Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vizyonumuz... Profilimiz... tasar mc n n öngördü ü konsepte. edindi imizi göreceksiniz. ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin"

Transkript

1 Hakk m zda Vizyonumuz Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme birimleri ve çal flanlar yla birlikte Amerika Birleflik Devletleri'nin ikinci büyük ayd nlatma grubu olan Lighting Corporation of America (LCA) ile birleflerek Siteco ad n alm flt r. Siteco Holding'in ço unluk hisseleri 2002 y l nda ABD'nin finans devlerinden biri olan J.P.Morgan taraf ndan sat n al nm flt r. Merkez Almanya d fl nda Avrupa'da Slovenya, Avusturya ve Türkiye ile birlikte Malezya'da da imalatlar olup, ayd nlatma faaliyetlerini dünyada pek çok ülkede sürdürmektedir. Siteco, köklü bir geçmiflin yeni ad olmaktan öte yenilenen yap s ile ayd nlatma sektörüne yön veren bir firma olarak pazardaki yerini alm flt r. Pazar n ve müflterilerin ihtiyaçlar dorultusunda, mimariye uygun esnek ve özel çözümler üretmekte ve ayd nlatma sistemleri gelifltirmektedir. Siemens gelene inden gelen yap s ile sürekli yenilenen teknolojisi yan nda ergonomi, görsellik, mimariyle uyum ve de iflen trendler gibi kriterleri ön plana alan öncü tasar mlar ile sektörün lider kurulufllar ndan biri olan Siteco, d fl ayd nlatma, ofis, endüstri ve spor tesisleri ile kamu alanlar gibi genifl yelpazede hizmet vermektedir. Yenilikçi tasar m anlay fl ve sürekli geliflen vizyonu ile teknolojiye paralel yeni ve estetik sistemler sunan Siteco, Eldacon, Sekonder Sistem (Siteco Mirrortec ), Hexal, Lunis R gibi tasar m ödülü alan pek çok mimari ayd nlatmaya uygun sistemin yarat c s olmufltur. Siteco Ayd nlatma Tekni i bir üyesidir. Siteco, ayd nlatma sektörü içinde Teknik ç ve D fl Ayd nlatma konusunda uzmanlaflm fl dünya çap nda en büyük firmalardan biridir. Büyük projelere imza atarken gerek Siteco taraf ndan dizayn edilen standart ürün tasar mlar nda, gerek ünlü tasar mc larla birlikte oluflturulan Siteco Orbiter, Wave gibi konsept tasar mlarda esteti e verdi imiz önemi fark edeceksiniz... Her zaman ve yapt m z her iflte, Siteco Türkiye ve Siteco Worldwide olarak prensibimiz en uygun ve en do ru ayd nlatma çözümüne ulaflmakt r. Önemli olan projeyi en do ru flekilde tamamlayan ve tasar mc n n öngördü ü konsepte uygun ayd nlatmay sunabilmekdir. Bu noktada özel tasar mlar n özel ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin bilinci içinde mimari grupla birlikte proje baz nda çal flmaktay z. De iflen ve geliflen pazar n ve trendlerin paralelinde çizgimizi sürekli gelifltirdi imizi, sizlere en iyi, en optimum ayd nlatma çözümlerini sunmay amaç edindi imizi göreceksiniz 3 2

2 4 5

3 6 ç ayd nlatma armatürleri office 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 7

4 8 Mobil Ofis ayd nlatma armatürleri office Mobil Ofis ayd nlatma armatürleri 11

5 12 S N LUX S N LUX SiNILUX 5MB, ayakl armatür Endirekt/direkt S NILUX 5MB ayakl armatür, direkt/endirekt fl k da l ml, çelik sac gövde ve taban plakas, alüminyum sabit boru Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5MB UL0 direkt/endirekt 4xTC-L/55W 2 G ,1 5MB UL0D Direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 4xTC-L/55W 2 G ,3 SiNILUX 5MB, Dekoratif aplik ndirekt SiNILUX 5MB aplik, endirekt fl k da l ml perfore sac ile dekoratif amaçl direkt fl n m özelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5MB UL0 direkt/endirekt 2xTC-L/55W 2 G ,6 S NILUX 2, ayakl armatür endirekt/direkt S NILUX 2 ayakl armatür direkt/endirekt fl k da l ml, çelik gövde ve taban plakas, sabit alüminyum ayakl S NILUX ayd nlatma ailesinin ayakl armatür ve aplik tipleri sahip oldu u klasik ve yal n tasar m dili ile göz al c d r. Yeni teknik donan m! - Ofisler için klasik, ayakl ve duvar tipi ayd nlatma sistemi - Zaman gözetmeyen tasar m çizgisine sahip ayd nlatma ailesi - Çal flma alan na yönelik bölgesel ayd nlatma çözümleri - perfore reflektör sistemi sayesinde konforlu fl k ortam Ayakl armatürün gövdesi çelik saç ve perfore beyaz aluminyum; tafl y c ayak alüminyum borudur. Perforeli reflektör içine özel opalize folyo yerlefltirilmifltir. Koruma Tipi :IP20 Koruma S n f :I Siyah ba lant kablosu, U=3 m, toprakl fifl, standart halde EVG (iki adet AÇ/KAPA flalterlerine sahip ayd nlatma ünitesi) veya EVG-Dynamic (AÇ/KAPA dü mesi ve fotosel sensörü) özelliklerine sahip, siparifl üzerine ilave elektrikli donan mlar opsiyoneldir. Ifl k tekni i Direkt/endirekt ayd nlatma karakteristi i. Etkili yans ma s n rlamas için endirekt modülde, perfore reflektör iç k sm nda difüzor folyo kullan lm flt r. Lambalar uzunlama aksta, simetrik bir fl k da l m oluflacak flekilde ayd nlatma ünitesi içerisinde düzenlenmifltir. SiNILUX 2, Dekoratif aplik Endirekt Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5LM UL0C direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 5LM UL0DBC 4xTC-L/55W 2 G ,0 5LM UL0DC SiNILUX 2 aplik, endirekt fl k da l ml perfore sac ile dekoratif amaçl direkt fl n m özelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5LM UL0 endirekt/direkt 4xTC-L/55W 2 G ,2 direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 4xTC-L/55W 2 G ,2 direkt/endirekt TC-L 2xTC-L/55W 2 G ,3 13

6 14 FUTUREL FUTUREL ELDACON teknolojisinden ELDACON teknolojisinden Futurel ayakl lamba Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal BAP65 ayakl armatür Tek bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5LM4267-2ULo 2xTC-L 55W ,1 5LM4267-4ULo 4xTC-L 55W ,0 Dinamik elektronik balastl, multi-sensör 5LM4266-2ULo D 2xTC-L 55W ,8 5LM4266-4ULo D 4xTC-L 55W ,7 ki bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5LM4267-2UKo 2x(2xTC-L55W) ,5 Futurel aplik Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal aplik Elektronik balastl, direkt/endirekt 5MS4367-2ULO 2xTC-L 55W ,9 5MS4367-7VLO 2xTC-L 80W ,9 Futurel, ayakl lamba ve aplik ürünleri içinde bar nd ran bir ELDACON Ailesi ürünüdür. ELDACON Grubu ürünlerimizin en yeni üyesi olan Futurel armatürler, ofis ayd nlatmas na yeni bir soluk kazand rm flt r. Kamaflmas z mükemmel bir fl k sunan Futurel ile ofis tasar mlar n zda tamamen dinamik ve mobil bir ayd nlatma sa lan r. Yüksek teknolojili Futurel armatürler, gri alüminyum gövdesi ile ayd nlat lan mekana görsel olarak modern bir hava katmas n n yan nda çeflitli renk seçenekleri bulunan dekoratif halkas ile de ofis tasar m n z n renksel bir bütünleyicisi olabilir. ki kafal modeller ile tek armatür ile iki ayr noktay ayd nlatma imkan sunar. Böylece minimum kablo görüntüsü, minimum yer ihtiyac ile maksimum ve kontrollü ayd nlatma sa lan r. Armatürün lambas n n da içinde bulundu u tepe k sm alüminyum pres profilden, gövdenin di er k s mlar ise alüminyum dökümden imal edilmifltir. Armatürün parçalar ayr ayr ambalajlanm fl olup montaj aflamas nda kolayca bir araya getirebilmektedir (Armatürün tepe k sm, boru k sm ve ayak k s mlar ). Elektronik balast veya dinamik elektronik balast seçeneklerine sahiptir. Armatüre enerji girifli 3 kutuplu klemense 2,5 mm2 lik kablo ile yap l r. Armatürün modeline göre bir veya iki adet armatür üzerindeki dekoratif çelik açma noktas ile aç l p kapanmaktad r. Ifl k Tekni i Bir ELDACON Grubu üyesi olan Futurel, özel mikroprizmatik formlar sayesinde tamamen kontrollü, kamaflmas z bir ayd nlatma sunar. Direkt/endirekt veya sadece direkt ayd nlatan seçenekleri vard r. Direkt ayd nlatan k s m, DIN 5035 normu 8. k s m uyar nca 460 lx ortalama ayd nl k fliddeti sa lar. Kullan m Alanlar Modern ve mobilize olma imkan aranan ofisler, konferans ve toplant salonlar ile call center uygulamalar için tasarlanm flt r. ELDACON Futurel 5MS Ayakl lamba Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal BAP65 ayakl armatür Tek bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5MS4267-3ULo 3xTC-L 55W ,5 5MS4267-4ULo 4xTC-L 55W ,6 Dinamik elektronik balastl, multi-sensörlü 5MS4266-2ULo D 3xTC-L 55W ,9 5MS4266-4ULo D 4xTC-L 55W ,9 ki bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5MS4267-2UKo 2x(2xTC-L55W) ,0 * Standart olarak turuncu renkli imal edilen dekoratif kenar halkalar n n yeflil, mavi ve beyaz fleffaf renk seçenekleri mevcuttur. Di er detaylar için lütfen sat fl servisine dan fl n z. 15

7 16 Ofis ayd nlatma armatürleri office Ofis ayd nlatma armatürleri 17

8 18 Quadrature Quadrature S vaalt ELDACON teknolojisinden ELDACON teknolojisinden Quadrature S vaalt armatür modül 625 Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaalt modül 625 BAP 65 ayd nlatma armatürü Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,7 5LM MS 2x14W ,7 5LM PS 2x28W ,3 5LM YS 2x24W ,6 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM LW 2x8W ,7 5LM MW 2x14W ,7 5LM PW 2x28W ,3 5LM YW 2x24W ,6 7: Elektronik balast 6: Dim balast Quadrature S vaalt armatür modül 600 Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaalt modül 600 BAP 65 ayd nlatma armatürü ELDACON Ailesi nin bir di er ürünü olan Quadrature, ayd nlatma mühendisli inin; ofis ortamlar nda mükemmel bir görsel konfor yaratmak için gelifltirdi i Siteco patentli ELDACON direkt fl n m optik kontrol sistemidir. Zarif tasar m ile son derece fl k bir görünüme sahip olan Quadrature, her tür tavan yap s na uyumlu,s vaalt, s vaüstü, sark t ve ray sistemi ile alternatif çözümler sunar. Standart ürünler mekan yerlefliminde s n rlamalar getirirken, Quadrature ile s n rs z esneklikte tasar m uygulamalar mümkündür. Bilgisayar kullan lan mekanlarda, hangi aç da yerlefltirilirse yerlefltirilsin direkt ve endirekt kullan mda kamaflma yapmaz. Geleneksel armatürlerden %70 daha fazla fl k geri verimine sahiptir. Tasar m: Design afairs 16 mm akrilik panel ve 2 mm optik fl k da t c mikro prizmatik özel panellerde oluflan reflektör vas tas yla fl n optik olarak yönlendirilmesinden oluflan sistem, ayd nlatma teknolojisinde kamaflmadan kaynaklanan mekan yerleflimindeki k s tlamalar kald rarak, mekan n dinamik olarak kullan lmas n sa lar. ELDACON Teknolojisi ile üretilmifltir. Mikro prizmatik panelin optik olarak kusursuz tasar m sayesinde kontrollü, kaliteli bir ayd nlatma sunar. Ask kiti mm aras nda sark t labilir. Yükseklik minimum (50mm) düzeyinde tutularak ince, zarif, fleffaf bir armatür tasar m düflünülmüfltür. Modüler yap s ile farkl türde mekanlara çözüm üretirken, s vaalt, s vaüstü, sark t ve ray sistemli seçenekleri ile her tür tavan yap s na uyumlu hale getirilmifltir. Quadrature, beyaz (RAL 9010) veya metalik gri (RAL 9006) renklerinde alüminyum profil gövde ve ask sisteminden oluflur. Tüm elektriksel elemanlar (duy, klemens balast v.s) tafl yan bölümdür. Enerji girifli 3 lü klemense (faz + nötr + topraklama) maksimum 2,5 mm2 lik kablo ile yap l r. Siparifle göre balast kutusu gövdeye veya tavana yerlefltirilebilir. Ifl k Tekni i Armatür direkt/endirekt ayd nlatma oran 24:76 d r. Modülerin fl k ç k fl oran %70 civar ndad r. BAP 65 koflullar n sa lamaktad r. Özel ELDACON Teknolojisi kamaflmay önler ve yerleflimde esneklik sa lar. Optik olarak mükemmel yap daki mikro prizmalar ile kamaflmas z bir ayd nlatma sunarak fiziksel konfor, görsel zenginlik ve ferahl k duygusu yarat r. Parlak yüzeylerin yo unlu undan ve bilgisayar ekranlar ndan kaynaklan n kamaflmay yok ederek göz yorgunlu undan kaynaklanan tüm fiziksel ve ruhsal rahats zl klar oluflmas n engeller. VDU 65 derece (1000 cd/m 2 ) sa larken, tüm bak fl do rultular için kamaflma önlenmifltir. Mekana ba l çözümler için RELUX iç ayd nlatma program ile hesaplama yap l r. Kullan m Alanlar Tefriflten ba ms z ayd nlatma özelli i ile mobil ofislerde, modern ve farkl l n yans t lmak istendi i tüm mekanlarda kullan lmaktad r. ELDACON Asma tavan Montaj Braketi Quadrature s va alt armatürler için asma tavan montaj braketi Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM MS 2x14W ,5 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,1 5LM YS 2x24W ,1 5LM NS 2x21W ,1 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM MW 2x14W ,5 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,1 5LM YW 2x24W ,1 5LM NW 2x21W ,1 7: Elektronik balast 6: Dim balast AKSESUARLAR 5LX LX LX LX B=353mm armatür gövdesi için 34-45mm yükseklik B=353mm armatür gövdesi için 45-56mm yükseklik B=622 ve B=597mm armatür gövdesi için 37-48mm yükseklik B=622 ve B=597mm armatür gövdesi için 59-70mm yükseklik 19

9 18 Quadrature Ray tipi ELDACON teknolojisinden Quadrature S vaüstü Direkt ray tipi Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü ray tipi BAP 65 ayd nlatma armatürü Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,3 5LM MS 2x14W ,0 5LM NS 2x21W ,1 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,8 7: Elektronik balast 6: Dim balast Quadrature S vaüstü Direkt ray tipi Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü ray tipi BAP 65 ayd nlatma armatürü Siparifl L B H A rl k Numaras (mm) (mm) (mm) (kg) Beyaz alüminyum profil (RAL 9006), 6x1,5 mm 2 kablajl 5LM S ,2 5LM S ,2 5LM S ,2 Beyaz profil (RAL 9010), 6x1,5 mm 2 kablajl 5LM W ,2 5LM W ,2 5LM W ,2 Quadrature ray sistemi endirekt modül Eldacon teknolojisinden Quadrature ray sistemi için endirekt ayd nlatma modülü 5LM N 1x21W ,4 5LM P 1x28W ,5 5LM R 1x35W ,5 5LM K 1x39W ,4 5LM J 1x54W ,5 5LM F 1x49W ,5 AKSESUARLAR Sonland rma kapa Quadrature ray sistemi için sonland rma kapa 1 tak m=2 parça 5LM S 5LM W Beyaz alüminyum (RAL 9006) Beyaz Ba lant parças Quadrature kesintisiz ray sistemi ara ba lant parças A rl k=0,2 kg 5LM Ara ba lant parças Çelik montaj ask aparat Quadrature armatürü raya montaj için çelik montaj ask aparat 5LM S 5LM W Koyu gri Beyaz Ray ask teli tak m Quadrature ray tavana montaj çelik tel ask tak m 5LM S Koyu gri rozans kapakl 5LM W Beyaz rozans kapakl office Quadrature S vaüstü /Sark t ELDACON teknolojisinden Quadrature S vaüstü Direkt, Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü direkt ve direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, bombeli köfleli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,3 5LM MS 2x14W ,0 5LM NS 2x21W ,1 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,8 7: Elektronik balast 6: Dim balast 1: Direkt ayd nlatma 2: Dekoratif endirekt porsiyonlu direkt ayd nlatma Quadrature S vaüstü Direkt, Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü direkt ve direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, düz köfleli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM MS 2x14W ,0 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 7: Elektronik balast 6: Dim balast 1: Direkt ayd nlatma 2: Dekoratif endirekt porsiyonlu direkt ayd nlatma Quadrature Sark t Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature sark t direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, bombeli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM NS 2x21W ,3 5LM PS 2x28W ,2 5LM RS 2x35W ,2 5LM JS 2x54W ,2 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM PS 2x28W ,2 5LM RS 2x35W ,2 7: Elektronik balast 6: Dim balast Tavan montaj tak m Quadrature s vaüstü armatür tavan montaj eleman direkt ayd nlatma için a=12 mm endirekt modüllü ayd nlatma için a=30 mm AKSESUARLAR 5LX LX a=12 mm a=30 mm Çelik tel ask tak m ayarlanabilir uzunluk=1 m 5LX A Kablo ç k fl kapa dahil 5LX A Kablo ç k fl kapa hariç 19

10 20 ORB TER LUMOS ELDACON Teknolojisinden ELDACON Teknolojisinden Orbiter, Siemens Siteco patentli ELDACON optik kontrol sistemi sayesinde tamamen kamaflmas z bir ayd nlatma sa lar. Bu sayede iç mekanlarda yeni bir bak fl aç s getirilmifltir. Bilgisayar kullan lan ortamlarda yans ma ve kamaflma yapmayan tüm ELDACON ürünleri gibi Orbiter de size, ayd nlatma tekni inin yan nda, görsel konforu sunuyor. Tasar m: Richard Sapper 16mm akrilik panel ve 2 mm optik fl k da t c mikro primatik özel panellerden oluflan reflektör vas tas yla fl n optik olarak yönlendirilmesinden oluflan sistem, ayd nlatma teknolojisinde kamaflmadan kaynaklanan mekan yerleflimindeki k s tlamalar kald rarak, mekan n dinamik organizasyonunu olanakl k lar. ELDACON Teknolojisi ile üretilmifltir. Mikro prizmatik panelin optik olarak kusursuz tasar m sayesinde kontrollü, kaliteli bir ayd nlatma sunar. Aç k gri (RAL 9002) veya gümüfl rengi (RAL 9006) renklerinde alüminyum profil ile alüminyum döküm gövde ve ask sisteminden oluflur. Tüm elektriksel elemanlar (duy, klemens, balast v.s) tafl yan bölümdür. Enerji girifli 3 lü klemense (faz + nötr + topraklama) maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Siparifle göre balast kutusu gövdeye veya asma tavana yerlefltirilebilir. Ifl k Tekni i Direkt/endirekt ayd nlatma oran 24:76 d r. BAP 60/Cat2 koflullar n sa lamaktad r. Özel Eldacon teknolojisi kamaflmay önler ve yerleflimde esneklik sa lar. Optik olarak mükemmel yap daki mikroprizmalar ile kamaflmas z bir ayd nlatma sunarak fiziksel konfor, görsel zenginlik ve ferahl k duygusu yarat r. Parlak yüzeylerin yo unlu undan ve bilgisayar ekranlar ndan kaynaklanan kamaflmay yok ederek göz yorgunlu undan kaynaklanan tüm fiziksel ve ruhsal rahats zl klar n oluflumunu önler. VDU 65º (1000cd/m 2 ) sa larken, tüm bak fl do rultular için kamaflma önlenir. Mekana ba l çözümler için RELUX iç ayd nlatma program ile hesaplama yap l r. ELDACON ELDACON ailesinden Lumos, ince, fleffaf yap s ve yal n tasar m ile ayd nlatmada farkl bir boyut kazand r yor. ELDACON ve T16 fl k kaynaklar n n birleflimi sayesinde tamamen kamaflmas z, konforlu bir ayd nlatma olufluyor. Tasar m: Ingenhoven, Overdiek und Partner -Dikdörtgen formlu yal n tasar m ile her ortama uygun - Yüksek endirekt pay ve kontrollü Lumos fl n m sayesinde tamamen kamaflmas z ve konforlu ayd nlatma - Ifl k kayna n n direkt alg lanmas n önleyen yap s ile indirgenmifl yans ma özelli i - Çal flma birimi üzerinde yerleflim ile oda içinde minimum armatür ile ayd nlatma çözümü olana. Çelik sac merkezi gövde ve çerçeve, beyaz alüminyum (RAL 9006), ELDACON teknolojisi ile üretilmifl PMAA malzeme IP 20 Koruma s n f 1 Ba lant ya haz r durumda 3 kutuplu ba lant klemensi (EVG dim özelli ine sahip), maks. 2,5mm2 standart halde EVG-DALI veya EVG dinamik özelli ine sahip, siparifl üzerine ilave elektrikli donan mlar Ifl k tekni i Optik olarak mükemmel yap daki mikroprizmatik yap ile tüm bak fl do rultular için tamamen kamaflmas z ayd nlatma Ifl k kayna n n direkt görülmesini önleyen malzemesi; indirgenmifl yans ma özelli i ve homojen fl k da l m ile mekanda esnek ve özgür ayd nlatma yerleflim olana sunar ELDACON ile BAP65 direkt pay, direkt/endirekt fl n m oran (%24:%76) BAP(65 /1000cd/m 2 ) Endirekt ayd nlatmada, mat alüminyum reflektör ile, çok genifl aç l fl k da l m. ELDACON teknolojisi, Lumos BAP65 ndirekt/direkt ayd nlatmal sark t armatür, dim balastl Siparifl No. Beyaz alüminyum (RAL9006) 5LM UN1S 5LM XN1S 2xT16/54W 2xT16/80W ELDACON Lamba Tipi Duy L B H A rl k (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 14,1 13,0 lave teçhizatlar ve ba lant elemanlar için lütfen sat fl servisi ile görüflünüz Orbiter AKSESUARLAR ELDACON teknolojisi, Orbiter BAP65 ndirekt/direkt ayd nlatmal sark t armatür Siparifl No. Lamba Tipi Duy L B H A rl k (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Çelik tel ask tak m mm ayarlanabilir uzunluk D = 1,2 mm Beyaz alüminyum (RAL 9006) 5LX S Çelik tel ask tak m Beyaz alüminyum (RAL 9006) 2xT16/54W 2xT16/80W Gri (RAL 9002) 2xT16/54W 2xT16/80W 5LM UL1S 5LM XL1S 5LM UL1W 5LM XL1W ,5 16,0 11,5 16,0 Tijli ask tak m Uzunluk = 500 mm D = 10 mm Beyaz alüminyum (RAL 9006) 5LX S Beyaz alüminyum (RAL 9006) 21

11 22 Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 5LX 66.. S va alt Tek Parabolik Alüminyum Reflektörlü Sigro tek parabolik alüminyum reflektörlü s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,40 280x580 5LX CR1 2x36W ,55 280x1180 5LX AR1 4x18W ,55 580x580 5LX CR1 4x36W ,00 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,90 280x580 5LX CR1 2x36W ,55 280x1180 5LX AR1 4x18W ,85 580x580 5LX CR1 4x36W ,00 580x1180 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX 66.. S va alt Çift Parabolik Alüminyum Reflektörlü Sigro çift parabolik alüminyum reflektörlü s vaalt armatür Pek çok, farkl fl k tekniklerine sahip 5LX serisi alüminyum reflektörlü armatürler, s vaalt ve s vaüstü seçeneklerinden oluflan çok genifl bir yelpazede seçim yapma flans sunar. Alüminyum reflektörlü s vaalt armatürler, s vaalt nda kalan k s mlar n n derinli inin az olmas yla öne ç kar ve opal veya prizmatik kapakl s valt armatürler ile de seri tamamlanm fl olur. S vaalt armatürler kolay monte edilebilen aksesuarlar ile her türlü tavan sistemlerine uygundur. 5LX serisi T16 armatürler tek parabolik, çift parabolik, parlak/mat alüminyum reflektörlerin yan nda opal ve prizmatik lensleri ile çok farkl ayd nlatma ihtiyaçlar na cevap verir. 0,5 mm kal nl ndaki DKP sacdan imal edilmifl olup beyaz renkte f r nlanm fl toz boyal d r. Alüminyum reflektörler alet kullanmadan, armatür gövdesindeki Siemens patentli özel yay sistemi sayesinde gövdeye kolayca tutturulabilmektedir. Bu yay sistemi ile alüminyum reflektörler asla sarkmayacak veya düflmeyecek biçimde sabitlenmektedir. Opal kapaklar ise yüksek dayan kl l a sahip plastik materyalden (PMMA) oluflmaktad r ve tamamen geri dönüflüme müsaittir. Enerji girifli 220 V 50 Hz. 3 lü (faz + nötr + topraklama) klemense maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Elektronik balast ve manyetik balast seçenekleri vard r. Kondansatör ile paralel ba lant ya uygundur. Di er alternatifler için lütfen sat fl servisine dan fl n z. Ifl k Tekni i ve Kullan m Alanlar Çift parabolik parlak veya mat alüminyum reflektörlü armatürler; büro veya benzeri ortamlar da özellikle de bilgisayar kullan lan mekanlarda kullan lmaktad r. Tek parabolik mat veya parlak reflektörlü armatür, bürolar n bilgisayar kullan lmayan k s mlar ile hol, antre gibi di er yan mekanlarda kullan lmaktad r. Homojen bir ayd nlatma için opal kapakl s vaalt armatürler; dinlenme mekanlar, hobi ve çal flma odalar ile atölyelerde kullan lmaktad r. 5LX 66.. S va alt Prizmatik Lensli DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,50 280x580 5LX CR1 2x36W ,65 280x1180 5LX AR1 4x18W ,65 580x580 5LX6671-4CR1 4x36W ,10 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,00 280x580 5LX CR1 2x36W ,65 280x1180 5LX AR1 4x18W ,95 580x580 5LX CR1 4x36W ,10 580x1180 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü Sigro prizmatik lensli s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,80 280x580 5LX C 2x36W ,45 280x1180 5LX A 4x18W ,45 580x580 5LX C 4x36W ,40 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,30 280x580 5LX C 2x36W ,95 280x1180 5LX A 4x18W ,95 580x580 5LX C 4x36W ,40 580x1180 5LX 66.. S va alt Opal Lensli Sigro opal lensli s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,90 280x580 5LX C 2x36W ,15 280x1180 5LX A 4x18W ,15 580x580 5LX C 4x36W ,50 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,40 280x580 5LX C 2x36W ,15 280x1180 5LX A 4x18W ,15 580x580 5LX C 4x36W ,00 580x1180 Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir. 23

12 24 5LX 85.. S vaüstü Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 5LX66.. Metal Tavan (Clip-in) Armatürler 5LX85.. S vaüstü Tek Parabolik Alüminyum Reflektörlü Çift Parabolik Reflektör Sigro tek parabolik s vaüstü armatür S vaalt 600 modül metal tavan TC-L lambal orta çift parabolik reflektörlü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,20 5LX CR1 2x36W ,30 5LX AR1 4x18W ,30 5LX CR1 4x36W ,60 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,70 5LX CR1 2x36W ,30 5LX AR1 4x18W ,30 5LX CR1 4x36W ,60 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX TR2 3xTC-L 18W ,50 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,150 5LX TR2 3xTC-L 18W ,150 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX85.. S vaüstü Çift Parabolik Alüminyum Reflektörlü Metal tavan (Clip-in) s f r caml armatürler Sigro çift parabolik s vaüstü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,20 5LX CR1 2x36W ,40 5LX AR1 4x18W ,40 5LX CR1 4x36W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,80 5LX CR1 2x36W ,40 5LX AR1 4x18W ,40 5LX CR1 4x36W ,70 TCL lambal metal tavan clip-in s f r caml dekoratif armatür. No. (W) (mm) (mm) (mm) (mm) Manyetik balastl 5LX6681-2T-D 2xTC-L 18W LX6681-2V-D 2xTC-L 24W LX6681-3T-D 3xTC-L 18W LX6681-3V-D 3xTC-L 24W Elektronik balastl 5LX6687-2T-D 2xTC-L 18W LX6687-2V-D 2xTC-L 24W LX6687-3T-D 3xTC-L 18W LX6687-3V-D 3xTC-L 24W R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX85.. S vaüstü Prizmatik/Opal Lensli (IP40) Sigro prizmatik/opal lensli s vaüstü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,50 5LX C 2x36W ,90 5LX A 4x18W ,90 5LX C 4x36W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,00 5LX C 2x36W ,90 5LX A 4x18W ,90 5LX C 4x36W ,70 3: Prismatik Lens 1: Opal Lens Metal tavan (Clip-in) sark t caml armatürler TCL lambal metal tavan clip-in sark t caml dekoratif armatür. No. (W) (mm) (mm) (mm) (mm) Manyetik balastl 5LX6681-2T-C 2xTC-L 18W LX6681-2V-C 2xTC-L 24W LX6681-3T-C 3xTC-L 18W LX6681-3V-C 3xTC-L 24W Elektronik balastl 5LX6687-2T-C 2xTC-L 18W LX6687-2V-C 2xTC-L 24W LX6687-3T-C 3xTC-L 18W LX6687-3V-C 3xTC-L 24W LX85.. TC-L Lambal S vaüstü armatür 5LX66..TCL lambal S vaalt armatür TC-L lambal reflektörlü, prizmatik/opal lensli s vaüstü armatür S vaalt 300 modül TC-L lambal orta lensli reflektörlü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L18W ,70 5LX SR1 3xTC-S11W ,70 5LX T 3xTC-L18W ,70 5LX S 3xTC-S11W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L18W ,70 5LX SR1 3xTC-S11W ,70 5LX T 3xTC-L18W ,70 5LX S 3xTC-L11W ,70 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 1: Opal Lensli 3: Prizmatik Lensli 7: Çift parabolik reflektörlü Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX SR1 3xTC-S 11W ,50 5LX T 3xTC-L 18W ,50 5LX S 3xTC-S 11W ,50 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX SR1 3xTC-S 11W ,50 5LX T 3xTC-L 18W ,50 5LX S 3xTC-S 11W ,50 1: Opal lens 3: Prizmatik lens R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 7: Çift parabolik reflektörlü Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir. Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir. 25

13 26 Endirekt Siluna Armatürler Siluna, Endirekt Armatürler S vaalt Modül 600 Ortada Tek Perforeli S vaalt modül 600 TC-L lambal orta tek perforeli endirekt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W-O 1x36W (TC-L) ,0 580x580 5LX W-O 2x36W (TC-L) ,5 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W-O 1x36W (TC-L) ,7 580x580 5LX X-O 1x40W (TC-L) ,7 580x580 5LX W-O 2x36W (TC-L) ,2 580x580 5LX X-O 2x40W (TC-L) ,2 580x580 5LX U-O 1x55W (TC-L) ,7 580x580 5LX U-O 2x55W (TC-L) ,2 580x580 S vaalt Modül 600 Orta iki Perforeli S vaalt modül 600 TC-L lambal orta iki perforeli endirekt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W-O2 2x36W (TC-L) ,5 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W-O2 2x36W (TC-L) ,3 580x580 5LX X-O2 2x40W (TC-L) ,3 580x580 5LX U-O2 2x55W (TC-L) ,3 580x580 Siluna endirekt armatürler, özel perfore delikli reflektörleri ve bu reflektörlerin arkas na konan opal film ile homojen ve üniform bir ayd nl k sa larlar. Kamaflmay ortadan kald ran, çizgili mat elektrostatik boyal taban reflektörleri ile endirekt ayd nlatma sa larlar. Siluna endirekt armatürler farkl tipleri ile de iflik mimari ve ayd nlatma çözümlerine olanak verirler. 0,5 mm kal nl nda DKP sacdan imal edilmifl olup mat beyaz renkte (mat RAL 9016) f r nlanm fl UV dayan kl polyester elektrostatik toz boyal d r. Her türlü tavana monte edilebilirler, k vr labilen özel klemens saç yla elektriksel ba lant sa lanm flt r. komple, ayr ca perfore reflektörler ve alüminyum reflektörler de topraklanm flt r. Bak m ve lamba de iflimi esnas nda ask da kalma özelliklerine sahiptir. Enerji girifli 220 V 50 Hz. 3 lü (faz+nötr+topraklama) klemense maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Elektronik balast, dim edilebilir elektronik balast ve manyetik balast seçenekleri mevcuttur. ste e ba l olarak kondansatör tak labilir. Ifl k Tekni i ve Kullan m Alanlar % 50 fl n perfore reflektörleri ve arkalar ndaki opal film vas tas yla süzülerek direk gelen, ithal, çizgili alüminyumdan mat elektrostatik toz boyal taban reflektörü ile kamaflma ortadan kald r larak endirekt bir ayd nlatma sa lanmaktad r. Ifl k kayna n n görülmedi i ve görme konforunun sa land Siluna armatürler özellikle hasta nelerde, ofislerde, ma azalarda, okullarda ve banka flubelerinde kullan labilir. Orta iki perforeli, orta reflektörlü ve orta sark t reflektörlü CAT2 tipleriyle ofisler için daha etkin ve kamaflmas z ayd nlatma sa lanmaktad r. S vaalt modül 600 Orta iki perforeli, cat II reflektörlü S vaalt modül 600 TC-L lambal orta iki perforeli, CAT2 reflektörlü direkt/endirekt armatür DA (mm) Manyetik balastl (CCG) 5LX W-O2R1 2x36W (TC-L) x580 Elektronik balastl (ECG), TC-L Lambal 5LX W-O2R1 2x36W (TC-L) ,2 580x580 5LX X-O2R1 2x40W (TC-L) ,2 580x580 5LX U-O2R1 2x55W (TC-L) ,2 580x580 Elektronik balastl (ECG), T16 Lambal 5LX M-O2R1 3x14W (T16) ,2 580x580 S vaalt Modül 600 Sark t Perforeli S vaalt modül 600 Sark t perforeli, yanlarda cat II reflektörlü S vaalt modül 600 TC-L lambal sark t perforeli armatür S vaalt modül 600 TC-L lambal orta sark t perforeli, yanlarda CAT2 reflektörlü direkt/endirekt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W 1x36W (TC-L) ,5 580x580 5LX W 2x36W (TC-L) ,0 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W 1x36W (TC-L) ,9 580x580 5LX X 1x40W (TC-L) ,9 580x580 5LX W 2x36W (TC-L) ,1 580x580 5LX X 2x40W (TC-L) ,1 580x580 5LX U 1x55W (TC-L) ,9 580x580 5LX U 2x55W (TC-L) ,1 580x580 DA (mm) Manyetik balastl (CCG) 5LX W/2A 1xTC-L36W+2x18 W T ,50 580x580 Elektronik balastl (ECG) 5LX W/2A 1xTC-L36W+2x18 W T ,80 580x580 5LX X/2A 1xTC-L40W+2x18 W T ,80 580x580 5LX U/2A 1xTC-L55W+2x18 W T ,80 580x580 5LX U/2M 1xTC-L55W+2x14 W T ,80 580x580 5LX U/2Y 1xTC-L55W+2x24 W T ,80 580x580 Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Siluna armatürlerde uygulanabilmektedir. 27

Vizyonumuz... Profilimiz...

Vizyonumuz... Profilimiz... 2 Hakk m zda Vizyonumuz 3 Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme

Detaylı

1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi

1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi 1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi akkımızda Hakkımızda Profilimiz... Profilimiz... Siteco, 1949 da Siteco, merkezi 1949 da Almanya da merkezi Almanya da Siteco, pazarın Siteco, ve müşterilerin pazarın ve ihtiyaçları

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com

YAPI S STEMLER. aksayapisistemleri.com aksayapisistemleri.com Aksa Yapı kurucuları sektöre 1989 da girmiş, 12 yıllık bilgi, birikim ve deneyimlerini değerlendirerek 2001 yılında Aksa Yapı sistemlerini kurmuşlardır. Aksa Yapı, kuruluşundan günümüze

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O

Dünyan n en h zl I/O sistemi. Axioline - Realtime I/O F AT L STES OCAK 200 Phoeni Contact'ın yeni Aioline I/O sistemi kısa çevrim süresi ve verimli üretim alanındaki tüm gereksinimleri karflılar. Mükemmel performansı ve CLIPLINE ürün grubuyla olan yapısal

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı