TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ"

Transkript

1 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C;20, S: 1-2, / Nisan-Kasım TÜRK TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ Prof. Dr. Fahir BİLGİNOĞLU /. Ü. İşletme Fakültesi 1. Genel Açıklamalar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu'nun 175. ve mükerrer 257. maddelerinin kendisine verdiği yetkilere dayanarak 1992 yılının son günlerinde "Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliği, Sıra No: l"i yayımlarnayarak, tüm ülkeyi kapsayan bir tekdüzen muhasebe uygulaması başlatmıştır (Resmi Gazete Mük ). Bilindiği üzere, VUK'nun 175. maddesinde, mükelleflerin, defter tutmanın maksat ve esasların uymak koşuluyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmek de serbest oldukları -Ticaret Kanunu'nun ticari defterler hakkındaki hükümleri- saklı tutulmak koşuluyla ifade edilmektedir. Yine VUK'nun değiştirilmiş mükerrer 257. maddesinde ise, muhasebe uygulamaları hakkında Bakanlığa geniş yetkiler tanınarak, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını saptayabileceği belirtilmiştir. Zaten muhasebeden çıkarı olan en Önemli kişiyi temsil eden devletin, muhasebe standartlarını belirleyerek doğal hakkını kullandığını söyleyebiliriz. Yeryüzünde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tümünde bu tür bir tekdüzen muhasebe uygulamasına geçişmjşken, ülkemizde, konu ihmal edilmiş ve geciktirilmiştir. Değişik yönleri ile ülke-

2 6 İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20f S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 mizde büyük yarar sağlayacağına inandığımız bu yeni uygulama ile, özellikle "piyasa muhasebesi" gibi nitelemeler ortadan kalkmış olacaktır. Yeni muhasebe sisteminin uygulama esaslarını düzenleyen ve yürürlüğe.koyan 110 sayfalık Tebliğ'de muhasebe usul ve esasları şu beş bölümden oluşmaktadır: I- Muhasebenin Temel Kavramları, II- Muhasebe Politikalarının Açıklanması, III- Mali Tablolar İlkeleri, IV- Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması, V- Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları. Görüldüğü gibi, yayımlanan tebliğ işletmedeki hesapların adlarını, işleyişini, mali tabloların sayısını düzenlenmesini ve bunlarda ilgili ilke ve kuralları kapsadığından, muhasebe standartlarımızı çağdaş bir yapıya kavuşturmuştur. 2» Muhasebe Sisteminin Konusu ve Kapsamı Getirilen yeni muhasebe sisteminin amacı, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumun yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması, olarak gösterilmektedir. Öngörülen sistemin kapsamına girenler, bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerdir -birinci sınıf tüccarlar-. (1) Ancak, bilanço esasına göre defter tutmakla beraber, faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan; banka ve sigorta şirketleri, özel finans kurumları, finansal kiralama şirketleri, menkul kıymet yatırım fonları, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları, Yalnızca "Muhasebenin Temel Kavramları"na, "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na, ve "Mali Tablolar İlkelerine uymakla yükümlü- (1) VUK'nun 117. maddesinde (6) bent halinde belirtilmiştir.

3 İ. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım dür. İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise, tebliğin kapsamına girmemekle birlikte "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlü tutulmuştur. Tekdüzen sistem, mali tabloları "Temel Mali Tablolar" ve "Diğer (Ek) Mali Tablolar diye ikiye ayırmıştır. Temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosundan oluşurken, "diğer mali tablolar" ise şunlardır; satışların maliyeti tablosu, fon akım tabloları; nakit akım tablosu, kâr dağıtım tablosu, öz kaynaklar dağıtım tablosu. Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerden aktif toplamı 5 milyar lira ile ticari faaliyet hacmi 10 milyar lirayı arka arkaya iki yıl geçmeyen, ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, - kollektif şirketler, adi komandit şirketler, için bilanço ve gelir tablosu dışında bir tablo zorunlu değildir/ 2 ' Tebliğ'de önerilen sistemin vergi mevzuatı ile ilişkisi tanımlanarak, tabloların yeni "ticari bilanço"nun çıkarılmasına yönelik olduğu ifade edilmektedir; bu bilançodan mali bilançoya yani vergi matrahına ulaşılabilmesi için vergi kanunlarında yer alan Özel hükümlerin dikkate alınarak gerekli hesaplamaların yapılması gerekecektir. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren zorunlu olması öngörülmüştür; ayrıca gerekli düzeltme ve eklemeler için tarihli 2 no.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 3- Muhasebe Usul ve Esasları Tekdüzen sistemi oluşturan yapı, yayımlanan tebliğin ekinde, "Muhasebe Usul ve Esasları" başlığı altında verilmiştir. Burada yer alan konular sırasıyla; (2) Ferdi işletmeler, tüzel kişiliği olmayan adi şirketler, vergi hukukunda tüzel kişiliği kabul edilmeyen ancak Ticaret Kanunu'na göre tüzel kişi olan şahıs şirketleri diğer mali tabloları düzenlemekle serbest bırakılmıştn'. I

4 8 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Muhasebenin temel kavramları, Muhasebe politikalarının açıklanması, Mali tablolar ilkeleri, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi, şeklinde ele alınmıştır. Muhasebenin Temel Kavramları başlığı altında 12 muhasebe ilkesi sıralanmış ve açıklanmış tır:* 3) Sosyal sorumluluk, Kişilik, İşletmenin sürekliliği, Dönemsellik, Parayla ölçülme, Maliyet esası, Tarafsızlık ve belgelendirme, Tutarlılık, Tam açıklama, İhtiyatlılık, Önemlilik, Özün önceliği "Muhasebe Politikalarının Açıklanması" başlığı altında da bir modern muhasese uygulamasından beklenen temel amaçlar -yedi adet- sayılmıştır. Mali Tablolar İlkeleri başlığı altında önce şu yedi adet tablo sıralanmıştır: Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyeti tablosu, Fon akım tabloları, Nakit akım tablosu, Kâr dağıtım tablosu, özkaynaklar değişim tablosu Bu tablolardan bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tablolar, diğerleri ise ek mali tablolar, diğerleri ise ek mali (3) "ilkeler"yerine "kavramlar" mkullanılması anlaşılmamaktadır.

5 /. U. işletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, j Nisan-Kasım tablolar olarak "tanımlanmıştır. Yine başlık altında, mali tabloların amaçları, bunlarda yer alan bilgilerin özellikleri, bilanço ve gelir tablosuna ilişkin düzenleme ilkeleri sayılmış ve açıklanmıştır. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması başlığı altında, mali tabloların ayrı ayrı tanımları, düzenleme kuralları, biçimsel yapıları verilmiştir. Bilançoda otuz, gelir tablosunda ise onüç adet dipnot öngörülmüştür. Tebîiğ'de, Öngörülen mali tabloların tekliği ilkesi benimsenmiştir; bunun sonucu olarak, işletmeler Türk Ticaret kanunu ve diğer mevzuat doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapabilecek, ancak malitabloların tekliği ilkesini değiştiremeyecektir. Bilanço ile, ilgili özellikler şöyle özetlenebilir: Net değer bilançosu benimsenmiştir; Özet ve ayrıntılı tipler olarak düzenlenmesi Öngörülmüştür. Varlıklar en çok likitten en az likite, kaynak ise en kısa vadeli olan en uzun vadeliye göre sıralanmıştır. Dağıtılmamış kârlar, sermaye yedekleri ve kâr yedekleri olarak iki gruba ayrılmıştır; Cari dönem -önceki dönem verilerine- yer verilmiştir; Bin, milyon, milyar ve trilyon olarak rakamlar gösterilebilmektedir; t* "Diğer" başlığı altında yer alan bir kalem tutarı, ait olduğu grubun % 20'sini aşarsa, ayrı bir başlık altında gösterilmesi gerekmektedir. 4- Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Yeni muhasebe sisteminin iskeletini Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı oluşturmaktadır. Tekdüzen Hesap Çerçevesinin hesap sınıfları şöyledir: 1. Dönen Varlıklar 2. Duran Varlıklar 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Özkaynaklar 6. Gelir Tablosu Hesapları

6 10 İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, I Nisan-Kasım Maliyet Hesapları 8. Nazım Hesaplar Görüldüğü gibi hesap çerçevesi, ondalık kodlama esşs alınarak, l'den 9'a kadar sekiz hesap sınıfından -8 boş bırakılmış- oluşturulmuştur. Hesap sınıflarının ayırımında bilançonun aktifine 2, pasifine 3, gelir tablosuna 1 ve maliyet muhasebesine 1 hesap sınıfı verilmiştir. Hesap çerçevesi temel yapısı açısından, finansal tabloların hazırlanabilme ölçütüne dayanmaktadır; ancak gelir tablosu hesapları için tekbir sınıf ayrılmış olması anlaşılamamaktadır/ 4 ' Finansal tablo hesaplarından sonra tek bir sınıfın maliyet muhasebesi hesaplarına ayrılmasına olanak veren bir kayıt sisteminin uygulanabilmesi anlamına gelir. (E) Böylece maliyet muhasebesinin; finansal muhasebeden bağımsız olarak sonuçlarını çıkartması olanağı sağlanmış olur. Hesap çerçevesinde bir hesap sınıfının da nazım hesaplara ayrılması gereksizdir. Tekdüzen hesap çerçevesi ile birlikte zorunlu olarak uygulaması önerilen hesap planı, ondalık ve numara blokları birlikte uygulanarak kodlanmıştır. Tüm modern tekdüzen hesap planlarında olduğu gibi hesap sınıfları, hesap grupları ve ana hesaplar bu kodlama içinde yer almıştır. Örneğin, Hesap sınıfı: 1 Dönem Varlıklar Hesap grubu : 10 Hazır Değerler Ana Hesap : 100 Kasa İşletmeler kendi gereksinimlerine göre yardımcı ve alt hesapları oluşturarak, bu düzen içinde kodlayacaktır. Böylece, yardımcı hesaplara üç hane ayıran bir işletmede, şöyle bir kodlama örneği çıkacaktır: X X X X X X ^ Hesap smıfı karakteri ı - J Hesap grubu karakteri /" Ana hesap ~ Ana hesap karakteri kodu Yardımcı Hesap karakterleri Tekdüzen hesap planı banka, sigorta ve diğer finansal işletmeler hariç, tüm ekonomiyi kapsamına almaktadır. Endüstri, hizmet, madencilik gibi bir sektörel ayırım olmadığından ana hesaplarda fazla ayrıntıya gi- (4) Hiçbir hesap çerçevesinde gelir ve gider aynı sınıf içinde ele alınmamaktadır - (5) Avusturya ve Fransız uygulamalarında bu ilişki bir sistem içinde oturtulmuştur.

7 1. U. işletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım dildiği izlenmektedir. Hatta bir alacağın dönen veya duran varlıkta yer alması likidite ile ilgili olmasına rağmen -veya bilanço ayırımı-, iki ayrı "ticari alacaklar" ana hesabına yer verilmiştir. Nihayet tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planını destekleyen nitelikteki Hesap Planı Açıklamalarında, her bir ana hesabın nasıl çalıştırılacağı, yani hangi işlemlerde borçlandırılacağı ve alacaklandırılacağına yer verilmiştir. Nihayet tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planını destekleyen nitelikteki Hesap Planı Açıklamalarında, her bir ana hesabın nasıl çalıştırılacağı, yani hangi işlemlerde borçlandırılacağı ve al acakl andırıl acağına yer verilmiştir. 5- Yeni Muhasebe Hukukumuzun Getirdiği Önemli Yenilikler ve Değişiklikler 5.1- Mali Tablolar ve Dipnotları Önerilen yedi adet mali tablodan "bilanço" ve "gelir tablosu" dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları oluşturmaktadır; diğerleri ise "ek mali tablolar" diye tanımlanmıştır. Görülüyorki dipnotları, bilanço ve gelir tablosunun yanında, onlarla eş düzeyde bir mali tablo durumundadır. Bu nedenle, "gerçek durumun yansıtılması" temel ilkesi, dipnotları için de geçerlidir. Bilançoya ilişkin 30, gelir tablosuna ilişkin 13 dipnot, özellikle şu konuları kapsamaktadır: Değerleme yöntemlerinin faaliyet sonucu üzerindeki etkisi, Bilanço kalemlerine ilişkin esaslar ve değerleme verileri, Mali tabloların tasnifi ile ilgili veriler, Bilanço ve gelir tablosu kalemlerine ilişkin ayrıntı ve açıklamalar, Satış hasılatı ve gelirlere ilişkin ayrıntı, İştirak ilişkileri, İşletme organlarına sağlanan yararlar. Tüm mali tablolar, karşılaştırmaya olanak vermesi bakımından önceki dönem rakamlarını da içermelidir; diğer bir deyişle cari dönem rakamları yanında, önceki dönem rakamları da yer alacaktır Bilanço Türk Ticaret Kanunu bilanço şeması içermediğinden, bilançolar değişikliklere göre hazırlanmaktaydı. Yeni bilanço şeması "özet ve ayrıntılı" olmak üzere iki tip olarak önerilmiştir (Ek 1).

8 12 İ.Ü. îşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Likiditeye ilişkin görünüm, bilanço ve dipnotlarmdaki verilerle iyileştirilmiştir. Alacaklarda, geriye kalan bir yılı aşkın tutarların "duran varlıklar" olarak, yabancı kaynaklarda, bir yıldan önce vadesi gelenlerin "kısa vadeli yabancı kaynak" başlığı altında gösterilmesi öngörülmüştür. Artık borçların ilk ortaya çıkış vadesine göre tasnifine izin verilmemektedir. Beş yılı aşan vadelerin toplam tutarı bilanço dipnotunda verilecektir. Bilançoda, emeklilik ve garanti yükümlülüklerinden doğan veya benzeri borç ve gider karşılıkları yer alacaktır; ayrıca dipnotta -bilanço yerine- "Muhtemel veya kesinleşmemiş borçlaı" yanında, bilançoda yer almayan veya yeterli tutarda gösterilmeyen borç ve gider karşılıkları da yer alacaktır. Bilindiği gibi "gider karşılığı" kavramı, kesin olarak ortaya çıkan, faaliyet dönemine veya daha önceki döneme ait giderler içindir; büyük tamir, garanti giderleri bunun örnekleridir. Vergi hukukumuz açısından izin verilmez. Aynı özellikte olan emeklilik yükümlülükleri de (kıdem tazminatı), kesin tutarı bilinmekle birlikte ne zaman ödeneceği bilinmeyen uzun vadeli bir borç olduğundan, pasifleştirilecektir, yani gider yazılacaktır. Dönem karı üzerinden ayrılan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de "vergi karşılıkları" başlığı altında gösterilmektedir. Bilançonun aktifinde, varlık kalemlerinin yanında, bu varlıkların net tutarlarının gösterilmesini veya düzeltilmesini sağlayan "aktifleri düzenleyici kalemler" yer almaktadır; bunlar, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, Menkul ve Bağlı Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı, Şüpheli Alacaklar Karşılığı, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı, İştiraklere Sermaye Taahütleri, olarak, bilançoda ilgili varlık kaleminin altında ( ) işaretli olarak yer almaktadır. Kaynakları düzenleyici kalemler olarak da, Menkul Kıymetler ihraç Farkı, Borç Senetleri Reeskontu, kalemlerini görmekteyiz. Özkaynak tutarı ve içeriğine daha iyi bir bakış yapılabilmesi nedeni ile, önceki dönemden taşman kâr-zarar, dönem kâr-zararı, kâr yedekleri, sermaye yedekleri ve ana sermaye grupları, Özkaynak altında toplanmıştır.

9 /. Ü, İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, i Nisan-Kasım Aktif ve pasifleri düzenleyici kalemlerin Öngörülmesi, bilanço toplamına girecek net tutarın gösterildiği sütunun ayrılmasını gerekli kılar; ayrıca bilanço toplamının dönen-duran varlıklar ve kısa vadeli-uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynak olarak gruplaması yapılacaktır. Verilen avanslar, olacak kalemi altında değil, avans konusu olan varlık grubunun altında gösterilecektir; verilen sipariş avansları (stoklar), maddi duran varlık avansları gibi. Dönemsonu ayarlama ve dönemselleştirme ile ilgili aktif ve pasif kalemler belirlenmiştir; bunlar, "gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları" ve "gelecek döneme ait gelirler ve gider tahaklcukları" başlıkları altında toplanmıştır. Ancak bunların bir yıllık sürmeye göre sınıflandırılması gereksizdir; yani "gelecek döneme ait", "gelecek yıla ait" gibi. Yine bilançoda, "diğer" başlığı altında yer alan bir kalemin tutarı, ait olduğu grubun toplam tutarının % 20'sini aşıyorsa, bu kalem için ayrı başlık yazılması gerekmektedir. Maddi duran varaklardaki gelişmenin yansıtılmasında -bilanço ve dipnotta- brüt tutar yöntemi geçerlidir. Satmalına veya imal maliyetleri olduğu gibi, birikmiş amortismanlar kümülatif olarak gösterilecektir. Önerilen bilanço tipinde, gelişmiş uygulamalardan farklı olan bir husus, hesap planında yer alan ama hesapların tümüne bilançoda yer verilmesidir; bu nitelik bilançoya toplu bakış yapılmasını güçleştirmektedir Gelir Tablosu Kâr-zarar cetveli terkedilerek, anglo-sakson uygulamasının satılan mallar maliyetine dayalı rapor tipi "gelir tablosu", yasal mali tablo haline gelmiştir. Özet ve ayrıntılı olmak üzere iki tip olarak önerilmiştir (Ek II). Gelir tablosunun en önemli özelliği, hassas birim maliyetleme hesaplamalarına dayanmasıdır; diğer bir anlatımla, finansal muhasebe hesaplarındaki üretim maliyeti tutarlarının saptanmış olması yeterli değildir. Gelir tablosunda "brüt satış kâr-zararı", "faaliyet kâr-zararı", "olağan kâr-zarar", olağan dışı gelir-gider farkının eklenmesiyle "dönem kâr-zararı" ve bir de vergi karşılıklarının düşülmesi ile "dönem net kâr-zararı" toplamları yer almaktadır. Bu kadar "kâr veya zarar" başlığı kullanılması yanıltıcı olabilir; temel ilke olarak, "olağan faaliyet sonucu" ve "olağan dışı faaliyet sonucunun ara toplam olarak verilmesi ve "dönem net kârzararı'na ulaşılması yeterli olabilirdi.

10 14 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Satılan malların maliyeti yönetiminde, dönemin satış gelirleri, bu satışlara düşen üretim maliyetleri ile karşılaştırılır. Aktifleştirilen maliyetler, yani satılmayan malların ve işletme içi üretimin maliyetleri, gelir tablosunda gözükmez; ancak satışların maliyeti tablosu düzenleniyorsa görülebilir. Önemli maliyet büyüklüğü olan malzeme ve işçiliklerin dipnotda gösterilmesi sözkonusu olabilirdi. Gelir tablosunda çokça kullanılan bir kalem de "gider ve zararlar" ve "gelir ve kârlar" kavramlarıdır; muhasebe yazınında konu "gider ve kayıplar" ile "gelir ve kazançlar" diye ele alınmaktadır Ticari Bilançonun Bağımsızlığı Yeni oluşturulan muhasebe hukuku, ticari bilançoyu vergi hukukunun etkisinden tamamen koparmıştır; böylece ticari bilançonun muhasebe hukukuna dayanak olarak çıkarılması amaçlanmıştır. Vergi hukuku^ muz, emeklilik tazminatı karşılığı ve gider karşılıklarına cevaz vermemektedir. Ayrıca, yeni yasal düzen değerleme konusuna da girmeyerek, vergi tartışmasına yol açmamıştır. 6- Sistemin Genel Değerlemesi Getirilen yeni tekdüzen muhasebe sistemi öncelikle, ülkemizdeki bir eksikliği tamamlamaktadır; bu da muhasebe uygulamamızın alt yapısıdır. Sermaye Piyasası Kanununa tabi 1200 işletme ile 400 civarındaki KİT hariç tutulursa, bugüne kadar çift girişli muhasebe uygulamasına VUK ve 1927 tarihli Türk Ticaret Kanunu temel olmaktaydı. Yeni düzenlemeyle muhasebenin teknik yapısı, muhasebe kavram ve ilkeleri, finansal tablolar, muhasebe standartları haline getirilmiştir. Bu düzenlemenin amacı olarak da, işlemlerin muhasebeleştirilmesinde, faaliyet sonuçlarının değerlemesinde açıklık ve güven olduğu belirtilmektedir. Bu aynı zamanda hesaplarda ve kayıtlarda birlik sağlanması demektir. Yeni düzenle ilgili bu açıklamalar da göstermektedir ki, düzenleme özel hukuk konusudur yani ticari bilanço çıkarılmasına yöneliktir. Düzenlemenin Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yapılmış olması, vergi hukuku kuralları anlamına gelmemektedir. Yeni uygulamanın geniş Ölçüde 1972 yılından beri uygulanan KİT tekdüzen muhasebe sistemine ve 1989 tarihli SPK sistemine dayandığı görülmektedir. Böylece AT Dördüncü Yönergesi, Uluslararası Muhasebe Standartları ve anglo-sakson muhasebe uygulaması gözönünde bulundu-

11 l.ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20r S: 1-2, / Nisan-Kasım rulmuş olmaktadır. Konunun tebliğ yoluyla çözülmüş olması hem ilerisi için bir esneklik göstermekte hem de muhasebe kavram ve ilkelerinin "yazılı hukuk normu" olmasını sağlamaktadır. Kanımızca yeni tekdüzen sistemin en önemli eksikliği değerleme ile ilgili ilke ve kurallar getirmemiş olmasıdır. Ayrıca, maliyet muhasebesinde kullanılacak olan hesapları belirleyerek maliyet muhasebesini de tekdüzen kapsamına almıştır, ancak finansal muhasebe maliyet muhasebesi ilişkilerinin sistematiği belirlenmemiştir. Muhasebenin Temel Kavramları başlığı altında sıralanan ve açıklanan 12 muhasebe kavramı, muhasebe yazınında "ilke" olarak bilinmektedir. Yine Muhasebe Politikalarının Açıklanması başlığı altında verilen öneriler uygulamaya yol gösterici gözükmemektedir. Mali Tablolar arasında getirilen "fon akım tablolarının" dünya muhasebe yazınından kalktığım görmekteyiz. Nihayet bütün yabancı yazında ve ülkemizde de son 25 yıldır "gider-maliyet" ayırımı yapılmakta iken, halen "maliyet" kavramının kullanılmaması anlaşılamamaktadır. Genel hatlarıyla belirtmeye çalıştığımız eksik ve gereksiz yönlerin zamanla düzeltileceğine inanmaktayız. Getirilen yeni tekdüzen sistem ülkenin muhasebe uygulamasının niteliğini çağdaşlaştıracağı gibi, muhasebe eğitimine, denetime ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır.

12 16 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, I Nisan-Kasım 1991 EK: ı İŞLETME ÖZET BILANÇO TIPI ( TL)* AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem DÖNEN VARLIKLAR A-Hazırdeğerler B- Menkul Kıymetler 1- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C-Ticari Alacaklar. 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 1- AlacakSenetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) E- Stoklar 1- Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 2- Verilen Sipariş Avansları F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI -DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B- Diğer Alacaklar 1- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) C-Mali Duran Varlıklar 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3- İştirakler 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6- Bağlı Ortaklıklar 7- Bağlı Ortalıklara Sermaye Taahütleri (-) - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A- Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Dİğeroorçiar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler F- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3- KıdemTazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Diğer Tahakkukları H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI I- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1- Borç Senetleri Reeskontu (-) C- Diğer Borçlar 1-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları G-DiğerUzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II- ÖZ KAYNAKLAR A- Ödenmiş Sermaye

13 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S. 1-2, i Nisaıı-Kasım Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı {-) 9- Diğer Mali Duran Varlıklar 10- Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) D- Maddi Duran Varlıklar 1- Maddi Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Yapılmakta Olan Yatırımlar 4- Verilen Sipariş Avansları. E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Brüt) 2- Birikmiş Amortismanlar (-) 3- Verilen Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 1. DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1- Sermaye 2- Ödenmiş Sermaye (-} * B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi ihraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Kârları 3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4- iştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C-Kâr Yedekleri 1- Yasal Yedekler 2- Statü Yedekleri 3- Olağanüstü Yedekler 4- Diğer Kâr Yedekleri 5- Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Kârları E- Geçmiş Yıllar Zararları {-), F- Dönem Net Kârı (Zararı) ÖZ KAYNAKLA RTOPLAMf PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI DİPNOTLAR: 1-2- İşletmeler belirlenen büyüklüklerine göre, bin, milyon, milyar yada trilyon olarak rakamlarını göstereceklerdir.

14 18 /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:20, S: 1-2, / Nisan-Kasım 1991 Ek Iİ İŞLETME ÖZET GELİR TABLOSU TİPİ ( TL)' Önceki Dönem Cari Dönem A- BRÜT SATIŞLAR B- SATİŞ İNDİRİMLERİ (-) C- NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KÂR! VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARİ F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR {-) H- FİNANSMAN GİDERLERİ {-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR İ- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARİ K- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞİLİKLAR! (-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARİ DÖPNOTLAR: 1-2-

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI . v 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkini KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 Ocak - 31 Aralık 2011 Hesap Dönemine

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI www.firstgate.com.tr TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Dr. Yıldız Özerhan Prof.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa -------- Bilanço 1-3 Gelir tablosu

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı