yeniledi. Yeniçağın getirdiği en önemli ve etkin iletişim kanallarından biri olaninternet üzerinden erişimi her alanda aktif olarak kullanan Sultanbeyli Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda web sayfasını yenileyerek hizmete sundu. Yeni yüzü ve şık tasarımıyla büyük beğeni toplayan web sayfası, vatandaşların belediye hizmet ve duyurularına daha hızlı ulaşımını sağlarken, aynı zamanda kent rehberi, t-belediye ve e-belediye gibi teknolojik hizmetleri de sunuyor. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA Sosyal Medya da vatandaşlarla aktif olarak etkileşim içerisinde olan Sultanbeyli Belediyesi,ilçedeki haber ve etkinlikleri duyurmak, vatandaşların fikir, öneri ve sorunlarına daha hızlı ulaşmak ve çözüm üretip bilgilendirmeyapabilmek adına sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Facebook ve Twitter da ilçesindeki takipçileri ile paylaşımlarda bulunan Sultanbeyli Belediyesi hesaplarınınyanısıra, ayrıca Başkan Hüseyin Keskin de kendi Facebook ve Twitter hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşımda bulunmakta. SULTANBEYLİDEHAYAT.COM DA YERİNİZİ ALDINIZ MI? Sultanbeyli Belediyesi yakın zamanda bir ilke de imza atarak kendi sosyal medyasını oluşturdu. Sultanbeyli sakinlerini önce birbirine sonra dünyaya bağlayacak olan Sultanbeylidehayat.com yayın hayatına başladı. Kullanıcıların, mesaj yollayıp anket düzenleyebilecekleri, duyuru ve reklam verip iş veya personel arayabilecekleri kısacası sosyal platformların tüm hizmetlerinden yararlanabilecekleri bu alanda sosyal hayatın akışını bulacaksınız. İlçemizdeki tüm kişi ve kurumların yer alabileceği Sultanbeylidehayat.com üzerinden, Sultanbeyli de hayatın nabzını tutacaksınız. Sultanbeyli Belediyesi web sayfası adresi: Sultanbeyli Belediyesi Facebook ve Twitter hesapları; Facebook: https://www.facebook.com/sultanbeylibel Twitter: Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin in,facebook ve Twitter hesapları; Facebook: https://www.facebook.com/huseyin_keskin.90 Twitter: Sultanbeyli Fatih Mahallesinde bir evde yangın meydan geldi. Sultanbeyli Fatih Mahallesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 34 yaşındaki ev hanımı Emine Akın, çocukları Ömer Salih(14) ve 3 yaşındaki Tuğba Akın yanmaktan son anda kurtuldu. Evlerini kendi imkânları ile söndürmeye çalışan anne, oğul ve 3 yaşındaki Tuğba Akın dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını komşu binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ev kullanılamaz hale geldi Sultanbeyli Fatih Mahallesi Adil Caddesi 88 numaralı evde, bugün saat sıralarında, yangın çıktı. Evin mutfağında başlayan ve oturma odasına sıçrayan yangın kısa zamandan tüm evi sardı. Komşular yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın 30 dakikada söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce evlerini söndürmeye çalışan 34 yaşındaki Emine Akın ve 14 yaşındaki oğlu Ömer Salih Akın ve her şeyden habersiz olan 3 yaşındaki Tuğba Akın dumandan etkilendi. Komşuların yardımıyla evden çıkarılan üç kişiye müdahale olay yerine gelen Ambulansta yapıldı. Söndürülen yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. İTFAİYE GEÇ GELDİ İDDİASI Evde çıkan yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini dile getiren Ayşe Morkoç isimli bir bayan, Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ama şunu anladık ki, burada ölsek kimse bize sahip çıkmayacak. İtfaiye yangına çok geç müdahale etti. Eğer, daha erken gelmiş olsaydı yangın bu kadar büyük olmazdı dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 10 EYLÜL 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 10 EYLÜL 2012 Sultanbeyli'ye Prestij Sokaklar 1. SAYFADAN DEVAM Çalýþma öncesi Sultanbeyli'de bir ilk yaþanmýþ ve belediye baþkan yardýmcýlarý Abdullah Uçan ve Ercan Akbulut, Fen Ýþleri Müdürü Mehmet Muhsin Polat, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dursun Ali Kaba ve Yapý Kontrol Müdürü Bülent Heray projenin detaylarýný 10 Ekim günü Belediye Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantýda, bölgedeki dernek yöneticileri ve esnaf vatandaþlara aktarmýþtý. Yapýlan sunumla projenin detaylarý ve bölgeye getirileri anlatýlýrken, çalýþmalar sýrasýnda verilebilecek muhtemel rahatsýzlýklardan dolayý esnaf vatandaþlardan anlayýþ istendi. Çalýþma öncesi bölgedeki esnaf, dernek ve vatandaþlarla da paylaþýldý ve verilebilecek muhtemel rahatsýzlýklardan dolayý onlardan anlayýþ istenerek çalýþmaya baþlandý. YENÝ SOKAKLAR SULTANBEYLÝ'YE ÇOK YAKIÞTI Yaz ortasýnda tamamlanan çalýþma kapsamýnda, tüm sokaklarda imar planlarýna göre yolda kalan bina çýkmalarý, dükkanlar, sahanlýklar düzenlendi, mevcut binalarýn ve dükkanlarýn giriþ ve çýkýþlarý dikkate alýnarak, yollarda gerekli kotlama çalýþmalarý yapýldý. Ardýndan görüntü kirliliðine sebep olan ve tehlike oluþturan havai elektrik ve telefon hatlarý yenilenerek yer altýna alýndý.aydýnlatma direklerindeki eksikler tespit edilerek bakýmlarý yapýlýrken yeni aydýnlatma direkleri getirildi. Ýçme suyu ve kanalizasyon hatlarýna bakým yapýlýrken, yaðmur suyu hattý eksik sokaklara yeni hatlar çekildi ve su biriken her noktaya yaðmur suyu ýzgarasý uygulandý. BU ÇALIÞMA SULTANBEYLÝ'DE ÝLK KEZ YAPILDI Uygulamanýn yapýldýðý her yerde önce yol ve kaldýrým çökmelerini önlemek amacýyla 15 santimetre kalýnlýðýnda çelik hasýrlý beton uygulandý. Kaldýrým kenarlarýna kaldýrýmlarýn araçlar tarafýndan iþgal edilmemesi için metal ve andezit sýnýr elemanlar yerleþtiren ekipler, göze hoþ görünmeyen merdiven ve sahanlýklarý kaldýrarak alanlarý yeniledi ve andezit taþýyla kapladý. Yollarda ise Sultanbeyli'de ilk olacak nitelikte bir çalýþma yapýldý ve desenli, renkli asfalt uygulamasý üç sokakta halkýn beðenisine sunuldu. Granit-bazalt küp taþlarýyla belirlenen bir desenle balýk sýrtý þekliverilen yollar farklý bir görünüm kazanýrken, yine Sultanbeyli genelinde ilk defa Cahar- Dudayev Sokak'ta ýþýklý tuðla uygulamasý yapýldý. TRAFÝK ARTIK DAHA RAHAT Sokaklarýn büyük çoðunluðu, vatandaþlarýn görüþleri ve yapýlan incelemeler ýþýðýnda tekyön uygulamasý kapsamýnda dizayn edildi. Çift yön olarak tasarlanan Cahar- Dudayev ve Yusuf Ýslam sokaklarýnda ise araç parkýný önlemek ve trafiði açýk tutmak amacýyla refüj bordürü kullanýldý. Kent Meydaný'na çýkan sokaklarýn en az meydan kadar þýk gözükmesi için çalýþacak ekipler, planlanan yeni düzenlemelerle bu bölgeyi canlandýracak yeni bir görünüme kavuþturdu. ESNAF DA VATANDAÞ DA MEMNUN "Prestij Sokak" projesi vatandaþ ve esnaftan tam not aldý. Yapýlan çalýþmayla yepyeni ve modern görünüme kavuþan 16 sokakta çevre halký ve esnafla yaptýðýmýz görüþmelerde, düzenlemeye tam destek verdiklerini ifade ettiler. Özellikle çevre esnafý düzenleme sayesinde trafiðin rahatladýðýna iþaret ederek, "Müþterilerimiz artýk daha rahat alýþveriþ yapma imkanýna kavuþtu. Bu sayede hamdolsun bizim de iþlerimiz arttý. Baþkanýmýz Hüseyin Keskin'e ve ekibine ne kadar teþekkür etsek azdýr" diye konuþtular. Y l : 9 Say : 273 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 10 EYLÜL 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 10 EYLÜL 2012 Memleket ne halde, biz neyin peþindeyiz? Allah aþkýna nedir bu halimiz, diye baþlandý sohbet. Herkeste bir kapris, herkeste bir hýrs, herkeste bir vurdumduymazlýk, bu ne aymaz bir hal be gada. Oluk, oluk kan akýyor, yiðitler omuzlarda taþýnýyor, birileri pis çaputlarýný bayrak diye bilmem nereye dikiyor, analarýn feryadý gök kubbeyi titretiyor, bizler neyin peþindeyiz. Otuz yýldýr bu memlekette þehit olmayan sülale kalmamýþ. Her gün ayrý bir dehþet haberi, her gün ayrý bir felaket; nerde duracak kimse kestiremiyor, kimse bu konuda akla yatkýn, doyurucu bir beyanda bulunmuyor. Uçlarýn ve radikallerin söz düellosuyla; TV ekranlarýnda, gazete köþelerindeki dehþet planlarýný okuyor/dinliyoruz. Benim oðlum, benim kardeþim, benim komþum-akrabam- köylüm vs. vs. acýlarýn en kötüsünü yaþýyor; silah baronlarý onlarýn gözyaþlarýyla kaktüslerini büyütüp, üzerlerine yapmacýk güller dikiyor. Kimse bataklýktan bahsetmiyor, üzerindeki sinekten ve kötü kokudan rahatsýzlýðýný söylüyorlar. Bu iþten uzak bizler (askeri, siyasi ve uluslararasý ticaret) bataklýktan hiç haberimiz yok, duyduðumuzda ise tabiri caizse küçük dilimizi yutuyoruz. Birileri bizleri aydýnlatmalý gada. Bu ne menem þeydir hiç yakamýzý býrakmýyor. Ülkenin baþýna her türden iktidar gelmesine raðmen çözülmüyor. Birilerine göre iktidarý devirmek için yapýlan karakol baskýnlarý, þimdilerde yine mi tekrarlanýyor. Kimse benim çocuðumun kanýyla hesap yapmasýn. Kimse benim sinir uçlarýma dokunmasýn. Kimse beni hiçbir þeyle denemesin, bizim geçmiþimizde bellidir, geleceðimiz de öyledir. Hasta Osmanlýnýn boðazýndan geçemeyenler, þimdilerde yumuþak karnýyla torunlarýndan öç almaya çalýþýyor ama nafile caba. Uzunca yýllar dünyaya adaletinden bahsettiren bu halkýn dedelerinin ruhu; þu günlerde geri dönme eðiliminde, demedi demeyin. Kanuni hak sayýp, Afrika'dan, Asya'dan ve Avrupa'dan haklarýný talep ederse; haçlý ordularýnýzda fayda vermez yerli yandaþlarýnýz da. Unutulmasýn ki Osmanlý kurulduðunda Bizans bir imparatorluktu. Kimileri kendilerinin dünyanýn jandarmasý sanýp karýþtýrmasý, onlarýn düþmaný gibi görünüp de; Türk düþmanlýðý yaptýðýný bilmediðimizi sanmasýnlar. Dedemiz Yavuz Selim'in dediði gibi ''Türkün gücünü denemek isteyen herkese mezar kazacak kadar yerimiz ve zamanýmýz var'' hatýrlatmasýndan sonra. Herkes haddini bilecek ve safýný belli edecek zamandýr. Daðdakilere arkadaþlar diyenlerin arkadaþý deðiliz, onlara kardeþim diyenlerin kardeþleri de deðiliz. Býçak kemiðe dayandý gada. Ýstemiyorum Teþvikiye camiinden þehit cenazesi kalksýn veya villada oturan birinin de oðlunun þehit olmasýný. Bu ülkede hiç kimsenin burnu bile kanamasýn istiyorum. Nasýl bitirilecekse bitirsinler. Analarý aðlatmama uzmanlarý çoðalsýn istiyorum. Terör uzmaný diye birisinin TV de boy göstermesini ve yorum yapmasýný istemiyorum. Beni akrabama, komþuma düþman etmeye çalýþan herkesi lanetliyorum. Din kardeþliðinin, kan kardeþliðinin, mezhep/soy/sop vs. vs. bahane edip; dinle alakasý olmayan iþler yapanlarý da lanetliyorum. Kimin deðirmenine su taþýyoruz bilmeden; zaaflarýmýzdan yararlananlarý da lanetliyorum. Ben hep güzel þeyler yazmak isteyen birisiyim, beni bu þekilde yazý yazmaya mecbur edenleri de lanetliyorum. Güzel günler ve güzel haber duymak, okumak ve yazmak dileklerimle; kalýn saðlýcakla. KAYA KILIÇ Hiç kendimize ayda baktýk mý? Ortaçaðda Batý ümmetçilik üzerinden kaos yaþýyordu. Ýslam dünyasý ise tam tersine bir bütün halinde saðlam ve de merkezi idi. Sonra Ulusçuluk akýmý baþladý, Batý önce ümmetçiliði terk etti, dinlerini modernize etti (Güya!) sonra ticaret ve sanayi ile dünyayý parselledi. Ýslam dünyasý ise o dönemler ulusçuluk düþüncesinin etkisinde gittikçe parçalanma ÝSA DOÐAN sürecine girdi. Yani! Bizi paramparça eden þey batýyý ayaða Bu konuda ilk aklýmýza gelen arsasý deðer kazanmýþ eski yapýlarýn yýkýlýp yerlerine daha büyük binalarýn inþa edilmesi akla geliyor. Ama bir de madalyonun arka yüzü var. Bu konularla ilgili araþtýrmalarým esnasýnda vilayetteki bir çok resmi binanýn 2. Abdülhamit zamanýndan kalma tarihi eser özelliði taþýyan binalarda hizmet verdiðini fark ettim.ayrý ayrý binalarda bulunan bu kurumlarýn bir araya toplanmasý ve tarihi eser özelliði olan binalarýn müze olarak deðerlendirilmesi konusunda ÝBB 'den konu ile ilgili bir çalýþmasý olup olmadýðý hakkýnda bilgi talebinde bulundum.olmadýðý bilgisine ulaþtým. Konuyu idare hukuku bakýmýndan araþtýrdým tarih ve 5442 sayýlý kanunun 9.maddesini buldum. Bu kanuna göre sorumluluk Valilikte, planlama yetkisi ise 5216 sayýlý kanunla ÝBB tarafýnda bulunduðunu tespit ettim. Valilik makamý, hazýrladýðým VEDAT ÞÝÞMAN yazýyý ÝBB ilgili Müdürlüðüne Havale etti.7nisan 2010 tarihli GÖREBÝLDÝKLERÝMLE YAZABÝLDÝKLERÝM! kaldýrdý aslýnda! Burada bahsettiðim ümmetçilik sanýldýðý gibi dini bir dayanýþma deðil, toplumlarý bir arada tutan çatý devlet anlayýþýdýr. Biz Hýristiyan dünyasýna parçalanmýþ gözüyle bakarken aslýnda onlar da bize parçalanmýþ gözüyle bakýyorlar. Aslýnda haksýz da sayýlmazlar! Onlar dini olmasa bile siyasi, kültürel ve ekonomik olarak bir araya gelebiliyorlar. Oysa biz hiç bir þekilde bir araya gelemiyoruz. Neden? Çünkü birbirimizden alacaðýmýz var! Bu maðduriyet psikolojisi bizi bir arada olmaktan alýkoyuyor Terörün karþý duruþumuz? Daha önce de ifade ettiðim gibi yapýlacak þey vakurla mücadeleyi sürdürmek. Baþka yolu yok! Yapýlmak istenen milliyetçilik duygularýnýn etnik ayrýmcýlýða dönüþmesini saðlamak ve bu sayede Arap baharýnýn devamýný Türkiye'de Kürt baharý diye dünyaya ilan etmek. Ama hesaplamadýklarý þey; bizim 2500 yýllýk devlet kültürüne sahip tez canlý deðil aðýr baþlý ne yaptýðýný bilen bir devlet olmamýzdýr. Biz millet olarak, devlet olarak bu tür oyunlarý çok gördük. Türkiye'yi PKK üzerinden cezalandýrmak isteyen, yola getirmek isteyen, eski küçük pýsýrýk yapýsýna sokmak isteyenler var. Ama bizim bu dik duruþumuz, ilkeli devlet politikamýz uzun vadede bize fayda saðlayacaktýr. Dünya yeniden þekillenirken tarafsýz olmak, kýsa vadeli hesaplar içinde döneklik yapmak bizi geçmiþ yýllarýn hastalýklarýna geri döndürebilir. Doðrunuz ne ise tarafýnýz da öyle olsun. Türkiye bugün ne yapýyorsa yarýnýn dünyasýnda yerini gördüðü için yapýyor. Bugünkü bu ilkesel duruþ yani halk yanlý duruþ yarýn bölgedeki diðer Arap ülkelerindeki muhtemel kaos ortamlarýnda devam edecektir. Yarýnýn dünyasý halk destekli olmayan yönetimleri barýndýramaz, barýndýrmayacak da. Bu nedenle bugünden halklarýn yanýnda olan yarýnýn yeni oluþumlarýnda söz sahibi olabilir. Türkiye geçmiþte Cezayir örneðinde olduðu gibi güncel menfaatler uðruna ilkelerini, medeni anlayýþýný feda etmeyecektir. Türkiye, bölgedeki Kürt halklarýnýn en rahat ve huzurlu yaþadýðý tek ülkedir. Kendilerine kimlik dahi vermeyen Suriye rejimini destekleyen PYD, PKK'yý görmek ve taþeronluklarýný anlamamak için kör ve saðýr olmak yetmez. Bu yüzden Kürt halkýnýn desteðini göremiyorlar. Çünkü Kürt halký da bu cevap yazýsýnda söz konusu önerinin arsa kýsmýnýn 1/ ölçekli imar planlarýnda yer verileceðini haber aldým. Bilgi paylaþtýkça çoðalýr ilkesine gore, okuyucularýmla paylaþmaktan mutluluk duymaktayým. KENTSEL DÖNÜÞÜM NASIL OLMALI? EKMEK BULAMAYAN PASTA YESIN! Bu söz dilimize nereden gelmiþ? Bilmeyenler için hatýrlatalým.1789 Fransýz devriminden önce düzenlenen taç giyme merasiminde, halkýn açlýkla karþý karþýya bulunduðu þikâyetini getiren kiþiye 14. Lui'nin eþi Marie Antoinette'nin verdiði cevaptýr. Bu söz ne zaman kullanýlýr? Bürokrasinin vatandaþa bakýþ açýsýný anlatmak için kullanýlýr. Bu söz bizde de geçerli midir? Merak edenler yazýnýn devamýný okusun. Ümraniye ilçesinin veya Kýsýklý trafiðinin çilesini bilmeyen yoktur. Bilmiyorsa buralarda yaþamýyordur. Deðiþik vesilelerle ya Ümraniye genelini ilgilendiren konularda ya da Ümraniye'nin belli bir bölümünü ilgilendiren konularda araþtýrmalar yapýp bunlarý uygulatmak için deðiþik makamlar üzerinden belediyelere sunuyorum. Geçmiþ dönemlerde Yerel yönetimler baþka partiden, Merkezi Yönetim baþka partiden olunca Belediyeci arkadaþlar veryansýn ederlerdi yetkimiz yok iþ yapamýyoruz. Alýn size 5216 sayýlý kanun ulaþýmla ilgili bütün yetkiler sizde alýn yapýn. -Þey aslýnda biz raylý sistem yaparsak sorunlarý çözeriz demek istemiþtik!? Peki, her sokaða raylý sistem mi döþeyeceksiniz? Bu raylý sistemlerin karayolu baðlantýsý olmayacak mý? Raylý sistem her sorunu çözecek sihirli deðnek mi? Kadýköy -Kartal Metrosunu Ümraniye Baðlayacak ekspres (Hýzlý anlamýnda /çift bilet anlamýnda deðil) ÝETT hattý tesis ettiniz mi? Ümraniye'den Metrobüs'e hýzlý baðlantý saðlayacak çözüm önerilerine hala cevap alamadým. Ümraniye içinden ve civarýndan Ümraniye Devlet Hastanesine ulaþým baðlantýsýný güçlendirerek, Haydarpaþa Numune Hastanesi ve Göztepe Hastanesine Ümraniye'den-Kadýköy ve Üsküdar'a giden yolcu sayýsýnýn azaltýlmasýný talep ettim. Sonuç alamadým. Armaðanevler Mahallesinin Ulaþým zorluklarýný giderilmesi için bir talepte bulundum. Vatandaþýn yürümesini tavsiye eden bir cevap geldi. Kaldýrýmlar da kaldýrým olsa. Bir hesap ettim Avrupa'da 300 sene önce söylenen bir söz biz de hala geçerliliðini koruyor. Demek ki biz Avrupa'dan 300 sene gerideyiz. milletle beraber bütünleþmiþ, olgunlaþmýþ vakur bir halk ve onlar da oynanan oyunun farkýndalar Eðitim sistemimizdeki tezatlýk ne? Ýlköðretimden Liseye kadar verilen eðitim sýnav odaklý bir eðitim deðil! Eðitim sisteminiz sýnav odaklý deðilken öðrencilerden nihayetinde son sýnavdan baþarýlý olmalarýný ve hayatlarýný bu sýnavlara endekslemelerini istiyoruz. Ýþte buradaki amaç araç iliþkisindeki uyumsuzluðun yarattýðý büyük bir rant var : "DERSANELER". Evet devletin amaca yönelik uygunsuz olan eðitim yapýsýna karþýn kýsa zamanda öðrencilere sunulan sadece sýnava dayalý az ve öz öðretim ile dershaneler sistemin eksiðini kapatýyor. 12 yýlda alýnamayan eðitim 1-2 yýlda hýzlandýrýlmýþ görece gereksiz bilgilerden arýndýrýlmýþ, sadece sýnava yönelik öðretim anlayýþýyla dershaneler tarafýndan veriliyor. Dershaneler insan yetiþtirmez! Dershaneler gelecek vizyonlu gençlik de yetiþtirmez! Dershaneler sadece sýnav güdülü insanlar yetiþtirir! Sýnav güdülü bir gençlik de yaratýcý olamaz! Ama sýnavlar geçilmeden de engeller aþýlmýyor. Engelleri yaratanlar köprülerin inþaatýný rant sahiplerine yani dershanelere vermiþ. O halde bu bir ihtiyaç! Eðer dershaneleri istemiyorsanýz önce bu ihtiyacý gidermeniz lazým. Ya sýnavdan vazgeçeceðiz ya da eðitim sistemimizi geniþ perspektifli eðitim ile deðil sýnav odaklý eðitime dönüþtüreceðiz. Bu da hiç de istenilen bir eðitim sistemi deðil. Sýnav odaklý deðil yaþam odaklý eðitim sistemimiz olsun. Bu sayede daha ufku geniþ daha cesur nesiller yetiþtirileceðine inanýyorum Kuyumculuðun geleceði? Bankalarýn kuyumcular gibi elden cumhuriyet altýný ve çeyrek altýn satacaðýný sanmýyorum. Olacak olan þey, bankalarýn bu altýnlarý yatýrým hesabý olarak deðerlendirmeleridir. Yani eðer siz yatýrým için (saklamak için) çeyrek altýn veya cumhuriyet altýný alacaksanýz bu iþlemi hesabýnýz üzerinden alýp satarak da yapabileceksiniz. Yoksa kuyumcu gibi alýp satma külfetinin altýna hiç bir banka girmez. Bu yeni personele ve fazladan iþlem hacmi demek. Gelecekte kuyumculuk mesleðinin bugünkü gibi kalmayacaðý aþikar. Geçmiþte döviz bürolarý gibi çalýþýyorlardý. Günümüzde hem altýn ve gümüþ taký hem de altýn ve gümüþ yatýrým iþlerini yapýyor. Yatýrým için altýn satým iþini sadece kuyumcularýn yapma dönemi kapanýyor. Çünkü artýk her metanýn sanal piyasasý mevcut ve buralarda piyasa fiyatlarý belirleniyor. Artýk altýn veya gümüþ yatýrýmý yapmak isteyenler yatýrýmýný yastýðýn altýna deðil banka hesabýna koymak ve oradan gerektiðinde anýnda satmak ve baþka bir yatýrým aracý satýn almak isteyebilir. Mal ve sermaye piyasalarý artýk yüksek hýzda sanal ortamda belirlenirken yatýrým için tercih edilen altýnýn kuyumcudan alýnýp satýlmasý daha ne kadar devam edebilir ki? Kuyumculuðun da kendini yeniden dizayn etmesi ve de artýk yatýrým amaçlý altýn iþletmeleri gibi deðil de altýn iþlemeciliði zanaatine dönük olmasý gerekiyor. Bir çok meslek gibi Kuyumculuk da kendi kabuðuna dönecek. Yatýrým için deðil hediye almak için gidilen yerler olacak. Saðlýcakla kalýn. SAÐLIK ÇALIÞANLARINA ÞÝDDET NASIL ÖNLENÝR? Bilindiði gibi tedavi hizmetleri ülkemizde üç aþamalýdýr.1.basamak hizmetleri aile hekimleri tarafýndan verilmektedir. Ancak 2.basamak tedavi kurumlarý yaygýn olmadýðýndan Hastalar doðrudan 3.basamak tedavi kurumlarýna yönelmektedir. Üçüncü basamak tedavi hizmeti verilen hastanelere ise üç yönden vatandaþ akýný olmaktadýr 1-Yatan hastalar ve yakýnlarý, 2-Ayaktan muayeneye gelen hastalar ve yakýnlarý 3-Acil hastalar ve yakýnlarý Buna ilaveten hastane içinde film çektirmek, tahlil yaptýrmak için hasta yakýnlarýnýn bir oraya bir buraya koþturmasý gibi faaliyetler bir araya geldiðinde hastalar ve hasta yakýnlarýnda bir gerginlik meydana gelmektedir. Hastane çalýþanlarý ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir hengâme meydana gelmektedir. Zaman zaman tartýþmalar veya basýna yansýyan, yansýmayan saðlýk çalýþanlarýna yönelik darp olaylarý meydana gelmektedir. Konuya çözüm saðlanmasý için 2. basamak tedavi kurumlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn gerektiði düþünülmektedir. Bu konuda Ataþehir ilçesi pilot bölge olarak seçilmiþ olup Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Tabibler Odasý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýmdan bilgilendirilmiþtir. Okuyucularýmýn dikkatine sunulur.

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: 266 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com AYDOS GENÇLÝK

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi

Müdürlüðü ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. hizmet veriyor. Öte yandan Ýlçe Seçim Müdürlüðü ve Adli Sicil için de yer tahsisi ka ný Ýs met Yýl maz'ýn ka tý lým la rýy la ger çek leþ ti ri le cek. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katýlacaðý törenlerden,hükümet

Detaylı

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: 294 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Ramazan

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu

Ümraniye'de Minik Eller Aðaç Dikti. Sultanbeyli'de Kutlu Doðum Coþkusu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 22 NÝSAN 2013 YIL: 10 SAYI: 288 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Bölgenin

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN

ARAP BAHARI KIÞA DÖNMESÝN HADÝSLERDEN HAAT PRENSÝPLERÝ Emri altýndakilere karþý güzel davranmak, hayýr ve berekete vesiledir. Kötü ahlâk uðursuzluktur. Ýyilik, ömrün artmasýna vesiledir. Sadaka kötü kazayý önler. Hadis-i Þerif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı