MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, işletme/fabrika müdürlüklerinin yıllık ve uzun süreli işletme faaliyetlerine ilişkin programlarının, Devletin yıllık bütçesinde belirtilen varsayımlar ve esaslara uygun olarak, Yönetimin alacağı kararlara ışık tutacak yön verecek bir düzeyde birbirlerine uyumlu olarak yeknesak bir biçimde düzenlenmesini, uygulamaya konulmasını, uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, işletme/fabrika müdürlüklerinin yıllık ve uzun süreli işletme faaliyetlerine ilişkin program ve bütçelerinin düzenlenmesinde, uygulamaya konulmasında ve kontrol edilmesinde uygulanacak genel kuralları, yöntemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Muhasebe Yönergesi, Muhasebe Usul ve Esasları, Tekdüzen Hesap Planı Uygulamaları ile ilgili Genel Kurallara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen kavramlardan; a) Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari ihtisas bölümlerini, b) Genel Müdür : Teşekkül Genel Müdürünü, c) Merkez Teşkilatı : Teşekkül Merkezindeki birimleri, ç) MKE Kurum/Teşekkül:Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını, d) Taşra Teşkilatı : Teşekkül Merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlüklerini, e) Yönetim Kurulu : Teşekkül Yönetim Kurulunu, ifade eder. İlkeler MADDE 5- (1) Bu Yönerge, Teşekkülün ulusal ekonomiye katkıda bulunacak, Hükümet programlarına uyum gösterecek, sermaye birikimi sağlayacak, karlılık ve verimlilik ilkelerini esas almak prensibine göre düzenlenmiştir. Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları MADDE 6- (1) Bu Yönergenin uygulanması ve izlenmesinde Genel Müdürlükte I.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanları, şube müdür ve yardımcıları, işletme/fabrika müdürlüklerinde ise işletme/fabrika müdürü ile yardımcıları, birim müdürleri, 1

2 kısım müdürleri ile kayıt ve izleme işlemlerini yürüten uzman, şef ve diğer ilgili personel sorumludur. (2) Bu Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir. Gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir. (3) Müfettişler ile uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirleri bu yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak rapor verebilirler. Değişiklik esasları MADDE 7- Bu Yönergede, uygulamalar, ihtiyaçlar ve yürürlükte bulunan Kanun, Tüzük, Yönetmelik ile diğer dış ve iç mevzuat hükümlerinde meydana gelen değişmeler uyarınca gerekli değişiklik işlemleri, ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Dağıtım ve kullanma esasları MADDE 8- (1) Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır. İKİNCİ BÖLÜM İşletme Bütçesi Sistemi, İşletme Bütçesi Sisteminin Amaçları, İşletme Bütçesinin Düzenlenmesinde Dikkate Alınacak İlkeler İşletme bütçesi sistemi MADDE 9- (1) İşletme Bütçesi sistemi, işletme bütçelerine ilişkin ilkeler, çeşitli teknikler ve varsayımlardan yararlanılmak suretiyle yıllık ve uzun dönemli bütçelerin planlanmasını, düzenlenmesini, uygulamasını ve kontrolünü kapsamaktadır. Bu kapsamda, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile işletme/fabrika müdürlüklerinin, satış, üretim, tedarik, stok, harcama planları ile yatırım ve finansman programlarının nasıl hazırlanacağı, ihtiyaç duyulan kaynakların nerelerden ve ne biçimde sağlanacağı, kaynakların nerelerde nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. İşletme bütçesi sisteminin amaçları MADDE 10- (1) İşletme amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için yönetime, temel işlevlerinin yürütülmesinde en etkili biçimde yardımcı olmaktır. Bu kapsamda İşletme Bütçe sistemi amaçları üç ana grupta toplanabilir. a) Planlama : Bütçenin bir plan olarak amacı; mevcut seçenekler için işletmenin sahip olduğu kaynakların en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak şekilde geleceğin hedeflerini ve o hedeflere ulaşma yollarını saptamaktır. b) Uyumlaştırma : İşletmenin ana planları ile ayrıntılı planları arasında dengenin sağlanması ve işletme içindeki çeşitli faaliyetler arasında uygun ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinin sağlanmasıdır. c) Denetim : İşletme Bütçesinde saptanan amaçlar ve hedeflerle ilgili olarak ortaya çıkan fiili faaliyet sonuçlarının bütçelenmiş sonuçlarla karşılaştırılmasıdır. İşletme bütçelerinin düzenlenmesinde dikkate alınacak ilkeler MADDE 11- (1) İşletme bütçelerinin düzenlenmesinde dikkate alınacak bazı temel ilkeler aşağıda belirlitmiştir. a)yönetim desteği: İşletmede yönetim kademesinde bulunan kişilerin yapılacak işletme bütçesi programlarını içtenlikle desteklemeleridir. Bu nedenle, üst yöneticilerin bütçe programlarının içeriğini ve özelliğini iyi anlamaları, kendilerine yararlı olacağına inanmaları, 2

3 bütçeye işlerlik kazandırmak için gerekli çabayı göstermeleri ve programları tüm ayrıntıları ile desteklemeleri zorunludur. b) Örgütsel uyum: İşletmenin bütün olarak yetki ve sorumluluklarını açıkça belirleyen sağlıklı bir örgütsel yapıya sahip olması gereklidir. Bütçelerde saptanan amaçlar, politikalar, planlar işletmede çalışan kişiler tarafından uygulamaya konulup gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bütçenin uygulanmasında yetki ve sorumluluk akışları ile bölümler arasında ilişkiler açıkça belirtilmeli, yetkiler ile sorumluluklar arasında uyumlu bir dengenin bulunması sağlanmalıdır. c) Muhasebenin varlığı: Bütçe sistemi ile muhasebe sistemi arasında çok yakın bir işbirliği bulunmaktadır. Dolayısıyla, bütçeden beklenen yararın sağlanabilmesi için işletmede yeterli bir muhasebe sisteminin varlığı söz konusudur. Muhasebe sisteminin, yönetimin planlama, yürütme ve denetim ile ilgili konularda ihtiyaç duyacağı verileri verecek düzeyde iyi bir şekilde örgütlenmiş olması gerekmektedir. ç) Doğru bilgiler toplamak ve gerçek olaylara dayanmak: İşletme Bütçelerinin başarılı olması, bütçelerin dayanağını oluşturan verilerin doğru, mantıki ve ulaşılabilir olmasına bağlıdır. Diğer taraftan bütçelerde belirlenen hedeflerin gerçekçi olması ve beklenen fiili durumu yansıtması gereklidir. Bu nedenle işletme bütçelerinin düzenlenmesinde yukarıda belirtilen değerlerin dikkate alınması önemli olmaktadır. d) Kesin zaman çizelgelerine uyulması: İşletme Bütçeleri düzenlenirken, faaliyetlerin belli bir dönemde, zamanında yapılmasını planlamak ve bu zamanda gerçekleştirilmesine uyulmalıdır. Zaman çizelgesine uyulması gecikmeleri önleyeceğinden, bütçe sisteminde beklenen yararı artıracaktır. e) Esneklik: İşletme Bütçelerinin, piyasa koşullarında gerekli görülen durumlarda ve değişen koşullar karşısında değiştirilebilecek bir esnek yapı esasına göre hazırlanmasıdır. f) İzleme: İşletme Bütçelerinin, fiili sonuçlara göre olumlu veya olumsuz olarak gerçekleşmesinin izlenmesi, izleme sonucuna görede gerekli tedbirlerin zamanında alınmasının sağlanmasıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşletme Bütçesi, Teşekkül İşletme Bütçesi, İşletme Bütçesinin Plan ve Programlarının Saptanmasına İlişkin Kurallar İşletme bütçesi MADDE 12- (1) Kurumun, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile işletme/fabrika müdürlüklerinin kalkınma planı ile yıllık programlardaki hedeflere uygun olarak özelliklerine göre hazırladıkları tedarik, üretim, stok, satış, harcama planları ile yatırım ve finasman programlarının ve personel kadrolarını ihtiva eden böylece kuruluşların mali, iktisadi ve idari durumlarını kapsayan yönetim planına işletme bütçesi denir. Teşekkül işletme bütçesi MADDE 13- (1) Kurumun, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile işletme/fabrika müdürlüklerinin işletme bütçelerinde yer alan plan ve programlarının birleştirilmek, geçmiş döneme ilişkin bütçeler ile gerçekleşme durumlarını karşılaştırmak suretiyle, plan ve programların toplamları dikkate alınarak düzenlenen yönetim planına Teşekkül İşletme Bütçesi denir. İşletme bütçesi plan ve programlarının saptanmasına ilişkin kurallar MADDE 14- (1) Kurum, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, işletme/fabrika müdürlüklerinin yıllık işletme bütçelerine ilişkin plan ve programlarda yer alacak 3

4 kıymetlerin saptanmasında, bütçe ayrıntılarının düzenlenmesinde, tertiplenmesinde ve Teşekkül İşletme Bütçesinin tanzim edilmesinde, Yönetim Kurulunun tasvibine sunulmasında, Yönetim Kurulunca onaylanan Teşekkül İşletme Bütçesinin ilgili yerlere gönderilmesinde, İşletme Bütçelerinin revize edilmesinde, bütçe uygulamalarının kontrol edilmesinde ve denetlenmesinde, alınan yada alınacak olan alıcı ve stok siparişleriyle ilgili maliyetlerin ve satış tutarlarının saptanmasında aşağıdaki hükümler, genel kurallar, ilkeler ve yöntemler uygulanır. a) İşletme Bütçesi ile Teşekkül İşletme Bütçesinde yer alan tutarlar Türk Lirası olarak hazırlanır. Birim maliyet tutarlarının hesabında Kuruş değerine de yer verilir. b) İşletme Bütçelerinin düzenlenmesinde uygulanacak politikalar, ilkeler, yöntemler ve süreler Genel Müdür ün başkanlığında genel müdür yardımcıları ile tüm daire başkanlarının katılacağı bir toplantıda saptanır. Kurum teşkilatına Mali İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanacak olan Genel Mektup ile duyurulur. Toplantının raportörlüğünü Bütçe ve Bilanço Şubesi Müdürü yapar. c) Kurum Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, işletme/fabrika müdürlüklerinin İşletme Bütçesi plan ve programlarını Genel Müdürlük tasarısı haline getirilmesi için; 1) Genel Müdürlükte; - Genel müdür yardımcıları, - Daire başkanları, - Bütçe ve Bilanço Şubesi Müdüründen, oluşan bir Bütçe Komisyonu kurulur. Komisyonun başkanlığını bütçesi görüşülecek olan kuruluşun bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı, raportörlüğünü de Bütçe ve Bilanço Şubesi Müdürü yapar. 2) İşletme/Fabrika Müdürlüğünde; - İşletme/Fabrika Müdürü, - Birim Müdürlerinden (İşletme/Fabrika müdürünün uygun göreceği) oluşan işletme bütçesi komisyonu kurulur. Komisyon başkanlığını İşletme/Fabrika müdürü yapar. ç) Genel Müdürlük, işletme/fabrika müdürlüğü bünyelerinde oluşturulan bütçe komisyonları, ilgili servislerince hazırlanan, - Satış-irsalat (Kurum içi satış) planı, - Üretim planı, - Tedarik planı, - Stok planı, - Harcama planı, - İşgücü programı, - Maddi duran varlık yatırımları programı, - Mali yatırımlar programı, - Finansman programı, - Bütçe bilançosu, - Bütçe gelir tablosu, - İşletme bütçesi raporu nu, inceleyerek İşletme Bütçesi Tasarısı Taslağı haline getirirler ve genel mektupta belirtilen sürede görüşülerek son halini alması açısından bütçe komisyonunda görüşülmek üzere Genel Müdürlüğe (Mali İşler Dairesi Başkanlığına) gönderirler. d) Bütçe komisyonuna, görüşülmek üzere sunulan işletme bütçesi taslakları; işletme bütçesinin düzenlenmesine ilişkin yayınlanan Genel Mektupta yer alan ilke, kural ve politikalara göre düzenlenip düzenlenmediği, kuruluşun işgücüne ve verimliliğine uygun olup olmadığı yönleride incelenir ve onaylanarak tasarı haline getirilir. 4

5 Bu incelemelerin yapıldığı komisyon toplantısına ilgili işletme/fabrikanın Müdürü ile Müdürünün uygun göreceği diğer personel de katılır. Komisyon tarafından incelenen işletme bütçesi taslaklarında gerektiği hallerde komisyon tarafından değişiklik yapılabilir. e) İşletme/fabrika müdürlüklerince düzenlenecek olan işletme bütçesi taslaklarının Genel Müdürlük Bütçe Komisyonunda görüşülme sırası genel mektup ile belirtilir. Satış-irsalat planı MADDE 15- (1) Satış-irsalat planı; Piyasalara yapılacak satışlar ve Kurum örgütüne yapılacak irsalat ayırımı altında belirtilen kurallara, ilkelere ve yöntemlere uyarak İşletme/fabrika müdürlüklerince konuya ilişkin form üzerinde saptanır. a) Satış planı : 1) Geçmiş yıllar deneyimleri pazar araştırmaları, piyasa istekleri, mevcut üretim gücü stok durumu, kârlılık ve verimlilik ilkeleri ile Devlet kalkınma plan ve programlarındaki hedefler dikkate alınmak suretiyle, Kurumun ön gördüğü genel satış politikaları doğrultusunda Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı öncülüğünde işletme/fabrika müdürlüklerince; - Resmi Dairelere yapılacak satışlar, - Kamu İktisadi Teşebbüslerine yapılacak satışlar, - Gerçek ve tüzel kişilere yapılacak satışlar, - Yurtdışına yapılacak satışlar, başlıkları altında satış cins, miktar ve tutarları itibariyle saptanır. Bu saptamada Milli Savunma Bakanlığı gereksinmelerine, yatırımcı kuruluşların isteklerine ve Ulusal ekonomimize döviz kazandıracak mallara öncelik verilir. 2) Kurumun mali ve ekonomik durumunu menfi yönden etkilendirilmemesi ve kâr planı hedeflerini de anlamsız hale getirilmemesi için, bütçe döneminde üretilmesi ya da üretilebildiği halde satılması olanaksız olan satış kalemlerine planda yer verilmez. 3) İşletme/fabrika müdürlükleri satış planlarını gerçeğe yaklaşık biçimde saptayabilmeleri için, üretim cinslerinden büyük bir bölümünü Kurum örgütüne irsal etmek durumunda olan yerlerin, önce irsalat planını, sonra kalan üretim gücüne ve stok durumuna göre de satış planını saptamaları gerekir. 4) Satış planına dahil edilen mal ve hizmetlerin satış tutarının saptanmasında; - Alıcı ile bağlantısı yapılmış olan malları satış fiyatında genel ekonomik koşullar karşısında bir değişiklik yapılmayacak ise bağlantı fiyatı, yapılacak ise öngörülen fiyat, - Alıcı ile bağlantısı olmayan ve satılacağı umulan mallar için planın hazırlandığı andaki öngörülen satış fiyatı, - Sipariş alınacağı öngörüşüne dayanarak satış planına dahil edilen mallar için piyasanın durumuna, malın özelliklerine ve maliyet tutarlarına göre saptanabilen fiyat, esas alınır. b) İrsalat planı (Kurum içi satış planı): İrsalat, Kurum İşletme/Fabrikalarının birbirlerine verecekleri mal ve hizmettir. İrsalat planının hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar; 1) İşletme/fabrika müdürlükleri irsalatı yapacak olan İşletme/Fabrikaya yardımcı sipariş olarak vereceklerini bildirdikleri ve irsalatcı İşletme/Fabrikanın üretim planına dahil edeceği mal ve hizmet tutarları bu plana, mal cinsleri, miktarları, kâr ve zarar meydana getirmeyecek biçimde saptanan irsalat tutarları itibariyle alınır. Üretim kapasiteleri üstündeki istekler plana alınmaz ve durum ilgili işletme/fabrikalara irsalatcı işletme/fabrikalar tarafından bildirilir. İrsalatcı işletme/fabrikalar, üretim kapasiteleri dahilinde olan yardımcı siparişleri teslimat terminlerine göre karşılamaya zorunludur. 5

6 2) İşletme/fabrika müdürlüklerinin, İşletme Bütçelerini yasal süre içinde düzenleyebilmeleri için; sürekli olarak irsalat yapan işletme/fabrikalar, sürekli bir biçimde irsal ettikleri mal ve hizmetlere uyguladıkları irsalat fiyatlarını, bütçe yılında olması muhtemel maliyet artışlarını dikkate alarak saptar ve teslimatçı işletme/fabrikalardan istek beklenmeden, ilgili yerlere bir liste halinde bildirir. Liste dışında olan malların irsalat fiyatları ise istek üzerine hesaplanır ve ayrıca ilgili yerlere usulünce bildirilir. 3) (b) bendi hükmüne göre bildirilen irsalat fiyatlarına teslimatçı işletme/fabrikanın bir itirazı olması ve konunun yetkililerce bir sonuca bağlanamaması halinde; fiyata itirazda bulunan işletme/fabrika durumu gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Genel Müdürlükçe saptanan ve ilgili işletme/fabrikaya bildirilen irsalat fiyatına göre işlem yapılır. Genel Müdürlüğe intikal ettirilen fiyat itirazı bir hafta içinde incelenerek sonuçlandırılır. 4) İrsalat planının kâr ve zarar göstermeyecek biçimde düzenlenmesi esastır. Ancak; önceden isabetli tahminlerle saptanmış olan irsalat fiyatları üzerinden hesaplanan irsalat tutarına nazaran üretim maliyetlerinde bir farklılık meydana gelmesi halinde oluşacak kabul edilebilir farklar, ilgili işletme/fabrikalara devredilir. 5) İrsalatcı işletme/fabrika tarafından, işletme/fabrikaya bildirilen fiyatlar irsalatcı işletme/fabrikanın satış-irsalat planı nda, teslimat alan işletme/fabrikanın ise tedarik planında ya da harcama planında aynı tutarda yer alır. Üretim planı MADDE 16- (1) Satış- İrsalat planı düzenlenmesinde gözetilecek genel kurallara, ilkelere ve yöntemlere uyulmak, önceki yıllar gerçekleşmeleri, mevcut işçinin yıllık normal mesaideki çalışma zamanı, üretim araç ve gereçlerinin kapasiteleri ve bunların bakımonarım zamanları, teknolojik değişiklikler gözönünde bulundurulmak suretiyle, işletme/fabrika müdürlüklerince; - Satış için üretim, - Teşkilat için üretim, - Fabrika ihtiyacı için üretim, başlıkları altında üretim, cins,miktar, maliyet öğeleri ve stok maliyeti tutarı itibariyle saptanır. Bu saptamada sırasıyla Kurum örgütüne yapılacak irsalata, Milli Savunma Bakanlığı gereksinmesine, yatırımcı kuruluşların isteklerine ve ulusal ekonomimize döviz kazandıracak mallara ilişkin üretimlere öncelik verilir. (2) Üretim planının, kuruluşun gerçek üretim kapasitelerinin kullanım ölçüsünde ve mevcut gücü yansıtabilecek biçimde saptanması temel kuraldır. Ancak kâr ve maliyet planlamasını önemli ve açıklanması olanaksız olacak biçimde değişikliğe uğratılmaması, kurumun mali ve ekonomik durumunun menfi yönden etkilendirilmemesi ve yükümlülüklerin termininde yerine getirilmesi gibi nedenler gözönünde bulundurularak, - Plana alınan üretim cinslerinin direkt işçilik zamanı saat toplamının, mevcut direkt işçi yıllık normal mesai zamanından fazla olmayacak, - Üretim miktarlarının, mevcut kapasite dikkate alınarak, saptanması ilkesine uyulur. (3) Üretim planı; bilimsel olarak saptanmış üretim kapasiteleri, malzeme verimliliği ve üretme zamanı bilgilerine dayandırılarak düzenlenir. İşletme/fabrikalar üretim olanaklarının gelişmesi, genişlemesi ve üretim cinslerinde, kalitelerinde ve şekillerinde değişiklik yapılması halinde, üretim miktarı ve maliyetleri ona göre saptanır. Ancak yeniden saptanan durum takip eden yılın İşletme Bütçesinde dikkate alınır. (4) Üretim yerlerindeki tezgah, tesis ve insan gücünün boş bırakılmaması ve mevcut gücün en iyi biçimde değerlendirilmesi için, üretim ve üretim yükleme planlarının ona göre saptanması gereklidir. Tezgah ve tesisin üretme olanaklarına uygun işin temin edilememesi halinde, bu yerlerde başka üretim cinslerinin üretilmesi olanakları üzerinde durulur ve bu da 6

7 olanaksız ise, boş kalacak zamana ilişkin değişmeyen giderler ayrıca saptanır ve muhasebe yöntemlerine göre zarar kaydedilir. Tedarik planı MADDE 17- (1) Üretim planında öngörülen üretimlerin sözleşme, yükümlülük ve işletmenin yükleme planı terimlerine göre gerçekleştirilmesini ve işletme/fabrikaların diğer faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesini teminen; bütçe yılına ilişkin ilk madde ve malzeme gereksinmeleri, asgari stok seviyeleri muhafaza edilmek koşuluyla, tedarik cinsleri, miktarları, tutarları, - Yurtiçi piyasalardan tedarikler, - Yurt dışı piyasalardan tedarikler, - Kurum örgütünden (örgüt üretimi) tedarikler, ayrımları itibariyle saptanır. (2) Tedarik edilmesi öngörülen malzemenin isabetli bir biçimde saptanabilmesi için; bütçe yılına (01 Ocak tarihinde ) devredecek stoklar ile satın alınma bağlantısı yapılmış olan, gümrüklere gelmiş bulunan, akreditifleri açtırılmış ve açılmak üzere bulunanlar, bütçe yılı içinde yapılacak tüketimler ve bütçe yılı sonu asgari stok seviyesi dikkate alınır. Tedarik planının düzenlenmesinde işletme/fabrikalara İkmal Dairesi Başkanlığı bilgi yardımında bulunur. (3) Yurt dışı tedariklerle ilgili döviz gereksinmesinin saptanabilmesi için, tedarik planının düzenlenmesinde alımlara ilişkin yurt dışı ve yurtiçi ödemelerin ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Dış alımlara ilişkin mallar için yapılacak ödeme tutarlarının saptanmasında işletme/fabrikalara İkmal Dairesi Başkanlığı yardımcı olur. (4) Tedarik planı, Kurum hesap planındaki stok hesap grupları ve ayrıntıları başlıkları altında malzeme cinslerine yer vermek suretiyle düzenlenir. Stok planı MADDE 18- (1) İşletme Bütçesi Satış-İrsalat, üretim, tedarik ve harcama planları dikkate alınarak, stoklar; inilmesi mümkün olmayan seviyelerde olmamak ve stok birikimlerine meydan verilmemek üzere, bütçe yılıbaşı, yıl içinde giriş ve çıkış hareketleri ve yıl sonu durumu, hesap planında yer alan stok grupları ve ayrıntılarına göre tutarları itibariyle saptanır. Bu saptamada maddi duran varlıklara ilişkin mallara planda yer verilmez. (2) Stoktaki mallardan İşletme/Fabrikalarda kullanma yeri olmayanlar plana eklenecek bir cetvelde cins, miktar ve tutar olarak gösterilir. Ayrıca bu cetvelin bir kopyası İkmal Dairesi Başkanlığına gönderilir. (3) Direkt ilk madde ve malzeme dışında, çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde tüketileceği öngörülen malzemenin saptanmasında, geçmiş üç yılda tüketilen malların miktar ortalaması esas alınır. Bu kuralın gerçekçi bir yaklaşımla uygulanabilmesi için her cins malzemenin asgari stok seviyesi saptanır ve geçmiş üç yıl içinde yapılan tüketimin ortalama miktarına göre bütçe yılı tüketim miktarı ve bunlara göre de tedarik miktarı saptanmış olunur. Asgari stok seviyesinin saptanmasında; malın tedarik piyasaları, tedarik müddeti ve yılda yapılan tüketim miktarı kriter olarak dikkate alınır. Harcama planı MADDE 19- (1) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile işletme/fabrikaların bütçe yılı süresinde (01 Ocak 31 Aralık) yapacağı çeşitli faaliyetlerine ilişkin maliyetlerin ve katlanılacak ödeme tutarlarının yıllık limitleri, üretim ve iş gücü planları ile yürürlükteki 7

8 mevzuat hükümleri dikkate alınarak, savurganlığa meydan vermemek, satışları ve üretimi artırmaya, maliyetleri düşürmeye etkisi olmayacak giderlerden kaçınılmak suretiyle saptanır. (2) Genel Müdürlük, işletme/fabrika müdürlükleri harcama planlarını Kurum hesap planı gider çeşitleri listesinde yer alan hesap ayrıntılarını dikkate alarak ihtiyaçları olabilecek her hesap için ödenek koyabilirler. (3) Üretim ve hizmetlerin maliyet öğelerinin ve bunların satış-irsalat tutarlarının doğru olarak ve analizlerinin yapılabilmesini mümkün kılacak biçimde saptanabilmesi ve maliyetlerini değerlendirilebilmesi için, her çeşit giderlere ilişkin ödeneklerin ilgili işletme/fabrikaların harcama planında yer alması zorunludur. İşletme/fabrikaların birinin, bir kaçının ya da tümünün harcama planlarına direkt olarak dahil edilebilecek harcama tutarlarına Genel Müdürlük harcama planında yer verilmez. (4) İşletme bütçelerinin saptanması, düzenlenmesi ve Genel Müdürlüğe gönderilmesine ilişkin Genel Müdürlükçe yayınlanacak Genel Mektupta; bütçe yılında malzeme fiyatlarında ve personel ücretlerinde olacağı muhtemel artışlar oran olarak belirtilir ve harcama planının düzenlenmesinde belirtilen artış oranları dikkate alınır. (5) Mali külfet olmamakla beraber, maliyet öğesi gideri olan, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların yıllık amortisman tutarları, bütçenin ait olduğu yıldan bir önceki yılın devam eden varlıklara ilişkin amortisman tutarlarına bütçe yılı içinde hizmete alınacak varlıkların amortisman tutarları eklenerek saptanır ve harcama planına saptanan tutar yazılır. (6) Harcama planında, işletme/fabrikalar tarafından kendi gereksinmesi için üretilecek veya inşa edilecek yatırımlara ilişkin harcama dışında, maddi duran varlık meydana getirecek harcama tutarına yer verilmez. (7) Harcama planının saptanmasında; bu yönerge hükümlerinde yer almamış olan yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük emirleri de dikkate alınır. İş gücü programı MADDE 20- (1) İşletme/fabrikalar, satış, üretim, yatırım, hizmet ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirmek için gereksinme duyduğu iş gücüne ilişkin program, hesap planı eki Masraf Yerleri listesindeki masraf yerlerinin tümünü kapsayan organizasyon şeması ve MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Organizasyon Rehberi uyarınca, iş durumu, kadro ve fiili mevcutlar dikkate alınmak suretiyle saptanır. a) Memur kadroları; özlük hakları 657 sayılı yasaya ve 399 sayılı KHK ye tabi II sayılı cetvele bağlı olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsayacak, üretim ve hizmet maliyetlerini olumsuz yönden etkilemeyecek, hizmetlerin süresi içinde ve rasyonel bir biçimde görülmesini ve yürütülmesini sağlayacak adette olmak üzere, Genel Müdürlükçe saptanan görev ünvanlarına uyularak organizasyon şemasına uygun olarak saptanır. b) İşçi kadroları; özlük hakları 4857 sayılı yasaya tabi personeli kapsayacak, üretim, hizmet ve diğer faaliyetlerini gerçekleştirilmesini sağlayacak, boş iş gücüne meydan verilmeyecek, vasıflı elemanların daimi bulundurulmasını mümkün kılacak, adil ve ölçülü ücret sisteminin uygulanmasına yardım edecek adette olmak üzere, kurum hesap planının ekindeki Masraf Yerleri itibariyle saptanır. c) Yönetim Kurulunca onaylanmış iş gücü programında belirtilmiş olan kadro adetleri dışında personel istihdam edilemez. Bütçe yılı içinde işletme/fabrikaların bünyesinde bir genişleme olması, üretim planında öngörülen üretim miktarlarının artırılması gibi nedenlerle kadro ilavesi gerektiği hallerde, işletme/fabrikalar arasında Genel Müdürlük Olur u ile kadro aktarılması yapılmak, ya da Yönetim Kurulu Kararı ile ilave kadro ihdas edilmek suretiyle gereksinme karşılanır. 8

9 Maddi varlık yatırımları programı MADDE 21- (1) Yeniden kurulacak iktisadi işletmelere, mevcut işletmelerin genişletilmesine, idame ve yenilenmesine, kurulmakta olan tesislerin tamamlanmasına, taşıt, döşeme ve demirbaş eşyaya ilişkin yıllık yatırım programı, kalkınma planının yıllık programı doğrultusunda, MKE Kurumu Ana Statüsü hükümleri ile yatırımlara ait yönerge hükümlerine uyularak aşağıda belirtilen başlıklar altında saptanır. a) Proje yatırımları : Yeniden kurulacak iktisadi işletmelere ve mevcut işletmenin genişletilmesine ilişkin yatırımlar, proje yatırımıdır. Kurumun uzun süreli ve yıllık yatırım programları MKE Kurumu Ana Statüsünde belirtilmiş olan kurallara ve kalkınma planı ve bu planın yıllık programına uygun olarak saptanır. Saptanan program Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşir. b) Tamamlama Yatırımları: Yıllık yatırım programlarının saptanmasında öngörülememiş olan, yapılmamaları halinde işletmenin verimli olarak çalışmasını aksatacak, küçük bir ilave ile üretim kapasitesinin ya da verimliliklerin artırılabilmesini, başka üretim cinsine dönüşülmesini, mevcut tesisteki dar boğazın giderilmesini mümkün kılacak, nitelikte bulunan yatırımlar, tamamlama yatırımıdır. c) İdame ve yenileme yatırımları : Ekonomik İşletme icabı olan ve yapılmamaları ya da temin edilmemeleri halinde işletmenin verimli olarak çalışmasını aksatacak mahiyetteki yatırımlar, idame ve yenileme yatırımlarıdır. İşletmede mevcut tesisin, tezgahların, cihazların, diğer küçük aletlerin ve takımların eskiyen, yıpranan ya da hasar gören kısımlarının yenilenmesi, kullanılmayacak hale gelenlerin yerlerine yenilerinin konulması, geniş ölçüdeki ıslah ve tevsi yatırımları dışında olup, işletmenin mevcut kapasitesinin devamını sağlamak için gereksinme duyulan vasıtaların temin edilmesi idame ve yenileme yatırımıdır. Tedarik edilmesine gereksinme duyulan taşıt araç ve gereçleri de, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmak koşuluyla, bu programa dahil edilir. d) Döşeme ve demirbaş yatırımları : Yukarıda belirtilen yatırımların kapsamına girmeyen, daha ziyade bürolarda ve sosyal amaçlı yerlerdeki hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için gereksinim duyulan, hesap planındaki 255 numaralı hesabın ayrıntı hesaplarına kaydedilecek ve kaydedildiği hesapta izlenecek olan kıymetler, döşeme ve demirbaş yatırımlarıdır. Döşeme ve demirbaş yatırımları, Yönetim Kurulunun onayıyla kabul edilip bütçede yer alan tutarları aşmamak koşuluyla Genel Müdürün Oluru ile gerçekleştirilir. Mali yatırımlar programı MADDE 22- (1) MKE Kurumu Ana Statüsünde belli edilen amaçlara uygun olan ve Özel Hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıkların sermayelerine katılmak, katılma paylarını ya da pay tutarlarını artırmak için yapılacak harcama tutarlarını kapsar. a) İştirak yatırımları : Özel Hukuk hükümlerine göre kurulmuş olan ortaklıkların sermayelerine katılma kurum iştirakidir. Kurumun başka bir kuruluşun sermayesine katılabilmesi, MKE Kurumu Ana Statüsü hükümlerinde belirtilen işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılmasıyla mümkündür. Ortakların sermayelerine katılma paylarına tekabül eden iştirak yatırımlarına ilişkin tutarlar bütçe yılı itibariyle planlanır ve teşekkül işletme bütçesinin ayrı bir bölümünde gösterilir. Finansman programı MADDE 23- (1) Kurumun Yıllık Finansman Programı Teşekkül İşletme Bütçesinde yer alan plan ve programlar ile kaynaklar, ödeme ve kullanma dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen yöntemlere göre saptanır. 9

10 Bütçe bilançosu MADDE 24- (1) Kurumun bütçe yılı sonu itibariyle bütçe bilançosu; Teşekkül İşletme Bütçesinde yer alan plan ve programlarda öngörülen faaliyet hedeflerine göre ulaşılacağı umulan tutarlar dikkate alınarak kümülatif olarak düzenlenir. (2) İşletme/fabrika müdürlükleri de aynı yönteme uyarak bütçe bilançosu düzenlerler. Bütçe gelir tablosu (kâr -zarar) MADDE 25- (1) Bütçe gelir tablosu; İşletme Bütçesinde yer alan satış-irsalat ve diğer ilgili planlardaki bilgilere uyumlu olarak, bütçe yılı hedeflerinin sonucunu belirtecek biçimde düzenlenir. (2) İşletme/fabrika müdürlükleri de aynı yönteme uyarak bütçe gelir tablosu düzenlerler. İşletme bütçesi raporu MADDE 26- (1) Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, işletme/fabrika müdürlükleri İşletme Bütçesi Raporu, bütçelerinde yer alan plan ve programlarda ön görülen faaliyetlerle ilgili değerleri ve bu değerlerin sonuçlarını kapsayacak biçimde önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak düzenlenir. Genel Müdürlükçe bildirilen ilkelere ve önceki yıl faaliyet sonuçlarına göre farklılıklar varsa bunlar hakkında gerekli açıklamalar yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İşletme Bütçesi Plan ve Program Tasarılarının Hazırlanması, Genel Müdürlük Giderlerinin Dağıtılması, İşletme Bütçesinin Genel Müdürlüğe Gönderilmesi, İşletme Bütçesi Tertibinde Yer Alan Plan ve Programlar, İşletme Bütçesi Tertibinde Yer Alan Plan ve Programların İncelenmesi İşletme bütçesi plan ve program tasarılarının hazırlanması MADDE 27- (1) İşletme Bütçesi plan, program ve tasarılarının hazırlanmasında, bütçe komisyonuna sunulmasında, Üçüncü Bölümde yer alan kural ve yöntemlere de uyulmak suretiyle, aşağıda belirtilen işlem yöntemleri uygulanır. a) Satış- irsalat planı : 1) Satış Planı tasarısı : Bütçe yılında (01 Ocak- 31 Aralık ) satılacağı öngörülen mal ve hizmetlere ilişkin satış planı tasarısı 15inci maddenin (a) bendinde belirtilen kural, ilke ve yöntemler dikkate alınarak, işletme/fabrika müdürlükleri tarafından, 5 kopya olarak hazırlanır. - Hazırlama işlemleri işletme/fabrika müdürlüklerinde Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Ticaret Müdürlüğünce, yerine getirilir. - Hazırlanan satış planı tasarısı, işletme/fabrikaların Bütçe Komitesi tarafından incelendikten sonra İşletme/Fabrika teklifi olarak, İşletme Bütçesi hazırlanmasına ilişkin Genel Mektupta belirtilen tarihte Genel Müdürlük Bütçe Komisyonunun incelemesine sunulur. - Genel Müdürlük Bütçe komisyonu tarafından kabul edilen satış planı tasarısı satış planında yer almak üzere ilgili İşletme/Fabrikaya iade edilir. İşletme Bütçesi tertibinde yer alacak olan satış planı tasarısı, Bütçe Komisyonunca benimsenen satış planı tasarısına uyumlu olarak, işletme/fabrika müdürlüklerinde Mali İşler Müdürlüğünce, usulünce düzenlenir. 10

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, a) MKE Kurumu personelinin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı