1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI"

Transkript

1 G R Bu çalı manın amacı, muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tek düzen hesap planına yapısal, sistemsel, yöntemsel, kuramsal, hesapsal açıdan ele tirel bakmak ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) uygunlu unu incelemektir. Dünyada ki geli melere paralel olarak ço u bilimsel sistemin oldu u gibi muhasebe sistemi de de i ime u ramaktadır, ya da en azından ko ullar bu dönü ümü dayatmaktadır. Dünyada ki geli melere kar ı, muhasebe sistemlerinin birer parçası olan hesap planları da bu geli melere uyum sa layacak bir yapıya kavu malıdır. Çalı ma, bir anlamda, Türkiye deki MSUGT tek düzen hesap planının bu amaca uygunlu unu incelemektedir. Bu amacı gerçekle tirmek için çalı mamız üç bölümden olu maktadır. Birinci Bölümde; Muhasebe sistemi tanımlanarak i lem muhasebesi ile i letme muhasebesi ba lantısına ili kin sistemler anlatılmı tır. Ardından hesap çerçevesi, genel hesap planı ve hesap planı kavramları açıklanarak hesap planına ili kin özelliklerden, standartla masının yarar ve sakıncalarından ve düzenlenmesine ili kin etmenlerden bahsedilmi tir. Daha sonra muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tanıtılarak, bu bölümde son olarak MSUGT tek düzen hesap planı i leyi inden bahsedilmi tir. kinci bölümde; muhasebe sistemi uygulama genel tebli i (MSUGT) tek düzen hesap çerçevesi ve hesap planının yapısal, sistemsel, yöntemsel, kuramsal ve hesapsal açıdan ele tirisi yapılmı tır. Bunu yaparken literatürde var olan ele tiriler derlenip sınıflandırılmı tır. Üçüncü bölümde; MSUGT tek düzen hesap planının IFRS e uygunlu u hesap sınıfları bazında incelenmi tir. Ardından konsolidasyon, enflasyon muhasebesi, borçlanma maliyetine ili kin standartlar ayrı ba lık olarak incelenmi tir. Dördüncü bölümde; Kobilerde kar ıla ılabilecek sorunlar anlatılmı tır. Be ve altıncı bölümde finansal tabloların sunulu u ve uygulama örne ine yer verilmi tir. Tespitlerin ortaya kondu u, finansal tabloların sunulumun anlatıldı ı, çözüm önerilerinin belirtildi i sonuç ve öneriler kısmı ile çalı ma sona ermektedir. 1

2 1. MUHASEBE S STEMLER, HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI 1.1.MUHASEBE S STEM Muhasebe sistemi (tümlemi), birbiri ile ili ki, ilinti ve ba ıntısı kaçınılmaz olan muhasebe ö eleri ve özellikle i lem muhasebesi ile i letme muhasebesi arasında sa lanan uyumlu ve düzenli bütünlüktür. 1 lem muhasebesi, hesap i lerinin örgütlenme açısından ö elerinden, belgelerin düzenlenmesi, hesapların tutulması ve sonucun çıkarılması bölümlerinden olu ur. Genel muhasebe olarak da adlandırılır. letme muhasebesi, hesap i lerinin örgütlenme açısından ö elerinden, malolu un belirtilmesi, i letmenin ölçümlenmesi, öngörünün saptanmasından olu ur. Maliyet muhasebesi olarak da adlandırılır. 2 lem muhasebesinin görevi, kurumun varlık ve sermaye durumuyla, masraf ve hasılat hareketlerine ili kin i olgularını çift yanlı i leme yöntemine uygun olarak i lemek, izlemek, düzenlemek ve dönem sonucunu çıkartmaktır. letme muhasebesinin ve özellikle malolu muhasebesinin görevi ise, i letmenin iç alanında olagelen de er kımıldanı larını izlemek, malolu yerlerini hesaplamak, ürettiklerin toplam ve birim malolu larını belirlemek ve kısa dönemlerde sonuçlar çıkartmaktır. 3 Bu iki muhasebe birbiri ile i birli i ve ileti im yapmak, uyum ve düzen içinde olmak, birbirini bütünlemek zorundadır. Bunun için çok çe itli tümlemler olu turulmu tur. Bunların ba lıcaları a ın birci, ölçülü birci, ölçülü ikici ve a ırı ikici muhasebe tümlemleridir. Muhasebenin temeli ve çatısı olan tekdüzen hesap çerçeveleri ve malolu yönergeleri de bu tümlemlere uygun olarak yapılır A ırı Birci Muhasebe Sistemi (ABMS) Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi bu sistemde bir bütün kabul edilmi, bir hesap planı içinde toplanmı tır. Bu görü, genel ve maliyet 1 Yazıcı, Mehmet; Muhasebe Tümlemleri ve Örgütlenmesi, M.Ü. BF Nihad Sayar E itim Vakfı Yayın, Yayın no: 522/756, stanbul,1998, s.6 2 Yazıcı, Mehmet, Ahmet Hayri Durmu, Fatma Pamukçu; MGB Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Uygulaması, M.Ü. BF Nihad Sayar E itim Vakfı Yayın, No , stanbul 1996, s Yazıcı, Mehmet; Maliye ve Gümrük Bakanlı ı nın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i 1 ve Eki: Muhasebe Usul ve Esasları Üzerine, Vergi Dünyası(CD), Sayı 142, Haziran A.g.e.(CD) 2

3 muhasebesini ilgilendiren bütün i olgularını aynen defterde muhasebele tirir. 5 Masraf türlerinin kaydı, madde ve gereç sarfları, bunların masraf yerlerine aktarılması ve bunların maliyetlerinin bulunması, varsa masraf yerlerinin masraf yüklemlerine aktarılması ve mamullerin maliyetinin bulunarak mamul stoklara giri i genel muhasebenin i olgusu kayıtları ile burada yapılır Ölçülü Birci Muhasebe Sistemi (ÖBMS) ÖBMS nde de genel muhasebe ile maliyet muhasebesi bir hesap planı içinde toplanmı tır. Her iki muhasebeyi ilgilendiren i olguları aynı defterde muhasebele tirilir. 7 Bu sistemde, maliyet muhasebesindeki bütün akı ın muhasebe kayıtlarında gösterilmesine gerek olmadı ı görü ünden hareket edilmektedir. Dolayısıyla maliyet muhasebesinin bazı aktarmaları ve i lemleri muhasebele tirilmez. ÖBMS, masraf yerleri hesaplarını hesap planı dı ına atmı tır. Bunlar muhasebe dı ında, çizelgeler üzerinde izlenir. Bu sistemle ABMS n en belirgin farkı budur A ırı kici Muhasebe Sistemi (A MS) Genel Muhasebe ile maliyet muhasebesi bu sistemde birbirinden tamamen ayrılmı tır. Hesap planında maliyet muhasebesine ili kin hesaplara yer verilmemi tir. Genel muhasebe ayrı defterlerde yürütülür. Maliyet muhasebesi ise ya tablolar üzerinde izlenir ya da ayrı defterlerde izlenir. 9 Genel muhasebe finansal hesaplar, sabit varlık hesapları, öz sermaye hesapları, masraf türleri ve hasılat türleri hesapları tutulur. Maliyet belirtimiyle ilgili hesaplar, masraf yerleri hesapları tutulmaz, hatta masraf yüklemleri hesaplarına giri lerde i lenmez. 10 Dönem sonunda sonuç çıkarmada, genel muhasebe, maliyet muhasebesinden mevcut mamul-yarı mamul(birim) maliyetini alır. ki muhasebenin belirgin ili kisi bu noktada toplanır. Alınan bu bilgiyle genel muhasebe kar-zarar ve bilanço çıkarılabilir Durmu, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin; letmelerde Muhasebe Örgütlenmesi, M.Ü. Nihat Sayar E itim Vakfı Yayınları No: 528/762, stanbul,2004,s A.g.e.,s A.g.e.,s A.g.e, s A.g.e.,s A.g.e.,s A.g.e.,s.170 3

4 Maliyet muhasebesi de, genel muhasebeden masraf türleri(madde gereç, ücret, öteki masraf)bilgilerini alır. Bunları masraf da ıtım tabloları aracılı ı ile masraf yerlerine da ıtır, oradan masraf yüklemlerine aktarır ve sonuçta mamul(birim)maliyetini hesaplar Ölçülü kici Muhasebe Sistemi (Ö MS) Ölçülü ikici muhasebe sisteminde, genel muhasebe ile maliyet muhasebesi birbirinden ayrılmı tır. Genel muhasebe ayrı defterlerde, maliyet muhasebesi ayrı defterlerde yürütülür. Hesap planında maliyet muhasebesi ile ba lantıyı sa layan hesap sınıfı yer almı tır. Analitik (çözümsel) letme Muhasebesi Hesapları adı verilen bu sınıf, yalnız maliyet muhasebesi için düzenlenmi tir, genel muhasebenin dı ında ayrı defterlerde izlenir. Bunun dı ındaki hesap sınıfları, a ırı ikici muhasebe sisteminde de vardır. 13 Genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin ili kisi, a ırı ikici sistemde oldu u gibidir. Yani, dönem sonunda genel muhasebe, maliyet muhasebesinden mevcut yarı ve tam mamullerin(birim) maliyetini alır. Maliyet muhasebesine masraf türleri bilgilerini verir HESAP ÇERÇEVES, GENEL HESAP PLANI VE HESAP PLANI Hesap Çerçevesi, Genel Hesap Planı ve Hesap Planı Kavramları Hesap çerçevesi bir ülkede bulunan kurum ve i letmelerin hesaplarını, belirli bir anlamda, belirli bir sistem içinde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan genel bir yönergedir. 15 Tekdüzen Hesap Çerçevesi nin amacı ve görevleri: 16 a) Uygulandı ı ülkelerde iktisadi bütünlü ü ve i letmeler arasında hesap birli ini sa lamak; b) letme iktisadi ve muhasebe bilimlerinde terim birli ini sa lamak; c) Hesapla ma i lerinde görev alacak ki ilerin e itimini kolayla tırmak; d) Sonuca varmayı ve kar ıla tırmayı kolayla tırmak; e) Ara tırıcı ve denetleyici uzmanların i lerini kolayla tırmak; f) Hesap i lerinde örgütlenmeyi kolayla tırmak. 12 A.g.e.,s A.g.e.,s A.g.e.,s Yazıcı, Mehmet, Ahmet Hayri Durmu, Fatma Pamukçu; A.g.e., s Yazıcı, Mehmet; Maliye ve Gümrük Bakanlı ı nın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i 1 ve Eki: Muhasebe Usul ve Esasları Üzerine, Vergi Dünyası(CD), Sayı 142, Haziran

5 Hesap çerçevesi bir muhasebe sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. Hesap çerçevesi, faaliyet alanına ve büyüklü üne bakılmaksızın ülkedeki tüm kurum ve i letmelerde uygulanabilir olmalıdır. Hesap çerçevesinde hesap sınıfı ve kümeleri yer alır, daha fazla ayrıntıya gidilmez. 17 Tekdüzen Hesap Çerçevesinin Ana Nitelikleri ba lık olarak öyle sıralanabilir: 18 1) Uyma yetenekli i, 2) Duruluk, açıklık ve kesin bir ayırım, 3) Sonucu kolay çıkarabilme. Tüm genel hesap planlarının hazırlanmasında geçerli olan bu ilkeleri u ekilde sıralamak mümkündür. 19 1) Esneklik: Genel hesap planı i letmeye özgü hesap planlarının hazırlanmasına yardımcı olacak ekilde, her i letme büyüklü üne, i koluna ve i letme türüne uygulanabilir olmalı, 2) Açık ve Seçiklik; Hesap sınıfları ve grupları kolay anla ılacak ve uyarlanabilecek ekilde seçilmeli ve sıralanmalı, 3) Kesin Sınırlama; Hesap sınıfları hesap grupları ve ana hesaplar anlamlı dönemsel ve i letmeler arası kar ıla tırmalara imkan verecek ekilde ba lıklandırılmalı ve kapsamı kesin olarak tanımlanmalıdır. 4) letmenin ekonomik durumunun de erlendirilmesine olanak veren, maliyet olu umlarını açıklayan, i letme ve i kolu için geçerli istatistikleri veren rakamlar, grup ve hesap toplamları olarak alınabilmelidir. 5) Muhasebede ileri düzeye derinle meye olanak vermeli, bunun yanında, kolaylık ve basitlik de sa lamalıdır. 6) Bilgi i lem sistemlerine dayalı muhasebe yapısını dikkate almalıdır. 7) Uluslararası muhasebe standartları ve uygulamalarıyla uyum içinde olmalıdır. Hesap çerçevesi genel bir yönerge olup bu yönergeden her kurum ve i letme kendine uygun genel hesap planını ya da hesap planını düzenler Yazıcı, Mehmet, Ahmet Hayri Durmu, Fatma Pamukçu; A.g.e., s Yazıcı, Mehmet; Maliye ve Gümrük Bakanlı ı nın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i 1 ve Eki: Muhasebe Usul ve Esasları Üzerine, Vergi Dünyası(CD), Sayı 142, Haziran Bilgino lu,fahir, Muhasebe Organizasyonu,.Ü., letme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü E itim ve Ara tırma Vakfı Yayını, Yayın No: 6, stanbul 1988, s Doyrangöl, N. Cömert; Aracı Kurumların Tekdüzen Hesap Planı mı Tekdüzen Hesap Listesi mi?, Yakla ım Dergisi, yıl:9, Sayı:108,Aralık 2001,s.21 5

6 Bir hesap çerçevesine dayalı olarak hazırlanan; hesap sınıfı, hesap kümesi ve ana hesapların yer aldı ı genel hesap planı aynı i i yapan kurum ve i letme topluluklarının ya da bir çok ubesi olan büyük kurum ve i letmelerin, ana hesaplarını ve hesaplarını, belirli bir tümlem içinde tanımlayan kesin olarak sınırlayan ve açıklayan bir yönergedir. 21 Hesap çerçevesine ya da genel hesap planına dayalı olarak hazırlanan hesap planı ise kurum ve i letmelerde tutulan ana hesapları defter-i kebir hesaplarını, ara hesapları ve ayrıntı hesapları, belirli bir tümlem içinde, amaca, plana, denetime uygun bir biçimde tanımlayan, kesin olarak sınırlayan ve açıklayan, aynı i olgularının sürekli ve duraksamadan aynı hesaplara i lenmesini ve aynı hesaplarda izlenmesini sa layan özel bir yönergedir. Hesap planında ana hesaplar, ara hesaplar ve ayrıntı hesaplar vardır Hesap Planında Standartla ma: Yararları ve Sakıncaları Hesap planlarında standartla maya bazılarınca (ülke, kurum) çok önem verilmi tir, bazıları ise hesap planları konusunda i letmeleri serbest bırakmayı tercih etmi lerdir. Bu durum, hesap planlarında standartla manın lehinde ve aleyhinde görü lerden kaynaklanmaktadır. Bunlara göre standartla manın yararlı ve sakıncalı yönleri vardır. Hesap planlarında standartla manın yararları: 23 Hesap planlarının standartla masından yana olanlar standart hesap planlarının u yararları oldu unu ileri sürmektedirler. a) Standart (tekdüzen) hesap planı uygulandı ı ülkedeki isletmelerde hesap birli ini sa lar. b) ülkedeki isletmelerin varlık ve sermaye yapıları ile i letme sonuçlarının kolaylıkla birle tirilmesini sa lar. c) sletmeler arasındaki ili kilerde uyum ve düzen sa lar. Ekonomik yapı içinde i letmeler birbirleriyle sürekli ili ki içindedirler. Mal ve hizmet alı veri i, kredi alı veri i ve benzeri nedenlerle birbirleriyle, vergi ve sigorta ili kileri ve benzer nedenlerle devlete sürekli ili kide bulunurlar. Bu ili kilerde uyumu ve düzeni sa layarak anla mazlıkları asgari düzeye 21 Yazıcı, Mehmet; Maliye ve Gümrük Bakanlı ı nın Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i 1 ve Eki: Muhasebe Usul ve Esasları Üzerine, Vergi Dünyası(CD), Sayı 142, Haziran Yazıcı, Mehmet, Ahmet Hayri Durmu, Fatma Pamukçu; MGB Tekdüzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı Uygulaması, M.Ü. BF Nihad Sayar E itim Vakfı Yayın, No , stanbul 1996, s Durmu, Ahmet Hayri ve Arat, Mehmet Emin; letmelerde Muhasebe Örgütlenmesi, M.Ü. Nihat Sayar E itim Vakfı Yayınları No: 528/762, stanbul,2004,s

7 indirmede hesap planlarında tekdüzenli in büyük payı bulunmaktadır. d) letmelerin hesap i lerinde terim birli i sa lar. e) Denetleyiciler ve mali tahlilcilerin i lerini çabukla tırır ve kolayla tırırlar. f) Muhasebe e itiminde kolaylık sa lar. Tekdüzen hesap planının olması hesaplarda terim birli ini sa ladı ından, bunların ö retilmesini de kolayla tırır. g) Muhasebe organizasyonunda kolaylık sa lar. Hesap planlarında standartla manın sakıncaları: 24 Hesap planlarında serbestlikten yana olanlar tekdüzen hesap planlarının u sakıncaları ta ıdı ını ileri sürmektedirler a)tekdüzen hesap planları, i letmeleri belirli bir kalıba girmeye zorlar. b)tekdüzen hesap planı, bazı i letmeleri, onların yapılarına ve özelliklerine uymayan hesap planını kullanmaya zorlar. c)büyük firmaların varlı ı, birçok açıdan kolayla tırır. tekdüzen hesap planının uygulanmasını Hesap Planının Önemi ve Temel Özellikleri Hesap planı bir kurumun muhasebe örgütlenmesinde çok önemli bir yer tutar. Hesap planı hazırlanınca en az bir hesap dönemi uygulanır. Bu nedenle özenle hazırlanmalıdır.25 Bir kurumda tutulması gerekli hesaplar vardır. Bu hesapların birço u için gerekli oldu unda yardımcı hesaplar kullanılır. Büyük defter hesaplarının ve yardımcı hesapların sayıları, o kurumun faaliyet türüne, hukuki ekline, i hacmine göre de i ir. Hesap planı bir kurumda tutulması gerekli hesapları belirler ve bunları bir sistemin içinde toplardı. Buna ek olarak de i ik zamanlarda olu an aynı türden muhasebe i olgularının aynı hesaplara i lenmesini sa lar. Hatta aynı kurumun ba ka ubelerinde bile aynı türden muhasebe i olgularının aynı hesaplara i lenmesini yine hesap planı sa lar. Hesap planı, hesapların tanımını, akı ını, i leyi ini birbiriyle olan ba- ıntılarını ve aktarmalarını da açıklayan bir ``hesap planı yönetmeli i`` ile 24 A.g.e.,s A.g.e.,s

8 açıklanır ve uygulanması sa lanır. Bu yönetmelik, bilanço ve kar-zararın nasıl çıkarılaca ını, hesapların nasıl kapatılaca ını da gösterir. Hesap planı, i lem muhasebesi (genel muhasebe) ile i letme muhasebesi(maliyet muhasebesi) arasındaki ba ıntı ba ka deyi le muhasebe sisteminin belirlenmesini de sa lamaktadır. Hesap planı mali tabloların hazırlanmasına da altlık olur. Bilanço ve kar-zarar tablosu hesap planındaki hesap isimlerine göre ve hesap planındaki hesapların sırasına göre olu ur. Bu açıdan da hesap planı önemlidir. Holdinglerde genellikle hesap dönemi sonunda ya da istendi inde bilanço ve gelir tablolarının konsolidasyonu yapılır. Hesap planı özellikle tekdüzen hesap planı mali tabloların konsolidasyonunda önemli ölçüde kolaylık ve yarar sa lar. Hesap Planının Temel Özellikleri: Hesap planının u temel özellikleri ta ıması gerekir. a)hesap isimleri açık, anla ılabilir ve kısa olmalıdır. b)hesap planı hazırlandı ı i letmenin faaliyet konusuna ve i hacmine uymalıdır. c)hesap planındaki hesap isimleri, belirli hesap sınıfları ve hesap grupları ba lıkları altında toplanmalı ve gösterilmelidir. d)hesap planı, kolay sonuç çıkarmayı sa lamalıdır Bir letmenin Hesap Planının Düzenlenmesindeki Etmenler Bir i letmenin Hesap Planının düzenlenmesindeki temel etmenler özet olarak unlardır. 26 a) letmenin faaliyet konusu:i letmenin faaliyet konusu ba ka deyi le yaptı ı yada yapmayı tasarladı ı i hesap planını etkiler. Faaliyet konusuna göre i letmeler, sanayi i letmeleri, ticaret i letmeleri, zirai i letmeler, turizm i letmeleri, ta ıma i letmeleri gibi türlere ayrılabilir. b) hacmi ve i letme büyüklü ü:i hacmi geni olan i letmelerde, büyük i letmelerde hesap planı, öteki i letmelere göre daha ayrıntılı hazırlanır ve hesaplar özenle saptanır. c) letmenin yasal biçimi; letmeler tek ki i firması, adi ortaklık ( irket), ticaret irketi (kollektif,komandit,hisseli komandit,anonim,limited irket), kooperatif irket, dernek, tesis ve vakıflara ba lı iktisadi i letme gibi 26 A.g.e.,s

9 hukuki ekillerden biriyle kurulur. Hesap planının hazırlanmasında bu hukuki ekil etki eder. d)satı ubesi olma durumu:bazı i letmelerin ayni ehirde yada ba ka ehirlerde hatta ülkelerde satı ubeleri olabilir.bu ili kiler hesap planında açılacak uygun hesaplarda izlenir. Dolayısıyla hesap planının hazırlanmasına bu durum etki eder. e)maliyet hesaplama sistemi f)defter tutma yöntemi: Defter tutma yöntemi hesap planının hazırlanmasını etkiler. g)bilgisayarla defter tutma:defterlerin bilgisayarla tutulmasına karar verilmi se, hesap planı oldukça geni, ayrıntılı ve özellikle yardımcı hesaplar belirtilerek hazırlanır MUHASEBE S STEM UYGULAMA GENEL TEBL (MSUGT) TEK DÜZEN HESAP PLANI VE LEY Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i (MSUGT) tarih mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i (MSUGT) ile 27 - Muhasebenin Temel Kavramları - Muhasebe Politikalarının Açıklanması - Mali Tablolar lkeleri, Düzenlemesi ve Sunulması - Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve leyi i 28 konularında düzenlemeler yapılmı tır. Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel ki ilere ait te ebbüs ve i letmelerin faaliyet ve sonuçlarının sa lıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebele tirilmesi, mali tablolar aracılı ı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sa lanması ve i letmelerde denetimin kolayla tırılması amacıyla yapılmı tır. Bir i letmenin faaliyet ve sonuçları ile do rudan ilgili olan kesim sadece o i letmenin sahip veya ortakları de ildir. letmelerle do rudan ilgili olan i letme sahip veya ortaklarının yanı sıra o i letme ile ticari, mali ve ekonomik ili kiler kuran i letmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve 27 MSUGT Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Mükerrer Sayısı 28 TÜRMOB, Dönem Sonu lemleri, Ankara: TÜRMOB Yayınları 105, 2000, Önder EZG, Mehmet ÖZKAN Dönem Sonunda Düzenlenen Mali Tablolar, s

10 yatırım kurulu ları ile çe itli kamu kurum ve kurulu ları i letmenin faaliyet ve sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sa lıklı ve güvenilir bilgi sahibi olmak istemektedirler. letmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kayna ı ise o i letmenin muhasebe kayıt ve belgeleri ile bunlara dayanılarak hazırlanmı mali tablolardır. Muhasebe bilgilerinin sunuldu u mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sa lıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır. Makro açıdan milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma planlarının hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası sermaye hareketlerinin düzenlenmesinde, ekonomik faaliyetlerin Devlet tarafından kontrol edilmesi ve yönetilmesinde muhasebede tekdüzeli in sa lanması büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki, mali tablolar aracılı ı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesinin gerekli oldu u hallerde, tekdüzen hesap planı uygulamasının denetimin i yükünü azaltaca ı ve kolayla tıraca ı da açıktır. Yapılan düzenleme, a) Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve do ru olarak ula tırılmasına, b) Farklı i letmeler ile aynı i letmenin farklı dönemlerinin kar ıla tırılmasına, c) Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine, d) Muhasebe terim birli inin sa lanması suretiyle anla ılabilir olmasına, e) letmelerle ilgililer arasında güven unsurunun olu turulmasına yöneliktir. Yapılan düzenlemede öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunlu olup, ilgili mevzuat hükümleriyle aykırılı ın mali rapor ve beyannamelerinin düzenlenmesi sırasında giderilmesi i letmelerin sorumlulu undadır. Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel ki iler girmektedir. Di er bir anlatımla, söz konusu te ebbüs ve i letmeler bu Tebli le belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak zorundadırlar. Te ebbüs ve i letmelerin kamu idare ve müesseselerine ait olması hukuki yapılarının farklılı ı, özel kanunlarının bulunması, vergi muafiyet ve istisnalarından yararlanmaları, bu mecburiyetleri yerine getirmelerine engel te kil etmemektedir. Bu te ebbüs ve i letmelerin ticari esaslara göre faaliyet göstermeleri, belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymaları için yeterlidir. 10

11 Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekni ini kullanmak durumunda bulunan; a) Banka ve Sigorta irketleri, b) Özel Finans Kurumları c) Finansal Kiralama irketleri (faktoring v b alanlarda faaliyet gösterenler dahil), d) Menkul Kıymet Yatırım Fonları Aracı Kurumlar ve Yatırım Ortaklıkları, Belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na "Muhasebe Politikalarının Açıklanması"na ve "Mali Tablolar lkeleri"ne uymaları kaydıyla bu Tebli in di er mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü de illerdir, letme hesabı esasına göre defter tutan i letmeler ise sadece belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlüdürler. Muhasebe Usul ve Esaslarının "Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması"na ili kin bölümünün "Temel Mali Tablolar"la ilgili kısmına uymakla yükümlü i letmeler ise bilanço esasında defter tutan ve aktif toplamı belli bir tutarı ile ticari faaliyet i lem hacmi belli bir tutarı arka arkaya iki yıl a mayan; Ferdi i letmeler, Adi ortaklıklar, Kollektif irketler. Adi komandit irketlerdir. Bu i letmelerin temel mali tabloların yanı sıra di er mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına ili kin usul ve esaslara uymaları ihtiyaridir. Tebli ile belirlenen mali tablolar ise a a ıdaki gibidir: - Bilanço - Gelir Tablosu - Satı ların Maliyeti Tablosu - Fon Akım Tablosu - Nakit Akım Tablosu - Özkaynaklar De i im Tablosu - Kar Da ıtım Tablosu 11

12 Söz konusu düzenleme uyarınca mali tablolar, temel mali tablolar ve ek mali tablolar olmak üzere ikili bir ayrıma tabidir. Bilanço ve gelir tablosu ekleri ve dipnotlarıyla birlikte temel mali tablolar olarak kabul edilmi tir. Satı ların maliyeti tablosu (gelir tablosunun eki) fon akım tablosu, nakit akım tablosu, özkaynaklar de i im tablosu ve kar da ıtım tablosu ek mali tablolar olarak düzenlemede yer almı tır. Bilanço ve gelir tablosu bilanço usulüne göre defter tutan tüm gerçek ve tüzel ki iler için zorunlu olup di er mali tablolar ise Maliye Bakanlı ı tarafından belirlenen artları ta ıyan mükellefler için zorunlu kılınmı tır. 29 Söz konusu bu artlar mükelleflerin aktif toplamı veya net satı lar toplamı de erlerinin Maliye Bakanlı ı tarafından belirlenen sınırları a ıp a mamasıdır. Aktif toplamı veya net satı ları toplamı belirlenen tutarı a mayan mükellefler yalnızca temel mali tabloları düzenleyerek vergi beyannamelerine eklemekle yükümlüdürler. Bununla birlikte bu tutarlardan herhangi birini a an mükellefler temel mali tablolar yanında ek mali tabloları da düzenleyerek beyannamelerine eklemek zorundadırlar Maliye Bakanlı ı-muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i (MSUGT) Tek Düzen Hesap Planı leyi i Aktif Hesaplar Dönen Varlıklar Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal ko ullarda en fazla bir yıl veya i letmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen Varlıklar; hazır de erler menkul kıymetler, ticari alacaklar, di er kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile di er dönen varlıklar eklinde bölümlenir. 10. HAZIR DE ERLER Bu grup, nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildi i zaman de er kaybına u ramadan paraya çevirme imkânı bulunan varlıkları (Menkul kıymetler hariç) kapsar. Bu grup a a ıdaki hesaplardan olu ur KASA Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. kar ılı ının izlenmesi için kullanılır. 29 TÜRMOB, Dönem Sonu lemleri, Ankara: TÜRMOB Yayınları 146, 2000, Yusuf KELE, Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar, s

13 Tahsil olunan para tutarları borç, ödemeler ve bankaya yatırılan para tutarları alacak kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya sıfır olur. Hiçbir ekilde alacak bakiyesi vermez ALINAN ÇEKLER Bu hesap gerçek ve tüzel ki iler tarafından i letmeye verilmi olup, henüz tahsil için bankaya verilmemi veya ciro edilmemi olan çeklerin izlenmesini sa lar. Alınan çeklerin yazılı de erleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildi inde alacak kaydedilir BANKALAR Bu hesap, i letmece yurt içi ve yurt dı ı banka ve benzeri finans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan de erler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü ki ilerce tahsil edildi i anla ılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER (-) letmenin üçüncü ki ilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapaca ı ödemeler bu hesapta izlenir. Ki ilere çek ve ödeme emri verildi inde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildi i anla ıldı ında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir D ER HAZIR DE ERLER Nitelikleri itibarıyla hazır de er sayılan pullar, vadesi gelmi kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) de- erleri kapsar. 13

14 Bu de erler elde edildi inde hesabın borcuna, elden çıkarıldı ında da hesabın alaca ına kaydedilir MENKUL KIYMETLER Bu grup, faiz geliri veya kâr payı sa lamak veya fiyat de i melerinden yararlanarak kârlar elde etmek amacı ile geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, finansman bonosu, yatırım fonu katılma belgesi, kâr-zarar ortaklı ı belgesi, gelir ortaklı ı senedi gibi, menkul kıymetler ile bunlara ait de er azalma kar ılıklarının izlenmesi amacıyla kullanılır. Bu grup a a ıdaki hesaplardan olu ur H SSE SENETLER Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI Özel sektörün çıkartmı bulundu u tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir KAMU KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI Kamu tarafından çıkartılmı bulunan tahvil, senet ve bonolar bu hesapta izlenir D ER MENKUL KIYMETLER Hisse senetleri, kamu ve özel sektör tarafından çıkarılmı bulunan tahvil, bono ve senetlerin dı ındaki di er menkul kıymetlerin takip edildi i hesaptır. Menkul Kıymetler Hesaplarının Menkul kıymetler edinildi inde alı bedeli üzerinden yukarıdaki hesaplara borç, elden çıkartıldı ında ise, aynı bedel ile alacak kaydedilir. Menkul kıymetlerin satın alma giderleri "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gider Ve Zararlar" grubundaki ilgili gider hesabında izlenir. Menkul 14

15 kıymetlerin satı ından do an zararlar "Di er Faaliyetlerden Ola an Gider ve Zararlar" grubundaki ilgili hesapta; kârlar ise "64. Di er Faaliyetlerden Ola an Gelir ve Kârlar" grubundaki ilgili hesapta izlenir MENKUL KIYMETLER DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILIGI (-) Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa de erlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak de er azalması oldu u tespit edildi inde ortaya çıkacak zararların kar ılanması amacı ile ayrılması gereken kar ılıkların izlendi i hesaptır. De er azalı ları için azalı ın tamamını kar ılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654. Kar ılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Kendisine kar- ılık ayrılmı olan menkul kıymet elden çıkarıldı ında veya de er dü üklü ünün gerçekle memesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, kar ılık tutarı "644. Konusu Kalmayan Kar ılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır. 12. T CAR ALACAKLAR Bir yıl içinde paraya dönü mesi öngörülen ve i letmenin ticari ili kisi nedeniyle ortaya çıkan senetli ve senetsiz alacaklar bu hesap grubunda gösterilir. Ticari ili kilerden dolayı ana kurulu, i tirak ve ba lı ortaklıklardan olan alacaklar varsa, bu grupda ki ilgili hesapların ayrıntılarında açıkça gösterilir. Bu grupta a a ıdaki hesaplar yer alır ALICILAR Bu hesap, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet satı larından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlenmesi için kullanılır. Senetsiz alaca ın do ması ile bu hesaba borç, tahsil edilmesi halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar dahil) alacak kaydedilir ALACAK SENETLER Bu hesap, i letmenin faaliyet konusunu olu turan mal ve hizmet satı larından kaynaklanan senede ba lanmı alacaklarını kapsar. Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir ALACAK SENETLER REESKONTU (-) 15

16 Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf de eri ile de erlenmesini sa lamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır. Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gider ve Zararlar" grubundaki "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. zleyen dönemde bu hesap "65. Di er Faaliyetlerden Ola an Gelir ve Kârlar" grubundaki "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır Kazanılmamı Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Bu hesap finansal kiralamanın yapıldı ı tarihte kiralama i lemlerinden do an alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü de eri arasındaki farkı gösteren henüz kazanılmamı finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendi i hesaptır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ili kin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR letmece üçüncü ki ilere kar ı bir i in yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözle menin ya da di er i lemlerin kar ılı ı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteli indeki de erlerin izlendi i hesaptır. Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alınanlar veya hesaba sayılanlar alaca ına kaydedilir ÜPHEL T CAR ALACAKLAR Ödeme süresi geçmi bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmı veya protesto edilmi, yazı ile birden fazla istenmi ya da dava veya icra safhasına aktarılmı senetli ve senetsiz alacakları kapsar. Tahsili üpheli hale gelmi olan alacaklar ilgili hesapların alaca ı kar- ılı ında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alaca ın tahsili veya tahsil edilemeyece inin kesinle mesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir ÜPHEL T CAR ALACAKLAR KAR ILI I (-) 16

17 "128. üpheli Ticari Alacaklar" için ayrılacak kar ılıklarla, perakende satı yöntemi kullanarak bilanço gününden önceki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacakların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satı lara oranlarının ortalamasının de erleme dönemindeki vadeli satı lara uygulanması suretiyle bulunacak üpheli alacaklar için ayrılan kar ılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda kar ılık teminatı a an kısım için ayrılır. Bu hesap amaca uygun olarak bölümlenebilir. Hesaplanan kar ılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Kar ılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. üpheli alaca ın tahsiline ba lı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekle memesi halinde, gerçekle meyen kısım "644. Konusu Kalmayan Kar ılıklar Hesabı" alaca ına devredilerek bu hesaba borç kaydedilir. üpheli alaca ın tahsilinin imkansız oldu u kesinle ti i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekle en zararın ayrılan kar ılıklardan fazla olması halinde, ayrılan kar- ılık kadar bu hesaba borç, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabına borç, tahsil edilemeyen tutar, ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur. Perakende satı yönteminin uygulanması sonucunda bulunan, dönemin kar ılık tutarının o tarihteki üpheli alacaklar kar ılı ı tutarından az olması durumunda, aradaki fark "644. Konusu Kalmayan Kar ılıklar Hesabı"na aktarılmak üzere bu hesaba borç yazılır. Daha önce alacaklardan dü ülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu oldu u takdirde, olu larına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârlar" hesabına alınır. 13. D ER ALACAKLAR Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmi ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi dü ünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait üpheli alacak ve üpheli alacak kar ılı ının izlenmesini sa lar. Bu grup a a ıdaki hesaplardan olu ur ORTAKLARDAN ALACAKLAR letmenin esas faaliyet konusu dı ındaki i lemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundu u tutarların izlendi i hesaptır. Alaca ın do ması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir. 17

18 132. T RAKLERDEN ALACAKLAR letmenin esas faaliyet konusu dı ındaki i lemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) i tiraklerinden olan alacaklarını kapsar. Bu hesaba; alaca ın do ması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir BA LI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR letmenin esas faaliyet konusu dı ındaki i lemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ba lı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir. Bu hesaba; alaca ın do ması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir PERSONELDEN ALACAKLAR letmeye dahil personel ve i çinin i letmeye olan çe itli borçlarını kapsar. Bu hesaba, alaca ın do ması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir D ER ÇE TL ALACAKLAR Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendi i hesaptır. letme lehine do an alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir D ER ALACAK SENETLER REESKONTU (-) Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf de- eri ile de erlenmesini sa lamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir. 18

19 Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabı"na gider yazılır. zleyen dönemde bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesabı"na aktarılarak kapatılır ÜPHEL D ER ALACAKLAR Ödeme süresi geçmi bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmı veya protesto edilmi, yazı ile birden fazla istenmi ya da dava veya icra safhasına aktarılmı senetli ve senetsiz di er alacakları kapsar. Tahsili üpheli hale gelen di er alacaklar ilgili hesapların alaca ı kar ılı ında bu hesaba borç yazılarak, sa lam alacaklardan çıkarılması sa lanır. Alaca ın tahsili veya tahsil edilemeyece inin kesinle mesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir ÜPHEL D ER ALACAKLAR KAR ILI I (-) Senetli ve senetsiz üpheli di er alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmi olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sa lamak üzere ayrılan kar ılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda kar ılık, teminatı a an kısım için kullanılır. Hesaplanan kar ılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Kar ılık Giderleri Hesabı"na borç kaydedilir. üpheli alaca ın tahsiline ba lı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekle memesi halinde; gerçekle meyen kısım "644. Konusu Kalmayan Kar ılıklar Hesabı"na alacak kaydolunarak bu hesaba borç yazılır. üpheli alaca ın tahsilinin imkansız oldu u kesinle ti i takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekle en zararın ayrılan kar ılıklardan fazla olması halinde, ayrılan kar- ılık kadar bu hesaba, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı"na borç yazılır. Tahsil edilemeyen tutar ise ilgili alacak hesabına alacak kaydolunur. Daha önce alacaklardan dü ülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu oldu u takdirde, olu larına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabı"na alınır STOKLAR Bu grup, i letmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindi i, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan veya bir 19

20 yıl içerisinde nakde çevrilebilece i dü ünülen varlıklardan olu ur. Faturası gelmemi stoklar ilgili bulundukları kalemin içinde gösterilir. Bu grupta yer alan hesaplar a a ıdaki gibidir LK MADDE VE MALZEME Üretimde veya di er faaliyetlerde kullanılmak üzere i letmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, i letme malzemesi, ambalaj malzemesi ve di er malzemelerin izlendi i hesaptır. Satın alındıkları ya da üretildikleri maliyet bedelleri ile bu hesabın borcuna, üretime verildi inde, tüketildi inde, satıldı ında veya devredildi inde ise hesabın alaca ına kaydedilir YARI MAMULLER-ÜRET M Henüz tam mamul haline gelmemi ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt i çilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almı üretim a amasındaki mamullerin izlendi i hesaptır. Maliyet dönemi sonunda direkt ilk madde ve malzeme, direkt i çilik ve genel üretim giderleri tutarları kadar bu hesap borçlandırılır. Üretimi tamamlananların maliyet tutarı bu hesabın alaca ı kar ılı ında ilgili stok hesaplarına aktarılır MAMULLER Üretim çalı maları sonunda elde edilen ve satı a hazır hale gelmi bulunan mamullerin izlendi i hesaptır. Bu hesap, üretimi tamamlanan mamullerin ambarlara alınmasıyla borçlandırılır. Satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesi ile alacaklandırılır T CAR MALLAR Herhangi bir de i ikli e tabi tutulmadan satmak amacı ile i letmeye alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemler bu hesapta yer alır. Satın alınan ticari mallar (emtia) maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılması veya herhangi bir nedenle ambardan çekilmesinde ise maliyet bedeli ile alacak kaydedilir

1 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DÖNEN VARLIKLAR SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER Hafta Ders İçeriği GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 5. Hafta Ders İçeriği DÖNEN VARLIKLAR Diğer Dönen Varlıklar (19) PAYZİNER 1 THP de Dönen Varlıklar aşağıdaki gibi bölümlenmiştir. 10. HAZIR DEĞERLER 11. MENKUL KIYMETLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 102 Bankalar 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108 Diğer Hazır Değerler 11 Menkul Kıymetler 110 Hisse Senetleri 111 Özel Kesim Tahvil

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II)

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR (II) GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II 6. Hafta Ders İçeriği DURAN VARLIKLAR (II) Duran Varlıklar Grubu İle İlgili Genel Bilgiler Uzun Vadeli Alacaklar (22, 23) Ticari Alacaklar (22) Diğer Alacaklar (23) PAYZİNER

Detaylı

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 2. DURAN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Duran Varlıklar-Mali Duran Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DURAN VARLIKLAR Duran Varlıklar; Bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ(1) HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR

A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ(1) HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ(1) HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ 1 HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 12. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 13 Kısa Vadeli Diğer Alacaklar - 23 Uzun Vadeli Diğer Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 13 Diğer Alacaklar Grubu Bu

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. tarihinde Ayrıntılı Gelir Tablosu ( tarihindeki Türk Lirası'nın alım gücüne göre düzeltilmi ) (Milyon TL) A- BRÜT SATI LAR 171.484.232 1- Yurtiçi Satı lar 144.218.835 2- Yurtdı ı Satı lar 24.439.181 3-

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün hesap

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE YABANCI KAYNAKLAR- Borç ve Gider Karşılıkları YABANCI KAYNAKLAR- Gelecek Dönem / Dönemlere İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları YABANCI KAYNAKLAR- Diğer Yabancı Kaynaklar Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Alacaklar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Alacaklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ALACAKLAR İşletmenin ticari veya diğer işlemleri sonucu doğan ve vadesi geldiğinde tahsil edilecek

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10. Hafta Ders İçeriği Ticari Borçlar Hesap Grubu (32) Diğer Borçlar Hesap Grubu (33) Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER 1 KAYNAK HESAPLARI

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Page 1 of 14 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Türk

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Ticari Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Ticari Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TİCARİ BORÇLAR İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi

Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Muhasebe Öğretim Materyali Hazırlama Projesi Proje Sorumlusu ve Yürütücüsü: Proje Ekibi: Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM Arş.Gör.Vedat DEMİRKOL Arş.Gör.Zafer AY Arş.Gör.Zekeriya Oğuz

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1- İLGİLİ MEVZUAT Kdv uygulama genel tebliği Iv. Kdv iadesinde ortak hususlar d. Diğer hususlar 8. Kayıt Düzeni 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre,

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II SABİT SERMAYE 13. Hafta Ders İçeriği Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Öğr. Gör. Pınar DOĞANAY PAYZİNER 1 3 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR İşletmelerin üçüncü

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL)

AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 AYRINTILI GEL R TABLOLARI (Milyon TL) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 A. Brüt Satı lar 31.833.637 19.540.382 1. Yurtiçi

Detaylı