TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ"

Transkript

1 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C;20, S: 1-2, / Nisan-Kasım TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ Prof. Dr. Fahir BİLGİNOĞLU /. Ü. İşletme Fakültesi 1. Genel Açıklamalar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun 175. ve mükerrer 257. maddelerinin kendisine verdiği yetkilere dayanarak 1992 yılının son günlerinde "Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği, Sıra No: l"i yayımlarnayarak, tüm ülkeyi kapsayan bir tekdüzen muhasebe uygulaması başlatmıştır (Resmi Gazete Mük ). Bilindiği üzere, VUK'nun 175. maddesinde, mükelleflerin, defter tutmanın maksat ve esasların uymak koşuluyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmek de serbest oldukları -Ticaret Kanunu'nun ticari defterler hakkındaki hükümleri- saklı tutulmak koşuluyla ifade edilmektedir. Yine VUK'nun değiştirilmiş mükerrer 257. maddesinde ise, muhasebe uygulamaları hakkında Bakanlığa geniş yetkiler tanınarak, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını saptayabileceği belirtilmiştir. Zaten muhasebeden çıkarı olan en Önemli kişiyi temsil eden devletin, muhasebe standartlarını belirleyerek doğal hakkını kullandığını söyleyebiliriz. Yeryüzünde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tümünde bu tür bir tekdüzen muhasebe uygulamasına geçişmjşken, ülkemizde, konu ihmal edilmiş ve geciktirilmiştir. Değişik yönleri ile ülke-

2 6 İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20f S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 mizde büyük yarar sağlayacağına inandığımız bu yeni uygulama ile, özellikle "piyasa muhasebesi" gibi nitelemeler ortadan kalkmış olacaktır. Yeni muhasebe sisteminin uygulama esaslarını düzenleyen ve yürürlüğe.koyan 110 sayfalık Tebliğ'de muhasebe usul ve esasları şu beş bölümden oluşmaktadır: I- Muhasebenin Temel Kavramları, II- Muhasebe Politikalarının Açıklanması, III- Mali Tablolar İlkeleri, IV- Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları. Görüldüğü gibi, yayımlanan tebliğ işletmedeki hesapların adlarını, işleyişini, mali tabloların sayısını düzenlenmesini ve bunlarda ilgili ilke ve kuralları kapsadığından, muhasebe standartlarımızı çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. 2» Muhasebe Sisteminin Konusu ve Kapsamı Getirilen yeni muhasebe sisteminin amacı, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumun yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması, olarak gösterilmektedir. Öngörülen sistemin kapsamına girenler, bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerdir -birinci sınıf tüccarlar-. (1) Ancak, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber, faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan; banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları, Yalnızca "Muhasebenin Temel Kavramları"na, "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na, ve "Mali Tablolar İlkelerine uymakla yükümlü- (1) VUK'nun 117. maddesinde (6) bent halinde belirtilmiştir.

3 İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım dür. İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise, tebliğin kapsamına girmemekle birlikte "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlü tutulmuştur. Tekdüzen sistem, mali tabloları "Temel Mali Tablolar" ve "Diğer (Ek) Mali Tablolar diye ikiye ayırmıştır. Temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosundan oluşurken, "diğer mali tablolar" ise şunlardır; satışların maliyeti tablosu, fon akım tabloları; nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu, öz kaynaklar dağıtım tablosu. Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerden aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl geçmeyen, ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, - kollektif şirketler, adi komandit şirketler, için bilanço ve gelir tablosu dışında bir tablo zorunlu değildir/ 2 ' Tebliğ'de önerilen sistemin vergi mevzuatı ile ilişkisi tanımlanarak, tabloların yeni "ticari bilanço"nun çıkarılmasına yönelik olduğu ifade edilmektedir; bu bilançodan mali bilançoya yani vergi matrahına ulaşılabilmesi için vergi kanunlarında yer alan Özel hükümlerin dikkate alınarak gerekli hesaplamaların yapılması gerekecektir. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren zorunlu olması öngörülmüştür; ayrıca gerekli düzeltme ve eklemeler için tarihli 2 no.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 3- Muhasebe Usul ve Esasları Tekdüzen sistemi oluşturan yapı, yayımlanan tebliğin ekinde, "Muhasebe Usul ve Esasları" başlığı altında verilmiştir. Burada yer alan konular sırasıyla; (2) Ferdi işletmeler, tüzel kişiliği olmayan adi şirketler, vergi hukukunda tüzel kişiliği kabul edilmeyen ancak Ticaret Kanunu'na göre tüzel kişi olan şahıs şirketleri diğer mali tabloları düzenlemekle serbest bırakılmıştn'. I

4 8 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe politikalarının açıklanması, Mali tablolar ilkeleri, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi, şeklinde ele alınmıştır. Muhasebenin Temel Kavramları başlığı altında 12 muhasebe ilkesi sıralanmış ve açıklanmış tır:* 3) Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin sürekliliği, Dönemsellik, Parayla ölçülme, Maliyet esası, Tarafsızlık ve belgelendirme, Tutarlılık, Tam açıklama, İhtiyatlılık, Önemlilik, Özün önceliği "Muhasebe Politikalarının Açıklanması" başlığı altında da bir modern muhasese uygulamasından beklenen temel amaçlar -yedi adet- sayılmıştır. Mali Tablolar İlkeleri başlığı altında önce şu yedi adet tablo sıralanmıştır: Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyeti tablosu, Fon akım tabloları, Nakit akım tablosu, Kâr dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tablolar, diğerleri ise ek mali tablolar, diğerleri ise ek mali (3) "ilkeler"yerine "kavramlar" mkullanılması anlaşılmamaktadır.

5 /. U. işletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, j Nisan-Kasım tablolar olarak "tanımlanmıştır. Yine başlık altında, mali tabloların amaçları, bunlarda yer alan bilgilerin özellikleri, bilanço ve gelir tablosuna ilişkin düzenleme ilkeleri sayılmış ve açıklanmıştır. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması başlığı altında, mali tabloların ayrı ayrı tanımları, düzenleme kuralları, biçimsel yapıları verilmiştir. Bilançoda otuz, gelir tablosunda ise onüç adet dipnot öngörülmüştür. Tebîiğ'de, Öngörülen mali tabloların tekliği ilkesi benimsenmiştir; bunun sonucu olarak, işletmeler Türk Ticaret kanunu ve diğer mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapabilecek, ancak malitabloların tekliği ilkesini değiştiremeyecektir. Bilanço ile, ilgili özellikler şöyle özetlenebilir: Net değer bilançosu benimsenmiştir; Özet ve ayrıntılı tipler olarak düzenlenmesi Öngörülmüştür. Varlıklar en çok likitten en az likite, kaynak ise en kısa vadeli olan en uzun vadeliye göre sıralanmıştır. Dağıtılmamış kârlar, sermaye yedekleri ve kâr yedekleri olarak iki gruba ayrılmıştır; Cari dönem -önceki dönem verilerine- yer verilmiştir; Bin, milyon, milyar ve trilyon olarak rakamlar gösterilebilmektedir; t* "Diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarı, ait olduğu grubun % 20'sini aşarsa, ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekmektedir. 4- Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Yeni muhasebe sisteminin iskeletini Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı oluşturmaktadır. Tekdüzen Hesap Çerçevesinin hesap sınıfları şöyledir: 1. Dönen Varlıklar 2. Duran Varlıklar 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Özkaynaklar 6. Gelir Tablosu Hesapları

6 10 İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, I Nisan-Kasım Maliyet Hesapları 8. Nazım Hesaplar Görüldüğü gibi hesap çerçevesi, ondalık kodlama esşs alınarak, l'den 9'a kadar sekiz hesap sınıfından -8 boş bırakılmış- oluşturulmuştur. Hesap sınıflarının ayırımında bilançonun aktifine 2, pasifine 3, gelir tablosuna 1 ve maliyet muhasebesine 1 hesap sınıfı verilmiştir. Hesap çerçevesi temel yapısı açısından, finansal tabloların hazırlanabilme ölçütüne dayanmaktadır; ancak gelir tablosu hesapları için tekbir sınıf ayrılmış olması anlaşılamamaktadır/ 4 ' Finansal tablo hesaplarından sonra tek bir sınıfın maliyet muhasebesi hesaplarına ayrılmasına olanak veren bir kayıt sisteminin uygulanabilmesi anlamına gelir. (E) Böylece maliyet muhasebesinin; finansal muhasebeden bağımsız olarak sonuçlarını çıkartması olanağı sağlanmış olur. Hesap çerçevesinde bir hesap sınıfının da nazım hesaplara ayrılması gereksizdir. Tekdüzen hesap çerçevesi ile birlikte zorunlu olarak uygulaması önerilen hesap planı, ondalık ve numara blokları birlikte uygulanarak kodlanmıştır. Tüm modern tekdüzen hesap planlarında olduğu gibi hesap sınıfları, hesap grupları ve ana hesaplar bu kodlama içinde yer almıştır. Örneğin, Hesap sınıfı: 1 Dönem Varlıklar Hesap grubu : 10 Hazır Değerler Ana Hesap : 100 Kasa İşletmeler kendi gereksinimlerine göre yardımcı ve alt hesapları oluşturarak, bu düzen içinde kodlayacaktır. Böylece, yardımcı hesaplara üç hane ayıran bir işletmede, şöyle bir kodlama örneği çıkacaktır: X X X X X X ^ Hesap smıfı karakteri ı - J Hesap grubu karakteri /" Ana hesap ~ Ana hesap karakteri kodu Yardımcı Hesap karakterleri Tekdüzen hesap planı banka, sigorta ve diğer finansal işletmeler hariç, tüm ekonomiyi kapsamına almaktadır. Endüstri, hizmet, madencilik gibi bir sektörel ayırım olmadığından ana hesaplarda fazla ayrıntıya gi- (4) Hiçbir hesap çerçevesinde gelir ve gider aynı sınıf içinde ele alınmamaktadır - (5) Avusturya ve Fransız uygulamalarında bu ilişki bir sistem içinde oturtulmuştur.

7 1. U. işletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım dildiği izlenmektedir. Hatta bir alacağın dönen veya duran varlıkta yer alması likidite ile ilgili olmasına rağmen -veya bilanço ayırımı-, iki ayrı "ticari alacaklar" ana hesabına yer verilmiştir. Nihayet tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planını destekleyen nitelikteki Hesap Planı Açıklamalarında, her bir ana hesabın nasıl çalıştırılacağı, yani hangi işlemlerde borçlandırılacağı ve alacaklandırılacağına yer verilmiştir. Nihayet tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planını destekleyen nitelikteki Hesap Planı Açıklamalarında, her bir ana hesabın nasıl çalıştırılacağı, yani hangi işlemlerde borçlandırılacağı ve al acakl andırıl acağına yer verilmiştir. 5- Yeni Muhasebe Hukukumuzun Getirdiği Önemli Yenilikler ve Değişiklikler 5.1- Mali Tablolar ve Dipnotları Önerilen yedi adet mali tablodan "bilanço" ve "gelir tablosu" dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları oluşturmaktadır; diğerleri ise "ek mali tablolar" diye tanımlanmıştır. Görülüyorki dipnotları, bilanço ve gelir tablosunun yanında, onlarla eş düzeyde bir mali tablo durumundadır. Bu nedenle, "gerçek durumun yansıtılması" temel ilkesi, dipnotları için de geçerlidir. Bilançoya ilişkin 30, gelir tablosuna ilişkin 13 dipnot, özellikle şu konuları kapsamaktadır: Değerleme yöntemlerinin faaliyet sonucu üzerindeki etkisi, Bilanço kalemlerine ilişkin esaslar ve değerleme verileri, Mali tabloların tasnifi ile ilgili veriler, Bilanço ve gelir tablosu kalemlerine ilişkin ayrıntı ve açıklamalar, Satış hasılatı ve gelirlere ilişkin ayrıntı, İştirak ilişkileri, İşletme organlarına sağlanan yararlar. Tüm mali tablolar, karşılaştırmaya olanak vermesi bakımından önceki dönem rakamlarını da içermelidir; diğer bir deyişle cari dönem rakamları yanında, önceki dönem rakamları da yer alacaktır Bilanço Türk Ticaret Kanunu bilanço şeması içermediğinden, bilançolar değişikliklere göre hazırlanmaktaydı. Yeni bilanço şeması "özet ve ayrıntılı" olmak üzere iki tip olarak önerilmiştir (Ek 1).

8 12 İ.Ü. îşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Likiditeye ilişkin görünüm, bilanço ve dipnotlarmdaki verilerle iyileştirilmiştir. Alacaklarda, geriye kalan bir yılı aşkın tutarların "duran varlıklar" olarak, yabancı kaynaklarda, bir yıldan önce vadesi gelenlerin "kısa vadeli yabancı kaynak" başlığı altında gösterilmesi öngörülmüştür. Artık borçların ilk ortaya çıkış vadesine göre tasnifine izin verilmemektedir. Beş yılı aşan vadelerin toplam tutarı bilanço dipnotunda verilecektir. Bilançoda, emeklilik ve garanti yükümlülüklerinden doğan veya benzeri borç ve gider karşılıkları yer alacaktır; ayrıca dipnotta -bilanço yerine- "Muhtemel veya kesinleşmemiş borçlaı" yanında, bilançoda yer almayan veya yeterli tutarda gösterilmeyen borç ve gider karşılıkları da yer alacaktır. Bilindiği gibi "gider karşılığı" kavramı, kesin olarak ortaya çıkan, faaliyet dönemine veya daha önceki döneme ait giderler içindir; büyük tamir, garanti giderleri bunun örnekleridir. Vergi hukukumuz açısından izin verilmez. Aynı özellikte olan emeklilik yükümlülükleri de (kıdem tazminatı), kesin tutarı bilinmekle birlikte ne zaman ödeneceği bilinmeyen uzun vadeli bir borç olduğundan, pasifleştirilecektir, yani gider yazılacaktır. Dönem karı üzerinden ayrılan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de "vergi karşılıkları" başlığı altında gösterilmektedir. Bilançonun aktifinde, varlık kalemlerinin yanında, bu varlıkların net tutarlarının gösterilmesini veya düzeltilmesini sağlayan "aktifleri düzenleyici kalemler" yer almaktadır; bunlar, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Menkul ve Bağlı Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı, Şüpheli Alacaklar Karşılığı, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı, İştiraklere Sermaye Taahütleri, olarak, bilançoda ilgili varlık kaleminin altında ( ) işaretli olarak yer almaktadır. Kaynakları düzenleyici kalemler olarak da, Menkul Kıymetler ihraç Farkı, Borç Senetleri Reeskontu, kalemlerini görmekteyiz. Özkaynak tutarı ve içeriğine daha iyi bir bakış yapılabilmesi nedeni ile, önceki dönemden taşman kâr-zarar, dönem kâr-zararı, kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve ana sermaye grupları, Özkaynak altında toplanmıştır.

9 /. Ü, İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, i Nisan-Kasım Aktif ve pasifleri düzenleyici kalemlerin Öngörülmesi, bilanço toplamına girecek net tutarın gösterildiği sütunun ayrılmasını gerekli kılar; ayrıca bilanço toplamının dönen-duran varlıklar ve kısa vadeli-uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynak olarak gruplaması yapılacaktır. Verilen avanslar, olacak kalemi altında değil, avans konusu olan varlık grubunun altında gösterilecektir; verilen sipariş avansları (stoklar), maddi duran varlık avansları gibi. Dönemsonu ayarlama ve dönemselleştirme ile ilgili aktif ve pasif kalemler belirlenmiştir; bunlar, "gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları" ve "gelecek döneme ait gelirler ve gider tahaklcukları" başlıkları altında toplanmıştır. Ancak bunların bir yıllık sürmeye göre sınıflandırılması gereksizdir; yani "gelecek döneme ait", "gelecek yıla ait" gibi. Yine bilançoda, "diğer" başlığı altında yer alan bir kalemin tutarı, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20'sini aşıyorsa, bu kalem için ayrı başlık yazılması gerekmektedir. Maddi duran varaklardaki gelişmenin yansıtılmasında -bilanço ve dipnotta- brüt tutar yöntemi geçerlidir. Satmalına veya imal maliyetleri olduğu gibi, birikmiş amortismanlar kümülatif olarak gösterilecektir. Önerilen bilanço tipinde, gelişmiş uygulamalardan farklı olan bir husus, hesap planında yer alan ama hesapların tümüne bilançoda yer verilmesidir; bu nitelik bilançoya toplu bakış yapılmasını güçleştirmektedir Gelir Tablosu Kâr-zarar cetveli terkedilerek, anglo-sakson uygulamasının satılan mallar maliyetine dayalı rapor tipi "gelir tablosu", yasal mali tablo haline gelmiştir. Özet ve ayrıntılı olmak üzere iki tip olarak önerilmiştir (Ek II). Gelir tablosunun en önemli özelliği, hassas birim maliyetleme hesaplamalarına dayanmasıdır; diğer bir anlatımla, finansal muhasebe hesaplarındaki üretim maliyeti tutarlarının saptanmış olması yeterli değildir. Gelir tablosunda "brüt satış kâr-zararı", "faaliyet kâr-zararı", "olağan kâr-zarar", olağan dışı gelir-gider farkının eklenmesiyle "dönem kâr-zararı" ve bir de vergi karşılıklarının düşülmesi ile "dönem net kâr-zararı" toplamları yer almaktadır. Bu kadar "kâr veya zarar" başlığı kullanılması yanıltıcı olabilir; temel ilke olarak, "olağan faaliyet sonucu" ve "olağan dışı faaliyet sonucunun ara toplam olarak verilmesi ve "dönem net kârzararı'na ulaşılması yeterli olabilirdi.

10 14 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Satılan malların maliyeti yönetiminde, dönemin satış gelirleri, bu satışlara düşen üretim maliyetleri ile karşılaştırılır. Aktifleştirilen maliyetler, yani satılmayan malların ve işletme içi üretimin maliyetleri, gelir tablosunda gözükmez; ancak satışların maliyeti tablosu düzenleniyorsa görülebilir. Önemli maliyet büyüklüğü olan malzeme ve işçiliklerin dipnotda gösterilmesi sözkonusu olabilirdi. Gelir tablosunda çokça kullanılan bir kalem de "gider ve zararlar" ve "gelir ve kârlar" kavramlarıdır; muhasebe yazınında konu "gider ve kayıplar" ile "gelir ve kazançlar" diye ele alınmaktadır Ticari Bilançonun Bağımsızlığı Yeni oluşturulan muhasebe hukuku, ticari bilançoyu vergi hukukunun etkisinden tamamen koparmıştır; böylece ticari bilançonun muhasebe hukukuna dayanak olarak çıkarılması amaçlanmıştır. Vergi hukuku^ muz, emeklilik tazminatı karşılığı ve gider karşılıklarına cevaz vermemektedir. Ayrıca, yeni yasal düzen değerleme konusuna da girmeyerek, vergi tartışmasına yol açmamıştır. 6- Sistemin Genel Değerlemesi Getirilen yeni tekdüzen muhasebe sistemi öncelikle, ülkemizdeki bir eksikliği tamamlamaktadır; bu da muhasebe uygulamamızın alt yapısıdır. Sermaye Piyasası Kanununa tabi 1200 işletme ile 400 civarındaki KİT hariç tutulursa, bugüne kadar çift girişli muhasebe uygulamasına VUK ve 1927 tarihli Türk Ticaret Kanunu temel olmaktaydı. Yeni düzenlemeyle muhasebenin teknik yapısı, muhasebe kavram ve ilkeleri, finansal tablolar, muhasebe standartları haline getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı olarak da, işlemlerin muhasebeleştirilmesinde, faaliyet sonuçlarının değerlemesinde açıklık ve güven olduğu belirtilmektedir. Bu aynı zamanda hesaplarda ve kayıtlarda birlik sağlanması demektir. Yeni düzenle ilgili bu açıklamalar da göstermektedir ki, düzenleme özel hukuk konusudur yani ticari bilanço çıkarılmasına yöneliktir. Düzenlemenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yapılmış olması, vergi hukuku kuralları anlamına gelmemektedir. Yeni uygulamanın geniş Ölçüde 1972 yılından beri uygulanan KİT tekdüzen muhasebe sistemine ve 1989 tarihli SPK sistemine dayandığı görülmektedir. Böylece AT Dördüncü Yönergesi, Uluslararası Muhasebe Standartları ve anglo-sakson muhasebe uygulaması gözönünde bulundu-

11 l.ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20r S: 1-2, / Nisan-Kasım rulmuş olmaktadır. Konunun tebliğ yoluyla çözülmüş olması hem ilerisi için bir esneklik göstermekte hem de muhasebe kavram ve ilkelerinin "yazılı hukuk normu" olmasını sağlamaktadır. Kanımızca yeni tekdüzen sistemin en önemli eksikliği değerleme ile ilgili ilke ve kurallar getirmemiş olmasıdır. Ayrıca, maliyet muhasebesinde kullanılacak olan hesapları belirleyerek maliyet muhasebesini de tekdüzen kapsamına almıştır, ancak finansal muhasebe maliyet muhasebesi ilişkilerinin sistematiği belirlenmemiştir. Muhasebenin Temel Kavramları başlığı altında sıralanan ve açıklanan 12 muhasebe kavramı, muhasebe yazınında "ilke" olarak bilinmektedir. Yine Muhasebe Politikalarının Açıklanması başlığı altında verilen öneriler uygulamaya yol gösterici gözükmemektedir. Mali Tablolar arasında getirilen "fon akım tablolarının" dünya muhasebe yazınından kalktığım görmekteyiz. Nihayet bütün yabancı yazında ve ülkemizde de son 25 yıldır "gider-maliyet" ayırımı yapılmakta iken, halen "maliyet" kavramının kullanılmaması anlaşılamamaktadır. Genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız eksik ve gereksiz yönlerin zamanla düzeltileceğine inanmaktayız. Getirilen yeni tekdüzen sistem ülkenin muhasebe uygulamasının niteliğini çağdaşlaştıracağı gibi, muhasebe eğitimine, denetime ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır.

12 16 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, I Nisan-Kasım 1991 EK: ı İŞLETME ÖZET BILANÇO TIPI ( TL)* AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem DÖNEN VARLIKLAR A-Hazırdeğerler B- Menkul Kıymetler 1- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C-Ticari Alacaklar. 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 1- AlacakSenetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Stoklar 1- Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 2- Verilen Sipariş Avansları F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI -DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) C-Mali Duran Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- İştirakler 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6- Bağlı Ortaklıklar 7- Bağlı Ortalıklara Sermaye Taahütleri (-) - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Dİğeroorçiar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler F- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3- KıdemTazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Diğer Tahakkukları H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI I- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları G-DiğerUzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye

13 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S. 1-2, i Nisaıı-Kasım Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı {-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) D- Maddi Duran Varlıklar 1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 4- Verilen Sipariş Avansları. E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Verilen Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 1. DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1- Sermaye 2- Ödenmiş Sermaye (-} * B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi ihraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Kârları 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4- iştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C-Kâr Yedekleri 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Diğer Kâr Yedekleri 5- Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Kârları E- Geçmiş Yıllar Zararları {-), F- Dönem Net Kârı (Zararı) ÖZ KAYNAKLA RTOPLAMf PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI DİPNOTLAR: 1-2- İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.

14 18 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Ek Iİ İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU TİPİ ( TL)' Önceki Dönem Cari Dönem A- BRÜT SATIŞLAR B- SATİŞ İNDİRİMLERİ (-) C- NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂR! VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARİ F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR {-) H- FİNANSMAN GİDERLERİ {-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARİ K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞİLİKLAR! (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARİ DÖPNOTLAR: 1-2-

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 13 Mart 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: a. Finansal (Mali) Tabloları sadece sayınız ve bunları Muhasebe Sistemi

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2

Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457. 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yayın No : 2388 İşletme-Ekonomi Dizisi : 457 3. Baskı - Şubat 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-411 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir. 30 Eylül 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I-Cari Varlıklar not 30 Eylül 2008 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 114,890,332.21 1- Kasa 14 60,456.09 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 69,013,560.98

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı