Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 KÖPRÜLÜZADE ABDULLAH PAA NIN 15 CEMADEL-EVVEL 1133-M.14 MART 1721 TARHL VAKFYES NE GÖRE MAR FAALYETLER VE BAN KL KOPRULUZADE ABDULLAH PASHA S ARCHITECTURAL ACTIVITIES AND PATRONAGE PERSONALITY BASED ON HIS WAQFIYA DATED 15 CEMADIEL- EVVEL 1133 AH- MARCH 14 TH, 1721 AD Özet Sultan Murat TOPÇU Bu çalımada; Köprülü Mehmet Paa nın torunu Fazıl Mustafa Paa nın olu Köprülüzade Abdullah Paa nın Osmanlı toprakları içerisinde girimi olduu imar faaliyetleri irdelenmitir. Vakfiye, ariv belgeleri ve çada kaynaklardan hareketle paanın hangi bölgelerde imar faaliyetlerinde bulunduu belirlenmitir. Bu faaliyetlerin organizasyonu ve ina edilen eserlerin yaatılmasına yönelik alınan tedbirler ayrıntılı olarak ele alınmıtır. Ayrıca oluturulan vakıf kurumunun zenginlii ve istihdam ettii görevliler belirtilerek, Köprülü ailesinin dier üyelerinin vakıfları ile karılatırmalar yapılmıtır. Anahtar Kelimeler: Köprülüler, Köprülü Mehmet Paa, Osmanlı, Banilik, Köprülüzade Abdullah Paa. Abstract In this paper, the architectural activities throughout Ottoman lands supervised by Kopruluzade Abdullah Pasha, Koprulu Mehmet Pasha s grandson and Fazıl Mustafa Pasha s son, have been examined in detail. The sites Kopruluzade Abdullah Pasha preferred for his architectural deeds have been determined with the reference of the related waqfiyas, archival documents and contemporary sources. The precautions to have been taken for the organization of these activities and the conservation of the works have been assessed thoroughly. Also, the wealth of waqf institutions and the officers employed by the Waqfs have been mentioned, and the waqf in question has been compared with the waqfs of the other members of the family Koprulu. Key Words: Koprululer, Koprulu Mehmet Pasha, Ottoman, Patronage, Kopruluzade Abdullah Pasha. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı yönetiminde etkili olan Köprülü ailesi, elde ettikleri bu gücü imparatorluk genelinde ina ettirmi oldukları yapılar ve bunlara balı zengin vakıflarla halk nazarında da merulatırmılardır 1. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü.

2 Köprülü Mehmet Paa nın Samsun un Vezirköprü ilçesinde balayan imar faaliyetleri, Paanın 26 Zilkade Cuma 1066 (15 Eylül 1656) tarihinde sadrazam olarak atanmasından sonra bütün imparatorluk toprakları içerisinde geni bir corafyaya yayılmıtır. Kendisinden sonra selefi Fazıl Ahmet Paa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paa ile devam eden geni çaplı imar faaliyetleri, Merzifonlu nun Viyana yenilgisi ile duraklama sürecine girmitir 2. Merzifonlu dan sonra sadrazamlık yapan Amcazade Hüseyin Paa, Viyana yenilgisinin ardından ailenin en güçlü banisi olarak karımıza çıkmaktadır. Amcazade den sonra mparatorluun bakentinde aile üyeleri tarafından yapı yaptırılmamı olması, aynı zamanda ailenin sarayın gözünde de etkinliini kaybetmi olduunun en bariz göstergesi olarak yorumlanmalıdır. Fakat aile üyeleri yine de eski güçlerini kazanabilmek için bir takım giriimler içerisine girmitir. Bu giriimler saltanat ve dönemin güçlü aileleri ile akrabalık baları tesis ederek saray içerisinde yeniden nüfuzlarını güçlendirmeye yöneliktir. Fazıl Mustafa Paa nın büyük olu Numan Paa, II. Mustafa nın kızıyla evlenmi kardei Abdullah Paa da dönemin güçlü ailelerinden eyhül-slam Feyzullah Efendi nin kızıyla evlenmitir. Bu olaya sadece tek taraflı bakmamak gerektii de aikârdır. Her ne kadar Köprülü ailesi eski gücünü kaybetmi olsa bile, aile tarafından yetitirilmi birçok bürokratın devlet içinde görev alıyor olması, Feyzullah Efendi ailesi gibi güçlü ailelerin de bu tarz akrabalık ilikilerine ihtiyaç duyduklarını göstermektedir 3. Fakat Köprülünün torunları olan Abdullah ve Numan Paa ların oluturmu oldukları vakıf kurumları incelendiinde, atalarının vakıfları ile hiçbir zaman boy ölçüemeyecek boyutta oldukları gözlenmektedir. Gerçi, 18.yy balarında Köprülüzade El-Hac Ahmet Paa, eskiye özlem duyarak yeniden Köprülü ailesinin güçlü bir aile olduunu ispat etmeye çalımı, fakat bunda baarılı olamamıtır 4. Köprülüzade Abdullah Paa nın Hayatı Fazıl Mustafa Paa nın ortanca oludur (Behçeti, V.190a). Abdullah Paa nın doum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tıpkı babası ve dier iki kardei gibi oldukça iyi bir eitim almıtır. Hayatı boyunca ilim ve edebiyatla megul olmu, zekası ve çabuk algılamasıyla mehur olmutur (Behçeti, V.190a). Arabi ilimlerden hususiyetle Kur an kıratı ilminde ihtisas sahibi idi. Amcası Fazıl Ahmet Paa nın yaptırmı olduu kütüphanede (El-fadetü l-mukniatu fi Kıraati l-eimmeti l-erbaati) isminde kıraate ait bir eseriyle Arapça iirlerinden bir kısmını içeren (Dürriyet-Nuhatül E ar) adında edebi bir eseri vardır (Mehmet Tahir Efendi: ). Birçok kaside yazmı olan Abdullah Paa nın kayınpederi eyhülislam Feyzullah Efendi hakkında 1 Köprülü ailesinin baniliklerini konu alan bir çalıma için bakınız: Sultan Murat Topçu (2010), XVII. Yüzyıl kinci Yarısında Etkin Bir Bani Ailesi: Köprülüler, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk-slam Sanatları Bilim Dalı Yayınlanmamı Doktora Tezi), Kayseri. 2 Viyana yenilgisinden sonra Köprülülere karı bir kin ve dümanlık ortaya çıktı. Kara brahim Paa ve Sarı Süleyman Paa gibi o sülalenin ekmei ile yetimi bulunan alçaklar bile onlar aleyhine ayaklanıp Köprülü olu Fazıl Mustafa Paa, Amcazade Hüseyin Paa ve Köprülü sülalesinin baka yakınları, devletin önemli ilerinden uzaklatırıldılar ( Mustafa Nuri Paa, 1992: 290) Yüzyılla birlikte Osmanlı bürokrasisinde Damat brahim Paa ve kapı halkının egemenlii söz konusudur. Damat brahim Paa, 17. Yüzyılın iki önemli güçlü ailesi Köprülü Mehmet Paa ahvadı ve Feyzullah Efendi ahvadını, bilinçli bir politika ile stanbul un dıında tutarak, kendisi ve kapı halkının mutlak otoritesini salamaya uramıtır (Artan, 2000: 294). 4 Köprülüzade El-Hac Ahmet Paa nın geçmie özlemle baktıının en açık delili, ailesinin tarihini yazdırmasıdır. Behçeti smail Efendi tarafından yazılan aile tarihinde sadece aile üyelerinin biyografileri verilmemi aynı zamanda dönemleri içerisinde Osmanlı mparatorluu nda yaanan siyasi ve sosyal olaylarda detaylı olarak ele alınmıtır. Bu da Köprülüzade El-Hac Ahmet Paa nın, geçmite ailesinin devletin bekası için vermi olduu mücadelenin yeniden hatırlatma giriimi olarak deerlendirilmelidir. Gerçi yazdırılan bu aile tarihinin bu amaca ne kadar hizmet ettii hakkında kesin bir ey söylemek imkansızdır. Fakat u bir gerçek ki, aile eski gücünü hiçbir zaman elde edememi ve sonraki dönemlerde aile üyeleri tarada küçük memuriyetlerde bulunarak bakentten uzak tutulmulardır.

3 yazmı olduu bir kasidesini eyhülislam Abdullah Efendi nin fetva emini olan Selim Efendi oldukça zorlanarak erh eylemitir (Behçeti, V.190a). H.1113-M.1701 tarihinde vezir olan Abdullah Paa daha sonra eyhülislam Feyzullah Efendi nin kızı Zübeyde Hanım (KK,V, 5/2448: V.6b) ile evlenmitir 5. H.1114-M.1702 tarihinde yine eyhülislam Feyzullah Efendi nin yardımıyla stanbul kaymakamlıına atanmıtır (Behçeti, V.190b) 6. H M.1703 tarihinde Gürcistan tarafında yaanan gelimeler üzerine, bu tarafa dört oda yeniçeri ve iki yüz nefer cebeci gönderilmek istenmiti. Fakat sefere memur olan cebeciler, cebeci baı ve kethüdalarına gidip birikmi maalarının ödenmesini istemi, maalarının ödenmemesi halinde sefere katılmayacaklarını bildirmilerdi. O sırada stanbul kaymakamı olan Abdullah Paa en iyi çarenin bunların birikmi maalarını vererek sevk edilmeleri olduunu sadrazam Rami Mehmed Paa ya bildirdi 7. syanın ba edilemeyecek bir seviyeye ulatıını fark eden Abdullah Paa gizlenmeye karar vererek durumu padiaha bildirdi. Edirne vakası esnasında kaçarak gizlenen Abdullah Paa ortamın düzelmesi üzerine H.1115 tarihinde meydana çıkıp Hanya muhafazasına memur olunmutur. Abdullah Paa bundan sonra 1705 te (H.1117) Sakız, H.1119-M.1707 Haziranında Sivas, H.1121-M.1709 da Trabzonve H.1124-M.1712 de tekrar Trabzon, sonra Musul, H M.1715te Aydın valisi, H.1128-M.1716'da Kudüs ve Hamid sancakları ile Mora Seraskeri, aynı yıl nebahtı Muhafızlıı yapmıtır. H.1129-M.1717'de am, H M.1718'de Diyarbakır, H.1132-M.1720'de Erzurum, H.1135-M.1723'te Van Vilayeti ile Azerbaycan ve Tebriz seraskeri olmutur. H.1137-M.1725'te Tebriz fethedilince Tebriz ve Van eyaletleri kendisine verilip, M. 1726'da seraskerlikten ayrıldı. H M.1727'de Say'da valisi H.1141-M.1729'da Kandiye, Bender ve Konya, H M.1734'te yine ran canib-i seraskeri oldu. (Mehmed Süreyya, 1996: 81). H M.1735 te ran serdar-ı ekremi iken Arpaçayı Meydan Muharebesi nde Nadir ah a karı savaırken ehit dümütür (Anonim, 1975: 293). Tebriz in fethinden sonra kendisinin yardımcısı olan büyük olu Abdurrahman Bey ve Hakimbaızade Ali Paa hazretleri ile birlikte vezir olmutur. Abdurrrahman Bey Trabzon Beylerbeyisi iken vefat etmitir (Behçeti, V.198a). Abdullah Paa nın dier oulları 1749 da ölen Abdullah Bey, 1759 da ölen Ammar Bey, 1763 Austos unda ölen Ayaz Bey, 1771 de ölen Hamdi Mehmed Bey, 1765 Austos unda ölen Sadık Mehmet Bey, 1783 te ölen Affan Beylerdir. Büyük olu Abdürrahman Bey in Abdülbaki ve Abdülvahid adında iki olu vardır (Anonim, 1975: 293). Köprülüzade Abdullah Paa nın 15 Cemadiel-evvel 1133-M.14 Mart 1721 Tarihli Vakfiyesi ne Göre mar Faaliyetleri ve Bani Kiilii Köprülü Mehmet Paa nın torunu, Fazıl Mustafa Paa nın ortanca olu olan Abdullah Paa nın stanbul Köprülü Kütüphanesi nde 15 Cemadiel-evvel 1133-M.14 5 Behçeti, Paanın vezir olduktan sonra eyhülislam Feyzullah Efendi nin kızı ile evlendiini belirtirken, Raid Tarihi nde evlendikten sonra vezir olduu ifade edilmektedir (Behçeti, V.190b. ; Tarih-i Raid, C.II, s.524). 6 Padiahın Edirne de bulunmasından dolayı, stanbul da Çelebi Yusuf Paa kaymakam olarak bulunuyordu. Yusuf Paa tarafından Edirne ye gelen bir tahriratta stanbul halkının bazı meclislerde ve mahfillerde eyhülislamın bütün menafi ve memuriyetleri evlad ve adamlarına tahsis etmesinden ikayet olunduunu ve bir fitne çıkması ihtimalini beyan etmesi üzerine, eyhülislam Feyzullah Efendi, Çelebi Yusuf Paa yı görevden alarak yerine damadı Köprülüzade Abdullah Paa yı tayin ettirip göndermiti (Uzunçarılı, 1995: 22). 7 Bu durum Rami Mehmet Paa tarafından eyhülislam Feyzullah Efendi nin tahakkümünden kurtulmak için bir fırsat olarak deerlendirilmitir. Tarihe birinci Edirne Vakası olarak geçen bu durum sonucunda sadece eyhülislam Feyzullah Efendi katledilmekle kalmadı, sadrazam Rami Mehmet Paa makamından olmu ve padiah II. Mustafa tahttan indirilerek yerine III. Ahmet tahta geçmitir (Uzunçarılı, 1995: 23-24).

4 Mart 1721 tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadır (KK,V: 5/2448) 8. Bu vakfiye Köprülü ailesi üyeleri tarafından tanzim ettirilmi en detaylı vakfiye olması açısından oldukça önemlidir. Paanın ilk olarak vakfiyede bahsettii vakıf eserleri Suriye nin dlip iline balı dlip-el Sugrı Kasabası nda yer almaktadır. Abdullah Paa nın dedesi Köprülü Mehmet Paa dlip e balı Cisr-i uur Kasabası nda bir adet han, bir adet cami, bir adet hamam, bir adet mektep ve bir adet palanga ina ettirmitir (KK,V, 3/2446: V.15a) 9. Köprülü Mehmet Paa vakıf kurumunun ileyiini salamak maksadıyla bölgede yer alan birçok köy, mezra ve arazinin bütün gelirlerini kurmu olduu bu vakfa bırakmıtır (KK,V, 3/2446: V.14b- 17b). Abdullah Paa, dedesinin vakfına ait dlip-el-sugrı Kasabası nda yer alan 2960 zira arsa üzerinde H M tarihinde 13 mahzen ve 23 dükkâna mütemil bir adet arasta ve yine arastanın yakınlarında 135 zira arsa üzerine bir adet han ina ettirmitir 10. Bu yapılardan arasta için dedesinin vakfına yıllık 600 akçe, han için de yıllık 30 akçe kira ödenmektedir 11. Arastada fenn-i kitabette (yazı yazmada) ehil bir kii günlük 12 akçe yevmiye karılıında katip, arastanın ölçü ve tartı ileriyle ilgilenmek üzere günlük 10 akçe karılıında bir keyyal (kileci) ve günlük sekiz akçe karılıında da bir bevvab (kapıcı) görevlendirilmitir (KK,V, 5/2448: V.7b-8a). Yine Abdullah Paa Diyarbakır valilii ( ) esnasında ehirde bir türbe, türbenin yakınında bir daru l-kurra ve bir adet de mektep ina ettirmitir 12. Paa ehirde, vefat eden ei ve eyhülislam Feyzullah Efendi nin kızı Zübeyde Hanım için Nebi Camisi 13 avlusunda bir türbe ina ettirmitir. Nebi Camisi vakfından izin alınarak 90 zira arsa üzerine ina edilen bu türbe için cami vakfına günlük bir akçe kira verilmekteydi (KK,V, 5/2448: V.8a). Vakfiyede türbenin ebeke kapısı civarında yer alan altı adet kandilin, her hafta Cuma günleri, kandil geceleri ve bayramlarda yakılması istenmektedir. Özellikle mektepte yer alan bir adet kandilin geceleri devamlı olarak yakılması ve sonradan 8 Bu vakfiyenin iki nüshası da Vakıflar Genel Müdürlüü Arivinde bulunmaktadır. V.G.M.A, Defter No: 583, Sıra No: 184, Sayfa No: 224; V.G.M.A, Defter No: 587/3-1, Sıra No: 108, Sayfa No: Bu yapıların günümüzdeki durumları için bakınız: Sultan Murat Topçu (2010), XVII. Yüzyıl kinci Yarısında Etkin Bir Bani Ailesi: Köprülüler, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk-slam Sanatları Bilim Dalı Yayınlanmamı Doktora Tezi), Kayseri. 10 merhum ve mafurle vezir-i azam sabık Köprülü Mehmet Paa ali-ir-rahme ve l-gufran hazretlerinin evkaf-ı erifesi mütemilatından dlip-el-ugr-ı Kasabası dahilinde bi-hesab-ı-terbi 2960 zira arsa-ı vakf-ı mer ub fiha olmayub a liye kalmayla tevliyetim hesabıyla vakfı erife infa ve evveli olmak üzere canib-i vakf-ı mezbure senevi 600 akçe icarei zemin vermek üzere kendi malımdan üzerine bina eylediim 13 bab mahzen ve 23 bab dekakini mütemil mülk-ü sahihim olan arastayı cümle tevabi ve levahıkıyla ve yine civarında vaki vakf-ı merkumun bi-hesab-ı terbi (V.6b) 135 zira arsa-i a liyesi üzerine canib-i vakfa senevi yalnız otuz akçe icare-i zemin vermek üzere kezalik-i malımdan bina eylediin han-ı saır-ı bundan akdem 1131 senesinde (KK,V, 5/2448: V.6a-b). 11 Abdullah Paa nın yukarıda bahsedilen vakıf eserleri hakkında vakfiyede geçen bilgiler dıında hiçbir bilgiye ulaılamamıtır. 12 Medine-i Amed de fani eden zevce-i muhtereme ve halile-i mukerrememiz..zübeyde hanım ibne l merhum ve ma furle ani el-slam ve l-müslimin hayred-dünya-veddin Esseyyid Feyzullah Efendi (V.7a) üzerlerine bina eylediim ebeke türbe-i ulya ve tecah türbede ruh-i erifeleri içün bir taraftan El-Hac Emin mülkü ve üç taraftan tarık-ı amm ile mahdud mülk-ü sahihim olan arsa üzerine müceddeden tesis ettiim Daru l-kurra ve mektebin tevabi-i mütemilatıyla vazife-i mu ayyine ve masarif-i lazime merutasına vakf ve habs eyleyub öyle art eyledim ki (KK,V, 5/2448: V. 6b-7a). 13 Nebi Camisi; nönü Mahallesi nde Dörtyol denilen kavakta Gazi Caddesi ile nönü Caddesinin birletii kuzeybatı köededir. Evliya Çelebi nin verdii bilgiye göre cami afiler ve Hanefiler kısmı olmak üzere iki kısımdan olumaktaydı. afiler kısmı imdiki bina olup Hanefiler kısmı yıkılmıtır. Ayrıca Nebi Camisi hakkında detaylı bilgi için bakınız: Metin Sözen (1971), Diyarbakır da Türk Mimarisi, stanbul, s.45,189; Orhan Cezmi Tuncer (1996), Diyarbakır Camileri (Mukarnas, geometri, Orantı), Diyarbakır, s

5 kandilin iyice temizlenmesine özen gösterilmesi üzerinde durulan önemli artlardan birisidir (KK,V, 5/2448: V.8a-b). Türbenin içinde yer alan sebilhanede su içmek için konan iki adet tasın belirli vakitlerde orada bulundurulması ve daha sonrasında alınarak muhafaza edilmesi (KK,V, 5/2448: V.8b), ayrıca sebilhanede Haziran, Temmuz ve Austos aylarında namaz vakitlerinde, Ramazan ayında iftardan sonra buzlu su bulundurulması istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.8b-9a). Eer sebilhane önünde bir kalabalık zuhur ederse yukarıda zikredilen iki adet tastan baka iki adet daha tas eklenmesi vakfiyede belirtilmektedir (KK,V, 5/2448: V.9a). Sebilhaneye dıarıdan buz getirtildikten sonra, buzun üstünde yer alan çamurların temizlenmesi ve sebilhanenin altında oluturulan mahzenin zemininin süpürge çalısı serildikten sonra, buzun mahzene konulması ve burada muhafaza edilmesi istenmektedir 14. Vakfiyede bayramlarda, bayram namazından sonra, kadir gecesinde ve teravih namazından sonra ekerli erbet daıtılması (KK,V, 5/2448: V.9a-b), bu ilerin yürütülmesi için bir kimsenin günlük 5 akçe karılıında kayyım ve yine aynı kiinin günlük be akçe karılıında da sebilci-i evvel görevini sürdürmesi art koulmaktadır (KK,V, 5/2448: V.9b). Türbenin batısında oluturulan etrafı duvarla çevrili bahçenin ve ebekeli türbenin karısına yapılan Daru l-kurra nın etrafında yer alan Abdullah Paa nın kendisine ait arsası üzerine yaptırdıı dier bir bahçenin de uygun ekilde deerlendirilmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.9b). Türbenin içinde ve dıında yer alan mezarların gelenee uygun bir bezle örtülmesi ve bu mezarların etrafının temizliinin yapılması için de bir cennan (bahçıvan) günlük be akçe vazife ile görevlendirilmitir. Yukarıda sayılan ilerin kontrol edilmesi için günlük 10 akçe vazife ile bir türbedar tutulmutur (KK,V, 5/2448: V.10a). Dar ul-kurra nın altında yer alan hücre, günlük iki akçe bedel karılıında türbedara tahsis edilmitir. Türbenin içi ve dıı temizlenerek; kubbesinde, üç tarafında, ta ebekelerinde ve köelerinde yer alan örümcek aları temizlenip, döemelerinin su ile ıslatılarak süpürülmesi, kubbe ve kurunlarının üzerinde olan toz ve ku pisliklerinin temizlenmesi vakfiyede önemle üzerinde durulan artlardan bir dieridir (KK,V, 5/2448: V.10a-b). Bu görevleri yerine getirmek için günlük sekiz akçe vazife ile bir kennas görevlendirilmi ve aynı zamanda bu kiiye günlük iki akçe karılıında da ikinci sebilcilik görevi verilmitir (KK,V, 5/2448: V.10b). Zübeyde Hanımın mezarının hizasında bina olunan Darul-Kurrada hıfz-ı Kur an-ı Mecid ve talim-i tecvid yapılması ve Daru l-kurra da iinde üstat bir kiinin, günlük kırk akçe karılıında eyhu l-kurra olarak görevlendirilmesi art koulmaktadır. Ayrıca eyhu l-kurra; cumartesi, pazartesi ve perembe günleri talebeyi toplayarak tecvit öretecek ve Zübeyde Hanım ın ruhu için dua edeceklerdir. Mevlut, Regaib, Miraç ve Berat gecelerinde Hatm-i erif okunması ve Ramazan ayı boyunca üç Hatm-i erif 15 yapılması artlar arasındadır (KK,V, 5/2448: V.11a). Daru l- Kurra da günlük 14 akçe ile bir kii halife-i evvel ve bir kii de günlük 12 akçe karılıında halife-i sani olarak görevlendirilmitir (KK,V, 5/2448: V.11b). Daru l- Kurra da günlük on akçe burs verilen be talebe bulunmaktadır. Eer bu talebeler 14 Buz bulunmadıı vakitte yerine kar verilmesi istenmektedir. 15 Ramazan ayında yapılan Hatm-i erif lerden bir tanesinin Kadir gecesinde yapılması istenmektedir.

6 görevlerini yerine getirmezseler yerlerine bakalarının alınması yine vakfın artları arasındadır. Abdullah Paa Daru l-kurra da kullanılmak üzere vakfettii 10 cild kitap, kalem ve 30 cüz ün, Daru l-kura da kullanılmasını ve burada muhafaza edilmesini, asla dıarıya çıkartılmamasını vakfın artları arasına koymutur (KK,V, 5/2448: V.11b- 12a). Hatta kitapları nemden ve dier zarar verici ortamlardan korumak ve muhafazasını salamak üzere örencilerden birinin görevlendirilmesi ve karılıında da günlük üç akçe ücret verilmesini istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.12b). Daru l-kurra nın etrafının temizlenmesi, zeminine döeli olan kaliçe ve keçelerin haftada bir kaldırılıp yeniden döenmesi, ara sıra kapısı önünde oluan toz ve topraın süpürülmesi, ders günlerinde eyh ul-kurra gelmeden önce Daru l-kurra ocaında kömür yakılması ve kömürün (KK,V, 5/2448: V.12b), Daru l-kurra da yer alan küçük hücrede muhafaza edilmesi istenmektedir. Bu ilerle uraacak bir kii günlük altı akçe vazife karılıında kennas olarak görevlendirilmitir (KK,V, 5/2448: V.13a). Ayrıca Daru l-kurra nın zamanında açılıp kapanması için bir bevvab günlük dört akçe karılıında görevlendirilmitir. Daru l-kurra ya eklenen mektepte bir kii günlük 20 akçe karılıında hoca-i mektep ve günlük on akçe karılıında bir kii halife-i mektep olarak görevlendirilmitir. Mektepte talebelerin okumaları için 10 adet küçük ve büyük Kur an-ı Kerim, 30 adet cüz-i erif vakfedilmi ve bunların dıarı çıkarılması yasaklanmıtır (KK,V, 5/2448: V.13b). Bu mushafların korunması ve muhafaza edilmesi için, günlük iki akçe karılıında halife-i mektep görevlendirilmitir. Mektebin zamanında açılması ve kapanmasından sorumlu olarak günlük iki akçe karılıında bir bevvab görevlendirilmitir (KK,V, 5/2448: V.13b). Ayrıca mektepte bevvab olan kii aynı zamanda mektebin temizliinden, ocaının yakılmasından sorumlu tutulup, bu kennaslık görevi karılıında da günlük üç akçe almaktadır. Aynı zamanda her Perembe günü mektep hocası ve talebelerden bir Hatm-i erif yapmaları ve sevabını da Zübeyde Hanım ın ruhuna hibe etmeleri istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.14a). Mektepte yer alan talebelere elvan bu gasi kapama adı verilen bir adet elbise ve paa çukası olarak tabir olunan çukadan kırk adet kellepu 16, kırk çift pabuç ve yarımar kuru harçlık verilmesi vakfın artları arasındadır 17. Vakıfta mektep ve Daru l-kurra da yer alan kitapların zamanla bozulan ciltlerinin tamir edilmesi için günlük be akçe karılıında bir mücellit çalıtırılmaktadır (KK,V, 5/2448: V.14b-15a). Türbe, daru l-kurra, mektep ve mütemilatının tamire ihtiyaç duyması halinde; iinde erbap, bir çadırcı, bir benna, bir neccar, bir hattat, bir kuruncu, bir çilingir, bir nakka, bir sıvacı, bir suyolcu bulundurulup her birine günlük dörder akçe verilmektedir. Daru l-kurra da mektepte ve türbede yer alan kandillerin yakılması için günlük be akçe vazife karılıında bir buhurcu görevlendirilmitir (KK,V, 5/2448: V.15a-15b). Daru l-kurrada merdiven altında yer alan tuvalet ve bahçenin temizlenmesi için bir kennas görevlendirilmi ve hizmeti karılıında günlük be akçe almaktadır. 16 Baı örtmede kullanılan bir tür sarık. 17 Bu elbise ve harçlıklar ramazanın 26. Günü talebelere daıtılmakta ve aynı gün Zübeyde Hanım ın mezarına gidilip dua edilmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.14b).

7 Bunların dıında Cami-i Nebi vakfına ait olan arsa üzerindeki bahçe ve bahçenin köesinde ina edilen ferrahane için cami vakfına senelik 180 akçe kira verilmektedir (KK,V, 5/2448: V.16a). Mektebe senelik 1000 akçe, Daru l-kurra ve türbedar odasında kullanılmak üzere be yüzer akçelik kömür alınmaktadır (KK,V, 5/2448: V.16a). Sebilhaneye ve muslua gelen üç masura su için Hamravat Vakfı na 18 senelik 1080 akçe verilmektedir. Türbede yer alan altı adet kandil ve mektepte yer alan bir adet kandil için senede 2000 akçe, kandil fitilleri içinde 360 akçe vakıf gelirlerinden ayırt edilmitir (KK,V, 5/2448: V.16a-b). Sebilhanede suyu soutmak için senede 25 kuruluk buz, erbet yapmak için de senelik 30 kuruluk eker alınması istenmektedir. Türbe, Daru l-kurra ve mektepte kennas ve ustaların kullanması için alınacak aletler için senelik 18 kuru ayırt edilmesi artlar arasındadır (KK,V, 5/2448: V.16b). Ayrıca vakfiyede, vakf edilen kitapların zamanla aınması ve ciltlerinin bozulması durumunda tamir edilmeleri, türbedeki mezar üzerinde ve pencerelerinde yer alan yeil örtülerin Nisan ya da Mayıs aylarında deitirilmesi ve deitirilen örtülerin çadırcılık hizmetinde bulunan görevli tarafından tıy edildikten sonra Daru lkurrada yer alan hücrede muhafaza edilmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.17b). Türbede yer alan askıları ve ibriim püsküllerin üç senede bir yenilenmesi ve tamir gerekiyorsa tamir edilmeleri art koulmaktadır. Türbe ve mektepte yer alan üç adet kalaylı amdanın, kalayları aındıkça kalaylanmaları, yenilenmeleri gerektiinde de yenilenmeleri istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.17b). Sebilhanede yer alan dört adet erbet güümlerinin ve iki adet burunlu erbet taslarının kalayları çıktıkça kalaylanmaları ve gerekirse yenilenmeleri artlar arasındadır (KK,V, 5/2448: V.18a). Sebilhanede kullanılan dört adet yaldızlı küçük tasların ve Daru l-kurrada yer alan iki adet yaldızlı amdanların yaldızları çıktıkça yaldızlanması ve gerekirse yenilenmeleri art koulmaktadır. Türbenin etrafında olan demir ebekelerin ve saçaklarındaki kurun müebbek 19 altında yer alan kırmızı zarların ve türbenin batı tarafında yer alan küçük bahçenin sokaa nazır penceresi demirinin ve Mehed-i afiye ve Hanefiye nin türbeye nazır üç adet pencere demirlerinin ve üstlerinde olan çerçevelerinin üç senede bir boyalarının yenilenmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.18b). Daru l-kurra da ve mektepte yer alan pencerelerin ve Darul-kurra nın etrafında yer alan bahçenin ve Mehed-i Hanife nin kıble tarafında yer alan pencere demirlerinin ve üstlerinde olan çerçevelerin üç senede bir boyanması ve tamir gerektirenlerinin tamir edilmesinin önemle üzerinde durulmaktadır (KK,V, 5/2448: V.18b). Daru l-kurra ve mektepte bulunan pencereleri ve Mehed-i afiye nin türbeye nazır iki penceresinin muamba çerçevelerinin her sene yenilenmesi, Mehedi Hanefiye nin türbeye bakan camlarının gerektiinde tamir edilmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.19a). Mehed-i Hanefi yenin kıble tarafında yer alan aaı pencerelerinin çuval çerçevelerinin her sene deitirilmesi. Daru l-kurra, mektep ve türbedar odasının kaliçeleri, kapı perdeleri, ocak yamakları ve sokak kapısında olan perde vesair lazımelerin tamir ve termim olunması yine vakfın artları arasındadır (KK,V, 5/2448: V.19a-b). Türbenin zamanla aınarak belirsizleen boya ve altın varaklarının devamlı olarak tamir ve termim 18 Hamravat Suyu Kanuni Sultan Süleyman tarafından ehre getirilmitir. Evliya Çelebi suyun M.1535 tarihinde ehre getirtildiini belirtmektedir. Kanuni, Mimar Sinan ın kalfası Kastamonulu Kasım Çelebi yi bu suyun ehre getirilmesi için görevlendirmitir. ehre 14 km mesafede bulunan bu su tüneller ve kemerler oluturularak ehre getirilmitir te ehre gelen Kanuni kendi kesesinden 10 km uzaktaki gözden çifte toprak künkler ve 27 gözlü su kemeri ile Hamravat suyunu 1543 te ehre getirtti (Beysanolu,1998: ). 19 A ve kafes gibi örülmü olan.

8 olunması, gerekirse yeniden yapılmaları, türbede olan askıların ve bir adet Mühr-ü Süleyman ın ve kubbeler üzerinde vaki, üç adet alemin, Daru l-kurra ve mektepte olan birer askının yaldızları zail oldukça yeniden yaldızlanması veya gerekirse yenilenmeleri artlar arasındadır. ebek kubbenin pas tutan yerlerindeki paslar silindikten sonra yamursuz bir günde yalanması, bunların dıında gerekli olan tamiratın yapılması istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.20a). Suyollarının tamiri gerektiinde türbe içinde olan sebilhane kurnası ve mektepteki dehlizde bulunan musluktan, peygamber gaimesi demekle mehur teraziye varıncaya kadar tamir ettirilmesi vakfın artlarındandır. Cami-i Nebi hariminin batı tarafında küçük kapının dıında ina olunan ferrahane köesinde, türbe önünde El-Hac Emin mülkü olan ve Amed kadılarının sakin oldukları evin kapısına kadar uzanan yolun kaldırımlarının tamir edilmesi gerektikçe; yontma ta olan kısımları yontma ta, kırma ta olan kısımlarının ise kırma ta ile tamir edilmesi istenmektedir (KK,V, 5/2448: V.20b). Bu sayılan ilerin giderlerinin vakfın gelirlerinden karılanması ve arta kalan paranın da vakıf mütevellisi tarafından saklanması gerekmektedir. Bu sayılan ilerin yerine getirilmesi ile ilgilenen görevlilerin ilerini zamanında yapması ve eksiklikleri görülenlerin görevlerinden alınması, ileri ile ilgilenmek üzere ehil bir kii vakfa günlük 20 akçe vazife ile kaimakam mütevelli, bir kii de günlük 12 akçe vazife ile katip olarak atanması vakfın artlarındandır (KK,V, 5/2448: V.20b-21a). Deerlendirme Yukarıda detaylı olarak ele alınan Köprülüzade Abdullah Paa nın vakfiyesinde geçen yapılardan Suriye nin dlip iline balı dlip-el-sugrı Kasabası nda bulunan han ve arastanın günümüzdeki durumları hakkında herhangi bir bilgiye ulaılamamıtır 20. Köprülüzade Abdullah Paa dlip-el-sugrı Kasabası nda ina ettirmi olduu han ve arastanın gelirlerini Diyarbakır daki vakıf eserlerinin giderlerine vakfetmitir. Babakanlık Osmanlı Arivlerinde bulunan 28 Zilhicce 1302-M. 8 Ekim 1885 tarihli bir belgeye göre; burada yer alan vakıflardan senelik kuruluk bir gelir elde edildii anlaılmaktadır. Ayrıca belgede vakfiyede geçmeyen fakat Köprülüzade Abdullah Paa vakfına ait olan bir hamam, bir kahvehane ve dükkanlardan bahsedilmektedir (B.O.A., MKT, 88/36). Bu durum vakfın geçen zaman zarfı içerisinde daha da zenginletiini göstermektedir. Yine bu belgede geçen bilgiden senelik kuruluk gelirin 1000 kuruunun Diyarbakır daki vakıf mütevellisine teslim edildii anlaılmaktadır. Abdullah Paa nın Diyarbakır da ina ettirmi olduu yapılardan ise sadece Zübeyde Hanım a ait türbe günümüze ulaabilmitir. Vakfiyede türbenin karısında olduu belirtilen, sebil, Daru l-kurra 21 ve bitiiindeki mektep, günümüzde anılan yerden geçen ana caddenin altında kalmılardır. Yine vakfiyede geçen Daru l-kurra ile 20 Günümüzde bu isimle anılan bir yerleim yeri tarafımızca tespit edilememitir. 21 Babakanlık Osmanlı Arivleri nde yer alan H M.1778 tarihli bir belgede Daru l-kurra da yevmi 40 akçe vazife ile eyh ul-kurra olan E-eyh El-Hac Ebubekir Efendi vefat ettiinden yerine büyük olu Hafız Sabatullah Efendi nin atanmasına dair bilgiden hareketle Daru l-kurranın 18.yy sonlarında aktif bir ekilde eitim-öretim faaliyetlerini sürdürdüü anlaılmaktadır (B.O.A., Cevdet Maarif, no: 7423). Yine babakanlık Osmanlı Arivlerinde bulunan 28 Zilhicce 1302-M. 8 Ekim 1885 tarihli belgede Daru l-kurra nın bu tarihte oldukça harap olduu belirtilmekte ve dlip teki vakıf gelirlerinden her sene alınan 1000 kuruun usulünce Daru l-kurra nın onarımında kullanılması istenmektedir (B.O.A., MKT, 88/36).

9 türbe arasında yer alan bahçelerde, 20.yy balarına kadar dini bayramlarda salıncaklar, dolaplar kurulur, davul-zurna eliinde mahalli oyunlar oynanırken (Behsanolu, 1998: 746), günümüzde bu bahçeler de nönü Caddesi altında kalmıtır. Diyarbakır Kalesi nin Da Kapısı yakınında, nönü Caddesi üzerinde yer alan Zübeyde Hanım Türbesi, Nebi Camisi nin güney cephesine bitiik olarak ina edilmitir (Fot. 1). Türbe; Nebi Camisi ne bitiik olan kuzey duvarı üzerindeki ina kitabesine göre, H.1131-M.1718 tarihinde ina edilmitir (Fot. 2). Tamamen kesme ta malzemeden ina edilen türbenin üzeri kubbe eklinde tasarlanmı demir ebekelerle kapatılmıtır. Baldeken tarzında ina edilmi olan türbe, dört ayak ve bir kubbeden meydana gelmektedir. Ayaklar birbirlerine sivri kemerlerle balanmıtır. Kemer açıklıkları lokmalı demir ebekelerle kapatılmıtır. Türbenin en önemli özellii iç kısımda zengin bir süsleme programına sahip olması ve Nebi Camisi ne bitiik olan duvarı üzerinde air Hami tarafından yazılan mersiyesidir (Topçu, 2010: ) (Fot. 3). Günümüzde türbenin içerisinde iki adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarlardan bir tanesi Zübeyde Hanıma, dieri ise kızı Leyla Hanıma aittir (Behsanolu, 1998: 750) 22. Paa nın yukarıda belirtilen eserlerinin dıında Diyarbakır da H.1131-M.1719 tarihinde bir kök yaptırdıı bilinmektedir 23. Sonuç Yukarıda detaylı ekilde incelenen Köprülüzade Abdullah Paa'ya ait vakfiyeden hareketle Paa nın dlip-el-sugrı Kasabası ve Diyarbakır da zengin vakıflar tesis ettirdii anlaılmaktadır. Özellikle dlip-el-sugrı Kasabası na ina ettirmi olduu yapıların ticari getiriye yönelik ileve sahip olmaları, bu bölgenin Halep e olan yakınlıı ile ilikilendirilmelidir. Paa Halep in ticari alt yapısından faydalanmak istemitir. Bu durum yukarıda bahsedilen Babakanlık Osmanlı Arivlerinde yer alan belgeden daha net bir ekilde anlaılmaktadır. Belgeye göre dlip-el-sugrı Kasabası ndaki vakıf mallarının gelirleri ile Diyarbakır da tesis ettirilen eserlerin masrafları karılanmaktadır. Burada yer alan yapıların ileyii için vakıfta üç kii istihdam edilmitir. Vakfiyede en detaylı bilgiler Diyarbakır da yaptırılan vakıf mallarına ilikin olarak verilmektedir. Özellikle Diyarbakır da tesis edilen vakıf eserlerinin kullanımından ileyiine, temizliklerinden tamirat ve onarımlarının nasıl yapılması gerektiine kadar oldukça geni bir muhteva içermektedir. Burada yer alan vakıf eserlerinde toplam 26 kii istihdam edilmitir. Bu kiilerin hangi ileri yapacakları ve bunları yaparken nelere dikkat edecekleri yine üzerinde durulan önemli bir noktadır. 22 brahim Yılmazçelik, bu türbedeki mezarların Abdullah Paa nın annesi Zübeyde Hanım ile kardei Feyzullah a ait olduklarını belirtmektedir (Yılmazçelik, 1995: 58). Yazar muhtemelen yanlı bir alıntı yapmı olmalıdır. Gerek vakfiyede gerekse türbe içindeki mezar taları üzerinde yer alan kitabelerde burada metfun olan kiilerin kimlikleri açık bir ekilde belirtilmektedir. 23 Bu kök ile ilgili olarak Hami tarafından u manzum tarih yazılmıtır. Saray-ı Amid-i rek-aver-i bag-i irem kıldı/kudum-ı sa d-i Abdullah Paa Köprülüzade/Vezir-ibn-i vezir Asaf-nazir skender-i sani Bulunmaz mihr-i alem-tab ve akranı dünyada/ulaldı dest-gir-i bikesan ahdinde dümen yok/meer kim ebnem ola gonce-i ra nada üftade Yapup zatı için bir kasr-i dil-ke dest-i himmetle/zer ü ziverle tezyin eyleyüp itikde amade/derken Hami ya tarih-i salın levh-i hatırda Yazıda Kasr-i Abdullah Paa Köprülüzade (1131/1719) (Behsanolu, 1998: ).

10 Vakfiye sadece Köprülüzade Abdullah Paa nın vakıf eserleri ve bunların ileyii hakkında bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda dönemdeki sosyal yaama ilikin oldukça detaylı bilgileri de ele alması açısından son derece önemlidir. Bu vakfiye aslında tanzim edilii bakımından bizlere Abdullah Paa'nın eitim ve yaam ekli açısından her detayı düünen, oldukça titiz bir kiilie sahip olduunu göstermektedir. EKLER Fotoraf 1: Zübeyde Hanım Türbesi Fotoraf 2: ç Mekan Fotoraf 3: Hami Tarafı ndan Kuzey Cephe Üzerine Yazılmı Olan Mersiye

11 KAYNAKÇA B.O.A., Cevdet Maarif, No: 7423 B.O.A., Maarif Nezareti Evrakı, Dosya No: 88 Gömlek sıra No:36 Köprülü Kütüphanesi, Vakfiyeler, 5/2448. Köprülü Kütüphanesi, Vakfiyeler, No: 3/2446. V.G.M.A, Defter No: 583, Sıra No: 184, Sayfa No: 224; V.G.M.A, Defter No: 587/3-1, Sıra No: 108, Sayfa No: 77. Anonim (1975), Köprülüler, Türk Ansiklopedisi, C.XXII, Ankara, s ARTAN, Tülay (2000), 18.yüzyıl Balarında Yönetici Elitin Saltanatın Meruiyet Arayıına Katılımı, Toplum ve Bilim, S.83, stanbul, s Behçet-i brahim, Silsiletü l Asafiyyeti Fi Devleti l-hakaniyyeti l-osmaniyye (Tarih-i Sülale-i Köprülü), Köprülü Kütüphanesi, Ahmet Paa, No: 212. BEYSANOLU, evket (1998), Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, Ankara. Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri( ), Haz:A.Fikri Yavuz-smail Özen, stanbul, Tarih yok. Mehmed Süreyya (1996), Sicil-i Osmani, C.I, (Haz: Nuri Akbayır), stanbul. Mustafa Nuri Paa (1992), Netayic Ül-Vukuat (Kurumları ve Örgütleri ile Osmanlı Tarihi), C.I-II, (Sad: Neet Çaatay), Ankara. Silahtar Fındıklılı Mehmet Aa (1928), Silahtar Tarihi, stanbul. SÖZEN, Metin (1971), Diyarbakır da Türk Mimarisi, stanbul. TOPÇU, Sultan Murat (2010), XVII. Yüzyıl kinci Yarısında Etkin Bir Bani Ailesi: Köprülüler, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü slam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk slam Sanatları Bilim Dalı Yayınlanmamı Doktora Tezi), Kayseri. TUNCER, Orhan Cezmi (1996), Diyarbakır Camileri (Mukarnas, geometri, Orantı), Diyarbakır. UZUNÇARILI,. Hakkı (1995), Osmanlı Tarihi, C.IV/1, Ankara. YILMAZÇELK, brahim (1995), XIX. Yüzyılın ilk yarısında Diyarbakır ( ), Ankara.

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı II. Beyazid Camii - Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 II.Beyazid Camisi ve Külliyesi (II.Beyazid Kompleksi).... 4 0.1.1 Darüşşifa

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ THE ARCHITECTURAL WORKS BUILT IN THE COURSE OF TURKISH PERIOD IN THE VILLAGE YUVALI OF KAYSERİ Sultan Murat TOPÇU Özet: Bu çalışmada, Kayseri nin 45 km

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016 TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN 19-20 AĞUSTOS 2016 TEŞEKKÜRLER PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YUSUF ZİYA YILMAZ (SAMSUN

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİ ANABİLİM DALI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) Yüksek Lisans Tezi İDRİS AKARÇEŞME

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu "Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 OSMANLI MMARLIINDA XVI. YÜZYILIN ÖNEML BR BANS: YEMEN FATH

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ II. BEYAZIT HAMAMI RESTORASYONU TAMAMLAMA VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ Gökhan ERGÜVEN (Y.Mimar) Yapı Denetim Şefi Salih ÖZCİ (İnş.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi Doğan GÜNDOĞAN (Mak.Müh.) Yapı Denetim Görevlisi

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI

S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI S.B. K.H.B. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ BİLİMSEL YAYIN SAYISI Kurum Atıf Sayısı Yayın Sayısı Etki Ort. ANKARA NUMUNE 932 779 1,20 ANKARA DISKAPI YILDIRIM BEYAZIT 583 534 1,09 ANKARA ATATURK 619 475

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK

III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK III. ÞEHÝR VE MÝMARLIK Bir topluluðun kültürel birikimini yansýtan ve geçmiþin belgeleri niteliðindeki Taþýnmaz kültür varlýklarý; eski yapý ve kent kalýntýlar, kale, hisar, burç, kýþla, eski mezarlýklar,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL

SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL SELANİK HAMAMLARI BAKİ SARISAKAL SELANİK BEY HAMAMI Selanik Bey Hamamı Selanik Türk hâkimiyeti altındayken, şehirde birçok hamam yaptırılmıştır. Evliya Çelebi bunlardan on bir tanesinin çok güzel olduğundan

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

Baklavanın Öyküsü. Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi

Baklavanın Öyküsü. Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi Foto!raflarla Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi Mart 2010 Mart 2010 Gaziantep Büyük!ehir Belediyesi Gaziantep baklavası Hepimizin vazgeçemedi!i yüzyıllardır süren bir damak tadı. Görünü"ü ile sizi kendisine

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAKI YAZMALARIMIZ: NGILTERE ULUSAL KÜTÜPHANESI NE LK KAYDEDILMI DIVANLAR VE MECMÛ

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN. Doç. Dr. Süleyman Kaya

VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN. Doç. Dr. Süleyman Kaya VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN Doç. Dr. Süleyman Kaya İCÂRETEYN KAVRAMI Arapça icâre kelimesinin tesniyesi olan icâreteyn kavramı çift kira anlamına gelip kira sözleşmesinde kira bedelinin

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi,

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Minber kemeri üzerindeki celi Kelimç-i Tevhit. 8 Ü sküdar, Toptaşı'nda bulunan Atik

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZLANLI EYÜP PAA

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı