VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2006 1)"

Transkript

1 VI-10 GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: )

2 Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SAYI: ) R.G. Tarihi : /10/ 2006 R.G. Sayısı : Giriş (1) Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 49 geçici 3 üncü maddeleri gereğince, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe raporlama standartları, çerçe hesap planı, düzenlenecek raporların şekil, süre türleri, muhasebe işlemlerinde ortak uygulama esasları ile kapsama dahil kamu idarelerinin hesaplarında konsolidasyona imkan recek hususları içeren Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kurulu nun 03/05/2005 tarihli 2005/8844 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 08/06/2005 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (2) Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile değişik 49 uncu maddesinin son fıkrasında; "Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarına ilişkin hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almaktadır. (3) Bu çerçede, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenen çerçe hesap planına muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan genel yönetim kapsamındaki idareler detaylı hesap planlarına ilişkin esas usuller aşağıda açıklanmış, kapsama dahil idarelerin hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla "Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu" oluşturulmuştur. (Ek: 1) 2- Tebliğin kapsamı amacı (1) Bu Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin detaylı hesap planlarının hazırlanmasında uyacakları esas usuller ile kullanacakları ortak yardımcı hesapları kapsamaktadır. (2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerinin, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen muhasebe raporlama standartlarına göre çerçe hesap planında yer alan hesaplara kaydedilip, söz konusu Yönetmelik eki mali rapor tabloların düzenlenmesi bu rapor tablolar esas alınarak ilgili idareler bazında konsolide rilerden genel yönetim sektörü düzeyinde mali rapor, tablo istatistiklerin üretilip, belirlenen sürelerde yayımlanması gerekmektedir. Bu nedenle, genel yönetim için hesaplar düzeyinde standardın sağlandığı çerçe hesap planında olduğu gibi, gerekli ilgili hesaplarda konsolide mali rapor, tablo istatistiklerin üretilmesine imkan recek detayda ortak yardımcı hesaplar oluşturulmuştur. 3- Detaylı hesap planı sınıflandırması (1) Detaylı hesap planları aşağıda gösterildiği gibi sınıflandırılacaktır: Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) 1

3 Muhasebat Genel Müdürlüğü X Ana Hesap Grubu XX Hesap Grubu XXX Hesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX 1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX 2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX 3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX 4 üncü Düzey Yardımcı Hesap a) Çerçe hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları hesapların tamamından oluşmaktadır. b) Hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları hesaplardan oluşur. c) Detaylı hesap planı; ana hesap grupları, hesap grupları hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. ç) Kamu idaresi hesap planı; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan çerçe hesap planından kamu idarelerinin ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip kamu idaresi hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. d) Kamu idaresi detaylı hesap planı; kamu idaresi hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile kamu idarelerince ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur. 4- Ortak yardımcı hesaplar kayıt önceliği (1) Ortak yardımcı hesaplara, kapsama dahil kamu idarelerince hazırlanacak detaylı hesap planlarında yer rilmesi en az bu detayda kayıt raporlama yapılması zorunludur. (2) Kurumlar rgisi mükellefi olan kamu idareleri, rgi kanunları gereği kullandıkları hesap planlarında yer alan ilgili hesapların detayında Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesapları açacaklardır. (3) Bütçe hesaplarında, kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır. Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak idare bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır. (4) Faaliyet hesaplarında, yansıtmada uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla bütçe hesaplarında yer alan ekonomik kodlarla paralellik sağlanacaktır. Ayrıca, faaliyet hesapları ile bağlantılı bilanço hesaplarından "12-Faaliyet Alacakları" hesap grubunda yer alan hesaplarda olduğu gibi dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar ana hesap gruplarındaki aynı nitelikte olan hesapların detaylandırılmasında da ortak yardımcı hesaplar esas alınacaktır. Böylece, bilanço faaliyet hesaplarının detaylarında paralellik sağlanacaktır. (5) İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli 2 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: )

4 Muhasebat Genel Müdürlüğü ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir. (6) Ekli "Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu"nun yedi numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal, fonksiyonel finansman kodları da kullanılacaktır. 5- Kurumsal ihtiyaçlara göre açılabilecek yardımcı hesaplar uygun görüş alınması (1) Kamu idareleri muhasebe düzenlemeleri çerçesinde oluşturdukları hesap planında yer alan ilgili hesapların detaylarında; bu Tebliğ ekinde belirtilen ortak yardımcı hesaplar ile bütçe gelirleri bütçe giderleri hesaplarında kurum bütçelerinde yer alan ekonomik sınıflandırmaya yer rmek kaydıyla, kurumsal ihtiyaçlarına göre detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak detaylı hesap planlarına istedikleri düzeyde yardımcı hesapları açabileceklerdir. (2) Kamu idareleri bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurmak suretiyle hazırlayacakları detaylı hesap planlarını Bakanlığımıza uygun görüşe göndereceklerdir. 6- Kaldırılan düzenlemeler 1/0/2005 tarihli 2588 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 24 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. - Yürürlük (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ olunur. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: ) 3

5 DETAYLI HESAP PLANI ORTAK YARDIMCI HESAPLAR TABLOSU HESAP NO Yard mc 1 Yard mc 2 Yard mc 3 Yard mc 4 ANA HESAP GRUBU, HESAP GRUBU, HESAP YARDIMCI HESAPLARIN ADI Dipnot AÇIKLAMALAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DE ERLER 100 KASA HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI BANKA HESABI VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER HESABI ( - ) 104 PROJE ÖZEL HESABI Di Finansman Kayna ndan Sa lanan Krediler AB Uluslararas Kurulu lardan Proje Kar l Al nan Hibeler 105 DÖV Z HESABI DÖV Z GÖNDERME EM RLER HESABI ( - ) ELÇ L K VE KONSOLOSLUK NEZD NDEK PARALAR HESABI 108 D ER HAZIR DE ERLER HESABI BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 110 H SSE SENETLER HESABI ÖZEL KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI Bu hesaba, kanuni dola m niteli ine sahip ulusal paralar n al nmas, rilmesi saklanmas na ili kin i lemler Muhasebe birimine döviz cinsinden intikal eden tutarlar, bu hesapla ili kilendirilmez. Yap lan her türlü tahsilat kar l nda muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka kat l m bankas çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri taraf ndan muhasebe birimine teslim edilen ayn nitelikteki çekler Bankaya yat r lan paralar bankaya takas için rilen çeklerden takas i lemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek gönderme emirlerinden, bankaca ödendi i ya gönderildi i bildirilen çek gönderme emri tutarlar Muhasebe birimlerinin, hesaplar n n bulundu u 1 bankalardan çek ya gönderme emri düzenlemek suretiyle yapt racaklar ödeme gönderme emri tutarlar D finansman kayna ndan d proje kredisi proje kar l hibe olarak kamu idareleri ad na T.C. Merkez Bankas ya uygun görülen di er bankalar nezdindeki özel hesaplara aktar lan paralar bunlardan kesin ya ön ödeme eklinde yap lan kullan mlar ile nakden geri al nan tutarlar hesap bakiyesinin de erlemesi sonucunda ortaya ç kan kur fark tutarlar D finansman kayna ndan proje kredisi olarak T.C. Merkez Bankas ya uygun görülen bankalarda idare ya kurum ad na aç lm özel hesaplara aktar lan tutarlar bu yard mc hesaba tarih 2566 say l Resmi Gazetede yay mlanan "Avrupa Birli i Uluslararas Kurulu lar n Kaynaklar ndan Kamu darelerine Proje Kar l Aktar lan Hibe Tutarlar n n Harcanmas Muhasebele tirilmesine li kin Esas Usuller" gere ince, Avrupa Birli i di er uluslararas kurulu lardan proje kar l hibe olarak al nan tutarlar bu yard mc hesaba Tahsil edilen ya her ne ekilde olursa olsun banka hesaplar na intikal eden konrtibl döviz tutarlar ile bunlardan yap lan ödeme, iade gönderme tutarlar Bankalardaki döviz hesaplar ndan, döviz cinsinden 1 yap lacak ödeme göndermeler için düzenlenen döviz gönderme emirleri tutarlar ile bunlardan bankaca ödendi i ya gönderildi i bildirilen tutarlar 4 Haz r de erler hesap grubundaki hesaplar n hiçbirinin kapsam na girmeyen di er haz r de erler bu hesaba Banka kredi kartlar yla yap lan tahsilat tutarlar ile yap lan 1 tahsilatlara ili kin olarak mahsup iade edilen tutarlar 1 Gelirinden ya fiyat fark ndan yararlanmak bu amac n gerçekle mesi ya nakde gereksinim duyulmas halinde satmak üzere k sa süre için edinilen hisse senetleri bu hesaba Kamu idarelerinin sahip oldu u tahvil, senet bonolardan özel sektör taraf ndan ç kar lm bulunanlar bu hesaba 4

6 112 KAMU KES M TAHV L, SENET VE BONOLARI HESABI 11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI D ER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 1 12 FAAL YET ALACAKLARI 120 GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 1 Di er kamu idarelerince ç kar lan tahvil, senet bonolardan muhasebe birimine intikal ettirilenler bu hesaba Her ne ekilde olursa olsun, muhasebe birimlerine intikal eden alt n, gümü, p rlanta vb. k ymetli madenler ile antika niteli indeki e ya, para, pul gibi menkul varl klar konrtibl olmayan yabanc paralar bu hesaba Kamu idarelerine ait olup, bu grupta yer alan yukar daki hesaplar kapsam na girmeyen di er menkul k ymet varl klar bu hesaba 2 Kamu idarelerinin tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar bu hesaba kaydedilerek izlenir Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Al nan Ba Yard mlar ile Özel Gelirlerden 5 Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar 5 Kamu idareleri, tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar ndan 121 GEL RLERDEN TAK PL ALACAKLAR HESABI 2 takibe al nan tutarlar bu hesaba kaydederek izleyeceklerdir Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI Vergi Gelirlerinden Alacaklar Sosyal Günlik Gelirlerinden Alacaklar Te ebbüs Mülkiyet Gelirlerinden Alacaklar Di er Gelirlerden Alacaklar VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HESABI 1 12 D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI Sermaye Gelirlerinden Alacaklar Di er Faaliyet Gelirlerinde Alacaklar 2 Kamu idareleri, tahakkuk eden tüm faaliyet alacaklar ndan içinde bulunulan faaliyet dönemini a mayacak ekilde tecil tehir edilenleri bu hesaba kaydederek izleyeceklerdir. Bir i in yap lmas n n üstlenilmesi ya bir sözle menin ya da di er i lemlerin kar l olarak rilen depozito teminat niteli indeki nakit de erler Faaliyet alacaklar hesap grubunda tan mlanm di er hesaplar n kapsam na girmeyen di er faaliyet alacaklar bu hesaba Mal hizmet sat faaliyetleri sonucu ortaya ç kan ödeme süresi geçmi, bu nedenle vadesi bir kaç defa 128 SÜPHEL ALACAKLAR HESABI 1 uzat lm ya protesto edilmi, yaz ile birden fazla istenmi ya da dava ya icra safhas na aktar lm senetli senetsiz alacaklar bu hesaba 129 SÜPHEL ALACAKLAR KAR ILI I HESABI ( - ) 1 üpheli alacaklar için ayr lan kar l k tutarlar 13 KURUM ALACAKLARI 5

7 DI BORCUN KRAZINDAN DO AN ALACAKLAR HESABI PARA P YASASI NAK T LEMLER ALACAKLARI HESABI Ulusal Para Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar 1 Kamu idarelerince d finansman kayna ndan sa lanan vadesi faaliyet dönemiyle s n rl d finansman imkanlar n n, ikraz anla malar ile di er idare kurulu lara kulland r lmas ndan do an alacaklar K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli borç rmelerden do an alacaklara 2 ili kin anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar ile bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli ulusal para cinsinden borç rmelerden do an alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar bu yard mc hesaba Döviz Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Alacaklar 132 KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI Genel Bütçeden Alacaklar Yüksekö retim Kurulu, Ünirsiteler Yüksek Teknoloji Enstitülerinden Alacaklar Yüksek Ö retim Kurulu Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi stanbul Ünirsitesi stanbul Teknik Ünirsitesi Ankara Ünirsitesi Karadeniz Teknik Ünirsitesi Ege Ünirsitesi Atatürk Ünirsitesi Orta Do u Teknik Ünirsitesi Hacettepe Ünirsitesi Bo aziçi Ünirsitesi Dicle Ünirsitesi Çukurova Ünirsitesi Anadolu Ünirsitesi Cumhuriyet Ünirsitesi nönü Ünirsitesi F rat Ünirsitesi Ondokuz May s Ünirsitesi Selçuk Ünirsitesi Uluda Ünirsitesi Erciyes Ünirsitesi Akdeniz Ünirsitesi Dokuz Eylül Ünirsitesi Gazi Ünirsitesi Marmara Ünirsitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünirsitesi Trakya Ünirsitesi Y ld z Teknik Ünirsitesi Yüzüncüy l Ünirsitesi Gaziantep Ünirsitesi Abant zzet Baysal Ünirsitesi Adnan Menderes Ünirsitesi K sa vadeli nakit fazlas n de erlendirmek üzere yap lan azami otuz gün vadeli döviz cinsinden borç rmelerden do an alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar bu yard mc hesaba Nakit olarak yurt içi ya yurt d na k sa vadeli olarak rilen borçlardan do an alacaklar ile uzun vadeli olarak 2 rilenlerden k sa vadeli hale gelen alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar ile bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Genel bütçeye rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 6

8 Afyon Kocatepe Ünirsitesi Bal kesir Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Dumlup nar Ünirsitesi Gaziosmanpa a Ünirsitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Harran Ünirsitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kafkas Ünirsitesi Kahramanmara Sütçü mam Ünirsitesi K r kkale Ünirsitesi Kocaeli Ünirsitesi Mersin Ünirsitesi Mu la Ünirsitesi Mustafa Kemal Ünirsitesi Ni de Ünirsitesi Pamukkale Ünirsitesi Sakarya Ünirsitesi Süleyman Demirel Ünirsitesi Zonguldak Karaelmas Ünirsitesi Eski ehir Osmangazi Ünirsitesi Galatasaray Ünirsitesi Ahi Evran Ünirsitesi Kastamonu Ünirsitesi Düzce Ünirsitesi Mehmet Akif Ersoy Ünirsitesi U ak Ünirsitesi Rize Ünirsitesi Nam k Kemal Ünirsitesi Erzincan Ünirsitesi Aksaray Ünirsitesi Giresun Ünirsitesi Hitit Ünirsitesi Bozok Ünirsitesi Ad yaman Ünirsitesi Ordu Ünirsitesi Amasya Ünirsitesi Özel Bütçeli Di er darelerden Alacaklar Savunma Sanayi Müste arl Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Ba kanl Türkiye Orta Do u Amme daresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel Teknik Ara t rma Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Ba kanl Türkiye Adalet Akademisi Ba kanl Yüksek Ö renim Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü Devlet Opera Balesi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü Vak flar Genel Müdürlü ü Hudut Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ünden Alacaklar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü Türk Akreditasyon Kurumu Türk Standartlar Enstitüsü Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerinin d nda kalan özel bütçe kapsam ndaki di er idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara

9 Milli Prodüktivite Merkezi Türk Patent Enstitüsü Ulusal Bor Ara t rma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme Destekleme daresi Ba kanl hracat Geli tirme Etüt Merkezi Türk birli i Kalk nma daresi Ba kanl Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl GAP Bölge Kalk nma daresi Ba kanl Özelle tirme daresi Ba kanl Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumu Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Radyo Televizyon Üst Kurulu Telekomünikasyon Kurumu Sermaye Piyasas Kurulu Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumu Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu Kamu hale Kurumu Rekabet Kurumu Tütün, Tütün Mamulleri Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Sosyal Günlik Kurumlar ndan Alacaklar Türkiye Kurumu Genel Müdürlü ü Sosyal Günlik Kurumu Di er Sosyal Günlik Kurumlar Mahalli darelerden Alacaklar l Özel dareleri Büyük ehir Belediyeleri Di er Belediyeler Mahalli dare Birlikleri Belediyeye Ba l Kurulu irketler Mali Kurumlardan Alacaklar Ziraat Bankas Halk Bankas Kalk nma Bankas Eximbank Di er Mali Kurumlar Kamu Te ebbüsleri Döner Sermayelerden Do an Alacaklar Gemi Sanayii T.C. Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü Toprak Mahsulleri Ofisi Tekel Genel Müdürlü ü Çay-Kur TEDA ÜA E A TETA TTK Üretici Birlikleri Tar m Kredi Kooperatifleri Düzenleyici denetleyici kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Sosyal günlik kurumlar na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mahalli idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mali kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Kamu te ebbüslerine döner sermayelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 8

10 T FA Sümer Hal A MKE SEKA Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Et Bal k Kurumu Darphane Damga Matbaas Genel Müdürlü ü Döner Sermaye letmesi Di er Döner Sermaye letmeleri Di er Kamu Te ebbüsleri Özel Sektör irketlerinden Alacaklar Vak f Ünirsitelerinden Alacaklar Di er Vak flardan Alacaklar Bütçe D Fonlardan Alacaklar Oda Borsalardan Alacaklar Hane Halk na Verilen Borçlardan Alacaklar Yurtd na Verilen Borçlardan Alacaklar KKTC Azerbaycan Di er Kurumca Verilen Borçlardan Di er Alacaklar 13 TAK PTEK KURUM ALACAKLARI HESABI D Borcun kraz ndan Do an Takipli Alacaklar Para Piyasas Nakit lemlerinden Takipli Alacaklar Ulusal Para Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Takipli Alacaklar Döviz Cinsi Para Piyasas Nakit lemleri Takipli Alacaklar Özel sektör irketlerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Vak f ünirsitelerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Di er vak flara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Bütçe d fonlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Oda borsalara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Hane halk na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yurt d na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Bu hesab n yukar da tan mlanan yard mc hesaplar kapsam na girmeyen rilen di er borçlardan kaynaklanan alacaklara ait anapara anaparaya eklenen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Hesap grubu içerisinde tan mlanan para piyasas nakit i lemleri alacaklar hesab, kurumca rilen borçlardan alacaklar hesab di er kurum alacaklar hesab nda kay tl tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile bu alacaklara ili kin olarak hesaplanan faiz alacaklar ndan anaparaya ila edilmemi olanlardan takibe al nanlar bunlara kar l k yap lan tahsilat tutarlar bu hesaba kaydedilerek izlenir. Kamu idarelerince d finansman kayna ndan sa lanan vadesi faaliyet dönemiyle s n rl d finansman imkanlar n n, ikraz anla malar ile di er idare kurulu lara kulland r lmas ndan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteliklerine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla ulusal para cinsinden borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba K sa dönemli nakit fazlal n n de erlendirilmesi amac yla döviz cinsinden borç olarak rilen tutarlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba 9

11 13 03 Kurumca Verilen Borçlardan Takipli Alacaklar Genel Bütçeden Alacaklar Yüksekö retim Kurulu, Ünirsiteler Yüksek Teknoloji Enstitülerinden Alacaklar Yüksek Ö retim Kurulu Ö renci Seçme Yerle tirme Merkezi stanbul Ünirsitesi stanbul Teknik Ünirsitesi Ankara Ünirsitesi Karadeniz Teknik Ünirsitesi Ege Ünirsitesi Atatürk Ünirsitesi Orta Do u Teknik Ünirsitesi Hacettepe Ünirsitesi Bo aziçi Ünirsitesi Dicle Ünirsitesi Çukurova Ünirsitesi Anadolu Ünirsitesi Cumhuriyet Ünirsitesi nönü Ünirsitesi F rat Ünirsitesi Ondokuz May s Ünirsitesi Selçuk Ünirsitesi Uluda Ünirsitesi Erciyes Ünirsitesi Akdeniz Ünirsitesi Dokuz Eylül Ünirsitesi Gazi Ünirsitesi Marmara Ünirsitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünirsitesi Trakya Ünirsitesi Y ld z Teknik Ünirsitesi Yüzüncüy l Ünirsitesi Gaziantep Ünirsitesi Abant zzet Baysal Ünirsitesi Adnan Menderes Ünirsitesi Afyon Kocatepe Ünirsitesi Bal kesir Ünirsitesi Celal Bayar Ünirsitesi Çanakkale Onsekiz Mart Ünirsitesi Dumlup nar Ünirsitesi Gaziosmanpa a Ünirsitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Harran Ünirsitesi zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kafkas Ünirsitesi Kahramanmara Sütçü mam Ünirsitesi K r kkale Ünirsitesi Kocaeli Ünirsitesi Mersin Ünirsitesi Mu la Ünirsitesi Mustafa Kemal Ünirsitesi Nakit olarak yurt içi ya yurt d na k sa vadeli olarak rilen borçlardan do an alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Genel bütçeye rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitülerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu yard mc hesab n alt ndaki yard mc hesaplara 10

12 Ni de Ünirsitesi Pamukkale Ünirsitesi Sakarya Ünirsitesi Süleyman Demirel Ünirsitesi Zonguldak Karaelmas Ünirsitesi Eski ehir Osmangazi Ünirsitesi Galatasaray Ünirsitesi Ahi Evran Ünirsitesi Kastamonu Ünirsitesi Düzce Ünirsitesi Mehmet Akif Ersoy Ünirsitesi U ak Ünirsitesi Rize Ünirsitesi Nam k Kemal Ünirsitesi Erzincan Ünirsitesi Aksaray Ünirsitesi Giresun Ünirsitesi Hitit Ünirsitesi Bozok Ünirsitesi Ad yaman Ünirsitesi Ordu Ünirsitesi Amasya Ünirsitesi Özel Bütçeli Di er darelerden Alacaklar Savunma Sanayi Müste arl Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Ba kanl Türkiye Orta Do u Amme daresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel Teknik Ara t rma Kurumu Türkiye Bilimler Akademisi Ba kanl Türkiye Adalet Akademisi Ba kanl Yüksek Ö renim Kredi Yurtlar Kurumu Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü Devlet Opera Balesi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü Vak flar Genel Müdürlü ü Hudut Sahiller Sa l k Genel Müdürlü ü Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ünden Alacaklar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü ü Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü Türk Akreditasyon Kurumu Türk Standartlar Enstitüsü Milli Prodüktivite Merkezi Türk Patent Enstitüsü Ulusal Bor Ara t rma Enstitüsü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Küçük Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme Destekleme daresi Ba kanl hracat Geli tirme Etüt Merkezi Türk birli i Kalk nma daresi Ba kanl Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanl GAP Bölge Kalk nma daresi Ba kanl Özelle tirme daresi Ba kanl Ceza nfaz Kurumlar ile Tutukevleri Yurtlar Kurumu Düzenleyici Denetleyici Kurumlardan Alacaklar Yüksekö retim kurulu, ünirsiteler yüksek teknoloji enstitüleri d nda kalan özel bütçe kapsam ndaki di er idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Düzenleyici denetleyici kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara 11

13 Radyo Televizyon Üst Kurulundan Alacaklar Telekomünikasyon Kurumundan Alacaklar Sermaye Piyasas Kurulundan Alacaklar Bankac l k Düzenleme Denetleme Kurumundan Alacaklar Enerji Piyasas Düzenleme Kurulundan Alacaklar Kamu hale Kurumundan Alacaklar Rekabet Kurumundan Alacaklar Tütün, Tütün Mamulleri Alkollü çkiler Piyasas Düzenleme Kurumu Sosyal Günlik Kurumlar na Verilen Borçlardan Alacaklar Türkiye Kurumu Genel Müdürlü ü Sosyal Günlik Kurumu Di er Sosyal Günlik Kurumlar Mahalli darelere Verilen Borçlardan Alacaklar l Özel dareleri Büyük ehir Belediyeleri Di er Belediyeler Mahalli dare Birlikleri Belediyeye Ba l Kurulu irketler Mali Kurumlara Verilen Borçlardan Alacaklar Ziraat Bankas Halk Bankas Kalk nma Bankas Eximbank Di er Mali Kurumlar Kamu Te ebbüslerine Verilen Borçlardan Do an Alacaklar Gemi Sanayii T.C. Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü Tar m letmeleri Genel Müdürlü ü Toprak Mahsulleri Ofisi Tekel Genel Müdürlü ü Çay-Kur TEDA ÜA E A TETA TTK Üretici Birlikleri Tar m Kredi Kooperatifleri T FA Sümer Hal A MKE SEKA Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Et Bal k Kurumu Darphane Damga Matbaas Genel Müdürlü ü Döner Sermaye letmesi Di er Döner Sermaye letmeleri Di er Kamu Te ebbüsleri Özel Sektör irketlerinden Alacaklar Sosyal günlik kurumlar na rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mahalli idarelere rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Mali kurumlara rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Kamu te ebbüslerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, niteli ine göre bu bölümdeki ilgili yard mc hesaplara Özel sektör irketlerine rilen borçlardan kaynaklanan alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenlerin anapara anaparaya eklenmeyen faiz tutarlar, bu yard mc hesaba 12

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r.

Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. I- GENEL B LG LER A- M SYON ve V ZYON M SYONUMUZ: Sa l kl ve sürdürülebilir kentle me anlay içinde, vatanda kat l m ile Konak lçe s n rlar nda ya anabilir bir çevre olu turmakt r. V ZYONUMUZ: zmir in turizm,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.)

Madde 1 - (De ik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numaras : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yay mland Resmi Gazete Say : 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ,

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i

Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER. Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl. sa KARAKA SGK Müfetti i Belediyeler ve Kamu Kurumlar çin SOSYAL GÜVENL K MEVZUATI UYGULAMA REHBER Konu Anlat ml, Örnekli, Yarg Kararl sa KARAKA SGK Ba müfetti i Mahmut ÇOLAK SGK Müfetti i Ercüment ÖZTÜRK SGK Müfetti i ANKARA

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı