Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 11 EYLÜL 2012 YIL: 9 SAYI: Kültür-Sanat Kurs Kayýtlarý Baþlýyor Sul tan bey li Be le di ye si'nin her yýl dü zen le di ði el sa nat la rý, kül tür-sa nat ve mes lek kurs la rý ka yýt la rý baþ lý yor. Kurs ka yýt ta ri hi 10 Ey lül'de baþ la yýp 10 Ekim'de so na ere cek. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, geleneðini bozmadý ve vatandaþlarýn sosyal geliþimine katký saðlamak amacýyla çeþitli branþlarda düzenlediði kurslarý na bu yýl da de vam edi yor. Ýlçe halkýnýn bilgi ve becerisini artýrmak, yeni iþ imkanlarý oluþturmak ve kiþisel yetenekleri ortaya çýkarmak için düzenlenen kurslar içerisinde, ahþap el sanatlarýndan Osmanlýcaya, yazarlýktan baðlamaya, ney ve þiir kurslarýndan fotoðrafçýlýða kadar birçok kategori bulunuyor. 15 EKÝM DERS BA ÞI Kursiyerlerin el becerisine ve kiþisel geliþimine katký saðlayacak olan kurs lar, 10 Ey lül'de baþ la yýp 10 Ekim'de bi te cek. Kayýt yaptýrmak isteyen adaylar, müracaatlarýný Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'ne yapacak. Ayrýca detaylý bilgi almak isteyenler 0(216) (1138 dahili) telefon numarasýndan detaylý bilgiye ulaþabilecek. Kurslar Muhsin Yazýcýoðlu Kültür Merkezi, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli El Sanatlarý Merkezi'nde yapýlacak. Kayýt yaptýran kursiyerler 15 Ekim'de ders baþý yapacak. YO ÐUN ÝL GÝ GÖR MÜÞ TÜ Geçen yýl düzenlenen kurslara vatandaþlar yoðun ilgi göstermiþ ve kurs sonunda duyduklarý memnuniyeti ifade etmiþlerdi. Bu yýl kurs programýna eklenen baðlama, ney ve þiir branþlarýyla birliktekatýlýmýn çok daha yüksek olmasý bekleniyor. Tepeüstü Kavþaðý Ýle 20 Kavþak ve Yolun Toplu Açýlýþý Yapýldý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý mý ta mam - la nan Üm ra ni ye Te pe üs tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun top lu açý lýþ tö re ni Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do ðan'ýn ka tý lý mý ile ya pýl dý. ÝBB ta ra fýn dan ya pý mý ta - mam la nan Üm ra ni ye Te pe üs - tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun top lu açý lýþ tö re ni Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do - ðan'ýn ka tý lý mý ile Sa rýy er - Ça - yýr ba þý tü ne li önün den ya pýl dý. Sa rýy er-ça yýr ba þý Tü ne li, Te - pe üs tü kav þa ðý ile bir lik te 20 kav þak ve yo lun açý lý þý do la yý - sýy la dü zen le nen tö ren de ko - nu þan Baþ ba kan Re cep Ta y yip Er do ðan, Ýs tan bul'un 7 te pe si - ne 7 tü nel an la yý þýy la çýk týk la rý yol da, pro je nin ikin ci si ni bu - gün hiz me te aç týk la rý ný be lirt ti. Te mel il ke le ri ni ''Ne al da - tan ola ca ðýz ne al da nan ola ca - ðýz'' þek lin de ni te le yen Baþ ba - kan Er do ðan, ''Biz ya pa rýz bi - ri le ri ba kar. Biz üre ti riz di ðer - le ri laf üre tir. Far ký mýz bu'' di - ye rek, pro je nin ilk eta bý olan Kâ ðýt ha ne-pi ya le pa þa tü ne li ni 2009 yý lý nýn Mart ayýn da aç týk - la rý ný ha týr lat tý. Baþ ba kan Er do ðan, ''Biz bu ül ke nin ku rum la rý, ev lat la rý, bu dev le tin bi rim le ri ola rak bir bi ri miz le da ya nýþ ma ha lin - de ol maz sak ki min le da ya nýþ - ma ha lin de ola ca ðýz. Bu tü - nel le bir lik te Ha cý os man ça yý - rýn dan Kil yos Cad de si'ne ulaþ mak is te yen sü rü cü le ri miz ar týk bir sa at lik yo lu 5 da ki ka - da kat ede bi lir ler'' di ye ko - nuþ tu. Baþ ba kan Er do ðan, bu - gün Sa rýy er-ça yýr ba þý Tü ne li ile bir lik te Ýs tan bul'un çe þit li yer le rin de 20 kav þak ve yo lu da res men hiz me te aç týk la rý ný ifa de ede rek, "Bu yol ve kav - þak lar, Bah çe li ev ler, Ba kýr köy, Ýki tel li, Bay ram pa þa, Be þik taþ, Ça tal ca, Çek mek öy, Esen ler, Bah çe þe hir, Ka dýk öy, Kâ ðýt ha - ne, Si liv ri, Sul tan ga zi, Üm ra - ni ye, Üs kü dar ve Zey tin bur - nu'nda inþa edil di. Böy le ce Ýs - tan bul'da son 8 yýl da yap tý ðý - mýz kav þak ve yol la rýn sa yý sý 259'a ulaþ mýþ ol du" þek lin de ko nuþ tu. Pro gram ko nuþ ma la rýn ar - dýn dan te le kon fe rans yö ne ti mi ile 6 no kta dan ya pý lan can lý bað lan tý lar la de vam et ti. Baþ - ba kan Er do ðan 2. can lý bað lan - tý yý Üm ra ni ye Te pe üs tü kav þa - ðý açý lý þý için yap tý. Açý lýþ için Üm ra ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can, Ak Par ti Üm ra ni ye Ýl çe Baþ ka ný Öz türk Oran ve çok sa yý da Üm ra ni ye li ha zýr bu lun du. Açý lýþ ve kur de le yi kes mek için söz alan Baþ kan Ha san Can, Üm ra ni ye'mi ze bu gü zel hiz met le ri ya pan baþ ta Baþ ba ka ný mýz ol mak üze re Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný mýz ve eki bi ne þük ran - la rý mý su nu yo rum de di. Baþ - kan Ha san Can, Te pe üs tü kav - þa ðý Üm ra ni ye'mi ze ha yýr lý ol - sun di ye rek kur de le yi kes ti. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye Yeni Anayasa yý Tartýþýyor Ümraniye Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Anayasamýzý Hazýrlýyoruz" adlý programa katýlan gazeteciyazar Abdurrahman Dilipak ve Türkiye Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivist Hürriyet Þener yeni anayasa ile ilgili görüþlerini Ümraniyelilerle paylaþtý. Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra - fýndan düzenlenen "Anayasamý zý Ha zýr lý yo ruz" ad lý pro - gram Üm ra ni ye Be le di ye si Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirildi. Etkinliðe Ak Parti Ümraniye ilçe yönetimi üyeleri ve çeþitli kesimlerden avukatlar katýl dý. Tür ki ye Ýn san Hak la rý Derneði üyesi aktivist Hürriyet Þe ner, bu gün kü ya sa ma or - ganlarýnýn darbe anayasasýyla yönetilmesinin utanç verici bir durum olduðunu söyledi. Þener konuþmasýnýn devamýnda: "Bir an önce sivil Anayasasýnýn hayata geçirilmesi taraftarýyým. Bu yapýlacak Anayasa taslaðýnýn sivil toplum kuruluþlarýnda katkýlarý büyük olacak." dedi. Ýki li Mec lis tar týþ ma sý na de ði nen Ab dur rah man Di li - pak ilk ola rak ge nel par la - men ter ar dýn dan ise ye rel par - la men ter sis temi ne ge çil me - sin den ya na ol du ðu nu ifa de et tik ten son ra söz le ri ne þöy le de vam et ti: "Hat ta þu an ki Ba - kan lar Ku ru lu'nu da 5'e in dir - mek ge re kir. Ka la cak ba kan - lýk lar Ýçiþ le ri Ba kan lý ðý, Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý, Si vil Sa vun ma Ba kan lý ðý, Ada let Ba kan lý ðý ve Ma li ye Ba kan lý ðý ye ter li dir. Ge ri ka lan Ba kan lýk la rý fes edip ye rel par la men to ya dev - re dil me si ge re kir. 21. yüz yý lýn ya sa ma sý da de ði þe cek ve ya sa kav ra mý da. Bir ül ke de ne ka - dar çok ya sa var sa öz gür lük ler o ka dar az dýr. Tür ki ye'de so - run üre ten de ðil çö züm üre te - cek bir ana ya sa ya pýl ma sý ge - re kir." Ko nuþ ma cý la rýn gö rüþ - le ri ni pay laþ týk la rý uzun bir açýk la ma fas lýn dan son ra dü - þün ce le ri ni söy le me fýr sa tý bu - lan ka tý lým cý lar ye ni ana ya sa - ya iliþ kin bek len ti le ri ni ifa de et ti ler. So ru ve ce vap lar la iler - le yen pro gram çe ki len ha tý ra fo toð raf la rýy la son bul du. Sultanbeyli'ye Prestij Sokaklar Kent Meydaný ile yan yol arasýndaki 16 sokakta planlanan "Prestij Sokak Projesi" tamamlandý. 16 sokaðýn tüm alt ve üst yapý eksiklikleri giderildi, sokaklar Kent Meydaný'na yakýþýr bir güzelliðe kavuþtu. Sul tan bey li'de ilk ola cak ye ni bir ça lýþ ma da ya pýl dý ve de sen li, renk li as falt uy gu la - ma sý iki so kak ta hal kýn be ðe - ni si ne su nul du. Sul tan bey li Be le di ye si ekip le ri, Kent Mey da ný ile yan yol ara sýn da, esn afýn yü zü nü gül dü re cek pro je ye im za at tý. 16 so ka ðýn ta ma mý, ye ni den dü zen le ne rek "Pres tij So kak" ola rak ta sar lan dý. Sul tan bey li Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü, geç ti ði miz son ba har da "Pres tij So kak Pro je si" baþ lat mýþ, Kent Mey - da ný ile yan yol ara sý ný bam - baþ ka bir gö rü nü me ka vuþ tu - ra cak ye ni dü zen le me ler plan la mýþ tý. 04 TE

2 Eylül 2012 Bozkaya dan Halit Körken e hayırlı olsun ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultanbeyli bir önceki İlçe Başkanı Hayati Bozkaya ve yönetim kurulu üyesi Adil Şuekinci ve gazete yöneticilerimizden Recep Karakoç, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı görevine atanan Halit Körken i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler KÖRKEN E MAKAMINDA ZİYARET Sultanbeyli yaptığı başarılı çalışmalar sonrası İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirilen Sultanbeyli nin eski Emniyet Müdürü Halit Körken e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Halit Körken döneminde Sultanbeyli CHP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hayati Bozkaya, yönetim kurulu üyesi Adil Şuekinci ve gazetemiz yöneticilerinden Recep Karakoç geçtiğimiz Cuma günü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halit Körken i makamında ziyaret etti. BOZKAYA: HAYIRLI OLSUN Fatih Merkez Karakolunda bulunan makamında ziyaret edilen Halit Körken e hayırlı olsun dileklerinde bulunan CHP eski ilçe Başkanı Hayati Bozkaya: Sultanbeyli de görev yapmış değerli bir ismin İstanbul gibi bir ilde önemli bir göreve gelmiş olması bizi mutlu etmiştir. Sultanbeyli de yapmış olduğunuz başarılı çalışmaları inanıyoruz ki, burada da fazlasıyla yapacaksınızdır. Ben şahsım ve benim dönemimde görev yapan yönetici arkadaşlarım adına yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum dedi. KÖRKEN ZİYARETTEN MEMNUN KALDI Sultanbeyli de görev yaptığı dönemlerde tanıdığı insanların kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Körken, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti. Körken, Sultanbeyli de yaptıkları başarılı çalışmaları İstanbul da da yapacaklarını ifade etti. Yapılan ikramlardan sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi GELİŞEN SULTANBEYLİ NİN YENİ WEB SAYFASI Sultanbeyli Belediyesi gelişimini internette de sürdürüyor. Vatandaşların Sultanbeyli ile ilgili güncel bilgilere, en hızlı ve en doğru şekilde ulaşmalarını sağlamak için web sayfasını yeniledi. Yeniçağın getirdiği en önemli ve etkin iletişim kanallarından biri olaninternet üzerinden erişimi her alanda aktif olarak kullanan Sultanbeyli Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda web sayfasını yenileyerek hizmete sundu. Yeni yüzü ve şık tasarımıyla büyük beğeni toplayan web sayfası, vatandaşların belediye hizmet ve duyurularına daha hızlı ulaşımını sağlarken, aynı zamanda kent rehberi, t-belediye ve e-belediye gibi teknolojik hizmetleri de sunuyor. SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA Sosyal Medya da vatandaşlarla aktif olarak etkileşim içerisinde olan Sultanbeyli Belediyesi,ilçedeki haber ve etkinlikleri duyurmak, vatandaşların fikir, öneri ve sorunlarına daha hızlı ulaşmak ve çözüm üretip bilgilendirmeyapabilmek adına sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Facebook ve Twitter da ilçesindeki takipçileri ile paylaşımlarda bulunan Sultanbeyli Belediyesi hesaplarınınyanısıra, ayrıca Başkan Hüseyin Keskin de kendi Facebook ve Twitter hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşımda bulunmakta. SULTANBEYLİDEHAYAT.COM DA YERİNİZİ ALDINIZ MI? Sultanbeyli Belediyesi yakın zamanda bir ilke de imza atarak kendi sosyal medyasını oluşturdu. Sultanbeyli sakinlerini önce birbirine sonra dünyaya bağlayacak olan Sultanbeylidehayat.com yayın hayatına başladı. Kullanıcıların, mesaj yollayıp anket düzenleyebilecekleri, duyuru ve reklam verip iş veya personel arayabilecekleri kısacası sosyal platformların tüm hizmetlerinden yararlanabilecekleri bu alanda sosyal hayatın akışını bulacaksınız. İlçemizdeki tüm kişi ve kurumların yer alabileceği Sultanbeylidehayat.com üzerinden, Sultanbeyli de hayatın nabzını tutacaksınız. Sultanbeyli Belediyesi web sayfası adresi: Sultanbeyli Belediyesi Facebook ve Twitter hesapları; Facebook: https://www.facebook.com/sultanbeylibel Twitter: Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin in,facebook ve Twitter hesapları; Facebook: https://www.facebook.com/huseyin_keskin.90 Twitter: Sultanbeyli Fatih Mahallesinde bir evde yangın meydan geldi. Sultanbeyli Fatih Mahallesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 34 yaşındaki ev hanımı Emine Akın, çocukları Ömer Salih(14) ve 3 yaşındaki Tuğba Akın yanmaktan son anda kurtuldu. Evlerini kendi imkânları ile söndürmeye çalışan anne, oğul ve 3 yaşındaki Tuğba Akın dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını komşu binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ev kullanılamaz hale geldi Sultanbeyli Fatih Mahallesi Adil Caddesi 88 numaralı evde, bugün saat sıralarında, yangın çıktı. Evin mutfağında başlayan ve oturma odasına sıçrayan yangın kısa zamandan tüm evi sardı. Komşular yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın 30 dakikada söndürüldü. İtfaiye gelmeden önce evlerini söndürmeye çalışan 34 yaşındaki Emine Akın ve 14 yaşındaki oğlu Ömer Salih Akın ve her şeyden habersiz olan 3 yaşındaki Tuğba Akın dumandan etkilendi. Komşuların yardımıyla evden çıkarılan üç kişiye müdahale olay yerine gelen Ambulansta yapıldı. Söndürülen yangın sonrası evin kullanılamaz hale geldiği görüldü. İTFAİYE GEÇ GELDİ İDDİASI Evde çıkan yangına itfaiyenin geç müdahale ettiğini dile getiren Ayşe Morkoç isimli bir bayan, Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ama şunu anladık ki, burada ölsek kimse bize sahip çıkmayacak. İtfaiye yangına çok geç müdahale etti. Eğer, daha erken gelmiş olsaydı yangın bu kadar büyük olmazdı dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 10 EYLÜL 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 10 EYLÜL 2012 Sultanbeyli'ye Prestij Sokaklar 1. SAYFADAN DEVAM Çalýþma öncesi Sultanbeyli'de bir ilk yaþanmýþ ve belediye baþkan yardýmcýlarý Abdullah Uçan ve Ercan Akbulut, Fen Ýþleri Müdürü Mehmet Muhsin Polat, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dursun Ali Kaba ve Yapý Kontrol Müdürü Bülent Heray projenin detaylarýný 10 Ekim günü Belediye Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantýda, bölgedeki dernek yöneticileri ve esnaf vatandaþlara aktarmýþtý. Yapýlan sunumla projenin detaylarý ve bölgeye getirileri anlatýlýrken, çalýþmalar sýrasýnda verilebilecek muhtemel rahatsýzlýklardan dolayý esnaf vatandaþlardan anlayýþ istendi. Çalýþma öncesi bölgedeki esnaf, dernek ve vatandaþlarla da paylaþýldý ve verilebilecek muhtemel rahatsýzlýklardan dolayý onlardan anlayýþ istenerek çalýþmaya baþlandý. YENÝ SOKAKLAR SULTANBEYLÝ'YE ÇOK YAKIÞTI Yaz ortasýnda tamamlanan çalýþma kapsamýnda, tüm sokaklarda imar planlarýna göre yolda kalan bina çýkmalarý, dükkanlar, sahanlýklar düzenlendi, mevcut binalarýn ve dükkanlarýn giriþ ve çýkýþlarý dikkate alýnarak, yollarda gerekli kotlama çalýþmalarý yapýldý. Ardýndan görüntü kirliliðine sebep olan ve tehlike oluþturan havai elektrik ve telefon hatlarý yenilenerek yer altýna alýndý.aydýnlatma direklerindeki eksikler tespit edilerek bakýmlarý yapýlýrken yeni aydýnlatma direkleri getirildi. Ýçme suyu ve kanalizasyon hatlarýna bakým yapýlýrken, yaðmur suyu hattý eksik sokaklara yeni hatlar çekildi ve su biriken her noktaya yaðmur suyu ýzgarasý uygulandý. BU ÇALIÞMA SULTANBEYLÝ'DE ÝLK KEZ YAPILDI Uygulamanýn yapýldýðý her yerde önce yol ve kaldýrým çökmelerini önlemek amacýyla 15 santimetre kalýnlýðýnda çelik hasýrlý beton uygulandý. Kaldýrým kenarlarýna kaldýrýmlarýn araçlar tarafýndan iþgal edilmemesi için metal ve andezit sýnýr elemanlar yerleþtiren ekipler, göze hoþ görünmeyen merdiven ve sahanlýklarý kaldýrarak alanlarý yeniledi ve andezit taþýyla kapladý. Yollarda ise Sultanbeyli'de ilk olacak nitelikte bir çalýþma yapýldý ve desenli, renkli asfalt uygulamasý üç sokakta halkýn beðenisine sunuldu. Granit-bazalt küp taþlarýyla belirlenen bir desenle balýk sýrtý þekliverilen yollar farklý bir görünüm kazanýrken, yine Sultanbeyli genelinde ilk defa Cahar- Dudayev Sokak'ta ýþýklý tuðla uygulamasý yapýldý. TRAFÝK ARTIK DAHA RAHAT Sokaklarýn büyük çoðunluðu, vatandaþlarýn görüþleri ve yapýlan incelemeler ýþýðýnda tekyön uygulamasý kapsamýnda dizayn edildi. Çift yön olarak tasarlanan Cahar- Dudayev ve Yusuf Ýslam sokaklarýnda ise araç parkýný önlemek ve trafiði açýk tutmak amacýyla refüj bordürü kullanýldý. Kent Meydaný'na çýkan sokaklarýn en az meydan kadar þýk gözükmesi için çalýþacak ekipler, planlanan yeni düzenlemelerle bu bölgeyi canlandýracak yeni bir görünüme kavuþturdu. ESNAF DA VATANDAÞ DA MEMNUN "Prestij Sokak" projesi vatandaþ ve esnaftan tam not aldý. Yapýlan çalýþmayla yepyeni ve modern görünüme kavuþan 16 sokakta çevre halký ve esnafla yaptýðýmýz görüþmelerde, düzenlemeye tam destek verdiklerini ifade ettiler. Özellikle çevre esnafý düzenleme sayesinde trafiðin rahatladýðýna iþaret ederek, "Müþterilerimiz artýk daha rahat alýþveriþ yapma imkanýna kavuþtu. Bu sayede hamdolsun bizim de iþlerimiz arttý. Baþkanýmýz Hüseyin Keskin'e ve ekibine ne kadar teþekkür etsek azdýr" diye konuþtular. Y l : 9 Say : 273 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 10 EYLÜL 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 10 EYLÜL 2012 Memleket ne halde, biz neyin peþindeyiz? Allah aþkýna nedir bu halimiz, diye baþlandý sohbet. Herkeste bir kapris, herkeste bir hýrs, herkeste bir vurdumduymazlýk, bu ne aymaz bir hal be gada. Oluk, oluk kan akýyor, yiðitler omuzlarda taþýnýyor, birileri pis çaputlarýný bayrak diye bilmem nereye dikiyor, analarýn feryadý gök kubbeyi titretiyor, bizler neyin peþindeyiz. Otuz yýldýr bu memlekette þehit olmayan sülale kalmamýþ. Her gün ayrý bir dehþet haberi, her gün ayrý bir felaket; nerde duracak kimse kestiremiyor, kimse bu konuda akla yatkýn, doyurucu bir beyanda bulunmuyor. Uçlarýn ve radikallerin söz düellosuyla; TV ekranlarýnda, gazete köþelerindeki dehþet planlarýný okuyor/dinliyoruz. Benim oðlum, benim kardeþim, benim komþum-akrabam- köylüm vs. vs. acýlarýn en kötüsünü yaþýyor; silah baronlarý onlarýn gözyaþlarýyla kaktüslerini büyütüp, üzerlerine yapmacýk güller dikiyor. Kimse bataklýktan bahsetmiyor, üzerindeki sinekten ve kötü kokudan rahatsýzlýðýný söylüyorlar. Bu iþten uzak bizler (askeri, siyasi ve uluslararasý ticaret) bataklýktan hiç haberimiz yok, duyduðumuzda ise tabiri caizse küçük dilimizi yutuyoruz. Birileri bizleri aydýnlatmalý gada. Bu ne menem þeydir hiç yakamýzý býrakmýyor. Ülkenin baþýna her türden iktidar gelmesine raðmen çözülmüyor. Birilerine göre iktidarý devirmek için yapýlan karakol baskýnlarý, þimdilerde yine mi tekrarlanýyor. Kimse benim çocuðumun kanýyla hesap yapmasýn. Kimse benim sinir uçlarýma dokunmasýn. Kimse beni hiçbir þeyle denemesin, bizim geçmiþimizde bellidir, geleceðimiz de öyledir. Hasta Osmanlýnýn boðazýndan geçemeyenler, þimdilerde yumuþak karnýyla torunlarýndan öç almaya çalýþýyor ama nafile caba. Uzunca yýllar dünyaya adaletinden bahsettiren bu halkýn dedelerinin ruhu; þu günlerde geri dönme eðiliminde, demedi demeyin. Kanuni hak sayýp, Afrika'dan, Asya'dan ve Avrupa'dan haklarýný talep ederse; haçlý ordularýnýzda fayda vermez yerli yandaþlarýnýz da. Unutulmasýn ki Osmanlý kurulduðunda Bizans bir imparatorluktu. Kimileri kendilerinin dünyanýn jandarmasý sanýp karýþtýrmasý, onlarýn düþmaný gibi görünüp de; Türk düþmanlýðý yaptýðýný bilmediðimizi sanmasýnlar. Dedemiz Yavuz Selim'in dediði gibi ''Türkün gücünü denemek isteyen herkese mezar kazacak kadar yerimiz ve zamanýmýz var'' hatýrlatmasýndan sonra. Herkes haddini bilecek ve safýný belli edecek zamandýr. Daðdakilere arkadaþlar diyenlerin arkadaþý deðiliz, onlara kardeþim diyenlerin kardeþleri de deðiliz. Býçak kemiðe dayandý gada. Ýstemiyorum Teþvikiye camiinden þehit cenazesi kalksýn veya villada oturan birinin de oðlunun þehit olmasýný. Bu ülkede hiç kimsenin burnu bile kanamasýn istiyorum. Nasýl bitirilecekse bitirsinler. Analarý aðlatmama uzmanlarý çoðalsýn istiyorum. Terör uzmaný diye birisinin TV de boy göstermesini ve yorum yapmasýný istemiyorum. Beni akrabama, komþuma düþman etmeye çalýþan herkesi lanetliyorum. Din kardeþliðinin, kan kardeþliðinin, mezhep/soy/sop vs. vs. bahane edip; dinle alakasý olmayan iþler yapanlarý da lanetliyorum. Kimin deðirmenine su taþýyoruz bilmeden; zaaflarýmýzdan yararlananlarý da lanetliyorum. Ben hep güzel þeyler yazmak isteyen birisiyim, beni bu þekilde yazý yazmaya mecbur edenleri de lanetliyorum. Güzel günler ve güzel haber duymak, okumak ve yazmak dileklerimle; kalýn saðlýcakla. KAYA KILIÇ Hiç kendimize ayda baktýk mý? Ortaçaðda Batý ümmetçilik üzerinden kaos yaþýyordu. Ýslam dünyasý ise tam tersine bir bütün halinde saðlam ve de merkezi idi. Sonra Ulusçuluk akýmý baþladý, Batý önce ümmetçiliði terk etti, dinlerini modernize etti (Güya!) sonra ticaret ve sanayi ile dünyayý parselledi. Ýslam dünyasý ise o dönemler ulusçuluk düþüncesinin etkisinde gittikçe parçalanma ÝSA DOÐAN sürecine girdi. Yani! Bizi paramparça eden þey batýyý ayaða Bu konuda ilk aklýmýza gelen arsasý deðer kazanmýþ eski yapýlarýn yýkýlýp yerlerine daha büyük binalarýn inþa edilmesi akla geliyor. Ama bir de madalyonun arka yüzü var. Bu konularla ilgili araþtýrmalarým esnasýnda vilayetteki bir çok resmi binanýn 2. Abdülhamit zamanýndan kalma tarihi eser özelliði taþýyan binalarda hizmet verdiðini fark ettim.ayrý ayrý binalarda bulunan bu kurumlarýn bir araya toplanmasý ve tarihi eser özelliði olan binalarýn müze olarak deðerlendirilmesi konusunda ÝBB 'den konu ile ilgili bir çalýþmasý olup olmadýðý hakkýnda bilgi talebinde bulundum.olmadýðý bilgisine ulaþtým. Konuyu idare hukuku bakýmýndan araþtýrdým tarih ve 5442 sayýlý kanunun 9.maddesini buldum. Bu kanuna göre sorumluluk Valilikte, planlama yetkisi ise 5216 sayýlý kanunla ÝBB tarafýnda bulunduðunu tespit ettim. Valilik makamý, hazýrladýðým VEDAT ÞÝÞMAN yazýyý ÝBB ilgili Müdürlüðüne Havale etti.7nisan 2010 tarihli GÖREBÝLDÝKLERÝMLE YAZABÝLDÝKLERÝM! kaldýrdý aslýnda! Burada bahsettiðim ümmetçilik sanýldýðý gibi dini bir dayanýþma deðil, toplumlarý bir arada tutan çatý devlet anlayýþýdýr. Biz Hýristiyan dünyasýna parçalanmýþ gözüyle bakarken aslýnda onlar da bize parçalanmýþ gözüyle bakýyorlar. Aslýnda haksýz da sayýlmazlar! Onlar dini olmasa bile siyasi, kültürel ve ekonomik olarak bir araya gelebiliyorlar. Oysa biz hiç bir þekilde bir araya gelemiyoruz. Neden? Çünkü birbirimizden alacaðýmýz var! Bu maðduriyet psikolojisi bizi bir arada olmaktan alýkoyuyor Terörün karþý duruþumuz? Daha önce de ifade ettiðim gibi yapýlacak þey vakurla mücadeleyi sürdürmek. Baþka yolu yok! Yapýlmak istenen milliyetçilik duygularýnýn etnik ayrýmcýlýða dönüþmesini saðlamak ve bu sayede Arap baharýnýn devamýný Türkiye'de Kürt baharý diye dünyaya ilan etmek. Ama hesaplamadýklarý þey; bizim 2500 yýllýk devlet kültürüne sahip tez canlý deðil aðýr baþlý ne yaptýðýný bilen bir devlet olmamýzdýr. Biz millet olarak, devlet olarak bu tür oyunlarý çok gördük. Türkiye'yi PKK üzerinden cezalandýrmak isteyen, yola getirmek isteyen, eski küçük pýsýrýk yapýsýna sokmak isteyenler var. Ama bizim bu dik duruþumuz, ilkeli devlet politikamýz uzun vadede bize fayda saðlayacaktýr. Dünya yeniden þekillenirken tarafsýz olmak, kýsa vadeli hesaplar içinde döneklik yapmak bizi geçmiþ yýllarýn hastalýklarýna geri döndürebilir. Doðrunuz ne ise tarafýnýz da öyle olsun. Türkiye bugün ne yapýyorsa yarýnýn dünyasýnda yerini gördüðü için yapýyor. Bugünkü bu ilkesel duruþ yani halk yanlý duruþ yarýn bölgedeki diðer Arap ülkelerindeki muhtemel kaos ortamlarýnda devam edecektir. Yarýnýn dünyasý halk destekli olmayan yönetimleri barýndýramaz, barýndýrmayacak da. Bu nedenle bugünden halklarýn yanýnda olan yarýnýn yeni oluþumlarýnda söz sahibi olabilir. Türkiye geçmiþte Cezayir örneðinde olduðu gibi güncel menfaatler uðruna ilkelerini, medeni anlayýþýný feda etmeyecektir. Türkiye, bölgedeki Kürt halklarýnýn en rahat ve huzurlu yaþadýðý tek ülkedir. Kendilerine kimlik dahi vermeyen Suriye rejimini destekleyen PYD, PKK'yý görmek ve taþeronluklarýný anlamamak için kör ve saðýr olmak yetmez. Bu yüzden Kürt halkýnýn desteðini göremiyorlar. Çünkü Kürt halký da bu cevap yazýsýnda söz konusu önerinin arsa kýsmýnýn 1/ ölçekli imar planlarýnda yer verileceðini haber aldým. Bilgi paylaþtýkça çoðalýr ilkesine gore, okuyucularýmla paylaþmaktan mutluluk duymaktayým. KENTSEL DÖNÜÞÜM NASIL OLMALI? EKMEK BULAMAYAN PASTA YESIN! Bu söz dilimize nereden gelmiþ? Bilmeyenler için hatýrlatalým.1789 Fransýz devriminden önce düzenlenen taç giyme merasiminde, halkýn açlýkla karþý karþýya bulunduðu þikâyetini getiren kiþiye 14. Lui'nin eþi Marie Antoinette'nin verdiði cevaptýr. Bu söz ne zaman kullanýlýr? Bürokrasinin vatandaþa bakýþ açýsýný anlatmak için kullanýlýr. Bu söz bizde de geçerli midir? Merak edenler yazýnýn devamýný okusun. Ümraniye ilçesinin veya Kýsýklý trafiðinin çilesini bilmeyen yoktur. Bilmiyorsa buralarda yaþamýyordur. Deðiþik vesilelerle ya Ümraniye genelini ilgilendiren konularda ya da Ümraniye'nin belli bir bölümünü ilgilendiren konularda araþtýrmalar yapýp bunlarý uygulatmak için deðiþik makamlar üzerinden belediyelere sunuyorum. Geçmiþ dönemlerde Yerel yönetimler baþka partiden, Merkezi Yönetim baþka partiden olunca Belediyeci arkadaþlar veryansýn ederlerdi yetkimiz yok iþ yapamýyoruz. Alýn size 5216 sayýlý kanun ulaþýmla ilgili bütün yetkiler sizde alýn yapýn. -Þey aslýnda biz raylý sistem yaparsak sorunlarý çözeriz demek istemiþtik!? Peki, her sokaða raylý sistem mi döþeyeceksiniz? Bu raylý sistemlerin karayolu baðlantýsý olmayacak mý? Raylý sistem her sorunu çözecek sihirli deðnek mi? Kadýköy -Kartal Metrosunu Ümraniye Baðlayacak ekspres (Hýzlý anlamýnda /çift bilet anlamýnda deðil) ÝETT hattý tesis ettiniz mi? Ümraniye'den Metrobüs'e hýzlý baðlantý saðlayacak çözüm önerilerine hala cevap alamadým. Ümraniye içinden ve civarýndan Ümraniye Devlet Hastanesine ulaþým baðlantýsýný güçlendirerek, Haydarpaþa Numune Hastanesi ve Göztepe Hastanesine Ümraniye'den-Kadýköy ve Üsküdar'a giden yolcu sayýsýnýn azaltýlmasýný talep ettim. Sonuç alamadým. Armaðanevler Mahallesinin Ulaþým zorluklarýný giderilmesi için bir talepte bulundum. Vatandaþýn yürümesini tavsiye eden bir cevap geldi. Kaldýrýmlar da kaldýrým olsa. Bir hesap ettim Avrupa'da 300 sene önce söylenen bir söz biz de hala geçerliliðini koruyor. Demek ki biz Avrupa'dan 300 sene gerideyiz. milletle beraber bütünleþmiþ, olgunlaþmýþ vakur bir halk ve onlar da oynanan oyunun farkýndalar Eðitim sistemimizdeki tezatlýk ne? Ýlköðretimden Liseye kadar verilen eðitim sýnav odaklý bir eðitim deðil! Eðitim sisteminiz sýnav odaklý deðilken öðrencilerden nihayetinde son sýnavdan baþarýlý olmalarýný ve hayatlarýný bu sýnavlara endekslemelerini istiyoruz. Ýþte buradaki amaç araç iliþkisindeki uyumsuzluðun yarattýðý büyük bir rant var : "DERSANELER". Evet devletin amaca yönelik uygunsuz olan eðitim yapýsýna karþýn kýsa zamanda öðrencilere sunulan sadece sýnava dayalý az ve öz öðretim ile dershaneler sistemin eksiðini kapatýyor. 12 yýlda alýnamayan eðitim 1-2 yýlda hýzlandýrýlmýþ görece gereksiz bilgilerden arýndýrýlmýþ, sadece sýnava yönelik öðretim anlayýþýyla dershaneler tarafýndan veriliyor. Dershaneler insan yetiþtirmez! Dershaneler gelecek vizyonlu gençlik de yetiþtirmez! Dershaneler sadece sýnav güdülü insanlar yetiþtirir! Sýnav güdülü bir gençlik de yaratýcý olamaz! Ama sýnavlar geçilmeden de engeller aþýlmýyor. Engelleri yaratanlar köprülerin inþaatýný rant sahiplerine yani dershanelere vermiþ. O halde bu bir ihtiyaç! Eðer dershaneleri istemiyorsanýz önce bu ihtiyacý gidermeniz lazým. Ya sýnavdan vazgeçeceðiz ya da eðitim sistemimizi geniþ perspektifli eðitim ile deðil sýnav odaklý eðitime dönüþtüreceðiz. Bu da hiç de istenilen bir eðitim sistemi deðil. Sýnav odaklý deðil yaþam odaklý eðitim sistemimiz olsun. Bu sayede daha ufku geniþ daha cesur nesiller yetiþtirileceðine inanýyorum Kuyumculuðun geleceði? Bankalarýn kuyumcular gibi elden cumhuriyet altýný ve çeyrek altýn satacaðýný sanmýyorum. Olacak olan þey, bankalarýn bu altýnlarý yatýrým hesabý olarak deðerlendirmeleridir. Yani eðer siz yatýrým için (saklamak için) çeyrek altýn veya cumhuriyet altýný alacaksanýz bu iþlemi hesabýnýz üzerinden alýp satarak da yapabileceksiniz. Yoksa kuyumcu gibi alýp satma külfetinin altýna hiç bir banka girmez. Bu yeni personele ve fazladan iþlem hacmi demek. Gelecekte kuyumculuk mesleðinin bugünkü gibi kalmayacaðý aþikar. Geçmiþte döviz bürolarý gibi çalýþýyorlardý. Günümüzde hem altýn ve gümüþ taký hem de altýn ve gümüþ yatýrým iþlerini yapýyor. Yatýrým için altýn satým iþini sadece kuyumcularýn yapma dönemi kapanýyor. Çünkü artýk her metanýn sanal piyasasý mevcut ve buralarda piyasa fiyatlarý belirleniyor. Artýk altýn veya gümüþ yatýrýmý yapmak isteyenler yatýrýmýný yastýðýn altýna deðil banka hesabýna koymak ve oradan gerektiðinde anýnda satmak ve baþka bir yatýrým aracý satýn almak isteyebilir. Mal ve sermaye piyasalarý artýk yüksek hýzda sanal ortamda belirlenirken yatýrým için tercih edilen altýnýn kuyumcudan alýnýp satýlmasý daha ne kadar devam edebilir ki? Kuyumculuðun da kendini yeniden dizayn etmesi ve de artýk yatýrým amaçlý altýn iþletmeleri gibi deðil de altýn iþlemeciliði zanaatine dönük olmasý gerekiyor. Bir çok meslek gibi Kuyumculuk da kendi kabuðuna dönecek. Yatýrým için deðil hediye almak için gidilen yerler olacak. Saðlýcakla kalýn. SAÐLIK ÇALIÞANLARINA ÞÝDDET NASIL ÖNLENÝR? Bilindiði gibi tedavi hizmetleri ülkemizde üç aþamalýdýr.1.basamak hizmetleri aile hekimleri tarafýndan verilmektedir. Ancak 2.basamak tedavi kurumlarý yaygýn olmadýðýndan Hastalar doðrudan 3.basamak tedavi kurumlarýna yönelmektedir. Üçüncü basamak tedavi hizmeti verilen hastanelere ise üç yönden vatandaþ akýný olmaktadýr 1-Yatan hastalar ve yakýnlarý, 2-Ayaktan muayeneye gelen hastalar ve yakýnlarý 3-Acil hastalar ve yakýnlarý Buna ilaveten hastane içinde film çektirmek, tahlil yaptýrmak için hasta yakýnlarýnýn bir oraya bir buraya koþturmasý gibi faaliyetler bir araya geldiðinde hastalar ve hasta yakýnlarýnda bir gerginlik meydana gelmektedir. Hastane çalýþanlarý ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir hengâme meydana gelmektedir. Zaman zaman tartýþmalar veya basýna yansýyan, yansýmayan saðlýk çalýþanlarýna yönelik darp olaylarý meydana gelmektedir. Konuya çözüm saðlanmasý için 2. basamak tedavi kurumlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn gerektiði düþünülmektedir. Bu konuda Ataþehir ilçesi pilot bölge olarak seçilmiþ olup Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Tabibler Odasý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýmdan bilgilendirilmiþtir. Okuyucularýmýn dikkatine sunulur.

7 Eylül 2012 Düşünce Meclisi Derneği nden Gazetemize Ziyaret Sultanbeyli de faaliyet gösteren Düşünce Meclisi Derneği yöneticileri ve mensupları gazetemizi ziyaret etti. SULTANBEYLİ de faaliyet gösteren Düşünce Meclisi Derneği yöneticilerinden Gökhan Güvenir, Serdal Sevinç, Ahmet Kabahor, Refik Balta gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Sultanbeyli de yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteren Haber Takip Gazetesi nin önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten dernek mensupları, gazete yöneticilerine derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sultanbeyli de sivil toplum kuruluşu ve faaliyetler anlamında ciddi bir boşluk bulunduğunu, özellikle gençlik üzerinde çalışmalara önemli derecede ihtiyaç bulunduğunu belirten dernek mensupları, Düşünce Meclisi Derneği nin de bu ihtiyaç sebebiyle kurulduğunu ve kısa zamanda da ciddi faaliyetler yaparak kendini ispatladığını belirttiler. Derneğin dönemi faaliyetlerinin planlamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten dernek mensupları Gökhan Güvenir, Serdal Sevinç, Ahmet Kabahor, Refik Balta, program netleştiğinde basın yoluyla da Sultanbeyli kamuoyuna duyurulacağını belirttiler. DÜŞÜNCE MECLİSİ DERNEĞİ Düşünce meclisi derneği, bilgiyi merkezine alan ve bu anlamda bilgiyi üreten, bilgiyi çoğaltan akademik bir paylaşım ortamını hazırlamayı amaçlayan bir kurumsaldır. Bu doğrultuda ortaya çıkacak bilgi merkezli projelerle üyelerine, kentine ve ülkesine faydalı çıktılar üretmeyi hedeflemektedir. Bu süreçte sosyal dayanışma ve sosyal yardımlaşmayı kendinde toplayarak sosyal bütünleşmeyi de öncelemektedir. Düşünce meclisi kentimizin içersinde bulunduğu kentleşme ve kentlileşme sürecini gören, yaşayan ve nice yaşamlara tanık olan farkındalık sahibi genç bir idealizim akımıdır. Bu anlamda farkındalık kavramının içi yalnızca bilgiyi merkeze alan bir Kakışla kavrana bilir. Bilgi, düşünce meclisinin temel mayasıdır. İfade edilen maya kentimizin kentleşme ve kentlileşme sürecinde ihtiyacı olan temel değerdir. Düşünce meclisi fark etmiştir ki kentlileşme süreci bilgiyi taşıyabilen ve üretebilen genç beyinlerle sağlıklı ve verimli olacaktır. Dolayısıyla bu projeksiyonun ortaya çıkardığı çıktılar dernek üyelerine, kentimize ve ülkemize proje olarak dönecek ve ülkemizin kalkınma sürecine katkı sağlayacaktır. Düşünen, sorgulayan, üreten beyinler kaynak üretilmesi ve bu kaynakların kullanımı noktasında daha işlevsel olacak ve bu süreç katılımcı siyasi kültürü güçlendirecektir. Ayrıca, paylaşmayı temel alan demeğimiz sosyal yardımlaşma ve dayanışma sürecini destekleyerek postmodern dönemin yıkıcı ve insanı yalnızlaştıran etkilerini silikleştirmeyi hedeflemektedir. Bu gelişim sürecinde derneğimiz herhangi bir ideolojik ve siyasi yapının veya herhangi bir güç odağının etkisinde, yakınında değildir. Düşünce meclisi olarak bütün kurum ve üyelerimizle uzlaştığımız bütün fikirlere açık olma ilkesi oluşumumuzun temel karakteridir. İlgili tek istisna düşünce meclisinin her oluşum ve ortamında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile ilgi kasıtlı tartışmalar veya herhangi bir fikre saygısızlık, hoşgörüsüzlük yapılamayacağıdır. DÜŞÜNCE MECLİSİ DERNEĞİ NİN MENİFESTOSU: Düşünce meclisi derneği toplumsal öngörü ve feraset üzerine inşa olunmuş insani bir fıtratın vücut bulmasını ifade etmektedir. Evrensel bilginin felsefi birikimi talep kavramını fiilin özü kabul etmiştir. Bu kabulün bizi sevk ettiği eylem düşüncedir, düşüncenin gücüdür ve muhakkak temel verim kaynağı ve değişkeni olarak düşüncenin ta kendisidir. Düşünce meclisi derneği bu birikimi temel olarak kabul ederek, düşüncenin temel ürünü kümülatif birikimi olan bilgiyi ve bilgiye olan saygıyı temel almış ve işi özünde bilginin taşınması ve somutlaşması olarak hedeflerini güncellemiştir. Bu kapsamda meclisimizin yaptığı bütün çalışmaları bunu açıklamakta bu doğrunun mücadelesini ifade etmektedir. Düşünce meclisi derneği yukarda ifadesini bulan içsel aydınlanmadan destek alarak kendi etrafından başlayan fayda üretim sürecini Sultanbeyli yerelinden, Türkiye geneline ve son tahlil de tüm dünyaya bir sebep ve sonuç olarak döndürmeyi amaçlamaktadır. Bu inanmışlık süreci aslında insanlık adına fayda ve erdem maksimizasyonunu sağlama adına yola çıkarken; bireysel anlamda da en insani olanı gerçekleştirerek şahsi özgünlüğü ve özgürlüğü yaşamanın ve korumanın öneminin bilincedir. Bu bilinç muhakkak ki Düşünce Meclisi olarak somutlaşmıştır. Toplum içersinde yok olmuş kitleler, yâda çözünmüş ve silikleşmiş kişilerin yukarda ifadesini bulan değer ve hedeflerden uzak olması bize güç katmakta ve Düşünce meclisinde oluşan farkında lığı meclisimize DÜŞÜNCE MECLİSİ DERNEĞİ NİN ŞİMDİYE KADAR YAPILAN PROGRAMLARI SUNUMLAR: İbrahim Yaşaroğlu 1. Bin yıllık gelenek, Tarikat Cemaat Siyaset ilişkisi (27 Mayıs 2011 ) 2. Türkiye de kalkınma efsanesi (14 Temmuz 2011 ) sonrası Türkiye gençliği (14 Mart 2011) 4. Harf inkılabını anlamak (19 Nisan 2011) Yunus Emre Ülker 1. Küreselleşme sürecinde milletler, milliyetçilik (17 Agustos2011) 2. Türkiye değerler araştırması (20 Mart 2012) Muharrem Yalvaç 1. Türkiye nin jeo-stratejik konumu ve önemi (23 Mart 2011) 2. İktisadi doktrinler ve sistemler (24 Eylül 2011) Şahlan Öztürk 1. Tekneloji nedir? (10 Mayıs 2011) 2. Teknoloji nedir? (15 Nisan 2011) Baddal Yalvaç 1.Türk - İslam mimarisinde kubbenin gelişimi (1 Ocak 2012 ) Selami Gezer 1. Peygamber efendimizi anlamak (20 Nisan 2011) Not: İlahi dinletisi de aynı programda icra edilmiştir. Münazaralar: Müjdat Irmak 1. Oryantalizm nedir? (22 Nisan 2011 ) fark ettirmektedir. Dolayısıyla meclisimiz etrafındaki karanlığının farkında ve verdiği mücadelenin değerini bilmektedir. Kurumlar, kurumsallaşmalar, körler ve güruhlar bütün negatifliklerine ve bütün egolarına rağmen bilgiden, üretkenlikten ve faydadan taraf olmuş meclisimizi kamçılamakta ve güçlendirmektedir. Ahmet Kabahor 1. Kültürel Yozlaşma (20 Mayıs 2011 ) Abdullah Aktaş 1. Coğrafyada insan faktörü (17 Haziran 2011) Yunus Emre Ülker 1. Ermeni meselesi nedir, ne değildir? (10 Ocak 2011) Nejat Durak 1. Orta doğudaki son gelişmeler ve Türkiye nin konumu (16 Mart 2011) İbrahim Yaşaroğlu 1. Mısırı Anlamak (2 Ağustos 2011) Diğer programlar: 1. Yerel medya ile kahvaltılı toplantı (17 Nisan 2011) M. Emin Güngördü 1. Kur an-kerim dersleri 2. Tarihte Türkler belgesel gösterimi 3. Çanakkale belgesel gösterimi 4. Çeşitli film gösterimleri 5. Düzenlenen 2 adet kuran ve mevlit dinletisi 6. Lise 1. Sınıf öğrencilerine dönük ders ve kaynak desteği 7. Dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleşen kahvaltılı toplantı 8. Milletvekilli adaylarının katılımıyla yapılan tanıtım toplantıları KPSS ve lise 1 destek ders programı: 1. Çarşamba: Coğrafya/Edebiyat (Abdullah Aktaş) 2. Perşembe: Tarih (Serkan Şafak) 3. Cuma: Matematik/Geometri (Zafer Paçacı) Bu bilinçle söylüyoruz ki şimdiye kadar yaptığımız elliye yakın faaliyet ve birliktelik teminatımız olun ki, meclisimiz doğru strateji ve bilginin gücüyle kendi dinamizminin ve doğru olmanın gücüyle puro-aktif atılımlar yapacak kendi birikimini artırarak yoluna emin adımlarla devam edecektir. Yeteneğiniz gizli kalmasın Sultanbeyli Belediyesi nin her yıl düzenlediği el sanatları, kültür-sanat ve meslek kursları kayıtları başlıyor. Kurs kayıt tarihi 10 Eylül de başlayıp 10 Ekim de sona erecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, geleneğini bozmadı ve vatandaşların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda düzenlediği kurslarına bu yıl da devam ediyor. İlçe halkının bilgi ve becerisini artırmak, yeni iş imkanları oluşturmak ve kişisel yetenekleri ortaya çıkarmak için düzenlenen kurslar içerisinde, ahşap el sanatlarından Osmanlıcaya, yazarlıktan bağlamaya, ney ve şiir kurslarından fotoğrafçılığa kadar birçok kategori bulunuyor. 15 EKİM DERS BAŞI Kursiyerlerin el becerisine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak olan kurslar, 10 Eylül de başlayıp 10 Ekim de bitecek. Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, müracaatlarını Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne yapacak. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0(216) (1138 dahili) telefon numarasından detaylı bilgiye ulaşabilecek. Kurslar Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sultanbeyli Belediyesi ve Sultanbeyli El Sanatları Merkezi nde yapılacak. Kayıt yaptıran kursiyerler 15 Ekim de ders başı yapacak. YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ Geçen yıl düzenlenen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi göstermiş ve kurs sonunda duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdi. Bu yıl kurs programına eklenen bağlama, ney ve şiir branşlarıyla birliktekatılımın çok daha yüksek olması bekleniyor. Şile otoyolunda kazalar hız kesmiyor Çekmeköy Şile otoyolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kazada bir kişi ağır yaralandı. Ümraniye yönünden Şile istikametine gitmekte olan özel araç sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaza yaptı. Aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Şile- Çekmeköy otoyolunda sürekli yaşanan kazaların önü arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan feci kazada bir kişi ağır yaralandı. Aşırı hız kurbanı olan sürücü neye uğradığını bilmeden takla attı. Araç içinde sıkışan şoförün imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişerek ilk müdahaleyi yaptı. Bir görgü tanığı ifadesinde; Araç çok süratliydi, takla atan araç sürüklenerek ancak bariyerlere çarparak durabildi dedi. Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü araçtan çıkartarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne götürdü. Durumu ağır olan sürücü yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bakan Yıldırım'dan Marmaray'a akşam gezisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kesintisiz ulaşım hattı için Marmaray'ın olmazsa olmaz bir proje olduğunu belirterek bütün dünyanın bu projeyi dikkatle izlediğini söyledi. Çin'den kalkan İpekyolu treninin Asya ile Avrupa'yı, İstanbul boğazının altından geçip Londra'ya kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Yıldırım, projenin Cumhuriyetin 90. yılında hizmete açılacağını bildirdi. Marmaray projesinin Kadıköy-Üsküdar hattında dün saat sıralarında incelemelerde bulunan Bakan Yıldırım, bir vagona binerek Kadıköy'den Üsküdar'a kadar yolculuk yaptı. Vagonda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Marmaray projesinin uluslararası ulaşım entegrasyonu açısındaki önemine dikkat çekti. Bakan Yıldırım şunları söyledi: "Çin'den kalkan İpekyolu treni iki kıtayı, yani Asya ile Avrupa'yı İstanbul boğazının altından geçip Avrupa'da Londra'ya kadar devam edecek. Dolaysıyla kesintisiz bir ulaşım hattı için Marmaray olmazsa olmaz bir projedir. O yüzden bütün dünya bu projeyi dikkatle izliyor. Bu proje sadece Uzakdoğu'yu, Asya'yı, Avrupa'ya bağlayan bir proje değil. Aynı zamanda İstanbul için hayati öneme sahip bir proje. 1,5 milyon İstanbulluyu her gün bir yakadan diğer yakaya taşıyacak ve böylece köprülerdeki ve İstanbul'un yollarındaki trafik sıkışıklığı da önemli ölçüde azalmış olacak". Projenin en kritik yerinin Üsküdar-Sirkeci hattı olduğunu söyleyen Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Bu istasyonun özelliği deniz içinde inşa edilen bir yapı olması. Yani yüzme riskine karşı özel bir yapıdır. Denizin içine bir kutu yerleştiriyorsunuz adeta. Aslında suyun kaldırma kuvvetiyle bunu yukarı atması lazım. Burada ciddi bir mühendislik çözümü var. Bunu taşıyacak, 'sephiye'yi sağlayacak bir ağırlık oluşturuluyor yapının kendi içerisinde ve böylece belirli bir derinliğe bu alanı oturtuyorsunuz. Yani hacim olarak yaklaşık 300 bin metreküp. Dünyada bir örneği yok. Sirkeci'nin de kendine özgü başka özelliği var. Tarihi mekanlarda, tarihe, arkeolojik değerlere zarar vermeden o sıkışık alanda bir istasyon yapımı oldukça zor bir iş." İstanbul ve Anadolu'da devam eden projeleri bundan sonra her ay kontrol edeceğini ve çalışmaları yerinde göreceğini kaydeden Bakan Yıldırım, hızlı tren projesi ile Marmaray projesinin tüm Türkiye için önemine değindi.

8 WEB SiTEMiZi YENiLEDiK istanbul UN SÜSLEDiK

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı