VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)"

Transkript

1 VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: )

2 Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: ) R.G. Tarihi : /10/ 2006 R.G. Sayısı : Giriş (1) Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 49 geçici 3 üncü maddeleri gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe raporlama standartları, çerçe hesap planı, düzenlenecek raporların şekil, süre türleri, muhasebe işlemlerinde ortak uygulama esasları ile kapsama dahil kamu idarelerinin hesaplarında konsolidasyona imkan recek hususları içeren Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kurulu nun 03/05/2005 tarihli 2005/8844 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 08/06/2005 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (2) Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değişik 49 uncu maddesinin son fıkrasında; "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almaktadır. (3) Bu çerçede, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenen çerçe hesap planına muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan genel yönetim kapsamındaki idareler detaylı hesap planlarına ilişkin esas usuller aşağıda açıklanmış, kapsama dahil idarelerin hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla "Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu" oluşturulmuştur. (Ek: 1) 2- Tebliğin kapsamı amacı (1) Bu Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarının hazırlanmasında uyacakları esas usuller ile kullanacakları ortak yardımcı hesapları kapsamaktadır. (2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe raporlama standartlarına göre çerçe hesap planında yer alan hesaplara kaydedilip, söz konusu Yönetmelik eki mali rapor tabloların düzenlenmesi bu rapor tablolar esas alınarak ilgili idareler bazında konsolide rilerden genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanması gerekmektedir. Bu nedenle, genel yönetim için hesaplar düzeyinde standardın sağlandığı çerçe hesap planında olduğu gibi, gerekli ilgili hesaplarda konsolide mali rapor, tablo istatistiklerin üretilmesine imkan recek detayda ortak yardımcı hesaplar oluşturulmuştur. 3- Detaylı hesap planı sınıflandırması (1) Detaylı hesap planları aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılacaktır: Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) 1

3 Muhasebat Genel Müdürlüğü X Ana Hesap Grubu XX Hesap Grubu XXX Hesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX 1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX 2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX 3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX 4 üncü Düzey Yardımcı Hesap a) Çerçe hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları hesapların tamamından oluşmaktadır. b) Hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları hesaplardan oluşur. c) Detaylı hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. ç) Kamu idaresi hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan çerçe hesap planından kamu idarelerinin ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip kamu idaresi hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. d) Kamu idaresi detaylı hesap planı; kamu idaresi hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile kamu idarelerince ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur. 4- Ortak yardımcı hesaplar kayıt önceliği (1) Ortak yardımcı hesaplara, kapsama dahil kamu idarelerince hazırlanacak detaylı hesap planlarında yer rilmesi en az bu detayda kayıt raporlama yapılması zorunludur. (2) Kurumlar rgisi mükellefi olan kamu idareleri, rgi kanunları gereği kullandıkları hesap planlarında yer alan ilgili hesapların detayında Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesapları açacaklardır. (3) Bütçe hesaplarında, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır. Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak idare bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır. (4) Faaliyet hesaplarında, yansıtmada uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla bütçe hesaplarında yer alan ekonomik kodlarla paralellik sağlanacaktır. Ayrıca, faaliyet hesapları ile bağlantılı bilanço hesaplarından "12-Faaliyet Alacakları" hesap grubunda yer alan hesaplarda olduğu gibi dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar ana hesap gruplarındaki aynı nitelikte olan hesapların detaylandırılmasında da ortak yardımcı hesaplar esas alınacaktır. Böylece, bilanço faaliyet hesaplarının detaylarında paralellik sağlanacaktır. (5) İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli 2 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: )

4 Muhasebat Genel Müdürlüğü ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir. (6) Ekli "Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu"nun yedi numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel finansman kodları da kullanılacaktır. 5- Kurumsal ihtiyaçlara göre açılabilecek yardımcı hesaplar uygun görüş alınması (1) Kamu idareleri muhasebe düzenlemeleri çerçesinde oluşturdukları hesap planında yer alan ilgili hesapların detaylarında; bu Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesaplar ile bütçe gelirleri bütçe giderleri hesaplarında kurum bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya yer rmek kaydıyla, kurumsal ihtiyaçlarına göre detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak detaylı hesap planlarına istedikleri düzeyde yardımcı hesapları açabileceklerdir. (2) Kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurmak suretiyle hazırlayacakları detaylı hesap planlarını Bakanlığımıza uygun görüşe göndereceklerdir. 6- Kaldırılan düzenlemeler 1/0/2005 tarihli 2588 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 24 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. - Yürürlük (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ olunur. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) 3

5 DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Yard mc 1 Yard mc 2 Yard mc 3 Yard mc 4 ANA HESAP GRUBU, HESAP GRUBU, HESAP YARDIMCI HESAPLARIN ADI Dipnot AÇIKLAMALAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DE ERLER 100 KASA HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI BANKA HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( - ) 104 PROJE ÖZEL HESABI Di Finansman Kayna ndan Sa lanan Krediler AB Uluslararas Kurulu lardan Proje Kar l Al nan Hibeler 105 DÖV Z HESABI DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( - ) ELÇ L K VE KONSOLOSLUK NEZD NDEK PARALAR HESABI 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 110 H SSE SENETLER HESABI ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI Bu hesaba, kanuni dola m niteli ine sahip ulusal paralar n al nmas, rilmesi saklanmas na ili kin i lemler Muhasebe birimine döviz cinsinden intikal eden tutarlar, bu hesapla ili kilendirilmez. Yap lan her türlü tahsilat kar l nda muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka kat l m bankas çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri taraf ndan muhasebe birimine teslim edilen ayn nitelikteki çekler Bankaya yat r lan paralar bankaya takas için rilen çeklerden takas i lemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek gönderme emirlerinden, bankaca ödendi i ya gönderildi i bildirilen çek gönderme emri tutarlar Muhasebe birimlerinin, hesaplar n n bulundu u 1 bankalardan çek ya gönderme emri düzenlemek suretiyle yapt racaklar ödeme gönderme emri tutarlar D finansman kayna ndan d proje kredisi proje kar l hibe olarak kamu idareleri ad na T.C. Merkez Bankas ya uygun görülen di er bankalar nezdindeki özel hesaplara aktar lan paralar bunlardan kesin ya ön ödeme eklinde yap lan kullan mlar ile nakden geri al nan tutarlar hesap bakiyesinin de erlemesi sonucunda ortaya ç kan kur fark tutarlar D finansman kayna ndan proje kredisi olarak T.C. Merkez Bankas ya uygun görülen bankalarda idare ya kurum ad na aç lm özel hesaplara aktar lan tutarlar bu yard mc hesaba tarih 2566 say l Resmi Gazetede yay mlanan "Avrupa Birli i Uluslararas Kurulu lar n Kaynaklar ndan Kamu darelerine Proje Kar l Aktar lan Hibe Tutarlar n n Harcanmas Muhasebele tirilmesine li kin Esas Usuller" gere ince, Avrupa Birli i di er uluslararas kurulu lardan proje kar l hibe olarak al nan tutarlar bu yard mc hesaba Tahsil edilen ya her ne ekilde olursa olsun banka hesaplar na intikal eden konrtibl döviz tutarlar ile bunlardan yap lan ödeme, iade gönderme tutarlar Bankalardaki döviz hesaplar ndan, döviz cinsinden 1 yap lacak ödeme göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri tutarlar ile bunlardan bankaca ödendi i ya gönderildi i bildirilen tutarlar 4 Haz r de erler hesap grubundaki hesaplar n hiçbirinin kapsam na girmeyen di er haz r de erler bu hesaba Banka kredi kartlar yla yap lan tahsilat tutarlar ile yap lan 1 tahsilatlara ili kin olarak mahsup iade edilen tutarlar 1 Gelirinden ya fiyat fark ndan yararlanmak bu amac n gerçekle mesi ya nakde gereksinim duyulmas halinde satmak üzere k sa süre için edinilen hisse senetleri bu hesaba Kamu idarelerinin sahip oldu u tahvil, senet bonolardan özel sektör taraf ndan ç kar lm bulunanlar bu hesaba 4

6 112 KAMU KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI D ER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 1 12 FAAL YET ALACAKLARI 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 1 Di er kamu idarelerince ç kar lan tahvil, senet bonolardan muhasebe birimine intikal ettirilenler bu hesaba Her ne ekilde olursa olsun, muhasebe birimlerine intikal eden alt n, gümü, p rlanta vb. k ymetli madenler ile antika niteli indeki e ya, para, pul gibi menkul varl klar konrtibl olmayan yabanc paralar bu hesaba Kamu idarelerine ait olup, bu grupta yer alan yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen di er menkul k ymet varl klar bu hesaba 2 Kamu idarelerinin tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar bu hesaba kaydedilerek izlenir Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Al nan Ba Yard mlar ile Özel Gelirlerden 5 Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar 5 Kamu idareleri, tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar ndan 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI 2 takibe al nan tutarlar bu hesaba kaydederek izleyeceklerdir Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI 1 12 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI Sermaye Gelirlerinden Alacaklar Di er Faaliyet Gelirlerinde Alacaklar 2 Kamu idareleri, tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar ndan içinde bulunulan faaliyet dönemini a mayacak ekilde tecil tehir edilenleri bu hesaba kaydederek izleyeceklerdir. Bir i in yap lmas n n üstlenilmesi ya bir sözle menin ya da di er i lemlerin kar l olarak rilen depozito teminat niteli indeki nakit de erler Faaliyet alacaklar hesap grubunda tan mlanm di er hesaplar n kapsam na girmeyen di er faaliyet alacaklar bu hesaba Mal hizmet sat faaliyetleri sonucu ortaya ç kan ödeme süresi geçmi, bu nedenle vadesi bir kaç defa 128 SÜPHEL ALACAKLAR HESABI 1 uzat lm ya protesto edilmi, yaz ile birden fazla istenmi ya da dava ya icra safhas na aktar lm senetli senetsiz alacaklar bu hesaba 129 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I HESABI ( - ) 1 üpheli alacaklar için ayr lan kar l k tutarlar 13 KURUM ALACAKLARI 5

7 DI BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI PARA P YASASI NAK T LEMLER ALACAKLARI HESABI Ulusal Para Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar 1 Kamu idarelerince d finansman kayna ndan sa lanan vadesi faaliyet dönemiyle s n rl d finansman imkanlar n n, ikraz anla malar ile di er idare kurulu lara kulland r lmas ndan do an alacaklar K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli borç rmelerden do an alacaklara 2 ili kin anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar ile bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli ulusal para cinsinden borç rmelerden do an alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar bu yard mc hesaba Döviz Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar 132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI Genel Bütçeden Alacaklar Yüksekö retim Kurulu, Ünirsiteler Yüksek Teknoloji Enstitülerinden Alacaklar Yüksek Ö retim Kurulu Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi stanbul Ünirsitesi stanbul Teknik Ünirsitesi Ankara Ünirsitesi Karadeniz Teknik Ünirsitesi Ege Ünirsitesi Atatürk Ünirsitesi Orta Do u Teknik Ünirsitesi Hacettepe Ünirsitesi Bo aziçi Ünirsitesi Dicle Ünirsitesi Çukurova Ünirsitesi Anadolu Ünirsitesi Cumhuriyet Ünirsitesi nönü Ünirsitesi F rat Ünirsitesi Ondokuz May s Ünirsitesi Selçuk Ünirsitesi Uluda Ünirsitesi Erciyes Ünirsitesi Akdeniz Ünirsitesi Dokuz Eylül Ünirsitesi Gazi Ünirsitesi Marmara Ünirsitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünirsitesi Trakya Ünirsitesi Y ld z Teknik Ünirsitesi Yüzüncüy l Ünirsitesi Gaziantep Ünirsitesi Abant zzet Baysal Ünirsitesi Adnan Menderes Ünirsitesi K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli döviz cinsinden borç rmelerden do an alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar bu yard mc hesaba Nakit olarak yurt içi ya yurt d na k sa vadeli olarak rilen borçlardan do an alacaklar ile uzun vadeli olarak 2 rilenlerden k sa vadeli hale gelen alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar ile bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Genel bütçeye rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 6

8 Afyon Kocatepe Ünirsitesi Bal kesir Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Dumlup nar Ünirsitesi Gaziosmanpa a Ünirsitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Harran Ünirsitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kafkas Ünirsitesi Kahramanmara Sütçü mam Ünirsitesi K r kkale Ünirsitesi Kocaeli Ünirsitesi Mersin Ünirsitesi Mu la Ünirsitesi Mustafa Kemal Ünirsitesi Ni de Ünirsitesi Pamukkale Ünirsitesi Sakarya Ünirsitesi Süleyman Demirel Ünirsitesi Zonguldak Karaelmas Ünirsitesi Eski ehir Osmangazi Ünirsitesi Galatasaray Ünirsitesi Ahi Evran Ünirsitesi Kastamonu Ünirsitesi Düzce Ünirsitesi Mehmet Akif Ersoy Ünirsitesi U ak Ünirsitesi Rize Ünirsitesi Nam k Kemal Ünirsitesi Erzincan Ünirsitesi Aksaray Ünirsitesi Giresun Ünirsitesi Hitit Ünirsitesi Bozok Ünirsitesi Ad yaman Ünirsitesi Ordu Ünirsitesi Amasya Ünirsitesi Özel Bütçeli Di er darelerden Alacaklar Savunma Sanayi Müste arl Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Ba kanl Türkiye Orta Do u Amme daresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel Teknik Ara t rma Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Ba kanl Türkiye Adalet Akademisi Ba kanl Yüksek Ö renim Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü Devlet Opera Balesi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü Vak flar Genel Müdürlü ü Hudut Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ünden Alacaklar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü Türk Akreditasyon Kurumu Türk Standartlar Enstitüsü Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerinin d nda kalan özel bütçe kapsam ndaki di er idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara

9 Milli Prodüktivite Merkezi Türk Patent Enstitüsü Ulusal Bor Ara t rma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme Destekleme daresi Ba kanl hracat Geli tirme Etüt Merkezi Türk birli i Kalk nma daresi Ba kanl Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl GAP Bölge Kalk nma daresi Ba kanl Özelle tirme daresi Ba kanl Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumu Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Radyo Televizyon Üst Kurulu Telekomünikasyon Kurumu Sermaye Piyasas Kurulu Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumu Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Kamu hale Kurumu Rekabet Kurumu Tütün, Tütün Mamulleri Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Sosyal Günlik Kurumlar ndan Alacaklar Türkiye Kurumu Genel Müdürlü ü Sosyal Günlik Kurumu Di er Sosyal Günlik Kurumlar Mahalli darelerden Alacaklar l Özel dareleri Büyük ehir Belediyeleri Di er Belediyeler Mahalli dare Birlikleri Belediyeye Ba l Kurulu irketler Mali Kurumlardan Alacaklar Ziraat Bankas Halk Bankas Kalk nma Bankas Eximbank Di er Mali Kurumlar Kamu Te ebbüsleri Döner Sermayelerden Do an Alacaklar Gemi Sanayii T.C. Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü Toprak Mahsulleri Ofisi Tekel Genel Müdürlü ü Çay-Kur TEDA ÜA E A TETA TTK Üretici Birlikleri Tar m Kredi Kooperatifleri Düzenleyici denetleyici kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Sosyal günlik kurumlar na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mahalli idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mali kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Kamu te ebbüslerine döner sermayelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 8

10 T FA Sümer Hal A MKE SEKA Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Et Bal k Kurumu Darphane Damga Matbaas Genel Müdürlü ü Döner Sermaye letmesi Di er Döner Sermaye letmeleri Di er Kamu Te ebbüsleri Özel Sektör irketlerinden Alacaklar Vak f Ünirsitelerinden Alacaklar Di er Vak flardan Alacaklar Bütçe D Fonlardan Alacaklar Oda Borsalardan Alacaklar Hane Halk na Verilen Borçlardan Alacaklar Yurtd na Verilen Borçlardan Alacaklar KKTC Azerbaycan Di er Kurumca Verilen Borçlardan Di er Alacaklar 13 TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI D Borcun kraz ndan Do an Takipli Alacaklar Para Piyasas Nakit lemlerinden Takipli Alacaklar Ulusal Para Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Takipli Alacaklar Döviz Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Takipli Alacaklar Özel sektör irketlerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Vak f ünirsitelerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Di er vak flara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Bütçe d fonlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Oda borsalara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Hane halk na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yurt d na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Bu hesab n yukar da tan mlanan yard mc hesaplar kapsam na girmeyen rilen di er borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Hesap grubu içerisinde tan mlanan para piyasas nakit i lemleri alacaklar hesab, kurumca rilen borçlardan alacaklar hesab di er kurum alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu alacaklara ili kin olarak hesaplanan faiz alacaklar ndan anaparaya ila edilmemi olanlardan takibe al nanlar bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerince d finansman kayna ndan sa lanan vadesi faaliyet dönemiyle s n rl d finansman imkanlar n n, ikraz anla malar ile di er idare kurulu lara kulland r lmas ndan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla ulusal para cinsinden borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla döviz cinsinden borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba 9

11 13 03 Kurumca Verilen Borçlardan Takipli Alacaklar Genel Bütçeden Alacaklar Yüksekö retim Kurulu, Ünirsiteler Yüksek Teknoloji Enstitülerinden Alacaklar Yüksek Ö retim Kurulu Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi stanbul Ünirsitesi stanbul Teknik Ünirsitesi Ankara Ünirsitesi Karadeniz Teknik Ünirsitesi Ege Ünirsitesi Atatürk Ünirsitesi Orta Do u Teknik Ünirsitesi Hacettepe Ünirsitesi Bo aziçi Ünirsitesi Dicle Ünirsitesi Çukurova Ünirsitesi Anadolu Ünirsitesi Cumhuriyet Ünirsitesi nönü Ünirsitesi F rat Ünirsitesi Ondokuz May s Ünirsitesi Selçuk Ünirsitesi Uluda Ünirsitesi Erciyes Ünirsitesi Akdeniz Ünirsitesi Dokuz Eylül Ünirsitesi Gazi Ünirsitesi Marmara Ünirsitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünirsitesi Trakya Ünirsitesi Y ld z Teknik Ünirsitesi Yüzüncüy l Ünirsitesi Gaziantep Ünirsitesi Abant zzet Baysal Ünirsitesi Adnan Menderes Ünirsitesi Afyon Kocatepe Ünirsitesi Bal kesir Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Dumlup nar Ünirsitesi Gaziosmanpa a Ünirsitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Harran Ünirsitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kafkas Ünirsitesi Kahramanmara Sütçü mam Ünirsitesi K r kkale Ünirsitesi Kocaeli Ünirsitesi Mersin Ünirsitesi Mu la Ünirsitesi Mustafa Kemal Ünirsitesi Nakit olarak yurt içi ya yurt d na k sa vadeli olarak rilen borçlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Genel bütçeye rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu yard mc hesab n alt ndaki yard mc hesaplara 10

12 Ni de Ünirsitesi Pamukkale Ünirsitesi Sakarya Ünirsitesi Süleyman Demirel Ünirsitesi Zonguldak Karaelmas Ünirsitesi Eski ehir Osmangazi Ünirsitesi Galatasaray Ünirsitesi Ahi Evran Ünirsitesi Kastamonu Ünirsitesi Düzce Ünirsitesi Mehmet Akif Ersoy Ünirsitesi U ak Ünirsitesi Rize Ünirsitesi Nam k Kemal Ünirsitesi Erzincan Ünirsitesi Aksaray Ünirsitesi Giresun Ünirsitesi Hitit Ünirsitesi Bozok Ünirsitesi Ad yaman Ünirsitesi Ordu Ünirsitesi Amasya Ünirsitesi Özel Bütçeli Di er darelerden Alacaklar Savunma Sanayi Müste arl Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Ba kanl Türkiye Orta Do u Amme daresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel Teknik Ara t rma Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Ba kanl Türkiye Adalet Akademisi Ba kanl Yüksek Ö renim Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü Devlet Opera Balesi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü Vak flar Genel Müdürlü ü Hudut Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ünden Alacaklar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü Türk Akreditasyon Kurumu Türk Standartlar Enstitüsü Milli Prodüktivite Merkezi Türk Patent Enstitüsü Ulusal Bor Ara t rma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme Destekleme daresi Ba kanl hracat Geli tirme Etüt Merkezi Türk birli i Kalk nma daresi Ba kanl Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl GAP Bölge Kalk nma daresi Ba kanl Özelle tirme daresi Ba kanl Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumu Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitüleri d nda kalan özel bütçe kapsam ndaki di er idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Düzenleyici denetleyici kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 11

13 Radyo Televizyon Üst Kurulundan Alacaklar Telekomünikasyon Kurumundan Alacaklar Sermaye Piyasas Kurulundan Alacaklar Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumundan Alacaklar Enerji Piyasas Düzenleme Kurulundan Alacaklar Kamu hale Kurumundan Alacaklar Rekabet Kurumundan Alacaklar Tütün, Tütün Mamulleri Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Sosyal Günlik Kurumlar na Verilen Borçlardan Alacaklar Türkiye Kurumu Genel Müdürlü ü Sosyal Günlik Kurumu Di er Sosyal Günlik Kurumlar Mahalli darelere Verilen Borçlardan Alacaklar l Özel dareleri Büyük ehir Belediyeleri Di er Belediyeler Mahalli dare Birlikleri Belediyeye Ba l Kurulu irketler Mali Kurumlara Verilen Borçlardan Alacaklar Ziraat Bankas Halk Bankas Kalk nma Bankas Eximbank Di er Mali Kurumlar Kamu Te ebbüslerine Verilen Borçlardan Do an Alacaklar Gemi Sanayii T.C. Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü Toprak Mahsulleri Ofisi Tekel Genel Müdürlü ü Çay-Kur TEDA ÜA E A TETA TTK Üretici Birlikleri Tar m Kredi Kooperatifleri T FA Sümer Hal A MKE SEKA Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Et Bal k Kurumu Darphane Damga Matbaas Genel Müdürlü ü Döner Sermaye letmesi Di er Döner Sermaye letmeleri Di er Kamu Te ebbüsleri Özel Sektör irketlerinden Alacaklar Sosyal günlik kurumlar na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mahalli idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mali kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Kamu te ebbüslerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Özel sektör irketlerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba 12

14 Vak f Ünirsitelerinden Alacaklar Di er Vak flardan Alacaklar Bütçe D Fonlardan Alacaklar Oda Borsalardan Alacaklar Hane Halk na Verilen Borçlardan Alacaklar Yurtd na Verilen Borçlardan Alacaklar KKTC Azerbaycan Di er Kurumca Verilen Borçlardan Di er Takipli Alacaklar 138 TAK PTEK KURUM ALACAKLARI KAR ILI I HESABI ( - ) 139 D ER KURUM ALACAKLARI HESABI 1 1 Vak f ünirsitelerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Di er vak flara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Bütçe d fonlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Oda borsalara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Hane halk na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yurt d na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Bu hesab n yukar da tan mlanan yard mc hesaplar kapsam na girmeyen rilen di er borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmemi faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Takipteki kurum alacaklar hesab nda izlenen alacaklardan tahsili üpheli hale gelenler için ayr lan kar l klar bu hesaba Kurum alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplardan niteli ine göre ilgili hesaplara kaydedilemeyen di er alacak tutarlar 14 D ER ALACAKLAR Faaliyet alacaklar kurum alacaklar hesap gruplar ndaki hesaplara kaydedilemeyen alacak tutarlar bu hesaba 140 K LERDEN ALACAKLAR HESABI 2 Bu hesaba kay t yap l rken yard mc hesap kodlar ile birlikte bütçe s n fland rmas nda yer alan kurumsal kodlar da kullan l r Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Alacaklar Alaca n Asl Alaca n Faizi Di er Alacaklar Alaca n Asl Alaca n Faizi 15 STOKLAR 150 LK MADDE VE MALZEME HESABI K rtasiye Malzemeleri Yaz Malzemeleri Ka t, Karton Mukavva Mamülleri Dosya Klasörler Bilgisayar Yaz c Sarf Malzemeleri Yap t r c Bantlar Ölçüm, Çizim Gereçleri Ka t Tutturucular Küçük K rtasiye Gereçleri Di er K rtasiye Malzemeleri Temizlik Malzemeleri 2, 6 Faaliyet dönemi içinde üretimde ya di er faaliyetlerde kullan lmak üzere edinilen tüketim malzemesi ile hammadde, yard mc madde, ambalaj malzemesi di er malzemeler bu hesaba kaydedilerek izlenir. 13

15 Toz Deterjanlar S v Deterjanlar Alkollü-Asitli Temizleyiciler Sabun Temizlik Gereçleri Di er Temizlik Malzemeleri Yiyecekler Bakliyat Ya lar Sebze Meyler Un Unlu G dalar Baharat Tatland r c lar Süt Ürünleri Etler Et Ürünleri Di er Yiyecek çecekler Alkolsüz çecekler Alkollü çecekler Yemler Büyükba Hayvan Yemleri Küçükba Hayvan Yemleri Ku lar Kümes Hayvan Yemleri Suda Ya ayan Hayvan Yemleri Laboratuvar Hayvan Yemleri Di er Hayvan Yemleri Giyecek, Mefru at Tuhafiye Malzemeleri Kuma lar Günlük Giysiler Tören Gösteri Giysileri Spor Giysileri Koruyucu Giysi Malzemeler Ayakkab lar Yatak Tak mlar Örtüler Tuhafiye Mefru at Malzemeleri Di er Giyecek, Mefru at Tuhafiye Malzemeleri laç T bbi Malzemeler laçlar T bbi Sarf Malzemeleri T bbi Kimyasallar T bbi Gazlar Di er laç T bbi Malzemeler Zirai Maddeler Tohum Fideler Zirai Kimyasallar Hayvanc l k Maddeleri Di er Zirai Maddeler Yakacak, Akaryak t Madeni Ya lar Yakacak Akaryak t Sanayi Gazlar Madeni Ya lar Antifriz Kimyevi Maddeler Di er Yakacak, Akaryak t Madeni Ya lar Bak m-onar m Üretim Malzemeleri Tutturucular Kaplay c lar Elektrik-Elektronik Malzemeleri A aç Ürünleri Metaller Küçük El Aletleri Gereçleri Di er Bak m - Onar m Üretim Malzemeleri Yedek Parçalar leti im Tesisat Yedek Parçalar Su Tesisat Yedek Parçalar Makine Yedek Parçalar Cihaz Alet Yedek Parçalar Ta t Yedek Parçalar 14

16 Demirba Yedek Parçalar Bili im Grubu Yedek Parçalar Di er Yedek Parçalar Hayvanlar Küçükba Hayvanlar Büyükba Hayvanlar Ku lar Kümes Hayvanlar Suda Ya ayan Hayvanlar Laboratuvar Hayvanlar Di er K sa Ömürlü Hayvanlar Nakil Vas talar Lastikleri Otomobil Lastikleri Minibüs, Kamyonet Lastikleri Kamyon, Otobüs Lastikleri Traktör Makinesi Lastikleri Di er Nakil Vas talar Lastikleri Günlik Amaçl Tüketim Malzemeleri Mühimmat Tek Kullan ml k Teçhizat Di er Günlik Amaçl Tüketim Malzemeleri Di er lk Madde Malzeme Mutfak Yemekhane E yalar Ar ivlik Olmayan Kütüphane Materyalleri Di er lk Madde Malzeme 151 YARI MAMULLER-ÜRET M HESABI 152 MAMULLER HESABI 153 T CAR MALLAR HESABI 155 ATÖLYELER HESABI 15 D ER STOKLAR HESABI lk Madde Malzemeler Yar Mamuller Ticari Mallar Di erleri ÖN ÖDEMELER STOK DE ER DÜ ÜKLÜ Ü KAR ILI I HESABI ( - ) 160 AVANS VE KRED LER HESABI Mutemet Avanslar Krediler Jandarma Avanslar Gemi Mutemedi Avanslar 1 Henüz tam mamul haline gelmemi ancak ilk madde malzeme ile i çilik genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay alm üretim a amas ndaki mamuller bu hesaba kaydedilerek izlenir. 1 Üretim çal malar sonunda elde edilen sat a haz r hale gelmi bulunan mamuller bu hesaba 1 Herhangi bir de i ikli e tabi tutulmadan satmak amac yla al nan ticari mallar (emtia) benzeri ticari varl klar bu hesaba 1 Bu hesap, üretim yerlerine rilen stoklar n izlenmesi için kullan l r , 5 Yukar da tan mlanan stok hesaplar ndan hiçbirinin kapsam na girmeyen ürün, art k hurda gibi varl klar bu hesaba Yang n, deprem, su basmas gibi do al afetler ile bozulmak, çürümek, k r lmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik geli meler benzeri de i iklikler nedeniyle stoklar n fiziki ekonomik de erlerinde önemli azal lar n ortaya ç kmas ya bunlar n d nda di er nedenlerle stoklar n piyasa fiyatlar nda dü melerin meydana gelmesi dolay s yla, kay plar kar lamak üzere ayr lan kar l klar bu hesaba Mevzuat gere ince bütçedeki ödene ine dayan larak rilen i avans kredileri a a da belirtilen birinci düzey yard mc hesap düzeyinde izlenir. Bütçe giderinin ekonomik s n fland rmas n n i avans kredilerine ili kin birinci ikinci düzey kodlar bu hesab n ikinci üçüncü düzey yard mc hesap kodu olarak düzenlenir. 15

17 Elçilik Konsolosluk Avanslar Madeni Para Bas m Avanslar Di er Avans Kredileri 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI Yurtiçi Geçici Görev Avanslar Yurtd Geçici Görev Avanslar Yurtiçi Sürekli Görev Avanslar Yurtd Sürekli Görev Avanslar Tedavi Avanslar Denetmen Avanslar Nato Giderleri Avanslar Maa, Ücret Ödenek Avanslar Di er Personel Avanslar 162 BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI Emanetlerden Verilen Avans Krediler Pansiyon Mutemedine Verilen Avanslar Gelecek Y l Bütçesine Mahsuben Verilen Jandarma Avanslar Gelecek Y l Bütçesine Mahsuben Verilen Gemi Mutemedi Avanslar Gelecek Y l Bütçesine Mahsuben Verilen Maa Ücret Avanslar Mahalli dareler Fon Paylar Kar l Verilen Avanslar Yat r m Avans D ndaki Müteahhit Avanslar AB Uluslararas Kurulu lardan Proje Kar l Al nan Hibelerden Verilen Avanslar Di er Bütçe D Avanslar 164 AKRED T FLER HESABI Mal Hizmet Al m Giderleri Akreditifleri Sermaye Giderleri Akreditifleri Sermaye Transferleri Akreditifleri 2, Mevzuat gere ince bütçedeki ödene ine dayan larak personele rilen sürekli geçici görev yollu u, denetmen v.b. avanslar bu hesaba Bütçe giderinin ekonomik s n fland rmas n n personel avanslar na ili kin birinci ikinci düzey kodlar bu hesab n ikinci üçüncü düzey yard mc hesap kodu olarak düzenlenir. Bütçeyle ili kilendirilmeyen ya özel kanunlar ndaki hükümler uyar nca rilen bütçe d avans krediler ile mal hizmet al m kar l olmak üzere, maddi duran varl k hesaplar yla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere rilen avanslar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Özel kanunlar ndaki hükümler uyar nca i talep sahiplerince muhasebe birimlerine yat r larak emanetler hesab na al nan paralardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarlar bu yard mc hesaba Milli E itim Bakanl na ba l Okul Pansiyonlar Yönetmeli i hükümlerine göre okul pansiyonlar na ait paralardan rilen avanslar bu yard mc hesaba Ertesi y l bütçesinden kar lanmak üzere rilen jandarma er ayl klar di er istihkaklar bu yard mc hesaba Ertesi y l bütçesinden kar lanmak üzere rilen gemi mutemedi avanslar bu yard mc hesaba Ertesi y l bütçesinden kar lanmak üzere rilen maa ücret avanslar bu yard mc hesaba Mahalli idareler fon paylar kar l rilen avanslar bu yard mc hesaba Mevzuat uyar nca mal hizmet al m kar l olmak üzere, maddi duran varl k hesaplar ile ilgilendirilmeksizin yüklenicilere rilen müteahhit avanslar bu yard mc hesaba tarih 2566 say l Resmi Gazetede yay mlanan "Avrupa Birli i Uluslararas Kurulu lar n Kaynaklar ndan Kamu darelerine Proje Kar l Aktar lan Hibe Tutarlar n n Harcanmas Muhasebele tirilmesine li kin Esas Usuller" gere ince, Avrupa Birli i di er uluslararas kurulu lardan proje kar l hibe olarak al nan tutarlardan rilen avans krediler de bu hesaba Di er bütçe d olarak rilen avanslar bu yard mc hesaba Yabanc ülkelerden yap lacak sat nalmalar için aç lan akreditif tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bütçe giderinin ekonomik s n fland rmas n n birinci ikinci düzey kodlar bu hesab n birinci ikinci düzey yard mc hesap kodu olarak düzenlenir. 16

18 165 MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE KRED LER HESABI Mahsup Dönemine Aktar lan Avans Kredileri Mutemet Avanslar Krediler Jandarma Avanslar Gemi Mutemedi Avanslar Elçilik Konsolosluk Avanslar Madeni Para Bas m Avanslar Di er Avans Kredileri Mahsup Dönemine Aktar lan Personel Avanslar Yurtiçi Geçici Görev Avanslar Yurtd Geçici Görev Avanslar Yurtiçi Sürekli Görev Avanslar Yurtd Sürekli Görev Avanslar Tedavi Avanslar Denetmen Avanslar Nato Giderleri Avanslar Maa, Ücret Ödenek Avanslar Di er Personel Avanslar 166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VER LEN AVANS VE AKRED T FLER HESABI Proje Özel Hesab ndan Verilen Avanslar Proje Özel Hesab ndan Verilen Personel Avanslar 2, 5 2, 5 Bütçedeki ödene ine dayan larak rilen avans kredilerden harcand halde belgeleri muhasebe birimlerine rilemeyenler ya da belgeleri muhasebe birimlerine rildi i halde mali y l sonuna kadar muhasebe birimlerince incelenememesi nedeniyle mahsup edilemeyen tutarlardan mahsup i lemleri gerçekle tirilmek üzere mahsup dönemine aktar lan avans kredi tutarlar bu hesaba Proje özel hesab ndan rilen avanslar açt r lan akreditifler ile bunlardan yap lan mahsup nakden iade edilen tutarlar bu hesaba Avrupa birli i di er uluslararas kurulu lardan proje kar l hibe olarak al nan tutarlardan rilen avans krediler bu hesaba kaydedilmez. Bütçe giderinin ekonomik s n fland rmas n n birinci ikinci düzey kodlar bu hesab n ikinci üçüncü düzey yard mc hesap kodu olarak düzenlenir Proje Özel Hesab ndan Verilen Müteahhit Avanslar Proje Özel Hesab ndan Aç lan Akreditifler 16 DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI AVANS VE AKRED FLER HESABI Do rudan D Proje Kredi Kullan mlar Avanslar Do rudan D Proje Kredi Kullan mlar Personel Avanslar Do rudan D Proje Kredi Kullan mlar Müteahhit Avanslar Do rudan D Proje Kredi Kullan mlar Akreditifleri 18 GELECEK AYLARA A T G DERLER VE GEL R TAHAKKUKLARI 180 GELECEK AYLARA A T G DERLER HESABI GEL R TAHAKKUKLARI HESABI 1 19 D ER DÖNEN VARLIKLAR 2, 5 D finansman kaynaklar ndan sa lanan ayni d krediler kapsam nda mal ya hizmet teslim al nmadan rilen avanslar aç lan akreditifler bu hesaba Bütçe giderinin ekonomik s n fland rmas n n birinci ikinci düzey kodlar bu hesab n ikinci üçüncü düzey yard mc hesap kodu olarak düzenlenir. Y l içinde gelecek aylara ili kin olarak pe in ödenen giderler ile daha önceki y llarda pe in ödenen giderlerden faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuku izleyen faaliyet döneminde yap lacak tutarlar Faaliyet alacaklar, kurum alacaklar di er alacaklar hesap gruplar nda izlenmeyen tahakkuk etmi gelirlerden kaynaklanan faaliyet dönemi sonu itibariyle izleyen faaliyet döneminde tahsil edilecek olan alacaklar 1

19 190 DEVREDEN KATMA DE ER VERG S HESABI ND R LECEK KATMA DE ER VERG S HESABI TEY TS Z DO RUDAN DI PROJE KRED KULLANIMLARI HESABI 19 SAYIM NOKSANLARI HESABI D ER ÇE TL DÖNEN VARLIKLAR HESABI 1 1 Katma de er rgisi mükellefi kamu idarelerince, bir dönemde indirilemeyen izleyen döneme devreden katma de er rgisi bu hesaba kaydedilerek izlenir. Katma de er rgisi mükellefi kamu idarelerince, her türlü mal hizmetin sat n al nmas s ras nda ilgililere ödenen katma de er rgisi tutarlar, mal hizmet teslimlerine ili kin hesaplanan katma de er rgisinden indirilinceye kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idaresince sa lanan d kredilerden, ilgili birimlerce kullan m yap ld halde, henüz teyit edilmemi olan do rudan d proje kredi kullan mlar teyit i lemi yap l ncaya kadar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Yap lan say mlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, al nan çek, menkul k ymet benzeri noksanl klar nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesap grubuna yer alan yukar da say lan hesaplarda izlenemeyen di er çe itli dönen varl klar bu hesaba 2 DURAN VARLIKLAR 21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 21 MENKUL VARLIKLAR HESABI 1 Her ne ekilde olursa olsun kamu idarelerine ait olan alt n, gümü, p rlanta benzeri k ymetli madenler ile antika niteli indeki e ya, para, pul gibi menkul varl klar konrtibl olmayan yabanc paralardan faaliyet dönemini a an bir süreyle elde tutulacak olanlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerine ait olan yukar da tan mlanan 218 D ER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 1 hesaplar n kapsam d ndaki menkul k ymet varl klardan faaliyet dönemini a an bir süreyle elde tutulacak olanlar bu hesaba 22 FAAL YET ALACAKLARI Kamu idarelerinin tahakkuk eden tüm faaliyet 220 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 2 alacaklar ndan, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken alacaklar bu hesaba Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Al nan Ba Yard mlar ile Özel Gelirlerden 5 Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar 5 22 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI Sermaye Gelirlerinden Alacaklar Di er Faaliyet Gelirlerinden Alacaklar 23 KURUM ALACAKLARI 230 DI BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI 2 1 Tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar ndan içinde bulunulan faaliyet dönemini a an bir süreyle tecil tehir edilenler bu hesaba kaydedilerek izlenir. Bu hesap grubunda yer alan yukar daki hesaplar n kapsam na girmeyen di er çe itli faaliyet alacaklar bu hesaba Kamu idarelerince d finansman kayna ndan sa lanan d finansman imkanlar n n ikraz anla malar ile vadesi faaliyet dönemini a an bir süreyle di er idare kurulu lara kulland r lmas ndan do an alacaklar 18

20 232 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI Genel Bütçeden Alacaklar Yüksekö retim Kurulu, Ünirsiteler Yüksek Teknoloji Enstitülerinden Alacaklar Yüksek Ö retim Kurulu Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi stanbul Ünirsitesi stanbul Teknik Ünirsitesi Ankara Ünirsitesi Karadeniz Teknik Ünirsitesi Ege Ünirsitesi Atatürk Ünirsitesi Orta Do u Teknik Ünirsitesi Hacettepe Ünirsitesi Bo aziçi Ünirsitesi Dicle Ünirsitesi Çukurova Ünirsitesi Anadolu Ünirsitesi Cumhuriyet Ünirsitesi nönü Ünirsitesi F rat Ünirsitesi Ondokuz May s Ünirsitesi Selçuk Ünirsitesi Uluda Ünirsitesi Erciyes Ünirsitesi Akdeniz Ünirsitesi Dokuz Eylül Ünirsitesi Gazi Ünirsitesi Marmara Ünirsitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünirsitesi Trakya Ünirsitesi Y ld z Teknik Ünirsitesi Yüzüncüy l Ünirsitesi Gaziantep Ünirsitesi Abant zzet Baysal Ünirsitesi Adnan Menderes Ünirsitesi Afyon Kocatepe Ünirsitesi Bal kesir Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Dumlup nar Ünirsitesi Gaziosmanpa a Ünirsitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Harran Ünirsitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kafkas Ünirsitesi Kahramanmara Sütçü mam Ünirsitesi K r kkale Ünirsitesi Kocaeli Ünirsitesi Mersin Ünirsitesi Mu la Ünirsitesi Mustafa Kemal Ünirsitesi Ni de Ünirsitesi Pamukkale Ünirsitesi Sakarya Ünirsitesi Süleyman Demirel Ünirsitesi Zonguldak Karaelmas Ünirsitesi Nakit olarak yurt içi ya yurt d na uzun vadeli olarak 2 rilen borçlardan do an alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar bu hesaba Genel bütçe kapsam ndaki idarelere rilen uzun vadeli borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerine rilen uzun vadeli borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 19

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.032.674,20 18.533.324,58 0,00 125.179,81 39.122,53 166.754,41 135,14 977,01 32.607.575,13 145.382,96 104.017,36 39. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

YÖNETMELİK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

YÖNETMELİK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) 900.548,34 420.940.775,53 133.143.672,66 1.060.944,23 730.381,91 892.506,07 94.219.628,47 26.219,75 436.818,21 959. MİZAN (Ana Bazında) // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,..,

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2014 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2015 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA)

2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU İCMALİ (I) SAYILI CETVEL - GENEL BÜTÇELİ İDARELER (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) KURUMLAR ALIM FAİZ CARİ TRANSFER GİDERİ TRANSFERİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı. Konu : Soru Önergesi llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 Sayı :B.13.1.DPB.0.65.01/ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Devlet Personel Başkanlığı DPBNo: 447 Ş 5 05-03-2012 20124478 Konu : Soru Önergesi "llîllliliililililllillllllı'ı I / 2012 TÜRKİYE BÜYÜK

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz. DAMGA VERGİSİ KANUNA GÖRE SGK RESMİ DAİRE DEĞİL Resmi Kanun Ad DAMGA VERGİSİ KANUNU Madde No 8 Kapsam Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, (5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendiyle değişen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-2 Dosya : 1112/14 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Balıkçılık Teknolojisi (Yüksekokul)

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 İstanbul, 06.05.2011 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/37 06.05.2011 Tarih ve 27926 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111088 Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.045,56 208.551.734,31 74.785.182,40 5.754.685,58 705.576,13 6.068.743,66 32.760,00 175.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.045,56 208.551.734,31 74.785.182,40 5.754.685,58 705.576,13 6.068.743,66 32.760,00 175. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI KARAR TARİHÎ OTURUM NO KARAR SAYISI 07.04.2016 05. 04 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Mali İzleme Raporu Ocak 2006 Bütçe Sonuçları Ön Değerlendirme. Yönetişim Etütleri Programı

Mali İzleme Raporu Ocak 2006 Bütçe Sonuçları Ön Değerlendirme. Yönetişim Etütleri Programı economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Ocak 2006 Bütçe Sonuçları Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34

EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 22.726.202.675,34 25.757.805.708,14 13,34 İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ EKİM E K O D GELİR TÜRÜ EKİM 4 EKİM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.76..67,34.77.8.78,4 3,34 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 733.33.4,99 84..99,7 9,6 Gelir

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeli inde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net ALINAN ÇEKLER Mükellef (X), ad na tahakkuk ettirilmi olan vergi borcuna kar k 2.000.-TL tutar nda

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç TODAİE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNERGESİ * BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün hesap

Detaylı

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL)

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) Üniversite Adi / Fakülte Adi / Bölüm Adi Üniversite Fakülte Bölüm Akdeniz Ü. / Müh.Fak. / Çevre Müh. 177.000 7.000

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı